STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA 2008 2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Rady Miasta i Gminy Alwernia z dnia STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA ALWERNIA, KWIECIEŃ

2 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP - CELE, ŹRÓDŁA I ZAKRES DOKUMENTU MIEJSCE STRATEGII W ZARZĄDZANIU GMINĄ SYTUACJA WYJŚCIOWA PołoŜenie geograficzne Turystyka Ludność Rynek pracy Działalność gospodarcza Zagospodarowanie przestrzenne oraz rolnictwo Edukacja Szkoły Biblioteki Kultura i sport Infrastruktura techniczna i mieszkaniowa Komunikacja Mieszkalnictwo Wodociągi i kanalizacja, zgazyfikowanie Gminy i energia elektryczna Gospodarka odpadami komunalnymi Bezpieczeństwo, słuŝba zdrowia i opieka społeczna Stan środowiska naturalnego Finanse gminy Ujęcie statystyczne Gminy Analiza SWOT STRATEGIA MIASTA I GMINY ALWERNIA Misja Gminy Cele Strategiczne, cele pośrednie oraz mierniki realizacji Zadania słuŝące realizacji celów strategii karty zadań KARTA ZADANIA W OBSZARRZE STRATEGICZNYM: ROZWÓJ GOSPODARCZY I WYKORZYSTANIE BLISKOŚCI KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO KARTA ZADANIA W OBSZARRZE STRATEGICZNYM: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA KARTA ZADANIA W OBSZARRZE STRATEGICZNYM: WALORY KRAJOBRAZOWE I ŚRODOWISKO KARTA ZADANIA W OBSZARRZE STRATEGICZNYM: KULTURA KARTA ZADANIA W OBSZARRZE STRATEGICZNYM: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Monitoring i aktualizacja Strategii

3 1. WSTĘP - CELE, ŹRÓDŁA I ZAKRES DOKUMENTU Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Alwernia na lata jest podstawowym dokumentem programowym ukierunkowanym na tworzenie polityki gminy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w wyznaczonym horyzoncie czasu i tworzącym ramy dla prorozwojowych programów i projektów realizowanych przez gminę oraz organizujących aktywność innych grup i partnerów. Planowanie strategiczne to systematyczne i uporządkowane działania, podczas których samorząd przewiduje i planuje przyszłość, określa etapy realizacji i realne środki do jej osiągnięcia. Istotą planowania strategicznego jest takie sformułowanie celów i działań, by w optymalny sposób wykorzystać zasoby występujące w danym otoczeniu prawnym, finansowym i społecznym. Niezwykle istotne w procesie planowania strategicznego jest takŝe budowanie konsensusu obejmującego całą społeczność oraz tworzenie wspólnej wizji lepszej przyszłości społecznogospodarczej dla danego obszaru. Działania bieŝące nie sprzyjają myśleniu długoterminowemu, strategicznemu. Nie sprzyja temu równieŝ roczna perspektywa budŝetu gminy - podstawowego planu finansowego i źródła finansowania zadań lokalnych. Stąd konieczne jest zapisanie celów długoterminowych wspólnoty, po to by realizując zadania bieŝące łatwo było rozpoznać czy wpisują się one w realizację celów długoterminowych naszej Strategii. Strategia jest procesem twórczym. Jej domeną jest zidentyfikowanie najwaŝniejszych zjawisk oraz uzgodnienie wiarygodnych celów, zadań, a w konsekwencji całej strategii działań. Celem tak rozumianej Strategii jest świadome wywieranie wpływu na tworzenie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli procesu, dzięki któremu samorząd podnosi jakość Ŝycia swoich mieszkańców, tworząc przez to nową jakość wspólnoty oraz pobudzając postęp gospodarczy. Lokalny rozwój społeczno-gospodarczy jest procesem przewidywalnym, planowanym i wdraŝanym dzięki spójnym działaniom i programom podejmowanym przez sektor publiczny oraz prywatny tzn. samorząd wraz z lokalną społecznością. Istotnym elementem partnerskiego planowania strategicznego jest osiągnięcie konsensusu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu tak, aby zapisane cele odpowiadały oczekiwaniom większości społeczności lokalnej. WaŜne jest, by cele te były realne w załoŝonej, długiej perspektywie czasowej. Stąd teŝ efektywne planowanie strategiczne powinno posiadać trzy cechy: 1. Powinno pomagać samorządowi w sformułowaniu wspólnych i akceptowanych celów, a takŝe tak wpływać na rozwój społeczno gospodarczy, by moŝliwe było ich 3

4 osiąganie; 2. Powinno przedstawiać samorządowi cele i zadania rozwoju społecznogospodarczego. Mówiąc inaczej powinno podpowiadać jakie plany są do zrealizowania, jakie są niezbędne ku temu zasoby i jak osiągać załoŝone cele; 3. W przeciwieństwie do innych metod planistycznych powinno skupiać się na przedsięwzięciach wykonalnych. Niezwykle istotnym elementem Strategii, warunkującym trafność dokonywania kolejnych rozstrzygnięć jest realistyczna ocena lokalnych zasobów, szans i zagroŝeń. Konieczność opracowywania strategii rozwoju wynika takŝe z norm prawnych - zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju i dotyczy to zarówno strategii krajowych, jak i strategii rozwoju lokalnego, w tym strategii rozwoju gminy. Celem opracowania niniejszej Strategii jest: - zaktualizowanie ustaleń strategicznych sformułowanych w poprzednich latach i istniejących dokumentach; - doprecyzowanie wskazanych wówczas kierunków działania gminy w perspektywie najbliŝszych 8 lat; - dostosowanie strategii i kierunków rozwoju gminy do zmieniających się warunków Ŝycia oraz społecznych potrzeb i oczekiwań w tym zakresie, a takŝe wyzwań płynących z otoczenia. W przypadku kaŝdej aktualizacji strategii czy programu rozwoju społeczno-gospodarczego punktem wyjścia do wszelkich podejmowanych działań jest odpowiedź na podstawowe zagadnienie: na ile dotychczasowe, przyjęte i realizowane w ramach poprzedniego dokumentu kierunki rozwojowe pozostają nadal aktualne i czy odpowiadają nowym wyzwaniom stawianym przed lokalną społecznością jej potrzebom, oczekiwaniom, nowym moŝliwościom, które pojawiają się dzięki zmieniającemu się otoczeniu. Konsekwencją tak postawionego pytania jest kolejne pytanie o zmianę (lub niezmienność) podstawowych priorytetów rozwojowych. Niniejszy dokument jest generalną odpowiedzią na powyŝsze pytania wypracowaną w trakcie warsztatów lokalnych, wspartą ogólną diagnozą stanu gminy. 4

5 Podstawowy kształt Strategii został wypracowany i uzgodniony w trakcie cyklu spotkań, w tym dwóch sesji warsztatów planowania strategicznego, które odbyły się w lutym i marcu 2008 roku w Sali Obrad Rady Urzędu Miasta w Alwerni, a takŝe dzięki wkładowi merytorycznemu wypracowanemu w trybie indywidualnych konsultacji z władzami i urzędnikami Gminy Alwernia. W warsztatach strategicznych uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gminy, a takŝe liderzy lokalnych środowisk sołtysi, przedsiębiorcy, przedstawiciele waŝnych instytucji sektora edukacji i kultury, ochrony środowiska, organizacji pozarządowych oraz słuŝb porządkowych (policji i ochotniczej straŝy poŝarnej). Proces planowania Strategii był moderowany i wspierany przez zewnętrznych konsultantów - głównie w zakresie metodologii i procedury prac, aktualizacji diagnozy stanu gminy, moderowania warsztatów strategicznych oraz opracowania i syntezy wyników prac. Zakres prezentowanej Strategii obejmuje wiodące z punktu widzenia rozwoju lokalnego obszary aktywności władz lokalnych i skupia się przede wszystkim na priorytetach. Zgodnie z zamierzeniami inicjatorów aktualizacji, dokument Strategii nie obejmuje więc wszystkich zadań realizowanych przez Gminę, a jedynie te, które wydają się kluczowe dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego i jakości Ŝycia wspólnoty gminnej. Istotą Strategii jest więc wyznaczenie głównych, najwaŝniejszych kierunków działań średnioi długookresowych i takie opisanie sposobu ich realizacji, który pozwoli na wykorzystanie dokumentu Strategii do wspomagania zarządzania Gminą, i co równie waŝne w dzisiejszych czasach sięgania po zewnętrzne źródła finansowania kluczowych, z punktu widzenia rozwoju gminy, inwestycji i projektów. Poza wskazaniem głównych obszarów i kierunków działania Strategia ustala równieŝ, w jaki sposób monitorowane będą postępy w jej realizacji i jaki powinien być mechanizm ich oceny. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Alwernia na lata jest głównym średnio- i długoterminowym dokumentem programowym przygotowywanym przez władze samorządowe i ma charakter kierunkujący pozostałe prace programowe. Kolejnym krokiem będzie zintegrowanie ze Strategią istniejących programów i planów dziedzinowych, a takŝe przygotowanie na tej podstawie zaktualizowanych szczegółowych planów realizacyjnych rozwoju w poszczególnych obszarach strategicznych. Osią tych planów będą priorytety ujęte w Strategii, uzupełnione o plan realizacji pozostałych waŝnych zadań w danej 5

6 dziedzinie. Pomocą w przygotowaniu planów realizacyjnych będzie zestawienie potencjalnych źródeł finansowania zadań przygotowane w ramach prac nad Strategią. Ustalenia zawarte w dokumencie Strategii oraz w związanych z nią dokumentach programowych i planach realizacyjnych winny być corocznie wykorzystywane jako podstawowe wytyczne przy formułowaniu projektu budŝetu Gminy oraz przy formułowaniu strategii postępowania w zakresie pozyskiwania przez Gminę zewnętrznych środków pomocowych, szczególnie ze źródeł UE. Powinny być takŝe wykorzystywane jako wskazówki do współpracy Gminy z partnerami samorządowymi i społecznymi, a w konsekwencji do podejmowania wspólnych przedsięwzięć słuŝących zaspokojeniu potrzeb społeczności Alwerni. 6

7 2. MIEJSCE STRATEGII W ZARZĄDZANIU GMINĄ 1 Strategia jest narzędziem umoŝliwiającym zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego w długim przedziale czasowym. Ze wszystkich narzędzi zarządzania strategia posiada najdłuŝszą perspektywę czasową. Z tego względu inne narzędzia zarządzania są ze strategią powiązane w sposób bezpośredni, bądź pośredni. PoniŜszy schemat ilustruje powiązania strategii z innymi narzędziami zarządzania. Strategia wyznacza długoterminowe cele stojące przed społecznością lokalną. WdraŜana jest przez całą społeczność lokalną, a nie tylko Urząd Gminy, dla którego wskazuje drogę do osiągnięcia celów stojących przed społecznością. Z tego względu na powyŝszym schemacie wydzielono gminę i jej jednostki organizacyjne. Część zadań moŝe być realizowana przez inne jednostki, w szczególności przez organizacje pozarządowe. Inne jednostki mogą być finansowane z budŝetu gminy, albo teŝ mogą realizować zadania z innych środków. Strategia wyznacza cele długoterminowe, natomiast nie definiuje dokładnie szczegółów realizacji. W przypadku celów wymagających realizacji zadań nieinwestycyjnych, środki na realizację tych 1 Opracowano na podstawie: Krzysztof Pakoński, Zarządzanie finansowe i i strategiczne, Warszawa 2003 oraz Wieloletnie Plany Inwestycyjne, praca zbiorowa pod red. Rafała Stanka i Dariusza Śmiałkowskiego, Warszawa

8 zadań powinny zostać zaplanowane w budŝetach rocznych. PoniewaŜ zadania nieinwestycyjne zwykle nie wymagają tak skomplikowanego planowania jak inwestycyjne, zwykle nie jest potrzebny etap pośredni między strategią, a budŝetem rocznym (wykonaniem), bądź jest potrzebny uproszczony etap pośredni w postaci planu. Zadania inwestycyjne wymagają dokładniejszego planowania. Zwykle samo przygotowanie inwestycji trwa dłuŝej niŝ roczny plan finansowy gminy, czyli budŝet. NaleŜy wykonać dokumentację przedinwestycyjną w postaci studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, projektu technicznego, a często aplikacji o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Analizy te wykonuje się w celu wyboru optymalnego - z punktu widzenia społeczności lokalnej wariantu realizacji inwestycji. Strategia identyfikuje i zapisuje cele, do których dąŝy społeczność lokalna oraz definiuje drogę dojścia do konkretnych rozwiązań (ale nie same rozwiązania). Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) Gminne plany inwestycyjne są narzędziem realizacji ich strategii rozwojowych. Same plany strategiczne nie wymagają jeszcze bilansowania potrzeb i moŝliwości inwestycyjnych gmin, z uwagi na dłuŝszy horyzont czasowy i inny format opracowania. Wiarygodność samorządu w zakresie zamierzeń rozwojowych staje się moŝliwa dopiero dzięki dobrze opracowanemu WPI; przypisuje on poszczególnym przedsięwzięciom harmonogramy finansowania zadań oraz określa całkowite moŝliwości finansowe. Opracowanie WPI ma znaczenie: Dla kontaktów ze społecznością lokalną. Na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego - od fazy przygotowawczej projektu do fazy eksploatacji - moŝna minimalizować wpływ partykularnych interesów, które są sprzeczne z dobrem publicznym, rozumianym jako konsensus społeczny dotyczący polityki inwestycyjnej samorządu. Wieloletnie Plany Inwestycyjne dają władzom samorządowym wielofunkcyjny instrument polityki informacyjnej. Przede wszystkim mieszkańcy, mając moŝliwość zapoznania się z przeznaczeniem środków publicznych, mogą wpływać na kierunki inwestowania w gminie. Dokument WPI, jako baza informacyjna o zadaniach inwestycyjnych, jest teŝ swego rodzaju ofertą dla potencjalnych inwestorów. Dla kontaktów finansowych. Gminy dysponujące wieloletnimi planami inwestycyjnymi stają się atrakcyjniejszymi, a przede wszystkim wiarygodnymi 8

9 partnerami banków i instytucji finansowych, co oznacza swobodniejsze poruszanie się na rynku kapitałowym i łatwiejszy dostęp do zewnętrznego finansowania inwestycji. WPI powinien określać: prognozę dochodów gminy; niezbędną wielkość wydatków operacyjnych oraz obsługę i spłatę zaciągniętych zobowiązań; przewidywaną wielkość poŝyczek i kredytów; wielkość środków przeznaczonych na inwestycje; przewidywana wielkość skumulowanego długu oraz przepływy finansowe w latach obejmujących okres planowania. WPI zawiera listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji wraz z zakresem (finansowym), w rozbiciu na poszczególne lata z uwzględnieniem okresów programowania np. lat BudŜet BudŜet jest rocznym planem finansowym jednostki samorządu terytorialnego. Z punktu widzenia finansowania poszczególnych zadań jest dokumentem najwaŝniejszym. Jednak proces uchwalania budŝetu nie sprzyja podejmowaniu decyzji w oparciu o cele długoterminowe. Dlatego proces opracowywania i uchwalania budŝetu powinien uwzględniać decyzje podjęte przy opracowywaniu strategii rozwoju gminy oraz wieloletniego planu inwestycyjnego. W przypadku zastosowania takiego schematu moŝemy mówić o zintegrowanym podejściu do zarządzania. W przypadku Jednostki Samorządu Terytorialnego, jaką jest gmina zarządzanie takie powinny cechować następujące elementy: 1. wieloletnia perspektywa w planach zadań inwestycyjnych i operacyjnych (posiadanie WPI); 2. kompletność planów realizacyjnych budŝetu i wszystkich jednostek świadczących usługi dla mieszkańców, niezaleŝnie od ich formy prawnej; 3. efektywność zarządzania; 4. uczestnictwo mieszkańców w zarządzaniu gminą poprzez swoich reprezentantów. Wśród innych warunków skutecznego zarządzania strategicznego gminą warto zwrócić uwagę takŝe na: Odpowiednio wcześnie ustalony cel podejmowania prac planistycznych, który 9

10 powinien być zrozumiały dla wszystkich potencjalnych uczestników. KaŜdy z uczestników moŝe identyfikować się z innym (pośrednim) celem, w zaleŝności od funkcji, jaką pełni w strukturach i wspólnocie samorządowej. Jednoznacznie i precyzyjnie określony zakres kompetencji i obowiązków wszystkich osób i jednostek zaangaŝowanych w prace planistyczne. Stosowne decyzje administracyjne, zasady opracowywania (począwszy od sporządzania wniosków aŝ do uchwalenia planu) i zastosowana terminologia powinna być wyjaśniona, opisana i usankcjonowana prawnie. Długofalowość strategii, która winna być zintegrowana z planami zagospodarowania przestrzennego i strategiami branŝowymi. Zadbanie o odpowiednie ramy prawne - nadanie strategii rangi uchwały organu stanowiącego. ZałoŜenie, Ŝe skutki wdroŝenia będą poddawane monitorowaniu w fazie funkcjonowania. Dzięki temu system będzie otwarty na wprowadzanie zmian i stopniowe udoskonalenie. NaleŜy podkreślić, Ŝe planowanie strategiczne stanowi pełny cykl zarządzania, w skład, którego wchodzi równieŝ etap monitorowania (oceny i wniosków). Etap monitorowania powinien wpływać na modyfikacje planów długoterminowych, w taki sposób, aby uwzględniać ewentualne zmiany. Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne często powodują konieczność modyfikacji planów. 10

11 3. SYTUACJA WYJŚCIOWA 3.1. PołoŜenie geograficzne Gmina Alwernia połoŝona jest w zachodniej części województwa małopolskiego. Zajmuje powierzchnię 76 km² i zamieszkała jest przez nieco ponad 12,5 tys. osób. Zgodnie z podziałem administracyjnym w skład Gminy wchodzi 10 sołectw (Brodła, Grojec, Kwaczała, Mirów, Nieporaz, Okleśna, PodłęŜe, Poręba śegoty, Regulice oraz Źródła) oraz miasto Alwernia. PołoŜenie między Małopolską, a Śląskiem, wzdłuŝ waŝnych szlaków komunikacyjnych: autostrady A4, drogi wojewódzkiej 780 Kraków - Oświęcim oraz planowanego zjazd z autostrady otwiera duŝe moŝliwości inwestycyjne, a ciekawe połoŝenie geograficzne podnosi walory turystyczne Gminy. Na obszar gminy składają się bowiem dwie jednostki geomorfologiczne: Grzbiet Tenczyński stanowiący część Jury Krakowsko Częstochowskiej oraz Dolina Górnej Wisły, która naleŝy do Kotliny Oświęcimskiej. Wchodzą one w skład Jurajskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1981 roku i obejmują prawie dwie trzecie obszaru Gminy. Ze względu na wartości przyrodnicze, gmina znajduje się w strefie krajobrazu chronionego. Rysunek 1 Województwo małopolskie Źródło: 11

12 PoniŜej przedstawiono mapę z zaznaczonymi miejscowościami wchodzącymi w skład Gminy Alwernia. Rysunek 2 Podział administracyjny Gminy Alwernia Źródło: Samo miasto Alwernia zajmuje obszar 8,87 km² i zamieszkałe jest przez osób. W jego skład wchodzą następujące dzielnice pomocnicze: Stare Miasto, Brzeziny, Spalona, os. Chemików, os. Kamionki, os. Kulawki. PoniŜej przedstawiono mapę miasta Alwernia. Rysunek 2 Mapa miasta Alwernia Źródło: 12

13 Nazwa miasta pochodzi od pustelni św. Franciszka w Toskani (włoskie La Verna, łacińskie Alvernia) nadał ją kasztelan Krzysztof Koryciński ufundowanemu w 1616 roku klasztorowi Bernardynów. Pod klasztorem powstała osada, która stała się później zaląŝkiem miejscowości Alwernia. W 1776 roku otrzymała przywilej organizowania jarmarków, a w 1796 r. pojawiają się wzmianki o mieście Alwernia jako ośrodku gospodarczym i administracyjnym. Rozwój Alwerni na początku XX wieku zdeterminowało zlokalizowanie na południe od miasta fabryki chemicznej, do dzisiaj będącej największym zakładem przemysłowym gminy. Dzięki bliskości Krakowa i atrakcyjnej okolicy osada stale się rozbudowywała. Zwieńczeniem tego procesu było uzyskanie, w roku 1993, praw miejskich. W skład gminy wchodzą stepujące sołectwa: Brodła (obszar: 981 ha, 1009 mieszkańców). Miejscowość słynąca z bogatych tradycji garncarskich. Jedną z atrakcji okolic Brodły są Gaudynowskie Skały, będące jedną z osobliwości geologiczno-przyrodniczych Jury. Grojec (obszar: 530 ha, 1280 mieszkańców). Pierwsza historyczna wzmianka o wsi pochodzi z 1229 roku i dotyczy przekazania jej przez sąd ksiąŝęcy klasztorowi Benedyktynów w Tyńcu. Miejscowość słynie z bogatej historii oraz pokładów glinek stasowanych głównie do wyrobu cegieł. Kwaczała (obszar: 1152 ha, 1867 mieszkańców). Jednym z ogromnych atutów miejscowości jest jej malownicze połoŝenie, zaś do ciekawostek naleŝy mieszczący się w okolicach Kwaczały las araukarii. Mirów (obszar: 351 ha, 304 mieszkańców). Mirów słynie z tradycji tworzenia niezwykłych bibułowych kwiatów, słuŝących do ozdabiania kapliczek oraz hafciarstwa tematycznego. Nieporaz (obszar: 643 ha, 417 mieszkańców). Jedna z najatrakcyjniejszych wypoczynkowo miejscowości Gminy, w 90% powierzchni pokryta lasami. Okleśna (obszar: 616 ha, 957 mieszkańców). Miejscowość o bogatych tradycjach historycznych, jedną z atrakcji jest kuźnia z początku XX wieku. PodłęŜe (obszar: 147 ha, 253 mieszkańców). PołoŜone na południu Gminy Alwernia na granicy z gminą Spytkowice. Jej ogromnym atutem są malownicze, nadwiślańskie pejzaŝe. Poręba śegoty (obszar: 931 ha, 1115 mieszkańców). W miejscowości znajduje się zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Marcina oraz ruiny pałacu. Regulice (obszar: 931 ha, 1882 mieszkańców). Wieś połoŝona na północ od Alwerni, przy linii kolejowej Spytkowice Trzebinia, usytuowana na skałach wulkanicznych, o charakterystycznej Ŝelazistej barwie. Na terenie miejscowości znajduje się zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca, atrakcją jest takŝe źródło wody jurajskiej. W przeszłości 13

14 wody ze źródełka miały być wykorzystywane dla krakowskich wodociągów. Teren wokół źródełka jest zagospodarowany i stanowi miejsce odpoczynkowe na trasach rowerowych. Źródła (obszar: 249 ha, 151 mieszkańców). Wieś Źródła połoŝona jest nad Wisłą. Na jej terenie znajduje się starorzecze Wisły tworzące malownicze rozlewiska bogate w faunę i florę. Jest to bardzo atrakcyjne miejsce do wędkowania i wypoczynku. Na uwagę zasługuje równieŝ murowana kapliczka, gdzie znajdował się ołtarzyk (feretron) z obrazami M.B. Niepokalanie Poczętej i Św. Antoniego z roku Turystyka Alwernia, to pięknie połoŝona nadwiślańska gmina, o malowniczych widokach z kompleksami leśnymi i zalewem wodnym posiadającym zaplecze rekreacyjno sportowe i łowisko dla wędkarzy. Atrakcję turystyczną Alwerni stanowi Ekomuzeum będące siecią rozproszonych w terenie obiektów, tworzących Ŝywą kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu. Na szczególną uwagę zasługuje zespół osobliwości geologiczno przyrodniczych Jury, w tym: Skały Gaudynowskie w Brodłach (jurajskie skałki geologiczne w postaci iglic i prostopadłych ścian stanowiące pomnik przyrody nieoŝywionej o charakterze rezerwatowym). Skały ciągną się kilkaset metrów na prawym brzegu potoku Brodło, osiągając wysokości kilkunastu, a nawet 20 metrów. Porastają je rzadko spotykane kwitnące bluszcze stanowiące osobliwość przyrodniczą. W południowej części ze skał wypływa krasowe źródełko. Źródła jurajskiej wody w Brodłach i Regulicach. Silne wywierzysko bijące spod jurajskich skał wapiennych połoŝonych na głębokości 80 m i będące odpływem wielkiego jeziora, wydającego przeszło 9 000m 3 wody na dobę. Wypływająca woda, bez względu na porę roku ma stałą temperaturę wynoszącą 9,2 o C. Arkoza kwaczalska występująca w piaskowcu największa osobliwość geologiczna występująca na terenie gminy Alwernia, z którego zbudowane są ściany wąwozów wcinających się we wzgórze Kamionka w Kwaczale. W arkozie znajdują się fragmenty skrzemieniałych paleozoicznych pni araukarii - drzew szpilkowych, których tkanki zostały zastąpione przez krzemionkę i w tej postaci dotrwały do naszych czasów. Największą araukarię odnaleziono w 1946 roku. Jej pień miał 7 metrów długości i 120 cm średnicy. Uzupełnieniem Ekomuzeum jest warsztat rzemiosła garncarskiego w Regulicach z Izbą Tradycji Regionalnych Alwerni, warsztat rzeźbiarski i galeria drzewna w Porębie śegoty. 14

15 Kolejną atrakcją turystyczną Alwerni są liczne szlaki piesze i rowerowe, wiodące po najciekawszych zakątkach gminy. Ponadto przez Alwernię prowadzą dwa międzynarodowe szlaki rowerowe: Kraków Morawy-Wiedeń Greenway i Eurovelo R4, które łączą się z pętlami lokalnych tras rowerowych. Trasy rowerowe na terenie gminy: - Szlak czerwony: Ośrodek Wypoczynkowy Skowronek w Alwerni - Brodła Skałki Gaudynowskie - Poręba śegoty- Alwernia Skowronek - długość 9.5 km, trasa łatwa; - Szlak pomarańczowy: rozpoczynający się w rynku w Alwerni przebiega przez najpiękniejsze zakątki gminy, kończy się pod zamkiem w Rudnie. Przez pewien odcinek prowadzi pięknym lasem po nasypie dawnej kolejki wąskotorowej. Długość 31 km; - Szlak czarny: Dwa zamczyska i Pierścień Regulic łączący zamek w Lipowcu z zamkiem w Rudnie, przebiegający przez teren Alwerni przybliŝa miejsca atrakcyjne turystycznie i kulturowo. Długość 38 km. Na terenie Gminy Alwernia warto zobaczyć: Barokowy klasztor i kościół oo. Bernardynów z charakterystyczną wieŝą, widniejącą malowniczo na alwerniańskim wzgórzu, która stała się wizytówką miasta. Słynie, jako ośrodek kultu Pana Jezusa Ecce Homo; Zabytkowy zespół urbanistyczny Alwerni to prostokątny rynek z parkiem z dominującą grupą starych dębów pomników przyrody, zgrupowanych wokół kapliczki. Uroku dopełniają XVII i XVIII wieczne drewniane domy o konstrukcji zrębowej i czterospadowych dachach z podcieniami; Zespół pałacowo-parkowy w Porębie śegoty. Pałac rokokowo-klasycystyczny z drugiej połowy XVIII wieku przedstawia się dziś, jako malownicza ruina. Pałac otoczony jest rozległym parkiem krajobrazowym z XIX wieku uznanym za zabytek przyrody; Kościół w Porębie śegoty pw. św. Marcina i Małgorzaty wybudowano w 1762 roku. Jednonawowy, z wieŝą zwieńczoną baniastym hełmem. Wewnątrz marmurowe ołtarze pochodzące z Katedry Wawelskiej, a przeniesione tu na przełomie XIX i XX wieku; Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Regulicach. Zgodnie z XIV wiecznym zwyczajem kościół w Regulicach był drewniany. W 1887 roku powstał kościół murowany, większość elementów jego wystroju wewnętrznego została przeniesiona ze starego budynku. W 1946 roku rozbudowano chór, na którym znajdują się zabytkowe organy; 15

16 Małopolskie Muzeum PoŜarnictwa w Alwerni, najstarsze w Polsce z bogatym zbiorem eksponatów pochodzących z róŝnych regionów i okresów dziejowych. Wyjątkowo cennymi eksponatami są wozy konne z lat oraz samochody poŝarnicze, w tym mercedes z 1926 roku (za konserwację, którego Muzeum otrzymało wyróŝnienie w Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 1999), fiat typu 621 L z 1938 roku (III nagroda za dokonania w dziedzinie konserwacji Sybilla 2003 za rekonstrukcję pojazdu poŝarniczego) oraz zrekonstruowany dodge z 1942 roku; Ekomuzeum Alwernia - Zespół osobliwości geologiczno-przyrodniczych Jury: Arkoza kwaczalska, Skały Gaudynowskie, Wywierzysko jurajskiej wody w Regulicach, Warsztat rzemiosła garncarskiego w Regulicach, Warsztat Rzeźbiarski i Galeria drzewna w Porębie śegoty; Platformy widokowe: na Wzgórzu Grzmiączka w Regulicach, na Wzgórzu Kamionka w Kwaczale Ludność Gminę Alwernia zamieszkują osoby (zgodnie z danymi za 2006 rok) co stanowi około 9,85% mieszkańców powiatu chrzanowskiego i 0,38% województwa małopolskiego. Gęstość zaludnienia w Gminie wynosi 140 osób na km² na terenach wiejskich i 382 osoby na km² w mieście. Specyfika połoŝenia Alwerni pomiędzy aglomeracją krakowską i śląską sprzyja rozwojowi Gminy, przyczyniając się do wzrostu liczby ludności zamieszkałej na tym terenie. Rosnące ceny mieszkań, szczególnie w Krakowie i jego okolicach, powodują migrację ludności z ośrodków wielkomiejskich na tereny gdzie moŝliwe jest nabycie nieruchomości po relatywnie niŝszych cenach. Dynamiczny przyrost mieszkańców w gminie Alwernia zauwaŝalny jest od 2001 roku, przy jednoczesnym ujemnym przyroście naturalnym. Wzrost liczby mieszkańców przedstawiony został na poniŝszym wykresie. 16

17 Wykres 1 Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Alwernia w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS Z kolei na poniŝszym wykresie przedstawiono ujemny przyrost naturalny w gminie Alwernia, w tym samym okresie. Potwierdza on, iŝ wzrost liczby mieszkańców gminy ma charakter napływowy. Wykres 2 Przyrost naturalny w Mieście i Gminie Alwernia w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS PoniŜszy wykres obrazuje tendencję w liczbie urodzeń i zgonów na terenie Gminy Alwernia. W latach zauwaŝalny był nieznaczny przyrost urodzeń i spadek liczby zgonów, co pozwoliło uzyskać dodatni przyrost naturalny, jednak od 2004 tendencje te uległy zmiennie. 17

18 Wykres 3 Urodzenia i zgodny w Mieście i Gminie Alwernia w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS W Alwerni dominują osoby płci Ŝeńskiej, w wieku produkcyjnym. Drugą grupę stanowią osoby młode, w wieku przedprodukcyjnym, przy czym ich liczba w ciągu ostatnich lat stopniowo spada, rośnie zaś liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Wykres 4 Ludność Alwerni w podziale na grupy wiekowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS Alwernia, podobnie jak większość gmin leŝących w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, ma dodatnie saldo migracji, na co wpływa wzmoŝona tendencja osiedlania się nowych mieszkańców na jej obszarze. 18

19 Wykres 5 Saldo migracji w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS Wydaje się takŝe, iŝ dla napływowej ludności nieco atrakcyjniejsze wydają się tereny leŝące na terenie poszczególnych sołectw Gminy Alwernia, a nie na terenie samego miasta, co ilustruje poniŝsza tabela. Tabela 1 Mieszkańcy miasta i Gminy Alwernia w latach miasto wieś Rynek pracy Zwiększająca się liczba mieszkańców nie wpływa na zwiększenie liczby osób pracujących na terenie Alwerni. Analiza dostępnych danych wskazuje na to, iŝ mieszkańcy Alwerni w coraz częściej podejmują pracuję poza obszarem Gminy, głównie w Krakowie i Chrzanowie, co potwierdza atrakcyjność tamtejszych rynków pracy. Tendencję wśród osób pracujących w Alwerni przedstawia poniŝszy wykres. Wykres 6 Pracujący mieszkańcy Miasta i Gminy Alwernia w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS 19

20 Analizując liczbę pracujących kobiet i męŝczyzn na terenie gminy, warto zauwaŝyć, iŝ pomimo większej liczby kobiet zamieszkałych na terenie Alwerni, to męŝczyźni są dominującą grupą jeŝeli chodzi o statystyki zatrudnienia. Wykres 7 Pracujący według płci w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS Tendencją charakterystyczną dla województwa małopolskiego jest systematyczny spadek liczby rejestrowanych osób bezrobotnych, podobnie sytuacja ta wygląda na terenie samej Gminy Alwernia, gdzie począwszy od 2003 roku notuje się systematyczny spadek liczby osób pozostających bez pracy. Wykres 8 Bezrobotni w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS Analizując strukturę płci osób pozostających bez pracy, podobnie jak w innych gminach, większość w tej grupie stanowią kobiety, choć warto zauwaŝyć, iŝ dysproporcje pomiędzy płciami nie są specjalnie duŝe. 20

Województwo: Powiat: Założono: Prawa miejskie: Burmistrz: Powierzchnia: Liczba ludności: małopolskie. chrzanowski. 1616r. 1993r. Jan Rychlik.

Województwo: Powiat: Założono: Prawa miejskie: Burmistrz: Powierzchnia: Liczba ludności: małopolskie. chrzanowski. 1616r. 1993r. Jan Rychlik. Województwo: Powiat: Założono: Prawa miejskie: Burmistrz: Powierzchnia: Liczba ludności: małopolskie chrzanowski 1616r. 1993r. Jan Rychlik 8,88 km² 3 362 osób HERB GMINY ALWERNIA Gminę tworzy Miasto Alwernia

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu

Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY STARE BABICE

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY STARE BABICE Rada Gminy Stare Babice Wójt Gminy Stare Babice WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY STARE BABICE NA LATA 2009-2013 powiat warszawski zachodni województwo mazowieckie III edycja Stare Babice, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/150/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie powiatu na 2008 rok

Uchwała nr XXI/150/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie powiatu na 2008 rok Uchwała nr XXI/150/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie powiatu na 2008 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 35 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1838 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHEŁM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 17 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2179 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SOPOT LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju. Lokalnego Dzierżoniowa na lata 2014-2020

Strategia Zrównoważonego Rozwoju. Lokalnego Dzierżoniowa na lata 2014-2020 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa na lata 2014-2020 W celu wytyczenia kierunków rozwoju miasta na lata 2014-2020: opracowane zostały następujące dokumenty: diagnoza najważniejszych

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 117 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1591 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto RZESZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo