Gminny Biuletyn Informacyjny AKTUALNOŒCI, WYWIADY, OG OSZENIA. Mszczonów Fair Play. XXIII Sesja Rady Miejskiej Mszczonowa r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminny Biuletyn Informacyjny AKTUALNOŒCI, WYWIADY, OG OSZENIA. Mszczonów Fair Play. XXIII Sesja Rady Miejskiej Mszczonowa 6.10.2004r."

Transkrypt

1 M erkuriusz s z c z o n o w s k i Na pó³metku kadencji Rozmowa z ukaszem Koperskim Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Mszczonowa, Przewodnicz¹cym KW Forum Samorz¹dowo Rzemieœlnicze, oraz Prezesem Cechu Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci w Mszczonowie. wiêcej na stronie 7 Gminny Biuletyn Informacyjny AKTUALNOŒCI, WYWIADY, OG OSZENIA lat Mszczonowa NR 10 (96) 2004 / paÿdziernik-listopad / egzemplarz bezp³atny / ISSN: Mszczonów Fair Play Podczas gali III edycji konkursu Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek odebra³ najwy sze wyró nienie w kategorii miast do 30 tysiêcy mieszkañców. Celem konkursu jest wyró nienie gmin zaanga owanych w tworzenie mo liwie najlepszych warunków dla prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i inwestowania. wiêcej na stronie 3 XXIII Sesja Rady Miejskiej Mszczonowa r. Termy w Mszczonowie W XXIII sesji uczestniczyli przedstawiciele niemieckiej firmy GMF - Reiner Pethran oraz Wies³aw Trzeszkowski. Firma jest zainteresowania uczestniczeniem w budowie mszczonowskich term. GMF sporz¹dzi³ studium wykonalnoœci inwestycji, które dla Mszczonowa wypad³o pomyœlnie. wiêcej na stronie 2 Gminne inwestycje Szanowny Czytelniku jeœli jesteœ zainteresowany, w jaki sposób samorz¹d inwestuje pieni¹dze z Twoich podatków zapoznaj siê z t¹ publikacj¹. To dok³adny spis inwestycji wykonanych w gminie Mszczonów w 2003 roku i w pierwszej po³owie roku bie ¹cego. W dalszej czêœci naszej publikacji zamieszczamy natomiast plany inwestycyjne gminy na lata Ca³y ten materia³ pozwoli Ci oceniæ dzia³alnoœæ lokalnych w³adz i wyci¹gn¹æ z ich pracy stosowne wnioski. Zaznaczamy, e pomimo du ej iloœci tabel i wypunktowanych wyliczeñ poszczególnych inwestycji nie s¹ to jedynie dane dla ksiêgowych - to informacje dla ka dego mieszkañca gminy Mszczonów, gdy to w³aœnie z nich mo na siê na przyk³ad dowiedzieæ, czy w najbli szym czasie w danej okolicy zostanie wybudowana nowa droga, czy te wzd³u pewnej ulicy po³o ony zostanie chodnik. Zachêcamy do lektury. Naprawdê warto poœwieciæ trochê czasu, aby dowiedzieæ siê co nas w najbli szym czasie czeka. wiêcej na stronach 8-17 III Gminne Zawody Szachowe o Nagrodê Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Miasta Mszczonowa Szachy i z³ote liœcie W drug¹ paÿdziernikow¹ sobotê (9.10) w parku przy ulic Narutowicza odby³y siê III Gminne Zawody Szachowe o Nagrodê Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Miasta Mszczonowa. Mszczonowski konkurs szachowy mia³ atrakcyjn¹ oprawê artystyczn¹. wiêcej na stronie 28

2 Merkuriusz Szkolny M³odzie owy Biuletyn Informacyjny Gminy Mszczonów NR 10 (23) 2004 paÿdziernik Szkolne remonty, modernizacje i inwestycje z jêzyka polskiego, matematyki, przyrody, ko³o teatralne, plastyczne, muzyczne. W zakresie sportu dzia³a uczniowski klub sportowy prowadz¹cy sekcje pi³ki no nej, koszykowej, tenisa sto³owego i l.a. Oprócz tego na terenie szko³y prowadzone s¹ zajêcia judo jako sekcja MOSiR i dwie klasy prywatnej szko³y muzycznej. W W czêœci informacyjnej XXII Sesji Rady pracowni matematycznej dwie szafy i godzinach pozalekcyjnych dzia³a œwietlica Miejskiej radni zapoznali siê oraz ocenili biurko. W miesi¹cu lipcu szko³a og³osi³a dla dzieci niepe³nosprawnych i œwietlica przygotowania placówek oœwiatowych na przetarg na rozbudowê i modernizacjê dla dzieci z rodzin niewydolnych terenie miasta i gminy Mszczonów do budynku gospodarczego dla potrzeb ZSP. wychowawczo. Wszystkie przedmioty s¹ no we go ro ku sz ko ln eg o. Po ni e j Rozstrzygniêty on zosta³ 23 lipca 2004 obsadzone przez odpowiednio prezentujemy materia³y dotycz¹ce stanu rok u. O kre œlo ny w umo wie ter min przygotowanych i wy6kwalifikowanych poszczególnych gminnych szkó³, a w zakoñczenia prac to 30 grudnia 2004 roku. nauczycieli, gwarantuj¹cych w³aœciw¹ szczególnoœci remontów i inwestycji, jakie Rok szkolny w gimnazjum rozpoczê³o 145 realizacjê zadañ szko³y. zosta³y w nich poczynione w okresie uczniów, 57 dzieci w dwóch klasach Publiczna Szko³a Podstawowa w wakacyjnym. pierwszych. Wynika st¹d koniecznoœæ Lutkówce Zespó³ Szkó³ Publicznych w Osuchowie podzia³u na grupy na zajêciach jêzyka W okresie wakacji remontowany by³ W szkole podstawowej rok szkolny angielskiego, informatyki oraz oddzia³ przedszkolny. Zakres robót rozpoczê³o 97 uczniów. Miejscowoœci wychowania fizycznego. Szko³a zatrudnia obejmowa³ roboty malarskie z napraw¹ nale ¹ce do obwodu tej szko³y to Osuchów, 15 nauczycieli, w tym 6 w pe³nym tynków i gipsowaniem, wymianê drzwi Wygnanka, Pieñki Osuchowskie, Dêbiny wymiarze godzin oraz jednego pracownika wewnêtrznych z oœcie nicami, wymianê Osuchowskie. administracyjnego. W szkole prowadzone posadzek na wyk³adzinê, naprawê pod³o a, Szko³a zatrudnia 18 nauczycieli, w tym 6 w s¹ 3 godziny kó³ zainteresowañ oraz 2 wymianê balustrady schodowej, pe³nym wymiarze godzin, pedagoga go dz in y z aj êæ wy ró wn aw cz yc h. grzejników c.o. opraw oœwietleniowych i szkolnego, logopedê oraz 4 pracowników Informacje dotycz¹ce szko³y podstawowej osprzêtu. Drugi zakres robót obejmowa³ obs³ugi. W szkole prowadzone jest 5 w zakresie rozbudowy, remontów, zakupu dostosowanie pracowni komputerowej do godzin kó³ zainteresowañ oraz 1 godzina nowych mebli dotycz¹ tak e gimnazjum przyjêcia komputerów w ramach projektu zajêæ wyrównawczych. jako czêœci Zespo³u Szkó³ Publicznych w MENiS. W okresie wakacji przeprowadzono w Osuchowie. W b.r. szkolnym w szkole zatrudnionych szkole remont w pomieszczeniach na Publiczna Szko³a Podstawowa w jest 14 nauczycieli, z czego 8 pracowaæ parterze szko³y. Odnowiono œwietlicê, Mszczonowie bêdzie w pe³nym wymiarze zajêæ. szatniê, korytarz, pokój nauczycielski oraz Szko³a zatrudnia 51 nauczycieli, uczy siê w Publiczna Szko³a Podstawowa w trzy izby lekcyjne. W pomieszczeniach niej 655 uczniów w 23 oddzia³ach. W Piekarach tych wymieniono tak e drzwi. Do œwietlicy szkole prowadzone s¹ nastêpuj¹ce formy W okresie wakacji przeprowadzono prace zakupiono nowe sto³y oraz krzes³a, do zajêæ pozalekcyjnych: ko³a przedmiotowe Szko³a Podstawowa w Mszczonowie przed i po remoncie str. 1 (32) Merkuriusz Szkolny 10/2004

3 S Z K O Y Szko³a Podstawowa w Piekarach przed (2003r.) i po remoncie ( r.) remontowe w budynku szko³y które wymieniono wszystkie okna na lekcyjnyc h, s anitariatach oraz w by³y finansowane z bud etu szko³y, parterze i piêtrze, wyremontowano korytarzu na piêtrze, pomalowano po ³o o no g³ ad zi e g ip so we or az dach na budynku szko³y i budynku pod³ogê w izbie lekcyjnej oraz pomalowano 3 izby lekcyjne oraz 3 gospodarczym, pomalowano budynek wycyklinowano i polakierowano pomieszczenia administracyjne, szko³y i obiekty towarzysz¹ce, pod³ogê w korytarzu. wykonano niezbêdny remont pracowni wykonano chodniki i miejsca do Do wa niejszych prac remontowych ze komputerowej, wymieniono 2 drzwi parkowania na terenie przyszkolnym, œrodków bud etowych szko³y oraz wewnêtrznych, wymieniono instalacjê prz epr owa dzo no nie zbê dne pra ce gminnych nale y wymiana pod³óg w 2 elektryczn¹ w sekretariacie i gabinecie remontowe w kot³owni szkolnej. najwiêkszych salach lekcyjnych, dyrektora oraz zainstalowano lampy Publiczna Szko³a Podstawowa w postawienie œcianki dzia³owej oraz oœwietleniowe na korytarzu na parterze Bobrowcach przygotowanie pracowni budynku. W okresie wakacji ze œrodków komputerowej. Rozpoczêto modernizacjê budynku bud etowych szko³y przeprowadzono WPO szko³y oraz budynku gospodarczego re mo nt y bi e ¹c e po le ga j¹ ce na (inwestycja gminna), w ramach której odnowieniu œcian i sufitów w 3 salach VI Lekkoatletyczne Mistrzostwa Mszczonowa - Osuchów 2004 r. 5. S³ojewska Natalia - Lutkówka 6. Tadzik Anna - Piekary 7. Grêda Dagmara - Lutkówka 8. Wysoczyñska El bieta - Piekary 9. Pawlak Iza - Lutkówka 10. Zaszewska Joanna- Bobrowce 11. Wojtczak Marlena - Osuchów 12. Szczeœniak Natalia - Mszczonów 13. Kustosz Ewa - Osuchów Ch³. 1. apiñski Marcin -Mszczonów 2. Liszewski Damian -Mszczonów o 30 punktów. W dniu 18 wrzeœnia 2004 r. na Na zakoñczenie zawodów terenie Zespo³u Szkó³ Publicznych w medale, dyplomy i puchary wrêcza³ O s u c h o w i e o d b y ³ y s i ê V I burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Lekkoatletyczne Mistrzostwa zsp Mszczonowa organizowane przez nauczycieli i uczniów ZSP. Uczestniczy³o w nich 111 WYNIKI KOÑCOWE 3. Oroñ Piotr - Piekary zawodników reprezentuj¹cych 5 szkó³ 4. Stankiewicz Przemys³aw - Piekary POSZCZEGÓLNYC podstawowych, 2 gimnazja z terenu 5. Soko³owski Mateusz - Osuchów gminy Mszczonów. M³odzi sportowcy H KONKURENCJI: 6. Pieczkowski Mszczonów startowali w czterech dyscyplinach: 7- Czarnecki Rafa³ Lutkówka bieg na 60m., bieg na 750 m., skok w 8. uszczyk Radek - Lutkówka dal i skok wzwy. SZKO Y 9. S³owiñski Kamil - Osuchów Szko³y Podstawowe PODSTAWOWE 10. Kamil Pieni¹ ek Piekary rywalizowa³y o Puchar Przechodni 11.Walczyñski ukasz -Osuchów Burmistrza Miasta Mszczonowa. W V 12.Maciszewski Piotr -Lutkówka BIEG NA 60 m. edycji imprezy zwyciê y³a SP 13.Melon Kamil -Bobrowce Dz. Mszczonów przed szko³ami z Piekar i 14.Michalski Dariusz - Bobrowce l. WoŸnicka Magdalena - Osuchów Lutkówki. W kategorii gimnazjów 15.Gronkiewicz Damian - Bobrowce 2. Osiñska Monika - Mszczonów tak e tryumfowa³ Mszczonów BIEG NA 750 m. 3. Piêtka Anna - Mszczonów pokonuj¹c gimnazjum osuchowskie a Dz. 4. Truszkowska Kasia -Piekary l. Prus Monika - O Merkuriusz Szkolny 10/2004 str. 2 (33)

4 S Z K O Y 2. Zdzieszyñska Karolina - M 12. Szadkowski Marcin - L 3. Dêbowski Bartek - O 3. Strojek Kasia -L 13. Machalski Dariusz - B 4. Wolniewicz Rafa³ - M 4. Strojek Ewelina -L 14. Gronkiewicz Damian - B 5. Kryczka Kamil- O 5. Bonowska Magdalena - M 15-Wasilewski Kamil - B 6. Melon ukasz -O 6. Brzeziñska Wioleta - O SKOK WZWY Dz. BIEG NA 750 m. 7. Strojek Paulina - P 1. Strojek Paulina - P Dz. 8. Milewska Karolina - O 2. WoŸnicka Magda- O 1. Biedrzycka Kamila - M 9. Michalska Sylwia - L 3. Czarnecka Natalia -M 2. Szadkowska Justyna - O 10. Pieni¹ ek Aleksandra - P 4. Kopera Iza-L 3.Soko³owska Ola -O 11. Zgórzak Kinga - P 5. Zdzieszyñska Karolina - M 4.Kurzyp Magda - M 12. Rutkowska Iwona - M 6. Pieni¹ ek Olga - P 5.Chojecka Iwona - O 7. Truszkowska Kasia - P 6. Bajkowska Marta -M Ch³. 8. Milewska Karolina - O 9. Michalska Sylwia - L Ch³. 1. Górka Damian - M 10. S³ojewska Natalia - L 1. D¹browski Damian - M 2. Czamecki Bartek - M 11. Wojtczak Karolina - O 2. WoŸniak Bogus³aw - M 3. Frelik Karol-M 12. Fronczak Patrycja - M 3: WoŸniak Arek - M 4. Nalej Przemek - L 4. Bednarek Pawe³ -O 5. Szadkowski Tomek - L Ch³. 5. apiñski Krzysztof - O 6. Stusiñski ukasz - P 6. Stusiñski Adam - O 7. Wysoczyñski Pawe³ - P 1. Stankiewicz Przemek P SKOK W DAL 8. Szadkowski Marcin - L 2. Wysoczyñski Pawe³ - P Dz. 9. Jankowski Dariusz-O 3.Cha³uœ ukasz - M l. Biedrzycka Kamila - M 10.Chojecki-B 4.Melon Kamil -B 2. Krajewska Emilia - O 11.Szlaga Adrian-0 5.Szadkowski Tomasz -L 3. Chojecka Iwona - O 12.Witkowski Pawe³ - O 6.Adamczyk Adam -L 4. Kurzyp Magda - M 13. Osiñski Marcin - P 7.Czarnecki Rafa³ -L 5. Pud³o Aneta - M 14.Wasilewski Kamil -B 8. Gapsa Piotr-M 6. Jagie³³o Monika - O 15. Saskowski Mateusz - B 9.Kustosz Tomasz - O 10. Wasilewski Daniel-B Ch³. SKOK W DAL 11. Migda³ Arek-M 1. D¹browski Damian - M Dz. 12.Chojecki ukasz - B 2. WoŸniak Arek - M 1. Prus Monika-O 12.WalczyñskiJarek-O 3. MigdaRafa³-0 2. Tadzik Anna-P 12. Szlaga Adrian - O 4. S³ojewski Pawe³-O 3. Zaszewska Joanna - B 16.ZieliñskiMicha³-P 5. Wolniewicz Rafa³ - M 4. Strojek Kasia - L 6. Gronkiewicz Daniel - O 5. Bonowska Magda -M KLASYFIKACJA SKOK WZWY Dz. 6. Piêtka Anna -M DRU YNOWA SZKÓ 1. Pitt Agnieszka - M 7. Grêda Dagmara -L PODSTAWOWYCH: 2. Bajkowska Marta - M 8. Zgórzak Kinga -P 1. SP Mszczonów pkt. 3. S³ojewska Karolina-O 9. Wysoczynska Ela -P 2. SP Piekary Szadkowska Justyna -O 10. Brzeziñska Wioleta - O 3. SP Lutkówka WoŸniak Iwona - M l1. Wojtczak Marlena - O 4. SP Osuchów Podolska Ma³gosia - O 12. Szczeœniak Monika -M 5. SP Bobrowce Pawlak Iza -L Ch³. 1. WoŸniak Bogus³aw - M Ch³. WYNIKI GIMNAZJUM 2. apiñski Krzysztof- O 1. Migda³ Adran - M 3. Jarkiewicz Damian - M 2. Nalej Przemek - L BIEG NA 60 m. 4. Kryczka Kamil - O 3. Stusiñski ukasz - P Dziewczêta 5. Strojczyk Mariusz -O 4. Pieni¹ ek Kamil - P 1. S³ojewska Karolina-O 6. Stañczak Przemys³aw M 5. OroñPiotr-P 2. Szadkowska Marlena - O 6. uszczyk Radek - L 3. Pitt Agnieszka - M K L A S Y F I K A C J A 7. apiñski Marcin - M 4. WoŸniak Iwona - M DRU YNOWA: 8. Soko³owski Mateusz - O 5. O³dakowska Malwina-0 1. Gimnazjum Publiczne w 9. Walczyñski ukasz - O 6. Pud³o Aneta - M Mszczonowie-223 pkt. 10. WitkowskiPawe³-0 Ch. 2. Gimnazjum Publiczne w l l. Banaszkiewicz Rafa³ - M 1. Stañczak Przemek - M Osuchowie -193 pkt. 2. Jarkiewicz Damian - M str. 3 (34) Merkuriusz Szkolny 9/2004

5 S Z K O Y Wieœci z SP Mszczonów Ju jesieñ. Po wakacjach zosta³o tylko wspomnienie. wszyscy wypoczêci i z nowymi si³ami powrócili do piêkniejszej i stêsknionej szko³y. Skrzyd³a szko³y A i D zosta³y wyremontowane, klasy i korytarze pomalowane. W pracowniach znajduj¹ siê nowe rega³y, ³awki i krzes³a. Jest czyœciutko i przyjemnie pracowaæ i uczyæ siê w takich warunkach. Za te wszystkie prace serdecznie dziêkujemy W³adzom Miasta. Sportowcy maj¹ ju nowe osi¹gniêcia. Podczas jesiennych biegów prze³ajowych, które odby³y siê w Osuchowie, dru yna z las IV- VI zajê³a 1-sze miejsce w Rawie Mazowieckiej odby³ siê Turniej Minipi³ki Siatkowej Dziewcz¹t, podczas którego nasze dziewczêta doskonale sobie radzi³y zdobywaj¹c pierwsze miejsca. Gratulujemy i yczymy sportowcom dalszych sukcesów. Jesieñ to piêkna i pracowita pora roku. Uczniowie klasy IIIc chcieli siê o tym przekonaæ. Pojechali z wychowawczyni¹ - pani¹ Ma³gorzat¹ Skoneczn¹ do S³abomierza, gdzie urz¹dzili Œwiêto Pieczonego Ziemniaka. Do swojego gospodarstwa dzieci z wychowawczyni¹ zaprosili Gra yna i Wies³aw Hass, za co gor¹co dziêkujemy. Uczniowie zbierali ziemniaki, ogl¹dali sprzêt rolniczy, a po pracy z radoœci¹ piekli i zajadali kie³baski. Zmêczone i szczêœliwe powróci³y do szko³y. We wrzeœniu uczniowie naszej szko³y wziêli udzia³ w akcji Sprz¹tanie œwiata. Pod kierunkiem nauczycieli uprz¹tnêli wyznaczone tereny. Barbara Majchrzak MSZCZONOWSKI OŒRODEK KULTURY pod patronatem URZÊDU MIEJSKIEGO w MSZCZONOWIE o g ³ a s z a XII SPOTKANIA z PIOSENK STRUNA 2004 Konkurs jest imprez¹ otwart¹ A. * W imprezie mog¹ wzi¹æ udzia³ wykonawcy, którzy ukoñczyli 15 lat. * Zespo³y wokalno - instrumentalne do 7 osób. * Solistom mog¹ akompaniowaæ zespo³y instrumentalne do 3 osób. B. * Struna przeznaczona jest dla wokalistów i zespo³ów œpiewaj¹cych ballady, poezjê œpiewan¹, bluesa, piosenki pop i folk. Mile widziane s¹ piosenki autorskie. * Nale y przygotowaæ 2 piosenki, których ³¹czny czas nie mo e przekroczyæ 7 minut. Soliœci wystêpuj¹cy w Spotkaniach nie mog¹ braæ udzia³u w przegl¹dzie jako cz³onkowie innych zespo³ów. C. * Termin: - 20 listopada 2004r., godzina * Miejsce: - podamy w terminie póÿniejszym D. * Akredytacja od 1 osoby wynosi 20 z³., nale y j¹ wp³aciæ przed imprez¹ (warunek wziêcia udzia³u w Strunie 2004 ) * nale y nadsy³aæ do 8 listopada 2004 roku ( termin nieprzekraczalny ) na adres:mszczonowskiego Oœrodka Kultury Mszczonów, Plac Pi³sudskiego 1 tel./fax(0-46) e -meil: * Uczestnicy spotkañ otrzymuj¹ nagrody rzeczowe i pieniê ne. ( zgodnie z decyzj¹ jury ) E. Organizatorzy zapewniaj¹: * Nag³oœnienie. * Jeden gor¹cy posi³ek. * Próby mikrofonowe w dniu imprezy w godzinach , (czas trwania próby zale y od iloœci uczestników). * - Uczestnicy spotkañ przyje d aj¹ na w³asny koszt. * - Sprawy nie ujête w regulaminie rozstrzygaj¹ organizatorzy. Do zobaczenia! Merkuriusz Szkolny 9/2004 str. 4 (35)

6 XIII Spotkania Artystyczne Szkó³ o Nagrody Rady Miejskiej Mszczonowa Turniej estradowy - konkurs piosenki Regulamin Organizator: Mszczonowski Oœrodek Kultury Patronat: Urz¹d Miejski w Mszczonowie Uczestnicy: Szko³y Podstawowe i Gimnazja z terenu miasta i gminy Mszczonów Termin i miejsce: 28 paÿdziernika 2004r. godz Mszczonowski Oœrodek Kultury, Pl. Pi³sudskiego 1, Wykonawcy bêd¹ oceniani w kategoriach wiekowych: a) SP: kl. I - III b) SP: kl. IV VI c) Gimnazja Szko³a zg³asza do konkursu po dwóch wykonawców (wykonawca - to solista lub zespó³ do 7 osób) w ka dej grupie wiekowej. Repertuar: uczestnicy wykonuj¹ po jednej dowolnie wybranej piosence, stosownej do wieku i mo liwoœci wykonawczych ucznia. Czas prezentacji: do 3 minut. Zasady punktacji: I m. - 5 pkt. II m. - 4 pkt. III m. - 3 pkt. Wyró nienie - 2 pkt. Za udzia³ - 1 pkt. Mszczonowski Oœrodek Kultury zapewnia: - nag³oœnienie - posi³ek - upominki dla m³odzie y i nauczycieli Zg³oszenia do udzia³u w konkursie piosenki nale y dokonaæ na specjalnych kartach do³¹czonych do regulaminu do dnia 18 paÿdziernika 2004r. / termin nieprzekraczalny / na adres: Mszczonowski Oœrodek Kultury, Mszczonów, Pl. Pi³sudskiego 1. Prosimy o podanie ogólnej liczby osób bior¹cych udzia³ w konkursie piosenki. Zapraszamy do udzia³u! Mszczonowski Oœrodek Kultury informuje, e zosta³ zmieniony regulamin XIII Spotkañ Artystycznych Szkó³. Poszczególne konkursy bêd¹ siê odbywa³y w roku szkolnym 2004/ Turniej estradowy zosta³ rozdzielony i odbêdzie siê: Konkurs Piosenki - 28 paÿdziernika 2004r. o godz Turniej Tañca - 12 maja 2005r. Natomiast Turniej Teatralny bêdzie kwalifikacj¹ do Powiatowych Miniatur Teatralnych - termin eliminacji 17 marca 2005r. XXV Ma³y Konkurs Recytatorski - 21 kwietnia 2005r. Konkurs Piosenki odbêdzie siê w tymczasowym, niewielkim pomieszczeniu Mszczonowskiego Oœrodka Kultury przy Pl. Pi³sudskiego 1 INFORMACJA: Zosta³ uruchomiony numer bezp³atny w celu zg³aszania do Wydzia³u Gospodarki Gminnej awarii oœwietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz wywozu nieczystoœci sta³ych z so³ectw Reklamuj siê w Merkuriuszu Mszczonowskim! Ceny reklam i og³oszeñ: 1 strona z³ + VAT 1/2 strony z³ + VAT 1/4 strony - 50 z³ + VAT 1/8 strony - 25 z³ + VAT 1/16 strony - 12,5 z³ + VAT - og³oszenia drobne zamieszczamy gratis, - z op³at za reklamy i og³oszenia mog¹ byæ zwolnione lokalne organizacje i instytucje w zale noœci od treœci i objêtoœci materia³ów przekazanych redakcji - reklam i og³oszeñ nie zamieszczamy na pierwszej i ostatniej stronie.!!!!! SOS MICHA!!!! Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w ratowaniu ycia mieszkañca Mszczonowa Micha³ka Biernata, u którego wykryto ostr¹ bia³aczkê limfoblastyczn¹. Koszty leczenia ch³opca s¹ bardzo wysokie i rodziców nie staæ na pokrycie ich jedynie z w³asnych œrodków. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc Micha³kowi proszeni s¹ o wp³aty na konto: Fundacja na Rzecz Ratowania ycia Bank PEKAO S.A. I Oddzia³ w yrardowie has³o: MICHA BIERNAT P ASKOSTOPKA REDAKCYJNA MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO ADRES REDAKCJI: ul. Grójecka 45, Mszczonów, tel , , fax REDAGUJE ZESPÓ WYDAWCA: Urz¹d Miejski w Mszczonowie,adres j.w. DRUK: Drukarnia Al-Pi, Grodzisk Mazowiecki, Opypy 1a, (0-22) , fax: Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ.

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

Od Krasnoludka do Gimludka biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej REGULAMIN

Od Krasnoludka do Gimludka biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej REGULAMIN Od Krasnoludka do Gimludka biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej REGULAMIN 1. Cel: popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ III. REGULAMIN OGÓLNY IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 UWAGA!!! Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą się zarejestrować przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny Imię i nazwisko ucznia Konkurs Zdobyty tytuł 2014/2015 Agata Łysik Koszykówka Srebrny medal 2014/2015 Klaudia Rybioska Koszykówka Srebrny

Rok szkolny Imię i nazwisko ucznia Konkurs Zdobyty tytuł 2014/2015 Agata Łysik Koszykówka Srebrny medal 2014/2015 Klaudia Rybioska Koszykówka Srebrny Rok szkolny Imię i nazwisko ucznia Konkurs Zdobyty tytuł 2014/2015 Agata Łysik Koszykówka Srebrny medal 2014/2015 Klaudia Rybioska Koszykówka Srebrny medal 2014/2015 Klaudia Stawioska Koszykówka Srebrny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 10107 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM IMPREZY SPORTOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA PRUDNIKA VIII SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW 2014 PRZEZ RUCH DO ZDROWIA

PROGRAM IMPREZY SPORTOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA PRUDNIKA VIII SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW 2014 PRZEZ RUCH DO ZDROWIA PROGRAM IMPREZY SPORTOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA PRUDNIKA VIII SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW 2014 PRZEZ RUCH DO ZDROWIA ORGANIZATOR Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Prudniku ( Publiczne Przedszkole nr 4 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAJĘĆ TERMIN MIEJSCE ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY. Ogrodowczyk Monika. Klub Borant Zaplecze sali nr 21. Wtorek 14.10 14.55 Środa 14.10 14.

NAZWA ZAJĘĆ TERMIN MIEJSCE ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY. Ogrodowczyk Monika. Klub Borant Zaplecze sali nr 21. Wtorek 14.10 14.55 Środa 14.10 14. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY NAZWA ZAJĘĆ TERMIN MIEJSCE ZAJĘĆ Kolbusz Anna Szkolne Koło Caritas Wtorek 14.10 14.55 Środa 14.10 14.55 Janeda Elżbieta z j. polskiego dla kl. 4-6 Zajęcia rozwijające z j. polskiego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK sesja zimowa 10685 Szanowni Nauczyciele, OGÓLNOPOLSKie olimpiady OLIMPUSEK sesja zimowa Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursów. Zuc

Opracowanie wyników konkursów. Zuc Opracowanie wyników konkursów Zuc 24984 Warszawa; 7 maja 2013 r. Konkurs Zuc Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji konkursu Zuch oraz konkursu Zuch z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK 22137 Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji kolejnej edycji olimpiad dla najm³odszych, które zosta³y

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JAK SEGREGOWAĆ?

REGULAMIN KONKURSU JAK SEGREGOWAĆ? REGULAMIN KONKURSU JAK SEGREGOWAĆ? I. Cele konkursu 1.Cele ogólne konkursu: Wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody - kształtowanie postaw proekologicznych; Rozpowszechnianie wiedzy na temat odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny

Komunikat Organizacyjny Komunikat Organizacyjny DRUŻYNOWY WIELOBÓJ PŁYWACKI 10 i 11 LAT CIECHANÓW ORGANIZATORZY: Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki oraz MOSiR Ciechanów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin Programu dla Liderów Sprzedaży Mianuj i zarabiaj (zwany dalej Programem ) I Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu jest Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawodów sportowo-rekreacyjnych

Regulamin zawodów sportowo-rekreacyjnych Regulamin zawodów sportowo-rekreacyjnych 1. CEL ZAWODÓW Popularyzacja walorów przyrodniczych Warmii i Mazur, postaw pro-ekologicznych i aktywnego stylu życia. 2. ORGANIZATORZY - Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. We Are the Music. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku. Frysztak, 18 maja 2016 r.

III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. We Are the Music. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku. Frysztak, 18 maja 2016 r. III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej We Are the Music Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku Frysztak, 18 maja 2016 r. Frysztak, 8.04.2016 Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele języka angielskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Regulamin, określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie.

REGULAMIN. 1.2. Regulamin, określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie. REGULAMIN warszawskiego konkursu literacko-plastycznego poświęconego pamięci żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, zwanego szerzej jako Żołnierze Wyklęci 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Warszawski

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 UCHWAŁA Nr LXIII/1753/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/199/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/199/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/199/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa; Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów;

Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa; Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów; REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW,,Zamiast smucić się i płakać lubię rymy czasem łapać'' PATRONI KONKURSU: Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Wroniecki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

z a p r a s z a j ą uczniów wszystkich typów szkół do udziału w Wojewódzkim Konkursie na komiks nt. Mistrzostw Europy w piłce noŝnej w 2012 r.

z a p r a s z a j ą uczniów wszystkich typów szkół do udziału w Wojewódzkim Konkursie na komiks nt. Mistrzostw Europy w piłce noŝnej w 2012 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim z a p r a s z a j ą uczniów wszystkich typów szkół do udziału w Wojewódzkim Konkursie na komiks nt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Sportowego MAMA TATA I JA SPORTOWE ZMAGANIA POKOLEŃ

Regulamin Turnieju Sportowego MAMA TATA I JA SPORTOWE ZMAGANIA POKOLEŃ Regulamin Turnieju Sportowego MAMA TATA I JA SPORTOWE ZMAGANIA POKOLEŃ Turniej skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjum i rodziców. I. Cele turnieju:

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 11 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby.

Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 11 osób, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. Protokół nr 2 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 w dniu 6 PAŹDZIERNIKA 2014r. Obecni: Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 11 osób, w tym członkowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 15 1050 Poz. 69 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo