Jak powstaje plan inwestycji w gminie?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak powstaje plan inwestycji w gminie?"

Transkrypt

1 Jak powstaje plan inwestycji w gminie? Gminy należą do najbardziej prężnych inwestorów w naszym kraju. W ostatnich latach dzięki nim zbudowano wiele wodociągów, dróg, szkół itp. Niestety, potrzeby lokalnych społeczności są większe niż możliwości ich zaspokojenia. Trzeba więc dokonywać nierzadko bolesnego wyboru kolejności realizowanych inwestycji. Podczas zajęć uczniowie uczestniczą w symulacji obrad Rady Gminy, mających na celu przyjęcie planu inwestycji na najbliższy rok. Cele Po zajęciach uczniowie powinni umieć: wyjaśnić, jakie są kompetencje i zadania inwestycyjne gmin; opisać procedurę przyjęcia planu inwestycji w gminie. Środki dydaktyczne 1. Zasady symulacji Przyjęcie planu inwestycji. 2. Tekst Jak powstaje plan inwestycji w naszej gminie?. 3. Instrukcja dla radnych. 4. Instrukcja dla przewodniczącego Rady Gminy. 5. Projekt planu inwestycji przygotowany przez Zarząd Gminy. 6. Komisja komunikacji miejskiej propozycje inwestycji. 7. Komisja zieleni miejskiej propozycje inwestycji. 8. Komisja oświaty. 9. Komisja kultury i sportu. 10. Komisja bezpieczeństwa i porządku. Przebieg zajęć 1. Poproś uczniów, aby w ciągu 3 minut wypisali na kartkach rzeczy, które chcieliby posiadać. Następnie spytaj, co powoduje, że obecnie nie mogą ich mieć. Zakres pragnień jest znacznie szerszy od możliwości ich zaspokojenia. Odnieś tę sytuację do gminy. Spytaj uczniów, co zmieniliby w swojej gminie. Wyjaśnij, że celem podejmowanych przez gminę inwestycji jest najczęściej zbudowanie lub zakupienie czegoś, co będzie służyło wszystkim mieszkańcom, np. wodociągu, szkoły, domu kultury. 2. Przeprowadź burzę mózgów, zadając uczniom pytanie: Jakie kryteria powinny być brane pod uwagę przy opracowywaniu i przyjęciu planu inwestycji w naszej gminie?. Powiedz, że prace nad budżetem odbywają się zgodnie z zasadami zapisanymi w Ustawie o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (materiał pomocniczy nr 1). Poproś o przeczytanie fragmentów ustawy, następnie poleć kilku uczniom ich zreferowanie. 3. Poinformuj uczniów, że wezmą udział w symulacji obrad Rady Gminy poświęconych planowi inwestycyjnemu. Podziel uczniów na pięć grup stanowiących komisje Rady oraz wybierz jedną osobę, która będzie pełniła funkcję przewodniczącego Rady (kryterium wyboru może być np. umiejętność sprawnego prowadzenia zebrań). Rozdaj każdej grupie odpowiednio jeden materiał pomocniczy spośród materiałów nr 6 10, a oprócz tego wszystkim uczniom materiał pomocniczy nr 3 ( Instrukcja dla radnych ) oraz materiał pomocniczy nr 5 ( Projekt planu inwestycji przygotowany przez Zarząd ). Uczniowi grającemu rolę przewodniczącego Rady przekaż materiał pomocniczy nr 4 ( Instrukcja dla przewodniczącego Rady Gminy ). Poproś wszystkich o dokładne zapoznanie się z materiałami. Odpowiedz na ewentualne pytania. Ponieważ uczniowie powinni zapamiętać zasady symulacji, rozdaj im (lub użyj foliogramu) także materiały pomocnicze nr 1 i 2. Powiedz uczniom, że w trakcie symulacji muszą się ściśle trzymać obowiązujących zasad. Nie wolno im na przykład wymyślać dodatkowych źródeł dochodów dla swojej komisji. 4. Przed rozpoczęciem symulacji określ dokładnie czas rozpoczęcia i zakończenia obrad rady. W trakcie obrad interweniuj tylko w wyjątkowych wypadkach, oddając inicjatywę w ręce przewodniczącego. 5. Po zakończeniu symulacji przeprowadź z uczniami dyskusję na temat przebiegu obrad Rady Gminy. Skomentuj ich ewentualne pomyślne (uchwalenie planu inwestycyjnego) lub niepomyślne zakończenie. Spytaj, czy wszystkie komisje są zadowolone z ostatecznego rezultatu. Poproś uczniów, aby wymienili te sposoby zachowania radnych i przewodniczącego, które sprzyjały dobremu przebiegowi obrad, i te, które mu przeszkadzały. Sporządź wraz z uczniami listę reguł (i zapisz ją na tablicy), których przestrzeganie usprawniłoby obrady lub sprawiłoby, że przebiegałyby one w bardziej kulturalnej atmosferze. 6. Na zakończenie zajęć możesz poprosić kilku uczniów, aby przeprowadzili wywiad np. z przewodniczącym Rady Gminy i dowiedzieli się, jakie 228

2 kryteria wyboru inwestycji stosują radni w ich miejscowości. Pojęcia i terminy plan inwestycyjny inwestycje MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Zasady symulacji Przyjęcie planu inwestycji 1. Jeśli chcesz wprowadzić do planu inwestycji propozycję nie uwzględnioną przez Zarząd, zgłoś następujący wniosek: Zgłaszam wniosek o dopisanie do planu (treść propozycji) i jednoczesne wykreślenie (treść propozycji, która ma zostać wykreślona). 2. Jeśli chcesz zabrać głos, to podnieś rękę i czekaj, aż przewodniczący udzieli ci głosu. 3. Pamiętaj, że uzasadnienie wniosku nie może trwać dłużej niż 3 minuty. 4. Słuchaj uważnie zgłaszanych wniosków, abyś wiedział, co jest przedmiotem głosowania. 5. Zapisuj przegłosowane zmiany w tabeli, żeby znać ostateczną wersję planu inwestycji. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2 Jak powstaje plan inwestycji w naszej gminie? I Komisje Rady Gminy zgłaszają swoje propozycje Zarządowi. II Zarząd wybiera spośród zgłoszonych propozycji te, które uważa za najważniejsze, uwzględniając możliwości finansowe gminy (tzn. ilość pieniędzy, którą w budżecie gminy przeznaczono na inwestycje). W ten sposób powstaje projekt inwestycji. III Projekt ten jest rozpatrywany na posiedzeniu Rady Gminy. Radni mogą wprowadzić w nim zmiany, ale tylko takie, których koszty nie przekraczają sumy zaplanowanej w budżecie na inwestycje. Projekt po uwzględnieniu zmian przyjmowany jest przez radnych zwykłą większością głosów i jako gotowa lista inwestycji przewidzianych do realizacji włączany do budżetu gminy. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3 Instrukcja dla radnych Bierzecie udział w posiedzeniu Rady Gminy. Jego celem jest uchwalenie planu inwestycji, które znajdą się w przyszłorocznym budżecie. Na poprzednim posiedzeniu po wysłuchaniu opinii skarbnika przyjęliście, że w nadchodzącym roku na inwestycje można przeznaczyć nieprzekraczalną kwotę zł. Miesiąc temu komisje Rady przekazały Zarządowi swoje propozycje listy inwestycji. Ponieważ ich łączny koszt wynosił zł, nie wszystkie mogły zostać uwzględnione. Członkowie Zarządu wybrali jedynie te, które uznali za najpilniejsze i najbardziej potrzebne gminie. W ten sposób powstał projekt planu inwestycji. Sprawdźcie, czy wszystkie propozycje, które zgłaszała Zarządowi wasza komisja, zostały uwzględnione. Jeśli nie, możecie je teraz zgłosić ponownie. Ponieważ jednak kwota przeznaczona na inwestycje jest ciągle taka sama, zgłaszając propozycję nie uwzględnioną w projekcie przygotowanym przez Zarząd, musicie wskazać inną (najlepiej jedną lub co najwyżej dwie), którą należy z projektu wykreślić. Oczywiście koszt nowej propozycji musi być równy lub mniejszy niż koszt wykreślanej (możecie też wnioskować o częściową realizację zgłaszanej propozycji, zmniejszając w ten sposób jej koszt np. z do zł). Po zgłoszeniu takiej propozycji przez któregoś z członków komisji i krótkim jej uzasadnieniu (maksymalnie 3 minuty) przedstawiciel komisji, której propozycja ma zostać wykreślona, może jej bronić w 3-minutowym wystąpieniu. 229

3 Następnie przewodniczący Rady Gminy przeprowadza głosowanie w tej sprawie pytając: Kto jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez komisję (tu podaje nazwę komisji) w sprawie włączenia do planu inwestycji (tu podaje, co komisja proponuje włączyć) z jednoczesnym wykreśleniem propozycji zgłoszonej wcześniej przez komisję (tu podaje nazwę komisji, której propozycja ma zostać wykreślona). Jeśli większość radnych przyjmie nową propozycję, wpisuje się ją do projektu, wykreślając zarazem poprzednią. Po przegłosowaniu wszystkich proponowanych zmian przewodniczący Rady zarządza głosowanie nad planem; do jego przyjęcia potrzebna jest zwykła większość głosów. Projekt planu inwestycji przygotowany przez Zarząd jest zapisany w tabeli (materiał pomocniczy nr 5). Zmiany w projekcie należy wpisywać do jej prawej rubryki, wykreślając jednocześnie propozycje zawarte w rubryce Propozycje Zarządu. W ten sposób, po wprowadzeniu wszystkich zmian, powstanie ostateczny plan inwestycji, co ułatwi głosowanie końcowego wniosku o jego przyjęcie. Sesja Rady została zaplanowana na 40 minut. Należy zatem w tym czasie przyjąć plan inwestycji. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4 Instrukcja dla przewodniczącego Rady Gminy Twoim zadaniem jest sprawne przeprowadzenie obrad Rady Gminy poświęconych przyjęciu planu inwestycji, które mają znaleźć się w przyszłorocznym budżecie. Na poprzednim posiedzeniu radni po wysłuchaniu opinii skarbnika przyjęli, że w nadchodzącym roku na inwestycje można przeznaczyć nieprzekraczalną kwotę zł. Miesiąc temu komisje Rady przekazały Zarządowi swoje propozycje. Ponieważ ich łączny koszt wynosił zł, nie wszystkie mogły zostać uwzględnione. Członkowie Zarządu wybrali jedynie te, które, ich zdaniem, były najpilniejsze i najbardziej potrzebne gminie. W ten sposób powstał projekt planu inwestycji, który przed posiedzeniem Rady został przekazany komisjom. Po zapoznaniu się z nim członkowie komisji, które zgłosiły propozycje nie uwzględnione w projekcie, mogą je teraz zgłosić ponownie. Ponieważ jednak kwota przeznaczona na inwestycje jest ciągle taka sama, zgłaszając nową propozycję, muszą oni wskazać inną (jedną lub co najwyżej dwie), którą należy z projektu wykreślić. Oczywiście koszt nowej propozycji musi być równy lub mniejszy niż koszt wykreślanej (komisja może też wnioskować o częściową realizację zgłaszanej propozycji, zmniejszając w ten sposób jej koszt np. z do zł). Po zgłoszeniu takiej propozycji przez któregoś z członków komisji i krótkim jej uzasadnieniu (maksymalnie 3 minuty) przedstawiciel komisji, której propozycja ma zostać wykreślona, może jej bronić w 3-minutowym wystąpieniu. Następnie jako przewodniczący Rady przeprowadzasz głosowanie w tej sprawie, pytając: Kto jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez komisję (tu podajesz nazwę komisji) w sprawie włączenia do planu inwestycji (tu podajesz, co komisja proponuje włączyć) z jednoczesnym wykreśleniem propozycji zgłoszonej wcześniej przez komisję (tu podajesz nazwę komisji, której propozycja ma zostać wykreślona). Jeśli większość radnych przyjmie nową propozycję, wpisujesz ją do projektu, wykreślając zarazem poprzednią. Po przegłosowaniu wszystkich proponowanych zmian zarządzasz głosowanie nad całym planem pytając: Kto jest za przyjęciem projektu inwestycji przedstawionym przez Zarząd z uwzględnieniem poprawek wniesionych przez Radę?. Do przyjęcia tego wniosku potrzebna jest zwykła większość głosów. Projekt planu inwestycji przygotowany przez Zarząd jest zapisany w tabeli (materiał pomocniczy nr 5). Jej prawa rubryka Nowe propozycje przyjęte przez Radę służy do tego, aby radni mogli wpisać przegłosowane zmiany w projekcie, wykreślając zarazem odpowiednią propozycję z rubryki Propozycje Zarządu. W ten sposób po wprowadzeniu wszystkich zmian powstanie ostateczny projekt planu, który ułatwi radnym głosowanie końcowego wniosku o jego przyjęcie. Posiedzenie Rady nie może trwać dłużej niż 40 minut. Twoim zadaniem jest przypominać o tym fakcie radnym, aby zdążyli w tym czasie przyjąć plan inwestycji. Aby sprawnie przeprowadzić posiedzenie Rady Gminy, uwzględnij następujące wskazówki: otwierając sesję Rady, przywitaj radnych i przypomnij im, jaki jest cel posiedzenia i jakie reguły będą obowiązywać; 230

4 pamiętaj, że do ciebie należy udzielanie głosu radnym; jeśli ktoś przeciąga swoje wystąpienie ponad ustalony czas, mówi nie na temat, przeszkadza lub obraża innych, masz prawo odebrać mu głos; przeprowadzając głosowanie, pytaj o to, kto jest za przyjęciem zgłaszanego wniosku, kto jest przeciw i kto wstrzymał się od głosu; powtórz głośno i wyraźnie, jaki wniosek jest głosowany, tak aby wszyscy wiedzieli, w jakiej sprawie podejmują decyzję; podobnie po głosowaniu przypomnij wszystkim, jaka decyzja została podjęta, np. Podaję wynik głosowania: 12 osób było za przyjęciem zgłoszonego wniosku, 5 przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Ogłaszam, że Rada przyjęła wniosek komisji (tu podajesz jej nazwę) o wpisaniu do planu (tu podajesz treść propozycji wprowadzonej) i o wykreśleniu (tu podajesz treść propozycji wykreślonej) zgłoszonej wcześniej przez komisję (tu podajesz nazwę komisji, której propozycja została skreślona) ; na zakończenie podziękuj radnym za udział w obradach. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 5 Projekt planu inwestycji przygotowany przez Zarząd Propozycje Zarządu Koszty Nowe propozycje przyjęte przez Radę Koszty 1. Zakup dwóch nowych autobusów dla Miejskich Zakładów Komunikacyjnych zł 2. Wprowadzenie trzech nocnych linii komunikacyjnych zł 3. Zakup urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń dla Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy zł 4. Remont trzech przedszkoli gminnych zł 5. Zakup profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia do sali koncertowej Domu Kultury zł 6. Zakup 10 kajaków i 10 rowerów wodnych dla Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych zł 7. Wymiana murawy na stadionie piłkarskim zł 8. Zakup dwóch radiowozów dla Straży Miejskiej zł RAZEM: zł RAZEM: MATERIAŁ POMOCNICZY NR 6 Komisja komunikacji miejskiej propozycje inwestycji Aby zebrać informacje o najpilniejszych potrzebach gminy w dziedzinie komunikacji miejskiej, odbyliście spotkanie z dyrekcją Miejskich Zakładów Komunikacyjnych. Wykorzystaliście też uwagi zgłaszane podczas spotkań z wyborcami. Spośród wielu pilnych potrzeb wybraliście 231

5 trzy, których realizacja jest, w waszym przekonaniu, konieczna, i zaproponowaliście Zarządowi wpisanie ich jako planowanych inwestycji w projekcie budżetu gminy. Zakup dwóch nowych autobusów, z których każdy kosztuje zł, w sumie zł; autobusy te muszą zastąpić stare, które ciągle się psują i już dawno powinny zostać wycofane z użytku. Brak nowych autobusów spowoduje konieczność zawieszenia jednej z najważniejszych linii komunikacyjnych, łączącej nowe osiedle mieszkaniowe z centrum handlowym miasta. Remont od dawna już nie odnawianych przystanków autobusowych, którego koszty fachowcy obliczają na zł. Podczas spotkania z członkami komisji mieszkańcy skarżyli się, że czekając na autobus nie mają gdzie usiąść, ponieważ większość ławek jest zdewastowana. Brakuje też tabliczek z rozkładem jazdy. Wprowadzenie trzech nowych linii nocnych, których dotąd w ogóle w mieście nie było; koszt tego przedsięwzięcia wynosi zł. Jest to postulat wysunięty przez mieszkańców, poparty przez dyrektora Miejskich Zakładów Komunikacyjnych. Wprowadzenie linii nocnych stało się pilną potrzebą, zwłaszcza od czasu powstania nowych osiedli; niektórzy ich mieszkańcy pracują bowiem na nocną zmianę w fabrykach położonych na drugim końcu miasta. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 7 Komisja zieleni miejskiej propozycje inwestycji Aby zebrać informacje o najpilniejszych potrzebach gminy związanych z utrzymaniem parków, skwerów i ochroną środowiska, odbyliście spotkanie z dyrekcją Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej. Wykorzystaliście też uwagi zgłaszane podczas spotkań z wyborcami. Spośród wielu pilnych potrzeb wybraliście trzy, których realizacja jest, w waszym przekonaniu, konieczna, i zaproponowaliście Zarządowi wpisanie ich jako planowanych inwestycji w projekcie budżetu gminy. Założenie parku w pobliżu nowo zbudowanych osiedli mieszkaniowych, jego koszt specjaliści obliczają na zł. Potrzebę założenia parku zgłaszali mieszkańcy, poparł ich też dyrektor Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej. Nowe osiedla coraz bardziej przypominają betonową pustynię, a mieszkańcy skarżą się na brak miejsc rekreacyjnych, szczególnie odczuwany przez osoby starsze i dzieci. Zakup nowych odmian drzew i krzewów do największego i najbardziej uczęszczanego parku w mieście koszt tej inwestycji wynosi zł. W parku tym, będącym dumą miasta, od dawna nie uzupełniano drzewostanu, w ostatnich latach brakowało też pieniędzy na właściwe utrzymanie skwerów. Zakup nowoczesnych urządzeń służących do pomiaru zanieczyszczeń dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy ich koszt to zł. Pracownicy Wydziału, informowani o zanieczyszczeniach przez osoby mieszkające w pobliżu okolicznych fabryk, są często bezradni, nie posiadają bowiem specjalistycznej aparatury, pozwalającej ustalić, czy poziom zanieczyszczeń odpowiada normom. 232

6 MATERIAŁ POMOCNICZY NR 8 Komisja oświaty Aby zebrać informacje o najpilniejszych potrzebach oświatowych gminy, odbyliście spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli. Wykorzystaliście też uwagi zgłaszane podczas spotkań z wyborcami. Spośród wielu pilnych potrzeb wybraliście trzy, których realizacja jest, w waszym przekonaniu, konieczna i zaproponowaliście Zarządowi wpisanie ich jako planowanych inwestycji w projekcie budżetu gminy. Zakup nowych pomocy naukowych dla szkół i przedszkoli, w tym utworzenie pracowni komputerowych w szkołach średnich koszty tego przedsięwzięcia wynoszą zł. Podczas zebrań Komisji dyrektorzy i nauczyciele skarżyli się na brak podstawowych pomocy naukowych (zaniedbania w tej dziedzinie sięgają kilku lat). Dyrektorzy szkół uznali też za konieczne utworzenie w szkołach pracowni komputerowych, które umożliwią właściwe nauczanie informatyki. Remont trzech spośród ośmiu przedszkoli gminnych, którego koszty wynoszą zł. W jednym przypadku chodzi o remont przeciekającego dachu, w drugim o remont instalacji sanitarnej, a w trzecim o wymianę zupełnie już zniszczonych mebli. Rozpoczęcie budowy nowej szkoły na jednym z osiedli mieszkaniowych koszt prac, które mogą zostać wykonane w najbliższym roku, wynosi zł. Potrzebę budowy szkoły na tym osiedlu zgłaszali mieszkańcy, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Gminy oraz dyrektorzy pobliskich szkół, w których klasy liczą nawet 40 uczniów. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 9 Komisja kultury i sportu Aby zebrać informacje o najpilniejszych potrzebach gminy dotyczących kultury i sportu, odbyliście spotkanie z dyrektorami Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych, Domu Kultury i kierownikiem stadionu piłkarskiego. Wykorzystaliście też uwagi zgłaszane podczas spotkań z wyborcami. Spośród wielu pilnych potrzeb wybraliście trzy, których realizacja jest, w waszym przekonaniu, konieczna, i zaproponowaliście Zarządowi wpisanie ich jako planowanych inwestycji w projekcie budżetu gminy. Zakup urządzeń do nowego, profesjonalnego nagłośnienia oraz oświetlenia sali koncertowej w Domu Kultury koszt tej inwestycji wynosi łącznie zł. Zgodnie z opinią dyrektora Domu Kultury zakup wyżej wymienionego sprzętu pozwoli na organizowanie w mieście koncertów oraz przywrócenie odbywających się dawniej festiwali teatralnych. Zakup 10 kajaków i 10 rowerów wodnych dla Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych łączny ich koszt wynosi zł. Ośrodek, położony nad pobliskim jeziorem, organizuje imprezy sportowe i rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych, kajaki i rowery wodne wypożyczane są mieszkańcom licznie odwiedzającym to miejsce w weekendy i podczas wakacji; po wycofaniu z użytku sprzętu, który nie nadawał się już do remontu, w Ośrodku pozostały trzy kajaki. Wymiana murawy na stadionie piłkarskim, która kosztuje zł. Działacze sportowi, a także kibice miejscowej drużyny piłkarskiej od dawna skarżyli się na stan murawy; problem ten stał się szczególnie palący od ubiegłego roku, kiedy drużyna piłkarska awansowała z III do II ligi. Trener drużyny obawia się, że władze sportowe zakażą rozgrywania meczów na tak zdewastowanym boisku. 233

7 MATERIAŁ POMOCNICZY NR 10 Komisja bezpieczeństwa i porządku Aby zebrać informacje o najpilniejszych potrzebach gminy związanych z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwem publicznym, odbyliście spotkanie z komendantem Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i policji.wykorzystaliście też uwagi zgłaszane podczas spotkań z wyborcami. Spośród wielu pilnych potrzeb wybraliście trzy, których realizacja jest, w waszym przekonaniu, konieczna i zaproponowaliście Zarządowi wpisanie ich jako planowanych inwestycji w projekcie budżetu gminy. Zakup dwóch nowych radiowozów dla Straży Miejskiej łączny koszt wynosi zł. Zdaniem komendanta Straży Miejskiej zakup radiowozów umożliwi jego podwładnym zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w rejonie nowych osiedli mieszkaniowych. Jak stwierdził podczas zebrania komisji: Miasto rozrasta się, a Straż Miejska od lat dysponuje tymi samymi środkami, w tym tylko jednym, i to już wyeksploatowanym, radiowozem. Zakup wozu strażackiego, wyposażonego w drabinę umożliwiającą gaszenie pożarów do wysokości jedenastego piętra jego koszt wynosi zł. Straż Pożarna w mieście nie dysponuje żadnym wozem, który umożliwiałby podjęcie akcji gaśniczej w jedenastopiętrowych wieżowcach wybudowanych na nowym osiedlu mieszkaniowym. Zdaniem komendanta Straży stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców tych domów. Zbudowanie posterunku policji na terenie nowego osiedla mieszkaniowego jego koszt wynosi zł. Mieszkańcy nowych osiedli skarżyli się na stan bezpieczeństwa publicznego na tym terenie: dewastowanie klatek schodowych, kradzieże samochodów, a nawet pobicia nie należą tam do rzadkości. Komendant policji tłumaczył się, że posterunki znajdują się w centralnej części miasta, a radiowozów jest zbyt mało, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom odległych osiedli. Zaproponował więc współudział samorządu w utworzeniu nowego posterunku; jeśli władze gminy przekażą policji budynek, to policja go wyposaży i przydzieli czterech funkcjonariuszy. 234

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Władze samorządowe, ze względu na realizowane przez nie działania, podzielić można na uchwałodawcze i wykonawcze. Władze uchwałodawcze (rada gminy,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna

Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna Stworzone przez Rycerzy Kolumba na podstawie How To Conduct A Meeting: Parliamentary Procedure, autorstwa A.F. Wileden, wydane przez University of Wisconsin

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne budżetów osiedlowych/obywatelskich

Podstawy prawne budżetów osiedlowych/obywatelskich Podstawy prawne budżetów osiedlowych/obywatelskich W Polsce mamy do czynienia z wieloma przepisami prawa, które mogą stanowić podstawę dla rozwoju mechanizmu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli

Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli Pod redakcj¹ Ma³gorzaty Siudak, El biety Tyralskiej-Wojtyczy i Romana Koniecznego 2013 Wydanie V, rozszerzone IM GW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo