Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017."

Transkrypt

1 Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata Kraków, maj 2013

2 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA PLANU Wstęp Podstawowe informacje o Spółce Otoczenie rynkowe Spółki Najważniejsze cele działalności Spółki Założenia do planu Podstawowa działalność gospodarcza Działalność inwestycyjna Inwestycje strategiczno-rozwojowe Inwestycje ekologiczne Inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne Inwestycje służące poprawie efektywności CZĘŚĆ TABELARYCZNA Charakterystyka infrastruktury Spółki Charakterystyka Infrastruktury - dynamika zmian w % Najważniejsze wielkości rzeczowo ekonomiczne Najważniejsze wielkości rzeczowo ekonomiczne charakteryzujące działalność Spółki - dynamika zmian w %

3 2. CZĘŚĆ OPISOWA PLANU 2.1 Wstęp Spółka spełnia ważną rolę na mapie społeczno gospodarczej Krakowa, zapewniając w sposób niezawodny, niedrogi i ekologiczny dostawy ciepła dla klientów. Ponieważ rynek ciepłowniczy jest coraz bardziej konkurencyjny, a potrzeby odbiorców rosnące, naszym strategicznym celem jest sukcesywny rozwój przedsiębiorstwa i dalszy wzrost jego wartości. By zapewnić realizację obu tych celów od początku lat 90-tych prowadzona jest modernizacja infrastruktury ciepłowniczej. Pomimo, że dotychczasowa realizacja projektów zakończyła się znaczącą poprawą jakości świadczonych usług, konieczne jest kontynuowanie działań zmierzających do dalszego unowocześniania systemu ciepłowniczego, a także do pozyskiwania nowych klientów. Do głównych czynników, które wpłynęły na zakres opracowania niniejszego dokumentu, zaliczyć można: realizację celów strategicznych MPEC S.A. w Krakowie, dostosowanie działań do planów rozwojowych oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, realizację zadań wynikających z uczestnictwa w programie ciepłej wody użytkowej, udział Spółki w programie likwidacji niskiej emisji z kotłowni i pieców węglowych, wymóg Urzędu Regulacji Energetyki opracowania takiego dokumentu dla zatwierdzenia taryf dla ciepła Podstawowe informacje o Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie (adres: Kraków, al. Jana Pawła 188; NIP ; REGON ) zostało utworzone w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową Spółkę Akcyjną Miasta Kraków aktem notarialnym z dnia 30 grudnia 1993 roku (Rep. A Nr 6425/93), zawierającym akt przekształcenia oraz statut Spółki. Przekształcenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1990 roku Nr 51, poz. 298 z późn. zm.). Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wydział VI Gospodarczo-Rejestrowy z dnia 31 grudnia 1993 roku 3

4 wykreślono MPEC w Krakowie z rejestru przedsiębiorstw państwowych i w tym samym dniu wpisano do Rejestru Handlowego jako Spółkę Akcyjną. W wyniku przekształcenia utworzona Spółka przejęła wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego. Dnia 30 października 2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr Aktem Notarialnym z dnia 28 sierpnia 1996 roku (Nr Rep. A 6711/96) Miasto Kraków, jako jedyny akcjonariusz Spółki, wniosło w charakterze aportu 100 % akcji Spółki do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. W dniu 25 września 1996 roku została zawarta umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej pomiędzy KHK S.A. jako spółką dominującą a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. jako spółkami zależnymi (Nr Rep. A 7610/96). Umowa została przedłużona w dniu 27 września 1999 roku (Nr Rep. A 10718/99), a następnie 25 sierpnia 2009 roku (Nr Rep. A 14372/09) i obowiązuje do 2019 roku. Kapitał zakładowy MPEC S.A. wynosi złotych. Spółka działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MPEC S.A. w Krakowie uchwałą nr 16/MPEC/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku. MPEC S.A. w Krakowie według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku posiada udziały w dwóch firmach zależnych, tj.: Przedsiębiorstwie Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwie Usług Technicznych MPEC Sp. z o.o., o łącznej wartości złotych. Przedmiotem działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Usług Technicznych MPEC Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, sprzątanie i czyszczenie obiektów, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obsługa kotłowni, prowadzenie liniowych robót ogólnobudowlanych oraz świadczenie usług w zakresie obsługi parkingów. Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o. o. to firma oferująca usługi eksperckie w zakresie energetyki gwarantujące potencjalnym klientom oszczędności energii i zmniejszenie ponoszonych kosztów. Spółka realizuje kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią i udziela gwarancji uzyskania oszczędności działając w oparciu o kontrakty wykonawcze. Poniesione nakłady finansowe spłacają się z uzyskanych w wyniku wdrożenia inwestycji oszczędności. 4

5 2.1.2 Otoczenie rynkowe Spółki Działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie niezmiennie identyfikowana jest z potrzebami rynku energii cieplnej Krakowa i Skawiny, a wszelkie działania podporządkowane są temu rynkowi. Spółka pokrywa 65% zapotrzebowania na ciepło na terenie miasta Krakowa i Skawiny. Najważniejszym czynnikiem otoczenia determinującym wzrost sprzedaży ciepła przez MPEC S.A. w Krakowie jest rozwój budownictwa w obszarze działalności przedsiębiorstwa. Spółka planując koncentruje się na perspektywach rozwoju budownictwa, szczególnie mieszkaniowego i usługowego, oraz swej pozycji konkurencyjnej względem innych systemów ogrzewania. Największy udział w strukturze odbiorców MPEC S.A. w Krakowie (wg zamówionej mocy) ma sektor mieszkaniowy obejmujący spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y, wspólnoty mieszkaniowe i odbiorców indywidualnych, których łączny udział wynosi obecnie ponad 60% i stale rośnie. Oferta, jaką przedstawia MPEC S.A. w Krakowie, tj. oferowanie usługi centralnego ogrzewania w pakiecie z ciepłą wodą użytkową, daje możliwość rezygnacji z jednego z dodatkowych mediów gazu, co z kolei wpływa na ograniczenie nakładów finansowych ponoszonych przez inwestorów. Dla przyszłych użytkowników noworealizowanych inwestycji ważne jest, aby koszty ogrzewania mieszkań z miejskiej sieci były niższe w porównaniu z innymi mediami i przede wszystkim bardziej przewidywalne w perspektywie następnych lat. Potwierdza to fakt, iż jedynym źródłem energii w aglomeracji krakowskiej, którego ceny w minionym dziesięcioleciu oscylują wokół wskaźnika inflacji, jest ciepło dostarczane przez MPEC S.A. w Krakowie. Jest ono postrzegane przez mieszkańców miasta jako usługa wysokiej jakości, bezpieczna i przyjazna środowisku. Użytkownicy są zadowoleni również z komfortu ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, który w ich opinii polega m.in. na braku uciążliwości związanych z corocznymi przeglądami piecyków i kanałów spalinowych. Wszystkie powyższe fakty w połączeniu z możliwością współfinansowania inwestycji ciepłowniczych przez MPEC S.A. mają wpływ na atrakcyjność usługi i pozwalają systematycznie powiększać przewagę konkurencyjną, co ma swoje odzwierciedlenie w wysokim udziale w rynku noworealizowanych obiektów. Rozwój rynku inwestycji mieszkaniowych jest systematycznie i bardzo dokładnie monitorowany przez służby marketingowe MPEC S.A. w Krakowie. Jest to możliwe m.in. 5

6 poprzez uczestnictwo w Krakowskiej Giełdzie Domów i Mieszkań, na której można obserwować rozwój rynku nieruchomości, poznać zachowania i plany developerów oraz zebrać opinie na temat pozycjonowania produktów MPEC S.A., tj. centralnego ogrzewania i ciepłej wody, w porównaniu z alternatywnymi systemami. Wskutek tych działań wspólnie z EDF Polska S.A. oraz Elektrownią Skawina S.A. opracowywana i realizowana jest kampania promocyjna pod marką: Ciepło dla Krakowa Najważniejsze cele działalności Spółki Misją MPEC S.A. w Krakowie jest zaspokojenie życzeń klientów poprzez niezawodne zapewnienie żądanego przez nich komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz temperatury dostawy ciepłej wody. Działając na rynku ciepłowniczym nasze przedsiębiorstwo jest firmą kompleksowo i fachowo obsługującą klientów, zawsze dbającą o ochronę środowiska naturalnego. Głównym celem rozwoju Spółki jest stopniowe obniżanie w cenach porównywalnych kosztów ogrzewania jednostki powierzchni u klienta. Cele kierunkowe MPEC S.A. w Krakowie uwzględniają plany rozwoju infrastruktury miasta. Przyjęte kierunki działania zapewniają dalszy rozwój Spółki i poprawę efektywności działania. Najważniejsze z nich zostały wymienione i skomentowane poniżej. Poprawa parametrów eksploatacyjnych sieci. Powinna zapewnić zmniejszenie awaryjności systemu ciepłowniczego, strat wody oraz obniżenie strat ciepła na przesyle. Zwiększenie sprzedaży ciepła poprzez pozyskanie nowych odbiorców i zamianę systemu podgrzewania wody użytkowej. Zakłada się osiągnięcie do 2017 roku wzrostu zapotrzebowania mocy z nowych przyłączeń o 101,1 MW, w tym cwu o 15,8 MW. Obniżenie kosztów ogrzewania u odbiorców. Efekt ten musi być zrealizowany zarówno przez obniżenie strat i kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych, jak i u klienta. O ile obniżanie strat i kosztów leży w pełnej gestii przedsiębiorstwa, o tyle dostosowanie wielkości dostawy energii zgodnie z potrzebami może odbywać się tylko we współpracy z odbiorcami. Likwidacja emisji zanieczyszczeń poprzez eliminowanie nieefektywnych źródeł ciepła. Spółka mobilizuje wszelkie środki na wyeliminowanie z eksploatacji małych kotłowni lokalnych i pieców opalanych paliwem stałym. Ograniczenie emitowanych przez nie zanieczyszczeń może nastąpić przez podłączanie obiektów do ogrzewania 6

7 z miejskiej sieci ciepłowniczej lub zamianę kotłów na gazowe bądź olejowe. Długoterminowa polityka kształtowania cen i taryf. Przedsiębiorstwo ciepłownicze, producent i odbiorca powinni znać elementy taryf i długoterminową strategię cenową. Pozwala to na wzajemny wzrost zaufania i zrozumienie dla podejmowanych decyzji. Przewiduje się, że MPEC S.A. w Krakowie będzie podnosił swoje ceny na poziomie zbliżonym do poziomu inflacji. 2.2 Założenia do planu Metodycznie zastosowano koncepcję bazy zerowej. Wykonanie 2012 roku oraz zaktualizowany o wykonanie plan roczny na 2013 rok stanowiły bazę wejściową do stworzenia wieloletnich planowanych sprawozdań finansowych, tj. rachunku wyników, bilansu, przepływów środków pieniężnych oraz wskaźników finansowych. Sprzedaż ciepła Założono, że w latach będzie występował systematyczny przyrost zapotrzebowania mocy przez odbiorców ciepła. Warto zauważyć, że w roku 2007 nastąpiło zatrzymanie spadkowej tendencji zapotrzebowania na ciepło. Obserwuje się, że termorenowacja budynków przyjmuje z roku na rok coraz mniejsze zakresy (zdecydowana większość budynków została poddana termorenowacji już wcześniej), natomiast coraz lepiej rozwijają się projekty podłączania nowych obiektów. Potwierdza się też fakt coraz większej konkurencyjności oferty MPEC S.A. w porównaniu z alternatywnymi systemami ogrzewania. Zarejestrowano natomiast w ostatnim czasie zmiany w sposobie odbierania ciepła przez klientów, charakteryzującym się oszczędnościami zużywanej energii w znacznie większym stopniu niż przed kilku laty. 7

8 Podatek dochodowy od osób prawnych Zakłada się funkcjonowanie Spółki w ramach KHK S.A. zgodnie z umową do 2019 roku. W tym czasie Spółki należące do KHK S.A. będą wspólnie rozliczać się z podatku dochodowego od osób prawnych. Założenia makroekonomiczne Dokument sporządzono na podstawie założeń makroekonomicznych, które prezentuje poniższa tabela. Lp. Pozycja J.m Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja średnioroczna CPI) % 2,7 3,5 3,4 3,4 3,4 2 Wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej % 2,7 3,3 3,2 3,2 3,2 3 Wskaźnik wzrostu cen paliw płynnych-średnio w okresie % do 3,0 3,5 3,4 3,4 3,4 4 Wskaźnik wzrostu cen energii elektrycznej-średnio w okresie % do 10,0 3,5 3,4 3,4 3,4 5 Wskaźnik wzrostu cen gazu-średnio w okresie % do 10,0 3,5 3,4 3,4 3,4 8

9 6 Wskaźnik wzrostu cen ciepła-średnio w okresie % 5,0 3,5 3,4 3,4 3,4 Wzrost wysokości stawek podatków lokalnych, 7 od gruntów, wartości budynków, budowli od środków transportowych % 5,7 5,7 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 - pozostałe 5,7 3,5 3,4 3,4 3,4 8 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń (nominalnie) % 4,3 4,5 4,4 4,4 4,4 9 Średni kurs EUR w okresie (w PLN za 1 EUR) PLN 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 10 Średni kurs USD w okresie (w PLN za 1 USD) PLN 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 11 Relacja EUR/USD 1,24 1,37 1,37 1,37 1,37 12 Stawka podatku dochodowego od osób prawnych CIT % 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 13 Realny wzrost produktu krajowego brutto (PKB) % 2,9 3,5 3,5 3,5 3,5 Nowo podłączone obiekty Przyjęte zapotrzebowanie mocy dla nowopodłączonych obiektów w poszczególnych latach przedstawiono w poniższym zestawieniu (razem 101,1MW). MW 2013 r r r r r. 25,1 23,5 19,0 17,2 16,3 Nakłady na inwestycje Przyjęte nakłady na inwestycje w poszczególnych latach przedstawiono w poniższym zestawieniu (razem 267,1 mln zł). PLN (tys.) 2013 r r r r r Koszty remontów i konserwacji Przyjęte nakłady na remonty i konserwacje w poszczególnych latach przedstawiono w poniższym zestawieniu (razem 144,1 mln zł). PLN (tys.) 2013 r r r r r Podstawowa działalność gospodarcza Miejski system ciepłowniczy zasilany jest w nośnik ciepła z trzech źródeł: EDF Polska S.A., Elektrowni Skawina S.A. i Ciepłowni Arcelor Mittal Poland S.A., w których MPEC S.A. kupuje obecnie ok. 10 tys. TJ ciepła. System liczy 788,7 km sieci ciepłowniczych, w tym 9

10 432,6 km wykonanych w technologii rur preizolowanych, co stanowi ok. 54,9% wszystkich eksploatowanych i zarządzanych przez Spółkę sieci. MPEC S.A. posiada również 95 kotłowni lokalnych o zainstalowanej mocy 36,155 MW opalanych tylko paliwami ekologicznymi. Moce zainstalowane po stronie w/w źródeł oraz rezerwy w przepustowości istniejących magistral i odgałęzień sieci cieplnych pozwalają na podłączanie wszystkich obiektów znajdujących w zasięgu tych sieci. Zaprojektowany i eksploatowany system ciepłowniczy pracuje i zaopatruje w ciepło ponad 4,9 tys. klientów. MPEC S.A. dostarcza energię cieplną do ponad 8,3 tys. obiektów położonych w obrębie Krakowa, Skawiny oraz Miechowa. Praca sieci cieplnych w układzie pierścieniowo-promienistym z możliwością zasilania z poszczególnych niezależnych źródeł powoduje, że charakteryzują się one wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa energetycznego. Istniejący układ sieci cieplnych umożliwia dystrybucję energii nie tylko w sezonie grzewczym na potrzeby centralnego ogrzewania, ale także na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i klimatyzacji przez cały rok. Realizowana od wielu lat strategia działań MPEC S.A. w Krakowie prowadzi do ciągłego rozwoju i modernizacji systemu ciepłowniczego. W wyniku jej realizacji przyłączano nowych klientów, budując nowe sieci oraz likwidując kotłownie węglowe. Duży nacisk położono na modernizację i wymianę wyeksploatowanych i nieefektywnych węzłów bezpośrednich na nowoczesne węzły wymiennikowe, wyposażone kompleksowo w automatykę pogodową. Uszczelniano również sieci cieplne poprzez wymianę kompensatorów mieszkowych w miejsce dławicowych, zastosowano szczelną armaturę kulową, klapy w zamian za tradycyjne zawory dławikowe. Osiąganie zaplanowanych celów jakościowych i środowiskowych wymaga nie tylko zaangażowania się w modernizację infrastruktury ciepłowniczej, ale również w inne ważne obszary działalności Spółki, takie jak rozwój systemu telemetrycznego, łączności czy informatyki. Obecnie Spółka w sposób zdalny nadzoruje pracę najważniejszych punków systemu ciepłowniczego miasta Krakowa i Skawiny. Modernizowany i rozbudowywany jest system zdalnego monitorowania i kontroli parametrów systemu ciepłowniczego (TAC Vista) oraz system sieci alarmowych dla nowobudowanych rurociągów preizolowanych. Obecnie monitorowanych jest 70 kotłowni gazowych oraz 163 punkty kontroli sieci c.o. Systemem zdalnego nadzoru (TAC Vista) objętych jest 139 najważniejszych obiektów systemu ciepłowniczego Krakowa (węzły cieplne indywidualne, SWC, stacje zmieszania i stabilizacji 10

11 ciśnienia, komory ciepłownicze, punkty pomiarowe i zdawczo-odbiorcze), w których zainstalowano 144 punkty nadzoru. Kontynuowane jest wdrażanie zdalnego odczytu liczników ciepła drogą radiową i za pomocą GPRS. W ramach systemu możliwy jest obecnie odczyt z 8642 układów pomiarowych, co w sumie stanowi ok. 79%. Zakłada się, że do 2014 roku wszystkie liczniki ciepła odczytywane będą w sposób zdalny. Ostatnio doskonale sprawdza się system informacji przestrzennej GIS (Geographical Information System), który wdrożony został z potrzeby szybkiego i łatwego dostępu do danych o wszelkich zasobach związanych z infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa. Zastosowanie systemu GIS sprawia, że wszystkie funkcje mogą być realizowane w jednorodnym środowisku informatycznym, a przetworzone dane i informacje udostępniane za pomocą przeglądarki internetowej (WWW) odpowiednim służbom technicznym i ekonomicznym MPEC S.A. Niezawodna praca urządzeń infrastruktury mającej wpływ na świadczenie usług jest możliwa m.in. dzięki systematycznie wykonywanym remontom i konserwacjom. Tylko w 2012 roku na tę grupę zadań przeznaczono ponad 31 mln zł. W latach przeznaczonych zostanie 144,1 mln zł. Dzięki zrealizowanym różnym programom ok. 90% mieszkańców Krakowa jest zadowolona z jakości świadczonych przez MPEC S.A. usług. Inwestorzy w znakomitej większości wybierają nasz system ciepłowniczy jako najbardziej optymalny dla noworealizowanych budynków. Poprawa efektywności funkcjonowania Spółki spowodowała, iż ceny ciepła z MPEC S.A., w przeciwieństwie do innych mediów, od lat oscylują w granicach poziomu inflacji. Wysoką jakość świadczonych usług i profesjonalizm firmy podkreślają liczne nagrody i wyróżnienia. Otrzymane certyfikaty są potwierdzeniem wysokich standardów, którymi kieruje się MPEC S.A. w Krakowie. Od 2000 roku MPEC S.A. w Krakowie posiada wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością. Potwierdzeniem powyższego jest uzyskany międzynarodowy certyfikat ISO 9001:2000 (obecnie ISO 9001:2008) wydany przez Lloyd s Register Quality Assurance Ltd, uznaną w świecie brytyjską jednostkę certyfikującą. Rok później w Spółce został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego oparty na normie ISO 14001:1996 (obecnie ISO 14001:2004) uwieńczony uzyskaniem certyfikatu. Dopełnieniem do Zintegrowanego Systemu Zarządzania było uzyskanie w 2007 roku certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy spełniającego wymagania normy PN-N-18001:2004 oraz specyfikacji OHSAS 18001:1999 (obecnie OHSAS 11

12 18001:2007). Zakres wszystkich posiadanych przez MPEC S.A. w Krakowie certyfikatów obejmuje produkcję, przesył i dystrybucję ciepła oraz produkcję kompaktowych węzłów cieplnych. W celu zapewnienia wysokiej satysfakcji Klientów, wszystkie procesy zachodzące w sferze objętej ZSZ poddaje się ciągłemu doskonaleniu oraz okresowym przeglądom przez auditorów LRQA Ltd. Wnioski ze wszystkich przeprowadzonych dotąd wizyt potwierdziły, iż MPEC S.A. w Krakowie w sposób systematyczny i skuteczny doskonali swój Zintegrowany System Zarządzania i utrzymuje go zgodnie z wymaganiami norm modelowych. MPEC S.A. w Krakowie zajęło II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. Redakcja Strefy Gospodarki na łamach Dziennika Gazety Prawnej zorganizowała Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej w Polsce w 2012 roku. Przy sporządzaniu listy brano pod uwagę takie kryteria jak: zaawansowanie technologiczne, polityka inwestycyjna i ekonomiczna, przyjazność dla środowiska oraz działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Uzyskane w rankingu bardzo wysokie miejsce jest potwierdzeniem, że dotychczasowe działania Spółki zostały dostrzeżone i bardzo wysoko ocenione. Najważniejsze wielkości rzeczowe i ekonomiczne charakteryzujące podstawową działalność gospodarczą Spółki zamieszczone są w tabelach nr niniejszego opracowania. 2.4 Działalność inwestycyjna Działalność inwestycyjna MPEC S.A. w Krakowie niezmiennie odpowiada potrzebom rynku ciepłowniczego, na jakim przedsiębiorstwo działa już od 60-ciu lat. Wszystkie działania ukierunkowane są na klienta, zaspakajaniu jego potrzeb energetycznych, poprawie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw czynnika grzewczego i ciepłej wody użytkowej do odbiorcy końcowego. Zadania inwestycyjne, jakie realizuje Spółka i zamierza wykonać w latach , zabezpieczają potrzeby rynku energetycznego, uwzględniają wszystkie aspekty techniczne i ekonomiczne systemu ciepłowniczego i są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Zadania strategiczno - rozwojowe poszerzają w sposób ciągły nasze rynki dostaw ciepła, pozwalają podawać energię cieplną do nowo realizowanych obiektów kubaturowych dla ciągle rozwijającej się aglomeracji miejskiej. Prowadzony program ciepłej wody użytkowej pozwala na poszerzenie oferty, a w konsekwencji przedstawiona klientowi kompleksowa oferta powoduje, że produkt jest atrakcyjny i tańszy od innych nośników energii cieplnej. 12

13 Zadania inwestycyjne związane z ekologią to zadania, które od szeregu lat przedsiębiorstwo prowadzi z dużym zaangażowaniem technicznym i przede wszystkim finansowym. Przedsięwzięcia te mają na celu likwidację źródeł wykorzystujących paliwa stałe, w pierwszej kolejności piece węglowe oraz pozostałe jeszcze kotłownie opalane paliwami stałymi. Także ten plan inwestycyjny na kolejne lata zakłada przeprowadzenie szeregu działań umożliwiających podłączenie obiektów posiadających takie źródła do miejskiej sieci ciepłowniczej. W przypadku większego zainteresowania, przez potencjalnych Klientów, zamianą systemu ogrzewania Spółka będzie przygotowana wykonać jeszcze większy zakres prac. Inwestycje odtworzeniowo - modernizacyjne prowadzą do ciągłego procesu odnowy systemu ciepłowniczego, poprawiają jego skuteczne funkcjonowanie, bezpieczeństwo dostaw. Zadania tej grupy optymalizują dostawy ciepła do naszych odbiorców, pozwalają na optymalne wykorzystywanie czynnika grzewczego, obniżają straty ciepła. Inwestycje służące poprawie efektywności pozawalają na nowocześniejsze zarządzanie naszym systemem, jego sterowaniem i monitorowaniem. Poniżej w tabeli przedstawiono planowane nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy, budowy sieci cieplnych, modernizacji sieci i urządzeń cieplnych, a także innych obiektów należących do Spółki. W opisie poszczególnych grup zadań inwestycyjnych skoncentrowano się na najważniejszych przedsięwzięciach. w tys. zł Wyszczególnienie I. Inwestycje strategiczno-rozwojowe , , , , ,0 1. Nowi odbiorcy: , , , ,0 a) nowe obiekty: , , , ,0 Zadania standardowe 9 695, , , ,0 Zadania specjalne w obszarach rozwojowych: 7 535, , , ,0 Nr Nazwa zadania: obszaru: Uwagi: etap II (DN 300 "Reduta" II mm) 1 850, etap od granicy obszaru EKOPARK (przyjęto 2 000, "Piaszczysta" IV średnio DN Szczegółowe informacje zawiera plan roczny Spółki na rok

14 mm) "Jakubowskiego, Kosocicka, Kostaneckiego, Słona Woda" (Nowy Szpital Uniwersytecki) "Al. 29 Listopada, Kamienna, Langiewicza, Prądnicka, Rogatka" "Bunscha, Czerwone Maki, Piltza" (os. Europejskie) "Bronowice Wielkie" VII VIII (DN mm) (DN mm) , , , , , ,0 (DN IX mm) etap III (DN 300 XII mm) 1 800, etap I (DN mm) , ,0 - "Biznes Park etap II (DN 200- Zawiła" XVI 300 mm) ,0 (DN "Obozowa" XVIII mm) 1 185,0 785,0 - - (DN "Krzemionki" nowy mm) 700,0 500,0 - - b) program c.w.u , , , ,0 2. Dokumentacja przyszłościowa 500,0 500,0 200,0 200,0 II. Inwestycje ekologiczne 3 723, , , , ,0 III. Inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne , , , , ,0 1. Kotłownie i węzły cieplne: 9 600, , , ,0 a) kotłownie 400,0 400,0 400,0 400,0 b) węzły grupowe: 6 800, , , ,0 Zadania standardowe 400,0 400,0 400,0 400,0 Zadania specjalne - likwidacja SWC ze zmianą parametrów i realizacją węzłów 6 400, , , ,0 indywidualnych Rejon zadania: Uwagi: 5 wymiennikowni (os. Dywizjonu 303: SWC 4, SWC 38, SWC 58; 2 500, , , ,0 os. II Pułku Lotniczego: SWC 4, SWC S.M. CZYŻYNY 17) 3 wymiennikownie (SWC W-1, SWC W-2, 3 000, , , ,0 S.M. KURDWANÓW SWC W-3) 14

15 2 wymiennikownie (SWC ul. Bałuckiego 7, 900, SWC ul. Konfederacka S.M. DĘBNIKI 9) c) węzły indywidualne 1 400, , , ,0 d) układy pomiarowe 1 000,0 600,0 600,0 600,0 2. Wymiana i modernizacja sieci cieplnych: , , , ,0 Zadania standardowe 5 000, , , ,0 Zadania specjalne: 7 700, , ,0 0,0 Rejon zadania: Uwagi: PN magistrala wzdłuż Al. Pokoju (od 1ZKI do 1ZKIV) PN magistrala wzdłuż Al. Pokoju (od 1ZK10 do 1ZKI) PN magistrala wzdłuż Al. Pokoju (od 1ZKIV do 1ZKV) PZ sieć od K-3 do rz. Wilga DN 800 mm (dodatkowo 160 m odgałęzienia DN 300 mm) DN 800 mm DN 800 mm 5 600, , ,0 - DN 300 mm 2 100, PZ sieć na m. Piłsudskiego DN 300 mm - 800,0 - - PN sieć w rejonie ul. DN Mogilskiej mm ,0 - - PP sieć od 1PKI do ul. Nowohuckiej DN 300 mm ,0 - - PN sieć w rejonie ul. Pachońskigo ,0 - ("Piaszczysta") Dn mm 3. Wymiana i modernizacja urządzeń sieci cieplnych 2 000, , , ,0 Zadania standardowe 500,0 500,0 500,0 500,0 Zadania specjalne - modernizacja układów kompensacyjnych 1 500, , , ,0 4. Wymiana armatury 300,0 300,0 500,0 500,0 5. Modernizacja budynków 2 500,0 500,0 500,0 500,0 IV. Inwestycje służące poprawie efektywności 3 574, , , , ,0 RAZEM , , , , , Inwestycje strategiczno-rozwojowe Rozbudowa systemu ciepłowniczego Aglomeracje miasta Krakowa i Skawiny ciągle powiększają swoje substancje kubaturowe, które obecnie ukierunkowane są na budownictwo mieszkaniowe, usługowe oraz obiekty biurowe. Nowo powstające obiekty wymagają nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie gospodarki cieplnej i takie wyzwania podejmuje Spółka oferując kompleksową dostawę energii cieplnej dla celów grzewczych, centralnej cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji. 15

16 Grupa tych zadań wymaga zaangażowania znaczących środków finansowych dla zaspokojenia potrzeb potencjalnych klientów. Zadania te są przedsięwzięciami komercyjnymi i wymagają szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej, pozwalającej podjąć decyzję o celowości realizacji i zakresie współfinansowania z klientem. MPEC S.A. zapoznając się z planami rozwojowymi miasta Krakowa i Skawiny określiło potencjalne obszary przyszłego rozwoju budownictwa i możliwości jego zasilania w oparciu o miejski system ciepłowniczy. W ten sposób zbilansowano 24 rejony o sumarycznym docelowym zapotrzebowaniu mocy 452,7 MW. Celem doprowadzenia energii cieplnej do poszczególnych obszarów konieczne jest wybudowanie nowych odcinków sieci cieplnych, a w niektórych obszarach zwiększenie przepustowości części istniejących sieci, zmieniając je na nowe o większej średnicy. Nakłady na przebudowę sieci dla potrzeb zasilania rozpoznanych rejonów szacuje się na kwotę tys. zł, a na budowę nowych sieci tys. zł. Zbiorcze dane dotyczące rozpoznanych rejonów przedstawiono w poniższej tabeli. /w tys. zł/ REJON POTRZEBY CIEPLNE REJONU OBSZARY ROZWOJOWE MIASTA KRAKOWA I SKAWINY PARAMETRY TECHNICZNE ŚREDNICA DŁUGOŚĆ NAKŁADY INWESTYCYJNE MODERNIZ ACJA ROZBUDOW A [MW] [mm] [m] [PLN] [PLN] I 18, II 7, UWAGI Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 2 834,7 III 35, IV 26, Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 156,1 Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 2 935, V 10, VI (wariant II) 34,0 VII 31, VIII 7, IX 28, Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 1 288,6 16

17 X 47, XI 5, Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 822, Inwestycja w toku XII 36,8 realizacji, poniesione nakłady 8 601,4 Inwestycja w toku XIII 28, realizacji, poniesione nakłady 439,7 XIV 11, Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 3 000,1 XV 11, XVI 6, XVII 1, XVIII 3, XIX 4, XX 5, XXI 3, XXII 18, XXIII 2, XXIV 15, Razem: 452, Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 356,0 Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 1 274,1 Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 844,6 Inwestycja w toku realizacji, poniesione nakłady 725,9 Razem nakłady poniesione ,7 Obszary możliwego przyszłego rozwoju budownictwa zostały przedstawione na zbiorczej mapie (załącznik nr 1 do niniejszego opracowania), na której zaznaczono rejony rozwoju systemu ciepłowniczego miasta Krakowa i Skawiny wraz z planowanymi spięciami systemu ciepłowniczego, które mają poprawiać bezpieczeństwo i niezawodność dostaw czynnika grzewczego i ciepłej wody użytkowej. Rozwój runku budownictwa uzależniony jest od szeregu czynników, ekonomicznych, popytu itp. dlatego trudno jest ocenić, jak szybko będzie się rozwijać w następnych latach Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że w latach podłączonych zostanie do miejskiej sieci cieplnej kilkaset nowych obiektów o łącznym zapotrzebowaniu mocy ok. 100 MW. Część tych obiektów wybudowanych 17

18 zostanie w zaznaczonych w dalszej części opracowania rozpoznanych rejonach budownictwa, pozostałe to pojedyncze nowe budynki rozlokowane po całym mieście. Poniżej zaprezentowano szczegółową specyfikację poszczególnych rejonów, które zaliczono do obszarów najbardziej rozwojowych dla planowanych przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych. REJON I - Zaopatrzenie w ciepło Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny - Czyżyny oraz zabudowy w rejonie ulic: Al. Bora-Komorowskiego, Dobrego Pasterza A. Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 18,8 MW 1. zabudowa w rejonie ul. Dobrego Pasterza Q = 7,1 MW, 2. Centrum Handlowe SERENADA Q = 4,8 MW, 3. Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny - Czyżyny Q = 6,9 MW. B. Orientacyjne długości sieci cieplnych do wymiany: 1. istniejące odgałęzienie DN 150 mm na DN 250 mm w kierunku Centrum Handlowego KROKUS - DN 250 mm, L = 615 mb, 2. istniejące odgałęzienie DN 250 mm na DN 350 mm od komory przy ul. Skarżyńskiego - DN 350 mm, L = 780 mb. C. Przewidywane nakłady inwestycyjne na wymianę sieci cieplnych tys. zł. Mapka obrazująca ten rejon stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. REJON II - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy w rejonie ulic: Bohomolca, Reduta, Rozrywka A. Szacowane potrzeby cieplne: Q całk = 7,0 MW. B. Orientacyjna długość sieci cieplnej do rozbudowy - DN 300 mm, L = 800 mb. 18

19 C. Przewidywane nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci cieplnych (wraz z budową i montażem węzłów cieplnych w obiektach) tys. zł. Mapka obrazująca ten rejon stanowi załącznik nr 3 do niniejszego opracowania. REJON III - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy w rejonie ulic: Centralna, Nowohucka A. Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 35,8 MW 1. zabudowa mieszkaniowa z usługami Q = 7,0 MW, 2. zabudowa magazynowo-handlowa Q = 11,4 MW, 3. zabudowa biurowa Q = 11,0 MW, 4. Centrum Obsługi Mieszkańców - Krakowski Ratusz Komunalny Q = 2,3 MW, 5. Centrum Targowo-Kongresowe Cracovia Expo Q = 4,1 MW. B. Orientacyjna długość sieci cieplnej do rozbudowy na odcinku wspólnym dla ww. inwestycji - DN 400 mm, L = 160 mb. C. Przewidywane nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci cieplnych tys. zł. Mapka obrazująca ten rejon stanowi załącznik nr 4 do niniejszego opracowania. REJON IV - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy w rejonie ulic: Glogera, Pachońskiego, Piaszczysta, Pękowicka, Vetulaniego A. Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 26,4 MW 1. obszar po południowej stronie torów kolejowych Q = 8,7 MW, 2. obszar po północnej stronie torów kolejowych Q = 17,7 MW. B. Orientacyjne długości sieci cieplnych do wymiany i rozbudowy: 1. wymiana sieci cieplnej DN 150 mm na DN 350 mm, L = 170 mb oraz DN 250 mm na DN 400 mm, L = 620 mb. 19

20 2. rozbudowa sieci cieplnej - DN 350 mm, L = 310 mb; DN 300 mm, L = 250 mb; DN 250 mm, L = 150 mb; DN 200 mm, L = 80 mb; DN 125 mm, L = 130 mb; DN 80 mm, L = 370 mb; DN 65 mm, L = 90 mb; DN 50 mm, L = 170 mb. C. Przewidywane nakłady inwestycyjne na wymianę i rozbudowę sieci cieplnych (wraz z budową i montażem węzłów cieplnych w obiektach) tys. zł, wymiana sieci tys. zł, nowe sieci tys. zł. Mapka obrazująca ten rejon stanowi załącznik nr 5 do niniejszego opracowania. REJON V - Zaopatrzenie w ciepło os. Żabiniec oraz zabudowy w rejonie ulic: Konecznego, Żabiniec A. Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 10,5 MW 1. os. Żabiniec Q = 7,20 MW, 2. zabudowy w rejonie ulic: Konecznego, Żabiniec Q = 3,30 MW. B. Orientacyjne długości sieci cieplnych do rozbudowy: 1. os. Żabiniec - DN 200 mm, L = 139 mb; DN 150 mm, L = 372 mb; DN 125 mm, L = 108 mb; DN 100 mm, L = 33 mb; DN 80 mm, L = 213 mb; DN 65 mm, L = 387 mb; DN 50 mm, L = 147 mb; DN 40 mm, L = 307 mb; DN 32 mm, L = 100 mb, C. Przewidywane nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci cieplnych (wraz z budową i montażem węzłów cieplnych w obiektach oraz kompletem dokumentacji technicznej) tys. zł. Mapka obrazująca ten rejon stanowi załącznik nr 6 do niniejszego opracowania. REJON VI - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy w rejonie ulic: Al. 29 Listopada, Kamienna, Langiewicza, Prądnicka, Rogatka A. Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 34,0 MW 20

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Kraków, czerwiec 2012 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2011-2015.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2011-2015. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2011-2015. Kraków, styczeń 2011 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2.

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEM CIEPŁOWNICZY MIASTA KRAKOWA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEM CIEPŁOWNICZY MIASTA KRAKOWA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 3 ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEM CIEPŁOWNICZY MIASTA KRAKOWA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ma ponad 55 lat doświadczenia na rynku. Zaprojektowany i eksploatowany system ciepłowniczy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA:

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE CIEPŁO Z MIEJSKIEJ SIECI ZAMIAST PIECÓW WĘGLOWYCH - OFERTA 11 CZERWCA 2014

EKOLOGICZNE CIEPŁO Z MIEJSKIEJ SIECI ZAMIAST PIECÓW WĘGLOWYCH - OFERTA 11 CZERWCA 2014 EKOLOGICZNE CIEPŁO Z MIEJSKIEJ SIECI ZAMIAST PIECÓW WĘGLOWYCH - OFERTA 11 CZERWCA 2014 DZIAŁANIA MPEC SA W KRAKOWIE NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI Ograniczenie niskiej emisji z palenisk opalanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CIEPŁOWNICZY KRAKÓW MIASTO MIASTA KRAKOWA 2004/PL/16/P/PE/006. województwo małopolskie www.ruse-europe.org

SYSTEM CIEPŁOWNICZY KRAKÓW MIASTO MIASTA KRAKOWA 2004/PL/16/P/PE/006. województwo małopolskie www.ruse-europe.org SYSTEM CIEPŁOWNICZY MIASTA KRAKOWA 2004/PL/16/P/PE/006 KRAKÓW województwo małopolskie www.ruse-europe.org Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności przyczynia się do zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA. Część 06. System ciepłowniczy

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA. Część 06. System ciepłowniczy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 06 System ciepłowniczy W 854.06 2/18 SPIS TREŚCI 6.1 System ciepłowniczy stan

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA MPEC S.A. W KRAKOWIE NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI PLANY ROZWOJOWE MPEC S.A. W KRAKOWIE

DZIAŁANIA MPEC S.A. W KRAKOWIE NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI PLANY ROZWOJOWE MPEC S.A. W KRAKOWIE DZIAŁANIA MPEC S.A. W KRAKOWIE PLANY ROZWOJOWE MPEC S.A. W KRAKOWIE 1 2 SYSTEM CIEPŁOWNICZY MPEC S.A. W KRAKOWIE Długość sieci ciepłowniczych: 788,7 km w tym sieć preizolowana: 432,6 km Średnice nominalne

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 ANTYSMOGOWA KOALICJA W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ PODPISANIE POROZUMIENIA NISKA EMISJA 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Krakowa z dnia Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH W CIESZYNIE

PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH W CIESZYNIE PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH W CIESZYNIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Działanie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA 22 KWIECIEŃ

KONFERENCJA PRASOWA 22 KWIECIEŃ KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

C I E P Ł A W O D A U Ż Y T K O W A D L A S M K U R D W A N Ó W N O W Y

C I E P Ł A W O D A U Ż Y T K O W A D L A S M K U R D W A N Ó W N O W Y C I E P Ł A W O D A U Ż Y T K O W A D L A S M K U R D W A N Ó W N O W Y W dniach 14-15 czerwca 2011 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Kurdwanów Nowy odbędzie Walne Zgromadzenie Członków, podczas

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ - 153 - Rozdział 11 ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPIS TREŚCI: 1. Elektroenergetyka 1.1. Opis stanu istniejącego 1.2. Kierunki rozwoju 2. Gazownictwo 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Ciepło sieciowe ciepłem przyszłości

Ciepło sieciowe ciepłem przyszłości Ciepło sieciowe ciepłem przyszłości Misją Elektrowni Skawina S.A. jest wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz dostawa ciepła na potrzeby regionu, zgodnie z obowiązującymi normami oraz przy zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży IV KONFERENCJA WYTWÓRCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 18/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2014 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2014 r. w Barlinku I. Informacje ogólne Taryfa zawiera ceny i stawki opłat z tytułu dostarczania ciepła przez SEC Barlinek Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonych w dniu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji sieciowych w oparciu o środki własne i dotacje unijne FORUM TECHNOLOGII CIEPŁOWNICZYCH UNIEJÓW 2013

Realizacja inwestycji sieciowych w oparciu o środki własne i dotacje unijne FORUM TECHNOLOGII CIEPŁOWNICZYCH UNIEJÓW 2013 Realizacja inwestycji sieciowych w oparciu o środki własne i dotacje unijne Krótko o systemie Główne elementy i parametry systemu ciepłowniczego podstawowe źródło ciepła i dostawca PGE GiEK S.A. Oddział

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wykorzystania ciepła sieciowego w dzielnicy Niedobczyce. Rybnik, 22 czerwca 2015 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wykorzystania ciepła sieciowego w dzielnicy Niedobczyce. Rybnik, 22 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wykorzystania ciepła sieciowego w dzielnicy Niedobczyce. Rybnik, 22 czerwca 2015 r. Udział poszczególnych źródeł pokrycia potrzeb cieplnych dla budownictwa mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 5 Kotłownie lokalne i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne do wykonania rachunku techniczno ekonomicznego dla wyboru nośnika energii w celu zaopatrzenia obiektu w ciepło

Podstawowe wytyczne do wykonania rachunku techniczno ekonomicznego dla wyboru nośnika energii w celu zaopatrzenia obiektu w ciepło Informacje dla Inwestorów Podstawowe wytyczne do wykonania rachunku techniczno ekonomicznego dla wyboru nośnika energii w celu zaopatrzenia obiektu w ciepło 1. Źródło ciepła w nowym obiekcie (lub wcześniej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA TARYFA DLA CIEPŁA Nowe Czarnowo, 2012 r. Część I INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA GMINA SZPROTAWA. prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn.

TARYFA DLA CIEPŁA GMINA SZPROTAWA. prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. TARYFA DLA CIEPŁA obowiązująca od 01 czerwca 2007 GMINA SZPROTAWA prowadząca działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szprotawie SZPROTAWA 2007

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY WOŹNIKI NA LATA 2012-2030 05. Paliwa gazowe 5.1. Wprowadzenie... 1 5.2. Zapotrzebowanie na gaz ziemny - stan istniejący... 2 5.3. Przewidywane zmiany... 3 5.4. Niekonwencjonalne paliwa gazowe... 5 5.1. Wprowadzenie W otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna. ul. Żelazna Radom

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna. ul. Żelazna Radom Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna ul. Żelazna 7 26-600 Radom RADPEC jest firmą o ponad 45-letniej tradycji. Zajmuje się wytwarzaniem i przesyłaniem ciepła. Większościowym

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Załącznik do uchwały Nr IV/ /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA PRZEDSIĘBIORSTWA KOGENERACYJNEGO SZANSĄ NA EFEKTYWNĄ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW

KOMPLEKSOWA OFERTA PRZEDSIĘBIORSTWA KOGENERACYJNEGO SZANSĄ NA EFEKTYWNĄ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW KOMPLEKSOWA OFERTA PRZEDSIĘBIORSTWA KOGENERACYJNEGO SZANSĄ NA EFEKTYWNĄ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW 11. Dni Oszczędzania Energii 2016 Bogusław Rybacki DZIAŁAMY LOKALNIE DLA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA - PEWNOŚĆ DOSTAW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/438/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/438/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/438/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Ciepło Systemowe URUCH O M. Bezpieczny i niezawodny sposób na ciepło

Ciepło Systemowe URUCH O M. Bezpieczny i niezawodny sposób na ciepło Ciepło Systemowe URUCH O M Bezpieczny i niezawodny sposób na ciepło Ciepło systemowe to ogrzewanie i ciepła woda dla mieszkań, lokali użytkowych, obiektów handlowych i użyteczności publicznej, wytwarzane

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa dla ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa dla ciepła Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie Taryfa dla ciepła Kraków 2009 I. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie. ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 11 Podsumowanie i wnioski W 869.11 2/6 I. Podstawowym zadaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko

Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Problemy z realizacji programów ochrony powietrza i propozycje zmian prawnych i rozwiązań w zakresie niskiej emisji Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Załącznik nr 5 do Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Staszów

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Michał Kopeć Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie

Uchwała. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie DRUK NR Projekt Grupy Radnych Uchwała w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie Program Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa przyjęty Uchwałą Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. z późn. zm. PONE 2016

Bardziej szczegółowo

Przykład MPEC S.A. w Tarnowie.

Przykład MPEC S.A. w Tarnowie. Najlepsze polskie praktyki w zarządzaniu energią inteligentne sieci grzewcze. Przykład MPEC S.A. w Tarnowie. Leszek Cichy Inteligentne systemy energetyczne i magazynowanie energii na przykładzie budynków

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

1. Ocena stanu istniejącego 2

1. Ocena stanu istniejącego 2 str. 1 7. PODSUMOWANIE SPIS TREŚCI: 1. Ocena stanu istniejącego 2 1.1 Stan istniejący podsumowanie 2 1.1.1 Zaopatrzenie w ciepło 2 1.1.2 Zapotrzebowanie na paliwa gazowe 2 1.1.3 Zaopatrzenie w energię

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1 05. PALIWA GAZOWE Spis treści: 5.1. Stan istniejący... 1 5.2. Przewidywane zmiany... 1 5.1. Stan istniejący Gmina Chrząstowice nie jest zgazyfikowana. Mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego, dostarczanego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz

Bardziej szczegółowo

Ciepło dla Krakowa. wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz

Ciepło dla Krakowa. wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz Ciepło dla Krakowa wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz Ciepło dla Krakowa, czyli co? Ciepło dla Krakowa to program, który powstał z inicjatywy spółek działających na rzecz rozwoju lokalnego rynku ciepła.

Bardziej szczegółowo

Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego. Łódź r.

Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego. Łódź r. Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego Łódź 28 03 2008 r. 1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, obowiązująca od 4 grudnia 1997 r. (wraz ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe tanio, pewnie, bezpiecznie

Ciepło systemowe tanio, pewnie, bezpiecznie Ciepło systemowe tanio, pewnie, bezpiecznie Niska emisja Wysokie ryzyko kampania TAURON Ciepło i WFOŚiGW w Katowicach CEL NADRZĘDNY Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, będącego wynikiem niskiej

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck, ul. Zamkowa 6. Taryfa dla ciepła r.

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck, ul. Zamkowa 6. Taryfa dla ciepła r. PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck, ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2013 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów uŝywanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 355/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 sierpnia 2009 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011

Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Baltic Business Forum 2011 Układ trójgeneracjigazowej dla zespołu biurowo-usługowo-mieszkalnego przy ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie Baltic Business Forum 2011 Projekt Kruczkowskiego 2 Powiśle Park Sp. z o.o. - spółka specjalnego

Bardziej szczegółowo

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków Tel. (012) 294 20 70, fax. (012)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie Warszawa, 2013 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. MODERNIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO SM PRZYLESIE W SOPOCIE Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. STAN OBECNY Lokalne kotłownie olejowe (c.o. + c.w.u.) zostały wybudowane w 1992 r. i przebudowane

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOCHNI ul. Ks. J. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia tel. (14) 611 15 01 do 02, fax (14) 611 15 03 TARYFA DLA CIEPŁA Bochnia 2010 1 OBJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła Zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Nr 400/2013 z dnia 25.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r. październik

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Rozdział 10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 10 Przedsięwzięcia racjonalizujące

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

Warszawa, październik 2014. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Warszawa, październik 2014 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy, szybko przekształcił się w zadanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie. Warszawa, 2014 r.

Taryfa dla ciepła. w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie. Warszawa, 2014 r. Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie Warszawa, 2014 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1

POMPY CIEPŁA Analiza rynku Wykres 1 POMPY CIEPŁA Analiza rynku W Polsce dominującą rolę w produkcji energii elektrycznej odgrywa węgiel ( jego udział w globalnej wielkości mocy zainstalowanej w naszym kraju w 2005 roku wynosił 95%). Struktura

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-27/2014/1276/XV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2014 2014 r. r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013

Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013 Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013 Czesław Ślimak Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. jest największym

Bardziej szczegółowo