Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017."

Transkrypt

1 Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata Kraków, maj 2013

2 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA PLANU Wstęp Podstawowe informacje o Spółce Otoczenie rynkowe Spółki Najważniejsze cele działalności Spółki Założenia do planu Podstawowa działalność gospodarcza Działalność inwestycyjna Inwestycje strategiczno-rozwojowe Inwestycje ekologiczne Inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne Inwestycje służące poprawie efektywności CZĘŚĆ TABELARYCZNA Charakterystyka infrastruktury Spółki Charakterystyka Infrastruktury - dynamika zmian w % Najważniejsze wielkości rzeczowo ekonomiczne Najważniejsze wielkości rzeczowo ekonomiczne charakteryzujące działalność Spółki - dynamika zmian w %

3 2. CZĘŚĆ OPISOWA PLANU 2.1 Wstęp Spółka spełnia ważną rolę na mapie społeczno gospodarczej Krakowa, zapewniając w sposób niezawodny, niedrogi i ekologiczny dostawy ciepła dla klientów. Ponieważ rynek ciepłowniczy jest coraz bardziej konkurencyjny, a potrzeby odbiorców rosnące, naszym strategicznym celem jest sukcesywny rozwój przedsiębiorstwa i dalszy wzrost jego wartości. By zapewnić realizację obu tych celów od początku lat 90-tych prowadzona jest modernizacja infrastruktury ciepłowniczej. Pomimo, że dotychczasowa realizacja projektów zakończyła się znaczącą poprawą jakości świadczonych usług, konieczne jest kontynuowanie działań zmierzających do dalszego unowocześniania systemu ciepłowniczego, a także do pozyskiwania nowych klientów. Do głównych czynników, które wpłynęły na zakres opracowania niniejszego dokumentu, zaliczyć można: realizację celów strategicznych MPEC S.A. w Krakowie, dostosowanie działań do planów rozwojowych oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, realizację zadań wynikających z uczestnictwa w programie ciepłej wody użytkowej, udział Spółki w programie likwidacji niskiej emisji z kotłowni i pieców węglowych, wymóg Urzędu Regulacji Energetyki opracowania takiego dokumentu dla zatwierdzenia taryf dla ciepła Podstawowe informacje o Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie (adres: Kraków, al. Jana Pawła 188; NIP ; REGON ) zostało utworzone w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową Spółkę Akcyjną Miasta Kraków aktem notarialnym z dnia 30 grudnia 1993 roku (Rep. A Nr 6425/93), zawierającym akt przekształcenia oraz statut Spółki. Przekształcenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1990 roku Nr 51, poz. 298 z późn. zm.). Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wydział VI Gospodarczo-Rejestrowy z dnia 31 grudnia 1993 roku 3

4 wykreślono MPEC w Krakowie z rejestru przedsiębiorstw państwowych i w tym samym dniu wpisano do Rejestru Handlowego jako Spółkę Akcyjną. W wyniku przekształcenia utworzona Spółka przejęła wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego. Dnia 30 października 2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr Aktem Notarialnym z dnia 28 sierpnia 1996 roku (Nr Rep. A 6711/96) Miasto Kraków, jako jedyny akcjonariusz Spółki, wniosło w charakterze aportu 100 % akcji Spółki do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. W dniu 25 września 1996 roku została zawarta umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej pomiędzy KHK S.A. jako spółką dominującą a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. jako spółkami zależnymi (Nr Rep. A 7610/96). Umowa została przedłużona w dniu 27 września 1999 roku (Nr Rep. A 10718/99), a następnie 25 sierpnia 2009 roku (Nr Rep. A 14372/09) i obowiązuje do 2019 roku. Kapitał zakładowy MPEC S.A. wynosi złotych. Spółka działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MPEC S.A. w Krakowie uchwałą nr 16/MPEC/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku. MPEC S.A. w Krakowie według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku posiada udziały w dwóch firmach zależnych, tj.: Przedsiębiorstwie Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwie Usług Technicznych MPEC Sp. z o.o., o łącznej wartości złotych. Przedmiotem działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Usług Technicznych MPEC Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, sprzątanie i czyszczenie obiektów, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obsługa kotłowni, prowadzenie liniowych robót ogólnobudowlanych oraz świadczenie usług w zakresie obsługi parkingów. Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o. o. to firma oferująca usługi eksperckie w zakresie energetyki gwarantujące potencjalnym klientom oszczędności energii i zmniejszenie ponoszonych kosztów. Spółka realizuje kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią i udziela gwarancji uzyskania oszczędności działając w oparciu o kontrakty wykonawcze. Poniesione nakłady finansowe spłacają się z uzyskanych w wyniku wdrożenia inwestycji oszczędności. 4

5 2.1.2 Otoczenie rynkowe Spółki Działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie niezmiennie identyfikowana jest z potrzebami rynku energii cieplnej Krakowa i Skawiny, a wszelkie działania podporządkowane są temu rynkowi. Spółka pokrywa 65% zapotrzebowania na ciepło na terenie miasta Krakowa i Skawiny. Najważniejszym czynnikiem otoczenia determinującym wzrost sprzedaży ciepła przez MPEC S.A. w Krakowie jest rozwój budownictwa w obszarze działalności przedsiębiorstwa. Spółka planując koncentruje się na perspektywach rozwoju budownictwa, szczególnie mieszkaniowego i usługowego, oraz swej pozycji konkurencyjnej względem innych systemów ogrzewania. Największy udział w strukturze odbiorców MPEC S.A. w Krakowie (wg zamówionej mocy) ma sektor mieszkaniowy obejmujący spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y, wspólnoty mieszkaniowe i odbiorców indywidualnych, których łączny udział wynosi obecnie ponad 60% i stale rośnie. Oferta, jaką przedstawia MPEC S.A. w Krakowie, tj. oferowanie usługi centralnego ogrzewania w pakiecie z ciepłą wodą użytkową, daje możliwość rezygnacji z jednego z dodatkowych mediów gazu, co z kolei wpływa na ograniczenie nakładów finansowych ponoszonych przez inwestorów. Dla przyszłych użytkowników noworealizowanych inwestycji ważne jest, aby koszty ogrzewania mieszkań z miejskiej sieci były niższe w porównaniu z innymi mediami i przede wszystkim bardziej przewidywalne w perspektywie następnych lat. Potwierdza to fakt, iż jedynym źródłem energii w aglomeracji krakowskiej, którego ceny w minionym dziesięcioleciu oscylują wokół wskaźnika inflacji, jest ciepło dostarczane przez MPEC S.A. w Krakowie. Jest ono postrzegane przez mieszkańców miasta jako usługa wysokiej jakości, bezpieczna i przyjazna środowisku. Użytkownicy są zadowoleni również z komfortu ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, który w ich opinii polega m.in. na braku uciążliwości związanych z corocznymi przeglądami piecyków i kanałów spalinowych. Wszystkie powyższe fakty w połączeniu z możliwością współfinansowania inwestycji ciepłowniczych przez MPEC S.A. mają wpływ na atrakcyjność usługi i pozwalają systematycznie powiększać przewagę konkurencyjną, co ma swoje odzwierciedlenie w wysokim udziale w rynku noworealizowanych obiektów. Rozwój rynku inwestycji mieszkaniowych jest systematycznie i bardzo dokładnie monitorowany przez służby marketingowe MPEC S.A. w Krakowie. Jest to możliwe m.in. 5

6 poprzez uczestnictwo w Krakowskiej Giełdzie Domów i Mieszkań, na której można obserwować rozwój rynku nieruchomości, poznać zachowania i plany developerów oraz zebrać opinie na temat pozycjonowania produktów MPEC S.A., tj. centralnego ogrzewania i ciepłej wody, w porównaniu z alternatywnymi systemami. Wskutek tych działań wspólnie z EDF Polska S.A. oraz Elektrownią Skawina S.A. opracowywana i realizowana jest kampania promocyjna pod marką: Ciepło dla Krakowa Najważniejsze cele działalności Spółki Misją MPEC S.A. w Krakowie jest zaspokojenie życzeń klientów poprzez niezawodne zapewnienie żądanego przez nich komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz temperatury dostawy ciepłej wody. Działając na rynku ciepłowniczym nasze przedsiębiorstwo jest firmą kompleksowo i fachowo obsługującą klientów, zawsze dbającą o ochronę środowiska naturalnego. Głównym celem rozwoju Spółki jest stopniowe obniżanie w cenach porównywalnych kosztów ogrzewania jednostki powierzchni u klienta. Cele kierunkowe MPEC S.A. w Krakowie uwzględniają plany rozwoju infrastruktury miasta. Przyjęte kierunki działania zapewniają dalszy rozwój Spółki i poprawę efektywności działania. Najważniejsze z nich zostały wymienione i skomentowane poniżej. Poprawa parametrów eksploatacyjnych sieci. Powinna zapewnić zmniejszenie awaryjności systemu ciepłowniczego, strat wody oraz obniżenie strat ciepła na przesyle. Zwiększenie sprzedaży ciepła poprzez pozyskanie nowych odbiorców i zamianę systemu podgrzewania wody użytkowej. Zakłada się osiągnięcie do 2017 roku wzrostu zapotrzebowania mocy z nowych przyłączeń o 101,1 MW, w tym cwu o 15,8 MW. Obniżenie kosztów ogrzewania u odbiorców. Efekt ten musi być zrealizowany zarówno przez obniżenie strat i kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych, jak i u klienta. O ile obniżanie strat i kosztów leży w pełnej gestii przedsiębiorstwa, o tyle dostosowanie wielkości dostawy energii zgodnie z potrzebami może odbywać się tylko we współpracy z odbiorcami. Likwidacja emisji zanieczyszczeń poprzez eliminowanie nieefektywnych źródeł ciepła. Spółka mobilizuje wszelkie środki na wyeliminowanie z eksploatacji małych kotłowni lokalnych i pieców opalanych paliwem stałym. Ograniczenie emitowanych przez nie zanieczyszczeń może nastąpić przez podłączanie obiektów do ogrzewania 6

7 z miejskiej sieci ciepłowniczej lub zamianę kotłów na gazowe bądź olejowe. Długoterminowa polityka kształtowania cen i taryf. Przedsiębiorstwo ciepłownicze, producent i odbiorca powinni znać elementy taryf i długoterminową strategię cenową. Pozwala to na wzajemny wzrost zaufania i zrozumienie dla podejmowanych decyzji. Przewiduje się, że MPEC S.A. w Krakowie będzie podnosił swoje ceny na poziomie zbliżonym do poziomu inflacji. 2.2 Założenia do planu Metodycznie zastosowano koncepcję bazy zerowej. Wykonanie 2012 roku oraz zaktualizowany o wykonanie plan roczny na 2013 rok stanowiły bazę wejściową do stworzenia wieloletnich planowanych sprawozdań finansowych, tj. rachunku wyników, bilansu, przepływów środków pieniężnych oraz wskaźników finansowych. Sprzedaż ciepła Założono, że w latach będzie występował systematyczny przyrost zapotrzebowania mocy przez odbiorców ciepła. Warto zauważyć, że w roku 2007 nastąpiło zatrzymanie spadkowej tendencji zapotrzebowania na ciepło. Obserwuje się, że termorenowacja budynków przyjmuje z roku na rok coraz mniejsze zakresy (zdecydowana większość budynków została poddana termorenowacji już wcześniej), natomiast coraz lepiej rozwijają się projekty podłączania nowych obiektów. Potwierdza się też fakt coraz większej konkurencyjności oferty MPEC S.A. w porównaniu z alternatywnymi systemami ogrzewania. Zarejestrowano natomiast w ostatnim czasie zmiany w sposobie odbierania ciepła przez klientów, charakteryzującym się oszczędnościami zużywanej energii w znacznie większym stopniu niż przed kilku laty. 7

8 Podatek dochodowy od osób prawnych Zakłada się funkcjonowanie Spółki w ramach KHK S.A. zgodnie z umową do 2019 roku. W tym czasie Spółki należące do KHK S.A. będą wspólnie rozliczać się z podatku dochodowego od osób prawnych. Założenia makroekonomiczne Dokument sporządzono na podstawie założeń makroekonomicznych, które prezentuje poniższa tabela. Lp. Pozycja J.m Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja średnioroczna CPI) % 2,7 3,5 3,4 3,4 3,4 2 Wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej % 2,7 3,3 3,2 3,2 3,2 3 Wskaźnik wzrostu cen paliw płynnych-średnio w okresie % do 3,0 3,5 3,4 3,4 3,4 4 Wskaźnik wzrostu cen energii elektrycznej-średnio w okresie % do 10,0 3,5 3,4 3,4 3,4 5 Wskaźnik wzrostu cen gazu-średnio w okresie % do 10,0 3,5 3,4 3,4 3,4 8

9 6 Wskaźnik wzrostu cen ciepła-średnio w okresie % 5,0 3,5 3,4 3,4 3,4 Wzrost wysokości stawek podatków lokalnych, 7 od gruntów, wartości budynków, budowli od środków transportowych % 5,7 5,7 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 - pozostałe 5,7 3,5 3,4 3,4 3,4 8 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń (nominalnie) % 4,3 4,5 4,4 4,4 4,4 9 Średni kurs EUR w okresie (w PLN za 1 EUR) PLN 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 10 Średni kurs USD w okresie (w PLN za 1 USD) PLN 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 11 Relacja EUR/USD 1,24 1,37 1,37 1,37 1,37 12 Stawka podatku dochodowego od osób prawnych CIT % 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 13 Realny wzrost produktu krajowego brutto (PKB) % 2,9 3,5 3,5 3,5 3,5 Nowo podłączone obiekty Przyjęte zapotrzebowanie mocy dla nowopodłączonych obiektów w poszczególnych latach przedstawiono w poniższym zestawieniu (razem 101,1MW). MW 2013 r r r r r. 25,1 23,5 19,0 17,2 16,3 Nakłady na inwestycje Przyjęte nakłady na inwestycje w poszczególnych latach przedstawiono w poniższym zestawieniu (razem 267,1 mln zł). PLN (tys.) 2013 r r r r r Koszty remontów i konserwacji Przyjęte nakłady na remonty i konserwacje w poszczególnych latach przedstawiono w poniższym zestawieniu (razem 144,1 mln zł). PLN (tys.) 2013 r r r r r Podstawowa działalność gospodarcza Miejski system ciepłowniczy zasilany jest w nośnik ciepła z trzech źródeł: EDF Polska S.A., Elektrowni Skawina S.A. i Ciepłowni Arcelor Mittal Poland S.A., w których MPEC S.A. kupuje obecnie ok. 10 tys. TJ ciepła. System liczy 788,7 km sieci ciepłowniczych, w tym 9

10 432,6 km wykonanych w technologii rur preizolowanych, co stanowi ok. 54,9% wszystkich eksploatowanych i zarządzanych przez Spółkę sieci. MPEC S.A. posiada również 95 kotłowni lokalnych o zainstalowanej mocy 36,155 MW opalanych tylko paliwami ekologicznymi. Moce zainstalowane po stronie w/w źródeł oraz rezerwy w przepustowości istniejących magistral i odgałęzień sieci cieplnych pozwalają na podłączanie wszystkich obiektów znajdujących w zasięgu tych sieci. Zaprojektowany i eksploatowany system ciepłowniczy pracuje i zaopatruje w ciepło ponad 4,9 tys. klientów. MPEC S.A. dostarcza energię cieplną do ponad 8,3 tys. obiektów położonych w obrębie Krakowa, Skawiny oraz Miechowa. Praca sieci cieplnych w układzie pierścieniowo-promienistym z możliwością zasilania z poszczególnych niezależnych źródeł powoduje, że charakteryzują się one wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa energetycznego. Istniejący układ sieci cieplnych umożliwia dystrybucję energii nie tylko w sezonie grzewczym na potrzeby centralnego ogrzewania, ale także na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i klimatyzacji przez cały rok. Realizowana od wielu lat strategia działań MPEC S.A. w Krakowie prowadzi do ciągłego rozwoju i modernizacji systemu ciepłowniczego. W wyniku jej realizacji przyłączano nowych klientów, budując nowe sieci oraz likwidując kotłownie węglowe. Duży nacisk położono na modernizację i wymianę wyeksploatowanych i nieefektywnych węzłów bezpośrednich na nowoczesne węzły wymiennikowe, wyposażone kompleksowo w automatykę pogodową. Uszczelniano również sieci cieplne poprzez wymianę kompensatorów mieszkowych w miejsce dławicowych, zastosowano szczelną armaturę kulową, klapy w zamian za tradycyjne zawory dławikowe. Osiąganie zaplanowanych celów jakościowych i środowiskowych wymaga nie tylko zaangażowania się w modernizację infrastruktury ciepłowniczej, ale również w inne ważne obszary działalności Spółki, takie jak rozwój systemu telemetrycznego, łączności czy informatyki. Obecnie Spółka w sposób zdalny nadzoruje pracę najważniejszych punków systemu ciepłowniczego miasta Krakowa i Skawiny. Modernizowany i rozbudowywany jest system zdalnego monitorowania i kontroli parametrów systemu ciepłowniczego (TAC Vista) oraz system sieci alarmowych dla nowobudowanych rurociągów preizolowanych. Obecnie monitorowanych jest 70 kotłowni gazowych oraz 163 punkty kontroli sieci c.o. Systemem zdalnego nadzoru (TAC Vista) objętych jest 139 najważniejszych obiektów systemu ciepłowniczego Krakowa (węzły cieplne indywidualne, SWC, stacje zmieszania i stabilizacji 10

11 ciśnienia, komory ciepłownicze, punkty pomiarowe i zdawczo-odbiorcze), w których zainstalowano 144 punkty nadzoru. Kontynuowane jest wdrażanie zdalnego odczytu liczników ciepła drogą radiową i za pomocą GPRS. W ramach systemu możliwy jest obecnie odczyt z 8642 układów pomiarowych, co w sumie stanowi ok. 79%. Zakłada się, że do 2014 roku wszystkie liczniki ciepła odczytywane będą w sposób zdalny. Ostatnio doskonale sprawdza się system informacji przestrzennej GIS (Geographical Information System), który wdrożony został z potrzeby szybkiego i łatwego dostępu do danych o wszelkich zasobach związanych z infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa. Zastosowanie systemu GIS sprawia, że wszystkie funkcje mogą być realizowane w jednorodnym środowisku informatycznym, a przetworzone dane i informacje udostępniane za pomocą przeglądarki internetowej (WWW) odpowiednim służbom technicznym i ekonomicznym MPEC S.A. Niezawodna praca urządzeń infrastruktury mającej wpływ na świadczenie usług jest możliwa m.in. dzięki systematycznie wykonywanym remontom i konserwacjom. Tylko w 2012 roku na tę grupę zadań przeznaczono ponad 31 mln zł. W latach przeznaczonych zostanie 144,1 mln zł. Dzięki zrealizowanym różnym programom ok. 90% mieszkańców Krakowa jest zadowolona z jakości świadczonych przez MPEC S.A. usług. Inwestorzy w znakomitej większości wybierają nasz system ciepłowniczy jako najbardziej optymalny dla noworealizowanych budynków. Poprawa efektywności funkcjonowania Spółki spowodowała, iż ceny ciepła z MPEC S.A., w przeciwieństwie do innych mediów, od lat oscylują w granicach poziomu inflacji. Wysoką jakość świadczonych usług i profesjonalizm firmy podkreślają liczne nagrody i wyróżnienia. Otrzymane certyfikaty są potwierdzeniem wysokich standardów, którymi kieruje się MPEC S.A. w Krakowie. Od 2000 roku MPEC S.A. w Krakowie posiada wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością. Potwierdzeniem powyższego jest uzyskany międzynarodowy certyfikat ISO 9001:2000 (obecnie ISO 9001:2008) wydany przez Lloyd s Register Quality Assurance Ltd, uznaną w świecie brytyjską jednostkę certyfikującą. Rok później w Spółce został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego oparty na normie ISO 14001:1996 (obecnie ISO 14001:2004) uwieńczony uzyskaniem certyfikatu. Dopełnieniem do Zintegrowanego Systemu Zarządzania było uzyskanie w 2007 roku certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy spełniającego wymagania normy PN-N-18001:2004 oraz specyfikacji OHSAS 18001:1999 (obecnie OHSAS 11

12 18001:2007). Zakres wszystkich posiadanych przez MPEC S.A. w Krakowie certyfikatów obejmuje produkcję, przesył i dystrybucję ciepła oraz produkcję kompaktowych węzłów cieplnych. W celu zapewnienia wysokiej satysfakcji Klientów, wszystkie procesy zachodzące w sferze objętej ZSZ poddaje się ciągłemu doskonaleniu oraz okresowym przeglądom przez auditorów LRQA Ltd. Wnioski ze wszystkich przeprowadzonych dotąd wizyt potwierdziły, iż MPEC S.A. w Krakowie w sposób systematyczny i skuteczny doskonali swój Zintegrowany System Zarządzania i utrzymuje go zgodnie z wymaganiami norm modelowych. MPEC S.A. w Krakowie zajęło II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. Redakcja Strefy Gospodarki na łamach Dziennika Gazety Prawnej zorganizowała Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej w Polsce w 2012 roku. Przy sporządzaniu listy brano pod uwagę takie kryteria jak: zaawansowanie technologiczne, polityka inwestycyjna i ekonomiczna, przyjazność dla środowiska oraz działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Uzyskane w rankingu bardzo wysokie miejsce jest potwierdzeniem, że dotychczasowe działania Spółki zostały dostrzeżone i bardzo wysoko ocenione. Najważniejsze wielkości rzeczowe i ekonomiczne charakteryzujące podstawową działalność gospodarczą Spółki zamieszczone są w tabelach nr niniejszego opracowania. 2.4 Działalność inwestycyjna Działalność inwestycyjna MPEC S.A. w Krakowie niezmiennie odpowiada potrzebom rynku ciepłowniczego, na jakim przedsiębiorstwo działa już od 60-ciu lat. Wszystkie działania ukierunkowane są na klienta, zaspakajaniu jego potrzeb energetycznych, poprawie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw czynnika grzewczego i ciepłej wody użytkowej do odbiorcy końcowego. Zadania inwestycyjne, jakie realizuje Spółka i zamierza wykonać w latach , zabezpieczają potrzeby rynku energetycznego, uwzględniają wszystkie aspekty techniczne i ekonomiczne systemu ciepłowniczego i są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Zadania strategiczno - rozwojowe poszerzają w sposób ciągły nasze rynki dostaw ciepła, pozwalają podawać energię cieplną do nowo realizowanych obiektów kubaturowych dla ciągle rozwijającej się aglomeracji miejskiej. Prowadzony program ciepłej wody użytkowej pozwala na poszerzenie oferty, a w konsekwencji przedstawiona klientowi kompleksowa oferta powoduje, że produkt jest atrakcyjny i tańszy od innych nośników energii cieplnej. 12

13 Zadania inwestycyjne związane z ekologią to zadania, które od szeregu lat przedsiębiorstwo prowadzi z dużym zaangażowaniem technicznym i przede wszystkim finansowym. Przedsięwzięcia te mają na celu likwidację źródeł wykorzystujących paliwa stałe, w pierwszej kolejności piece węglowe oraz pozostałe jeszcze kotłownie opalane paliwami stałymi. Także ten plan inwestycyjny na kolejne lata zakłada przeprowadzenie szeregu działań umożliwiających podłączenie obiektów posiadających takie źródła do miejskiej sieci ciepłowniczej. W przypadku większego zainteresowania, przez potencjalnych Klientów, zamianą systemu ogrzewania Spółka będzie przygotowana wykonać jeszcze większy zakres prac. Inwestycje odtworzeniowo - modernizacyjne prowadzą do ciągłego procesu odnowy systemu ciepłowniczego, poprawiają jego skuteczne funkcjonowanie, bezpieczeństwo dostaw. Zadania tej grupy optymalizują dostawy ciepła do naszych odbiorców, pozwalają na optymalne wykorzystywanie czynnika grzewczego, obniżają straty ciepła. Inwestycje służące poprawie efektywności pozawalają na nowocześniejsze zarządzanie naszym systemem, jego sterowaniem i monitorowaniem. Poniżej w tabeli przedstawiono planowane nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy, budowy sieci cieplnych, modernizacji sieci i urządzeń cieplnych, a także innych obiektów należących do Spółki. W opisie poszczególnych grup zadań inwestycyjnych skoncentrowano się na najważniejszych przedsięwzięciach. w tys. zł Wyszczególnienie I. Inwestycje strategiczno-rozwojowe , , , , ,0 1. Nowi odbiorcy: , , , ,0 a) nowe obiekty: , , , ,0 Zadania standardowe 9 695, , , ,0 Zadania specjalne w obszarach rozwojowych: 7 535, , , ,0 Nr Nazwa zadania: obszaru: Uwagi: etap II (DN 300 "Reduta" II mm) 1 850, etap od granicy obszaru EKOPARK (przyjęto 2 000, "Piaszczysta" IV średnio DN Szczegółowe informacje zawiera plan roczny Spółki na rok

14 mm) "Jakubowskiego, Kosocicka, Kostaneckiego, Słona Woda" (Nowy Szpital Uniwersytecki) "Al. 29 Listopada, Kamienna, Langiewicza, Prądnicka, Rogatka" "Bunscha, Czerwone Maki, Piltza" (os. Europejskie) "Bronowice Wielkie" VII VIII (DN mm) (DN mm) , , , , , ,0 (DN IX mm) etap III (DN 300 XII mm) 1 800, etap I (DN mm) , ,0 - "Biznes Park etap II (DN 200- Zawiła" XVI 300 mm) ,0 (DN "Obozowa" XVIII mm) 1 185,0 785,0 - - (DN "Krzemionki" nowy mm) 700,0 500,0 - - b) program c.w.u , , , ,0 2. Dokumentacja przyszłościowa 500,0 500,0 200,0 200,0 II. Inwestycje ekologiczne 3 723, , , , ,0 III. Inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne , , , , ,0 1. Kotłownie i węzły cieplne: 9 600, , , ,0 a) kotłownie 400,0 400,0 400,0 400,0 b) węzły grupowe: 6 800, , , ,0 Zadania standardowe 400,0 400,0 400,0 400,0 Zadania specjalne - likwidacja SWC ze zmianą parametrów i realizacją węzłów 6 400, , , ,0 indywidualnych Rejon zadania: Uwagi: 5 wymiennikowni (os. Dywizjonu 303: SWC 4, SWC 38, SWC 58; 2 500, , , ,0 os. II Pułku Lotniczego: SWC 4, SWC S.M. CZYŻYNY 17) 3 wymiennikownie (SWC W-1, SWC W-2, 3 000, , , ,0 S.M. KURDWANÓW SWC W-3) 14

15 2 wymiennikownie (SWC ul. Bałuckiego 7, 900, SWC ul. Konfederacka S.M. DĘBNIKI 9) c) węzły indywidualne 1 400, , , ,0 d) układy pomiarowe 1 000,0 600,0 600,0 600,0 2. Wymiana i modernizacja sieci cieplnych: , , , ,0 Zadania standardowe 5 000, , , ,0 Zadania specjalne: 7 700, , ,0 0,0 Rejon zadania: Uwagi: PN magistrala wzdłuż Al. Pokoju (od 1ZKI do 1ZKIV) PN magistrala wzdłuż Al. Pokoju (od 1ZK10 do 1ZKI) PN magistrala wzdłuż Al. Pokoju (od 1ZKIV do 1ZKV) PZ sieć od K-3 do rz. Wilga DN 800 mm (dodatkowo 160 m odgałęzienia DN 300 mm) DN 800 mm DN 800 mm 5 600, , ,0 - DN 300 mm 2 100, PZ sieć na m. Piłsudskiego DN 300 mm - 800,0 - - PN sieć w rejonie ul. DN Mogilskiej mm ,0 - - PP sieć od 1PKI do ul. Nowohuckiej DN 300 mm ,0 - - PN sieć w rejonie ul. Pachońskigo ,0 - ("Piaszczysta") Dn mm 3. Wymiana i modernizacja urządzeń sieci cieplnych 2 000, , , ,0 Zadania standardowe 500,0 500,0 500,0 500,0 Zadania specjalne - modernizacja układów kompensacyjnych 1 500, , , ,0 4. Wymiana armatury 300,0 300,0 500,0 500,0 5. Modernizacja budynków 2 500,0 500,0 500,0 500,0 IV. Inwestycje służące poprawie efektywności 3 574, , , , ,0 RAZEM , , , , , Inwestycje strategiczno-rozwojowe Rozbudowa systemu ciepłowniczego Aglomeracje miasta Krakowa i Skawiny ciągle powiększają swoje substancje kubaturowe, które obecnie ukierunkowane są na budownictwo mieszkaniowe, usługowe oraz obiekty biurowe. Nowo powstające obiekty wymagają nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie gospodarki cieplnej i takie wyzwania podejmuje Spółka oferując kompleksową dostawę energii cieplnej dla celów grzewczych, centralnej cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji. 15

16 Grupa tych zadań wymaga zaangażowania znaczących środków finansowych dla zaspokojenia potrzeb potencjalnych klientów. Zadania te są przedsięwzięciami komercyjnymi i wymagają szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej, pozwalającej podjąć decyzję o celowości realizacji i zakresie współfinansowania z klientem. MPEC S.A. zapoznając się z planami rozwojowymi miasta Krakowa i Skawiny określiło potencjalne obszary przyszłego rozwoju budownictwa i możliwości jego zasilania w oparciu o miejski system ciepłowniczy. W ten sposób zbilansowano 24 rejony o sumarycznym docelowym zapotrzebowaniu mocy 452,7 MW. Celem doprowadzenia energii cieplnej do poszczególnych obszarów konieczne jest wybudowanie nowych odcinków sieci cieplnych, a w niektórych obszarach zwiększenie przepustowości części istniejących sieci, zmieniając je na nowe o większej średnicy. Nakłady na przebudowę sieci dla potrzeb zasilania rozpoznanych rejonów szacuje się na kwotę tys. zł, a na budowę nowych sieci tys. zł. Zbiorcze dane dotyczące rozpoznanych rejonów przedstawiono w poniższej tabeli. /w tys. zł/ REJON POTRZEBY CIEPLNE REJONU OBSZARY ROZWOJOWE MIASTA KRAKOWA I SKAWINY PARAMETRY TECHNICZNE ŚREDNICA DŁUGOŚĆ NAKŁADY INWESTYCYJNE MODERNIZ ACJA ROZBUDOW A [MW] [mm] [m] [PLN] [PLN] I 18, II 7, UWAGI Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 2 834,7 III 35, IV 26, Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 156,1 Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 2 935, V 10, VI (wariant II) 34,0 VII 31, VIII 7, IX 28, Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 1 288,6 16

17 X 47, XI 5, Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 822, Inwestycja w toku XII 36,8 realizacji, poniesione nakłady 8 601,4 Inwestycja w toku XIII 28, realizacji, poniesione nakłady 439,7 XIV 11, Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 3 000,1 XV 11, XVI 6, XVII 1, XVIII 3, XIX 4, XX 5, XXI 3, XXII 18, XXIII 2, XXIV 15, Razem: 452, Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 356,0 Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 1 274,1 Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 844,6 Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 725,9 Razem nakłady poniesione ,7 Obszary możliwego przyszłego rozwoju budownictwa zostały przedstawione na zbiorczej mapie (załącznik nr 1 do niniejszego opracowania), na której zaznaczono rejony rozwoju systemu ciepłowniczego miasta Krakowa i Skawiny wraz z planowanymi spięciami systemu ciepłowniczego, które mają poprawiać bezpieczeństwo i niezawodność dostaw czynnika grzewczego i ciepłej wody użytkowej. Rozwój runku budownictwa uzależniony jest od szeregu czynników, ekonomicznych, popytu itp. dlatego trudno jest ocenić, jak szybko będzie się rozwijać w następnych latach Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że w latach podłączonych zostanie do miejskiej sieci cieplnej kilkaset nowych obiektów o łącznym zapotrzebowaniu mocy ok. 100 MW. Część tych obiektów wybudowanych 17

18 zostanie w zaznaczonych w dalszej części opracowania rozpoznanych rejonach budownictwa, pozostałe to pojedyncze nowe budynki rozlokowane po całym mieście. Poniżej zaprezentowano szczegółową specyfikację poszczególnych rejonów, które zaliczono do obszarów najbardziej rozwojowych dla planowanych przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych. REJON I - Zaopatrzenie w ciepło Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny - Czyżyny oraz zabudowy w rejonie ulic: Al. Bora-Komorowskiego, Dobrego Pasterza A. Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 18,8 MW 1. zabudowa w rejonie ul. Dobrego Pasterza Q = 7,1 MW, 2. Centrum Handlowe SERENADA Q = 4,8 MW, 3. Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny - Czyżyny Q = 6,9 MW. B. Orientacyjne długości sieci cieplnych do wymiany: 1. istniejące odgałęzienie DN 150 mm na DN 250 mm w kierunku Centrum Handlowego KROKUS - DN 250 mm, L = 615 mb, 2. istniejące odgałęzienie DN 250 mm na DN 350 mm od komory przy ul. Skarżyńskiego - DN 350 mm, L = 780 mb. C. Przewidywane nakłady inwestycyjne na wymianę sieci cieplnych tys. zł. Mapka obrazująca ten rejon stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. REJON II - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy w rejonie ulic: Bohomolca, Reduta, Rozrywka A. Szacowane potrzeby cieplne: Q całk = 7,0 MW. B. Orientacyjna długość sieci cieplnej do rozbudowy - DN 300 mm, L = 800 mb. 18

19 C. Przewidywane nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci cieplnych (wraz z budową i montażem węzłów cieplnych w obiektach) tys. zł. Mapka obrazująca ten rejon stanowi załącznik nr 3 do niniejszego opracowania. REJON III - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy w rejonie ulic: Centralna, Nowohucka A. Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 35,8 MW 1. zabudowa mieszkaniowa z usługami Q = 7,0 MW, 2. zabudowa magazynowo-handlowa Q = 11,4 MW, 3. zabudowa biurowa Q = 11,0 MW, 4. Centrum Obsługi Mieszkańców - Krakowski Ratusz Komunalny Q = 2,3 MW, 5. Centrum Targowo-Kongresowe Cracovia Expo Q = 4,1 MW. B. Orientacyjna długość sieci cieplnej do rozbudowy na odcinku wspólnym dla ww. inwestycji - DN 400 mm, L = 160 mb. C. Przewidywane nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci cieplnych tys. zł. Mapka obrazująca ten rejon stanowi załącznik nr 4 do niniejszego opracowania. REJON IV - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy w rejonie ulic: Glogera, Pachońskiego, Piaszczysta, Pękowicka, Vetulaniego A. Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 26,4 MW 1. obszar po południowej stronie torów kolejowych Q = 8,7 MW, 2. obszar po północnej stronie torów kolejowych Q = 17,7 MW. B. Orientacyjne długości sieci cieplnych do wymiany i rozbudowy: 1. wymiana sieci cieplnej DN 150 mm na DN 350 mm, L = 170 mb oraz DN 250 mm na DN 400 mm, L = 620 mb. 19

20 2. rozbudowa sieci cieplnej - DN 350 mm, L = 310 mb; DN 300 mm, L = 250 mb; DN 250 mm, L = 150 mb; DN 200 mm, L = 80 mb; DN 125 mm, L = 130 mb; DN 80 mm, L = 370 mb; DN 65 mm, L = 90 mb; DN 50 mm, L = 170 mb. C. Przewidywane nakłady inwestycyjne na wymianę i rozbudowę sieci cieplnych (wraz z budową i montażem węzłów cieplnych w obiektach) tys. zł, wymiana sieci tys. zł, nowe sieci tys. zł. Mapka obrazująca ten rejon stanowi załącznik nr 5 do niniejszego opracowania. REJON V - Zaopatrzenie w ciepło os. Żabiniec oraz zabudowy w rejonie ulic: Konecznego, Żabiniec A. Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 10,5 MW 1. os. Żabiniec Q = 7,20 MW, 2. zabudowy w rejonie ulic: Konecznego, Żabiniec Q = 3,30 MW. B. Orientacyjne długości sieci cieplnych do rozbudowy: 1. os. Żabiniec - DN 200 mm, L = 139 mb; DN 150 mm, L = 372 mb; DN 125 mm, L = 108 mb; DN 100 mm, L = 33 mb; DN 80 mm, L = 213 mb; DN 65 mm, L = 387 mb; DN 50 mm, L = 147 mb; DN 40 mm, L = 307 mb; DN 32 mm, L = 100 mb, C. Przewidywane nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci cieplnych (wraz z budową i montażem węzłów cieplnych w obiektach oraz kompletem dokumentacji technicznej) tys. zł. Mapka obrazująca ten rejon stanowi załącznik nr 6 do niniejszego opracowania. REJON VI - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy w rejonie ulic: Al. 29 Listopada, Kamienna, Langiewicza, Prądnicka, Rogatka A. Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 34,0 MW 20

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Kraków, czerwiec 2012 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PROJEKT Kraków, czerwiec 2015 r. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków wykonano na podstawie umowy nr W/I/1910/GK/6/2014. Dokument

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice SEMPER POWER Sp. z o.o. 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 7 tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice PROGRAM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10.1. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJLISTYCZNYM Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo