12 BIP 129 maj 2004 r. Jacek Matyszkiewicz, Anna D¹bek Remonty i inwestycje w AGH i Miasteczku Studenckim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12 BIP 129 maj 2004 r. Jacek Matyszkiewicz, Anna D¹bek Remonty i inwestycje w AGH i Miasteczku Studenckim"

Transkrypt

1 Jacek Matyszkiewicz, Anna D¹bek Remonty i inwestycje w AGH i Miasteczku Studenckim czyli nad czym pracuje Senacka Komisja ds. Adminstracyjno- -Technicznych (SKAT) Pó³toraroczny okres prac Senackiej Komisji ds. Administracyjno-Technicznych (SKAT) w bie ¹cej kadencji Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej daje mo liwoœæ przeprowadzenia pewnych podsumowañ dotycz¹cych dzia³añ Komisji, jak i polityki inwestycyjno-remontowej naszej Uczelni. W niniejszym opracowaniu pos³u ono siê danymi obejmuj¹cymi znacznie d³u szy, szeœcioletni okres, który pozwala na lepsz¹ analizê dzia³añ remontowo-inwestycyjnych w obiektach AGH i Miasteczka Studenckiego. Kompetencje a fachowoœæ SKAT stanowi cia³o powo³ane przez Senat AGH w celu prowadzenia nadzoru nad dzia³aniami inwestycyjno-budowlanymi, opracowywaniem planów prac remontowych i inwestycyjnych oraz sta³ej kontroli nad ich realizacj¹. Kompetencje Komisji obejmuj¹ przede wszystkim nadzór nad przygotowywaniem planów remontów i inwestycji prowadzonych zarówno na obszarze kampusu uczelnianego, jak i Miasteczka Studenckiego. Cz³onkowie SKAT uczestnicz¹ te w pracy komisji przetargowych, dotycz¹cych szczególnie wiêkszych inwestycji lub remontów, przedstawiaj¹ opinie na temat mo liwoœci wykorzystania obiektów nale ¹cych do maj¹tku Uczelni a tak e wizytuj¹ miejsca wa niejszych robót budowlanych. Tabela 1. Obecny i poprzedni sk³ad Senackiej Komisji ds. Administracyjno-Technicznych Aktualny sk³ad SKAT dr in. Barbara Bisztyga (WEAIiE) od kwietnia 2003 r. w miejsce prof. dr hab. in. Andrzeja Pacha (WEAIiE) dr in. Krzysztof Broda (WGiG) dr in. Janusz Chmist (WFiTJ) mgr in. Stefan Jasiñski (WIMiR) mgr Maciej Jêdrzejek (WZ) mgr in. Maciej Ko³odziejczyk (WMiIM) dr hab. in. Jacek Matyszkiewicz, prof. AGH przewodnicz¹cy (WGGiOŒ) p. Grzegorz Musia³ (przedstawiciel studentów) dr Jan Piekarczyk (WIMiC) mgr in. Andrzej Pietrzak (przedstawiciel doktorantów) Sk³ad w poprzedniej kadencji Senatu dr in. Krzystof Broda (WGiG) dr Krystyna Dziunikowska (WFiTJ) mgr in. Stefan Jasiñski (WIMiR) mgr in. Maciej Ko³odziejczyk (WMiIM) dr hab. in. Stanis³aw Majewski, prof. AGH przewodnicz¹cy (WGGiOŒ) dr in. Jerzy Nowakowski (WMN) dr Jan Piekarczyk (WIMiC) dr hab. in. Jerzy Skwarczyñski, prof. AGH (WEAIiE) dr in. Marian So³tys (WGGiIŒ) in. Mieczys³aw Zaniewski (Pion Kszta³cenia) Powy szy zakres zadañ wskazuje, e dzia³ania SKAT, w której sk³ad wchodz¹ pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni, dwóch dyrektorów administracyjnych wydzia³ów oraz przedstawiciele studentów i doktorantów daj¹ jej znaczne kompetencje, z którymi powinien wi¹zaæ siê profesjonalizm dzia³añ kontrolnych i obiektywizm przy ustalaniu propozycji rozdzia³u œrodków finansowych. Trzyletni okres, na jaki zosta³a wybrana Komisja jest zbyt krótki, aby wybrani do niej cz³onkowie Senatu osi¹gnêli pe³n¹ wiedzê nt. funkcjonowania technicznych s³u b Uczelni, oceny jakoœci wykonawstwa prac budowlanych, czy te szczegó³owych procedur zwi¹zanych z Ustaw¹ Prawo Zamówieñ Publicznych. Dlatego SKAT œciœle wspó³pracuje ze s³u bami technicznymi AGH kierowanymi przez Dyrektor ds. Technicznych mgr in. Annê D¹bek i zawiaduj¹cego Miasteczkiem Studenckim Dyrektora ds. Studenckich p. Tadeusza Lachowicza, a przy podejmowaniu decyzji w znacznym stopniu wykorzystuje ich wiedzê i doœwiadczenie. W zale noœci od zakresu omawianych zagadnieñ na posiedzenia Komisji zapraszani s¹ inspektorzy techniczni, przedstawiciele Dzia³u Inwestycyjno-Remontowego AGH lub inne osoby, których wiedza i fachowoœæ stanowi¹ podstawê dzia³añ Komisji. Niebagatelne znacznie dla rozwa nej gospodarki funduszami przeznaczonymi na remonty i inwestycje ma fakt, e czêœæ cz³onków SKAT uczestniczy³a w pracach Komisji wybranej przez Senat poprzedniej kadencji. Prócz wymienionych wczeœniej Dyrektorów, prace komisji wspieraj¹ z g³osem doradczym Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. in. Antoni Tajduœ, Pe³nomocnik JM Rektora ds. Inwestycyjno-Remontowych Uczelni, jej poprzedni przewodnicz¹cy dr hab. in., prof. AGH Stanis³aw Majewski, Dyrektor Administracyjny AGH mgr in. Henryk Zio³o oraz pracownicy Dzia³u Inwestycyjno-Remontowego AGH: mgr in. Maciej Kamiñski, mgr in. Irena Jêdrzejczyk i p. Piotr Boliñski. W miarê potrzeb na posiedzenia zapraszane s¹ równie inne osoby odpowiedzialne za ca³oœæ du ych zadañ inwestycyjno-remontowych. Stronê organizacyjn¹ prac Komisji zabezpiecza p. Monika Pêkowska. Jak powstaj¹ plany: remontowy i inwestycyjny? Wiedza pracownika Uczelni, który nie pracowa³ dotychczas w SKAT, o sposobach finansowania danego remontu czy inwestycji, jest niewielka, st¹d wyjaœnienia wymaga, jakie rodzaje planów dyskutuje i zatwierdza Komisja. SKAT opiniuje dwa rodzaje planów: remontowy i inwestycyjny, które opracowywane s¹ oddzielnie dla obiektów Uczelni i Miasteczka Studenckiego. Remonty W planie remontów wydziela siê dwie czêœci: I obejmuj¹c¹ zadania finansowane centralnie, w pe³nym zakresie ze œrodków Uczelni, czyli tzw. Centralny Plan Remontowy (CPR) II obejmuj¹c¹ zadania finansowane w 50% przez jednostki organizacyjne, a w drugiej po³owie ze œrodków Uczelni. Zadania finansowane centralnie obejmuj¹ przede wszystkim remonty wymagaj¹ce du ych nak³adów finansowych wynikaj¹cych zwykle z naturalnego zu ycia eksploatacyjnego poszczególnych obiektów. Zakres prac remontowych dotyczy przewa nie kapitalnych remontów instalacji elektrycznej, izolacji przeciwwilgociowych, remontów dachów, instalacji c.o. lub kanalizacji. Przy okreœlaniu priorytetów Komisja kieruje siê g³ównie opiniami inspektorów technicznych dysponuj¹cych precyzyjnymi danymi o stanie poszczególnych obiektów AGH i na podstawie uzyskanych od nich informacji ustala ranking zadañ remontowych. Pierwsz¹ pozycjê w rankingu zajmuje zawsze zadanie okreœlane jako nadzwyczajne pozycje remontowe, czyli tzw. jedynka, w której zabezpiecza siê œrodki na usuwanie awarii, sprawy bezpieczeñstwa, zabezpieczenie przeciwpo arowe i inne, doraÿne prace. Kwota zabezpieczana na to zadanie pozostaje zasadniczo w dyspozycji Dyrektora ds. Technicznych. Na zalecenie SKAT jednorazowe, wiêksze wydatki finansowane z tej pozycji powinny uzyskiwaæ akceptacjê Komisji lub w przypadku niemo noœci zwo³ania posiedzenia (okres wakacyjny) jej przewodnicz¹cego. Po wykonaniu planu zakres rzeczowy i wielkoœæ nak³adów na remonty finansowane ze œrodków wspomnianej jedynki s¹ przedstawiane do akceptacji Komisji. W ostatnich szeœciu latach ( ) na zadania remontowe realizowane w ramach CPR wydano niebagateln¹ kwotê ponad 19,5 mln z³. Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na te zadania w 2004 r. nieznacznie przekracza 3 mln z³. Nak³ady na remonty wydatkowane na poszczególne obiekty AGH i ich zakres rzeczowy przedstawia tabela 2. Wydatkowane œrodki przedstawione zosta³y w rozbiciu na poszczególne obiekty a nie Jednostki Organizacyjne Uczelni z uwagi na fakt, e praktycznie nie istniej¹ budynki u ytkowane tylko przez jeden wydzia³. Analiza tabeli pozwala stwierdziæ, e nak³adem powy ej 1 mln z³ finansowano remonty jedynie kilku pawilonów: A-0, A-2, C-1, B-1, D-8 i Biblioteki G³ównej. Najwiêkszy koszt remontu budynku D-8 nieznacznie przekroczy³ 1,5 mln z³. Koszt remontu A-0, który siêga blisko 1,5 mln z³ wynika z jego 12 BIP 129 maj 2004 r.

2 Tabela 2. Zestawienie nak³adów na finansowanie remontów w obiektach uczelni w ramach Centralnego Planu Remontowego w latach (w z³otych) Pawilon Kwota Zakres rzeczowy remontów A wymiana poziomów instalacji wod-kan, wymiana parapetów wew., wykonanie wentylacji mech. nawiewno-wywiewnej, remont pracowni chem. i laboratoriów, dachu, sanitariatów, instalacji gazowej, odgromowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów, instalacji przeciwprzepiêciowej, remont schodów A wymiana okien, remont sal wyk³adowych, lab., sanitariatów, instalacji co, remont dachu i instalacji odgromowej, malowanie pomieszczeñ A remont instalacji elektrycznej, wymiana okien, remont sanitariatów, korytarzy, wentylacji mechanicznej, sal dydaktycznych, instalacji odgromowej A remont pionów wod-kan i cwu, wentylacji mechanicznej, wymiana drzwi wahad³owych i oœwietlenia klatek schodowych, remont sanitariatów, malowanie pomieszczeñ, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów A remont laboratoriów i sanitariatów, pionu kanalizacyjnego kamionkowego, co, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów C remonty: instalacji elektrycznej, pomieszczeñ UCI, sanitariatów, pomieszczeñ, schodów, dachowych koryt odp³ywowych C remont instalacji elektrycznej, sali wyk³adowej i sal dydaktycznych, pionu co, schodów, malowanie pomieszczeñ, remont dachowych koryt odp³ywowych, schodów C remont pomieszczenia 07, remont schodów C monta zaworów termostatycznych, remont sali komputerowej i sal æwiczeniowych, malowanie klatki schodowej, remont sanitariatów, poziomów wodoci¹gowych i pionów cwu, instalacji elektrycznej, malowanie pomieszcze B remont instalacji elektrycznej, malowanie korytarzy, remont instalacji co, laboratoriów i sali wyk³adowej, pomieszczenia wêz³a co, szachtów B remont lab., instalacji co, instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, szachtów, sanitariatów B remont sanitariatów, instalacji co i gazowej, wentylacji mechanicznej, klatki schodowej, szachtów, pionów kanalizacyjnych B remont pomieszczeñ laboratoryjnych i sal dydaktycznych, instalacji co, gazowej B remont laboratoriów, dachu, instalacji co, wod-kan, gazowej B remont wêz³a sanitarnego nad rozdzielni¹ NN, sanitariatów, schodów, dachu, sal wyk³adowych, stolarki okiennej D remont sanitariatów, pomieszczeñ, wykonanie ekspertyzy tarasu Budynek WZ, ul. Gramatyka wykonanie elewacji strony wschodniej, remont korytarzy, pomieszczeñ ¹cznik A-3/A remont wentylacji mech. nawiewnej sal wyk³adowych, instalacji co, dachu i kominów, korytarzy, instalacji elektrycznej ¹cznik B-3/B remont pomieszczeñ laboratoryjnych, instalacji co, dachu, instalacji kanalizacji ¹cznik B-2/B remont lab., instalacji co, dachu ¹cznik B-1/B remont dachu Hala tech. D remont sali nr 44 Hala tech. A-1/A remont pó³nocnej strony dachu, laboratoriów, posadzki, instalacji oœwietlenia, co Hale tech. za paw. B remont pokryæ dachowyc D-10, ul. Reymonta monta zaworów termostatycznych, wymiana okien, remont czêœci magazynowej i gara y z przeznaczeniem na cele dydaktyczne, malowanie korytarzy, wykonanie elewacji p³d., remont instalacji co, sal dydaktycznych i laboratoriów, sanitariatów, remont wejœcia D-8, ul. Reymonta remont okien, instalacji elektrycznej, gazowej, sanitariatów, schodów, wejœæ do budynk D-11, ul. Kawiory 26a remont instalacji co w sanitariatach, wykonanie projektu remontu sanitariatów H-6 Lipsk remont sanitariatów z wymian¹ pionów wod-kan, dachu, pomieszczeñ, klatek schodowych Biblioteka G³ówna remont instalacji elektrycznej, remont kapitalny pomieszczeñ, sanitariatów z wymian¹ pionów wod-kan, okien, wentylacji mechanicznej SWFiS remont szatni i sanitariatów, remont dachu, renowacja parkietu, malowanie pomieszczeñ ul. Piastowska, ul. Reymonta Dom Spo³eczny, ul. Reymonta remont pomieszczeñ Zêbiec, ul. Czarnowiejska remont stolarki okiennej, pomieszczeñ Zêbiec, ul. Reymonta 21b remont pracowni i laboratoriów, instalacji elektrycznej, wod-kan. Zêbiec, ul. Kawiory malowanie korytarzy ul. Czarnowiejska 30a remont pomieszczeñ HP ul. Lea remont pionów wod-kan, co, instalacji odgromowej Oœrodek S-D Miêkinia remont instalacji wod-kan, wykonanie izolacji pionowej fundamentów Ca³a Uczelnia konserwacja dachów remonty kanalizacji wód opadowych, magistrali cieplnej i g³ównego wêz³a cieplnego remonty zew. instalacji teletechnicznej i zasilania remonty i malowanie ogrodzenia remonty dróg i chodników remonty elewacji wykonanie prób szczelnoœci instalacji gazowej i czujek ppo zewnêtrzne prace budowlane porz¹dkowe opinie techniczne, ekspertyzy, drobne prace dokumentacyjne, geodezyjne, itp RAZEM BIP 129 maj 2004 r. 1

3 Audytorium Wydziału Zarządzania Centrum Kongresowe Wydziału IMiR w hali technologicznej B-2 Katedra Telekomunikacji Wydziału EAIiE Biblioteka Wydziału GGiOŚ

4 Sala wykładowa w hali technologicznej A-2 Laboratorium w hali technologicznej A-2 Hala technologiczna B-6 Sala wykładowa w hali technologicznej B-6 Poddasze budynku Wydziału Zarządzania Sala konferencyjna Wydziału Zarządzania Budynek Wydziału Matematyki Stosowanej

5 reprezentacyjnej funkcji i zarazem najwiêkszej kubatury. Œrodki w wysokoœci miêdzy 0,5 a 1 mln z³ przeznaczono na remonty w pawilonach: A-1, A-3, C-2, C-4, B-2, D-10, dawnego hotelu Lipsk oraz ³¹cznika A-3 A-4. Na pozosta³e obiekty wydatkowano mniejsze sumy. Drug¹ czêœæ planu remontowego stanowi¹ zadania wspó³finansowane w 50 % przez Jednostki Organizacyjne Uczelni. Wysokoœæ nak³adów na te zadania remontowe zale y od kondycji finansowej Wydzia³ów i œrodków, które s¹ w stanie pozyskaæ z zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania. Lista zadañ i wysokoœæ przeznaczonych na nie funduszy jest ustalana po zatwierdzeniu bud etów Wydzia³ów i w roku bie ¹cym wynosi 460 tys. z³. Procedura ustalania zadañ w tej czêœci planu polega na zg³aszaniu propozycji Dyrektor ds. Technicznych przez Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych, która po konsultacji z odpowiednimi s³u bami technicznymi przedstawia Komisji ich listê do dyskusji i zatwierdzenia. Ostatecznie I i II czêœæ planu remontowego s¹ przedmiotem g³osowania i zostaj¹ przedstawione do akceptacji JM Rektorowi AGH. Trudnoœci, jakie pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z niemo noœci¹ uruchomienia œrodków na finansowanie remontów przez niektóre Jednostki Organizacyjne Uczelni, nierozstrzygniête procedury przetargowe, przeszacowanie wartoœci zlecanych prac, b¹dÿ zmniejszenie ich zakresu, powoduj¹ niekiedy uwolnienie czêœci rozdysponowanych pierwotnie œrodków w ramach drugiej czêœci planu remontowego. W celu ich zagospodarowania Komisja tworzy tzw. listê rezerwow¹ prac remontowych, która mo e byæ warunkowo realizowana. Nale y jednak zaznaczyæ, e coraz rzadziej zdarzaj¹ siê przypadki finansowego przestrzelenia wartoœci planowanych prac, co dobrze œwiadczy o odpowiedzialnoœci i kompetencjach osób odpowiedzialnych za finanse, tj. Dziekanów i Dyrektorów Administracyjnych. Znacznie mniej skomplikowan¹ jest kwestia dystrybucji œrodków przeznaczonych na potrzeby remontowe na Miasteczku Studenckim, o które nie konkuruj¹ poszczególne Wydzia³y, a dostêpne fundusze pochodz¹ z jednego, centralnego Ÿród³a finansowania, tj. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Wielkoœæ nak³adów na remonty w latach przedstawia tabela 3. Tababela 3. Zestawienie nak³adów na finansowanie remontów i inwestycji na Miasteczku Studenckim w latach (kwoty zaokr¹glone; mln z³) Okres finansowania Remonty Inwestycje w tym œrodki MENiS ³¹cznie na remonty i inwestycje ,48 12, (plan) 1,56 9,40 3 Inwestycje Plany inwestycyjne Uczelni, podobnie jak plany remontowe, konstruowane s¹ równie w dwóch czêœciach. Pierwsza, zatwierdzana na pocz¹tku roku, czêœæ planu inwestycyjnego obejmuje zadania inwestycyjne prowadzone ze œrodków Funduszu Zasadniczego AGH. Dotyczy ona prac maj¹cych na celu polepszenie stanu infrastruktury obiektów Uczelni. Zakres zadañ inwestycyjnych obejmuje g³ównie wymianê okien, wind, bram wejœciowych, modernizacje dachów, budowê parkingów i systemu wjazdów, modernizacje oœwietlenia uczelni, prace przy sieci œwiat³owodowej i teletechnicznej, stacjach transformatorowych i ciep³owniczych. Zestawienie nak³adów inwestycyjnych wydatkowanych przez Uczelniê w rozbiciu na poszczególne obiekty w latach przedstawia tabela 4. Kwoty przeznaczone na inwestycje wyszczególnione w tabeli 4 s¹ zró nicowane. Najwiêksze nak³ady (prawie 3 mln z³) w ostatnich latach przeznaczono na prace przy auli i holu g³ównym, gdzie odbywaj¹ siê najwa niejsze uroczystoœci Uczelni. Ponadto œrodki w wysokoœci ponad 1 mln z³ wydatkowano na prace w pawilonie A-1 oraz modernizacjê zintegrowanego informatycznego systemu zarz¹dzania Uczelni¹. Analizuj¹c tabelê nale y zwróciæ uwagê, e wielokroæ pod enigmatycznymi nazwami typu przebudowa konstrukcji dachu (np. obiekty A-1, A-2) kryj¹ siê prace budowlane o bardzo szerokim zakresie, skutkuj¹ce zmian¹ przezna- Tabela 4. Zestawienie nak³adów inwestycyjnych na poszczególne obiekty uczelni finansowane z Funduszu Zasadniczego w latach (w z³otych) Pawilon Kwota Zakres rzeczowy A okna, dÿwigi osobowe, platforma dla niepe³nosprawnych A dÿwig osobowy, okna, brama wejœciowa, przebudowa konstrukcji dachu, modernizacja instalacji elektrycznej A A okna, dÿwig osobowy, przebudowa konstrukcji dachu brama wejœciowa, okna, dÿwig osobowy, budowa drugiego wejœcia, modernizacja instalacji elektrycznej A dÿwig osobowy, brama wejœciowa, okna C okna, dÿwig osobowy, brama wejœciowa C drzwi wejœciowe, okna, dÿwig osobowy, drzwi wahad³owe C brama wejœciowa, okna, dÿwig osobowy B dÿwig osobowy, okna, brama wejœciowa B dÿwig osobowy, okna, bramy wejœciowe B okna, brama wejœciowa, dÿwig osobowy B okna, dÿwig osobowy, bramy wejœciowe B B okna w hali D okna brama wejœciowa, okna, dÿwigi osobowe, oœwietlenie ewakuacyjne H modernizacja pomieszczeñ ¹cznik A-0/A okna, drzwi ¹cznik A-3/A okna ¹cznik A-1/C okna, Hala tech. D modernizacja dachu Hala tech. A-1/A okna D-10, ul. Reymonta dÿwig osobowy, okna, wymiana œlusarki aluminiowej parteru i I p., modernizacja elewacji D-8, ul. Reymonta okna, dÿwig osobowy, brama wejœciowa D-11, ul. Kawiory 26a dÿwig osobowy, okna, modernizacja dla potrzeb SJO, WFiTJ, WGGiIŒ Biblioteka G³ówna rega³y zwartego magazynowania Ca³a Uczelnia sie œwiat³owodowa i teletechniczna regulacja prawna gruntów ogrodzenie Uczelni parkingi wyburzenia budynków informatyzacja centralnego zarz¹dzania uczelni¹ system wjazdów awaryjny zakup œrodków trwa³ych aula i hol g³ówny stacja transformatorowa A modernizacja stacji transformatorowej A automatyzacja wêz³a cieplnego modernizacja oœwietlenia terenów uczelni RAZEM BIP 129 maj 2004 r.

6 czenia pomieszczeñ oraz powstawaniem nowych, nowoczesnych sal wyk³adowych i pokoi dla pracowników. W konkretnym przypadku zaplecza technologicznego budynków A-1 i A-2, przebudowa konstrukcji dachu wi¹za³a siê z kompleksowymi robotami budowlanymi we wnêtrzu budynków. W 2004 r. na inwestycje finansowane w I czêœci planu przeznaczono kwotê oko³o 5 mln z³. Znacznie bardziej skomplikowane jest opracowywanie II czêœci planu inwestycyjnego, bowiem Ÿród³a finansowania s¹ w tym przypadku wielorakie, pozyskiwane w ró nym czasie i z ró nym skutkiem. Œrodki te pochodz¹ zarówno z Funduszu Zasadniczego Uczelni, jak i Funduszu Rezerwowego, Funduszu Zasadniczego Wydzia³ów oraz z dotacji zewnêtrznych. Podobnie jak w przypadku planów remontowych I i II czêœæ planu inwestycyjnego s¹ przedmiotem g³osowania i zostaj¹ przedstawione do akceptacji JM Rektorowi AGH. Nak³ady na inwestycje w latach w obiektach AGH i Miasteczka Studenckiego przedstawiaj¹ odpowiednio tabele 3 i 5. Tabela 5. ród³a finansowania inwestycji w obiektach AGH w latach (II czêœæ planu inwestycyjnego; kwoty zaokr¹glone w mln z³) Lata Nak³ady FZ AGH Fundusz rezerwowy FZ Wydzia³ów Dotacje zewnêtrzne ,2 0,58 4, 32 2,71 2, ,8 0,07 2,39 2,07 6, ,52 0 4,54 2,94 6, ,98 0,11 1,05 2, ,1 0,9 2,61 2, ,17 0,02 2,14 4,99 0,02 51,77 1,68 17,05 18,11 14,92 W ostatnich szeœciu latach nak³ady finansowe na inwestycje w obiektach AGH przekroczy³y kwotê 51,5 mln z³. Zwraca uwagê (tabela 5), e finansowanie z dotacji zewnêtrznych uleg³o w ostatnich latach wyraÿnemu zmniejszeniu, co wi¹ e siê z ogóln¹ kondycj¹ finansow¹ pañstwa. W warunkach s³abego dotowania nauki i szkolnictwa wy szego na szczególne uznanie zas³uguj¹ du e inwestycje zrealizowane w ostatnich latach przez nasz¹ Uczelniê, które wp³ywaj¹ na jej wysok¹ pozycjê i bêd¹ decydowaæ o jej przysz³oœci. Przegl¹d wiêkszych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach zawiera tabela 6, a ich fotografie mo na obejrzeæ w niniejszym numerze BIP-u. prowadzonych na AGH. Komisja wizytowa³a w bie ¹cym roku akademickim oddan¹ do u ytku, po kompleksowej modernizacji, now¹ siedzibê Studium Jêzyków Obcych przy ul. Kawiory 26a budynek D-11, który u ytkowany jest tak e przez Wydzia³ Fizyki i Techniki J¹drowej oraz Wydzia³ Geodezji Górniczej i In ynierii Œrodowiska, wyremontowan¹ i zaadaptowan¹ na potrzeby Wydzia³u Matematyki Stosowanej kamienicê przy ul. Czarnowiejskiej 70 (obiekt B-7) oraz ci¹g hal technologicznych na zapleczu budynków A-1 i A-2, który po gruntownej modernizacji i remoncie s³u y kilku Wydzia³om. W zesz³ym roku wizja lokalna przeprowadzona przez SKAT w budynkach u ytkowanych przez Akademiê Sztuk Piêknych przy ul. Kapelanka 24 i opracowana na jej podstawie opinia pos³u y³a do zarekomendowania Senatowi AGH niecelowoœci przekazywania tego obiektu w formie darowizny na rzecz obecnego u ytkownika. W grudniu 2003 r. przewodnicz¹cy SKAT kierowa³ pracami komisji przetargowej w postêpowaniu o wy³onienie wykonawcy hali sportowej przy ul. Piastowskiej. Postêpowanie to o najwiêkszej wartoœci zamówienia w ostatnich latach (ponad 6,4 mln z³) uda³o siê, mimo pewnych trudnoœci wyj¹tkowo szybko rozstrzygn¹æ, co pozwoli³o na terminowe rozpoczêcie prac, które s¹ ju na znacznym etapie zaawansowania. Czêœæ posiedzeñ komisji odbywa siê w nowo wyremontowanych obiektach, na zaproszenie ich u ytkowników. Posiedzenia takie mia³y miejsce m. in. w budynku Wydzia³u Zarz¹dzania przy ul. Gramatyka i w Centrum Kongresowym pawilonu B-2 (IMiR). * Jak wynika z powy szego tekstu aktywnoœæ Senackiej Komisji ds. Administracyjno-Technicznych koncentruje siê przede wszystkim na nadzorze prac remontowo-budowlanych oraz dystrybucji i kontroli przeznaczanych na nie œrodków finansowych. Dzia³alnoœæ SKAT dysponuj¹cej du- ym zakresem kompetencji opiera siê na œcis³ej wspó³pracy ze s³u bami technicznymi Uczelni, które zabezpieczaj¹ fachow¹ informacjê maj¹c¹ podstawowy wp³yw na jakoœæ podejmowanych decyzji. Zarazem jednak Komisja stanowi jeden z organów nadzoruj¹cych dzia³alnoœæ s³u b technicznych. Cz³onkowie komisji pracuj¹cy w jej obecnym sk³adzie uznaj¹ za priorytet d¹ noœæ do maksymalnej przezroczystoœci kryteriów ustalania rankingu zadañ i celowoœci wydatkowania na nie okreœlonych kwot. Dzia³alnoœæ SKAT, jako pochodz¹cego z wyboru cia³a kolegialnego, zapewnia realizacjê istotnych interesów Uczelni w zakresie inwestycji i remontów oraz zmniejsza obawy Spo³ecznoœci Naszej Uczelni o niegospodarnoœæ w wydatkowaniu œrodków finansowych przeznaczonych na ten cel. S³u - bom technicznym istnienie SKAT pozwala zapewniæ odpowiedni komfort pracy daj¹c mo liwoœæ skupienia siê jedynie na technicznej stronie podejmowanych remontów i inwestycji. Dzia³alnoœæ SKAT w terenie Posiedzenia SKAT nie ograniczaj¹ siê jedynie do dzia³añ papierowych, ale obejmuj¹ równie inspekcje wiêkszych remontów i inwestycji Tabela 6. Wiêksze inwestycje budowlane zrealizowane w ostatnich latach w AGH Kubatura (m 3 ) Powierzchnia u ytkowa (m 2 ) Wartoœæ inwestycji (mln z³; kwoty zaokr¹glone) Sala wyk³adowa dla WZ ,46 Przebudowa Zêbca Elektroniki dla potrzeb katedry Telekomunikacji ,65 Adaptacja hali technologicznej B-2 na salê wyk³adow¹ wraz zapleczem konferencyjnym ,16 Adaptacja hali technologicznej B-6 na salê wyk³adow¹ i pomieszczenia laboratoryjne ,23 Adaptacja oficyny przy ul. Czarnowiejskiej 70 dla potrzeb WMS ,50 Adaptacja hali technologicznej A-2 na salê wyk³adow¹ i pomieszczenia laboratoryjne ,85 Adaptacja poddasza budynku WZ dla potrzeb dydaktyki ,48 Budowa sali konferencyjnej w DW Baœka w Krynicy ,7 Modernizacja starej kot³owni w pawilonie A-0 na bibliotekê WGGiOŒ ,9 BIP 129 maj 2004 r. 1

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo