Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, września 2014 r. AGENDA układ ramowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, 18-19 września 2014 r. AGENDA układ ramowy"

Transkrypt

1 Wschodni Kongres Gospodarczy Partnerstwo dla rozwoju Białystok, września 2014 r. AGENDA układ ramowy Sesja główna (1) Unia Europejska nowe rozdanie Stany zjednoczone Europy czy wypadkowa narodowych interesów? Główne trendy polityczne po wyborach do Europarlamentu. Unia Europejska wobec wyzwań globalnej konkurencji: przewagi, atuty, słabości. Kierunki i dynamika ekspansji gospodarczej na rynkach odległych Solidarni, ale... osobno? Perspektywa wspólnych projektów europejskich (polityka ochrony klimatu, unia energetyczna, wspólny rynek energii, rynek pracy i migracje) Sesja główna (2) Unia Europejska a kraje Europy Wschodniej Współpraca gospodarcza i wymiana handlowa między UE a jej wschodnimi sąsiadami. Fakty, liczby, tendencje Polska i jej wschodni partnerzy gospodarczy (republiki nadbałtyckie i kraje Partnerstwa Wschodniego). Zaangażowanie i potencjał współpracy oraz szanse na jej intensyfikację Kraje ostatnio stowarzyszone z UE (Gruzja, Mołdawia). Spodziewane gospodarcze efekty procesu politycznego Infratruktura / Inwestycje Infrastruktura transportowa i energetyczna w polityce UE Znaczenie inwestycji infrastrukturalnych dla bezpieczeństwa politycznego i energetycznego Europy Prognozy obrotów handlowych z Europą Wschodnią i związana z nim potrzeba rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej i żeglugowej Priorytety rozwoju infrastruktury transportowej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków łączących UE z Europą Wschodnią (drogi, koleje, porty w europejskim systemie transportowym). Pierwotna idea i planowane korekty sieci TEN-T. Realizacja paneuropejskich, ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego połączeń w przesyle gazu, ropy i energii. Potrzeba wsparcia (środki funduszy inwestycyjnych, pożyczki, gwarancje, obligacje) Rola Unii Europejskiej w finansowaniu projektów rozwoju infrastruktury liniowej Inwestycje infrastrukturalne w sektorze energetyczno-paliwowym Międzysystemowe połączenia energetyczne z Ukrainą, Białorusią, Litwą ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Zaawansowanie projektów bariery i potencjalne korzyści gospodarcze

2 Inwestycje w przesyle gazu w Polsce i w Europie Centralnej. Dorobek ostatnich lat i najbliższe plany Stopień dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Rola połączeń transgranicznych Inwestycje w logistyce i magazynowaniu paliw Inwestycje infrastrukturalne w transporcie Inwestycje w infrastrukturze transportowej na osi Wschód-Zachód wspierające mobilność, wolny rynek i wymianę handlową Transport drogowy: Via Baltica stan realizacji, finansowanie i czynniki zwalniające tempo prac Największe inwestycje w infrastrukturze kolejowej w Polsce. Nakłady, harmonogramy, spodziewane efekty Uwarunkowanie rozwoju nowoczesnego transportu intermodalnego: terminale przeładunkowe nad Bałtykiem, węzły przeładunkowe na granicy wschodniej Rozwój Bałtyckich Transeuropejskich Autostrad Morskich z portami krajów Europy Wschodniej (rozbudowa infrastruktury portowej, przewozy towarowe i pasażerskie) Inwestycje w nowej perspektywie finansowej UE Inwestycje w regionach szansą dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Samorząd jako inwestor Doświadczenia minionej perspektywy projekty wzorcowe i przedsięwzięcia nieudane Rodzaje inwestycji mających szanse na dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej UE Jak programować prorozwojowe inwestycje w gminach, miastach i regionach? Projekty podnoszące atrakcyjność inwestycyjną Rozwój infrastruktury w Polsce Wschodniej Rozwój i potrzeby w zakresie infrastruktury energetycznej, drogowej oraz telekomunikacyjnej Przykłady zrealizowanych projektów i ich efekty. Białe plamy i ich skutki Możliwości finansowania projektów infrastrukturalnych w nowej perspektywie finansowej UE. Środki własne samorządów. Plany inwestycyjne firm Samorządy Inteligentne specjalizacje (IS) w regionach Inteligentne specjalizacje jako stymulator rozwoju gospodarczego regionów. Doświadczenia europejskie Krajowe inteligentne specjalizacje (KIS) w Polsce do roku 2020 jako instrument sprostania wyzwaniom globalnym (zmiany demograficzne i klimatyczne, dostęp do surowców naturalnych, bezpieczeństwo energetyczne) Polskie IS w strategiach regionów w okresie Potencjał gospodarczy województw Polski Wschodniej Przemysł i sektor prywatny, instytucje naukowe i badawczo-wdrożeniowe i inni partnerzy samorządu w realizacji priorytetowych celów IS

3 Samorządność a współpraca gospodarcza w ramach UE i Partnerstwa Wschodniego Rozwój współpracy państw UE z ich sąsiadami zza wschodniej granicy. Kontekst sytuacji politycznej na wschodzie Europy. Czy Partnerstwo Wschodnie wymaga korekty? Instytucje samorządowe aktywni uczestnicy procesu integracji gospodarczej oraz współpracy międzynarodowej Transgraniczna współpraca samorządów jako stymulator rozwoju społeczno-gospodarczego Przegląd projektów i inicjatyw samorządów w zakresie działalności sieci samorządowej w ramach partnerstwa Eurocites Mały ruch graniczny (MRG) poligonem współpracy gospodarczej Skala zjawiska, korzyści gospodarcze i ryzyka wynikające z małego ruchu granicznego na granicy wschodniej. Fakty, doświadczenia, przykłady. Warunki usprawnienia współpracy transgranicznej zmiany w przepisach, usuwanie barier celnych, rozwój sektora usług dla biznesu, usuwanie barier infrastrukturalnych Rola jednostek samorządu terytorialnego w inicjowaniu i tworzeniu warunków rozwoju transgranicznej współpracy gospodarczej. Przykłady dobrych praktyk. Energetyka / OZE Odnawialne źródła energii (OZE) w Europie i w Polsce Rozwój OZE w Europie. Cele polityki UE w obszarze energetyki odnawialnej Jeden cel różne drogi. Systemy wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej w krajach UE, ich koszty i weryfikacja Programy wspierające rozwój energetyki odnawialnej i warunki wykorzystania tych środków Nowe regulacje dotyczące wspierania OZE w Polsce. Co oznaczają te zmiany dla inwestorów?wady i zalety systemu aukcyjnego Preferowane rodzaje OZE i docelowy miks zielonej energii w Polsce. Czynniki decydujące o opłacalności produkcji energii w oparciu o wybrane źródło Energetyka odnawialna na terenach słabo zurbanizowanych Sytuacja energetyczna w rejonach słabo zurbanizowanych. Stan infrastruktury sieciowej związane z tym problemy i plany Możliwości rozwoju energetyki wytwórczej w województwach Polski Wschodniej Potencjalni inwestorzy i źródła finansowania projektów Odpady komunalne jako źródło energii odnawialnej Potencjał, potrzeby rynku, regulacje i możliwości wsparcia Dostępne technologie ekologiczne spalarnie, energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych Spalarnie odpadów w gospodarce komunalnej. Lokalizacja i proces inwestycyjny, finansowanie, akceptacja społeczna, potencjalne korzyści

4 Energetyczne wykorzystanie odpadów w instalacjach przemysłowych Wiatr w bilansie energii Ile wiatru w miksie energii w Polsce? Specyfika generacji wiatrowej a stabilność systemu energetycznego Naturalne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce Wschodniej Wsparcie dla projektów generacji wiatrowej w świetle projektowanych regulacji (ustawa o OZE) Jak wykorzystać energię wiatru offshore, farmy wiatrowe na lądzie, generacja rozproszona? Fotowoltaika Potencjał energetyki solarnej w Polsce Wschodniej Atuty fotowoltaiki w konkurencji z innymi źródłami energii Farmy słoneczne czy mikroinstalacje fotowoltaiczne? Czy zmiany w prawie i system wsparcia wystarczą, aby zachęcić mniejszych inwestorów? Energetyka prosumencka Idea energetyki prosumenckiej i jej atrakcyjność w społecznym odbiorze Jak zapewnić opłacalność inwestycji w mikroinstalacje? Polski rolnik i mikroprzedsiębiorca jako potencjalni inwestorzy Idea spółdzielni energetycznych a zapotrzebowanie na energię i zrównoważony rozwój w gminach przygranicznych Perspektywy mikrogeneracji przyzakładowej Gmina jako inwestor i prosument Rynek Spożywczy, rolnictwo, handel Sektor rolno-spożywczy w Polsce Fundusze UE jako ważny czynnik modernizacji i sukcesu polskiej branży przetwórczej Nowa Wspólna Polityka Rolna na lata szansa czy hamulec rozwoju przemysłu w Polsce Mniej dotacji, więcej kredytów. Nowe zasady korzystania ze środków unijnych dla firm Grupy, spółdzielnie i konsorcja producenckie w nowej perspektywie finansowej Nowe priorytety inwestycyjne: innowacyjność technologiczna, produktowa i środowiskowa Wykluczeni i wygrani. Duże, średnie i małe firmy spożywcze w nowej perspektywie WPR Ceny surowców i żywności w UE po uwolnieniu kwot mlecznych i kwot cukrowych Strategia UE dla rozwoju produkcji żywnościowej i eksportu sektora rolno-spożywczego Współpraca przemysłu i rolnictwa szansą na sukces polskiej żywności Grupy producenckie jako odpowiedź na współczesne wyzwania globalizujących się rynków Wsparcie przemysłu dla rolnictwa elementem podnoszenia konkurencyjności produkcji żywnościowej Integracja pionowa produkcji i przetwórstwa jako szansa na wzrost pozycji negocjacyjnej Przewagi sektora żywnościowego bogata baza surowcowa, ekologiczna produkcja surowców

5 Polski sektor spożywczy między tradycją a nowoczesnymi technologiami produkcji Nowa perspektywa WPR szansą na przyspieszenie rozwoju sektora rolno-spożywczego Bariery rozwoju przedsiębiorstw spożywczych. Pomoc administracji, wsparcie dla inwestycji Potencjał produkcyjno-przetwórczy sektora rolno-spożywczego w Polsce Ekspansja zagraniczna polskiego sektora spożywczego. Dywersyfikacja rynków zbytu Sytuacja polityczno-gospodarcza za wschodnią granicą zachęca do szukania nowych rynków zbytu Dywersyfikacja kierunków eksportowych biznesowa konieczność czy szansa na rozwój? Eksport na rynek rosyjski, ukraiński i białoruski. Kto nie ryzykuje, ten nie zarabia! Co zamiast Rosji i Europy? Polskie firmy patrzą na kraje Afryki, Azji, Australii i Ameryki Pd. Efektywne strategie promocji i wsparcia eksportu polskich produktów spożywczych Rola administracji rządowej w otwieraniu nowych rynków. Oczekiwania polskich przedsiębiorców Ekspansja sieci handlowych na ścianie wschodniej zmieni sytuację producentów i dostawców Sieci handlowe planują dynamiczną ekspansję na wschodzie Polski Potencjał i możliwości rozwoju nowoczesnej dystrybucji na ścianie wschodniej Inwestycje w sieci logistyczno-handlowe. Perspektywy współpracy sieci z dostawcami Modernizacja infrastruktury drogowej motorem rozwoju współpracy handlowej Współpraca branży dystrybucyjnej z firmami produkcyjnymi ze wschodu kraju Szanse i zagrożenia dla lokalnych producentów i przetwórców związane z rozwojem nowoczesnej dystrybucji Regionalne Forum Rynku Zdrowia. Wydarzenie towarzyszące Główne problemy i strategia polityki zdrowotnej we wschodnich województwach Diagnoza 2014 stan zdrowia mieszkańców Polski Wschodniej; omówienie wybranych wskaźników epidemiologicznych i demograficznych Stan posiadania ochrony zdrowia w regionie m.in. struktura placówek medycznych, oddziałów i łóżek szpitalnych, kadra medyczna Koordynacja działań różnych organów założycielskich i podmiotów ochrony zdrowia na poziomie regionalnym Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wybranych województwach leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna Współpraca transgraniczna w ochronie zdrowia przykłady, możliwości i bariery Ochrona zdrowia w regionie finanse, zarządzanie, inwestycje Sytuacja finansowa placówek lecznictwa stacjonarnego przychody, zobowiązania, procesy restrukturyzacyjne Przykłady przekształceń i konsolidacji jednostek ochrony zdrowia; plany dotyczące zmiany formy prawnej

6 funkcjonowania szpitali w regionie Inwestycje i źródła ich finansowania w placówkach medycznych m.in. modernizacja, zakupy aparatury, wdrożenia informatyczne Ubezpieczenia szpitali Gospodarka lekami w szpitalach wybrane zagadnienia Innowacje, badania i rozwój w sektorze medycznym Potencjał innowacyjny polskich ośrodków medycznych, uczelni i instytutów czy jest wykorzystywany? Finansowanie badań naukowych: o Polska na tle Europy i świata o Możliwości synchronizacji działań w finansowaniu badań o Perspektywa finansowa szansa na rozwój innowacyjnych technologii w medycynie o Udział w międzynarodowych konsorcjach i projektach Mamy sukcesy, czyli osiągnięcia mimo barier Od nauki do przemysłu jak skrócić tę drogę? Badania kliniczne w Polsce. Czy możemy skutecznie konkurować z innymi krajami? Sesje tematyczne Eksport i ekspansja polskich firm na obszarze państw Europy Wschodniej i pogranicza europejskoazjatyckiego Ekspansja polskich firm/eksporterów na rynki odlegle. Preferowane kierunki i plany polskich przedsiębiorców Wpływ czynników politycznych na zmiany w kierunkach polskiego eksportu. Spadek eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej Działalność eksportowa i inwestycyjna w warunkach niestabilności politycznej. Metody ograniczania ryzyka. Mechanizmy wsparcia eksporterów przez administrację państwową. Dostępne narzędzia i procedury. Oczekiwania przedsiębiorców Decentralizacja promocji eksportu (rodzaje wsparcia ze strony regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów) Branża drzewno-meblarska jako eksporter, ambasador polskiej marki, motor koniunktury, pracodawca Struktura ilościowa i wartościowa eksportu mebli z Polski do krajów Europy Wschodniej Optymalne wykorzystanie potencjału Europy Wschodniej (oferta produktowa, cena, sposoby dystrybucji) pozwalające na minimalizację ryzyka handlowego Utrzymanie się i zwiększenie udziałów na już posiadanych rynkach Europy Wschodniej (rozwijanie bazy surowcowej, bariery) Trendy w branży drzewno-meblarskiej na rynkach wschodnich (wzornictwo, technologie) Polskie klastry drzewno-meblarskie na rynkach Europy Wschodniej

7 Perspektywy rozwoju branży hotelarskiej we wschodniej Polsce Turystyka czy biznes? Perspektywiczne źródła przychodów branży hotelarskiej we wschodniej części kraju Magnes dla polskich i zagranicznych turystów oferta turystyczna w regionie i jej wpływ na rozwój bazy hotelowej Rentowność biznesu hotelarskiego oczami ekspertów i największych graczy na rynku Kierunek franczyza. Jakie korzyści dla właścicieli hoteli niesie współpraca z profesjonalnymi sieciami hotelarskimi? Możliwości realizacji inwestycji hotelowych w największych ośrodkach turystycznych i biznesowych wschodniej części kraju Największe planowane i realizowane inwestycje hotelarskie w regionie Inwestycje zagraniczne we wschodniej Polsce Potencjał inwestycyjny Polski Wschodniej, jego wykorzystanie i promocja Stereotypy i fakty. Pożądane zmiany w postrzeganiu makroregionu wschodniego przez inwestorów Nakłady na infrastrukturę i rozwój ośrodków innowacji (Podkarpacie, Dolina Lotnicza) Rola specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w przyciąganiu inwestorów Jaki inwestor w Polsce Wschodniej? Konieczna specjalizacja? Rynek pracy Polski Wschodniej Sytuacja na rynku pracy w województwach wschodniej Polski. Główne zjawiska i trendy Bariery rozwojowe na rynku pracy. Struktura zawodowa z dominującym rolnictwem. Obszary bezrobocia strukturalnego. Stan infrastruktury Zasoby ludzkie i ich jakość z punktu widzenia pracodawcy. Mobilność i gęstość zaludnienia, wykształcenie i system edukacji, struktura demograficzna i migracje, płace i koszty pracy Walka z bezrobociem czy kreowanie zatrudnienia? Rynek pracy a administracja i system zabezpieczenia społecznego Branże i specjalności o perspektywicznym znaczeniu dla rynku pracy w makroregionie wschodnim. Szanse na nowe miejsca pracy Wydarzenia Specjalne: TOP INWESTYCJE KOMUNALNE POLSKI WSCHODNIEJ Konkurs ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach. Chcemy wskazać najlepsze praktyki inwestycyjne oraz docenić tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom. LIDERZY EKSPORTU NA WSCHÓD Ranking, nagrody Dziennika Gazety Prawnej

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Marek Smoleń, Lesław Urban * Wprowadzenie Projekty inwestycyjne można grupować według różnych kryteriów, a klasyfikacja inwestycji porządkuje

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Polska w UE. Bilans dziesięciolecia

Polska w UE. Bilans dziesięciolecia Polska w UE Bilans dziesięciolecia Wstęp Bilans 1 maja 2014 roku przypada dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chyba nikt dekadę temu nie miał wątpliwości, że był to historyczny

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo