Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW OSTROWA GRABOWSKIEGO W PORCIE W SZCZECINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW OSTROWA GRABOWSKIEGO W PORCIE W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW OSTROWA GRABOWSKIEGO W PORCIE W SZCZECINIE Biuro Strategii i Rozwoju Portów Kwiecień, 2015

2 Spis treści Wstęp... 3 Lokalizacja... 3 Stan istniejący... 3 Dostępne nabrzeża: Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Inwestycje zrealizowane oraz plany inwestycyjne Możliwe zagospodarowanie: Strona 2 z 31

3 Wstęp Stały wzrost przeładunków w szczecińskim porcie, jak również polityka Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA dążąca w kierunku otwarcia się na nowe rynki oraz w kierunku pozyskania nowych ładunków, warunkuje intensywny proces modernizacji istniejącej infrastruktury portowej oraz zagospodarowanie do tej pory niewykorzystywanych w pełni terenów. Celem tych działań jest sprostanie rosnącej konkurencji oraz usprawnienie i rozszerzenie oferty usługowej tak, by stworzyć dogodne warunki do inwestowania podmiotom zainteresowanym lokowaniem własnych terminali przeładunkowo-składowych, dystrybucyjnych lub produkcyjnych, tworzeniem przemysłu przyportowego oraz odtworzeniem potencjału przeładunkowego terenów Łasztowni przeznaczonych w obowiązującym mpzp na funkcje miejsko-portowe. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie Koncepcji zagospodarowania terenu Ostrowa Grabowskiego - obszaru stanowiącego obecnie rezerwę portową. Określenie możliwości wykorzystania dostępnego obszaru przy uwzględnieniu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu, jak również istniejącej infrastruktury oraz planów inwestycyjnych związanych m.in. z rozbudową infrastruktury dla przeładunków intermodalnych w rejonie Kanału Dębickiego oraz pogłębieniem toru Świnoujście Szczecin do głębokości 12,5m. Zaproponowane zagospodarowanie terenów Ostrowa Grabowskiego musi być zgodne z planami inwestycyjnymi ZMPSiŚ S.A. oraz z aktualną Strategią Rozwoju Portów Morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku. Lokalizacja Ostrów Grabowski znajduje się na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w dzielnicy Śródmieście, w północnej części Międzyodrza, co jest równoznaczne z centralnym położeniem na terenie Morskiego Portu Szczecin. Dawna wyspa rzeczna Ostrów Grabowski leży pomiędzy Kanałem Dębickim (od zachodu), rzeką Duńczycą od południa i Przekopem Mieleńskim od wschodu. Po przeciwnej stronie Kanału Dębickiego znajdują się nabrzeża drobnicowe ulokowane na Półwyspie Ewa. Od południowego - zachodu przylegają tereny Łasztowni, które są jednym z dwóch najbardziej zagospodarowanych i wykorzystywanych terenów portowych w Szczecinie. W 2003r. oddana została do eksploatacji przeprawa mostowa przez rzekę Parnicę, która pozwoliła na skomunikowanie tego rejonu portu poprzez ul. Gdańską z układem dróg krajowych. Stan istniejący Ostrów Grabowski stanowią działki gruntu o numerach:, 4/5, 4/6, 4/9, 4/7, 4/8, 4/10, 1/45, 1/47, 1/48, 1/49 (częściowo wodna) obręb 1084 o łącznej pow. 175 ha i stanowią Strona 3 z 31

4 rezerwę portu w Szczecinie dla rozwoju funkcji przeładunkowych i przemysłu przyportowego. Ostrów Grabowski jest tylko w niewielkim stopniu zagospodarowany. W stanie naturalnym znajdują się tereny podmokłe porośnięte drzewami i krzewami stanowiące ok. 1/3 powierzchni. Dalsze 15% na cyplu północnym zajmują Rodzinne Ogrody Działkowe "Ostrówek", które nie posiadają prawa do użytkowania wieczystego. Na terenie w części południowej znajduje się sieć rowów melioracyjnych odprowadzających wody do Kanału Dębickiego. W miejscu przejścia pod istniejącą drogą znajduje się przepust 200 mm długości około 10,0 m. W środkowej części Ostrowa Grabowskiego znajdują się pola refulacyjne. Stan istniejący przedstawia warint 0 (rys.3) natomiast możliwości ich rozbudowy przedstawiają warianty 1 i 2 (odpowiednio rys. 4 i 5). Przygotowanie i wykorzystanie pól refulacyjnych powinno przebiegać w taki sposób, aby nie tylko pomieścić maksymalną ilość urobku, ale w jak najkrótszym czasie uzyskać zadowalającą jakość gruntu i wymagane rzędne projektowe, umożliwiające inwestycyjne wykorzystanie terenu. Na terenie całego Ostrowa Grabowskiego zalecane jest uzdatnianie gruntów w celu posadowienia obiektów budowlanych dróg i placów. Pola refulacyjne na Ostrowie Grabowskim, stanowiące pole odkładu ZMPSiŚ SA na urobek z robót czerpalnych posiadały następujące parametry: Pole Powierzchnia Pojemność K m m 3 K m m 3 K m m 3 K m m 3 K m m 3 K m 2 do m 3 Dawało to łącznie możliwość odłożenia do m3 urobku na powierzchni ok m 2. Na podstawie dokonanej w czerwcu 2010 r. inwentaryzacji powykonawczej kwater pola refulacyjnego na Ostrowie Grabowskim, zostały wyodrębniono cztery pola i trzy osadniki. Obecnie przy refulowaniu urobku pochodzącego z robót czerpalnych możemy korzystać z: Strona 4 z 31

5 Nazwa Powierzchnia Pojemność pola m m 3 pola m m 3 osadnika m m 3 osadnika m m 3 osadnika m m 3 Na polach 2 i 4 nie ma możliwości odkładania urobku. Po zachodniej stronie Ostrowa Grabowskiego, przy Kanale Dębickim znajduje się zamknięte już pole K6. Uzyskanie zgody na jego powtórną eksploatację i podniesienie wałów o 1m (wariant 2, rys. 5), pozwoliłoby na złożenie ok m³ urobku. Konieczność uzdatnienia terenu i podniesienia rzędnej do rzędnej projektowej, tj. do 2,5 m npm spowoduje konieczność budowy nowego pola odkładu na tym terenie, tak aby uzyskać pojemność ok. 1 mln m 3. Rysunek 1. Pole refluacyjne na Ostrowie Grobowskim. Strona 5 z 31

6 Rysunek 2. Pola odkładu na Ostrowie Grabowskim i Mieleńskim. Obszar Ostrowa Grabowskiego charakteryzuje się różnym stopniem uzdatnienia terenu. Strona 6 z 31

7 Rysunek 3. Pola odkładu na Ostrowie Grabowskim i Mieleńskim wariant 0. Strona 7 z 31

8 Rysunek 4. Pola odkładu na Ostrowie Grabowskim i Mieleńskim wariant 1. Strona 8 z 31

9 Rysunek 5. Pola odkładu na Ostrowie Grabowskim i Mieleńskim wariant 2. Hydrografia i warunki hydrologiczne Maksymalny stan lustra wody w Odrze przyjmuje się na rzędnej +1,8 m n.p.m. Według oceny wykonanej na podstawie badań WIOŚ w Szczecinie stan ekologiczny wód Strona 9 z 31

10 powierzchniowych najbliższego rejonu Ostrowa Grabowskiego, w tym rzeki Duńczycy, jest zły. Na obszarze doliny dolnej Odry, w utworach czwartorzędowych, występują dwa poziomy wody: 1. Poziom pierwszy w obrębie nasypów niekontrolowanych, stabilizowanych na poziomie z reguły nieznacznie wyższym od poziomu wód rzeki, na głębokości 0,0-2,0 m p.p.t., na rzędnych od ok. 0,1 do ok. 1,4 m n.p.m. Zwierciadło wody tego poziomu, zawieszone jest nad stropem słabo przepuszczalnych gruntów organicznych, zasilane jest przez infiltrację wód opadowych, a w krótkich okresach wysokich stanów wód Odry w sąsiedztwie kanałów i basenów także przez boczny dopływ wód rzecznych. Przy przeciętnych stanach rzeka i jej kanały drenują wody gruntowe pierwszego poziomu. 2. Poziom drugi posiada charakter ciśnieniowy w plejstoceńskich piaskach drobnych i średnich (zalegających poniżej warstwy bagiennych gruntów organicznych), występuje na głębokości 5,4 18,3 m p.p.t Napięte zwierciadło drugiego poziomu stabilizuje się zwykle niżej niż poziom górny. Wyniki analiz fizykochemicznych wód w/w poziomów czwartorzędowych wykazują na obszarze całego Międzyodrza między Odrą Zachodnią a Odrą Wschodnią bardzo niską jakość. Są to wody złej jakości (klasa IV). Wskaźniki jakości wody są wynikiem znacznego oddziaływania antropogenicznego. Wody te odznaczają się wysoka utlenialnością, zwiększoną zawartością żelaza, manganu oraz związków azotu. W związku z tym, obszar ten uznany został z pozbawiony użytkowego poziomu wodonośnego. Warunki geologiczno inżynierskie Na terenie Ostrowa Grabowskiego ze względu na przemysłowy charakter znajdują się grunty powstałe w wyniku gospodarczej działalności człowieka, głównie refulaty, częściowo zabudowane i utwardzone sztuczną nawierzchnią. Grunt jest bezglebowy, za wyjątkiem niewielkiego zagłębienia terenowego pokrytego humusem i próchnicą. Brak jest zatem, odpowiednich warunków do występowania i rozwoju mikroflory glebowej i grzybów mikoryzowych. Na Ostrowie Grabowskim występują bagienne torty i namuły organiczne o miąższości do 15.7 m, podścielone plejstoceńskimi rzecznymi piaskami drobnymi i lokalnie madową gliną pylastą. Na stropie gruntów organicznych zalega warstwa nasypów niekontrolowanych - głównie refulatu - o miąższości m. Warunki wodne są niekorzystne, choć typowe dla terenów szczecińskiego portu. Woda gruntowa występuje w podłożu w dwóch poziomach. Woda pierwszego poziomu stabilizuje się na głębokości m p.p.t. Zwierciadło wody tego poziomu zawieszone jest ponad stropem słabo przepuszczalnych gruntów organicznych. Strona 10 z 31

11 Drugi poziom wody gruntowej w podścielających grunty organiczne rzecznych piaskach i nawiercony został na głębokości m p.p.t.; jego napięte zwierciadło stabilizuje się niżej niż woda poziomu pierwszego, na głębokości m p.p.t., tj. na rzędnych od do 0.98 m n.p.m. (średni poziom ustabilizowanego zwierciadła wody tego poziomu przypada na rzędnej m n.p.m.). Warunki gruntowe, także typowe dla portowych obszarów Międzyodrza, nie są korzystne dla bezpośrednich posadowień budowli. Do głębokości m p.p.t. (tj. do rzędnych od do m n.p.m.) całość lub przeważającą część podłoża budują słabonośne grunty organiczne. Miąższość zalegających na gruntach organicznych nasypów waha się od 0.3 do 5.6 m. Zmienna miąższość i zróżnicowanie cech fizycznych gruntów organicznych, a także różny stopień ich konsolidacji powodować będą nierównomierne osiadania projektowanych obiektów. W pracach związanych z budową podziemnych elementów infrastruktury technicznej istotne utrudnienie stanowić będzie woda gruntowa pierwszego poziomu. Omawiany obszar to teren o złożonych i trudnych warunkach geologiczno-inżynierskich przydatny dla zabudowy z ograniczeniami z uwagi na: znaczną miąższość słabonośnych gruntów organicznych, oraz nasypów niekontrolowanych, wysoki poziom wody gruntowej, lokalne zagrożenie powodziowe. Podziału geotechniczny gruntów Ostrowa Grabowskiego dokonany w oparciu o zalecenia normy PN-82/B uwzględniający zróżnicowaną genezę, litologię oraz cechy fizyczne i mechaniczne wskazuje cztery warstwy geotechniczne: - warstwa Ia - nasypy piaszczyste z domieszkami humusu, mało wilgotne i nawodnione, luźne, o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,28, oraz o charakterystycznych wartościach nośności granicznej pl = 474 kpa i modułu presjometrycznego Em= 4620 kpa; - warstwa Ib - nasypy piaszczyste z domieszkami humusu, mało wilgotne i nawodnione, średnio zagęszczone, o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,45 oraz o charakterystycznych wartościach nośności granicznej pl = 685 kpa i modułu presjometrycznego Em= 6338 kpa; - warstwa IIa - namuły organiczne o charakterystycznych wartościach nośności granicznej pl = 438 kpa i modułu presjometrycznego Em = 3843 kpa; τmaxśr = 113 kpa; grunty wyraźnie skonsolidowane nadkładem nasypów; - warstwa IIb - w podobnym stopniu skonsolidowane torfy o uśrednionych wartościach nośności granicznej pl = 494 kpa i modułu presjometrycznego Em = 4604 kpa; τmaxśr = 132 kpa. Strona 11 z 31

12 Namuły organiczne i torfy zaliczone odpowiednio do warstw geotechnicznych IIa i IIb oraz luźne nasypy piaszczyste warstwy Ia są gruntami o ograniczonej nośności, natomiast średnio zagęszczone piaski warstwy Ib można uznać za grunty nośne. Stwierdzone warunki gruntowe należy uznać za złożone, które umożliwiają budowę obiektów budowlanych zaliczanych do drugiej kategorii geotechnicznej. Przez Ostrów Grabowski przebiega obecnie droga o nawierzchni z płyt betonowych, stanowiąca dojazd i obsługę terenów działkowych położonych w północnej części Ostrowa. Droga nie jest oświetlona a jej odwodnienie odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów. W rejonie skrzyżowania z drogą o nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych stanowiących dojazd i obsługę oczyszczalni ścieków, znajduje się uzbrojenie w postaci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Teren ten częściowo posiada nowy, dogodny dojazd drogowy, kolejowy oraz doprowadzone do granicy placu bazy kontenerowej media: energia elektryczna, woda, kanalizacja. Istniejące place przy ul. Hryniewieckiego stanowią naturalny łącznik bazy kontenerowej z centrum logistycznym. W 2011 roku, w ramach inwestycji POIiŚ 7.4 pn.: Budowa terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w porcie Szczecin etap I, została wybudowana nowa droga prowadząca do przyszłego wjazdu na terminal kontenerowy. Strona 12 z 31

13 Rysunek 6. Zaplecze techniczne nabrzeża Fińskiego i projektowanego nabrzeża Norweskiego W południowej części Ostrowa Grabowskiego zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków Spółki Wodnej Międzyodrze wraz z przynależnym systemem magistralnej kanalizacji ściekowej o długości ponad 14 km odprowadza i oczyszcza ścieki komunalne z terenu portu oraz ze zurbanizowanych rejonów Międzyodrza w Szczecinie, na których dominującą funkcją jest działalność przemysłowa. Strona 13 z 31

14 Rysunek 7. Oczyszczalnia "Międzyodrze". Na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się również instalacje odbiorcze oraz instalacje do unieszkodliwiania i odzysku odpadów ciekłych ze statków. Oczyszczalnia prowadzi następujące usługi w zakresie przyjmowania i oczyszczania odpadów ciekłych: utylizacja płynnych odpadów ropopochodnych - ścieków zanieczyszczonych produktami ropy naftowej odbiór zużytych olejów i slopów ze statków oczyszczanie popłuczyn z mycia ładowni po ładunkach ziarnistych, takich jak węgiel, rudy metali, apatyty, fosforyty, nie zawierających substancji ropopochodnych odbiór i oczyszczanie ścieków bytowych Oczyszczalnia ścieków wybudowana na terenach portowych w Szczecinie zapewnia spełnienie przez port szczeciński wymagań Konwencji Helsińskiej, Strategii Bałtyckiej dla Portowych Urządzeń Odbiorczych, przepisów konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - MARPOL 73/78 Aneks I, II i IV oraz innych przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska wodnego. W bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków budowany jest obecnie przez Gminę Miasto Szczecin, zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Spalarnia będzie pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i będzie przekształcać 150 tys. odpadów rocznie. Powstaną dwie linie technologiczne, każda o wydajności 10 ton na godzinę. Instalacja będzie zamieniać śmieci w energię elektryczną (maks. 14 MW/h) i cieplną (maks. 32 MW/h). Strona 14 z 31

15 Spalarnia będzie obsługiwać Szczecin i kilkadziesiąt innych gmin województwa. Zakład ma powstać przed końcem 2016 roku. W najbliższym otoczeniu, na terenie Ostrowa Grabowskiego nie występują chronione siedliska przyrodnicze, nie stwierdzono również występowania objętych ochroną ścisłą i częściową gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Omawiany obszar znajduje się poza granicami obszarów znajdujących się na liście obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 i specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) Natura Rysunek 8. Mapa obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry. Najbliższe obszary tego typu obszary to: Dolina Dolnej Odry (PLB320003), położona ok. 0,2 km w kierunku wschodnim. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) i zajmuje powierzchnię ha. W granicach ostoi znajduje się dolina Odry od Kostrzyna po Zalew Szczeciński, łącznie z jez. Dąbie i częścią wysp w granicach Szczecina. Rozciąga się na długości 150 km. Celem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Odry jest zachowanie miejsc występowania co najmniej 34 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W okresie lęgowym obszar ostoi zasiedla około 10% populacji krajowej podróżniczka Luscinia Strona 15 z 31

16 svecica i czapli siwej Ardea cinerea, powyżej 2% populacji krajowej bielika Haliaeetus albicilla, kani czarnej Milvus migrans, kani rudej Milvus milvus, krakwy Anas strepera, rybitwy białoczelnej Sterna albifrons i rybitwy czarnej Chlidonias niger. Dolna Odra (PLH ), położona ok. 3,6 km w kierunku. Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)i zajmuje powierzchnię ha. Z dwoma głównymi kanałami: Wschodnią Odrą i Zachodnią Odrą, rozciągająca się na przestrzeni ok. 90 km. Obszar ten, stanowi mozaikę obejmującą: tereny podmokłe z torfowiskami i łąkami zalewanymi wiosną, lasy olszowe i łęgowe, starorzecza, liczne odnogi rzeki i wysepki. Odra jest rzeką swobodnie płynącą. Duży udział w obszarze mają naturalne tereny zalewowe. Ostoja obejmuje również fragmenty strefy krawędziowej Doliny Odry z płatami roślinności sucholubnej, w tym z murawami kserotermicznymi oraz lasami. Tereny otaczające ostoję są użytkowane rolniczo. Gospodarka łąkowa oraz wypas bydła są też prowadzone na niewielkim fragmencie obszaru. W okolicach ostoi zlokalizowane są liczne zakłady przemysłowe. Znajduje się tu 14 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG dobrze zachowanych, rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt, w tym 17 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Z punktu widzenia ornitologicznego jest to ważna ostoja ptasia o randze europejskiej E006, zwłaszcza dla migrujących i zimujących gatunków ptaków wodno-błotnych. Szczególną rolę odgrywa tzw. Rozlewisko Kostrzyneckie, użytek ekologiczny w obrębie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Ciekawym obiektem jest Międzyodrze, tzn. wyspa torfowa położona pomiędzy Odrą Wschodnią i Odrą Zachodnią. Jest to obszar największego w Europie torfowiska fluwiogenicznego o miąższości do 10 m, poprzecinanego siecią kanałów, starorzeczy, rowów i rozlewisk o długości łącznej ok. 200 km. Dzięki temu wykształciła się tu charakterystyczna szata roślinna i osiedliły liczne gatunki zwierząt. Rezerwat Bielinek znajdujący się na zboczach doliny to słynne stanowisko gatunków kserotermicznych i jedyne stanowisko w Polsce świetlistej dąbrowy z okazami dębu omszonego o szerokich i nisko rozgałęzionych koronach. Wzgórze Bukowe (PLH320020), położone ok. 5,5 km w kierunku południowym. Jest to specjalny obszar ochrony i zajmuje ha. Kompleks leśny, rozciągający się wzdłuż południowo-wschodnich dzielnic Szczecina, pokrywający pasmo morenowych wzgórz (do 147 m n.p.m.). Cały teren cechuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu, wzgórza pocięte są dolinami i wąwozami, wiele bezodpływowych zagłębień wypełnionych jest jeziorami i torfowiskami mszarnymi. Wzgórza stanowią lokalny dział wodny; wody odprowadzane są licznymi strumieniami na zewnątrz obszaru. Lasy to głównie buczyny żyzne i kwaśne, mniejszy udział mają łęgi jesionowo-olszowe i jesionowe, kwaśne dąbrowy oraz olsy, jeszcze mniejsze powierzchnie zajmują brzeziny bagienne, lasy mieszane z sosną i bory sosnowe. Ze względu na bogatą rzeźbę terenu, żyzność siedlisk i długie tradycje ochrony obiektu - lasy mają naturalny charakter. Zdecydowanie mniejszą rolę od siedlisk leśnych Strona 16 z 31

17 odgrywają w miejscowym krajobrazie tereny rolne (pola uprawne, użytki zielone i sady). Dostępne nabrzeża: Spółdzielcze nabrzeże o długości 118 m - obecnie nie eksploatowane, pełni funkcję umocnienia brzegowego. Nabrzeże Spółdzielcze odcinek przejściowy Fińskie jest to nabrzeże przeznaczone do obsługi drobnicowców o nośności do 20 tys. DWT. Nabrzeże pod względem funkcjonalnym podzielone jest na dwa odcinki: stanowisko statkowe długość 240 m, o głębokości technicznej 10,5 m (docelowo 11,5 m), przeznaczone do przeładunku statków drobnicowych o zanurzeniu do 9,15 m; odcinek przejściowy długości 60 m, wzdłuż którego ukształtowano dno w postaci skarpy podwodnej od rzędnej 10,50 m do rzędnej ± 0,0 m. Na przedłużeniu linii odwodnej nabrzeża wykonano odcinek długości 10 m o odmiennej konstrukcji, stanowiący obudowę brzegu i zabezpieczenie ostatniej sekcji nabrzeża przed podmyciem. Istniejące nabrzeże podzielone jest na 15 sekcji o długości 20 m. Konstrukcję nabrzeża stanowi płyta żelbetowa posadowiona na odwodnej stalowej ściance szczelnej oraz na trzech rzędach pali. Nadbudowę nabrzeża stanowi płyta żelbetowa z murem odwodnym i fundamentami podsuwnicowymi szerokości 1 m. Fundamenty poddźwigowe wraz z bruzdami do zamocowania szyn wykonano na wszystkich sekcjach dylatacyjnych. Zasadnicze parametry technicznoeksploatacyjne: długość całkowita 310,0 m w tym: stanowisko statkowe 240,0 m odcinek przejściowy 60,0 m obudowa brzegu 10,0 m rzędna naziomu +2,50 m n.p.m. głębokość techniczna H tech = 10,50 m obciążenia naziomu i powierzchni 40 kn/m 2 obciążenie szyny: pionowe 500,0 kn/koło poziome 50,0 kn/koło obciążenie nabrzeża od sił dobijania 50,0 kn/m Celem stworzenia warunków dla procesów przeładunkowych drobnicy zjednostkowanej technologią poziomego ładowania środkami transportu kołowego ze statków typu ro-ro na nabrzeżu Fińskim wybudowano rampę. Pochylnia o konstrukcji żelbetowej i głębokości technicznej 10,5 m, umożliwia przeładunki w systemie roll on / roll off w tym Strona 17 z 31

18 przeładunki specjalne, np. na potrzeby wojska. Pochylnia posiada zmienne pochylenie od 1:6 na progu do 1:8 w części środkowej i 1:10 w pozostałej części płyty. Szerokość komunikacyjną pochylni wynosi 25,0 m, natomiast szerokość konstrukcyjną 28,0 m. Długość płyty pochylni ustalono na 16,0 m. Dla zacumowania statku zaprojektowano pachoł ZL 70 po stronie wschodniej rampy ro-ro. Długość wjazdu pomiędzy progiem a końcem rampy wynosi 16,0 m z podziałem na odcinki: Nachylenie jezdni 1:6 (16,5 %) 1,0 m; Nachylenie jezdni 1:8 (12,5 %) 4,0 m; Nachylenie jezdni 1:10 (10,0 %) 11,0 m. Pozostałe parametry rampy: Szerokość komunikacyjna rampy 25,0 m; Szerokość konstrukcyjna rampy 28,0 m; Wysokość progu - + 0,75 m npm; Głębokość techniczna na progu Ht = 10,50 m po umocnieniu dna; Wysokość końca rampy (normalnego poziomu) - + 2,50 m npm; Obciążenie eksploatacyjne maksymalne: ciągnik z naczepą przy załadunku dwóch kontenerów typu A o masie brutto kg/szt.; Pachoły ZL 90 po stronie zachodniej: ZL 70 po stronie wschodniej rampy ro-ro. Na poszczególne elementy konstrukcji składają się: Ścianka szczelna (wykonana z grodzic G62, stal St3SuY); Pale rurowe (rury stalowe o średnicy 508 mm i grubości ścianki 12,5 mm z dnem zamkniętym wykonanym w kształcie okrągłego kołpaka nakładanego na spód rury przed wbiciem); Konstrukcja żelbetowa płyty (beton B35, zbrojona stalą 34GS); Barierki ochronne (z rur stalowych o przekroju 51/4 mm ustawione na parapetach po obu stronach pochylni wzdłuż pojazdu, wysokość barierek 1,10 m od poziomu parapetu); Urządzenia odbojowe na progu pochylni (H = 30 mm, W = mm); Pachoł cumowniczy (blok żelbetowy osadzony na 4 palach o przekroju 610/12.5 mm wypełnionych konstrukcją żelbetową, nośność pachoła: 700 kn). Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Dla wszystkich działek wchodzących w skład omawianego terenu, oprócz działek wodnych obowiązuje od 13 lutego 2010 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Międzyodrze Port. Strona 18 z 31

19 Rysunek 9. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wyspy Ostrów Grabowski Zgodnie z zapisami ww. Planu tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie akwenów wodnych po wschodniej oraz zachodniej stronie Ostrowa Grabowskiego (1,2,5) przeznaczone są na: 1. terminal kontenerowy z funkcjami towarzyszącymi (istniejące Nabrzeże Fińskie), działalność przeładunkowo składowa, z dostępem do akwenów żeglownych, Strona 19 z 31

20 usługi logistyczne, produkcja i usługi produkcyjne, nabrzeże przeładunkowo składowe, bocznice kolejowe (S.M.7001.PUw, 45,46 ha), 2. rezerwa rozwojowa bazy kontenerowej, (planowane Nabrzeże Norweskie - S.M.7001.PUw, 45,46 ha), obecnie na części działki znajduje się pole refulacyjne, 3. nabrzeże pasażerskie oraz baza statków wycieczkowych i promów morskich wraz z obsługą ruchu pasażerskiego (S.M.7003.PUw, 13,87 ha), 4. Komunikacja miejska: pętla autobusowa, gastronomia, handel, parking dla samochodów osobowych i rowerów (S.M.7002.PUw, 1,09 ha), 5. Funkcja przeładunkowo składowa z dostępem do akwenów żeglownych, usługi logistyczne, produkcja i usługi produkcyjne, nabrzeże przeładunkowo składowe (S.M.7007.PUw, 62,39 ha), 6. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, inwestycja celu publicznego realizowana przez Gminę Miasto Szczecin (S.M.7011.PUw,ON,KN,E, 17,04 ha), 7. Projektowana elektroenergetyczna stacja zasilająca wysokiego napięcia, Główny Punkt Zasilania Ostrów Grabowski (S.M.7011.PUw,ON,KN,E, 17,04 ha), 8. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Ścieków Ostrów Grabowski, Spółka Wodna Międzyodrze (S.M.7011.PUw,ON,KN,E, 17,04 ha). Tereny obejmujące środkową część wyspy, przeznaczone są na wybudowanie odpowiedniej infrastruktury mającej na celu dobre skomunikowanie omawianego terenu z resztą portu, dotyczy to budowy torów i bocznic kolejowych, drogi publicznej, z parkingami dla samochodów ciężarowych i osobowych. Na południu Ostrowa Grabowskiego planowana jest budowa nowej przeprawy przez rzekę Duńczycę, łączącą Ostrów Grabowski z Ostrowem Mieleńskim. W planach jest też budowa drogi w centralnej części Ostrowa Mieleńskiego wraz z budową nowej przeprawy przez rzekę Parnicę do ulicy Górnośląskiej. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków Na terenie Ostrowa Grabowskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki, obszary o krajobrazie mającym znaczenie kulturowe oraz dobra kultury współczesnej objęte ochroną. Teren jest objęty strefą E ochrony ekspozycji dla zagwarantowania w zagospodarowaniu terenów, w granicach strefy, bezpośrednich i pośrednich wglądów na dominanty krajobrazowe, tworzenie lokalnych wnętrz i otwarć widokowych wzbogacających strukturę przestrzenną doliny Dolnej Odry. W strefie E istotne jest utrzymanie powiązań widokowych występujących z przestrzeni publicznych i te-renów komunikacyjnych lewobrzeża i szlaku wodnego. W strefie E ochronie podlegają: a) dalekie widoki rozlewiska Odry przez sylwetę planowanej zabudowy, Strona 20 z 31

21 b) widoki ze szlaku wodnego na zabytki i wartościowe zespoły krajobrazowe kulturowe i naturalne oraz dominanty krajobrazowe, c) widoki z przestrzeni publicznych: ulic, ciągów pieszych, nabrzeży, placów i przestrzeni zieleni urządzonej, na zabytki i wartościowe: zespoły krajobrazowe kulturowe i naturalne, dominanty krajobrazowe; Rysunek 10. Widok na Ostrów Grabowski na wschodni brzeg. Inwestycje zrealizowane oraz plany inwestycyjne Dla planowanego w przyszłości zagospodarowania Ostrowa Grabowskiego istotny jest fakt, że zarówno port jak i władze lokalne konsekwentnie realizowały bądź realizują następujące przedsięwzięcia: Usypanie przed ok. 40. laty grobli łączącej teren Łasztowni z Ostrowem Grabowskim. Uzdatnienie terenu wykonane piaszczystym nasypem przeciążającym już w latach 80. wzdłuż wschodniego brzegu Basenu Dębickiego (wzmocnienie podłoża i podniesienie rzędnej terenu). Wybudowanie Głównej Stacji Zasilającej Hryniewieckiego wraz z siecią zasilającą 15 kv, co zapewnia źródło energii elektrycznej dla terenów rezerwowych przeznaczonych pod zabudowę. Wybudowanie oczyszczalni ścieków Międzyodrze zapewniającej odbiór ścieków z istniejącego portu jak i obiektów nowopowstających oraz wód zaolejonych ze statków. Strona 21 z 31

22 Most Pionierów Szczecina nad rzeką Regalicą usprawniający dojazd na teren Międzyodrza od ul. Gdańskiej Przeprawa mostowa nad rz. Parnicą łącząca bezkolizyjnie ul. Gdańską z ul. Hryniewieckiego, od której odchodzi dojazd na Ostrów Grabowski ul. Logistyczną. Modernizacja toru wodnego oraz budowa systemu kontroli oraz zarządzania ruchem statków VTMS. Infrastruktura portowa dla terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim - Zasadnicza część inwestycji sfinansowana została w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport a dopełnieniem był kredyt z Banku Światowego. W 2008 roku zakończono i rozliczono cały zakres rzeczowy zasadniczej inwestycji. Zakres rzeczowy obiektu obejmował: budowę nabrzeża statkowego (Fińskie) w południowo wschodniej części Basenu Dębickiego o głębokości technicznej 10,5 m (z możliwością pogłębienia do 11,5m) i dł. eksploatacyjnej 240 m (całkowitej 310 m) umożliwiającego obsługę statków drobnicowych o nośności 20 tys. DWT i statków ro-ro o nośności 11 tys. DWT. Nabrzeże o konstrukcji płytowej i stalowej przedniej ściance szczelnej zostało wyposażone w szyny poddźwigowe (odwodne), urządzenia cumownicze i odbojowe, zasilanie elektryczne; budowa rampy ro-ro z pochylnią (żelbet) o głębokości technicznej docelowej na progu 11,5 m; budowa nabrzeża przejściowego o dł. 80 m miedzy nabrzeżem Spółdzielczym a pochylnią ro-ro w związku z koniecznością przejścia z głębokości 5,0 m przy nabrzeżu Spółdzielczym docelowo do 11,5 m przy rampie; budowa drogi dojazdowej na Ostrów Grabowski z nawierzchnią bitumiczną o dł. 950 m i szerokości 7 m jako przedłużenia wybudowanej przeprawy mostowej przez rzekę Parnicę; budowa kolejowego toru dojazdowego z grupą torów zdawczoodbiorczych o łącznej dł. 2,3 km. Układ torowy objął budowę bocznicy kolejowej łączącej Dworzec Wrocławski (Park Wrocławski) z istniejącym placem składowym przy ul. Hryniewieckiego, odwodnienie układu torowego, przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, oświetlenie stacji bocznicy, skrzyżowanie toru dojazdowego z ul. Hryniewieckiego i jego oświetlenie; budowa sieci energetycznych: przebudowę GSZ Hryniewieckiego i budowę 2 kontenerowych stacji transformatorowych z liniami kablowymi SN 15 kv; Strona 22 z 31

23 uzdatnienie terenu i budowę placu manipulacyjnego o pow. 2,4 ha dla połączenia istniejących placów składowych z nowym układem torowym; przygotowanie tymczasowego pola odkładu urobku pogłębiarskiego środkowozachodniej części Ostrowa Grabowskiego. Pole odkładu (pow. 21,5 ha, poj. 487 tys. m 3 ) było budowlą pomocniczą o aspekcie ekologicznym związaną z inwestycją zasadniczą. Ponadto w ramach zadania wykonano i przekazano do eksploatacji umocnienie brzegowe rzeki Duńczycy, roboty związane z makroniwelacją terenu, docelowym odwodnieniem, przebudową sieci kanalizacji tłocznej do oczyszczalni "Międzyodrze", budową wodociągu i sieci teletechnicznej, które sfinansowano ze środków własnych. Rozbudowa infrastruktury do przeładunków intermodalnych w rejonie Kanału Dębickiego w porcie w Szczecinie (projekt konkursowy POIiŚ w ramach działania 7.4, wspólny z DB. Beneficjentem jest DB Port Szczecin, natomiast ZMPSiŚ S.A. - Podmiotem Upoważnionym). Budowa terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim został zrealizowany przez DB Port Szczecin Spółkę z o.o. Zostały wykonane następujące roboty: przedłużono istniejące szyny poddźwigowe odwodne na dł. 105 m, wykonano szyny odlądowe o dł. 300 m, nawierzchnię z płyt żelbetowych pomiędzy istniejącym nabrzeżem a fundamentem pod szynę poddźwigową na dł. 300 m z odprowadzeniem wód opadowych, doprowadzono układ drogowy wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową łączącego zewnętrzny układ komunikacyjny ul. Logistycznej z terminalem zakończonym placem parkingowym o łącznej długości 390,6 m. W ramach niniejszego projektu wybudowany został nowoczesny, intermodalny terminal kontenerowy, wyposażony w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą i sprzęt służący do przeładunku towarów. Rozwiązania przestrzenne i wyposażenie terminalu umożliwiają: - załadunek lub wyładunek kontenerów ze środków transportu dostarczanych do lub z terenu kraju w obrocie tranzytowym oraz importowym i eksportowym drogą morską, - przeładunek kontenerów na nabrzeżu w technologii Lo Lo, - spedycję środkami transportu lądowego, - prace manipulacyjne masy towarowej pomiędzy nabrzeżem a terminalem kolejowym i zlokalizowanymi przy nim placami, - zabezpieczenie potrzeb administracyjno socjalnych personelu zatrudnionego na terenie terminalu. Terminal został wyposażony w sprzęt do przeładunku kontenerów, w tym suwnice nabrzeżowe, suwnice placowe, ciągniki siodłowe, układarki kontenerów pustych. Strona 23 z 31

ZarządMorskichPortówSzczecini ŚwinoujścieSA. Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ODWODNIENIE TERENÓW PORTOWYCH W SZCZECINIE

ZarządMorskichPortówSzczecini ŚwinoujścieSA. Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ODWODNIENIE TERENÓW PORTOWYCH W SZCZECINIE ZarządMorskichPortówSzczecini ŚwinoujścieSA Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ODWODNIENIE TERENÓW PORTOWYCH W SZCZECINIE Biuro Strategii i Rozwoju Portów Wrzesień, 2015 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych

Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych Porty Szczecin i Świnoujście jako istotny element rozwoju lądowomorskich łańcuchów logistycznych Marek Trojnar Szef Biura Strategii i Rozwoju Portów Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Strategia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA

Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA Opis przedmiotu zamówienia: KONCEPCJA POPRAWA DOSTĘPU DO PORTU W SZCZECINE W REJONIE KANAŁU DĘBICKIEGO Biuro Strategii i Rozwoju Portów Marzec, 2015 Spis

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m.

MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m. II Polsko Francuskie seminarium konsultacyjne MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE - SZCZECIN DO GŁĘBOKOŚCI 12,50 m. Wybrane aspekty realizacji projektu i założenia gospodarowania urobkiem pogłębiarskim.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK 1. AKWENY PORTOWE 1.1. Gdańsk Nowy Port 1.1.1. Baseny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY Gdynia 20.11.2008 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Infrastruktura portowa to znajdujące się w granicach portu lub

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacji badań podłoża gruntowego na dz. nr 41, obręb 073 przy ulicy Roberta de Plelo w GDAŃSKU

OPINIA GEOTECHNICZNA. OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacji badań podłoża gruntowego na dz. nr 41, obręb 073 przy ulicy Roberta de Plelo w GDAŃSKU Zał. Nr 15 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2016/DZP/001 OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumenatcji badań podłoża gruntowego terenu pkanowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk 3 Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin

Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Modelowy ład przestrzenny terenów nadwodnych na przykładzie Szczecina, rozwój przemysłu i turystyki oraz miasta Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin PLAN PREZENTACJI UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim Koncepcja zagospodarowania terenu dla dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim Założenia wstępne: 1.Lokalizacja i stan istniejący Informacje na temat położenia obszaru opracowania w mieście Nowy

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice Powierzchnia nieruchomości Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Popielów opolski

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO WODNEGO

OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO WODNEGO Grupa BIZNESPARTNER Sp. z o.o. ul. Czerska 18 lok. 348 00-732 Warszawa Tel.: 22 353 72 02 Fax.: 22 401 74 89 e-mail: biuro@biznes-partner.pl http://www.biznes-partner.pl UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU

Bardziej szczegółowo

Makroniwelacja terenu działki nr 1/153 obr. 131 w Bydgoszczy

Makroniwelacja terenu działki nr 1/153 obr. 131 w Bydgoszczy WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE MELBUD SPÓŁKA C. 87-100 TORUŃ UL. TRAMWAJOWA 12 TEL. (0-56)62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056)62-35-558 NIP: 956-00-09-024 Nr konta PKO BP II/O Toruń

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI SPIS TREŚCI I. OPIS... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 3. LOKALIZACJA... 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 4.1. JEZDNIA... 4.4.

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

OPIS INFRASTRUKTURY. I. Infrastruktura stanowiąca przedmiot dzierżawy (bez Budynku Elewatora Ewa, którego opis znajduje się w Załączniku nr 8)

OPIS INFRASTRUKTURY. I. Infrastruktura stanowiąca przedmiot dzierżawy (bez Budynku Elewatora Ewa, którego opis znajduje się w Załączniku nr 8) OPIS INFRASTRUKTURY I. Infrastruktura stanowiąca przedmiot dzierżawy (bez Budynku Elewatora Ewa, którego opis znajduje się w Załączniku nr 8) 1. 1-0123 Budynek administracyjny Ewa. Budynek dwukondygnacyjny

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNONO-PRAWNY

OPERAT WODNONO-PRAWNY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski Mechnice, Al. Róż 18, 46-073 Chróśćina tel./fax /0 77/ 44-04-884 REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ.

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. umowa i uzgodnienia z Zamawiającym. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG W KOMOROWICACH ŚLĄSKICH, W REJONIE ULICY POLIGONOWEJ OD ULICY MAZAŃCOWICKIEJ DO ULICY ŻOŁNIERSKIEJ ZMIENIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA

M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA W S Z C Z E C I N I E Strona 1 OBSZAR INWESTYCYNY M a t e r i a ł y i n f o r m a c y j n e Spis treści Strona 2 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Operacja

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 URBIS Sp. z o.o. ul. Chrobrego 24/25; 62-200 Gniezno POLSKA tel. +48 061 424 58 00 fax +48 061 426 35 67 e-mail urbis@urbis.gniezno.pl www.urbis.gniezno.pl Nr

Bardziej szczegółowo

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Szczecin rzebusz / rzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Położenie Skrócona nazwa Szczecin rzebusz Miasto/gmina Szczecin Powiat szczeciński Województwo Z achodniopomorskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA MM PROJEKT 68-200 śary Aleja Wojska Polskiego 98 tel. 661-936-630 OBIEKT: ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NA DZIAŁKĘ NR. 180/2. LOKALIZACJA: GÓRKA GM. LIPINKI ŁUśYCKIE dz. nr 180/2. BRANśA:

Bardziej szczegółowo

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie

Gmina Chojnów. Legnicki. Dolnośląskie Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Okmiany Obręb nr 5 Miasto / Gmina Gmina Chojnów Powiat Województwo Legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Spis treści 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2. Lokalizacja inwestycji... 2 1.3. Inwestor... 2 1.4. Zakres inwestycji... 2 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 2.1. Istniejąca infrastruktura

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1. Zadanie 1 - Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce

OPIS TECHNICZNY. Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce OPIS TECHNICZNY Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest ochrona czynna obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Pełcznica

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Spis treści 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2. Lokalizacja inwestycji... 2 1.3. Inwestor... 2 1.4. Zakres inwestycji... 2 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 2.1. Istniejąca infrastruktura

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

TERENY INWESTYCYJNE W ŚWINOUJŚCIU

TERENY INWESTYCYJNE W ŚWINOUJŚCIU TERENY INWESTYCYJNE W ŚWINOUJŚCIU MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (MS TFI) zarządza m.in. grupą spółek stoczniowych i offshore zlokalizowanych w

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: Wykaz rysunków: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień:

SPIS ZAWARTOŚCI: Wykaz rysunków: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: 1 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. Część opisowa 2. Odpisy uzgodnień: - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Nr WUOZ.III.GM-51-78/06 z dn. 19.05.2006 r., - UM Brzeg Biuro Infrastruktury Miejskiej - notatka słuŝbowa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz. 6043 UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno ZALACZNIK NR 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestycja: Przebudowa ulicy Wenus w Józefosławiu - wariant IV Adres: Józefosław,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r.

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r. 1989 www.hydeko.eu ZAMAWIAJĄCY Zarząd Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa UMOWA ZMW/26/2010/I3/AK/C z dnia 08.02.2010 r. TEMAT DOKUMENTACJA WYKONAWCZA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI

MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI MATERIAŁY DO UZYSKANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA 1. Przedmiot opracowania 2. Inwestor 3. Jednostka projektująca 4. Podstawa formalna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Warszawa 09-09-2013. Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800

Warszawa 09-09-2013. Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800 Warszawa 09-09-2013 Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800 PLAN ORIENTACYJNY Omawiany odcinek S8 Styk ze stanem istniejącym Styk projektowany ZAKRES

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

Działka nr 1/297 jest działką niezabudowaną. Obszar działki objętej inwestycją nie jest ogrodzony.

Działka nr 1/297 jest działką niezabudowaną. Obszar działki objętej inwestycją nie jest ogrodzony. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 1/297 (OBRĘB 0200) W MIEJSCOWOŚCI TARNÓW 1. INWESTOR 2. ZAKRES INWESTYCJI 3. LOKALIZACJA 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 1/297 5. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

72,9599 ha. 6,5679 ha. 38,9615 ha. 22,7625 ha. 4,6680 ha

72,9599 ha. 6,5679 ha. 38,9615 ha. 22,7625 ha. 4,6680 ha 72,9599 ha 38,9615 ha 6,5679 ha 4,6680 ha 22,7625 ha 38,9615 ha 6,5679 ha 22,7625 ha 4,6680 ha ul. Struga 4,6680 ha ul. Struga Działki obrębu Właściciel Pow. działki (ha) Miasto 3/6 4069 Szczecin 2,9417

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo