Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość"

Transkrypt

1 Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych badań rynkowych oraz wcześniej przeprowadzonej analizy diagnostycznej Dr Bogusław Klimczuk Zamość, grudzień 2010 Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B

2 Spis streści WSTĘP... 3 I. WNIOSKI I REKOMENDACJE ZAPREZENTOWANE... 5 W ANALIZIE DIAGNOSTYCZNEJ... 5 II. STAN WIEDZY INWESTORÓW O ZAMOŚCIU... 8 III. CZY ZAMOŚĆ POWINIEN REALIZOWAĆ ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE W PLANACH ROZWOJU GOSPODARKI W REGIONIE? IV. DOŚWIADCZENIA INNYCH REGIONÓW Mazowsze bada inwestorów Promocja gmin śląskich V. KAMPANIA PROMOCYJNA W RAMACH PROJEKTU STREFA ZAMOŚĆ - ROZWÓJ GOSPODARCZY MIASTA NA BAZIE INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH VI. KOMU POWINNIŚMY KOMUNIKOWAĆ FAKT ISTNIENIA PODSTREFY? VII. TWARZ KAMPANII STREFA ZAMOŚĆ ROZWÓJ GOSPODARCZY MIASTA NA BAZIE INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH, JEJ BIG IDEA I CLAIM PODSUMOWANIE

3 WSTĘP Niniejsze opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Strefa Zamość - rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B Celem opracowania jest kompleksowy opis wizji, propozycja rozwiązań i wyjaśnienie założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z raportów z przeprowadzonych badań rynkowych oraz wcześniej wykonanej analizy diagnostycznej. Analiza daje odpowiedź na następujące pytania: Jaki jest stan wiedzy inwestorów o Zamościu, jakie informacje uzyskano w badaniach przeprowadzonych przez TNS OBOP na 800 polskich przedsiębiorcach? Które branże - jeżeli w ogóle - powinny być traktowane jako ważniejsze ze względu na specyfikę miasta i możliwości otwierające się przed Zamościem po powołaniu podstrefy ekonomicznej? Czy Zamość powinien realizować założenia przyjęte w planach rozwoju gospodarki w regionie? Czy istnieją w Polsce miasta o podobnej wielkości i specyfice, których doświadczenia mogą zostać wykorzystane w realizacji tej kampanii? W jaki sposób należy zachęcać do inwestowania w Zamościu? Jak należy wykorzystać założone w projekcie kampanii narzędzia promocji, w szczególności: - działania PR w ramach Biura Obsługi Inwestora - reklama telewizyjna (telewizja biznesowa) 3

4 - reklama prasowa (prasa ogólnopolska i lokalna) - reklama internetowa i własna strona www (prasa ogólnopolska i lokalna) - organizacja eventów i konferencji - udział w targach inwestycyjnych, Jaka powinna być big idea i claim kampanii? Kto powinien być twarzą kampanii Strefa Zamość rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych? 4

5 I. WNIOSKI I REKOMENDACJE ZAPREZENTOWANE W ANALIZIE DIAGNOSTYCZNEJ Miasto Zamość jest jednym z bardziej atrakcyjnych inwestycyjnie powiatów Lubelszczyzny. Według Analizy diagnostycznej przygotowanej w pierwszym etapie realizacji projektu Strefa Zamość-rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B, decyduje o tym: korzystna lokalizacja - położenie Zamościa na przecięciu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, położenie geopolityczne w pobliżu granicy z Ukrainą, w pobliżu dwóch przejść granicznych drogowokolejowych, niepowtarzalne walory architektury - wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz tytuł jednego z Siedmiu Cudów Polski świadczą o posiadaniu znakomitego dziedzictwa kulturowego utrzymującego wizerunek miasta jako unikalnego ośrodka historycznego, relatywnie wysoki poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta i jego dalszy rozwój, korzystne warunki demograficzne - wysoki wskaźnik osób posiadających wyższe wykształcenie, duży odsetek osób w wieku produkcyjnym, wolne, dogodnie położone, uzbrojone tereny inwestycyjne, ulokowane w obrębie Podstrefy Zamojskiej SSE EURO-PARK MIELEC, o powierzchni 35 ha, dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna, społeczna i gospodarcza 5

6 wysoki poziom rozwoju infrastruktury technicznej (duże rezerwy wody pitnej, energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz rezerwy przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków), unikalna w skali kraju, ciągle rozbudowywana, sieć własnej infrastruktury teletechnicznej, która może służyć w przyszłości zarówno jako narzędzie bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców, jak i podwalina pod rozwój nowoczesnych usług (e-biznes, e-learnig, e-health), otoczenie miasta - od północy, wschodu i południa Zamość otoczony jest ekologicznymi obszarami węzłowymi o znaczeniu międzynarodowym, wskazanymi do ochrony w koncepcji ogólnopolskiej sieci ekologicznej ECONET Polska i w sieci obszarów chronionych NATURA Te niezwykle atrakcyjne turystycznie i krajoznawczo regiony, o zdrowym klimacie i nieskażonym środowisku naturalnym, położone są w odległości zaledwie 20 km od miasta, co predysponuje je do utworzenia atrakcyjnego kompleksu turystyczno- krajoznawczego w skali ponadregionalnego ożywienia ruchu turystycznego, prorozwojowa polityka władz lokalnych. Rekomendacje W rekomendacjach zawartych w Analizie diagnostycznej zawarte zostały tezy, których prawdziwość została zweryfikowana w trakcie badań społecznych na próbie 800 polskich przedsiębiorców oraz badań dokumentowych i analiz materiałów źródłowych. Teza nr 1 Miasto Zamość jest postrzegane jako miejsce na mapie atrakcji turystycznych Polski, jednak nie ma ono żadnego profilu gospodarczego i nie wzbudza żadnych konotacji biznesowych. 6

7 Teza nr 2 Miasto Zamość w istniejących warunkach otoczenia, słusznie wykorzystuje możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje w rewitalizację Starego Miasta. Teza nr 3 Brak jest informacji o motywach podejmowania decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorców na terenie Polski południowowschodniej. Teza 4 Wiedza i informacje o Zamościu posiadane przez przedsiębiorców są stereotypowe i nie uwzględniają rzeczywistej sytuacji miasta. Teza 5 Percepcja dotychczasowych kampanii promocyjnych Zamościa wśród przedsiębiorców jest niewielka. Teza 6 Istnieją zdaniem przedsiębiorców czynniki kreujące konkurencyjną Zamościa na tle regionu i kraju. przewagę Teza 7 Miasto Zamość posiada stosunkowo młode struktury demograficzne; funkcjonują w niej 4 uczelnie wyższe, kilkanaście szkół zawodowych i policealnych ten potencjał można wykorzystać na rzecz firm, które tutaj zechcą inwestować. 7

8 II. STAN WIEDZY INWESTORÓW O ZAMOŚCIU 1 Przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2010 roku przez TNS OBOP badania, miały na celu określenie stopnia możliwości inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw, opinii na temat inwestowania oraz pomiar satysfakcji i wizerunku miasta Zamość. W badaniu metodą CATI uczestniczyła ogólnopolska próba 800 przedsiębiorstw z nadreprezentacją regionalną - firmy z branży produkcyjnej, usługowej oraz okołoturystycznej. Zamość jako ośrodek gospodarczy, a także zamojska gospodarka - z jej produktami i potencjalnymi możliwościami podejmowania relacji inwestorskich - nie są w Polsce znane. Uczestniczący w badaniu polscy przedsiębiorcy, jeżeli w ogóle kojarzą miasto Zamość, to postrzegają je raczej jako atrakcję turystyczną. Ponad 80 proc. badanych nie ma żadnych relacji biznesowych z Zamościem. Nieco mniej niż 50 proc nigdy nie była w naszym mieście. Ci, którzy byli, w większości odwiedzali miasto prywatnie, w celach turystycznych i zwykle pochodzili z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Przedsiębiorstwa i ich plany inwestycyjne 1. Spośród firm działających w ramach produkcji, usług oraz branży okołoturystycznej, niemal wszyscy przedsiębiorcy mają zamiar inwestować w ciągu najbliższych 5 lat. 2. Głównym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstw ma być rozszerzenie aktualnej oferty o nowe produkty i usługi (82%). Taką decyzję podejmują istotnie najrzadziej firmy z branży budowlanej (70%) oraz zajmującej się 1 na podstawie informacji uzyskanych w badaniach przeprowadzonych przez TNS OBOP na 800 polskich przedsiębiorcach 8

9 nieruchomościami i obsługą działalności gospodarczej (63%). 3. Z kolei o powstaniu nowych punktów sprzedaży częściej myślą przedsiębiorcy z sektora handel hurtowy i detaliczny oraz produkcja i przetwórstwo spożywcze. 4. O rozpoczęciu działalności w nowej branży myśli natomiast co czwarty inwestor, jednakże z analizy odpowiedzi wynika, że nowa branża postrzegana jest jako nowa działalność w obrębie tego samego sektora. Jeżeli posiadam plany inwestycyjne to gdzie i dlaczego? 5. Zdecydowana większość firm ma zamiar przeprowadzić inwestycje już w nadchodzącym 2011 roku (68%), jednak inwestycje w dużej mierze będą prowadzone w dotychczasowej lokalizacji i będą polegały głównie na rozbudowie istniejących placówek. Nowe miejsca powstaną głównie w 9

10 ramach rozszerzenia istniejącej już oferty produktowo- usługowej. Jedynie 8% ma zamiar zainwestować w innym województwie. 6. Brak skłonności do inwestycji w Polsce południowo wschodniej deklaruje ponad połowa firm (51%). Interpretując ten wynik należy mieć jednak na uwadze fakt, że niewielka część inwestorów jest gotowa do inwestowania w rejonach oddalonych od własnej lokalizacji. 7. Nieco innego zdania są przedsiębiorcy działający w branżach okołoturystycznych (hotelarstwo, gastronomia, rozrywka). W opinii takich potencjalnych inwestorów, kluczowym czynnikiem do podjęcia decyzji w kwestii wyboru miejsca dla pomyślnego rozwoju biznesu jest atrakcyjność lokalizacji (oferta kulturowa, wypoczynkowa). Natomiast, najmniej ważnym elementem jest bliskość granicy państwowej oraz istnienie strefy ekonomicznej. Warto dodać, że firmy z woj. małopolskiego rzadziej uważają bliskość granicy jako nieważny element przy wyborze lokalizacji. 8. W opinii inwestorów z branż: produkcyjnej, usługowej oraz okołoturystycznej, kluczowym czynnikiem do podjęcia decyzji w kwestii wyboru miejsca dla pomyślnego rozwoju biznesu jest wielkość, potencjał i dostępność rynków zbytu. Natomiast czynnikiem niebranym pod uwagę jest bliskość granicy państwowej. 10

11 Inwestycje w Zamościu? 9. Ponad 4 na 10 inwestorów nigdy nie była w Zamościu (43%). Zbliżona liczba osób miała możliwość odwiedzenia tego miasta, jednak w zdecydowanej większości przypadków ich wizyta miała charakter prywatny. 10. Z deklaracji firm wynika, że relacje biznesowe z kontrahentami z Zamościa ma co piąta firma z analizowanych branż. 11. W świadomości zdecydowanej większości inwestorów nie funkcjonuje Zamojska Podstrefa Ekonomiczna. Jedynie 2 na 100 inwestorów zgłębiło wiedzę w tym zakresie, a 15% w ogóle słyszało o istnieniu takiej strefy. 12. Mając w świadomości fakt istnienia zamojskiej strefy ekonomicznej, połowa inwestorów wykazuje zainteresowanie inwestycją na tym terenie (51%) ze względu na nowy rynek zbytu produktów i usług (17%) oraz samo istnienie strefy ekonomicznej (8%). Nie mniej jednak, wśród inwestorów są również przedsiębiorcy nie zainteresowani inwestycją w tej części Polski, tacy, dla których biznesów fakt istnienia strefy ekonomicznej nie ma 11

12 żadnego znaczenia (16%). Ponadto czynnikiem, który może wpłynąć na mniejsze zainteresowanie zamojską strefą dotychczasowej lokalizacji (16%). jest zbyt duża odległość od 13. Zdaniem inwestorów najbardziej zachęcającym czynnikiem do inwestowania w zamojskiej strefie ekonomicznej jest koszt siły roboczej, jej dostępność oraz otwartość i przychylność władz. 12

13 14. Najmniej zachęcającym elementem dla inwestorów jest baza surowcowa oraz poziom rozwoju gospodarczego, które z punktu widzenia przedsiębiorców usługowych i produkcyjnych może stanowić pewną barierą do inwestowania. Jak inwestorzy postrzegają Zamość? 15. Wśród większości przedsiębiorców Zamość cieszy się dobrą reputacją (66%) oraz dużą sympatią (59%). Skojarzenia jakie wywołuje w pierwszej kolejności nazwa Zamość dotyczą kwestii głównie architektonicznych i można by przypuszczać, na podstawie spontanicznych wypowiedzi respondentów, że Zamość jest postrzegany jako jedno z ciekawszych pod względem architektury miast w Polsce. Takiego typu skojarzenia mają z pewnością związek, z faktem, że połowa inwestorów jest przekonana, że Zamość jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO, zaś ponad co trzeci, że Zamość jest jednym z 7 cudów Polski. 13

14 16. Miasto Zamość, nie przywodzi natomiast ani skojarzeń natury biznesowej, ani związanych z rozwojem gospodarki, o czym świadczy fakt, że blisko połowa inwestorów postrzega Zamość jako miasto o przeciętnym, a nawet słabym poziomie rozwoju gospodarczego (52%). Ponadto, co trzecia firma jest przekonana, że Zamość to miasto z rozwijającym się szkolnictwem wyższym, co piąta zaś, że jest to miasto o jednym z wyższych poziomów inwestycji wspieranych przez Unię Europejską. 17. W opinii inwestorów Zamość i okolice są dobrą lokalizacją na inwestycje związane z usługami i produkcją nastawioną na wymianę z rynkiem ukraińskim i rosyjskim oraz możliwość inwestowania w turystykę. 18. Ponadto inwestorzy widzą potencjał tej lokalizacji dla branży przetwórstwa spożywczego, ze względu na bliskość terenów ekologicznych. Z kolei znacznie mniej przedsiębiorców jest zdania, że Zamość to miasto z możliwościami do inwestowania w nowe technologie czy badana i rozwój (B+R). 19. Brak skojarzeń, jak również duży odsetek odpowiedzi nie wiem w pytaniach wizerunkowych świadczy o niedostatecznej znajomości walorów i zachodzących zmian w Zamościu i okolicach. Wskazuje na to też fakt, że zdecydowana większość polskich inwestorów nie widziała w ciągu ostatnich 2 lat żadnej kampanii promującej ten region. 14

15 Zamość zachęca i zniechęca Badania potwierdzają tezę, zdefiniowaną w analizie diagnostycznej, że Zamość postrzegany jest jako atrakcja turystyczna i ma bardzo dobrą lub dobrą reputację (tak wyraża się 62proc. badanych). W odpowiedzi na pytanie otwarte o skojarzenia z Zamościem, prawie 70 proc. badanych spontanicznie wymienia słowa klucze charakterystyczne dla miejsc będących atrakcją turystyczną, takie jak: starówka, stary rynek, stare miasto, piękne miasto, ładne miasto, ciekawe miasto, zabytki, historia, miasto historyczne, Jan Zamoyski, rodzina Zamoyskich, turystyka. Miasto Zamość jest postrzegane przez potencjalnych inwestorów jako piękne miejsce na mapie atrakcji turystycznych. Brak mu jednak jakiegokolwiek profilu gospodarczego czy konotacji biznesowych. W tym kontekście również Teza nr 2 ze wspomnianej diagnozy wskazuje na zasadność działań władz miasta zmierzających do maksymalnego wykorzystania środków unijnych na inwestycje w rewitalizację Starego Miasta. Teza nr 3. Brak jest informacji o motywach podejmowania decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorców na terenie Polski południowo- Wschodniej, jednak wyraźnie widoczne jest, iż inwestycje w Polsce Południowo-Wschodniej motywowane są niskimi kosztami siły roboczej. Mniej istotne są jakość i kwalifikacje siły roboczej ( a co za tym idzie, inwestorzy nie zamierzają tworzyć w tej części kraju miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej, odpowiednio wynagradzanych) Czynniki ważne, a czynniki zachęcające do inwestowania w Zamościu 15

16 Tabela 1. Trzy czynniki o największym znaczeniu, skłaniające do podjęcia decyzji o inwestowaniu, wg opinii przedsiębiorców Polska Kwalifikacje pracowników w docelowej lokalizacji Inwestycje w dalszy rozwój na poziomie lokalnym Koszt siły roboczej / Koszt zatrudnienia pracownika Zamość Koszt siły roboczej / Koszt zatrudnienia pracownika Otwartość i gotowość do współpracy władz lokalnych (ulgi i zachęty inwestycyjne) Dostęp do siły roboczej Źródło Opracowanie własne na podstawie raportu Badanie potencjału inwestycyjnego Zamościa, Moduł 1 - Możliwe kierunki i rozwój inwestycji zewnętrznych w Zamościu z uwzględnieniem istnienia podstrefy ekonomicznej, TNS OBOP, listopad-grudzień 2010 r. N=800 16

17 Tabela 2. Trzy czynniki o najmniejszym znaczeniu przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu, wg opinii przedsiębiorców Polska Zamość 1. Bliskość granicy państwowej Baza surowcowa Istnienie specjalnej strefy 2. Bliskość granicy państwowej ekonomicznej Istniejąca infrastruktura 3. Baza surowcowa transportowa (drogowa, kolejowa, lotnicza Źródło Opracowanie własne na podstawie raportu Badanie potencjału inwestycyjnego Zamościa, Moduł 1 - Możliwe kierunki i rozwój inwestycji zewnętrznych w Zamościu z uwzględnieniem istnienia podstrefy ekonomicznej, TNS OBOP, listopad-grudzień 2010 r. N=800 Teza 4 i Teza 5 zakładają, że wiedza i informacje o Zamościu czerpane są przez przedsiębiorców z różnych i nierozpoznanych źródeł. Potwierdzają to w jakimś stopniu badania przeprowadzone przez TNS OBOP. Tylko 18 proc. przedsiębiorców zauważyło jakąkolwiek kampanię promująca Zamość, a zaledwie co piąty z nich wskazał program TV jako źródło wiedzy o mieście. Znamienne jest to, że 5 proc. badanych wskazało, że zapamiętało kampanię mówiącą o inwestycjach i rozwoju Zamościa. Raport z badań nie pozwala na stwierdzenie w jaki sposób badani posiedli wiedzę o kampaniach promocyjnych Zamościa. Czy istnieją jakiekolwiek czynniki budujące przewagę konkurencyjną Zamościa na tle regionu i kraju. Teza nr 6 zakładała, że tak. 17

18 Dla inwestorów zainteresowanych inwestycjami w branże około turystyczne Zamość jest atrakcyjnym miejscem, co jest zauważane i jasno prezentowane w przeprowadzonych wywiadach z przedsiębiorcami. Jednak warto pamiętać, że celem nadrzędnym jest przyciągniecie do Zamościa inwestorów spoza branż około turystycznych. Badania przeprowadzone przez TNS OBOP oraz wnioski płynące z innych badań, choćby tych przeprowadzonych w województwie mazowieckim wskazują, że przedsiębiorcy oczekują dostępu do taniej siły roboczej. Należy zastanowić się, czy uzasadnione jest budowanie takiego przekazu, który sugerowałby, że Zamość jest miejscem z tak opisanymi atutami i czy w rzeczywistości jest to przewaga konkurencyjna. 18

19 III. CZY ZAMOŚĆ POWINIEN REALIZOWAĆ ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE W PLANACH ROZWOJU GOSPODARKI W REGIONIE? Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata Cele i priorytety strategii oraz system wdrażania (z 2009 r.) wymienia kilkanaście szans rozwoju województwa, wskazując na możliwe i pożądane kierunki rozwoju. Szanse rozwoju: - udział regionu w globalnych procesach rozwojowych Unii Europejskiej (funkcjonowanie gospodarki w strukturach jednolitego rynku europejskiego, dostęp do instrumentów polityki strukturalnej); - zaawansowanie procesów restrukturyzacyjnych w gospodarce; - potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych umożliwiający rozwój praktycznie wszystkich kierunków upraw i hodowli; - rozwój sektora usług rynkowych połączony ze wzrostem zamożności społeczeństwa w regionie ; - specjalizacja regionu w niszowych sektorach produkcji i usług (produkcja wysokiej jakości żywności, produkcja ekoenergii, rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych, usługi turystyczne i opiekuńczo-medyczne) - rozwój kontaktów międzynarodowych firm z regionu i wzrost ich świadomości w zakresie konkurowania w oparciu o wiedzę i nowe technologie; - rozwój klastrów i parków przemysłowych w oparciu o duże firmy z regionu i zaplecze badawczo-rozwojowe; 19

20 - wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego w regionie w ramach tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badań i Innowacji i rozwoju krajowego i regionalnego systemu innowacji; - wykorzystanie potencjału B+R do zwiększania konkurencyjności regionalnej gospodarki i budowania makroregionów gospodarki opartej na wiedzy (Dolina Lotnicza, Dolina Ekologicznej Żywności); - wykorzystanie przygranicznego położenia regionu do rozwoju wysoko specjalistycznych usług w powiązaniu z firmami globalnymi oraz rozwoju kontaktów gospodarczych ze Wschodem; - zwiększony napływ środków pomocowych do regionu i ich koncentracja na inwestycjach i działaniach sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i tworzeniu miejsc pracy; - napływ kapitału zagranicznego, w tym inwestycji bezpośrednich, wzrost udziału nowych inwestycji typu greenfield ; - korzystne trendy i zmiany struktury wymiany handlowej z zagranicą (w tym na rynku rolno-spożywczym); - rozwój gospodarki elektronicznej i innych technik społeczeństwa informacyjnego Jednocześnie warto przytoczyć wypowiedź marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana, który w wywiadzie dla lokalnej gazety, powiedział (grudzień 2010): Przestawimy województwo z promocji kaszy, pierogów, kompotu i świeżego powietrza na promocję gospodarczą. Do tego potrzebny jest cały system. Zaczniemy od uruchomienia centrum obsługi inwestorów. Potrzebna nam jest do tego promocja. PAIiIZ od stycznia uruchomi projekt nad którym pracowałem jeszcze w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W 20

21 pięciu wschodnich województwach powstaną takie centra. Są na to pieniądze europejskie. Chcę też zacieśnić współpracę podstref ekonomicznych w celu wymiany informacji, myśli technicznej. Strefy współpracowałyby z uczelniami i organizacjami pozarządowymi, które kształciłyby kadry dla biznesu zainteresowanego inwestowaniem w strefach. Ważne jest też stworzenie systemu informacji przestrzennej, czyli specjalnej platformy internetowej. Polega to na tym, że jak inwestor zobaczy reklamę Lubelszczyzny, może wejść na odpowiednią stronę i wpisze sobie: wielkość poszukiwanej działki, wymagania co do dostępu do pracowników i możliwości komunikacyjne. Wówczas system wskaże mu lokalizacje. Dopiero po tym inwestor z Hanoweru lub Warszawy dzwoni do centrum obsługi inwestora, lub do konkretnej gminy i pyta o szczegóły. W tym kontekście wszelkie działania realizowane w ramach projektu Strefa Zamość - rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy, Schemat B, mają głęboki, uzasadniony sens i ściśle korelują z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata oraz poglądami władz wojewódzkich. Dowodem na to jest również fakt dofinansowania projektu promocji strefy ekonomicznej w Zamościu. Promocja możliwości inwestycyjnych, a docelowo zwiększenie zatrudnienia jest kluczem do poprawy sytuacji społecznej w regionie i rozwoju podstaw nowoczesnego społeczeństwa. Zapis w Strategii mówiący o 21

22 konieczności realizacji działań nakierowanych na wzrost zatrudnienia i dochodów mieszkańców regionu jest w pełni realizowany w tym projekcie. W Strategii zapisano sekwencję działań na Lubelszczyźnie do 2015 roku w następujący sposób: Głównym warunkiem przyszłego rozwoju regionu i wzrostu jego konkurencyjności jest coraz wyższa zdolność pomnażania kapitału, co jest przede wszystkim funkcją sfery rynkowej. W orientacyjnym horyzoncie najbliższych piętnastu lat owe działania i oczekiwane ich rezultaty można podzielić na dwie fazy (bez wyraźnego określania podokresów). Faza I będzie okresem przygotowania instytucjonalnego i przestrzennego do efektywnego wspomagania rozwoju regionu, w tym gównie sfery rynkowej. Jest to faza wymagająca dostosowań wszelkiej administracji publicznej, w tym państwowej i samorządowej do tworzenia realnych warunków rozwoju sfery rynkowej przedsiębiorczości, w tym głównie małych jej form. W fazie II należy spodziewać się rezultatów rozległych działań fazy I, to znaczy rozwoju bazy ekonomicznej regionu (przedsiębiorczości), inwestycji i miejsc pracy w tej sferze. Efekty fazy II (poprzez ekonomiczne korzyści zewnętrzne tworzone przez firmy) będą mogły mocniej zasilać budżety samorządowe oraz ożywiać rynki lokalne i ponadlokalne. Będą mogły także umocnić partnerstwo publiczno-prywatne w dalszym wspomaganiu rozwoju. Dwie wymienione fazy rozwoju regionu mieszczą się w horyzoncie czasowym Strategii Rozwoju Kraju do 2015 roku okresie programowania pomocy unijnej, to jest w latach W perspektywie strategicznej przewidzianej w Strategii Rozwoju Kraju do 2015 roku może mieścić się tylko część pozytywnych efektów rozwojowych 22

23 przewidzianych w dwu wymienionych fazach. Zasadnicza ich część może pojawiać się po tym okresie. Stąd też w projekcji przyszłości przewiduje się drugi etap do 2020 roku. 23

24 IV. DOŚWIADCZENIA INNYCH REGIONÓW 4.1 Mazowsze bada inwestorów Dostępne są różne badania, w tym najnowsze badanie atrakcyjności inwestycyjnej województwa mazowieckiego przygotowane na zlecenie Agencji Rozwoju Mazowsza przez firmę WYG International. To materiał badawczy, który na przykładzie województwa mazowieckiego pozwolił przeanalizować cenne dane mówiące o tym, jak przyciągnąć i zatrzymać inwestora. O dziwo bardzo zbieżne z wynikami badań dotyczący inwestowania w Zamościu. Badanie WYG International miało trzy założenia: - bliższe określenie roli czynników, które w opinii badanych miały znaczenie decydujące dla ulokowania działalności w tym właśnie regionie, czynników zarówno twardych, bezpośrednio związanych z inwestycją, jak i miękkich, takich jak otoczenie społeczne, kulturalne czy przyrodnicze, - ocena prowadzonych działań promocyjnych czy i w jakim stopniu były istotne. - uzyskanie odpowiedzi na pytanie o rolę działalności władz lokalnych w zakresie obsługi inwestora na terenie województwa mazowieckiego. Badanie zrealizowane zostało wśród kadry menedżerskiej firm zagranicznych, inwestujących na terenie województwa mazowieckiego na zlecenie i w ścisłej współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza. Było ono pierwszym etapem prac analityczno-badawczych, które stały się podstawą dla opracowania przez konsultantów WYG Planu promocji gospodarczej województwa mazowieckiego do roku Badanie przeprowadzono metodą CATI na grupie 160 inwestorów z terenu całego województwa mazowieckiego reprezentujących firmy produkcyjne, centra usług, zróżnicowane pod kątem branż i kapitału 24

25 zagranicznego. Wśród badanej populacji dominowały zdecydowanie firmy średnie i duże. Respondentami były osoby z najwyższych szczebli zarządzania, które uczestniczyły w procesie decyzyjnym dotyczącym umiejscowienia inwestycji prezesi, dyrektorzy generalni, dyrektorzy międzynarodowi itd. Promocja atrakcyjności inwestycyjnej województwa mazowieckiego, w odbiorze respondentów, nie była i nie jest zakrojona na szeroką skalę. Zaledwie 20 proc. badanych stwierdziło, że spotkało się z działaniami promującymi atrakcyjność inwestycyjną regionu. Wielu spośród inwestorów, którzy kiedykolwiek spotkali się z działaniami promującymi tego typu wartości, zauważyło brak ogólnopolskiej kampanii medialnej. Badanie pozwoliło wysnuć interesujący wniosek dotyczący stosunkowo silnej oferty prywatnych agencji nieruchomości aż połowa badanych dowiedziała się o dostępnym terenie pod inwestycje właśnie za ich pośrednictwem. Niemałą rolę w działalności informacyjnej odegrały władze samorządowe 35 proc. badanych mówiło o nich w tym kontekście. Powyższe wyniki potwierdzają dobitnie, że należy się promować! Warto to robić, bowiem tylko w ten sposób można szerzej i aktywniej dotrzeć do potencjalnych inwestorów. Badanie pokazało również, że w procesie inwestycyjnym liczy się pośrednik prywatny. W świetle może pytanie, czy nie lepiej i taniej byłoby wesprzeć firmy zawodowo zajmujące się biznesowym oferowaniem nieruchomości a nie samodzielnie budować duże zespoły ludzkie? Rzecz jasna partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce znajduje się w powijakach, co, biorąc pod uwagę wyniki badań, może być jedną z przyczyn stosunkowo słabej (w przeliczeniu na głowę mieszkańca) pozycji naszego kraju na rynku pozyskiwania inwestycji zagranicznych. 25

26 Najistotniejszymi czynnikami decydującymi o ulokowaniu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego okazały się: zasoby ludzkie, zwłaszcza kwalifikacje i dostępność siły roboczej; ze względu na profil badanych firm infrastruktura: drogowa, a co szczególnie interesujące również kolejowa, oraz bliskość lotniska międzynarodowego; dostępność poddostawców oraz wielkość, potencjał i dostępność rynków zbytu. Bardzo duże znaczenie dla badanych inwestorów mają zasoby ludzkie, w szczególności dostępność siły roboczej czynnik ten jako istotny wymieniło prawie 90 proc. respondentów. Mimo wskazywania na istotną rolę kwalifikacji zasobów ludzkich, mniejsze znaczenie w odpowiedziach respondentów miały szkoły wyższe i uczelnie w regionie. Na podstawie badania można postawić tezę, że liczą się technicy odpowiednie średnie wykształcenie może być silnym czynnikiem proinwestycyjnym. Z drugiej strony jednak te odpowiedzi poddają w wątpliwość wiarę w znaczenie innowacji i potencjału badawczego w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, że w dzisiejszym wyścigu gospodarczym wygrywają gospodarki oparte na wiedzy, jest to wskaźnik wysoce niepokojący. Potwierdza on, że od strony inwestorów nasz potencjał naukowo-technologiczny jawi się jako praktycznie nieznaczący. Jest to jednak problem państwa jako całości. Infrastruktura drogowa, kolejowa oraz bliskość lotniska międzynarodowego to czynniki istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej dla zdecydowanej większości badanych 80 proc. wskazań. Bez wątpienia nie bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, iż badaniem objęte zostały firmy w większości z kapitałem zagranicznym, produkcyjne, dla których sprawna komunikacja, także z zagranicą, to podstawa działalności. Warto zatem wskazać, że lotniska regionalne, dostępne przynajmniej dla niewielkich samolotów dyspozycyjnych, mogą być istotnym czynnikiem przyciągającym inwestora. 26

27 Niezwykle istotna jest infrastruktura inna niż transportowa. Na znaczenie tego czynnika wskazuje 66 proc. respondentów. Duże znaczenie respondenci przypisali dostępności poddostawców komponentów i materiałów w regionie. Niskie ceny tego typu produktów mają, co ciekawe, znaczenie dużo mniejsze, natomiast gdy weźmiemy pod uwagę ich jakość odpowiedzi rozkładają się prawie na równi. Nie bez znaczenia dla objętych badaniem inwestorów był rynek zbytu. W badanym regionie jego wielkość i potencjał zostały uznane za istotne przez 75 proc. Znaczenie dla prawie 70 proc. respondentów ma także sama lokalizacja województwa stwarzająca łatwą dostępność do innych rynków zbytu. Jak się wydaje, badanie procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem tzw. renty geograficznej może dać interesujące wskazówki dla instytucji zajmujących się pozyskiwaniem inwestora. Czynnikami najmniej istotnymi okazały się kontakty pozabiznesowe, Specjalne Strefy Ekonomiczne, oferta hoteli i restauracji oraz konkurencyjność na rynku. Jak się okazuje, dla zdecydowanej większości badanych 84 proc. zupełnie nieistotna w procesie decyzyjnym o ulokowaniu inwestycji okazała się możliwość skorzystania z oferty Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Respondenci nie deklarowali zainteresowania ofertą stref ekonomicznych, argumentując to m.in. faktem, iż nie istniały w momencie rozpoczynania przez nich działalności na terenie województwa, bądź uznając to w większości za niepotrzebne, nieistotne dla ich działalności, bądź wreszcie wskazując, że interesujące ich tereny znajdowały i znajdują się poza terenem SSE. Te odpowiedzi warte są szerszego komentarza. Jak się wydaje teza, że strefa to rodzaj okazji specjalnej, wisienka na torcie, a nie niezbędny czynnik rozwojowy, uzyskała w naszych badaniach silne wsparcie. Jeśli jest 27

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Perspektywy inwestycyjne. Co przyciąga inwestorów zagranicznych i polskich? prognozy i trendy Ocena działań gmin w celu przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Współpraca z przedsiębiorcami i z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie promocji gospodarczej gmin z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Programy operacyjne na lata 2014-2020

Programy operacyjne na lata 2014-2020 Programy operacyjne na lata 2014-2020 Na czym polega limit 3% (np. po 1% w latach 2014-2020) w zakresie zaliczkowania? Płatności zaliczkowe w momencie rozpoczęcia programów gwarantują, że państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 LP Działanie Dotychczasowe brzmienie w brzmieniu zaakceptowanym przez KM 1. 4.5 W projekcie przewidziano komponent B+R - (utworzenie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw.

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie? 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. 1 Warszawa- Serock, 31 maja 2016 r. Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1 publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. Ile i kiedy firmy w Polsce wydają na usługi konferencyjne?

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 345448-2012 z dnia 2012-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Wykonanie usługi polegająca na opracowaniu analizy pt. Podkarpackie dla inwestorów - analiza ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania Streszczenie Raportu dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z badania Ocena poziomu świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej kampanii promocyjnej wykonanego w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 1. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje wraz z uzasadnieniem Lp. 1. 2. - 3. 4.

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu końcowego. z Badania ewaluacyjnego mid-term Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej

Prezentacja raportu końcowego. z Badania ewaluacyjnego mid-term Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Prezentacja raportu końcowego z Badania ewaluacyjnego mid-term Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Cele badania Cel badania Głównym celem badania była weryfikacja stanu wiedzy i postrzegania

Bardziej szczegółowo

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu

Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I. Prezentacja Projektu Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego ETAP I Prezentacja Projektu Podobieństwa i dysproporcje pomiędzy miastami HRUBIESZÓW Siedziba powiatu

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Państwo, w gminach Godów, Gorzyce i Krzyżanowice od 2008 roku funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota będąca lokalnym partnerstwem na rzecz aktywizowania mieszkańców i stymulowania

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim dr Michał Klepka Współpraca - formy Nieformalne spotkania Praktyki studenckie Zamawiane prace

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania:

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu Grudzień 2015 Rozdział IV Analiza SWOT Analiza

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Dr Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK Dr inż. Joanna KAŁKOWSKA Dr inż. Marek GOLIŃSKI CELE ANALIZY PEST DLA OCENY TRANSFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo