PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG GMINNYCH W GMINIE TARNÓW OPOLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG GMINNYCH W GMINIE TARNÓW OPOLSKI"

Transkrypt

1 Tarnów Opolski, marzec 2014

2 Salus - Spodziewaj się najlepszego Weronika Gucman ul. Kościelna 1, Chorula NIP: , REGON: Plan rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Tarnów Opolski został opracowany przez zespół firmy SALUS z siedzibą w Choruli w składzie: 1. mgr Weronika Gucman 2. mgr inż. Grzegorz Cebula

3 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa opracowania 3 2. Cel i zakres opracowania 4 3. Wprowadzenie 5 4. Charakterystyka dróg gminnych w Gminie Tarnów Opolski Klasyfikowanie dróg gminnych do przebudowy Zarządzanie drogami gminnymi Zagrożenia komunikacyjne występujące w Gminie Tarnów Opolski Podsumowanie Plany inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych 39 3

4 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Tarnów Opolski Wykaz dróg gminnych - Uchwała Nr 355/2003 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 maja 2003r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Tarnów Opolski Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Wizja lokalna Uzgodnienia ze zleceniodawcą 4

5 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest określenie planu rozwojowego dróg gminnych w Gminie Tarnów Opolski, uwzględniającego następujące czynniki: 1) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie komunikacji drogowej lokalnej, w tym rozbudowa dróg zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, umożliwiająca aktywizację terenów inwestycyjnych; 2) Zapewnienie właściwego standardu dróg gminnych poprzez wykonywanie bieżących remontów; 3) Podnoszenie standardów dróg gminnych poprzez ich przebudowę; 4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach; 5) Poprawa płynności ruchu drogowego, 6) Poprawa dostępności Zakresem opracowania objęto następujące elementy: 1) Stan techniczny dróg gminnych; 2) Parametry techniczne dróg gminnych w odniesieniu do obowiązujących przepisów; 3) Potrzeby rozwojowe istniejącego układu drogowego; 4) Plany inwestycyjne i remontowe. 5

6 3. WPROWADZENIE 3.1. Informacje ogólne Gmina położona jest w środkowej części województwa opolskiego w powiecie opolskim. Powierzchnia Gminy wynosi 82 km², co stanowi 0,96 % ogólnej powierzchni województwa. Największą powierzchnię gminy zajmują użytki rolne 46,4%.Pozostałe grunty, w tym nieużytki, obszary zabudowane i drogi zajmują 9,5% powierzchni gminy. Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć handlową, gastronomiczną i usługową, a występujące na jej obszarze zakłady przemysłowe powodują, że gmina należy do średnio zamożnych. Gmina liczy mieszkańców (stan na koniec 2011r.). Gmina jest gminą o charakterze przemysłowo-rolniczym. Występujące na obszarze gminy gospodarstwa rolne ukierunkowane są w głównej mierze na produkcję zbóż oraz trzody chlewnej.. Surowce mineralne gminy odgrywają znaczącą rolę w gospodarce gminy i stanowią główny czynnik rucho-twórczy pojazdów ciężarowych. Rysunek 1. Położenie gminy na tle podziału administracyjnego powiatu opolskiego 3.2. Położenie geograficzne i administracyjne Gmina położona jest w województwie opolskim, w powiecie opolskim, graniczy z następującymi gminami: Chrząstowice, Izbicko, Gogolin, Krapkowice, Prószków i Opole. W skład Gminy wchodzi osiem wsi: Kąty Opolskie, Kosorowice, Miedziana, Nakło, Przywory, Raszowa, i Walidrogi. Największą miejscowością jest Tarnów Opolski, który pełni rolę centrum administracyjnego gminy i ośrodka przemysłowego. Gmina posiada 8 sołectw. Wyszczególnienie wraz z powierzchnią przedstawia poniższa tabela: 6

7 Tabela 1. Sołectwa gminy L.p. Nazwa sołectwa Powierzchnia [ha] 1. Tarnów Opolski 2 717,85 2. Kosorowice 1 728,95 3. Raszowa 879,01 4. Przywory 737,42 5. Nakło 650,39 6. Kąty Opolskie 563,60 7. Miedziana 508,05 8. Walidrogi 377,85 Razem ~ 82 km 2 Położenie gminy jest bardzo korzystne ze względu na występowanie rozbudowanej sieci tras komunikacji lokalnej, które są częścią systemu sieci ponadlokalnej. Przez teren gminy przebiega droga krajowa DK Nr 94 prowadząca do granic Niemiec do Ukrainy, droga wojewódzka Nr 423 relacji Opole Kędzierzyn Koźle. Ponadto przez gminę przebiega 35,81 km dróg powiatowych i 78,83 km dróg gminnych. Dodatkowo przez gminę przebiegają dwie linie kolejowe, dwutorowe, zelektryfikowane, relacji: Wrocław Bytom oraz Opole Kędzierzyn-Koźle Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy Największą powierzchnię w gminie zajmują użytki rolne 46,4%, z czego grunty orne 37,7%, lasy stanowią 43,8% obszaru gminy. Pozostałe grunty, w tym nieużytki, obszary zabudowane i drogi zajmują 9,5% powierzchni gminy Infrastruktura transportowa. Na terenie gminy występują dwa systemy komunikacyjne: drogowy odgrywający najistotniejszą rolę w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców gminy oraz system kolejowy - stanowiący funkcję uzupełniającą w powiązaniach komunikacyjnych gminy. Transport drogowy. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. Obecnie przez teren gminy przebiegają drogi o zróżnicowanej randze. Na obszarze gminy występuje 75 ulic zabudowy wiejskiej, drogi gminne występują na długości ok. 80 km, a drogi powiatowe na długości ok. 36 km. Ponadto przez teren gminy przebiega jedna droga wojewódzka nr 423 relacji Opole - Kędzierzyn-Koźle i jedna droga krajowa nr 94 relacji Zgorzelec-Medyka. Stan techniczny 7

8 drogi wojewódzkiej i drogi krajowej należy określić jako bardzo dobry jednakże rozwiązania geometryczne na niektórych odcinkach wymagają od ich administratorów gruntownej analizy i przebudowy. Stan dróg powiatowych jest bardzo zróżnicowany ale na większości odcinków jest niezadawalający wręcz katastrofalny. Atutem gminy są bezpośrednie połączenia drogami twardymi między wsiami. Według stanu na 2004r. (dane GUS) na terenie gminy występuje 44,0 km dróg twardych, 20,0 km dróg o nawierzchni twardej ulepszonej, a 24,0 km stanowią drogi gruntowe. Rysunek 2. Mapa dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa opolskiego. 8

9 Drogi gminne stanowią uzupełnienie podstawowego układu sieci dróg. Nie posiadają one jednak większego znaczenia komunikacyjnego, gdyż dostatecznie gęsta sieć dróg powiatowych i wojewódzkich zapewnia dojazd do każdej miejscowości. Zapewniają przede wszystkim powiązania pomiędzy wsiami gminy i są jednocześnie trasami transportu rolnego, ułatwiającymi dojazd do pól uprawnych mieszkańców gminy. Z punktu widzenia oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska najistotniejsze znaczenie mają przebiegające przez teren gminy droga krajowa i droga wojewódzka. Ogólnie od kilkunastu lat w kraju można zaobserwować stały wzrost natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich. Na podstawie porównania GPR 2010 i GPR 2005 wzrost ruchu w latach wyniósł w Województwie Opolskim dla dróg krajowych 30% (w skali kraju 22%), zaś dla dróg wojewódzkich 18% (w skali kraju 23%). Rysunek 3. Mapa poglądowa rozkładu dróg na terenie gminy. 9

10 Tabela 2. Wykaz dróg powiatowych z podziałem na sołectwa Gminy Tarnów Opolski m. Kąty Opolskie Nr drogi Nazwa ulicy 1716 Kościelna, Odrzańska 1768 Szeroka m. Kosorowice Nr drogi Nazwa ulicy 1712 Opolska, Tarnowska 1829 Św. Jacka m. Miedziana Nr drogi Nazwa ulicy 1712 Wiejska m. Nakło Nr drogi Nazwa ulicy 1749 Raszowska 1750 Tarnowska Nr drogi m. Przywory Nazwa ulicy 1712 Zawadzkiego Nr drogi m. Raszowa Nazwa ulicy 1712 Ozimska 1748 Cygana 1749 Nakielska 1764 Mickiewicza Nr drogi 1712 m. Tarnów Opolski Nazwa ulicy Klimasa (od 1767), Dworcowa (do 1767) 1767 Powstańców Śl Nakielska Nr drogi m. Walidrogi Nazwa ulicy 1751 Dąbrowicka 10

11 Rysunek 4. Mapa poglądowa rozkładu dróg powiatowych. Transport kolejowy Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe dwutorowe, zelektryfikowane, relacji: - Wrocław Bytom - Opole Kędzierzyn-Koźle. W samym Tarnowie Opolskim znajduje się stacja kolejowa i bocznica kolejowa Zakładów Przemysłu Wapienniczego OPOLWAP S.A.. Rysunek 5. Schemat przebiegu linii kolejowych w gminie Tarnów Opolski 11

12 Tabela 3. Wykaz dróg gminnych Gminy Tarnów Opolski Gmina Tarnów Opolski uchwała nr 355/2003 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia roku, załącznik nr 6 Lp. Nr drogi Nazwa ciągu drogi Uwagi O Przywory rz. Odra (Źlinice) O Miedziana Kąty Opolskie O DP 1712 O gr. gminy Gogolin 4. (Górażdże) granica gminy Gogolin O Przywory O Tarnów Opolski Tarnów II O Tarnów Opolski Nakło O Nakło Tarnów II 8. (Krośnica) granica gminy Izbicko O Raszowa O Walidrogi Tarnów Opolski O Walidrogi granica miasta Opola (Grotowice) O Kosorowice (ul. Leśna) DK O Grotowice granica miasta Opola (Malina) O Kąty Opolskie, ul. Odrzańska O Kąty Opolskie, ul. Szkolna O Kąty Opolskie, ul. Wyzwolenia O Kąty Opolskie, ul. Św. Józefa O Kąty Opolskie, ul. Polna O Kąty Opolskie, ul. Nowa O Kąty Opolskie, ul. Ceglana O Kąty Opolskie, ul. M. Fornalskiej O Kąty Opolskie, ul. Z. Nałkowskiej O Kąty Opolskie, ul. J. Krasickiego O Przywory, ul. Dworcowa O Przywory, ul. Parkowa O Przywory, ul. Powstańców Śl O Przywory, ul. Zakładowa O Przywory, ul. Kwiatowa O Przywory, ul. Spokojna O Miedziana, ul. Leśna O Kamień Śląski Miedziana O Miedziana, ul. Łowiecka O Kosorowice, ul. Borowa O Kosorowice, ul. Zapłotna O Kosorowice, ul. Kościelna O Kosorowice, ul. Polna O Kosorowice, ul. Krótka O Kosorowice, ul. Powstańców O Kosorowice, ul. K. Pawlety O Kosorowice, ul. B. Prusa O Tarnów Opolski, ul. 1-go Maja odcinek od DG O do osiedla Łowiecko wspólny przebieg z gmina Gogolin uchwała Nr 983/2004 ZWOp z dnia r., korekta błędu w numerze 12

13 O Tarnów Opolski, ul. Pardubicka O Tarnów Opolski, ul. Ślepa O Tarnów Opolski, ul. Łączna O Tarnów Opolski, ul. Krótka O Tarnów Opolski, ul. Wąska O Tarnów Opolski, ul. Boczna O Tarnów Opolski, ul. K. Miarki O Tarnów Opolski, ul. Borowa O Tarnów Opolski, ul. Piaskowa O Tarnów Opolski, ul. Polna O Tarnów Opolski, ul. J. Kani O Tarnów Opolski, ul. Osiedlowa O Tarnów Opolski, ul. Skalna O Tarnów Opolski, ul. Koraszewskiego O Tarnów Opolski, ul. Kościuszki 56. ` O Tarnów Opolski, ul. Działkowa O Tarnów Opolski, ul. Inwalidzka O Tarnów Opolski, ul. Sienkiewicza O Tarnów Opolski, ul. Poprzeczna O Tarnów Opolski, ul. Celna O Tarnów Opolski, ul. Cmentarna O Tarnów Opolski, ul. Św. Jacka O Tarnów Opolski, ul. Kopernika O Tarnów Opolski, ul. Św. Marcina O Tarnów Opolski, ul. Zielona O Tarnów Opolski, ul. Nowa O Tarnów Opolski, ul. Kwiatowa O Tarnów Opolski, ul. T. Glenska O Tarnów Opolski, ul. Fr. Chodury O Nakło, ul. Kościelna O Nakło, ul. Lompy O Nakło, ul. Floriana O Nakło, ul. Klimasa O Nakło, ul. Ślepa O Nakło, ul. Ligonia O Nakło, ul. Wiśniowa O Nakło, ul. Nowa O Nakło, ul. Polna O Nakło, ul. Fiecha O Nakło, ul. Chopina O Nakło, ul. Grabowska O Nakło, ul. Dzierżonia O Nakło, ul. Kopalińska O Nakło, ul. Krótka O Raszowa, ul. Krótka O Raszowa, ul. Podleśna O Raszowa, ul. Młyńska O Raszowa, ul. Damrota 13

14 4. CHARAKTERYSTYKA DRÓG GMINNYCH Na terenie Gminy Tarnów Opolski drogi gminne zostały podzielone na: Drogi klasy L droga lokalna jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, pozycja 430). Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy L dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowanym: 30 i 40 km/h oraz dwie prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 40 i 50 km/h. Drogi klasy L mogą należeć do kategorii dróg powiatowych (wyjątkowo) lub dróg gminnych. Drogi klasy D droga dojazdowa najniższa z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, pozycja 430). Dla klasy D dopuszcza się jedną prędkość projektową na terenie zabudowanym: 30 km/h oraz dwie prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 30 i 40 km/h. Drogi klasy D mogą należeć do kategorii dróg gminnych. Głównym zadaniem dróg gminnych lokalnych i dojazdowych jest wewnętrzna obsługa miejscowości: obszarów osiedlowych i obszarów komercyjnych oraz połączeń tych obszarów z drogami wyższych kategorii. 14

15 Rysunek 6. Schemat prawidłowej hierarchizacji dróg. Tabela 4. Stan nawierzchni dróg gminnych. Gmina Tarnów Opolski drogi gminne stan nawierzchni Lp. Nr drogi Nazwa ciągu drogi Nawierzchnia Klasa Długość O Przywory rz. Odra (Źlinice) Bitumiczna L 1, Gruntowa O Miedziana Kąty Opolskie L 2,685 tłuczniowa O O DP 1712 O gr. gminy Gogolin (Górażdże) granica gminy Gogolin Przywory Gruntowa L 1,472 Gruntowa L 1, Bitumiczno O Tarnów Opolski Tarnów II gruntowa L 2, Gruntowa O Tarnów Opolski Nakło tłuczniowa L 1, Gruntowa O Nakło Tarnów II tłuczniowa L 2, (Krośnica) granica gminy O Izbicko Raszowa Tłuczniowa L 1, O Walidrogi Tarnów Opolski Tłuczniowa L 2,703 15

16 10. Walidrogi granica miasta O Opola (Grotowice) Tłuczniowa L 8, Kosorowice (ul. Leśna) DK O 94 Bitumiczna L 5, Grotowice granica miasta O Opola (Malina) Gruntowa L 1, O Kąty Opolskie, ul. Odrzańska Bitumiczna L 1, O Kąty Opolskie, ul. Szkolna Kostka bet. D 0, O Kąty Opolskie, ul. Wyzwolenia Kostka bet. D 0, O Kąty Opolskie, ul. Św. Józefa Kostka bet. D 0, Gruntowo O Kąty Opolskie, ul. Polna tłuczniowa D O Kąty Opolskie, ul. Nowa Tłuczniowa D 0, O Kąty Opolskie, ul. Ceglana Bitumiczna L 0, Kąty Opolskie, ul. M. Tłuczniowo O Fornalskiej żwirowa D 0, Kąty Opolskie, ul. Z O Nałkowskiej Kostka bet. D 0, Kąty Opolskie, ul. J O Krasickiego Kostka bet. D 0, Bitumiczna, O Przywory, ul. Dworcowa kostka D 1,186 granitowa O Przywory, ul. Parkowa Tłuczniowa D 0, O Przywory, ul. Powstańców Śl. Bitumiczna D 0, O Przywory, ul. Zakładowa Kostka bet. D 0, O Przywory, ul. Kwiatowa Bitumiczna D 0, O Przywory, ul. Spokojna Bitumiczna D 0, O Miedziana, ul. Leśna Bitumiczna D 0, Gruntowo O Kamień Śląski Miedziana tłuczniowa L 0, O Miedziana, ul. Łowiecka Bitumiczna D 0, Gruntowo O Kosorowice, ul. Borowa tłuczniowa D 0, O Kosorowice, ul. Zapłotna Kostka bet. D 0, O Kosorowice, ul. Kościelna Bitumiczna D 0, O Kosorowice, ul. Polna Bitumiczna D 0, O Kosorowice, ul. Krótka Kostka bet. D 0, O Kosorowice, ul. Powstańców Bitumiczna D O Kosorowice, ul. K. Pawlety Bitumiczna D 0, O Kosorowice, ul. B. Prusa Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. 1-go Maja Bitumiczna D 0, Tarnów Opolski, ul O Pardubicka Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. Ślepa Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. Łączna Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. Krótka Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. Wąska Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. Boczna Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. K. Miarki Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Borowa Gruntowa D 0,372 16

17 O Tarnów Opolski, ul. Piaskowa Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. Polna Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. J. Kani Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Osiedlowa Gruntowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. Skalna Bitumiczna D 0, Tarnów Opolski, ul O Koraszewskiego Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Kościuszki Bitumiczna D 0, ` O Tarnów Opolski, ul. Działkowa Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Inwalidzka Gruntowa D 0, Tarnów Opolski, ul O Sienkiewicza Bitumiczna D 0, Tarnów Opolski, ul O Poprzeczna Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Celna Bitumiczna D 0, Tarnów Opolski, ul O Cmentarna Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Św. Jacka Bitumiczna L 1, O Tarnów Opolski, ul. Kopernika Bitumiczna D 0, Tarnów Opolski, ul. Św O Marcina Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Zielona Kostka bet. D 0, O Tarnów Opolski, ul. Nowa Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Kwiatowa Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. T. Glenska Bitumiczna D 0, Tarnów Opolski, ul. Fr. Tłuczniowo O Chodury żwirowa D 0, O Nakło, ul. Kościelna Bitumiczna D 0, O Nakło, ul. Lompy Tłuczniowa D 0, O Nakło, ul. Floriana Gruntowa D 0, O Nakło, ul. Klimasa Bitumiczna D 0, O Nakło, ul. Ślepa Bitumiczna D 0, O Nakło, ul. Ligonia Kostka bet. D 0, O Nakło, ul. Wiśniowa Bitumiczna D 0, O Nakło, ul. Nowa Gruntowa D 0, O Nakło, ul. Polna Bitumiczna D 0, O Nakło, ul. Fiecha Bitumiczna D 0, Kostka bet O Nakło, ul. Chopina 190mb. D 0, Bitumiczna O Nakło, ul. Grabowska 110mb. D 0, Bitumiczna O Nakło, ul. Dzierżonia 500mb. L 0, O Nakło, ul. Kopalińska Gruntowa D 0, Bitumiczna O Nakło, ul. Krótka 150mb. D 0, O Raszowa, ul. Krótka Gruntowa D 0, O Raszowa, ul. Podleśna Bitumiczna D 0, O Raszowa, ul. Młyńska Bitumiczna D 0, O Raszowa, ul. Damrota Bitumiczna D 0,232 17

18 Nie wszystkie drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych spełniają wymogi stawiane drogom tej kategorii. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, minimalna szerokość ulicy w liniach rozgraniczających dla dróg gminnych dojazdowych wynosi 10 m a dla dróg gminnych lokalnych 12 m. Stan techniczny dróg gminnych jest bardzo zróżnicowany. Brak jest jasnych założeń dla rodzaju nawierzchni, stosowane nawierzchnie ulepszone dobierane są w bardzo dowolny sposób. Wiele dróg mimo wykonania nawierzchni twardych nie posiada żadnego systemu odbioru wód opadowych skutkuje to przyspieszoną degradacją korpusu drogowego oraz źle wpływa na posesje przyległe do dróg gminnych. Część dróg o nawierzchni bitumicznej wymaga lub w niedalekiej przyszłości będzie wymagało zabiegów remontowych przynajmniej warstwy ścieralnej. W najlepszym stanie są drogi o nawierzchni z kostki betonowej są to też najmłodsze nawierzchnie. 18

19 5. KLASYFIKOWANIE DRÓG GMINNYCH DO PRZEBUDOWY Wobec braku odpowiednich środków finansowych, pozwalających w krótkim czasie przebudować wszystkie drogi gminne, nadając im parametry wymagane przepisami, konieczna jest ocena najpilniejszych potrzeb w tym zakresie. Plan przebudowy dróg przygotowywany jest w oparciu o: - ocenę stanu technicznego dróg dokonywaną w ramach sprawowanego zarządu nad drogami; - wnioski wpływające od mieszkańców Gminy, Radnych, Rady Sołeckie itp., dotyczące potrzeb w zakresie przebudowy dróg gminnych. Ocena stanu technicznego dróg gminnych przeprowadzana jest na bieżąco w ciągu roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wiosennego z uwagi na konieczność identyfikacji uszkodzeń powstałych w okresie zimowym, pod kątem przeprowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni. Stan techniczny dróg zostaje ustalony przez pracowników Urzędu Gminy Tarnów Opolski na podstawie wizualnych oględzin przeprowadzonych w trakcie objazdów dróg. Wyniki przeprowadzonej kontroli stanu dróg są podstawą do określenia zakresu: - remontów cząstkowych nawierzchni; - generalnych remontów nawierzchni dróg z ewentualną przebudową; - prac związanych z utrzymaniem poboczy (wykaszanie); - prac związanych z odwadnianiem korony drogi (udrażnianie rowów przydrożnych i przepustów). Na terenie gminy występują następujące potrzeby modernizacyjne dróg gminnych: I) Wykonanie nawierzchni ulepszonych, bitumicznych lub z kostki betonowej do wszystkich posesji w gminie. II) Wykonanie prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. Wiele dróg gminnych posiada nawierzchnie ulepszone bez zapewnienia odbioru wód opadowych. III) Wykonanie wzmocnienia nawierzchni gruntowych dróg gminnych. IV) Drogi o nawierzchni z tłucznia, destruktu bitumicznego winno się zabezpieczyć szczelnymi nawierzchniami, aby nie ulegały szybkiej dekapitalizacji. V) Wykonanie remontów lub przebudowy istniejących nawierzchni bitumicznych, których założony czas eksploatacji dobiega końca. 19

20 Przy remontach i budowie dróg należy uwzględnić rodzaj gruntu podłoża, wielkość ruchu pojazdów jak również parametry coraz większych samochodów i sprzętu (w tym rolniczego). Drogi gminne, w większości rolnicze nie były przystosowane do zwiększonego natężenia ruchu ciężkiego sprzętu rolniczego, jaki jest w chwili obecnej. Rozwój rolnictwa dotowanego przez unię europejską spowodował wzrost ruchu na drogach. Dodatkowo na terenie Sołectw Przywory i Kąty Opolskie należy zwrócić uwagę, aby konstrukcje dróg gminnych, zlokalizowanych w obszarach zalewowych rzeki Odry, uwzględniały zagrożenia związane z wysokim stanem wód gruntowych oraz możliwością czasowego ich zalewania wodami powodziowymi Zalecenia remontowe. Drogi o nawierzchni bitumicznej Nawierzchnie dróg charakteryzują się odkształceniami, ubytkami i spękaniami. Świadczy to o utracie nośności. Biorąc pod uwagę wzrastający ruch po drogach, należy je wzmocnić i zabezpieczyć przed dekapitalizacją. Proponuje się na tych drogach, po wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni, dodatkowe ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu gruboziarnistej 0/20 0/25 h=6,0 cm i ułożenie warstwy ścieralnej - cienkiego dywanika na gorąco o grubości minimum 2,0 cm - zalecane 4cm grubości. Drogi o nawierzchni tłuczniowej Nawierzchnie tłuczniowe (lub z gruzu) winny być wyprofilowane i ułożona warstwa wiążąca i ścieralna o parametrach jak w przypadku dróg o nawierzchni bitumicznej. Drogi o nawierzchni gruntowej, gruntowo - tłuczniowe Nawierzchnie gruntowe i gruntowo tłuczniowe należy wykorytować i wyprofilować następnie wykonać odpowiednią podbudowę z tłucznia kamiennego łamanego (nie zaleca się stosowania tłucznia wapiennego szczególnie przy wysokim stanie wód gruntowych). Po wykonaniu podbudowy całość zaklinować kamieniem łamanym o granulacji od 0 do 32,5. Tak przygotowana nawierzchni może być eksploatowana a w późniejszym okresie po drobnym przeprofilowaniu może na niej zostać ułożona nawierzchni twarda z kostki betonowej lub nawierzchnia bitumiczna. 20

21 5.2. Zalecenia inwestycyjne. PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG GMINNYCH Przy planie inwestycyjnym przebudowy dróg gminnych należy jasno określić, jaka rolę dana droga spełnia w układzie komunikacyjnym sołectwa, gminy czy powiatu. Od odpowiedniego zakwalifikowania drogi gminnej powinny zależeć jej parametry techniczne. Wszystkie drogi o charkteże lokalnym zapewniające obsługę osiedli domków jednorodzinnych lub osiedli mieszkaniowych należy projektować o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. Dodatkowo z uwagi na niewystarczające szerokości pasa drogowego i brak możliwości rozdzielenia ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów należy na drogach gminnych stosować oznakowanie stref zamieszkania, co zapewnia optymalne warunki bezpieczeństwa w tych obszarach. Wybór kostki bezfazowej na nawierzchnie dróg lokalnych spowodowany jest wygoda użytkowania, niską emisją hałasu oraz walorami estetycznymi a także utrzymaniowymi. Kostka bezfazowa charakteryzuje się również dużo lepszymi parametrami dla użytkowania przez rowerzystów, osoby na wózkach inwalidzkich itp. Tabela 5. Energochłonność różnych nawierzchni. Nawierzchnie dróg lokalnych stanowiących bezpośrednie włączenia do dróg wyższych kategorii lub stanowiące połączenia pomiędzy drogami o znaczeniu ponad osiedlowym należy wykonywać, jako bitumiczne co jest czytelnym uwidocznieniem skrzyżowania. W ciągu takich dróg bezwzględnie należy wydzielić miejsce na chodniki lub na ścieżki 21

22 pieszo rowerowe o nawierzchni z kostki bezfazowej. Nawierzchnie dróg gminnych dojazdowych do terenów rolnych powinny zostać wykonane w technologii tłuczniowej z zamknięciem górnej warstwy odpowiednim klińcem lub poprzez wykonie powierzchniowego utrwalenia emulsją bitumiczną. Przyjęcie prostych zasad dotyczących rodzaju nawierzchni na odpowiednich drogach pozwala na czytelny odbiór charakteru drogi dla ich użytkowników i powoduje wypracowanie odpowiednich zachowań na danej drodze, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu. Wprowadzenie obszarów strefa zamieszkania pozwala zminimalizować ilości znaków a dodatkowo uspokaja ruch w obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej. Podane zalecenia mogą służyć, jako sugestie lub wytyczne dla projektowanych dróg. O wyborze konkretnych rozwiązań musi decydować projektant posiadający odpowiednie uprawnienia a wyboru dokonać musi po przeprowadzeniu badań gruntu i uzgodnieniu odpowiedniej konstrukcji z inwestorem. 22

23 6. ZARZĄDZANIE DROGAMI GMINNYMI Plan rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Tarnów Opolski musi opierać się o właściwe zarządzanie siecią dróg gminnych. Elementem niezbędnym dla właściwego zarządzania drogami i wymaganym przez obecne przepisy jest Ewidencja Dróg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. Nr 67, poz. 582 i 583 z dnia 25 kwietnia 2005) nakłada na Gminne Jednostki Samorządu Terytorialnego obowiązek zakładania i prowadzenia Książek Dróg. Przepisy te ustalają nowy zakres i zasady prowadzenia ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych. W zasadniczy sposób zmieniają one zakres i stopień szczegółowości opisywania danych składających się na ewidencję drogi. Informacje te dotyczą między innymi: rodzaju nawierzchni, szerokości drogi, przepustów, barier i ekranów, zatok i przystanków autobusowych, zjazdów i obiektów przydrożnych, oświetlenia itp. W dotychczasowych ewidencjach tzw. Metrykach Drogi dane te nie były umieszczane w ogóle. Brak możliwości podania lokalizacji poszczególnych elementów drogi w formularzach prowadzonych metryk powodował, że były one w dużym stopniu bezużyteczne. Fakt ten w powiązaniu z dużą pracochłonnością i powszechnym brakiem środków spowodował powszechne zaniechanie jakichkolwiek, a w szczególności prowadzonych na bieżąco działań związanych z ewidencją dróg. Rozwój nowych technik i technologii, jak również wejście w życie nowych przepisów wymusza na gminach przejście na system Książek Dróg. Nie jest to jednak możliwe poprzez przepisanie metryk (nawet jeśli były one prowadzone poprawnie) do nowego formatu. Wiele gmin nie ma jednak nawet takich danych. Aby można było zarządzać właściwie siecią dróg gminnych w tym racjonalnie planować zabiegi remontowe, przebudowy czy proste prace utrzymaniowe konieczne jest wykonanie właściwej Ewidencji Dróg Gminnych Gminy Tarnów Opolski. 23

24 6.1. Przeglądy dróg. W okresie od 26 kwietnia 2010 r. do 27 września 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła z własnej inicjatywy kontrolę w zakresie wykonywania funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego w latach Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność skontrolowanych zarządców dróg w latach (I półrocze) w zakresie nadzoru, nad jakością wykonywanych robót drogowych, rzetelnością ich odbioru, a także przeglądu dróg w okresie gwarancyjnym i egzekwowaniu uprawnień inwestora wobec wykonawcy robót w okresie objętym gwarancją. Z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, bądź nierzetelności - negatywnie oceniono również działalność skontrolowanych zarządców w zakresie przeprowadzania kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, organizacji ruchu drogowego oraz prowadzenia ewidencji dróg. W co piątej skontrolowanej jednostce ujawniono naruszenie przepisów art. 62 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane17, dotyczących przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego dróg. W trzech jednostkach nie przeprowadzano takich kontroli w ogóle, a w dwóch - kontrole te przeprowadzały osoby nieuprawnione. Ponadto, w 10 jednostkach (tj. w 40% zbadanych zarządów dróg) nierzetelnie sporządzano protokoły z okresowych kontroli stanu technicznego. W protokołach tych m.in. brakowało zapisów, czy zostały usunięte usterki z poprzednich przeglądów. W rezultacie, dane pozyskiwane z okresowych przeglądów nie mogły stanowić dla kierownictwa zarządów dróg podstawy do całościowej oceny stanu technicznego sieci drogowej. Obecny system wykonywania przeglądów pod kątem brd jest w Polsce niskiej jakości. Nakierowany jest głównie na stan techniczny nawierzchni drogowej i oznakowania, mniejsze znaczenie mają wszystkie inne cechy drogi także nawierzchni i oznakowania, które: obniżają rozpoznawalność i czytelność drogi, decydują o jednorodności funkcjonalnej i geometrycznej drogi, świadczą o spełnieniu warunków drogi wybaczającej (podatne otocznie drogi). 24

25 Nawet, jeśli zarządy dróg są przekonane o potrzebie wykonywania dokładniejszego i poprawnego merytorycznie przeglądu z punktu widzenia brd, to brakuje jednolitych procedur i materiałów pomocniczych. Wielkie zróżnicowanie praktyk i zbyt duża dobrowolność stawia pod znakiem zapytania skuteczność przeglądów z punktu widzenia brd. Zasadnicza różnica pomiędzy przeglądami w Polsce i zagranicą polega na znikomym zwracaniu uwagi w Polsce na otoczenie drogi w tzw. Strefie bezpieczeństwa. Właściwie wykonane przeglądy dróg gminnych to: regularnie prowadzone działanie prewencyjne służące identyfikacji mankamentów na eksploatowanej drodze i w jej otoczeniu, przeglądy przeprowadzane przez zespół wykwalifikowanych inspektorów, kończące się raportem o występujących zagrożeniach dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, umożliwienie wdrażanie skutecznych i efektywnych działań naprawczych, dostosowując sieć drogową do standardów brd. Podczas przeglądów dróg należy się posiłkować listą kontrolą zagrożeń. Tabela 6. Lista kontrolna przeglądów dróg. 25

PLAN ROZWOJU. SIECI DRÓG GMINNYCH w GMINIE NIWISKA na lata 2014 2018

PLAN ROZWOJU. SIECI DRÓG GMINNYCH w GMINIE NIWISKA na lata 2014 2018 1 PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG GMINNYCH w GMINIE NIWISKA na lata 2014 2018 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Wprowadzenie 4. Charakterystyka dróg gminnych w Gminie Niwiska 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m NR DZ. 424/1, 424/2, 420, 423, 425 INWESTOR: URZĄD MIIEJSKI W STAWISKACH PL. WOLNOŚCI 13/15 18-520

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

UO "WILBUD" Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY

UO WILBUD Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZARNOWIE DZ. NR 267 Lokalizacja: Zamawiający: Czarnów, dz. nr 267 obręb Czarnów Jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski projektowa Jednostka : Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Napłatki w miejscowości Lisowice. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 NR DZ. 408, 168, 171, 169, 8, 38, 23, 29 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI PL. WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR egz.1 RODZAJ OPRACOWANIA OPRACOWANIE TECHNICZNE OBIEKT INWESTOR TEMAT Gmina Lubawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów 97-415 KLUKI ŻAR 34b tel. 603896170, 601082614 NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: ADRES: BRANŻA-OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

A.T. Development Sp. z o.o. PROJEKT PRZEBUDOWY

A.T. Development Sp. z o.o. PROJEKT PRZEBUDOWY A.T. Development Sp. z o. o. IP: 108-000-32-18 REGO : 140789507 Warszawa, ul. Kuflewska 5 KRS: 0000272181 PROJEKT PRZEBUDOWY Przebudowa drogi nr 2631W (28502) Wólka Seroczyńska Lubotyń Rząśnik Lubotyński

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA PROJEKTOWANIE I NADZORY Grzegorz Szmidt Świecie nad Osą 91 1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA Stadium : Projekt budowlany Branża : Drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041534C i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno. ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.. Opracował : EGZ. NR 1 Opis techniczny. 1. Cel opracowania. Celem opracowania jest sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

: OPRACOWANIE TECHNICZNE ADRES : WIKROWO, DZIAŁKA NR 93 POW. ELBLĄSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE BUI Biuro Usług Inwestycyjnych Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz WALCZAK Gronowo Górne ul. Agatowa 131, 82-300 Elbląg REGON 280129136 NIP 578-169-71-38 tel. kom. 793 936 588 OPRACOWANIE TECHNICZNE do

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI

ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI KNUROWIEC - DŁUGOSIODŁO - GOWOROWO w miejscowości KORNACISKA w km 0+000 do km 0+950 INWESTOR: GMINA DŁUGOSIODŁO 07-210 ul. T. Kościuszki 2 Projektanci: JÓZEF SMAKOSZ

Bardziej szczegółowo

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.pl DAN IŁAWA STADIUM PROJEKT ORGANIZACJI DOCELOWEJ RUCHU BRANŻA DROGOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od m. Cecenowo do mostu na rz. Łebie dł. ok. 3,0 km PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/831/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/831/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/831/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 10.10.2020_jarocin Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 UZUPEŁNIENIE DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM KRUSZONYM MIEJSCA NEWRALGICZNE Ul. Sosnowa 135,00 m 2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI I WALCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

Stała organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla Projektu przebudowy nawierzchni drogowej wraz z w ulicy Sikorskiego w Czersku Stała organizacja ruchu w zakresie drogi gminnej INWESTOR: Gmina Czersk ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ruchu drogowego Marcin Budzyński, Wojciech Kustra Politechnika Gdańska

ruchu drogowego Marcin Budzyński, Wojciech Kustra Politechnika Gdańska Inspekcje bezpieczeństwa ruchu drogowego Inspekcja drogowa: regularnie prowadzone działanie prewencyjne służące identyfikacji mankamentów na eksploatowanej drodze i w jej otoczeniu, przeprowadzana przez

Bardziej szczegółowo

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4 WARUNKI TECHNICZNE JAKIMI POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE Tabela 1 L.p Klasa drogi Szerokość jezdni wymagana Szerokość jezdni min. Podstawa prawna 1 Z -zbiorcza 2x 3 m = 6,00 m 2x2,75 m = 5,50

Bardziej szczegółowo

GMINA WISZNICE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

GMINA WISZNICE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ IBMG-II.7225.1.2015 Wisznice dnia 15.05.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na Wykonanie ewidencji dla dróg gminnych należących do Gminy Wisznice, przeglądu stanu technicznego dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ Firma Projektowo Budowlana SISKKON Katarzyna Frydrychowska 59-900 Zgorzelec, ul. Sienkiewicza 24/6 NIP 615-182-56-93 REGON:021001753 tel.: 503-972-368 607-594-944; TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA PARKINGU PRZY

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1. Opis techniczny 2. Uzgodnienia dokumentacji 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Wypisy z rejestru gruntu 5. Część graficzna : orientacja w skali 1 : 50 000 plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5 Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. o planowanym przedsięwzięciu: rozdz.2.art.3 ust.1.5 przebudowa drogi powiatowej nr3465p- ulica Opałki i 3477Pulica Składowa w Kole 1.Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI WOLICA PUSTA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI WOLICA PUSTA PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Opracowanie Faza Część BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI WOLICA PUSTA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Lokalizacja woj. wielkopolski, pow. średzki, gm. Nowe Miasto nad Wartą obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rafał Wrzosek 14 200 Iława ul. M. Skłodowskiej Curie 2B/27 tel. 504694848 e mail: pracownia d3@wp.pl NIP 744 162 68 73 REGON 281414229 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. LEOPOLDA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Zamkowa w Kochcicach. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIŃSKU MAZ. 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, ul. WARSZAWSKA 219 Konto bankowe nr 23 1050 1823 1000 0023 1299 1538 Regon: 711586700 NIP 822-18-53-981 Sekretariat: tel/fax (0-25) 758 28-91,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKT: Odbudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowice Wielkie dz. nr 612/11; 612/12; 658/1 POŁOŻENIE INWESTYCJI: Janowice Wielkie, dz. nr 612/11; 612/12;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra Maksymilianów w granicy istniejącego pasa drogowego, w km 0+000,00 0+470,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra Maksymilianów w granicy istniejącego pasa drogowego, w km 0+000,00 0+470,00 Nr sprawy: ZP.271.7.2015 Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa (Opis techniczny) OPIS TECHNICZNY Wykonywania robót budowlanych polegających na: Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ s.c., Biuro: ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz Fax: +48(52) 346-56-34, tel: 696-181-048, 600-051-244, email: biuro@bid-bydgoszcz.pl, www.bid-bydgoszcz.pl NIP 9671282579

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI Włocławek 29 lipiec 2010 T E M A T : ZAGOSPODAROWANIE PLACU PARKINGOWEGO PRZED I ZA BUDYNKIEM SĄDU REJONOWEGO W LIPNIE S T A D I U M D O K U M E N T A C J I : P R O J E K T B U D O W L A N Y B R A N ś

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: OBIEKT: NR UMOWY Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1; 35 064 Rzeszów Droga 158.ID.2321.14.2012 EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ I UL. TARNOWSKIEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. PROJEKTY I NADZÓR MARCIN WĄCHNICKI PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla inwestycji: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Powiat Słupski, Miasto Słupsk: dz. nr. 491/2dr; 865dr; 414dr; 853dr; 391/4dr.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo Budownictwo LądoweL Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0450T odcinek Grzymałów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY RYSUNKI

OPIS TECHNICZNY RYSUNKI Odbudowa infrastruktury drogowej na ul. Zielonej i Nad Wodą w Skawinie OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 2PODSTAWA OPRACOWANIA...2 3ZAKRES I CEL OPRACOWANIA...2 4OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...3 5OPIS OZNAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie drogami wojewódzkimi obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz przykłady zrealizowanych zadań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zarządzanie drogami wojewódzkimi obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz przykłady zrealizowanych zadań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 65 mgr inż. Zbigniew Ostrowski Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Zarządzanie drogami wojewódzkimi obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz przykłady zrealizowanych zadań dla

Bardziej szczegółowo

Powiat Siemiatycki Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Powiat Siemiatycki Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Powiat Siemiatycki Bezpieczeństwo w ruchu drogowym PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Białystok, 16.05.2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI W CZADROWIE DZ. NR 112/2, 226/1, 111/2

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI W CZADROWIE DZ. NR 112/2, 226/1, 111/2 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI W CZADROWIE DZ. NR 112/2, 226/1, 111/2 Lokalizacja: Zamawiający: Czadrów, dz. nr 112/2, 226/1, 111/2 obręb 0013 Czadrów, jednostka ewidencyjna 020702_2 Kamienna Góra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I PRO-CAD PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Sulejowskiej na odcinku od ul. Milickiej do ul. Twardogórskiej zadanie I i II

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 3 3.1.3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1528 L : od drogi gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka Kierzkówka do drogi wojewódzkiej nr 809 odc. Kozłówka

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1b/10 tel./fax (0-89) 534-94-20

Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1b/10 tel./fax (0-89) 534-94-20 DROMOS Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1b/10 tel./fax (0-89) 534-94-20 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 1. Przeznaczenie i program użytkowy Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi powiatowej 4403W na odcinku o długości 2,00 km. Droga przeznaczona jest do obsługi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zakład Usług Drogowych Leszek Michałek Ul. Kościuszki 12, 11-200 Bartoszyce 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Sępopolu Adres: Woj. Warmińsko

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego) Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA 70-211 Szczecin, ul. J. Korzeniowskiego 2/171 tel. kom. 601 72 72 84, e-mail trasko@go2.pl NIP 851-122-79-50

TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA 70-211 Szczecin, ul. J. Korzeniowskiego 2/171 tel. kom. 601 72 72 84, e-mail trasko@go2.pl NIP 851-122-79-50 TRASKO PRACOWNIA PROJEKTOWA 70-211 Szczecin, ul. J. Korzeniowskiego 2/171 tel. kom. 601 72 72 84, e-mail trasko@go2.pl NIP 851-122-79-50 Nazwa zadnia nadana Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785

BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785 BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785 OPIS WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH POZNAŃ, MAJ 2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 7 VeloPrądnik (VP) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 7 VeloPrądnik (VP) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 4 3.1.3

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA C G M PROJEKT Sp. z o.o., 04-691 Warszawa, ul. Wapienna 25 Inwestor: Przedmiot opracowania: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Drogowy w Limanowej

Powiatowy Zarząd Drogowy w Limanowej Powiatowy Zarząd Drogowy w Limanowej Zakres działania Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej : 1.Przedmiotem działania Powiatowego Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi, tj. "Zarządu Powiatu"

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY WIŚNIOWEJ W OśAROWIE MAZOWIECKIM

PRZEBUDOWA ULICY WIŚNIOWEJ W OśAROWIE MAZOWIECKIM nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25 lok. 26 05-804 Pruszków tel./faks (22) 728-12-56 502 591 757 505 023 305 email: arbud@wp.pl lub arbud@op.pl

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) KRYTEJ PŁYWALNI. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY l. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujący budowę parkingu dla samochodów osobowych, drogi manewrowej, placów gospodarczych oraz odwodnienia na terenie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK

P R O J E K T B U D O W L A N Y O P I S T E C H N I C Z N Y C Z Ę Ś Ć F O R M A L N O - P R A W N A URZĄD GMINY KONECK 87-702 KONECK Włocławek 20 WRZESIEŃ 2012 T E M A T : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160421C ŚWIĘTE ŻOŁNOWO - KAJETANOWO OD KM 0+000 DO KM 1+460 (REALIZACJA W 2012 R. OD KM 1+140 DO KM 1+460) S T A D I U M D O K U M E N

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: ADRES: STADIUM: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT: CZĘŚĆ: REALIZACJA: PROJEKTOWAŁ:

OBIEKT: ADRES: STADIUM: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT: CZĘŚĆ: REALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: 42-200 Częstochowa ul. Lechonia 3/36 tel./fax. (34) 3632007, e - mail: twz@wp.pl OBIEKT: ADRES: STADIUM: TEMAT: CZĘŚĆ: REALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: DROGA POWIATOWA NR 2052 S DP 2052S ul. Nowa, w m. Przystajń

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane techniczne projektowanej drogi 4. Opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika INWESTOR Gmina Czernica 55-003 Czernica ul. Kolejowa 3 INWESTOR ZASTĘPCZY NAZWA INWESTYCJI BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, ul. KLONOWA 10 tel. 607 961 737 e-mail: marcinfigiel2003@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. w m.radgoszcz

OPIS TECHNICZNY. w m.radgoszcz OPIS TECHNICZNY Na przebudowę Drogi od P.Ryby do asfaltu na ul.zadębie w m.radgoszcz km 0+000 do km 0+ 386 km 0+766 do km 0+971 km 0+971 do km 2+015 1. Podstawa opracowania a) Zlecenie Urzędu Gminy w Radgoszczy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M

PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M PRZEBUDOWA ULICY KUTNOWSKIEJ W PŁOCKU NA ODCINKU DO 100 M Opis do wykonania przebudowy ulicy Kutnowskiej na odcinku do 100 m Na wysokości posesji nr. 28, wzdłuż działki 185/4, 181 i 179 ( w obrębie szkoły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Usługi Projektowe mgr inŝ. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. 74 851 34 79 kom. 607 667 901 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU INWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2075 D ORAZ 2079D. Temat:

Bardziej szczegółowo