Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004r. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy na lata Łęczna 2004

2 Spis treści: 1. Wstęp str Przedstawienie str Procedura sporządzania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Finansowego str System wdraŝania str Monitoring i aktualizacja str Zadania kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łęcznej odpowiedzialnych za realizację zadań określonych w WPIiF str Zadania Zespołu ds. Monitorowania i Aktualizacji WPIiF str. 9 Załącznik Nr 1 Wzór sprawozdania z realizacji zadania określonego w WPIiF str. 11 Załącznik Nr 2 Plan inwestycyjny przedstawienie zadań inwestycyjnych str. 12 Załącznik Nr 3 Planowane nakłady finansowe na poszczególne lata realizacji inwestycji określonych w WPIiF str. 34 Załącznik Nr 4 Wieloletni plan finansowy gminy Łęczna prognoza finansowa str. 35 2

3 1. Wstęp Władze samorządowe odpowiedzialne są przed swymi mieszkańcami przede wszystkim za sprawne planowanie oraz podejmowanie słusznych i skutecznych działań. Działalność inwestycyjna samorządu terytorialnego stanowi jedną z jego podstawowych funkcji publicznych. Trudno sobie wyobrazić harmonijny rozwój gminy i jej infrastruktury bez długoletniego programu inwestycyjnego. W gminie, w której perspektywa wieloletnia jest pomijana, najczęściej występuje wiele niepoŝądanych zjawisk, a między innymi: 1) nieuzasadniony ekonomicznie i społecznie wybór inwestycji do realizacji 2) prowadzi się jednocześnie zbyt wiele inwestycji, na kaŝdą z nich przeznaczając zbyt małe środki, co wydłuŝa i podraŝa proces inwestycyjny, 3) brak gwarancji zakończenia inwestycji w racjonalnym czasie. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy to narzędzie skutecznego zarządzania finansami gminy, umoŝliwiające zaplanowanie zadań inwestycyjnych w oparciu o solidne dane finansowe oraz z pełnym przekonaniem, co do ich faktycznej wartości dla gminy. Pozwala on na realistyczną ocenę moŝliwości finansowych gminy i pomaga w wyborze priorytetowych inwestycji. Prowadzi do efektywnej i oszczędnej realizacji konkretnego pakietu inwestycji. Podjęcie działań planistycznych umoŝliwi terminową realizację procesu przygotowania inwestycji, rozpoczęcie długotrwałych działań związanych z uregulowaniem spraw terenowo prawnych, uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w konsekwencji wybór wykonawcy danego zadania inwestycyjnego. Efektem będzie takŝe lepsza koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez obywateli, firmy prywatne i inne podmioty na terenie Gminy. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy pozwoli na określenie optymalnej ścieŝki finansowania przedsięwzięć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, jak równieŝ słuŝyć będzie rozpoczęciu działań przy pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudŝetowych. Zwiększy się takŝe stabilność finansowa Gminy. Podstawowe cele wprowadzenia wieloletniego planowania inwestycyjnego w gminie to: 1) pełniejsze uspołecznienie systemu planowania, 2) skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków Gminy, 3) planowanie inwestycji, 4) perspektywa wieloletnia w odróŝnieniu od planowania jednorocznego, 5) obiektywizacja wyboru inwestycji, 6) przejrzyste kryteria wyboru inwestycji, 3

4 7) skuteczna realizacja podstawowych załoŝeń i celów rozwoju Gminy zawartych w strategii rozwoju, 8) jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków beneficjentom, 9) większa wiarygodność Gminy, 10) poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych (przygotuje Gminę do wymagań Unii Europejskiej dotyczących korzystania ze środków strukturalnych). Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy powstaje w ścisłej korelacji z planem przestrzennego zagospodarowania terenu i Strategią Rozwoju Gminy, a takŝe z załoŝeniami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. Wypracowany Wieloletni Plan Inwestycyjny wraz z analizą finansową będzie podstawą do wprowadzania inwestycji do budŝetu, który jest rocznym planem finansowym. Realizacja WPIiF pozwoli jak najefektywniej wykorzystać posiadane środki i stanie się skutecznym narzędziem rozwoju miasta i pozyskiwania dodatkowych funduszy. 4

5 2. Przedstawienie Gminy Gmina Łęczna połoŝona jest w obszarze aglomeracji lubelskiej, w bezpośrednim zasięgu miasta Lublina, co nadaje gminie charakter połoŝenia w strefie podmiejskiej. Miasto Łęczna, siedziba Gminy i Powiatu, połoŝone jest 22 km od Lublina, 23 km od Lubartowa, 41 km od Chełma i 55 km od Granicy Państwa będącej jednocześnie granicą Unii Europejskiej; stanowi węzłowy ośrodek urbanizacji w kierunku północno wschodnim związany z następującymi funkcjami: rozwojem zaplecza mieszkaniowo-usługowego górnictwa w Lubelskim Zagłębiu Węglowym; rozwojem obsługi Powiatu; rozwojem funkcji turystycznowypoczynkowych środkowej doliny Wieprza i południowo-zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko Włodawskiego. Łęczna leŝy równieŝ w obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego, dla którego jest ośrodkiem usługowo mieszkalnym. Powierzchnia wynosi 74,9 km 2, w tym miasto Łęczna zajmuje 19 km 2, zaś wchodzące w jej skład wsie 55,9 km 2. W strukturze powierzchni miasta tereny osiedlowe stanowią około 16%, uŝytki rolne ponad 79%, lasy i zadrzewienia 3,3%, wody 2,2%. W zagospodarowaniu przestrzennym miasta tereny przemysłu, składów i baz zajmują 11 ha, pod usługami znajduje się niewiele więcej niŝ 20 ha. Na terenie miasta Łęczna zabudowa intensywna i niska (zagrodowa i jednorodzinna) zajmują porównywalne obszary. W strukturze zasobów mieszkaniowych zdecydowanie jednak przewaŝa zabudowa wielorodzinna, w której zamieszkuje około 90% mieszkańców miasta tj. około 19,6 tys. osób. Na terenie wsi naleŝących do dominuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Ludność w końcu 2003 roku liczyła osoby, spośród których 86,6% ( ponad osób) stanowią mieszkańcy miasta Łęczna, zaś 13,4% (ponad osób) mieszkańcy leŝących na terenie Gminy 16 wsi. Największą miejscowością jest stolica powiatu i gminy, miasto Łęczna. Na początku lat 70. Łęczna była jednym z najmniejszych miast województwa lubelskiego. W roku 1975 liczyła 2710 osób i znajdowała się na 15 miejscu w skali województwa. Najbardziej dynamiczny rozwój ludności miasta przypada na lata 80. W latach ludność Łęcznej wzrosła o 6323, a w latach o 6838 osób. Po roku 1989 daje się zauwaŝyć osłabienie tempa wzrostu ludności. Obecnie miasto pod względem ludności zajmuje 6 lokatę w województwie. Poza miastem Łęczna, obszar stanowi 16 małych wsi, spośród których największa, Podzamcze, liczy 534 mieszkańców, zaś najmniejsza, Rossosz, zaledwie 50 mieszkańców. Na terenie znajduje się czwarta część Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni 6261 ha, [którego plan ochrony zakłada zachowanie róŝnorodnych rzadkich gatunków flory, m.in. wiśni karłowej i zawilca oraz i fauny, m.in. bobra europejskiego i niektórych gatunków ptaków] oraz rozciągające się rozległym pasem wzdłuŝ Nadwieprzańskiego Parku 5

6 Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie Otuliny Parków Krajobrazowych. Władze miasta podjęły działania w zakresie dodatkowego wzmocnienia jej atrakcyjności inwestycyjnej. W 1998 r. uchwalono Strategię Rozwoju Łęcznej. Celem nadrzędnym tego dokumentu jest przyciągnięcie nowych inwestycji i kreowanie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i poprawy jakości Ŝycia mieszkańców. Strategia Rozwoju Łęcznej zakłada, Ŝe Łęczna to miasto aspirujące do roli ośrodka o znaczeniu ponadlokalnym, o charakterze administracyjnym, kulturalnym, usługowym i przemysłowym, a takŝe centrum turystyczne i rekreacyjne. W uchwalonym w roku 1997 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna i w roku 1999 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna wydzielono specjalne strefy rozwoju gospodarczego. Miasto i gmina Łęczna staje się atrakcyjnym ośrodkiem biznesu, w którym obecnie funkcjonuje 1420 podmiotów gospodarczych. 6

7 3. Procedura sporządzania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Finansowego Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy to proces wyboru strategicznych inwestycji w dłuŝszym horyzoncie czasu takich, aby korzyści (finansowe, społeczne, ekologiczne i inne) osiągnięte dzięki ich realizacji były jak największe. Jest to takŝe lista zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji oraz kolejność ich wykonywania wraz z zakresem rzeczowym i określonymi źródłami ich finansowania w rozbiciu na poszczególne lata. Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego jest wieloletni plan finansowy, który zawiera prognozę dochodów gminy, niezbędną wielkość wydatków operacyjnych oraz obsługę i spłatę zaciągniętych zobowiązań, przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia oraz wielkość środków przeznaczonych na inwestycje. Prezentowany model analizy finansowej gminy Łęczna słuŝy do: 1) analizy historycznych budŝetów gminy, 2) tworzenia wieloletnich projekcji budŝetów, 3) przygotowywania wieloletnich planów inwestycyjnych na podstawie realnych moŝliwości finansowych, 4) wyboru najlepszych form zamierzonych inwestycji, 5) określenia zdolności kredytowej i wiarygodności finansowej gminy, 6) zarządzania zadłuŝeniem długoterminowym gminy. Podstawą przy wyborze najwaŝniejszych inwestycji dla Gminy jest Strategia Rozwoju Gminy, która ustaliła główne kierunki rozwoju Gminy oraz najwaŝniejsze zadania strategiczne. Spośród licznych potrzeb inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców, radnych czy innych wnioskodawców wybrano te, które przyczynią się do osiągnięcia waŝnych dla Gminy celów. Sformalizowanie sposobu postępowania przy wyborze inwestycji pozwala na szybszy, efektywniejszy i bardziej obiektywny wybór najlepszych inwestycji. Niniejsza edycja została opracowana w oparciu o listę celów przedstawionych w Strategii Rozwoju Gminy oraz faktyczne zapotrzebowanie zgodne ze Strategią Rozwoju Łęcznej zgłaszane przez: 1) Burmistrza Łęcznej 2) Radnych Rady Miejskiej 3) Pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Łęcznej 4) Sołtysów i Rady Osiedlowe 5) Mieszkańców Gminy 7

8 WaŜnym efektem prac nad WPIiF jest włączenie społeczności lokalnej w jego tworzenie. Prezentowany plan powstał w wyniku dokonania wyboru zadań spośród wielu wniosków, dotyczących najwaŝniejszych i najpilniejszych przedsięwzięć z punktu widzenia moŝliwości rozwojowych Gminy. 4. System wdraŝania Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy dla będzie wdraŝany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji w nim wpisanych. Ponadto, realizacja zadań inwestycyjnych będzie opierała się o sporządzoną analizę finansową i projekcję przyszłych budŝetów gminy Łęczna. Zasady wdraŝania WPIiF oparte zostały na regulacjach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz na unormowaniach dotyczących dostępnych krajowych środków pomocowych, a takŝe krajowych regulacjach odnoszących się do finansów publicznych. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację prac nad wdraŝaniem planu, informującym mieszkańców oraz wszystkich partnerów o najbliŝszych zamierzeniach rozwojowych i przyjmującym od nich wszelkie inicjatywy w tym zakresie jest Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Łęcznej. Urząd Miejski będzie takŝe pełnił rolę inicjatora współpracy między mieszkańcami miasta, sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi, a takŝe wszystkimi pozostałymi podmiotami zaangaŝowanymi w realizację planu. 5. Monitoring i aktualizacja Istota monitoringu i aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Finansowego polega na prowadzeniu stałych obserwacji i dokonywaniu systematycznych pomiarów przebiegu realizacji inwestycji w nim ujętych. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy jest planem kroczącym to znaczy, Ŝe horyzont czasowy jest zachowany poprzez coroczne przesuwanie o jeden rok do przodu. Dzięki temu inwestycje nie ujęte w planie mogą zostać włączone w kolejnych edycjach. Monitoring i aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Finansowego powinna być dokonywana w dwóch płaszczyznach czasowych: 1) monitoring i aktualizacja bieŝąca dokonywana nie rzadziej niŝ 1 raz w roku, głównie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łęcznej przy udziale Łęczyńskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Lokalnego. 2) monitoring i aktualizacja długofalowa dokonywana nie rzadziej niŝ raz na 3-4 lata przy szerokim udziale społecznym. Procedura sporządzania WPIiF pozwala na coroczne aktualizowanie planu. Podmioty odpowiedzialne za prowadzenie monitorowania i aktualizacji WPIiF to pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Łęcznej; powołany przez Radę Miejską w Łęcznej Zespół ds. Monitorowania i Aktualizacji WPIiF oraz 8

9 Łęczyńskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Lokalnego reprezentujące sektor publiczny, sektor gospodarczy i sektor organizacji pozarządowych. 6. Zadania kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Łęcznej odpowiedzialnych za realizację zadań określonych w WPIiF: 1) Obserwacja postępu realizacji zadań inwestycyjnych określonych w WPIiF, 2) Sporządzanie sprawozdań z wykonywania zadań określonych w WPIiF (formularz sprawozdania według załączonego wzoru) 1 raz do roku w terminie do 30 marca za rok ubiegły, 3) BieŜące uzupełnianie i aktualizacja kart zadań inwestycyjnych zawartych w planie dołączonych do sprawozdań z wykonywanych zadań, 4) Inicjowanie wprowadzenia do Planu nowych zadań inwestycyjnych. 7. Zadania Zespołu ds. Monitorowania i Aktualizacji WPIiF: 1) Zbieranie od wybranych referatów (osób merytorycznie odpowiedzialnych) sprawozdań z postępu realizacji zadań określonych w WPIiF sporządzonych zgodnie z ustalonym wzorem sprawozdań 1 raz do roku w terminie do 30 marca za ubiegły rok, 2) Opracowanie ankiety badającej potrzeby inwestycyjne mieszkańców, rozpowszechnianie (nie rzadziej niŝ co 4 lata) i opracowanie wyników. Aktualizacja formularza ankiety. Przedstawienie wyników ankiety Burmistrzowi. 3) Opracowanie projektu uchwały dotyczącej aktualizacji WPIiF i przedstawienie go Burmistrzowi Łęcznej. Corocznie Burmistrz Łęcznej przedłoŝy Radzie Miejskiej podczas sprawozdania z wykonania budŝetu za rok poprzedzający sprawozdanie z postępu realizacji zadań określonych w WPIiF. Jednocześnie Burmistrz poinformuje Radę Miejską o najbliŝszych zamierzeniach rozwojowych. Rada Miejska zostanie powiadomiona takŝe o wszelkich koniecznościach aktualizacji planu. Burmistrz Łęcznej, po analizie projektu uchwały dotyczącej aktualizacji WPIiF, złoŝy wniosek o zatwierdzenie go przez Radę Miejską w Łęcznej. Inicjatorem powołania Łęczyńskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Lokalnego, będzie Burmistrz Łęcznej. Porozumienie będzie formą otwartej konsultacji w obrębie trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i organizacji pozarządowych. Stworzy ono moŝliwość wypowiedzi mieszkańców, ekspertów oraz wszystkich podmiotów funkcjonujących na terenie Łęcznej. Najistotniejsze zadanie Porozumienia związane z monitoringiem i aktualizacją WPIiF to organizowanie w cyklu dwuletnim spotkań, które będą poświęcone analizie i ocenie realizowanych zadań inwestycyjnych. Celem ich takŝe będzie przeprowadzenie konsultacji, co do wprowadzenia do realizacji najwaŝniejszych dla miasta przedsięwzięć rozwojowych. Ponadto Łęczyńskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Lokalnego 9

10 będzie odgrywało kluczową rolę w organizowaniu działań z zakresu monitoringu długofalowego. Niezbędnym warunkiem realizacji projektów i zadań określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i finansowym dla gminy Łęczna, a takŝe prowadzenia monitoringu i aktualizacji planu jest stworzenie trwałej i skutecznej współpracy pomiędzy mieszkańcami miasta, sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi oraz samorządem lokalnym. SłuŜyć temu mają temu działania podejmowane przez Urząd Miejski w Łęcznej, jego pracowników merytorycznych, Zespół ds. Monitorowania i Aktualizacji WPIiF oraz Łęczyńskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Lokalnego. 10

11 Załącznik Nr 1 do WPIiF Wzór sprawozdania z realizacji zadania określonego w WPIiF WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY I FINANSOWY GMINY ŁĘCZNA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI Symbol inwestycji: IRG. Referat prowadzący: Nazwa inwestycji: Stopień zaawansowania inwestycji Opis wykonanych prac Opis osiągniętych efektów Poniesione nakłady finansowe Źródła finansowania inwestycji Opracował:... Data: Osoba do kontaktu: Adres do korespondencji (tel./fax, e mail): Urząd Miasta, Plac Kościuszki 5, Łęczna Referat tel/fax: e mail: 11

12 Załącznik Nr 2 do WPIiF Plan inwestycyjny przedstawienie zadań inwestycyjnych WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY I FINANSOWY Referat prowadzący: Referat Gospodarki Komunalnej Nazwa inwestycji: Budowa ulicy łączącej ul. Lisa Błońskiego z ul. Krasnystawską. Przedmiotem zadania jest budowa ulicy miejskiej łączącej ulicę Lisa Błońskiego z ulicą Krasnystawską w Łęcznej oraz modernizacja ulicy Lisa Błońskiego. Planowane jest wybudowanie ulicy klasy "Z" z jezdnią o szerokości 7 m z obustronnymi chodnikami odsuniętymi od krawęŝnika i szerokości 1,5 m z oświetleniem ulicznym oraz miejscem w pasie drogowym przewidzianym na usytuowanie w nim uzbrojenia podziemnego tj.: kanalizacji deszczowej, sieci telefonicznej, wodociągu, gazociągu. Wybudowanie tej ulicy znacznie skróci i ułatwi dojazd między tymi ulicami oraz pozwoli na aktywizację inwestycyjną terenów połoŝonych wzdłuŝ niej pod kątem m.in. rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz małej przedsiębiorczości. W ramach modernizacji ulicy Lisa Błońskiego zostanie wykonane wzmocnienie istniejącej nawierzchni 330 metrów bieŝących ulicy do uzyskania nośności zgodnej z kategorią ruchu KR3 poprzez ułoŝenie nowych warstw asfaltobetonowych. W zakres robót wejdzie wymiana krawęŝników i wymiana chodników wraz z obrzeŝami na przedmiotowym odcinku ulicy. Ponadto przebudowany zostanie węzeł drogowy Braci Wójcickich Lisa Błońskiego do uzyskania ronda kompaktowego. Realizacja zadania doprowadzi takŝe do zwiększenia wielkości zainwestowanego kapitału prywatnego w Gminie Łęczna. Zaawansowanie inwestycji według stanu istniejącego: projekt Ulica miejska jednojezdniowa dwupasowa o parametrach ruchu KR 3 budowa. Odcinek od ul. Jana Pawła II do Obrońców Pokoju na zasadzie remontu. Projekt budowlany, pozwolenie na budowę, na odcinek remontowany zgłoszenie remontu. Połączenie ul. Krasnystawskiej z Al. Jana Pawła II Harmonogram rzeczowo - finansowy, źródła finansowania inwestycji Data rozpoczęcia inwestycji: 2002 Data rozpoczęcia robót budowlanych: 2005 Data zakończenia, tj. przekazania do eksploatacji:2005 Data potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego: Całkowity koszt przedsięwzięcia: ,77 zł. JeŜeli tak, to jakie: Środki pomocowe UE ZPORR, Priorytet 1, Działanie 1.1., Poddziałanie Środki krajowe kontrakt wojewódzki. Ulicę naleŝy traktować jako obwodnicę południową miasta. Symbol inwestycji: IRG.3 Inwestycja ponadlokalna: Tak Opracował: Dariusz PoŜaroszczyk... Data: maj 2004 Osoba do kontaktu:, Dariusz PoŜaroszczyk Adres do korespondencji (tel./fax, e mail): Urząd Miasta, Plac Kościuszki 5, Łęczna Referat Gospodarki Komunalnej pokój nr 9; tel/fax: e mail:

13 Referat prowadzący: Referat Gospodarki Komunalnej Nazwa inwestycji: Budowa drogi łączącej ulicę Staszica z ulicą Piłsudskiego Zgodnie z projektem budowlanym wybudowana zostanie droga gminna, ulica miejska o długości 247,57 mb i szerokości 6 mb w technologii asfaltobetonu; 49 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych), 9 sztuk lamp świetlówkowych na stalowych słupach oraz zieleńce o powierzchni 539 m 2. Celem projektu inwestycyjnego jest umoŝliwienie dostępu do zespołu budynków mieszkalno usługowych, pełniących równieŝ rolę centrum handlowego, zlokalizowanych przy ulicach Staszica i Chełmskiej. Dzięki powstałym chodnikom i oświetleniu terenu dojdzie do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zwiększona zostanie ilość miejsc postojowych w tej okolicy, uregulowania odwodnienia oraz zmniejszenia emisji hałasu i kurzu. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do wzrostu wartości nieruchomości wzdłuŝ nowo wybudowanej ulicy, a takŝe zwiększy atrakcyjność istniejących oraz nowych terenów inwestycyjnych dzięki usprawnieniu dostępu do nich. Doprowadzi to do zwiększenia atrakcyjności lokalizacji działalności gospodarczej w tym obszarze, co będzie miało wpływ na rozwój gospodarczy miasta. II etap inwestycji doprowadzi do połączenia drogi z ulicą Piłsudskiego w Łęcznej. Zaawansowanie inwestycji według stanu istniejącego: projekt Jezdnia asfaltowa o szerokości 6 mb i długości 247,57 mb, chodniki w technologii kostki brukowej. Projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Teren połoŝony na ul. Staszica pomiędzy Centrum Handlowym a terenami SM Batory, Skarbek i Wspólnota. Harmonogram rzeczowo finansowy, źródła finansowania inwestycji Data rozpoczęcia inwestycji: 2003 r. Data rozpoczęcia robót budowlanych: 2004 r. I etap; 2007 II etap Data zakończenia, tj. przekazania do eksploatacji: 2004 r. I etap; 2008 II etap Data potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego: Całkowity koszt przedsięwzięcia: ,72 zł I etap; ,00 zł II etap. Łącznie ,72 zł JeŜeli tak, to jakie: Środki pomocowe UE ZPORR, Priorytet 1, Działanie 1.1., Poddziałanie Środki krajowe kontrakt wojewódzki. Inwestycja ponadlokalna: lokalna Opracował: Dariusz PoŜaroszczyk... Data: maj 2004 r. Osoba do kontaktu: Dariusz PoŜaroszczyk Adres do korespondencji (tel./fax, e mail): Urząd Miasta, Plac Kościuszki 5, Łęczna Referat Gospodarki Komunalnej tel/fax: e mail: Symbol inwestycji: IRG

14 Symbol inwestycji: IRG.18. Referat prowadzący: Referat Gospodarki Komunalnej Nazwa inwestycji: Budowa dróg gminnych wg Strategii Budowy Dróg Gminnych Budowa dróg gminnych w następujących technologiach: - ETAP 1. Kruszywo sztuczne o uziarnieniu 0 12,0mm oraz 0 31,5mm na geowłókninie stabilizowane mechanicznie. - ETAP 2. Nawierzchnia asfaltowa o grubości 3,00cm warstwa wiąŝąca, 4,00 cm warstwa ścieralna. Celem inwestycji jest rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łęczna, usprawnienie układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu, a takŝe rozwój inwestycyjny obszaru wiejskiego gminy. Zaawansowanie inwestycji według stanu istniejącego: etap zerowy Jezdnie o szerokości 4,00m z mijankami, pobocze trawiaste. Etap 1 zgłoszenie remontu do Starostwa Powiatowego. Etap 2 projekt budowlany i pozwolenie na budowę Trębaczów i Kol. Trębaczów, etap 2, długość 4,6 km Stasin, etap 1, długość 1,4 km Nowogród, etap 1, długość 1,2 km Zofiówka, etap 2, długość 1,25 km Nowogród Zofiówka, etap 1, długość 1,6 km Ciechanki Krzesimowskie etap 1, długość 1,7 km Ciechanki Krzesimowskie etap 1, długość 0,3 km Stara Wieś etap 1 i 2, długość 0,5 km Kol. Stara Wieś etap 1 i 2, długość 2,6 km Kol. Łuszczów etap 1, długość 0,62 km Ciechanki Krzesimowskie, etap 1, długość 0,2 km Witaniów, etap 1, długość 2,0 km Stara Wieś, etap 1 i 2, długość 2,0 km Zakrzów, etap 1 i 2, długość 1,0 km Podzamcze Kolonia etap 1, długość 1,3 km Trębaczów, etap 1, długość 0,7 km Nowogród Dąbrówka, etap 1 i 2, długość 0.8 km Witaniów, etap 1, długość 1,0 km Trębaczów, etap 1, długość 0,7 km Piotrówek Trębaczów, etap 1, długość 0,8 km Stara Wieś, etap 1, długość 1,1 km Kol. Stara Wieś, etap 1, długość 3,8 km Podzamcze, etap 1 i 2, długość 0,4 km Stasin, etap 1, długość 0,7 km Witaniów, etap 1, długość 0,3 km Leopoldów, etap 1, długość 0,85 km Rossosz, etap 1, długość 1,5 km Nowogród-Zofiówka, etap 1 i 2, długość 1,2 km Ciechanki Krzesimowskie, etap 1, długość 2,0 km Kol. Łuszczów, etap 1, długość 1,3 km Kol. Łuszczów, etap 1, długość 0,75 km Podzamcze, etap 1, długość 1,0 km 14

15 Harmonogram rzeczowo finansowy, źródła finansowania inwestycji Data rozpoczęcia inwestycji: 2005 Data rozpoczęcia robót budowlanych: 2005 Data zakończenia, tj. przekazania do eksploatacji: 2009 Data potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego: 2009 Całkowity koszt przedsięwzięcia: ,00 zł JeŜeli tak, to jakie: Środki UE ZPORR, Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.1 Obszary Wiejskie. Środki krajowe kontrakt wojewódzki. Inwestycja ponadlokalna: Nie Opracował: Dariusz PoŜaroszczyk... Data: maj 2004r. Osoba do kontaktu:, Dariusz PoŜaroszczyk Adres do korespondencji (tel./fax, e mail): Urząd Miasta, Plac Kościuszki 5, Łęczna Referat Gospodarki Komunalnej pokój nr 9; tel/fax: e mail:

16 Symbol inwestycji: IRG.2 Referat prowadzący: Referat Gospodarki Komunalnej Nazwa inwestycji: Przebudowa Alei Jana Pawła II Przebudowa istniejącej ulicy Jana Pawła II na odcinku Targowa - most na Wieprzu (1300 mb), dobudowa 2 pasa ruchu. Konieczność przebudowy istniejącej ulicy wynika przede wszystkim ze względu na wykonanie kanalizacji deszczowej dla południowej i wschodniej części miasta poniewaŝ kolektor zlewny przewidziany jest w ciągu w/w ulicy. Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz usprawnienie i poprawa warunków ruchu na terenie miasta Łęczna. Na skrzyŝowaniach Alei Jana Pawła II z drogą wojewódzką ulica Krasnystawska oraz ulicą Targową nagminnie odnotowuje się liczne zdarzenia kolizyjne i wypadkowe. Zaawansowanie inwestycji według stanu istniejącego: koncepcja projektowa Ulica dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu dla kaŝdego kierunku ze skrzyŝowaniami w kształcie średnich rond, Oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa. Projekt budowlany, pozwolenie na budowę. Droga krajowa nr 82 na odcinku ul. Targowa most na Wieprzu. Harmonogram rzeczowo - finansowy, źródła finansowania inwestycji Data rozpoczęcia inwestycji: 2004 Data rozpoczęcia robót budowlanych: 2005 Data zakończenia, tj. przekazania do eksploatacji: 2006 Data potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego: Całkowity koszt przedsięwzięcia: ,00 zł. JeŜeli tak, to jakie: Środki z budŝetu państwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Środki pomocowe UE SPO Transport. Inwestycja ponadlokalna: TAK Opracował: Dariusz PoŜaroszczyk... Data: maj 2004r. Osoba do kontaktu:, Dariusz PoŜaroszczyk Adres do korespondencji (tel./fax, e mail): Urząd Miasta, Plac Kościuszki 5, Łęczna Referat Gospodarki Komunalnej - pokój nr 9; tel/fax: e mail:

17 Symbol inwestycji: IRG.5 Referat prowadzący: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Północnej i ul. Krasnystawskiej w Łęcznej III etap. Projektowana kanalizacja będzie obsługiwała posesje mieszkalne usytuowane przy ulicy Północnej oraz po lewej stronie ulicy Krasnystawskiej w Łęcznej. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej będzie realizowany w ramach funkcjonującego juŝ systemu kanalizacji podciśnieniowej w Łęcznej. Celem inwestycji jest kontynuowanie działań w zakresie porządkowania gospodarki ściekowej oraz rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska, na obszarze Łęcznej, a takŝe odprowadzenie ścieków w sposób zorganizowany, nieuciąŝliwy dla środowiska oraz ich utylizacja w oczyszczalni ścieków. Zaawansowanie inwestycji według stanu istniejącego: dokumentacja techniczna projekt budowlany. Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa. Na podstawie Projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno podciśnieniowa dla m. Łęczna III etap 3.rejon ul. Północnej, 4. rejon ul. Krasnystawskiej. Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę. Rejon ul. Północnej i ul. Krasnystawskiej w Łęcznej. Harmonogram rzeczowo - finansowy, źródła finansowania inwestycji Data rozpoczęcia inwestycji: 2003r. Data rozpoczęcia robót budowlanych: 2004r. Data zakończenia, tj. przekazania do eksploatacji: 2004r. Data potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego: Całkowity koszt przedsięwzięcia: ,00 zł JeŜeli tak, to jakie: PoŜyczka w NFOŚiGW lub WFOŚiGW, kontrakt wojewódzki. Inwestycja ponadlokalna: Opracował: Bogdan Siegieda Kierownik IRG... Data: maj 2004r. Osoba do kontaktu: Bogdan Siegieda Kierownik IRG Adres do korespondencji (tel./fax, e mail): Urząd Miejski, Plac Kościuszki 5, Łęczna Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy tel/fax: e mail:

18 Symbol inwestycji: IRG.4 Referat prowadzący: Referat Gospodarki Komunalnej Nazwa inwestycji: Budowa ulic miejskich na Osiedlu Słonecznym w Łęcznej. Budowa ulic miejskich i chodników w technologii kostki brukowej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową na osiedlu Słonecznym w Łęcznej. Zakres robót obejmuje ul. Milejowską, Rzemieślniczą, Miłą, Pogodną, Cegielnianą, Dobrą, Graniczną oraz wykonanie ciągu pieszego. Cele bezpośrednie inwestycji to: rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy; udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych, skrócenie czasu przejazdu drogami poprzez budowę nawierzchni; zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów; zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza; zwiększenie atrakcyjności terenów bezpośrednio sąsiadujących z drogami; poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych podmiotów gospodarczych; zwiększenie funkcjonalności i estetyki osiedla Słoneczne; poprawa bezpieczeństwa ruchu budowa oświetlenia i ciągów pieszych; podwyŝszenie standardu Ŝycia mieszkańców, stworzenie moŝliwości dalszej rozbudowy osiedla mieszkaniowego. Zaawansowanie inwestycji według stanu istniejącego: projekt Budowa ulic miejskich i chodników w technologii kostki brukowej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową. Zakres robót obejmuje ul. Milejowską (dł. 148 mb), Rzemieślniczą (dł. 270,56 mb), Miłą (dł. 156,20 mb), Pogodną (dł. 282,66mb), Cegielnianą, Dobrą (dł. 117,20 mb), Graniczną (dł. 91,15 mb) oraz wykonanie ciągu pieszego o długości 67,62 mb. Projekt budowlany, pozwolenie wodno prawne, pozwolenie na budowę. Osiedle Słoneczne. zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Harmonogram rzeczowo - finansowy, źródła finansowania inwestycji Data rozpoczęcia inwestycji: 2003r. Data rozpoczęcia robót budowlanych: 2004 r. Data zakończenia, tj. przekazania do eksploatacji: 2005 r. Data potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego: Całkowity koszt przedsięwzięcia: ,63 zł JeŜeli tak, to jakie: Środki pomocowe UE ZPORR, Priorytet 1, Działanie 1.1., Poddziałanie Środki krajowe kontrakt wojewódzki. Inwestycja ponadlokalna: lokalna Opracował: Dariusz PoŜaroszczyk... Data: maj 2004 r. Osoba do kontaktu:, Dariusz PoŜaroszczyk Adres do korespondencji (tel./fax, ): Urząd Miasta, Plac Kościuszki 5, Łęczna Referat Gospodarki Komunalnej - pokój nr 9; tel/fax: e mail:

19 Symbol inwestycji: IRG.8 Referat prowadzący: Referat Gospodarki Komunalnej Nazwa inwestycji: Kanalizacja deszczowa dla miasta Łęczna Celem zadania jest budowa kanalizacji deszczowej dla zlewni południowo i wschodniej części miasta (wzdłuŝ Al. Jana Pawła II). Realizacja inwestycji polega na budowie dwóch zlewni KD-1 i KD-2 o łącznej długości 9826 m. Przedmiotowa zlewnia obejmie tereny połoŝone wzdłuŝ Alei Jana Pawła II od cmentarza do rzeki Wieprz oraz tereny połoŝone na północ i południe od Alei Jana Pawła II. Uzbrojenie miasta w kanalizację deszczową jest niewielkie, kanały posiadają tylko nieliczne odcinki ulic. Realizacja inwestycji spowoduje, Ŝe system odwodnienia Alei Jana Pawła II i przyległych terenów będzie skuteczny i właściwy. Spowoduje takŝe usunięcie zastoisk wody deszczowej, które tworzą się po ulewnych deszczach utrudniając ruch i stwarzając niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. Inwestycja ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Woda deszczowa podlega oczyszczeniu w trakcie przepływu przez separatory systemu kanalizacji deszczowej. Skuteczność usuwania wynosi: dla benzyny do 85%, dla olejów do 90%, dla piasku i części stałych do 95%.Dzięki temu zmniejszy się bardzo wyraźnie stopień zanieczyszczenia rzeki Wieprz. Zaawansowanie inwestycji według stanu istniejącego: koncepcja projektowa Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z osadnikami dla południowej i wschodniej części miasta. Budowa dwu kolektorów. Projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę, pozwolenie wodno-prawne. Miasto Łęczna część południowa i wschodnia, dzielnice: Śródmieście, Słoneczko, Stare Miasto Harmonogram rzeczowo - finansowy, źródła finansowania inwestycji Data rozpoczęcia inwestycji: 2005 Data rozpoczęcia robót budowlanych: 2005 Data zakończenia, tj. przekazania do eksploatacji: 2007 Data potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego: 2008 Całkowity koszt przedsięwzięcia: ,00 zł JeŜeli tak, to jakie: Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Środki UE ZPORR w połączeniu z budową lub modernizacją dróg. Rozpoczęcie inwestycji uzaleŝnione od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z uwagi na fakt, Ŝe kolektor zlewny przewidziany jest w ciągu ulicy Jana Pawła II. Inwestycja ponadlokalna Opracował: Dariusz PoŜaroszczyk... Data: maj 2004 r. Osoba do kontaktu:, Dariusz PoŜaroszczyk Adres do korespondencji (tel./fax, ): Urząd Miasta, Plac Kościuszki 5, Łęczna Referat Gospodarki Komunalnej - pokój nr 9; tel/fax: e mail:

20 Symbol inwestycji: IRG.6 Referat prowadzący: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy Nazwa inwestycji: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ciśnieniowa wsi Podzamcze i Stara Wieś. Projektowana kanalizacja będzie obsługiwała dwie miejscowości Podzamcze i Stara Wieś. W ramach kanalizacji miejscowości zostaną zrealizowane następujące zadania: - przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (6988 metrów), rurociągi tłoczne (2214 metrów), przyłącza grawitacyjne do studzienek kanalizacyjnych (5337 metrów), dwie przepompownie oraz przyłącze wodociągowe o długości 10m. przewidywany koszt inwestycji wynosi szacunkowo ,27 zł. Projekt obejmuje grawitacyjne odprowadzenie ścieków z pojedynczych posesji, które będą kierowane do utylizacji na biologiczną oczyszczalnię ścieków. Celem inwestycji jest kontynuowanie działań w zakresie porządkowania gospodarki ściekowej oraz rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska, na obszarze Łęcznej. Zaawansowanie inwestycji: dokumentacja techniczna projekt budowlany. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno ciśnieniowa. Na podstawie Programu przestrzenno technicznego kanalizacji sanitarnej opracowanego przez Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze HYDROEKO. Dokumentacja techniczna projekt budowlany, pozwolenie na budowę. Obszar miejscowości Podzamcze i Stara Wieś. Harmonogram rzeczowo finansowy, źródła finansowania inwestycji Data rozpoczęcia inwestycji: 2003 r. Data rozpoczęcia robót budowlanych: 2004 r. Data zakończenia, tj. przekazania do eksploatacji: 2008 r. Data potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego: 2008 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia: ,27 zł MoŜliwość uzyskania środków pozabudŝetowych: PoŜyczka w NFOŚiGW, WFOŚiGW; środki pomocowe UE: SAPARD (Działanie 3, Schemat 3.2.), ERDF (Priorytet 3, Działanie 3.1.) Posiadane dodatkowe dokumenty: -studium przedprojektowe Inwestycja ponadlokalna: inwestycja wyłącznie lokalna Opracował: Kierownik IRG Bogdan Siegieda... Data: maj 2004 r. Osoba do kontaktu: Bogdan Siegieda Adres do korespondencji (tel./fax, e mail): Urząd Miasta, Plac Kościuszki 22, Łęczna Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy pokój nr 3; tel/fax: , e mail:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania.

3. Przedmiot opracowania. - 2 3. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy drogowej na: - przebudowę nawierzchni ulicy; - przebudowę chodnika; - przebudowę dojść do budynków mieszkalnych. 4. Stan

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata Streszczenie Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata 2008-2015 9 1.1. Tytuł: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZAKLICZYN 1.2. Lokalizacja: 1.3. Obszar na lata 2008-2015 MIASTO ZAKLICZYN stolica gminy

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009 Załącznik nr 1 Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont III-go odcinka ulicy Św Anny w Kowarach. Inwestor : Urząd Miasta Kowary Ul. 1 Maja 1a Kowary

PROJEKT BUDOWLANY. Remont III-go odcinka ulicy Św Anny w Kowarach. Inwestor : Urząd Miasta Kowary Ul. 1 Maja 1a Kowary PROJEKT BUDOWLANY Remont III-go odcinka ulicy Św Anny w Kowarach Inwestor : Urząd Miasta Kowary Ul. 1 Maja 1a 58-530 Kowary Data opracowania czerwiec 2008 Spis treści I Opis techniczny Str. 3 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne OPRACOWYWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY BEŁCHATOWA w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów Kamieńsk wraz z budową

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów dla rozwoju Mazowsza Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013)

Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c. 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) 46 38 541 Inwestor : STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE Tytuł Projektu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

XII. INWESTYCJE. 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006

XII. INWESTYCJE. 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006 59 XII. INWESTYCJE 12.1. Nakłady finansowe na realizację najwaŝniejszych inwestycji w latach 2004-2006 Zgodnie z przyjętymi załoŝeniami w strategii rozwoju gminy, planie rozwoju lokalnego oraz kolejnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) Obiekt: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: CHAMSK - OLSZEWO 460622W, OLSZEWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 5 do Wniosku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTOŚĆ 1 Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia... 2 1.1 Ogólny zakres zamówienia... 2 1.2 Charakterystyka gminy Dobra... 2 1.3 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 10.10.2020_jarocin Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 UZUPEŁNIENIE DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM KRUSZONYM MIEJSCA NEWRALGICZNE Ul. Sosnowa 135,00 m 2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI I WALCA

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Na podstawie art.20

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE MAJOWE. 123 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zabudowy mieszkaniowej głównie wielorodzinnej wysokiej intensywności z ciągiem terenów usługowych (z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi) i produkcyjnoskładowych zlokalizowanych wzdłuŝ

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Spis treści Wstęp 3 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA. Prezentacja - wybrane zagadnienia

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA. Prezentacja - wybrane zagadnienia WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA NA LATA 2005-2009 Prezentacja - wybrane zagadnienia Cel opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Podstawowe narzędzia zarządzania strategicznego Założenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 19 lipca 2013 roku

UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 19 lipca 2013 roku UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta Płońsk w zakresie budowy i remontów dróg oraz sposobów ich finansowania

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011

PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/ 215/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.10.2008r. PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU NA LATA 2009 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przebudowa drogi nr 5285P w m. Korytnica - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 120m.

Projekt budowlany. Przebudowa drogi nr 5285P w m. Korytnica - budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 120m. Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25 tel. 607 335 657, 505 281 941, fax 62 59 44 012 email: mkasalka@op.pl NIP 622-213-14-21 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsko na lata 2009-2011

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsko na lata 2009-2011 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy na lata 2009-2011 Załacznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubsku Nr XXV/228/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. Załącznik nr 3 do uchwały Radny Miejskiej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

Opis. do projektu budowlano-wykonawczego drogowego z odwodnieniem. dla inwestycji pn. BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNO-

Opis. do projektu budowlano-wykonawczego drogowego z odwodnieniem. dla inwestycji pn. BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNO- Opis do projektu budowlano-wykonawczego drogowego z odwodnieniem dla inwestycji pn. BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI NA DZIAŁKACH 141/2 I 141/3 OBR 7 ŚRÓDMIEŚCIE, PRZY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU rodzaj dokumentacji: zadanie: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Budowa dróg w Bilczy ul. Koralowa, Kryształowa i Brylantowa obiekt: drogi osiedlowe; Bilcza; gmina Morawica kategoria: IV, XXV, XXVI lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZAMOŚĆ Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY STARE BABICE

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY STARE BABICE Rada Gminy Stare Babice Wójt Gminy Stare Babice WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY STARE BABICE NA LATA 2009-2013 powiat warszawski zachodni województwo mazowieckie III edycja Stare Babice, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25 lok. 26 05-804 Pruszków tel./faks (0-22) 728-12-56 0 502 591 757 0 505 023 305 email: arbud@wp.pl lub arbud@op.pl

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo

Nr jednostki planistycznej D.S.01 Powierzchnia w ha 23,67 Uwarunkowania

Nr jednostki planistycznej D.S.01 Powierzchnia w ha 23,67 Uwarunkowania Osiedle charakteryzujące się dominacją wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej duŝej intensywności. Usługi są skoncentrowane przy ul. A.Struga oraz występują lokalnie w zabudowie mieszkaniowej jako wolno

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5 Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. o planowanym przedsięwzięciu: rozdz.2.art.3 ust.1.5 przebudowa drogi powiatowej nr3465p- ulica Opałki i 3477Pulica Składowa w Kole 1.Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Strona tytułowa II. Oświadczenie projektantów III. Zawartość opracowania IV. Opis techniczny zagospodarowania 1. Przedmiot inwestycji 3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Gmina Rajcza Rajcza ul. Górska 1

Gmina Rajcza Rajcza ul. Górska 1 1 34-300 Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom. 509146248 tel. 033 862 21 10 e-mail: koziolek@epoczta.pl Tytuł opracowania: Inwestycja: Remont chodników, zjazdów indywidualnych oraz poprawa odwodnienia

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolno stojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5288P w m. Moszczanka budowa chodnika z odwodnieniem

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5288P w m. Moszczanka budowa chodnika z odwodnieniem Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25 tel. 607 335 657, 505 281 941, fax 62 59 44 012 email: mkasalka@op.pl NIP 622-213-14-21 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2006 2010 1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC Modernizacja drogi nr 351 P Petryki Stawiszyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 1985 m i szerokości

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnic Praga Północ i Praga Południe w Warszawie. W Koncepcji Budowa ul. Tysiąclecia zaprojektowano

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Pyzdry 62 310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej - ul. Flisa w Pyzdrach ( dz. 1574,1575,1585,1586,1588, 1591,1592,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DŁUGU. Ogółem: 10.050.000,-

PROGNOZA DŁUGU. Ogółem: 10.050.000,- PROGNOZA DŁUGU ZadłuŜenie na 31.12. r.: 7.050.000,00 zł 2010 2011 2012 2013 2014 kredyt Nordea 750.000,- - - - - kredyt BS 2008-750.000,- 750.000,- - - obligacje 1.100.000,- 1.200.000,- - - - kredyt BS

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-uŝytkowy. dla realizacji zadania pn. Budowa wodociągu Zakręt, gmina Wiązowna

Program funkcjonalno-uŝytkowy. dla realizacji zadania pn. Budowa wodociągu Zakręt, gmina Wiązowna Załącznik Nr 4 do SIWZ Wiązowna, dnia 18.11.2008 r. Program funkcjonalno-uŝytkowy dla realizacji zadania pn. Budowa wodociągu Zakręt, gmina Wiązowna Projektowanie sieci wodociągowej. Adres obiektu: Wieś:

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów woj. podkarpackie tel. 16 632 16 84 fax. 16 632 26 56 wojt@lubaczow.com.pl www.lubaczow.com.pl Informacje ogólne W ramach I etapu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/08/16

Projekt nr S7.1/08/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/08/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, marzec

Bardziej szczegółowo

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21 Kwota dla dzielnicy: 313 942,80zł Kwota złożonych projektów: 1 415 645,50zł Liczba złożonych projektów: 12 01.10.2013 r. godz. 18.00

Bardziej szczegółowo

JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ

JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ Czyli od SAPARDU do Funduszy Norweskich Zbigniew Przychodzeń Wójt Gminy Męcinka GMINA MĘCINKA Gmina Męcinka połoŝona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku

Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej L.dz 164/JRP/2011 Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku Nr post. RAWiK/05/2010 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/44 /07

Uchwała Nr VI/44 /07 Uchwała Nr VI/44 /07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2007 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, art 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Park Przemysłowy w Wałbrzychu

Park Przemysłowy w Wałbrzychu Park Przemysłowy w Wałbrzychu Poniatów dzielnica o największych perspektywach gospodarczych i mieszkaniowych w Wałbrzychu Strefa Aktywności Gospodarczej Obszaru Poniatowa Wydzielony obszar w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r.

UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 września 2001 r. Lubel.01.89.1358 UCHWAŁA NR XLIX/413/2001 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Pszczelniczego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: zlecenie Inwestora wstępne ustalenia z Inwestorem podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 00 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE SŁONECZNE. 149 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE SŁONECZNE. 149 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle charakteryzujące się dominacją wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej duŝej intensywności. Usługi są skoncentrowane przy ul. A. Struga oraz występują lokalnie w zabudowie mieszkaniowej jako wolno

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY JANA III SOBIESKIEGO W GÓRZE KALWARII dz. nr ew. 161, 163 i 168 ob , j. ew. Góra Kalwaria BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA ULICY JANA III SOBIESKIEGO W GÓRZE KALWARII dz. nr ew. 161, 163 i 168 ob , j. ew. Góra Kalwaria BRANŻA DROGOWA INWESTOR: Gmina Góra Kalwaria 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3. Maja 10 PROJEKT PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA PRZEBUDOWA ULICY JANA III SOBIESKIEGO W GÓRZE KALWARII dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Lasota Architektura, mgr inŝ. arch. Leszek Lasota ul. Rodakowskiego 79, 64-920 Piła tel. 0 67 213-71-71, 0 608 629 643, e-mail: lasota.architektura@onet.eu PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Sala

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu zagospodarowania terenu dla zadania

OPIS TECHNICZNY. do projektu zagospodarowania terenu dla zadania OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu dla zadania Budowa drogi dojazdowej na tereny zielone od ulicy Żeromskiego do ulicy Nadbrzeżnej i przebudowa ulicy Nadbrzeżnej od drogi dojazdowej na

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary" PROJEKT KONCEPCYJNY

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary PROJEKT KONCEPCYJNY PROJEKT KONCEPCYJNY Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary" 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 1.3. Materiały wyjściowe...

Bardziej szczegółowo

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR egz.1 RODZAJ OPRACOWANIA OPRACOWANIE TECHNICZNE OBIEKT INWESTOR TEMAT Gmina Lubawa

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny o projektu wykonawczego remontu chodnika w u l. Kościuszki w SkarŜysku - Kam.

Opis Techniczny o projektu wykonawczego remontu chodnika w u l. Kościuszki w SkarŜysku - Kam. 1 Opis Techniczny zał. nr 1 do projektu wykonawczego remontu chodnika w ul. Kościuszki w SkarŜysku - Kam. na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Limanowskiego /obustronnie/. I. Podstawa opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, KANALIZACJA I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, KANALIZACJA I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY Egz. nr PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, KANALIZACJA I NADZORY Janusz Matyśkiewicz 64-000 Kościan ul.marcinkowskiego 20/4. PROJEKT BUDOWLANY ( W Y K O N A W C Z Y ) PRZEBUDOWA CHODNIKA NA CIĄG PIESZO- ROWEROWY

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo