Plan. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 5. Proces zarządzania portfelem. planowanie. Dr Katarzyna Kuziak. Etapy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 5. Proces zarządzania portfelem. planowanie. Dr Katarzyna Kuziak. Etapy:"

Transkrypt

1 Plan Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 5 1.Proces zarządzania portfelem Dr Katarzyna Kuziak Proces zarządzania portfelem Etapy procesu zarządzania portfelem: Planowanie Wykonanie Kontrola Etapy: Proces zarządzania portfelem planowanie 1. Identyfikacja i specyfikacja celów i ograniczeń inwestora 2. Tworzenie zestawienia w zakresie polityki inwestycyjnej (Investment Policy Statement) 3. Formułowanie oczekiwań w zakresie rynku kapitałowego 4. Strategiczna alokacja aktywów

2 Proces zarządzania portfelem planowanie 1. Identyfikacja i specyfikacja celów i ograniczeń inwestora Cele inwestycyjne są traktowane jako pożądane wyniki inwestycji Ograniczenia: - wewnętrzne (specyficzne potrzeby inwestora w zakresie płynności) - zewnętrzne (podatki, wymagania prawne) Proces zarządzania portfelem planowanie 2. Zestawienie w zakresie polityki inwestycyjnej (Investment Policy Statement) Dokument zawierający cele inwestora, specyfikację tolerancji ryzyka oraz ograniczeń w zakresie: płynności, sytuacji podatkowej, wymogów prawnych i specyficznych ograniczeń Również częstotliwość i zasady oceny wyników portfela (np. benchmarki) Proces zarządzania portfelem planowanie 3. Formułowanie oczekiwań w zakresie rynku kapitałowego przede wszystkim prognozy dochodu i ryzyka dla różnych klas aktywów Proces zarządzania portfelem planowanie 4. Strategiczna alokacja aktywów połączenie polityki inwestycyjnej i oczekiwań rynkowych żeby określić wagi docelowych klas aktywów Maksimum i minimum wag dopuszczalnych klas aktywów jest często specyfikacją mechanizmu kontroli ryzyka

3 Proces zarządzania portfelem wykonanie Integracja strategii inwestycyjnych z oczekiwaniami co do rynku kapitałowego dająca w efekcie portfel inwestycyjny Implementacja decyzji inwestycyjnych poprzez transakcje na rynku Etapy: Proces zarządzania portfelem kontrola Monitorowanie i przebudowa portfela Ocena wyników zarządzania Cele inwestora Cele inwestora Ryzyko: Pomiar ryzyka Chęć do podejmowania ryzyka Zdolność do podejmowania ryzyka Tolerancja ryzyka (relacja chęci i możliwości do podejmowania ryzyka) Cele ryzyka Alokacja ryzyka Dochód: Pomiar dochodu Pożądana wielkość dochodu Wymagany dochód Specyficzne cele dochodu

4 Cele inwestora Ograniczenia inwestora Zachowanie kapitału Minimalizacja ryzyka realnych strat Silna awersja do ryzyka albo potrzeba funduszy w krótkim czasie Wzrost wartości kapitału Zyski kapitałowe zapewniające realny wzrost w czasie dla przyszłych potrzeb Agresywna strategia z akceptacją ryzyka Bieżący dochód Generowanie środków na wydatki Wzrost wartości kapitału i bieżący dochód Zyski kapitałowe i reinwestycja dochodów Umiarkowana ekspozycja na ryzyko Płynność Horyzont Podatki Czynniki prawne i regulacyjne Unikalne potrzeby Czynniki prawne i regulacyjne Ograniczenia lub kary za wypłatę Odpowiedzialność powiernika kodeks dobrych praktyk (prudent man rule) Prawo inwestycyjne zabraniające insider trading Plan 2. Zarządzanie portfelem inwestora indywidualnego

5 Cykl życia inwestora indywidualnego Wartość netto Faza akumulacji Faza konsolidacji Faza wydawania i darowizn wiek Cykl życia inwestora indywidualnego Fazy cyklu życia inwestora I Akumulacji do ok. 35 lat Długoterminowe: emerytura, wydatki na szkołę dzieci Krótkoterminowe: dom, samochód II Konsolidacji do ok. 55 lat Długoterminowe: emerytura Krótkoterminowe: wakacje, wydatki na szkołę dzieci III Wydawania i darowizn Długoterminowe: planowanie majątku Krótkoterminowe: potrzeby wyższego rzędu, podarunki Cykl życia inwestora indywidualnego Potrzeby inwestycyjne Inwestor nie powinien rozpoczynać planu inwestycyjnego dopóki nie posiada wystarczająco wysokiego dochodu, z którego można pokryć wydatki i ubezpieczyć życie Ubezpieczenie na życie powinno być elementem każdego planu finansowego (zabezpiecza najbliższych inwestora przed problemami finansowymi mogącymi wystąpić tuż po jego śmierci) zabezpieczenie emerytalne (uzupełnienie emerytury) zdrowotne, od inwalidztwa Rezerwa gotówkowa konieczna na pokrycie nieprzewidzianych wydatków jej środki powinny być lokowane w formie płynnej (fundusze powiernicze, lokaty bankowe) Cele inwestycyjne inwestorów indywidualnych Zadaniem inwestora jest określenie celów programu inwestowania wyrażonych w kategoriach ryzyka i dochodu Cele inwestycyjne Krótkookresowe i o wysokim priorytecie np. pierwsza rata na zakup domu, nowego samochodu, wycieczki (inwestycje krótkookresowe o wysokim stopniu ryzyka nie są rekomendowane jako środek prowadzący do osiągnięcia tych celów) Długookresowe i o wysokim priorytecie dotyczą możliwości tworzenia zabezpieczenia emerytalnego (inwestycje długookresowe o wysokim stopniu ryzyka mogą być użyteczne do realizacji tych celów) O niskim priorytecie nie mają zasadniczego znaczenia, np. stosunkowo częste zakupy nowych samochodów, zmiana wystroju domu przy wykorzystaniu drogiego umeblowania, wyjazd na kosztowne wakacje

6 Ograniczenia inwestycyjne inwestorów indywidualnych Potrzeba zachowania płynności Horyzont czasowy inwestora Obciążenia podatkowe Ograniczenia prawne i proceduralne Preferencje i potrzeby indywidualnych inwestorów Plan 3. Zarządzanie portfelem inwestora instytucjonalnego Cele i ograniczenia inwestorów instytucjonalnych Fundusze inwestycyjne Cele inwestycyjne: różne Ograniczenia: Stworzone przez przepisy prawa, mające chronić interesy inwestorów Odnoszące się do wyborów dokonywanych przez zarządzających funduszami Cele i ograniczenia inwestorów instytucjonalnych Fundusze emerytalne Cele inwestycyjne: udziałowy fundusz emerytalny powiększenie ogólnej sumy funduszu; nie zapewnia systemu stałych świadczeń; alokacja zasobów w fundusz emerytalny jest dokonywana przez samych pracowników świadczeniowy fundusz emerytalny zapewnienie strumienia dochodów pracownikowi po jego przejściu na emeryturę; spółka wnosi regularnie pewną kwotę do tworzonego funduszu emerytalnego Ograniczenia: Stworzone przez przepisy prawa, mające chronić interesy inwestorów Płynność Horyzont czasowy

7 Cele i ograniczenia inwestorów instytucjonalnych Towarzystwa ubezpieczeniowe Cele inwestycyjne: Ubezpieczeń na życie Dodatnia różnica między stopą zwrotu z inwestycji, a stopą zwrotu z kredytu udzielonego posiadaczom polis Majątkowych i innych Kategoria całkowitego dochodu (zwrotu), prowadząca do wzrostu posiadanych rezerw środków pieniężnych Ograniczenia: Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie towarzystw ubezpieczeniowych, podatkowe, rachunkowości Płynność Cele i ograniczenia inwestorów instytucjonalnych Fundacje Cele inwestycyjne: Osiąganie bieżących dochodów oraz tworzenie strumienia przyszłych dochodów, zapobiegającego inflacji Ograniczenia: Prawne i proceduralne Preferencje odnośnie spraw socjalnych Banki Cele i ograniczenia inwestorów instytucjonalnych Cele inwestycyjne: Dochód przewyższający koszty własne pozyskania środków Ograniczenia: Przepisy prawa regulujące funkcjonowanie banków Płynność Horyzont czasowy Plan 4. Alokacja aktywów

8 Znaczenie alokacji aktywów Alokacja aktywów Strategia inwestycyjna bazuje na czterech decyzjach: W jaką klasę aktywów zainwestować Jakie wagi przypisać w każdej klasie Jaki jest zakres dopuszczalnej alokacji (bazując wagach) Jakie aktywa zakupić do portfela Zasady polityki inwestycyjnej określają typ aktywów wchodzących w skład portfela Alokacja aktywów determinuje stopę zwrotu z portfela w większym stopniu niż selekcja akcji W długim horyzoncie alokacja w akcje poprawia wyniki Ryzyko strategii zależy od celów inwestycyjnych i horyzontu Alokacja aktywów Strategie alokacji aktywów Co to jest alokacja aktywów? Jest to proces i wynik Rodzaje Strategiczna Taktyczna Strategiczna alokacja aktywów Jest pierwszym elementem w procesie konstrukcji portfela Łączy długoterminowe oczekiwania rynku kapitałowego ze stopą zwrotu inwestora, tolerancją ryzyka i ograniczeniami inwestycyjnymi, tak by ustalić zaangażowanie w dopuszczone przez politykę inwestycyjną klasy aktywów Każda klasa aktywów ma określone ryzyko systematyczne strategiczna alokacja bierze to pod uwagę i uwzględnia w ekspozycji na ryzyko inwestora Wymagania odnośnie stopy zwrotu muszą spełnione Ryzyko osiągnięcie stopy zwrotu przy jak najmniejszym ryzyku Wymagania odnośnie płynności muszą spełnione

9 Strategie alokacji aktywów Strategie alokacji aktywów Taktyczna alokacja aktywów Jest krótkoterminowym odchyleniem od strategicznej alokacji wynikającym z możliwości krótkoterminowych oczekiwań rynku kapitałowego Wybór metody alokacji zależy od: Postrzegania zmienności w celach i ograniczeniach inwestora Dostrzeżenia związku pomiędzy przeszłymi i przyszłymi warunkami na rynku kapitałowym Podsumowanie Styl Opracuj zasady polityki inwestycyjnej Zidentyfikuj potrzeby inwestycyjne, tolerancję ryzyka i znajomość rynku kapitałowego Zidentyfikuj cele i ograniczenia Plany inwestycyjne zależą od precyzji sformułowania polityki inwestycyjnej Alokacja aktywów determinuje długoterminowe stopy zwrotu i ryzyko Sukces zależy od konstrukcji polityki inwestycyjnej Konstruowanie portfela, tak by uwzględniał jedną lub więcej charakterystyk akcji Wybieranie akcji spółek o małej kapitalizacji, akcji o niskich P/E.. Poszukiwanie akcji niedoszacowanych (P/BV, P/E, ) Zwiększanie wzrostowych akcji, które cieszą się dochodami na akcję powyżej średniej

10 Styl Styl Style zarządzania: Utrzymywanie stosunkowo stabilnych proporcji w czasie (charakterystyka różnych grup aktywów jest stabilna lub zmiany parametrów nie dają się przewidzieć) Aktywne różnicowanie tych proporcji w czasie Dopasowanie portfela do zmian rynkowych (umiejętność prognozowania relatywnych wyników na rynku akcji i obligacji); metody prognozowania Wykorzystywanie zmian w kombinacji aktywów dla kształtowania rozkładu stóp zwrotu (zmieniająca się kombinacja akcji i obligacji może być przeprowadzona na rynku terminowym) Zakup akcji spółek niedowartościowanych pod względem posiadanych aktywów, czy też perspektyw wzrostu, Aktywne zarządzanie portfelem - przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych drugorzędne znaczenie ma udział spółki w benchmarku, Timing, Inwestowanie w wartość, Realizowanie własnych pomysłów i nie uleganie inwestycyjnym modom Styl zarządzania Styl zarządzania Co oznacza aktywny (selektywny) styl zarządzania? Staranny dobór spółek, tak by osiągnąć jak najwyższą stopę zwrotu, przy jednoczesnej kontroli poziomu ryzyka Przeciwieństwo szerokiej dywersyfikacji Skład portfela zdecydowanie różni się od odpowiedniego wzorca/benchmarku zarówno pod względem liczby branż i spółek, jak i struktury procentowej. Konsekwencją takiego podejścia są wyniki inwestycyjne zdecydowanie odbiegające od wyników przypisanego benchmarku (zarówno in plus jak i in minus). Jeżeli są okazje inwestycyjne, portfel zawiera maksymalny udział akcji, przy braku okazji inwestycyjnych w portfelu automatycznie rośnie udział gotówki. Co oznacza timing? Timing, polega na próbie przewidywania krótkoterminowych zmian cen akcji po to, aby kupić je tanio i sprzedać drogo. W timingu nie ma znaczenia faktyczna wartość spółki, perspektywy rozwoju jej działalności, to czy jest efektywnie zarządzana itd. Timing jest inwestowaniem spekulacyjnym.

11 Styl zarządzania Styl zarządzania Inwestowanie w wartość (preferowanie spółek, w których można pozostać inwestorem przez dłuższy okres) Inwestowanie w spółki jako rzeczywiste przedsiębiorstwa, a nie zdematerializowane papiery wartościowe notowane na giełdzie. Koncentracja na spółkach, które mają solidne fundamenty, atrakcyjny model biznesowy, dobre perspektywy rozwoju w przyszłości, dobry zarząd. Strategia inwestowania oparta jest o analizę fundamentalną. Własne pomysły i nie uleganie inwestycyjnym modom Drogą do ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych jest znajdowanie dobrych i niedowartościowanych spółek. Wymaga to poszukiwania ciekawych możliwości inwestycyjnych. Wówczas zarządzający nie powinien kierować się istniejącą modą tylko krytycznie oceniać perspektywy branż i spółek. Czy styl ma znaczenie? Wybór wyrównania stylem inwestowania komunikuje informację do klienta Określenie stylu jest użyteczną miarą wyników portfela względem benchmarku Identyfikacja stylu pozwala inwestorowi dywersyfikować Styl inwestowania pozwala kontrolować cały portfel podzielony pomiędzy managera i sponsora Plan 5. Zarządzanie portfelem instrumentów dłużnych

12 Zarządzanie portfelem instrumentów dłużnych Dwa podstawowe typy zarządzania portfelem instrumentów dłużnych: - Zarządzanie zgodnie ze zdefiniowaną strukturą zobowiązań - Zarządzanie zgodnie ze zdefiniowanym indeksem Strategie zarządzania portfelem instrumentów dłużnych Proste strategie związane z koniecznością sfinansowania zobowiązań - dopasowanie przepływów pieniężnych (cash flow matching) - immunizacja portfela (immunization) Strategie zarządzania portfelem instrumentów dłużnych Strategie pasywne Dwa rodzaje strategii zaawansowanych strategii: - Strategie pasywne założenie: rynek jest efektywny - Strategie aktywne założenie: rynek nie jest efektywny, można zidentyfikować niedowartościowane instrumenty Podstawowa strategia pasywna strategia indeksowa (bond indexing) portfel instrumentów dłużnych naśladuje indeks, którego skład odzwierciedla skład rynku instrumentów dłużnych Duże portfele: w miarę dokładne odzwierciedlenie indeksu Małe portfele: przybliżone odzwierciedlenie indeksu poprzez wybór próby instrumentów dłużnych

13 Strategia indeksowa Strategia indeksowa Cztery warianty strategii: - Prosta replikacja (straightforward replication) - Warstwowa replikacja (stratified sampling replication) - Minimalizacja błędu dopasowania (tracking error minimization) Prosta replikacja: Dokładne odzwierciedlenie indeksu Na przykład: Lehman Brothers Aggregate Bond Index (ponad 5500 obligacji) Uwaga: rynek mało płynny dla niektórych; niektóre emisje podlegają wykupowi Strategia indeksowa Warstwowa replikacja Podział rynku na warstwy ze względu na pewne charakterystyki i dla każdej warstwy wybór próby odzwierciedlającej charakterystyki tej warstwy Podstawowe charakterystyki: duration, kupon, termin wykupu, sektor rynku, rating, cechy związane z opcjami Strategia indeksowa Minimalizacja błędu dopasowania (tracking error) Przybliżenie indeksu przez portfel złożony z N obligacji; minimalizacja wyrażenia: N V wi Ri RB = i= 1 N N 2 wi wjσ ij 2 wiσ ib + σb i, j i= 1

14 Strategie aktywne Dwie podstawowe strategie: - Market timing (idea: prognozy zmian stóp procentowych) - Bond picking (idea: nieefektywność rynku) Strategie aktywne - Prognoza niezmienionej krzywej stopy dochodu - Prognoza poziomu stóp procentowych - Prognoza zmian nachylenia i krzywizny krzywej stopy dochodu Strategie aktywne Prognoza niezmienionej krzywej stopy dochodu (riding yield curve) Gdy krzywa rosnąca: instrumenty o dłuższych (niż horyzont) terminach wykupu, sprzedawane przed terminami wykupu, dają wyższe stopy zwrotu Strategie aktywne Prognoza poziomu stóp procentowych oczekiwania spadku stóp procentowych Strategia: zwiększenie duration przez zakup obligacji (lub trzymanie posiadanych w portfelu)

15 Strategie aktywne Prognoza poziomu stóp procentowych oczekiwania wzrostu stóp procentowych Strategia: zmniejszenie duration lub MD przez sprzedaż obligacji lub zainwestowanie w krótkoterminowe instrumenty i rolowanie ich strategia rolowania (rollover) Strategie aktywne Nieefektywność rynku (bond picking) Dwie metody: - Transakcje na danym rynku (względna analiza obligacji) - Transakcje na różnych rynkach (spread, convergence) Strategie aktywne Strategie aktywne quality swap Względna analiza obligacji: - Porównanie cen dwóch różnych instrumentów równoważnych z punktu widzenia przepływów pieniężnych (w szczególności obligacja kuponowa i portfel instrumentów zerokuponowych) - Identyfikacja obligacji niedowartościowanych oraz przewartościowanych i zajęcie odwrotnych pozycji Strategia quality swap polega na: przesunięciu obligacji z jednej jakościowo grupy do innej na podstawie antycypacji zmian warunków ekonomicznych. na zakupie lub sprzedaży obligacji z wysokim lub niskim ratingiem bazując na czekiwaniach zmian warunków ekonomicznych.

16 Strategie aktywne quality swap Strategie aktywne quality swap Strategia quality swap: Oczekiwania recesji: zakup obligacji o wysokim ratingu, sprzedaż obligacji o niskim ratingu Oczekiwania ekspansji: zakup obligacji o niskim ratingu, sprzedaż obligacji o wysokim ratingu Rotacja sektorowa, w której środki są alokowane w specyficznej jakości sektor zgodnie z antycypacją zmian cen Przykład Załóżmy, że oczekujemy recesji z tendencją do poprawy, w której popyt na obligacje wysokiej jakości będzie wzrastał, a podaż niskiej jakości obligacji będzie malała By osiągnąć zysk w tej sytuacji, można zmienić alokację środków w obligacjach, poprzez sprzedaż niskiej jakości obligacji i zakupienie większej ilości wysokiej jakości obligacji Strategie mieszane contingent immunization Contingent immunization przykład Strategia immunizacji warunkowej (contingent immunization) łączy aktywne zarządzanie by osiągnąć wyższą stopę zwrotu z immunizacją, by zapewnić pewien minimalny poziom klient akceptuje potencjalny zysk poniżej stopy zwrotu osiągniętej dzięki immunizacji akceptacja niższej stopy zwrotu daje możliwość strategii aktywnej różnica między immunizowaną stopą zwrotu a akceptowaną nosi nazwę marży buforowej (cushion spread) Wartość inwestycji = 1mln Horyzont = 3,5 roku Krzywa stopy dochodu jest płaska na poziomie 10% Akceptowalna stopa zwrotu = 8% MTV (Minimum Target Value) = 1 mln (1,08) 3,5 = SM (Safety Margin) = wartość inwestycji PV(MTV) SM = , (1,1) 1 =

17 Contingent immunization przykład Zakładając, że stopy procentowe będą spadać w przyszłości inwestujemy w obligacje Termin wykupu = 10 lat Oprocentowanie = 10% raz w roku Sprzedawane po cenie równej wartości nominalnej YTM=10% Contingent immunization przykład 1 scenariusz Po roku krzywa stopy dochodu przesuwa się w dół do 8% wartośćobligacji = 112, (1,08) + (1,08) = t t= 1 Wartość inwestycji = 112, = = Spadają stopy, margines bezpieczeństwa rośnie: SM = , (1,08) 1 = SM > 0, zarządzający powinien pozostawić pozycję w 10-letnich obligacjach, albo podjąć strategię aktywną Contingent immunization przykład Jeżeli sprzedamy obligacje i reinwestujemy kupony w obligacje o duration 2,5 roku i stopie 8%, można osiągnąć dla okresu 3,5 letniego stopę 11,96% 1 2,5 1 3, (1,08) ARR = = 11,96% Contingent immunization przykład 2 scenariusz Po roku krzywa stopy dochodu przesuwa się w górę do 12,25% wartośćobligacji = 88, (1,1225) + (1,1225) = t t= 1 Wartość inwestycji = 88, = = Rosną stopy, margines bezpieczeństwa maleje: SM = , 5 (1,1225) 2 = 588 SM ~ 0, zarządzający powinien immunizować portfel

18 Contingent immunization przykład Jeżeli sprzedamy obligacje i reinwestujemy kupony w obligacje o duration 2,5 roku i stopie 12,25%, to pozwoli to osiągnąć wartość (co jest w przybliżeniu równe ), co daje dla okresu 3,5 letniego stopę 8% FV = (1,1225) 2,5 = ,65 2, (1,1225) 3, 5 ARR = 1= 8% Contingent immunization przykład r po roku stopa r wart obligacji wart inwest PV(MTV) SM ARR 0, , ,76 zł ,00 zł ,76 zł 0,1196 0, , ,94 zł ,57 zł ,37 zł 0,1145 0, , ,47 zł ,54 zł ,93 zł 0,1095 0, , ,42 zł ,83 zł ,59 zł 0,1047 0, , ,00 zł ,48 zł ,52 zł 0,1000 0, , ,38 zł ,63 zł ,75 zł 0,0954 0, , ,52 zł ,52 zł ,00 zł 0,0909 0, , ,03 zł ,47 zł ,56 zł 0,0865 0, , ,00 zł ,89 zł 7 296,11 zł 0,0823 0, , ,15 zł ,31 zł 587,84 zł 0,0802 0, , ,88 zł ,29 zł ,41 zł 0,0781 0, , ,35 zł ,25 zł ,91 zł 0,0741 0, , ,17 zł ,45 zł ,27 zł 0,0701 0, , ,13 zł ,62 zł ,49 zł 0,0663 Contingent immunization przykład Plan zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł wart inwest PV(MTV) 6. Zarządzanie portfelem akcji 0,0800 0,0850 0,0900 0,0950 0,1000 0,1050 0,1100 0,1150 0,1200 0,1225 0,1250 0,1300 0,1350 0,1400

19 Zarządzanie portfelem akcji Strategie zarządzania portfelem akcji Dwie podstawowe rodzaje strategii: - Aktywne (zakłada się, że rynek nie jest efektywny) - Pasywne (zakłada się efektywność rynku) Strategia aktywna poprzedzona jest analizą akcji Strategia pasywna polega na inwestowaniu w indeks odzwierciedlający skład rynku Strategia aktywna Próba skonstruowania portfela inwestycji ryzykownych, które w krótkim czasie będą w stanie wygenerować ponadprzeciętną stopę zwrotu, w porównaniu do portfeli wzorcowych Cechy: wysokie koszty transakcji, portfel bardziej ryzykowny niż w strategii pasywnej, w dłuższych okresach może wygenerować wysokie stopy zwrotu Strategie zarządzania portfelem akcji Strategia pasywna Strategia długookresowa, polegająca na skonstruowaniu portfela i osiąganiu z niego korzyści, takich jakie przynosi wybrany indeks (np. indeks giełdowy) Cechy: ograniczenie wahań cen poszczególnych akcji, zmniejszenie ryzyka wyboru niewłaściwych aktywów do portfela, osiąga się niski lub średni poziom rentowności oraz ogranicza ryzyko Portfel indeksowy podstawą jest skonstruowanie repliki indeksu giełdowego Plan 7. Zarządzanie ryzykiem portfela

20 Zarządzanie ryzykiem portfela instrumentów finansowych Najbardziej efektywnym sposobem zarządzania ryzykiem portfela instrumentów finansowych jest zastosowanie instrumentów pochodnych (akcyjnych, indeksowych i pochodnych na stopę procentową) Instrumenty pochodne zarządzanie ryzykiem cen akcji W celu całkowitego zabezpieczenia przede spadkiem cen akcji należy sprzedać N kontraktów futures na indeks giełdowy βp N = βf P F Instrumenty pochodne zarządzanie ryzykiem cen akcji W celu zmniejszenia współczynnika beta portfela należy sprzedać N kontraktów futures na indeks giełdowy βp β N = βf P F Instrumenty pochodne zarządzanie ryzykiem cen akcji W celu zwiększenia współczynnika beta portfela należy kupić N kontraktów futures na indeks giełdowy β βp N = βf P F

21 Plan 8. Inwestycje alternatywne Inwestycje o niskiej płynności Niektórych inwestycji nie da się przeprowadzić na rynku regulowanym, bo pewne aktywa nie są przedmiotem obrotu (w odróżnieniu np. od akcji, obligacji) Brak płynności powoduje, że wielu inwestorów nie jest nimi zainteresowanych Sprzedaż aukcyjna kreuje duże fluktuacje cen Bez rynku, dealerzy wymagają wysokich kosztów transakcji Antyki Dzieła sztuki Dealerzy kupują na wyprzedażach ( targach staroci ), odnawiają (renowacje) i sprzedają z zyskiem Poważni kolekcjonerzy mogą cieszyć się wysokimi zyskami Osoby kupujące kilka egzemplarzy do udekorowania domu mogą mieć trudności z obniżeniem kosztów transakcyjnych, żeby móc cieszyć się zyskiem Inwestycje wymagają pewnej wiedzy na temat sztuki i świata sztuki Nabycie prac od bardzo znanych artystów wymaga dużego zaangażowania kapitałowego i cierpliwości Wysokie koszty transakcyjne Niepewność i brak płynności

22 Monety i znaczki Diamenty Satysfakcja zarówno z hobby, jak i z inwestycji Rynek jest bardziej rozdrobniony w porównaniu do rynku akcji, ale bardziej płynny niż rynki dzieł sztuki i antyków Listy cen są publikowane tygodniowo i miesięcznie Specyfikacje klasyfikacji wspomagają sprzedaż Duży spread między cenami bid i ask Mogą nie być płynne Klasyfikacja określa wartość, ale jest subiektywna Klejnoty o ratingu inwestycyjnym wymagają istotnych nakładów Do momentu sprzedaży nie ma dodatnich przepływów pieniężnych Koszty ubezpieczenia, przechowywania i wyceny Dzieła sztuki i antyki Nieruchomości Ograniczona liczba danych rynkowych Wyniki różnią się znacząco i zmieniają w czasie, czyniąc uogólnienia niemożliwymi ale pokazując spójny związek pomiędzy ryzykiem i dochodem Współczynniki korelacji różnią się znacząco, co daje możliwości dywersyfikacji Płynność jest wciąż problemem Stopy zwrotu trudne do wyznaczenia z powodu braku spójnych danych Nieruchomości mieszkaniowe pokazują niższe ryzyko i dochód niż nieruchomości komercyjne W pewnych krótkich okresach fundusze nieruchomości (REITs) pokazują wyższe niż akcje stopy zwrotu z niższym ryzykiem W długim terminie stopy zwrotu z nieruchomości są niższe niż akcje i mają mniejsze ryzyko

23 Nieruchomości Ujemna korelacja między nieruchomościami Plan 9. Monitorowanie i przebudowa portfela mieszkaniowymi i rolnymi i akcjami Niska dodatnia korelacja między nieruchomościami komercyjnymi i akcjami Możliwości dywersyfikacji Czynniki: Przebudowa portfela Zmiany cen akcji w portfelu Zmiany ryzyka stopy zwrotu akcji w portfelu Zmiany polityki banku centralnego Zmiany poziomu inflacji Przebudowa portfela Przebudowa: Bezpośrednia zakup/sprzedaż akcji Pośrednia wykorzystanie instrumentów pochodnych

24 Przebudowa portfela Koszty: Koszty transakcyjne Podatki

ANALIZA OBLIGACJI STRATEGIE

ANALIZA OBLIGACJI STRATEGIE KRZYSZTO JAJUGA STRATEGIE ZARZĄDZANIA PORTELEM INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH Proste strategie związane z koniecznością sfinansowania zobowiązań ANALIZA OBLIGACJI STRATEGIE - dopasowanie przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie - badania w zakresie inwestycji i finansów Literatura Rozdział 1. Rynki i instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I ZARZADZANIE PORTFELEM. Specjalista ds. Analiz Giełdowych Łukasz Porębski

ANALIZA I ZARZADZANIE PORTFELEM. Specjalista ds. Analiz Giełdowych Łukasz Porębski ANALIZA I ZARZADZANIE PORTFELEM Specjalista ds. Analiz Giełdowych Łukasz Porębski PLAN PREZENTACJI 1) Efektywnośd rynków finansowych 2) Teoria portfela Markowitza (Nobel w 1990 r.) 3) Dywersyfikacja 4)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

V. Analiza strategiczna

V. Analiza strategiczna V. Analiza strategiczna 5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości Tabela V.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 5.2. Określenie wariantów postępowania Na podstawie przeprowadzonej analizy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ 1 DEFINICJA RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ Ryzyko stopy procentowej to niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: (Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI UWAGA: W pytaniach 1 2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 1. Proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Strategia Dłużna Globalna Konserwatywna

Strategia Dłużna Globalna Konserwatywna Dłużna Globalna Konserwatywna pozwala na systematyczny wzrost wartości kapitału. Jej celem jest osiąganie wyników lepszych od lokat bankowych oraz od średniej dla polskich funduszy gotówkowych i pieniężnych.

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego www.nordeapolska.pl Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego ( Fundusz ) jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie

Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie Załącznik nr 3 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Aktywny Portfel Funduszy Kwki AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski - Dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

Subfundusze pieniężne i dłużne

Subfundusze pieniężne i dłużne Subfundusze pieniężne i dłużne UniLokata - Wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz Ryzyko inwestycyjne: Niskie Horyzont inwestycyjny: Min. 3 miesiące UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK W związku z rozszerzeniem działalności Spółki przygotowana została nowa strategia polegająca na wykorzystaniu instrumentów rynku kapitałowego. Działalność związana

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe

Polityka angażowania środków w inwestycje finansowe Załącznik do Uchwały Nr 12/IV/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 20 lutego 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/I/14 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 21 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 6 maja 005 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... WERSJA TESTU A Czas egzaminu: 00 minut . Inwestorzy

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną Załącznik do Uchwały Zarządu nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ KONCENTRUJ SWOJĄ UWAGĘ NA TYM, CO NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE Legg Mason przedstawia unikalny na polskim rynku produkt inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ.

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH INWESTOWANIU W: NIERUCHOMOŚCI, TOWARY GIEŁDOWE I WIERZYTELNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ. Kamila Opasińska Katarzyna Deleżuch INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK. Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK

USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK. Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK USŁUGI DORADCZE ORAZ WSPARCIE ANALITYCZNE DM BZ WBK Jak inwestować przy wykorzystaniu usług i produktów DM BZ WBK 1 OFERTA USŁUG ORAZ MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH Doradztwo Inwestycyjne oraz Rekomendacje Doradztwo

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Młody inwestor na giełdzie

Młody inwestor na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie mgr Jarosław Kilon Uniwersytet w Białymstoku 22 kwietnia 2010 r. Giełda Różne rodzaje giełd Źródła: pzmolsztyn.pl, gieldapiotrkow.pl. Giełda

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Portfeli Modelowych 3 Charakterystyka Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej Ryzyko stopy procentowej Inwestycje i teoria portfela Strona 1 z 37 1. Ryzyko inwestowania w obligacje inwestycja w obligacje jest obarczona ryzykiem trzy podstawowe rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami Spis treści Wstęp O Autorach CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami ROZDZIAŁ 1. Pierwsze spojrzenie na zarządzanie finansami Znaleźć właściwą równowagę 1.1. Czym są finanse? 1.2. Praca w finansach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo