Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły"

Transkrypt

1 Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports WP4 Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Autorzy: Woś K., Wiśnicki B., Jędrzychowski K., Jędrzychowski H. Partner: Mazovia Development Agency Plc Miejsce&Data: Warsaw

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Warunki funkcjonowania portów Warunki techniczne Warunki organizacyjno-prawne Warunki ekonomiczne Warunki środowiskowe Charakterystyka społeczno-gospodarcza i transportowa otoczenia portów Potencjał demograficzny Potencjał gospodarczy Potencjał transportowy Plany i strategie rozwojowe portów i ich otoczenia Międzynarodowe plany i strategie rozwoju Krajowe plany i strategie rozwoju Regionalne plany i strategie rozwoju Lokalne plany i strategie rozwoju Identyfikacja wąskich gardeł i białych plam i innych niezgodności Wyznaczenie wielokryterialnych celów inwestycyjnych dla Polski i Europy Centralnej Cele krajowe i regionalne rozwoju infrastruktury dróg wodnych i portów Cele rozwoju infrastruktury dróg wodnych i portów dla Europy Centralnej Wyznaczenie i mapowanie wielokryterialnych potrzeb inwestycyjnych portów i dróg wodnych Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych dla portów Identyfikacja i mapowanie potrzeb inwestycyjnych dla dróg wodnych Uwarunkowania inwestycyjne portów i dróg wodnych Charakterystyka inwestycji portowych Potencjalne źródła finansowania Implementacja planu inwestycyjnego portów Opis planów inwestycyjnych dla portów Analiza wariantów modernizacji Dolnej Wisły Koncepcja regulacji koryta rzeki metodą doc. Wierzbickiego Koncepcja kanalizacji rzeki metodą Gajdy Kaskada Dolnej Wisły Usługi RIS Analiza korzyści i zagrożeń dla inwestycji portowych Wnioski 57 2

3 Słownik skrótów KRP NW PBW PTTK RZGW KZGW UŻŚ WOPR WWŻ MDW ZMiUW ESR RIS PKP PLK GDDKiA Komisariat Rzecznej Policji Nadzór Wodny Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Urząd Żeglugi Śródlądowej Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe największa woda żeglowna (powyżej tego stanu zamyka się żeglugę na danym cieku) międzynarodowa droga wodna Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych ekologiczna stabilizacja rzeki system zharmonizowanych usług informacji rzecznej PKP Linie Koleje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 3

4 1. Wstęp Celem projektu INWAPO jest uaktywnienie niewykorzystanego potencjału transportowo-logistycznego dróg wodnych w Europie Środkowej. Projekt analizuje możliwości rozwoju żeglugi śródlądowej, z wykorzystaniem dróg wodnych pomiędzy Morzem Śródziemnym, Morzem Czarnym i Morzem Bałtyckim. INWAPO skupia się na trzech głównych systemach dróg wodnych: porty północnego Adriatyku, porty na Dunaju, a także śródlądowe drogi wodne w Czechach i Polsce. Niniejsze opracowanie, jako jeden z elementów INWAPO, poświęcone jest rozwojowi żeglugi śródlądowej i portów śródlądowych na rzece Wiśle na odcinku Warszawa-Gdańsk. Zły stan budowli hydrotechnicznych, długoletnie zaniedbania i brak odpowiednich nakładów finansowych na bieżące utrzymanie dróg wodnych, uniemożliwiają regularną żeglugę śródlądową przez co Wisła utraciła swoje znaczenie transportowe. Duża dysproporcja w rozwoju infrastruktury dróg wodnych śródlądowych pomiędzy Polska a Europą Zachodnią i Środkową, powoduje brak spójności celów europejskich strategii rozwojowych i brak możliwości stworzenia wspólnej sieci dróg wodnych TEN-T. Niestety, omawiana dysproporcja w rozwoju stale pogłębia się i nie ma realistycznego planu działań, który mógłby odwrócić tę niekorzystną tendencję. Realizacja omawianych w niniejszym opracowaniu planów inwestycyjnych, powinna umożliwić nie tylko przywrócenie żeglowności dla tej drogi wodnej, ale również włączenie Wisły do międzynarodowej sieci transportu rzecznego. W pierwszej części opracowanie charakteryzuje istniejącą infrastrukturę liniową i punktową Dolnej Wisły. Charakterystyka dotyczy warunków funkcjonowania portów i ich otoczenia oraz strategii rozwojowych portów. Następnie zidentyfikowano wąskie gardła i białe plamy oraz inne niezgodności w istniejących planach rozwojowych, tak aby na tej podstawie wyznaczyć wielokryterialne cele inwestycyjne dla badanego obszaru. W dalszej części opracowania wyznaczono i zmapowano konkretne potrzeby inwestycyjne dla portów i dróg wodnych. W drugiej części opracowania opisano najważniejsze czynniki mające wpływ na procesy inwestycyjne portów i dróg wodnych w Polsce. Następnie podano plan inwestycyjny wraz z dyskusją wariantów modernizacji Dolnej Wisły. Pracę kończy skrócona analiza korzyści i zagrożeń dla planowanych inwestycji i rozbudowane autorskie wnioski. 4

5 2. Warunki funkcjonowania portów W ramach przeprowadzonych analiz przedstawiono syntetyczne porównanie warunków funkcjonowania wybranych portów Dolnej Wisły. Uwarunkowania podzielono według następujących kryteriów: techniczne, tj. zestawienie ilościowe potencjału technicznego portu (baseny portowe, nabrzeża, place składowe i magazyny, najważniejsze urządzenia przeładunkowe); organizacyjno-prawne, tj. formy prawne zarządzania infrastrukturą portową i prowadzenia działalności eksploatacyjnej oraz zestawienie najważniejszych podmiotów i instytucji działających na terenie portu; ekonomiczne, tj. podstawowe informacje dotyczące opłat portowych i dodatkowych opłat, które muszą ponosić użytkownicy portu; środowiskowe, tj. na podstawie mierników oddziaływania środowiskowego portów. Wyniki analizy zaprezentowano w formie tabelarycznej Warunki techniczne Porty śródlądowe, zaliczane do Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 na odcinku Warszawa Gdańsk, są mocno zaniedbane i wykorzystywane jedynie lokalnie. Porty mają duży potencjał transportowy, jednak wymagają remontu i przebudowy. W celu poprawy istniejącej sytuacji w szczególności należy pogłębić kanały podejściowe i baseny portowe, które limitują dostęp do portu od strony rzeki. Z pośród wszystkich badanych portów jedynie Gdańsk oraz Elbląg mogą być wykorzystywane dla potrzeb żeglugi śródlądowej, bez konieczności wykonywania pilnych remontów. Port Gdańsk jest portem morskim i nie ma wydzielonego ani jednego nabrzeża specjalistycznego dla obsługi statków śródlądowych. Nie stanowi to dużego problemu, gdyż jednostki śródlądowe mogą cumować bez przeszkód przy nabrzeżach dostępnych dla statków morskich. Infrastruktura portowa jest sprawna i umożliwia przeładunek ładunków również dla statków żeglugi śródlądowej. W portach rzecznych występują głównie mobilne urządzenia przeładunkowe nie stanowiące stałego wyposażenia portu, które mogą być wykorzystywane również poza jego obrębem. Tabela 1. Charakterystyka techniczna portów Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Warszawa Port Siekierkowski (L, Wisła - km 507) 1 1 Baseny portowe i nabrzeża 1 basen portowy; powierzchnia basenu portowego ok. 2,8 ha; nabrzeże długości ok. 240 m, ścianka larsenowa, nawierzchnia częściowo utwardzona; stan nabrzeża nieznany. 2 Place składowe i magazyny Powierzchnia placów składowych ok m2 3 Najważniejsze urządzenia brak przeładunkowe Warszawa Port Czerniakowski (L, Wisła - km 511) 1, 2 1 Baseny portowe i nabrzeża Brama przeciwpowodziowa o szerokości 6,0 m, Wysokość bramy przeciwpowodziowej 9,52 od progu do górnej 5

6 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka krawędzi. Basen z miejscami cumowniczymi dla jachtów i barek mieszkalnych z przyłączami wodnymi i kanalizacyjnymi. Renowacja portu ukończona w sierpniu 2013 r. 2 Place składowe i magazyny brak 3 Najważniejsze urządzenia brak przeładunkowe Warszawa Port Praski (P, Wisła - km 513) 1, 3 1 Baseny portowe i nabrzeża Port składa się z kanału wejściowego oraz trzech basenów: Powierzchnia basenu nr 1 wynosi 2,1 ha, długość nabrzeży 850 metrów, Powierzchnia basenu nr 2 wynosi 3,4 ha, długość nabrzeży 555 metrów (basen w połowie zarośnięty), Powierzchnia basenu nr 2 wynosi 0,8 ha, brak (basen nieukończony zarośnięty), Powierzchnia kanału wejściowego wynosi 1,5 ha oraz szerokość 30 m. Nabrzeże Policji Rzecznej wyposażone w slip, trzy podwójne dalby z możliwością zamocowania pomostów pływających, stację paliw z dystrybutorem. 2 Place składowe i magazyny Magazyn powierzchnia m2 - zdewastowane 3 Najważniejsze urządzenia brak przeładunkowe Warszawa Port Żerański (P, Wisła - km 521,5) 1, 4 1 Baseny portowe i nabrzeża Port składa się z pięciu basenów: 1. Basen zimowisko długość kanału wejściowego 340 m, powierzchnia kanału wejściowego 1,8 ha, powierzchnia basenu zimowiska 3,5 ha, długość nabrzeży 750 m. 2. Basen główny długość kanału wejściowego wraz ze śluzą 720 m, śluza długość 90 m, szerokość 12 m, powierzchnia basenu to 6 ha, długość nabrzeży ponad 850 m, pochylnia remontowa o szerokości 45 m. 3. Basen nr 1 powierzchnia basenu 3,7 ha, długość nabrzeży 550 m, dalbowisko o długości 220 m. 4. Basen nr 2 niezagospodarowany, bez wzmocnień na brzegach, powierzchnia basenu ok. 4 ha. 5. Basen nr 3 powierzchnia basenu 3 ha, długość nabrzeży 380 m. Wejście do basenu głównego limituje śluza (km 17,00 Kanału Żerańskiego) o wymiarach L=83,00 m, B=11,00 m. Wejście do basenów nr 1,2,3, limituje most o prześwicie pionowym H=7,34 m przy WWŻ II 2 Place składowe i magazyny Place składowe na węgiel o powierzchni 3,2 ha, Place składowe PBW o powierzchni 1,6 ha, Magazyny i warsztaty PBW 3 Najważniejsze urządzenia Brak danych przeładunkowe Płock Port Radziwie (L, Wisła - km 633) 1, 4, 5, 6 1 Baseny portowe i nabrzeża Wejście do portu zabezpieczone bramą przeciwpowodziową o parametrach: szerokość 11,0 m, głębokość 3,5 m, wysokość 9,0 m przy SWW. Port składa się z dwóch basenów, jeden stoczniowy oraz drugi PBW. Powierzchnia wodna portu to ponad 14 ha. Długość nabrzeży 1123 m, Bocznica kolejowa długości 985 m, Nabrzeże brukowane. 6

7 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka 2 Place składowe i magazyny Powierzchnia magazynowa 3413 m 2, Zimowisko, Stocznia rzeczna (Centromost) Stacja bunkrowa, Elewator i młyn zbożowy firmy Silopol (pojemność 30 tys. ton, zdolność przemiału 100 t/dobę) 3 Najważniejsze urządzenia przeładunkowe 3 dźwigi, trzy pochylnie, waga i bocznica kolejowa, waga samochodowa. Płock Port P.H.U. ASBUD (P, Wisła - km 634) 1, 4, 7 1 Baseny portowe i nabrzeża Nabrzeże długości 120 m utwardzone (ścianka larsenowa z oczepem betonowym). Teren zalewowy bez możliwości rozbudowy portu. Obok portu firmy ASBUD znajduje się tama strategiczna wykorzystywana do przeładunków ro-ro przez PKN Orlen Płock. 2 Place składowe i magazyny Place składowe o powierzchni 0,8 ha 3 Najważniejsze urządzenia brak danych przeładunkowe Włocławek port (L, Wisła - km 676) 1, 4 1 Baseny portowe i nabrzeża Powierzchnia basenu portowego wynosi ok. 2,7 ha, długość nabrzeża (ścianka larsenowa plus oczep betonowy) wynosi 320 m oraz 250 m dalbowisko (postój jednostek w nurcie rzeki przy dalbach). W porcie znajduje się również pochylnia z trzema wózkami oraz nieużywana stacja paliw. 2 Place składowe i magazyny Plac składowy bezpośrednio przy nabrzeżu o powierzchni 0,4 ha. 3 Najważniejsze urządzenia przeładunkowe Śluza żeglugowa z awanportami, zlokalizowana na brzegu lewym, ma komorę o wymiarach 115,0 x 12,0 m z minimalną głębokością na progu dolnym 3,50 m (obecnie 1,1 m) oraz max. projektowanym spadzie 12,8 m i aktualnym ponad 14 m - zmiana parametrów wywołana erozją dna za stopniem wodnym. Toruń Port Zimowy + stocznia (L, Wisła - km 736) 1, 1 Baseny portowe i nabrzeża Port Zimowy składa się z kanału wejściowego oraz jednego basenu. Długość kanału to 320 m, szerokość minimalna 30 m. Basen o powierzchni 3,8 ha wyposażony w nabrzeże wzmocnione ścianką larsenową z oczepem betonowym długości 160 m oraz dalbowisko składające się z dwóch rzędów dalb o długości 170 m. 2 Place składowe i magazyny Place składowe wzdłuż nabrzeża o szerokości 25 m, 3 Najważniejsze urządzenia Pochylnia wyposażona w 5 wózków. Szerokość pochylni 50 m. przeładunkowe Toruń Port Drzewny Toruń (zimowisko) (L, Wisła - km 744) 1 1 Baseny portowe i nabrzeża Port Drzewny składa się z kanału wejściowego o powierzchni 11,37 ha oraz z basenu o powierzchni 59,39 ha, 2 Place składowe i magazyny Brak 3 Najważniejsze urządzenia Brak przeładunkowe Solec Kujawski (L, Wisła km) 1, 8 1 Baseny portowe i nabrzeża Nabrzeże larsenowe z oczepem betonowym długości 110 m 2 Place składowe i magazyny Plac składowy 0,3 ha 3 Najważniejsze urządzenia Dwa dźwigi przeładunkowe przeładunkowe Bydgoszcz Żegluga Bydgoska (L, Wisła - km 772, Brda - km 5) 1, 9, 10 1 Baseny portowe i nabrzeża Port zlokalizowany w km 5,1 rzeki Brdy. Wejście do portu ograniczają most kolejowy na trasie Toruń-Bydgoszcz (km 3,1 Brdy), którego prześwit pionowy nad WWŻ wynosi 7

8 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka 326 cm oraz śluza Czersko Polskie nr 1, której długość użytkowa wynosi 117,9 m oraz szerokość 12,0 m. Port położony jest w odnodze (starorzeczu) rzeki Brdy. Basen portowy zajmuje powierzchnię 5,8 ha i ma kształt litery L. Nabrzeże ma długości 420 m, 2 Place składowe i magazyny Place składowo o powierzchni ok. 1,3 ha 3 Najważniejsze urządzenia Dwa żurawie o zdolności przeładunkowej 60 t/h przeładunkowe Bydgoszcz Fordon (L, Wisła - km 774,9) 1, 11 1 Baseny portowe i nabrzeża Nabrzeża nieutwardzone położone bezpośrednio przy brzegu rzeki Wisły. Długość nabrzeży wynosi 2x100 m. W porcie znajduje się niewielki basen o powierzchni ok. 0,4 ha (wraz z kanałem wejściowym). 2 Place składowe i magazyny Place składowo magazynowe o powierzchni ok. 0,6 ha 3 Najważniejsze urządzenia Brak danych przeładunkowe Chełmno Port Świecie (L, Wisła - km 807) 1, 11 1 Baseny portowe i nabrzeża Powierzchnia basenu ok. 0,75 ha. 2 Place składowe i magazyny Place składowe o powierzchni 1,5 ha. 3 Najważniejsze urządzenia przeładunkowe Trzy Dźwigi 20 t, Dźwig pływający 18 t, Możliwa obsługa ro-ro oraz ładunków wielkogabarytowych. Pochylnia o szerokości 55 m. Grudziądz port (P, Wisła - km 834,5) 1, 12 1 Baseny portowe i nabrzeża Port nieczynny, w trakcie modernizacji. Oddzielony od Wisły zaporą ziemną, zbudowaną na czas remontu. Powierzchnia basenu 1,1 ha, długość nabrzeża 300 m. 2 Place składowe i magazyny b.d. 3 Najważniejsze urządzenia b.d. przeładunkowe Tczew port (L, Wisła - km 909) 1, 13 1 Baseny portowe i nabrzeża Port składa się z jednego dużego basenu o powierzchni 2,8 ha, który dzielą dwie firmy PBW oraz Admiral Boats. Część wejściowa o powierzchni 1,1 ha należy do PBW wraz z nabrzeżami o długości ok. 100 m. Część prywatna ma powierzchnię 1,7 ha oraz nabrzeża długości 160 m. 2 Place składowe i magazyny Brak informacji (stocznia w trakcie modernizacji) 3 Najważniejsze urządzenia Brak informacji (stocznia w trakcie modernizacji) przeładunkowe Gdańsk (Martwa Wisła km 11,5) 14 1 Baseny portowe i nabrzeża Powierzchnia całkowita portu 6,52 km 2, Akweny 4,13 km2, Długość nabrzeży 23,7 km, 2 Place składowe i magazyny Powierzchnia magazynowa 107 tys. m2, Powierzchnia składowa 549,5 tys. m2, 3 Najważniejsze urządzenia przeładunkowe Port dysponuje dużą ilością urządzeń przeładunkowych do obsługi ładunków masowych, drobnicowych, wielkogabarytowych i sztuk ciężkich. Malbork (P, Nogat km 22,8) 1, 15 1 Baseny portowe i nabrzeża Port posiada nabrzeża bezpośrednio wzdłuż brzegu rzeki oraz niewielki basen portowy. Długość nabrzeży ok. 780 m. Powierzchnia basenu 0,7 ha. Wykorzystanie portu limitują dwie budowle: Śluza Biała Góra km 0,41 (długość 57,0 m, szerokość 9,53 m) oraz most drogowy w miejscowości Kępki km 51,60 (prześwit pionowy 3,30 m przy WWŻ) 2 Place składowe i magazyny Place składowe o powierzchni ok. 3,5 ha w większości 8

9 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka nieużywane i zaniedbane. 3 Najważniejsze urządzenia przeładunkowe brak Elbląg (rzeka Elbląg km 6) 1, 16 1 Baseny portowe i nabrzeża Powierzchnia ogólna portu 470 ha, 5 basenów portowych, Długość nabrzeży towarowych 2,2 km Długość nabrzeży pasażerskich 0,3 km, Obrotnica dla statków o długości 120 m Stocznia remontowa 5 przystani jachtowych 2 Place składowe i magazyny Powierzchnia składowa 3,1 ha, Plac składowy kontenerów (20 i 40 stopowych) do 100 sztuk w jednej warstwie, 3 Najważniejsze urządzenia przeładunkowe Powierzchnia magazynowa 2880 m2 Bocznica kolejowa, Suwnica przeładunkowa o udźwigu 150 t, Rampa ro-ro o szerokości 12 m, Źródła: 1. Informacje obliczone przy wykorzystaniu narzędzi umieszczonych na stronie 2. Na podstawie informacji przekazanych przez Zarządu Mienia Miasta Stołecznego Warszawy; 3. Na podstawie informacji pozyskanych z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie; 4. Na podstawie strony internetowej 5. Na podstawie strony internetowej 6. Na podstawie strony internetowej 7. Na podstawie informacji uzyskanych od właściciela firmy P.H.U. ASBUD; 8. Na podstawie strony internetowej 9. Na podstawie informacji pozyskanych z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu; 10. Na podstawie informacji pozyskanych z Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o. o.; 11. Na podstawie informacji pozyskanych z firmy Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa; 12. Na podstawie informacji Urzędu Miasta Grudziądz; 13. Na podstawie informacji pozyskanych z firmy Admiral Boats S.A.; 14. Na podstawie strony internetowej 15. Na podstawie informacji pozyskanych z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku; 16. Na podstawie strony internetowej Warunki organizacyjno-prawne Warunki organizacyjno-prawne portów są mocno zróżnicowane. Generalnie dzielą się na dwie grupy: porty zarządzane przez instytucje państwowe oraz zarządzane przez podmioty prywatne. Większość dużych nabrzeży jest własnością prywatną lub jest dzierżawiona od Skarbu Państwa przez podmioty prywatne. Tabela 2. Charakterystyka organizacyjno-prawna portów Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Warszawa Port Siekierkowski (L, Wisła - km 507) 1, 2, 1 System organizacyjnoprawny Własność Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste portu 2 Podmioty zarządzające Użytkowanie wieczyste: RADAN Inwestor sp. z o.o. sp. k., infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne RADAN Inwestor sp. z o.o. sp. k., Warszawa Port Czerniakowski (L, Wisła - km 511) 1, 3, 1 System organizacyjnoprawny Miasto Stołeczne Warszawa portu 2 Podmioty zarządzające infrastrukturą Zarząd Mienia m. st. Warszawy, bosmanat portu Klub REJS PTTK 3 Podmioty eksploatacyjne Miasto Stołeczne Warszawa oraz instytucje miejskie jak kluby 9

10 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka żeglarskie itp. Warszawa Port Praski (P, Wisła - km 513) 1, 4, 1 System organizacyjnoprawny portu Port Praski sp. z o.o. Skarb Państwa (teren KRP) 2 Podmioty zarządzające Port Praski sp. z o.o. infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Port Praski sp. z o.o. Komisariat Rzeczny Policji, Warszawa Port Żerański (P, Wisła - km 521,5) 1, 5, 1 System organizacyjnoprawny Basen główny, zimowy oraz basen nr 2 - Własność spółki prawa portu handlowego - Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. (100% udziałów Skarb Państwa) Basen nr 1 oraz nr 2 Skarb Państwa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka PBW w Warszawie S.A. RZGW Warszawa 2 Podmioty zarządzające infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne PBW w Warszawie S.A., UŻŚ Warszawa, RZGW Warszawa, WOPR, Podmioty prywatne 1 System organizacyjnoprawny portu 2 Podmioty zarządzające infrastrukturą Płock Port Radziwie (L, Wisła - km 633) 1, 5, 6 Własność Skarbu Państwa. Dzierżawcy: - Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku sp. z o.o., - Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A., - Żegluga Wyszogrodzka (Jerzy Pielaciński), - Silopol Płock sp. z o.o. - Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. - Żegluga Wyszogrodzka Jerzy Pielaciński - Silopol Płock sp. z o.o. 3 Podmioty eksploatacyjne - Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. - Żegluga Wyszogrodzka Jerzy Pielaciński - Silopol Płock sp. z o.o. Płock Port P.H.U. ASBUD (P, Wisła - km 634) 1, 5, 7, 1 System organizacyjnoprawny portu nabrzeże - Skarb Państwa Miasto Płock przymostek - Agencja Mienia Wojskowego 2 Podmioty zarządzające nabrzeże dzierżawca P.H.U. ASBUD (Zbigniew Turkowski) infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne nabrzeże P.H.U. ASBUD Zbigniew Turkowski Włocławek port (L, Wisła - km 676) 1, 5, 1 System organizacyjnoprawny Skarb Państwa RZGW Warszawa portu 2 Podmioty zarządzające RZGW Warszawa Inspektorat we Włocławku infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Inspektorat we Włocławku, PBW w Warszawie S.A. (w trakcie akcji lodołamania) Toruń Port Zimowy + stocznia (L, Wisła - km 736) 1, 8, 1 System organizacyjnoprawny Skarb Państwa RZGW Gdańsk portu 2 Podmioty zarządzające RZGW Gdańsk Nadzór Wodny Toruń infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Nadzór Wodny Toruń Komenda Miejska Policji w Toruniu Komisariat Wodny Rejonowa jednostka WOPR w Toruniu 10

11 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Gospodarstwo Pomocnicze w Toruniu (RZGW Gdańsk) Toruń Port Drzewny Toruń (zimowisko) (L, Wisła - km 744) 1, 8, 1 System organizacyjnoprawny Skarb Państwa RZGW Gdańsk portu 2 Podmioty zarządzające infrastrukturą RZGW Gdańsk dzierżawi teren dla Warszawskiej Prowincji Redemptorystów 3 Podmioty eksploatacyjne Warszawska Prowincja Redemptorystów Solec Kujawski (L, Wisła km) 1, 9, 1 System organizacyjnoprawny Prywatne Solbet sp. z o.o. portu 2 Podmioty zarządzające Solbet sp. z o.o. infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Solbet sp. z o.o. Bydgoszcz (L, Wisła - km 772, Brda - km 5) 1, 10, 1 System organizacyjnoprawny Własność Grupy OT Logistics portu 2 Podmioty zarządzające Żegluga Bydgoska sp. z o.o. infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Żegluga Bydgoska sp. z o.o. Bydgoszcz Fordon (L, Wisła - km 774,9) 1, 11, 1 System organizacyjnoprawny Prywatny - Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa portu 2 Podmioty zarządzające Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa Chełmno Port Świecie (L, Wisła - km 807) 1, 11, 1 System organizacyjnoprawny Prywatny Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa portu 2 Podmioty zarządzające Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa Grudziądz port (P, Wisła - km 834,5) 1, 12, 1 System organizacyjnoprawny Miasto Grudziądz portu 2 Podmioty zarządzające brak infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne brak Tczew port (L, Wisła - km 909) 1, 13, 1 System organizacyjnoprawny portu Port jest własnością dwóch podmiotów: - prywatny Admiral Boats S.A. (dawna Stocznia w Tczewie) 2 Podmioty zarządzające infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne - Admiral Boats S.A. - PBW w Tczewie 1 System organizacyjnoprawny portu - Skarb Państwa PBW w Tczewie (w likwidacji) Port pod zarządem dwóch podmiotów: - Admiral Boats S.A. - Likwidatora Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego Tczew sp. z o.o., Gdańsk (Martwa Wisła km 11,5) 1, 14 Własność spółki prawa handlowego Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. którego udziałowcami są: Skarb Państwa (98%), Gmina Gdańsk oraz uprawnieni pracownicy 2 Podmioty zarządzające Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Port Gdański Eksploatacja SA, Gdański Terminal Kontenerowy SA, 11

12 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka DCT Gdańsk SA, Naftoport Sp. z o.o., Malbork (P, Nogat km 22,8) 1, 10, 1 System organizacyjnoprawny Własność Grupy OT Logistics portu 2 Podmioty zarządzające Żegluga Bydgoska sp. z o.o. infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Żegluga Bydgoska sp. z o.o. Elbląg (rzeka Elbląg km 6) 1, 15, 1 System organizacyjno- Skarb Państwa Miasto Elbląg prawny portu 2 Podmioty zarządzające infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. KMTP SERVICE POLSKA sp. z o.o. Żegluga Gdańska Sp. z o.o. Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. Źródła: 1. Informacje dostępne na stronie internetowej 2. Informacje od właściciela firmy REDAN Inwestor sp. zo.o., sp.k.; 3. Na podstawie informacji przekazanych przez Zarządu Mienia Miasta Stołecznego Warszawy; 4. Na podstawie strony internetowej 5. Na podstawie informacji pozyskanych z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie; 6. Na podstawie strony internetowej 7. Na podstawie informacji uzyskanych od właściciela firmy P.H.U. ASBUD; 8. Na podstawie informacji pozyskanych z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku; 9. Na podstawie strony internetowej 10. Na podstawie informacji pozyskanych z Żeglugi Bydgoskiej Sp. zo.o.; 11. Na podstawie informacji pozyskanych z firmy Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa; 12. Na podstawie informacji Urzędu Miasta Grudziądz; 13. Na podstawie informacji pozyskanych z firmy Admiral Boats S.A.; 14. Na podstawie strony internetowej 15. Na podstawie strony internetowej Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. (spółka Gminy i Miasta Elbląg) 2.3. Warunki ekonomiczne W polskich portach śródlądowych taryfy portowe (o ile są dostępne) odnoszą się do obsługi małych jednostek turystycznych. Warunki finansowe postoju i obsługi przeładunkowej statków są każdorazowo uzgadniane z właścicielem nabrzeża. Brak jest jednolitych stawek opłat nawet w przypadku nabrzeży należących do różnych oddziałów RZGW, tj. taryfa RZGW w Gdańsku jest inna niż taryfa RZGW w Warszawie. W portach morskich w Gdańsku i Elblągu są dostępne taryfy związane z obsługą statków morskich. Tabela 3. Charakterystyka ekonomiczna portów Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Warszawa (Port Czerniakowski) 1 Taryfy portowe Opłaty cumownicze dla małych jednostek (do 50 zł za dobę) 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu Woda, ścieki wg. taryfy dostawcy. Płock (Port Radziwie) 1 Taryfy portowe Brak 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu Cumowanie statków za zgodą i wg. cenników właścicieli nabrzeży: Silopol, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Żegluga Wyszogrodzka. Włocławek 1 Taryfy portowe opłata za śluzowanie do 15,54 zł/jednostkę 12

13 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka opłaty za postój w basenie (taryfa RZGW w Warszawie) - 1zł/mb/dobę. 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu opłaty za media zgodnie z licznikami. Toruń (Port Zimowy) 1 Taryfy portowe taryfa RZGW w Gdańsku stawki roczne (minimalne) wynoszą: do 5m 2 pokładu zł+vat do 15m 2 pokładu zł+vat powyżej 15m 2 pokładu zł+vat 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu do uzgodnienia z dostawcami mediów Solec Kujawski 1 Taryfy portowe brak 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu Cumowanie statków za zgodą właściciela nabrzeża firmy Solbet Bydgoszcz 1 Taryfy portowe Brak taryfy portowej 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu 1 Taryfy portowe brak 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu 1 Taryfy portowe brak 2 Dodatkowe opłaty dla brak klientów portu Cumowanie i obsługa przeładunkowa statków za zgodą właściciela nabrzeża firmy Żegluga Bydgoska (Grupa OT Logistics) Świecie Cumowanie statków za zgodą właściciela nabrzeża firmy Wir- Bud Grudziądz Tczew (przystań pasażersko żeglarska) 1 Taryfy portowe postój 5 zł za każde kolejne 5 m długości jednostki cumującej 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu b.d. 1 Taryfy portowe brak 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu Malbork Cumowanie i obsługa przeładunkowa statków za zgodą właściciela nabrzeża firmy Żegluga Bydgoska (Grupa OT Logistics) Elbląg 1 Taryfy portowe Taryfa Opłat Portowych Zarządu Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. Opłaty tonażowe: statki żeglugi morskiej do 0,25 EUR/GT statki żeglugi śródlądowej do 0,05 EUR/GT Opłaty przystaniowe: statki żeglugi morskiej do 0,16 EUR/GT statki żeglugi śródlądowej do 0,10 EUR/GT opłata pasażerska 0,25 EUR/pasażera 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu Za najem nabrzeża - 20,00zł/mb miesięcznie + VAT Za pobieranie w porcie energii elektrycznej pobiera się opłaty od ilości dostarczonych kwh według stawek miejscowych zakładów energetycznych powiększony o 10 % narzutu 1 P=LOA BOA [m 2 ] 13

14 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Gdańsk 1 Taryfy portowe Taryfa opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA Opłaty tonażowe: statki żeglugi morskiej do 0,64 EUR/GT statki żeglugi śródlądowej do 0,48 EUR/GT Opłaty przystaniowe: statki żeglugi morskiej do 0,11 EUR/GT statki żeglugi śródlądowej do 0,06 EUR/GT opłata pasażerska do 1,10 EUR/pasażera 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu Stawki opłat tonażowych obejmują opłatę za odbiór odpadów ze statków. Statki żeglugi portowej i śródlądowej w ruchu krajowym są zwolnione z opłaty pasażerskiej. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA pobiera opłaty na fundusz socjalny i kulturalny dla marynarzy w wysokości EUR 0,005/GT. Opłata nie może przekroczyć jednorazowo EUR 70, Warunki środowiskowe Analiza warunków środowiskowych pokazała, że z analizowanych portów jedynie Port Gdańsk posiada informacje na temat oddziaływania portu na środowisko. Zebrane dane pokazują właściwy poziom monitoringu środowiskowego. Istotnym ograniczeniem jest fakt, że w porcie nie wdrożono zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego. Brak jest również sytemu zasilania statków z nabrzeża. Pozytywnie należy odbierać wysoki 46% udział kolei w obsłudze zapleczowej portu. Tabela 4. Charakterystyka środowiskowa portów Lp. Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika Krótka charakterystyka Gdańsk 1 Całkowite zużycie energii, Et 0,0495 GJ/ton Całkowite zużycie: GJ [w tym mocy cieplnej: ,70 GJ] Termalne źródła zasilania: 1) zewnętrzne: ,70 GJ 2) produkcja własna: ,00 GJ 2 Zużycie energii kopalnych, Ef Energia z paliw kopalnych stanowi około 89 % całkowitej dostarczanej energii. Według przepisów Ministerstwa Finansów udział odnawialnych źródeł energii 0,0441 GJ/ton w ogólnej produkcji energii powinien zwiększyć się w następujący sposób: 1) 10,9% za rok ) 11,4% za rok ) 11,9% za rok ) 12,4% za rok ) 12,9% za rok Całkowite zużycie wody, Zużycie ogółem: ,43 m 3 Qwater Źródła wody: 0,009 m 3 /ton 1) zewnętrzne: ,29 m 3 2) produkcja własna: ,14 m 3 14

15 Lp. Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika Krótka charakterystyka 4 Zarządzanie wodą ściegową 191,7 m 0, m ze statków, 3 /ton 3 ścieków zostało przyjętych Qbilge ze statków. 5 Wskaźnik dla wody 8,73 % całkowitej ,00 m opadowej, Rstorm powierzchni 2 6 Ilość opadów Przedsiębiorstwa portowe samodzielnie zarządzają odpadami. niepodlegających Dane niedostępne recyklingu, Qnrw 7 Częstotliwość przeładunków, Rts 8 Częstotliwość mocy brzegowej, Rsp 9 Zużycie mocy brzegowej, Rspu 0,85 0 % 0% 10 Przypadkowe 5 zanieczyszczenia, Nacc 11 Występowanie EMS, EMS No Struktura ruchu od zaplecza (wyłączając rurociągi): Tory: 46 % Drogi: 54 % Moc brzegowa jest niedostępna dla statków. Dla Przedsiębiorstwa portowego dostępne jest 15 stacji energetycznych z mocą max 40 kw. 15

16 3. Charakterystyka społeczno-gospodarcza i transportowa otoczenia portów W danym rozdziale poddano analizie wybrane porty Wisły pod względem uwarunkowań społeczno gospodarczych oraz transportowych. Syntetyczne porównanie portów w formie tabelarycznej podzielono według następujących kryteriów: potencjał demograficzny, tj. liczba ludności mieszkająca w obszarze ciążącym do portu; potencjał gospodarczy, tj. wielkość produkcji przemysłowej w obszarze ciążącym do portu; potencjał transportowy, tj. najważniejsze dane dotyczące jakości infrastruktury transportowej łączącej port z jego zapleczem Potencjał demograficzny Obszar geograficzny, który stanowi potencjalne zaplecze badanych portów rzecznych i morskich, obejmuje razem ok. 10 mln ludności, z czego prawie połowa zamieszkuje region Warszawy. Region ten jest również najszybciej rozwijającym się regionem w Polsce. Tabela 5. Potencjał demograficzny portów Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Warszawa+Płock 1 Liczba ludności w obszarze ciążącym do portu województwo mazowieckie ludność -5,274 mln osób 2 Przewidywane zmiany demograficzne w perspektywie 2020 r. +2,54% Włocławek+Toruń+Bydgoszcz+Świecie+Grudziądz 1 Liczba ludności w obszarze ciążącym do portu województwo kujawsko-pomorskie ludność -2, 098 mln osób 2 Przewidywane zmiany -0,90% demograficzne w perspektywie 2020 r. Tczew+Malbork+Elbląg+Gdańsk 1 Liczba ludności w obszarze ciążącym do portu województwo pomorskie + powiaty: braniewski, elbląski, iławski i ostródzki 2 Przewidywane zmiany demograficzne w perspektywie 2020 r. ludność -2,577 mln osób +1,38% 3.2. Potencjał gospodarczy Potencjał gospodarczy obszaru prawdopodobnego zaplecza badanych portów rzecznych i morskich jest zróżnicowany gospodarczo. Zdecydowanie największa produkcja, liczona w PKB per capita, cechuje region warszawski. Pozostałe regiony mają średnią produkcję o 40-50% mniejszą. Do 2020 r. przewiduje się utrzymanie tendencji rozwojowych gospodarki na średnim poziomie ok. 2%. 16

17 Tabela 6. Potencjał gospodarczy portów Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Warszawa+Płock 1 Mierniki produkcji przemysłowej w obszarze ciążącym do portu (PKB, EUR) województwo mazowieckie PKB per capita EUR 2 Najważniejsze podmioty gospodarcze w obszarze ciążącym do portu 3 Przewidywane zmiany potencjału gospodarczego w perspektywie 2020 r. 1 Mierniki produkcji przemysłowej w obszarze ciążącym do portu (PKB, EUR) 2 Najważniejsze podmioty gospodarcze w obszarze ciążącym do portu 3 Przewidywane zmiany potencjału gospodarczego w perspektywie 2020 r. 1 Mierniki produkcji przemysłowej w obszarze ciążącym do portu (PKB, EUR) 2 Najważniejsze podmioty gospodarcze w obszarze ciążącym do portu 3 Przewidywane zmiany potencjału gospodarczego w perspektywie 2020 r. PKN Orlen SA, Boryszew SA, Technicolor Polska Sp. z o.o., CNH Polska Sp. z o.o., LG Electronics Mława Sp. z o.o., Man Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Tetra Pak Sp. z o.o., Danfoss Poland Sp. z o.o., PKB per capita EUR (+2,09%) Włocławek+Toruń+Bydgoszcz+Świecie+Grudziądz województwo kujawsko-pomorskie PKB per capita EUR Flextronics International Poland Sp. z o.o., Grupa TZMO SA, Mondi Świecie SA, Grupa Anwil SA, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA, ThyssenKrupp Energostal SA, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, Grupa Apator SA, PKB per capita EUR (+1,93%) Tczew+Malbork+Elbląg+Gdańsk województwo pomorskie + powiaty: braniewski, elbląski, iławski i ostródzki PKB per capita EUR Grupa Lotos SA, Crist SA, Grupa Energa SA, International Paper - Kwidzyn Sp. z o. o., Jysk Sp. z o.o., Organika SA, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna PKB per capita EUR (+1,92%) 3.3. Potencjał transportowy Większość portów oferuje dostęp do dróg kołowych oraz kolejowych. W wielu portach bezpośrednio przy nabrzeżach znajdują się bocznice kolejowe a place składowe są utwardzone i połączone z drogami asfaltowymi. Brak natomiast jasnych planów inwestycyjnych odnośnie infrastruktury dostępu do portu w perspektywie do 2020 r. Istniejące plany inwestycyjne nie uwzględniają portów, jako ważnych węzłów komunikacyjnych. 17

18 Tabela 7. Potencjał transportowy portów Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Warszawa Port Siekierkowski (L, Wisła - km 510) 1, 2, 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI i II korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Port znajduje się 400 m od Mostu Siekierkowskiego w górę rzeki (droga wojewódzka 724), 3,5 km od drogi krajowej nr 7 oraz 3,7 km od drogi krajowej nr 2 3 Dostęp kolejowy do portu W odległości 2 km w linii prostej od portu znajduje się bocznica kolejowa Elektrociepłowni Siekierki, do której dostarczany jest węgiel. 4 Przewidywane zmiany Według informacji uzyskanej w Urzędzie Miejskim Mokotów MS infrastruktury dostępu do Warszawa nie przewiduje się inwestycji związanych portu w perspektywie z infrastrukturą w rejonie Portu Siekierkowskiego r. Warszawa Port Czerniakowski (L, Wisła - km 511) 2 1 Port przeznaczony dla turystów Warszawa Port Praski (P, Wisła - km 513) 3 1 Port przeznaczony pod zabudowę mieszkalno-biurową Warszawa Port Żerański (P, Wisła - km 521,5) 1, 4, 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI i II korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośrednia dostępność drogowa, z portu odległość do krajowej drogi S8 wynosi 1,5 km. 3 Dostęp kolejowy do portu W porcie znajdują się dwie duże bocznice kolejowe, jedna w basenie głównym przy placach składowych węgla na całej długości nabrzeży. Druga wzdłuż basenów 1, 2, 3 4 Przewidywane zmiany Brak zmian w infrastrukturze portu. infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Płock Port Radziwie (L, Wisła - km 633) 1 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Port w bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych nr 60 i 62 oraz ok. 33 km od autostrady A1. 3 Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio do portu prowadzi linia kolejowa. W porcie znajdują się trzy bocznice kolejowe. Jedna doprowadzona jest do Stoczni Centromost oraz dwie do nabrzeży firmy Silopol Płock sp. z o. o. 4 Przewidywane zmiany infrastruktury dostępu do portu w perspektywie Brak zmian w infrastrukturze portu r. Płock Port P.H.U. ASBUD (P, Wisła - km 634) 1, 5, 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Tama pełniąca funkcję przymostku strategicznego, który bezpośrednio sąsiaduje z portem oraz droga, która do niego prowadzi, uznane są za drogę wojewódzką o strategicznym znaczeniu. Port leży w odległości ok. 3 km od dróg krajowych nr 60 i 62 oraz ok. 36 km od autostrady A1. 3 Dostęp kolejowy do portu Brak bocznicy kolejowej zarówno w porcie jak i w bezpośrednim sąsiedztwie. Najbliżej znajdują się bocznice kolejowe w Porcie Radziwie (drogą kołową ok. 5,5 km) oraz bocznica miejska (drogą kołową ok. 4,5 km). 18

19 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka 4 Przewidywane zmiany Teren uznany za zalewowy bez możliwości rozbudowy portu. infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Włocławek port (L, Wisła - km 676) 4 1 Port Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczony wyłącznie dla jednostek RZGW oraz firm wykonujących prace na zlecenie RZGW. Jest dostęp drogowy (droga krajowa nr 62), brak natomiast dostępu do linii kolejowej. Toruń Port Zimowy + stocznia (L, Wisła - km 736) 1, 6, 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej z placów składowych. W odległości 0,5 km od portu znajduje się droga krajowa nr 91. Droga ta prowadzi do drogi ekspresowej S10 oraz autostrady A1 (odległość 9,5 km) 3 Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio w porcie nie znajduje się żadna bocznica kolejowa. Najbliższa bocznica znajduje się po drugiej stronie Wisły w odległości 1,8 km drogą kołową od portu (Stacja Towarowa PKP Toruń). 4 Przewidywane zmiany Brak zmian infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Toruń Port Drzewny Toruń (zimowisko) (L, Wisła - km 744) 7 1 Port Drzewny przeznaczony jest pod turystykę (mariny) oraz teren rekreacyjno - wypoczynkowy z dużą ilością terenów zielonych. Brak perspektywy rozwoju usług transportowych w porcie. Solec Kujawski (L, Wisła km) 1, 8, 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej z placów składowych. W odległości 3,3 km od portu biegnie droga krajowa nr 10 3 Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio w firmie, która jest właścicielem portu znajdują się dwie bocznice kolejowe. Najbliższa położona jest 150 m od nabrzeża. 4 Przewidywane zmiany Brak zmian infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Bydgoszcz (L, Wisła - km 772, Brda - km 5) 1, 9, 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej z placów składowych. W odległości 0,7 km od nabrzeża znajduje się droga krajowa nr Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio w porcie nie znajduje się żadna bocznica kolejowa. Najbliższa bocznica znajduje się w odległości 0,8 km drogą kołową od portu (Stacja PKP Bydgoszcz Wschód). 4 Przewidywane zmiany infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Budowa drogi ekspresowej S5 oraz S10 przebiegających przez miasto Bydgoszcz. Modernizacja linii kolejowej C-E65 Gdynia - Inoworcław - Zduńska Wola - Tarnowskie Góry - Pszczyna 1 Położenie portu w sieci TET-T Bydgoszcz Fordon (L, Wisła - km 774,9) 1, 9, Port wpisuje się w VI korytarz transportowy 19

20 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośredni dostęp do drogi nieutwardzonej z placów składowych. W odległości 0,2 km od nabrzeża znajduje się droga utwardzona, natomiast w odległości 0,4 km od nabrzeża znajduje się droga krajowa nr Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio w porcie nie znajduje się żadna bocznica kolejowa. Najbliższa bocznica znajduje się w odległości 1,3 km drogą kołową od portu (Stacja PKP Bydgoszcz Fordon). 4 Przewidywane zmiany infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Planowana budowa drogi ekspresowej S5 oraz S10 przebiegających przez miasto Bydgoszcz. Modernizacja linii kolejowej C-E65 Gdynia - Inoworcław - Zduńska Wola - Tarnowskie Góry - Pszczyna Chełmno Port Świecie (L, Wisła - km 807) 1 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej z placów składowych. W odległości 1,5 km od portu znajduje się droga krajowa nr Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio w porcie nie znajduje się żadna bocznica kolejowa. Najbliższa bocznica znajduje się w odległości 3,8 km drogą kołową od portu (Stacja Towarowa PKP Świecie - Przechówko). 4 Przewidywane zmiany infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Port prywatny bez planu modernizacji. Grudziądz (P, Wisła - km 834,5) 1, 10, Port wpisuje się w VI korytarz transportowy 1 Położenie portu w sieci TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej z placów składowych. W odległości 0,3 km od portu znajduje się droga krajowa nr Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio w porcie nie znajduje się żadna bocznica kolejowa. Najbliższa bocznica znajduje się w odległości 1,5 km drogą kołową od portu (Dworzec PKP Grudziądz Główny). 4 Przewidywane zmiany infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Port przeznaczony na marinę głównie dla turystów. Budowa mariny w trakcie realizacji. Tczew port (L, Wisła - km 909) 1, 11, Port wpisuje się w VI korytarz transportowy 1 Położenie portu w sieci TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej z placów składowych. W odległości ok. 2 km od portu znajduje się droga krajowa nr 91, natomiast w odległości ok. 9 km autostrada A1. 3 Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio w porcie znajduje się bocznica kolejowa w bardzo złym stanie. Natomiast w odległości 0,7 km (drogą kołową) znajduje się Dworzec PKP w Tczewie. 4 Przewidywane zmiany infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. 1 Położenie portu w sieci TET-T W chwili obecnej prowadzone są prace projektowe przystosowujące teren stoczni dla potrzeb nowego właściciela. Zarząd Spółki planuje na początek wykorzystać istniejącą infrastrukturę i w zależności od potrzeb ją rozbudowywać. W perspektywie najbliższych 7 lat nie są planowane duże inwestycje, jedynie renowacja istniejącej infrastruktury. Gdańsk Port Wewnętrzny (Martwa Wisła km 11,5) 1, 12, Port wpisuje się w VI korytarz transportowy 20

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r.

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Plan prezentacji Dlaczego potrzebujemy zmiany? Nasz cel i działania Co chcemy

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH 1. Ocena możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w świetle

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich Rada Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich ZWIĄZEK MIAST NADWIŚLAŃSKICH Projektu Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK 1. AKWENY PORTOWE 1.1. Gdańsk Nowy Port 1.1.1. Baseny

Bardziej szczegółowo

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW Dr inż. Zbigniew Sebastian Dolnośląska Izba Gospodarcza Unia Izb Łaby i Odry Bruksela 25 czerwca 2013 ODRA BRUKSELA

Bardziej szczegółowo

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg Konferencja Budowa kanału żeglugowego Nowy Świat przez Mierzeję Wiślaną Elbląg, 7 kwietnia 2016 r. Elbląg

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH KRZYSZTOF WOŚ WARSZAWA- 09 LUTY 2016R. CEL PROGRAMU Analiza obecnego stanu polskich śródlądowych dróg wodnych i na jej podstawie wskazanie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Przy jedynie 7 procentowym zaangażowaniu dróg wodnych w transport towarów w Unii Europejskiej potrzebne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM LISTA PROPONOWANYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH KONTRAKTEM TERYTORIALNYM DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKA PASAŻERSKA PLATFORMA MULTIMODALNA

BYDGOSKA PASAŻERSKA PLATFORMA MULTIMODALNA BYDGOSKA PASAŻERSKA PLATFORMA MULTIMODALNA Od początku pojawienia się pomysłu, czyli od wpisania go do strategii rozwoju województwa, nasze stowarzyszenie było jego zwolennikiem. Rzecz dotyczy linii kolejowej

Bardziej szczegółowo

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie.

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie. Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE

LUBUSKIE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE LUBUSKIE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE MODERNIZACJA LINII KOLEJOWYCH Inwestycje zrealizowane w ramach LRPO 2007-2013 nr 358 Zbąszynek Gubin na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko

Bardziej szczegółowo

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016 Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska Elbląg, 7 kwietnia 2016 WYMÓG ANALIZY NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO dyrektywa 2001/42/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt terytorialny założenia Kontrakt terytorialny to umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostaną cele

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2011 WPROWADZENIE : UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE REWITALIZACJI BWW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAREGO KANAŁU BYDGOSKIEGO Ludgarda Iłowska CIEKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Klub Parlamentarny. Warszawa, dnia 23.04.2014 r. Iwona Kozłowska Jan Vincent-Rostowski Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Klub Parlamentarny. Warszawa, dnia 23.04.2014 r. Iwona Kozłowska Jan Vincent-Rostowski Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska Warszawa, dnia 23.04.2014 r. Iwona Kozłowska Jan Vincent-Rostowski Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek! Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP niniejszym składam na Pani

Bardziej szczegółowo

ROLA HYDROGRAFII W DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.

ROLA HYDROGRAFII W DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. mgr inż. Michał PAWŁOWSKI Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ROLA HYDROGRAFII W DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. Gospodarka narodowa jest ogółem przedsięwzięć mających decydujący wpływ

Bardziej szczegółowo

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o.

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. LOKALIZACJA TERENU W STRUKTURZE REGIONU LOKALIZACJA TERENU INWESTYCYJNEGO: - 36 mil morskich od ujścia Odry do Bałtyku -17 km do autostrady - 7

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Feliks PANKAU Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

PĘTLA ŻUŁAWSKA JAKO ELEMENT DROGI WODNEJ E70. Kadyny 29 kwietnia 2015 r.

PĘTLA ŻUŁAWSKA JAKO ELEMENT DROGI WODNEJ E70. Kadyny 29 kwietnia 2015 r. PĘTLA ŻUŁAWSKA JAKO ELEMENT DROGI WODNEJ E70 Kadyny 29 kwietnia 2015 r. OBROTOWY MOST KOLEJOWY W RYBINIE W PERSPEKTYWIE ZWODZONY MOST DROGOWY RYBACY NA ZALEWIE WIŚLANYM Pętla Żuławska rozwój turystyki

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 i perspektywy na przyszłość Warszawa, 29.11.2013 r. Spis treści Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej

Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III klasy drogi wodnej 30 września 2011 r. Informacje ogólne Tytuł Projektu: Modernizacja stopnia Chróścice przystosowanie do III kl. drogi wodnej Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ręce na pokład! Śródlądowe drogi wodne szansą dla Europy i Polski.

Wszystkie ręce na pokład! Śródlądowe drogi wodne szansą dla Europy i Polski. Bruksela, 19 listopada 2012 r. Wszystkie ręce na pokład! Śródlądowe drogi wodne szansą dla Europy i Polski. Deklaracja Marszałków trzech województw w zakresie poprawy łączności w Europie i Polsce. 7 listopada

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

XIX Sesja Sejmiku Samorządowego. Przywrócenie Dolnej Wisły Gospodarce

XIX Sesja Sejmiku Samorządowego. Przywrócenie Dolnej Wisły Gospodarce XIX Sesja Sejmiku Samorządowego woj. Pomorskiego Tczew 30.03.2016 Przywrócenie Dolnej Wisły Gospodarce Adam Bolt nadawca produktu transport lądowy, wodny śródlądowy PORT TRANSPORT MORSKI PORT transport

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Operacja

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY Gdynia 20.11.2008 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Infrastruktura portowa to znajdujące się w granicach portu lub

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Co chcemy zrobić? Ile to będzie kosztować?

Co chcemy zrobić? Ile to będzie kosztować? ZałoŜenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Ministerstwo Rozwoju, 26 kwietnia 2016 r. P Slajd 1 PZ1 Poprawki na polecenie MInistra Materny:slajd

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

powierzchnia obszaru miasta 7 952 ha

powierzchnia obszaru miasta 7 952 ha 1 Elbląg - miasto na prawach powiatu, położone w Województwie Warmiosko Mazurskim w jego zachodniej części, prawie na styku z Województwem Pomorskim. powierzchnia obszaru miasta 7 952 ha liczba mieszkaoców

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A):

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A): Załącznik do Uchwały nr 25/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI MS TFI Shipyards & Offshore Group MS TFI Shipyards & Offshore Group MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza grupą trzech stoczni remontowych: Stocznią

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Żegluga śródlądowa to ogromny potencjał i ważny element zrównoważonego rozwoju Polski! Zobaczmy go!?.

Żegluga śródlądowa to ogromny potencjał i ważny element zrównoważonego rozwoju Polski! Zobaczmy go!?. Żegluga śródlądowa to ogromny potencjał i ważny element zrównoważonego rozwoju Polski! Zobaczmy go!?. Jacek Błażejczyk - Kappa System Ekspert Regionalnych Związków Pracodawców Lewiatana Żegluga śródlądowa?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OŻYWIENIA DRÓG WODNYCH W GDAŃSKU

PROGRAM OŻYWIENIA DRÓG WODNYCH W GDAŃSKU PROGRAM OŻYWIENIA DRÓG WODNYCH W GDAŃSKU Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku jest kontynuacją projektu InWater zrealizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIB

Bardziej szczegółowo

Rzeka Warta. Połączenie wodne Wisła Odra: - Rzeka Noteć dolna - Kanał Bydgoski

Rzeka Warta. Połączenie wodne Wisła Odra: - Rzeka Noteć dolna - Kanał Bydgoski Informator zawiera kilometraż rzek i kanałów, wykaz miejscowości położonych wzdłuż szlaku, wykaz budowli i urządzeń wodnych, dane o portach i nabrzeżach, siedzibach nadzorów wodnych, dane o wodowskazach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO D R H A B. I N Ż. K A Z I M I E R Z J A M R O Z, D R I N Ż. L E C H M I C H A L S K I M G R I N Ż.

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE Magdalena Daszkowska POLSKIE PORTY MORSKIE Portem morskim nazywa się całokształt budowli, urządzeń inżynierskich, wspartych odpowiednimi systemami informatycznymi (technicznymi i zarządczymi); umożliwiających

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwoju nabrzeży Odry we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w kontekście potencjału gospodarczego rzeki. Wojciech Nowak

Przykłady rozwoju nabrzeży Odry we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w kontekście potencjału gospodarczego rzeki. Wojciech Nowak Przykłady rozwoju nabrzeży Odry we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w kontekście potencjału gospodarczego rzeki. Wojciech Nowak Społeczny powrót wrocławian nad Odrę 1938 rok 2016 rok Potencjał Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Projekt T z dnia 18.11.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia...2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

charakterystyka uzyskiwanych kosztów i korzyści przyrodniczych i/lub społeczno-gospodarczych

charakterystyka uzyskiwanych kosztów i korzyści przyrodniczych i/lub społeczno-gospodarczych Tab. 3. Katalog alernatyw funkcjonalnych Zał. nr 3 identyfikacja sposobów użytkowania wód identyfikacja alternatyw funkcjonalnych przyczyny niemożliwości osiągnięcia DSE w zakresie hydromorfologii (istniejące

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA

M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA W S Z C Z E C I N I E Strona 1 OBSZAR INWESTYCYNY M a t e r i a ł y i n f o r m a c y j n e Spis treści Strona 2 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW PODLASKIEGO I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO SYGNOTARIUSZE UMOWY WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych

z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Projekt R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia granic morskich portów wojennych Na podstawie art. 45 ust. 2b ustawy z dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p Konferencja naukowo-techniczna Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław i Gdańska historia i teraźniejszość Gdańsk, 31.03.2015 r. Piotr Kowalski Halina Czarnecka

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu

Infrastruktura transportu Infrastruktura transportu Opracował: Robert Urbanik Pojęcie infrastruktury Czynniki produkcji transportowej Infrastruktura (obiekty i urządzenia) Suprastruktura (środki przewozowe) Drogi transportowe Węzły

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry

Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry Branża: transport wodny, turystyka, ochrona środowiska Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry to inicjatywa przedsiębiorców, samorządów

Bardziej szczegółowo