Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW OSTROWA GRABOWSKIEGO W PORCIE W SZCZECINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW OSTROWA GRABOWSKIEGO W PORCIE W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW OSTROWA GRABOWSKIEGO W PORCIE W SZCZECINIE Biuro Strategii i Rozwoju Portów Kwiecień, 2015

2 Spis treści Wstęp... 3 Lokalizacja... 3 Stan istniejący... 3 Dostępne nabrzeża: Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Inwestycje zrealizowane oraz plany inwestycyjne Możliwe zagospodarowanie: Strona 2 z 31

3 Wstęp Stały wzrost przeładunków w szczecińskim porcie, jak również polityka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA dążąca w kierunku otwarcia się na nowe rynki oraz w kierunku pozyskania nowych ładunków, warunkuje intensywny proces modernizacji istniejącej infrastruktury portowej oraz zagospodarowanie do tej pory niewykorzystywanych w pełni terenów. Celem tych działań jest sprostanie rosnącej konkurencji oraz usprawnienie i rozszerzenie oferty usługowej tak, by stworzyć dogodne warunki do inwestowania podmiotom zainteresowanym lokowaniem własnych terminali przeładunkowo-składowych, dystrybucyjnych lub produkcyjnych, tworzeniem przemysłu przyportowego oraz odtworzeniem potencjału przeładunkowego terenów Łasztowni przeznaczonych w obowiązującym mpzp na funkcje miejsko-portowe. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie Koncepcji zagospodarowania terenu Ostrowa Grabowskiego - obszaru stanowiącego obecnie rezerwę portową. Określenie możliwości wykorzystania dostępnego obszaru przy uwzględnieniu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu, jak również istniejącej infrastruktury oraz planów inwestycyjnych związanych m.in. z rozbudową infrastruktury dla przeładunków intermodalnych w rejonie Kanału Dębickiego oraz pogłębieniem toru Świnoujście Szczecin do głębokości 12,5m. Zaproponowane zagospodarowanie terenów Ostrowa Grabowskiego musi być zgodne z planami inwestycyjnymi ZMPSiŚ S.A. oraz z aktualną Strategią Rozwoju Portów Morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku. Lokalizacja Ostrów Grabowski znajduje się na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w dzielnicy Śródmieście, w północnej części Międzyodrza, co jest równoznaczne z centralnym położeniem na terenie Morskiego Portu Szczecin. Dawna wyspa rzeczna Ostrów Grabowski leży pomiędzy Kanałem Dębickim (od zachodu), rzeką Duńczycą od południa i Przekopem Mieleńskim od wschodu. Po przeciwnej stronie Kanału Dębickiego znajdują się nabrzeża drobnicowe ulokowane na Półwyspie Ewa. Od południowego - zachodu przylegają tereny Łasztowni, które są jednym z dwóch najbardziej zagospodarowanych i wykorzystywanych terenów portowych w Szczecinie. W 2003r. oddana została do eksploatacji przeprawa mostowa przez rzekę Parnicę, która pozwoliła na skomunikowanie tego rejonu portu poprzez ul. Gdańską z układem dróg krajowych. Stan istniejący Ostrów Grabowski stanowią działki gruntu o numerach:, 4/5, 4/6, 4/9, 4/7, 4/8, 4/10, 1/45, 1/47, 1/48, 1/49 (częściowo wodna) obręb 1084 o łącznej pow. 175 ha i stanowią Strona 3 z 31

4 rezerwę portu w Szczecinie dla rozwoju funkcji przeładunkowych i przemysłu przyportowego. Ostrów Grabowski jest tylko w niewielkim stopniu zagospodarowany. W stanie naturalnym znajdują się tereny podmokłe porośnięte drzewami i krzewami stanowiące ok. 1/3 powierzchni. Dalsze 15% na cyplu północnym zajmują Rodzinne Ogrody Działkowe "Ostrówek", które nie posiadają prawa do użytkowania wieczystego. Na terenie w części południowej znajduje się sieć rowów melioracyjnych odprowadzających wody do Kanału Dębickiego. W miejscu przejścia pod istniejącą drogą znajduje się przepust 200 mm długości około 10,0 m. W środkowej części Ostrowa Grabowskiego znajdują się pola refulacyjne. Stan istniejący przedstawia warint 0 (rys.3) natomiast możliwości ich rozbudowy przedstawiają warianty 1 i 2 (odpowiednio rys. 4 i 5). Przygotowanie i wykorzystanie pól refulacyjnych powinno przebiegać w taki sposób, aby nie tylko pomieścić maksymalną ilość urobku, ale w jak najkrótszym czasie uzyskać zadowalającą jakość gruntu i wymagane rzędne projektowe, umożliwiające inwestycyjne wykorzystanie terenu. Na terenie całego Ostrowa Grabowskiego zalecane jest uzdatnianie gruntów w celu posadowienia obiektów budowlanych dróg i placów. Pola refulacyjne na Ostrowie Grabowskim, stanowiące pole odkładu ZMPSiŚ SA na urobek z robót czerpalnych posiadały następujące parametry: Pole Powierzchnia Pojemność K m m 3 K m m 3 K m m 3 K m m 3 K m m 3 K m 2 do m 3 Dawało to łącznie możliwość odłożenia do m3 urobku na powierzchni ok m 2. Na podstawie dokonanej w czerwcu 2010 r. inwentaryzacji powykonawczej kwater pola refulacyjnego na Ostrowie Grabowskim, zostały wyodrębniono cztery pola i trzy osadniki. Obecnie przy refulowaniu urobku pochodzącego z robót czerpalnych możemy korzystać z: Strona 4 z 31

5 Nazwa Powierzchnia Pojemność pola m m 3 pola m m 3 osadnika m m 3 osadnika m m 3 osadnika m m 3 Na polach 2 i 4 nie ma możliwości odkładania urobku. Po zachodniej stronie Ostrowa Grabowskiego, przy Kanale Dębickim znajduje się zamknięte już pole K6. Uzyskanie zgody na jego powtórną eksploatację i podniesienie wałów o 1m (wariant 2, rys. 5), pozwoliłoby na złożenie ok m³ urobku. Konieczność uzdatnienia terenu i podniesienia rzędnej do rzędnej projektowej, tj. do 2,5 m npm spowoduje konieczność budowy nowego pola odkładu na tym terenie, tak aby uzyskać pojemność ok. 1 mln m 3. Rysunek 1. Pole refluacyjne na Ostrowie Grobowskim. Strona 5 z 31

6 Rysunek 2. Pola odkładu na Ostrowie Grabowskim i Mieleńskim. Obszar Ostrowa Grabowskiego charakteryzuje się różnym stopniem uzdatnienia terenu. Strona 6 z 31

7 Rysunek 3. Pola odkładu na Ostrowie Grabowskim i Mieleńskim wariant 0. Strona 7 z 31

8 Rysunek 4. Pola odkładu na Ostrowie Grabowskim i Mieleńskim wariant 1. Strona 8 z 31

9 Rysunek 5. Pola odkładu na Ostrowie Grabowskim i Mieleńskim wariant 2. Hydrografia i warunki hydrologiczne Maksymalny stan lustra wody w Odrze przyjmuje się na rzędnej +1,8 m n.p.m. Według oceny wykonanej na podstawie badań WIOŚ w Szczecinie stan ekologiczny wód Strona 9 z 31

10 powierzchniowych najbliższego rejonu Ostrowa Grabowskiego, w tym rzeki Duńczycy, jest zły. Na obszarze doliny dolnej Odry, w utworach czwartorzędowych, występują dwa poziomy wody: 1. Poziom pierwszy w obrębie nasypów niekontrolowanych, stabilizowanych na poziomie z reguły nieznacznie wyższym od poziomu wód rzeki, na głębokości 0,0-2,0 m p.p.t., na rzędnych od ok. 0,1 do ok. 1,4 m n.p.m. Zwierciadło wody tego poziomu, zawieszone jest nad stropem słabo przepuszczalnych gruntów organicznych, zasilane jest przez infiltrację wód opadowych, a w krótkich okresach wysokich stanów wód Odry w sąsiedztwie kanałów i basenów także przez boczny dopływ wód rzecznych. Przy przeciętnych stanach rzeka i jej kanały drenują wody gruntowe pierwszego poziomu. 2. Poziom drugi posiada charakter ciśnieniowy w plejstoceńskich piaskach drobnych i średnich (zalegających poniżej warstwy bagiennych gruntów organicznych), występuje na głębokości 5,4 18,3 m p.p.t Napięte zwierciadło drugiego poziomu stabilizuje się zwykle niżej niż poziom górny. Wyniki analiz fizykochemicznych wód w/w poziomów czwartorzędowych wykazują na obszarze całego Międzyodrza między Odrą Zachodnią a Odrą Wschodnią bardzo niską jakość. Są to wody złej jakości (klasa IV). Wskaźniki jakości wody są wynikiem znacznego oddziaływania antropogenicznego. Wody te odznaczają się wysoka utlenialnością, zwiększoną zawartością żelaza, manganu oraz związków azotu. W związku z tym, obszar ten uznany został z pozbawiony użytkowego poziomu wodonośnego. Warunki geologiczno inżynierskie Na terenie Ostrowa Grabowskiego ze względu na przemysłowy charakter znajdują się grunty powstałe w wyniku gospodarczej działalności człowieka, głównie refulaty, częściowo zabudowane i utwardzone sztuczną nawierzchnią. Grunt jest bezglebowy, za wyjątkiem niewielkiego zagłębienia terenowego pokrytego humusem i próchnicą. Brak jest zatem, odpowiednich warunków do występowania i rozwoju mikroflory glebowej i grzybów mikoryzowych. Na Ostrowie Grabowskim występują bagienne torty i namuły organiczne o miąższości do 15.7 m, podścielone plejstoceńskimi rzecznymi piaskami drobnymi i lokalnie madową gliną pylastą. Na stropie gruntów organicznych zalega warstwa nasypów niekontrolowanych - głównie refulatu - o miąższości m. Warunki wodne są niekorzystne, choć typowe dla terenów szczecińskiego portu. Woda gruntowa występuje w podłożu w dwóch poziomach. Woda pierwszego poziomu stabilizuje się na głębokości m p.p.t. Zwierciadło wody tego poziomu zawieszone jest ponad stropem słabo przepuszczalnych gruntów organicznych. Strona 10 z 31

11 Drugi poziom wody gruntowej w podścielających grunty organiczne rzecznych piaskach i nawiercony został na głębokości m p.p.t.; jego napięte zwierciadło stabilizuje się niżej niż woda poziomu pierwszego, na głębokości m p.p.t., tj. na rzędnych od do 0.98 m n.p.m. (średni poziom ustabilizowanego zwierciadła wody tego poziomu przypada na rzędnej m n.p.m.). Warunki gruntowe, także typowe dla portowych obszarów Międzyodrza, nie są korzystne dla bezpośrednich posadowień budowli. Do głębokości m p.p.t. (tj. do rzędnych od do m n.p.m.) całość lub przeważającą część podłoża budują słabonośne grunty organiczne. Miąższość zalegających na gruntach organicznych nasypów waha się od 0.3 do 5.6 m. Zmienna miąższość i zróżnicowanie cech fizycznych gruntów organicznych, a także różny stopień ich konsolidacji powodować będą nierównomierne osiadania projektowanych obiektów. W pracach związanych z budową podziemnych elementów infrastruktury technicznej istotne utrudnienie stanowić będzie woda gruntowa pierwszego poziomu. Omawiany obszar to teren o złożonych i trudnych warunkach geologiczno-inżynierskich przydatny dla zabudowy z ograniczeniami z uwagi na: znaczną miąższość słabonośnych gruntów organicznych, oraz nasypów niekontrolowanych, wysoki poziom wody gruntowej, lokalne zagrożenie powodziowe. Podziału geotechniczny gruntów Ostrowa Grabowskiego dokonany w oparciu o zalecenia normy PN-82/B uwzględniający zróżnicowaną genezę, litologię oraz cechy fizyczne i mechaniczne wskazuje cztery warstwy geotechniczne: - warstwa Ia - nasypy piaszczyste z domieszkami humusu, mało wilgotne i nawodnione, luźne, o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,28, oraz o charakterystycznych wartościach nośności granicznej pl = 474 kpa i modułu presjometrycznego Em= 4620 kpa; - warstwa Ib - nasypy piaszczyste z domieszkami humusu, mało wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone, o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,45 oraz o charakterystycznych wartościach nośności granicznej pl = 685 kpa i modułu presjometrycznego Em= 6338 kpa; - warstwa IIa - namuły organiczne o charakterystycznych wartościach nośności granicznej pl = 438 kpa i modułu presjometrycznego Em = 3843 kpa; τmaxśr = 113 kpa; grunty wyraźnie skonsolidowane nadkładem nasypów; - warstwa IIb - w podobnym stopniu skonsolidowane torfy o uśrednionych wartościach nośności granicznej pl = 494 kpa i modułu presjometrycznego Em = 4604 kpa; τmaxśr = 132 kpa. Strona 11 z 31

12 Namuły organiczne i torfy zaliczone odpowiednio do warstw geotechnicznych IIa i IIb oraz luźne nasypy piaszczyste warstwy Ia są gruntami o ograniczonej nośności, natomiast średnio zagęszczone piaski warstwy Ib można uznać za grunty nośne. Stwierdzone warunki gruntowe należy uznać za złożone, które umożliwiają budowę obiektów budowlanych zaliczanych do drugiej kategorii geotechnicznej. Przez Ostrów Grabowski przebiega obecnie droga o nawierzchni z płyt betonowych, stanowiąca dojazd i obsługę terenów działkowych położonych w północnej części Ostrowa. Droga nie jest oświetlona a jej odwodnienie odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów. W rejonie skrzyżowania z drogą o nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych stanowiących dojazd i obsługę oczyszczalni ścieków, znajduje się uzbrojenie w postaci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Teren ten częściowo posiada nowy, dogodny dojazd drogowy, kolejowy oraz doprowadzone do granicy placu bazy kontenerowej media: energia elektryczna, woda, kanalizacja. Istniejące place przy ul. Hryniewieckiego stanowią naturalny łącznik bazy kontenerowej z centrum logistycznym. W 2011 roku, w ramach inwestycji POIiŚ 7.4 pn.: Budowa terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w porcie Szczecin etap I, została wybudowana nowa droga prowadząca do przyszłego wjazdu na terminal kontenerowy. Strona 12 z 31

13 Rysunek 6. Zaplecze techniczne nabrzeża Fińskiego i projektowanego nabrzeża Norweskiego W południowej części Ostrowa Grabowskiego zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków Spółki Wodnej Międzyodrze wraz z przynależnym systemem magistralnej kanalizacji ściekowej o długości ponad 14 km odprowadza i oczyszcza ścieki komunalne z terenu portu oraz ze zurbanizowanych rejonów Międzyodrza w Szczecinie, na których dominującą funkcją jest działalność przemysłowa. Strona 13 z 31

14 Rysunek 7. Oczyszczalnia "Międzyodrze". Na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się również instalacje odbiorcze oraz instalacje do unieszkodliwiania i odzysku odpadów ciekłych ze statków. Oczyszczalnia prowadzi następujące usługi w zakresie przyjmowania i oczyszczania odpadów ciekłych: utylizacja płynnych odpadów ropopochodnych - ścieków zanieczyszczonych produktami ropy naftowej odbiór zużytych olejów i slopów ze statków oczyszczanie popłuczyn z mycia ładowni po ładunkach ziarnistych, takich jak węgiel, rudy metali, apatyty, fosforyty, nie zawierających substancji ropopochodnych odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych Oczyszczalnia ścieków wybudowana na terenach portowych w Szczecinie zapewnia spełnienie przez port szczeciński wymagań Konwencji Helsińskiej, Strategii Bałtyckiej dla Portowych Urządzeń Odbiorczych, przepisów konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - MARPOL 73/78 Aneks I, II i IV oraz innych przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska wodnego. W bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków budowany jest obecnie przez Gminę Miasto Szczecin, zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Spalarnia będzie pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i będzie przekształcać 150 tys. odpadów rocznie. Powstaną dwie linie technologiczne, każda o wydajności 10 ton na godzinę. Instalacja będzie zamieniać śmieci w energię elektryczną (maks. 14 MW/h) i cieplną (maks. 32 MW/h). Strona 14 z 31

15 Spalarnia będzie obsługiwać Szczecin i kilkadziesiąt innych gmin województwa. Zakład ma powstać przed końcem 2016 roku. W najbliższym otoczeniu, na terenie Ostrowa Grabowskiego nie występują chronione siedliska przyrodnicze, nie stwierdzono również występowania objętych ochroną ścisłą i częściową gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Omawiany obszar znajduje się poza granicami obszarów znajdujących się na liście obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 i specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) Natura Rysunek 8. Mapa obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry. Najbliższe obszary tego typu obszary to: Dolina Dolnej Odry (PLB320003), położona ok. 0,2 km w kierunku wschodnim. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) i zajmuje powierzchnię ha. W granicach ostoi znajduje się dolina Odry od Kostrzyna po Zalew Szczeciński, łącznie z jez. Dąbie i częścią wysp w granicach Szczecina. Rozciąga się na długości 150 km. Celem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry jest zachowanie miejsc występowania co najmniej 34 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W okresie lęgowym obszar ostoi zasiedla około 10% populacji krajowej podróżniczka Luscinia Strona 15 z 31

16 svecica i czapli siwej Ardea cinerea, powyżej 2% populacji krajowej bielika Haliaeetus albicilla, kani czarnej Milvus migrans, kani rudej Milvus milvus, krakwy Anas strepera, rybitwy białoczelnej Sterna albifrons i rybitwy czarnej Chlidonias niger. Dolna Odra (PLH ), położona ok. 3,6 km w kierunku. Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)i zajmuje powierzchnię ha. Z dwoma głównymi kanałami: Wschodnią Odrą i Zachodnią Odrą, rozciągająca się na przestrzeni ok. 90 km. Obszar ten, stanowi mozaikę obejmującą: tereny podmokłe z torfowiskami i łąkami zalewanymi wiosną, lasy olszowe i łęgowe, starorzecza, liczne odnogi rzeki i wysepki. Odra jest rzeką swobodnie płynącą. Duży udział w obszarze mają naturalne tereny zalewowe. Ostoja obejmuje również fragmenty strefy krawędziowej Doliny Odry z płatami roślinności sucholubnej, w tym z murawami kserotermicznymi oraz lasami. Tereny otaczające ostoję są użytkowane rolniczo. Gospodarka łąkowa oraz wypas bydła są też prowadzone na niewielkim fragmencie obszaru. W okolicach ostoi zlokalizowane są liczne zakłady przemysłowe. Znajduje się tu 14 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG dobrze zachowanych, rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt, w tym 17 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Z punktu widzenia ornitologicznego jest to ważna ostoja ptasia o randze europejskiej E006, zwłaszcza dla migrujących i zimujących gatunków ptaków wodno-błotnych. Szczególną rolę odgrywa tzw. Rozlewisko Kostrzyneckie, użytek ekologiczny w obrębie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Ciekawym obiektem jest Międzyodrze, tzn. wyspa torfowa położona pomiędzy Odrą Wschodnią i Odrą Zachodnią. Jest to obszar największego w Europie torfowiska fluwiogenicznego o miąższości do 10 m, poprzecinanego siecią kanałów, starorzeczy, rowów i rozlewisk o długości łącznej ok. 200 km. Dzięki temu wykształciła się tu charakterystyczna szata roślinna i osiedliły liczne gatunki zwierząt. Rezerwat Bielinek znajdujący się na zboczach doliny to słynne stanowisko gatunków kserotermicznych i jedyne stanowisko w Polsce świetlistej dąbrowy z okazami dębu omszonego o szerokich i nisko rozgałęzionych koronach. Wzgórze Bukowe (PLH320020), położone ok. 5,5 km w kierunku południowym. Jest to specjalny obszar ochrony i zajmuje ha. Kompleks leśny, rozciągający się wzdłuż południowo-wschodnich dzielnic Szczecina, pokrywający pasmo morenowych wzgórz (do 147 m n.p.m.). Cały teren cechuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu, wzgórza pocięte są dolinami i wąwozami, wiele bezodpływowych zagłębień wypełnionych jest jeziorami i torfowiskami mszarnymi. Wzgórza stanowią lokalny dział wodny; wody odprowadzane są licznymi strumieniami na zewnątrz obszaru. Lasy to głównie buczyny żyzne i kwaśne, mniejszy udział mają łęgi jesionowo-olszowe i jesionowe, kwaśne dąbrowy oraz olsy, jeszcze mniejsze powierzchnie zajmują brzeziny bagienne, lasy mieszane z sosną i bory sosnowe. Ze względu na bogatą rzeźbę terenu, żyzność siedlisk i długie tradycje ochrony obiektu - lasy mają naturalny charakter. Zdecydowanie mniejszą rolę od siedlisk leśnych Strona 16 z 31

17 odgrywają w miejscowym krajobrazie tereny rolne (pola uprawne, użytki zielone i sady). Dostępne nabrzeża: Spółdzielcze nabrzeże o długości 118 m - obecnie nie eksploatowane, pełni funkcję umocnienia brzegowego. Nabrzeże Spółdzielcze odcinek przejściowy Fińskie jest to nabrzeże przeznaczone do obsługi drobnicowców o nośności do 20 tys. DWT. Nabrzeże pod względem funkcjonalnym podzielone jest na dwa odcinki: stanowisko statkowe długość 240 m, o głębokości technicznej 10,5 m (docelowo 11,5 m), przeznaczone do przeładunku statków drobnicowych o zanurzeniu do 9,15 m; odcinek przejściowy długości 60 m, wzdłuż którego ukształtowano dno w postaci skarpy podwodnej od rzędnej 10,50 m do rzędnej ± 0,0 m. Na przedłużeniu linii odwodnej nabrzeża wykonano odcinek długości 10 m o odmiennej konstrukcji, stanowiący obudowę brzegu i zabezpieczenie ostatniej sekcji nabrzeża przed podmyciem. Istniejące nabrzeże podzielone jest na 15 sekcji o długości 20 m. Konstrukcję nabrzeża stanowi płyta żelbetowa posadowiona na odwodnej stalowej ściance szczelnej oraz na trzech rzędach pali. Nadbudowę nabrzeża stanowi płyta żelbetowa z murem odwodnym i fundamentami podsuwnicowymi szerokości 1 m. Fundamenty poddźwigowe wraz z bruzdami do zamocowania szyn wykonano na wszystkich sekcjach dylatacyjnych. Zasadnicze parametry technicznoeksploatacyjne: długość całkowita 310,0 m w tym: stanowisko statkowe 240,0 m odcinek przejściowy 60,0 m obudowa brzegu 10,0 m rzędna naziomu +2,50 m n.p.m. głębokość techniczna H tech = 10,50 m obciążenia naziomu i powierzchni 40 kn/m 2 obciążenie szyny: pionowe 500,0 kn/koło poziome 50,0 kn/koło obciążenie nabrzeża od sił dobijania 50,0 kn/m Celem stworzenia warunków dla procesów przeładunkowych drobnicy zjednostkowanej technologią poziomego ładowania środkami transportu kołowego ze statków typu ro-ro na nabrzeżu Fińskim wybudowano rampę. Pochylnia o konstrukcji żelbetowej i głębokości technicznej 10,5 m, umożliwia przeładunki w systemie roll on / roll off w tym Strona 17 z 31

18 przeładunki specjalne, np. na potrzeby wojska. Pochylnia posiada zmienne pochylenie od 1:6 na progu do 1:8 w części środkowej i 1:10 w pozostałej części płyty. Szerokość komunikacyjną pochylni wynosi 25,0 m, natomiast szerokość konstrukcyjną 28,0 m. Długość płyty pochylni ustalono na 16,0 m. Dla zacumowania statku zaprojektowano pachoł ZL 70 po stronie wschodniej rampy ro-ro. Długość wjazdu pomiędzy progiem a końcem rampy wynosi 16,0 m z podziałem na odcinki: Nachylenie jezdni 1:6 (16,5 %) 1,0 m; Nachylenie jezdni 1:8 (12,5 %) 4,0 m; Nachylenie jezdni 1:10 (10,0 %) 11,0 m. Pozostałe parametry rampy: Szerokość komunikacyjna rampy 25,0 m; Szerokość konstrukcyjna rampy 28,0 m; Wysokość progu - + 0,75 m npm; Głębokość techniczna na progu Ht = 10,50 m po umocnieniu dna; Wysokość końca rampy (normalnego poziomu) - + 2,50 m npm; Obciążenie eksploatacyjne maksymalne: ciągnik z naczepą przy załadunku dwóch kontenerów typu A o masie brutto kg/szt.; Pachoły ZL 90 po stronie zachodniej: ZL 70 po stronie wschodniej rampy ro-ro. Na poszczególne elementy konstrukcji składają się: Ścianka szczelna (wykonana z grodzic G62, stal St3SuY); Pale rurowe (rury stalowe o średnicy 508 mm i grubości ścianki 12,5 mm z dnem zamkniętym wykonanym w kształcie okrągłego kołpaka nakładanego na spód rury przed wbiciem); Konstrukcja żelbetowa płyty (beton B35, zbrojona stalą 34GS); Barierki ochronne (z rur stalowych o przekroju 51/4 mm ustawione na parapetach po obu stronach pochylni wzdłuż pojazdu, wysokość barierek 1,10 m od poziomu parapetu); Urządzenia odbojowe na progu pochylni (H = 30 mm, W = mm); Pachoł cumowniczy (blok żelbetowy osadzony na 4 palach o przekroju 610/12.5 mm wypełnionych konstrukcją żelbetową, nośność pachoła: 700 kn). Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Dla wszystkich działek wchodzących w skład omawianego terenu, oprócz działek wodnych obowiązuje od 13 lutego 2010 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Międzyodrze Port. Strona 18 z 31

19 Rysunek 9. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wyspy Ostrów Grabowski Zgodnie z zapisami ww. Planu tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie akwenów wodnych po wschodniej oraz zachodniej stronie Ostrowa Grabowskiego (1,2,5) przeznaczone są na: 1. terminal kontenerowy z funkcjami towarzyszącymi (istniejące Nabrzeże Fińskie), działalność przeładunkowo składowa, z dostępem do akwenów żeglownych, Strona 19 z 31

20 usługi logistyczne, produkcja i usługi produkcyjne, nabrzeże przeładunkowo składowe, bocznice kolejowe (S.M.7001.PUw, 45,46 ha), 2. rezerwa rozwojowa bazy kontenerowej, (planowane Nabrzeże Norweskie - S.M.7001.PUw, 45,46 ha), obecnie na części działki znajduje się pole refulacyjne, 3. nabrzeże pasażerskie oraz baza statków wycieczkowych i promów morskich wraz z obsługą ruchu pasażerskiego (S.M.7003.PUw, 13,87 ha), 4. Komunikacja miejska: pętla autobusowa, gastronomia, handel, parking dla samochodów osobowych i rowerów (S.M.7002.PUw, 1,09 ha), 5. Funkcja przeładunkowo składowa z dostępem do akwenów żeglownych, usługi logistyczne, produkcja i usługi produkcyjne, nabrzeże przeładunkowo składowe (S.M.7007.PUw, 62,39 ha), 6. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, inwestycja celu publicznego realizowana przez Gminę Miasto Szczecin (S.M.7011.PUw,ON,KN,E, 17,04 ha), 7. Projektowana elektroenergetyczna stacja zasilająca wysokiego napięcia, Główny Punkt Zasilania Ostrów Grabowski (S.M.7011.PUw,ON,KN,E, 17,04 ha), 8. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Ścieków Ostrów Grabowski, Spółka Wodna Międzyodrze (S.M.7011.PUw,ON,KN,E, 17,04 ha). Tereny obejmujące środkową część wyspy, przeznaczone są na wybudowanie odpowiedniej infrastruktury mającej na celu dobre skomunikowanie omawianego terenu z resztą portu, dotyczy to budowy torów i bocznic kolejowych, drogi publicznej, z parkingami dla samochodów ciężarowych i osobowych. Na południu Ostrowa Grabowskiego planowana jest budowa nowej przeprawy przez rzekę Duńczycę, łączącą Ostrów Grabowski z Ostrowem Mieleńskim. W planach jest też budowa drogi w centralnej części Ostrowa Mieleńskiego wraz z budową nowej przeprawy przez rzekę Parnicę do ulicy Górnośląskiej. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków Na terenie Ostrowa Grabowskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki, obszary o krajobrazie mającym znaczenie kulturowe oraz dobra kultury współczesnej objęte ochroną. Teren jest objęty strefą E ochrony ekspozycji dla zagwarantowania w zagospodarowaniu terenów, w granicach strefy, bezpośrednich i pośrednich wglądów na dominanty krajobrazowe, tworzenie lokalnych wnętrz i otwarć widokowych wzbogacających strukturę przestrzenną doliny Dolnej Odry. W strefie E istotne jest utrzymanie powiązań widokowych występujących z przestrzeni publicznych i te-renów komunikacyjnych lewobrzeża i szlaku wodnego. W strefie E ochronie podlegają: a) dalekie widoki rozlewiska Odry przez sylwetę planowanej zabudowy, Strona 20 z 31

21 b) widoki ze szlaku wodnego na zabytki i wartościowe zespoły krajobrazowe kulturowe i naturalne oraz dominanty krajobrazowe, c) widoki z przestrzeni publicznych: ulic, ciągów pieszych, nabrzeży, placów i przestrzeni zieleni urządzonej, na zabytki i wartościowe: zespoły krajobrazowe kulturowe i naturalne, dominanty krajobrazowe; Rysunek 10. Widok na Ostrów Grabowski na wschodni brzeg. Inwestycje zrealizowane oraz plany inwestycyjne Dla planowanego w przyszłości zagospodarowania Ostrowa Grabowskiego istotny jest fakt, że zarówno port jak i władze lokalne konsekwentnie realizowały bądź realizują następujące przedsięwzięcia: Usypanie przed ok. 40. laty grobli łączącej teren Łasztowni z Ostrowem Grabowskim. Uzdatnienie terenu wykonane piaszczystym nasypem przeciążającym już w latach 80. wzdłuż wschodniego brzegu Basenu Dębickiego (wzmocnienie podłoża i podniesienie rzędnej terenu). Wybudowanie Głównej Stacji Zasilającej Hryniewieckiego wraz z siecią zasilającą 15 kv, co zapewnia źródło energii elektrycznej dla terenów rezerwowych przeznaczonych pod zabudowę. Wybudowanie oczyszczalni ścieków Międzyodrze zapewniającej odbiór ścieków z istniejącego portu jak i obiektów nowopowstających oraz wód zaolejonych ze statków. Strona 21 z 31

22 Most Pionierów Szczecina nad rzeką Regalicą usprawniający dojazd na teren Międzyodrza od ul. Gdańskiej Przeprawa mostowa nad rz. Parnicą łącząca bezkolizyjnie ul. Gdańską z ul. Hryniewieckiego, od której odchodzi dojazd na Ostrów Grabowski ul. Logistyczną. Modernizacja toru wodnego oraz budowa systemu kontroli oraz zarządzania ruchem statków VTMS. Infrastruktura portowa dla terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim - Zasadnicza część inwestycji sfinansowana została w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport a dopełnieniem był kredyt z Banku Światowego. W 2008 roku zakończono i rozliczono cały zakres rzeczowy zasadniczej inwestycji. Zakres rzeczowy obiektu obejmował: budowę nabrzeża statkowego (Fińskie) w południowo wschodniej części Basenu Dębickiego o głębokości technicznej 10,5 m (z możliwością pogłębienia do 11,5m) i dł. eksploatacyjnej 240 m (całkowitej 310 m) umożliwiającego obsługę statków drobnicowych o nośności 20 tys. DWT i statków ro-ro o nośności 11 tys. DWT. Nabrzeże o konstrukcji płytowej i stalowej przedniej ściance szczelnej zostało wyposażone w szyny poddźwigowe (odwodne), urządzenia cumownicze i odbojowe, zasilanie elektryczne; budowa rampy ro-ro z pochylnią (żelbet) o głębokości technicznej docelowej na progu 11,5 m; budowa nabrzeża przejściowego o dł. 80 m miedzy nabrzeżem Spółdzielczym a pochylnią ro-ro w związku z koniecznością przejścia z głębokości 5,0 m przy nabrzeżu Spółdzielczym docelowo do 11,5 m przy rampie; budowa drogi dojazdowej na Ostrów Grabowski z nawierzchnią bitumiczną o dł. 950 m i szerokości 7 m jako przedłużenia wybudowanej przeprawy mostowej przez rzekę Parnicę; budowa kolejowego toru dojazdowego z grupą torów zdawczoodbiorczych o łącznej dł. 2,3 km. Układ torowy objął budowę bocznicy kolejowej łączącej Dworzec Wrocławski (Park Wrocławski) z istniejącym placem składowym przy ul. Hryniewieckiego, odwodnienie układu torowego, przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, oświetlenie stacji bocznicy, skrzyżowanie toru dojazdowego z ul. Hryniewieckiego i jego oświetlenie; budowa sieci energetycznych: przebudowę GSZ Hryniewieckiego i budowę 2 kontenerowych stacji transformatorowych z liniami kablowymi SN 15 kv; Strona 22 z 31

23 uzdatnienie terenu i budowę placu manipulacyjnego o pow. 2,4 ha dla połączenia istniejących placów składowych z nowym układem torowym; przygotowanie tymczasowego pola odkładu urobku pogłębiarskiego środkowozachodniej części Ostrowa Grabowskiego. Pole odkładu (pow. 21,5 ha, poj. 487 tys. m 3 ) było budowlą pomocniczą o aspekcie ekologicznym związaną z inwestycją zasadniczą. Ponadto w ramach zadania wykonano i przekazano do eksploatacji umocnienie brzegowe rzeki Duńczycy, roboty związane z makroniwelacją terenu, docelowym odwodnieniem, przebudową sieci kanalizacji tłocznej do oczyszczalni "Międzyodrze", budową wodociągu i sieci teletechnicznej, które sfinansowano ze środków własnych. Rozbudowa infrastruktury do przeładunków intermodalnych w rejonie Kanału Dębickiego w porcie w Szczecinie (projekt konkursowy POIiŚ w ramach działania 7.4, wspólny z DB. Beneficjentem jest DB Port Szczecin, natomiast ZMPSiŚ S.A. - Podmiotem Upoważnionym). Budowa terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim został zrealizowany przez DB Port Szczecin Spółkę z o.o. Zostały wykonane następujące roboty: przedłużono istniejące szyny poddźwigowe odwodne na dł. 105 m, wykonano szyny odlądowe o dł. 300 m, nawierzchnię z płyt żelbetowych pomiędzy istniejącym nabrzeżem a fundamentem pod szynę poddźwigową na dł. 300 m z odprowadzeniem wód opadowych, doprowadzono układ drogowy wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową łączącego zewnętrzny układ komunikacyjny ul. Logistycznej z terminalem zakończonym placem parkingowym o łącznej długości 390,6 m. W ramach niniejszego projektu wybudowany został nowoczesny, intermodalny terminal kontenerowy, wyposażony w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą i sprzęt służący do przeładunku towarów. Rozwiązania przestrzenne i wyposażenie terminalu umożliwiają: - załadunek lub wyładunek kontenerów ze środków transportu dostarczanych do lub z terenu kraju w obrocie tranzytowym oraz importowym i eksportowym drogą morską, - przeładunek kontenerów na nabrzeżu w technologii Lo Lo, - spedycję środkami transportu lądowego, - prace manipulacyjne masy towarowej pomiędzy nabrzeżem a terminalem kolejowym i zlokalizowanymi przy nim placami, - zabezpieczenie potrzeb administracyjno socjalnych personelu zatrudnionego na terenie terminalu. Terminal został wyposażony w sprzęt do przeładunku kontenerów, w tym suwnice nabrzeżowe, suwnice placowe, ciągniki siodłowe, układarki kontenerów pustych. Strona 23 z 31

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, 11-700 Mrągowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, 11-700 Mrągowo Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, 11-700 Mrągowo stan przewidywany wg koncepcji przed wydaniem przedsięwzięciu Decyzji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia

Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia SPIS TREŚCI 1. Opis zadania inwestycyjnego... 68 1.1 Lokalizacja i program inwestycji... 68 1.2 Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego... 68 1.3 Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce Klient: Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, lipiec 2012 Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

SPIS DOKUMENTÓW. INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Zakład Oceanografii Operacyjnej Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk www.im.gda.pl

SPIS DOKUMENTÓW. INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Zakład Oceanografii Operacyjnej Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk www.im.gda.pl SPIS DOKUMENTÓW II. Uzasadnienie do pilotaŝowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego części morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej 1. Stan istniejący zagospodarowania przestrzennego obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC

Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miasta Bolesławiec z dnia... czerwca 2014 r. Bolesławiec 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU Zleceniodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. Ul. Dąbrowskiego 2, 59 100 Polkowice tel. (076) 846 29 11 Wykonawca: progeo sp. z o.o. progeo sp. z o.o. 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb 1 1. śegluga towarowa... 3 1.1 Przystosowanie całego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 do wymogów II klasy Ŝeglowności...

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo