Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy"

Transkrypt

1 Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r.

2 2

3 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej polityki krajowej oraz polityki m.st. Warszawy w zakresie wspierania odnawialnych źródeł energii Prawo energetyczne ( mały trójpak ) i ustawa o OZE Polityka m.st. Warszawy w zakresie wspierania odnawialnych źródeł energii Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r. (SEAP) Dofinansowanie energetyki odnawialnej z budżetu m.st. Warszawy Analiza przykładowego Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe m.st. Warszawy pod kątem energetyki odnawialnej Polityka energetyczna m.st. Warszawy do 2020 r Program ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy na lata z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz zapisy dotyczące OZE stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Analiza wybranego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem OZE Analiza i ocena potencjału OZE w Warszawie Mikroinstalacje OZE Definicja potencjału OZE Potencjał teoretyczny Potencjał techniczny Potencjał ekonomiczny Potencjał rynkowy Analiza potencjału OZE do wykorzystania w Warszawie Potencjał energetyki słonecznej Potencjał ekonomiczny geotermii niskotemperaturowej pompy ciepła Potencjał energetyki wiatrowej Potencjał produkcji energii odnawialnej z odpadów komunalnych Potencjał energii z biomasy Podsumowanie - potencjał OZE dla Warszawy do roku 2020 wraz z wysokością nakładów inwestycyjnych Optymalne rozwiązania technologiczne instalacji OZE dla Warszawy Kolektory słoneczne Instalacje fotowoltaiczne Pompy ciepła Energia wiatru Kotły na biomasę

4 3.5 Kryteria doboru technologii OZE Możliwości techniczne Uwarunkowania formalno-prawne wykorzystania OZE w mieście Efektywność inwestycji - stosunek kosztu do efektu energetycznego Wpływ na ład przestrzenny miasta Potencjał replikacyjny rozwiązań Wpływ na jakość powietrza Technologie OZE rekomendowane dla Warszawy Wnioski z badań efektywności energetycznej i profili użytkowania pięciu budynków użyteczności publicznej w Warszawie Finansowanie rozwoju OZE w Warszawie Programy WFOŚiGW Programy NFOŚiGW Program dopłat do kolektorów słonecznych efekty Program dopłat do budynków energooszczędnych NF40 i NF Inne źródła wsparcia inwestycji OZE Środki unijne na energetykę odnawialną Regionalny program operacyjny dla województwa mazowieckiego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Programy europejskiej współpracy terytorialnej Lista działań inwestycyjnych i projektów z zakresu OZE rekomendowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Lista działań inwestycyjnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Warszawy Inwestycje w OZE, dla których przygotowano dokumentację przedinwestycyjną w ramach projektu Cities on Power Działania niezbędne do realizacji Planu wraz z harmonogramem i podziałem zadań do realizacji Działania o charakterze edukacyjnym, organizacyjnym i finansowym Opracowania możliwe do wykonania w celu wdrażania OZE na terenie miasta Działania o charakterze inwestycyjnym instalacje pozasystemowe Analiza ryzyka realizacji Planu przez m.st. Warszawę Założenia do systemu monitoringu realizacji Planu LITERATURA

5 SPIS TABEL Tabela 1 Wnioski o udzielenie dotacji na OZE złożone w latach Tabela 2 Potencjał techniczny OZE dla wybranych grup budynków [1] Tabela 3 Proste okresy zwrotu nakładów (SPBT) w latach na inwestycje w mikroinstalacji OZE (bez dotacji) [1] Tabela 4 Rozkład natężenia promieniowania słonecznego dla Polski w układzie rocznym [kwh/m 2 ] [5] Tabela 5 Obliczenie potencjału małej energetyki wiatrowej w Warszawie Tabela 6 Udział OZE dla m.st. Warszawy do roku Tabela 7 Okresy zwrotu nakładów turbin wiatrowych małej mocy do 50 kw [1] Tabela 8 Efektywność ekonomiczna stosowana wybranych technologii OZE (wg cen 2014 r) Tabela 9 Plany dzielnicy Białołęka w zakresie inwestycji OZE Tabela 10 Planowane inwestycje w dzielnicy Praga Północ Tabela 11 Plany inwestycyjne Dzielnicy Żoliborz wpisane do WPF Tabela 12 Plany inwestycyjne Dzielnicy Żoliborz na lata nie wpisane do WPF Tabela 13 Planowany poziom dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawa, w latach Tabela 14 Wykaz inwestycji w OZE z opracowana dokumentacją przedinwestycyjną Tabela 15 Harmonogram realizacji pozasystemowych inwestycji OZE na terenie Warszawy Tabela 16 Analiza SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń Tabela 17 Proponowany zestaw danych do zbierania w ramach monitoringu instalacji OZE na budynkach publicznych SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1 Koszt otrzymania 1 kwh z różnych instalacji OZE w funkcji mocy zainstalowanej [1] Rysunek 2 Skłonność Polaków do inwestowania z OZE w zależności od prostego okresu zwrotu nakładów [1] Rysunek 3 Potencjały energii odnawialnej w Polsce na tle krajowego zapotrzebowania na energię ogółem Rysunek 4 Rozkład natężenia promieniowania słonecznego dla Polski w układzie rocznym [5] Rysunek 5 Mix paliwowy produkcji ciepła dla Warszawy [6,7] Rysunek 6 Zasięg warszawskiego systemu ciepłowniczego [6] Rysunek 7 Efektywność wykorzystania paliwa w produkcji skojarzonej oraz rozdzielonej Rysunek 8 Potencjał ekonomiczny energetyki wiatrowej wg. IMiGW Rysunek 9 Mapa wietrzności dla Polski z zaznaczeniem Warszawy wg atlasu wiatrowego Anemos.. 34 Rysunek 10 Przekrój kolektora płaskiego [źródło: Viessmann] Rysunek 11 Kolektor próżniowy, źródło: opracowanie własne Rysunek 12 Moduły fotowoltaiczne, źródło: opracowanie własne Rysunek 13 Przekrój kotła na biomasę

6 1 Wstęp cel opracowania Celem opracowania jest wskazanie możliwości i sposobów wdrażania w Warszawie energetyki opartej na źródłach odnawialnych, prowadzących do osiągnięcia 20% udziału energii odnawialnych w miksie paliwowym Warszawy do 2020 r. Dokument został opracowany w ramach międzynarodowego projektu partnerskiego Cities on Power nr 3CE302P3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu dla Europy Środkowej. Celem projektu było opracowanie i wprowadzenie zachęt do inwestowania w energię odnawialną w obszarze miejskim poprzez przygotowanie innowacyjnych, finansowych i organizacyjnych narzędzi i przyjęcie ich w ramach Lokalnych Planów Działania na rzecz Energii Odnawialnej (Local Action Plans for Renewable Energy) przez poszczególnych partnerów samorządowych projektu. W opracowaniu omówiono stan prawny dokumentów krajowych dotyczących wdrażania odnawialnych źródeł energii (OZE), jak również omówiono najważniejsze źródła finansowe wspierające tą sferę energetyki (m.in. ze źródeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Przeanalizowano również potencjał odnawialnych źródeł energii w Warszawie, wraz z uwzględnieniem możliwości technicznych i ekonomicznych zastosowania poszczególnych typów źródeł. Osiągnięcie celu 20% udziału OZE w bilansie miasta może być realizowane przez trzy rodzaje podmiotów: Miasto, inwestorów prywatnych spoza branży energetycznej i inwestorów systemowych. O ile na działania i zachowanie inwestorów systemowych wpływać będą głównie uregulowania prawne (Prawo energetyczne, Ustawa o OZE), o tyle na działania inwestorów prywatnych znaczny wpływ będzie miał zaproponowany system zachęt oraz wsparcia oferowany przez Miasto i instytucje wspierające tego typu rozwiązania (NFOŚiGW, WFOŚiGW i in.) Dlatego też w dokumencie przeanalizowano, oprócz rozwiązań realizowanych przez inwestorów systemowych, możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej - czyli takiej, w której konsument energii jest równocześnie jej producentem. 6

7 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej polityki krajowej oraz polityki m.st. Warszawy w zakresie wspierania odnawialnych źródeł energii 2.1 Prawo energetyczne ( mały trójpak ) i ustawa o OZE W dniu 11 września 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 984) 1, tzw. mały trójpak. Zasadniczym celem tej nowelizacji było zapewnienie pełnej implementacji przepisów unijnych w zakresie wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej, przede wszystkim Dyrektywy 2009/28/WE o promowaniu odnawialnych źródeł energii. W założeniu, ustawa miała przybliżyć realizację wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz działać na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej. W ramach znoszenia barier dla konsumenta i właściciela mikroinstalacji OZE (o mocy do 40 kw) w ustawie zapisano: 1. zniesienie konieczności prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, 2. uproszczenie procedury rejestracyjnej do przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, 3. oparcie zgłoszenia przyłączenia do sieci na oświadczeniu o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości i do mikroinstalacji brak konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów, 4. zniesienie opłaty za przyłączenie do sieci w całości albo w połowie wartości rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, w zależności od mocy urządzenia. Mikroinstalacje nie podlegają obowiązkowi uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, do którego właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji. Ponadto ustawa zaleca, aby w nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych, stosowano urządzenia wykorzystujące energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej. Niestety nowelizacja nie usunęła dotychczas istniejących barier dla właścicieli instalacji innych niż mikroinstalacje. W zakresie OZE nowelizacja nakłada na Ministra Gospodarki obowiązek opracowania projektu krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku. Określa też zasady monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła lub chłodu 1 Oprócz zmian w ustawie Prawo energetyczne, mały trójpak wprowadza zmiany w ustawie Prawo budowlane, ustawie o działach administracji rządowej, ustawy o giełdach towarowych, ustawie o Inspekcji Handlowej, ustawie o dozorze technicznym, ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie Prawo zamówień publicznych, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 7

8 z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne nie wprowadziła zasadniczych zmian w systemie wsparcia OZE, które zaowocowałyby intensywnym rozwojem OZE do 2020 r. Wprowadza ona co prawda obowiązek zakupu energii elektrycznej z mikroinstalacji przez sprzedawców z urzędu, ale po cenie równej 80 procent średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym w poprzednim roku kalendarzowym publikowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ograniczenie do 80% stawia w nierównej sytuacji dużych producentów energii i tzw. prosumentów. Ci pierwsi będą sprzedawali energię po 100%, ci drudzy po 80%, podczas gdy koszty inwestycji dla obu podmiotów będą takie same. Z drugiej strony zezwolenie obywatelom na sprzedaż wyprodukowanej przez nich energii do sieci jest małym, ale fundamentalnym krokiem na drodze do rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Jedyną szansą na przyspieszenie rozwoju energetyki odnawialnej jest szybkie wdrożenie opracowywanej przez rząd ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jednak wydaje się, że do czasu wprowadzenia ustawy o OZE przedstawiającej pełny i skuteczny system wsparcia dla OZE, w szczególności energetyki prosumenckiej, "mała" energetyka miejska oparta na odnawialnych źródłach energii nie znajdzie znaczącego wsparcia w krajowych regulacjach prawnych. Oznacza to, że realizacja przyjętego przez Warszawę celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia udziału OZE musi się opierać o lokalnie przyjęte działania. 2.2 Polityka m.st. Warszawy w zakresie wspierania odnawialnych źródeł energii Miasto Stołeczne Warszawa od kilku lat bierze aktywny udział w projektach związanych z ochroną klimatu. W 2009 r. Warszawa przystąpiła do Porozumienia Burmistrzów, inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej, zrzeszającej samorządy europejskie działające na rzecz ograniczenia zmian klimatu. Realizując postanowienia tego Porozumienia, Rada Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 8 września 2011 r. przyjęła uchwałą nr XXII/443/2011 Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r. (tzw. Sustainable Energy Action Plan - SEAP). Dokument został opracowany na podstawie analizy eksperckiej wykonanej w latach 2010/2011 przez konsorcjum składające się z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. i Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. SEAP przedstawia plan działań w zakresie osiągnięcia redukcji emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20%, w oparciu o dwa cele pomocnicze: zmniejszenie zapotrzebowania na energię o co najmniej 20% i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii do co najmniej 20%. Jest to pierwszy miejski dokument, który prezentuje zintegrowane podejście do efektywnego zarządzania energią na poziomie samorządu warszawskiego. Działania przewidziane w SEAP koncentrują się przede wszystkim na efektywności energetycznej, zakładając m.in. kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych i publicznych, modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynkach stanowiących własność m.st. Warszawy, czy modernizację oświetlenia ulicznego. Nie obejmują natomiast w sposób systemowy i kompleksowy energetyki odnawialnej. Program osiągnięcia celu pomocniczego SEAP w 8

9 zakresie energetyki odnawialnej jest przedmiotem niniejszego Planu działań na rzecz energetyki odnawialnej dla Warszawy Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r. (SEAP) W SEAP przedstawiono analizę wykorzystania energii w Warszawie i bilans emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z przedstawionym bilansem za 78% emisji gazów cieplarnianych odpowiada sektor produkcji energii i ciepła, stąd działania na rzecz ograniczenia emisji powinny koncentrować się w tym sektorze, m.in. poprzez zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii. W tym zakresie SEAP przedstawia następujące cele do osiągnięcia do 2020 r.: zastosowanie OZE do produkcji energii elektrycznej powinno osiągnąć GWh rocznie, a zastosowanie OZE do produkcji ciepła powinno osiągnąć GWh rocznie. Odpowiada to 16% udziałowi OZE w zużyciu energii w roku Redukcja emisji dwutlenku węgla w porównaniu do r w wyniku osiągnięcia celów SEAP wyniesie łącznie ton CO 2. Wynika stąd, że udział OZE w redukcji emisji gazów cieplarnianych został założony na poziomie 16%, pozostała zaś redukcja emisji będzie osiągnięta dzięki działaniom w zakresie efektywności energetycznej. SEAP określił potencjał możliwości zastosowania mechanizmów wzrostu efektywności energetycznej oraz w mniejszym zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wymieniając takie działania jak np. kompleksowa termomodernizacja budynków sektora publicznego, modernizacja oświetlenia ulicznego, czy wymiana sprzętu RTV i AGD w sektorze mieszkalnictwa. Wyliczono również koszty realizacji potencjału redukcji emisji CO 2 oraz przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Planu. Koszt realizacji zadań objętych programem ma wynieść 16,5 mld złotych, z czego Miasto powinno pokryć 5 mld złotych. W 2013 r. została przyjęta metodyka monitoringu SEAP, w oparciu o którą będą przygotowywane okresowo co dwa lata raporty z jego realizacji. Pierwszy raport obejmuje lata 2011 i 2012 z inwentaryzacją emisji na koniec 2012 roku. Wyniki Raportu z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku lata , wskazują na podwyższenie emisji CO 2 w stosunku do bazowego roku o 4,11% oraz wzrost zużycia energii o 2,3%, a więc wyniki pierwszego okresu realizacji SEAP przybierają niekorzystny kierunek zmian. Jak wskazują autorzy raportu głównym motorem wzrostu emisji CO 2 był wzrost emisji z sektora transportu (wzrost emisji o 36,63% w stosunku do 2007 roku). Drugą przyczyną był wzrost globalnego zużycia energii elektrycznej w Warszawie. Z pozytywnych trendów odnotowano zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w budynkach komunalnych, co spowodowane było wykonywanymi sukcesywnie termomodernizacjami, a także wymianą źródeł światła na bardziej energooszczędne. Odnotowano również spadek zużycia energii w kategorii budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł o 3%, a emisje CO 2 w tej kategorii utrzymały się praktycznie bez zmian (wzrost poniżej 0,5%). Zużycie energii z OZE, obliczone na podstawie krajowego wskaźnika udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii (wynoszącego 11%), wzrosło w latach o 60%. Do wyniku tego jednak należy podchodzić ostrożnie, gdyż odzwierciedla on bardziej 2 Zgodnie SEAP w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej i ciepła 9

10 rozwój energetyki odnawialnej w całym kraju, niż w Warszawie. Jeśli chodzi o liczby bezwzględne to dostępne w raporcie przytoczone są następujące dane: w roku 2011 szacunkowa produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła MWh, a ciepła z OZE 662 MWh. Natomiast w roku 2012 produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła MWh, a ciepła MWh. Zarządzeniem nr 3760/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 września 2011 r. w sprawie Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku, został powołany Zespół ds. SEAP w celu koordynowania działań związanych z wdrażaniem SEAP oraz monitorowaniem i raportowaniem w tym zakresie. Dodatkowo dyrektorom biur Urzędu m.st. Warszawy, burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy powierzono wykonanie zadań wynikających z treści SEAP Dofinansowanie energetyki odnawialnej z budżetu m.st. Warszawy Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej odbywa się na podstawie art. 403 ustawy z dnia r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.). Art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i ww. ustawy określa, które inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej mogą być finansowane z budżetu gminy lub powiatu, a więc z budżetu m.st. Warszawy, ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Dotacje na realizację na terenie Warszawy inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej udzielane są na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 22 ww. ustawy. Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii ze środków stanowiących dochód budżetu m.st. Warszawy, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, udzielane jest na podstawie: 1. uchwały nr LXIII/1764/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej; 2. zarządzenia nr 1267/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia r. w sprawie wprowadzenia procedur oceny merytorycznej wniosków dotyczących realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej Dotacje przyznawane na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy Na podstawie uchwały nr LXIII/1764/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, można ubiegać się o udzielenie dotacji na realizację na terenie m.st. Warszawy inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, w szczególności takich jak zakup i montaż kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Dotacje mogą otrzymać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 10

11 Wnioskodawcy tacy jak: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (z ograniczeniem określonym w 2 ust. 2 załącznika nr 4 do ww. uchwały). Jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, tj.: zakłady opieki zdrowotnej m.st. Warszawy, samorządowe instytucje kultury m.st. Warszawy, jednoosobowe spółki m.st. Warszawy, spółki z dominującym udziałem m.st. Warszawy oraz przedsiębiorstwa komunalne, mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji. Udzielenie dotacji uzależnione jest od dostępności w danym roku budżetowym środków finansowych. W przypadku ograniczonej ilości środków finansowych, w pierwszej kolejności dotacje otrzymują inwestycje określone w uchwale jako priorytetowe, a następnie brana jest pod uwagę kolejność składania wniosków przez wnioskodawców. Odnawialne źródła energii wymienione są w ww. uchwale na czwartym miejscu, tj. po inwestycjach związanych z: ochroną przeciwpowodziową i małą retencją wodną, likwidacją zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, w terminie od dnia 1 września roku kalendarzowego poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji. Informacja o złożonych wnioskach o udzielenie dotacji W tabeli 1 ujęto wnioski, które złożone zostały w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w latach i rozpatrywane były na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy. Informację przygotowano wg stanu na dzień

12 Tabela 1 Wnioski o udzielenie dotacji na OZE złożone w latach technologia OZE liczba złożonych wniosków wnioskowana wysokość dotacji (zł) nabór 2011 r. kolektory słoneczne ogniwa fotowoltaiczne pompy ciepła Suma nabór 2012 r. kolektory słoneczne ogniwa fotowoltaiczne 0 0 pompy ciepła odzysk ciepła (rekuperacja) suma nabór 2013/2014 r. kolektory słoneczne ogniwa fotowoltaiczne pompy ciepła odzysk ciepła (rekuperacja) suma W naborze: w 2011 roku udzielono dotacji 7 wnioskom w wysokości 229 tysięcy zł na realizacje inwestycji OZE w 2012 r.; w 2012 roku nie udzielono dotacji na realizacje inwestycji OZE w 2013 r. ze względu ograniczoną ilość środków finansowych; w latach 2013/2014 udzielono dotacji 78 wnioskom w wysokości 837 tysięcy zł na realizację inwestycji OZE w 2014 r. Informacja o zmianach zasad przyznawania dotacji, wprowadzonych uchwałą nr XIII/1764/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia Do czasu uchwalenia w/w uchwały, zasady udzielania dotacji na terenie m.st. Warszawy regulowane były uchwałą nr XVII/356/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej i były następujące: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji; jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji. W uchwale nr LXIII/1764/2013 z dnia w załączniku dotyczącym inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej określono szczegółowe zasady przyznawania dotacji dla poszczególnych instalacji. Zmianie uległy zasady ustalania wysokości dofinansowania poprzez ograniczenie wysokości dotacji do 40 % rzeczywistych 12

13 kosztów realizacji inwestycji oraz ustalenie maksymalnej wartości dotacji dla poszczególnych rodzajów instalacji: przy zakupie i montażu kolektorów słonecznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie może przekroczyć zł; natomiast dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców, nie może przekroczyć zł; przy zakupie i montażu pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć zł; przy zakupie i montażu modułów fotowoltaicznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć zł. Dla pozostałych instalacji OZE, takich jak np. turbiny wiatrowe czy kotły na biomasę nie wprowadzono maksymalnych wartości dotacji. Wprowadzona została także zmiana kolejności inwestycji priorytetowych, które w pierwszej kolejności są finansowane lub dofinansowane ze środków stanowiących dochód budżetu m.st. Warszawy. Są to inwestycje związane z: 1) ochroną przeciwpowodziową i małą retencją wodną, 2) likwidacją zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości, 3) usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest, 4) wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. Wyboru inwestycji priorytetowych dokonano uwzględniając aktualne potrzeby m.st. Warszawy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmieniono również termin przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji na OZE ujednolicając go z terminami dla inwestycji polegających na likwidacji zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości oraz z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest. Dzięki tej zmianie skrócony został okres oczekiwania na decyzję. Wprowadzono również warunek, zgodnie z którym nie można ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń wytwarzających ciepło (np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.) w przypadku zasilania obiektu ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej Dofinansowanie na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Na podstawie zarządzenia nr 1267/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia w sprawie wprowadzenia procedur oceny merytorycznej wniosków dotyczących realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, biura, dzielnice oraz inne jednostki organizacyjne m.st. Warszawy mogą uzyskać dofinansowanie dla inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Jednostki organizacyjne 13

14 m.st. Warszawy to m.in. oświatowe jednostki organizacyjne, ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, żłobki (Zespół Żłobków m.st. Warszawy), zarządcy zasobem lokalowym m.st. Warszawy, pozostałe jednostki i zakłady budżetowe. Podmioty te mogą uzyskać całkowite finansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, o ile w budżecie m.st. Warszawy dostępna będzie odpowiednia ilość środków finansowych. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku poprzedzającego planowany rok realizacji przedsięwzięcia. Od wprowadzenia w życie powyższego zarządzenia do maja 2014 r., do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy nie wpłynął żaden wniosek na dofinansowanie instalacji OZE w budynkach miejskich w Warszawie Analiza przykładowego Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe m.st. Warszawy pod kątem energetyki odnawialnej. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe m.st. Warszawy dla północno-zachodniej części dzielnicy Wilanów został przyjęty uchwałą nr XVII/348/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. W rozdziale 5.7 Ocena możliwości wykorzystania dla Obszaru odnawialnych źródeł energii Plan zaopatrzenia odnosi się do możliwości wykorzystania poszczególnych technologii OZE. W przypadku energii wiatrowej nie przewiduje się jej wykorzystania ze względu na wymogi ochronnych stref izolujących zabudowę mieszkalną od farm wiatrowych. Plan zaopatrzenia pomija w tym zakresie możliwość wykorzystania małych turbin wiatrowych, tj. mikroelektrowni wiatrowych o mocy do 100 W i małych elektrowni wiatrowych o mocy do 5 kw, które mogą być instalowane na budynkach, bez konieczności zachowania stref ochronnych. W przypadku energii słońca w Planie zaopatrzenia uznano za uzasadnione wykorzystanie kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, natomiast za nieuzasadnione - ze względów ekonomicznych - wykorzystanie systemów fotowoltaicznych. Geotermia głęboka nie odegra żadnej roli na obszarze objętym Planem zaopatrzenia (jak również na terenie całej Warszawy) ze względu na wysokie koszty inwestycyjne. Uzasadniona natomiast jest geotermia niskotemperaturowa, jednak na niewielką skalę, tj. dla pojedynczych obiektów. Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych jest uzasadnione tylko w zakresie biogazu wysypiskowego i biogazu z oczyszczalni ścieków. W rozdziale 7.1 Wariantowe rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną wnioski, zalecenia i uwagi realizacyjne w zakresie możliwości zastosowania OZE Plan przedstawia podobne wnioski jak przedstawione wyżej. Jedynie w zakresie biomasy wskazano na możliwość zastosowania jej w kominkach z płaszczem wodnym, jako wspomagające źródło ciepła. Podtrzymane jest stanowisko w zakresie źródeł opartych 14

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa

Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji OZE w Polsce, w aspekcie nowej ustawy OZE mgr Joanna Kawa Programy wsparcia i finansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, w aspekcie nowej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie ze środków budżetu m.st. Warszawy inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej

Dofinansowanie ze środków budżetu m.st. Warszawy inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej Dofinansowanie ze środków budżetu m.st. Warszawy inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej Ewa Chochlewicz Joanna Starska 1 Podstawa prawna Finansowanie ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Możliwość finansowania projektów OZE

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Możliwość finansowania projektów OZE Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 2014-2020 Możliwość finansowania projektów OZE Cele szczegółowe: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki Ilona Jędrasik, Koalicja Klimatyczna Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - OSES 2013 Szczecin, Nowe Warpno, 19-20 września 2013 Prosument

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do uchwały Nr 1/201 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 201 r. Działanie.1 Energetyka oparta

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja: Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI-67/2010

Uchwała Nr XLI-67/2010 Uchwała Nr XLI-67/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy Wołomin do realizacji projektu inwestycyjnego pn. EKO Wołomin energia słoneczna,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe

Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Rynek ciepła z OZE w Polsce źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG 69 Spotkanie Forum EEŚ Warszawa, NFOŚiGW 28 stycznia 2015 Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4)

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW ENERGII I PALIW

X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW ENERGII I PALIW X FORUM OPERATORÓW SYSTEMÓW I ODBIORCÓW Gdzie byliśmy gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, 28 X 2013 r. 11 kwietnia 2005 r. I Forum Operatorów

Bardziej szczegółowo

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Piotr Kukla FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice tel./fax +48 32/203-51-14 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje.

Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje. Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje. Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu 69 Forum Energia Efekt Środowisko

Bardziej szczegółowo

Listach przedsięwzięć priorytetowych

Listach przedsięwzięć priorytetowych Instrumenty finansowania wzrostu efektywności energetycznej w programach NFOŚiGW i WFOŚiGW Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH. Przemysław Wojcieszak

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH. Przemysław Wojcieszak ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH Przemysław Wojcieszak Główne źródła finansowania Środki prywatne Środki pomocowe dotacje instrumenty finansowe Środki krajowe

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI 23 marca 2011 na mocy Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miasta Kościerzyna przystępuje do grona

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Zagadnienia, problemy, wskazania Opracował: mgr inż. Jerzy Piszczek Katowice, grudzień 2009r. I. WPROWADZENIE Praktyczna realizacja zasad zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 60/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA

INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA INFORMACJA O PROGRAMIE I WARUNKI UCZESTNICTWA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy pn. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Rozdział 10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 10 Przedsięwzięcia racjonalizujące

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Bank Ochrony Środowiska S.A. jako instytucja wspierająca inwestycje środowiskowe 24 listopada 2010 r. Bank Ochrony Środowiska Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Druk nr 91. UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna

PROJEKT Druk nr 91. UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna PROJEKT Druk nr 91 UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna z dnia w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa

Oferta programowa Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Irena Ryczkowska Paweł Bartoszewski Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa

Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Nowe perspektywy dofinansowania projektów związanych z ochroną środowiska w nowym okresie programowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału lokalnego gminy na rzecz inwestycji w OZE - doświadczenia Gminy Kisielice

Wykorzystanie potencjału lokalnego gminy na rzecz inwestycji w OZE - doświadczenia Gminy Kisielice Wykorzystanie potencjału lokalnego gminy na rzecz inwestycji w OZE - doświadczenia Gminy Kisielice GG Tomasz Koprowiak Burmistrz Kisielic, Wiceprzewodniczący Zarządu SGPEO Wstęp Cele które wyznaczyła sobie

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Prezentacja na II Mazurskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Ełku, 9.10.2014

Prezentacja na II Mazurskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Ełku, 9.10.2014 Prezentacja na II Mazurskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Ełku, 9.10.2014 "Gospodarz z energią. Promocja rozproszonej mikrogeneracji opartej na lokalnych zasobach odnawialnych na terenach wiejskich"

Bardziej szczegółowo

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Program PROSUMENT założenia, realizacja, prognoza. Szczecin, 15 maj 2015r.

Program PROSUMENT założenia, realizacja, prognoza. Szczecin, 15 maj 2015r. Program PROSUMENT założenia, realizacja, prognoza Szczecin, 15 maj 2015r. 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał umowę z NFOŚiGW na udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v.

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument i Bocian Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce Maria Milewska Doradca Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r.

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 3158 UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP)

Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP) Szablon planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej (SEAP) Oto wersja robocza dla sygnatariuszy Porozumienia, ułatwiająca gromadzenie danych. Jednakże wersja online szablonu SEAP dostępna

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo