Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość"

Transkrypt

1 Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych badań rynkowych oraz wcześniej przeprowadzonej analizy diagnostycznej Dr Bogusław Klimczuk Zamość, grudzień 2010 Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B

2 Spis streści WSTĘP... 3 I. WNIOSKI I REKOMENDACJE ZAPREZENTOWANE... 5 W ANALIZIE DIAGNOSTYCZNEJ... 5 II. STAN WIEDZY INWESTORÓW O ZAMOŚCIU... 8 III. CZY ZAMOŚĆ POWINIEN REALIZOWAĆ ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE W PLANACH ROZWOJU GOSPODARKI W REGIONIE? IV. DOŚWIADCZENIA INNYCH REGIONÓW Mazowsze bada inwestorów Promocja gmin śląskich V. KAMPANIA PROMOCYJNA W RAMACH PROJEKTU STREFA ZAMOŚĆ - ROZWÓJ GOSPODARCZY MIASTA NA BAZIE INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH VI. KOMU POWINNIŚMY KOMUNIKOWAĆ FAKT ISTNIENIA PODSTREFY? VII. TWARZ KAMPANII STREFA ZAMOŚĆ ROZWÓJ GOSPODARCZY MIASTA NA BAZIE INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH, JEJ BIG IDEA I CLAIM PODSUMOWANIE

3 WSTĘP Niniejsze opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Strefa Zamość - rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B Celem opracowania jest kompleksowy opis wizji, propozycja rozwiązań i wyjaśnienie założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z raportów z przeprowadzonych badań rynkowych oraz wcześniej wykonanej analizy diagnostycznej. Analiza daje odpowiedź na następujące pytania: Jaki jest stan wiedzy inwestorów o Zamościu, jakie informacje uzyskano w badaniach przeprowadzonych przez TNS OBOP na 800 polskich przedsiębiorcach? Które branże - jeżeli w ogóle - powinny być traktowane jako ważniejsze ze względu na specyfikę miasta i możliwości otwierające się przed Zamościem po powołaniu podstrefy ekonomicznej? Czy Zamość powinien realizować założenia przyjęte w planach rozwoju gospodarki w regionie? Czy istnieją w Polsce miasta o podobnej wielkości i specyfice, których doświadczenia mogą zostać wykorzystane w realizacji tej kampanii? W jaki sposób należy zachęcać do inwestowania w Zamościu? Jak należy wykorzystać założone w projekcie kampanii narzędzia promocji, w szczególności: - działania PR w ramach Biura Obsługi Inwestora - reklama telewizyjna (telewizja biznesowa) 3

4 - reklama prasowa (prasa ogólnopolska i lokalna) - reklama internetowa i własna strona www (prasa ogólnopolska i lokalna) - organizacja eventów i konferencji - udział w targach inwestycyjnych, Jaka powinna być big idea i claim kampanii? Kto powinien być twarzą kampanii Strefa Zamość rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych? 4

5 I. WNIOSKI I REKOMENDACJE ZAPREZENTOWANE W ANALIZIE DIAGNOSTYCZNEJ Miasto Zamość jest jednym z bardziej atrakcyjnych inwestycyjnie powiatów Lubelszczyzny. Według Analizy diagnostycznej przygotowanej w pierwszym etapie realizacji projektu Strefa Zamość-rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B, decyduje o tym: korzystna lokalizacja - położenie Zamościa na przecięciu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, położenie geopolityczne w pobliżu granicy z Ukrainą, w pobliżu dwóch przejść granicznych drogowokolejowych, niepowtarzalne walory architektury - wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz tytuł jednego z Siedmiu Cudów Polski świadczą o posiadaniu znakomitego dziedzictwa kulturowego utrzymującego wizerunek miasta jako unikalnego ośrodka historycznego, relatywnie wysoki poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta i jego dalszy rozwój, korzystne warunki demograficzne - wysoki wskaźnik osób posiadających wyższe wykształcenie, duży odsetek osób w wieku produkcyjnym, wolne, dogodnie położone, uzbrojone tereny inwestycyjne, ulokowane w obrębie Podstrefy Zamojskiej SSE EURO-PARK MIELEC, o powierzchni 35 ha, dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna, społeczna i gospodarcza 5

6 wysoki poziom rozwoju infrastruktury technicznej (duże rezerwy wody pitnej, energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz rezerwy przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków), unikalna w skali kraju, ciągle rozbudowywana, sieć własnej infrastruktury teletechnicznej, która może służyć w przyszłości zarówno jako narzędzie bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców, jak i podwalina pod rozwój nowoczesnych usług (e-biznes, e-learnig, e-health), otoczenie miasta - od północy, wschodu i południa Zamość otoczony jest ekologicznymi obszarami węzłowymi o znaczeniu międzynarodowym, wskazanymi do ochrony w koncepcji ogólnopolskiej sieci ekologicznej ECONET Polska i w sieci obszarów chronionych NATURA Te niezwykle atrakcyjne turystycznie i krajoznawczo regiony, o zdrowym klimacie i nieskażonym środowisku naturalnym, położone są w odległości zaledwie 20 km od miasta, co predysponuje je do utworzenia atrakcyjnego kompleksu turystyczno- krajoznawczego w skali ponadregionalnego ożywienia ruchu turystycznego, prorozwojowa polityka władz lokalnych. Rekomendacje W rekomendacjach zawartych w Analizie diagnostycznej zawarte zostały tezy, których prawdziwość została zweryfikowana w trakcie badań społecznych na próbie 800 polskich przedsiębiorców oraz badań dokumentowych i analiz materiałów źródłowych. Teza nr 1 Miasto Zamość jest postrzegane jako miejsce na mapie atrakcji turystycznych Polski, jednak nie ma ono żadnego profilu gospodarczego i nie wzbudza żadnych konotacji biznesowych. 6

7 Teza nr 2 Miasto Zamość w istniejących warunkach otoczenia, słusznie wykorzystuje możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje w rewitalizację Starego Miasta. Teza nr 3 Brak jest informacji o motywach podejmowania decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorców na terenie Polski południowowschodniej. Teza 4 Wiedza i informacje o Zamościu posiadane przez przedsiębiorców są stereotypowe i nie uwzględniają rzeczywistej sytuacji miasta. Teza 5 Percepcja dotychczasowych kampanii promocyjnych Zamościa wśród przedsiębiorców jest niewielka. Teza 6 Istnieją zdaniem przedsiębiorców czynniki kreujące konkurencyjną Zamościa na tle regionu i kraju. przewagę Teza 7 Miasto Zamość posiada stosunkowo młode struktury demograficzne; funkcjonują w niej 4 uczelnie wyższe, kilkanaście szkół zawodowych i policealnych ten potencjał można wykorzystać na rzecz firm, które tutaj zechcą inwestować. 7

8 II. STAN WIEDZY INWESTORÓW O ZAMOŚCIU 1 Przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2010 roku przez TNS OBOP badania, miały na celu określenie stopnia możliwości inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw, opinii na temat inwestowania oraz pomiar satysfakcji i wizerunku miasta Zamość. W badaniu metodą CATI uczestniczyła ogólnopolska próba 800 przedsiębiorstw z nadreprezentacją regionalną - firmy z branży produkcyjnej, usługowej oraz okołoturystycznej. Zamość jako ośrodek gospodarczy, a także zamojska gospodarka - z jej produktami i potencjalnymi możliwościami podejmowania relacji inwestorskich - nie są w Polsce znane. Uczestniczący w badaniu polscy przedsiębiorcy, jeżeli w ogóle kojarzą miasto Zamość, to postrzegają je raczej jako atrakcję turystyczną. Ponad 80 proc. badanych nie ma żadnych relacji biznesowych z Zamościem. Nieco mniej niż 50 proc nigdy nie była w naszym mieście. Ci, którzy byli, w większości odwiedzali miasto prywatnie, w celach turystycznych i zwykle pochodzili z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Przedsiębiorstwa i ich plany inwestycyjne 1. Spośród firm działających w ramach produkcji, usług oraz branży okołoturystycznej, niemal wszyscy przedsiębiorcy mają zamiar inwestować w ciągu najbliższych 5 lat. 2. Głównym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstw ma być rozszerzenie aktualnej oferty o nowe produkty i usługi (82%). Taką decyzję podejmują istotnie najrzadziej firmy z branży budowlanej (70%) oraz zajmującej się 1 na podstawie informacji uzyskanych w badaniach przeprowadzonych przez TNS OBOP na 800 polskich przedsiębiorcach 8

9 nieruchomościami i obsługą działalności gospodarczej (63%). 3. Z kolei o powstaniu nowych punktów sprzedaży częściej myślą przedsiębiorcy z sektora handel hurtowy i detaliczny oraz produkcja i przetwórstwo spożywcze. 4. O rozpoczęciu działalności w nowej branży myśli natomiast co czwarty inwestor, jednakże z analizy odpowiedzi wynika, że nowa branża postrzegana jest jako nowa działalność w obrębie tego samego sektora. Jeżeli posiadam plany inwestycyjne to gdzie i dlaczego? 5. Zdecydowana większość firm ma zamiar przeprowadzić inwestycje już w nadchodzącym 2011 roku (68%), jednak inwestycje w dużej mierze będą prowadzone w dotychczasowej lokalizacji i będą polegały głównie na rozbudowie istniejących placówek. Nowe miejsca powstaną głównie w 9

10 ramach rozszerzenia istniejącej już oferty produktowo- usługowej. Jedynie 8% ma zamiar zainwestować w innym województwie. 6. Brak skłonności do inwestycji w Polsce południowo wschodniej deklaruje ponad połowa firm (51%). Interpretując ten wynik należy mieć jednak na uwadze fakt, że niewielka część inwestorów jest gotowa do inwestowania w rejonach oddalonych od własnej lokalizacji. 7. Nieco innego zdania są przedsiębiorcy działający w branżach okołoturystycznych (hotelarstwo, gastronomia, rozrywka). W opinii takich potencjalnych inwestorów, kluczowym czynnikiem do podjęcia decyzji w kwestii wyboru miejsca dla pomyślnego rozwoju biznesu jest atrakcyjność lokalizacji (oferta kulturowa, wypoczynkowa). Natomiast, najmniej ważnym elementem jest bliskość granicy państwowej oraz istnienie strefy ekonomicznej. Warto dodać, że firmy z woj. małopolskiego rzadziej uważają bliskość granicy jako nieważny element przy wyborze lokalizacji. 8. W opinii inwestorów z branż: produkcyjnej, usługowej oraz okołoturystycznej, kluczowym czynnikiem do podjęcia decyzji w kwestii wyboru miejsca dla pomyślnego rozwoju biznesu jest wielkość, potencjał i dostępność rynków zbytu. Natomiast czynnikiem niebranym pod uwagę jest bliskość granicy państwowej. 10

11 Inwestycje w Zamościu? 9. Ponad 4 na 10 inwestorów nigdy nie była w Zamościu (43%). Zbliżona liczba osób miała możliwość odwiedzenia tego miasta, jednak w zdecydowanej większości przypadków ich wizyta miała charakter prywatny. 10. Z deklaracji firm wynika, że relacje biznesowe z kontrahentami z Zamościa ma co piąta firma z analizowanych branż. 11. W świadomości zdecydowanej większości inwestorów nie funkcjonuje Zamojska Podstrefa Ekonomiczna. Jedynie 2 na 100 inwestorów zgłębiło wiedzę w tym zakresie, a 15% w ogóle słyszało o istnieniu takiej strefy. 12. Mając w świadomości fakt istnienia zamojskiej strefy ekonomicznej, połowa inwestorów wykazuje zainteresowanie inwestycją na tym terenie (51%) ze względu na nowy rynek zbytu produktów i usług (17%) oraz samo istnienie strefy ekonomicznej (8%). Nie mniej jednak, wśród inwestorów są również przedsiębiorcy nie zainteresowani inwestycją w tej części Polski, tacy, dla których biznesów fakt istnienia strefy ekonomicznej nie ma 11

12 żadnego znaczenia (16%). Ponadto czynnikiem, który może wpłynąć na mniejsze zainteresowanie zamojską strefą dotychczasowej lokalizacji (16%). jest zbyt duża odległość od 13. Zdaniem inwestorów najbardziej zachęcającym czynnikiem do inwestowania w zamojskiej strefie ekonomicznej jest koszt siły roboczej, jej dostępność oraz otwartość i przychylność władz. 12

13 14. Najmniej zachęcającym elementem dla inwestorów jest baza surowcowa oraz poziom rozwoju gospodarczego, które z punktu widzenia przedsiębiorców usługowych i produkcyjnych może stanowić pewną barierą do inwestowania. Jak inwestorzy postrzegają Zamość? 15. Wśród większości przedsiębiorców Zamość cieszy się dobrą reputacją (66%) oraz dużą sympatią (59%). Skojarzenia jakie wywołuje w pierwszej kolejności nazwa Zamość dotyczą kwestii głównie architektonicznych i można by przypuszczać, na podstawie spontanicznych wypowiedzi respondentów, że Zamość jest postrzegany jako jedno z ciekawszych pod względem architektury miast w Polsce. Takiego typu skojarzenia mają z pewnością związek, z faktem, że połowa inwestorów jest przekonana, że Zamość jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO, zaś ponad co trzeci, że Zamość jest jednym z 7 cudów Polski. 13

14 16. Miasto Zamość, nie przywodzi natomiast ani skojarzeń natury biznesowej, ani związanych z rozwojem gospodarki, o czym świadczy fakt, że blisko połowa inwestorów postrzega Zamość jako miasto o przeciętnym, a nawet słabym poziomie rozwoju gospodarczego (52%). Ponadto, co trzecia firma jest przekonana, że Zamość to miasto z rozwijającym się szkolnictwem wyższym, co piąta zaś, że jest to miasto o jednym z wyższych poziomów inwestycji wspieranych przez Unię Europejską. 17. W opinii inwestorów Zamość i okolice są dobrą lokalizacją na inwestycje związane z usługami i produkcją nastawioną na wymianę z rynkiem ukraińskim i rosyjskim oraz możliwość inwestowania w turystykę. 18. Ponadto inwestorzy widzą potencjał tej lokalizacji dla branży przetwórstwa spożywczego, ze względu na bliskość terenów ekologicznych. Z kolei znacznie mniej przedsiębiorców jest zdania, że Zamość to miasto z możliwościami do inwestowania w nowe technologie czy badana i rozwój (B+R). 19. Brak skojarzeń, jak również duży odsetek odpowiedzi nie wiem w pytaniach wizerunkowych świadczy o niedostatecznej znajomości walorów i zachodzących zmian w Zamościu i okolicach. Wskazuje na to też fakt, że zdecydowana większość polskich inwestorów nie widziała w ciągu ostatnich 2 lat żadnej kampanii promującej ten region. 14

15 Zamość zachęca i zniechęca Badania potwierdzają tezę, zdefiniowaną w analizie diagnostycznej, że Zamość postrzegany jest jako atrakcja turystyczna i ma bardzo dobrą lub dobrą reputację (tak wyraża się 62proc. badanych). W odpowiedzi na pytanie otwarte o skojarzenia z Zamościem, prawie 70 proc. badanych spontanicznie wymienia słowa klucze charakterystyczne dla miejsc będących atrakcją turystyczną, takie jak: starówka, stary rynek, stare miasto, piękne miasto, ładne miasto, ciekawe miasto, zabytki, historia, miasto historyczne, Jan Zamoyski, rodzina Zamoyskich, turystyka. Miasto Zamość jest postrzegane przez potencjalnych inwestorów jako piękne miejsce na mapie atrakcji turystycznych. Brak mu jednak jakiegokolwiek profilu gospodarczego czy konotacji biznesowych. W tym kontekście również Teza nr 2 ze wspomnianej diagnozy wskazuje na zasadność działań władz miasta zmierzających do maksymalnego wykorzystania środków unijnych na inwestycje w rewitalizację Starego Miasta. Teza nr 3. Brak jest informacji o motywach podejmowania decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorców na terenie Polski południowo- Wschodniej, jednak wyraźnie widoczne jest, iż inwestycje w Polsce Południowo-Wschodniej motywowane są niskimi kosztami siły roboczej. Mniej istotne są jakość i kwalifikacje siły roboczej ( a co za tym idzie, inwestorzy nie zamierzają tworzyć w tej części kraju miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej, odpowiednio wynagradzanych) Czynniki ważne, a czynniki zachęcające do inwestowania w Zamościu 15

16 Tabela 1. Trzy czynniki o największym znaczeniu, skłaniające do podjęcia decyzji o inwestowaniu, wg opinii przedsiębiorców Polska Kwalifikacje pracowników w docelowej lokalizacji Inwestycje w dalszy rozwój na poziomie lokalnym Koszt siły roboczej / Koszt zatrudnienia pracownika Zamość Koszt siły roboczej / Koszt zatrudnienia pracownika Otwartość i gotowość do współpracy władz lokalnych (ulgi i zachęty inwestycyjne) Dostęp do siły roboczej Źródło Opracowanie własne na podstawie raportu Badanie potencjału inwestycyjnego Zamościa, Moduł 1 - Możliwe kierunki i rozwój inwestycji zewnętrznych w Zamościu z uwzględnieniem istnienia podstrefy ekonomicznej, TNS OBOP, listopad-grudzień 2010 r. N=800 16

17 Tabela 2. Trzy czynniki o najmniejszym znaczeniu przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu, wg opinii przedsiębiorców Polska Zamość 1. Bliskość granicy państwowej Baza surowcowa Istnienie specjalnej strefy 2. Bliskość granicy państwowej ekonomicznej Istniejąca infrastruktura 3. Baza surowcowa transportowa (drogowa, kolejowa, lotnicza Źródło Opracowanie własne na podstawie raportu Badanie potencjału inwestycyjnego Zamościa, Moduł 1 - Możliwe kierunki i rozwój inwestycji zewnętrznych w Zamościu z uwzględnieniem istnienia podstrefy ekonomicznej, TNS OBOP, listopad-grudzień 2010 r. N=800 Teza 4 i Teza 5 zakładają, że wiedza i informacje o Zamościu czerpane są przez przedsiębiorców z różnych i nierozpoznanych źródeł. Potwierdzają to w jakimś stopniu badania przeprowadzone przez TNS OBOP. Tylko 18 proc. przedsiębiorców zauważyło jakąkolwiek kampanię promująca Zamość, a zaledwie co piąty z nich wskazał program TV jako źródło wiedzy o mieście. Znamienne jest to, że 5 proc. badanych wskazało, że zapamiętało kampanię mówiącą o inwestycjach i rozwoju Zamościa. Raport z badań nie pozwala na stwierdzenie w jaki sposób badani posiedli wiedzę o kampaniach promocyjnych Zamościa. Czy istnieją jakiekolwiek czynniki budujące przewagę konkurencyjną Zamościa na tle regionu i kraju. Teza nr 6 zakładała, że tak. 17

18 Dla inwestorów zainteresowanych inwestycjami w branże około turystyczne Zamość jest atrakcyjnym miejscem, co jest zauważane i jasno prezentowane w przeprowadzonych wywiadach z przedsiębiorcami. Jednak warto pamiętać, że celem nadrzędnym jest przyciągniecie do Zamościa inwestorów spoza branż około turystycznych. Badania przeprowadzone przez TNS OBOP oraz wnioski płynące z innych badań, choćby tych przeprowadzonych w województwie mazowieckim wskazują, że przedsiębiorcy oczekują dostępu do taniej siły roboczej. Należy zastanowić się, czy uzasadnione jest budowanie takiego przekazu, który sugerowałby, że Zamość jest miejscem z tak opisanymi atutami i czy w rzeczywistości jest to przewaga konkurencyjna. 18

19 III. CZY ZAMOŚĆ POWINIEN REALIZOWAĆ ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE W PLANACH ROZWOJU GOSPODARKI W REGIONIE? Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata Cele i priorytety strategii oraz system wdrażania (z 2009 r.) wymienia kilkanaście szans rozwoju województwa, wskazując na możliwe i pożądane kierunki rozwoju. Szanse rozwoju: - udział regionu w globalnych procesach rozwojowych Unii Europejskiej (funkcjonowanie gospodarki w strukturach jednolitego rynku europejskiego, dostęp do instrumentów polityki strukturalnej); - zaawansowanie procesów restrukturyzacyjnych w gospodarce; - potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych umożliwiający rozwój praktycznie wszystkich kierunków upraw i hodowli; - rozwój sektora usług rynkowych połączony ze wzrostem zamożności społeczeństwa w regionie ; - specjalizacja regionu w niszowych sektorach produkcji i usług (produkcja wysokiej jakości żywności, produkcja ekoenergii, rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych, usługi turystyczne i opiekuńczo-medyczne) - rozwój kontaktów międzynarodowych firm z regionu i wzrost ich świadomości w zakresie konkurowania w oparciu o wiedzę i nowe technologie; - rozwój klastrów i parków przemysłowych w oparciu o duże firmy z regionu i zaplecze badawczo-rozwojowe; 19

20 - wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego w regionie w ramach tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badań i Innowacji i rozwoju krajowego i regionalnego systemu innowacji; - wykorzystanie potencjału B+R do zwiększania konkurencyjności regionalnej gospodarki i budowania makroregionów gospodarki opartej na wiedzy (Dolina Lotnicza, Dolina Ekologicznej Żywności); - wykorzystanie przygranicznego położenia regionu do rozwoju wysoko specjalistycznych usług w powiązaniu z firmami globalnymi oraz rozwoju kontaktów gospodarczych ze Wschodem; - zwiększony napływ środków pomocowych do regionu i ich koncentracja na inwestycjach i działaniach sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i tworzeniu miejsc pracy; - napływ kapitału zagranicznego, w tym inwestycji bezpośrednich, wzrost udziału nowych inwestycji typu greenfield ; - korzystne trendy i zmiany struktury wymiany handlowej z zagranicą (w tym na rynku rolno-spożywczym); - rozwój gospodarki elektronicznej i innych technik społeczeństwa informacyjnego Jednocześnie warto przytoczyć wypowiedź marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana, który w wywiadzie dla lokalnej gazety, powiedział (grudzień 2010): Przestawimy województwo z promocji kaszy, pierogów, kompotu i świeżego powietrza na promocję gospodarczą. Do tego potrzebny jest cały system. Zaczniemy od uruchomienia centrum obsługi inwestorów. Potrzebna nam jest do tego promocja. PAIiIZ od stycznia uruchomi projekt nad którym pracowałem jeszcze w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W 20

21 pięciu wschodnich województwach powstaną takie centra. Są na to pieniądze europejskie. Chcę też zacieśnić współpracę podstref ekonomicznych w celu wymiany informacji, myśli technicznej. Strefy współpracowałyby z uczelniami i organizacjami pozarządowymi, które kształciłyby kadry dla biznesu zainteresowanego inwestowaniem w strefach. Ważne jest też stworzenie systemu informacji przestrzennej, czyli specjalnej platformy internetowej. Polega to na tym, że jak inwestor zobaczy reklamę Lubelszczyzny, może wejść na odpowiednią stronę i wpisze sobie: wielkość poszukiwanej działki, wymagania co do dostępu do pracowników i możliwości komunikacyjne. Wówczas system wskaże mu lokalizacje. Dopiero po tym inwestor z Hanoweru lub Warszawy dzwoni do centrum obsługi inwestora, lub do konkretnej gminy i pyta o szczegóły. W tym kontekście wszelkie działania realizowane w ramach projektu Strefa Zamość - rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B, mają głęboki, uzasadniony sens i ściśle korelują z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata oraz poglądami władz wojewódzkich. Dowodem na to jest również fakt dofinansowania projektu promocji strefy ekonomicznej w Zamościu. Promocja możliwości inwestycyjnych, a docelowo zwiększenie zatrudnienia jest kluczem do poprawy sytuacji społecznej w regionie i rozwoju podstaw nowoczesnego społeczeństwa. Zapis w Strategii mówiący o 21

22 konieczności realizacji działań nakierowanych na wzrost zatrudnienia i dochodów mieszkańców regionu jest w pełni realizowany w tym projekcie. W Strategii zapisano sekwencję działań na Lubelszczyźnie do 2015 roku w następujący sposób: Głównym warunkiem przyszłego rozwoju regionu i wzrostu jego konkurencyjności jest coraz wyższa zdolność pomnażania kapitału, co jest przede wszystkim funkcją sfery rynkowej. W orientacyjnym horyzoncie najbliższych piętnastu lat owe działania i oczekiwane ich rezultaty można podzielić na dwie fazy (bez wyraźnego określania podokresów). Faza I będzie okresem przygotowania instytucjonalnego i przestrzennego do efektywnego wspomagania rozwoju regionu, w tym gównie sfery rynkowej. Jest to faza wymagająca dostosowań wszelkiej administracji publicznej, w tym państwowej i samorządowej do tworzenia realnych warunków rozwoju sfery rynkowej przedsiębiorczości, w tym głównie małych jej form. W fazie II należy spodziewać się rezultatów rozległych działań fazy I, to znaczy rozwoju bazy ekonomicznej regionu (przedsiębiorczości), inwestycji i miejsc pracy w tej sferze. Efekty fazy II (poprzez ekonomiczne korzyści zewnętrzne tworzone przez firmy) będą mogły mocniej zasilać budżety samorządowe oraz ożywiać rynki lokalne i ponadlokalne. Będą mogły także umocnić partnerstwo publiczno-prywatne w dalszym wspomaganiu rozwoju. Dwie wymienione fazy rozwoju regionu mieszczą się w horyzoncie czasowym Strategii Rozwoju Kraju do 2015 roku okresie programowania pomocy unijnej, to jest w latach W perspektywie strategicznej przewidzianej w Strategii Rozwoju Kraju do 2015 roku może mieścić się tylko część pozytywnych efektów rozwojowych 22

23 przewidzianych w dwu wymienionych fazach. Zasadnicza ich część może pojawiać się po tym okresie. Stąd też w projekcji przyszłości przewiduje się drugi etap do 2020 roku. 23

24 IV. DOŚWIADCZENIA INNYCH REGIONÓW 4.1 Mazowsze bada inwestorów Dostępne są różne badania, w tym najnowsze badanie atrakcyjności inwestycyjnej województwa mazowieckiego przygotowane na zlecenie Agencji Rozwoju Mazowsza przez firmę WYG International. To materiał badawczy, który na przykładzie województwa mazowieckiego pozwolił przeanalizować cenne dane mówiące o tym, jak przyciągnąć i zatrzymać inwestora. O dziwo bardzo zbieżne z wynikami badań dotyczący inwestowania w Zamościu. Badanie WYG International miało trzy założenia: - bliższe określenie roli czynników, które w opinii badanych miały znaczenie decydujące dla ulokowania działalności w tym właśnie regionie, czynników zarówno twardych, bezpośrednio związanych z inwestycją, jak i miękkich, takich jak otoczenie społeczne, kulturalne czy przyrodnicze, - ocena prowadzonych działań promocyjnych czy i w jakim stopniu były istotne. - uzyskanie odpowiedzi na pytanie o rolę działalności władz lokalnych w zakresie obsługi inwestora na terenie województwa mazowieckiego. Badanie zrealizowane zostało wśród kadry menedżerskiej firm zagranicznych, inwestujących na terenie województwa mazowieckiego na zlecenie i w ścisłej współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza. Było ono pierwszym etapem prac analityczno-badawczych, które stały się podstawą dla opracowania przez konsultantów WYG Planu promocji gospodarczej województwa mazowieckiego do roku Badanie przeprowadzono metodą CATI na grupie 160 inwestorów z terenu całego województwa mazowieckiego reprezentujących firmy produkcyjne, centra usług, zróżnicowane pod kątem branż i kapitału 24

25 zagranicznego. Wśród badanej populacji dominowały zdecydowanie firmy średnie i duże. Respondentami były osoby z najwyższych szczebli zarządzania, które uczestniczyły w procesie decyzyjnym dotyczącym umiejscowienia inwestycji prezesi, dyrektorzy generalni, dyrektorzy międzynarodowi itd. Promocja atrakcyjności inwestycyjnej województwa mazowieckiego, w odbiorze respondentów, nie była i nie jest zakrojona na szeroką skalę. Zaledwie 20 proc. badanych stwierdziło, że spotkało się z działaniami promującymi atrakcyjność inwestycyjną regionu. Wielu spośród inwestorów, którzy kiedykolwiek spotkali się z działaniami promującymi tego typu wartości, zauważyło brak ogólnopolskiej kampanii medialnej. Badanie pozwoliło wysnuć interesujący wniosek dotyczący stosunkowo silnej oferty prywatnych agencji nieruchomości aż połowa badanych dowiedziała się o dostępnym terenie pod inwestycje właśnie za ich pośrednictwem. Niemałą rolę w działalności informacyjnej odegrały władze samorządowe 35 proc. badanych mówiło o nich w tym kontekście. Powyższe wyniki potwierdzają dobitnie, że należy się promować! Warto to robić, bowiem tylko w ten sposób można szerzej i aktywniej dotrzeć do potencjalnych inwestorów. Badanie pokazało również, że w procesie inwestycyjnym liczy się pośrednik prywatny. W świetle może pytanie, czy nie lepiej i taniej byłoby wesprzeć firmy zawodowo zajmujące się biznesowym oferowaniem nieruchomości a nie samodzielnie budować duże zespoły ludzkie? Rzecz jasna partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce znajduje się w powijakach, co, biorąc pod uwagę wyniki badań, może być jedną z przyczyn stosunkowo słabej (w przeliczeniu na głowę mieszkańca) pozycji naszego kraju na rynku pozyskiwania inwestycji zagranicznych. 25

26 Najistotniejszymi czynnikami decydującymi o ulokowaniu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego okazały się: zasoby ludzkie, zwłaszcza kwalifikacje i dostępność siły roboczej; ze względu na profil badanych firm infrastruktura: drogowa, a co szczególnie interesujące również kolejowa, oraz bliskość lotniska międzynarodowego; dostępność poddostawców oraz wielkość, potencjał i dostępność rynków zbytu. Bardzo duże znaczenie dla badanych inwestorów mają zasoby ludzkie, w szczególności dostępność siły roboczej czynnik ten jako istotny wymieniło prawie 90 proc. respondentów. Mimo wskazywania na istotną rolę kwalifikacji zasobów ludzkich, mniejsze znaczenie w odpowiedziach respondentów miały szkoły wyższe i uczelnie w regionie. Na podstawie badania można postawić tezę, że liczą się technicy odpowiednie średnie wykształcenie może być silnym czynnikiem proinwestycyjnym. Z drugiej strony jednak te odpowiedzi poddają w wątpliwość wiarę w znaczenie innowacji i potencjału badawczego w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, że w dzisiejszym wyścigu gospodarczym wygrywają gospodarki oparte na wiedzy, jest to wskaźnik wysoce niepokojący. Potwierdza on, że od strony inwestorów nasz potencjał naukowo-technologiczny jawi się jako praktycznie nieznaczący. Jest to jednak problem państwa jako całości. Infrastruktura drogowa, kolejowa oraz bliskość lotniska międzynarodowego to czynniki istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej dla zdecydowanej większości badanych 80 proc. wskazań. Bez wątpienia nie bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, iż badaniem objęte zostały firmy w większości z kapitałem zagranicznym, produkcyjne, dla których sprawna komunikacja, także z zagranicą, to podstawa działalności. Warto zatem wskazać, że lotniska regionalne, dostępne przynajmniej dla niewielkich samolotów dyspozycyjnych, mogą być istotnym czynnikiem przyciągającym inwestora. 26

27 Niezwykle istotna jest infrastruktura inna niż transportowa. Na znaczenie tego czynnika wskazuje 66 proc. respondentów. Duże znaczenie respondenci przypisali dostępności poddostawców komponentów i materiałów w regionie. Niskie ceny tego typu produktów mają, co ciekawe, znaczenie dużo mniejsze, natomiast gdy weźmiemy pod uwagę ich jakość odpowiedzi rozkładają się prawie na równi. Nie bez znaczenia dla objętych badaniem inwestorów był rynek zbytu. W badanym regionie jego wielkość i potencjał zostały uznane za istotne przez 75 proc. Znaczenie dla prawie 70 proc. respondentów ma także sama lokalizacja województwa stwarzająca łatwą dostępność do innych rynków zbytu. Jak się wydaje, badanie procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem tzw. renty geograficznej może dać interesujące wskazówki dla instytucji zajmujących się pozyskiwaniem inwestora. Czynnikami najmniej istotnymi okazały się kontakty pozabiznesowe, Specjalne Strefy Ekonomiczne, oferta hoteli i restauracji oraz konkurencyjność na rynku. Jak się okazuje, dla zdecydowanej większości badanych 84 proc. zupełnie nieistotna w procesie decyzyjnym o ulokowaniu inwestycji okazała się możliwość skorzystania z oferty Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Respondenci nie deklarowali zainteresowania ofertą stref ekonomicznych, argumentując to m.in. faktem, iż nie istniały w momencie rozpoczynania przez nich działalności na terenie województwa, bądź uznając to w większości za niepotrzebne, nieistotne dla ich działalności, bądź wreszcie wskazując, że interesujące ich tereny znajdowały i znajdują się poza terenem SSE. Te odpowiedzi warte są szerszego komentarza. Jak się wydaje teza, że strefa to rodzaj okazji specjalnej, wisienka na torcie, a nie niezbędny czynnik rozwojowy, uzyskała w naszych badaniach silne wsparcie. Jeśli jest 27

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Torunia

Strategia Rozwoju Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia Strategia Rozwoju Miasta Torunia na lata 2009-2020 Projekt Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R....

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

STRATEGIA PROMOCJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO opracowana przez WYG International/Grupę PRC Warszawa, grudzień 2007 r. I. Spis treści 2 Spis treści I. Wstęp 2 II. Recenzje 6 III. Wprowadzenie do strategii 9 IV. Metodologia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich Spis treści Wstęp 3 1. Analiza SWOT 7 1.1. Wprowadzenie do analizy SWOT 7 1.2. O analizie SWOT 7 1.3. Analiza SWOT (gospodarka) 10 1.4. Analiza SWOT (kultura) 12 1.5. Analiza SWOT (edukacja) 14 1.6. Analiza

Bardziej szczegółowo