INWENTARZ AKT. INWENTARZ AKT DZIAŁU TECHNICZNEGO (cz. I i II) SYGNATURA: S IV H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWENTARZ AKT. INWENTARZ AKT DZIAŁU TECHNICZNEGO (cz. I i II) SYGNATURA: S IV H"

Transkrypt

1 INWENTARZ AKT DZIAŁU TECHNICZNEGO (cz. I i II) SYGNATURA: S IV H INWENTARZ AKT DZIAŁU TECHNICZNEGO (cz. I) SYGNATURA: S IV H 1-19 S IV H 1 Spisy spraw S IV H 2 Zarządzenia własne i obce I 1957-IX podstawy prawne - regulaminy S IV H 3 Sprawozdawczość i statystyka V 1954-I 1971 S IV H 4 Komisje IV 1958-VI 1971 S IV H 5 Konferencje, zebrania, zjazdy VI 1955-II 1971 S IV H 6 Protokoły narad i konferencji I 1956-IV 1971 S IV H 7 Finanse, zaliczki, rozliczenia, likwidacja rachunków IX 1953-IV 1970 S IV H 8 Zamówienia druków i wydawnictw 1956, S IV H 9 Remonty budynków i inne IX 1953-X 1957, IX 1957-XII 1958 S IV H 10 Remonty budynków i inne X 1958-IX 1963, X 1963-II 1972 S IV H 11 Inwestycje V 1956-XI 1959, IX 1959-VII 1960, IV 1960-XII 1960 S IV H 12 Inwestycje IX 1960-XI 1963, X 1963-XI 1971 S IV H 13 Materiały budowlane X 1953-I 1967 S IV H 14 BHP III 1957-XI 1961 S IV H 15 Ochrona przeciwpoŝarowa III 1957-IX 1960 S IV H 16 Kapitalne remonty I 1957-II 1972 S IV H 17 Miscelanea IX 1953-I 1972

2 S IV H 18 Gospodarstwa remontowo-budowlane VI 1960-XI 1967 S IV H 19 Introligatornia IV 1962-II 1967 INWENTARZ AKT DZIAŁU TECHNICZNEGO (cz. II) SYGNATURA: S IV H I-LXXXIII S IV H I Struktura i sprawy organizacyjno-osobowe Działu S IV H IIa Zarządzenia, okólniki, komunikaty itp. ministerialne oraz rektorskie S IV H IIb Zarządzenia, okólniki, komunikaty itp. ministerialne oraz rektorskie S IV H IIIa Plany inwestycyjne Uwaga: korespondencja dotyczy równieŝ załoŝeń planu 5-letniego S IV H IIIb S IV H IIIc Plany inwestycyjne - załoŝenia projektowe dla budowy i rozbudowy gmachów UJ na planie 5-letnim (cz. I) 5 opr. woluminów Plany inwestycyjne - uzasadnienie potrzeby inwestycji (cz. II) 5 opr. woluminów S IV H IIId Plany inwestycyjne korespondencja w sprawach inwestycyjnych (dotyczy równieŝ inwestycji jubileuszowych) S IV H IIIe Plany inwestycyjne generalne załoŝenia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego S IV H IV Plany kapitalnych i bieŝących remontów plany robocze - sprawozdania - korespondencja z Ministerstwem Szkolnictwa WyŜszego - Senacka Komisja Remontowo-Budowlana S IV H V KsiąŜka limitów finansowych na roboty wg planu 1958 S IV H VI Plany prac remontowych wykonywanych przez Gospodarstwo Pomocnicze Remontowo- Budowlane UJ S IV H VII Protokoły konferencji i zebrań w sprawach inwestycji jubileuszowych

3 S IV H VIII Sprawozdania oraz ogólne dane z realizacji inwestycji jubileuszowych i innych S IV H IX Księga inwentarzowa dokumentacji techniczno-kosztorysowej opr. wolumin S IV H X KsiąŜki zleceń na roboty kapitalne i średnie opr. woluminów S IV H XI KsiąŜki zleceń remontów (bieŝących) brygady własnej Działu XII opr. woluminów S IV H XIIa KsiąŜka rachunków 1961 S IV H XIIb Wszystkie rachunki Przedsiębiorstwa Remontowo-MontaŜowego Handlu Wewnętrznego w Krakowie S IV H XIII Zapotrzebowanie na materiały budowlane S IV H XIV Księga rachunków za materiały S IV H XV Kopie faktur remontów kapitalnych S IV H XVIa Korespondencja ogólna dotycząca remontów budynków uczelnianych S IV H XVIb Korespondencja ogólna dotycząca remontów budynków uczelnianych S IV H XVIc Korespondencja ogólna dotycząca remontów budynków uczelnianych 1970 S IV H XVId Korespondencja ogólna dotycząca remontów budynków uczelnianych S IV H XVIe Karty i protokoły okresowego przeglądu budynków 1964, 1970 S IV H XVII Centralne ogrzewanie budynków uczelnianych 1959, konstrukcji podziemnych c.o. - protokoły zdawczo-odbiorcze związane z przejęciem węzłów cieplnych przez MPEC S IV H XVIII Trafo-Stacje na obszarach uniwersyteckich S IV H XIX Centrale telefoniczne w budynkach uczelnianych S IV H XX Dokumentacja projektowa tablic informacyjnych dla budynków uczelnianych [1967?] S IV H XXI Sprawy grobów, grobowców i nagrobków , 1966 S IV H XXIIa Plany zagospodarowania przestrzennego na parceli Senatu (okolice Biblioteki Jagiellońskiej, ul. Piastowskiej) S IV H XXIIb Wyceny parceli i budynków UJ szkice sytuacyjne - kubatura budynków S IV H XXIIIa Oferty, przetargi i umowy

4 S IV H XXIIIb Oferty, przetargi i umowy 1962, S IV H XXIV Umowy i zlecenia na wykonanie dokumentacji technicznej i inne , S IV H XXVa Akta róŝne (zatytułowane a/a) S IV H XXVb Akta róŝne (zatytułowane a/a) S IV H XXVIa Biblioteka Jagiellońska kapitalnego, bieŝącego i rozbudowy S IV H XXVIb Biblioteka Jagiellońska kapitalnego, bieŝącego i rozbudowy S IV H XXVIc Biblioteka Jagiellońska dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy gmachu S IV H XXVId Biblioteka Jagiellońska instalacji elektrycznej (oświetleniowej), instalacji elektryczno-oświetleniowej i telefonicznej S IV H XXVIe Biblioteka Jagiellońska 1963, kosztorysy na remonty dźwigów, remonty budowlane i remont świetlika S IV H XXVIf Biblioteka Jagiellońska dokumentacja projektowa architektoniczna (architektura wnętrza, elewacja, gzymsy) S IV H XXVIg Biblioteka Jagiellońska - dokumentacja projektowa róŝna 1957, inwentaryzacja stolarki i konstrukcji 1959 S IV H XXVIh Biblioteka Jagiellońska protokoły pomiarów urządzeń elektrycznych (uziemień ochronnych dźwigów) S IV H XXVIIa Instytut Chemiczny bieŝącego i kapitalnego oraz budowy gmachu S IV H XXVIIb Instytut Chemiczny bieŝącego i kapitalnego S IV H XXVIIc Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa - wstępny projekt gmachu (nieaktualny) 10 opr. woluminów S IV H XXVIId Instytut Chemiczny (Collegium Chemicum, ul. Krupnicza 41) I dokumentacja projektowa gmachu (plany, program techniczno-budowlany, uzupełnienie do załoŝeń 10 opr. woluminów S IV H XXVIIe Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa Hali Maszyn

5 7 opr. woluminów S IV H XXVIIf Instytut Chemiczny (Collegium Chemicum, ul. Krupnicza 41) kosztorysy szczegółowe na roboty budowlano-montaŝowe S IV H XXVIIg Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa zieleni i dróg S IV H XXVIIh Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i wentylacyjnej S IV H XXVIIi Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej i zasilania energetycznego S IV H XXVIIj Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa (rysunki projekty) S IV H XXVIIk Instytut Chemiczny VI projekt zaćmienia świetlika nad audytorium 5 opr. woluminów S IV H XXVIIl Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa digestorium zbiornika Ŝelaznego, bunkra na węgiel i wóŝka ręcznego S IV H XXVIIł Instytut Chemiczny szkice i plany sytuacyjne gmachu i wnętrz S IV H XXVIIm Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa wnętrza gmachu S IV H XXVIIn Instytut Chemiczny protokoły z pomiarów uziemień ochronnych i innych S IV H XXVIIo Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa robót kamieniarskich (balustrady, portale, gzymsy, fasady) S IV H XXVIIp Instytut Chemiczny 1953, dokumentacja projektowa stacji wymienników ciepła i konstrukcji ocieplającej S IV H XXVIIr Instytut Chemiczny dokumentacja projektowa stropów na korytarzach i konstrukcji Ŝelbetonowych S IV H XXVIIs Instytut Chemiczny - dokumentacja projektowa komory zraszania, laboratorium związków znakowanych, neutralizatora, akumulatorium i urządzenia chłodniczego S IV H XXVIIIa Collegium Iuridicum kapitalnego i bieŝącego S IV H XXVIIIb Collegium Iuridicum kapitalnego i bieŝącego

6 S IV H XXVIIIc Collegium Iuridicum kapitalnego i bieŝącego S IV H XXVIIId Collegium Iuridicum kosztorysy, zbiorcze zestawienia kosztów oraz szkice koncepcyjne S IV H XXIXa Collegium Maius , , kapitalnego i bieŝącego gmachu S IV H XXIXb Collegium Maius orzeczenia dotyczące przebudowy gmachu S IV H XXIXc Collegium Maius - kosztorysy na roboty remontowo-budowlane , zbiorcze zestawienie kosztów 1960, 1962 S IV H XXIXd Collegium Maius dokumentacja techniczna inwentaryzacji instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania S IV H XXIXe Collegium Maius dokumentacja projektowa techniczno-robocza stropów więźby dachowej gmachu S IV H XXIXf Collegium Maius - dokumentacja projektowa techniczno-robocza obliczenia statystyczne do projektów S IV H XXXa Collegium Minus , kapitalnego i bieŝącego S IV H XXXb Collegium Minus oraz zbiorcze zestawienie kosztów S IV H XXXIa Collegium Novum remont kapitalny i bieŝący S IV H XXXIb Collegium Novum remont kapitalny i bieŝący S IV H XXXIc Collegium Novum dokumentacja kosztorysowa S IV H XXXId Collegium Novum obmiar S IV H XXXIe Collegium Novum , zbiorcze zestawienia kosztów - szkice koncepcyjne - załoŝenia projektowe - orzeczenia i ekspertyzy S IV H XXXIf Collegium Novum 1958

7 - projekt wiatrołapów 2 egzemplarze S IV H XXXIg Collegium Novum projekt szatni centralnej S IV H XXXIh Collegium Novum projekty techniczno-robocze S IV H XXXIi Collegium Novum projekty techniczno-robocze S IV H XXXIIa Collegium Olszewskiego kapitalnego i bieŝącego S IV H XXXIIb Collegium Olszewskiego 1956, 1959, kosztorysy oraz zbiorcze zestawienie kosztów S IV H XXXIIc Collegium Olszewskiego dokumentacja projektowa - projekty techniczne (architektura, konstrukcja) S IV H XXXIId Collegium Olszewskiego 1959, 1961, dokumentacja projektowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, gromochronowej, oświetlenia dziedzińca, traktów komunikacyjnych instalacji elektrycznej S IV H XXXIIe Collegium Olszewskiego orzeczenia i ekspertyzy S IV H XXXIIf Collegium Olszewskiego 1957, remonty pomieszczeń Przychodni Lekarskiej S IV H XXXIIg Collegium Olszewskiego i Instytut Filologii Polskiej (wspólne) dokumentacja projektowa przebudowy gmachów, oświetlenia, instalacji c.o. i wspólnej szatni S IV H XXXIIIa Collegium Kołłątaja kapitalnego i bieŝącego S IV H XXXIIIb Collegium Kołłątaja kapitalnego i bieŝącego S IV H XXXIIIc Collegium Kołłątaja dokumentacja projektowa architektury, instalacji c.o. - ekspertyza techniczna w sprawie wytrzymałości stropów S IV H XXXIIId Collegium Kołłątaja rysunki konstrukcyjne - obliczenia statystyczne - szkice koncepcyjne - załoŝenia projektowe adaptacji gmachu

8 S IV H XXXIIIe Collegium Kołłątaja kosztorysy i zbiorcze zestawienie kosztów S IV H XXXIVa Collegium Śniadeckiego , gmachu S IV H XXXVa Collegium Witkowskiego 1956, , 1965, kapitalnego i bieŝącego S IV H XXXVb Collegium Witkowskiego 1948, 1956, zbiorcze zestawienie kosztów S IV H XXXVIa Arsenał Władysława IV (Instytut Geograficzny) , bieŝącego S IV H XXXVIIa Instytut Językoznawstwa , kapitalnego i bieŝącego - zbiorcze zestawienie kosztów S IV H XXXVIIb Instytut Językoznawstwa (Collegium S. Wróblewskiego, ul. Gołębia 20) kosztorysy S IV H XXXVIIc Instytut Językoznawstwa 1959, dokumentacja projektowa instalacji wodno-kanalizacyjnej ciepłej wody, gazowniczej i elektrycznej S IV H XXXVIId Instytut Językoznawstwa 1959, dokumentacja projektowa - projekty architektoniczne S IV H XXXVIIe Instytut Językoznawstwa dokumentacja projektowa 1. obliczenia statystyczne 2. rysunki konstrukcyjne S IV H XXXVIIIa Ogród Botaniczny korespondencja dotycząca rozbudowy oraz remontu bieŝącego S IV H XXXVIIIb Ogród Botaniczny kapitalnego i bieŝącego S IV H XXXVIIIc Ogród Botaniczny kosztorysy na roboty budowlane remontowe i instalacyjne S IV H XXXVIIId Ogród Botaniczny dokumentacja techniczno-projektowa instalacji elektrycznej, gazowej, c.o., wentylacyjnej i wodno-kanalizacyjnej S IV H XXXVIIIe Ogród Botaniczny 1965, ekspertyzy i orzeczenia

9 S IV H XXXVIIIf Ogród Botaniczny Palmiarnia 1. obliczenia statystyczne 2. rysunki konstrukcyjne S IV H XXXVIIIg Ogród Botaniczny dokumentacja projektowo-techniczna dotycząca Palmiarni S IV H XXXVIIIh Ogród Botaniczny , dokumentacja projektowo-techniczna dotycząca Palmiarni S IV H XXXVIIIi Ogród Botaniczny dokumentacja projektowo-techniczna dotycząca Cieplarni, Kaktusiarni i inna S IV H XXXVIIIj Ogród Botaniczny dokumentacja projektowa dotycząca budynku gospodarczego S IV H XXXVIIIk Ogród Botaniczny dokumentacja projektowo-techniczna dotycząca szklarni, palmiarni inna 22 woluminy Uwaga: akta przekazane z Ogrodu Botanicznego S IV H XXXIXa Instytut Botaniki , korespondencja dotycząca budowy nowego gmachu oraz remontu kapitalnego S IV H XLa Pałac Pusłowskich 1956/57, 1961/62, S IV H XLIa Collegium Zoologicum kapitalnego i bieŝącego S IV H XLIb Collegium Zoologicum dokumentacja projektowa urządzenia wnętrza gmachu S IV H XLIc Collegium Zoologicum rysunki konstrukcyjne i obliczenia statystyczne do projektu gmachu S IV H XLId Collegium Zoologicum dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu i inna - protokoły badania i pomiarów uziemienia S IV H XLIIa Collegium Geologicum , kapitalnego i bieŝącego S IV H XLIIb Collegium Geologicum rysunki konstrukcyjne 2. obliczenia statystyczne i inne - protokoły z pomiarów dźwigów S IV H XLIIIa Collegium Paderevianum korespondencja dotycząca budowy gmachu oraz remontu

10 S IV H XLIIIb Collegium Paderevianum S IV H XLIVa Obserwatorium Astronomiczne korespondencja dotycząca budowy gmachu oraz remontu S IV H XLVa Collegium Phisicum korespondencja dotycząca budowy gmachu oraz remontu kapitalnego i bieŝącego S IV H XLVb Collegium Phisicum protokoły pomiarów i badania oporności izolacji obwodów elektrycznych oraz izolacji dźwięków S IV H XLVc Collegium Phisicum 1959, 1968 budowy gmachu - dokumentacja techniczna i inna S IV H XLVIa Dawne Collegium Jezuitów (Gmach byłego Sądu) S IV H XLVIIa Budynek - ul. Augustiańskiej bieŝącego S IV H XLVIIIa Budynek - ul. Gołębia budynku S IV H XLIXa Budynek - ul. Jana 13 (Stołówka Dietetyczna "Dworek") kosztorysy szczegółowe S IV H La Budynek - ul. Jana , , S IV H LIa Budynek - ul. Jana , S IV H LIIa Budynek - ul. Kanonicza , S IV H LIIIa Budynek "Introligatornia" - ul. Kopernika , 1965, S IV H LIVa GaraŜe - Baza Transportu - ul. Krupnicza , kosztorysy szczegółowe robót S IV H LVa Budynek - ul. Manifestu Lipcowego (ob. Al. Piłsudskiego) , 1962, S IV H LVIa Budynek - ul. Manifestu Lipcowego (ob. Al. Piłsudskiego) , 1965

11 S IV H LVIIa Budynek - pl. Sikorskiego S IV H LVIIIa Budynek - ul. Sławkowska , S IV H LIXa Budynek Zakładu aparatów Naukowych - ul. Solskiego , S IV H LXa Budynek - ul. Solskiego 37 - protokół - orzeczenie o stanie budynku S IV H LXIa Budynek - ul. Straszewskiego /57, 1961/62, S IV H LXIIa Budynek - ul. Świerczewskiego , S IV H LXIIIa Budynek - ul. Ziaji , , S IV H LXIVa Środowiskowy Studencki Ośrodek Zdrowia dokumentacja priorytetowa - korespondencja dotycząca utworzenia ośrodka S IV H LXVa Baraki - ul. Reymonta 10, Krupnicza 50, Reymonta 12, "Malwy", "Biprostalu" S IV H LXVIa Budynek - ul. 3 Maja szkice konstrukcyjne budynku S IV H LXVIIa Ośrodek Studium WF i Studium Wojskowe korespondencja dotycząca budowy ośrodka i remontu S IV H LXVIIb Ośrodek Studium WF i Studium Wojskowe dokumentacja projektowo-techniczna - kosztorysy S IV H LXVIIIa Rolnicze Zakłady Doświadczalne , korespondencja róŝna (dotyczy przede wszystkim inwestycji) S IV H LXVIIIb Rolnicze Zakłady Doświadczalne "Gospodarstwo" - Gaik-Brzezowa koło Dobczyc 1958, , 1971 na roboty budowlane i instalacyjne S IV H LXVIIIc Rolnicze Zakłady Doświadczalne "Ośrodek Badań Jarczyce" , 1971 na roboty remontowo-budowlane S IV H LXVIIId Rolnicze Zakłady Doświadczalne "Gospodarstwo Polanka Haller" koło Skawiny dokumentacja projektowo-techniczna na remont kapitalny

12 S IV H LXIX Korespondencja ogólna dotycząca remontu Domów Wypoczynkowych i Pracy Twórczej 1972 S IV H LXXa Dom Pracy Twórczej - Modlnica , korespondencja dotycząca adaptacji pomieszczeń na DPT i remontu S IV H LXXb Dom Pracy Twórczej - Modlnica sprawy prawne i protokoły z kontroli NIK-u S IV H LXXc Dom Pracy Twórczej - Modlnica kosztorysy wykonawcze i faktury przejściowe S IV H LXXd Dom Pracy Twórczej - Modlnica kosztorysy na wykonanie robót remontowo-budowlanych S IV H LXXe Dom Pracy Twórczej - Modlnica kosztorysy na róŝne roboty wewnętrzne S IV H LXXf Dom Pracy Twórczej - Modlnica kosztorysy na wykonanie robót instalacyjnych S IV H LXXg Dom Pracy Twórczej - Modlnica kosztorysy szczegółowe zaktualizowane - zbiorcze zestawienia kosztów S IV H LXXh Dom Pracy Twórczej - Modlnica księgi obmiarów S IV H LXXi Dom Pracy Twórczej - Modlnica projekty (wstępne) adaptacji budynków na DPT - projekt zagospodarowania przestrzennego S IV H LXXj Dom Pracy Twórczej - Modlnica dokumentacja techniczno-projektowa instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej, c.o. i urządzeń sanitarnych S IV H LXXk Dom Pracy Twórczej - Modlnica dokumentacja techniczno-projektowa kanalizacji opadowej - projekt techniczno-roboczy dróg S IV H LXXl Dom Pracy Twórczej - Modlnica dokumentacja techniczno-projektowa architektury wewnętrznej i zewnętrznej - dokumentacja róŝna S IV H LXXł Dom Pracy Twórczej - Modlnica inwentarz ruchomy - materiały magazynowe S IV H LXXIa Dom Pracy Twórczej - "Stasin" Rabka S IV H LXXIb Dom Pracy Twórczej - "Stasin" Rabka i "Niemen" Rabka

13 na roboty remontowo-budowlane i instalacyjne S IV H LXXIIa Dom Wypoczynkowy "Matuja" Szczawnica 1955, S IV H LXXIIIa Willa "Czerwony Kapturek" Zakopane próba uzyskania gmachu S IV H LXXIVa Dom Wypoczynkowy "Lonka" Zakopane kosztorysy S IV H LXXVa Dom Pracy Twórczej - "Łada" Zakopane S IV H LXXVIa Dom Wypoczynkowy "Mossakówka" Zakopane , S IV H LXXVIIa Ośrodek Kolonijny Szaflary (Szkoła) , bieŝącego S IV H LXXVIIIa Domy Mieszkalne Profesorskie protokoły z posiedzeń Komisji Administracyjnej Domów Profesorskich i Mieszkań Pracowniczych S IV H LXXVIIIb Domy Mieszkalne Profesorskie (ogólna) S IV H LXXVIIIc Domy Mieszkalne Profesorskie , budynek - al. Słowackiego dokumentacja projektowo-kosztorysowa 2. korespondencja dotycząca remontu S IV H LXXVIIId Domy Mieszkalne Profesorskie budynków 1. ul. Łobzowska ul. Łobzowska ul. Łokietka ul. Michałowskiego S IV H LXXVIIIe Domy Mieszkalne Profesorskie budynków 1. ul. Floriańska ul. Kochanowskiego al. Mickiewicza al. Mickiewicza pl. Wolności ul. Wyspiańskiego

14 S IV H LXXIXa Domy Studenckie , 1958, sprawy ogólne dotyczące budowy i remontu S IV H LXXIXb Stołówki Studenckie w domach akademickich protokoły kontroli i inne S IV H LXXXa Dom Studencki "Piast" korespondencja dotycząca budowy gmachu i remontu S IV H LXXXb Dom Studencki "Piast" S IV H LXXXc Dom Studencki "Piast" i pomiarowa S IV H LXXXIa II Dom Studencki "śaczek" korespondencja dotycząca rozbudowy gmachu kapitalnego i bieŝącego S IV H LXXXIb II Dom Studencki "śaczek" S IV H LXXXIc II Dom Studencki "śaczek" kapitalnego i bieŝącego S IV H LXXXId II Dom Studencki "śaczek" kapitalnego i bieŝącego S IV H LXXXIe II Dom Studencki "śaczek" zbiorcze zestawienie kosztów rozbudowy - kosztorysy szczegółowe robót remontowo-budowlanych S IV H LXXXIf II Dom Studencki "śaczek" dzienniki budowy - protokoły pomiarów - dokumentacja techniczno-projektowa S IV H LXXXIg II Dom Studencki "śaczek" dokumentacja techniczno-projektowa rozbudowy gmachu S IV H LXXXIh II Dom Studencki "śaczek" i Ogród Botaniczny akta dotyczące robót remontowych wykonywanych przez firmę "ERBE" - zwrócone przez Sąd Powiatowy dla m. Krakowa S IV H LXXXIIa III Dom Studencki "Nawojka" korespondencja dotycząca nadbudowy i remontu S IV H LXXXIIb III Dom Studencki "Nawojka" 1965/66, kapitalnego i bieŝącego S IV H LXXXIIc III Dom Studencki "Nawojka" 1957, 1958, kosztorysy na roboty remontowo-budowlane i instalacyjne

15 S IV H LXXXIId III Dom Studencki "Nawojka" dokumentacja techniczno-projektowa S IV H LXXXIIIa IV Dom Studencki "Zacisze" - Bursa Akademicka im. S. Pigonia S IV H LXXXIIIb IV Dom Studencki "Zacisze" - Bursa Akademicka im. S. Pigonia kosztorysy na roboty remontowo-budowlane i instalacyjne - protokoły pomiarów instalacji S IV H LXXXIV Instytut Bibliotekoznawstwa i Budynek Dydaktyczno-Hotelowy al. Mickiewicza 11 - projekty techniczne 11 woluminów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r. Dz.U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA czerwiec 201 r. WSTĘP CEL Utrzymanie wysokiej jakości usług architekta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz uświadomienie klientowi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNA AKCJA ARCHITEKTÓW

POWSZECHNA AKCJA ARCHITEKTÓW KOMUNIKAT nr 13 biały styczeń POWSZECHNA AKCJA ARCHITEKTÓW Zestawienie wybranych rozstrzygniętych przetargów publicznych* na wykonanie dokumentacji projektowych architektoniczno budowlanych PAŻDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.3644.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział:

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 2013/2014 Część 2 WARSZAWA, 2014 rok 1 Spis treści 4. Współpraca z zagranicą......3

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania Oferenta.

Odpowiedź na pytania Oferenta. Projekt nr WND RPPM.05.03.00-00-002/09 współfinansowany ze środków Unii ej w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa Odpowiedź na pytania Oferenta.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo