GV-ASServer. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GV-ASServer. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 GV-ASServer Podręcznik użytkownika

2 2007 GeoVision, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik jest chroniony prawami autorskimi i nie może być kopiowany, również częściowo, bez pisemnej zgody firmy GeoVision. Firma Geovision dołożyła starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były prawdziwe, ale nie bierze odpowiedzialności za błędy drukarskie i literowe. GeoVision, Inc. 9F, No. 246, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan Tel: Faks: Znaki towarowe używane w tym podręczniku: GeoVision, logo GeoVision i produkty z serii GV są znakami towarowymi GeoVision, Inc. Windows i Windows XP są zarejestrowanymi znakami firmy Microsoft Corporation. Listopad 2007

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Główne funkcje Pojęcia Instalacja Instalacja ASServer Logowanie Główny ekran ASServer Główny ekran Pasek narzędziowy Widok urządzenia Elementy sterowania w oknie Monitorowanie Windows Elementy sterowania w oknie Dodawanie dostosowanych okien monitorowania Aranżacja okien monitorowania Ustawienia Ustawienia Flowchart Dodawanie sterowników Czynność 1: Konfiguracja sterownika drzwi Czynność 2: Konfiguracja drzwi Ustawienie kart Dodawanie pojedynczej karty Dodawanie grup kart Importowanie/eksportowanie danych karty Ustawienia harmonogramów Czynność 1: Ustawienia stref czasowych Czynność 2: Ustawienia harmonogramów Czynność 3: Ustawienia dni wolnych Ustawienia grup dostępowych Ustawienia użytkowników kart Dodawanie użytkownika karty Przydzielenie karty do użytkownika karty Importowanie/eksportowanie danych użytkownika karty...31 I

4 5. Integracja video Mapowanie kamer Dostęp do funkcji Widok na żywo Dostęp do obrazu video Okno multiwidoku Odbieranie nagranego video AS Log Inne funkcje Ustawienia użytkownika systemu Dodawanie nowego użytkownika Edycja użytkownika wychodzącego Zmiana hasła przy logowaniu Ustawienia powiadomienia Ustawienie serwera SMS Ustawienia serwera Ustawienia powiodomienia ASClient Instalacja programu ASClient Okno ASClient Pasek narzędziowy Połączenie z ASServer ASWeb Połączenie z ASServer Pliki log dostępu Ustawienie kryteriów wyszukiwania Ikony okien log Eksportowanie plików log Rozwiązywanie problemów II

5 1 Wprowadzenie 1. Wprowadzenie ASServer oraz sterownik AS200 to kombinacja, która oferuje pełną kontrolę wejść do lokalu. Jeden ASServer może monitorować i sterować do 255 sterownikami AS200. Następjący schemat pokazuje przykładowe ustawienia serwera ASServer i sterownika AS200. RS-485 Wiegand Door 1 Reader Door 2 Reader Door 3 Reader Door 4 Reader RS-485 / TCP/IP RS-485 Wiegand Door 1 Reader Door 2 Reader Door 3 Reader Door 4 Reader ASServer Up to 255 Controllers RS-485 Wiegand Door 1 Reader Door 2 Reader Door 3 Reader Door 4 Reader AS200 Controller 1

6 1.1 Główne funkcje Jeden serwer ASServer obsługuje 255 sterowników AS200 Możliwość rejestracji użytkowników kart użytkowników systemu Cztery (4) opcje trybu dostępu: o o o o Wyłącznie tryb karty (domyślny) Tryb karty i kodu PIN Wyłącznie tryb karty lub keypada Tryb zwolnienia: Karty rejestracyjne w trybie wsadowym Alarmy drzwi pozostawienie otwarcia drzwi, wymuszenie otarcia drzwi, manipulacja czytnikiem kart, obecność nieznanej karty Funkcja wymuszenia Funkcja Anti-passback Man trap (Pułapka) w postaci podwójnej konfiguracji drzwi Import/eksport karty i danych użytkownika karty Obsługa GV-System oraz serwera GV-Video dla integracji video Zdalne monitorowanie i wyszukiwanie danych 1.2 Pojęcia Zrozumienie następujących pojęć może być pomocne podczas czytania tego podręcznika. Harmonogram Harmonogram to określony czas dnia, kiedy użytkownik ma zapewniony dostęp do zabezpieczonego miejsca. W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz 4.4 Ustawienia harmonogramu. Grupa dostępowa Grupa dostępowa to grupa użytkowników kart z identycznymi ograniczeniami odnośnie miejsca i czasu. W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz 4.5 Ustawienia grupy dostępowej. 2

7 1 Wprowadzenie Warunki alarmu Warunek alarmu to stan monitorowany detektorami i warunek alarmu, który może uaktywnić alarmy. Sterownik AS200 może monitorować 3 sensory, takie jak sensor stanu drzwi, detektor dymu oraz detektor próby manipulowania drzwiami. Sterownik AS200 udostępnia także 3 przekaźniki wyjścia do uaktywniania i wyłączania zamka elektrycznego, syreny i mechanizmu awaryinego zwalniania drzwi, po wystąpieniu warunku alarmu. Informacje dotyczące warunków alarmu znajdują się w części Czynność 2: Konfiguracja drzwi. Informacje dotyczące konfiguracji wejść i wyjść, znajdują się w części Podręcznik instalacji sprzętu sterownika AS200. Wymuszenie Anti-passback Jeśli osoba zostanie zmuszona do otwarcia drzwi, może wprowadzić swój PIN plus 1 w celu uaktywnienia alarmu i wysłania sygnału do serwera ASServer w celu powiadomienia policji. Na przykład, kod PIN to 5555, a użytkownik wprowadzi Drzwi otworzą się normalnie (zapewniony dostęp) i zostanie uaktywniony alarm. Funkcja jest włączana w systemie domyślnie. Funkcja ta jest przeznaczona do zabezpieczenia współdzielenia kart i wymusza używanie czytników wejścia i wyjścia. Jeśli karta została użyta w czytniku wejścia, musi zostać użyta w czytniku wyjścia, przed ponownym użyciem w czytniku wejścia. Informacje dotyczące ustawień znajdują się w części Czynność 2: Konfiguracja drzwi. Strefa wewnętrzna Ta funkcja jest określana także nazwą mantrap (pułapka) lub interlocking (blokada). Ta funkcja blokuje dwoje kontrolowanych drzwi, umożliwiając jednoczesne otwieranie tylko jednych drzwi. Funkcja ta nie umożliwia otwarcia drzwi, jeśli otwarte są inne drzwi. Jeśli w tym samym czasie otwarte będa dwoje drzwi, uaktywniony zostanie alarm. Informacje dotyczące ustawień znajdują się w części Czynność 1: Konfiguracja sterownika drzwi. Reguła dwóch osób A/B Odblokowanie drzwi wyłącznie wtedy, jeśli obecne są dwie przydzielone karty. Szczegółowe informacje znajdują się w części Dodawanie pojedynczej karty. 3

8 4

9 2 Instalacja 2. Instalacja 2.1 Instalacja ASServer Do korzystania z programu ASServer niezbędny jest sterownik Keypro. Dostępne są następujące sterowniki Keypro: Keypro 4 umożliwia połączenie do 4 sterowników AS200. Keypro 10 umożliwia połączenie do 10 sterowników AS200. Keypro 30 umożliwia połączenie do 30 sterowników AS200. Keypro 50 umożliwia połączenie do 50 sterowników AS200. Keypro 255 umożliwia połączenie do 255 sterowników AS200. Wymagania systemowe Wymagania dla komputera z zainstalowanym programem ASServer dotyczące dysku twardego: 2,4G lub więcej. Instalacja sterowników Keypro: Wstaw dysk CD z oprogramowaniem do komputera, po czym automatycznie wyświetlone zostanie okno. Wybierz Install or Remove GeoVision GV-Series Driver (Zainstaluj lub usuń sterownik GeoVision serii GV) i kliknij Install Geovision USB Devices Driver (Zainstaluj sterownik urządzeń USB Geovision). Instalacja ASServer: Wstaw dysk CD z oprogramowaniem do komputera, po czym automatycznie wyświetlone zostanie okno. Wybierz Install GeoVision V1.0 Access Control System (Instalacja systemu kontroli dostępu GeoVision V1.0), kliknij GeoVision Access Control System (systemu kontroli dostępu GeoVision) i wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia instalacji. 5

10 2.2 Logowanie Aby uruchomić ASServer, kliknij Start (uruchomieniu), wskaż Programs (Programy), wybierz AS200 i kliknij ASServer. Po pierwszym uruchomieniu systemu, system wyświetli polecenie wprowadzenia Supervisor ID (ID administratora) i Password (Hasło). Rysunek 2-1 Wprowadź nazwę dla administatora w polu ID. Zakończ ustawienia poprzez wprowadzenie Password (Hasło), Password Confirmation (Potwierdzenie hasła) i Hint (Podpowiedź) (opcjonalny), który może przypomnieć hasło. Funkcje dostępne w oknie dialogowym: Auto Login (Automatyczne logowanie): Umożliwia automatyczne logowanie bieżącego użytkownika, przy każdym uruchomieniu systemu. Ze względów bezpieczeństwa, ta funkcja jest zalecana dla systemu z pojedynczym użytkownikiem. Allow removing password system (Umożliwia usunięcie systemu hasła): Umożliwia usunięcie z systemu bazy danych ID i hasła. Zaleca się zaznaczenie tej opcji na wypadek utraty hasła. Szczegółowe informacje zawiera ta sama opcja na rysunku Rysunek 7-1. : Kliknij tę ikonę, aby otworzyć klawiaturę ekranową i wprowadzić informacje logowania. Kliknij OK, po czym nastąpi przejście do głównego ekranu programu ASServer. 6

11 3 Główny ekran ASServer 3. Główny ekran ASServer Po uruchomieniu ASServer, wyświetlony zostanie następujący główny ekran. Należy poznać główny ekran, co przyda się podczas czytania dalszych informacji w następujących częściach. 3.1 Główny ekran Rysunek 3-1 Lp Nazwa Funkcja 1 Pasek menu Pasek menu zawiera takie opcje jak File (Plik) (logowanie/wylogowanie z programu ASServer), Monitoring (Monitorowanie) (wyświetla okna monitorowania alarmu, dostępu i zdarzenia), View (Podgląd) (wyświetla okna funkcji), Setup (Ustawienia) (ustawienia podłączonych urządzeń i harmonogramów), Persons (Osoby)(ustawienia kont użytkowników kart), Tools (Narzędzia) (ustawienia powiadamiania i pliku log) oraz Windows (Okna) (aranżacja wyświetlania różnych okien). 7

12 2 Pasek narzędziowy Toolbar (Pasek narzędziowy) obejmuje takie opcje jak Logowanie, Wylogowanie, Urządzenia, Strefy czasowe, Harmonogramy, Dni wolne, Grupy dostępowe, Karty, Użytkownicy kart, ASLog oraz Informacje o. 3 Widok urządzenia Wyświetla listę podłączonych sterowników i ich aktualny stan. 4 Monitor dostępu Wyświetla informacje dotyczące sterowników. 5 Monitor alarmów Wyświetla zdarzenia alarmowe sterowników. 6 Monitor zdarzeń Wyświetla monitorowane zdarzenia sterowników. 7 MultiView 8 Okno informacji Wyświetla widoki na żywo podłączonych kamer z opcjami 4, 9 lub 16 kanałów. Wyświetla informacje sterowników, czytników kart i monitorowane zdarzenia. 9 Video na żywo Wyświetla video na żywo z serwerów DVR lub video. 10 Odtwarzanie Odtwarzanie nagranych zdarzeń z DVR lub serwerów video Pasek narzędziowy Rysunek 3-2 Przyciski na pasku narzędziowym ASServer: Lp Nazwa Funkcja 1 Logowanie Logowanie w programie ASServer. 2 Wylogowanie Wylogowanie w programie ASServer. 3 Urządzenia Definiuje sterowniki i drzwi. 4 Strefy czasowe Definiuje minuty i godziny dnia, gdy użytkownik ma zapewniony dostęp do zabezpieczonego miejsca. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 4, część Ustawienia stref czasowych. 8

13 3 Główny ekran ASServer 5 Harmonogramy 6 Dni wolne 7 Grupy dostępowe 8 Karty 9 Użytkownicy kart 10 ASLog Definiuje dni tygodnia, gdy użytkownik ma zapewniony dostęp do zabezpieczonego miejsca. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 4, część Ustawienia harmonogramów. Definiuje określone daty jako dni wolne. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 4, część Ustawienia dni wolnych. Ustawienia różnych grup w celu zdefiniowania, kto ma dostęp do drzwi o określonej porze dnia. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 4, część Ustawienia grup dostępowych. Tworzenie i edycja baz danych informacji kart. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 4, część Ustawienia kart. Tworzenie i edycja baz danych informacji o użytkownikach. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 4, część Ustawienia użytkowników kart. Wyświetla pliki log zdarzeń dostępu i raporty alarmu oraz monitorowane zdarzenia. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 6, część AS Log. 11 Informacje o Wyświetla wersję programu ASServer. 3.2 Widok urządzenia Funkcja Widok urządzenia wyświetla aktywność i stan podłączonych sterowników. W celu otwarcia okna Widok urządzenia), kliknij View (Widok) na pasku menu i wybierz Device View (Widok urządzenia). Rysunek 3-3 9

14 3.2.1 Elementy sterowania w oknie Podłączonymi urządzeniami można sterować poprzez kliknięcie prawym przyciskiem sterowników i drzwi w oknie Device View (Widok urządzenia). Opcje menu sterownika obejmują: Reset Anti-passback (Reset funkcji Anti-passback): Kliknięcie tej opcji umożliwia użytkownikowi przed wyjściem uzyskanie ponownego dostępu do czytnika wejścia. Update (Aktualizacja): Po zmodyfikowaniu ustawień sterownika, kliknięcie Update (Atualizacja), umożliwia natychmiastowe, automatyczne odnowienie ustawień. Settings (Ustawienia...): Modyfikacja ustawień sterownika w oknie dialogowym Controller Setup (Ustawienia sterownika). Opcje menu drzwi można podzielić na trzy kategorie: Control doors (Elementy sterowania drzwi): Unlock Door (Odblokowanie drzwi), Force Unlock (Wymuszenie odblokowania), Force Lock (Wymuszenie zablokowania) i Disable Door Lock Operation (Operacja wyłączenia blokady drzwi). Cancel alarm warning icons and stop alarms (Ikony anulowania alarmu ostrzeżenia i alarmy zatrzymania): Clear Alarm (Usunięcie alarmu), Clear Force Open (Usunięcie wymuszonego otwarcia), Clear Duress (Usunięcie wymuszenia), Clear Tamper (Usunięcie manipulowania), Clear Fire Alarm (Usunięcie alarmu pożarowego), Clear Held Open (Usunięcie przytrzymania otwarcia) oraz Clear Access Denied (Usunięcie blokady dostępu). Settings (Ustawienia): Modyfikacja ustawień sterownika w oknie dialogowym Controller Setup (Ustawienia sterownika). 3.3 Monitorowanie Windows Do nadzoru różnych działań sterownika, udostępniane są użytkownikom trzy okna monitorowania: Access Monitor (Monitor dostępu), Alarm Monitor (Monitor alarmów) i Event Monitor (Monitor zdarzeń). W celu otwarcia tych okien, kliknij Monitoring (Monitorowanie) na pasku zadań i wybierz wymagane okna Elementy sterowania w oknie Trzy okna monitorowania Access Monitor (Monitor dostępu), Alarm Monitor (Monitor alarmów) oraz Event Monitor (Monitor zdarzeń) mają w oknie te same elementy sterowania. 10

15 3 Główny ekran ASServer Okno Access Monitor (Monitor dostępu) zostało tu wykorzystane do objaśnienia elementów sterowania. Rysunek 3-4 Lp Nazwa Funkcja 1 Filtr Ustawienie kryteriów na wyświetlanie wyłącznie wymaganych informacji o aktywności. 2 Automatyczne wybieranie Ustawienie wyświetlania najświeższych danych. 3 Blokada Zawieszenie wyświetlania bieżących danych. 4 Szczegóły/Kafelki/Miniatury Decyduje o sposobie wyświetlania zdarzeń w oknie. Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem wiadomości w oknie, pojawi się opcja dostępu do szczegółowych informacji o wiadomości. New/Edit Card (Utwórz/Modyfikuj kartę...): Rejestracja nowej karty lub edycja informacji o karcie. Browse Card Information (Przeglądaj informacje o karcie): Widok informacji o karcie. Browse Card Information (Przeglądaj informacje o użytkowniku karty): Widok informacji o użytkowniku karty. Show Image (Pokaż obraz): Jeśli podczas wykrycia aktywności działała kamera monitorowania, dostępny jest powiązany obraz. 11

16 3.3.2 Dodawanie dostosowanych okien monitorowania Użytkownik może zdefiniować kryteria filtra dla wiadomości wyświetlanych w trzech oknach monitorowania: Access Monitor (Monitor dostępu), Alarm Monitor (Monitor alarmów) i Event Monitor (Monitor zdarzeń). 1. Aby dodac jedno okno monitorowania, kliknij Monitoring (Monitorowanie) na pasku menu. Następnie wybierz New Alarm Monitor (Nowy monitor alarmów), New Access Monitor (Nowy monitor dostępu) lub New Event Monitor (Nowy monitor zdarzeń). 2. Kliknij przycisk Filter (Filtr) w oknie Monitor. Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek Wybierz monitorowanie wymaganych wiadomości i urządzeń i kliknij OK. W oknie monitorowania wyświetlone zostaną wyłącznie komunikaty w oparciu o zdefiniowane kryteria. 4. Kliknij prawym przyciskiem zakładkę Monitor na głównym ekranie i wybierz Rename (Zmień nazwę) w celu nazwania nowego okna monitorowania. Rysunek 3-6 Uwaga: Dodane okna można użyć wyłącznie raz i nie można ich zapisać po zamknięciu programu ASServer. 12

17 3 Główny ekran ASServer Aranżacja okien monitorowania Okna monitorowania można ustawić na kilka sposobów. Na pasku menu, kliknij Windows (Okna) i wybierz jedna z następujących opcji w celu ustawienia okien: Cascade (Kaskada): Nakładanie okien i pokazywanie ich pasków tytułu. Tile Horizontally (Rozmieść poziomo): Aranżacja otwierania okien w poziomie. Tile Vertically (Rozmieść pionowo): Rozmieszczenie otwartych okien w pionie. Arrange Icons (Rozmieść ikony): Rozmieszczenie zminimalizowanych okien w dolnej części. Po ustawieniu wielu okien monitorowania, można także kliknąć Windows (Okna) i wybrać More Windows (Więcej okien), aby obejrzeć listę okien monitorowania. 13

18 14

19 4 Ustawienia 4. Ustawienia Ta część opisuje następujące ustawienia: Ustawienia sterowników Ustawienia kart Ustawienia harmonogramów Ustawienia grup dostępowych Ustawienia użytkowników kart 4.1 Ustawienia Flowchart W celu szybkiego uruchomienia z ustawieniami ASServer należy wykonać pokazany poniżej proces. 15

20 4.2 Dodawanie sterowników Aby dodać sterownik AS200 do programu ASServer należy wykonać następujące czynności: Czynność 1 Konfiguracja sterownika drzwi Nawiązanie komunikacji pomiędzy sterownikiem AS200 i programem ASServer. Czynność 2 Konfiguracja drzwi Zdefiniuj drzwi w sterowniku drzwi Czynność 1: Konfiguracja sterownika drzwi 1. Na pasku menu, kliknij Setup (Ustawienia) i wybierz Device (Urządzenie). Pojawi się okno dialogowe Controller List (Lista sterowników). 2. Kliknij ikonę Add (Dodaj) w górnym, lewym rogu. Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek Podaj ID oraz Name (Nazwa) sterownika AS200 i kliknij OK. Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek 4-2 Uwaga: ID sterownika AS200 jest ustawiane poprzez ASKeypad lub poprzez połączenie Ethernet, przy zainstalowanym module Ethernet. Sprawdź część 5.2 Ustawienie parametru i Ustawienia Controller ID (ID sterownika) i Work Mode (Tryb działania) w Podręcznik instalacji sprzętu sterownika AS

21 4 Ustawienia 4. W części Połączenie, wybierz tryb komunikacji pomiędzy sterownikiem AS200 i programem ASServer. Jeśli stosowane jest połączenie RS-485, wybierz COM Port (Port COM) wykorzystywany do połączenia. Jeśli stosowany jest Ethernet, wybierz TCP/IP lub LocalDDNS. Wpisz adres IP, nazwę urządzenia (po wybraniu LocalDDNS), numer portu, login użytkownika, hasło logowania i klucz krypto (kod 3DES) sterownika AS OPCJONALNE ustawienia w części Ogólne: Interzone (Strefa wewnętrzna): Włącz funkcję interlocking (blokada wewnętrzna) pomiędzy dwoma drzwiami (Drzwi A i B lub Drzwi C i D). Drzwi blokowanych wewnętrznie nie można otwierać w tym samym czasie. Jedne drzwi można odblokować wyłącznie wtedy, gdy zamknięte są drugie drzwi. GMT: Bieżący czas w komputerze. Enable Daylight Saving (Włącz automatyczną zmianę czasu): Włączenie funkcji Daylight Saving (Automatyczna zmiana czasu). System automatycznie reguluje ustawienia automatycznej zmiany czasu. Uwaga: Domyślne wartości sterownika AS200 Controller to: Adres IP ; nazwa użytkownika admin; hasło 1234; klucz krypto (3DES code) Szczegółowe informacje dotyczące ustawień sterownika AS200, znajdują się w podręczniku Podręcznik instalacji sprzętu sterownika AS Czynność 2: Konfiguracja drzwi 1. Aby zdefiniować drzwi w sterowniku, kliknij zakładkę Door (Drzwi) (Door A (Drzwi A), Door B (Drzwi B), Door C (Drzwi C) lub Door D (Drzwi D)). Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek

22 2. W części General (Ogólne), włącz Set Door Info (Informacje o drzwiach), aby zdefiniować ogólne parametry drzwi: Name (Nazwa): Podaj nazwę drzwi. Password (Hasło): Podaj hasło dla drzwi. To ustawienie jest obowiązkowe. Door Lock Time (Czas zamknięcia drzwi): Jeśli drzwi są monitorowane, wprowadź liczbę sekund otwarcia drzwi. Po upływie określonego czasu, drzwi zostaną zablokowane automatycznie. Door Held Open Warning Time (Czas ostrzeżenia o przytrzymaniu otwartych drzwi): Jeśli drzwi są monitorowane, wprowadź liczbę sekund przed wyzwoleniem alarmu Door Held Open (Przytrzymanie drzwi). Fire Action (Akcja pożaru): Ustawienie zamknięcia lub otwarcia drzwi po wystąpieniu alarmu. Anti-passback: Po włączeniu opcji Anti-Passback, karty użytej do otwarcia drzwi nie można użyć ponownie do otwarcia tych samych drzwi wejściowych, dopóki nie zostanie użyta do odpowiednich drzwi wyjściowych. Może się to stosować do trybów pracy One-Way Traffic (Ruch jednokierunkowy) i Two Way Control (Kontrola dwukierunkowa). 3. Aby zdefiniować tryb dostępu, kliknij przycisk Time Schedule (Harmonogram). Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek Aby zdefiniować, który tryb dostępu należy zastosować w określonym dniu i czasie, wybierz jeden tryb dostępu na pasku zadań i przeciągnij myszą nad liniami czasu. W systemie dostępne są cztery (4) tryby dostępu: Card Mode (Tryb karty): To jest tryb domyślny. W celu zapewnienia dostępu, ten tryb wymaga jedynie obecności karty użytkownika. Release Mode (Tryb zwolnienia): Utrzymuje stan otwarcia drzwi z czytnikiem. Card and PIN Code Mode (Tryb karty lub kodu PIN): Ten tryb wymaga obecności karty użytkownika, a następnie wprowadzenia z keypada kodu PIN karty. Card or Keypad Mode (Tryb karty lub klawiatury): Ten tryb wymaga w celu zapewnienia dostępu obecności karty użytkownika LUB wprowadzenia hasła drzwi poprzez keypad. 18

23 4 Ustawienia 5. Ustawienia w części Alarm Event (Zdarzenie alarmowe) są OPCJONALNE, jeśli urządzenie alarmowe nie jest zainstalowane w sterowniku AS200. Włącz wymagane warunki alarmu, które powodują wystąpienie alarmu: Door Held Open (Przytrzymanie drzwi), Door Force Entry (Wymuszenie wejścia), Fire (Pożar), Card Reader is Being Tampered (Manipulacja czytnikiem kart) i Unknown Card (Nieznana karta). Alarm Continuous Time (Czas alarmu ciągłego): Wprowadź liczbę sekund brzmienia alarmu. 6. Ustawienia w części Camera Mapping (Mapowanie kamer) są OPCJONALNE, jeśli w zabezpieczonej części nie jest zainstalowana kamera. Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 5 Integracja video. 7. Kliknij kilka razy OK i powróć do głównego ekranu. W oknie Device View (Widok urządzenia) wyświetlone zostanie drzewo foldera, jak w przykładzie poniżej. Wyświetlenie ikony oznacza, że zostało ustanowione połączenie pomiędzy sterownikiem i serwerem. Wyświetlenie ikony, oznacza nieprawidłowe połączenie. Upewnij się, że wymienione wyżej połączenia są prawidłowo skonfigurowane. Rysunek Ustawienie kart Po skonfigurowaniu sterownika, można rozpocząć rejestrację kart. Wszystkie nowe karty należy zarejestrować w programie ASServer przed zezwoleniem na dostęp. W programie ASServer można zapisać do kart. Jeśli w czytniku znajdzie się niezarejestrowana karta, pojawi się komunikat Access Denied: Invalid Card (Brak dostępu: nieprawidłowa karta). W zależności od liczby kart wymaganych do zaprogramowania, można je dodawać pojedynczo lub użyć funkcji wsadowej do dodania grupy kart. 19

24 4.3.1 Dodawanie pojedynczej karty 1. Na pasku menu, kliknij Persons (Osoby) i wybierz Cards (Karty). This window appears. Rysunek Kliknij ikonę New (Nowy) na pasku narzędziowym. Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek Wprowadź Card Number (Numer karty). Dostępne są dwa sposoby wprowadzania numeru karty do systemu: Można umieścić kartę w czytniku, po czym wyświetlony zostanie komunikat Brak dostępu: nieprawidłowa karta. Kliknij prawym przyciskiem komunikat i wybierz New/Edit Card (Utwórz/Modyfikuj kartę). Wyświetlony zostanie automatycznie wprowadzony numer. Można wpisać numer nadrukowany na karcie. Dlatego, wybierz format karty w polu Code Type (Typ kodu). 20

25 4 Ustawienia 4. Dla karty dostępne są inne ustawienia: Code Type (Typ kodu): Wybór formatu kodu karty Card Type (Typ karty): Patrol: Ta karta jest przydzielona do osoby patrolującej miejsce, np. ochrona. Funkcję można ustawić razem z omówioną poniżej funkcją Privilege (Uprawnienie). Użytkownik może mieć uprawnienia do zatrzymania alarmów i usnięcia zdarzeń podczas patrolowania. Two-person A Card (Dwie osoby - karta A): Two-person A/B rule (Reguła dwóch osób A/B). Karta jest definiowana jako Card A (Karta A), a do odblokowania drzwi zabezpieczonych regułą dwóch osób, konieczna jest obecność drugiej karty Card B (Karta B). Two-person B Card (Dwie osoby - karta B): Two-person A/B rule (Reguła dwóch osób A/B). Karta jest definiowana jako Card B (Karta B), a do odblokowania drzwi zabezpieczonych regułą dwóch osób, konieczna jest obecność drugiej karty Card A (Karta A). Activation/Deactivate Date (Data aktywacji/deaktywacji): Określenie, kiedy karta zostanie uaktywniona lub kiedy nastąpi jej deaktywacja. PIN Code (Kod PIN): Wprowadzenie dla karty cztero-cyfrowego kodu osobistego. To ustawienie jest obowiązkowe. Privilege (Uprawnienie): Przydzielenie użytkownikowi karty jednego z podanych uprawnień: No Privilege (Brak uprawnień), Stop Alarm (Zatrzymaj alarm) oraz Clear Event (Usuń zdarzenie). Access Group (Grupa dostępowa): Access Groups (Grupa dostępowa) kontroluje, które osoby i w jakim czasie mają dostęp do drzwi. W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz 4.5 Ustawienia grup dostępowych. Przy pierwszym użyciu programu ASServer, grupa dostępowa nie jest jeszcze ustanowiona. Wybierz User Define (Definicja użytkownika) w celu uruchomienia testowego. Controller (Sterownik): Kolumna Controller (Sterownik) wyświetla powiązane drzwi. Po wprowadzeniu jednej grupy dostępu, wybór dla każdych drzwi zostanie wdrożony automatycznie. Przy pierwszym użyciu programu ASServer należy wybrać 24-hour access (24- godzinny dostęp) dla każdych drzwi w celu uruchomienia testowego. 5. Włóż do czytnika zarejestrowaną kartę. Po zaakceptowaniu karty, pojawi się komunikat Access Granted (Udzielenie dostępu). 21

26 4.3.2 Dodawanie grup kart Przed użyciem funkcji Batch (Wiele) do rejestracji nowych kart należy pamiętać, że należy wprowadzić kolejno grupę kart. 1. Na pasku menu, kliknij Persons (Osoby) i wybierz Cards (Karty). Pojawi się okno dialogowe Card List (Lista kart). 2. Kliknij ikonę Batch New (Utwórz wiele) na pasku narzędziowym. Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek Ustawienia w oknie dialogowym są takie same, jak te podczas dodawania pojedynczej karty. Patrz Dodawanie pojedynczej karty. Uwaga: Karty zarejestrowane przy użyciu funkcji Batch (Wiele) będą miały taki sam kod PIN. Aby zmienić kody PIN pewnych kart należy wprowadzić PIN z użyciem funkcji Edit (Edycja) w oknie dialogowym Card List (Lista kart) Importowanie/eksportowanie danych karty Dane karty można importować lub eksportować w formacie mdb oraz xls. Można także importować i eksportować poprzez OLE DB. W celu eksportu danych karty: 1. W oknie Card List (Lista kart) (patrz Rysunek 4-6), wybierz wymagane karty poprzez Ctrl + kliknięcie lewym przyciskiem. 2. Kliknij przycisk Export (Eksport) i wybierz jedną z następujących opcji: Export to Access (Eksportuj do programu Access), Export to Excels (Eksportuj do programu Excel) lub Export to Others (Eksportuj do innych). 3. Po wybraniu Export to Access (Eksportuj do programu Access) lub Export to Excels (Eksportuj do programu Excel), przydziel zapisaną lokalizację. 4. Po wybraniu Export to Others (Eksportuj do innych), wybierz OLE DB Data Provider (Dostawca danych OLE DB) i wprowadź informacje o połączeniu. 22

27 4 Ustawienia W celu importu danych karty: 1. W oknie Card List (Lista kart)(patrz Rysunek 4-6), kliknij przycisk Import (Importuj) i wybierz jedną z podanych opcji: Import from Access (Importuj z programu Access), Import form Excels (Importuj z programu Excel) lub Import from Others (Importuj z innych). 2. Po wybraniu Import from Access (Importuj z programu Access) lub Import from Excels (Importuj z programu Excel), przydziel ścieżkę pliku i w razie potrzeby wprowadź Password (Hasło). Kliknij OK. Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek Wybierz wymaganą tabelę Source Table (Tabela źródłowa) i kliknij kolumny w polach Source Fields (Pola źródłowe) w celu włączenia wyboru. Wybierz odpowiednie elementy źródła w celu wykonania powiązania pomiędzy polami Source Fields (Pola źródłowe) i Card Fields (Pola kart). 4. Po wybraniu Export to Others (Eksportuj do innych), wybierz OLE DB Data Provider (Dostawca danych OLE DB), a następnie wprowadź informacje o połączeniu. Następnie sprawdź Czynność 3 w celu wybrania tabeli Source Table (Tabela źródłowa) i odpowiednich pól Source Fields (Pola źródłowe). 5. Kliknij Import (Importuj) w celu importu danych karty. 23

28 4.4 Ustawienia harmonogramów Ta część pomoże w zdefiniowaniu czasów dostępu w dni powszednie i wolne. Można zdefiniować do 254 harmonogramów z dwoma domyślnymi harmonogramami dla deny access (brak zezwolenia na dostęp) oaz full access (pełny dostęp). Przed utworzeniem harmonogramów, może być pomocne wykonanie powiązania używania wszystkich możliwych harmonogramów dla zabezpieczonej strony. Na przykład: należy wziąć pod uwagę różne godziny dostępu dla pracowników, wymagania personelu nadzorującego dla dostępu w nocy, wymagania dla personelu serwisowego i naprawczego, który może wymagać stałego dostępu, wymagania dla kierownictwa, gdzie mogą być wymagane dodatkowe godziny dostępu, itd. Czynność 1 Ustawienia stref czasowych Zdefiniuj minuty i godziny dnia, gdy użytkownik ma zapewniony dostęp do zabezpieczonego miejsca. Minimalny czas trwania wynosi 5 minut. Czynność 2 Ustawienia harmonogramów Zdefiniuj dni tygodnia, gdy użytkownik ma zapewniony dostęp do zabezpieczonego miejsca. Czynność 3 Ustawienia dni wolnych Zdefiniuj określone daty jako dni wolne Czynność 1: Ustawienia stref czasowych Ta część udostępnia przykłady ustawień następujących stref czasowych: Day shift (Dzienna zmiana) godziny 09:00 do 19:00 Night shift (Nocna zmiana) godziny 19:00 do 9:00 (poprzez północ) Supervisor (Administrator) godziny 07:00 do 12:00 24

29 4 Ustawienia 1. Na pasku menu, kliknij Device (Urządzenie) i wybierz Time Zones (Strefy czasowe). Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek Kliknij przycisk Add (Dodaj). Pojawi się to okno dialogowe. Rysunek ID to numer strefy czasowej. System automatycznie utworzy ID w oparciu o liczbę dodanych stref czasowych. Nadaj Name (Nazwa) definiowanej strefie czasowej. Kliknij OK. Na przykład, nazwa Time Zone 1 (Strefa czasowa 1) jako day shift (dzienna zmiana). 4. Kliknij przycisk Add Access Time (Dodaj czas dostępu). Następnie przeciągnij mysz na linii czasowej w celu zdefiniowania okresu czasu dostępu. Na przykład, czas zmiany dziennej od 09:00 do 19: W celu utworzenia drugiej strefy czasowej, kliknij przycisk Add (Dodaj) i nazwij ją jako night shift (nocna zmiana). Następnie kliknij przycisk Add Access Time (Dodaj czas dostępu). Przeciągnij mysz na linii czasu w celu ustawienia czasu od 19:00 do 22: W celu utworzenia trzeciej strefy czasowej, kliknij przycisk Add (Dodaj) i nadaj nazwę jako Supervisor (Administrator). Następnie kliknij przycisk Add Access Time (Dodaj czas dostępu). Przeciągnij mysz na linii czasu w celu ustawienia czasu dostępu od 07:00 do 12: Kliknij OK. Zostały zdefiniowane trzy strefy czasowe. 25

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam

Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam ROZDZIAŁ 4 Oglądanie obrazu Video za pomocą WebCam Jest możliwe używanie Microsoft Internet Explorer na stacji PC, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, aby oglądać na żywo wideo, ściągać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji

ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji ST7501 Darmowy pakiet Oprogramowanie do Centralnego Zarządzania i Rejestracji Instrukcja użytkownika Niniejsza instrukcja została przetłumaczona przez firmę P.P.H.U. SUMA Sp. z o.o. Autor przekładu, nie

Bardziej szczegółowo

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Dziękujemy za zakupienie tego projektora. Ten projektor posiada funkcje sieciowe, zapewniające poniższe główne cechy.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

System Zdalnego Monitorowania

System Zdalnego Monitorowania ROZDZIAŁ 5 System Zdalnego Monitorowania System jest dostarczany wraz z trzema aplikacjami do zdalnego monitorowania. Są to: Remote View System IP Multicast System Center System Remote View Remote View

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo