WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINA KOBYLANKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2003-2010 GMINA KOBYLANKA"

Transkrypt

1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINA KOBYLANKA W wyniku przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 11 lutego 2003 roku Narodowego Planu Rozwoju jako podstawowego dokumentu określającego ramy współfinansowania gospodarki narodowej Polski przez Unię Europejską, koniecznym jest na poziomie Gminy Kobylanka określenie priorytetów inwestycyjnych i ich czasowo finansowe zdefiniowanie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI). Prace nad tym dokumentem rozpoczęto w miesiącach jesienno zimowych 2002 roku, gromadząc w pierwszej fazie niezbędny materiał analityczny a do których zaliczyć należy jako fundamentalny dokument pn: Zbiorcze Oczekiwania Mieszkańców Gminy. Następnie w miesiącach wczesnowiosennych 2003 roku, przeprowadzono debatę publiczna na Forum Rady Gminy, w toku której przyjęto ramowy program do dalszego już bardziej szczegółowego opracowania. Wieloletni Plan Inwestycyjny to długoterminowy Program Gospodarczy Gminy Kobylanka. Dokument ten wyznacza kierunki, zadania i cele inwestycyjne na okres Stanowi podstawę dla opracowań krótkoterminowych (2-3 letnich) limitów wydatków budżetowych Gminy Kobylanka, stanowiących integralną część rokrocznych budżetów Gminy.

2 Część ogólna Usytuowanie Gminy między dwiema dużymi aglomeracjami miejskimi, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Miedwie, a nade wszystko ustawowa powinność realizacji wszelkich zadań z zakresu ciągłej poprawy warunków życia lokalnej społeczności, wyznaczają kierunki i zadania, jakie lokalne władze samorządowe muszą podejmować, aby ogólnie określone cele zdefiniowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobylanka, przyjętego Uchwałą Rady Gminy nr XXXV/239/RG z dnia 4 grudnia 2001 roku, mogły zostać osiągnięte. Szczególne położenie Gminy w regionie, w niewielkiej odległości od miast Szczecina i Stargardu Szczecińskiego oraz położenie w ciągu drogi krajowej nr 10, co stwarza znaczne możliwości rozwoju funkcji gospodarczych, turystyki, rekreacji i szeroko pojętych usług oraz z uwagi na rangę, położenia nad jeziorem Miedwie, w otoczeniu części Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej - wszystko to nadaje szczególną rangę, by nie powiedzieć, swoistego rodzaju misję Gminie Kobylanka w granicach geo-przyrodniczych całego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Z uwagi, że znaczne tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod funkcje mieszkaniowe i rekreacyjne zostały w większości rozdysponowane a także z uwagi na fakt, iż podziałom geodezyjnym uległy i ciągle ulegają również tereny przeznaczone w planie miejscowym pod funkcje rolnicze, przeto Gmina musiała wkroczyć w następną fazę swojego rozwoju. Etap ten charakteryzuje wysoki współczynnik udziału publicznych środków finansowych w inwestycjach o charakterze infrastrukturalnym w stosunku do innych wydatków i kosztów określanych ogólnie bieżącymi. Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania przyrodnicze, społeczne, gospodarcze oraz potencjalne możliwości rozwoju określone w opracowaniu Diagnoza i strategia rozwoju gminy, za główny cel rozwoju przyjmuje się przekształcenie funkcji gminy, z dotychczasowej rolniczej, na tworzące się pasmo osadnicze, rekreacyjno-wypoczynkowe i usługowo-rzemieślnicze aglomeracji szczecińsko-stargardzkiej. Zakłada się następującą hierarchię i trendy rozwojowe poszczególnych funkcji gospodarczych: Funkcja osadnicza dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, Funkcja turystyczno - rekreacyjna, Przemysł, rzemiosło i usługi jako funkcje uzupełniające Gospodarka rolna i leśna, Przyjmuje się następujące strefy rozwoju dla poszczególnych jednostek osadniczych: Kobylanka strefa osadnictwa z zachowaniem wiodącej funkcji administracyjnousługowej, handlu oraz rzemiosła, Bielkowo - strefa rozwoju funkcji osadniczej, Cisewo - część wsi wyznaczona pod rozwój funkcji osadniczej oraz funkcji usług, handlu oraz rzemiosła, Jęczydół - strefa intensywnego rozwoju funkcji osadniczej, usług turystycznych oraz rekreacji, Kunowo - strefa rozwoju funkcji osadniczej, rekreacji oraz usług, handlu i rzemiosła, Morzyczyn - strefa intensywnego rozwoju funkcji osadniczej, Zieleniewo - strefa intensywnego rozwój funkcji osadniczej, usług, handlu i rzemiosła oraz pod turystykę i rekreację. Motaniec - strefa pod rozwój funkcji przemysłowo-składowych oraz pod usługi komunikacyjne (parkingi, motele, gastronomia, itp.) oraz funkcje osadnicze, Niedźwiedź - strefa proponowana pod rozwój osadnictwa mieszkaniowego, oraz funkcji mieszkaniowo-usługowej oraz strefy rozwoju funkcji usług, handlu i rzemiosła,

3 Rekowo - strefa pod rozwój funkcji osadniczej, Reptowo - strefa dla funkcji przemysłowo-składowych oraz dla funkcji osadniczej, Wielichówek - strefa rozwoju funkcji osadniczej z możliwością lokalizacji funkcji komercyjnych, Przyjęte strefy rozwoju dla poszczególnych jednostek osadniczych kierunkują ich rozwój, i tak: Kobylanka kierunki rozwoju rozwój osadnictwa, usług, handlu oraz rzemiosła i zachowanie wiodącej funkcji administracyjno dla Gminy Kobylanka. Podstawowe uwarunkowanie stanowi decyzja o realizacji obejścia drogi ekspresowej nr 10 po stronie północnej, terenów zabudowanych wsi Kobylanka układ ten pozwala na dogodny rozwój wsi. Na cele rozwoju osadnictwa wyznacza się tereny leżące po zachodniej i wschodniej stronie wsi Kobylanka oraz tereny na południowej części (po zachodniej i wschodniej stronie drogi wojewódzkiej relacji Kobylanka- Kołbacz. Po stronie południowej drogi nr 10 relacji Kobylanka Stargard Szczeciński wyznacza się tereny pod funkcje usługowo-handlowe. Tereny pod rozwój funkcji osadnictwa mieszkaniowego wyznacza się również po południowo-zachodniej stronie drogi gminnej Kobylanka Motaniec oraz tereny po południowej stronie drogi gminnej Kobylanka Jęczydół. Bielkowo kierunki rozwoju Bielkowo to strefa rozwoju funkcji osadniczej oraz zachowania istniejących funkcji rolniczo-usługowej o charakterze ekologicznym na terenach istniejącego zainwestowania rolniczego z możliwością rozwoju osadnictwa w obszarze wsi Podstawowym uwarunkowaniem rozwoju wsi jest jej ogólne położenie wieś podmiejska, bliskość terenów rekreacyjnych, jeziora Miedwie, Puszczy Bukowej. Kierunek rozwoju po wschodniej stronie obecnie zabudowanych terenów, na osi północ-południe oraz po północnej i południowej stronie drogi prowadzącej do wsi Rekowo. Cisewo kierunki rozwoju Część wsi wyznaczona pod rozwój funkcji osadniczej oraz funkcji usług, handlu oraz rzemiosła. Korzystnym uwarunkowaniem rozwoju wsi jest jej położenie na rozległej malowniczej śródleśnej polanie. Dla rozwoju funkcji osadniczej wyznacza się tereny po wschodniej i zachodniej stronie drogi gminnej Cisewo- Wielichówko; po południowej i północnej stronie dróg gminnych Cisewo-Reptowo oraz Cisewo-Zieleniewo. W części północnej polany wyznacza się tereny dla osadnictwa, równoległe do leśnej pierzei i na osi podłużnej wschód-zachód. Pod funkcje usługowe i komercyjne wyznacza się tereny położone u zbiegu dróg gminnych w centrum osiedla oraz po zachodniej stronie drogi Cisewo-Wielichówko. Jęczydół kierunki rozwoju Podstawowym uwarunkowaniem rozwoju wsi jest jej położenie na obrzeżu niewielkich terenów leśnych w bezpośredniej bliskości jeziora Miedwie. Wieś znajduje się bowiem w strefie wewnętrznej ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej dla Szczecina z jeziora Miedwie oraz na terenach objętych granicą chronionego krajobrazu. Dla rozwoju funkcji podmiejskiego budownictwa mieszkaniowego, usług turystycznych oraz rekreacji wyznacza się tereny po wschodniej stronie zabudowy istniejącej, położone równolegle do brzegu jezior, w układzie południkowym tereny te graniczą z terenami przeznaczonymi na funkcje rekreacyjne. W południowej części wsi wyznacza się również tereny rozwojowe leżące po zachodniej stronie drogi gminne nr Kunowo kierunki rozwoju Strefy rozwoju funkcji osadniczej, rekreacji oraz usług, handlu i rzemiosła Zakłada się możliwości rozwoju wsi po stronie wschodniej obecnego układu zabudowy wsi, równolegle do przebiegającej przez wieś drogi powiatowej nr Tereny te przeznacza się pod funkcje osadnictwa mieszkaniowego. Dotyczy to również terenów wyznaczonych po północnej i południowej stronie drogi gminnej Kunowo-Lipnik nr Tereny pod rozwój funkcji usług, handlu, usług rzemieślniczych wyznacza się w północnej części wsi, po wschodniej stronie drogi. Tereny pod rozwój funkcji turystycznych i rekreacji oraz funkcji osadnictwa mieszkaniowego wyznacza się również na północ od wsi Kunowo, po zachodniej i wschodniej stronie drogi Kunowo-Zieleniewo. Morzyczyn kierunki rozwoju Uwarunkowania rozwoju stanowią: przebieg linii elektroenergetycznych wykluczające rozbudowę wsi w kierunku północnym, co pokrywa się z projektowanym przebiegiem obwodnicy drogi nr 10, od strony

4 południowej rozwój wsi ograniczają tereny rekreacyjne oraz brzeg jeziora Miedwie; kierunek wschodni zamyka teren węzła komunikacyjnego obwodnicy drogi nr 10 z drogą Szczecin-Stargard Szczeciński. Morzyczyn -część wsi przeznaczona pod intensywny rozwój funkcji osadniczej. Kierunek rozwoju wsi to racjonalne wykorzystanie możliwości przekształcania zabudowy ekstensywnej w układ o większym zagęszczeniu oraz wykorzystanie możliwości terenowych znajdujących się w zachodniej części wsi. Mając na uwadze dużą dynamikę rozbudowy wsi Morzyczyn i Zieleniewo oraz fakt bliskiego terminu realizacji obwodnicy drogi nr 10, należy uznać za w pełni uzasadnioną konieczność przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali adekwatnej do problematyki i stopnia szczegółowości planu. Zieleniewo kierunki rozwoju Podstawowe uwarunkowanie determinujące kierunek rozwoju wsi stanowi lokalizacja trasy przebiegu obwodnicy ekspresowej drogi krajowej nr 10. Trasa ta biegnąca równoleżnikowo rozdziela zdecydowanie układ istniejący na część północną Zieleniewo-Miedwiecko i część południową Zieleniewo-Morzyczyn. W części północnej, tj. na terenach Zieleniewa-Miedwiecka wyznacza się tereny pod funkcje osadnictwa mieszkaniowego, po północnej i południowej stronie drogi gminnej nr oraz po jej stronie zachodniej i wschodniej (za torami kolejowymi). Przy drodze gruntowej biegnącej prostopadle do torów z części południowej Zieleniewa wyznacza się tereny pod funkcje mieszkaniowe z usługami po zachodniej i wschodniej stronie drogi. Tereny w części południowej Zieleniewa, tworzące obecnie z wsią Morzyczyn jeden układ funkcjonalny struktury przestrzennej wyznacza się jako tereny pod funkcje osadnictwa mieszkaniowego na zasadzie przekształceń i dogęszczeń. Są to przede wszystkim tereny leżące po północno-wschodniej stronie ul. Długiej, których granicę północną stanowią istniejące linie elektroenergetyczne najwyższych napięć. Po południowej stronie istniejącej obecnie drogi krajowej nr 10 wyznacza się tereny pod usługi komunikacyjne dla obsługi podróżnych (stacja paliw, parkingi, handel, gastronomia, itp.). Dla potrzeb rekreacyjnych wskazuje się możliwość wykorzystania terenów położonych przy drodze gminnej Kunowo-Zieleniewo, po jej zachodniej stronie (tereny wymagające uzdatnienia). Motaniec kierunki rozwoju Motaniec -strefy pod rozwój funkcji przemysłowo-składowych oraz pod usługi komunikacyjne (parkingi, motele, gastronomia, itp.) oraz funkcje osadnicze, Uwarunkowaniem podstawowym kształtującym układ przestrzenny stanowi decyzja realizacji obwodnicy ekspresowej drogi krajowej nr 10, która przebiegając po stronie południowej oddziela wieś Motaniec od wsi Kobylanka. Wzdłuż trasy przebiegu drogi nr 10 po jej północnej i południowej stronie wyznacza się tereny pod rozwój funkcji przemysłowo-składowych oraz pod usługi komunikacyjne (parkingi, motele, gastronomia, itp.). Po stronie południowej, obecnej drogi nr 10, za istniejącą stacją paliw, wyznacza się tereny pod rozwój funkcji przemysłowo-składowych, usług handlu i rzemiosła. Dla rozwoju funkcji podmiejskiego osadnictwa mieszkaniowego przeznacza się tereny po północnej i częściowo po południowej stronie drogi gminnej nr , biegnącej obecnie przez wieś. Niedzwiedz kierunki rozwoju Strefy proponowane pod rozwój osadnictwa mieszkaniowego, oraz funkcji mieszkaniowo-usługowej oraz strefy rozwoju funkcji usług, handlu i rzemiosła. Niekorzystne uwarunkowanie rozwoju wsi stanowi trasa przebiegu po stronie południowej wsi linii elektroenergetycznych wysokich napięć. Pod rozwój funkcji osadnictwa mieszkaniowego wyznacza się tereny leżące po północnej i południowej stronie obecnego układu przestrzennego wsi oraz na śródleśnej polanie leżącej poza trasą przebiegu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Między liniami w/n wyznacza się tereny dla możliwości lokalizacji usług rze-mieślniczych. Na północ od terenów wsi, w pobliżu torów kolejowych, po stronie południowej, wyznacza się tereny pod rozwój funkcji osadnictwa mieszkalnego z usługami. Rekowo kierunki rozwoju Dla możliwości rozwoju układu funkcjonalno-przestrzennego wsi wyznacza się tereny po wschodniej stronie istniejącego układu zabudowy, wzdłuż istniejącej drogi prowadzącej przez wieś w kierunku północnym. Tereny te przeznacza się pod rozwój funkcji podmiejskiego osadnictwa mieszkaniowego. Reptowo kierunki rozwoju Strefy dla funkcji przemysłowo-składowych oraz dla funkcji osadniczej. Rozwój przestrzenny wsi Reptowo w kierunku południowym ograniczają linie elektroenergetyczne wysokich napięć. Kierunek dogodnego rozwoju stanowią tereny położone po północnej stronie obecnej zabudowy w układzie równoleżnikowym. Dla funkcji

5 przemysłowo-składowych wyznacza się tereny przy drodze powiatowej nr po jej wschodniej stronie, równolegle do torów kolejowych. Również po stronie północnej torów kolejowych wyznacza się tereny dla funkcji przemysłowo-składowych. Przy drodze powiatowej nr prowadzącej ze wsi Kobylanka wyznacza się możliwości wykorzystania terenu między trasami linii wysokiego napięcia pod funkcje gospodarcze-komercyjne, Tak ułożona hierarchia i gradacja ważności trendów rozwojowych w Gminie Kobylanka a nade wszystko tak zdefiniowane strefy i kierunki rozwoju poszczególnych jednostek osadniczych powinny w przyspieszonym tempie wpływać pozytywnie na: znaczne ożywienie w budownictwie, dodatnie saldo migracji, szybko rosnącą aktywność gospodarczą mieszkańców, tworzenie się dużych, średnich i małych przedsiębiorstw usługowo-produkcyjnych, powstawanie zaplecza obsługi turystyki i rekreacji powstawanie i funkcjonowanie ferm produkcyjnych (np.: drobiarskich), plantacji roślinnych oraz wyspecjalizowanych zakładów przetwórstwa rolniczego, rosnące zainteresowanie mieszkańców, lokalnymi problemami gminy objawiające się powstawaniem organizacji sektora non profit. Aby wszystko to stało się możliwe, koniecznym jest przyspieszona działalność władz samorządowych Gminy na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców m.in. poprzez: A) Inwestowanie lub współinwestowanie Gminy w infrastrukturę techniczną. budowa dróg gminnych oraz ulic i chodników w granicach administracyjnych miejscowości, wpływanie na właściwe utrzymanie dróg i inwestowanie w drogi, przez zarządców dróg innych, niż Gmina, komunikacyjne włączenie Gminy w regionalny oraz ponad regionalny system ścieżek rowerowych, zabezpieczenie Gminy w alternatywne źródło zasilania w wodę pitną rozbudowę istniejącej sieci gazowej w Gminie poprzez wspólne ich finansowanie z Zakładami Gazowniczymi, rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla jednostek osadniczych o spodziewanym, dużym wskaźniku dodatniego salda migracyjnego, budowę oczyszczalni miejscowych, budowę infrastruktury turystycznej udostępniającej walory geo-przyrodnicze Gminy B) Inwestycje Gminy w zakresie rozwoju infrastruktury oświatowej, kultury, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa oraz społeczno-samorządowej. Oświata Na terenie gminy istnieją 3 szkoły podstawowe w Kobylance, Kunowie, Reptowie oraz Gimnazjum Publiczne w Reptowie. Szkoły, nie do końca, wyposażone są w infrastrukturę edukacyjną (sale komputerowe, sale gimnastyczne, świetlice, boiska). Dzieci i młodzież niepełnosprawna znalazła swoje miejsce edukacyjne w pobliskim Stargardzie wśród specjalistów, w specjalnie do tego przygotowanych salach lekcyjnych, ale fakt posiadania takiej młodzieży obliguje Gminę do inwestycji znoszących bariery urbanistyczne udostępniające miejsca publiczne takim osobom. Dowozy organizowane są taborem gminnym, którego stan należy poprawiać a który na dzień pisania WPI stanowią 3 autobusy.

6 Kultura Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance, Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance, zespoły folklorystyczne tańca i śpiewu, młodzieżowe grupy wokalne, instrumentalne i taneczne to oferta nadająca osobliwego charakteru Gminie. Gmina nie zrezygnowała z utrzymywania świetlic wiejskich, w których skupia się życie publiczne lokalnej społeczności. Dla wzmożenia ich aktywności niezbędne są inwestycje w wiejskie place komunalne mające charakter publicznych miejsc spotkań lokalnej społeczności i miejsc aktywności pozaszkolnej młodzieży. Kultura Fizyczna i Sport Kultury fizyczna i sport oparta jest o formułę organizacyjną w postaci działania organizacji sektora pozarządowego, finansowanych wg zasad zatwierdzonych przez Radę Gminy w dokumencie pn. Karta Współpracy Gminy Kobylanka z Organizacjami Pozarządowymi. Tak zorganizowana działalność sportowa wyzwoliła inicjatywy społeczne, które znalazły ujście w istnieniu 3 dużych klubów sportowych oraz pomniejszych organizacjach stowarzyszeniowych. Spodziewając się aktywności w zakresie uprawiania sportów wodnych przez rzesze młodzieży, należy przewidywać inwestycje udostępniające walory jeziora Miedwie w tym zakresie. Bezpieczeństwo publiczne Na terenie Gminy działa w charakterze organizacji non profit pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z uwagi na szybko postępujący proces urbanizacyjny niezbędnym jest ciągłe inwestowanie Gminy w profesjonalny sprzęt gaśniczo-ratowniczy oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji ludzi. Inwestycje społeczno - samorządowe Wydaje się koniecznym z uwagi na zauważalne, szybko postępujące, dodatnie saldo migracyjne powołanie Straży Gminnej i potraktowania jej zaistnienia w kategoriach inwestycji o charakterze społeczno-samorządowym. Także nadanie profesjonalnego wymiaru obsługi administracyjno urzędniczej mieszkańcom Gminy określonych wymogami jakości zarządzania, wymusza inwestycję w siedzibę budynku władz Gminy. Aby móc w sposób zhierarchizowany przystąpić do układania inwestycji w czasie niezbędnym jest zdefiniowanie jakościowe, ilościowe, jaki i wartościowe dotychczas podjętych wysiłków inwestycyjnych. Zamiarowi temu ma sprostać informacja podana w poniższym zestawieniu tabelarycznym. Z analizy wcześniejszych budżetów Gminy można wywnioskować, iż rok 1998 stał się -poprzez fakt rozpoczęcia budowy oczyszczalni ścieków- przełomowym w zakresie nowego spojrzenia na rysujące się przyszłe wyzwania tak celnie określone w opracowaniu Diagnoza i strategia rozwoju gminy, w którym -powtórzę- za główny cel rozwoju, przyjmuje się przekształcenie funkcji gminy, z dotychczasowej rolniczej, na tworzące się pasmo osadnicze, rekreacyjno-wypoczynkowe i usługowo-rzemieślnicze aglomeracji szczecińsko-stargardzkiej. Tak określony cel wyznaczył rodzaje inwestycji infrastrukturalnych udostępniających nowe przestrzenie dla mieszkańców aglomeracji szczecińsko-stargardzkiej a także inwestorów spoza wspomnianego terenu. Podjęty od tej pory wysiłek inwestycyjny spowodował dodatkowe zainteresowanie Gminą, inwestorami o charakterze regionalnym, ponad regionalnym a nawet ponad narodowym.

7 INWESTYCJE GMINY KOBYLANKAW LATACH Lata Wodociągi Oczyszczalni a ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej* Rodzaje zadań inwestycyjnych Gazyfikacja gminy Inwsetycje oświatowe Infrastruktura turystyczna Pozostałe SUMA 1998 rok rok rok rok rok rok SUMA DOCHODY I WYDATKI GMINY KOBYLANKA OGÓŁEM W LATACH LATA Dochody Wydatki W tym miejscu należy nadmienić, iż od 2000 roku, struktura dochodowo-wydatkowa budżetu uległa daleko idącemu przemodelowaniu, rezultatem czego, od roku 2002 możemy spotkać Gminę na różnego rodzaju listach rankingowych oceniających podejmowane wysiłki -przede wszystkiminwestycyjne. Na progresję inwestycyjną fundamentalne znaczenie miał fakt odnotowany w budżecie 2001 roku. Wygenerowana nadwyżka budżetowa będąca rezultatem umów z podmiotami współfinansującymi inwestycje gminne stała się przyczynkiem do wykazywania własnego udziału finansowego w realizację dalszych programów inwestycyjnych Gminy. To inwestycje ostatnich trzech lat, będące rezultatem tego przemodelowania, ich rodzaj, charakter, rozmach, z jakim je podejmowano a nade wszystko ich finansowe zbilansowanie były przyczyną kilku miłych akcentów dla Gminy Kobylanka.

8 Pierwszy to: Ogłoszony w październiku 2002 roku, ranking czasopisma samorządowego Wspólnota podsumowujący III kadencję samorządów, a uwzględniający wzrost dochodów budżetowych, dochody firm i ludności, stopę bezrobocia w gminie oraz nakłady na rozwój infrastruktury komunalnej. W rankingu tym, sklasyfikowano Gminę Kobylanka na 11 pozycji w skali kraju.

9 Drugi to: Ogłoszony w sierpniu 2003 roku przez dziennik Rzeczpospolita oraz Centrum Badań Regionalnych w Warszawie a podsumowujący wysiłek inwestycyjny Gmin ranking, pod nazwą Złota Setka Samorządów, który uplasował Gminę Kobylanka na IV pozycji w skali kraju, nadając przy tym godność Najlepszej Gminy Wiejskiej

10 Trzeci to: Gmina Kobylanka w dniu 10 października 2003 roku, została laureatem drugiej nagrody w rankingu Wspólnoty - Pisma Samorządu Terytorialnego, którego wyniki oparte są o analizę wydatków samorządów lokalnych, przeznaczonych na rozbudowę bądź modernizację infrastruktury technicznej.

11 Część szczegółowa Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Kobylanka na lata , przedstawiany niniejszym dokumentem zbudowany został i ciągle jest aktualizowany w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, które rozpoczęto publiczną dyskusją w okresie kampanii wyborczej jesienią 2002 roku. Do czasu publikacji niniejszego WPI, Gmina nie posiadała monolitycznego programu gospodarczego rozpisującego szczegółowo w czasie poszczególne rodzaje inwestycji. Gospodarka inwestycyjna Gminy opierała się bardziej o konieczność wykończenia zadań podjętych wcześniej, w różnych okresach ad hock jak np.: Budowa Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kobylance (czas realizacji 9lat). Budowa Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kunowie (rozpoczęta w 1998 roku a uwzględniona do zakończenia w 2005 roku) Budowa ZSzP w Reptowie z Kompleksem Budynków Socjalnych (inwestycja niewykończona, realizacja końcowa w zawieszeniu) czy Budowa Basenu (mimo zaawansowanych prac inwestycja wycofana z realizacji poprzez zasypanie wykopu z fundamentami) Już w roku 2003 (w miesiącach wczesno-wiosennych) budowa merytoryczna programu gospodarczego Kobylanki przeniosła się na forum Rady Gminy. Przedstawiany WPI to pochodna determinizmów określających prorozwojowy charakter Gminy a które wyspecyfikowano na załączonym niżej schemacie. Schemat, tak definiujący determinizmy rozwojowe został przyjęty przez Radę Gminy i stał się fundamentem rozważań na temat rodzajów inwestycji koniecznych do zrealizowania. Poprzez pryzmat najistotniejszych potrzeb lokalnej społeczności, rok rocznie kreślona jest piramida ważności każdej analizowanej inwestycji i przedkładana w budżetach Gminy w dokumencie pn: Limity Wydatków Budżetowych Gminy Kobylanka na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, stanowiącym jednocześnie, szczegółowy, Krótkookresowy Plan Inwestycyjny. Wyszczególnione w tym dokumencie zadania inwestycyjne są szczegółowo rozpisane kwotami, których wielkość określa się na podstawie opracowywanych wcześniej inżynieryjnych koncepcji realizacji inwestycji. Zadania tam wyszczególnione to najistotniejsze -z punktu widzenia aktualnych potrzeb- inwestycje publiczne Gminy na najbliższe trzy lata.

12 Aby osiągnięcie celów wyznaczonych w dokumencie Diagnoza i Strategia Rozwoju Gminy stało się możliwe, nadano priorytet realizacyjny poniżej zestawionym grupom rodzajowym inwestycji komunalnych. I) Budowa sieci komunikacji drogowej pomiędzy gminnymi jednostkami osadniczymi (miejscowościami) II) III) IV) Budowa sieci komunikacji wewnętrznej sołectwa Morzyczyn Zieleniewo w postaci ulic, chodników, placów i parkingów Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie kontynuacja Budowa sieci gazyfikacyjnej w Gminie kontynuacja V) Inwestycje infrastruktury wodociągowej VI) VII) Inwestycje infrastruktury turystycznej Inwestycje Ochrony Dziedzictwa Narodowego VIII) Inwestycje o charakterze edukacyjno kulturalno sportowym

13 1. Budowa sieci komunikacji drogowej pomiędzy gminnymi jednostkami osadniczymi (miejscowościami) * 1 Reptowo Morzyczyn (nr DG _dł=3,3 km) Droga Gminna nr Reptowo Morzyczyn (KR 3 6) dł ,00 mb x 6,00 m. = ,00 m 2 w tym: zakres rzeczowy przekrój uliczny dł. 500,00 mb x 6,00 m. = 3 000,00 m 2 przekrój półuliczny dł. 180,00 mb x 6,00 m. = 1 080,00 m 2 przekrój drogowy dł ,00 mb x 6,00 m. = ,00 m 2 zakres finansowy przekrój uliczny m 2 x 250 zł = zł przekrój półuliczny m 2 x 230 zł = zł przekrój drogowy ,00 m 2 x 210 zł = zł *Reptowo Motaniec (nr DG _dł=1,5 km) Droga Gminna nr Reptowo - Motaniec (KR 1 2) dł ,00 mb x 6,00 mb = 9 000,00 m2 w tym: zakres rzeczowy przekrój drogowy dł ,00 mb x 6,00 m. = 9 000,00 m 2 zakres finansowy przekrój drogowy m 2 x 180 zł = zł ** 2 Kobylanka Jęczydół (nr DG _dł=1,7 km) Droga Gminna nr Kobylanka Jęczydół (KR 1 2) dł ,00 mb x 6,00 mb = ,00 m 2 w tym: zakres rzeczowy przekrój drogowy dł ,00 mb x 6,00 m. = ,00 m 2 zakres finansowy przekrój drogowy m 2 x 180 zł = zł **Kunowo Lipnik (nr DG _dł=1,3 km) Droga Gminna nr Kunowo Lipnik (KR 1 2) dł ,00 mb x 6,00 mb = 7 800,00 m 2 w tym: zakres rzeczowy przekrój drogowy dł ,00 mb x 6,00 m. = 7 800,00 m 2 zakres finansowy przekrój drogowy m 2 x 180 zł = zł **Bielkowo Jęczydół (nr DG-41400nowa _ dł=2,6 km) Droga Gminna nr 41400nowa Bielkowo Jęczydół (KR 1 2) dł ,00 mb x 6,00 mb = ,00 m 2 w tym: zakres rzeczowy przekrój drogowy dł ,00 mb x 6,00 m. = ,00 m 2 zakres finansowy przekrój drogowy m 2 x 180 zł = zł 1 (*) gwiazdka oznacza, iż droga przewidziana jest do włączenia o finansowanie środkami finansowymi Unii Europejskiej w roku (**) dwie gwiazdki oznaczają, iż droga przewidziana jest do włączenia o finansowanie środkami finansowymi Unii Europejskiej w latach

14 *** 3 Kobylanka (p.motaniec) Niedźwiedź (nr DG _dł=3,8 km) Droga Gminna nr Niedźwiedź Kobylanka (KR 1 2) dł ,00 mb x 6,00 mb = ,00 m2 w tym: zakres rzeczowy przekrój uliczny dł ,00 mb x 6,00 m. = ,00 m 2 przekrój drogowy dł ,00 mb x 6,00 m. = ,00 m 2 zakres finansowy przekrój uliczny m 2 x 220 zł = zł przekrój drogowy m 2 x 180 zł = zł ***Cisewo Miedwiecko (nr DG-41400nowa_dł=3,0 km) Droga Gminna nr 41400nowa Cisewo Miedwiecko (KR 1 2) dł ,00 mb x 6,00 m. = ,00 m2 w tym: zakres rzeczowy przekrój drogowy dł ,00 mb x 6,00 m. =18 000,00 m 2 zakres finansowy przekrój drogowy m 2 x 180 zł = zł ZBIORCZE ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE KR 3-6 w tym: zakres rzeczowy przekrój uliczny = m 2 przekrój półuliczny = m 2 przekrój drogowy = m 2 zakres finansowy przekrój uliczny ł = zł przekrój półuliczny = zł przekrój drogowy = zł = zł KR 1-2 w tym: zakres rzeczowy przekrój uliczny m 2 przekrój półuliczny 0 m 2 przekrój drogowy m 2 zakres finansowy przekrój uliczny = zł przekrój półuliczny = 0 zł przekrój drogowy = zł = zł RAZEM , PLN Do dofinansowania środkami UE do 2010 roku , PLN 3 (***) trzy gwiazdki oznaczają iż drogi przewidziano do finansowania środkami UE po roku 2010.

15 Wskaźnik gęstości dróg w gminie wynosi 41,64 km/100km 2 przy wskaźniku powiatowym wynoszącym 47,3 km/ 100 km 2. W 2003 roku gmina dokonała przeglądu klasyfikacji kategorii poszczególnych dróg gminnych i dokonała daleko idących zmian. Z 17 dróg gminnych pozbawiono kategorii aż 12 dróg. Były to bardzo krótkie odcinki raczej o charakterze ulicznym niż drogowym. Nadano jednak kategorie dwóm nowym drogom w granicach administracyjnych Gminy uznając ich rolę za ważną w systemie komunikacyjnym Gminy. Uchwała RG nr z dnia.. porządkuje zatem i ostatecznie ustala sieć dróg gminnych sklasyfikowanych w kategorii dróg gminnych. Są to: DRGOGI GMINNE ZAKWALFIKOWANE DO KATEGORII DROG GMINNYCH Droga Gminna Nr Relacja komunikacyjna Długość DG Reptowo - Motaniec 1,50 km DG Kobylanka - Jęczydół 1,70 km DG Kobylanka - Niedźwiedź 3,80 km DG Morzyczyn - Reptowo 3,30 km DG Kunowo - Lipnik 1,30 km DG nowa Miedwiecko - Cisewo 3,00 km DG nowa Bielkowo - Jęczydół 2,60 km RAZEM KATEGORII DRÓG GMINNYCH 17,20 km Gmina jest także właścicielem rozległej sieci dróg gminnych, nieutwardzonych-gruntowych pozbawionych kategorii. Ich rola na dzień dzisiejszy nie jest istotna z punktu widzenia rozwoju Gminy, jednak sieć ta stanowi ważny -dla lokalnej społeczności- czynnik komunikacyjny.

16 1. DG nowa_Cisewo - Miedwiecko _ dł=3,0 km 2. DG _Kunowo Lipnik _ dł=1,3 km 3. DG nowa_Bielkowo Jęczydół _ dł=2,6 km 4. DG _Kobylanka Niedźwiedź _ dł=3,8 km 5. DG _Kobylanka Jęczydół _ dł=1,7 km 6. DG _Reptowo Motaniec _ dł=1,5 km 7. DG _Morzyczyn-Reptowo _ dł=3,3 km Trakcja kolejowa Obwodnica Kobylanki (w budowie) Droga krajowa (razem 12,4 km) Droga wojewódzka (razem 11,2 km) Droga powiatowa (razem 27,2 km) Droga gminna w kategorii (17,2 km)

17 1. Budowa sieci komunikacji wewnętrznej sołectwa Morzyczyn Zieleniewo w postaci ulic, chodników, placów i parkingów *Ul. Długa dł ,00 mb x 6,00 m. = 8 700,00 m 2 całość przekrój uliczny: m 2 x 220 zł = zł *Ul. Popiełuszki dł 320 mb x 6,00 m. = 1 920,00 m 2 całość przekrój uliczny: m 2 x 220 zł = zł *Ul. Sosnowa dł. 570,00 mb x 6,00 m. = 3 420,00 m 2 całość przekrój uliczny: m 2 x 220 zł = zł *Ul. Oświaty dł. 135,00 mb x 6,00 m. + 50,00 m. x 10,00 m. = 1 310,00 m 2 całość przekrój uliczny: 810 m2 x 220 zł = zł parking (20 stanowisk) kostka: 500 m 2 x 210 zł = zł *Ul. Jana Pawła II dł. 420,00 mb x 6,00 m. + 50,00 m. x 10,00 m. = 3 020,00 m 2 całość przekrój uliczny: m 2 x 220 zł = zł parking (20 stanowisk) kostka: 500 m 2 x 210 zł = zł *** Wyłączona z PRL Ul. Wyszyńskiego - dł. 620,00 mb x 6,00 m. = 3 720,00 m 2 całość przekrój uliczny: m 2 x 220 zł = zł *** Wyłączona z PRL Ul. Brzozowa dł. 500,00 mb x 6,00 m. = 3 000,00 m 2 całość przekrój drogowy: m 2 x 180 zł = zł *Ul. Bogurodzicy dł. 150,00 mb x 6,00 m. = 900,00 m 2 całość przekrój uliczny: 900 m 2 x 220 zł = zł *Ul. 3 go Maja dł. 410,00 mb x 6,00 m. = 2 460,00 m2 całość przekrój uliczny: m 2 x 220 zł = zł *Ul. Mickiewicza dł. 260,00mb x 6,00 m. =1 560,00 m 2 całość przekrój uliczny: m 2 x 220 zł = zł *Ul. Słoneczna dł. 400,00 mb x 6,00 m. = 2 400,00 m 2 całość przekrój uliczny: m 2 x 220 zł = zł ** Włączona w Promenadę Ul. Jeziorna dł. 550,00 mb x 9,00 m. = 4 950,00 m 2 całość przekrój uliczny (kostka) bez chodnika: m 2 x 350 zł = zł Chodnik w ramach inwestycji Promenada-Ścieżka Edukacyjna j. Miedwie cz.ii *Łącznik (ul. Jeziorna do parkingu) dł. 850,00 mb x 5,00 m. = 4 250,00 m 2 całość przekrój uliczny (kostka) bez chodnika m 2 x 210 zł = zł *Parkingi (kostka) - 15m. x 30m. + 15m. x 20,00 m. = 750,00 m 2 parking (30 stanowisk) kostka: 750 m 2 x 210 zł = zł Kanalizacja deszczowa 7 865,00 m 2 x 240,00 zł = zł ZBIORCZE ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE ZADANIA , PLN (wyłączyć z sumy Wyszyńskiego, Brzozową i skorygować o nowe dane dla ul. Jeziornej)

18

19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Gminie Kobylanka. I etap - środki przedakcesyjne (program SAPARD) dokończenie miejscowości Kobylanka (os. 8-marca, osiedle przy Urzędzie Gminy, ul Szkolna, ul. Szczecińska, ul. Jeziorna, ul. Ks. Głogowskiego, zakończenie ul Chrobrego z odrzutem w kierunku Motańca) KOBYLANKA - TRASY KOLEKTORÓW ŚCIEKOWYCH istniejąca do wykonania

20 Dokończenie miejscowości Morzyczyn (Zakład Wysokich Napięć, Działki rekreacyjne) Reptowo w zakresie ulicy, przy której znajduje się ZSzP oraz część w kierunku Cisewa na odcinku do torów kolejowych.

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów STRATEGIA ROZWOJU GRMINY RZGÓW Strategia Rozwoju Gminy Rzgów Szanse i bariery rozwoju 2013-10-28 I. Wstęp Podstawową przesłanką dla aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Rzgów jest chęd przyspieszenia rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 Strona 1 Załącznik do uchwały nr XIX / 125 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 opracowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice BURMISTRZ KRAPKOWIC S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice Zmiana tekst jednolity 2013r. Tekst studium stanowi zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014. Strona 1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020 Gdańsk, 2014 Spis treści 1. Spis skrótów... 5 2. Podsumowanie zarządcze... 6 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 SPIS TREŚCI 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA... 10 II. METODA PRACY... 10 III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r.

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2007 2013 - Mosina, 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki wraz z uchwałą w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo