Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły"

Transkrypt

1 Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports WP4 Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Autorzy: Woś K., Wiśnicki B., Jędrzychowski K., Jędrzychowski H. Partner: Mazovia Development Agency Plc Miejsce&Data: Warsaw

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Warunki funkcjonowania portów Warunki techniczne Warunki organizacyjno-prawne Warunki ekonomiczne Warunki środowiskowe Charakterystyka społeczno-gospodarcza i transportowa otoczenia portów Potencjał demograficzny Potencjał gospodarczy Potencjał transportowy Plany i strategie rozwojowe portów i ich otoczenia Międzynarodowe plany i strategie rozwoju Krajowe plany i strategie rozwoju Regionalne plany i strategie rozwoju Lokalne plany i strategie rozwoju Identyfikacja wąskich gardeł i białych plam i innych niezgodności Wyznaczenie wielokryterialnych celów inwestycyjnych dla Polski i Europy Centralnej Cele krajowe i regionalne rozwoju infrastruktury dróg wodnych i portów Cele rozwoju infrastruktury dróg wodnych i portów dla Europy Centralnej Wyznaczenie i mapowanie wielokryterialnych potrzeb inwestycyjnych portów i dróg wodnych Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych dla portów Identyfikacja i mapowanie potrzeb inwestycyjnych dla dróg wodnych Uwarunkowania inwestycyjne portów i dróg wodnych Charakterystyka inwestycji portowych Potencjalne źródła finansowania Implementacja planu inwestycyjnego portów Opis planów inwestycyjnych dla portów Analiza wariantów modernizacji Dolnej Wisły Koncepcja regulacji koryta rzeki metodą doc. Wierzbickiego Koncepcja kanalizacji rzeki metodą Gajdy Kaskada Dolnej Wisły Usługi RIS Analiza korzyści i zagrożeń dla inwestycji portowych Wnioski 57 2

3 Słownik skrótów KRP NW PBW PTTK RZGW KZGW UŻŚ WOPR WWŻ MDW ZMiUW ESR RIS PKP PLK GDDKiA Komisariat Rzecznej Policji Nadzór Wodny Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Urząd Żeglugi Śródlądowej Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe największa woda żeglowna (powyżej tego stanu zamyka się żeglugę na danym cieku) międzynarodowa droga wodna Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych ekologiczna stabilizacja rzeki system zharmonizowanych usług informacji rzecznej PKP Linie Koleje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 3

4 1. Wstęp Celem projektu INWAPO jest uaktywnienie niewykorzystanego potencjału transportowo-logistycznego dróg wodnych w Europie Środkowej. Projekt analizuje możliwości rozwoju żeglugi śródlądowej, z wykorzystaniem dróg wodnych pomiędzy Morzem Śródziemnym, Morzem Czarnym i Morzem Bałtyckim. INWAPO skupia się na trzech głównych systemach dróg wodnych: porty północnego Adriatyku, porty na Dunaju, a także śródlądowe drogi wodne w Czechach i Polsce. Niniejsze opracowanie, jako jeden z elementów INWAPO, poświęcone jest rozwojowi żeglugi śródlądowej i portów śródlądowych na rzece Wiśle na odcinku Warszawa-Gdańsk. Zły stan budowli hydrotechnicznych, długoletnie zaniedbania i brak odpowiednich nakładów finansowych na bieżące utrzymanie dróg wodnych, uniemożliwiają regularną żeglugę śródlądową przez co Wisła utraciła swoje znaczenie transportowe. Duża dysproporcja w rozwoju infrastruktury dróg wodnych śródlądowych pomiędzy Polska a Europą Zachodnią i Środkową, powoduje brak spójności celów europejskich strategii rozwojowych i brak możliwości stworzenia wspólnej sieci dróg wodnych TEN-T. Niestety, omawiana dysproporcja w rozwoju stale pogłębia się i nie ma realistycznego planu działań, który mógłby odwrócić tę niekorzystną tendencję. Realizacja omawianych w niniejszym opracowaniu planów inwestycyjnych, powinna umożliwić nie tylko przywrócenie żeglowności dla tej drogi wodnej, ale również włączenie Wisły do międzynarodowej sieci transportu rzecznego. W pierwszej części opracowanie charakteryzuje istniejącą infrastrukturę liniową i punktową Dolnej Wisły. Charakterystyka dotyczy warunków funkcjonowania portów i ich otoczenia oraz strategii rozwojowych portów. Następnie zidentyfikowano wąskie gardła i białe plamy oraz inne niezgodności w istniejących planach rozwojowych, tak aby na tej podstawie wyznaczyć wielokryterialne cele inwestycyjne dla badanego obszaru. W dalszej części opracowania wyznaczono i zmapowano konkretne potrzeby inwestycyjne dla portów i dróg wodnych. W drugiej części opracowania opisano najważniejsze czynniki mające wpływ na procesy inwestycyjne portów i dróg wodnych w Polsce. Następnie podano plan inwestycyjny wraz z dyskusją wariantów modernizacji Dolnej Wisły. Pracę kończy skrócona analiza korzyści i zagrożeń dla planowanych inwestycji i rozbudowane autorskie wnioski. 4

5 2. Warunki funkcjonowania portów W ramach przeprowadzonych analiz przedstawiono syntetyczne porównanie warunków funkcjonowania wybranych portów Dolnej Wisły. Uwarunkowania podzielono według następujących kryteriów: techniczne, tj. zestawienie ilościowe potencjału technicznego portu (baseny portowe, nabrzeża, place składowe i magazyny, najważniejsze urządzenia przeładunkowe); organizacyjno-prawne, tj. formy prawne zarządzania infrastrukturą portową i prowadzenia działalności eksploatacyjnej oraz zestawienie najważniejszych podmiotów i instytucji działających na terenie portu; ekonomiczne, tj. podstawowe informacje dotyczące opłat portowych i dodatkowych opłat, które muszą ponosić użytkownicy portu; środowiskowe, tj. na podstawie mierników oddziaływania środowiskowego portów. Wyniki analizy zaprezentowano w formie tabelarycznej Warunki techniczne Porty śródlądowe, zaliczane do Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 na odcinku Warszawa Gdańsk, są mocno zaniedbane i wykorzystywane jedynie lokalnie. Porty mają duży potencjał transportowy, jednak wymagają remontu i przebudowy. W celu poprawy istniejącej sytuacji w szczególności należy pogłębić kanały podejściowe i baseny portowe, które limitują dostęp do portu od strony rzeki. Z pośród wszystkich badanych portów jedynie Gdańsk oraz Elbląg mogą być wykorzystywane dla potrzeb żeglugi śródlądowej, bez konieczności wykonywania pilnych remontów. Port Gdańsk jest portem morskim i nie ma wydzielonego ani jednego nabrzeża specjalistycznego dla obsługi statków śródlądowych. Nie stanowi to dużego problemu, gdyż jednostki śródlądowe mogą cumować bez przeszkód przy nabrzeżach dostępnych dla statków morskich. Infrastruktura portowa jest sprawna i umożliwia przeładunek ładunków również dla statków żeglugi śródlądowej. W portach rzecznych występują głównie mobilne urządzenia przeładunkowe nie stanowiące stałego wyposażenia portu, które mogą być wykorzystywane również poza jego obrębem. Tabela 1. Charakterystyka techniczna portów Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Warszawa Port Siekierkowski (L, Wisła - km 507) 1 1 Baseny portowe i nabrzeża 1 basen portowy; powierzchnia basenu portowego ok. 2,8 ha; nabrzeże długości ok. 240 m, ścianka larsenowa, nawierzchnia częściowo utwardzona; stan nabrzeża nieznany. 2 Place składowe i magazyny Powierzchnia placów składowych ok m2 3 Najważniejsze urządzenia brak przeładunkowe Warszawa Port Czerniakowski (L, Wisła - km 511) 1, 2 1 Baseny portowe i nabrzeża Brama przeciwpowodziowa o szerokości 6,0 m, Wysokość bramy przeciwpowodziowej 9,52 od progu do górnej 5

6 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka krawędzi. Basen z miejscami cumowniczymi dla jachtów i barek mieszkalnych z przyłączami wodnymi i kanalizacyjnymi. Renowacja portu ukończona w sierpniu 2013 r. 2 Place składowe i magazyny brak 3 Najważniejsze urządzenia brak przeładunkowe Warszawa Port Praski (P, Wisła - km 513) 1, 3 1 Baseny portowe i nabrzeża Port składa się z kanału wejściowego oraz trzech basenów: Powierzchnia basenu nr 1 wynosi 2,1 ha, długość nabrzeży 850 metrów, Powierzchnia basenu nr 2 wynosi 3,4 ha, długość nabrzeży 555 metrów (basen w połowie zarośnięty), Powierzchnia basenu nr 2 wynosi 0,8 ha, brak (basen nieukończony zarośnięty), Powierzchnia kanału wejściowego wynosi 1,5 ha oraz szerokość 30 m. Nabrzeże Policji Rzecznej wyposażone w slip, trzy podwójne dalby z możliwością zamocowania pomostów pływających, stację paliw z dystrybutorem. 2 Place składowe i magazyny Magazyn powierzchnia m2 - zdewastowane 3 Najważniejsze urządzenia brak przeładunkowe Warszawa Port Żerański (P, Wisła - km 521,5) 1, 4 1 Baseny portowe i nabrzeża Port składa się z pięciu basenów: 1. Basen zimowisko długość kanału wejściowego 340 m, powierzchnia kanału wejściowego 1,8 ha, powierzchnia basenu zimowiska 3,5 ha, długość nabrzeży 750 m. 2. Basen główny długość kanału wejściowego wraz ze śluzą 720 m, śluza długość 90 m, szerokość 12 m, powierzchnia basenu to 6 ha, długość nabrzeży ponad 850 m, pochylnia remontowa o szerokości 45 m. 3. Basen nr 1 powierzchnia basenu 3,7 ha, długość nabrzeży 550 m, dalbowisko o długości 220 m. 4. Basen nr 2 niezagospodarowany, bez wzmocnień na brzegach, powierzchnia basenu ok. 4 ha. 5. Basen nr 3 powierzchnia basenu 3 ha, długość nabrzeży 380 m. Wejście do basenu głównego limituje śluza (km 17,00 Kanału Żerańskiego) o wymiarach L=83,00 m, B=11,00 m. Wejście do basenów nr 1,2,3, limituje most o prześwicie pionowym H=7,34 m przy WWŻ II 2 Place składowe i magazyny Place składowe na węgiel o powierzchni 3,2 ha, Place składowe PBW o powierzchni 1,6 ha, Magazyny i warsztaty PBW 3 Najważniejsze urządzenia Brak danych przeładunkowe Płock Port Radziwie (L, Wisła - km 633) 1, 4, 5, 6 1 Baseny portowe i nabrzeża Wejście do portu zabezpieczone bramą przeciwpowodziową o parametrach: szerokość 11,0 m, głębokość 3,5 m, wysokość 9,0 m przy SWW. Port składa się z dwóch basenów, jeden stoczniowy oraz drugi PBW. Powierzchnia wodna portu to ponad 14 ha. Długość nabrzeży 1123 m, Bocznica kolejowa długości 985 m, Nabrzeże brukowane. 6

7 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka 2 Place składowe i magazyny Powierzchnia magazynowa 3413 m 2, Zimowisko, Stocznia rzeczna (Centromost) Stacja bunkrowa, Elewator i młyn zbożowy firmy Silopol (pojemność 30 tys. ton, zdolność przemiału 100 t/dobę) 3 Najważniejsze urządzenia przeładunkowe 3 dźwigi, trzy pochylnie, waga i bocznica kolejowa, waga samochodowa. Płock Port P.H.U. ASBUD (P, Wisła - km 634) 1, 4, 7 1 Baseny portowe i nabrzeża Nabrzeże długości 120 m utwardzone (ścianka larsenowa z oczepem betonowym). Teren zalewowy bez możliwości rozbudowy portu. Obok portu firmy ASBUD znajduje się tama strategiczna wykorzystywana do przeładunków ro-ro przez PKN Orlen Płock. 2 Place składowe i magazyny Place składowe o powierzchni 0,8 ha 3 Najważniejsze urządzenia brak danych przeładunkowe Włocławek port (L, Wisła - km 676) 1, 4 1 Baseny portowe i nabrzeża Powierzchnia basenu portowego wynosi ok. 2,7 ha, długość nabrzeża (ścianka larsenowa plus oczep betonowy) wynosi 320 m oraz 250 m dalbowisko (postój jednostek w nurcie rzeki przy dalbach). W porcie znajduje się również pochylnia z trzema wózkami oraz nieużywana stacja paliw. 2 Place składowe i magazyny Plac składowy bezpośrednio przy nabrzeżu o powierzchni 0,4 ha. 3 Najważniejsze urządzenia przeładunkowe Śluza żeglugowa z awanportami, zlokalizowana na brzegu lewym, ma komorę o wymiarach 115,0 x 12,0 m z minimalną głębokością na progu dolnym 3,50 m (obecnie 1,1 m) oraz max. projektowanym spadzie 12,8 m i aktualnym ponad 14 m - zmiana parametrów wywołana erozją dna za stopniem wodnym. Toruń Port Zimowy + stocznia (L, Wisła - km 736) 1, 1 Baseny portowe i nabrzeża Port Zimowy składa się z kanału wejściowego oraz jednego basenu. Długość kanału to 320 m, szerokość minimalna 30 m. Basen o powierzchni 3,8 ha wyposażony w nabrzeże wzmocnione ścianką larsenową z oczepem betonowym długości 160 m oraz dalbowisko składające się z dwóch rzędów dalb o długości 170 m. 2 Place składowe i magazyny Place składowe wzdłuż nabrzeża o szerokości 25 m, 3 Najważniejsze urządzenia Pochylnia wyposażona w 5 wózków. Szerokość pochylni 50 m. przeładunkowe Toruń Port Drzewny Toruń (zimowisko) (L, Wisła - km 744) 1 1 Baseny portowe i nabrzeża Port Drzewny składa się z kanału wejściowego o powierzchni 11,37 ha oraz z basenu o powierzchni 59,39 ha, 2 Place składowe i magazyny Brak 3 Najważniejsze urządzenia Brak przeładunkowe Solec Kujawski (L, Wisła km) 1, 8 1 Baseny portowe i nabrzeża Nabrzeże larsenowe z oczepem betonowym długości 110 m 2 Place składowe i magazyny Plac składowy 0,3 ha 3 Najważniejsze urządzenia Dwa dźwigi przeładunkowe przeładunkowe Bydgoszcz Żegluga Bydgoska (L, Wisła - km 772, Brda - km 5) 1, 9, 10 1 Baseny portowe i nabrzeża Port zlokalizowany w km 5,1 rzeki Brdy. Wejście do portu ograniczają most kolejowy na trasie Toruń-Bydgoszcz (km 3,1 Brdy), którego prześwit pionowy nad WWŻ wynosi 7

8 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka 326 cm oraz śluza Czersko Polskie nr 1, której długość użytkowa wynosi 117,9 m oraz szerokość 12,0 m. Port położony jest w odnodze (starorzeczu) rzeki Brdy. Basen portowy zajmuje powierzchnię 5,8 ha i ma kształt litery L. Nabrzeże ma długości 420 m, 2 Place składowe i magazyny Place składowo o powierzchni ok. 1,3 ha 3 Najważniejsze urządzenia Dwa żurawie o zdolności przeładunkowej 60 t/h przeładunkowe Bydgoszcz Fordon (L, Wisła - km 774,9) 1, 11 1 Baseny portowe i nabrzeża Nabrzeża nieutwardzone położone bezpośrednio przy brzegu rzeki Wisły. Długość nabrzeży wynosi 2x100 m. W porcie znajduje się niewielki basen o powierzchni ok. 0,4 ha (wraz z kanałem wejściowym). 2 Place składowe i magazyny Place składowo magazynowe o powierzchni ok. 0,6 ha 3 Najważniejsze urządzenia Brak danych przeładunkowe Chełmno Port Świecie (L, Wisła - km 807) 1, 11 1 Baseny portowe i nabrzeża Powierzchnia basenu ok. 0,75 ha. 2 Place składowe i magazyny Place składowe o powierzchni 1,5 ha. 3 Najważniejsze urządzenia przeładunkowe Trzy Dźwigi 20 t, Dźwig pływający 18 t, Możliwa obsługa ro-ro oraz ładunków wielkogabarytowych. Pochylnia o szerokości 55 m. Grudziądz port (P, Wisła - km 834,5) 1, 12 1 Baseny portowe i nabrzeża Port nieczynny, w trakcie modernizacji. Oddzielony od Wisły zaporą ziemną, zbudowaną na czas remontu. Powierzchnia basenu 1,1 ha, długość nabrzeża 300 m. 2 Place składowe i magazyny b.d. 3 Najważniejsze urządzenia b.d. przeładunkowe Tczew port (L, Wisła - km 909) 1, 13 1 Baseny portowe i nabrzeża Port składa się z jednego dużego basenu o powierzchni 2,8 ha, który dzielą dwie firmy PBW oraz Admiral Boats. Część wejściowa o powierzchni 1,1 ha należy do PBW wraz z nabrzeżami o długości ok. 100 m. Część prywatna ma powierzchnię 1,7 ha oraz nabrzeża długości 160 m. 2 Place składowe i magazyny Brak informacji (stocznia w trakcie modernizacji) 3 Najważniejsze urządzenia Brak informacji (stocznia w trakcie modernizacji) przeładunkowe Gdańsk (Martwa Wisła km 11,5) 14 1 Baseny portowe i nabrzeża Powierzchnia całkowita portu 6,52 km 2, Akweny 4,13 km2, Długość nabrzeży 23,7 km, 2 Place składowe i magazyny Powierzchnia magazynowa 107 tys. m2, Powierzchnia składowa 549,5 tys. m2, 3 Najważniejsze urządzenia przeładunkowe Port dysponuje dużą ilością urządzeń przeładunkowych do obsługi ładunków masowych, drobnicowych, wielkogabarytowych i sztuk ciężkich. Malbork (P, Nogat km 22,8) 1, 15 1 Baseny portowe i nabrzeża Port posiada nabrzeża bezpośrednio wzdłuż brzegu rzeki oraz niewielki basen portowy. Długość nabrzeży ok. 780 m. Powierzchnia basenu 0,7 ha. Wykorzystanie portu limitują dwie budowle: Śluza Biała Góra km 0,41 (długość 57,0 m, szerokość 9,53 m) oraz most drogowy w miejscowości Kępki km 51,60 (prześwit pionowy 3,30 m przy WWŻ) 2 Place składowe i magazyny Place składowe o powierzchni ok. 3,5 ha w większości 8

9 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka nieużywane i zaniedbane. 3 Najważniejsze urządzenia przeładunkowe brak Elbląg (rzeka Elbląg km 6) 1, 16 1 Baseny portowe i nabrzeża Powierzchnia ogólna portu 470 ha, 5 basenów portowych, Długość nabrzeży towarowych 2,2 km Długość nabrzeży pasażerskich 0,3 km, Obrotnica dla statków o długości 120 m Stocznia remontowa 5 przystani jachtowych 2 Place składowe i magazyny Powierzchnia składowa 3,1 ha, Plac składowy kontenerów (20 i 40 stopowych) do 100 sztuk w jednej warstwie, 3 Najważniejsze urządzenia przeładunkowe Powierzchnia magazynowa 2880 m2 Bocznica kolejowa, Suwnica przeładunkowa o udźwigu 150 t, Rampa ro-ro o szerokości 12 m, Źródła: 1. Informacje obliczone przy wykorzystaniu narzędzi umieszczonych na stronie 2. Na podstawie informacji przekazanych przez Zarządu Mienia Miasta Stołecznego Warszawy; 3. Na podstawie informacji pozyskanych z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie; 4. Na podstawie strony internetowej 5. Na podstawie strony internetowej 6. Na podstawie strony internetowej 7. Na podstawie informacji uzyskanych od właściciela firmy P.H.U. ASBUD; 8. Na podstawie strony internetowej 9. Na podstawie informacji pozyskanych z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu; 10. Na podstawie informacji pozyskanych z Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o. o.; 11. Na podstawie informacji pozyskanych z firmy Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa; 12. Na podstawie informacji Urzędu Miasta Grudziądz; 13. Na podstawie informacji pozyskanych z firmy Admiral Boats S.A.; 14. Na podstawie strony internetowej 15. Na podstawie informacji pozyskanych z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku; 16. Na podstawie strony internetowej Warunki organizacyjno-prawne Warunki organizacyjno-prawne portów są mocno zróżnicowane. Generalnie dzielą się na dwie grupy: porty zarządzane przez instytucje państwowe oraz zarządzane przez podmioty prywatne. Większość dużych nabrzeży jest własnością prywatną lub jest dzierżawiona od Skarbu Państwa przez podmioty prywatne. Tabela 2. Charakterystyka organizacyjno-prawna portów Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Warszawa Port Siekierkowski (L, Wisła - km 507) 1, 2, 1 System organizacyjnoprawny Własność Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste portu 2 Podmioty zarządzające Użytkowanie wieczyste: RADAN Inwestor sp. z o.o. sp. k., infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne RADAN Inwestor sp. z o.o. sp. k., Warszawa Port Czerniakowski (L, Wisła - km 511) 1, 3, 1 System organizacyjnoprawny Miasto Stołeczne Warszawa portu 2 Podmioty zarządzające infrastrukturą Zarząd Mienia m. st. Warszawy, bosmanat portu Klub REJS PTTK 3 Podmioty eksploatacyjne Miasto Stołeczne Warszawa oraz instytucje miejskie jak kluby 9

10 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka żeglarskie itp. Warszawa Port Praski (P, Wisła - km 513) 1, 4, 1 System organizacyjnoprawny portu Port Praski sp. z o.o. Skarb Państwa (teren KRP) 2 Podmioty zarządzające Port Praski sp. z o.o. infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Port Praski sp. z o.o. Komisariat Rzeczny Policji, Warszawa Port Żerański (P, Wisła - km 521,5) 1, 5, 1 System organizacyjnoprawny Basen główny, zimowy oraz basen nr 2 - Własność spółki prawa portu handlowego - Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. (100% udziałów Skarb Państwa) Basen nr 1 oraz nr 2 Skarb Państwa Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka PBW w Warszawie S.A. RZGW Warszawa 2 Podmioty zarządzające infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne PBW w Warszawie S.A., UŻŚ Warszawa, RZGW Warszawa, WOPR, Podmioty prywatne 1 System organizacyjnoprawny portu 2 Podmioty zarządzające infrastrukturą Płock Port Radziwie (L, Wisła - km 633) 1, 5, 6 Własność Skarbu Państwa. Dzierżawcy: - Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku sp. z o.o., - Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A., - Żegluga Wyszogrodzka (Jerzy Pielaciński), - Silopol Płock sp. z o.o. - Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. - Żegluga Wyszogrodzka Jerzy Pielaciński - Silopol Płock sp. z o.o. 3 Podmioty eksploatacyjne - Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. - Żegluga Wyszogrodzka Jerzy Pielaciński - Silopol Płock sp. z o.o. Płock Port P.H.U. ASBUD (P, Wisła - km 634) 1, 5, 7, 1 System organizacyjnoprawny portu nabrzeże - Skarb Państwa Miasto Płock przymostek - Agencja Mienia Wojskowego 2 Podmioty zarządzające nabrzeże dzierżawca P.H.U. ASBUD (Zbigniew Turkowski) infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne nabrzeże P.H.U. ASBUD Zbigniew Turkowski Włocławek port (L, Wisła - km 676) 1, 5, 1 System organizacyjnoprawny Skarb Państwa RZGW Warszawa portu 2 Podmioty zarządzające RZGW Warszawa Inspektorat we Włocławku infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Inspektorat we Włocławku, PBW w Warszawie S.A. (w trakcie akcji lodołamania) Toruń Port Zimowy + stocznia (L, Wisła - km 736) 1, 8, 1 System organizacyjnoprawny Skarb Państwa RZGW Gdańsk portu 2 Podmioty zarządzające RZGW Gdańsk Nadzór Wodny Toruń infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Nadzór Wodny Toruń Komenda Miejska Policji w Toruniu Komisariat Wodny Rejonowa jednostka WOPR w Toruniu 10

11 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Gospodarstwo Pomocnicze w Toruniu (RZGW Gdańsk) Toruń Port Drzewny Toruń (zimowisko) (L, Wisła - km 744) 1, 8, 1 System organizacyjnoprawny Skarb Państwa RZGW Gdańsk portu 2 Podmioty zarządzające infrastrukturą RZGW Gdańsk dzierżawi teren dla Warszawskiej Prowincji Redemptorystów 3 Podmioty eksploatacyjne Warszawska Prowincja Redemptorystów Solec Kujawski (L, Wisła km) 1, 9, 1 System organizacyjnoprawny Prywatne Solbet sp. z o.o. portu 2 Podmioty zarządzające Solbet sp. z o.o. infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Solbet sp. z o.o. Bydgoszcz (L, Wisła - km 772, Brda - km 5) 1, 10, 1 System organizacyjnoprawny Własność Grupy OT Logistics portu 2 Podmioty zarządzające Żegluga Bydgoska sp. z o.o. infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Żegluga Bydgoska sp. z o.o. Bydgoszcz Fordon (L, Wisła - km 774,9) 1, 11, 1 System organizacyjnoprawny Prywatny - Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa portu 2 Podmioty zarządzające Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa Chełmno Port Świecie (L, Wisła - km 807) 1, 11, 1 System organizacyjnoprawny Prywatny Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa portu 2 Podmioty zarządzające Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa Grudziądz port (P, Wisła - km 834,5) 1, 12, 1 System organizacyjnoprawny Miasto Grudziądz portu 2 Podmioty zarządzające brak infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne brak Tczew port (L, Wisła - km 909) 1, 13, 1 System organizacyjnoprawny portu Port jest własnością dwóch podmiotów: - prywatny Admiral Boats S.A. (dawna Stocznia w Tczewie) 2 Podmioty zarządzające infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne - Admiral Boats S.A. - PBW w Tczewie 1 System organizacyjnoprawny portu - Skarb Państwa PBW w Tczewie (w likwidacji) Port pod zarządem dwóch podmiotów: - Admiral Boats S.A. - Likwidatora Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego Tczew sp. z o.o., Gdańsk (Martwa Wisła km 11,5) 1, 14 Własność spółki prawa handlowego Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. którego udziałowcami są: Skarb Państwa (98%), Gmina Gdańsk oraz uprawnieni pracownicy 2 Podmioty zarządzające Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Port Gdański Eksploatacja SA, Gdański Terminal Kontenerowy SA, 11

12 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka DCT Gdańsk SA, Naftoport Sp. z o.o., Malbork (P, Nogat km 22,8) 1, 10, 1 System organizacyjnoprawny Własność Grupy OT Logistics portu 2 Podmioty zarządzające Żegluga Bydgoska sp. z o.o. infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Żegluga Bydgoska sp. z o.o. Elbląg (rzeka Elbląg km 6) 1, 15, 1 System organizacyjno- Skarb Państwa Miasto Elbląg prawny portu 2 Podmioty zarządzające infrastrukturą 3 Podmioty eksploatacyjne Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. KMTP SERVICE POLSKA sp. z o.o. Żegluga Gdańska Sp. z o.o. Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. Źródła: 1. Informacje dostępne na stronie internetowej 2. Informacje od właściciela firmy REDAN Inwestor sp. zo.o., sp.k.; 3. Na podstawie informacji przekazanych przez Zarządu Mienia Miasta Stołecznego Warszawy; 4. Na podstawie strony internetowej 5. Na podstawie informacji pozyskanych z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie; 6. Na podstawie strony internetowej 7. Na podstawie informacji uzyskanych od właściciela firmy P.H.U. ASBUD; 8. Na podstawie informacji pozyskanych z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku; 9. Na podstawie strony internetowej 10. Na podstawie informacji pozyskanych z Żeglugi Bydgoskiej Sp. zo.o.; 11. Na podstawie informacji pozyskanych z firmy Wir-Bud Zakład Wydobycia Kruszywa; 12. Na podstawie informacji Urzędu Miasta Grudziądz; 13. Na podstawie informacji pozyskanych z firmy Admiral Boats S.A.; 14. Na podstawie strony internetowej 15. Na podstawie strony internetowej Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. (spółka Gminy i Miasta Elbląg) 2.3. Warunki ekonomiczne W polskich portach śródlądowych taryfy portowe (o ile są dostępne) odnoszą się do obsługi małych jednostek turystycznych. Warunki finansowe postoju i obsługi przeładunkowej statków są każdorazowo uzgadniane z właścicielem nabrzeża. Brak jest jednolitych stawek opłat nawet w przypadku nabrzeży należących do różnych oddziałów RZGW, tj. taryfa RZGW w Gdańsku jest inna niż taryfa RZGW w Warszawie. W portach morskich w Gdańsku i Elblągu są dostępne taryfy związane z obsługą statków morskich. Tabela 3. Charakterystyka ekonomiczna portów Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Warszawa (Port Czerniakowski) 1 Taryfy portowe Opłaty cumownicze dla małych jednostek (do 50 zł za dobę) 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu Woda, ścieki wg. taryfy dostawcy. Płock (Port Radziwie) 1 Taryfy portowe Brak 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu Cumowanie statków za zgodą i wg. cenników właścicieli nabrzeży: Silopol, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Żegluga Wyszogrodzka. Włocławek 1 Taryfy portowe opłata za śluzowanie do 15,54 zł/jednostkę 12

13 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka opłaty za postój w basenie (taryfa RZGW w Warszawie) - 1zł/mb/dobę. 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu opłaty za media zgodnie z licznikami. Toruń (Port Zimowy) 1 Taryfy portowe taryfa RZGW w Gdańsku stawki roczne (minimalne) wynoszą: do 5m 2 pokładu zł+vat do 15m 2 pokładu zł+vat powyżej 15m 2 pokładu zł+vat 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu do uzgodnienia z dostawcami mediów Solec Kujawski 1 Taryfy portowe brak 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu Cumowanie statków za zgodą właściciela nabrzeża firmy Solbet Bydgoszcz 1 Taryfy portowe Brak taryfy portowej 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu 1 Taryfy portowe brak 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu 1 Taryfy portowe brak 2 Dodatkowe opłaty dla brak klientów portu Cumowanie i obsługa przeładunkowa statków za zgodą właściciela nabrzeża firmy Żegluga Bydgoska (Grupa OT Logistics) Świecie Cumowanie statków za zgodą właściciela nabrzeża firmy Wir- Bud Grudziądz Tczew (przystań pasażersko żeglarska) 1 Taryfy portowe postój 5 zł za każde kolejne 5 m długości jednostki cumującej 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu b.d. 1 Taryfy portowe brak 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu Malbork Cumowanie i obsługa przeładunkowa statków za zgodą właściciela nabrzeża firmy Żegluga Bydgoska (Grupa OT Logistics) Elbląg 1 Taryfy portowe Taryfa Opłat Portowych Zarządu Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. Opłaty tonażowe: statki żeglugi morskiej do 0,25 EUR/GT statki żeglugi śródlądowej do 0,05 EUR/GT Opłaty przystaniowe: statki żeglugi morskiej do 0,16 EUR/GT statki żeglugi śródlądowej do 0,10 EUR/GT opłata pasażerska 0,25 EUR/pasażera 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu Za najem nabrzeża - 20,00zł/mb miesięcznie + VAT Za pobieranie w porcie energii elektrycznej pobiera się opłaty od ilości dostarczonych kwh według stawek miejscowych zakładów energetycznych powiększony o 10 % narzutu 1 P=LOA BOA [m 2 ] 13

14 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Gdańsk 1 Taryfy portowe Taryfa opłat portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA Opłaty tonażowe: statki żeglugi morskiej do 0,64 EUR/GT statki żeglugi śródlądowej do 0,48 EUR/GT Opłaty przystaniowe: statki żeglugi morskiej do 0,11 EUR/GT statki żeglugi śródlądowej do 0,06 EUR/GT opłata pasażerska do 1,10 EUR/pasażera 2 Dodatkowe opłaty dla klientów portu Stawki opłat tonażowych obejmują opłatę za odbiór odpadów ze statków. Statki żeglugi portowej i śródlądowej w ruchu krajowym są zwolnione z opłaty pasażerskiej. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA pobiera opłaty na fundusz socjalny i kulturalny dla marynarzy w wysokości EUR 0,005/GT. Opłata nie może przekroczyć jednorazowo EUR 70, Warunki środowiskowe Analiza warunków środowiskowych pokazała, że z analizowanych portów jedynie Port Gdańsk posiada informacje na temat oddziaływania portu na środowisko. Zebrane dane pokazują właściwy poziom monitoringu środowiskowego. Istotnym ograniczeniem jest fakt, że w porcie nie wdrożono zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego. Brak jest również sytemu zasilania statków z nabrzeża. Pozytywnie należy odbierać wysoki 46% udział kolei w obsłudze zapleczowej portu. Tabela 4. Charakterystyka środowiskowa portów Lp. Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika Krótka charakterystyka Gdańsk 1 Całkowite zużycie energii, Et 0,0495 GJ/ton Całkowite zużycie: GJ [w tym mocy cieplnej: ,70 GJ] Termalne źródła zasilania: 1) zewnętrzne: ,70 GJ 2) produkcja własna: ,00 GJ 2 Zużycie energii kopalnych, Ef Energia z paliw kopalnych stanowi około 89 % całkowitej dostarczanej energii. Według przepisów Ministerstwa Finansów udział odnawialnych źródeł energii 0,0441 GJ/ton w ogólnej produkcji energii powinien zwiększyć się w następujący sposób: 1) 10,9% za rok ) 11,4% za rok ) 11,9% za rok ) 12,4% za rok ) 12,9% za rok Całkowite zużycie wody, Zużycie ogółem: ,43 m 3 Qwater Źródła wody: 0,009 m 3 /ton 1) zewnętrzne: ,29 m 3 2) produkcja własna: ,14 m 3 14

15 Lp. Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika Krótka charakterystyka 4 Zarządzanie wodą ściegową 191,7 m 0, m ze statków, 3 /ton 3 ścieków zostało przyjętych Qbilge ze statków. 5 Wskaźnik dla wody 8,73 % całkowitej ,00 m opadowej, Rstorm powierzchni 2 6 Ilość opadów Przedsiębiorstwa portowe samodzielnie zarządzają odpadami. niepodlegających Dane niedostępne recyklingu, Qnrw 7 Częstotliwość przeładunków, Rts 8 Częstotliwość mocy brzegowej, Rsp 9 Zużycie mocy brzegowej, Rspu 0,85 0 % 0% 10 Przypadkowe 5 zanieczyszczenia, Nacc 11 Występowanie EMS, EMS No Struktura ruchu od zaplecza (wyłączając rurociągi): Tory: 46 % Drogi: 54 % Moc brzegowa jest niedostępna dla statków. Dla Przedsiębiorstwa portowego dostępne jest 15 stacji energetycznych z mocą max 40 kw. 15

16 3. Charakterystyka społeczno-gospodarcza i transportowa otoczenia portów W danym rozdziale poddano analizie wybrane porty Wisły pod względem uwarunkowań społeczno gospodarczych oraz transportowych. Syntetyczne porównanie portów w formie tabelarycznej podzielono według następujących kryteriów: potencjał demograficzny, tj. liczba ludności mieszkająca w obszarze ciążącym do portu; potencjał gospodarczy, tj. wielkość produkcji przemysłowej w obszarze ciążącym do portu; potencjał transportowy, tj. najważniejsze dane dotyczące jakości infrastruktury transportowej łączącej port z jego zapleczem Potencjał demograficzny Obszar geograficzny, który stanowi potencjalne zaplecze badanych portów rzecznych i morskich, obejmuje razem ok. 10 mln ludności, z czego prawie połowa zamieszkuje region Warszawy. Region ten jest również najszybciej rozwijającym się regionem w Polsce. Tabela 5. Potencjał demograficzny portów Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Warszawa+Płock 1 Liczba ludności w obszarze ciążącym do portu województwo mazowieckie ludność -5,274 mln osób 2 Przewidywane zmiany demograficzne w perspektywie 2020 r. +2,54% Włocławek+Toruń+Bydgoszcz+Świecie+Grudziądz 1 Liczba ludności w obszarze ciążącym do portu województwo kujawsko-pomorskie ludność -2, 098 mln osób 2 Przewidywane zmiany -0,90% demograficzne w perspektywie 2020 r. Tczew+Malbork+Elbląg+Gdańsk 1 Liczba ludności w obszarze ciążącym do portu województwo pomorskie + powiaty: braniewski, elbląski, iławski i ostródzki 2 Przewidywane zmiany demograficzne w perspektywie 2020 r. ludność -2,577 mln osób +1,38% 3.2. Potencjał gospodarczy Potencjał gospodarczy obszaru prawdopodobnego zaplecza badanych portów rzecznych i morskich jest zróżnicowany gospodarczo. Zdecydowanie największa produkcja, liczona w PKB per capita, cechuje region warszawski. Pozostałe regiony mają średnią produkcję o 40-50% mniejszą. Do 2020 r. przewiduje się utrzymanie tendencji rozwojowych gospodarki na średnim poziomie ok. 2%. 16

17 Tabela 6. Potencjał gospodarczy portów Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Warszawa+Płock 1 Mierniki produkcji przemysłowej w obszarze ciążącym do portu (PKB, EUR) województwo mazowieckie PKB per capita EUR 2 Najważniejsze podmioty gospodarcze w obszarze ciążącym do portu 3 Przewidywane zmiany potencjału gospodarczego w perspektywie 2020 r. 1 Mierniki produkcji przemysłowej w obszarze ciążącym do portu (PKB, EUR) 2 Najważniejsze podmioty gospodarcze w obszarze ciążącym do portu 3 Przewidywane zmiany potencjału gospodarczego w perspektywie 2020 r. 1 Mierniki produkcji przemysłowej w obszarze ciążącym do portu (PKB, EUR) 2 Najważniejsze podmioty gospodarcze w obszarze ciążącym do portu 3 Przewidywane zmiany potencjału gospodarczego w perspektywie 2020 r. PKN Orlen SA, Boryszew SA, Technicolor Polska Sp. z o.o., CNH Polska Sp. z o.o., LG Electronics Mława Sp. z o.o., Man Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Tetra Pak Sp. z o.o., Danfoss Poland Sp. z o.o., PKB per capita EUR (+2,09%) Włocławek+Toruń+Bydgoszcz+Świecie+Grudziądz województwo kujawsko-pomorskie PKB per capita EUR Flextronics International Poland Sp. z o.o., Grupa TZMO SA, Mondi Świecie SA, Grupa Anwil SA, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA, ThyssenKrupp Energostal SA, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, Grupa Apator SA, PKB per capita EUR (+1,93%) Tczew+Malbork+Elbląg+Gdańsk województwo pomorskie + powiaty: braniewski, elbląski, iławski i ostródzki PKB per capita EUR Grupa Lotos SA, Crist SA, Grupa Energa SA, International Paper - Kwidzyn Sp. z o. o., Jysk Sp. z o.o., Organika SA, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna PKB per capita EUR (+1,92%) 3.3. Potencjał transportowy Większość portów oferuje dostęp do dróg kołowych oraz kolejowych. W wielu portach bezpośrednio przy nabrzeżach znajdują się bocznice kolejowe a place składowe są utwardzone i połączone z drogami asfaltowymi. Brak natomiast jasnych planów inwestycyjnych odnośnie infrastruktury dostępu do portu w perspektywie do 2020 r. Istniejące plany inwestycyjne nie uwzględniają portów, jako ważnych węzłów komunikacyjnych. 17

18 Tabela 7. Potencjał transportowy portów Lp. Kategoria Krótka charakterystyka Warszawa Port Siekierkowski (L, Wisła - km 510) 1, 2, 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI i II korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Port znajduje się 400 m od Mostu Siekierkowskiego w górę rzeki (droga wojewódzka 724), 3,5 km od drogi krajowej nr 7 oraz 3,7 km od drogi krajowej nr 2 3 Dostęp kolejowy do portu W odległości 2 km w linii prostej od portu znajduje się bocznica kolejowa Elektrociepłowni Siekierki, do której dostarczany jest węgiel. 4 Przewidywane zmiany Według informacji uzyskanej w Urzędzie Miejskim Mokotów MS infrastruktury dostępu do Warszawa nie przewiduje się inwestycji związanych portu w perspektywie z infrastrukturą w rejonie Portu Siekierkowskiego r. Warszawa Port Czerniakowski (L, Wisła - km 511) 2 1 Port przeznaczony dla turystów Warszawa Port Praski (P, Wisła - km 513) 3 1 Port przeznaczony pod zabudowę mieszkalno-biurową Warszawa Port Żerański (P, Wisła - km 521,5) 1, 4, 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI i II korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośrednia dostępność drogowa, z portu odległość do krajowej drogi S8 wynosi 1,5 km. 3 Dostęp kolejowy do portu W porcie znajdują się dwie duże bocznice kolejowe, jedna w basenie głównym przy placach składowych węgla na całej długości nabrzeży. Druga wzdłuż basenów 1, 2, 3 4 Przewidywane zmiany Brak zmian w infrastrukturze portu. infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Płock Port Radziwie (L, Wisła - km 633) 1 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Port w bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych nr 60 i 62 oraz ok. 33 km od autostrady A1. 3 Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio do portu prowadzi linia kolejowa. W porcie znajdują się trzy bocznice kolejowe. Jedna doprowadzona jest do Stoczni Centromost oraz dwie do nabrzeży firmy Silopol Płock sp. z o. o. 4 Przewidywane zmiany infrastruktury dostępu do portu w perspektywie Brak zmian w infrastrukturze portu r. Płock Port P.H.U. ASBUD (P, Wisła - km 634) 1, 5, 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Tama pełniąca funkcję przymostku strategicznego, który bezpośrednio sąsiaduje z portem oraz droga, która do niego prowadzi, uznane są za drogę wojewódzką o strategicznym znaczeniu. Port leży w odległości ok. 3 km od dróg krajowych nr 60 i 62 oraz ok. 36 km od autostrady A1. 3 Dostęp kolejowy do portu Brak bocznicy kolejowej zarówno w porcie jak i w bezpośrednim sąsiedztwie. Najbliżej znajdują się bocznice kolejowe w Porcie Radziwie (drogą kołową ok. 5,5 km) oraz bocznica miejska (drogą kołową ok. 4,5 km). 18

19 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka 4 Przewidywane zmiany Teren uznany za zalewowy bez możliwości rozbudowy portu. infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Włocławek port (L, Wisła - km 676) 4 1 Port Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczony wyłącznie dla jednostek RZGW oraz firm wykonujących prace na zlecenie RZGW. Jest dostęp drogowy (droga krajowa nr 62), brak natomiast dostępu do linii kolejowej. Toruń Port Zimowy + stocznia (L, Wisła - km 736) 1, 6, 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej z placów składowych. W odległości 0,5 km od portu znajduje się droga krajowa nr 91. Droga ta prowadzi do drogi ekspresowej S10 oraz autostrady A1 (odległość 9,5 km) 3 Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio w porcie nie znajduje się żadna bocznica kolejowa. Najbliższa bocznica znajduje się po drugiej stronie Wisły w odległości 1,8 km drogą kołową od portu (Stacja Towarowa PKP Toruń). 4 Przewidywane zmiany Brak zmian infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Toruń Port Drzewny Toruń (zimowisko) (L, Wisła - km 744) 7 1 Port Drzewny przeznaczony jest pod turystykę (mariny) oraz teren rekreacyjno - wypoczynkowy z dużą ilością terenów zielonych. Brak perspektywy rozwoju usług transportowych w porcie. Solec Kujawski (L, Wisła km) 1, 8, 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej z placów składowych. W odległości 3,3 km od portu biegnie droga krajowa nr 10 3 Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio w firmie, która jest właścicielem portu znajdują się dwie bocznice kolejowe. Najbliższa położona jest 150 m od nabrzeża. 4 Przewidywane zmiany Brak zmian infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Bydgoszcz (L, Wisła - km 772, Brda - km 5) 1, 9, 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej z placów składowych. W odległości 0,7 km od nabrzeża znajduje się droga krajowa nr Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio w porcie nie znajduje się żadna bocznica kolejowa. Najbliższa bocznica znajduje się w odległości 0,8 km drogą kołową od portu (Stacja PKP Bydgoszcz Wschód). 4 Przewidywane zmiany infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Budowa drogi ekspresowej S5 oraz S10 przebiegających przez miasto Bydgoszcz. Modernizacja linii kolejowej C-E65 Gdynia - Inoworcław - Zduńska Wola - Tarnowskie Góry - Pszczyna 1 Położenie portu w sieci TET-T Bydgoszcz Fordon (L, Wisła - km 774,9) 1, 9, Port wpisuje się w VI korytarz transportowy 19

20 Lp. Kategoria Krótka charakterystyka 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośredni dostęp do drogi nieutwardzonej z placów składowych. W odległości 0,2 km od nabrzeża znajduje się droga utwardzona, natomiast w odległości 0,4 km od nabrzeża znajduje się droga krajowa nr Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio w porcie nie znajduje się żadna bocznica kolejowa. Najbliższa bocznica znajduje się w odległości 1,3 km drogą kołową od portu (Stacja PKP Bydgoszcz Fordon). 4 Przewidywane zmiany infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Planowana budowa drogi ekspresowej S5 oraz S10 przebiegających przez miasto Bydgoszcz. Modernizacja linii kolejowej C-E65 Gdynia - Inoworcław - Zduńska Wola - Tarnowskie Góry - Pszczyna Chełmno Port Świecie (L, Wisła - km 807) 1 1 Położenie portu w sieci Port wpisuje się w VI korytarz transportowy TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej z placów składowych. W odległości 1,5 km od portu znajduje się droga krajowa nr Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio w porcie nie znajduje się żadna bocznica kolejowa. Najbliższa bocznica znajduje się w odległości 3,8 km drogą kołową od portu (Stacja Towarowa PKP Świecie - Przechówko). 4 Przewidywane zmiany infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Port prywatny bez planu modernizacji. Grudziądz (P, Wisła - km 834,5) 1, 10, Port wpisuje się w VI korytarz transportowy 1 Położenie portu w sieci TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej z placów składowych. W odległości 0,3 km od portu znajduje się droga krajowa nr Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio w porcie nie znajduje się żadna bocznica kolejowa. Najbliższa bocznica znajduje się w odległości 1,5 km drogą kołową od portu (Dworzec PKP Grudziądz Główny). 4 Przewidywane zmiany infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. Port przeznaczony na marinę głównie dla turystów. Budowa mariny w trakcie realizacji. Tczew port (L, Wisła - km 909) 1, 11, Port wpisuje się w VI korytarz transportowy 1 Położenie portu w sieci TET-T 2 Dostęp drogowy do portu Bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej z placów składowych. W odległości ok. 2 km od portu znajduje się droga krajowa nr 91, natomiast w odległości ok. 9 km autostrada A1. 3 Dostęp kolejowy do portu Bezpośrednio w porcie znajduje się bocznica kolejowa w bardzo złym stanie. Natomiast w odległości 0,7 km (drogą kołową) znajduje się Dworzec PKP w Tczewie. 4 Przewidywane zmiany infrastruktury dostępu do portu w perspektywie 2020 r. 1 Położenie portu w sieci TET-T W chwili obecnej prowadzone są prace projektowe przystosowujące teren stoczni dla potrzeb nowego właściciela. Zarząd Spółki planuje na początek wykorzystać istniejącą infrastrukturę i w zależności od potrzeb ją rozbudowywać. W perspektywie najbliższych 7 lat nie są planowane duże inwestycje, jedynie renowacja istniejącej infrastruktury. Gdańsk Port Wewnętrzny (Martwa Wisła km 11,5) 1, 12, Port wpisuje się w VI korytarz transportowy 20

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce Klient: Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 80-810

Bardziej szczegółowo

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb 1 1. śegluga towarowa... 3 1.1 Przystosowanie całego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 do wymogów II klasy Ŝeglowności...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) WARSZAWA, LIPIEC 2013 R. 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ KIN-4101-003-00/2014 Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Strategia programowa. Spis treści

Strategia programowa. Spis treści Spis treści 1 Podstawa opracowania... 6 1.1 Formalna:... 6 1.2 Prawna:... 6 1.3 Merytoryczna:... 8 1.3.1 Na szczeblu krajowym:... 8 1.3.2 Dla Województwa Pomorskiego:... 8 1.3.3 Dla Województwa Wielkopolskiego:...

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne infrastruktury transportowej w Polsce część 2

Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne infrastruktury transportowej w Polsce część 2 Transport w Logistycznych Łańcuchach Dostaw wykład 03 Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne układu sieci infrastruktury transportowej w Polsce część 2 dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020. Gdańsk, 2014. Strona 1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014 2020 Gdańsk, 2014 Spis treści 1. Spis skrótów... 5 2. Podsumowanie zarządcze... 6 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek

Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Luty 2011

Bardziej szczegółowo