czerwiec - lipiec Jawor - STR Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców"

Transkrypt

1 Jawor - STR Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Zbliża się okres rozpoczęcia nowego okresu programowa środków unijnych, który obejmuje lata Nowe środki, które możemy pozyskać z Unii Europejskiej w tym czasie, dają nam nowe możliwości rozwoju i szanse przeprowadzenia wielu ważnych inwestycji. Aby skutecznie wykorzystać te szanse, już dziś musimy rozważyć, a za chwilę zdecydować, które z inwestycji są nam najbardziej potrzebne i najpilniejsze, a które możemy odłożyć w czasie. Nie jest to łatwe zadanie, bowiem nasze potrzeby są bardzo zróżnicowane. Proponując Państwu w 2012 r. udział w przedsięwzięciu, które polegało na składaniu formularzy z propozycjami najważniejszych według Państwa inwestycji i zadań do skrzynek zlokalizowanych w wielu jaworskich instytucjach (w ponad 20) oraz przy pomocy Internetu, chciałem nie tylko poznać Państwa potrzeby w tym względzie, ale zaproponować faktyczny i rzeczywisty udział w tworzeniu budżetu obywatelskiego i kreowaniu kierunku rozwoju naszego miasta. Do 31 grudnia ub.r. wpłynęło 500 formularzy ( x202 kserokopie). Propozycje wymienione przez Państwa zostały pogrupowane na inwestycje, remonty i modernizacje dotyczące: 1. Dróg, ulic, mostów, parkingów, ścieżek (komunikacja samochodowa i rowerowa) w liczbie 124, co daje 24,8% z całości, w tym: - parkingi (miejsca postojów) 50+1 (202 kserokopie) = 51 (10,2%), - drogi, ulice, mosty 43 (8,6%), - ścieżki pieszo-rowerowe 30 (6%), 2. Placów zabaw (rekreacja) 99 (19,8%), 3. Chodników (komunikacja piesza) - 59 (11,8%), 4.Obiektów sportowo-rekreacyjnych, powszechnie dostępnych (sport i rekreacja) 39 (7,8%), dok. na str. 2 Mściwojów - STR. 11 Absolutorium dla wójta udzielone, nowe plany inwestycyjne Na XXIX sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2013 r. radni po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 r., przychylili się do pozytywnie ocenionego przez Regionalną Izbę Obrachunkową, wniosku Komisji Rewizyjnej udzielając jednomyślnie Wójtowi Gminy Mściwojów Panu Mariuszowi Forysiowi absolutorium za 2012r. Po raz pierwszy od wielu lat opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była bardzo pozytywna. Oceniając działania wójta Mariusza Forysia oraz jego współpracowników Izba nie wniosła żadnych zastrzeżeń do wykonywanej pracy w zakresie realizacji budżetu. W związku z pozytywnie prowadzoną polityką finansową, sukcesywną spłatą zadłużenia i jego redukcją, wzrostem dochodów i obniżeniem wydatków oraz pozyskiwaniem dużych środków zewnętrznych na realizację działań kulturalnych, inwestycji drogowych i sportowych (m.in.: budowa orlika w Snowidzy, remont świetlicy w Marcinowicach czy budowa ponad kilometrowego odcinka drogi wraz z odwodnieniem w Targoszynie) Komisja Rewizyjna, pod przewodnictwem Henryka Michalaka, dobrze oceniła prowadzone działania, składając wniosek o udzielenie absolutorium. Wójt za swoją dobrą pracę w 2012 roku i udzielone absolutorium otrzymał gromkie brawa oraz kwiaty od Przewodniczącej Rady Gminy i pracowników urzędu. Rozpatrując sprawy finansowe radni dokonali niezbędnych zmian budżetowych, wprowadzając. w planie wydatków inwestycyjnych... dok. na str. 11 czerwiec - lipiec Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR Jest zgoda Ministerstwa na kolejną drogę Powiat Jaworski otrzymał zgodę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na wykorzystanie zaoszczędzonych środków poprzetargowych na remont kolejnej drogi powiatowej, w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. W najbliższym czasie Powiat przystąpi do procedury przetargowej, w wyniku której wyłoniony zostanie wykonawca zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów - Lipa - Paszowice. W ramach zaplanowanych prac wyremontowany zostanie odcinek o długości półtora kilometra, stanowiący kolejny etap przebudowy drogi, rozpoczęty w ubiegłym roku. Wówczas remontem objęto odcinek o długości m. Realizowana przez Powiat inwestycja jest następstwem nadmiernych opadów i powodzi z lipca ubiegłego roku, kiedy to zniszczona została m.in. warstwa ścieralna jezdni, doszło do licznych wykruszeń przy krawędzi jezdni oraz pojawiły się wyrwy w poboczu drogi. Zadanie przewiduje m.in.: wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni, regulację odwodnienia poprzez ścinkę poboczy i ich wykorytowanie, oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych, przebudowę przepustu pod zjazdem, budowę murków oporowych oraz umocnienie skarpy rowu. Remont tej drogi nie ograniczy się więc tylko do odtworzenia stanu poprzedniego, ale do jego zdecydowanego polepszenia, zważywszy, iż jest to droga mająca znaczenie regionalne, gdyż łączy się z krajową 3. Otrzymane dofiansowanie wyniesie ponad 700 tys. zł. Przewiduje się, iż nowy odcinek drogi zostanie oddany do użytku do końca bieżącego roku. Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze Wądroże Wielkie - STR. 12 Nawet słońce zaświeciło na Festiwal w Budziszowie Małym W sobotę 8 czerwca na boisku w Budziszowie Małym odbył się II Festiwal Twórczości Ludowej Region w kulturę ubrany. Mieszkańcy okolic po wielu tygodniach deszczu licznie przybyli, by wykorzystać pierwszą ciepłą i słoneczną sobotę na wypoczynek w plenerze. Festiwal ma już swoich stałych bywalców, osoby, które dowiadują się o terminie imprezy i przyjeżdżają nawet z daleka, aby oglądnąć od początku do końca to wszystko, co dzieje się na scenie. Tym razem naprawdę było co oglądać. Na scenie wirowały kolorowe stroje, tancerze wykonywali przeróżne, trudne układy taneczne, wtórowała im muzyka wykonywana na tradycyjnych instrumentach i słychać było pięknie śpiewane regionalne utwory. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa z Budziszowa Małego. Festiwal tradycyjnie otworzyli Wójt Gminy Seweryn Sterc oraz przedstawiciele Stowarzyszenia-Maria Czupak i Mariusz Kaczyński. Głos wyrażający uznanie dla podjętej inicjatywy zabrali również Starosta Jaworski Stanisław Laskowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Jedlecka. Na deskach wybudowanej specjalnie na potrzeby Festiwalu pełnowymiarowej sceny wystąpiły w tym roku wspaniałe zespoły, dla których wykorzystano również świeżo ukończoną, wybudowaną przez mieszkańców wsi, nowoczesną świetlicę. Występy rozpoczęli nasi najbliżsi sąsiedzi z Gminy Udanin Zespół Ludowy Cicha Woda, którzy wystąpili w nowiutkich, wspaniałych strojach regionalnych. Po nich Dolnośląski Zespół Folklorystyczny Warzęgowianie z Warzęgowa zaprezentował tradycyjne pieśni oraz tańce przy akompaniamencie wieloinstrumentowej, tradycyjnej kapeli. dok. na str. 12

2 JAWOR r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 2 Absolutorium udzielone 5 czerwca br., podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Jaworze, na wniosek Komisji Rewizyjnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, bezwzględną większością głosów radni udzielili Arturowi Urbańskiemu Burmistrzowi Miasta Jawora absolutorium z wykonaniu budżetu Gminy Jawor za 2012 r. - Za słupkami liczb kryje się praca wszystkich urzędników i osób z zewnątrz. Nie jest to tylko kwestia pomysłu, ale przygotowanie projektu, uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, zezwoleń i uzgodnień, poprzez przetargi, aż po wykonanie inwestycji. Projekt trzeba napisać, pozyskać środki, zrealizować i rozliczyć. Dopiero na końcu widzimy słupek, który jest efektem wielkiej pracy. Żałuję, że wielu opozycyjnych radnych tego nie docenia, podobnie jak naszej pracy związanej z rewitalizacją jaworskiej starówki i przylegających uliczek. Mimo ogólnego kryzysu, budżet ten został wykonany z nadwyżką budżetową w wysokości ,14 zł (na planowaną ,11 zł), przy jednoczesnej realizacji inwestycji i pozyskiwaniu środków unijnych, co pokazuje, że nawet w trudnych czasach można gospodarnie zarządzać finansami - wyjaśnił burmistrz Artur Urbański. Po podjęciu uchwały absolutoryjnej, nie zabrakło gratulacji i bukietów kwiatów dla Burmistrza, Zastępcy Burmistrza Marii Piwko, Skarbnik Gminy Anny Kołodziej, Sekretarz Gminy Ewy Uciurkiewicz oraz radczyni prawnej Henryki Piórkowskiej- Jurewicz. Opinia ekspertów z Instytutu Inżynierii Środowiska w sprawie poprawności przyjętych rozwiązań projektowych stawu w Parku Miejskim pozytywna. Eksperci proponują korekty W związku z podnoszonymi zastrzeżeniami i wątpliwościami co do projektu stawu w Parku Miejskim, Urząd Miejski po uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień od projektantów zlecił 5 czerwca ekspertom z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w osobach: Prof. dr inż. Włodzimierz Czamara (biegły w sprawach ocen OOŚ i postępowania wodnoprawnego, uprawniony hydrolog) oraz Dr inż. Kazimierz Szczepaniak (rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno inżynieryjnej w zakresie projektowania i wykonawstwa budowli hydrotechnicznych) wykonanie opinii technicznej dotyczącej poprawności przyjętych rozwiązań projektowych w dokumentacji rewaloryzacji stawu w Parku Miejskim w Jaworze. Otrzymana opinia z dnia 25 czerwca jest pozytywna. Czytamy w niej: Każdy projekt jest autorskim rozwiązaniem określonego zagadnienia, podczas opracowania którego autor wykorzystuje własne doświadczenie zawodowe oraz korzysta z obowiązujących norm, zaleceń branżowych i najnowszej literatury. Z tego tez względu określone zagadnienie może być rozwiązywane na kilka sposobów, w zależności od składu i doświadczenia zawodowego oraz inwencji zespołu projektowego, podobnie jak w zagadnieniach architektonicznych., jak również że: Projekt budowlany stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, podlega więc weryfikacji administracyjnej. I w konkluzji: Opracowany projekt umożliwia osiągnięcie zamierzonego celu [...]. Opinia odnosi się również do kubatury namułu, mianowicie pisze w niej, że: Zamieszczona tabela Obliczenie kubatury wywozu namułu ze stawu w Parku Miejskim w Jaworze zawiera obliczenia objętości namułu w stawie wykonane przez firmę Art.-Media. Przeprowadzone przez nas obliczenia sprawdzające wykazały, że objętość namułu została wykonana poprawnie. Jednak eksperci proponują wprowadzenie korekt co do zmiany kąta nachylenia skarp oraz wykorzystania płyt granitowych pochodzących z jaworskiego rynku na ubezpieczenie skarp i stopy skarpy. Szczegóły tych rozwiązań są zamieszczone w opinii na rysunku: Koncepcja ubezpieczenia skarpy stawu, skala 1:20. Skan całej opinii zamieszczony zostanie na stronie www Gminy Jawor. Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców - dok. ze str Budynków mieszkalnych 34 (6,8%), 6. Budynków administracji publicznej 23 (4,6%), 7. Oświetleń i sygnalizacji świetlnej 23 (4,6%), 8. Zabytków 23 (4,6%), 9. Parków i skwerów (tereny zielone) 12 (2,4%), 10. Pozostałe, infrastruktura (różne) (202 kserokopie) = 64 (12,8%). Jak się okazało po podsumowaniu złożonych ankiet, Państwa propozycje dotyczą praktycznie wszystkich sfer naszego życia. Jednymi z najdotkliwszych problemów są zły stan techniczny dróg i chodników oraz brak parkingów. Wiele uwagi poświęcili Państwo zbyt małej ilości placów zabaw służących najmłodszym mieszkańcom naszego miasta. Bez wątpienia problemem, z którym boryka się spory odsetek jaworzan, jest w dalszym ciągu zły stan techniczny zasobów komunalnych. Zebrane od Państwa informacje zostaną przekazane powołanemu przez burmistrza Zespołowi Oceniającemu, który zbierze się już podczas tegorocznych wakacji, by zweryfikować wszystkie zadania pod względem formalno-prawnym, technicznoorganizacyjnym i zdolności finansowych gminy. W ten sposób zostanie stworzony katalog priorytetowych zadań i inwestycji, odzwierciedlający najważniejsze potrzeby mieszkańców, a docelowo stworzony zostanie jeszcze bardziej obywatelski budżet, w którym o konkretnych wydatkach współdecydują mieszkańcy. Po przeprowadzeniu analizy możliwości wykonania poszczególnych inwestycji, zostaną one poddane Państwa wyborowi i to właśnie Jaworzanie zdecydują o kolejności ich wykonania poprzez głosowanie drogą internetową oraz przy pomocy formularzy drukowanych na łamach Kuriera Jaworskiego. Realizacja projektów wskazanych przez Państwa nastąpi po wprowadzeniu wybranych zadań do budżetu Gminy Jawor. Kiedy pojawią się dostępne programy unijne, będziemy mogli z wyprzedzeniem przygotowywać kolejne dokumentacje i wnioski aplikacyjne na wsparcie wybranych wcześniej przedsięwzięć. W tym miejscu pragnę podziękować każdej osobie, która znalazła chwilę czasu, by podzielić się z nami swoimi uwagami, a tym samym stworzyć katalog zadań ważnych dla mieszkańców, które staną się dla Gminy priorytetem na najbliższe lata. Dzięki Państwa zaangażowaniu i dalszej współpracy, na którą szczerze liczę, wspólnie staniemy się realizatorami przyszłych działań gminy, mając rzeczywisty wpływ na to, co zmienia się w mieście, w którym razem żyjemy. Z poważaniem Artur Urbański Burmistrz Miasta Jawora Infokiosk - nagroda dla najlepszych punktów informacji turystycznej w Polsce Kilka tygodni temu Gminne Centrum Informacji Turystycznej działające przy Jaworskim Ośrodku Kultury wzbogaciło się o tzw. Infokiosk, którego zadaniem jest dostarczenie przybywającym do naszego miasta gościom informacji o atrakcjach turystycznych i kulturalnych naszego miasta, regionu, a nawet całego kraju. Co więcej, już wkrótce udostępniona będzie strona internetowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej, Jaworskiego Ośrodka Kultury oraz oficjalny portal Jawora. Infokiosk, w ramach projektu realizowanego przez Polską i Dolnośląską Organizację Turystyczną, został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Organizacje te, poprzez specjalną kategoryzację Informacji Turystycznych w Polsce oceniały je, a te, które zostały najwyżej ocenione, w nagrodę otrzymały Infokioski. Całkowita wartość Infokiosku to ponad ,00 zł. Jaworski Ośrodek Kultury wydatkował na ten cel 7 tys. zł, co związane było z przygotowaniem koniecznej dokumentacji oraz wykonaniem fundamentów pod urządzenie. Przychodnia do termomodernizacji Kolejny wniosek pozytywnie oceniony Przychodnia Rejonowa w Jaworze informuje, że została zaproszona do składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach naboru nr 23/S/5.4/2013 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata po pozytywnej ocenie projektu w ramach preselekcji w trybie systemowym do Działania 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej, Priorytet V Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ( Energetyka ).

3 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 3 JAWOR Latem utrudnienia w ruchu na Dworcowej, Poniatowskiego, Starojaworskiej, Witosa i Muzycznej Kolejne inwestycje w sieć wodno-kanalizacyjną finansowane ze środków zewnętrznych Gmina Jawor pozyskała 1 mln zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które będą przeznaczone na realizację dwóch inwestycji w sieć wodno-kanalizacyjną na terenie Jawora. 20 czerwca br. minął termin składania ofert na realizację zadania pn.: Odmulenie kolektorów Młynówki na długości 0,8 km w ramach zadania Przebudowa kanału odnogi Młynówki odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Jawora oraz odmulenie kolektorów 0,8 km. Firma, która wygra przetarg, będzie musiała wykonać: czyszczenie odcinków kanalizacji deszczowej od ul. Witosa do Starojaworskiej o dł. 130 mb, od ul. Starojaworskiej do ul. Muzycznej dł. 122 mb, od ul. Moniuszki do studni na terenie posesji przy ul. Poniatowskiego 25 o dł. 165 mb, od studni na terenie posesji przy ul. Poniatowskiego 25 do studni w ul. Poniatowskiego o dł. 60 mb, od studni przy posesji na ul. Dworcowej 8 do komory 16 przy tej samej ulicy o dł. 213 mb oraz od komory 16 do kraty na wlocie do rowu o dł. 110 mb. Zakres prac obejmuje również przegląd powykonawczy oczyszczonej kanalizacji w postaci dokumentacji video na nośniku elektronicznym. Wszystkie prace mają się zakończyć do 15 października br. 24 czerwca br. minął termin składania ofert na realizację zadania pn.: Przebudowa kanału odnogi Młynówki odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Jawora oraz odmulenie kolektorów - 0,8 km. Przetarg dotyczy wykonania kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Dworcowej 8 do posesji przy ul. Poniatowskiego 25 (siedziba COM-D ). Zakres robót ujętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: łącznie 427 mb sieci kanalizacyjnej deszczowej, podłączenie krat ulicznych deszczowych, budowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych oraz komory murowanej na istniejącym kolektorze. Inwestycja ma zakończyć się również 15 października br. Obecnie trwa analiza złożonych ofert pod względem ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych. O szczegółach zadania, wykonawcy oraz wartości robót poinformujemy Państwa w kolejnym numerze Kuriera Jaworskiego. Pogodowe utrudnienia w rewaloryzacji Parku Miejskiego Najpierw przeciągająca się w nieskończoność zima, a ostatnio ulewne deszcze przeszkadzały wykonawcy projektu rewaloryzacji parku - Zakładowi Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Edwarda Górskiego z Piotrowic w kontynuacji tego zadania. Maj i początek czerwca był okresem naprawdę trudnym dla wykonawcy. Wtedy to, dosłownie między kroplami deszczu, udało się dokończyć prace przy pergoli. Woda i błoto bardzo długo uniemożliwiało wejście z pracami na teren stawu. Dopiero trzeci tydzień pracownicy firmy mogą kontynuować zaplanowane na dużo wcześniej zadania. Obecnie trwają intensywne prace nad utwardzeniem gruntu, gdzie ma powstać siłownia plenerowa. Demontowana jest również stara mała architektura, którą wkrótce zastąpią nowe ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Porządkowany jest teren za Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa oraz przygotowywane kolejne alejki parkowe do wyłożenia kostką. Łączna wartość obecnie realizowanych robót wynosi ,92 zł. 70% tej inwestycji stanowią środki unijne, które Gmina Jawor pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego a lata Millerówki zgodnie z planem Postępy prac termomodernizacyjnych w Rynku wskazują, że umownie przyjęty termin zakończenia inwestycji zostanie utrzymany i od 16 września br. oglądać będziemy wyremontowane tzw. Millerówki. Efekty prac w obu przypadkach cieszą nie tylko wykonawców i przedstawicieli Gminy Jawor, ale przede wszystkim mieszkańców i przedsiębiorców mających w nich swoje siedziby, a także wszystkich, którym na sercu leży stan i wygląd zabytkowej starówki. W pierzei północnej (od nr 38 do 42) zakończyły się prace związane z dociepleniem dachu stromego, dachu płaskiego oraz mieszkań na poddaszu. Od strony podwórza wymieniono stolarkę okienną (na klatkach chodowych) i drzwiową. Na ukończeniu są prace związane z ociepleniem ściany południowej i ścian bocznych, z której jedna (od strony Legnickiej) została pokryta już kolorowym tynkiem. Obecnie wykonawca robót - firma Bogart z Legnicy - prowadzi intensywne prace pod arkadami, które obejmują ocieplenie sufitów i ścian podcieni wraz z wyprawką tynkową ocieplonych sufitów tynkiem strukturalnym silikatowym. W pierzei wschodniej (od nr 25 do 29) firma Altek - Adam Kara ze Świdnicy praktycznie uporała się już z pracami na dachu i ociepleniem budynku od strony podwórza i ścian bocznych. Na klatkach schodowych zamontowano już nowe okna z PCV. Wszystkie prace realizowane są zgodnie z planem, a deszczową aurę firma wykorzystywała na termomodernizację podcieni, gdzie ocieplane są sufity i ściany, odnawiane i odświeżane słupy oraz malowane pozostałe części arkad. Artur Urbański Burmistrz Miasta Jawora:- Remonty starej substancji mieszkaniowej i użytkowej nie należą do łatwych procesów, przede wszystkim z uwagi na różnorodną strukturę własnościową i w związku z tym - koniecznością partycypacji w kosztach takiego remontu przez wszystkich właścicieli. Jak wiemy, czasy nie są łatwe, a każdy remont kosztuje krocie. W przypadku tej termomodernizacji, udało się nam wszystkim osiągnąć consensus, wobec czego inwestycja finansowana jest z trzech źródeł: ze środków własnych gminy (404 tys. zł), ze środków unijnych (prawie 493 tys. zł) oraz ze środków mieszkańców obu budynków (ponad 160 tys. zł). Termomodernizacja tych dwóch pierzei Rynku to przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców tych budynków, ale również ukłon w kierunku turystów i wyraz naszej dbałości o zabytkową starówkę Jawora. Termomodernizacja małej 5 w toku Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Piłsudskiego 18. Ocieplono już strop nad I piętrem, wymieniono pokrycie stromej części dachu oraz docieplono ściany skrzydła z płaskim dachem. Wymieniono całą stolarkę okienną i drzwiową. Prace obejmują również odnowienie cokołu z kamieni granitowych oraz wymianę instalacji odgromowej. Obecnie firma przystępuje do odnowienia ścian budynku od strony ulicy. Artur Urbański Burmistrz Miasta Jawora: - Dobiega końca cały proces termomodernizacji placówek oświatowych w naszych mieście, z których, nie ukrywam, jestem szczególnie zadowolony. To bardzo ważne, aby nasze dzieci i młodzież przebywały, bawiły oraz uczyły się w godnych warunkach, w estetycznym, funkcjonalnym otoczeniu. Szkoła Podstawowa Nr 5 to największa szkoła w Jaworze, a w jej siedzibie przy ul. Piłsudskiego każdego roku uczy się ok. 100 pierwszoklasistów; maluchów, które po raz pierwszy w swoim życiu zasiadają do szkolnej ławy. Termomodernizacja sprawi, że będzie tam ciepło, czysto i bezpiecznie. Termomodernizacja tej szkoły jest ostatnim etapem realizacji wspólnego projektu z gminami powiatu świdnickiego pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcję edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej. Całkowity koszt zadania wyniósł ,31 zł, przy czym ,05 zł Gmina Jawor pozyskała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata

4 JAWOR r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 4 Z prac Zarządu Lokalami Komunalnymi Remonty starej substancji mieszkaniowej Wiosna to czas intensywnych prac remontowych w zasobach komunalnych. W ostatnim czasie zakończono remont kompleksowy pokrycia dachowego ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnieckiego 17. Prace wykonywał Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Kazimierz Wołyniec z Jawora. Koszt remontu wyniósł ,00 zł. Zakończono również remont kompleksowy pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 7. Prace wykonywała Firma Instalacyjno- Montażowa ROBERT Robert Strzyż z Małuszowa. Koszt remontu to ,00 zł. Firma ROBERT wykonała również remont bieżący pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Strzegomskiej 1. Remont kosztował ,35 zł. Wykonano naprawę pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Strzegomskiej 2a. Zgodnie z umową, za kwotę ,41 zł prace zrealizowała firma BOGART Wioletta Podlasek-Łabińska z Legnicy Udało się również zakończyć remont schodów na dwóch klatkach schodowych: przy ul. A. Krajowej 8, gdzie wykonawcą była firma Andrzeja Szelestacza ZPU AN-DREW z Jawora (wartość prac ,00 zł) oraz przy pl. Wolności 30 - tu prace wykonała Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Legnicy (koszt remontu to 8.459,75 zł). Za kwotę ,22 zł wyremontowano lokal mieszkalny do zasiedlenia w budynku mieszkalnym przy ul. Starojaworskiej 119/3. Prace wykonywał Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Kazimierz Wołyniec z Jawora. Mieszkańcy ul. Piastowskiej 16 mogą pochwalić się świeżo wyremontowanymi balkonami przez firmę BOGART Wioletta Podlasek-Łabińska z Legnicy. Koszt ich remontu wyniósł ,00 zł. Wyremontowane balkony możemy również oglądać w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej Prace wykonywał Zakład Ogólnobudowlany Leszek Rymaszewski z Legnicy za kwotę 9.092,10 zł. W ostatnim czasie przeprowadzono również remont kominów i remont bieżący dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Getta 24. Remont, wykonany przez Zakład Remontowo-Budowlany Roman Rałowski z Małuszowa, kosztował 9.985,82 zł. Zakończono remont bieżący dachu ceramicznego w budynku przy pl. Wolności 14. Prace wykonywała Firma Instalacyjno-Montażowa ROBERT Robert Strzyż z Małuszowa za kwotę ,97 zł. Jak poinformował administrator gminnych zasobów komunalnych, w ostatnich dniach wyłoniono wykonawców wielu planowanych w najbliższym czasie drobniejszych prac, napraw i remontów. I tak: usługi w branży dekarskiej (do lipca br.) będzie wykonywała Firma Instalacyjno-Montażowa RO- BERT z Małuszowa (ogólna kwota zamówienia to ,35 zł); w branży murowej i ciesielskiej (do października br.) Zakład Remontowo-Budowlany Roman Rałowski z Małuszowa (ogólna kwota zamówienia to ,00 zł); prace zduńskie (do września br.) realizować będzie PHU MATI z Miłkowic (ogólna kwota zamówienia to ,00 zł). Ostatnie tygodnie to również postępowania, na podstawie których udało się wyłonić: wykonawcę remontu kompleksowego pokrycia dachowego ceramicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Szpitalnej 4 (Firma Instalacyjno-Montażowa ROBERT Robert Strzyż z Małuszowa, termin realizacji do dnia r., koszt zamówienia ul. Kościuszki 7 ul. Strzegomska 1 ul. Strzegomska 2 ul. Piastowska 16 ul. Bohaterów Getta 24 ul. Czarnieckiego 17 ul. Armii Krajowej ,68 zł); wykonawcę remontu kompleksowego pokrycia dachowego ceramicznego w budynku przy ul. Szpitalnej 10 (Firma Instalacyjno-Montażowa RO- BERT Robert Strzyż z Małuszowa, termin realizacji do dnia r., koszt zamówienia ,36 zł); wykonawcę ocieplenia metodą lekką-mokrą ściany szczytowej i od ulicy w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Pl. Wolności 14 Pl. Wolności 30 Starojaworskiej 132 (Firma Instalacyjno-Montażowa ROBERT Robert Strzyż z Małuszowa, termin realizacji do dnia r., koszt zamówienia ,77 zł); wykonawcę remontu bieżącego pokrycia dachowego, wymiana rynien i montaż płotków przeciwśniegowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 7 (Firma BOGART Wioletta Podlasekul. Grunwaldzka Łabińska z Legnicy, termin realizacji do dnia r., koszt zamówienia ,96 zł). Ogłoszenia o zaplanowanych remontach są umieszczane na stronie internetowej Zarządu Lokalami Komunalnymi, a dodatkowo dla zamierzeń o wartości powyżej euro na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. Pierwszy etap rewitalizacji Zamku Piastowskiego ukończony Wieża Zamku Piastowskiego przyjmuje turystów Choć oficjalne otwarcie planowane jest na początek lipca, już od 19 czerwca br. mieszkańcy Jawora oraz przybywający do naszego miasta turyści mogą korzystać z możliwości wejścia na świeżo wyremontowaną wieżę Zamku Piastowskiego. A tam, wspaniały widok na stare miasto i panoramę Pogórza Kaczawskiego. Zarządcą obiektu jest Muzeum Regionalne, które nie pobiera opłat od osób chcących skorzystać z nowej atrakcji turystycznej. Przypomnijmy, kosztem ponad 455 tys. zł wieża widokowa Zamku Piastowskiego dołączyła do grona ważnych i wartych odwiedzenia punktów na turystycznej mapie naszego miasta, dostępnych dla mieszkańców i turystów. Remont wznoszącej się nad miastem na wysokości 25 m wieży jaworskiego zamku rozpoczął się w czerwcu 2012 r. Zakres prac remontowych był szeroki. Zabytkowa część dachu nad renesansową basteją została odrestaurowana, przeprowadzono kompleksową renowację elementów wnętrza obiektu, tj. klatki schodowej i kondygnacji poddasza. W pomieszczeniu, w którym mieści się wejście na wieżę, wyremontowano salę wystawienniczą, gdzie docelowo powstanie galeria. Zarówno w sali, jak i na platformie widokowej zamontowano instalację zabezpieczającą przed włamaniem i kradzieżą. Na wieży i poddaszu zainstalowano monitoring, który ma zapewnić bezpieczeństwo osób odwiedzających obiekt oraz zapobiegać aktom wandalizmu. We wnętrzu wieży znajduje się również toaleta. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych to , 67 zł, z czego 70% stanowią środki unijne pochodzące z dotacji, jaką Gmina Jawor otrzymała na wsparcie inwestycji z RPO WD na lata Wieża udostępniona jest dla turystów: do 15 października, od środy do niedzieli środa - piątek od godz do i od do sobota - niedziela od godz do Redakcja Kuriera otwarta dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych Redakcja Kuriera Jaworskiego zaprasza do współpracy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Jawora. W miarę możliwości udostępnimy bezpłatnie łamy biuletynu. Materiały do druku np.: zaproszenia na organizowane imprezy, spotkania czy ważne uroczystości należy przesyłać na adres: do 18-stego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dane wydarzenie. Przesłany materiał nie może mieć formy reklamy ani tekstu sponsorowanego.

5 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 5 JAWOR Zamkowa w przebudowie Rewitalizacja ulicy Zamkowej, realizowana przez Gminę Jawor w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana nawierzchni ulicy Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami, ruszy ła na dobre. Wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Budowlane REJJS z Wilkowa, złożył już w Urzędzie Miejskim zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Generalny remont jednej z głównym ulic dojazdowych do Rynku obejmie kompleksową modernizację nawierzchni jezdni i chodników, które mają być wykonane z płyt i kostki kamiennej, a także wymianę sieci wodnokanalizacyjnych wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Uzupełnieniem prac drogowych będzie wykonanie nowego oświetlenia ulic oraz montaż stylowych lamp. Na ulicy pojawią się też nowe elementy tzw. małej architektury - kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery. Wartość robót budowlanych, które firma realizuje to ponad 1,7 mln zł. Dofinansowanie unijne stanowi 70% kosztów inwestycji. Prace potrwają do kwietnia 2014 roku. Przypominamy, że na czas trwających prac budowlanych, w centrum miasta będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Aby zachować możliwie maksymalną płynność ruchu pieszego i drogowego, prace będą realizowane etapami, od ul. Szkolnej, w kierunku Rynku, a następnie do dziedzińca zamkowego. Dwie inwestycje realizowane jednocześnie w Gimnazjum Nr 2 tj.: termomodernizacja szkoły wraz z budową windy oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne wraz z utworzeniem i wyposażeniem Centrum Edukacji Ekologicznej sprawią, że jaworska Dwójka będzie jednym z najnowocześniejszych gimnazjów w regionie. Supernowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej gotowe już w sierpniu br. 15 sierpnia br. Firma Handlowo -Usługowa Mazur Stanisława Mazura z Jawora ma zakończyć inwestycję pn. Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - Centrum Edukacji Ekologicznej w obiekcie przy pl. Bankowym nr 1 w Jaworze. Wyremontowane poddasze Gimnazjum Nr 2 wzbogaci się m.in. o 3 pracownie ekologiczne, zaplecze dydaktyczne dla pracowników, bibliotekę wraz z czytelnią, salę spotkań oraz zaplecze sanitarne. Każda z nowych pracowni i sal centrum zostanie naszpikowana najnowocześniejszym sprzętem elektronicznym, w tym komputerami, projektorami multimedialnymi, wizualizerami oraz tablicami interaktywnymi. Wyposażenie obejmuje również meble, w tym specjalistyczne meble laboratoryjne. Wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi ,82 zł, w tym środki unijne pozyskane przez Gminę Jawor z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata w wysokości ,86 zł. Docieplenie, budowa windy, nowa instalacja wentylacyjna wiosną 2014 r. To tylko część z zadań, które w ramach drugiej inwestycji realizowanej w Gimnazjum Nr 2 ma wykonać firma PRO-BUD Janusza Pawłowskiego i Wspólników z Legnicy. Prace, które mają zakończyć się 14 marca 2014 r., obejmują ponadto: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, częściowy remont instalacji wod.- kan., remont części sanitariatów, poprawienie drożności wentylacji grawitacyjnej. Całość prac realizowana jest z należytą dbałością o zabytkowy budynek i jego ceglaną elewację. Na dzień dzisiejszy firma może pochwalić się ostatnimi pracami wewnątrz sali gimnastycznej, której termomodernizacja została już praktycznie zakończona. Zamontowano już niemal wszystkie hydranty, a pracownicy firmy prowadzą intensywne prace związane z montażem przewodów wentylacyjnych wewnątrz budynku szkoły. Wyodrębniono już i przygotowano miejsce na windę, która, przystosowana dla osób niepełnosprawnych, obsługiwać będzie wszystkie kondygnacje. Wartość całkowita projektu wynosi ,25 zł, w tym środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata w wysokości ,34 zł. Przetargi na odbiór odpadów komunalnych rozstrzygnięte Jaworskie spółki COM-D i Inwestycje skutecznie konkurują Od 7 czerwca br. wiemy, która z firm będzie świadczyć dla jaworzan usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w obrębie naszego miasta oraz będzie je dostarczać do stacji przeładunkowej w Jaworze przy ul. Słowackiego - teren Składowiska Odpadów Komunalnych będącej częścią Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce. Przetarg wygrała jaworska spółka COM-D, która konkurowała z PGK Sanikom z Lubawki. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie jedynego kryterium, którym była cena. Na podstawie zawartej ze spółką umowy, która opiewa na kwotę ,00 zł, od lipca do grudnia 2013 r. odbiorem odpadów zmieszanych w Jaworze zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D z Jawora. Nieco dłużej musieliśmy poczekać na zakończenie postępowania przetargowego na świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta - konsorcjum firm PUPiH COM-D i Inwestycje, które wspólnie, od 1 lipca do końca br. zajmą się odbiorem odpadów zbieranych w sposób selektywny na terenie Jawora. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Jawor a spółkami opiewa na kwotę ,00 zł. Artur Urbański Burmistrz Miasta Jawora: - Wyniki tych dwóch przetargów to dobra wiadomość dla całego miasta, dla firm i pracowników tychże spółek. Oznacza to, że jaworskie przedsiębiorstwa mogą sprostać wyzwaniom i potrafią skutecznie konkurować z innymi firmami, co mam nadzieję, pozwoli im na utrzymanie miejsc pracy na naszym lokalnym rynku. Obwodnica dla Jawora Realna szansa czy złudna nadzieja? We wtorek 4 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rządu, na którym przyjęto zmianę obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata Rada Ministrów w ten sposób przyspieszyła wydatkowanie środków zewnętrznych z nowej perspektywy finansowej na lata Nowelizacja ustawy przygotowana z inicjatywy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka oznacza, iż Rząd będzie mógł skorzystać ze środków finansowych w wysokości 35 mld zł. Środki te pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz refundacji z budżetu UE. Posłużą do budowy ponad 700 km nowych dróg ekspresowych, a także kontynuowana będzie realizacja takich tras jak S3, S5, S7, S8 czy S17. Proponowane w załączniku nr 5 Uchwały Rady Ministrów następujące inwestycje drogowe: S3 Sulechów - Legnica, S3 Legnica - Lubawka, S5 Wrocław - Bydgoszcz, odc. Poznań - Wronczyn, Radomicko Kaczkowo, Korzeńsko Wrocław, Gniezno Mielno, S7 Warszawa - Gdańsk, odc. Olsztynek Miłomłyn, Nidzica Napierki, S7 Warszawa - Rabka, odc. Radom Skarżysko Kamienna wraz z obwodnicą Radomia, Chęciny gr. woj. świętokrzyskiego, Igołomska Christo Botewa, Lubień - Rabka, S8 Radziejowice - Białystok, odc. Radziejowice Paszków, gr. woj. Mazowieckiego - Zambrów, Wiśniewo Jeżewo, S17 Warszawa - Lublin, odc. w. Zakręt - Kurów, S19 Lublin - Rzeszów, odc. obwodnica Lublina, w. Sokołów Małopolski Północ Stobierna, w. Świlcza w. Rzeszów Południe, S51 Olsztyn - Olsztynek, stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej inwestycji planowanych do realizacji w latach Cały program znajduje się obecnie w przygotowaniu. Jak podała gazeta.pl budowa odcinka S3 pomiędzy Sulechowem a Lubawką pochłonie około 8,9 mln zł (210,8 km). Jaworzan szczególnie interesuje kiedy rozpocznie się budowa odcinka z Legnicy do Lubawki, w ciągu której ma powstać obwodnica Jawora? Tego jeszcze niestety nie wiemy. W chwili obecnej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła pięć postępowań przetargowych na budowę odcinków dróg ekspresowych, w tym dwa na budowę S3 pomiędzy Sulechowem a Legnicą. Do końca czerwca GDDKiA ma ogłosić w sumie osiemnaście takich przetargów, zaś w drugiej połowie 2013 roku mają być prowadzone dalsze prace wyłaniające poszczególnych wykonawców inwestycji drogowych. Tylko w tym roku zostaną ogłoszone postępowania na budowę, lub projektowanie i budowę ponad 700 km nowych dróg szybkiego ruchu. Wobec zaistniałych faktów, pytanie, jakie ciśnie się na usta jest następujące: Czy jaworzanie nie zostaną po raz kolejny raz oszukani? Po raz kolejny, ponieważ inwestycja ta odkładana jest już od 2008 roku. Na początku 2011 roku ówczesny Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk przesunął budowę S3 na bliżej nieokreśloną przyszłość, która zgodnie z pierwotnym planem miała być gotowa do końca 2013 roku. Wówczas ostro zaprotestowali Burmistrz Miasta Jawora Artur Urbański oraz Starosta Jaworski Stanisław Laskowski, występujący w imieniu mieszkańców Jawora i Powiatu Jaworskiego. Ich petycja nie zyskała wówczas szerszego poparcia wśród parlamentarzystów. Kilkakrotnie po tym zdarzeniu do najwyższych władz państwowych interweniował Ruch Obywatelski Reanimacja z Panem Gawrońskim i Panem Habiakiem na czele. Niestety również bezskutecznie. Czy zatem teraz będzie inaczej? Poczekajmy, aż GDDKiA ogłosi i rozstrzygnie przetarg na budowę naszego odcinka S3 Legnicka-Lubawka - póki co mamy tylko obietnicę, że ten przetarg będzie ogłoszony do końca bieżącego roku.

6 JAWOR r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 6 OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 03 czerwca 2013 r. Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA JAWORA ogłasza III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Jaworze, w obrębie Nr 7 Stare Miasto przy ul. Mikołaja Kopernika 1, wraz ze sprzedażą udziału 15/100 części we wspólnych częściach budynku i jego urządzeń oraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 15/100 części gruntu działki nr 438 o powierzchni ha. Opis lokalu: lokal mieszkalny nr 3 - ul. Mikołaja Kopernika 1, o powierzchni 61,86 m 2 położony na I piętrze budynku, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, pomieszczenia gospodarczego i przedpokoju; lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, sieć wodociągowo-kanalizacyjną i gazową. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora określone jest jako MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Złotoryi IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Jaworze prowadzi księgę wieczystą LE1J/ /0. Cena wywoławcza nieruchomości ogółem wynosi: ,00 zł, w tym: - cena lokalu mieszkalnego: ,00 zł zwol. z podatku VAT - cena udziału 15/100 części w działce gruntu oddanej w użytkowanie wieczyste: 2.843,00 zł+ podatek 23% VAT Wadium wynosi: ,00 zł Pierwsza opłata za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste na cele mieszkalne wynosi 15% ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu, do której doliczony będzie podatek VAT. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu na cele mieszkalne wynosi 1% ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu, do której doliczony będzie podatek VAT i płatna jest do dnia 31 marca każdego roku przez okres trwania użytkowania wieczystego. Opłata roczna może ulec podwyższeniu w czasie trwania użytkowania wieczystego na skutek zmiany wartości gruntu, nie częściej niż raz na 3 lata. Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.10 w związku z art.29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Przetarg, odbędzie się dnia 09 lipca 2013 r. o godz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, sala nr 20. Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej i jest ustalane przez uczestnika. Poprzednie przetargi odbyły się: r. i r. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 05 lipca 2013 r. na konto Urzędu Miejskiego w Jaworze Nr BGŻ Oddział w Jaworze, środki pieniężne winny być na koncie najpóźniej dnia r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena nabycia równa cenie osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz z późn. zm.). Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowody tożsamości, dowody wpłaty wadium, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną winny okazać się stosownymi pełnomocnictwami. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Jaworze Rynek 1, pok. nr 23, tel wew. 128, treść ogłoszenia znajduje się na stronie: sprzedaż nieruchomości. Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej Komitet Organizacyjny przy Parafii pw. św. Brata Alberta w Jaworze ul. Starojaworska 73 informuje, że na podstawie pozwolenia nr.so z dnia 27 kwietnia 2012 r. Burmistrza Miasta Jawora oraz pozwolenia nr. OSO.5012/1/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. Starosty Powiatu Jaworskiego została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się na terenie miasta Jawor w dniach od 20 maja 2012 r. do 20 maja 2013 r. i na terenie Powiatu Jaworskiego w dniach od 2 lipca 2012 roku do 20 maja 2013 r. Celem zbiórki było zabranie środków z przeznaczeniem na budowę kościoła. Zbiórka publiczna była prowadzona w formie sprzedaży cegiełek. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Łączne koszty, poniesione w związku z organizacją i przebiegiem zbiórki wyniosły: 82 zł (koszt opłaty za wydanie zezwolenia). Osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę za swe czynności nie otrzymywały wynagrodzenia. Procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wyniósł 0,12616%. Łączny dochód ze zbiórki publicznej ,00 zł. Pieniądze zebrane w ramach zbiórki publicznej na cel budowy kościoła Komitet Organizacyjny przekazał protokołem w kwocie ,00 zł. Komitet Organizacyjny za każdą zakupioną cegiełkę dziękuje i przekazuje ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać! Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego Wydawca: Burmistrz Miasta Jawora - Gmina Jawor Adres Redakcji: Rynek 1, Jawor, tel , fax Redaktor naczelny: Leszek Światkowski Redagują Gminy: Jawor, Mściwojów, Wądroże Wielkie oraz Starostwo Powiatowe Nakład: egzemplarzy; Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA JAWORA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Jaworze Uchwały Nr XXXVII/191/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora. Granicą opracowania objęto miasto Jawor w jego granicach administracyjnych. Wnioski do zmiany studium należy składać na piśmie w terminie do dnia 18 lipca 2013 r., na adres: Urząd Miejski w Jaworze, Rynek 1, Jawor. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam jednocześnie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionego opracowania należy składać do dnia 18 lipca 2013 r. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Jaworze, Rynek 1, Jawor lub drogą elektroniczną na adres: lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworze, pokój nr 23 (II piętro). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jawora. MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA 17 maja br. na wrocławskim Rynku odbył się finał tegorocznej akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia, do której uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Jaworze dołączyli w październiku 2012 r. Uhonorowaniem szkół zaangażowanych w działania związane z tą akcją był uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych. W tym roku zaproszono rekordową liczbę dwustu pocztów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska. Reprezentanci defilowali dookoła Rynku prowadzeni przez wojskową orkiestrę. Gimnazjum Nr 2 w Jaworze godnie reprezentowali uczniowie klasy 3A: Karolina Chwast, Kinga Węgrzyn i Michał Jakimowicz. Do Wrocławia udali się pod opieką koordynatorek akcji w Powiecie Jaworskim, nauczycielek Katarzyny Lassoty i Jolanty Bieleckiej-Pokory. Po uroczystym przemarszu, wszyscy zgromadzeni uczcili minutą ciszy pamięć tych, których mogiły pozostały na Kresach i odśpiewali Rotę. Do późnych godzin wieczornych na scenie pojawiali się znani wrocławianie, m.in. Kardynał Henryk Gulbinowicz, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz oraz inicjatorka akcji Grażyna Orłowska-Sondej. Uroczystość uświetnili swoimi występami wileńscy harcerze, Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze oraz chór studentów z Lublina. Galę poprowadzili Stanisław Szelc, wrocławski satyryk, członek kabaretu Elita oraz popularna wrocławska dziennikarka Wanda Ziębicka. Takie chwile na zawsze zapadają w pamięć. Móc w nich uczestniczyć to prawdziwy zaszczyt. To właśnie wtedy, na wrocławskim Rynku, wszyscy poczuliśmy dumę, że jesteśmy Polakami. Ale dla młodych jaworzan to nie koniec akcji 3 lipca, sprzed gmachu TVP Wrocław, jaworscy gimnazjaliści wraz ze swoimi koordynatorkami wyjeżdżają w ramach wolontariatu na Ukrainę. Młodzi jaworzanie będą przez jedenaście dni pracować na polskim cmentarzu w Berdyczowie, aby mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia. Działania uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w Jaworze zostały dostrzeżone przez organizatorów akcji, TVP Wrocław oraz Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, dlatego szkołę zakwalifikowano do letniego wyjazdu na Kresy, co jest ogromnym wyróżnieniem. Wielki wkład w sukces jaworskiego gimnazjum miała lokalna społeczność wierni czterech jaworskich parafii, którzy w czasie listopadowej kwesty wsparli akcję hojnymi datkami. Nieoceniona okazała się pomoc i zaangażowanie Burmistrza Miasta Jawora, który bez wahania podjął decyzję o sfinansowaniu kosztów podróży jaworskiej młodzieży do Berdyczowa, który, jak wiemy, jest miastem partnerskim Jawora. Jaworski Ośrodek Kultury poszukuje osoby z doświadczeniem do pracy na stanowisku: Barman w kawiarni Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, ul. Parkowa 5. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. tel. 76/ lub 76/ oraz składanie CV w siedzibie Jaworskiego Ośrodka Kultury, Rynek 5.

7 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 7 JAWOR Co nowego w odpadach W związku z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jawor w najbliższym okresie zostaną dostarczone blankiety opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmujące okres od lipca do grudnia 2013 r. oraz etykiety kodów kreskowych (w przypadku, gdy zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów komunalnych). Etykiety z kodami kreskowymi należy naklejać na żółte worki (z odpadami segregowanymi) w ilości jedna etykieta na jeden worek. Opłaty należy wnosić co miesiąc w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca lipca 2013 r. do Kasy Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1, pok. nr 9 (w poniedziałki, środy, czwartki w godz. od , we wtorki od godz do 15.30, w piątki w godz. od ) lub na konto Gminy Jawor: Nr BGŻ S.A. Oddział w Jaworze (z dopiskiem opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc r. ) (wpisz nazwę miesiąca) JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY W selektywnej zbiórce odpadów ważne jest to, by posegregowane odpady wrzucić do odpowiednich worków i pojemników, i tak: I. DO WORKA ŻÓŁTEGO (z kodem kreskowym identyfikującym wrzucającego odpady) WRZUCAMY: odpady opakowaniowe (tzw. suche ) tj.: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe. Tu wrzucamy: puste zgniecione butelki plastikowe z zakrętkami po napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i chemii gospodarczej (np. opakowania po szamponach, płynach, itp.), czystą folię i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, plastikowe skrzynki, wiadra, czyste opróżnione i przepłukane plastikowe opakowania po żywności (np. po mleku, śmietanie), opróżnione i przepłukane kartony po produktach mlecznych i sokach, tekturę, kartony i torby papierowe. Wypełnione ŻÓŁTE WORKI wrzucamy do żółtych pojemników siatkowych ustawionych na terenie miasta. Worki te będą również odbierane przez firmę odbierającą odpady, np. od mieszkańców w domkach jednorodzinnych. Butelki plastikowe - luzem (puste i zgniecione) można również wrzucać do ŻÓŁTYCH POJEM- NIKÓW SIATKOWYCH (tj. do tych pojemników siatkowych, do których wrzucamy w chwili obecnej). Każda rodzina otrzyma co miesiąc nieodpłatnie na każdą osobę w rodzinie jeden ŻÓŁTY WOREK. Etykiety z kodami kreskowymi należy naklejać na żółte worki (z odpadami segregowanymi), w ilości jedna etykieta na jeden worek. Duże kartony (poskładane), np. po telewizorze, mogą być wrzucone do żółtego worka lub do pojemnika z napisem PAPIER-MAKULATURA, do którego wrzucamy również gazety, papier, książki, zeszyty, tektury. II. DO POJEMNIKA ZIELONEGO - z napisem SZKŁO Tu wrzucamy: opróżnione opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego bez zakrętek (np. butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; itp.), stłuczkę szklaną opakowaniową wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami, opróżnione (czyste) szklane opakowania po kosmetykach. Odpady, które wrzucamy do żółtego worka lub do pojemnika na szkło powinny być: czyste, bez resztek jedzenia, kartony poskładane, butelki PET puste i zgniecione (mogą być zakręcone, ale nie muszą), etykiety nie ma konieczności usuwania etykiet z butelek NATOMIAST ODPADY Z RESZTKAMI ZAWARTOŚCI NALEŻY WRZUCAĆ DO POJEMNIKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI (np. do kontenera KP-7, lub do pojemnika o pojemności 110 L czy 240 L) III. DO POJEMNIKA CZARNEGO, CIEMNOZIELONEGO LUB METALOWEGO (np. KP L, 240 L) wrzucamy - ODPADY ZMIESZANE (TZW MOKRE ). Tu wrzucamy wszystkie pozostałe odpady, które nie zostały wrzucone: do żółtego worka, do pojemników na szkło, do pojemników na papier, tu wrzucamy także: opakowania po jogurtach, serkach, kefirach, opakowania z metali: np. puszki po napojach (piwie), konserwach itp. odpady kuchenne (np. obierki), pozostałości produktów spożywczych i potraw, pampersy, artykuły higieniczne (patyczki higieniczne, wata, chusteczki higieniczne), drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. narzędzia), ścinki tapet, ścinki wykładzin podłogowych, porcelanę, płytki ceramiczne, gumę, resztki świec, wkłady do długopisów, niedopałki papierosów, zapalniczki, potłuczone szyby, drewno (surowe i malowane), worki z odkurzacza, tacki aluminiowe po grilu, szczoteczki do zębów, negatywy fotograficzne, zdjęcia, zabawki z tworzywa sztucznego, segregatory, popioły z pieców grzewczych, ręczniki jednorazowe, itp. W ramach ponoszonej opłaty, czyli bezpłatnie, będzie można bez ograniczeń dostarczać do PSZOK następujące odpady: suche i niezanieczyszczone opakowania z papieru, tektury, gazety, druki, szklane opakowania (bez zawartości), tworzywa sztuczne (niezanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy), metale, drewno niemalowane, niezanieczyszczone, ulegające biodegradacji odpady roślinne z ogrodów, parków itp., glebę, ziemię (w tym kamienie niezanieczyszczone), Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów: odpady zawierające azbest, szkło zbrojone i hartowane, materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa, części samochodowe, w tym szyby samochodowe, zmieszane odpady budowlane, zmieszane odpady komunalne, ZASADY ODBIORU ODPADÓW w zabudowie wielorodzinnej będzie prowadzone z częstotliwością: 1.) zmieszane odpady komunalne 1 raz na tydzień, 2.) odpady opakowaniowe (tzw. suche ) 1 raz na 2 tygodnie, a w razie przepełnienia w miarę potrzeb. Referat Gospodarki Odpadami Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela lub zarządcy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej będzie prowadzone z częstotliwością: 1.) zmieszane odpady komunalne 1 raz na 2 tygodnie, 2.) odpady opakowaniowe (tzw. suche ) 1 raz na 2 tygodnie.

8 JAWOR Podsumowanie projektu Poznajmy się na stoku 17 maja br. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jaworze odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu Poznajmy się na stoku, na którym to goszczono grupę uczniów z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej z Turnova w Czechach, biorącej udział w projekcie wraz z ich wychowawczynią oraz dyrektorem szkoły, a także gości z Euroregionu Nysa z Jeleniej Góry. Swoją obecnością zaszczyciła również Mirosława Pasiek - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Jaworze, która aktywnie wspierała realizację projektu. Po przywitaniu gości przez dyrektor szkoły Reginę Michalak Marzannę Cyrwus koordynatora projektu, uczniowie 5 zmierzyli się ze swoimi kolegami z Czech w rozgrywkach sportowych. Dziewczęta zagrały mecz w Rzucankę siatkarską, w którym to zwyciężyły uczennice z Turnova, natomiast chłopcy z 5 pokonali swoich kolegów z Turnova w meczu piłki nożnej. Mecze sędziował nauczyciel wychowania fizycznego Krzysztof Daniel. Goście z Turnova pod okiem trenera Łukasza Tomaszewskiego mogli popróbować również swoich sił na trampolinach. Po wyczerpujących zmaganiach sportowych uczniowie obejrzeli film na dvd, podczas którego mogli powspominać chwile spędzone na kursie narciarskim zorganizowanym w ramach projektu Poznajmy się na stoku w dniach r. w Paseky nad Jizerou w Czechach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Po projekcji filmu wszyscy uczestnicy udali się na krótki spacer po Jaworze, a następnie przeszli na obiad do restauracji w ECMEN w Jaworze. Po posiłku grupa z Turnova pojechała na przygotowane wcześniej zajęcia do Multicentrum w Gimnazjum Nr 1, na których to pod okiem nauczycieli Jacka Fajkiela i Pawła Motyki miała okazję zapoznać się z bardzo ciekawymi rozwiązaniami ze świata informatyki. W Multicentrum uczniowie mieli do dyspozycji trzy sale. W pierwszej, korzystając z dostępnych instrukcji, mogli konstruować z klocków różnego rodzaju budowle, urządzenia i pojazdy. W drugiej sali można było, za pomocą programu komputerowego, tworzyć obrazy, portrety i rysunki, czyli dzieła plastyczne. W ostatniej sali uczniowie samodzielnie komponowali muzykę i różnego rodzaju teledyski. Podobnie jak budowle z klocków, ten pokój pracy wzbudził wielkie zainteresowanie, w wyniku którego powstało kilka muzycznych utworów. Pod koniec zajęć wszyscy uczestnicy wyjazdu - zebrani w głównej sali - obejrzeli powstałe prace. Po zajęciach w Multicentrum nastąpiło pożegnanie i grupa z Czech wyjechała w drogę powrotną do domu. Goście wyjechali bardzo zadowoleni i pełni wrażeń pomimo, iż dzień był dla nich długi i wyczerpujący. Monika Dolasińska - Asystent ds. współpracy ze szkołami po stronie polskiej Wakacyjne propozycje Muzeum Regionalnego Muzeum Regionalne szykuje dla dzieci i młodzieży atrakcje w ramach corocznej imprezy pt. Lato w mieście. W dniach 8-12 lipca w godzinach od do na dziedzińcu przy ul. Klasztornej 6 będą odbywać się otwarte Warsztaty Średniowiecznego Rzemiosła. W programie: wypieki podpłomyków w piecu chlebowym, pokazy fechtunku i łucznictwa. Współorganizatorem warsztatów jest JAVRA Drużyna Wojów Piastowskich. Natomiast od 5 do 9 sierpnia, specjalnie dla młodzieży z gimnazjów, muzeum organizuje warsztaty fotograficzne. Zajęcia prowadzone przez fotografika i historyka sztuki odbywać się będą w plenerze. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą pod nr tel. 76/ lub drogą mailową: do 31 lipca br. Zajęcia są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy! Wystawa albumów o bł. Janie Pawle II Papieżu Polaku 5 i 6 czerwca br. członkowie Klubu Wiedzy Religijnej przy Szkole Podstawowej Nr 5 przygotowali wystawę albumów poświęconych bł. Janowi Pawłowi II. Prace wykonali uczniowie klas czwartych i piątych. Każdy album miał zawierać stałe elementy tj.: najważniejsze wydarzenia biograficzne, ciekawostki z życia, cytaty papieskie, wiersz lub modlitwę autora, list do papieża oraz zdjęcia. Uczniowie podołali zadaniu, nie było dwóch bardzo podobnych prac. Piękne, kolorowe albumy ciekawie przedstawiające postać Papieża cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających wystawę. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wystawy. Członkowie Klubu Wiedzy Religijnej r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 8 Dni Jawora 2013 za nami! Długo oczekiwane Dni Jawora 2013 za nami! Jak zawsze nie zabrakło gwiazd polskiej sceny muzycznej, pokazu jaworskich młodych talentów, najlepszych światowych produkcji wyświetlanych na wielkim ekranie, specjalnego programu dla dzieci, sportowych emocji i naprawdę wielu różnorodnych atrakcji dla młodszych i starszych. Przez te dni trzy dni, od 21 do 23 czerwca, Stadion Miejski był centrum rodzinnych i przyjacielskich spotkań setek jaworzan, którzy postanowili skorzystać z propozycji organizatorów imprezy: Burmistrza Miasta Jawora, Jaworskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wszystkie osoby pracujące nad organizacją Dni Jawora działały z myślą, aby święto miasta stało się imprezą łączącą pokolenia, by każdy z nas mógł odczuć, że łączą nas nie tylko troski i problemy, ale również radość i zabawa. Cel udało się osiągnąć, po raz kolejny jaworzanie udowodnili, że bez względu na wiek utożsamiają się ze swoim miastem i chętnie uczestniczą w ofercie przygotowanej specjalnie dla nich. Więcej na temat Dni Jawora w kolejnym numerze Kuriera Jaworskiego oraz na Powiatowy Konkurs Matematyczny wyłonił prawdziwe talenty Najlepsi w powiecie 8 czerwca br. w Szkole Podstawowej Nr 5 odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu było popularyzowanie przedmiotu, rozwijanie wiadomości i umiejętności matematycznych, wdrażanie do logicznego myślenia, ale przede wszystkim wyłonienie najlepszych matematyków w powiecie. W tym roku w konkursie uczestniczyło 58 uczniów. Do rozwiązania mieli pięć zadań w czasie 90 minut. Zadania były dostosowane do trzech poziomów, odrębne dla uczniów klas IV, V, VI. Po raz pierwszy patronat nad konkursem objął Bank PKO BP oddział w Jaworze ze względu na udział szkoły w ogólnopolskiej akcji SKO. Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody. Konkurs pokazał, że matematyka może być łatwa, przyjemna i zabawna. A oto zwycięzcy: Klasy IV: I miejsce Marcin Tymofiejczyk (SP-5, op. M. Kopeć), II - Dawid Stachurski (SP Wądroże Wielkie, op. G. Nowakowska), III - Marcin Uziałko (SP-4, op. E. Ptaszyńska). IV - Szymon Pestrowicz (SP-1, op. A. Radomska-Duziak), V - Julia Flejterska (SP-1, op. A. Radomska-Duziak). Klasy V: I miejsce Michał Fica (SP Bolków, op. A. Suchojad), II - Daria Karolak (SP-1, op. A. Radomska-Duziak), III - Jakub Kowalski (SP-5, op. M. Kopeć), III- Oliwia Szymańska (SP Pogwizdów, op. A. Procner), IV - Kacper Kubacki (SP Bolków, op. A. Suchojad). Klasy VI: I miejsce Łukasz Rębisz (SP-5, op. M. Kopeć), II - Kacper Omylanowski (SP Piotrowice, op. L. Macała), III - Anna Kostecka (SP-5, opiekun P. Motyka), IV - Krystian Jamka (SP Paszowice, op. M. Suhak), IV - Kasjan Kita (SP-5, op. M. Kopeć). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Niezwykła uroczystość u Krasnali Krasnale - najmłodsza grupa przedszkolaków z Przedszkola Publicznego Nr 4 wspólnie ze swoimi nauczycielkami - dwiema Paniami Małgosiami i dwiema Paniami Kingami, 28 maja br. przygotowała dla wszystkich rodziców wspaniałą uroczystość z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty. Dzieci, przepięknie przebrane za krasnale oczywiście, śpiewały piosenki, recytowały wiersze, grały na instrumentach muzycznych. Liczne zabawy angażowały wszystkich rodziców zgromadzonych w tym wyjątkowym dniu u swoich małych pociech. Nie obyło się bez prezentów dla mam w postaci dużego kwiatu z balonem wewnątrz. Ale to nie koniec niespodzianek. Po występach, przedszkolaki wraz ze swoimi Paniami zaprosiły wszystkich rodziców na słodki poczęstunek, którym towarzyszyła prezentacja zdjęć Krasnali z całego ich okresu edukacji przedszkolnej, tj. od września ub.r. Cała uroczystość została przygotowana na najwyższym poziomie, z dbałością o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół. Krasnale, pomimo że to jeszcze maluchy, również stanęły na wysokości zadania, dając tym samym dowód i świadectwo naprawdę niełatwej pracy swoich nauczycielek, wymagającej nie tylko fachowej wiedzy, ale i niezwykłej cierpliwości oraz dobroci serca. Rodzice

9 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 9 JAWOR XIX Półmaraton Jaworski o Puchar Burmistrza Miasta Jawora 2 czerwca br., już po raz 19. odbył się XIX Półmaraton Jaworski o Puchar Burmistrza Miasta Jawora. Zawodnicy w pierwotnej wersji mieli do pokonania trasę biegnącą z centrum Jawora przez Piotrowice, Chełmiec, Myślinów, Myślibórz aż do OW Jawornik. Jednakże wzmożone opady deszczu spowodowały wystąpienie rzeki z koryta w miejscowości Myślibórz, wobec czego organizatorzy trasy zmuszeni byli w ostatniej chwili do nieznacznej zmiany trasy, która biegła równie malowniczymi terenami jak planowano, jednak zwiększyła długość trasy do 21,83 km. 229 zawodników z całej Polski z jaworskiego Rynku wystartował burmistrz Artur Urbański, nie kryjąc zadowolenia z wielkiej liczby uczestników, wspominając Honorowego Obywatela Miasta Jawora Stefana Mielczarka - maratończyka, propagatora biegów długodystansowych, zapewniając, że wszyscy na mecie będą witani jako zwycięzcy. Maratończycy ruszyli z Rynku, ul. Grunwaldzką, Poniatowskiego, Rapackiego, Starojaworską, Sikorskiego do Piotrowic, Chełmca, zbaczając z drogi w Myśliborzu wrócili do Piotrowic, a stąd na OW Jawornik, gdzie zaplanowano metę. Wszyscy zawodnicy otrzymali z rąk burmistrza Artura Urbańskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Madeja okolicznościowe medale, natomiast zwycięzcy, w poszczególnych kategoriach wiekowych, okazałe puchary i nagrody pieniężne. XIX Półmaraton Jaworski o Puchar Burmistrza Miasta Jawora organizowany był razem z VI Biegiem Strażackim im. Adriana Kotkowskiego, by uczcić pamięć funkcjonariusza KPSP w Jaworze, który zginął wraz z matką i siostrą w wypadku samochodowym. V miejsce dla Jawora w ogólnopolskim Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich Od 26 maja do 1 czerwca br. na terenie całego kraju odbywał się, w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin. Jawor po raz drugi uczestniczył w turnieju i osiągnął sukces, zajmując w rywalizacji ogólnopolskiej V miejsce. Głównym organizatorem zmagań, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, była Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, a organizatorem regionalnym Wrocławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Wojewódzka Komisja Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Nad organizacją jaworskich zawodów czuwała Iwona Zatyka, koordynator sportu na terenie powiatu oraz Agnieszka Czum i Lucyna Herok, które zadbały o stronę medialną przedsięwzięcia. Turniej skierowany był do dyrektorów przedszkoli, szkół, prezesów klubów sportowych, trenerów, instruktorów, działaczy sportowych i turystycznych, dyrektorów i właścicieli przedsiębiorstw i firm prywatnych, jako organizatorów imprez sportowo-rekreacyjnych. Głównym celem była promocja zdrowego stylu życia, którego nieodłączną częścią jest uprawianie sportu oraz aktywizacja jak największej liczby osób w każdym wieku. W ciągu tygodnia na terenie miasta zorganizowano 118 imprez, w których wzięło udział prawie 8 tys. osób. Piłka nie tylko do kopania, Tęczowy dzień, Ringo na wesoło czy Zawody w chodzeniu na szczudłach - to tylko nieliczne przykłady pomysłowości jaworzan. Wśród tak wielkiej różnorodności każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Bardzo dużą popularnością cieszyły się zajęcia i pokazy organizowane przez przedszkola oraz zawody lekkoatletyczne. Nieodłączną częścią Turnieju Miast i Gmin jest test wydolności organizmu (test Coopera), w którym łącznie wzięło udział 401 biegaczy. Dzięki świetnej organizacji i koordynacji wszystkie imprezy przebiegły sprawnie i bezproblemowo, a uczestnicy wracali do domów z uśmiechem na ustach. Dla najbardziej aktywnych miast i gmin zostały przewidziane nagrody pieniężne. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy odwagi i sportowego ducha oraz dziękujemy za tak liczny udział w imprezach. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku powalczymy o I miejsce. Udział Jawora w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich został sfinansowany przez Gminę Jawor oraz gminne jednostki organizacyjne. Iwona Zatyka Grand Prix Polski modeli ślizgów na Jaworniku Od 7 do 9 czerwca 2013 r., na OW Jawornik odbyły się XIX Międzynarodowe Zawody Modeli Ślizgów Klasy FSR-V. Do Jawora przyjechało ponad 60 zawodników, którzy startowali w 13 klasach na 103 modelach pływających. Ze względu na opady deszczu w całej Europie, nie dojechali zawodnicy ze Słowacji, Chorwacji i częściowo z Niemiec. Do rywalizacji ostatecznie stanęło 31 zawodników w Niemiec, 4 z Białorusi, 2 z Czech, 1 z Litwy oraz 24 z Polski. Wśród startujących znalazło się kilku Mistrzów Świata i Europy: Jurgen Mischke i Reiner Riedl z Niemiec, Piotr Szymański i Andrzej Ciechański z Wrocławia oraz Jarosłav Rajniś z Czech. Rywalizacja była zacięta do ostatnich ślizgów, zwłaszcza rywalizacja w klasie V 35, gdzie po zaciętej i pasjonującej walce Polak Robert Sarzała pokonał dwukrotnie (w eliminacjach i finale) Mistrza Świata Rainera Riedla z Niemiec. Tegoroczne zawody zgromadziły wielu młodych uczestników, wśród których na wyróżnienie zasługuje zawodnik Franciszek Ciechański z Wrocławia (finalista Mistrzostw Europy), który wygrał w 2 klasach. Zwycięzcy otrzymali okazałe puchary i dyplomy, które wręczyli Burmistrz Miasta Jawora Artur Urbański, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze Andrzej Madej, Prezes Dolnośląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK we Wrocławiu Kazimierz Adamczyk, Przewodnicząca Komisji Sportu i Kultury Rady Miejskiej w Jaworze Honorata Kulig oraz Prezes Zarządu Powiatowego LOK w Jaworze Tadeusz Caban. Organizatorzy zawodów: Gmina Jawor, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze oraz Zarząd Wojewódzki LOK we Wrocławiu zebrali bardzo pochlebne opinie od zawodników, którzy podkreślali wciąż rosnący poziom organizacyjny zawodów oraz możliwości techniczne Jawornika. W kuluarach rozmawiano nawet o możliwości zorganizowania w Jaworze Mistrzostw Świata. Szczegółowe wyniki zawodów znajdą Państwa na

10 JAWOR r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 10 KALENDARZ IMPREZ NA WAKACJE Data Godz. Nazwa Miejsce Opis imprezy: Organizator (tel. kontaktowy/www.) Cena biletu/ Lipiec Sierpień Lipiec Sierpień 02, 09, 16, AKTYWNE LATO SENIORA MBP W godz. otwarcia biblioteki 10-12, Kiermasz dawnych hitów Punkt widokowy wieży Zamku Piastowskiego Pejzaże Karkonoszy - wystawa czasowa (ekspozycje w siedzibie zespołu poklasztornego bernardynów) Między Wschodem a Zachodem Wystawa czasowa WYSTAWY STAŁE Lokomotywą w świat poezji Dział Udostępniania dla Dorosłych Zamek w Jaworze Muzeum Regionalne MBP/Oddz. Dziecięco- Młodzieżowy Wakacyjne zajęcia z komputerem Popularyzacja czytelnictwa Zwiedzanie indywidualne oraz dla zorganizowanych grup po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym / mailowym Obrazy Friedricha Iwana ur. w Kamiennej Górze w roku 1889 przedstawiające pejzaże z okolic Jeleniej Góry, Karpacza i Kamiennej Góry Wystawa obrazów religijnych poświęconych tematyce duchowości wyznań chrześcijańskich i buddyzmu Ziemia Jaworska w pradziejach, Broń biała i palna ze zbiorów Muzeum Regionalnego i Jana Karło, Skarbiec Sudetów, Izba dolnośląska, Dawne rzemiosło, Przekraczanie niemożliwego. Kościół Pokoju w 10 rocznicę wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej Interpretacje wierszy J. Tuwima poprzez różne dziedziny sztuki i nauki: piosenka, teatr, taniec i zagadki Lato Muminków MBP - Filia nr 1 Głośne czytanie i konkurs plastyczny WYCIECZKA Podróż dookoła świata z JOKusiem - Tęczowy świat Uroczyste otwarcie punktu widokowego wieży Zamku Piastowskiego LATO W MIEŚCIE WYCIECZKA Podróż dookoła świata z JOKusiem - Indie jakich nie znacie Jaworski Rynek Zamek w Jaworze Dziedziniec Muzeum Regionalnego Os. Przyrzecze koło Orlika Czy wiesz gdzie mieszkasz? MBP - Filia nr WYCIECZKA Wędrowanie po wulkanie - Myślibórz CEEiK Rataj (Małe Organy Myśliborskie) - Bazaltowa Grota Pustelnika Paszowice. Konkurs PK Chełmy oraz Bezpieczne wakacje JOK zaprasza dzieci na cykl spotkań, których motywem jest podróż wraz z głównym bohaterem wakacyjnej przygody - JOKusiem. Dzieci będą uczestniczyć w warsztatach działań twórczych, grach i zabawach. Ponadto każdy chętny uczestnik będzie mógł stworzyć Bajkowy Pamiętnik Podróżnika Uroczyste otwarcie dla turystów i mieszkańców Jawora wyremontowanych pomieszczeń zamku. W programie m.in. ekspozycja poświęcona dziejom dawnej rezydencji piastowskiej. Warsztaty rzemiosła średniowiecznego: pokaz wypieku podpłomyków, fechtunku oraz łucznictwa we współpracy ze stowarzyszeniem JAVRA Nowa Wieś Wielka Trzy wąwozy: Wąwóz Lipy - Storczykowe Wzgórze - Wąwóz Siedmicki - Wąwóz Nowowiejski w poszukiwaniu salamandry plamistej. Konkurs wiadomości z trasy i Bezpieczne wakacje szczegóły na plakatach i Najciekawsze zabytki Jawora i okolic. Rysowanie szlaku turystycznego z uwzględnieniem najciekawszych miejsc naszego regionu Chełmiec Chełmiec Raczyce (chata Pod lipą) - relikty dawnego górnictwa oraz spotkanie z muflonami. Konkurs Kraina Wygasłych Wulkanów i Bezpieczne wakacje Rusz głową MBP - Filia nr 1 Rusz głową czyli szarady, łamigłówki, zabawa w kalambury Podróż dookoła świata z JOKusiem - W krainie kwitnącej wiśni Rzemiosło artystyczne ze zbiorów Jana Karły JAWORSKIE KONCERTY RYNKOWE Os. Metalowców - Stalowa Muzeum Regionalne Jaworski Rynek szczegóły na plakatach i Prezentacja kunsztownych dzieł rzemiosła, w tym XIX/XXwiecznego złotnictwa z kolekcji Jaworzanina, Jana Karło ČAČI VORBA to grupa grająca żywiołową muzykę cygańską, bałkańską oraz karpacką, zaliczana do najbardziej uhonorowanych za granicą polskich wyk. ostatnich lat. Muzyka etniczna, jazz, rock'n'roll oraz wielu innych gatunków Zabawy ruchowe MBP - Filia nr 1 Zabawy ruchowe przy konsoli X-BOX Podróż dookoła świata z JOKusiem - Dziki Zachód WYCIECZKA rowerowa Trening czyni mistrza WYCIECZKA Park Miejski przy ECMEN MBP Oddz. Dziecięco- Młodzieżowy Turniej wiedzy o zdrowiu MBP - Filia nr 1 szczegóły na plakatach i Krzyże pokutne i kapliczki. Trasa: Jawor Słup Piotrowice - Jawor Projekcja filmu Akeelah i jej nauczyciel połączona z działaniami plastycznymi Jawor jakiego nie znacie - zwiedzanie Kościoła Św. Marcina - prowadzący K. Patrzek Moje zdrowie mój skarb? Turniej wiedzy o zdrowiu (pogadanka, wiem co jem, rozpoznawanie produktów po smaku, czy to co jem należy do zdrowej żywności?) WYCIECZKA Niespodzianka JAWORSKIE KONCERTY RYNKOWE Jaworski Rynek Koncert operetkowo-musicalowy , 13 i LATO W MIEŚCIE Czas na bajkę Zajęcia plenerowe MBP Oddz. Dziecięco- Młodzieżowy Warsztaty nauki fotografii prowadzone przez historyka sztuki i fotografika; zapraszamy do udziały młodzież z gimnazjum i szkół średnich. Zgłoszenia uczestników telefoniczne lub mailowe do 31 lipca Projekcje fragmentów bajek ze zbiorów biblioteki, połączone z działaniami plastycznymi Zajęcia plastyczne Masa solna plastelina MBP - Filia nr Zajęcia plastyczne Jak zrobić kwiatka z papieru ECMENowy zawrót głowy Poznajemy region Rok 1813 w Jaworze ECMEN ul. Parkowa 5 Muzeum Regionalne Szczegółowe informacje na stronach oraz Wykład z cyklu spotkań z badaczami regionu. Tym razem o kampanii napoleońskiej i Bitwie Kaczawskiej opowie historyk, Mirosław Szkiłądź Zajęcia plastyczno literackie MBP - Filia nr 1 Moje najlepsze wakacje (rysunek, opowiadanie, wiersz) Piknik rodzinny na zakończenie wakacji ECMEN ul. Parkowa 5 Szczegółowe informacje na stronach oraz Miejska Biblioteka Publiczna/ MBP 76/ wew.24 Muzeum Regionalne 76/ MBP 76/ wew.26 MBP/Filia 76/ OSiR, PTTK, Policja tel L.Drabczyk tel A.Kowalik Jaworski Ośrodek Kultury - JOK 76/ Muzeum/76/ OSiR, PTTK, Policja tel L.Drabczyk tel A.Kowalik JOK/76/ MBP/Filia 76/ OSiR, PTTK, Policja MBP/Filia 76/ JOK/76/ Muzeum/76/ JOK/ECMEN 76/ , MBP/Filia 76/ JOK/76/ OSiR, PTTK, Policja MBP 76/ wew.26 OSiR, PTTK, Policja MBP/Filia 76/ OSiR, PTTK, Policja JOK/ECMEN 76/ , Muzeum/76/ MBP 76/ wew.26 MBP/Filia 76/ JOK/ECMEN 76/ , Muzeum/76/ MBP/Filia 76/ JOK/ECMEN 76/ , Wstęp wolny Bilet n. 7zł ulg. 4zł Szczegóły u organizatorów Szczegóły u organizatorów Szczegóły u organizatorów Szczegóły u organizatorów Szczegóły u organizatorów Szczegóły u organizatorów

11 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 11 MŚCIWOJÓW Co Cię czeka po 1 lipca? Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi comiesięcznie, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 25 lipca 2013 roku. Stawkę i sposób wyliczania opłaty określa uchwała Rady Gminy nr XXVIII r. Opłata za odpady zebrane selektywnie będzie niższa. Miesięczne Stawki Opłat na rok 2013! (w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje od 1-5 osób) 16,50 zł* od osoby miesięcznie, w przypadku gdy odpady będą gromadzone nieselektywnie. 11,00 zł* od osoby miesięcznie w przypadku gdy odpady będą gromadzone selektywnie. (w przypadku rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych, gdzie nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej osób) 99,00 zł* miesięcznie, w przypadku gdy odpady będą gromadzone nieselektywnie. 66,00 zł* miesięcznie w przypadku gdy odpady będą gromadzone selektywnie. * Rada Gminy w sytuacjach uzasadnionych może zmienić stawki opłat za odbiór odpadów z terenu Gminy. O recyklingu CZY WIESZ, ŻE: Produkcja 1 tony papieru z makulatury pozwala: - ograniczyć zużycie energii o ok. 75%, - ochronić 17 drzew przed wycięciem, - zmniejszyć ilość ścieków o 35% i zanieczyszczeń powietrza o 75% Produkcja aluminium z puszek jest o 60% tańsza od uzyskiwania go z rudy Włókno z odzysku PET-ów to znakomity surowiec na ubrania narciarskie, turystyczne, treningowe, wytwarzana jest z nich dzianina typu polar. Energia zaoszczędzona dzięki recyklingowi jednej szklanej butelki pozwala zasilić: - komputer przez 25 min, - telewizor przez 20 min, - zmywarkę do naczyń przez 10 min. SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE MŚCIWOJÓW Gmina Mściwojów Szanowni mieszkańcy! Jak segregować odpady? POJEMNIK W KOLORZE ŻÓŁTYM Odpady surowcowe (tzw. suche ) WRZUCAMY: Puste, niezakręcone butelki plastikowe po różnych napojach (np.: typu PET, PE) Puste, niezakręcone butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości tzw. Chemię gospodarczą (np.: opakowania po szamponach, płynach, itp.) Czystą folię i torebki z tworzyw sztucznych Czyste kanistry plastikowe Plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra Papier (gazety, książki, zeszyty, pudła z tektury, torebki papierowe) NIE WRZUCAMY: Opakowań po medykamentach Tworzyw piankowych, styropianu i naczyń jednorazowych styropianowych Produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki, szczoteczki do zębów, strzykawek Opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach Opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych Sprzętu AGD Popiołu PAMIĘTAJ: Odkręć i zgnieć butelkę przed wrzuceniem ich do pojemnika. Zaleca się oczyszczanie silnie zabrudzonych tworzyw i opakowań! SPOSÓB PŁATNOŚĆI Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie mogła być gotówką w kasie Urzędu Gminy Mściwojów lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Mściwojów Nr UWAGA! W związku ze zmianą wzoru deklaracji, właściciele nieruchomości, w których zamieszkuje 6 i więcej osób proszeni są o złożenie deklaracji na nowym wzorze, dostępnym w Urzędzie Gminy Mściwojów pok. nr 9 oraz na stronie internetowej do dnia 25 czerwca 2013 roku. MOŻESZ ŁATWO OGRANICZYĆ ILOŚĆ ODPADÓW. Pamiętaj tylko o kilku prostych zasadach: na zakupy noś własne torby, najlepiej materiałowe, nie zabieraj niepotrzebnych opakowań i toreb jednorazowego użytku, kupuj produkty (np. napoje) w opakowaniach zwrotnych, wybieraj produkty w opakowaniach szklanych, papier wykorzystuj dwustronnie, zastanów się dwukrotnie czy musisz drukować maile i inne dokumenty w wersji elektronicznej, rachunki płać przez internet, nie wymagaj papierowych zestawień z banku, jeżeli masz konto internetowe, nie korzystaj z jednorazowych naczyń papierowych, czy plastikowych sztućców i innych rzeczy, które mają swój odpowiednik wielorazowego użytku, wybieraj produkty, które ulegają rozkładowi. Zgodnie z obowiązującą znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych, dotyczyć to będzie również mieszkańców Gminy Mściwojów. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania odpadów w sposób selektywny, a za odbiór i zagospodarowanie odpadów zobowiązany jest uiszczać opłatę tzw. podatek śmieciowy. Segregujący odpady będą za wywóz płacić mniej, niż ci którzy odpadów nie segregują. Ustawa wprowadza również nowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi odebranymi od mieszkańców. Odpady odbierane od mieszkańców będą zgodnie z zapisami ustawy kierowane do instalacji przetwarzania odpadów, w przypadku gminy Mściwojów jest to RIPOK w Lubawce. Na składowisku odpadów deponowane będą pozostałości po przetworzeniu odpadów komunalnych. Odpady od mieszkańców będą odbierane przez firmę, wyłonioną w drodze przetargu i przetwarzane w instalacji posiadającej status instalacji regionalnej wytypowanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego. POJEMNIK W KOLORZE CZARNYM / SZARYM / CIEMNO ZIELONYM Odpady zmieszane (tzw. mokre ) WRZUCAMY: Odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach i produktach mlecznych) Opakowania plastikowe (po margarynach, kefirach, jogurtach, serkach, smalcu, lodach) Opakowania z aluminium (puszki po piwie, itp.) Drobny złom żelazny metali kolorowych Worki z odkurzaczy Pieluchy dziecięce Artykuły higieniczne (patyczki hig., wata itp.) Niedopałki papierosów Ścinki tapet Ścinki wykładzin podłogowych Porcelana, płytki ceramiczne Guma Resztki świec Wkłady do długopisów Potłuczone szyby Szczoteczki do zębów Zapalniczki Negatywy fotograficzne Zdjęcia Zabawki Segregatory Zepsute art. spożywcze Drewno (surowe oraz malowane) Zimny popiół Wójt Mariusz Foryś POJEMNIKI ZIELONE W OGÓLNODOSTĘPNYCH GNIAZDACH Odpady opakowaniowe szklane WRZUCAMY: Opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego bez nakrętek (np. słoiki, butelki po napojach itp.) Stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami NIE WRZUCAMY: Szkła okiennego, zbrojonego, luster, szyb samochodowych Ceramiki, fajansu, zniczy, naczyń żaroodpornych Żarówek, świetlówek, termometrów Opakowań po lekach Kineskopów Wyrobów ze szkła hartowanego Kapsli, zatyczek i zakrętek PAMIĘTAJ: Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika! Uroczysta gala na otwarcie Orlika Dzień 26 czerwca 2013 upłynął w naszej gminie pod znakiem wyjątkowego wydarzenia, które otwiera nowy rozdział w gminnym życiu sportowym. Oficjalne otwarcie nowoczesnego kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Snowidzy oraz Dni Sportu w Gminie Mściwojów, było wydarzeniem długo wyczekiwanym, szczególnie przez najmłodszą część naszej społeczności jak też wszystkich fanów zdrowego stylu życia. Orlik, który powstał przy szkole podstawowej w Snowidzy, to pierwszy tego typu obiekt na terenie naszej gminy i jeden z ostatnich sfinansowanych w 80 % przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki na inwestycję w wysokości 317 tys. zł pochodziły z budżetu Gminy Mściwojów. Dotację w wysokości 833 tys. zł udzieliło Ministerstwo. Inwestycja została ukończona pod koniec ubiegłego roku, ale jej oficjalne otwarcie zaplanowano w połączeniu z Dniami Sportu, by móc rozegrać pierwsze mecze na nowych boiskach w duchu sportowej rywalizacji, pomiędzy szkołami prowadzonymi przez Gminę, a także popołudniami pomiędzy chętnymi osobami z terenu całej gminy. Od marca br. na Orliku zatrudnieni zostali animatorzy, którzy dbają by obiekt tętnił życiem i wszyscy zarówno dzieci jak i dorośli mogli doskonalić swe umiejętności sportowe. Na oficjalne otwarcie kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej przybyło wielu znamienitych gości wśród których był Poseł na Sejm Robert Kropiwnicki, Wicemarszałek województwa Jerzy Łużniak, doradca wojewody Aldona Młyńczak, Starosta Jaworski Stanisław Laskowski, Radny Powiatowy Piotr Pieniążek, Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Męczyńska, ks. Dr Dariusz Pudełko, Wójt Gminy Męcinka Zbigniew Przychodzeń, Dyrektor OSiR w Jaworze Eugeniusz Bobowski, dyrektor Gimnazjum w Marcinowicach Dariusz Brzyk, a także generalny wykonawca Paweł Dąbrowski właściciel firmy DABRO-BAU, przedstawiciele jednostek i instytucji powiatowych i gminnych, sportowcy Rafał Majka, Piotr Przerywacz, Zbigniew Wójcik, Jerzy Pisulski, radni, sołtysi, oraz uczniowie i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Snowidzy, a także przyjaciele szkoły, którzy wspierają ją finansowe i rzeczowo przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Uroczystość otworzył Dyrektor Szkoły Podstawowej Wiesław Szymczyk, a uczniowie zaprezentowali specjalnie przygotowaną na ten dzień galę, która zachwyciła wszystkich którzy uczestniczyli w uroczystości. Wójt Mariusz Foryś w swym przemówieniu podkreślił, iż decyzja związana z budową Orlika ze względu na ówczesną sytuację finansową gminy nie należała do najłatwiejszych. Jednakże wsparcie ze strony władz wojewódzkich oraz posła Roberta Kropiwnickiego i europosła Piotra Borysa umożliwiło podjęcie prac inwestycyjnych uwieńczonych sukcesem. Udanej inwestycji gratulowali Wójtowi Gminy Mściwojów Mariuszowi Forysiowi i dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Snowidzy Wiesławowi Szymczykowi zaproszeni goście. Poseł Robert Kropiwnicki podkreślił, iż dzieci i młodzież z terenu naszej gminy mogą od tej pory korzystać ze wspaniałego obiektu, podobnie jak ich rówieśnicy z wielkich miast. Marszałek Jerzy Łużniak, gratulując wójtowi podjęcia słusznej decyzji dotyczącej budowy kompleksu boisk sportowych, jak też realizacji innych inwestycji m.in. chodnik w Snowidzy zaznaczył, iż w wyniku takich inwestycji gmina Mściwojów dołącza do grona jednostek, rozpoznawalnych na Dolnym Śląsku. Akcentem, który przypieczętował otwarcie Orlika było oficjalne przekazanie obiektu przez Wójta Mariusza Forysia Szkole Podstawowej w Snowidzy oraz uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu przez proboszcza ks. dr Dariusza Pudełko. Wójt otrzymał również pamiątkową orlikową koszulkę z nr 1, a wszyscy którzy pomagali przy realizacji orlika specjalne Snowidzkie Orliki. Absolutorium dla wójta udzielone, nowe plany inwestycyjne - dok. ze str. 1 Rozpatrując sprawy finansowe radni dokonali niezbędnych zmian budżetowych, wprowadzając. w planie wydatków inwestycyjnych pierwsze środki na prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w Godziszowej, Snowidzy i Baryczu. Zamiarem wójta i radnych jest przygotowanie dokumentacji projektowej i oszacowanie kosztów inwestycji, która przygotowywana jest pod nową perspektywę programową Unii Europejskiej, gdzie prawdopodobnie będzie można zdobyć środki na tą bardzo kosztowną inwestycję. Ponadto radni dokonali zmian w uchwałach uszczegółowiając zapisy związane z ustaleniem stawek opłat za określone pojemności pojemników na odpady zbierane od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

12 Wądroże Wielkie Nawet słońce zaświeciło na Festiwal w Budziszowie Małym - dok. ze str. 1 Wkrótce na scenę zaczęły wkraczać coraz bardziej ekspresyjne zespoły taneczne. Dużo młodzieńczej energii wniósł młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Mały Bolesławiec, i aż cieszyło patrzeć jak młodzież z radością i pasją tańczy narodowe tańce polskie. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera ma już na tym Festiwalu swoją wierną publiczność. Wielkie zaciekawienie wszystkich budziły tradycyjne tańce i przepiękne pieśni wykonane przez łemkowską młodzież. Następne ekspresyjne zespoły, które naprzemiennie kilkukrotnie wychodziły na scenę to był prawdziwy kunszt sztuki tanecznej oraz reprezentacyjnych strojów narodowych. Były to Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Legnicka, który już po raz drugi gościł na scenie Budziszowa Małego oraz po raz pierwszy występujący Zespół Pieśni i Tańca Ślężanie z Dzierżoniowa. Po nich wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Pojana z Piławy Dolnej,który pokazał tradycyjne śpiewy i tańce Górali Czadeckich. Na zakończenie gospodarze zrobili niespodziankę i na scenę weszli przedstawiciele Czerwonej Kaliny z Budziszowa Małego. Była to młoda grupa złożona z solistki Kasi Szwedo, z towarzyszeniem akordeonu i skrzypiec. Zespół Czerwona Kalina na stałe zapisał się w historię Budziszowa Małego, ponieważ z inicjatywy jego członków i działalności powstała idea Festiwalu Twórczości Ludowej. Przy zachodzącym już słońcu zespoły ponownie zagościły na scenie, aby otrzymać od organizatorów podziękowania oraz pamiątkowe statuetki. Wszyscy zaśpiewali wspólną pieśń festiwalową, którą w tym roku była Szła dzieweczka. Festiwal jak zwykle wspaniale poprowadziła Karolina Kaczyńska, która swoim młodzieńczym entuzjazmem ubarwiła dodatkowo i tak już kolorowe występy zespołów. Po zakończeniu występów festiwalowych wraz ze swoim Zespołem Na czasie bawiła wszystkich do białego rana. Dostojny jubileusz W dniu 14 czerwca 2013 r. Pani Marianna Fiediurek z Jenkowa obchodziła swoje 100 urodziny. Z tej okazji córka Janina wraz z rodziną zorganizowali dostojnej jubilatce uroczystość w świetlicy w Wądrożu Wielkim. Delegacja z urzędu na czele z Wójtem Gminy Sewerynem Sterc, Przewodnicząca Rady Gminy Elżbietą Jedlecką oraz insp. ds. ewidencji ludności Stanisławą Nartowską złożyła życzenie, słodkości i kwiaty. Na uroczystości zostały odczytane, złożone na ręce jubilatki życzenia od Premiera RP Donalda Tuska, Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Skorupy oraz od władz samorządowych gminy. Na uroczystość przybyła liczna rodzina jubilatki, były życzenia 200 lat, kwiaty oraz tort trzy piętrowy. Uroczystość przebiegała do późnego wieczora. Pani Marianna Fiedurek urodzona 14 czerwca 1913 r. w Luchowie Dolnym. Do gminy Wądroże Wielkie przybyła w 1946 r. Prowadziła wraz z mężem gospodarstwo rolne, wychowała pięcioro dzieci, dochowała się dużej gromadki wnuków i prawnuków. Recepta na długowieczność, którą zdradziła Pani Marianna to byś dobrym i czynić dobro innym. Pani Mariannie Fiediurek wszyscy życzyli następnych lat w zdrowiu oraz miłości osób najbliższych. II PAPAJOWY BIEG PO ZDROWIE W sobotę 15 czerwca, w Mierczycach na placu przed świetlicą wiejską od rana było gwarnie i wesoło. A to za sprawą organizowanego w tym dniu II Papajowego biegu po zdrowie, przygotowanego przez Stowarzyszenie Aktywni dla Mierczyc oraz OSP Mierczyce. Rejestrację zawodników rozpoczęto już od godz Każdy otrzymał koszulkę z logo imprezy oraz numer, wypełnić też musiał kartę uczestnika, a dzieci do 16 lat dołączały do niej zgodę rodziców. Ogółem zarejestrowało się 108 zawodników, wśród których byli wytrawni biegacze z Jaworskiego Klubu Biegacza TKKP, przedstawiciele lokalnych i ponadlokalnych Stowarzyszeń i organizacji tj. Urząd Gminy, Rada Gminy, Rodło Granowice, OSP Granowice, Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa Budziszów Mały, Orzeł Mikołajowice, OSP Mierczyce, WORENUS, Szkoła Podstawowa w Wadrożu Wielkim, Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze, Kuźnia Jawor i Stowarzyszenie Aktywni dla Mierczyc. I trasa wytyczona była dla dzieci i młodzieży do lat 16 i wynosiła m, natomiast II trasę wynoszącą m miała do przebycia grupa wiekowa 16 plus. Profesjonalna rozgrzewkę dla zawodników poprowadził Wicestarosta Jaworski Michał Lenkiewicz, który przekazał instruktaż jak należy zachować się na trasie. Bieg rozpoczęła I grupa o godz , a dziesięć minut później ruszyła II grupa. Na doskonale przygotowanych przez organizatorów obu trasach biegu znajdowały się punkty r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 12 Na festiwalu było bardzo tłoczno, ale każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Oprócz występów zespołów był jarmark wyrobów rękodzielniczych, sadzonek i kwiatów. Ochotnicza Straż Pożarna z Granowic wzbogaciła imprezę wystawiając swoje zabytkowe sikawki konne. Dzieci miały do dyspozycji dmuchane zjeżdżalnie, kramy z zabawkami i inne atrakcje. Nie zabrakło też niczego dla ciała- grillowane potrawy, wiejskie pierogi, przepyszne ciasta domowego wypieku, gulasz granowicki, swojskie wyroby zapijane schłodzonym piwem, słowem sielskie klimaty i relaksacyjny wypoczynek na łonie natury. Przygotowanie tak dużej imprezy wymagało wielkiego nakładu pracy mieszkańców, którą z wielkim zaangażowaniem koordynowali : Sołtys Wsi Elżbieta Wojsa oraz Prezes Stowarzyszenia Mariusz Kaczyński. Organizacją porządku na terenie ochoczo zajęli się umundurowani strażacy z OSP Wądroże Wielkie. Festiwal wymagał też dużego wkładu finansowego i tutaj organizatorzy mogli liczyć na wielu przychylnych sponsorów, a Partnerem Festiwalu została Firma Tauron. Organizatorzy dziękują wszystkim osobom i firmom, które wsparły organizację imprezy. Po festiwalu pozostały wspomnienia niesamowitych wrażeń, które przez długi czas będą jeszcze tematem rozmów. A Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa z Budziszowa Małego już przygotowuje koncepcję przyszłorocznego festiwalu odpowiadając na zapytania zespołów i widzów. W związku z sytuacją powodziową na terenie gminy Wądroże Wielkie w dniach czerwca br. Wójt Gminy Wądroże Wielkie składa podziękowania i wyrazy uznania za sprawnie przeprowadzoną pomoc jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Wądrożu Wielkim, Mierczyc, Granowic, Budziszowa Wielkiego jak też innych życzliwych mieszkańców niosących pomoc. Nasi strażacy nie szczędząc swych sił dzielnie walczyli przez te dni z napierającą wodą. Wiemy, że niektórzy przygotowują się do wielkich uroczystości i pomimo tego znaleźli czas na pomoc potrzebującym pomocy sąsiadom. Wszystkim życzę dużo zdrowia i szczęśliwych powrotów do domu, do rodziny. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za okazaną pomoc wszystkim, którzy okazali serce potrzebującym pomocy sąsiadom. Wójt Gminy Wądroże Wielkie Seweryn Sterc z wodą obsługiwane przez członków OSP Mierczyce na czele z prezesem Andrzejem Kołkiem. Nad zdrowiem zawodników czuwał Ireneusz Sikora zapewniając profesjonalną pomoc medyczną. Do mety bez przeszkód dotarli wszyscy, i mali i duzi. Tam czekała na każdego butelka zimnej wody na ochłodę, bo tego dnia pogoda dopisywała, a następnie zaproszono wszystkich na poczęstunek. Po poczęstunku przyszedł czas na nagrody dla zwycięzców, wręczyli je liderzy biegu : p. Andrzej Rydz, Adam Gorzelańczyk i Michał Juzak, którzy przybyli na metę jako pierwsi. Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Wójt Gminy Wadroże Wielkie Seweryn Sterc, Stowarzyszenie Aktywni dla Mierczyc i sołectwo Mierczyce. Dla każdego zawodnika, wylosowano nagrodę, zwycięzcom zaś wręczono koszulki lidera, to oni będą rozpoczynać za rok kolejny III Papajowy bieg po zdrowie. Organizatorzy serdecznie dziękują Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i realizacji tej wspaniałej imprezy. Stowarzyszenie Aktywni dla Mierczyc

13 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 13 Starostwo Powiatowe w Jaworze Co słychać w Ośrodku Wparcia? W maju br. Ośrodek, po raz kolejny, został zaproszony do współpracy z Teatrem Arka we Wrocławiu. Tym razem podopieczni placówki wzięli udział w projekcie pn. Nie jesteśmy gorsi sztuka osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie to miało na celu promowanie twórczości osób niepełnosprawnych oraz ich udział w wydarzeniach kulturalnych i przeciwdziałanie wykluczeniu tych osób z życia społecznego. Projekt miał za zadanie aktywizować osoby niepełnosprawne oraz zachęcać je do uczestniczenia w wydarzeniach społecznych i kulturalnych. W ramach cyklicznych spotkań warsztatowych uczestnicy Ośrodka będą przygotowywani przez profesjonalnych aktorów do aktywnego udziału w tworzeniu spektakli oraz do ich odbioru. Pierwsze warsztaty teatralne w ramach projektu pn. Nie jesteśmy gorsi sztuka osób niepełnosprawnych odbyły się w poniedziałek 27-go maja pod kierunkiem Tomasza Żytki. Uczestnicy projektu chętnie brali udział w etiudach teatralnych oraz różnych improwizacjach ruchowych. Podopieczni Ośrodka oczekują kolejnych spotkań, by nabrać nowych umiejętności aktorskich. Z kolei 12-go czerwca, wychowankowie Ośrodka wraz z terapeutami pojechali do Legnicy na VI Festiwal Osób Niepełnosprawnych Regionu Legnickiego Piosenką Malowane. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym Jutrzenka w Legnicy. Festiwal odbył się w Osiedlowym Domu Kultury Atrium, gdzie swoje talenty zaprezentowali goście z okolicznych Ośrodków, ŚDS-ów i WTZ-ów. Podczas imprezy uczestnicy mogli nie tylko posłuchać prezentowanych utworów, ale też pobawić się w stylu disco. Po występach wszyscy zostali zaproszeni na pizzę oraz zabawę taneczną. Do udziału w festiwalu - z jaworskiego Ośrodka Wsparcia - zgłosił się Kamil Paluszek z utworem zespołu Papa Dance pt. Nasz Disneyland, natomiast Mariola Paluszek i Tadeusz Burcy wzięli udział w występie tanecznym do tego utworu. Kamil Paluszek zajął 3 miejsce w konkursie, za które otrzymał dyplom i nagrodę aparat fotograficzny. Ośrodek Wsparcia w Jaworze Wygrał po raz kolejny Kamil Fortuna, uczeń klasy I a Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, po raz kolejny udowodnił, że może skutecznie konkurować z najlepszymi. Wygrał bowiem ogólnopolski konkurs historyczno-literacki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Weterani wczoraj i dziś, rywalizując z 70 konkurentami z całej Polski. Jako zwycięzca Kamil został zaproszony na centralne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz na obchody Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, które odbyły się 29 maja br. na wrocławskim rynku. Nagrody laureatom wręczono w reprezentacyjnej sali Uniwersytetu Wrocławskiego - Collegium Marianum w sposób szczególnie podniosły, z zachowaniem ceremoniału wojskowego. Osobiście gratulacje składali m. in.: Wiceminister Obrony Narodowej Czesław Mroczek, Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka, Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, członkowie Komisji Konkursowej oraz sami weterani, z prezesem Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju Tomaszem Klocem. Opiekę merytoryczną nad przygotowaniami Kamila sprawowali Wojciech Sąsiadowski, nauczyciel języka polskiego w I LO oraz Władysław Woźniakiewicz, wicedyrektor szkoły, który towarzyszył Kamilowi w czasie uroczystości we Wrocławiu. I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze XVIII Turystyczne Lato BEZPIECZNE WAKACJE 2013 Organizatorzy XVIII Turystycznego Lata Bezpieczne wakacje 2013 r. serdecznie zapraszają podczas tegorocznych wakacji, na cykl jednodniowych pieszych rajdów i wycieczek. Uczestnicy nie wnoszą wpisowego, a pokrywają tylko koszt własnego wyżywienia, transportu na miejsce startu i powrót do Jawora oraz wstępów do zwiedzanych obiektów, jeżeli takowe wystąpią na odwiedzanym szlaku. Organizatorzy zapewniają przewodnika. Niepełnoletni uczestnik powinien posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w wycieczce lub uczestniczyć wraz z dorosłym opiekunem. Uwaga, liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu na wycieczkę decyduje kolejność zgłoszenia. W przypadku niesprzyjającej pogody impreza może być odwołana i przesunięta na inny uzgodniony termin. Zgłoszenia uczestników (najpóźniej 7 dni przed planowaną wycieczką) przyjmuje Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej ul. Legnicka 3 tel. 76/ (dyżury we wtorki od godz do 18.00) lub w kantorze wymiany walut przy ul. Legnickiej 3 od poniedziałku do piątku od 9.00 do Wszelkich informacji o planowanych wycieczkach udziela Leszek Drabczyk tel , mail: lub Andrzej Kowalik tel Uczestnik powinien posiadać ubiór dostosowany do turystki pieszej górskiej i przygotowany na zmienne warunki atmosferyczne. Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie (członkowie PTTK z opłaconą składką na 2013 r. są ubezpieczeni). XVIII Turystyczne Lato zorganizowano przy wsparciu finansowym Gminy Jawor oraz Starostwa Powiatowego w Jaworze. Festyn z okazji Dnia Dziecka W dniu 8 czerwca br. na stadionie miejskim w Jaworze odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami były związki działające przy komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i Policji w Jaworze. Pomimo wielu doniesień o niekorzystnych frontach pogodowych w tym dniu, w Jaworze była przepiękna słoneczna pogoda. Padało wszędzie: w Bolkowie, w Strzegomiu oraz w Legnicy. Jedyne krople wody podczas festynu, które najmłodszym sprawiły największą uciechę, zafundowali strażacy podając wodę z działka wodnego ciężkiego samochodu gaśniczego. Zabawę poprowadził tradycyjnie Pan Jaworski, zapewniając niezliczoną ilość konkursów, w których można było wygrać atrakcyjne nagrody. Przedstawiciele organizatorów festynu: Tomasz Kita i Adam Jacek Pilch przygotowali dla wszystkich uczestników wiele atrakcji, z których bez wątpienia najefektowniejsze były pokazy Justyny Jaworskiej ze Strzegomia. Zaprezentowała ona taniec hiszpański na wspaniałym rumaku Liwinio. Ponadto były motolotnie i samolot z Jednostki Rozpoznania Lotniczego ze Stanisławowa, który zrzucał dla dzieci plastikowe piłeczki. Najmłodsi i ich rodzice mieli okazję zapoznać się z technikami ratującymi życie, które zaprezentowali zaprzyjaźnieni ze strażakami ratownicy z WOPR-u z Legnicy i Wrocławia. Niecodzienne widowisko zgotowali najmłodszym zmotoryzowani fani starych motocykli, którzy po efektownym wjeździe na plac festynu oferowali przejażdżki po alejkach parkowych serwując przy tym dzieciom słodkie upominki. Dużym powodzeniem wśród uczestników festynu cieszył się stary poczciwy Florek przywieziony przez druhów z jednostki OSP Marcinowice, który pod względem atrakcyjności konkurował z zaprzęgiem konnym Pana Sołtysika. Chłopcy z zaciekawieniem odwiedzali stanowisko dowodzenia legnickiej Policji, gdzie można było zapoznać się z całym arsenałem broni palnej wykorzystywanym w tej formacji. Dziewczynki z kolei odwiedzały salon piękności, w którym ozdabiano twarze wymyślnymi postaciami z bajek. Spośród tych wielu propozycji najbardziej oblegane były dmuchane zabawki, na których dzieci baraszkowały do woli. W takiej atmosferze zabawa trwała do samego jej końca, a maluszki zmęczone, ale szczęśliwe wracały do swoich domów. Dla organizatorów był to czas wytężonej pracy, ale jak zawsze najważniejsze w tym wszystkim było dobro dzieci, których uśmiech i radość są największą nagrodą dla dorosłych. Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim ludziom dobrej woli, którzy co roku widzą potrzebę dzielenia się z innymi. Takie zaangażowanie, postawa i chęć pomocy umożliwia podejmowanie działań dla dobra najmłodszych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze Wychowankowie DMD na wykładach w Akademii Wychowankowie Domu Małych Dzieci w Jaworze pod opieką pedagoga Małgorzaty Litwińskiej i wychowawcy Beaty Hałas Pańczyk, już po raz kolejny uczestniczyli w wykładach Polskiej Akademii Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Polska Akademia Dzieci to projekt, w którym wykłady prowadzą zarówno młodzi, jak i dorośli wykładowcy. Dzięki temu nieletni naukowcy mogą prezentować oraz poszerzać swoją wiedzę. Dorosłym ekspertem na ostatnich wykładach był dr Józef Krawczyk, popularyzator wiedzy ekologicznej i dydaktyki biologii z Pracowni Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład prowadzony był na temat,,w jaki sposób żywe organizmy informują o zanieczyszczeniu środowiska? Młodym ekspertem był natomiast 11- letni chłopiec. Prowadzenie wykładu, a także aktywne w nim uczestniczenie poprzez zadawanie pytań, wykonywanie różnych zadań na forum dużej grupy uczestników podnosi wiarę we własne siły i możliwości, a tym samym poszerza wiedzę naszych wychowanków i wszystkich uczestników. Po uśmiechniętych twarzach dzieci można poznać radość płynącą z poznawania otaczającego nas świata i zjawisk w nim zachodzących mówi dyrektor Domu Małych Dzieci w Jaworze Pani Irena Buturla - Jamrozik. Dodać należy, że każde wykłady poparte są oczywiście, jak na Uczelnię przystało wpisem do indywidualnego indeksu każdego dziecka. Dzieci nasze z zainteresowaniem uczestniczyły w spotkaniu, pełne dumy i zadowolenia z uzyskanej wiedzy i nowego doświadczenia oczekują na kolejny wykład. Sobota pełna atrakcji Dla wychowanków Domu Małych Dzieci w Jaworze sobota, 16 czerwca br. była dniem pełnym atrakcji. W godzinach rannych wychowankowie najstarszej grupy wraz z opiekunami wzięli udział w Powiatowym Festynie Ekologiczno - Wędkarskim z okazji,,miedzynarodowego Dnia Dziecka", zorganizowanym na,,jaworniku" przez Polski Związek Wędkarski. Dzieci brały czynny udział w konkursie łowienia rybek, co sprawiło im wiele radości i satysfakcji. Za udział w festynie maluchy otrzymały dyplomy, obdarowane zostały również upominkami i słodyczami. Z kolei po południu wychowankowie uczestniczyli w V Festynie Parafialnym zorganizowanym przez Proboszcza Grzegorza Pawlaka oraz Radę Parafilną Parafii pw. Św. Brata Alberta. Dzieci wystąpiły z układem choreograficznym,,laleczka z saskiej porcelany", a najmłodszy podopieczny zaprezentował krótki wiersz. Wprawdzie dzieci uczestniczyły z radością we wszystkich atrakcjach sobotniego festynu, niemniej jednak największym zainteresowaniem cieszyły się twórcze warsztaty z masy solnej, w ramach których wychowankowie sami wykonali dla siebie pamiątkowe aniołki, które następnie zabrali do domu. Dom Małych Dzieci w Jaworze

14 Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Wspierania Szkół i Przedszkoli Powiat Jaworski od początku stycznia 2013 r. realizuje projekt Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim w ramach komponentu centralnego POKL 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt ten jest prawdziwym pionierskim przedsięwzięciem, gdyż w Polsce wdrażany jest przez zaledwie dziewięć jednostek samorządu terytorialnego. Na terenie Dolnego Śląska obok naszego powiatu podobny projekt prowadzi Powiat Wołowski. Należy przypomnieć, że celem głównym tego projektu jest zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli na terenie powiatu poprzez wdrożenie pilotażowego powiatowego programu wsparcia szkół i przedszkoli w okresie od 1 XII 2012 do 31 VIII 2014 r. Realizatorem przedmiotowego projektu jest Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, obejmujące w strukturze: placówkę doskonalenia nauczycieli, poradnię psychologiczno-pedagogiczną i filię biblioteki pedagogicznej. Kluczowym ogniwem jest Powiatowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli, w oparciu o który planowane są tematy szkoleń nauczycieli, formy pracy rad pedagogicznych oraz zagadnienia prezentowane przez ekspertów w ramach konsultacji grupowych. W dniu 29 kwietnia 2013 r. w auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze odbyła się konferencja prezentująca założenia Powiatowego Programu Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na rok szkolny 2012/2013. Powitania gości dokonał Wicestarosta Jaworski Michał Lenkiewicz, który jednocześnie naświetlił zebranym gościom rangę realizowanych przez powiat działań projektowych wynikających z Powiatowego Programu Wspomagania Rozwoju Szkół i Przedszkoli na rok szkolny 2012/2013, który obejmuje 26 szkół i przedszkoli, łącznie 407 pedagogów. Założenia projektu szczegółowo przedstawiła dyrektor PCPP-PiDM w Jaworze Bogusława Kałużna, które współpracuje ściśle z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Jego rolę przedstawiła zebranym zaproszona na konferencję przedstawicielka Centrum Ewelina Sadowska. Podczas krótkiej prezentacji omówiła szczegółowo zagadnienia związane z problematyką i różnorodnością szkoleń i warsztatów przeprowadzanych w szkołach i przedszkolach powiatu jaworskiego w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Kolejnym punktem konferencji było przedstawienie kluczowych postaci w procesie wspomagania szkół i przedszkoli, czyli SORE (Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji). Głos w tej kwestii zabrała Bogumiła Sokołowska, prezentując zadania SORE w projekcie. Jego najważniejsze działania polegają na pomocy dyrektorowi w diagnozowaniu potrzeb szkoły i formułowaniu celów wynikających z rozpoznanych potrzeb oraz wsparciu szkoły w przygotowaniu dopasowanego do potrzeb rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego potrzebom szkoły i zbudowanego na bazie jednej z ofert doskonalenia dostępnych w ramach projektu. SORE bierze również czynny udział w monitorowaniu przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowaniu na pojawiające się trudności, czy też przygotowaniu sprawozdania z przebiegu rocznego planu wspomagania. Projekt przewiduje również spotkania nauczycieli w Sieciach Współpracy i Samokształcenia. Tę nową formę uczenia się zespołowego przedstawiła Dorota Menkarska, która w projekcie pełni rolę koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia dla dyrektorów. Ponadto funkcjonują cztery inne sieci współpracy: nauczycieli - wychowawców, nauczycieli zajmujących się jakością pracy szkół i przedszkoli, nauczycieli - bibliotekarzy oraz nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów. Sieci zakładają wymianę doświadczeń między nauczycielami, wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych oraz pracę na platformie e - learningowej. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy konferencji dyskutowali na temat oczekiwań po zakończeniu realizacji tego projektu. Kolejna konferencja planowana jest na styczeń 2014 r. Czerwiec br. to szczególnie pracowity czas dla wszystkich zaangażowanych w realizację działań projektu. To czas na podsumowanie półrocznej pracy, przeanalizowanie efektów w wyniku prowadzonego monitoringu, refleksji nad sukcesami i małymi niedoskonałościami. Wraz z nowym rokiem szkolnym 2013/2014 do projektu przystąpią nowe trzy szkoły i jedno przedszkole, w sumie 63 nowych nauczycieli. PCPP-PiDM w Jaworze Oliwia i Tomek na topie W dniach czerwca br. w Pałacu Jedlina Zdrój odbył się finał V Międzynarodowego Konkursu Historycznego Śląskie Zamki i Pałace. W konkursie wzięło udział blisko 200 uczniów z Górnego i Dolnego Śląska oraz z Czech. Nadesłali oni prace badawcze dotyczące wybranych zamków lub pałaców z historycznego obszaru Śląska. Dwoje uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze zakwalifikowało się do finału tego konkursu. Oliwia Huńczak napisała pracę o pałacu w Luboradzu, natomiast Tomasz Wilczak o pałacu w Warmątowicach. Konkurs składał się z III etapów. W pierwszym - uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące historii zamków i pałaców na obszarze historycznego Śląska; po tym etapie 10 osób zakwalifikowało się do następnej tury. W II części uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące dziejów arystokracji śląskiej, w tym także heraldyki śląskiej. W finale konkursu znalazło się ostatecznie pięcioro uczestników, w tym wspomniani wyżej uczniowie I LO w Jaworze. Finaliści w trzech rundach odpowiadali na losowo wybrane pytania. Zwyciężczynią konkursu została Oliwia Huńczak, a Tomasz Wilczak zajął trzecie miejsce, po dogrywce z zawodniczką z Czech. Brawo Oliwia, brawo Tomek, był to historyczny wynik, dwoje jaworzan na pudle! Gratulujemy uczniom I LO, jak również Dariuszowi Drzałowi, opiekunowi, pod którego kierunkiem uczniowie przygotowywali się do konkursu. I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze Starostwo Powiatowe w Jaworze r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 14 Powiatowa Gala Laureatów Konkursów czerwca br. w auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze odbyła się piąta już POWIATOWA GALA LAUREATÓW. Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze, Bogusława Kałużna dokonała jej oficjalnego otwarcia witając serdecznie wszystkich zgromadzonych. Honorowy patronat nad tegoroczną uroczystością objęli Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz i Starosta Jaworski Stanisław Laskowski. Na uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursów i olimpiad przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013 przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jaworze, wójtowie gmin powiatu jaworskiego, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice i opiekunowie. W każdym uczniu drzemie jakiś talent, każdy ma jakieś zdolności, ale też każdy posiada inne potrzeby rozwojowe, możliwości i pasje. Dlatego ważne jest nie tylko rozbudzanie pasji, ale też umiejętne ich rozwijanie i szeroko rozumiana pomoc dla wszystkich dzieci i uczniów w rozwoju ich talentów i umiejętności. Każdy z nas ma w tej dziedzinie inną rolę do spełnienia: jedni uczą, inni uczą się, jeszcze inni dbają, by warunki nauczania i uczenia się były jak najlepsze - stwierdziła dyrektor Bogusława Kałużna. Dopiero wysiłki nas wszystkich składają się na sukcesy i osiągnięcia, którym co roku poświęcana jest ta uroczystość. Nie do przecenienia jest tutaj rola nauczycieli, których mimo natłoku różnych spraw i obowiązków nie satysfakcjonuje jedynie realizacja podstawy programowej, ale dążą do rozwijania u uczniów ponadprzeciętnych umiejętności. Podczas Gali uroczyście wręczone zostały dyplomy i nagrody najlepszym z najlepszych - zwycięzcom poszczególnych konkursów organizowanych przez Centrum lub pod jego patronatem, a także listy gratulacyjne dla nauczycieli oraz dla szkół i przedszkoli. Głównym punktem imprezy było uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom powiatowych konkursów z przedmiotów humanistycznych, językowych oraz matematyczno-przyrodniczych, laureatom i finalistom olimpiad i konkursów regionalnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich. Wszystkie placówki oświatowe powiatu jaworskiego biorące udział w Powiatowym Programie SZKOŁA OTWARTA NA WSPIERANIE UZDOLNIEŃ otrzymały listy gratulacyjne i podziękowania za dopingowanie uczniów w ich rozwoju indywidualnym, pogłębianiu zainteresowań oraz rozwijaniu umiejętności i talentów, zaś organy prowadzące podziękowania za aktywną współpracę z Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze. W roku szkolnym 2012/2013 Powiatowe Centrum zorganizowało wiele różnorodnych konkursów, w których wzięło udział ok uczniów z całego powiatu, z czego 1900 na etapie szkolnym, 400 na etapie powiatowym. Uroczystość uświetniły występy najmłodszych laureatów etapu powiatowego - zwycięzców konkursu Rozśpiewana Europa. Drugą część Gali poprowadził Jan Czekiel, prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Jaworze, który przedstawił wyniki współzawodnictwa sportowego dla szkół powiatu jaworskiego oraz ranking gmin. W kategorii szkoły podstawowe I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Męcince, II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze, III miejsce - Szkoła Podstawowa w Lipie. W kategorii gimnazja I miejsce zdobyło Gimnazjum w Wiadrowie, II miejsce - Gimnazjum w Budziszowie Wielkim, III miejsce - Gimnazjum w Bolkowie. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne I miejsce - I Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze, II miejsce - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze, III miejsce - Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Na koniec uroczystości dyrektor Bogusława Kałużna podziękowała serdecznie wszystkim nauczycielom i wychowawcom oraz samorządom lokalnym, którzy aktywnie wspierają dzieci i młodzież w odkrywaniu i rozwijaniu ich uzdolnień. Podziękowania skierowała również do swoich wszystkich pracowników, którzy nie szczędzili czasu i energii na przygotowanie tej uroczystości oraz do wszystkich fundatorów nagród, tj. do: Starostwa Powiatowego w Jaworze, Burmistrza Bolkowa i Jawora, wójtów gmin: Mściwojów, Wądroże Wielkie, Paszowice i Męcinka. Podziękowania otrzymała również p. Wanda Gołębiowska - gospodarz obiektu wraz z pracownikami za przyjęcie, życzliwość i okazaną pomoc w przygotowaniu V Powiatowej Gali Laureatów. Po części oficjalnej zaproszeni goście, laureaci oraz ich opiekunowie spotkali się na słodkim poczęstunku, który mógł być zorganizowany dzięki hojności sponsorów: Cukiernia Grażyna Maciejowska Jawor, Cukiernia Balinka Ryszard Tabor Jawor, Martex Spółka Jawna Stanisław Furtak, Na Złotym Rogu Piekarnia W. Obrębowski, Piekarnia Jerzy Frydrych oraz Piekarnictwo s.c. J.S. Żołnierczyk M. Michalska Bolków, Hurtownia Beta Bernadetta Pacholczyk, Bank BGŻ odział w Jaworze, Bank Spółdzielczy w Jaworze oraz Roman Krosnowski Prezes SPÓŁKI COM-D w Jaworze i Grażyna Hyżyńska PRZERÓB KAMIENIA EXPORT - IMPORT USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE, Lista laureatów znajduje się na stronie (Kronika PCPP-PiDM). PCPP-PiDM w Jaworze

15 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 15 Starostwo Powiatowe w Jaworze ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UPAŁÓW Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30 C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu. PRZYSTOSOWANIE DOMU LUB MIESZKANIA utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniach do 32 C w dzień i do 24 C w nocy; odsłanianie i otwieranie okien w nocy i wcześnie rano, gdy na zewnątrz temperatura powietrza jest niższa; zamykanie oraz zasłanianie okien zasłonami lub żaluzjami, również w klimatyzowanych pomieszczeniach; wyłączanie w miarę możliwości sztucznego oświetlenia i urządzeń elektrycznych; UNIKANIE UPAŁU przebywanie w najchłodniejszych pomieszczeniach w domu; unikanie forsownego wysiłku fizycznego; unikanie wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów, w szczególności między godziną 10:00 a 15:00; spędzanie w miarę możliwości 2-3 godzin w chłodnym miejscu (np. w klimatyzowanych budynkach użyteczności publicznej); stosowanie kosmetyków z wysokim filtrem UV; nigdy nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, nawet na chwilę; CHŁODZENIE I NAWADNIANIE ORGANIZMU branie częstych, chłodnych pryszniców lub kąpieli oraz stosowanie chłodnych okładów na ciało; noszenie jasnych, lekkich, luźnych, bawełnianych lub lnianych ubrań oraz nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV; noszenie wygodnego i przewiewnego obuwia; picie dużej ilości wody; unikanie spożywania napojów alkoholowych; spożywanie chłodnych, lekko solonych potraw oraz owoców i warzyw o wysokiej zawartości potasu (pomidory, pomarańcze, sałaty, ogórki, marchew); przechowywanie żywności, szczególnie łatwo psującej się, w warunkach chłodniczych; UDZIELANIE POMOCY jeśli w Twoim otoczeniu mieszkają osoby w podeszłym wieku, chore lub samotne - odwiedzaj je i w razie potrzeby udziel pomocy; przechowywanie leków w temperaturze poniżej 25 C lub w lodówce (należy zapoznać sięz instrukcją zamieszczoną na opakowaniu); w przypadku wystąpienia objawów, takich jak: zawroty głowy, nudności, przyspieszona akcja serca lub stan podgorączkowy, należy natychmiast udać się do chłodnego miejsca; zwilżyć twarz, ręce i nogi, a następnie zwrócić się o pomoc do najbliższego punktu opieki medycznej; do osoby, która majaczy, ma drgawki, gorącą i suchą skórę, traci przytomność, niezwłocznie należy wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe; podczas oczekiwania na przybycie lekarza lub pogotowia należy: o przenieść osobę w chłodniejsze miejsce; o ułożyć na plecach z nogami i miednicą uniesionymi wyżej niż tułów; o obniżać temperaturę ciała poprzez: przyłożenie zimnych okładów w okolice szyi, pach i pachwin, nieprzerwane wachlowanie, spryskiwanie skóry wodą o temperaturze C. o nie należy podawać żadnych leków; o osobę, która straciła przytomność należy ułożyć na boku. FINAŁ POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NIE PAL MAMO, NIE PAL TATO, BO TO SZKODZI TWYM DZIECIAKOM W dniu 11 czerwca br. o godz w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze odbył się uroczysty finał Powiatowego Konkursu Plastycznego Nie pal mamo, nie pal tato, bo to szkodzi twym dzieciakom. Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji programu edukacji przedszkolnej Czyste powietrze wokół nas, we współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworze z Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworze. W uroczystości uczestniczyli m.in. Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Jaworze Mirosława Pasiek, Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński, którzy wręczali nagrody laureatom oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze, lek. med. Ryszard Tchorowski i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze Małgorzata Kosińska. Jury przyznało następujące miejsca: I miejsce - Amelia Trusiewicz z Gminnego Przedszkola w Wądrożu Wielkim, II miejsce - Małgorzata Malisz z Przedszkola Publicznego nr 4 w Jaworze, III miejsce - Milena Wnuk z Przedszkola Niepublicznego Prymusek w Jaworze. Przyznane wyróżnienia: - Weronika Żuk z Przedszkola Samorządowego w Bolkowie, - Aleksandra Warzecha z Przedszkola Publicznego nr 8 w Jaworze, - Aleksandra Foryś z Przedszkola Publicznego nr 2 w Jaworze. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za trud włożony w wykonanie prac. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworze Problem kradzieży i przeciwdziałanie oszustwom zdominowały obrady Bezpieczeństwa i Porządku 20 czerwca br. obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Jaworskiego Stanisława Laskowskiego. Tematem posiedzenia był problem kradzieży, jako najpowszechniej występującego przestępstwa na terenie powiatu jaworskiego oraz przeciwdziałanie oszustwom na szkodę osób starszych. Oba tematy zostały przygotowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, na podstawie statystyk z lat , a referował je i odpowiadał na pytania podinspektor Leszek Drabczyk członek Komisji. Przedstawione dane statystyczne wykazują, iż kradzieże to ok. 50 % wszystkich przestępstw, jednakże większość z nich następuje z winy poszkodowanych i spowodowana jest brakiem ostrożności, naiwnością i lekceważeniem problemu, np. otwarta torebka podczas zakupów w markecie, widoczny w kieszeni portfel, czy pozostawiona na dachu samochodu saszetka z pieniędzmi i dokumentami, nie mówiąc o wartościowym sprzęcie pozostawionym w widocznym miejscu w samochodzie. Miejscami, w którym najczęściej dochodziło do kradzieży w roku 2012 były posesje, mieszkania /82/, parkingi /35/ oraz sklepy, placówki handlowo-usługowe /33/. Najczęściej przedmiotem zaboru były elementy metalowe /30/, samochody /22/, telefony komórkowe /21/ i na równi ze sprzętem RTV, aparatami fotograficznymi i nawigacjami katalizatory samochodowe /15/. Pomimo kontynuacji akcji Policji Nie stwarzaj okazji razem przeciwko kradzieżom nadal istnieje konieczność upowszechniania wśród mieszkańców powiatu wiedzy na temat właściwego zabezpieczania mienia przed kradzieżą i podniesienia poziomu świadomości w tym zakresie m.in. poprzez spotkania w różnych środowiskach oraz kolportaż ulotek prewencyjnych, które zostały wydrukowane dzięki środkom finansowym przekazanym przez samorząd powiatowy i samorządy Jawora, Bolkowa, Mściwojowa, Paszowic i Wądroża Wielkiego. Drugi temat, któremu Komisja poświęciła swoją uwagę to oszustwa w stosunku do osób starszych. Wiele słów powiedziano i napisano na temat podszywania się pod wnuczka, jednakże pomysłowość osób wykorzystujących naiwność i łatwowierność osób starszych nie zna granic. Ostatnio dokonuje się wiele kradzieży metodą na masażystę czy na elektryka i akwizytora. We wszystkich tych przypadkach sprawcy najpierw sprawdzają warunki życia ludzi starszych, a po wpuszczeniu do mieszkania i skutecznego odwrócenia uwagi, dokonują kradzieży gotówki (od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych) i biżuterii. Mając na względzie ograniczenie tego zjawiska Policja prowadzi działania informacyjne za pośrednictwem lokalnych mediów, za pośrednictwem parafii, podczas spotkań i pogadanek w placówkach opiekuńczych i zebrań środowiskowych, a także podczas zajęć w szkołach. Podsumowując dyskusję Komisja uznała, iż temat jest na tyle poważny, że należy kontynuować działania prewencyjne, przeciwdziałające tym zjawiskom. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze Jaworski licealista wśród najlepszych Dobiegła końca tegoroczna edycja ogólnopolskiego konkursu informatycznego TIK?-TAK!, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, ECDL Polska (European Computer Driving Licence) oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem konkursu było wyszukanie młodych talentów, uczniów, którzy w przyszłości być może podbiją rynek nowych technologii w Polsce i na świecie. W trzech etapach zmagań konkursowych wzięło udział 23,5 tys. uczniów z 800 szkół. W finałowym etapie rozgrywek o podium walczyło 43 uczniów, w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie musieli odpowiedzieć poprawnie na 25 pytań wyświetlanych na ekranie w ramach systemu Activote, dostarczonego przez partnera konkursu, firmę VERX. Pytania dla uczniów były konsultowane ze znanymi markami z branży nowoczesnych technologii informatycznych, takich jak Grupa Allegro, PayU, Motorola Solutions, Microsoft czy NASK. Wśród finalistów szczebla ogólnopolskiego znalazł się uczeń klasy trzeciej I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze Mateusz Stanuch. W wyniku zmagań finałowych został laureatem, zdobywcą 7 miejsca w Polsce. Był jedynym reprezentantem szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego, który awansował tak wysoko. Finaliści III edycji konkursu TIK?-TAK! musieli zmierzyć się z szerokim zakresem tematycznym od rozwinięcia takich pojęć, jak crowdfunding, VSP, certyfikat SSL, przez wskazanie siedzib wiodących na świecie marek z rynku nowych technologii, po perfekcyjną znajomość zawansowanych opcji pakietu Microsoft Office. Bardzo ważnym elementem egzaminu było praktyczne stosowanie wzorów matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym. Nie brakło pytań związanych z rynkiem e-biznesu, bankowości czy mediów, gdyż nadrzędnym zadaniem konkursu ma być umiejętne wykorzystywanie nowych technologii w życiu codziennym, w tym korzystanie z aktualnie obowiązującego prawa, również autorskiego. Jury stanowili m.in.: Dyrektor Departamentu MEN Krystyna Marczewska, Beata Ostrowska i Beata Chodacka z Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Wojciech Czajkowski, dyrektor zarządzający PayU SA. Zwycięzcy otrzymali wiele cennych nagród, w tym ipady, konsole xbox, tablety oraz inne akcesoria z kategorii RTV/Elektronika, ufundowane przez sponsorów konkursu. Laureaci - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mogli przystąpić do 4 egzaminów ECDL bezpłatnie oraz bez ukończenia jakichkolwiek dodatkowych kursów. Podczas finału zostały również wręczone nagrody w konkursie Startuj z Youngcoderem w zakresie programowania, gdzie Mateusz został sklasyfikowany na 10 miejscu. I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze

16 Starostwo Powiatowe w Jaworze r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 16 CZTERY PORY ŻYCIA AKTYWNY SENIOR POLSKO CZESKIEGO POGRANICZA Pomysłodawcy, organizatorzy i osoby bezpośrednio uczestniczące w realizowanym przez Powiat Jaworski projekcie dokładają wszelkich starań, ażeby jego nazwa: CZTERY PORY ŻYCIA AKTYWNY SENIOR POLSKO CZESKIEGO POGRANICZA jak najlepiej spełniała się w rzeczywistości, w codziennym życiu osób w podeszłym wieku. Potwierdzają to kolejne wydarzenia odbywające się za sprawą pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jaworze, emerytów, rencistów z Jawora, Bolkowa i czeskiego Turnova, zrzeszonych w lokalnych organizacjach seniorów. Bal karnawałowy, który zgromadził ok. 150 osób z Polski i Czech, będących w różnym wieku i formie fizycznej, przekonał wszystkich do zaangażowania się we wspólną zabawę i integrację. Potem nastąpił wyjazd do Turnova i możliwość zaprezentowania różnorodnych form wsparcia i pomocy podopiecznym domów pomocy społecznej w obu krajach. Dużą aktywnością wykazały się panie reprezentujące DPS w Jaworze i Bolkowie, które starały się nauczyć czeskie arteterapeutki zaawansowanej sztuki origami. Rozegrany w Jaworze turniej sportowy nastawiony był na motywującą rywalizację oraz uaktywnienie seniorów w dyscyplinach najbardziej odpowiadających ich możliwościom zdrowotnym (rozegrano zawody w kręgle, warcaby oraz szachy). Wydarzeniem, które ostatnio miało miejsce w ramach tego projektu, była dwudniowa wycieczka w polskie Karkonosze. Jej uczestnikami byli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Jaworze, także przebywający w Mierczycach i Bolkowie, członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Emerytów z Jawora oraz Bolkowa, a także Czesi stowarzyszeni w Towarzystwie Miłośników Turnova. Czterdziestoosobową grupę wspomagała pani przewodnik oraz tłumaczka, ułatwiająca komunikację i pozwalająca Czechom zgłębić wiedzę o odwiedzanych miejscach. Całość atrakcji zaplanowana była przede wszystkim ze względu na dostępność i stan zdrowia osób starszych. Wycieczka rozpoczęła się od spaceru po Karpaczu, co dało możliwość podziwiania otaczających miejscowość gór, z królującą nad nimi Śnieżką. Następnie zaplanowany był pobyt w grocie solnej, w której powietrze bogate jest w cenne mikroelementy i zawiera bardzo mało zanieczyszczeń charakterystycznych dla współczesnego środowiska. W związku z tym każdy z uczestników miał szansę chociaż w jakimś stopniu podreperować swoje zdrowie. Kolejnym punktem na trasie było odwiedzenie miasteczka westernowego w Ścięgnach, gdzie wycieczkowiczów przywitano posiłkiem, a następnie zaprezentowano wiele atrakcji związanych z tradycją kowbojskiego życia. Aktorzy odegrali inscenizację pokazującą napad na bank, większości znany z amerykańskich westernów. Chętni mieli okazję przejechać się powozem zaprzęgniętym w konie i z tej perspektywy obejrzeć świat kowbojów i Indian. Nie zabrakło także zajęć aktywizujących polsko-czeska kolejka ustawiła się, by strzelać z łuku do celu, co niektórzy zechcieli poczuć się jak prawdziwi ludzie Dzikiego Zachodu i zaopatrzyli się w kapelusze i inne pamiątki. Po wrażeniach z Western City w Ścięgnach grupa przemieściła się do miejsca zakwaterowania, by tam po zasłużonym odpoczynku, przystąpić do kolejnych działań. Wieczór pierwszego dnia wypełniony był zadaniami służącymi integracji uczestników wycieczki. Zorganizowano konkursy, zadania zręcznościowe, quiz wiedzy Czechów o Polakach i Polaków o Czechach, występy wokalne, a także potańcówkę. Jak zapewniają seniorzy, zakończyli dzień w bardzo dobrych humorach i z energią na kolejne atrakcje. W drugim dniu uczestnicy wycieczki mieli możliwość skorzystania z innych uroków Karkonoszy, w tym odbycia spaceru nad wodospad Szklarki. Wszyscy chętnie przemierzali tę trasę, a Czesi wykazali spore zainteresowanie tajemnicami przyrody skrywanymi po polskiej stronie gór łączących nasze dwa kraje. Kolejną atrakcją były odwiedziny w Chacie Walońskiej w Szklarskiej Porębie. Na miejscu można było podziwiać okazałą kolekcję bogactw naturalnych, wysłuchać legend o Duchu Gór Liczyrzepie, a także wziąć udział w walońskich ceremoniach: Próbie Pokory w dybach oraz Próbie Żywiołu Ognia i Wody. Co niektóre panie zostały wiedźmami walońskimi i czuwały nad swoją grupą, dyscyplinując ją w podwojach królestwa średniowiecznych mistrzów zajmujących się szlachetnym wykorzystywaniem dóbr natury. Po emocjach związanych z pobytem w miejscu pełnym mrocznych i alchemicznych atrakcji przemieszczono się do Galerii pod Aniołem w Dobkowie, gdzie seniorzy mieli okazję posłuchać wykładu o powstawaniu przedmiotów z gliny, a następnie samodzielnie zmierzyć się z tym tworzywem i swoimi możliwościami plastycznymi. Na warsztatach powstały liczne prace, które pokazały, że liczą się przede wszystkim chęci do działania, a nie tylko zdolności manualne. Gospodarze galerii zadbali także o dodatkową rozrywkę dla swoich gości zajęcia plastyczne w plenerze, a także przygotowano zawody sportowe, m.in. zaproponowano jazdę na nartach w środku lata. Chętnych nie zabrakło, dobrego humoru także. Materiałem, który pozwalał czerpać inspirację, był obszerny katalog fotografii dokumentujący poszczególne punkty programu. W celu stworzenia relacji z tego wyjazdu przeprowadzono także rozmowy z jego uczestnikami, by zebrać jak najwięcej informacji, odczuć i opinii dotyczących zaplanowanych działań. Satysfakcjonujące jest słuchanie pozytywnych i pochlebnych ocen, zarówno podopiecznych domów pomocy społecznej, emerytów, a także opiekunów wycieczki. Wartościowe okazało się wyjście poza mury codzienności, zobaczenie piękna danego przez naturę, uczestniczenie w nietypowych formach aktywności. Pomimo, że odbiorcami tego projektu są osoby starsze, z różnymi schorzeniami, ograniczeniami ruchowymi, to chętnie angażują się w proponowane formy aktywności, by wydobyć ze swojego życia jak najwięcej, zobaczyć coś interesującego, doświadczyć czegoś nowego. Ich radość oparta jest na małych rzeczach, ale niewątpliwie jest szczera i warta naśladowania. Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest to jednorazowe działanie kolejna wycieczka, odbędzie się tym razem na terenie partnera projektu, czyli w Czeskim Raju i również po konsultacjach ze wszystkimi odbiorcami, zostanie przygotowana przez Starostwo Powiatowe w Jaworze. Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyróżniony! W pierwszym kwartale bieżącego roku prowadzony był plebiscyt miesięcznika branżowego GEODETA oraz firmy Ricoh Polska na najlepszy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wyniki plebiscytu zostały omówione w czerwcowym numerze GEODETY. Zwycięskimi Ośrodkami okazały się PODGiK W Poznaniu, Wejherowie oraz Mińsku Mazowieckim. Liczba uczestników, biorących udział w plebiscycie, przekroczyła 3,5 tys., tyle ankiet zostało wypełnionych i odesłanych do organizatorów. Tym bardziej więc godny zauważenia jest fakt, że przytaczając opinie o ośrodkach dokumentacji, jakie były zawarte w ankietach, miesięcznik napisał również o PODGiK w Jaworze, jako wyróżniający się fachowością, a jego działania polecane innym instytucjom, cyt. Ośrodek wyróżnia się wysokim profesjonalizmem w obsłudze oraz, co jest ewenementem, potrafi zrozumieć to, iż niekiedy interesant potrzebuje informacje z zasobu od ręki. Brawo. Polecamy innym instytucjom takie działanie, a normalność w naszym kraju będzie. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze Powiatowa Rada Zatrudnienia w nowym składzie 17 czerwca br., pod przewodnictwem Starosty Jaworskiego, Stanisława Laskowskiego, odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Jaworze. Rada, której kadencja trwa 4 lata, w dotychczasowym składzie zakończyła swoją pracę 14 lutego 2013 r. Starosta S. Laskowski postanowieniem z dnia 28 maja powołał nowy skład Powiatowej Rady Zatrudnienia, w której znalazło się 4 nowych członków: Adam Jacek Pilch reprezentujący Forum Związków Zawodowych, Grażyna Orda Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Tadeusz Bobowski Dolnośląska Izba Rolnicza oraz Radosław Zysnarski Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Pozostali członkowie Rady pracowali w niej w poprzedniej kadencji. Są to reprezentujący związki zawodowe: Stanisław Mazurek desygnowany przez Radę Wojewódzką OPZZ we Wrocławiu i Stanisław Witek desygnowany przez Region Zagłębia Miedziowego NSZZ Solidarność, Stanisław Deptuch reprezentujący organizacje pracodawców (Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej) oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego: Wanda Gołębiowska i Michał Lenkiewicz reprezentujący samorząd powiatu, Henryk Pawłowicz Gminę Bolków i Czesław Trzos Gminę Jawor. Przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia na kolejną kadencję został wybrany Michał Lenkiewicz, a wiceprzewodniczącym Stanisław Deptuch. Starosta S. Laskowski wręczył wszystkim członkom Rady akty powołania oraz podziękowania za pracę w poprzedniej kadencji. Do udziału w posiedzeniu Rady zaproszeni zostali także przedstawiciele gmin naszego Powiatu ponieważ w porządku obrad znalazły się sprawy dotyczące możliwości inwestycyjnych poszczególnych samorządów i ich działań w celu tworzenia nowych miejsc pracy. Gminę Jawor reprezentował Leszek Światkowski Naczelnik Wydziału Promocji w UM w Jaworze, natomiast Gminę Wądroże Wielkie - Dariusz Styczeń. Wniosek o zajęcie się przez PRZ tą sprawą zgłosił na poprzednim posiedzeniu Czesław Trzos. Członkowie Rady, zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia, zapoznali się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze dotyczącą działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych po 50. roku życia oraz z sytuacją na lokalnym rynku pracy w miesiącu maju 2013 r. Ponadto Rada negatywnie zaopiniowała dwa wnioski osób bezrobotnych w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 3.189,20 zł oraz 1.773,80 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo KOLOR ŻÓŁTY TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALE I OPAKOWANIA Z METALI; ZANIM WRZUCISZ OPRÓŻNIJ, ZGNIEĆ

Bardziej szczegółowo

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca 2016 r GMINA ŁOWICZ REJON 3 DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, 2016 miesiąc Rodzaj odpadów TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów. I II III IV V VI VII VIII

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi i zaczynają obowiązywać nowe zasady ich odbioru. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice wyłoniono Wykonawcę tego zadania, którym zostało

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Plan wydatków na inwestycje w latach 2004-2008 2004 7,8 mln zł 2005 15,5 mln zł 2006 17,3 mln

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 2015

z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 2015 RM-111-150-14 U C H WA Ł A N R 1 5 8 / 2 0 1 4 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE Mieszkańcu, od 1 lipca 2013 roku Gmina odbierze Twoje odpady! umowa rejestr opłata umowa opłata odpady sprawozdanie Obowiązki właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2011 r. z podziałem na ich rodzaj Źródła Dochodów Kwota w zł (plan) Udział % w całości dochodów I. Dochody własne powiatu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/392/13 Rady

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Ogłoszenie o przetargu Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Pojemniki na odpady segregacja. Segregacja odpadów Segregacja to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Segregacja odpadów Kolor niebieski Tu wrzucam:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 29 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 29 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 29 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Związek Celowy Gmin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Obiekty na sprzedaż Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl)

Obiekty na sprzedaż Opublikowane na Szczawno-Jedlina (http://szczawno-jedlina.pl) [1] Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul.sienkiewicza 1, 58-310 Szczawno Zdrój na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 2015-04-30 Urząd Miejski w Modliborzycach Wprowadzenie Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stegna położonych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają:

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają: Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych - czyli śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych, biurach, urzędach, sklepach itp. polega na zbieraniu do specjalnie oznakowanych pojemników odpadów,

Bardziej szczegółowo

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek Wykaz aptek na terenie miasta Szczecinka, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych lekarstw w 2013 roku. L.p. Nazwa apteki Adres (Szczecinek) Kontakt tel.: 1. Apteka Na Polnej ul. Polna 8a

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie)

LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie) LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie) Przedmiot wynajmu: - LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W WAŁBRZYCHU PRZY UL. GENERAŁA ANDERSA 140

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach.

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach. ZARZĄDZENIE Nr 127/07 BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 13 przy ul. Michałowicza, wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok. Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za 2014 rok Nowe Miasto, 17 kwietnia 2015 r. 1 Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r.

Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r. Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r. OBOWIĄZEK USTAWOWY Z dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

Przypominamy, że dnia 31 marca 2013 r. minął termin złożenia pierwszej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że dnia 31 marca 2013 r. minął termin złożenia pierwszej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy, że dnia 31 marca 2013 r. minął termin złożenia pierwszej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informujemy, że ruszyła akcja kontroli wykonania obowiązku złożenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 24 maja 2016 roku

Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 24 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 3292 UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 25 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 25 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Udanin z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ZIELONE CZEKI

z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ZIELONE CZEKI UCHŁA NR XLIX / 370 /2014 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ZIELONE CZEKI EKOLOGICZNE z budżetu Gminy Gniewino Na podstawie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na inwestycje związane z ochroną środowiska usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW Odpady zmieszane (KUBŁY) raz w miesiącu; Popiół (KUBŁY) dwa razy w miesiącu (w okresie letnim raz w miesiącu); Odpady zbierane selektywnie (WORKI)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65 571 61 20 www.borekwlkp.pl Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Jakie rodzaje

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Przyrodę szanuję śmieci segreguję!

Przyrodę szanuję śmieci segreguję! Przyrodę szanuję śmieci segreguję! SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE KOLNO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie, ul. Kolejowa 4a

Bardziej szczegółowo

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł. BURMISTRZ CHEŁMŻY o g ł a s z a VII p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/ 86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY PAPIER SZKOLNY, BIUROWY, GAZETY, KSIĄŻKI, KATALOGI, ZESZYTY, PAPIEROWE TORBY I WORKI, KARTONY I TEKTURĘ ORAZ ZROBIONE Z NICH

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 39/2011 z dnia 22.04.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/357/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 3 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXII/357/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 3 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXII/357/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 3 października 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

REMONT CERKWI PRAWOSŁAWNEJ

REMONT CERKWI PRAWOSŁAWNEJ REMONT CERKWI PRAWOSŁAWNEJ AWNEJ P.W. ŚW. JERZEGO W ŁOSINCE BENEFICJENT PARAFIA PRAWOSŁAWNA AWNA P.W. ŚW. APOSTOŁA A JAKUBA S. ALFEUSZA W ŁOSINCE GMINA NAREW, WOJ. PODLASKIE ks. prot. Jerzy Kos Teresin,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

UCHWAŁA NR RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI UCHWAŁA NR RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Działania Gminy Wrocław w zakresie

Działania Gminy Wrocław w zakresie Działania Gminy Wrocław w zakresie efektywności energetycznej Działania Gminy Budowa energooszczędnych obiektów Termomodernizacja obiektów Grupa zakupowa Edukacja ekologiczna STAN WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Jak segregowac odpady?

Jak segregowac odpady? Jak segregowac odpady? Podstawową zasadą dotyczącą wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest ZGNIATANIE! Dzięki temu zmniejszamy ich objętość i więcej się ich zmieści w pojemniku! ELEKTROSMIECI

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym. Przedmiot przetargu stanowią : Działka L.p. Lokalizacja Położenie, ulica

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Krynica-Zdrój, ul. Zdrojowa 28 (powiat nowosądecki, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: PARTER: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 26,76 m 2, Lokal użytkowy nr 2 o łącznej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Gmina i Miasto Warta Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku nałożyła na gminę obowiązek wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze Załącznik nr 1 do Regulaminu... () Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:.. Adres do korespondencji:......... Telefon: Adres e-mail:... Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Szanowny Mieszkańcu! Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r.

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r. Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29-06-2006r. w sprawie regulaminu i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.2

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY TARNAWATKA NA LATA 2016-2020 Opracowanie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE W całej Polsce a tym samym w Gminie Prusice od lipca zaczynają obowiązywać zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W

Bardziej szczegółowo

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu zakończenie

Bardziej szczegółowo

Jak segregwać odpady?

Jak segregwać odpady? Jak segregwać odpady? Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r.

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 3158 UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA SZANOWNI MIESZKAŃCY ZASADY FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI Radni Rady Miejskiej w Żywcu i Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Tłuchowo od dnia 1 lipca 2013 r. 1. Kto od 1 lipca 2013 r. będzie odbierał odpady komunalne? Odpady

Bardziej szczegółowo

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne?

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo