Plan. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 5. Proces zarządzania portfelem. planowanie. Dr Katarzyna Kuziak. Etapy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 5. Proces zarządzania portfelem. planowanie. Dr Katarzyna Kuziak. Etapy:"

Transkrypt

1 Plan Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 5 1.Proces zarządzania portfelem Dr Katarzyna Kuziak Proces zarządzania portfelem Etapy procesu zarządzania portfelem: Planowanie Wykonanie Kontrola Etapy: Proces zarządzania portfelem planowanie 1. Identyfikacja i specyfikacja celów i ograniczeń inwestora 2. Tworzenie zestawienia w zakresie polityki inwestycyjnej (Investment Policy Statement) 3. Formułowanie oczekiwań w zakresie rynku kapitałowego 4. Strategiczna alokacja aktywów

2 Proces zarządzania portfelem planowanie 1. Identyfikacja i specyfikacja celów i ograniczeń inwestora Cele inwestycyjne są traktowane jako pożądane wyniki inwestycji Ograniczenia: - wewnętrzne (specyficzne potrzeby inwestora w zakresie płynności) - zewnętrzne (podatki, wymagania prawne) Proces zarządzania portfelem planowanie 2. Zestawienie w zakresie polityki inwestycyjnej (Investment Policy Statement) Dokument zawierający cele inwestora, specyfikację tolerancji ryzyka oraz ograniczeń w zakresie: płynności, sytuacji podatkowej, wymogów prawnych i specyficznych ograniczeń Również częstotliwość i zasady oceny wyników portfela (np. benchmarki) Proces zarządzania portfelem planowanie 3. Formułowanie oczekiwań w zakresie rynku kapitałowego przede wszystkim prognozy dochodu i ryzyka dla różnych klas aktywów Proces zarządzania portfelem planowanie 4. Strategiczna alokacja aktywów połączenie polityki inwestycyjnej i oczekiwań rynkowych żeby określić wagi docelowych klas aktywów Maksimum i minimum wag dopuszczalnych klas aktywów jest często specyfikacją mechanizmu kontroli ryzyka

3 Proces zarządzania portfelem wykonanie Integracja strategii inwestycyjnych z oczekiwaniami co do rynku kapitałowego dająca w efekcie portfel inwestycyjny Implementacja decyzji inwestycyjnych poprzez transakcje na rynku Etapy: Proces zarządzania portfelem kontrola Monitorowanie i przebudowa portfela Ocena wyników zarządzania Cele inwestora Cele inwestora Ryzyko: Pomiar ryzyka Chęć do podejmowania ryzyka Zdolność do podejmowania ryzyka Tolerancja ryzyka (relacja chęci i możliwości do podejmowania ryzyka) Cele ryzyka Alokacja ryzyka Dochód: Pomiar dochodu Pożądana wielkość dochodu Wymagany dochód Specyficzne cele dochodu

4 Cele inwestora Ograniczenia inwestora Zachowanie kapitału Minimalizacja ryzyka realnych strat Silna awersja do ryzyka albo potrzeba funduszy w krótkim czasie Wzrost wartości kapitału Zyski kapitałowe zapewniające realny wzrost w czasie dla przyszłych potrzeb Agresywna strategia z akceptacją ryzyka Bieżący dochód Generowanie środków na wydatki Wzrost wartości kapitału i bieżący dochód Zyski kapitałowe i reinwestycja dochodów Umiarkowana ekspozycja na ryzyko Płynność Horyzont Podatki Czynniki prawne i regulacyjne Unikalne potrzeby Czynniki prawne i regulacyjne Ograniczenia lub kary za wypłatę Odpowiedzialność powiernika kodeks dobrych praktyk (prudent man rule) Prawo inwestycyjne zabraniające insider trading Plan 2. Zarządzanie portfelem inwestora indywidualnego

5 Cykl życia inwestora indywidualnego Wartość netto Faza akumulacji Faza konsolidacji Faza wydawania i darowizn wiek Cykl życia inwestora indywidualnego Fazy cyklu życia inwestora I Akumulacji do ok. 35 lat Długoterminowe: emerytura, wydatki na szkołę dzieci Krótkoterminowe: dom, samochód II Konsolidacji do ok. 55 lat Długoterminowe: emerytura Krótkoterminowe: wakacje, wydatki na szkołę dzieci III Wydawania i darowizn Długoterminowe: planowanie majątku Krótkoterminowe: potrzeby wyższego rzędu, podarunki Cykl życia inwestora indywidualnego Potrzeby inwestycyjne Inwestor nie powinien rozpoczynać planu inwestycyjnego dopóki nie posiada wystarczająco wysokiego dochodu, z którego można pokryć wydatki i ubezpieczyć życie Ubezpieczenie na życie powinno być elementem każdego planu finansowego (zabezpiecza najbliższych inwestora przed problemami finansowymi mogącymi wystąpić tuż po jego śmierci) zabezpieczenie emerytalne (uzupełnienie emerytury) zdrowotne, od inwalidztwa Rezerwa gotówkowa konieczna na pokrycie nieprzewidzianych wydatków jej środki powinny być lokowane w formie płynnej (fundusze powiernicze, lokaty bankowe) Cele inwestycyjne inwestorów indywidualnych Zadaniem inwestora jest określenie celów programu inwestowania wyrażonych w kategoriach ryzyka i dochodu Cele inwestycyjne Krótkookresowe i o wysokim priorytecie np. pierwsza rata na zakup domu, nowego samochodu, wycieczki (inwestycje krótkookresowe o wysokim stopniu ryzyka nie są rekomendowane jako środek prowadzący do osiągnięcia tych celów) Długookresowe i o wysokim priorytecie dotyczą możliwości tworzenia zabezpieczenia emerytalnego (inwestycje długookresowe o wysokim stopniu ryzyka mogą być użyteczne do realizacji tych celów) O niskim priorytecie nie mają zasadniczego znaczenia, np. stosunkowo częste zakupy nowych samochodów, zmiana wystroju domu przy wykorzystaniu drogiego umeblowania, wyjazd na kosztowne wakacje

6 Ograniczenia inwestycyjne inwestorów indywidualnych Potrzeba zachowania płynności Horyzont czasowy inwestora Obciążenia podatkowe Ograniczenia prawne i proceduralne Preferencje i potrzeby indywidualnych inwestorów Plan 3. Zarządzanie portfelem inwestora instytucjonalnego Cele i ograniczenia inwestorów instytucjonalnych Fundusze inwestycyjne Cele inwestycyjne: różne Ograniczenia: Stworzone przez przepisy prawa, mające chronić interesy inwestorów Odnoszące się do wyborów dokonywanych przez zarządzających funduszami Cele i ograniczenia inwestorów instytucjonalnych Fundusze emerytalne Cele inwestycyjne: udziałowy fundusz emerytalny powiększenie ogólnej sumy funduszu; nie zapewnia systemu stałych świadczeń; alokacja zasobów w fundusz emerytalny jest dokonywana przez samych pracowników świadczeniowy fundusz emerytalny zapewnienie strumienia dochodów pracownikowi po jego przejściu na emeryturę; spółka wnosi regularnie pewną kwotę do tworzonego funduszu emerytalnego Ograniczenia: Stworzone przez przepisy prawa, mające chronić interesy inwestorów Płynność Horyzont czasowy

7 Cele i ograniczenia inwestorów instytucjonalnych Towarzystwa ubezpieczeniowe Cele inwestycyjne: Ubezpieczeń na życie Dodatnia różnica między stopą zwrotu z inwestycji, a stopą zwrotu z kredytu udzielonego posiadaczom polis Majątkowych i innych Kategoria całkowitego dochodu (zwrotu), prowadząca do wzrostu posiadanych rezerw środków pieniężnych Ograniczenia: Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie towarzystw ubezpieczeniowych, podatkowe, rachunkowości Płynność Cele i ograniczenia inwestorów instytucjonalnych Fundacje Cele inwestycyjne: Osiąganie bieżących dochodów oraz tworzenie strumienia przyszłych dochodów, zapobiegającego inflacji Ograniczenia: Prawne i proceduralne Preferencje odnośnie spraw socjalnych Banki Cele i ograniczenia inwestorów instytucjonalnych Cele inwestycyjne: Dochód przewyższający koszty własne pozyskania środków Ograniczenia: Przepisy prawa regulujące funkcjonowanie banków Płynność Horyzont czasowy Plan 4. Alokacja aktywów

8 Znaczenie alokacji aktywów Alokacja aktywów Strategia inwestycyjna bazuje na czterech decyzjach: W jaką klasę aktywów zainwestować Jakie wagi przypisać w każdej klasie Jaki jest zakres dopuszczalnej alokacji (bazując wagach) Jakie aktywa zakupić do portfela Zasady polityki inwestycyjnej określają typ aktywów wchodzących w skład portfela Alokacja aktywów determinuje stopę zwrotu z portfela w większym stopniu niż selekcja akcji W długim horyzoncie alokacja w akcje poprawia wyniki Ryzyko strategii zależy od celów inwestycyjnych i horyzontu Alokacja aktywów Strategie alokacji aktywów Co to jest alokacja aktywów? Jest to proces i wynik Rodzaje Strategiczna Taktyczna Strategiczna alokacja aktywów Jest pierwszym elementem w procesie konstrukcji portfela Łączy długoterminowe oczekiwania rynku kapitałowego ze stopą zwrotu inwestora, tolerancją ryzyka i ograniczeniami inwestycyjnymi, tak by ustalić zaangażowanie w dopuszczone przez politykę inwestycyjną klasy aktywów Każda klasa aktywów ma określone ryzyko systematyczne strategiczna alokacja bierze to pod uwagę i uwzględnia w ekspozycji na ryzyko inwestora Wymagania odnośnie stopy zwrotu muszą spełnione Ryzyko osiągnięcie stopy zwrotu przy jak najmniejszym ryzyku Wymagania odnośnie płynności muszą spełnione

9 Strategie alokacji aktywów Strategie alokacji aktywów Taktyczna alokacja aktywów Jest krótkoterminowym odchyleniem od strategicznej alokacji wynikającym z możliwości krótkoterminowych oczekiwań rynku kapitałowego Wybór metody alokacji zależy od: Postrzegania zmienności w celach i ograniczeniach inwestora Dostrzeżenia związku pomiędzy przeszłymi i przyszłymi warunkami na rynku kapitałowym Podsumowanie Styl Opracuj zasady polityki inwestycyjnej Zidentyfikuj potrzeby inwestycyjne, tolerancję ryzyka i znajomość rynku kapitałowego Zidentyfikuj cele i ograniczenia Plany inwestycyjne zależą od precyzji sformułowania polityki inwestycyjnej Alokacja aktywów determinuje długoterminowe stopy zwrotu i ryzyko Sukces zależy od konstrukcji polityki inwestycyjnej Konstruowanie portfela, tak by uwzględniał jedną lub więcej charakterystyk akcji Wybieranie akcji spółek o małej kapitalizacji, akcji o niskich P/E.. Poszukiwanie akcji niedoszacowanych (P/BV, P/E, ) Zwiększanie wzrostowych akcji, które cieszą się dochodami na akcję powyżej średniej

10 Styl Styl Style zarządzania: Utrzymywanie stosunkowo stabilnych proporcji w czasie (charakterystyka różnych grup aktywów jest stabilna lub zmiany parametrów nie dają się przewidzieć) Aktywne różnicowanie tych proporcji w czasie Dopasowanie portfela do zmian rynkowych (umiejętność prognozowania relatywnych wyników na rynku akcji i obligacji); metody prognozowania Wykorzystywanie zmian w kombinacji aktywów dla kształtowania rozkładu stóp zwrotu (zmieniająca się kombinacja akcji i obligacji może być przeprowadzona na rynku terminowym) Zakup akcji spółek niedowartościowanych pod względem posiadanych aktywów, czy też perspektyw wzrostu, Aktywne zarządzanie portfelem - przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych drugorzędne znaczenie ma udział spółki w benchmarku, Timing, Inwestowanie w wartość, Realizowanie własnych pomysłów i nie uleganie inwestycyjnym modom Styl zarządzania Styl zarządzania Co oznacza aktywny (selektywny) styl zarządzania? Staranny dobór spółek, tak by osiągnąć jak najwyższą stopę zwrotu, przy jednoczesnej kontroli poziomu ryzyka Przeciwieństwo szerokiej dywersyfikacji Skład portfela zdecydowanie różni się od odpowiedniego wzorca/benchmarku zarówno pod względem liczby branż i spółek, jak i struktury procentowej. Konsekwencją takiego podejścia są wyniki inwestycyjne zdecydowanie odbiegające od wyników przypisanego benchmarku (zarówno in plus jak i in minus). Jeżeli są okazje inwestycyjne, portfel zawiera maksymalny udział akcji, przy braku okazji inwestycyjnych w portfelu automatycznie rośnie udział gotówki. Co oznacza timing? Timing, polega na próbie przewidywania krótkoterminowych zmian cen akcji po to, aby kupić je tanio i sprzedać drogo. W timingu nie ma znaczenia faktyczna wartość spółki, perspektywy rozwoju jej działalności, to czy jest efektywnie zarządzana itd. Timing jest inwestowaniem spekulacyjnym.

11 Styl zarządzania Styl zarządzania Inwestowanie w wartość (preferowanie spółek, w których można pozostać inwestorem przez dłuższy okres) Inwestowanie w spółki jako rzeczywiste przedsiębiorstwa, a nie zdematerializowane papiery wartościowe notowane na giełdzie. Koncentracja na spółkach, które mają solidne fundamenty, atrakcyjny model biznesowy, dobre perspektywy rozwoju w przyszłości, dobry zarząd. Strategia inwestowania oparta jest o analizę fundamentalną. Własne pomysły i nie uleganie inwestycyjnym modom Drogą do ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych jest znajdowanie dobrych i niedowartościowanych spółek. Wymaga to poszukiwania ciekawych możliwości inwestycyjnych. Wówczas zarządzający nie powinien kierować się istniejącą modą tylko krytycznie oceniać perspektywy branż i spółek. Czy styl ma znaczenie? Wybór wyrównania stylem inwestowania komunikuje informację do klienta Określenie stylu jest użyteczną miarą wyników portfela względem benchmarku Identyfikacja stylu pozwala inwestorowi dywersyfikować Styl inwestowania pozwala kontrolować cały portfel podzielony pomiędzy managera i sponsora Plan 5. Zarządzanie portfelem instrumentów dłużnych

12 Zarządzanie portfelem instrumentów dłużnych Dwa podstawowe typy zarządzania portfelem instrumentów dłużnych: - Zarządzanie zgodnie ze zdefiniowaną strukturą zobowiązań - Zarządzanie zgodnie ze zdefiniowanym indeksem Strategie zarządzania portfelem instrumentów dłużnych Proste strategie związane z koniecznością sfinansowania zobowiązań - dopasowanie przepływów pieniężnych (cash flow matching) - immunizacja portfela (immunization) Strategie zarządzania portfelem instrumentów dłużnych Strategie pasywne Dwa rodzaje strategii zaawansowanych strategii: - Strategie pasywne założenie: rynek jest efektywny - Strategie aktywne założenie: rynek nie jest efektywny, można zidentyfikować niedowartościowane instrumenty Podstawowa strategia pasywna strategia indeksowa (bond indexing) portfel instrumentów dłużnych naśladuje indeks, którego skład odzwierciedla skład rynku instrumentów dłużnych Duże portfele: w miarę dokładne odzwierciedlenie indeksu Małe portfele: przybliżone odzwierciedlenie indeksu poprzez wybór próby instrumentów dłużnych

13 Strategia indeksowa Strategia indeksowa Cztery warianty strategii: - Prosta replikacja (straightforward replication) - Warstwowa replikacja (stratified sampling replication) - Minimalizacja błędu dopasowania (tracking error minimization) Prosta replikacja: Dokładne odzwierciedlenie indeksu Na przykład: Lehman Brothers Aggregate Bond Index (ponad 5500 obligacji) Uwaga: rynek mało płynny dla niektórych; niektóre emisje podlegają wykupowi Strategia indeksowa Warstwowa replikacja Podział rynku na warstwy ze względu na pewne charakterystyki i dla każdej warstwy wybór próby odzwierciedlającej charakterystyki tej warstwy Podstawowe charakterystyki: duration, kupon, termin wykupu, sektor rynku, rating, cechy związane z opcjami Strategia indeksowa Minimalizacja błędu dopasowania (tracking error) Przybliżenie indeksu przez portfel złożony z N obligacji; minimalizacja wyrażenia: N V wi Ri RB = i= 1 N N 2 wi wjσ ij 2 wiσ ib + σb i, j i= 1

14 Strategie aktywne Dwie podstawowe strategie: - Market timing (idea: prognozy zmian stóp procentowych) - Bond picking (idea: nieefektywność rynku) Strategie aktywne - Prognoza niezmienionej krzywej stopy dochodu - Prognoza poziomu stóp procentowych - Prognoza zmian nachylenia i krzywizny krzywej stopy dochodu Strategie aktywne Prognoza niezmienionej krzywej stopy dochodu (riding yield curve) Gdy krzywa rosnąca: instrumenty o dłuższych (niż horyzont) terminach wykupu, sprzedawane przed terminami wykupu, dają wyższe stopy zwrotu Strategie aktywne Prognoza poziomu stóp procentowych oczekiwania spadku stóp procentowych Strategia: zwiększenie duration przez zakup obligacji (lub trzymanie posiadanych w portfelu)

15 Strategie aktywne Prognoza poziomu stóp procentowych oczekiwania wzrostu stóp procentowych Strategia: zmniejszenie duration lub MD przez sprzedaż obligacji lub zainwestowanie w krótkoterminowe instrumenty i rolowanie ich strategia rolowania (rollover) Strategie aktywne Nieefektywność rynku (bond picking) Dwie metody: - Transakcje na danym rynku (względna analiza obligacji) - Transakcje na różnych rynkach (spread, convergence) Strategie aktywne Strategie aktywne quality swap Względna analiza obligacji: - Porównanie cen dwóch różnych instrumentów równoważnych z punktu widzenia przepływów pieniężnych (w szczególności obligacja kuponowa i portfel instrumentów zerokuponowych) - Identyfikacja obligacji niedowartościowanych oraz przewartościowanych i zajęcie odwrotnych pozycji Strategia quality swap polega na: przesunięciu obligacji z jednej jakościowo grupy do innej na podstawie antycypacji zmian warunków ekonomicznych. na zakupie lub sprzedaży obligacji z wysokim lub niskim ratingiem bazując na czekiwaniach zmian warunków ekonomicznych.

16 Strategie aktywne quality swap Strategie aktywne quality swap Strategia quality swap: Oczekiwania recesji: zakup obligacji o wysokim ratingu, sprzedaż obligacji o niskim ratingu Oczekiwania ekspansji: zakup obligacji o niskim ratingu, sprzedaż obligacji o wysokim ratingu Rotacja sektorowa, w której środki są alokowane w specyficznej jakości sektor zgodnie z antycypacją zmian cen Przykład Załóżmy, że oczekujemy recesji z tendencją do poprawy, w której popyt na obligacje wysokiej jakości będzie wzrastał, a podaż niskiej jakości obligacji będzie malała By osiągnąć zysk w tej sytuacji, można zmienić alokację środków w obligacjach, poprzez sprzedaż niskiej jakości obligacji i zakupienie większej ilości wysokiej jakości obligacji Strategie mieszane contingent immunization Contingent immunization przykład Strategia immunizacji warunkowej (contingent immunization) łączy aktywne zarządzanie by osiągnąć wyższą stopę zwrotu z immunizacją, by zapewnić pewien minimalny poziom klient akceptuje potencjalny zysk poniżej stopy zwrotu osiągniętej dzięki immunizacji akceptacja niższej stopy zwrotu daje możliwość strategii aktywnej różnica między immunizowaną stopą zwrotu a akceptowaną nosi nazwę marży buforowej (cushion spread) Wartość inwestycji = 1mln Horyzont = 3,5 roku Krzywa stopy dochodu jest płaska na poziomie 10% Akceptowalna stopa zwrotu = 8% MTV (Minimum Target Value) = 1 mln (1,08) 3,5 = SM (Safety Margin) = wartość inwestycji PV(MTV) SM = , (1,1) 1 =

17 Contingent immunization przykład Zakładając, że stopy procentowe będą spadać w przyszłości inwestujemy w obligacje Termin wykupu = 10 lat Oprocentowanie = 10% raz w roku Sprzedawane po cenie równej wartości nominalnej YTM=10% Contingent immunization przykład 1 scenariusz Po roku krzywa stopy dochodu przesuwa się w dół do 8% wartośćobligacji = 112, (1,08) + (1,08) = t t= 1 Wartość inwestycji = 112, = = Spadają stopy, margines bezpieczeństwa rośnie: SM = , (1,08) 1 = SM > 0, zarządzający powinien pozostawić pozycję w 10-letnich obligacjach, albo podjąć strategię aktywną Contingent immunization przykład Jeżeli sprzedamy obligacje i reinwestujemy kupony w obligacje o duration 2,5 roku i stopie 8%, można osiągnąć dla okresu 3,5 letniego stopę 11,96% 1 2,5 1 3, (1,08) ARR = = 11,96% Contingent immunization przykład 2 scenariusz Po roku krzywa stopy dochodu przesuwa się w górę do 12,25% wartośćobligacji = 88, (1,1225) + (1,1225) = t t= 1 Wartość inwestycji = 88, = = Rosną stopy, margines bezpieczeństwa maleje: SM = , 5 (1,1225) 2 = 588 SM ~ 0, zarządzający powinien immunizować portfel

18 Contingent immunization przykład Jeżeli sprzedamy obligacje i reinwestujemy kupony w obligacje o duration 2,5 roku i stopie 12,25%, to pozwoli to osiągnąć wartość (co jest w przybliżeniu równe ), co daje dla okresu 3,5 letniego stopę 8% FV = (1,1225) 2,5 = ,65 2, (1,1225) 3, 5 ARR = 1= 8% Contingent immunization przykład r po roku stopa r wart obligacji wart inwest PV(MTV) SM ARR 0, , ,76 zł ,00 zł ,76 zł 0,1196 0, , ,94 zł ,57 zł ,37 zł 0,1145 0, , ,47 zł ,54 zł ,93 zł 0,1095 0, , ,42 zł ,83 zł ,59 zł 0,1047 0, , ,00 zł ,48 zł ,52 zł 0,1000 0, , ,38 zł ,63 zł ,75 zł 0,0954 0, , ,52 zł ,52 zł ,00 zł 0,0909 0, , ,03 zł ,47 zł ,56 zł 0,0865 0, , ,00 zł ,89 zł 7 296,11 zł 0,0823 0, , ,15 zł ,31 zł 587,84 zł 0,0802 0, , ,88 zł ,29 zł ,41 zł 0,0781 0, , ,35 zł ,25 zł ,91 zł 0,0741 0, , ,17 zł ,45 zł ,27 zł 0,0701 0, , ,13 zł ,62 zł ,49 zł 0,0663 Contingent immunization przykład Plan zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł wart inwest PV(MTV) 6. Zarządzanie portfelem akcji 0,0800 0,0850 0,0900 0,0950 0,1000 0,1050 0,1100 0,1150 0,1200 0,1225 0,1250 0,1300 0,1350 0,1400

19 Zarządzanie portfelem akcji Strategie zarządzania portfelem akcji Dwie podstawowe rodzaje strategii: - Aktywne (zakłada się, że rynek nie jest efektywny) - Pasywne (zakłada się efektywność rynku) Strategia aktywna poprzedzona jest analizą akcji Strategia pasywna polega na inwestowaniu w indeks odzwierciedlający skład rynku Strategia aktywna Próba skonstruowania portfela inwestycji ryzykownych, które w krótkim czasie będą w stanie wygenerować ponadprzeciętną stopę zwrotu, w porównaniu do portfeli wzorcowych Cechy: wysokie koszty transakcji, portfel bardziej ryzykowny niż w strategii pasywnej, w dłuższych okresach może wygenerować wysokie stopy zwrotu Strategie zarządzania portfelem akcji Strategia pasywna Strategia długookresowa, polegająca na skonstruowaniu portfela i osiąganiu z niego korzyści, takich jakie przynosi wybrany indeks (np. indeks giełdowy) Cechy: ograniczenie wahań cen poszczególnych akcji, zmniejszenie ryzyka wyboru niewłaściwych aktywów do portfela, osiąga się niski lub średni poziom rentowności oraz ogranicza ryzyko Portfel indeksowy podstawą jest skonstruowanie repliki indeksu giełdowego Plan 7. Zarządzanie ryzykiem portfela

20 Zarządzanie ryzykiem portfela instrumentów finansowych Najbardziej efektywnym sposobem zarządzania ryzykiem portfela instrumentów finansowych jest zastosowanie instrumentów pochodnych (akcyjnych, indeksowych i pochodnych na stopę procentową) Instrumenty pochodne zarządzanie ryzykiem cen akcji W celu całkowitego zabezpieczenia przede spadkiem cen akcji należy sprzedać N kontraktów futures na indeks giełdowy βp N = βf P F Instrumenty pochodne zarządzanie ryzykiem cen akcji W celu zmniejszenia współczynnika beta portfela należy sprzedać N kontraktów futures na indeks giełdowy βp β N = βf P F Instrumenty pochodne zarządzanie ryzykiem cen akcji W celu zwiększenia współczynnika beta portfela należy kupić N kontraktów futures na indeks giełdowy β βp N = βf P F

21 Plan 8. Inwestycje alternatywne Inwestycje o niskiej płynności Niektórych inwestycji nie da się przeprowadzić na rynku regulowanym, bo pewne aktywa nie są przedmiotem obrotu (w odróżnieniu np. od akcji, obligacji) Brak płynności powoduje, że wielu inwestorów nie jest nimi zainteresowanych Sprzedaż aukcyjna kreuje duże fluktuacje cen Bez rynku, dealerzy wymagają wysokich kosztów transakcji Antyki Dzieła sztuki Dealerzy kupują na wyprzedażach ( targach staroci ), odnawiają (renowacje) i sprzedają z zyskiem Poważni kolekcjonerzy mogą cieszyć się wysokimi zyskami Osoby kupujące kilka egzemplarzy do udekorowania domu mogą mieć trudności z obniżeniem kosztów transakcyjnych, żeby móc cieszyć się zyskiem Inwestycje wymagają pewnej wiedzy na temat sztuki i świata sztuki Nabycie prac od bardzo znanych artystów wymaga dużego zaangażowania kapitałowego i cierpliwości Wysokie koszty transakcyjne Niepewność i brak płynności

22 Monety i znaczki Diamenty Satysfakcja zarówno z hobby, jak i z inwestycji Rynek jest bardziej rozdrobniony w porównaniu do rynku akcji, ale bardziej płynny niż rynki dzieł sztuki i antyków Listy cen są publikowane tygodniowo i miesięcznie Specyfikacje klasyfikacji wspomagają sprzedaż Duży spread między cenami bid i ask Mogą nie być płynne Klasyfikacja określa wartość, ale jest subiektywna Klejnoty o ratingu inwestycyjnym wymagają istotnych nakładów Do momentu sprzedaży nie ma dodatnich przepływów pieniężnych Koszty ubezpieczenia, przechowywania i wyceny Dzieła sztuki i antyki Nieruchomości Ograniczona liczba danych rynkowych Wyniki różnią się znacząco i zmieniają w czasie, czyniąc uogólnienia niemożliwymi ale pokazując spójny związek pomiędzy ryzykiem i dochodem Współczynniki korelacji różnią się znacząco, co daje możliwości dywersyfikacji Płynność jest wciąż problemem Stopy zwrotu trudne do wyznaczenia z powodu braku spójnych danych Nieruchomości mieszkaniowe pokazują niższe ryzyko i dochód niż nieruchomości komercyjne W pewnych krótkich okresach fundusze nieruchomości (REITs) pokazują wyższe niż akcje stopy zwrotu z niższym ryzykiem W długim terminie stopy zwrotu z nieruchomości są niższe niż akcje i mają mniejsze ryzyko

23 Nieruchomości Ujemna korelacja między nieruchomościami Plan 9. Monitorowanie i przebudowa portfela mieszkaniowymi i rolnymi i akcjami Niska dodatnia korelacja między nieruchomościami komercyjnymi i akcjami Możliwości dywersyfikacji Czynniki: Przebudowa portfela Zmiany cen akcji w portfelu Zmiany ryzyka stopy zwrotu akcji w portfelu Zmiany polityki banku centralnego Zmiany poziomu inflacji Przebudowa portfela Przebudowa: Bezpośrednia zakup/sprzedaż akcji Pośrednia wykorzystanie instrumentów pochodnych

24 Przebudowa portfela Koszty: Koszty transakcyjne Podatki

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 79 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa Gabriela Łukasik Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa 1. Wstęp Rozwój rynku kapitałowego, wprowadzenie nowych i coraz bardziej złożonych instrumentów oraz nowych reguł

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248.

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Zeszyt nr 248. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 48 Analiza wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego Tomasz Sikora Warszawa Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo