INWESTYCJE Z ZAKRESU WYPOSAŻANIA GOSPODARSTW ROLNYCH W ŚRODKI TECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE Z ZAKRESU WYPOSAŻANIA GOSPODARSTW ROLNYCH W ŚRODKI TECHNICZNE"

Transkrypt

1 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2007 Jolanta Kurek Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie INWESTYCJE Z ZAKRESU WYPOSAŻANIA GOSPODARSTW ROLNYCH W ŚRODKI TECHNICZNE Streszczenie Zakup środków mechanizacji do gospodarstwa wynika z podjętej przez rolnika decyzji inwestycyjnej, której skutki będzie ponosił w przyszłości. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej uwzględniającej koszty mechanizacji gospodarstwa. W pracy przedstawiono opracowane wcześniej metody badania kosztów i efektów mechanizacji oraz badania własne, dotyczące zamierzeń inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych. Słowa kluczowe: rolnictwo, gospodarstwo, środki techniczne, inwestycje, metoda Wprowadzenie Inwestycją rolniczą nazywamy każdy nowy środek trwały pozyskany w sposób bezpośredni lub pośredni do uzyskania produkcji (lub usługi) rolniczej. Zadania stawiane inwestycjom w gospodarstwie można podzielić na główne i dodatkowe. Zadanie główne to zapewnienie uzyskania zamierzonej wielkości i jakości produkcji, gdy osiągniecie tego celu na drodze bezinwestycyjnej nie jest możliwe. Zadania dodatkowe wiążą się głównie z osobą producenta - z jego warunkami pracy i potrzebami socjalno-bytowymi [Manteufel 1979]. Działalność inwestycyjna z zakresu mechanizacji rolnictwa jest związana z wyposażeniem przedsiębiorstw rolniczych w sprzęt techniczny. Zakupy typowych środków mechanizacji są zakupami inwestycyjnymi, które należą w zasadzie do grupy inwestycji modernizacyjnych, gdyż głównym ich celem w Polsce jest modernizacja sposobów technologii produkcji w istniejących już i produkujących gospodarstwach [Zaremba 1985]. Skłonność gospodarstw do podejmowania wysiłku inwestycyjnego jest jednym z ważnych mierników przy ocenie ich kondycji ekonomicznej oraz szans modernizacyjnych. Sprawne i efektywne funkcjonowanie gospodarstw rolnych nie jest możliwe bez inwestowania w trwałe środki produkcji [Zegar 1985]. Celem publikacji jest przedstawienie istniejących już metod obliczania kosztów mechanizacji w gospodarstwie rolnym (przykład metodyczny) oraz wyników badań przeprowadzonych w 2005 r. w IBMER z zakresu planów inwestycyjnych rolników. 105

2 Jolanta Kurek Metody badania kosztów i efektów mechanizacji Nakłady na utrzymanie i użytkowanie środków technicznych, czyli koszty mechanizacji, są trudne do precyzyjnego wydzielenia ze struktury nakładów związanych z działalnością rodzinnego gospodarstwa rolniczego. Nakłady (koszty) mechanizacyjne występują nie tylko w produkcyjnych rozchodach materialnych i niematerialnych, ale wiążą się z nakładami ogólnogospodarczymi na utrzymanie gospodarstwa domowego i własną działalnością inwestycyjną. Nakłady na utrzymanie i użytkowanie środków technicznych (bez robocizny) dzielimy na: nakłady (wydatki) materialne i nakłady niematerialne (tab. 1), tworzące razem bezpośrednie rozchody eksploatacyjne. Tabela 1. Nakłady (koszty) utrzymania i użytkowania środków technicznych (bez robocizny) w gospodarstwie rodzinnym (przykład metodyczny) Table 1. Inputs (costs) on the maintenance and operation of technical equipment (without labour) on a family farm (a methodological example) Wartość w tys.zł Udział % Rodzaj nakładu lub kosztu w tym w sumie ogółem w produkcji bilansowej rolniczej (przychodach) Paliwa i energia elektryczna ,0 Usługi mechanizacyjne i warsztatowe (bez robocizny bezpośredniej) ,3 Części, materiały, opłaty i inne ,1 Razem nakłady materialne ,4 Razem nakłady niematerialne ,2 Ogółem rozchody eksploatacyjne ,6 Amortyzacja kredyty, inne inwestycje i oprocentowania ,2 Ogółem nakłady mechanizacyjne i warsztatowe brutto ,8 Usługi mechanizacyjne i warsztatowe ,0 Sprzedaż maszyn, złomu, opakowań i innych 5 4 1,6 Kredyty dotacje, odszkodowania i inne ,9 Razem przychody mechanizacyjne netto ,5 Ogółem nakłady mechanizacyjne netto ,3 Udział % w rozchodach ogółem (bez robocizny) 38,0 29,6 - Żródło: Wójcicki, Szeptycki i in Po dodaniu kosztów amortyzacji i inwestycji rozwojowych oraz kredytów i oprocentowania szacujemy wartość ogólnych nakładów mechanizacyjnych brutto, a po odjęciu wartości przychodów mechanizacyjnych otrzymujemy 106

3 Inwestycje w zakresie wyposażania... wartość ogólnych nakładów mechanizacyjnych netto, które możemy odnosić (w %) do wartości rozchodów ogółem w gospodarstwie rodzinnym (bez robocizny) lub do przychodów ogółem, czyli do sumy bilansowej gospodarstwa [Wójcicki 1999; Wójcicki 2001]. Wartościowe (zł) bilansowanie corocznej działalności gospodarstwa rolnego wg przychodów, rozchodów i dochodów (tab. 2) jest wystarczające do porównywalnej oceny łącznych efektów produkcyjnych, ale nie jest wystarczające do określenia efektów i efektywności inwestycyjnej i eksploatacyjnej działalności modernizowanego i mechanizowanego przedsiębiorstwa, wprowadzającego nowe technologie i nowoczesne środki mechanizacji rolnictwa. Tabela 2. Przychody, rozchody i dochody w gospodarstwie rodzinnym (przykład metodyczny) Table 2. Receipts, expenditures and incomes on a family farm (a methodological example) Rodzaj przychodu, rozchodu i dochodu ogółem tys. zł Wartość pieniężna na 1 ha UR tys zł na 1 rbh zł struktura % Przychody ogółem, produkcja końcowa (suma bilansowa) ,1 71,9 100,0 Rozchody materialne (bez gosp. domowego) 113 4,3 25,8 35,9 Różnica bilansowa, WDB, produkcja czysta, dochód globalny 202 7,8 46,1 64,1 Rozchody niematerialne (bez domu i inwestycje prod.) 22 0,8 4,9 6,9 Dochód przedsiębiorstwa rolniczego 180 6,9 41,2 57,2 Amortyzacja (odtworzenie) środków trwałych i inwestycje rozwojowe 62 2,4 14,3 19,8 Wynagrodzenie za pracę obcą 5 0,2 1,2 1,6 Dochód rodziny rolniczej brutto 113 4,3 25,7 35,8 Spożycie własne i wydatki domowe 22 0,8 5,0 6,9 Wynagrodzenie parytetowe 35 1,4 8,0 11,2 Dochód rodzinny netto zysk lub strata ,1 12,7 17,7 Żródło: Wójcicki i in Orientacyjnym wskaźnikiem sprawności technologicznej (W tech ) produkcji zbóż i innych roślin może być procentowy stosunek wartości (kosztów) bezpośrednich nakładów materiałowo-energetycznych i usług (bez robocizny własnej) do wartości uzyskanej nadwyżki bezpośredniej (N bez ), tj. wartości rynkowej produkcji potencjalnie towarowej, czyli: W tech = (K eks + K im )/N bez -1 x 100, %. 107

4 Jolanta Kurek Jeżeli wskaźnik ten zaczyna przekraczać 50-60%, to jest to sygnał, że zmniejszają się efekty mechanizacji i zmniejsza się efektywność stosowanej technologii, a tym samym może obniżać się dochód rolniczy przeznaczony na inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe oraz wynagrodzenie za pracę fizyczną i kierowniczą. Zamierzenia inwestycyjne w gospodarstwach rolnych Procesy modernizacji gospodarstw wiążą się na ogół z koniecznością zaangażowania znaczących środków finansowych. W latach 1992, 1996 i 2000 większość inwestycji produkcyjnych była prowadzona przy bazowaniu na środkach własnych, przy relatywnie skromnym wykorzystywaniu kapitału obcego [Alińska 2001; Ostrowski 1997]. Przystąpienie Polski do UE stworzyło wielu rolnikom możliwość korzystania z przystępnych linii kredytowych w ramach różnych programów sektorowych, jednak należy zaznaczyć, że kłopoty ze zbytem i niska opłacalność mogą nadal odstraszać potencjalnych kredytobiorców do korzystania z tej formy finansowania zakupu środków trwałych do gospodarstwa [Kulawik 2001 ]. Z analizy danych GUS wynika, że do 2000 r. w ogólnych kosztach inwestycji stosunkowo największe kwoty przeznaczano na zakup maszyn i ciągników jednak w latach następnych zwiększa się udział nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na inwestycje budowlane (tab. 3). Tabela 3. Nakłady inwestycyjne w polskim rolnictwie i łowiectwie w podziale na rodzaje nakładów (ceny bieżące w milionach zł) Table 3. Investment inputs in agriculture and hunting as divided into kinds of inputs current prices (mln PLN) Wyszczególnienie Lata Budynki i budowle 501,7 699,9 776,2 875,0 821,8 Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia 787,4 679,1 696,0 691,4 607,5 Środki transportu 507,1 257,6 217,2 247,9 245,6 Ogółem 2142,9 2078,7 2090,4 2183,9 2026,8 Żródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2005 Aktywność inwestycyjna gospodarstw w świetle badań Aktywność inwestycyjna gospodarstw jest niezbędnym warunkiem budowania pozycji gospodarstw w agrobiznesie, informuje również o postawach użytkowników gospodarstw wobec prowadzonej działalności rolniczej [Klepacki 1998]. Zachowania inwestycyjne poszczególnych producentów rolnych są w dużym stopniu uzależnione od kondycji ekonomicznej prowadzonych gospodarstw. Jednocześnie utrzymanie się poszczególnych gospodarstw na 108

5 Inwestycje w zakresie wyposażania... rynku rolnym i sprostanie jego regułom wymaga przede wszystkim podjęcia intensywnych działań poprawiających konkurencyjność wytwarzanych surowców rolniczych. Według badań przeprowadzonych w IERiGŻ, wartość nakładów pieniężnych przeznaczonych na inwestycje produkcyjne wykazywała bardziej ścisłe powiązania z obszarem gospodarstw niż z częstością podejmowania takich działań [Karwat-Woźniak 2005]. W 2005 r. w IBMER przeprowadzono badania na grupie 96 gospodarstw z województwa mazowieckiego, które w latach 2004 i 2005 dokonały zakupu maszyn i ciągników. Gospodarstwa te zakwalifikowano do pięciu grup obszarowych: do 15 ha, ha, ha, ha i powyżej 100 ha. Właściciele badanych gospodarstw współpracowali z doradcami z ODR, a zakupu maszyn i ciągników dokonały ze środków własnych oraz środków finansowych z linii kredytowej Młody Rolnik. Rolnicy poszukiwali informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o zakupie maszyn i ciągników u doradców oraz sąsiadów i rodziny. W grupie powierzchniowej ha 45% badanych podejmowało decyzje bez udziału innych osób, 30% właścicieli gospodarstw decyzje podejmowało z udziałem osób bliskich, a tylko 25% właścicieli podejmowało decyzje z udziałem doradców. W grupie obszarowej ha tylko 10% badanych gospodarstw podejmowało decyzje o zakupie maszyn i ciągników z udziałem doradcy z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a 60% badanych z udziałem osoby bliskiej (tab. 4). Tabela 4. Wpływ właściciela i innych osób na decyzje o inwestycji w zakresie zakupu ciągników i maszyn do produkcji roślinnej w gospodarstwie Table 4. The influence of farm owner and other persons on decisions concerning purchase of tractors and machines for crop production on a farm Decyzje o inwestycjach przeprowadzonych Obszar gospodarstwa (ha) w gospodar stwie rolnym z udziałem Liczba decyzji % Liczba decyzji % Sam Sam/osoby bliskiej Sam/doradcy Razem Żródło: Badania własne 80% badanych gospodarstw rolnych z grupy powierzchniowej ha miało plany inwestycyjne dotyczące zakupu środków trwałych do gospodarstwa. Natomiast w grupie ha aż 90% ankietowanych wyrażało chęć zakupu środków trwałych do swojego gospodarstwa (tab. 5). Z deklaracji rolników wynika, że będą oni w przyszłości zainteresowani skorzystaniem z pomocy kredytowej (tab. 6). Decyzje o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie inwestycji do gospodarstwa były podejmowane ostrożnie. Ostrożność w finansowaniu inwestycji wynika z wysokich kosztów obsługi kredytów oraz z obawy przed niekorzystnymi zmianami w spłatach kredytu. 109

6 Jolanta Kurek Tabela 5. Plany inwestycyjne w gospodarstwach rolnych do 2010 r. Table 5. Investment plans of the farms until 2010 Gospodarstwa Udział gospodarstw planujących inwestycje w trwałe środki ogółem produkcji liczba % liczba % Przeciętna liczba planowanych zadań inwestycyjnych Grupa ha Grupa ha Żródło: Badania własne Tabela 6. Gospodarstwa planujące zaciągnięcie kredytu na finansowanie inwestycji produkcyjnych Table 6. Farms intending to contract a loan for financing production investments Udział gospodarstw planujących zaciągnięcie kredytu na Gospodarstwa budynki maszyny stado gospodarcze i ciągniki podstawowe ziemia liczba % liczba % liczba % liczba % Grupa ha Grupa ha Żródło: Badania własne Stosunkowo niskie zainteresowanie kredytami na inwestycje w gospodarstwach wynika nie tylko z niechęci do zadłużania się rolników, ale i z małego poczucia stabilizacji ekonomicznej gospodarstwa. Decyzja rolnika o przejściu z indywidualnego do zespołowego użytkowania maszyn umożliwia zakup mniejszej liczby maszyn nowocześniejszych, o większej wydajności i mniejszej energochłonności niż posiadane dotychczas. W badanych gospodarstwach rolnicy w 95% dokonywali zakupu indywidualnie (tab. 7). Tabela 7. Realizacja inwestycji wg form własności Table 7. Investments realized (according to the ownership form) Realizacja inwestycji wg form własności Obszar gospodarstwa (ha) Liczba Liczba % gospodarstw gospodarstw Sam Zespół nieformalny 1 5 x x Razem Żródło: Badania własne % 110

7 Inwestycje w zakresie wyposażania... Poprawa efektywności nakładów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych jest możliwa przy prawidłowym zarządzaniu, które wymaga odpowiedniej informacji, umożliwiającej racjonalne wykorzystanie czynników produkcji z uwzględnieniem ochrony środowiska, zapewnienia wysokiej jakości produktów oraz warunków rynku. Przy zakupie maszyn rolniczych rolnikowi niezbędna jest informacja o właściwościach eksploatowanych maszyn z ekonomicznym uzasadnieniem celowości zakupu. W przypadku nietrafnej decyzji zakupu danej maszyny rolnik może ponosić poważne straty finansowe. Przebieg procesu podejmowania decyzji o zakupie maszyny do gospodarstwa jest przedmiotem dalszych rozważań naukowych autora. Podsumowanie i wnioski Badając efekty i efektywność nakładów na produkcję i działalność gospodarstwa, a w tym efektywność nakładów mechanizacyjnych musimy uważnie przyrównywać je do odpowiednich wartości produkcji i dochodów. Znajomość kosztów eksploatacji maszyn i umiejętność ich obliczania są niezbędne do oceny opłacalności poszczególnych działalności produkcyjnych w gospodarstwach rolniczych. Warunkiem niezbędnym przy odejmowaniu racjonalnych decyzji o wyposażaniu gospodarstw w nowe maszyny, o alternatywnym doborze usług oraz wyborze najkorzystniejszych form mechanizacji jest informacja o parametrach techniczno-eksploatacyjnych maszyny i formie pomocy kredytowej przy jej zakupie. Plany inwestycyjne gospodarstw świadczą o możliwościach finansowych gospodarstw oraz stanowią ważny czynnik do prognozowania przemian strukturalnych w rolnictwie. Przeprowadzane inwestycje w gospodarstwach wskazują na wyodrębnianie się zbiorowości nowoczesnych gospodarstw rolnych dysponujących potencjałem produkcyjnym. Podejmowany wysiłek inwestycyjny jest szansą na sprostanie konkurencyjności polskich gospodarstw z gospodarstwami UE. Bibliografia Alińska A Inwestycje i kredyty w gospodarstwach chłopskich w latach IERiGŻ, Warszawa Karwat-Woźniak B Gospodarstwa rozwojowe w procesach dostosowawczych do gospodarki rynkowej. Studia i monografie. IERiGŻ, Warszawa Klepacki B Reakcja rolników prywatnych na wprowadzenie gospodarki rynkowej. Przemiany organizacji gospodarstw nowe wyzwania w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. T. 2. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, Kraków 111

8 Jolanta Kurek Kulawik J Polityka kredytowa a modernizacja rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2-3 Manteuffel R Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolnego. PWRiL, Warszawa Ostrowski L Inwestycje i kredyty w gospodarstwach chłopskich w latach IERiGŻ, Warszawa Wójcicki Z Metody badania nakładów materiałowo-energetycznych dla polskiego rolnictwa. Prace Naukowe IBMER, 3 Wójcicki Z Metody badania i oceny postępu naukowo-technicznego w rolnictwie. Prace Naukowe IBMER, 1(3): Wójcicki Z., Szeptycki A Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie do 2020 r. IBMER, Warszawa GUS Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Zaremba W Ekonomika i organizacja mechanizacji rolnictwa. PWRiL, Warszawa Zegar J Rachunek ekonomiczny i podejmowanie decyzji w gospodarstwie chłopskim. Wyd. Spół., Warszawa Recenzent: Józef Kowalski 112

POZIOM I FORMY FINANSOWANIA INWESTYCJI TECHNICZNYCH W WYBRANYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH

POZIOM I FORMY FINANSOWANIA INWESTYCJI TECHNICZNYCH W WYBRANYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(146) T.2 S. 159-168 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org POZIOM I FORMY FINANSOWANIA INWESTYCJI TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

KOSZTY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I BUDOWLI MAGAZYNOWYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

KOSZTY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I BUDOWLI MAGAZYNOWYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 KOSZTY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I BUDOWLI MAGAZYNOWYCH W GOSPODARSTWACH O RÓŻNYM TYPIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO УДК 339.92:339.7 B. Milewski, J. Skudlarski, S. Zając FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Celem podjętych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2014, 5 21 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2014, 5 21

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2014, 5 21 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2014, 5 21 Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1 2014, 5 21 Problems of Small Agricultural Holdings No. 1 2014, 5 21 Źródła finansowania i kierunki inwestycji w wybranych gospodarstwach agroturystycznych położonych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 2013

Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 2013 Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Marta Mackiewicz, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI GOSPODARSTW ROLNYCH NA PRZYKŁADZIE REGIONU POMORZA ŚRODKOWEGO 1

LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI GOSPODARSTW ROLNYCH NA PRZYKŁADZIE REGIONU POMORZA ŚRODKOWEGO 1 STOWARZYSZENIE Leasing jako EKONOMISTÓW źródło finansowania ROLNICTWA inwestycji I AGROBIZNESU gospodarstw rolnych... Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 3 337 Danuta Zawadzka, Ewa Szafraniec-Siluta Politechnika

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Marek Smoleń, Lesław Urban * Wprowadzenie Projekty inwestycyjne można grupować według różnych kryteriów, a klasyfikacja inwestycji porządkuje

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy STRONA 1 Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020 Raport końcowy STRONA 2 Badanie wykonała firma WYG PSDB Raport opracował zespół w składzie: Bartek Bartniczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych

Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych Dr Barbara Gołębiewska Prof. dr hab. Bogdan Klepacki Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych Problematyka

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż.

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Autor: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka Warszawa 2010 Projekt graficzny okładki: CeDeWu, Agnieszka Natalia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo