PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG GMINNYCH W GMINIE TARNÓW OPOLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG GMINNYCH W GMINIE TARNÓW OPOLSKI"

Transkrypt

1 Tarnów Opolski, marzec 2014

2 Salus - Spodziewaj się najlepszego Weronika Gucman ul. Kościelna 1, Chorula NIP: , REGON: Plan rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Tarnów Opolski został opracowany przez zespół firmy SALUS z siedzibą w Choruli w składzie: 1. mgr Weronika Gucman 2. mgr inż. Grzegorz Cebula

3 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa opracowania 3 2. Cel i zakres opracowania 4 3. Wprowadzenie 5 4. Charakterystyka dróg gminnych w Gminie Tarnów Opolski Klasyfikowanie dróg gminnych do przebudowy Zarządzanie drogami gminnymi Zagrożenia komunikacyjne występujące w Gminie Tarnów Opolski Podsumowanie Plany inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych 39 3

4 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Tarnów Opolski Wykaz dróg gminnych - Uchwała Nr 355/2003 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 maja 2003r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Tarnów Opolski Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Wizja lokalna Uzgodnienia ze zleceniodawcą 4

5 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest określenie planu rozwojowego dróg gminnych w Gminie Tarnów Opolski, uwzględniającego następujące czynniki: 1) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie komunikacji drogowej lokalnej, w tym rozbudowa dróg zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, umożliwiająca aktywizację terenów inwestycyjnych; 2) Zapewnienie właściwego standardu dróg gminnych poprzez wykonywanie bieżących remontów; 3) Podnoszenie standardów dróg gminnych poprzez ich przebudowę; 4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach; 5) Poprawa płynności ruchu drogowego, 6) Poprawa dostępności Zakresem opracowania objęto następujące elementy: 1) Stan techniczny dróg gminnych; 2) Parametry techniczne dróg gminnych w odniesieniu do obowiązujących przepisów; 3) Potrzeby rozwojowe istniejącego układu drogowego; 4) Plany inwestycyjne i remontowe. 5

6 3. WPROWADZENIE 3.1. Informacje ogólne Gmina położona jest w środkowej części województwa opolskiego w powiecie opolskim. Powierzchnia Gminy wynosi 82 km², co stanowi 0,96 % ogólnej powierzchni województwa. Największą powierzchnię gminy zajmują użytki rolne 46,4%.Pozostałe grunty, w tym nieużytki, obszary zabudowane i drogi zajmują 9,5% powierzchni gminy. Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć handlową, gastronomiczną i usługową, a występujące na jej obszarze zakłady przemysłowe powodują, że gmina należy do średnio zamożnych. Gmina liczy mieszkańców (stan na koniec 2011r.). Gmina jest gminą o charakterze przemysłowo-rolniczym. Występujące na obszarze gminy gospodarstwa rolne ukierunkowane są w głównej mierze na produkcję zbóż oraz trzody chlewnej.. Surowce mineralne gminy odgrywają znaczącą rolę w gospodarce gminy i stanowią główny czynnik rucho-twórczy pojazdów ciężarowych. Rysunek 1. Położenie gminy na tle podziału administracyjnego powiatu opolskiego 3.2. Położenie geograficzne i administracyjne Gmina położona jest w województwie opolskim, w powiecie opolskim, graniczy z następującymi gminami: Chrząstowice, Izbicko, Gogolin, Krapkowice, Prószków i Opole. W skład Gminy wchodzi osiem wsi: Kąty Opolskie, Kosorowice, Miedziana, Nakło, Przywory, Raszowa, i Walidrogi. Największą miejscowością jest Tarnów Opolski, który pełni rolę centrum administracyjnego gminy i ośrodka przemysłowego. Gmina posiada 8 sołectw. Wyszczególnienie wraz z powierzchnią przedstawia poniższa tabela: 6

7 Tabela 1. Sołectwa gminy L.p. Nazwa sołectwa Powierzchnia [ha] 1. Tarnów Opolski 2 717,85 2. Kosorowice 1 728,95 3. Raszowa 879,01 4. Przywory 737,42 5. Nakło 650,39 6. Kąty Opolskie 563,60 7. Miedziana 508,05 8. Walidrogi 377,85 Razem ~ 82 km 2 Położenie gminy jest bardzo korzystne ze względu na występowanie rozbudowanej sieci tras komunikacji lokalnej, które są częścią systemu sieci ponadlokalnej. Przez teren gminy przebiega droga krajowa DK Nr 94 prowadząca do granic Niemiec do Ukrainy, droga wojewódzka Nr 423 relacji Opole Kędzierzyn Koźle. Ponadto przez gminę przebiega 35,81 km dróg powiatowych i 78,83 km dróg gminnych. Dodatkowo przez gminę przebiegają dwie linie kolejowe, dwutorowe, zelektryfikowane, relacji: Wrocław Bytom oraz Opole Kędzierzyn-Koźle Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy Największą powierzchnię w gminie zajmują użytki rolne 46,4%, z czego grunty orne 37,7%, lasy stanowią 43,8% obszaru gminy. Pozostałe grunty, w tym nieużytki, obszary zabudowane i drogi zajmują 9,5% powierzchni gminy Infrastruktura transportowa. Na terenie gminy występują dwa systemy komunikacyjne: drogowy odgrywający najistotniejszą rolę w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców gminy oraz system kolejowy - stanowiący funkcję uzupełniającą w powiązaniach komunikacyjnych gminy. Transport drogowy. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg. Obecnie przez teren gminy przebiegają drogi o zróżnicowanej randze. Na obszarze gminy występuje 75 ulic zabudowy wiejskiej, drogi gminne występują na długości ok. 80 km, a drogi powiatowe na długości ok. 36 km. Ponadto przez teren gminy przebiega jedna droga wojewódzka nr 423 relacji Opole - Kędzierzyn-Koźle i jedna droga krajowa nr 94 relacji Zgorzelec-Medyka. Stan techniczny 7

8 drogi wojewódzkiej i drogi krajowej należy określić jako bardzo dobry jednakże rozwiązania geometryczne na niektórych odcinkach wymagają od ich administratorów gruntownej analizy i przebudowy. Stan dróg powiatowych jest bardzo zróżnicowany ale na większości odcinków jest niezadawalający wręcz katastrofalny. Atutem gminy są bezpośrednie połączenia drogami twardymi między wsiami. Według stanu na 2004r. (dane GUS) na terenie gminy występuje 44,0 km dróg twardych, 20,0 km dróg o nawierzchni twardej ulepszonej, a 24,0 km stanowią drogi gruntowe. Rysunek 2. Mapa dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa opolskiego. 8

9 Drogi gminne stanowią uzupełnienie podstawowego układu sieci dróg. Nie posiadają one jednak większego znaczenia komunikacyjnego, gdyż dostatecznie gęsta sieć dróg powiatowych i wojewódzkich zapewnia dojazd do każdej miejscowości. Zapewniają przede wszystkim powiązania pomiędzy wsiami gminy i są jednocześnie trasami transportu rolnego, ułatwiającymi dojazd do pól uprawnych mieszkańców gminy. Z punktu widzenia oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska najistotniejsze znaczenie mają przebiegające przez teren gminy droga krajowa i droga wojewódzka. Ogólnie od kilkunastu lat w kraju można zaobserwować stały wzrost natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich. Na podstawie porównania GPR 2010 i GPR 2005 wzrost ruchu w latach wyniósł w Województwie Opolskim dla dróg krajowych 30% (w skali kraju 22%), zaś dla dróg wojewódzkich 18% (w skali kraju 23%). Rysunek 3. Mapa poglądowa rozkładu dróg na terenie gminy. 9

10 Tabela 2. Wykaz dróg powiatowych z podziałem na sołectwa Gminy Tarnów Opolski m. Kąty Opolskie Nr drogi Nazwa ulicy 1716 Kościelna, Odrzańska 1768 Szeroka m. Kosorowice Nr drogi Nazwa ulicy 1712 Opolska, Tarnowska 1829 Św. Jacka m. Miedziana Nr drogi Nazwa ulicy 1712 Wiejska m. Nakło Nr drogi Nazwa ulicy 1749 Raszowska 1750 Tarnowska Nr drogi m. Przywory Nazwa ulicy 1712 Zawadzkiego Nr drogi m. Raszowa Nazwa ulicy 1712 Ozimska 1748 Cygana 1749 Nakielska 1764 Mickiewicza Nr drogi 1712 m. Tarnów Opolski Nazwa ulicy Klimasa (od 1767), Dworcowa (do 1767) 1767 Powstańców Śl Nakielska Nr drogi m. Walidrogi Nazwa ulicy 1751 Dąbrowicka 10

11 Rysunek 4. Mapa poglądowa rozkładu dróg powiatowych. Transport kolejowy Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe dwutorowe, zelektryfikowane, relacji: - Wrocław Bytom - Opole Kędzierzyn-Koźle. W samym Tarnowie Opolskim znajduje się stacja kolejowa i bocznica kolejowa Zakładów Przemysłu Wapienniczego OPOLWAP S.A.. Rysunek 5. Schemat przebiegu linii kolejowych w gminie Tarnów Opolski 11

12 Tabela 3. Wykaz dróg gminnych Gminy Tarnów Opolski Gmina Tarnów Opolski uchwała nr 355/2003 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia roku, załącznik nr 6 Lp. Nr drogi Nazwa ciągu drogi Uwagi O Przywory rz. Odra (Źlinice) O Miedziana Kąty Opolskie O DP 1712 O gr. gminy Gogolin 4. (Górażdże) granica gminy Gogolin O Przywory O Tarnów Opolski Tarnów II O Tarnów Opolski Nakło O Nakło Tarnów II 8. (Krośnica) granica gminy Izbicko O Raszowa O Walidrogi Tarnów Opolski O Walidrogi granica miasta Opola (Grotowice) O Kosorowice (ul. Leśna) DK O Grotowice granica miasta Opola (Malina) O Kąty Opolskie, ul. Odrzańska O Kąty Opolskie, ul. Szkolna O Kąty Opolskie, ul. Wyzwolenia O Kąty Opolskie, ul. Św. Józefa O Kąty Opolskie, ul. Polna O Kąty Opolskie, ul. Nowa O Kąty Opolskie, ul. Ceglana O Kąty Opolskie, ul. M. Fornalskiej O Kąty Opolskie, ul. Z. Nałkowskiej O Kąty Opolskie, ul. J. Krasickiego O Przywory, ul. Dworcowa O Przywory, ul. Parkowa O Przywory, ul. Powstańców Śl O Przywory, ul. Zakładowa O Przywory, ul. Kwiatowa O Przywory, ul. Spokojna O Miedziana, ul. Leśna O Kamień Śląski Miedziana O Miedziana, ul. Łowiecka O Kosorowice, ul. Borowa O Kosorowice, ul. Zapłotna O Kosorowice, ul. Kościelna O Kosorowice, ul. Polna O Kosorowice, ul. Krótka O Kosorowice, ul. Powstańców O Kosorowice, ul. K. Pawlety O Kosorowice, ul. B. Prusa O Tarnów Opolski, ul. 1-go Maja odcinek od DG O do osiedla Łowiecko wspólny przebieg z gmina Gogolin uchwała Nr 983/2004 ZWOp z dnia r., korekta błędu w numerze 12

13 O Tarnów Opolski, ul. Pardubicka O Tarnów Opolski, ul. Ślepa O Tarnów Opolski, ul. Łączna O Tarnów Opolski, ul. Krótka O Tarnów Opolski, ul. Wąska O Tarnów Opolski, ul. Boczna O Tarnów Opolski, ul. K. Miarki O Tarnów Opolski, ul. Borowa O Tarnów Opolski, ul. Piaskowa O Tarnów Opolski, ul. Polna O Tarnów Opolski, ul. J. Kani O Tarnów Opolski, ul. Osiedlowa O Tarnów Opolski, ul. Skalna O Tarnów Opolski, ul. Koraszewskiego O Tarnów Opolski, ul. Kościuszki 56. ` O Tarnów Opolski, ul. Działkowa O Tarnów Opolski, ul. Inwalidzka O Tarnów Opolski, ul. Sienkiewicza O Tarnów Opolski, ul. Poprzeczna O Tarnów Opolski, ul. Celna O Tarnów Opolski, ul. Cmentarna O Tarnów Opolski, ul. Św. Jacka O Tarnów Opolski, ul. Kopernika O Tarnów Opolski, ul. Św. Marcina O Tarnów Opolski, ul. Zielona O Tarnów Opolski, ul. Nowa O Tarnów Opolski, ul. Kwiatowa O Tarnów Opolski, ul. T. Glenska O Tarnów Opolski, ul. Fr. Chodury O Nakło, ul. Kościelna O Nakło, ul. Lompy O Nakło, ul. Floriana O Nakło, ul. Klimasa O Nakło, ul. Ślepa O Nakło, ul. Ligonia O Nakło, ul. Wiśniowa O Nakło, ul. Nowa O Nakło, ul. Polna O Nakło, ul. Fiecha O Nakło, ul. Chopina O Nakło, ul. Grabowska O Nakło, ul. Dzierżonia O Nakło, ul. Kopalińska O Nakło, ul. Krótka O Raszowa, ul. Krótka O Raszowa, ul. Podleśna O Raszowa, ul. Młyńska O Raszowa, ul. Damrota 13

14 4. CHARAKTERYSTYKA DRÓG GMINNYCH Na terenie Gminy Tarnów Opolski drogi gminne zostały podzielone na: Drogi klasy L droga lokalna jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, pozycja 430). Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy L dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowanym: 30 i 40 km/h oraz dwie prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 40 i 50 km/h. Drogi klasy L mogą należeć do kategorii dróg powiatowych (wyjątkowo) lub dróg gminnych. Drogi klasy D droga dojazdowa najniższa z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, pozycja 430). Dla klasy D dopuszcza się jedną prędkość projektową na terenie zabudowanym: 30 km/h oraz dwie prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 30 i 40 km/h. Drogi klasy D mogą należeć do kategorii dróg gminnych. Głównym zadaniem dróg gminnych lokalnych i dojazdowych jest wewnętrzna obsługa miejscowości: obszarów osiedlowych i obszarów komercyjnych oraz połączeń tych obszarów z drogami wyższych kategorii. 14

15 Rysunek 6. Schemat prawidłowej hierarchizacji dróg. Tabela 4. Stan nawierzchni dróg gminnych. Gmina Tarnów Opolski drogi gminne stan nawierzchni Lp. Nr drogi Nazwa ciągu drogi Nawierzchnia Klasa Długość O Przywory rz. Odra (Źlinice) Bitumiczna L 1, Gruntowa O Miedziana Kąty Opolskie L 2,685 tłuczniowa O O DP 1712 O gr. gminy Gogolin (Górażdże) granica gminy Gogolin Przywory Gruntowa L 1,472 Gruntowa L 1, Bitumiczno O Tarnów Opolski Tarnów II gruntowa L 2, Gruntowa O Tarnów Opolski Nakło tłuczniowa L 1, Gruntowa O Nakło Tarnów II tłuczniowa L 2, (Krośnica) granica gminy O Izbicko Raszowa Tłuczniowa L 1, O Walidrogi Tarnów Opolski Tłuczniowa L 2,703 15

16 10. Walidrogi granica miasta O Opola (Grotowice) Tłuczniowa L 8, Kosorowice (ul. Leśna) DK O 94 Bitumiczna L 5, Grotowice granica miasta O Opola (Malina) Gruntowa L 1, O Kąty Opolskie, ul. Odrzańska Bitumiczna L 1, O Kąty Opolskie, ul. Szkolna Kostka bet. D 0, O Kąty Opolskie, ul. Wyzwolenia Kostka bet. D 0, O Kąty Opolskie, ul. Św. Józefa Kostka bet. D 0, Gruntowo O Kąty Opolskie, ul. Polna tłuczniowa D O Kąty Opolskie, ul. Nowa Tłuczniowa D 0, O Kąty Opolskie, ul. Ceglana Bitumiczna L 0, Kąty Opolskie, ul. M. Tłuczniowo O Fornalskiej żwirowa D 0, Kąty Opolskie, ul. Z O Nałkowskiej Kostka bet. D 0, Kąty Opolskie, ul. J O Krasickiego Kostka bet. D 0, Bitumiczna, O Przywory, ul. Dworcowa kostka D 1,186 granitowa O Przywory, ul. Parkowa Tłuczniowa D 0, O Przywory, ul. Powstańców Śl. Bitumiczna D 0, O Przywory, ul. Zakładowa Kostka bet. D 0, O Przywory, ul. Kwiatowa Bitumiczna D 0, O Przywory, ul. Spokojna Bitumiczna D 0, O Miedziana, ul. Leśna Bitumiczna D 0, Gruntowo O Kamień Śląski Miedziana tłuczniowa L 0, O Miedziana, ul. Łowiecka Bitumiczna D 0, Gruntowo O Kosorowice, ul. Borowa tłuczniowa D 0, O Kosorowice, ul. Zapłotna Kostka bet. D 0, O Kosorowice, ul. Kościelna Bitumiczna D 0, O Kosorowice, ul. Polna Bitumiczna D 0, O Kosorowice, ul. Krótka Kostka bet. D 0, O Kosorowice, ul. Powstańców Bitumiczna D O Kosorowice, ul. K. Pawlety Bitumiczna D 0, O Kosorowice, ul. B. Prusa Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. 1-go Maja Bitumiczna D 0, Tarnów Opolski, ul O Pardubicka Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. Ślepa Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. Łączna Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. Krótka Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. Wąska Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. Boczna Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. K. Miarki Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Borowa Gruntowa D 0,372 16

17 O Tarnów Opolski, ul. Piaskowa Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. Polna Tłuczniowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. J. Kani Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Osiedlowa Gruntowa D 0, O Tarnów Opolski, ul. Skalna Bitumiczna D 0, Tarnów Opolski, ul O Koraszewskiego Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Kościuszki Bitumiczna D 0, ` O Tarnów Opolski, ul. Działkowa Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Inwalidzka Gruntowa D 0, Tarnów Opolski, ul O Sienkiewicza Bitumiczna D 0, Tarnów Opolski, ul O Poprzeczna Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Celna Bitumiczna D 0, Tarnów Opolski, ul O Cmentarna Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Św. Jacka Bitumiczna L 1, O Tarnów Opolski, ul. Kopernika Bitumiczna D 0, Tarnów Opolski, ul. Św O Marcina Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Zielona Kostka bet. D 0, O Tarnów Opolski, ul. Nowa Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. Kwiatowa Bitumiczna D 0, O Tarnów Opolski, ul. T. Glenska Bitumiczna D 0, Tarnów Opolski, ul. Fr. Tłuczniowo O Chodury żwirowa D 0, O Nakło, ul. Kościelna Bitumiczna D 0, O Nakło, ul. Lompy Tłuczniowa D 0, O Nakło, ul. Floriana Gruntowa D 0, O Nakło, ul. Klimasa Bitumiczna D 0, O Nakło, ul. Ślepa Bitumiczna D 0, O Nakło, ul. Ligonia Kostka bet. D 0, O Nakło, ul. Wiśniowa Bitumiczna D 0, O Nakło, ul. Nowa Gruntowa D 0, O Nakło, ul. Polna Bitumiczna D 0, O Nakło, ul. Fiecha Bitumiczna D 0, Kostka bet O Nakło, ul. Chopina 190mb. D 0, Bitumiczna O Nakło, ul. Grabowska 110mb. D 0, Bitumiczna O Nakło, ul. Dzierżonia 500mb. L 0, O Nakło, ul. Kopalińska Gruntowa D 0, Bitumiczna O Nakło, ul. Krótka 150mb. D 0, O Raszowa, ul. Krótka Gruntowa D 0, O Raszowa, ul. Podleśna Bitumiczna D 0, O Raszowa, ul. Młyńska Bitumiczna D 0, O Raszowa, ul. Damrota Bitumiczna D 0,232 17

18 Nie wszystkie drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych spełniają wymogi stawiane drogom tej kategorii. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, minimalna szerokość ulicy w liniach rozgraniczających dla dróg gminnych dojazdowych wynosi 10 m a dla dróg gminnych lokalnych 12 m. Stan techniczny dróg gminnych jest bardzo zróżnicowany. Brak jest jasnych założeń dla rodzaju nawierzchni, stosowane nawierzchnie ulepszone dobierane są w bardzo dowolny sposób. Wiele dróg mimo wykonania nawierzchni twardych nie posiada żadnego systemu odbioru wód opadowych skutkuje to przyspieszoną degradacją korpusu drogowego oraz źle wpływa na posesje przyległe do dróg gminnych. Część dróg o nawierzchni bitumicznej wymaga lub w niedalekiej przyszłości będzie wymagało zabiegów remontowych przynajmniej warstwy ścieralnej. W najlepszym stanie są drogi o nawierzchni z kostki betonowej są to też najmłodsze nawierzchnie. 18

19 5. KLASYFIKOWANIE DRÓG GMINNYCH DO PRZEBUDOWY Wobec braku odpowiednich środków finansowych, pozwalających w krótkim czasie przebudować wszystkie drogi gminne, nadając im parametry wymagane przepisami, konieczna jest ocena najpilniejszych potrzeb w tym zakresie. Plan przebudowy dróg przygotowywany jest w oparciu o: - ocenę stanu technicznego dróg dokonywaną w ramach sprawowanego zarządu nad drogami; - wnioski wpływające od mieszkańców Gminy, Radnych, Rady Sołeckie itp., dotyczące potrzeb w zakresie przebudowy dróg gminnych. Ocena stanu technicznego dróg gminnych przeprowadzana jest na bieżąco w ciągu roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wiosennego z uwagi na konieczność identyfikacji uszkodzeń powstałych w okresie zimowym, pod kątem przeprowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni. Stan techniczny dróg zostaje ustalony przez pracowników Urzędu Gminy Tarnów Opolski na podstawie wizualnych oględzin przeprowadzonych w trakcie objazdów dróg. Wyniki przeprowadzonej kontroli stanu dróg są podstawą do określenia zakresu: - remontów cząstkowych nawierzchni; - generalnych remontów nawierzchni dróg z ewentualną przebudową; - prac związanych z utrzymaniem poboczy (wykaszanie); - prac związanych z odwadnianiem korony drogi (udrażnianie rowów przydrożnych i przepustów). Na terenie gminy występują następujące potrzeby modernizacyjne dróg gminnych: I) Wykonanie nawierzchni ulepszonych, bitumicznych lub z kostki betonowej do wszystkich posesji w gminie. II) Wykonanie prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. Wiele dróg gminnych posiada nawierzchnie ulepszone bez zapewnienia odbioru wód opadowych. III) Wykonanie wzmocnienia nawierzchni gruntowych dróg gminnych. IV) Drogi o nawierzchni z tłucznia, destruktu bitumicznego winno się zabezpieczyć szczelnymi nawierzchniami, aby nie ulegały szybkiej dekapitalizacji. V) Wykonanie remontów lub przebudowy istniejących nawierzchni bitumicznych, których założony czas eksploatacji dobiega końca. 19

20 Przy remontach i budowie dróg należy uwzględnić rodzaj gruntu podłoża, wielkość ruchu pojazdów jak również parametry coraz większych samochodów i sprzętu (w tym rolniczego). Drogi gminne, w większości rolnicze nie były przystosowane do zwiększonego natężenia ruchu ciężkiego sprzętu rolniczego, jaki jest w chwili obecnej. Rozwój rolnictwa dotowanego przez unię europejską spowodował wzrost ruchu na drogach. Dodatkowo na terenie Sołectw Przywory i Kąty Opolskie należy zwrócić uwagę, aby konstrukcje dróg gminnych, zlokalizowanych w obszarach zalewowych rzeki Odry, uwzględniały zagrożenia związane z wysokim stanem wód gruntowych oraz możliwością czasowego ich zalewania wodami powodziowymi Zalecenia remontowe. Drogi o nawierzchni bitumicznej Nawierzchnie dróg charakteryzują się odkształceniami, ubytkami i spękaniami. Świadczy to o utracie nośności. Biorąc pod uwagę wzrastający ruch po drogach, należy je wzmocnić i zabezpieczyć przed dekapitalizacją. Proponuje się na tych drogach, po wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni, dodatkowe ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu gruboziarnistej 0/20 0/25 h=6,0 cm i ułożenie warstwy ścieralnej - cienkiego dywanika na gorąco o grubości minimum 2,0 cm - zalecane 4cm grubości. Drogi o nawierzchni tłuczniowej Nawierzchnie tłuczniowe (lub z gruzu) winny być wyprofilowane i ułożona warstwa wiążąca i ścieralna o parametrach jak w przypadku dróg o nawierzchni bitumicznej. Drogi o nawierzchni gruntowej, gruntowo - tłuczniowe Nawierzchnie gruntowe i gruntowo tłuczniowe należy wykorytować i wyprofilować następnie wykonać odpowiednią podbudowę z tłucznia kamiennego łamanego (nie zaleca się stosowania tłucznia wapiennego szczególnie przy wysokim stanie wód gruntowych). Po wykonaniu podbudowy całość zaklinować kamieniem łamanym o granulacji od 0 do 32,5. Tak przygotowana nawierzchni może być eksploatowana a w późniejszym okresie po drobnym przeprofilowaniu może na niej zostać ułożona nawierzchni twarda z kostki betonowej lub nawierzchnia bitumiczna. 20

21 5.2. Zalecenia inwestycyjne. PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG GMINNYCH Przy planie inwestycyjnym przebudowy dróg gminnych należy jasno określić, jaka rolę dana droga spełnia w układzie komunikacyjnym sołectwa, gminy czy powiatu. Od odpowiedniego zakwalifikowania drogi gminnej powinny zależeć jej parametry techniczne. Wszystkie drogi o charkteże lokalnym zapewniające obsługę osiedli domków jednorodzinnych lub osiedli mieszkaniowych należy projektować o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. Dodatkowo z uwagi na niewystarczające szerokości pasa drogowego i brak możliwości rozdzielenia ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów należy na drogach gminnych stosować oznakowanie stref zamieszkania, co zapewnia optymalne warunki bezpieczeństwa w tych obszarach. Wybór kostki bezfazowej na nawierzchnie dróg lokalnych spowodowany jest wygoda użytkowania, niską emisją hałasu oraz walorami estetycznymi a także utrzymaniowymi. Kostka bezfazowa charakteryzuje się również dużo lepszymi parametrami dla użytkowania przez rowerzystów, osoby na wózkach inwalidzkich itp. Tabela 5. Energochłonność różnych nawierzchni. Nawierzchnie dróg lokalnych stanowiących bezpośrednie włączenia do dróg wyższych kategorii lub stanowiące połączenia pomiędzy drogami o znaczeniu ponad osiedlowym należy wykonywać, jako bitumiczne co jest czytelnym uwidocznieniem skrzyżowania. W ciągu takich dróg bezwzględnie należy wydzielić miejsce na chodniki lub na ścieżki 21

22 pieszo rowerowe o nawierzchni z kostki bezfazowej. Nawierzchnie dróg gminnych dojazdowych do terenów rolnych powinny zostać wykonane w technologii tłuczniowej z zamknięciem górnej warstwy odpowiednim klińcem lub poprzez wykonie powierzchniowego utrwalenia emulsją bitumiczną. Przyjęcie prostych zasad dotyczących rodzaju nawierzchni na odpowiednich drogach pozwala na czytelny odbiór charakteru drogi dla ich użytkowników i powoduje wypracowanie odpowiednich zachowań na danej drodze, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu. Wprowadzenie obszarów strefa zamieszkania pozwala zminimalizować ilości znaków a dodatkowo uspokaja ruch w obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej. Podane zalecenia mogą służyć, jako sugestie lub wytyczne dla projektowanych dróg. O wyborze konkretnych rozwiązań musi decydować projektant posiadający odpowiednie uprawnienia a wyboru dokonać musi po przeprowadzeniu badań gruntu i uzgodnieniu odpowiedniej konstrukcji z inwestorem. 22

23 6. ZARZĄDZANIE DROGAMI GMINNYMI Plan rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Tarnów Opolski musi opierać się o właściwe zarządzanie siecią dróg gminnych. Elementem niezbędnym dla właściwego zarządzania drogami i wymaganym przez obecne przepisy jest Ewidencja Dróg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. Nr 67, poz. 582 i 583 z dnia 25 kwietnia 2005) nakłada na Gminne Jednostki Samorządu Terytorialnego obowiązek zakładania i prowadzenia Książek Dróg. Przepisy te ustalają nowy zakres i zasady prowadzenia ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych. W zasadniczy sposób zmieniają one zakres i stopień szczegółowości opisywania danych składających się na ewidencję drogi. Informacje te dotyczą między innymi: rodzaju nawierzchni, szerokości drogi, przepustów, barier i ekranów, zatok i przystanków autobusowych, zjazdów i obiektów przydrożnych, oświetlenia itp. W dotychczasowych ewidencjach tzw. Metrykach Drogi dane te nie były umieszczane w ogóle. Brak możliwości podania lokalizacji poszczególnych elementów drogi w formularzach prowadzonych metryk powodował, że były one w dużym stopniu bezużyteczne. Fakt ten w powiązaniu z dużą pracochłonnością i powszechnym brakiem środków spowodował powszechne zaniechanie jakichkolwiek, a w szczególności prowadzonych na bieżąco działań związanych z ewidencją dróg. Rozwój nowych technik i technologii, jak również wejście w życie nowych przepisów wymusza na gminach przejście na system Książek Dróg. Nie jest to jednak możliwe poprzez przepisanie metryk (nawet jeśli były one prowadzone poprawnie) do nowego formatu. Wiele gmin nie ma jednak nawet takich danych. Aby można było zarządzać właściwie siecią dróg gminnych w tym racjonalnie planować zabiegi remontowe, przebudowy czy proste prace utrzymaniowe konieczne jest wykonanie właściwej Ewidencji Dróg Gminnych Gminy Tarnów Opolski. 23

24 6.1. Przeglądy dróg. W okresie od 26 kwietnia 2010 r. do 27 września 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła z własnej inicjatywy kontrolę w zakresie wykonywania funkcji zarządcy dróg przez organy samorządu terytorialnego w latach Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność skontrolowanych zarządców dróg w latach (I półrocze) w zakresie nadzoru, nad jakością wykonywanych robót drogowych, rzetelnością ich odbioru, a także przeglądu dróg w okresie gwarancyjnym i egzekwowaniu uprawnień inwestora wobec wykonawcy robót w okresie objętym gwarancją. Z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa, bądź nierzetelności - negatywnie oceniono również działalność skontrolowanych zarządców w zakresie przeprowadzania kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, organizacji ruchu drogowego oraz prowadzenia ewidencji dróg. W co piątej skontrolowanej jednostce ujawniono naruszenie przepisów art. 62 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane17, dotyczących przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego dróg. W trzech jednostkach nie przeprowadzano takich kontroli w ogóle, a w dwóch - kontrole te przeprowadzały osoby nieuprawnione. Ponadto, w 10 jednostkach (tj. w 40% zbadanych zarządów dróg) nierzetelnie sporządzano protokoły z okresowych kontroli stanu technicznego. W protokołach tych m.in. brakowało zapisów, czy zostały usunięte usterki z poprzednich przeglądów. W rezultacie, dane pozyskiwane z okresowych przeglądów nie mogły stanowić dla kierownictwa zarządów dróg podstawy do całościowej oceny stanu technicznego sieci drogowej. Obecny system wykonywania przeglądów pod kątem brd jest w Polsce niskiej jakości. Nakierowany jest głównie na stan techniczny nawierzchni drogowej i oznakowania, mniejsze znaczenie mają wszystkie inne cechy drogi także nawierzchni i oznakowania, które: obniżają rozpoznawalność i czytelność drogi, decydują o jednorodności funkcjonalnej i geometrycznej drogi, świadczą o spełnieniu warunków drogi wybaczającej (podatne otocznie drogi). 24

25 Nawet, jeśli zarządy dróg są przekonane o potrzebie wykonywania dokładniejszego i poprawnego merytorycznie przeglądu z punktu widzenia brd, to brakuje jednolitych procedur i materiałów pomocniczych. Wielkie zróżnicowanie praktyk i zbyt duża dobrowolność stawia pod znakiem zapytania skuteczność przeglądów z punktu widzenia brd. Zasadnicza różnica pomiędzy przeglądami w Polsce i zagranicą polega na znikomym zwracaniu uwagi w Polsce na otoczenie drogi w tzw. Strefie bezpieczeństwa. Właściwie wykonane przeglądy dróg gminnych to: regularnie prowadzone działanie prewencyjne służące identyfikacji mankamentów na eksploatowanej drodze i w jej otoczeniu, przeglądy przeprowadzane przez zespół wykwalifikowanych inspektorów, kończące się raportem o występujących zagrożeniach dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, umożliwienie wdrażanie skutecznych i efektywnych działań naprawczych, dostosowując sieć drogową do standardów brd. Podczas przeglądów dróg należy się posiłkować listą kontrolą zagrożeń. Tabela 6. Lista kontrolna przeglądów dróg. 25

PLAN ROZWOJU. SIECI DRÓG GMINNYCH w GMINIE NIWISKA na lata 2014 2018

PLAN ROZWOJU. SIECI DRÓG GMINNYCH w GMINIE NIWISKA na lata 2014 2018 1 PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG GMINNYCH w GMINIE NIWISKA na lata 2014 2018 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Wprowadzenie 4. Charakterystyka dróg gminnych w Gminie Niwiska 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.Nazwa inwestycji przebudowa drogi gminnej, nr C Łowiczek - Łowiczek km 0+007, ,00

OPIS TECHNICZNY. 1.Nazwa inwestycji przebudowa drogi gminnej, nr C Łowiczek - Łowiczek km 0+007, ,00 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego na przebudowę drogi gminnej, nr 160729C Łowiczek - Łowiczek, na odcinku o łącznej długości 0,993 km, od km 0+007,00 do km 1+000,00. I. Część opisowa, ogólna 1.Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWLANY. NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DROGI GMINNEJ W MŁYŃSKU (dz. nr 126) W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI INWESTOR: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Ulica Rynek 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI Opracował: inż. Jarosław Samulski... Jelenia Góra,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW Pracownia Projektów Drogowych PPD 22-600 Tomaszów Lub. ul. Kościuszki 110 S.C. INWESTOR: ADRES: Gmina Dołhobyczów 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI INWESTOR: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Ulica Rynek 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI Opracował: inż. Jarosław Samulski... Jelenia Góra, Grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SIECI DROGOWEJ GMINY OSIELSKO

PLAN ROZWOJU SIECI DROGOWEJ GMINY OSIELSKO PLAN ROZWOJU SIECI DROGOWEJ GMINY OSIELSKO 2017-2021 A. ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNYCH BUDOWY B. PLAN REALIZACJI ZADAŃ DROGOWYCH NA LATA 2017 2021 Opracował: Zaakceptował: Wójt Gminy Osielsko mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00 ARCHIKOM 39-200 Dębica, ul. Parkowa1 adres e-mail : archikom@vp.pl tel./ fax. (0-14) 692 68 56 BIURO PROJEKTOWE tel. kom. 0-608 385 193 TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500,00 1+040,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej nr ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej nr ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa drogi gminnej nr 102843 ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY INWESTOR Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek 5 37-410 Ulanów KODY CPV wspólny język

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013)

Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c. 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) 46 38 541 Inwestor : POWIAT LESKI Tytuł Projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż Lesko w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/29/17 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa)

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa) INWESTOR: Gmina Józefów ul. Kościuszki 37 23-460 Józefów PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00 ADRES BUDOWY: działka Nr 1330 położona w obrębie Długi

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla

Bardziej szczegółowo

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy Spis załączników I. Część opisowa 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień II. Część rysunkowa 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej nr T Tyniec - Dzierążnia

Przebudowa drogi gminnej nr T Tyniec - Dzierążnia Inwestor Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28-363 Oksa Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 355032T Tyniec - Dzierążnia Projekt wykonawczy Drogowa Data Wrzesień 2012 Stadium Branża Zespół projektowy Projektant

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km )

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km ) OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km 0+000 0+770 ) 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt techniczny został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009 Załącznik nr 1 Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie ul.powstańców z Okrężną w Łaziskach, Gm.

PROJEKT TECHNICZNY. remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie ul.powstańców z Okrężną w Łaziskach, Gm. Inwestor: Gmina Godów ul. 1 Maja 53 44-340 GODÓW Projektant: inż. Augustyn Konieczny ul. Rybnicka 50 44-240 ŻORY PROJEKT TECHNICZNY remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych połączenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

STATUT WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU UCHWAŁA Nr VIII / 74 / 07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Na podstawie 21 ust. 2 w związku

Bardziej szczegółowo

UO "WILBUD" Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY

UO WILBUD Ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZARNOWIE DZ. NR 267 Lokalizacja: Zamawiający: Czarnów, dz. nr 267 obręb Czarnów Jednostka ewidencyjna Kamienna Góra obszar wiejski projektowa Jednostka : Gmina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Pietraszowickiej w miejscowości Pawonków. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Podstawa opracowania. 1. Zlecenia Urzędu Gminy Łaziska.

Opis techniczny. I. Podstawa opracowania. 1. Zlecenia Urzędu Gminy Łaziska. Opis techniczny do projektu budowlano wykonawczego na zgłoszenie remontu modernizacji drogi gminnej Nr 108105L Majdany Grabowiec Las Dębowy od km 0+900 do km 2+556 I. Podstawa opracowania 1. Zlecenia Urzędu

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE UPROSZCZONE

PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE UPROSZCZONE PROJEKT TECHNICZNY OPRACOWANIE UPROSZCZONE Temat opracowania: Droga gminna Do piekarni na działce nr 2269 / 9 na długości 190,0 m Kod CPV: 45 22 0000 5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45 233 140 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m NR DZ. 424/1, 424/2, 420, 423, 425 INWESTOR: URZĄD MIIEJSKI W STAWISKACH PL. WOLNOŚCI 13/15 18-520

Bardziej szczegółowo

Docelowa organizacji ruchu

Docelowa organizacji ruchu 2015 w Kłodzku Docelowa organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce Sokolec Docelowa organizacja ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Spis treści 1. Inwestor...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT Strzelecka 11/8 ISul. 65-452 Zielona Góra PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTYCJA Przebudowa dróg gminnych nr 006001 F, 006013 F, 006042 F w miejscowości Słone 58, 212/1, 218, 225/1, 225/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska Dro-Koncept Biuro Projektów Drogowych Krzysztof Sławiński ul. F. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin tel. 887 142 027, e-mail: drokoncept@gmail.com TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 103275L

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Napłatki w miejscowości Lisowice. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/115/2012 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 marca 2012 roku Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych Kod zadania: 01 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Drogowych DROTECH

Zakład Usług Drogowych DROTECH Zakład Usług Drogowych DROTECH Wojciech Wielgat 19-300 Ełk, ul. Orzeszkowej 14A/6, tel. 87 610 08 57 Zamaw iając y: Pow iatow y Zarząd Dróg w Olecku ul. Wojska Polskiego 12 19-400 Olecko Obiekt: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno Opis techniczny Do projektu przebudowy drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno 1. Dane ogólne Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo Imiołki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE UL. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Otolice.

OPIS TECHNICZNY. wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Otolice. OPIS TECHNICZNY wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Otolice. I. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest remont wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi gminnej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 NR DZ. 408, 168, 171, 169, 8, 38, 23, 29 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI PL. WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU TYTUŁ PROJEKTU: ZAWARTOŚĆ: LOKALIZACJA: INWESTOR: Projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu w dniu 1 listopada (każdego roku) przy drogach gminnych, prowadzących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ Egz.. PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ OBIEKT: Droga gminna zlokalizowana na działkach nr ew. 30 i 33 w miejscowości Bzowo, Gmina Warlubie INWESTOR: Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Biuro Projektów Drogowych P. Kania. Ul. Władysława Reymonta 3, Kamień

PROJEKT WYKONAWCZY. Biuro Projektów Drogowych P. Kania. Ul. Władysława Reymonta 3, Kamień PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 501 w m. Krynica Morska przebudowa skrzyżowania ul. Gdańskiej i Portowej Lokalizacja: Krynica Morska, powiat nowodworski,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

DZ. NR 1547/1 WIEŚ MAGDALENKA

DZ. NR 1547/1 WIEŚ MAGDALENKA Budowa drogi gminnej- UL. Podleśnej we wsi Łazy - Magdalenka STADIUM: INŻYNIERIA RUCHU OBIEKT: PROJEKT ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU DROGI GMINNEJ UL. PODLEŚNEJ WE WSI ŁAZY - MAGDALENKA /odc. w km 0 + 000,0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów 97-415 KLUKI ŻAR 34b tel. 603896170, 601082614 NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: ADRES: BRANŻA-OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m Załącznik Nr 8A do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI 0+000-0+582 DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m NR DZ. 7/2, 67, 64 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI SPIS TREŚCI I. OPIS... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 3. LOKALIZACJA... 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 4.1. JEZDNIA... 4.4.

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 214 NA ODCINKU ŁEBA BIAŁOGARDA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY M. WICKO DANE PODSTAWOWE: Lokalizacja: Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Gmina: Wicko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1854B Kubra Stara Kubra Nowa OD KM 0+000 DO KM 1+262,65 ODC. DŁ. 1262,75 MB DZIAŁKI: Nr: 59, 100, 101, 47, 20/1, 19/1, 4, 94 INWESTOR;

Bardziej szczegółowo

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR egz.1 RODZAJ OPRACOWANIA OPRACOWANIE TECHNICZNE OBIEKT INWESTOR TEMAT Gmina Lubawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA: PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA: PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ul. Lechicka 24; 40-609 Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-700 TEL. +48 661 054 923

Bardziej szczegółowo

Odbudowa publicznej drogi gminnej nr w ciągu działek nr 505/8 oraz 508

Odbudowa publicznej drogi gminnej nr w ciągu działek nr 505/8 oraz 508 Odbudowa publicznej drogi gminnej nr 113264 w ciągu działek nr 505/8 oraz 508 Obiekt: Gminna Droga Publiczna Adres: obręb 0008 Rybnica działka nr ewid. 505/8 oraz 508 Inwestor: Gmina Stara Kamienica Stara

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Racławice (działka nr 286) Gmina Kraszewice Gmina

Bardziej szczegółowo

Uproszczona dokumentacja. projektowo - kosztorysowa

Uproszczona dokumentacja. projektowo - kosztorysowa Uproszczona dokumentacja projektowo - kosztorysowa Obiekt : Remont drogi leśnej obwód ochronny CYL nr 6 na terenie BgPN o długości 300 mb Inwestor : Babiogórski Park Narodowy zs. Zawoja 1403 Opracował

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogowy przebudowy drogi gminnej nr 550142P, ul. Okrężna w miejscowości Krzykosy. 2. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu, która będzie wprowadzona po rozbudowie ulicy Stawowej, (na odcinku od zbiornika wodnego do ul. Staszica) w m. Drzewicy. 1. Podstawa opracowania Podstawę

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY

USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE JERZY GRYGO 18-400 ŁOMŻA UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ROSTKI- CEDRY-DO DR WOJEWÓDZKIEJ W LOKALIZACJI ODC 1 0+000-2+135 ODC 2 0+000-0+181

Bardziej szczegółowo

K S I Ą ś K A D R O G I. Numer ewidencyjny odcinka drogi :

K S I Ą ś K A D R O G I. Numer ewidencyjny odcinka drogi : (okładka)... Nazwa Zarządcy / Zarządu Drogi Zmiany Zarządcy / Zarządu Drogi... Nazwa i data zmiany Zarządcy / Zarządu Drogi...... K S I Ą ś K A D R O G I Numer ewidencyjny odcinka drogi :... Ciąg drogi:...

Bardziej szczegółowo

A.T. Development Sp. z o.o. PROJEKT PRZEBUDOWY

A.T. Development Sp. z o.o. PROJEKT PRZEBUDOWY A.T. Development Sp. z o. o. IP: 108-000-32-18 REGO : 140789507 Warszawa, ul. Kuflewska 5 KRS: 0000272181 PROJEKT PRZEBUDOWY Przebudowa drogi nr 2631W (28502) Wólka Seroczyńska Lubotyń Rząśnik Lubotyński

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Trzebnickim. Dz. nr 442/3;227/14;462/1;449/1 Am-1 obręb Pawłów Trzebnicki

TEMAT : Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Trzebnickim. Dz. nr 442/3;227/14;462/1;449/1 Am-1 obręb Pawłów Trzebnicki ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY RR Mgr inż. Ryszard Jóźwik Ul. Teatralna 2 a 55-100 Trzebnica Regon 931191491 NIP 915-110-70-60 Tel. 387-08-28 Kom. 0693 126 804 Projekt. INWESTOR : GMINA Prusice. Adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu.

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087)

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 OBIEKT : Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Letniej ( droga gminna nr 141505N) w Olecku na

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/08/16

Projekt nr S7.1/08/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/08/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, marzec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE PROJEKT BUDOWLANY REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2768D W MIEJSCOWOŚCI CIECHANOWICE INWESTOR: POWIAT KAMIENNOGÓRSKI UL. Wł. Broniewskiego 15 58-400 KAMIENNA GÓRA Opracował:... Jelenia Góra, Lipiec 2011

Bardziej szczegółowo

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA...

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA... SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE... 2 1.1. INWESTOR:... 2 1.2. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA OPRACOWANIA:... 2 1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont drogi gminnej ul.polna etap II w Krzemieniewie l = 520 mb GMINA KRZEMIENIEWO 2008r. 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. BRANŻA : drogowa 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap. działki nr ewid. 678dr i 679dr. Adres: ul. Lipowa w Prusicach PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Ulica Lipowa w Prusicach II etap działki nr ewid. 678dr i 679dr Adres: ul. Lipowa w Prusicach Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Prusicach Projektant: mgr inż. Aleksy Szafran ul.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA PROJEKTOWANIE I NADZORY Grzegorz Szmidt Świecie nad Osą 91 1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA Stadium : Projekt budowlany Branża : Drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041534C i

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA Adres: Inwestor: LIGOTA MAŁA Gm. Oleśnica ODCINEK I ETAP I GMINA OLEŚNICA Opracował: Krzysztof Balicki Oleśnica wrzesień 2008r 1.Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Tarczyn Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Juliana Stępkowskiego 17 05-555 Tarczyn tel: (48 22) 715 79 00 faks: (48 22)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU rodzaj dokumentacji: zadanie: PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Droga gminna w miejscowości Szadkowice na odcinku od drogi powiatowej nr 3101E do drogi wojewódzkiej nr 713 obiekt: lokalizacja: nazwa i

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI 1. PLAN ORIENTACYJNY 2. OPIS TECHNICZNY 3. PRZEKROJE NORMALNE 4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 5. PRZEDMIAR ROBÓT 6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 7. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika Projekt organizacji ruchu na czas budowy Rodzaj Opracowania: Inwestor: Umowa: Projekt

Bardziej szczegółowo

komunikacyjny alfabet

komunikacyjny alfabet KOMUNIKACJA W MIEŚCIE 1 dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja komunikacyjny alfabet Prezentacja zbiera opracowania zespołu IPU WAPK: dr inż. arch. Kingi Racoń-Leji, dr inż. arch. Bartłomieja Homińskiego, dr inż.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r.

Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r. Aktualności Infrastruktura drogowa i sportowa realizowana w Gminie Mszana Dolna w III kwartale 2014r. 15/10/2014, dodał: 1. Gmina Mszana Dolna wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich zrealizowała projekt

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA G) PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 1. CZĘŚĆ OPISOWO RYSUNKOWA INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329-16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM DO KM W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ.

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM DO KM W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ. O P I S T E C H N I C Z N Y DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM 2+086 DO KM 2+240 W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ. kategoria obiektu budowlanego XXV współczynnik

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

Budowa i przebudowa nawierzchni jezdni i chodników odcinka drogi gminnej nr C ulicy Okrężnej w Aleksandrowie Kujawskim

Budowa i przebudowa nawierzchni jezdni i chodników odcinka drogi gminnej nr C ulicy Okrężnej w Aleksandrowie Kujawskim Budowa i przebudowa nawierzchni jezdni i chodników odcinka drogi gminnej nr 4615007C ulicy Okrężnej w Aleksandrowie Kujawskim Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat aleksandrowski, miasto

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U

S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U P R O J E K T S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1626 W SKURÓW-WILCZOGÓRA NAZWY I KODY WG CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg ZAMAWIAJĄCY: Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU Załącznik do Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku STATUT ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Zarząd Dróg Miejskich zwany

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY. Autorzy opracowania:

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY. Autorzy opracowania: INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 35-064 Rzeszów OBIEKT: Droga NR UMOWY: 169.ZP.2312.80.2011 NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY RZEMIEŚLNICZEJ WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM

REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM Nr. egz. 1 INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA KRASNE KRASNE 121 36-007 KRASNE REMONT DROGI NA DZIAŁKACH O NR EW. 2631, 2616/1, 2627 W KRASNEM FAZA OPRACOWANIA: BRANŻA: CZĘŚĆ: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI ROLNICZEJ

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI ROLNICZEJ Firma Projektowo Realizacyjno Usługowo Handlowa GROSIK " 98-300 Oś. Stare Sady 16/12 /fax (0-43)-843-6234 e mail: fpruhgrosik@poczta.onet.pl mgr inŝ. GraŜyna Orzeł, dnia 2008-02-06 Właściciel firmy UPROSZCZONY

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG GMINNYCH W GMINIE RUDNIKI NA LATA

PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG GMINNYCH W GMINIE RUDNIKI NA LATA Załącznik do uchwały Nr VII/48/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 czerwca 2015 roku Urząd Gminy Rudniki ul. Wojska Polskiego 12a tel. (034) 3595 072 46-325 Rudniki fax.(034) 3595 013 www.rudniki.pl e-mail:gmina@rudniki.pl

Bardziej szczegółowo