Strategia energetyczna Grupy Kapita³owej JastrzêbskiejSpó³kiWêglowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia energetyczna Grupy Kapita³owej JastrzêbskiejSpó³kiWêglowej"

Transkrypt

1 Materia³y XXVI Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, r. ISBN Andrzej TOR*, Kazimierz GATNAR** Strategia energetyczna Grupy Kapita³owej JastrzêbskiejSpó³kiWêglowej STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono jednostki wchodz¹ce w sk³ad Grupy Kapita³owej oraz cel i zakres opracowanej strategii energetycznej. Podano wnioski z analizy stopnia pokrycia potrzeb na energiê elektryczn¹, ciep³o/ch³ód i sprê one powietrze z w³asnych Ÿróde³ oraz okreœlono dzia³ania dla osi¹gniecia celu pe³nego pokrycia tych potrzeb. Podkreœlono znaczenie jakie ma wykorzystanie w³asnego paliwa do produkcji energii (wêgiel energetyczny, gaz z odmetanowania, gaz koksowniczy, odpady produkcyjne). Zaprezentowano przyk³adowo po jednym modelu energetycznym z segmentu wêglowego i segmentu koksowego. W podsumowaniu dokonano opisu modelu energetycznego ca³ej Grupy Kapita³owej oraz g³ównych przedsiêwziêæ, przewidzianych do realizacji dla osi¹gniecia celu jakim jest samowystarczalnoœæ energetyczna Grupy. S OWA KLUCZOWE: Grupa Kapita³owa Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej, modele energetyczne jednostek, strategia energetyczna * Dr. in., ** Mgr in. Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A.; 103

2 1. Grupa Kapita³owa GK JSW ma okreœlone cele dotycz¹ce obszaru energetycznego, które mo na podzieliæ na: cel krótkookresowy pokrycie potrzeb energetycznych Grupy Kapita³owej na bazie w³asnego paliwa wêgiel, metan z odmetanowania, gaz koksowniczy, odpady produkcyjne z procesu wydobycia wêgla i produkcji koksu; cel d³ugookresowy budowa energetyki do komercyjnej produkcji energii elektrycznej na bazie w³asnych paliw dla wejœcia na rynek energii, oraz wykorzystanie wiedzy i kompetencji dla realizacji niekonwencjonalnych instalacji energetycznych (np. OZE, CNG, LNG). W ramach Strategii objêto szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ aktywa energetyczne oraz plany inwestycyjne w zakresie tych aktywów we wszystkich jednostkach Grupy Kapita³owej tj.: a) Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. (JSW S.A.) kopalnia Borynia Zofiówka Ruch Borynia kopalnia Borynia Zofiówka Ruch Zofiówka kopalnia Budryk kopalnia Jas-Mos kopalnia Krupiñski kopalnia Pniówek b) Spó³ka Energetyczna Jastrzêbie S.A. (SEJ S.A.) EC Moszczenica EC Zofiówka Zespó³ Elektrociep³owni Kogeneracyjnych (ZEK) EC Suszec EC Pniówek c) Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzêbie (PEC) d) Koksownia PrzyjaŸñ e) Kombinat Koksochemiczny Zabrze (KK Zabrze ) Koksownia Jadwiga Koksownia Radlin Koksownia Dêbieñsko f) Wa³brzyskie Zak³ady Koksochemiczne Victoria (WZK Victoria) 2. Wnioski z analizy stanu zaopatrzenia w energiê 1. W zakresie pokrycia potrzeb na energiê elektryczn¹ sytuacja w GK przedstawia siê nastêpuj¹co: 104

3 Segment Wêglowy JSW S.A. a. pokrycie potrzeb aktualnie w oko³o 40% przez SEJ S.A., b. udzia³ ten ulegnie zwiêkszeniu do ok. 80% po: realizacji inwestycji budowy linii 110 kv pomiêdzy EC Zofiówka a kopalni¹ Borynia-Zofiówka Ruch Borynia i EC Moszczenica a kopalni¹ Jas-Mos, zasileniuwenergiêpólpaw³owice1ibziedêbinazsejs.a.zec Zofiówka iec Moszczenica tj. energi¹ w³asn¹, zwiêkszeniu wykorzystania linii 110 kv Zofiówka Pniówek do przesy³u energii z produkcji EC Zofiówka, zasileniu uk³adu centralnej klimatyzacji kopalni Zofiówka (w budowie) energi¹ z EC Zofiówka, zwiêkszeniu wykorzystania gazu z odmetanowania kopalñ w uk³adach kogeneracyjnych (istniej¹cych i przewidzianych do realizacji). SEJ S.A. g³ówn¹ barier¹ wzrostu produkcji energii elektrycznej na potrzeby kopalñ JSW S.A. s¹ wysokie (w porównaniu z cenami rynkowymi) koszty produkcji w posiadanych starych jednostkach, realizacja bloku fluidalnego o mocy ok. 70 MWe nie spowoduje nadwy ki w stosunku do aktualnych mo liwoœci produkcji energii elektrycznej a wiêc w dalszym ci¹gu nie bêdzie mo liwe pe³ne pokrycie potrzeb kopalñ z tego Ÿród³a, niezbêdna jest modernizacja uk³adów kogeneracyjnych (silniki gazowe) wykorzystuj¹cych gaz z odmetanowania kopalñ. Segment Koksowy Koksowania PrzyjaŸñ aktualnie produkcja w³asna pokrywa w pe³ni potrzeby; ze wzglêdów technicznych niewielkie iloœci energii s¹ sprzedawane i kupowane z zewn¹trz, realizacja nowego bloku kogeneracyjnego o mocy 70 MWe umo liwi wyjœcie z energi¹ na zewn¹trz o kierunku dostawy tj. do jednostki Grupy lub do odbiorcy zewnêtrznego zadecyduje sytuacja na rynku energii w roku 2015 oraz rachunek ekonomiczny. KK Zabrze aktualnie ca³oœæ energii jest kupowana od dostawcy zewnêtrznego po atrakcyjnej cenie, budowa uk³adów kogeneracyjnych wykorzystuj¹cych gaz koksowniczy pozwoli w pe³ni pokryæ potrzeby na energiê elektryczn¹ z tego Ÿród³a. WZK Victoria ca³oœæ potrzeb jest pokrywana przez Spó³kê zewnêtrzn¹ wykorzystuj¹c¹ gaz koksowniczy dostarczany z koksowni, wystêpuj¹ca nadwy ka gazu koksowniczego pozwala na realizacjê dodatkowego uk³adu kogeneracyjnego dla produkcji energii elektrycznej (ciep³a). 105

4 2. W zakresie pokrycia potrzeb na ciep³o/ch³ód sytuacja w GK jest nastêpuj¹ca: Segment Wêglowy JSW S.A. pokrycie potrzeb na ciep³o prawie w 100% przez SEJ S.A. (jedynie kopalnia Borynia- -Zofiówka Ruch Borynia posiada ma³e Ÿród³o 2,4 MWt na bazie gazu z odmetanowania kopalni), natomiast w kopalni Budryk dostawa jest realizowana przez ZPC ory Sp. z o.o., sieci ciep³ownicze na terenie kopalni Krupiñski s¹ w³asnoœci¹ Spó³ki Energetycznej Jastrzêbie S.A. a w pozosta³ych, w³asnoœci¹ kopalñ, ch³ód (odbiór ciep³a) na dole jest realizowany przez kopalnie, czêœæ powierzchniowa uk³adu centralnej klimatyzacji w kopalni Pniówek jest w³asnoœci¹ SEJ S.A., w pozosta³ych kopalniach czêœæ powierzchniowa jest w³asnoœci¹ kopalñ. Segment Koksowy Koksownia PrzyjaŸñ pe³ne pokrycie potrzeb na ciep³o z w³asnych Ÿróde³, po realizacji uk³adu kogeneracyjnego 70 MWe wyst¹pi¹ znacz¹ce nadwy ki ciep³a, które mog¹ byæ przedmiotem dostawy na rynek zewnêtrzny. KK Zabrze ciep³o w³asne i dostarczane od dostawców zewnêtrznych co pozwala uzyskaæ korzystn¹ cenê zakupu, po realizacji uk³adów kogeneracyjnych wykorzystuj¹cych gaz koksowniczy pe³ne pokrycie potrzeb z tych Ÿróde³. WZK Victoria ciep³o dostarczane przez dostawcê zewnêtrznego wykorzystuj¹cego gaz koksowniczy z koksowni, 3. W zakresie pokrycia potrzeb na sprê one powietrze sytuacja w GK jest nastêpuj¹ca: Segment Wêglowy JSW S.A. i SEJ S.A. w kopalni Borynia Zofiówka Ruch Zofiówka i kopalni Pniówek produkcja i dostawa do kopalñ jest realizowana przez SEJ S.A., w kopalni Krupiñski trwa procedura przejêcia produkcji przez SEJ S.A., realizacja przez JSW S.A. inwestycji linii przesy³owych z EC Zofiówka do Ruch Borynia i EC Moszczenica do kopalni Jas-Mos umo liwi przejêcie produkcji w tych kopalniach przez SEJ S.A., w kopalni Budryk produkcja i dostawa do kopalni jest realizowana przez firmê Marani sp. z o.o. 106

5 Segment Koksowy Koksowania PrzyjaŸñ pe³ne pokrycie potrzeb z Ÿróde³ w³asnych. KK Zabrze pokrycie potrzeb z w³asnych Ÿróde³ za wyj¹tkiem Koksowni Radlin, gdzie sprê one powietrze jest czêœciowo kupowane od EC Marcel. Celowa jest budowa w tej koksowni w³asnej sprê arkowni. 4. Wykorzystanie gazu koksowniczego w roku 2011 przedstawia siê nastêpuj¹co: Koksownia Produkcja Zu ycie w³asne Sprzeda Nadmiar [tys. m 3 ] Koksownia PrzyjaŸñ KK Zabrze Koksownia Jadwiga Koksownia Radlin Koksownia Dêbieñsko WZK Victoria Razem nadmiar gazu Opis energetyczny kopalni Kopalnia jest zasilana w media energetyczne zapewniaj¹ce pracê ci¹gu technologicznego oraz uk³adów o charakterze pomocniczym. Do mediów zasilaj¹cych zak³ady górnicze nale ¹: energia elektryczna, sprê one powietrze, ciep³o, energia ch³odu odbiór ciep³a z urz¹dzeñ klimatyzacji, paliwa sta³e: wêgiel, koks, gaz z odmetanowania kopalñ. W strukturze zu ycia energii w GJ energia elektryczna stanowi oko³o 70%, ciep³o 16% a pozosta³e 14%. Ci¹g technologiczny obejmuje: na powierzchni: g³ówne stacje 110/6 kv i rozdzielnie 6kV, 107

6 silniki gazowe pracuj¹ce w uk³adzie rozdzielni 6 kv, wentylatory g³ównego przewietrzania, stacje odmetanowania, maszyny wyci¹gowe; na dole: roboty eksploatacyjne, roboty udostêpniaj¹ce, g³ówne odwadnianie, klimatyzacjê do³ow¹. Charakter pomocniczy ma dostawa sprê onego powietrza oraz ciep³a/ch³odu: uk³ady powierzchniowe centralnej klimatyzacji, sprê arki powietrza, dostawa i rozdzia³ ciep³a, utrzymanie ruchu pozosta³ych obiektów powierzchniowych kopalñ, Zak³ad Przeróbki Mechanicznej Wêgla (ZPMW). Schemat Energetyczny Kopalni 4. Modele energetyczne Zosta³y opracowane modele energetyczne poszczególnych jednostek Grupy Kapita³owej uwzglêdniaj¹ce przedsiêwziêcia inwestycyjne dla osi¹gniêcia wyznaczonego celu tj. osi¹g- 108

7 niêcia maksymalnego pokrycia potrzeb na energiê z w³asnych Ÿróde³ z wykorzystaniem w³asnych paliw. Dla przyk³adu przedstawiono modele energetyczne jednej kopalni z segmentu wêglowego i jednej koksowni z segmentu koksowego. Segment Wêglowy Kopalnia Pniówek Dostawa energii elektrycznej do stacji 110/6 kv Pniówek jest realizowana z: sieci Spó³ki dystrybucyjnej, silników gazowych SEJ S.A (3,2 + 3,2 + 3,9 + 4,0MW e ), linii 110 kv Zofiówka Pniówek bêd¹cej w³asnoœci¹ kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka. Dostawa ze Ÿróde³ SEJ S.A. pokrywa oko³o 35 40% potrzeb kopalni. Docelowo przewiduje siê zasilanie pola Paw³owice 1 z rozdzielni 110/6 kv kopalni, co pozwoli maksymalnie wykorzystaæ energiê z produkcji SEJ S.A. Rozp³yw i zu ycie energii w stacji 110/6 kv Pniówek od 2012 roku s¹ rozliczane bilansowo w ramach centralnego uk³adu pomiarowo rozliczeniowego JSW, co umo liwia pe³n¹ wymianê energii elektrycznej z sieci¹ Spó³ki Dystrybucyjnej. Dostawa sprê onego powietrza jest realizowana przez SEJ S.A. Dostawa ciep³a jest realizowana przez SEJ S.A. natomiast sieci ciep³ownicze na terenie kopalni s¹ jej w³asnoœci¹. Docelowo przewiduje siê przejêcie tych sieci przez SEJ S.A. Produkcja ch³odu na powierzchni jest realizowana przez SEJ S.A. natomiast na dole przez kopalniê. Model Energetyczny a) Energia elektryczna dostawa z TAURON (malej¹ca), dostawa z SEJ S.A. (linia + silniki), zasilanie pola Paw³owice 1 bêdzie realizowane z rozdzielni kopalni. b) Sprê one powietrze dostawa z SEJ S.A. c) Ciep³o dostawa z SEJ S.A., przejêcie kopalnianych sieci ciep³owniczych przez SEJ S.A. d) Ch³ód produkcja na powierzchni przez SEJ S.A. Segment Koksowy Koksownia Radlin Dostawa energii elektrycznej jest realizowana w ramach ca³ego kombinatu, co pozwala uzyskaæ korzystn¹ cenê. Po wybudowaniu uk³adu kogeneracyjnego wykorzystuj¹cego gaz koksowniczy mo liwe jest pokrycie ca³ych potrzeb koksowni na energiê elektryczn¹ z tego Ÿród³a. Sprê one powietrze jest kupowane z EC Marcel. Celowa jest budowa w³asnej sprê- arkowni. 109

8 Ciep³o kupowane jest od EC Marcel (po budowie uk³adu kogeneracyjnego ca³oœæ ciep³a bêdzie dostarczana z tego Ÿród³a). Docelowo uzasadnionym ekonomicznie jest budowa uk³adu kogeneracyjnego wykorzystuj¹cego gaz nadmiarowy (w roku mln m 3 ) co pozwoli pokrywaæ potrzeby na energiê elektryczn¹ i ciep³o. Istnieje równie ewentualnoœæ zaprzestania lub ograniczenia dostaw gazu koksowniczego do EC Marcel co umo liwia³oby: uzyskanie samowystarczalnoœci koksowni w zakresie energii elektrycznej i ciep³a, ewentualne przejêcie dotychczasowych odbiorców zasilanych w ciep³o przez EC Marcel. Model energetyczny a) Energia elektryczna dostawa jak dotychczas, po wybudowaniu uk³adów kogeneracyjnych na gazie koksowniczym pe³ne pokrycie potrzeb z tego Ÿród³a. b) Sprê one powietrze zakup z EC Marcel, budowa przez koksowniê lub SEJ S.A. nowej sprê arkowni i zaprzestanie zakupu sprê onego powietrza. c) Ciep³o zakup z EC Marcel, po wybudowaniu pierwszego uk³adu kogeneracyjnego dostawa ciep³a z w³asnego Ÿród³a. d) Gaz koksowniczy niezw³oczne zagospodarowanie we w³asnym zakresie ca³oœci gazu nadmiarowego w uk³adzie kogeneracyjnym, a w przypadku wyboru wariantu zaprzestania (ograniczenia) sprzeda y do EC Marcel budowa kolejnego uk³adu kogeneracyjnego. 5. Cele do osi¹gniêcia Segment Wêglowy Pokrycie potrzeb kopalñ przez SEJ S.A. (bez kopalni Budryk ) ciep³o oko³o 96%, sprê one powietrze 100%, energia elektryczna oko³o 80%. Segment Koksowy pe³ne pokrycie potrzeb na energiê elektryczn¹ i ciep³o/parê produkcj¹ z gazu koksowniczego w KK Zabrze i WZK Victoria, pe³ne wykorzystanie gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej w koksowni PrzyjaŸñ (wyjœcie z nadmiarem energii elektrycznej na rynek energii). 110

9 Wnioski koñcowe 1. Znacz¹ca nadwy ka energii elektrycznej umo liwiaj¹ca handel energi¹ (odbiorcy zewnêtrzni) lub dostawê do kopalñ JSW S.A. wyst¹pi w koksowni PrzyjaŸñ po realizacji inwestycji budowy uk³adu kogeneracyjnego o mocy ok. 70 MW el (2015 rok). 2. Po realizacji bloku fluidalnego w SEJ S.A. planowany poziom produkcji energii elektrycznej nie umo liwi wyjœcia z ni¹ na zewn¹trz (handel energi¹). 3. SEJ S.A. posiada mocn¹, dominuj¹ca pozycjê na rynku ciep³a tak wewnêtrznego (JSW S.A.) jak zewnêtrznego (PEC Jastrzêbie). Nale y d¹ yæ do wykorzystania tej pozycji m. in. przez: przejêcie ca³oœci obszaru dostawy ciep³a do kopalñ (w tym przejêcie kopalnianych sieci ciep³owniczych), modernizacjê Ÿróde³ w PEC w oparciu o paliwo z JSW S.A. (m. in. wêgiel energetyczny, CNG). 4. Celowym jest przejêcie przez SEJ S.A. produkcji sprê onego powietrza w kopalni Jas-Mos i kopalni Borynia Zofiówka Ruch Borynia w oparciu o energiê elektryczn¹ z w³asnej produkcji (po realizacji przez JSW S.A. inwestycji w linie przesy³owe). 5. Konieczne jest uruchomienie w segmencie koksowym programu inwestycyjnego w zakresie budowy uk³adów kogeneracyjnych wykorzystuj¹cych gaz koksowniczy. 6. Realizacja celu d³ugookresowego tj. budowa energetyki komercyjnej w oparciu o w³asne zasoby wêgla energetycznego jest uzale niona od sytuacji na rynku energii w latach , w którym to okresie winna byæ dokonana analiza celowoœci tego przedsiêwziêcia w aspekcie technicznym, ekologicznym i ekonomicznym. Literatura Materia³y w³asne Jastrzêbskiej Grupy Kapita³owej. Andrzej TOR, Kazimierz GATNAR Energy strategy of the Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa Group Abstract The article presents units which are a part of the Group, as well as the aim and scope of the developed energy strategy. It reveals the conclusions from the analysis of the level of covering the needs for electric energy, warmth/cold and pressurised air from one s own sources and indicates 111

10 activities aimed at reaching full coverage of those needs. It also underlined the importance of using one s own fuel for energy production (power coal, gas from demethanation, coke oven gas, production waste). As examples, there were presented two energy models one from the coal segment, and one from the coke segment. The summary contained a description of the energy model for the whole Group and major undertakings planned for implementation in order to reach the aim, namely the Group s energetic self-sufficiency. KEY WORDS: the Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa Group, energy models of units, energy strategy

GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POK ADÓW WÊGLA JSW S.A. W INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH

GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POK ADÓW WÊGLA JSW S.A. W INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH Górnictwo i Geoin ynieria Rok 29 Zeszyt 4 2005 Andrzej Tor*, Kazimierz Gatnar* GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POK ADÓW WÊGLA JSW S.A. W INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. (JSW

Bardziej szczegółowo

Synergia górnictwa i energetyki na przyk³adzie grupy JSW S.A.

Synergia górnictwa i energetyki na przyk³adzie grupy JSW S.A. Materia³y XXVIII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 12 15.10.2014 r. ISBN 978-83-62922-37-6 Jerzy BORECKI*, Kazimierz GATNAR** Synergia górnictwa

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla na przyk³adzie rozwi¹zañ JastrzêbskiejSpó³kiWêglowejS.A.

Gospodarcze wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla na przyk³adzie rozwi¹zañ JastrzêbskiejSpó³kiWêglowejS.A. SYMPOZJA I KONFERENCJE nr 73 Materia³y XXII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Ustroñ, 19 22.10.2008 r. Kazimierz GATNAR* Gospodarcze wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Strategia energetyczna grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Strategia energetyczna grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA Materiały XXIX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 11 14.10.2015 r. ISBN 978-83-62922-51-2 Kazimierz Gatnar* Strategia energetyczna grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POKŁADÓW WĘGLA W JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁCE WĘGLOWEJ S.A.

GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POKŁADÓW WĘGLA W JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁCE WĘGLOWEJ S.A. GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POKŁADÓW WĘGLA W JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁCE WĘGLOWEJ S.A. mgr inż. Kazimierz Gatnar Zespół Zarządzania Energią i Gospodarki Metanem 1 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 5 kopalń:

Bardziej szczegółowo

Efektywnoœæ energetyczna Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA w aspekcie wykorzystania metanu z pok³adów wêgla

Efektywnoœæ energetyczna Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA w aspekcie wykorzystania metanu z pok³adów wêgla Materia³y XXV Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 9 12.10.2011 r. Andrzej TOR*, Kazimierz GATNAR** Efektywnoœæ energetyczna Jastrzêbskiej Spó³ki

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie energi¹ rozwi¹zania Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej

Zarz¹dzanie energi¹ rozwi¹zania Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej Materia³y XXVII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 13 16.10.2013 r. ISBN 978-83-62922-26-0 Kazimierz GATNAR* Zarz¹dzanie energi¹ rozwi¹zania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Grzejemy, aż miło. www.sejsa.pl S.A. Rok 2014 2

Grzejemy, aż miło. www.sejsa.pl S.A. Rok 2014 2 Grzejemy, aż miło www.sejsa.pl Rok 2014 2 Grupa Kapitałowa Spółka Energetyczna Jastrzębie Jastrzębska Spółka Węglowa SA - 100% akcji Pięć instalacji: EC Zofiówka EC Zofiówka - Oddział Moszczenica EC Pniówek

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla doœwiadczenia JSW S.A. i perspektywy w aspekcie zmian w Prawie Energetycznym

Energetyczne wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla doœwiadczenia JSW S.A. i perspektywy w aspekcie zmian w Prawie Energetycznym Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 78, rok 2010 Kazimierz GATNAR* Energetyczne wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla doœwiadczenia JSW S.A. i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY GOSPODARKI KOMUNALNEJ VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot 16-18 grudnia 2013 POTENCJAŁ ENERGETYCZNY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki ściekowej Andrzej Wójtowicz SAMORZĄD JAKO KONSUMENT I PRODUCENT ENERGII

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej koksowni w świetle normy PN-EN ISO 50001:2012

Poprawa efektywności energetycznej koksowni w świetle normy PN-EN ISO 50001:2012 Poprawa efektywności energetycznej koksowni w świetle normy PN-EN ISO 50001:2012 Karpacz 2015 Irena Lis, Zbigniew Kochański Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze VICTORIA S.A. Plan prezentacji 1. Norma ISO 50001

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Andrzej Wiszniewski Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Definicja Kogeneracja CHP (Combined Heat and Power)

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych KRAJOWA RADA ZARZ DÓW DRÓG POWIATOWYCH Przy cza. Wsparcie udzielone przez Norwegi poprzez dofinansowanie ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 1 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA

Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 78, rok 2010 Jaros³aw ZAGÓROWSKI*, Grzegorz CZORNIK** Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Trójkogeneracja wytwarzanie ciep³a, zimna i energii elektrycznej w oparciu o metan z odmetanowania kopalñ JSW S.A.

Trójkogeneracja wytwarzanie ciep³a, zimna i energii elektrycznej w oparciu o metan z odmetanowania kopalñ JSW S.A. POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 8 Zeszyt specjalny 2005 PL ISSN 1429-6675 Kazimierz GATNAR* Trójkogeneracja wytwarzanie ciep³a, zimna i energii elektrycznej w oparciu o metan z odmetanowania kopalñ JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy pytania

Egzamin dyplomowy pytania Egzamin dyplomowy pytania 1. Równania ruchu punktu. Równanie ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. 2. Tarcie. Rodzaje tarcia. Prawa fizyki dotyczące tarcia. 3. Praca. Energia: mechaniczna, elektryczna,

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja dużych i małych źródeł kogeneracyjnych teraz i w przyszłości

Sytuacja dużych i małych źródeł kogeneracyjnych teraz i w przyszłości Sulechów, 22.11.2013 r. Sytuacja dużych i małych źródeł kogeneracyjnych teraz i w przyszłości e.distherm Wärmedienstleistungen GmbH Folie 1 Proces kogeneracji Dostarczanie en. elektrycznej i cieplnej w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 85/2010 141

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 85/2010 141 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 85/2010 141 Kazimierz Gatnar, Grzegorz Kuś Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie Zdrój KOGENERACYJNE ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI GAZOWYMI NA GAZ Z ODMETANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla na przyk³adzie rozwi¹zañ JastrzêbskiejSpó³kiWêglowejS.A.

Gospodarcze wykorzystanie metanu z pok³adów wêgla na przyk³adzie rozwi¹zañ JastrzêbskiejSpó³kiWêglowejS.A. Materia³y XXIII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 11 14.10.2009 r. ISBN 978-83-60195-57-4 Kazimierz GATNAR* Gospodarcze wykorzystanie metanu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. 18-500 KOLNO ul. Witosa 4 NIP 291-01-12-895 REGON 451086334 Konto BS Kolno 84 8754 0004 0000 7100 2000 0010 Tel. (0-86) 278-31-79

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne:

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne: Energia z biomasy Pojecie biomasy: Biomasa to substancja organiczna pochodzenia roślinnego, powstająca poprzez fotosyntezę. Do biomasy zaliczamy również odpady z produkcji zwierzęcej oraz gospodarki komunalnej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2006 r 1) za rok 2005 1)

GAZ-3. Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych. za okres od początku roku do końca miesiąca:... 2006 r 1) za rok 2005 1) MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON 1) Niepotrzebne skreślić. GAZ-3 Sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI:

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI: Przez osoby na stanowisku Eksploatacji zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za rok 2011

Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za rok 2011 Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za rok 2011 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. www.jsw.pl Plan prezentacji Podstawowe informacje o Grupie JSW Przewaga konkurencyjna Odbiorcy Grupy JSW

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA MEDIÓW

ROLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA MEDIÓW ROLA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA MEDIÓW Wojciech Bernadkiewicz Inżynier Projektu mobile 608 872 317 email: wojciechb@tech-system.net 2014-01-14 1 Zarządzanie zakładem przemysłowym

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce

ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce dr in. Marek Sutkowski Wärtsilä Finland, Power Plants Technology 1 Wärtsilä November 07 Plan prezentacji Wärtsilä Corporation Energetyka rozproszona Biopaliwa

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

DRAINAGE AND ECONOMICAL UTILIZATION OF METHANE-GAS FROM COAL SEAMS IN THE MINING FIELD JASTRZÊBIE COAL COMPANY IN COGENERATION POWER SYSTEM

DRAINAGE AND ECONOMICAL UTILIZATION OF METHANE-GAS FROM COAL SEAMS IN THE MINING FIELD JASTRZÊBIE COAL COMPANY IN COGENERATION POWER SYSTEM Andrzej TOR Kazimierz GATNAR Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. ul. Armii Krajowej 56 44-330 Jastrzêbie-Zdrój Proceedings of International Scientific Conference "Geothermal Energy in Underground Mines" November

Bardziej szczegółowo

Seminarium pt. Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej. SEP Oddział Łódzki, Łódź 31 maja 2016r.

Seminarium pt. Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej. SEP Oddział Łódzki, Łódź 31 maja 2016r. Seminarium pt. Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej. SEP Oddział Łódzki, Łódź 31 maja 2016r. Przyłączanie Odnawialnych Źródeł Energii do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Sosnowiec 17 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Implikacje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna Informacja o publicznej ofercie akcji Węglowa Spółka Akcyjna 2011-06-13 www.bm.aliorbank.pl 1 Podstawowe informacje o Ofercie Na podstawie Prospektu w ramach pierwszej oferty publicznej oferowanych jest

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Wartość oferty wyniosła 5,37 mld złotych. W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. - Jastrzębska Spółka Węglowa drugim tegorocznym największym IPO w Europie.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Zbigniew Modzelewski

mgr inż. Zbigniew Modzelewski mgr inż. Zbigniew Modzelewski 1 Charakterystyka Odnawialnych Źródeł Energii OZE i konieczność rozwoju tej dziedziny gospodarki 2 ENERGIA (energeia gr.-działalność) - jest to stan materii, definiowany jako

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

Daniel BORSUCKI DYREKTOR Zespołu Zarządzania Mediami KHW S.A. Katowice

Daniel BORSUCKI DYREKTOR Zespołu Zarządzania Mediami KHW S.A. Katowice NFOŚiGW Forum XLII Energia - Efekt Środowisko Nowe technologie pozyskania oraz zagospodarowania węgla kamiennego i metanu gwarantem bezpieczeństwa energetycznego UE i sporego efektu ekologicznego Daniel

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010 Nowy zakres wymagań stawianych wyrobom budowlanym związanych z efektywnościąenergetyczną budownictwa dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r. Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r.

Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r. Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r. Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r. Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r. Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet JSW S.A. na 2011r. SPIS TREŚCI 1. Główne założenia

Bardziej szczegółowo

1. Wstêp... 9 Literatura... 13

1. Wstêp... 9 Literatura... 13 Spis treœci 1. Wstêp... 9 Literatura... 13 2. Potencja³ cieplny i sposoby udostêpniania ciep³a Ziemi... 15 2.1. Parametry charakterystyczne dla potencja³u cieplnego Ziemi... 15 2.2. Rozk³ad pola temperaturowego

Bardziej szczegółowo

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej Dziennik Ustaw Nr 93-3348 - Poz. 588 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki: 1) przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, 2) pokrywania kosztów przyłączenia, 3) obrotu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Jednostka kogeneracji Koksowni PrzyjaŸñ w D¹browie Górniczej

Jednostka kogeneracji Koksowni PrzyjaŸñ w D¹browie Górniczej SYMPOZJA I KONFERENCJE nr 73 Materia³y XXII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Ustroñ, 19 22.10.2008 r. Bogus³aw SMÓ KA*, Leszek LEWANDOWSKI* Jednostka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. Ul. Ścigały 14 40-205 Katowice Energetyczne wykorzystanie metanu z odmetanowania Kopalń Krótka historia ZEC S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ 01.07.1995 r. Uchwała Walnego

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Wstępne wyniki badań II Ogólnopolska Konferencja Odpowiedzialność sektora energetycznego a wyzwania społeczno gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Produkcja wêgla koksowego i plany rozwojowe JSW SA

Produkcja wêgla koksowego i plany rozwojowe JSW SA Materia³y XXVI Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 14 17.10.2012 r. ISBN 978-83-62922-07-9 Grzegorz CZORNIK*, Stanis³aw ZIOMBER*, Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku

Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku II Międzynarodowe Forum Ekologiczne Kołobrzeg, 17.09 2015 roku Panel Legislacyjne warunki rozwoju OZE Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Poznań,, 22.05.2012 2012-05-31 1 Dokumenty Strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Władze wydziału. Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek. Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw.

Władze wydziału. Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek. Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw. Władze wydziału Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maria Jędrusik, prof. nadzw. Prodziekan ds. studenckich dr inż. Jacek Lamperski Prodziekan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo