INWENTARZ AKT. INWENTARZ AKT DZIAŁU TECHNICZNEGO (cz. I i II) SYGNATURA: S IV H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWENTARZ AKT. INWENTARZ AKT DZIAŁU TECHNICZNEGO (cz. I i II) SYGNATURA: S IV H"

Transkrypt

1 INWENTARZ AKT DZIAŁU TECHNICZNEGO (cz. I i II) SYGNATURA: S IV H INWENTARZ AKT DZIAŁU TECHNICZNEGO (cz. I) SYGNATURA: S IV H 1-19 S IV H 1 Spisy spraw S IV H 2 Zarządzenia własne i obce I 1957-IX podstawy prawne - regulaminy S IV H 3 Sprawozdawczość i statystyka V 1954-I 1971 S IV H 4 Komisje IV 1958-VI 1971 S IV H 5 Konferencje, zebrania, zjazdy VI 1955-II 1971 S IV H 6 Protokoły narad i konferencji I 1956-IV 1971 S IV H 7 Finanse, zaliczki, rozliczenia, likwidacja rachunków IX 1953-IV 1970 S IV H 8 Zamówienia druków i wydawnictw 1956, S IV H 9 Remonty budynków i inne IX 1953-X 1957, IX 1957-XII 1958 S IV H 10 Remonty budynków i inne X 1958-IX 1963, X 1963-II 1972 S IV H 11 Inwestycje V 1956-XI 1959, IX 1959-VII 1960, IV 1960-XII 1960 S IV H 12 Inwestycje IX 1960-XI 1963, X 1963-XI 1971 S IV H 13 Materiały budowlane X 1953-I 1967 S IV H 14 BHP III 1957-XI 1961 S IV H 15 Ochrona przeciwpoŝarowa III 1957-IX 1960 S IV H 16 Kapitalne remonty I 1957-II 1972 S IV H 17 Miscelanea IX 1953-I 1972

2 S IV H 18 Gospodarstwa remontowo-budowlane VI 1960-XI 1967 S IV H 19 Introligatornia IV 1962-II 1967 INWENTARZ AKT DZIAŁU TECHNICZNEGO (cz. II) SYGNATURA: S IV H I-LXXXIII S IV H I Struktura i sprawy organizacyjno-osobowe Działu S IV H IIa Zarządzenia, okólniki, komunikaty itp. ministerialne oraz rektorskie S IV H IIb Zarządzenia, okólniki, komunikaty itp. ministerialne oraz rektorskie S IV H IIIa Plany inwestycyjne Uwaga: korespondencja dotyczy równieŝ załoŝeń planu 5-letniego S IV H IIIb S IV H IIIc Plany inwestycyjne - załoŝenia projektowe dla budowy i rozbudowy gmachów UJ na planie 5-letnim (cz. I) 5 opr. woluminów Plany inwestycyjne - uzasadnienie potrzeby inwestycji (cz. II) 5 opr. woluminów S IV H IIId Plany inwestycyjne korespondencja w sprawach inwestycyjnych (dotyczy równieŝ inwestycji jubileuszowych) S IV H IIIe Plany inwestycyjne generalne załoŝenia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego S IV H IV Plany kapitalnych i bieŝących remontów plany robocze - sprawozdania - korespondencja z Ministerstwem Szkolnictwa WyŜszego - Senacka Komisja Remontowo-Budowlana S IV H V KsiąŜka limitów finansowych na roboty wg planu 1958 S IV H VI Plany prac remontowych wykonywanych przez Gospodarstwo Pomocnicze Remontowo- Budowlane UJ S IV H VII Protokoły konferencji i zebrań w sprawach inwestycji jubileuszowych

3 S IV H VIII Sprawozdania oraz ogólne dane z realizacji inwestycji jubileuszowych i innych S IV H IX Księga inwentarzowa dokumentacji techniczno-kosztorysowej opr. wolumin S IV H X KsiąŜki zleceń na roboty kapitalne i średnie opr. woluminów S IV H XI KsiąŜki zleceń remontów (bieŝących) brygady własnej Działu XII opr. woluminów S IV H XIIa KsiąŜka rachunków 1961 S IV H XIIb Wszystkie rachunki Przedsiębiorstwa Remontowo-MontaŜowego Handlu Wewnętrznego w Krakowie S IV H XIII Zapotrzebowanie na materiały budowlane S IV H XIV Księga rachunków za materiały S IV H XV Kopie faktur remontów kapitalnych S IV H XVIa Korespondencja ogólna dotycząca remontów budynków uczelnianych S IV H XVIb Korespondencja ogólna dotycząca remontów budynków uczelnianych S IV H XVIc Korespondencja ogólna dotycząca remontów budynków uczelnianych 1970 S IV H XVId Korespondencja ogólna dotycząca remontów budynków uczelnianych S IV H XVIe Karty i protokoły okresowego przeglądu budynków 1964, 1970 S IV H XVII Centralne ogrzewanie budynków uczelnianych 1959, konstrukcji podziemnych c.o. - protokoły zdawczo-odbiorcze związane z przejęciem węzłów cieplnych przez MPEC S IV H XVIII Trafo-Stacje na obszarach uniwersyteckich S IV H XIX Centrale telefoniczne w budynkach uczelnianych S IV H XX Dokumentacja projektowa tablic informacyjnych dla budynków uczelnianych [1967?] S IV H XXI Sprawy grobów, grobowców i nagrobków , 1966 S IV H XXIIa Plany zagospodarowania przestrzennego na parceli Senatu (okolice Biblioteki Jagiellońskiej, ul. Piastowskiej) S IV H XXIIb Wyceny parceli i budynków UJ szkice sytuacyjne - kubatura budynków S IV H XXIIIa Oferty, przetargi i umowy

4 S IV H XXIIIb Oferty, przetargi i umowy 1962, S IV H XXIV Umowy i zlecenia na wykonanie dokumentacji technicznej i inne , S IV H XXVa Akta róŝne (zatytułowane a/a) S IV H XXVb Akta róŝne (zatytułowane a/a) S IV H XXVIa Biblioteka Jagiellońska kapitalnego, bieŝącego i rozbudowy S IV H XXVIb Biblioteka Jagiellońska kapitalnego, bieŝącego i rozbudowy S IV H XXVIc Biblioteka Jagiellońska dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy gmachu S IV H XXVId Biblioteka Jagiellońska instalacji elektrycznej (oświetleniowej), instalacji elektryczno-oświetleniowej i telefonicznej S IV H XXVIe Biblioteka Jagiellońska 1963, kosztorysy na remonty dźwigów, remonty budowlane i remont świetlika S IV H XXVIf Biblioteka Jagiellońska dokumentacja projektowa architektoniczna (architektura wnętrza, elewacja, gzymsy) S IV H XXVIg Biblioteka Jagiellońska - dokumentacja projektowa róŝna 1957, inwentaryzacja stolarki i konstrukcji 1959 S IV H XXVIh Biblioteka Jagiellońska protokoły pomiarów urządzeń elektrycznych (uziemień ochronnych dźwigów) S IV H XXVIIa Instytut Chemiczny bieŝącego i kapitalnego oraz budowy gmachu S IV H XXVIIb Instytut Chemiczny bieŝącego i kapitalnego S IV H XXVIIc Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa - wstępny projekt gmachu (nieaktualny) 10 opr. woluminów S IV H XXVIId Instytut Chemiczny (Collegium Chemicum, ul. Krupnicza 41) I dokumentacja projektowa gmachu (plany, program techniczno-budowlany, uzupełnienie do załoŝeń 10 opr. woluminów S IV H XXVIIe Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa Hali Maszyn

5 7 opr. woluminów S IV H XXVIIf Instytut Chemiczny (Collegium Chemicum, ul. Krupnicza 41) kosztorysy szczegółowe na roboty budowlano-montaŝowe S IV H XXVIIg Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa zieleni i dróg S IV H XXVIIh Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i wentylacyjnej S IV H XXVIIi Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej i zasilania energetycznego S IV H XXVIIj Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa (rysunki projekty) S IV H XXVIIk Instytut Chemiczny VI projekt zaćmienia świetlika nad audytorium 5 opr. woluminów S IV H XXVIIl Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa digestorium zbiornika Ŝelaznego, bunkra na węgiel i wóŝka ręcznego S IV H XXVIIł Instytut Chemiczny szkice i plany sytuacyjne gmachu i wnętrz S IV H XXVIIm Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa wnętrza gmachu S IV H XXVIIn Instytut Chemiczny protokoły z pomiarów uziemień ochronnych i innych S IV H XXVIIo Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa robót kamieniarskich (balustrady, portale, gzymsy, fasady) S IV H XXVIIp Instytut Chemiczny 1953, dokumentacja projektowa stacji wymienników ciepła i konstrukcji ocieplającej S IV H XXVIIr Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa stropów na korytarzach i konstrukcji Ŝelbetonowych S IV H XXVIIs Instytut Chemiczny - dokumentacja projektowa komory zraszania, laboratorium związków znakowanych, neutralizatora, akumulatorium i urządzenia chłodniczego S IV H XXVIIIa Collegium Iuridicum kapitalnego i bieŝącego S IV H XXVIIIb Collegium Iuridicum kapitalnego i bieŝącego

6 S IV H XXVIIIc Collegium Iuridicum kapitalnego i bieŝącego S IV H XXVIIId Collegium Iuridicum kosztorysy, zbiorcze zestawienia kosztów oraz szkice koncepcyjne S IV H XXIXa Collegium Maius , , kapitalnego i bieŝącego gmachu S IV H XXIXb Collegium Maius orzeczenia dotyczące przebudowy gmachu S IV H XXIXc Collegium Maius - kosztorysy na roboty remontowo-budowlane , zbiorcze zestawienie kosztów 1960, 1962 S IV H XXIXd Collegium Maius dokumentacja techniczna inwentaryzacji instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania S IV H XXIXe Collegium Maius dokumentacja projektowa techniczno-robocza stropów więźby dachowej gmachu S IV H XXIXf Collegium Maius - dokumentacja projektowa techniczno-robocza obliczenia statystyczne do projektów S IV H XXXa Collegium Minus , kapitalnego i bieŝącego S IV H XXXb Collegium Minus oraz zbiorcze zestawienie kosztów S IV H XXXIa Collegium Novum remont kapitalny i bieŝący S IV H XXXIb Collegium Novum remont kapitalny i bieŝący S IV H XXXIc Collegium Novum dokumentacja kosztorysowa S IV H XXXId Collegium Novum obmiar S IV H XXXIe Collegium Novum , zbiorcze zestawienia kosztów - szkice koncepcyjne - załoŝenia projektowe - orzeczenia i ekspertyzy S IV H XXXIf Collegium Novum 1958

7 - projekt wiatrołapów 2 egzemplarze S IV H XXXIg Collegium Novum projekt szatni centralnej S IV H XXXIh Collegium Novum projekty techniczno-robocze S IV H XXXIi Collegium Novum projekty techniczno-robocze S IV H XXXIIa Collegium Olszewskiego kapitalnego i bieŝącego S IV H XXXIIb Collegium Olszewskiego 1956, 1959, kosztorysy oraz zbiorcze zestawienie kosztów S IV H XXXIIc Collegium Olszewskiego dokumentacja projektowa - projekty techniczne (architektura, konstrukcja) S IV H XXXIId Collegium Olszewskiego 1959, 1961, dokumentacja projektowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, gromochronowej, oświetlenia dziedzińca, traktów komunikacyjnych instalacji elektrycznej S IV H XXXIIe Collegium Olszewskiego orzeczenia i ekspertyzy S IV H XXXIIf Collegium Olszewskiego 1957, remonty pomieszczeń Przychodni Lekarskiej S IV H XXXIIg Collegium Olszewskiego i Instytut Filologii Polskiej (wspólne) dokumentacja projektowa przebudowy gmachów, oświetlenia, instalacji c.o. i wspólnej szatni S IV H XXXIIIa Collegium Kołłątaja kapitalnego i bieŝącego S IV H XXXIIIb Collegium Kołłątaja kapitalnego i bieŝącego S IV H XXXIIIc Collegium Kołłątaja dokumentacja projektowa architektury, instalacji c.o. - ekspertyza techniczna w sprawie wytrzymałości stropów S IV H XXXIIId Collegium Kołłątaja rysunki konstrukcyjne - obliczenia statystyczne - szkice koncepcyjne - załoŝenia projektowe adaptacji gmachu

8 S IV H XXXIIIe Collegium Kołłątaja kosztorysy i zbiorcze zestawienie kosztów S IV H XXXIVa Collegium Śniadeckiego , gmachu S IV H XXXVa Collegium Witkowskiego 1956, , 1965, kapitalnego i bieŝącego S IV H XXXVb Collegium Witkowskiego 1948, 1956, zbiorcze zestawienie kosztów S IV H XXXVIa Arsenał Władysława IV (Instytut Geograficzny) , bieŝącego S IV H XXXVIIa Instytut Językoznawstwa , kapitalnego i bieŝącego - zbiorcze zestawienie kosztów S IV H XXXVIIb Instytut Językoznawstwa (Collegium S. Wróblewskiego, ul. Gołębia 20) kosztorysy S IV H XXXVIIc Instytut Językoznawstwa 1959, dokumentacja projektowa instalacji wodno-kanalizacyjnej ciepłej wody, gazowniczej i elektrycznej S IV H XXXVIId Instytut Językoznawstwa 1959, dokumentacja projektowa - projekty architektoniczne S IV H XXXVIIe Instytut Językoznawstwa dokumentacja projektowa 1. obliczenia statystyczne 2. rysunki konstrukcyjne S IV H XXXVIIIa Ogród Botaniczny korespondencja dotycząca rozbudowy oraz remontu bieŝącego S IV H XXXVIIIb Ogród Botaniczny kapitalnego i bieŝącego S IV H XXXVIIIc Ogród Botaniczny kosztorysy na roboty budowlane remontowe i instalacyjne S IV H XXXVIIId Ogród Botaniczny dokumentacja techniczno-projektowa instalacji elektrycznej, gazowej, c.o., wentylacyjnej i wodno-kanalizacyjnej S IV H XXXVIIIe Ogród Botaniczny 1965, ekspertyzy i orzeczenia

9 S IV H XXXVIIIf Ogród Botaniczny Palmiarnia 1. obliczenia statystyczne 2. rysunki konstrukcyjne S IV H XXXVIIIg Ogród Botaniczny dokumentacja projektowo-techniczna dotycząca Palmiarni S IV H XXXVIIIh Ogród Botaniczny , dokumentacja projektowo-techniczna dotycząca Palmiarni S IV H XXXVIIIi Ogród Botaniczny dokumentacja projektowo-techniczna dotycząca Cieplarni, Kaktusiarni i inna S IV H XXXVIIIj Ogród Botaniczny dokumentacja projektowa dotycząca budynku gospodarczego S IV H XXXVIIIk Ogród Botaniczny dokumentacja projektowo-techniczna dotycząca szklarni, palmiarni inna 22 woluminy Uwaga: akta przekazane z Ogrodu Botanicznego S IV H XXXIXa Instytut Botaniki , korespondencja dotycząca budowy nowego gmachu oraz remontu kapitalnego S IV H XLa Pałac Pusłowskich 1956/57, 1961/62, S IV H XLIa Collegium Zoologicum kapitalnego i bieŝącego S IV H XLIb Collegium Zoologicum dokumentacja projektowa urządzenia wnętrza gmachu S IV H XLIc Collegium Zoologicum rysunki konstrukcyjne i obliczenia statystyczne do projektu gmachu S IV H XLId Collegium Zoologicum dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu i inna - protokoły badania i pomiarów uziemienia S IV H XLIIa Collegium Geologicum , kapitalnego i bieŝącego S IV H XLIIb Collegium Geologicum rysunki konstrukcyjne 2. obliczenia statystyczne i inne - protokoły z pomiarów dźwigów S IV H XLIIIa Collegium Paderevianum korespondencja dotycząca budowy gmachu oraz remontu

10 S IV H XLIIIb Collegium Paderevianum S IV H XLIVa Obserwatorium Astronomiczne korespondencja dotycząca budowy gmachu oraz remontu S IV H XLVa Collegium Phisicum korespondencja dotycząca budowy gmachu oraz remontu kapitalnego i bieŝącego S IV H XLVb Collegium Phisicum protokoły pomiarów i badania oporności izolacji obwodów elektrycznych oraz izolacji dźwięków S IV H XLVc Collegium Phisicum 1959, 1968 budowy gmachu - dokumentacja techniczna i inna S IV H XLVIa Dawne Collegium Jezuitów (Gmach byłego Sądu) S IV H XLVIIa Budynek - ul. Augustiańskiej bieŝącego S IV H XLVIIIa Budynek - ul. Gołębia budynku S IV H XLIXa Budynek - ul. Jana 13 (Stołówka Dietetyczna "Dworek") kosztorysy szczegółowe S IV H La Budynek - ul. Jana , , S IV H LIa Budynek - ul. Jana , S IV H LIIa Budynek - ul. Kanonicza , S IV H LIIIa Budynek "Introligatornia" - ul. Kopernika , 1965, S IV H LIVa GaraŜe - Baza Transportu - ul. Krupnicza , kosztorysy szczegółowe robót S IV H LVa Budynek - ul. Manifestu Lipcowego (ob. Al. Piłsudskiego) , 1962, S IV H LVIa Budynek - ul. Manifestu Lipcowego (ob. Al. Piłsudskiego) , 1965

11 S IV H LVIIa Budynek - pl. Sikorskiego S IV H LVIIIa Budynek - ul. Sławkowska , S IV H LIXa Budynek Zakładu aparatów Naukowych - ul. Solskiego , S IV H LXa Budynek - ul. Solskiego 37 - protokół - orzeczenie o stanie budynku S IV H LXIa Budynek - ul. Straszewskiego /57, 1961/62, S IV H LXIIa Budynek - ul. Świerczewskiego , S IV H LXIIIa Budynek - ul. Ziaji , , S IV H LXIVa Środowiskowy Studencki Ośrodek Zdrowia dokumentacja priorytetowa - korespondencja dotycząca utworzenia ośrodka S IV H LXVa Baraki - ul. Reymonta 10, Krupnicza 50, Reymonta 12, "Malwy", "Biprostalu" S IV H LXVIa Budynek - ul. 3 Maja szkice konstrukcyjne budynku S IV H LXVIIa Ośrodek Studium WF i Studium Wojskowe korespondencja dotycząca budowy ośrodka i remontu S IV H LXVIIb Ośrodek Studium WF i Studium Wojskowe dokumentacja projektowo-techniczna - kosztorysy S IV H LXVIIIa Rolnicze Zakłady Doświadczalne , korespondencja róŝna (dotyczy przede wszystkim inwestycji) S IV H LXVIIIb Rolnicze Zakłady Doświadczalne "Gospodarstwo" - Gaik-Brzezowa koło Dobczyc 1958, , 1971 na roboty budowlane i instalacyjne S IV H LXVIIIc Rolnicze Zakłady Doświadczalne "Ośrodek Badań Jarczyce" , 1971 na roboty remontowo-budowlane S IV H LXVIIId Rolnicze Zakłady Doświadczalne "Gospodarstwo Polanka Haller" koło Skawiny dokumentacja projektowo-techniczna na remont kapitalny

12 S IV H LXIX Korespondencja ogólna dotycząca remontu Domów Wypoczynkowych i Pracy Twórczej 1972 S IV H LXXa Dom Pracy Twórczej - Modlnica , korespondencja dotycząca adaptacji pomieszczeń na DPT i remontu S IV H LXXb Dom Pracy Twórczej - Modlnica sprawy prawne i protokoły z kontroli NIK-u S IV H LXXc Dom Pracy Twórczej - Modlnica kosztorysy wykonawcze i faktury przejściowe S IV H LXXd Dom Pracy Twórczej - Modlnica kosztorysy na wykonanie robót remontowo-budowlanych S IV H LXXe Dom Pracy Twórczej - Modlnica kosztorysy na róŝne roboty wewnętrzne S IV H LXXf Dom Pracy Twórczej - Modlnica kosztorysy na wykonanie robót instalacyjnych S IV H LXXg Dom Pracy Twórczej - Modlnica kosztorysy szczegółowe zaktualizowane - zbiorcze zestawienia kosztów S IV H LXXh Dom Pracy Twórczej - Modlnica księgi obmiarów S IV H LXXi Dom Pracy Twórczej - Modlnica projekty (wstępne) adaptacji budynków na DPT - projekt zagospodarowania przestrzennego S IV H LXXj Dom Pracy Twórczej - Modlnica dokumentacja techniczno-projektowa instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej, c.o. i urządzeń sanitarnych S IV H LXXk Dom Pracy Twórczej - Modlnica dokumentacja techniczno-projektowa kanalizacji opadowej - projekt techniczno-roboczy dróg S IV H LXXl Dom Pracy Twórczej - Modlnica dokumentacja techniczno-projektowa architektury wewnętrznej i zewnętrznej - dokumentacja róŝna S IV H LXXł Dom Pracy Twórczej - Modlnica inwentarz ruchomy - materiały magazynowe S IV H LXXIa Dom Pracy Twórczej - "Stasin" Rabka S IV H LXXIb Dom Pracy Twórczej - "Stasin" Rabka i "Niemen" Rabka

13 na roboty remontowo-budowlane i instalacyjne S IV H LXXIIa Dom Wypoczynkowy "Matuja" Szczawnica 1955, S IV H LXXIIIa Willa "Czerwony Kapturek" Zakopane próba uzyskania gmachu S IV H LXXIVa Dom Wypoczynkowy "Lonka" Zakopane kosztorysy S IV H LXXVa Dom Pracy Twórczej - "Łada" Zakopane S IV H LXXVIa Dom Wypoczynkowy "Mossakówka" Zakopane , S IV H LXXVIIa Ośrodek Kolonijny Szaflary (Szkoła) , bieŝącego S IV H LXXVIIIa Domy Mieszkalne Profesorskie protokoły z posiedzeń Komisji Administracyjnej Domów Profesorskich i Mieszkań Pracowniczych S IV H LXXVIIIb Domy Mieszkalne Profesorskie (ogólna) S IV H LXXVIIIc Domy Mieszkalne Profesorskie , budynek - al. Słowackiego dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2. korespondencja dotycząca remontu S IV H LXXVIIId Domy Mieszkalne Profesorskie budynków 1. ul. Łobzowska ul. Łobzowska ul. Łokietka ul. Michałowskiego S IV H LXXVIIIe Domy Mieszkalne Profesorskie budynków 1. ul. Floriańska ul. Kochanowskiego al. Mickiewicza al. Mickiewicza pl. Wolności ul. Wyspiańskiego

14 S IV H LXXIXa Domy Studenckie , 1958, sprawy ogólne dotyczące budowy i remontu S IV H LXXIXb Stołówki Studenckie w domach akademickich protokoły kontroli i inne S IV H LXXXa Dom Studencki "Piast" korespondencja dotycząca budowy gmachu i remontu S IV H LXXXb Dom Studencki "Piast" S IV H LXXXc Dom Studencki "Piast" i pomiarowa S IV H LXXXIa II Dom Studencki "śaczek" korespondencja dotycząca rozbudowy gmachu kapitalnego i bieŝącego S IV H LXXXIb II Dom Studencki "śaczek" S IV H LXXXIc II Dom Studencki "śaczek" kapitalnego i bieŝącego S IV H LXXXId II Dom Studencki "śaczek" kapitalnego i bieŝącego S IV H LXXXIe II Dom Studencki "śaczek" zbiorcze zestawienie kosztów rozbudowy - kosztorysy szczegółowe robót remontowo-budowlanych S IV H LXXXIf II Dom Studencki "śaczek" dzienniki budowy - protokoły pomiarów - dokumentacja techniczno-projektowa S IV H LXXXIg II Dom Studencki "śaczek" dokumentacja techniczno-projektowa rozbudowy gmachu S IV H LXXXIh II Dom Studencki "śaczek" i Ogród Botaniczny akta dotyczące robót remontowych wykonywanych przez firmę "ERBE" - zwrócone przez Sąd Powiatowy dla m. Krakowa S IV H LXXXIIa III Dom Studencki "Nawojka" korespondencja dotycząca nadbudowy i remontu S IV H LXXXIIb III Dom Studencki "Nawojka" 1965/66, kapitalnego i bieŝącego S IV H LXXXIIc III Dom Studencki "Nawojka" 1957, 1958, kosztorysy na roboty remontowo-budowlane i instalacyjne

15 S IV H LXXXIId III Dom Studencki "Nawojka" dokumentacja techniczno-projektowa S IV H LXXXIIIa IV Dom Studencki "Zacisze" - Bursa Akademicka im. S. Pigonia S IV H LXXXIIIb IV Dom Studencki "Zacisze" - Bursa Akademicka im. S. Pigonia kosztorysy na roboty remontowo-budowlane i instalacyjne - protokoły pomiarów instalacji S IV H LXXXIV Instytut Bibliotekoznawstwa i Budynek Dydaktyczno-Hotelowy al. Mickiewicza 11 - projekty techniczne 11 woluminów

INWENTARZ AKT HOCHSCHULKURATOR 1939-1944 SYGNATURA: HSK 1-62

INWENTARZ AKT HOCHSCHULKURATOR 1939-1944 SYGNATURA: HSK 1-62 INWENTARZ AKT HOCHSCHULKURATOR 1939- SYGNATURA: HSK 1-62 HSK 1 Dziennik podawczy III 1941-V 1942 3 poszyty HSK 2 Dziennik podawczy XII 1942-VIII 1943 Księga opr. tekt., 29,5x21, na ostatnich kartach indeks

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Wykaz dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. Działdowskiej 1

Załącznik D. Wykaz dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. Działdowskiej 1 Załącznik D. Wykaz dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. Działdowskiej 1 Nr Nazwa dokumentu, teczki, segregatora Data dokumentu Opis dokumentu przekazywanego 1 KsiąŜka obiektu budowlanego nr 1 15.02.1997

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. NAZWA ZADANIA: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i informacją BIOZ dla 5-ciu obiektów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ) (STRONA TYTUŁOWA)... ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA (ZKZ) inwestycyjnego* ) remontowego* )

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ) (STRONA TYTUŁOWA)... ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA (ZKZ) inwestycyjnego* ) remontowego* ) Załącznik Nr. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ) AKCEPTUJE" (STRONA TYTUŁOWA) (stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data) Inwestor:...... (nazwa i adres) opracowująca

Bardziej szczegółowo

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję,

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które naleŝy poddać okresowej 5 - letniej kontroli budynków w zakresie

Wykaz budynków. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które naleŝy poddać okresowej 5 - letniej kontroli budynków w zakresie Załącznik nr 6 Nr zamówienia: DZP-0431-920/2010 Wykaz budynków Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które naleŝy poddać okresowej 5 - letniej kontroli budynków w zakresie ogólnobudowlanym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul... nr...

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul... nr... Miejscowość, dnia -... -... PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul.... nr... 1. Dotychczasowy zarząd wspólnoty mieszkaniowej (przekazujący funkcje) w składzie a)...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH REALIZACJI Prace Projektowe Zrealizowane w Okresie 2013-2016

WYKAZ WYBRANYCH REALIZACJI Prace Projektowe Zrealizowane w Okresie 2013-2016 WYKAZ WYBRANYCH REALIZACJI Prace Projektowe Zrealizowane w Okresie 2013-2016 BUDOWNICTWO KUBATUROWE 1. Budowa myjni i malarni sprzętu remontowanego w kompleksie wojskowym w Jastrzębiu. Etap: dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: Zadania 1 Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w ramach Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści:

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: TOM I. Architektura z aranŝacją wnętrz A1- Architektura- część opisowa A2- Architektura- rysunki zestawcze B1- AranŜacja pomieszczeń- wizualizacje pomieszczeń B2- AranŜacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

Wybór Ofert 1556 1557 1558 1559

Wybór Ofert 1556 1557 1558 1559 Wybór Ofert Izba Wytrzeźwień, Dział Administracji i Spraw Pracowniczych. 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1, tel. 411-41-21, fax 410-56-22, regon 000173462, NIP 675-00-07-073. 1556 Pełnienie dyżurów lekarskich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA:

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12,

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12, Legionowo, 15 marca 2013 r. L.dz.C-ZPFP-158/121/69/13 Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32308-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia są usługi: 1) opracowania kompletnego projektu budowlanego, wraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

- Ogrzewanie grzejnikowe elektryczne

- Ogrzewanie grzejnikowe elektryczne Pracownia Architektoniczna SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego miejscowość,.data Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego położonego w przy ul. nr, (inne dane identyfikujące obiekt). I. Komisja (zespół) w składzie: 1. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA USŁUGI

OFERTA WYKONANIA USŁUGI Załącznik nr 4 do specyfikacji BPM.ZZP.271.134.2011... Nazwa i adres firmy (wykonawcy)... (NIP, Regon) OFERTA WYKONANIA USŁUGI O KTÓREJ MOWA W SPECYFIKACJI W TYTULE: Opracowanie projektu budowlanego i

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

Działania Gminy Wrocław w zakresie

Działania Gminy Wrocław w zakresie Działania Gminy Wrocław w zakresie efektywności energetycznej Działania Gminy Budowa energooszczędnych obiektów Termomodernizacja obiektów Grupa zakupowa Edukacja ekologiczna STAN WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA LATA 2012-2016 INWESTYCJE CENTRALNE. 1 Zagospodarowanie ul. Akademickiej z przyległościami 2013 FIR

PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA LATA 2012-2016 INWESTYCJE CENTRALNE. 1 Zagospodarowanie ul. Akademickiej z przyległościami 2013 FIR Załącznik do Uchwały nr II/9// z dnia 9 października 0 PLAN INWESTYCJI I REMONTÓW NA LATA 0-06 Lp. INWESTYCJE CENTRALNE Zagospodarowanie ul. Akademickiej z przyległościami 0 FIR Modernizacja stołówki przy

Bardziej szczegółowo

informacja nr 4 do wydania ŚZWPP 2012

informacja nr 4 do wydania ŚZWPP 2012 IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, tel. 22 654 97 01, 22620 13 99 fax 22 654 57 39 e mail: ipb@ipb.org.pl www.ipb.org.pl Rada Koordynacyjna Biur Projektów Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy

Wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy Wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy Załącznik Nr 2 - wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego 1. Roboty remontowe piwnice- (Remont od 1 do 34 Załącznika Nr 18

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł opracowania Inwestor : Zabezpieczenie dachu hali sportowej przed opadami atmosferycznymi. : Klub Sportowy Społem 91-425 Łódź, ul. Północna

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym.

Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym. Załącznik A do wzorcowego szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/

Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/ Gdańsk, 26 stycznia 2012 r. ZESTAW NR 2 PYTAŃ I ODPOWIEDZI do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WSTĘPNYCH OFERT ORAZ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA: Opracowaniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT STUDIUM SPÓŁDZIELCZEGO 1945-1952. SYGNATURA: SSp 1-83. opracował: Krzysztofa Michalewska

INWENTARZ AKT STUDIUM SPÓŁDZIELCZEGO 1945-1952. SYGNATURA: SSp 1-83. opracował: Krzysztofa Michalewska INWENTARZ AKT STUDIUM SPÓŁDZIELCZEGO 1945-1952 SYGNATURA: SSp 1-83 opracował: Krzysztofa Michalewska I. DZIENNIK PODAWCZY SSp 1 Dziennik podawczy z lat 1946-1951 II. ORGANIZACJA SSp 2 Organizacja studium;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573-2015 data 17.07.2015

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.56.2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71-24-70-00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi; 71-54-00-00-5 Usługi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH zlec. 1/P/01/2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH Nazwa obiektu : Komin stalowy z odciągami w Aleksandrowie Łódzkim Adres obiektu : Aleksandrów Łódzki Ul.Pabianicka

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r.

Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r. Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie inwestycji środka trwałego w budowie do Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w obiektach zabytkowych Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w obiektach zabytkowych Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w obiektach zabytkowych w Warszawie INWESTYCJA REALIZOWANA Z DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ramach I konkursu

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Opisu przedmiotu zamówienia część I

Załącznik A do Opisu przedmiotu zamówienia część I Załącznik A do Opisu przedmiotu zamówienia część I Zestawienie budynków. Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DZP-371-17/2008 na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH 1945/46-1951/52 SYGNATURA: WSNS 1-138

INWENTARZ AKT WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH 1945/46-1951/52 SYGNATURA: WSNS 1-138 INWENTARZ AKT WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH 1945/46-1951/52 SYGNATURA: WSNS 1-138 I. DZIENNIKI PODAWCZE I PROTOKOŁY POSIEDZEŃ WSNS 1 Dziennik podawczy XII 1945-XII 1947 WSNS 2 Dziennik podawczy XII 1947-1952

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

MNiSW-DKN-WKR-1952-3124-5/KP/11 Warszawa, 16 listopada 2011 r. RAPORT

MNiSW-DKN-WKR-1952-3124-5/KP/11 Warszawa, 16 listopada 2011 r. RAPORT MNiSW-DKN-WKR-1952-3124-5/KP/11 Warszawa, 16 listopada 2011 r. RAPORT z kontroli realizacji inwestycji z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania ujętego w spisie zadań inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Załącznik Nr 8 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Symbole

Bardziej szczegółowo

Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. IW31

Błąd! Nieznana nazwa właściwości dokumentu. IW31 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić stworzyć zlecenie remontowe. Instrukcja ta odwzorowuje procesy opisane w SKWS wątek Remonty: Tworzenie zadań remontowych [1.4.7.4.4], Przypisanie zadań do planu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowo - konserwatorskiej dla nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 54 / Narutowicza 1 w Łodzi w ramach Programu Mia100kamienic Numer ogłoszenia: 27443-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa pomieszczeń budynku Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie w latach 2009-2011

Przebudowa pomieszczeń budynku Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie w latach 2009-2011 Przebudowa pomieszczeń budynku Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie w latach 2009-2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ARCHIKA SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIKA SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIKA ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 75-501 KOSZALIN tel./fax +48 94 3465803, e-mail: archika@post.pl SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ Gorzów Wielkopolski: Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXII/485/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27.10.2010r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXII/485/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27.10.2010r. Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXII/485/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27.10.2010r. 1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 9.732.347,14 zł Dział 600, rozdział 60078 zwiększa się dochody

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

Programy Rewitalizacji Wrocławia Program 100 Kamienic. Wrocław 23 września 2010r.

Programy Rewitalizacji Wrocławia Program 100 Kamienic. Wrocław 23 września 2010r. Programy Rewitalizacji Wrocławia Program 100 Kamienic Wrocław 23 września 2010r. Wrocławskie programy rewitalizacyjne 1. Program 100 Kamienic realizowany przez Zarząd Zasobu Komunalnego 2. Program Pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I-3.0934-1/09. Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I-3.0934-1/09. Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I-3.0934-1/09 Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

lokalizacja: Kraków, ul. Łukasiewicza 1 Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Kraków, ul. Lubicz 25A w trakcie realizacji

lokalizacja: Kraków, ul. Łukasiewicza 1 Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Kraków, ul. Lubicz 25A w trakcie realizacji Wykaz projektów obiektów laboratoryjnych i naukowo-badawczych wykonanych w latach 2005-2014 2014 Konsultacje wielobranżowe i analizy w zakresie metodologii badawczej, prowadzenia prac projektowych oraz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 6.1 Zapewnienie zasobów

KSIĘGA JAKOŚCI 6 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 6.1 Zapewnienie zasobów 1/ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI.1 Zapewnienie zasobów Kierownictwo PWSZ w Elblągu określa i zapewnia zasoby niezbędne do utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz do spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.53.2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi. 71540000-5 Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont Oddziału Klinicznego Endokrynologii na

Bardziej szczegółowo

Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go

Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go PROGRAM MO DERNI ZACYJNO - REMONTOWY NA LATA 2015 2018 Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go NAKŁADY W ZŁOTYCH ZADANIA DO REALIZACJI UWAGI PLANOWANE ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania/strona www

Uczestnicy postępowania/strona www Sygnatura postępowania: BZP/39/DLA/2015 BGK^ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa/fó.lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu I. BADANIA DOKUMENTÓW - klasyczne badania dokumentów - ekspertyza dokumentów - grafologia -psychografologia - badanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu. Projekt budowlany. Kosztorys robót. Projekt planu - BIOS. - robót remontowo - budowlanych. - robót remontowo instalacyjnych

Zawartość projektu. Projekt budowlany. Kosztorys robót. Projekt planu - BIOS. - robót remontowo - budowlanych. - robót remontowo instalacyjnych -1- Usługi Projektowo Kosztorysowe 33-330 Grybów Biała NiŜna 388 mgr inŝ. Piotr Krok tel.(018) 44-506-14 NIP: 738-183-18-04 Regon: 490552866 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Adres : Budynek Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary.

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES

Bardziej szczegółowo

2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami budowlanymi, wykonawczymi,

2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami budowlanymi, wykonawczymi, Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku)

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku) PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej budynku mieszkalnego (dokonywanej co najmniej raz w roku) I. Podstawa prawna: 1. Art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.

Bardziej szczegółowo