12 BIP 129 maj 2004 r. Jacek Matyszkiewicz, Anna D¹bek Remonty i inwestycje w AGH i Miasteczku Studenckim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12 BIP 129 maj 2004 r. Jacek Matyszkiewicz, Anna D¹bek Remonty i inwestycje w AGH i Miasteczku Studenckim"

Transkrypt

1 Jacek Matyszkiewicz, Anna D¹bek Remonty i inwestycje w AGH i Miasteczku Studenckim czyli nad czym pracuje Senacka Komisja ds. Adminstracyjno- -Technicznych (SKAT) Pó³toraroczny okres prac Senackiej Komisji ds. Administracyjno-Technicznych (SKAT) w bie ¹cej kadencji Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej daje mo liwoœæ przeprowadzenia pewnych podsumowañ dotycz¹cych dzia³añ Komisji, jak i polityki inwestycyjno-remontowej naszej Uczelni. W niniejszym opracowaniu pos³u ono siê danymi obejmuj¹cymi znacznie d³u szy, szeœcioletni okres, który pozwala na lepsz¹ analizê dzia³añ remontowo-inwestycyjnych w obiektach AGH i Miasteczka Studenckiego. Kompetencje a fachowoœæ SKAT stanowi cia³o powo³ane przez Senat AGH w celu prowadzenia nadzoru nad dzia³aniami inwestycyjno-budowlanymi, opracowywaniem planów prac remontowych i inwestycyjnych oraz sta³ej kontroli nad ich realizacj¹. Kompetencje Komisji obejmuj¹ przede wszystkim nadzór nad przygotowywaniem planów remontów i inwestycji prowadzonych zarówno na obszarze kampusu uczelnianego, jak i Miasteczka Studenckiego. Cz³onkowie SKAT uczestnicz¹ te w pracy komisji przetargowych, dotycz¹cych szczególnie wiêkszych inwestycji lub remontów, przedstawiaj¹ opinie na temat mo liwoœci wykorzystania obiektów nale ¹cych do maj¹tku Uczelni a tak e wizytuj¹ miejsca wa niejszych robót budowlanych. Tabela 1. Obecny i poprzedni sk³ad Senackiej Komisji ds. Administracyjno-Technicznych Aktualny sk³ad SKAT dr in. Barbara Bisztyga (WEAIiE) od kwietnia 2003 r. w miejsce prof. dr hab. in. Andrzeja Pacha (WEAIiE) dr in. Krzysztof Broda (WGiG) dr in. Janusz Chmist (WFiTJ) mgr in. Stefan Jasiñski (WIMiR) mgr Maciej Jêdrzejek (WZ) mgr in. Maciej Ko³odziejczyk (WMiIM) dr hab. in. Jacek Matyszkiewicz, prof. AGH przewodnicz¹cy (WGGiOŒ) p. Grzegorz Musia³ (przedstawiciel studentów) dr Jan Piekarczyk (WIMiC) mgr in. Andrzej Pietrzak (przedstawiciel doktorantów) Sk³ad w poprzedniej kadencji Senatu dr in. Krzystof Broda (WGiG) dr Krystyna Dziunikowska (WFiTJ) mgr in. Stefan Jasiñski (WIMiR) mgr in. Maciej Ko³odziejczyk (WMiIM) dr hab. in. Stanis³aw Majewski, prof. AGH przewodnicz¹cy (WGGiOŒ) dr in. Jerzy Nowakowski (WMN) dr Jan Piekarczyk (WIMiC) dr hab. in. Jerzy Skwarczyñski, prof. AGH (WEAIiE) dr in. Marian So³tys (WGGiIŒ) in. Mieczys³aw Zaniewski (Pion Kszta³cenia) Powy szy zakres zadañ wskazuje, e dzia³ania SKAT, w której sk³ad wchodz¹ pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni, dwóch dyrektorów administracyjnych wydzia³ów oraz przedstawiciele studentów i doktorantów daj¹ jej znaczne kompetencje, z którymi powinien wi¹zaæ siê profesjonalizm dzia³añ kontrolnych i obiektywizm przy ustalaniu propozycji rozdzia³u œrodków finansowych. Trzyletni okres, na jaki zosta³a wybrana Komisja jest zbyt krótki, aby wybrani do niej cz³onkowie Senatu osi¹gnêli pe³n¹ wiedzê nt. funkcjonowania technicznych s³u b Uczelni, oceny jakoœci wykonawstwa prac budowlanych, czy te szczegó³owych procedur zwi¹zanych z Ustaw¹ Prawo Zamówieñ Publicznych. Dlatego SKAT œciœle wspó³pracuje ze s³u bami technicznymi AGH kierowanymi przez Dyrektor ds. Technicznych mgr in. Annê D¹bek i zawiaduj¹cego Miasteczkiem Studenckim Dyrektora ds. Studenckich p. Tadeusza Lachowicza, a przy podejmowaniu decyzji w znacznym stopniu wykorzystuje ich wiedzê i doœwiadczenie. W zale noœci od zakresu omawianych zagadnieñ na posiedzenia Komisji zapraszani s¹ inspektorzy techniczni, przedstawiciele Dzia³u Inwestycyjno-Remontowego AGH lub inne osoby, których wiedza i fachowoœæ stanowi¹ podstawê dzia³añ Komisji. Niebagatelne znacznie dla rozwa nej gospodarki funduszami przeznaczonymi na remonty i inwestycje ma fakt, e czêœæ cz³onków SKAT uczestniczy³a w pracach Komisji wybranej przez Senat poprzedniej kadencji. Prócz wymienionych wczeœniej Dyrektorów, prace komisji wspieraj¹ z g³osem doradczym Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. in. Antoni Tajduœ, Pe³nomocnik JM Rektora ds. Inwestycyjno-Remontowych Uczelni, jej poprzedni przewodnicz¹cy dr hab. in., prof. AGH Stanis³aw Majewski, Dyrektor Administracyjny AGH mgr in. Henryk Zio³o oraz pracownicy Dzia³u Inwestycyjno-Remontowego AGH: mgr in. Maciej Kamiñski, mgr in. Irena Jêdrzejczyk i p. Piotr Boliñski. W miarê potrzeb na posiedzenia zapraszane s¹ równie inne osoby odpowiedzialne za ca³oœæ du ych zadañ inwestycyjno-remontowych. Stronê organizacyjn¹ prac Komisji zabezpiecza p. Monika Pêkowska. Jak powstaj¹ plany: remontowy i inwestycyjny? Wiedza pracownika Uczelni, który nie pracowa³ dotychczas w SKAT, o sposobach finansowania danego remontu czy inwestycji, jest niewielka, st¹d wyjaœnienia wymaga, jakie rodzaje planów dyskutuje i zatwierdza Komisja. SKAT opiniuje dwa rodzaje planów: remontowy i inwestycyjny, które opracowywane s¹ oddzielnie dla obiektów Uczelni i Miasteczka Studenckiego. Remonty W planie remontów wydziela siê dwie czêœci: I obejmuj¹c¹ zadania finansowane centralnie, w pe³nym zakresie ze œrodków Uczelni, czyli tzw. Centralny Plan Remontowy (CPR) II obejmuj¹c¹ zadania finansowane w 50% przez jednostki organizacyjne, a w drugiej po³owie ze œrodków Uczelni. Zadania finansowane centralnie obejmuj¹ przede wszystkim remonty wymagaj¹ce du ych nak³adów finansowych wynikaj¹cych zwykle z naturalnego zu ycia eksploatacyjnego poszczególnych obiektów. Zakres prac remontowych dotyczy przewa nie kapitalnych remontów instalacji elektrycznej, izolacji przeciwwilgociowych, remontów dachów, instalacji c.o. lub kanalizacji. Przy okreœlaniu priorytetów Komisja kieruje siê g³ównie opiniami inspektorów technicznych dysponuj¹cych precyzyjnymi danymi o stanie poszczególnych obiektów AGH i na podstawie uzyskanych od nich informacji ustala ranking zadañ remontowych. Pierwsz¹ pozycjê w rankingu zajmuje zawsze zadanie okreœlane jako nadzwyczajne pozycje remontowe, czyli tzw. jedynka, w której zabezpiecza siê œrodki na usuwanie awarii, sprawy bezpieczeñstwa, zabezpieczenie przeciwpo arowe i inne, doraÿne prace. Kwota zabezpieczana na to zadanie pozostaje zasadniczo w dyspozycji Dyrektora ds. Technicznych. Na zalecenie SKAT jednorazowe, wiêksze wydatki finansowane z tej pozycji powinny uzyskiwaæ akceptacjê Komisji lub w przypadku niemo noœci zwo³ania posiedzenia (okres wakacyjny) jej przewodnicz¹cego. Po wykonaniu planu zakres rzeczowy i wielkoœæ nak³adów na remonty finansowane ze œrodków wspomnianej jedynki s¹ przedstawiane do akceptacji Komisji. W ostatnich szeœciu latach ( ) na zadania remontowe realizowane w ramach CPR wydano niebagateln¹ kwotê ponad 19,5 mln z³. Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na te zadania w 2004 r. nieznacznie przekracza 3 mln z³. Nak³ady na remonty wydatkowane na poszczególne obiekty AGH i ich zakres rzeczowy przedstawia tabela 2. Wydatkowane œrodki przedstawione zosta³y w rozbiciu na poszczególne obiekty a nie Jednostki Organizacyjne Uczelni z uwagi na fakt, e praktycznie nie istniej¹ budynki u ytkowane tylko przez jeden wydzia³. Analiza tabeli pozwala stwierdziæ, e nak³adem powy ej 1 mln z³ finansowano remonty jedynie kilku pawilonów: A-0, A-2, C-1, B-1, D-8 i Biblioteki G³ównej. Najwiêkszy koszt remontu budynku D-8 nieznacznie przekroczy³ 1,5 mln z³. Koszt remontu A-0, który siêga blisko 1,5 mln z³ wynika z jego 12 BIP 129 maj 2004 r.

2 Tabela 2. Zestawienie nak³adów na finansowanie remontów w obiektach uczelni w ramach Centralnego Planu Remontowego w latach (w z³otych) Pawilon Kwota Zakres rzeczowy remontów A wymiana poziomów instalacji wod-kan, wymiana parapetów wew., wykonanie wentylacji mech. nawiewno-wywiewnej, remont pracowni chem. i laboratoriów, dachu, sanitariatów, instalacji gazowej, odgromowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów, instalacji przeciwprzepiêciowej, remont schodów A wymiana okien, remont sal wyk³adowych, lab., sanitariatów, instalacji co, remont dachu i instalacji odgromowej, malowanie pomieszczeñ A remont instalacji elektrycznej, wymiana okien, remont sanitariatów, korytarzy, wentylacji mechanicznej, sal dydaktycznych, instalacji odgromowej A remont pionów wod-kan i cwu, wentylacji mechanicznej, wymiana drzwi wahad³owych i oœwietlenia klatek schodowych, remont sanitariatów, malowanie pomieszczeñ, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów A remont laboratoriów i sanitariatów, pionu kanalizacyjnego kamionkowego, co, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów C remonty: instalacji elektrycznej, pomieszczeñ UCI, sanitariatów, pomieszczeñ, schodów, dachowych koryt odp³ywowych C remont instalacji elektrycznej, sali wyk³adowej i sal dydaktycznych, pionu co, schodów, malowanie pomieszczeñ, remont dachowych koryt odp³ywowych, schodów C remont pomieszczenia 07, remont schodów C monta zaworów termostatycznych, remont sali komputerowej i sal æwiczeniowych, malowanie klatki schodowej, remont sanitariatów, poziomów wodoci¹gowych i pionów cwu, instalacji elektrycznej, malowanie pomieszcze B remont instalacji elektrycznej, malowanie korytarzy, remont instalacji co, laboratoriów i sali wyk³adowej, pomieszczenia wêz³a co, szachtów B remont lab., instalacji co, instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, szachtów, sanitariatów B remont sanitariatów, instalacji co i gazowej, wentylacji mechanicznej, klatki schodowej, szachtów, pionów kanalizacyjnych B remont pomieszczeñ laboratoryjnych i sal dydaktycznych, instalacji co, gazowej B remont laboratoriów, dachu, instalacji co, wod-kan, gazowej B remont wêz³a sanitarnego nad rozdzielni¹ NN, sanitariatów, schodów, dachu, sal wyk³adowych, stolarki okiennej D remont sanitariatów, pomieszczeñ, wykonanie ekspertyzy tarasu Budynek WZ, ul. Gramatyka wykonanie elewacji strony wschodniej, remont korytarzy, pomieszczeñ ¹cznik A-3/A remont wentylacji mech. nawiewnej sal wyk³adowych, instalacji co, dachu i kominów, korytarzy, instalacji elektrycznej ¹cznik B-3/B remont pomieszczeñ laboratoryjnych, instalacji co, dachu, instalacji kanalizacji ¹cznik B-2/B remont lab., instalacji co, dachu ¹cznik B-1/B remont dachu Hala tech. D remont sali nr 44 Hala tech. A-1/A remont pó³nocnej strony dachu, laboratoriów, posadzki, instalacji oœwietlenia, co Hale tech. za paw. B remont pokryæ dachowyc D-10, ul. Reymonta monta zaworów termostatycznych, wymiana okien, remont czêœci magazynowej i gara y z przeznaczeniem na cele dydaktyczne, malowanie korytarzy, wykonanie elewacji p³d., remont instalacji co, sal dydaktycznych i laboratoriów, sanitariatów, remont wejœcia D-8, ul. Reymonta remont okien, instalacji elektrycznej, gazowej, sanitariatów, schodów, wejœæ do budynk D-11, ul. Kawiory 26a remont instalacji co w sanitariatach, wykonanie projektu remontu sanitariatów H-6 Lipsk remont sanitariatów z wymian¹ pionów wod-kan, dachu, pomieszczeñ, klatek schodowych Biblioteka G³ówna remont instalacji elektrycznej, remont kapitalny pomieszczeñ, sanitariatów z wymian¹ pionów wod-kan, okien, wentylacji mechanicznej SWFiS remont szatni i sanitariatów, remont dachu, renowacja parkietu, malowanie pomieszczeñ ul. Piastowska, ul. Reymonta Dom Spo³eczny, ul. Reymonta remont pomieszczeñ Zêbiec, ul. Czarnowiejska remont stolarki okiennej, pomieszczeñ Zêbiec, ul. Reymonta 21b remont pracowni i laboratoriów, instalacji elektrycznej, wod-kan. Zêbiec, ul. Kawiory malowanie korytarzy ul. Czarnowiejska 30a remont pomieszczeñ HP ul. Lea remont pionów wod-kan, co, instalacji odgromowej Oœrodek S-D Miêkinia remont instalacji wod-kan, wykonanie izolacji pionowej fundamentów Ca³a Uczelnia konserwacja dachów remonty kanalizacji wód opadowych, magistrali cieplnej i g³ównego wêz³a cieplnego remonty zew. instalacji teletechnicznej i zasilania remonty i malowanie ogrodzenia remonty dróg i chodników remonty elewacji wykonanie prób szczelnoœci instalacji gazowej i czujek ppo zewnêtrzne prace budowlane porz¹dkowe opinie techniczne, ekspertyzy, drobne prace dokumentacyjne, geodezyjne, itp RAZEM BIP 129 maj 2004 r. 1

3 Audytorium Wydziału Zarządzania Centrum Kongresowe Wydziału IMiR w hali technologicznej B-2 Katedra Telekomunikacji Wydziału EAIiE Biblioteka Wydziału GGiOŚ

4 Sala wykładowa w hali technologicznej A-2 Laboratorium w hali technologicznej A-2 Hala technologiczna B-6 Sala wykładowa w hali technologicznej B-6 Poddasze budynku Wydziału Zarządzania Sala konferencyjna Wydziału Zarządzania Budynek Wydziału Matematyki Stosowanej

5 reprezentacyjnej funkcji i zarazem najwiêkszej kubatury. Œrodki w wysokoœci miêdzy 0,5 a 1 mln z³ przeznaczono na remonty w pawilonach: A-1, A-3, C-2, C-4, B-2, D-10, dawnego hotelu Lipsk oraz ³¹cznika A-3 A-4. Na pozosta³e obiekty wydatkowano mniejsze sumy. Drug¹ czêœæ planu remontowego stanowi¹ zadania wspó³finansowane w 50 % przez Jednostki Organizacyjne Uczelni. Wysokoœæ nak³adów na te zadania remontowe zale y od kondycji finansowej Wydzia³ów i œrodków, które s¹ w stanie pozyskaæ z zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania. Lista zadañ i wysokoœæ przeznaczonych na nie funduszy jest ustalana po zatwierdzeniu bud etów Wydzia³ów i w roku bie ¹cym wynosi 460 tys. z³. Procedura ustalania zadañ w tej czêœci planu polega na zg³aszaniu propozycji Dyrektor ds. Technicznych przez Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych, która po konsultacji z odpowiednimi s³u bami technicznymi przedstawia Komisji ich listê do dyskusji i zatwierdzenia. Ostatecznie I i II czêœæ planu remontowego s¹ przedmiotem g³osowania i zostaj¹ przedstawione do akceptacji JM Rektorowi AGH. Trudnoœci, jakie pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z niemo noœci¹ uruchomienia œrodków na finansowanie remontów przez niektóre Jednostki Organizacyjne Uczelni, nierozstrzygniête procedury przetargowe, przeszacowanie wartoœci zlecanych prac, b¹dÿ zmniejszenie ich zakresu, powoduj¹ niekiedy uwolnienie czêœci rozdysponowanych pierwotnie œrodków w ramach drugiej czêœci planu remontowego. W celu ich zagospodarowania Komisja tworzy tzw. listê rezerwow¹ prac remontowych, która mo e byæ warunkowo realizowana. Nale y jednak zaznaczyæ, e coraz rzadziej zdarzaj¹ siê przypadki finansowego przestrzelenia wartoœci planowanych prac, co dobrze œwiadczy o odpowiedzialnoœci i kompetencjach osób odpowiedzialnych za finanse, tj. Dziekanów i Dyrektorów Administracyjnych. Znacznie mniej skomplikowan¹ jest kwestia dystrybucji œrodków przeznaczonych na potrzeby remontowe na Miasteczku Studenckim, o które nie konkuruj¹ poszczególne Wydzia³y, a dostêpne fundusze pochodz¹ z jednego, centralnego Ÿród³a finansowania, tj. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Wielkoœæ nak³adów na remonty w latach przedstawia tabela 3. Tababela 3. Zestawienie nak³adów na finansowanie remontów i inwestycji na Miasteczku Studenckim w latach (kwoty zaokr¹glone; mln z³) Okres finansowania Remonty Inwestycje w tym œrodki MENiS ³¹cznie na remonty i inwestycje ,48 12, (plan) 1,56 9,40 3 Inwestycje Plany inwestycyjne Uczelni, podobnie jak plany remontowe, konstruowane s¹ równie w dwóch czêœciach. Pierwsza, zatwierdzana na pocz¹tku roku, czêœæ planu inwestycyjnego obejmuje zadania inwestycyjne prowadzone ze œrodków Funduszu Zasadniczego AGH. Dotyczy ona prac maj¹cych na celu polepszenie stanu infrastruktury obiektów Uczelni. Zakres zadañ inwestycyjnych obejmuje g³ównie wymianê okien, wind, bram wejœciowych, modernizacje dachów, budowê parkingów i systemu wjazdów, modernizacje oœwietlenia uczelni, prace przy sieci œwiat³owodowej i teletechnicznej, stacjach transformatorowych i ciep³owniczych. Zestawienie nak³adów inwestycyjnych wydatkowanych przez Uczelniê w rozbiciu na poszczególne obiekty w latach przedstawia tabela 4. Kwoty przeznaczone na inwestycje wyszczególnione w tabeli 4 s¹ zró nicowane. Najwiêksze nak³ady (prawie 3 mln z³) w ostatnich latach przeznaczono na prace przy auli i holu g³ównym, gdzie odbywaj¹ siê najwa niejsze uroczystoœci Uczelni. Ponadto œrodki w wysokoœci ponad 1 mln z³ wydatkowano na prace w pawilonie A-1 oraz modernizacjê zintegrowanego informatycznego systemu zarz¹dzania Uczelni¹. Analizuj¹c tabelê nale y zwróciæ uwagê, e wielokroæ pod enigmatycznymi nazwami typu przebudowa konstrukcji dachu (np. obiekty A-1, A-2) kryj¹ siê prace budowlane o bardzo szerokim zakresie, skutkuj¹ce zmian¹ przezna- Tabela 4. Zestawienie nak³adów inwestycyjnych na poszczególne obiekty uczelni finansowane z Funduszu Zasadniczego w latach (w z³otych) Pawilon Kwota Zakres rzeczowy A okna, dÿwigi osobowe, platforma dla niepe³nosprawnych A dÿwig osobowy, okna, brama wejœciowa, przebudowa konstrukcji dachu, modernizacja instalacji elektrycznej A A okna, dÿwig osobowy, przebudowa konstrukcji dachu brama wejœciowa, okna, dÿwig osobowy, budowa drugiego wejœcia, modernizacja instalacji elektrycznej A dÿwig osobowy, brama wejœciowa, okna C okna, dÿwig osobowy, brama wejœciowa C drzwi wejœciowe, okna, dÿwig osobowy, drzwi wahad³owe C brama wejœciowa, okna, dÿwig osobowy B dÿwig osobowy, okna, brama wejœciowa B dÿwig osobowy, okna, bramy wejœciowe B okna, brama wejœciowa, dÿwig osobowy B okna, dÿwig osobowy, bramy wejœciowe B B okna w hali D okna brama wejœciowa, okna, dÿwigi osobowe, oœwietlenie ewakuacyjne H modernizacja pomieszczeñ ¹cznik A-0/A okna, drzwi ¹cznik A-3/A okna ¹cznik A-1/C okna, Hala tech. D modernizacja dachu Hala tech. A-1/A okna D-10, ul. Reymonta dÿwig osobowy, okna, wymiana œlusarki aluminiowej parteru i I p., modernizacja elewacji D-8, ul. Reymonta okna, dÿwig osobowy, brama wejœciowa D-11, ul. Kawiory 26a dÿwig osobowy, okna, modernizacja dla potrzeb SJO, WFiTJ, WGGiIŒ Biblioteka G³ówna rega³y zwartego magazynowania Ca³a Uczelnia sie œwiat³owodowa i teletechniczna regulacja prawna gruntów ogrodzenie Uczelni parkingi wyburzenia budynków informatyzacja centralnego zarz¹dzania uczelni¹ system wjazdów awaryjny zakup œrodków trwa³ych aula i hol g³ówny stacja transformatorowa A modernizacja stacji transformatorowej A automatyzacja wêz³a cieplnego modernizacja oœwietlenia terenów uczelni RAZEM BIP 129 maj 2004 r.

6 czenia pomieszczeñ oraz powstawaniem nowych, nowoczesnych sal wyk³adowych i pokoi dla pracowników. W konkretnym przypadku zaplecza technologicznego budynków A-1 i A-2, przebudowa konstrukcji dachu wi¹za³a siê z kompleksowymi robotami budowlanymi we wnêtrzu budynków. W 2004 r. na inwestycje finansowane w I czêœci planu przeznaczono kwotê oko³o 5 mln z³. Znacznie bardziej skomplikowane jest opracowywanie II czêœci planu inwestycyjnego, bowiem Ÿród³a finansowania s¹ w tym przypadku wielorakie, pozyskiwane w ró nym czasie i z ró nym skutkiem. Œrodki te pochodz¹ zarówno z Funduszu Zasadniczego Uczelni, jak i Funduszu Rezerwowego, Funduszu Zasadniczego Wydzia³ów oraz z dotacji zewnêtrznych. Podobnie jak w przypadku planów remontowych I i II czêœæ planu inwestycyjnego s¹ przedmiotem g³osowania i zostaj¹ przedstawione do akceptacji JM Rektorowi AGH. Nak³ady na inwestycje w latach w obiektach AGH i Miasteczka Studenckiego przedstawiaj¹ odpowiednio tabele 3 i 5. Tabela 5. ród³a finansowania inwestycji w obiektach AGH w latach (II czêœæ planu inwestycyjnego; kwoty zaokr¹glone w mln z³) Lata Nak³ady FZ AGH Fundusz rezerwowy FZ Wydzia³ów Dotacje zewnêtrzne ,2 0,58 4, 32 2,71 2, ,8 0,07 2,39 2,07 6, ,52 0 4,54 2,94 6, ,98 0,11 1,05 2, ,1 0,9 2,61 2, ,17 0,02 2,14 4,99 0,02 51,77 1,68 17,05 18,11 14,92 W ostatnich szeœciu latach nak³ady finansowe na inwestycje w obiektach AGH przekroczy³y kwotê 51,5 mln z³. Zwraca uwagê (tabela 5), e finansowanie z dotacji zewnêtrznych uleg³o w ostatnich latach wyraÿnemu zmniejszeniu, co wi¹ e siê z ogóln¹ kondycj¹ finansow¹ pañstwa. W warunkach s³abego dotowania nauki i szkolnictwa wy szego na szczególne uznanie zas³uguj¹ du e inwestycje zrealizowane w ostatnich latach przez nasz¹ Uczelniê, które wp³ywaj¹ na jej wysok¹ pozycjê i bêd¹ decydowaæ o jej przysz³oœci. Przegl¹d wiêkszych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach zawiera tabela 6, a ich fotografie mo na obejrzeæ w niniejszym numerze BIP-u. prowadzonych na AGH. Komisja wizytowa³a w bie ¹cym roku akademickim oddan¹ do u ytku, po kompleksowej modernizacji, now¹ siedzibê Studium Jêzyków Obcych przy ul. Kawiory 26a budynek D-11, który u ytkowany jest tak e przez Wydzia³ Fizyki i Techniki J¹drowej oraz Wydzia³ Geodezji Górniczej i In ynierii Œrodowiska, wyremontowan¹ i zaadaptowan¹ na potrzeby Wydzia³u Matematyki Stosowanej kamienicê przy ul. Czarnowiejskiej 70 (obiekt B-7) oraz ci¹g hal technologicznych na zapleczu budynków A-1 i A-2, który po gruntownej modernizacji i remoncie s³u y kilku Wydzia³om. W zesz³ym roku wizja lokalna przeprowadzona przez SKAT w budynkach u ytkowanych przez Akademiê Sztuk Piêknych przy ul. Kapelanka 24 i opracowana na jej podstawie opinia pos³u y³a do zarekomendowania Senatowi AGH niecelowoœci przekazywania tego obiektu w formie darowizny na rzecz obecnego u ytkownika. W grudniu 2003 r. przewodnicz¹cy SKAT kierowa³ pracami komisji przetargowej w postêpowaniu o wy³onienie wykonawcy hali sportowej przy ul. Piastowskiej. Postêpowanie to o najwiêkszej wartoœci zamówienia w ostatnich latach (ponad 6,4 mln z³) uda³o siê, mimo pewnych trudnoœci wyj¹tkowo szybko rozstrzygn¹æ, co pozwoli³o na terminowe rozpoczêcie prac, które s¹ ju na znacznym etapie zaawansowania. Czêœæ posiedzeñ komisji odbywa siê w nowo wyremontowanych obiektach, na zaproszenie ich u ytkowników. Posiedzenia takie mia³y miejsce m. in. w budynku Wydzia³u Zarz¹dzania przy ul. Gramatyka i w Centrum Kongresowym pawilonu B-2 (IMiR). * Jak wynika z powy szego tekstu aktywnoœæ Senackiej Komisji ds. Administracyjno-Technicznych koncentruje siê przede wszystkim na nadzorze prac remontowo-budowlanych oraz dystrybucji i kontroli przeznaczanych na nie œrodków finansowych. Dzia³alnoœæ SKAT dysponuj¹cej du- ym zakresem kompetencji opiera siê na œcis³ej wspó³pracy ze s³u bami technicznymi Uczelni, które zabezpieczaj¹ fachow¹ informacjê maj¹c¹ podstawowy wp³yw na jakoœæ podejmowanych decyzji. Zarazem jednak Komisja stanowi jeden z organów nadzoruj¹cych dzia³alnoœæ s³u b technicznych. Cz³onkowie komisji pracuj¹cy w jej obecnym sk³adzie uznaj¹ za priorytet d¹ noœæ do maksymalnej przezroczystoœci kryteriów ustalania rankingu zadañ i celowoœci wydatkowania na nie okreœlonych kwot. Dzia³alnoœæ SKAT, jako pochodz¹cego z wyboru cia³a kolegialnego, zapewnia realizacjê istotnych interesów Uczelni w zakresie inwestycji i remontów oraz zmniejsza obawy Spo³ecznoœci Naszej Uczelni o niegospodarnoœæ w wydatkowaniu œrodków finansowych przeznaczonych na ten cel. S³u - bom technicznym istnienie SKAT pozwala zapewniæ odpowiedni komfort pracy daj¹c mo liwoœæ skupienia siê jedynie na technicznej stronie podejmowanych remontów i inwestycji. Dzia³alnoœæ SKAT w terenie Posiedzenia SKAT nie ograniczaj¹ siê jedynie do dzia³añ papierowych, ale obejmuj¹ równie inspekcje wiêkszych remontów i inwestycji Tabela 6. Wiêksze inwestycje budowlane zrealizowane w ostatnich latach w AGH Kubatura (m 3 ) Powierzchnia u ytkowa (m 2 ) Wartoœæ inwestycji (mln z³; kwoty zaokr¹glone) Sala wyk³adowa dla WZ ,46 Przebudowa Zêbca Elektroniki dla potrzeb katedry Telekomunikacji ,65 Adaptacja hali technologicznej B-2 na salê wyk³adow¹ wraz zapleczem konferencyjnym ,16 Adaptacja hali technologicznej B-6 na salê wyk³adow¹ i pomieszczenia laboratoryjne ,23 Adaptacja oficyny przy ul. Czarnowiejskiej 70 dla potrzeb WMS ,50 Adaptacja hali technologicznej A-2 na salê wyk³adow¹ i pomieszczenia laboratoryjne ,85 Adaptacja poddasza budynku WZ dla potrzeb dydaktyki ,48 Budowa sali konferencyjnej w DW Baœka w Krynicy ,7 Modernizacja starej kot³owni w pawilonie A-0 na bibliotekê WGGiOŒ ,9 BIP 129 maj 2004 r. 1

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

RAZEM Stare Miasto 190 000 3 337 500 2 613 500 249 000 62 000

RAZEM Stare Miasto 190 000 3 337 500 2 613 500 249 000 62 000 TABELA NR 2 Projekt niezbędnych nakładów finansowych na remonty nieruchomości zarządzanych przez ZGL w latach 2004-2008 Koszt szacunkowy Lp Adres Zakres robót 2004 2005 2006 2007 2008 1 Centrum Miasta

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-uŝytkowy

Program funkcjonalno-uŝytkowy Program funkcjonalno-uŝytkowy Załącznik 8 I. UKŁAD FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY Analiza moŝliwości lokalizacji budynku Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 42 m x 48 m - około 2016 m 2 Wysokość budynku

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Stanisława Staszica w Pile Załącznik do Zarządzenia Nr 64/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Dostępność budynków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla studentów z niepełnosprawnościami

Dostępność budynków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla studentów z niepełnosprawnościami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów Biuro Spraw Studenckich Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych Dostępność budynków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia.

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia. Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisja Programowa, poprzez realizację swoich działań, przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania WSZJK. Do zadań Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU Dawnej łaźni miejskiej - położonego w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska. 1. Cel i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Załącznik do uchwały Nr 87 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010 Nowy zakres wymagań stawianych wyrobom budowlanym związanych z efektywnościąenergetyczną budownictwa dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba

IV. KADENCJA - LATA 2002 2006. Wójt - Adam Dariusz Rachuba IV. KADENCJA - LATA 2002 2006 Wójt - Adam Dariusz Rachuba WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Wyszczególnienie Nazwa zadania Wartość PLN Parametry Okres Nazwa Funduszu i wielkość dofinansowania /PLN/ 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 Zlec. 102/2011 Zamawiaj cy: Agencja Nieruchomo ci Rolnych Oddzia

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wod-kan i centralne ogrzewanie CPV 45300000-0

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-19/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych Załącznik do zarządzenia nr 14/15 z dnia 19 lutego 2015 roku UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Spis treści 1. Cel...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok. Druk Nr 353/2012 Projekt z dnia 3 września 2012 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia września 2012 r. ~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 162/2007 Rektora AR z dnia 22.11.07 Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Niniejszy Regulamin wydano na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

3.4.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

3.4.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 3.4.2.6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza 1 000 000 zł Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych, wyposaŝenie w nowoczesny sprzęt i meble

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych Tabela elementów scalonych ZAŁ. NR A BUDOWA BUDYNKÓW WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO LP Wyszczególnienie robót wartość w zł 1 Roboty budowlane = 1.1 Roboty przygotowawcze wycinka drzew wraz z kosztami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego tworzą Samorząd Studencki zwany dalej Samorządem 2. Samorząd działa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 198.909,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 197.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 198.909,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 197. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 198.909,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 197.739,00 zł Dział 600 Transport i łączność (-) 2.106,00 zł Rozdział 60014 2.106,00

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go

Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go PROGRAM MO DERNI ZACYJNO - REMONTOWY NA LATA 2015 2018 Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go NAKŁADY W ZŁOTYCH ZADANIA DO REALIZACJI UWAGI PLANOWANE ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r.

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r. Opinia nr 13 Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dla Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu budżetu Państwa na 2005 rok, stosownie do zakresu działania Komisji uchwalona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA LATA 2012-2016 INWESTYCJE CENTRALNE. 1 Zagospodarowanie ul. Akademickiej z przyległościami 2013 FIR

PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA LATA 2012-2016 INWESTYCJE CENTRALNE. 1 Zagospodarowanie ul. Akademickiej z przyległościami 2013 FIR Załącznik do Uchwały nr II/9// z dnia 9 października 0 PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA LATA 0-06 Lp. INWESTYCJE CENTRALNE Zagospodarowanie ul. Akademickiej z przyległościami 0 FIR Modernizacja stołówki przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw activextreme Inowrocław Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw activextreme i zwane jest w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015-2019. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/2013. z dnia 1.10.2013r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach

ZARZĄDZENIE NR 20/2013. z dnia 1.10.2013r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach ZARZĄDZENIE NR 20/2013 z dnia 1.10.2013r Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik do uchwały nr 23/2006 II KZDL

1 Załącznik do uchwały nr 23/2006 II KZDL Materiał dodatkowy do projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych Plan działalności gospodarczej KIDL analiza, założenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli Informacja o wynikach kontroli Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

branża obiekt adres inwestor Sprawdził

branża obiekt adres inwestor Sprawdził 1 PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż.arch.anna Suchwałko 51-354 WROCŁAW, ulica Litewska 34/14>

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz wszystkich pracowników Nauka...i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 41/2013

ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie badania opinii studentów, doktorantów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych, dotyczącej jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓ SZKÓ NR 16 WROC AW, UL. HUTNICZA 45 PRZEBUDOWA GABINETÓW FIZYKI Z ZAPLECZEM

ZESPÓ SZKÓ NR 16 WROC AW, UL. HUTNICZA 45 PRZEBUDOWA GABINETÓW FIZYKI Z ZAPLECZEM ` pracownia projektowa 50 244 Wrocùaw, pl. Úw. Macieja 5. tel./fax. 071/322-82-74 e-meil:vacor@interia.pl INWESTOR ZESPÓ SZKÓ NR 16 WROC AW, UL. HUTNICZA 45 OBIEKT ZESPÓ SZKÓ NR 16 ADRES WROC AW, UL. HUTNICZA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYTUŁ OPRACOWANIA: Wymiana okien i drzwi w Hali Sportowej LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łódź, ul. Północna 36 INWESTOR: Klub Sportowy Społem 91-045 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Ekoenergia Silesia SA

Ekoenergia Silesia SA Załącznik nr 5 do Wytycznych do przetargu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania: Remont i przebudowa powierzchni biurowych na kondygnacji

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23

ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23 ZARZĄDZENIE NR 2791/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-11-23 w sprawie dysponowania pomieszczeniami reprezentacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL Załącznik nr 7 Do specyfikacji zamówienia na: Wykonanie robót budowlanych mających na celu rozbudowę Hotelu Grand Sal TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1 EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1 Obiekt: BUDYNEK BURSY SZKOLNEJ Nr 1 Lokalizacja: Zambrów ul. Obwodowa 2 Inwestor: Zarząd Powiatu Zambrowskiego 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 Autor: inŝ.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE Za cznik do Uchwa y Nr 1/2013 Rady Nadzorczej Spó dzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka z dnia 15.01.2013 REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M.

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo