Gminny Biuletyn Informacyjny AKTUALNOŒCI, WYWIADY, OG OSZENIA. Mszczonów Fair Play. XXIII Sesja Rady Miejskiej Mszczonowa r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminny Biuletyn Informacyjny AKTUALNOŒCI, WYWIADY, OG OSZENIA. Mszczonów Fair Play. XXIII Sesja Rady Miejskiej Mszczonowa 6.10.2004r."

Transkrypt

1 M erkuriusz s z c z o n o w s k i Na pó³metku kadencji Rozmowa z ukaszem Koperskim Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Mszczonowa, Przewodnicz¹cym KW Forum Samorz¹dowo Rzemieœlnicze, oraz Prezesem Cechu Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci w Mszczonowie. wiêcej na stronie 7 Gminny Biuletyn Informacyjny AKTUALNOŒCI, WYWIADY, OG OSZENIA lat Mszczonowa NR 10 (96) 2004 / paÿdziernik-listopad / egzemplarz bezp³atny / ISSN: Mszczonów Fair Play Podczas gali III edycji konkursu Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek odebra³ najwy sze wyró nienie w kategorii miast do 30 tysiêcy mieszkañców. Celem konkursu jest wyró nienie gmin zaanga owanych w tworzenie mo liwie najlepszych warunków dla prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i inwestowania. wiêcej na stronie 3 XXIII Sesja Rady Miejskiej Mszczonowa r. Termy w Mszczonowie W XXIII sesji uczestniczyli przedstawiciele niemieckiej firmy GMF - Reiner Pethran oraz Wies³aw Trzeszkowski. Firma jest zainteresowania uczestniczeniem w budowie mszczonowskich term. GMF sporz¹dzi³ studium wykonalnoœci inwestycji, które dla Mszczonowa wypad³o pomyœlnie. wiêcej na stronie 2 Gminne inwestycje Szanowny Czytelniku jeœli jesteœ zainteresowany, w jaki sposób samorz¹d inwestuje pieni¹dze z Twoich podatków zapoznaj siê z t¹ publikacj¹. To dok³adny spis inwestycji wykonanych w gminie Mszczonów w 2003 roku i w pierwszej po³owie roku bie ¹cego. W dalszej czêœci naszej publikacji zamieszczamy natomiast plany inwestycyjne gminy na lata Ca³y ten materia³ pozwoli Ci oceniæ dzia³alnoœæ lokalnych w³adz i wyci¹gn¹æ z ich pracy stosowne wnioski. Zaznaczamy, e pomimo du ej iloœci tabel i wypunktowanych wyliczeñ poszczególnych inwestycji nie s¹ to jedynie dane dla ksiêgowych - to informacje dla ka dego mieszkañca gminy Mszczonów, gdy to w³aœnie z nich mo na siê na przyk³ad dowiedzieæ, czy w najbli szym czasie w danej okolicy zostanie wybudowana nowa droga, czy te wzd³u pewnej ulicy po³o ony zostanie chodnik. Zachêcamy do lektury. Naprawdê warto poœwieciæ trochê czasu, aby dowiedzieæ siê co nas w najbli szym czasie czeka. wiêcej na stronach 8-17 III Gminne Zawody Szachowe o Nagrodê Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Miasta Mszczonowa Szachy i z³ote liœcie W drug¹ paÿdziernikow¹ sobotê (9.10) w parku przy ulic Narutowicza odby³y siê III Gminne Zawody Szachowe o Nagrodê Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Miasta Mszczonowa. Mszczonowski konkurs szachowy mia³ atrakcyjn¹ oprawê artystyczn¹. wiêcej na stronie 28

2 Merkuriusz Szkolny M³odzie owy Biuletyn Informacyjny Gminy Mszczonów NR 10 (23) 2004 paÿdziernik Szkolne remonty, modernizacje i inwestycje z jêzyka polskiego, matematyki, przyrody, ko³o teatralne, plastyczne, muzyczne. W zakresie sportu dzia³a uczniowski klub sportowy prowadz¹cy sekcje pi³ki no nej, koszykowej, tenisa sto³owego i l.a. Oprócz tego na terenie szko³y prowadzone s¹ zajêcia judo jako sekcja MOSiR i dwie klasy prywatnej szko³y muzycznej. W W czêœci informacyjnej XXII Sesji Rady pracowni matematycznej dwie szafy i godzinach pozalekcyjnych dzia³a œwietlica Miejskiej radni zapoznali siê oraz ocenili biurko. W miesi¹cu lipcu szko³a og³osi³a dla dzieci niepe³nosprawnych i œwietlica przygotowania placówek oœwiatowych na przetarg na rozbudowê i modernizacjê dla dzieci z rodzin niewydolnych terenie miasta i gminy Mszczonów do budynku gospodarczego dla potrzeb ZSP. wychowawczo. Wszystkie przedmioty s¹ no we go ro ku sz ko ln eg o. Po ni e j Rozstrzygniêty on zosta³ 23 lipca 2004 obsadzone przez odpowiednio prezentujemy materia³y dotycz¹ce stanu rok u. O kre œlo ny w umo wie ter min przygotowanych i wy6kwalifikowanych poszczególnych gminnych szkó³, a w zakoñczenia prac to 30 grudnia 2004 roku. nauczycieli, gwarantuj¹cych w³aœciw¹ szczególnoœci remontów i inwestycji, jakie Rok szkolny w gimnazjum rozpoczê³o 145 realizacjê zadañ szko³y. zosta³y w nich poczynione w okresie uczniów, 57 dzieci w dwóch klasach Publiczna Szko³a Podstawowa w wakacyjnym. pierwszych. Wynika st¹d koniecznoœæ Lutkówce Zespó³ Szkó³ Publicznych w Osuchowie podzia³u na grupy na zajêciach jêzyka W okresie wakacji remontowany by³ W szkole podstawowej rok szkolny angielskiego, informatyki oraz oddzia³ przedszkolny. Zakres robót rozpoczê³o 97 uczniów. Miejscowoœci wychowania fizycznego. Szko³a zatrudnia obejmowa³ roboty malarskie z napraw¹ nale ¹ce do obwodu tej szko³y to Osuchów, 15 nauczycieli, w tym 6 w pe³nym tynków i gipsowaniem, wymianê drzwi Wygnanka, Pieñki Osuchowskie, Dêbiny wymiarze godzin oraz jednego pracownika wewnêtrznych z oœcie nicami, wymianê Osuchowskie. administracyjnego. W szkole prowadzone posadzek na wyk³adzinê, naprawê pod³o a, Szko³a zatrudnia 18 nauczycieli, w tym 6 w s¹ 3 godziny kó³ zainteresowañ oraz 2 wymianê balustrady schodowej, pe³nym wymiarze godzin, pedagoga go dz in y z aj êæ wy ró wn aw cz yc h. grzejników c.o. opraw oœwietleniowych i szkolnego, logopedê oraz 4 pracowników Informacje dotycz¹ce szko³y podstawowej osprzêtu. Drugi zakres robót obejmowa³ obs³ugi. W szkole prowadzone jest 5 w zakresie rozbudowy, remontów, zakupu dostosowanie pracowni komputerowej do godzin kó³ zainteresowañ oraz 1 godzina nowych mebli dotycz¹ tak e gimnazjum przyjêcia komputerów w ramach projektu zajêæ wyrównawczych. jako czêœci Zespo³u Szkó³ Publicznych w MENiS. W okresie wakacji przeprowadzono w Osuchowie. W b.r. szkolnym w szkole zatrudnionych szkole remont w pomieszczeniach na Publiczna Szko³a Podstawowa w jest 14 nauczycieli, z czego 8 pracowaæ parterze szko³y. Odnowiono œwietlicê, Mszczonowie bêdzie w pe³nym wymiarze zajêæ. szatniê, korytarz, pokój nauczycielski oraz Szko³a zatrudnia 51 nauczycieli, uczy siê w Publiczna Szko³a Podstawowa w trzy izby lekcyjne. W pomieszczeniach niej 655 uczniów w 23 oddzia³ach. W Piekarach tych wymieniono tak e drzwi. Do œwietlicy szkole prowadzone s¹ nastêpuj¹ce formy W okresie wakacji przeprowadzono prace zakupiono nowe sto³y oraz krzes³a, do zajêæ pozalekcyjnych: ko³a przedmiotowe Szko³a Podstawowa w Mszczonowie przed i po remoncie str. 1 (32) Merkuriusz Szkolny 10/2004

3 S Z K O Y Szko³a Podstawowa w Piekarach przed (2003r.) i po remoncie ( r.) remontowe w budynku szko³y które wymieniono wszystkie okna na lekcyjnyc h, s anitariatach oraz w by³y finansowane z bud etu szko³y, parterze i piêtrze, wyremontowano korytarzu na piêtrze, pomalowano po ³o o no g³ ad zi e g ip so we or az dach na budynku szko³y i budynku pod³ogê w izbie lekcyjnej oraz pomalowano 3 izby lekcyjne oraz 3 gospodarczym, pomalowano budynek wycyklinowano i polakierowano pomieszczenia administracyjne, szko³y i obiekty towarzysz¹ce, pod³ogê w korytarzu. wykonano niezbêdny remont pracowni wykonano chodniki i miejsca do Do wa niejszych prac remontowych ze komputerowej, wymieniono 2 drzwi parkowania na terenie przyszkolnym, œrodków bud etowych szko³y oraz wewnêtrznych, wymieniono instalacjê prz epr owa dzo no nie zbê dne pra ce gminnych nale y wymiana pod³óg w 2 elektryczn¹ w sekretariacie i gabinecie remontowe w kot³owni szkolnej. najwiêkszych salach lekcyjnych, dyrektora oraz zainstalowano lampy Publiczna Szko³a Podstawowa w postawienie œcianki dzia³owej oraz oœwietleniowe na korytarzu na parterze Bobrowcach przygotowanie pracowni budynku. W okresie wakacji ze œrodków komputerowej. Rozpoczêto modernizacjê budynku bud etowych szko³y przeprowadzono WPO szko³y oraz budynku gospodarczego re mo nt y bi e ¹c e po le ga j¹ ce na (inwestycja gminna), w ramach której odnowieniu œcian i sufitów w 3 salach VI Lekkoatletyczne Mistrzostwa Mszczonowa - Osuchów 2004 r. 5. S³ojewska Natalia - Lutkówka 6. Tadzik Anna - Piekary 7. Grêda Dagmara - Lutkówka 8. Wysoczyñska El bieta - Piekary 9. Pawlak Iza - Lutkówka 10. Zaszewska Joanna- Bobrowce 11. Wojtczak Marlena - Osuchów 12. Szczeœniak Natalia - Mszczonów 13. Kustosz Ewa - Osuchów Ch³. 1. apiñski Marcin -Mszczonów 2. Liszewski Damian -Mszczonów o 30 punktów. W dniu 18 wrzeœnia 2004 r. na Na zakoñczenie zawodów terenie Zespo³u Szkó³ Publicznych w medale, dyplomy i puchary wrêcza³ O s u c h o w i e o d b y ³ y s i ê V I burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Lekkoatletyczne Mistrzostwa zsp Mszczonowa organizowane przez nauczycieli i uczniów ZSP. Uczestniczy³o w nich 111 WYNIKI KOÑCOWE 3. Oroñ Piotr - Piekary zawodników reprezentuj¹cych 5 szkó³ 4. Stankiewicz Przemys³aw - Piekary POSZCZEGÓLNYC podstawowych, 2 gimnazja z terenu 5. Soko³owski Mateusz - Osuchów gminy Mszczonów. M³odzi sportowcy H KONKURENCJI: 6. Pieczkowski Mszczonów startowali w czterech dyscyplinach: 7- Czarnecki Rafa³ Lutkówka bieg na 60m., bieg na 750 m., skok w 8. uszczyk Radek - Lutkówka dal i skok wzwy. SZKO Y 9. S³owiñski Kamil - Osuchów Szko³y Podstawowe PODSTAWOWE 10. Kamil Pieni¹ ek Piekary rywalizowa³y o Puchar Przechodni 11.Walczyñski ukasz -Osuchów Burmistrza Miasta Mszczonowa. W V 12.Maciszewski Piotr -Lutkówka BIEG NA 60 m. edycji imprezy zwyciê y³a SP 13.Melon Kamil -Bobrowce Dz. Mszczonów przed szko³ami z Piekar i 14.Michalski Dariusz - Bobrowce l. WoŸnicka Magdalena - Osuchów Lutkówki. W kategorii gimnazjów 15.Gronkiewicz Damian - Bobrowce 2. Osiñska Monika - Mszczonów tak e tryumfowa³ Mszczonów BIEG NA 750 m. 3. Piêtka Anna - Mszczonów pokonuj¹c gimnazjum osuchowskie a Dz. 4. Truszkowska Kasia -Piekary l. Prus Monika - O Merkuriusz Szkolny 10/2004 str. 2 (33)

4 S Z K O Y 2. Zdzieszyñska Karolina - M 12. Szadkowski Marcin - L 3. Dêbowski Bartek - O 3. Strojek Kasia -L 13. Machalski Dariusz - B 4. Wolniewicz Rafa³ - M 4. Strojek Ewelina -L 14. Gronkiewicz Damian - B 5. Kryczka Kamil- O 5. Bonowska Magdalena - M 15-Wasilewski Kamil - B 6. Melon ukasz -O 6. Brzeziñska Wioleta - O SKOK WZWY Dz. BIEG NA 750 m. 7. Strojek Paulina - P 1. Strojek Paulina - P Dz. 8. Milewska Karolina - O 2. WoŸnicka Magda- O 1. Biedrzycka Kamila - M 9. Michalska Sylwia - L 3. Czarnecka Natalia -M 2. Szadkowska Justyna - O 10. Pieni¹ ek Aleksandra - P 4. Kopera Iza-L 3.Soko³owska Ola -O 11. Zgórzak Kinga - P 5. Zdzieszyñska Karolina - M 4.Kurzyp Magda - M 12. Rutkowska Iwona - M 6. Pieni¹ ek Olga - P 5.Chojecka Iwona - O 7. Truszkowska Kasia - P 6. Bajkowska Marta -M Ch³. 8. Milewska Karolina - O 9. Michalska Sylwia - L Ch³. 1. Górka Damian - M 10. S³ojewska Natalia - L 1. D¹browski Damian - M 2. Czamecki Bartek - M 11. Wojtczak Karolina - O 2. WoŸniak Bogus³aw - M 3. Frelik Karol-M 12. Fronczak Patrycja - M 3: WoŸniak Arek - M 4. Nalej Przemek - L 4. Bednarek Pawe³ -O 5. Szadkowski Tomek - L Ch³. 5. apiñski Krzysztof - O 6. Stusiñski ukasz - P 6. Stusiñski Adam - O 7. Wysoczyñski Pawe³ - P 1. Stankiewicz Przemek P SKOK W DAL 8. Szadkowski Marcin - L 2. Wysoczyñski Pawe³ - P Dz. 9. Jankowski Dariusz-O 3.Cha³uœ ukasz - M l. Biedrzycka Kamila - M 10.Chojecki-B 4.Melon Kamil -B 2. Krajewska Emilia - O 11.Szlaga Adrian-0 5.Szadkowski Tomasz -L 3. Chojecka Iwona - O 12.Witkowski Pawe³ - O 6.Adamczyk Adam -L 4. Kurzyp Magda - M 13. Osiñski Marcin - P 7.Czarnecki Rafa³ -L 5. Pud³o Aneta - M 14.Wasilewski Kamil -B 8. Gapsa Piotr-M 6. Jagie³³o Monika - O 15. Saskowski Mateusz - B 9.Kustosz Tomasz - O 10. Wasilewski Daniel-B Ch³. SKOK W DAL 11. Migda³ Arek-M 1. D¹browski Damian - M Dz. 12.Chojecki ukasz - B 2. WoŸniak Arek - M 1. Prus Monika-O 12.WalczyñskiJarek-O 3. MigdaRafa³-0 2. Tadzik Anna-P 12. Szlaga Adrian - O 4. S³ojewski Pawe³-O 3. Zaszewska Joanna - B 16.ZieliñskiMicha³-P 5. Wolniewicz Rafa³ - M 4. Strojek Kasia - L 6. Gronkiewicz Daniel - O 5. Bonowska Magda -M KLASYFIKACJA SKOK WZWY Dz. 6. Piêtka Anna -M DRU YNOWA SZKÓ 1. Pitt Agnieszka - M 7. Grêda Dagmara -L PODSTAWOWYCH: 2. Bajkowska Marta - M 8. Zgórzak Kinga -P 1. SP Mszczonów pkt. 3. S³ojewska Karolina-O 9. Wysoczynska Ela -P 2. SP Piekary Szadkowska Justyna -O 10. Brzeziñska Wioleta - O 3. SP Lutkówka WoŸniak Iwona - M l1. Wojtczak Marlena - O 4. SP Osuchów Podolska Ma³gosia - O 12. Szczeœniak Monika -M 5. SP Bobrowce Pawlak Iza -L Ch³. 1. WoŸniak Bogus³aw - M Ch³. WYNIKI GIMNAZJUM 2. apiñski Krzysztof- O 1. Migda³ Adran - M 3. Jarkiewicz Damian - M 2. Nalej Przemek - L BIEG NA 60 m. 4. Kryczka Kamil - O 3. Stusiñski ukasz - P Dziewczêta 5. Strojczyk Mariusz -O 4. Pieni¹ ek Kamil - P 1. S³ojewska Karolina-O 6. Stañczak Przemys³aw M 5. OroñPiotr-P 2. Szadkowska Marlena - O 6. uszczyk Radek - L 3. Pitt Agnieszka - M K L A S Y F I K A C J A 7. apiñski Marcin - M 4. WoŸniak Iwona - M DRU YNOWA: 8. Soko³owski Mateusz - O 5. O³dakowska Malwina-0 1. Gimnazjum Publiczne w 9. Walczyñski ukasz - O 6. Pud³o Aneta - M Mszczonowie-223 pkt. 10. WitkowskiPawe³-0 Ch. 2. Gimnazjum Publiczne w l l. Banaszkiewicz Rafa³ - M 1. Stañczak Przemek - M Osuchowie -193 pkt. 2. Jarkiewicz Damian - M str. 3 (34) Merkuriusz Szkolny 9/2004

5 S Z K O Y Wieœci z SP Mszczonów Ju jesieñ. Po wakacjach zosta³o tylko wspomnienie. wszyscy wypoczêci i z nowymi si³ami powrócili do piêkniejszej i stêsknionej szko³y. Skrzyd³a szko³y A i D zosta³y wyremontowane, klasy i korytarze pomalowane. W pracowniach znajduj¹ siê nowe rega³y, ³awki i krzes³a. Jest czyœciutko i przyjemnie pracowaæ i uczyæ siê w takich warunkach. Za te wszystkie prace serdecznie dziêkujemy W³adzom Miasta. Sportowcy maj¹ ju nowe osi¹gniêcia. Podczas jesiennych biegów prze³ajowych, które odby³y siê w Osuchowie, dru yna z las IV- VI zajê³a 1-sze miejsce w Rawie Mazowieckiej odby³ siê Turniej Minipi³ki Siatkowej Dziewcz¹t, podczas którego nasze dziewczêta doskonale sobie radzi³y zdobywaj¹c pierwsze miejsca. Gratulujemy i yczymy sportowcom dalszych sukcesów. Jesieñ to piêkna i pracowita pora roku. Uczniowie klasy IIIc chcieli siê o tym przekonaæ. Pojechali z wychowawczyni¹ - pani¹ Ma³gorzat¹ Skoneczn¹ do S³abomierza, gdzie urz¹dzili Œwiêto Pieczonego Ziemniaka. Do swojego gospodarstwa dzieci z wychowawczyni¹ zaprosili Gra yna i Wies³aw Hass, za co gor¹co dziêkujemy. Uczniowie zbierali ziemniaki, ogl¹dali sprzêt rolniczy, a po pracy z radoœci¹ piekli i zajadali kie³baski. Zmêczone i szczêœliwe powróci³y do szko³y. We wrzeœniu uczniowie naszej szko³y wziêli udzia³ w akcji Sprz¹tanie œwiata. Pod kierunkiem nauczycieli uprz¹tnêli wyznaczone tereny. Barbara Majchrzak MSZCZONOWSKI OŒRODEK KULTURY pod patronatem URZÊDU MIEJSKIEGO w MSZCZONOWIE o g ³ a s z a XII SPOTKANIA z PIOSENK STRUNA 2004 Konkurs jest imprez¹ otwart¹ A. * W imprezie mog¹ wzi¹æ udzia³ wykonawcy, którzy ukoñczyli 15 lat. * Zespo³y wokalno - instrumentalne do 7 osób. * Solistom mog¹ akompaniowaæ zespo³y instrumentalne do 3 osób. B. * Struna przeznaczona jest dla wokalistów i zespo³ów œpiewaj¹cych ballady, poezjê œpiewan¹, bluesa, piosenki pop i folk. Mile widziane s¹ piosenki autorskie. * Nale y przygotowaæ 2 piosenki, których ³¹czny czas nie mo e przekroczyæ 7 minut. Soliœci wystêpuj¹cy w Spotkaniach nie mog¹ braæ udzia³u w przegl¹dzie jako cz³onkowie innych zespo³ów. C. * Termin: - 20 listopada 2004r., godzina * Miejsce: - podamy w terminie póÿniejszym D. * Akredytacja od 1 osoby wynosi 20 z³., nale y j¹ wp³aciæ przed imprez¹ (warunek wziêcia udzia³u w Strunie 2004 ) * nale y nadsy³aæ do 8 listopada 2004 roku ( termin nieprzekraczalny ) na adres:mszczonowskiego Oœrodka Kultury Mszczonów, Plac Pi³sudskiego 1 tel./fax(0-46) e -meil: * Uczestnicy spotkañ otrzymuj¹ nagrody rzeczowe i pieniê ne. ( zgodnie z decyzj¹ jury ) E. Organizatorzy zapewniaj¹: * Nag³oœnienie. * Jeden gor¹cy posi³ek. * Próby mikrofonowe w dniu imprezy w godzinach , (czas trwania próby zale y od iloœci uczestników). * - Uczestnicy spotkañ przyje d aj¹ na w³asny koszt. * - Sprawy nie ujête w regulaminie rozstrzygaj¹ organizatorzy. Do zobaczenia! Merkuriusz Szkolny 9/2004 str. 4 (35)

6 XIII Spotkania Artystyczne Szkó³ o Nagrody Rady Miejskiej Mszczonowa Turniej estradowy - konkurs piosenki Regulamin Organizator: Mszczonowski Oœrodek Kultury Patronat: Urz¹d Miejski w Mszczonowie Uczestnicy: Szko³y Podstawowe i Gimnazja z terenu miasta i gminy Mszczonów Termin i miejsce: 28 paÿdziernika 2004r. godz Mszczonowski Oœrodek Kultury, Pl. Pi³sudskiego 1, Wykonawcy bêd¹ oceniani w kategoriach wiekowych: a) SP: kl. I - III b) SP: kl. IV VI c) Gimnazja Szko³a zg³asza do konkursu po dwóch wykonawców (wykonawca - to solista lub zespó³ do 7 osób) w ka dej grupie wiekowej. Repertuar: uczestnicy wykonuj¹ po jednej dowolnie wybranej piosence, stosownej do wieku i mo liwoœci wykonawczych ucznia. Czas prezentacji: do 3 minut. Zasady punktacji: I m. - 5 pkt. II m. - 4 pkt. III m. - 3 pkt. Wyró nienie - 2 pkt. Za udzia³ - 1 pkt. Mszczonowski Oœrodek Kultury zapewnia: - nag³oœnienie - posi³ek - upominki dla m³odzie y i nauczycieli Zg³oszenia do udzia³u w konkursie piosenki nale y dokonaæ na specjalnych kartach do³¹czonych do regulaminu do dnia 18 paÿdziernika 2004r. / termin nieprzekraczalny / na adres: Mszczonowski Oœrodek Kultury, Mszczonów, Pl. Pi³sudskiego 1. Prosimy o podanie ogólnej liczby osób bior¹cych udzia³ w konkursie piosenki. Zapraszamy do udzia³u! Mszczonowski Oœrodek Kultury informuje, e zosta³ zmieniony regulamin XIII Spotkañ Artystycznych Szkó³. Poszczególne konkursy bêd¹ siê odbywa³y w roku szkolnym 2004/ Turniej estradowy zosta³ rozdzielony i odbêdzie siê: Konkurs Piosenki - 28 paÿdziernika 2004r. o godz Turniej Tañca - 12 maja 2005r. Natomiast Turniej Teatralny bêdzie kwalifikacj¹ do Powiatowych Miniatur Teatralnych - termin eliminacji 17 marca 2005r. XXV Ma³y Konkurs Recytatorski - 21 kwietnia 2005r. Konkurs Piosenki odbêdzie siê w tymczasowym, niewielkim pomieszczeniu Mszczonowskiego Oœrodka Kultury przy Pl. Pi³sudskiego 1 INFORMACJA: Zosta³ uruchomiony numer bezp³atny w celu zg³aszania do Wydzia³u Gospodarki Gminnej awarii oœwietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz wywozu nieczystoœci sta³ych z so³ectw Reklamuj siê w Merkuriuszu Mszczonowskim! Ceny reklam i og³oszeñ: 1 strona z³ + VAT 1/2 strony z³ + VAT 1/4 strony - 50 z³ + VAT 1/8 strony - 25 z³ + VAT 1/16 strony - 12,5 z³ + VAT - og³oszenia drobne zamieszczamy gratis, - z op³at za reklamy i og³oszenia mog¹ byæ zwolnione lokalne organizacje i instytucje w zale noœci od treœci i objêtoœci materia³ów przekazanych redakcji - reklam i og³oszeñ nie zamieszczamy na pierwszej i ostatniej stronie.!!!!! SOS MICHA!!!! Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w ratowaniu ycia mieszkañca Mszczonowa Micha³ka Biernata, u którego wykryto ostr¹ bia³aczkê limfoblastyczn¹. Koszty leczenia ch³opca s¹ bardzo wysokie i rodziców nie staæ na pokrycie ich jedynie z w³asnych œrodków. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc Micha³kowi proszeni s¹ o wp³aty na konto: Fundacja na Rzecz Ratowania ycia Bank PEKAO S.A. I Oddzia³ w yrardowie has³o: MICHA BIERNAT P ASKOSTOPKA REDAKCYJNA MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO ADRES REDAKCJI: ul. Grójecka 45, Mszczonów, tel , , fax REDAGUJE ZESPÓ WYDAWCA: Urz¹d Miejski w Mszczonowie,adres j.w. DRUK: Drukarnia Al-Pi, Grodzisk Mazowiecki, Opypy 1a, (0-22) , fax: Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ.

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2 NR 4 (52) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok V KWIECIEÑ 2003 HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 Ponadto w numerze: Lepiej segregowaæ... - str. 5 Terminarz szczepienia psów - str. 7 Informator szkolny -

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

Maturzystom i studentom - konto Student

Maturzystom i studentom - konto Student Rok XII, Nr 7 (162) 1-15.04.2010 r. cena 1,00 z³ (VAT 0%) Nak³ad: 5000 egz. UWAGA Czytelnicy! Z dniem 1 kwietnia 2010 roku redakcja Wieœci Podlaskich zmieni³a siedzibê. Mieœcimy siê obecnie przy u. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo