WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ"

Transkrypt

1 Kraków, Tomasz Nowak Marcin Wojciechowski Rzecznik Prasowy MSZ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W nawiązaniu do stanowiska RP dotyczącego sprawy C-312/14 Banif Plus Bank, które ostatnio pojawiło się w się obiegu medialnym 1, chciałbym wyrazić swoje zaniepokojenie niskim poziomem merytorycznym, łamaniem podstawowych zasad zdrowego rozsądku oraz brakiem poszanowania zarówno dla inteligencji obywateli jak i powagi Trybunału Sprawiedliwości UE, które znalazły swoje odzwierciedlenie w tym dokumencie. Liczne sformułowania, które są nieprecyzyjne (par. 8, 13, 16, 17, 23, 25, 26, 45), nielogiczne (par. 19, 37, 80, 82), niekonsekwentne (par. 53, 83), oparte o niepełną informację (par. 14, 24, 28, 31, 32), wynikające z niezrozumienie zapisów polskiego prawa (par. 21), czy wreszcie bez głębszej analizy problemu (par. 18, 21, 38, 39, 40, 54) każą zapytać o celowość takiej wypowiedzi. W szczególności przypominam, że w pytaniu pierwszym sąd węgierski zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości m.in. z zagadnieniem czy A: oferta polegają na transakcji kasowej w chwili wypłaty i terminowej w chwili spłaty, dokonywana jest za pomocą zamiany na forinty określonej kwoty zarejestrowanej w walucie obcej i naraża kredyt klienta na skutki i ryzyko rynku kapitałowego, stanowi B: instrument finansowy. Natomiast stanowisko RP wyrażone przez Pełnomocnika, nie porównuje merytorycznie punktu A z B, tylko przekonuje, że C: kredyt walutowy, czyli denominowany w walucie obcej, został udzielony w walucie kredytu i jako taki nie jest instrumentem finansowym. Abstrahując od faktu, że instytucja kredytu we frankach denominowanego we frankach może być dla Trybunału Sprawiedliwości, z oczywistych powodów, zagadką większą niż pytanie sądu węgierskiego, to stanowisko RP pozostaje bez związku z przedmiotową sprawą. Co więcej, odpowiedź Trybunał Sprawiedliwości na pytanie sądu węgierskiego nie rozwiąże nierealnego dylematu, który został wykreowany przez stanowisko RP. W jaki celu zostało więc przedstawione? Autor stanowiska RP winien się zdecydować, którego rozwiązania broni. Czy: 1. Wersji o kredycie (złotowym) indeksowanym lub dominowanym w walucie obcej, którego wartość może wzrosnąć bo jest waloryzowana. Ale wtedy pozostają do rozstrzygnięcia dwie kwestie: (i) czym jest wobec tego spread? Bo nie jest kapitałem, ani prowizją (kosztem udzielenia kredytu), ani odsetkami (kosztem obsługi kredytu wraz z zarobkiem), oraz (ii) czy waloryzacja kursem waluty obcej rzeczywiście spełnia tylko funkcję ochrony przed inflacją. 1 Np.: 1

2 2. Wersji o transakcji, w której wartość zobowiązania nie rośnie, bo jest wyrażona w walucie obcej, a klauzule walutowe określają terminowy kontrakt na różnice kursowe (PLN/CHF), polegający na okresowym, bezwarunkowych dostarczeniu do banku pewnej ilości CHF (lub jej równowartości w PLN) po nieznanym kursie, i przy nieznanym oprocentowaniu. Tylko nie jest to kredyt w rozumieniu polskich uregulowań. Co nie znaczy bynajmniej, że taka umowa jest nieważna. Trzeciej możliwości nie ma, bo nie można być trochę w ciąży. Hybrydy typu kredyt denominowany bezpośrednio w walucie kredytu (par. 21, 39, 73) nie ma w polskim i europejskim prawie. Dlatego nad takim dictum żaden sąd się nie pochyli. Celem krótkiego wyjaśnienia - rozważana przez stanowisko RP transakcja, nie może być kredytem z dwóch powodów: a) Nie jest to kredyt złotowy, ani kredyt w walucie innej niż polska, bo takowe nie wymagają żadnych klauzul walutowych. b) Nie jest to także kredyt indeksowany lub denominowany w walucie innej niż polska, bo w tym wypadku waluta kredytu musiałaby być różna od waluty waloryzacji, żeby taka waloryzacja w ogóle mogła mieć miejsce. Pozostaje więc kwestia, czy nie jest to jednak złożony instrument pochodny, skoro: a) Jest powiązany z inną usługą finansową kredytem. b) Posiada charakter zabezpieczający w odniesieniu do oprocentowania (działają przeciwstawne ryzyka: walutowe oraz stóp procentowych), oraz posiada jednocześnie charakter spekulacyjny w odniesieniu kapitału (kurs waluty). c) Charakteryzuje się immamentną cechę instrumentu pochodnego, którym jest asymetria skutków ryzyka. Potencjalna strata kursowa dla banku jest ograniczona maksymalnie do wysokości wartości kredytu, natomiast potencjalna strata dla klienta nie jest ograniczona. Efekt dźwigni. d) Nalicza rzeczywistą opłatę (spread) od transakcji fikcyjnych, pozornych, co jest wyróżnikiem instrumentów pochodnych. Zatem nie korzysta z instytucji waloryzacji, w której od przeliczeń technicznych opłata nie jest pobierana; ani nie korzysta z instytucji wymiany walut, w której pobierany jest owszem koszt usługi, ale dochodzi do przepływów rzeczywistych. e) Używa pożyczonych pieniędzy, podobnie jak w kontraktach na różnice kursowe CFD. f) Stanowi dla klienta grę o sumie ujemnej, w której kredytobiorca nie może statystycznie wygrać (jak pokazują 30-letnie oświadczenia innych państw, począwszy od Australii w latach 80tych). g) Wyróżnia się ciągłą, bieżącą zmianą niespłaconej kwoty kredytu, która odzwierciedla wahania kursów aktywów (porównaj: notowania giełdowe). h) Skutkuje codzienną zmianą stopnia zabezpieczenia (LtV, ubezpieczenia), które bardziej odzwierciedla wahania kursów walut niż fakt systematycznej spłaty kredytu. i) Naraża na niezadziałanie funkcji STOP LOSS i uwięzienie w kredycie w przypadku dużych wahań kursowych. Zatem, cokolwiek rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości UE, to nie będzie to miało odniesienia do konstrukcji typu kredyt walutowy denominowany bezpośrednio w walucie kredytu. Niestety podobne uwagi można formułować do kolejnych zagadnień, do których odnosi się stanowisko RP (nierozróżnianie ryzyka od skutków, brak odwołania do ogólnie dostępnych informacjach nt. instrumentów finansowych opartych o różnice kursowe, unikanie faktów, które przeczą przyjętej tezie, etc.). Wykaz swoich zastrzeżeń i wątpliwości zamieszczam w Załączniku 1. Jednocześnie, w Załączniku 2, 2

3 w mocno uproszczonej formie, przedstawiam charakterystykę podstawowych terminów kredytowych, bo niektóre z nich są niestety mylone w dokumencie prezentującym stanowisku RP. Pragnę zauważyć, że jako przeciętny obywatel nie roszczę sobie prawa do poznania genezy, rozumienia czy akceptowania wszystkich stwierdzeń zawartych w stanowisku RP. Nie mając odpowiednich kompetencji zawodowych, doświadczenia ani formalnej możliwości, nie kwestionuję także końcowych wniosków zaprezentowanych w tej opinii. Mam jednak prawo napiętnować niechlujstwo językowe, nierzetelność oraz rażący brak logiki, który uderza nawet osobę nie będącą specjalistą z zakresu finansów, prawa, czy procedur UE. Z uwagi na powyższe zastrzeżenia, bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania, na zasadach udzielenia informacji publicznej (Dz. U Nr 112, poz. 1198): 1. Czy oficjalne stanowisko RP w sprawie C-312/14 Banif Plus Bank jest tożsame z dokumentem dostępnym medialnie? 2. Kto i kiedy zidentyfikował potrzebę wyrażenia stanowiska, oraz kto (instytucje, osoby), w jakim zakresie i kiedy pracował(y) nad dokumentem? 3. Jaka była procedura sprawdzenia merytorycznego i prawnego stanowiska RP? 4. Czy z uwagi na zgłoszone liczne zastrzeżenia merytoryczne przewiduje się korektę treści stanowiska RP, a jeśli tak, to w jakiej formie? 5. Czy możliwe jest upublicznianie (np. na stronie internetowej MSZ) także innych dokumentów, które reprezentują stanowisko RP, tak aby obywatele mieli szansę się z nimi oficjalnie zapoznać? Odpowiedzi w formie elektronicznej proszę przesłać na adres mojej poczty internetowej. Z poważaniem, /Tomasz Nowak 3

4 Załącznik 1 Uwagi 2 do Stanowiska RP z dnia 14 października 2014 w sprawie C-312/14 Banif Plus Bank. Par. Stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi 8 13 W pytaniach tych sąd zmierza do ustalenia, czy zawarte w umowie postanowienia dotyczące przepływu (wymiany) walut w celu realizacji umowy kredytu stanowią instrument finansowy... czy postanowienia dotyczące przepływu (wymiany) waluty w celu realizacji świadczeń stanowią instrument finansowy Nieuzasadnione uproszczenie Autor stanowiska RP milcząco zakłada, że element transakcji, o którą pyta sąd węgierski, to przepływ (wymiana) walut, a następnie próbuje udowodnić, że owa wymiana walut nie posiada cech instrumentu finansowego. Jednak instytucja wymiany walut jest zasadniczo odmienna od mechanizmu zaszytego w transakcję. Cechy charakterystyczne wymiany walut : 1 strony fizycznie posiadają waluty 2 następuje rzeczywisty przepływ pieniądza 3 znajomość kursu wymiany ustalane jest już w chwili podpisania umowy. Natomiast w umowie, o którą pyta sąd węgierski, tj. transakcji kasowej w chwili wypłaty i terminowej w chwili spłaty, dokonywanej za pomocą zamiany na forinty określonej kwoty zarejestrowanej w walucie obcej: 1 - występuje kwota zarejestrowana w walucie obcej (to nie jest waluta) 2 - nie dochodzi do rzeczywistego przepływu pieniądza 3 kurs zamiany na forinty nie jest znany w chwili podpisania umowy. 14 takie postanowienia (umowne klauzule walutowe) nie odpowiadają konstrukcyjnie żadnej spośród transakcji wymienionych w sekcji C dyrektywy Ze względu na różnice, nie można automatycznie utożsamiać tych dwóch instrumentów. Takie uproszczenia wymagałoby najpierw wyjaśnienia. Stwierdzenie bez dowodu Autor stanowiska RP wymienił transakcje zawarte w dyrektywie, ale nie wskazał różnic pomiędzy tymi transakcjami, a postanowieniami w umowie, o którą pyta sąd węgierski. W szczególności, nie uzasadnił dlaczego postanowienia umowy, w której klient zobowiązuje się odkupić w przyszłości określone aktywa (tu: ilość waluty) i zarabia lub traci na różnicy wartości (tu: kursowej) pomiędzy dniem wykonania kontraktu a dniu ustalania kontraktu, nie ma np. cech kontraktu różnicy kursowej (także: kontrakt na różnice kursowe, kontrakt CFD; ang. contract for difference). 2 Poniższe uwagi nie mają charakteru opinii prawnej. Są obrazem subiektywnej oceny przeciętnego konsumenta (zgodnie z definicją Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. art. 2. ust. 8), który jest uważny i ostrożny, a który nie posiada odpowiedniego wykształcenia kierunkowego. 4

5 16 Kredyt denominowany w walucie obcej charakteryzuje się tym, że wartość (suma) kredytu jest wyrażona w umowie kredytowej w walucie obcej Nieścisłość. Stosowanie żargonu bankowego. W kredycie denominowanym w walucie obcej suma kredytu jest wyrażona w walucie lokalnej. Suma ta jest natomiast wyliczana jako równowartość, czyli ekwiwalent kwoty w walucie obcej. Np.: Kredyt został udzielony w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość XX CHF. Kwota w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie z CHF, z dniem uruchomienia środków, po kursie wg tabeli 3. Zatem kredyt taki jest, w rozumieniu prawnym, kredytem w walucie lokalnej, którego dokładna wartość (suma) kształtowana zostaje nie z dniem podpisania umowy, ale w chwili uruchamiania środków (wypłacania transz). Natomiast, na podstawie innych już postanowień umowy (oraz art k.c.), nic nie stoi na przeszkodzie by wartości kredytu w walucie lokalnej nie waloryzować innym miernikiem, np. walutą obcą. 17 Przeliczenie wartości podlegających zapłacie nie powoduje rzeczywistego przepływu pieniądza (rzeczywistej wymiany waluty). Dokonanie takiego przeliczenia (które może być postrzegane jedynie jako pozorny przepływ waluty). Wątpliwe prawnie Jeśli Autor stanowiska RP w paragrafie 8 i 13 odwołuje się do mechanizmu wymiany walut jako uzgodnionego elementu umowy, to wskazanie na brak rzeczywistego przepływu pieniądza, a więc pozorność czynności, może mieć wpływ na kwalifikację umowy. Jak można wnosić, intencją stwierdzenia Autora była tu uzasadnienie istnienia spreadu walutowego, a więc różnicy w kursie kupna i sprzedaży waluty. Spread jest kosztem wymiany walut, ale towarzyszy przepływom rzeczywistym. Dlatego pochylenie się Rzeczypospolitej Polskiej nad pobieraniem opłat od czynności nierzeczywistych i pozornych w odniesieniu do kredytów waloryzowanych walutą obcą jest bardzo zasadne. Nie jest bowiem jasne, czy przywilej banków do kreowanie pieniądza dłużnego na potrzeby kredytu rozciąga się także na kreowanie kosztów związanych z pozornym transferem kwot zarejestrowanych w walucie 4. Trywializując, można bowiem sobie wyobrazić rolnika biorącego kredyt waloryzowany zbożem, którego bank obciąża rzeczywistym kosztem utrzymania wirtualnego kota chroniącego to księgowe zboże przed pozornymi myszami. 3 Cytat pochodzi z typowego w roku 2008 Oświadczenia Banku, które ten (na mocy art. 95 pb) przesyła do sądu celem ustanowienia hipoteki. Oświadczenie takie ma moc prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych. Sąd ustanowił hipotekę w złotych. 4 Prawo bankowe nie odnosi się bezpośrednio do spreadu, natomiast dla potrzeb sprawozdawczości kontrolnej i podatkowej, wielkości wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote, a wielkości indeksowane do walut wymienialnych wyznacza się według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, np. art. 137a. Warto przy okazji zwrócić uwagę na różnice w terminach w odniesieniu do walut i wielkości indeksowanych, które są wyraźnie oddzielone. 5

6 Z tego powodu umowy kredytu denominowanego zawierają postanowienia dotyczące kursów waluty 18 Obie strony umowy ponoszą zatem ryzyko walutowe, gdyż kurs waluty może albo wzrosnąć (niekorzystne dla kredytobiorcy) albo spaść (niekorzystne dla banku). Na marginesie warto zauważyć, że polskie umowy kredytu denominowanego wcale nie musiałby zawierać zasad przeliczenia kursów, gdyby kredyt rzeczywiście został udzielony w walucie obcej. Bowiem, na mocy art. 358 kc, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, nawet gdy przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Niezrozumienie istoty ryzyka Sąd nie kwestionuje istnienia tego samego rodzaju ryzyka (tu: kursowego) po obu stronach kontraktu, ale wskazuje że zaproponowana umowa może mieć cechy instrumentu finansowego. Sąd węgierski używa sformułowania skutki i ryzyko, a więc sugeruje potraktowania problemu w sensie szerszym, tak jak zagadnienie zarządzania ryzykiem winno być on traktowane przez instytucje finansowe. A więc o ryzyku może świadczyć nie tylko fakt możliwości zaistnienia tego samego rodzaju zdarzenia, ale także prawdopodobieństwo jego zajścia, skutki które wywoła, czy też szansa ograniczenia zarówno ryzyka jak i skutków. Sąd mógł się odnieść do takich cech niektórych instrumentów finansowych jest np. asymetria ryzyka czyli gra o sumie ujemnej, albo tzw. dźwignia, czy też brak możliwości skorzystania z równoważnych form zabezpieczenia przed ryzykiem. Przy niewielkich wahaniach kursowych oba prawdopodobieństwa zmiany ceny waluty (wzrostu i spadku) są podobne. Ale w przypadku silnych wahań - jest dużo większe prawdopodobieństwo, że cena waluty wzrośnie np. o 100%, niż że spadnie do zera. Zatem maksymalna (czysto teoretyczna) strata banku jest ograniczona kwotą kredytu którego udzielił, a strata klienta może to być realnie wielokrotnością wartości kredytu. Na korzyść banku działa zatem specyficzny efekt dźwigni. Podobnie, skutkiem spadku cen waluty może być konieczność zrealizowania przez bank opcji o charakterze zabezpieczającym (mała strata), podczas gdy sytuacja odwrotna generuje znacznie boleśniejszą stratę po stronie klienta (który nie został ubezpieczony od wzrostu cen waluty). Zatem zrozumienie instytucji skutków i ryzyka jest istotną częścią udzielenia odpowiedzi na pytanie sądu węgierskiego. Do tego Autor stanowiska RP w ogóle się nie odniósł, bo nie zrozumiał niestety sedna problemu. 6

7 19 Postanowienia walutowe zawarte w umowie kredytu walutowego... Błąd logiczny. Truizm. W umowie kredytu walutowego nie może być żadnych postanowień walutowych. Bo co Autor stanowiska RP chce przeliczać: franki na franki? Jeśli tak, to czy taka umowa wypełnia definicję kredytu? Ich celem jest bowiem wyłącznie realizacja wzajemnych świadczeń stron umowy kredytu. 21 Na przykład na gruncie prawa polskiego możliwość spłaty kredytu denominowanego w walucie obcej bezpośrednio w walucie kredytu wynika wprost z art. 69 ust. 3 Prawa bankowego Art. 69 ust. 3 Prawa bankowego: W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie. Art. 69 ust. 2 pkt 4a Prawa bankowego: w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowoodsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu. Celem wszystkich postanowień w umowie jest określenie sposobu realizacji umowy. Nie jest to wyłączna cecha postanowień walutowych. Nierozumienie prawa Regulacja prawna na którą się powołuje Autor stanowiska RP wcale nie stanowi, że walutą kredytu denominowanego w walucie obcej jest waluta obca. W omawianym przypadku jest to waluta krajowa. W komentarzu do paragrafu 16 wyjaśniono, że walutą w której udzielono kredytu denominowanego jest waluta lokalna to pozwala już zrozumieć sens wspomnianej regulacji prawnej. Co więcej, Autor błędnie przytacza przepis, w którym nie odnajdujemy terminu bezpośrednio w walucie kredytu, tylko bezpośrednio w tej walucie co odnosi się do waluty denominacji lub indeksacji, a nie waluty kredytu. Dlaczego polskie prawo nie przewiduje kredytu walutowego denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej, czyli dlaczego nie ma kredytu frankowego denominowanego we franku? Ustawodawca jasno daje dwie wskazówki, logiczną i językową: 1- Nakazuje określić metodę ustalania kursu waluty, na podstawie którego wyliczona jest kwota kredytu. W przypadku kredytu frankowego denominowanego we franku 5 czynność wyliczenia kwoty kredytu na podstawie kursu była by czynnością pozorną (bo po co przeliczać franka na franka ). Aby więc dokonać czynności przeliczenia, tak jak nakazuje ustawa, potrzebna jest odmienna, druga waluta. 2- Używa wprost terminu kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, co jednoznacznie określa walutę waloryzującą jako niepolską (nie zastosował sformułowania inna niż waluta kredytu, a właśnie inna niż polska ). Sugeruje to zatem, że waluta kredytu, jako odmienna, musi być polska. 5 W przypadku kredytu indeksowanego Ustawodawca się trochę nie popisał. Tu na podstawie kursu wyznaczamy kwotę ekspozycji kredytu, a nie kwotę kredytu, bo ta jest podana bezpośrednio w umowie. Nie zmienia to jednak ogólności rozważań. 7

8 Zatem termin kredyt, bez przymiotnika, odnosi się tylko do kredytu złotówkowego, na tej samej zasadzie jak pieniądz tylko do złotówki. Przy innym założeniu waloryzacja pieniądzem w walucie obcej (art k.c.) w ogóle nie była by możliwa. W podsumowaniu, aby kredyt mógł zostać waloryzowany (czyli denominowany lub indeksowany), to waluty muszą być różne. Czyli wszystkie udzielone w Polsce kredyty denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego, dolara, czy euro to kredyty w złotówkach. Trzeba też wskazać, że stanowisko o polskości kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego jest wyraźnie akcentowane w polskim orzecznictwie (np. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział I Cywilny z dnia 24 października 2014 r - I C 554/15). Na marginesie warto zauważyć, że błąd logiczny polegający na mylenie waluty kredytu z walutą waloryzacyjną (denominacyjną lub indeksującą) powtarzany jest niestety często przy innych okazjach 6 7. Kuriozum można znaleźć w tzw. Białej księdze, gdzie na jednej stronie współistnieją kredyt w walucie obcej (w tym indeksowany do waluty obcej) oraz kredyt w walucie obcej (lub indeksowany do waluty obcej) 8. Natomiast w odniesieniu do w/w uregulowania prawa bankowego warto przypomnieć jego genezę. Było ona próbą ustawowego wyrugowania spreadu z kredytów waloryzowanych walutą obcą. Próbą, bo Rzeczpospolita Polska skapitulowała wobec silnego lobby bankowego 9. Podczas konsultacji stwierdzono m.in., że istnienie spreadu stanowi jeden z głównych mechanizmów zarobku banków, co pozwoliło ograniczyć marże, a w konsekwencji przedstawić kredyt denominowany jako korzystniejszą ofertę. W rezultacie przyjętą ustawę należy traktować jako rozwiązanie zastępcze, które pozwala kredytobiorcom ograniczać nieco koszty, ale burzy ład prawny 10. Nie jest to 6 Przewodniczący KNF do Senatorów: kiedy klient podpisuje umowę, to podpisuje, że bierze kredyt we frankach. Tam jest wymieniona konkretna kwota we frankach. Ona później podlega przewalutowaniu i kredyt jest wypłacany w złotych, ale udzielony był we frankach 7 Prezes ZBP w Białej Księdze : Str. 3: Osoby zadłużone w helweckiej walucie ; kredyty mieszkaniowe w tej walucie ; str. 8: Kredyty mieszkaniowe w walutach obcych były początkowo denominowane zwykle w dolarach i euro, ale z czasem większe znaczenie zyskały kredyty we franku szwajcarskim, etc. 8 Ibidem str

9 bynajmniej dla Rzeczypospolitej powodem do dumy wobec Trybunału Sprawiedliwości UE. 23 przepisy polskich ustaw stanowią przykład uregulowań służących ochronie kredytobiorcy przed ryzykiem walutowym 24 Niektóre postanowienia umowy kredytowej dotyczące pozornych przepływów pieniężnych mają zatem charakter warunkowy i znajdą zastosowanie tylko wtedy, gdy realizacja świadczeń stron wymaga dokonania takiego przeliczenia (w chwili udzielania kredytu nie ma pewności co do tego, czy takie postanowienia zostaną w praktyce zastosowane) W przeszłości w Polsce popularne i powszechnie dostępne były kredyty walutowe (tj. kredyty denominowane albo indeksowane w walucie obcej) motywem skłaniającym polskich kredytobiorców do wyboru kredytu walutowego zamiast kredytu w walucie polskiej.. Stwierdzenie nieprecyzyjne Posługując się terminologią sądu węgierskiego, warto zaznaczyć, że przytoczone przepisy w prawie polskim nie chronią kredytobiorcy przed ryzykiem, bo nie zmniejszają prawdopodobieństwa zarówno wahań kursowych, jak i konieczności płacenia spreadu. Pozwalają tylko ograniczyć, ale nie eliminują, koszty spreadu, a więc skutki. Niedopowiedzenie Autor pomija te postanowienia dotyczące pozornych przepływów, które nie mają charakteru warunkowego, a których kredytobiorca doświadczy zawsze w chwili udzielenia kredytu a więc przeliczenie z waluty obcej na lokalną, celem uruchomienia kredytu. Żargon. Błędnie zastosowany termin. Terminy kredyt walutowy lub kredyt w walucie obcej, były i powinny pozostać zarezerwowane tylko dla takich kredytów w walucie innej niż polska, które z definicji nie zawierają klauzul waloryzacyjnych (ktoś pożyczył w dolarach oddaje w dolarach ). Nawet po ostatniej modyfikacji prawa bankowego z 2011, która usankcjonowała kredyty denominowane lub indeksowane, nie występuje pojęcie kredytu walutowego denominowanego lub indeksowanego. Przy okazji warto zwrócić uwagę na stosowanie poprawnych form: zawsze denominowany w, a indeksowany do. Nie wolno tych form mylić, zwłaszcza w korespondencji oficjalnej. Świadczy to bowiem o niechlujstwie językowym i niezrozumieniu mechanizmu waloryzacji. Nie jest jasne dlaczego Autor stanowiska RP z takim uporem stosuje terminy niepoprawne. Czy wynika to z: niezrozumienia prawa, co byłoby wprost kompromitujące, jest wynikiem stosowania pewnego żargonu bankowego, który jednak w korespondencji sądowej nie powinien mieć miejsca, jest skutkiem podobieństwa, że kredyty takie, zgodnie może z przepisami wewnętrznymi banków, czy też regulacjami podatkowymi lub dewizowymi, winny być traktowane podobnie jak kredyty w walutach obcych (np. przeliczane na złote w/g 9

10 takich samych zasad). Ale akurat te przepisy nie dotyczą umowy, którą zawarł kredytobiorca z bankiem, i nie stanowią odniesienia dla sądu. Dla zachowania poprawności, w stanowisku RP należałoby posiłkować się wyjaśnieniem, że np. na potrzeby niniejszego dokumentu przez kredyt walutowy rozumie się kredyt denominowany lub indeksowany do waluty obcej, a nie kredyt udzielony i spłacany bezpośrednio w walucie obcej. Warto zauważyć, że mimo dość rozpowszechnianego w środowisku bankowym terminu kredyt walutowy w odniesieniu kredytu indeksowanego lub denominowanego lub w walucie innej niż polska są przykłady dokumentów, w których definicje te używane są prawidłowo i jednoznacznie. Np. w Rekomendacji ZBP z roku 2011 dotyczącej ustawy antyspeadowej, bardzo konsekwentnie stosuje się pełne sformułowanie o kredycie indeksowanym lub denominowanym w walucie innej niż polska zaznaczając jednocześnie, że termin ten odnosi się do kredytów w których występuje spread, a więc nie obejmuje kredytów walutowych, tj. kredytów w których kredyt jest uruchamiany przez bank i spłacany bezpośrednio w walucie obcej 11. Podobnie, w obu Rekomendacjach S, z oraz S(II) z 2008, sformułowanie waluta kredytu w odniesieniu do CHF zastąpiono walutą ekspozycji kredytu co czyni taki termin niesprzecznym z logiką prawa. 28 kredytobiorcy w momencie podpisania umowy poprawnie identyfikowali ją jako umowę o kredyt, nie zaś kupno instrumentu finansowego. kredytobiorcy w chwili podpisywania umowy kredytu walutowego bagatelizują występujące w niej ryzyko walutowe 31 Wniosek przedwczesny To jest właśnie jedno z zagadnień podniesionych przez sąd węgierski. Czy klienci prawidłowo identyfikowali umowę, i czy tylko jedna ze stron umowy bagatelizowała ryzyko to ustali Trybunał Sprawiedliwości UE. Na marginesie warto dodać, że nie tylko klienci banków mogli lekceważyć ryzyko. Dotyczyło to także samych instytucji finansowych. Między innymi jednego z banków skandynawskich, którego udziały pośrednio posiada Rzeczpospolita Polska. Kredyty frankowe stanowiły tam 90% wszystkich kredytów 13. Prawie zupełne ufrankowienie portfela kredytów musiało zostać uzyskane świadomie, poprzez stosowanie agresywnej, czy może nawet nieuczciwej, polityki marketingowej. Przemilczenie 11 zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/rada_prawa_bankowego/cele/img_y pdf (pytanie 2) 12 https://www.knf.gov.pl/images/rekomendacja_s_tcm pdf 13 Przewodniczący KNF do Senatorów: PKO Nordea i kredyty we franku szwajcarskim. około 90% kredytów to są kredyty udzielane we franku szwajcarskim. No, co ja więcej mogę powiedzieć? Tak po prostu jest. 10

11 32-36 W sekcji C pkt 4 załącznika I do dyrektywy 2003/49/WE ujęto następujące instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest waluta: opcje i swapy walutowe, walutowe transakcje typu futures oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne (np. transakcje typu forward). Powyższe instrumenty są w istocie umowami pomiędzy stronami dotyczącymi nabycia lub sprzedaży w przyszłości (w określonym dniu) określonej ilości danej waluty po z góry określonej cenie (według określonego kursu wymiany) W tym samym punkcie dyrektywa ta wymienia również umowy terminowe na stopę procentową oraz kontrakty na instrumenty pochodne odnoszących się do stóp procentowych oraz instrumentów dewizowych. Autor stanowiska RP nie odniósł się do tego w kolejnych paragrafach w związku z LIBORem czy kursem PLN/CHF. Autor stanowiska RP pominął instrumenty pochodne, znane choćby z regulaminu GPW 14, które odnoszą się do żądania, w ustalonym terminie zapłaty, kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) wykonaną a ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego (opcja sprzedaży z rozliczeniem pieniężnym). W interesującym sąd węgierski przypadku, można odnaleźć podobny mechanizm w umowie kredytowej, w której obie strony zakładają się o wysokości rat wyrażone w walucie lokalnej. Gdy w chwili płacenie kolejnych rat kurs waluty jest niższy niż w momencie uruchomienia kredytu zyskuje klient, w przypadku odwrotnym wygrywa bank. Warto także zauważyć, że poza standardowymi typami instrumentów pochodnych, istnieją jeszcze tzw. instrumenty egzotyczne (najczęściej opcje), które stanowią pewną modyfikację rozwiązań standardowych 15. Handel nimi odbywa się z reguły na rynkach pozagiełdowych i praktycznie mogą być lub nie są niedostępne na tradycyjnych rynkach. Opcje egzotyczne są kierowane głównie do klientów banków, którzy chcą sobie zapewnić optymalizację strategii inwestycyjnej. W oferowanych produktach łączy się najczęściej opcje sprzedaży i kupna, tak by klient (przeważnie przedsiębiorca) był nie tylko nabywcą opcji, ale również ich wystawcą. Kolejnym przykładem instrumentu pochodnego, do którego Autor stanowiska RP zupełnie się nie odniósł, jest np. jedna z propozycji, za pomocą której związek banków w Polsce chciał pomagać tzw. Frankowiczom 16. Chodzi o Walutowe Transakcje Opcyjne Stylu Egzotycznego (WTX), które umożliwiałaby wymianę waluty w chwili, gdy kurs osiągnie poziom kursu realizacji, ustalonego w dniu zawierania umowy 17. Zatem można stwierdzić, że Autor stanowiska RP nie przedstawił wszystkich możliwych odmian instrumentów https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/136.pdf 16 samcik.blox.pl/.../pakt-z-bankiem-czy-pakt-z-diablem-sa-juz-nowe.html

12 37 Realizacja opisanych powyżej instrumentów pochodnych może polegać na fizycznym dostarczeniu instrumentu bazowego (waluty) albo rozliczeniu gotówkowym, gdzie strony naliczają sobie jedynie różnice między ceną bieżącą a ustaloną w kontrakcie ceną rozliczenia. 38 Wspólną cechą instrumentów pochodnych jest to, że kurs wykonania kontraktu (kurs sprzedaży lub nabycia waluty w przyszłości) jest określony i znany w dniu zawierania kontraktu. Cecha ta w sposób istotny odróżnia instrumenty pochodne od postanowień (klauzul) walutowych stosowanych w umowach kredytów denominowanych. pochodnych 18, bo z oczywistych powodów nie mógł tego zrobić. Wobec powyższego dalsze konkluzje, też mogą być ograniczone tylko do pewnej grupy instrumentów. Informacja myląca, wręcz fałszywa. Należało chyba napisać: może polegać nie na fizycznym dostarczeniu, albo może nie polegać nie na fizycznym dostarczeniu? Ale na pewno nie w formie, w której przedstawił to Autor, bo stwierdzenie takie jest nielogiczne. Bo np.: Terminowy Kontrakt na Stopę Procentową (Kontrakt FRA) ma charakter nierzeczywisty, co oznacza, że w jego ramach nie występują realne przepływy strumieni pieniężnych, a rozliczeniu podlega jedynie kwota wynikająca z różnicy pomiędzy Stopą Procentową Kontraktu i Stawką Odniesienia 19. Cecha braku wymogu rzeczywistego przepływu pieniądza jest charakterystyczna dla wszystkich instrumentów pochodnych. Informacja nieprawdziwa Przykładem instrumentu pochodnego, w którym nie wszystkie parametry kontraktu są znane w dniu jego zawarcia są np. kontrakt różnicy kursowej (także kontrakt na różnice kursowe, kontrakt CFD; ang. contract for difference) 20, albo kontrakt terminowy na różnice (mimo podobnej nazwy, to nie jest to samo). Są to kontrakty pomiędzy dwiema stronami, w którym zakłada się, że sprzedający zapłaci różnicę między aktualną wartością (w dniu wykonania kontraktu) danych ściśle określonych aktywów (na przykład waluty, akcje, obligacje) i ich wartością w dniu ustalania kontraktu. Jeśli różnica jest ujemna, to tę wartość płaci kupujący sprzedającemu. Taki kontrakt jest instrumentem pochodnym, w którym nie jest się właścicielem zawartych w kontrakcie aktywów. Wobec powyższego, znajomość kursu waluty w dniu podpisania kontraktu nie jest wyróżnikiem instrumentów pochodnych, i nie odróżni ich od postanowień walutowych w umowach kredytów denominowanych. Można natomiast wymienić cechy wspólne obu wspomnianych mechanizmów, m.in.: pobieranie spreadu, nierzeczywiste przepływy waluty, oraz grę na pożyczonych pieniądzach. Jako ciekawostkę warto przytoczyć ostrzeżenie KNF przed instrumentami pochodnymi typu kontraktów na różnice kursowe, CFD: Obstawiając u bukmachera lub grając w kasynie, można stracić najwyżej tyle, ile się postawiło. W przypadku CFDs występuje efekt dźwigni finansowej i 18 Np. takich: opcja na rezultat 3-go wyścigu podczas corocznej gonitwy psów w Sydney, denominowany deratywami na cenę oleju kokosowego z Nowej Gwinei na przedostatni dzień okresu deszczowego

13 ewentualna strata może być wyższa niż początkowy depozyt. 21 Nie bez powodu będzie to także odwołanie się do definicji instrumentów pochodnych, tak jak definiuje je KNF 22 : Instrument pochodny (derywat) instrument finansowy spełniający łącznie warunki: a. jego wartość zależna jest od określonego, zewnętrznego parametru cenowego, na przykład: stopy procentowej, ceny papieru wartościowego, ceny towaru, kursu wymiany waluty obcej, indeksu opartego na cenie lub stopie procentowej albo innej zmiennej; b. z reguły nie wymaga żadnej płatności początkowej lub wymaga tylko niewielkiej inwestycji początkowej w stosunku do kwoty kontraktu; c. jego rozliczenie nastąpi w przyszłości. 39 przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub sama umowa kredytu mogą przewidywać (i często przewidują) możliwość spłaty kredytu denominowanego bezpośrednio w walucie kredytu Brak konsekwencji W nawiązaniu do różnic pomiędzy instrumentami pochodnymi a kredytem, oraz stosowanej terminologii, Autor stanowiska RP musi się zdecydować którego rozwiązania broni. Czy: 3. Wersji o kredycie (złotowym) indeksowanym/ dominowanym w walucie obcej, którego wartość może wzrosnąć bo jest waloryzowana. Ale wtedy pozostają do rozstrzygnięcia dwie kwestie: (i) czym jest wobec tego spread? Bo nie jest kapitałem, ani prowizją (kosztem udzielenia kredytu), ani odsetkami (kosztem obsługi kredytu wraz z zarobkiem), oraz (ii) czy waloryzacja kursem waluty obcej rzeczywiście spełnia tylko funkcję ochrony przed inflacją. 4. Wersji o transakcji, w której wartość zobowiązania nie rośnie, bo jest wyrażona w walucie obcej, a klauzule walutowe określają kontrakt odniesiony do kursu PLN/CHF, polegający na okresowym, bezwarunkowych dostarczeniu do banku pewnej ilości CHF (lub jej równowartości w PLN) po nieznanym kursie, i przy nieznanym oprocentowaniu. Tylko nie jest to kredyt w rozumieniu polskich uregulowań. Co nie znaczy bynajmniej, że taka umowa jest nieważna. Trzeciej możliwości nie ma, bo nie można być trochę w ciąży. Hybrydy typu kredyt walutowy denominowany bezpośrednio w walucie kredytu nie ma w polskim i 21 https://www.knf.gov.pl/images/knf_cfds_ _tcm pdf

14 europejskim prawie. Dlatego nad takim dictum żaden sąd się nie pochyli. Dlaczego taka transakcja to nie kredyt? Bo: c) Nie jest to kredyt złotowy, ani kredyt w walucie innej niż polska, bo takowe nie wymagają żadnych klauzul walutowych. d) Nie jest to także kredyt indeksowany lub denominowany w walucie innej niż polska, bo w tym wypadku waluta kredytu musiałaby być różna od waluty waloryzacji, żeby taka waloryzacja w ogóle mogła mieć miejsce. Pozostaje więc kwestia, czy nie jest to jednak złożony instrument pochodny, skoro: j) Jest powiązany z inną usługą finansową kredytem. k) Posiada charakter zabezpieczający w odniesieniu do oprocentowania (działają przeciwstawne ryzyka: walutowe oraz stóp procentowych), oraz posiada jednocześnie charakter spekulacyjny w odniesieniu kapitału (kurs waluty). l) Charakteryzuje się immamentną cechę instrumentu pochodnego, którym jest asymetria skutków ryzyka. Potencjalna strata kursowa dla banku jest ograniczona maksymalnie do wysokości wartości kredytu, natomiast potencjalna strata dla klienta nie jest ograniczona. Efekt dźwigni. m) Nalicza rzeczywistą opłatę (spread) od transakcji fikcyjnych, pozornych, co jest wyróżnikiem instrumentów pochodnych. Zatem nie korzysta z instytucji waloryzacji, w której od przeliczeń technicznych opłata nie jest pobierana; ani nie korzysta z instytucji wymiany walut, w której pobierany jest owszem koszt usługi, ale dochodzi do przepływów rzeczywistych. n) Używa pożyczonych pieniędzy, podobnie jak w kontraktach na różnice kursowe CFD. o) Stanowi dla klienta grę o sumie ujemnej, na której kredytobiorca nie może statystycznie wygrać (jak pokazują 30-letnie oświadczenia innych państw, począwszy od Australii w latach 80tych). p) Wyróżnia się ciągłą, bieżącą zmianą niespłaconej kwoty kredytu, która odzwierciedla wahania kursów aktywów (porównaj: notowania giełdowe). q) Skutkuje codzienną zmianą stopnia zabezpieczenia (LtV, ubezpieczenia), który bardziej odzwierciedla wahania kursów walut niż fakt systematycznej spłaty kredytu. 14

15 Jednym z podstawowych celów stosowania instrumentów pochodnych jest zabezpieczenie się przed ryzykiem Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym, instrument pochodny stosuje się tak, aby niekorzystnym zmianom wartości waluty towarzyszyły korzystne (przeciwne co do kierunku) zmiany wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą również służyć celom spekulacyjnym inwestor nabywający instrumenty pochodne działa z zamiarem osiągnięcia zysku lub zabezpieczenia się przed ryzykiem. Tymczasem głównym celem kredytobiorcy zaciągającego kredyt denominowany jest uzyskanie środków pieniężnych. r) Naraża na niezadziałanie funkcji STOP LOSS i uwięzienie w kredycie w przypadku dużych wahań kursowych 23. Zatem, cokolwiek rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości UE, to nie będzie to miało odniesienia do kredytu walutowego denominowanego bezpośrednio w walucie kredytu. Warto także zauważyć, że w przypadku kredytów w Polsce, sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana prawnie. Powodem jest, potwierdzona przez sąd, abuzywność klauzul walutowych. I pomimo faktu, że ustawa o Prawie bankowym z roku 2011 umożliwiła naprawienie zapisów odnoszących się do przeliczenia spłacanych rat kapitałowoodsetkowych, to z oczywistych względów ustawa nie mogła już naprawić zasad określania sposobów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana została kwota kredytu (zadłużenie początkowe). Abuzywność określenia początkowej kwoty kredytu czyni takie umowy w dalszym ciągu wadliwymi. Niezrozumienie sedna zagadnienia Sąd węgierski rozróżnia instrument pochodny od kredytu, i jednocześnie zauważa, że taki instrument finansowy może być dołączony do innego produktu kredytu. Takie konstrukcje nie są nowe, bo mówi o tym choćby dyrektywa 2004/39/WE. Sąd węgierski podnosi, że zaproponowana klientowi oferta konkretnej transakcji naraża kredyt klienta na skutki i ryzyko kursowe rynku kapitałowego. Innymi słowy, z uwagi na skutki i ryzyko, sąd pyta czy oczywista intencja kredytobiorcy znalazła swoje odzwierciedlenie w formie owej, zaoferowanej przez bank, transakcji. Autor stanowiska RP konstatuje, że głównym celem klienta było uzyskanie środków pieniężnych, a nie zabezpieczenie przed ryzykiem czy też cele spekulacyjne. Wobec powyższego, najprostszym prawnie sposobem na osiągnięcie celu klienta było zaproponowanie przez bank kredytu (w walucie lokalnej: forint, złoty), lub bezpośrednio kredytu walutowego (we franku, dolarze, euro). Zauważmy, że nawet w tym drugim przypadku umowa kredytowa nie naraża kredytu klienta na skutki i ryzyko kursowe rynku 23 Dla instrumentów pochodnych można określić najgorszy, z punktu klienta, poziom kursowy, po osiągnięciu którego klient mówi STOP LOSS (Przegrałem, kończę) i realizuje stratę. W przypadku wystąpienia jednak bardzo dużych wahań kursowych, kolejna cena aktywa może zostać osiągnięta skokowo, z pominięciem poziomu STOP LOSS, co powoduje niezadziałanie tej funkcji bezpieczeństwa. Dla omawianej transakcji kredytowej taką rolę funkcji bezpieczeństwa spełnia powrotna zamiana waluty ekspozycji kredytu z CHF do waluty lokalnej. W przypadku jednak bardzo dużych wahań kursu PLN/CHF, np. z 3.5 do 4.3, z pominięcie poziomu 3.7, kredytobiorca nie wycofa się na założonym poziomie i zostaje uwięziony w kredycie frankowym. Brak możliwości powrotu do złotego wynikać może z braku zdolności kredytowej potrzebnej dla zabezpieczenia kredytu w złotych, przeliczonego po kursie

16 kapitałowego. Klient otrzymuje kredyt w walucie obcej i w takiej dokonuje spłaty. W umowie nie ma mowy o żadnych klauzulach walutowych, ryzyku kursowym związanym z wahaniem kursów, spreadzie, etc. Pod względem prawnym, postanowienia umów dotyczących kredytów branych i spłacanych w tej samej walucie, są zupełnie wolne od skutków i ryzyka rynków kapitałowych. To czy klient pożyczone pieniądze będzie sam zamieniał na inną walutę to już jest jego indywidualna decyzja i to klient podejmuje odpowiedzialność za skutki. Ryzyko rynków kapitałowych nie jest zawarte w jego umowie. Tymczasem zaproponowana klientowi forma konkretnej transakcji to całkowicie inna koncepcja prawna. Tutaj skutki i ryzyka rynków kapitałowych są trwale wpisane w postanowienia umowy. Znajdujemy w niej np. zarówno elementy o charakterze zabezpieczającym jak i spekulacyjnym, wymienione przez Autora przy omawianiu instrumentów pochodnych. Charakter zabezpieczający ma niewątpliwie konstrukcja polegająca na uzależnieniu wielkości rat kredytu zarówno od oprocentowania, które jest zmienne, jak i od kursu waluty, który także podlega wahaniom. Z uwagi na fakt, że oba te czynniki mają charakter rozbieżny, są przeciwne co do kierunku, wypadkowa zmienność wielkości rat kredytu jest ograniczona (co jest efektem korzystnym 24 ). Charakter spekulacyjny, inwestycyjny, można natomiast odnaleźć w sposobie w jaki waloryzowany jest kapitał, a więc w uzależnieniu wartości niespłaconego kredytu od niestabilnego kursu waluty. 45 odmiennego celu instrumentów pochodnych oraz umów kredytowych instrumenty pochodne są zawierane w celach zabezpieczających lub Sąd węgierski nie pyta, czy elementy zabezpieczające i inwestycyjne są świadczeniem podstawowym (związanym bezpośrednio z uzyskaniem środków pieniężnych ), oraz w jaki sposób różnią się one od klasycznych instrumentów pochodnych, co stara się wytłumaczyć Autor stanowiska RP. Sąd natomiast podkreśla, że taka forma konkretnej transakcji naraża kredyt klienta na skutki i ryzyko kursowe rynku kapitałowego. Jest to zjawisko o tyle nowe, że dotychczas kredyt (nawet walutowy) był bezpieczny, a to klient sam swoimi decyzjami, niezależnymi od umowy, narażał siebie na ryzyko. Tutaj sąd używa sformułowania naraża kredyt, czyli wskazuje, że już sama umowa jest niebezpieczna. A jeśli jest niebezpieczna, to jak należy ją traktować? Informacja nieprecyzyjna Cele kredytu i instrumentów pochodnych są zasadniczo odmienne i właśnie dlatego na rynku finansowym są oferowane przeważnie osobno, jako instrumenty działające niezależnie. 24 Nie jest natomiast pewne, że charakter zabezpieczający konstrukcji oprocentowania zostanie zachowany przez cały okres umowy. 16

17 53 20 spekulacyjnych, podczas gdy głównym celem umowy kredytu denominowanego jest pozyskanie środków pieniężnych w przypadku instrumentów pochodnych kurs waluty jest określony w umowie co do kwoty, natomiast umowy kredytów denominowanych odwołują się do wartości, która nie jest znana w chwili zawierania umowy kredytowej instrumenty pochodne kreują bezwarunkowe zobowiązania lub uprawnienia strony umowy do dokonania w przyszłości transakcji na warunkach przewidzianych w umowie postanowienia umowy kredytu dotyczące przepływu waluty mogą w ogóle nie znaleźć zastosowania. postanowienia dotyczące warunków udostępniania (przepływu) waluty mogą być realizowane przez cały okres obowiązywania umowy kredytu. Postanowienia dotyczące przepływu waluty stanowią zatem integralną część umowy kredytowej nie wszystkie postanowienia umowy kredytowej dotyczące wymiany (przepływu) waluty muszą zostać (i często nie są) zrealizowane w praktyce W przypadku transakcji, która łączy oba mechanizmy nie da się wykazać, że zmienny kurs waluty nie przynosi już efektu spekulacyjnego (choć przecież miał służyć wyłącznie zapewnieniu realizacji świadczeń stron takiej umowy ). W przypadku instrumentów pochodnych kurs realizacji nie musi zostać określony w umowie. VIDE: kontrakt różnicy kursowej (także kontrakt na różnice kursowe, kontrakt CFD; ang. contract for difference) komentarz do paragrafu 38. Cechy charakterystyczne instrumentów pochodnych wymieniono w komentarzu do paragrafu 39. W umowie transakcji, którą rozpatruje sąd węgierski, klient zobowiązał się, że mimo iż jego kredyt został przydzielony w walucie lokalnej, będzie okresowo i bezwarunkowo dostarczał do banku określoną kwotę bezpośrednio w walucie obcej (którą musi kupić z ponosząc koszty spreadu), albo jej równowartość w złotówkach (ponosząc koszty jeszcze większego spreadu). Wybór (uprawnienie) klienta odnosi się tylko do wskazania komu zapłaci za koszty wymiany walut nie odnosi się do samego zobowiązania, które jest bezwarunkowe. Postanowienia umowne dotyczące przepływu waluty, mimo, że mogą nie mieć zastosowania, narażają kredyt klienta na skutki i ryzyko kursowe rynku kapitałowego, bo sam kontrakt zmusza do wymiany walut (realizowanej bezpośrednio przez klienta, lub za pośrednictwem banku). Brak konsekwencji Autor stanowiska RP winien być konsekwentny. Skoro w paragrafach przekonywał o opcjonalności korzystania z postanowień dotyczących przepływu waluty, to nie może następnie twierdzić, że są one integralną częścią umowy. Wydaje się jednak, że bez odniesienia się do tej konkretnej umowy, którą analizował sąd węgierski, bez analizy konkretnych zapisów, nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie integralności z umową postanowień dotyczących przepływu waluty. Rozwiązania stosowane na Węgrzech i w Polsce mogą się różnić W Polsce stosowano dwa typy umów kredytowych waloryzowanych walutą obcą: kredyt indeksowany, w którym kwota kredytu w złotych była podana bezpośrednio w umowie, a kwota ekspozycji kredytu we frankach została obliczana z chwilą uruchomienia kredytu; oraz kredyt denominowany, w którym kwota ekspozycji kredytu we frankach była podana bezpośrednio w umowie, a właściwa kwota kredytu w złotych została obliczana w chwili uruchomienia kredytu. W związku z powyższym sąd może potraktować integralność takich zapisów walutowych nieco inaczej. 17

18 zagadnienia dotyczące oceny ryzyka klientów są zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r oraz w dyrektywie 2014/17/UE Obowiązki informacyjne banku względem kredytobiorcy są również przedmiotem dyrektywy 2014/17/UE.... dyrektywa 2004/39/WE pozostawia państwom członkowskim swobodę w zakresie określenia sankcji z tytułu niedopełnienia przewidzianych w niej obowiązków (m. in w zakresie przeprowadzenia oceny adekwatności). w Polsce nie przewidują Wątpliwy stan prawny Autor stanowiska RP nie podał, w którym roku wspomniana dyrektywa 2008/48/WE została wdrożona na Węgrzech (i w Polsce). Nie jest bowiem jasne czy, sprawa którą zgłosił sąd węgierski, dotyczy okresu sprzed, czy po wejściu w życie implementacji wspomnianej dyrektywy (art. 30). A więc, czy stan prawny w momencie podpisywania umowy był adekwatny do tego, do którego odwołuje się Autor stanowiska RP, tłumacząc zastosowanie wyłączenia. Można jednak z duży prawdopodobieństwem założyć, że sprawa analizowana przez sąd węgierski dotyczy okresu sprzed roku 2008, bo inaczej sąd odniósłby się bezpośrednio do dyrektywy 2008/48/WE. Tym bardziej odwołanie się do dyrektywy z roku 2014, której nie stosuje się do umów o kredyt obowiązujących przed dniem 21 marca 2016 (art. 43), jest może pouczające, ale nic nie wnosi do analizowanej sprawy. Bez wyjaśnienia tych wątpliwości, oraz wobec niepewności odnośnie pierwszego warunku wyłączenia (paragraf 53), dalszy opis (55-76) może być bezcelowy. Brak nakazu to nie zakaz Wspomniana dyrektywa, i jej implementacja w prawie polskim, mogą faktycznie nie przewidywać automatycznych sankcji za sam fakt braku przeprowadzenie oceny adekwatności. Nie znaczy to jednak, że kredytobiorca, czując się pokrzywdzonym z tytułu skutków takiego zaniechania, nie może wnosić o rozstrzygnięcie sądowe w oparciu o inne prawa. W Polsce takie możliwości daje choćby Kodeks cywilny i Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 26 Na marginesie trzeba zauważyć, że gdyby jednak dyrektywa 2008/48/WE obowiązywała już na Węgrzech w chwili podpisania analizowanej umowy, to dyrektywa to, w art. 23, nakazuje penalizację naruszeń dyrektywy poprzez sankcje, które są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające Bo czy przeciętny konsument, w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a więc uważny i ostrożny został dostatecznie dobrze poinformowany o niektórych cechach umowy, które zostały wymienione w komentarzu do paragrafu 39? Czy mógł te cechy wyczytać bezpośrednio z umowy kredytu? Nie chodzi zatem o sam fakt braku przeprowadzenie oceny adekwatności. 27 W tym kontekście warto także podnieść kwestię zupełnego braku reakcji wobec banków w Polsce, który były w niebezpiecznym stopniu ufrankowione. Stwierdzenie Przewodniczącego KNF na pytanie Senatorów o sytuację banku NORDEA: No, co ja więcej mogę powiedzieć? tak po prostu jest trudno nazwać realizacją skutecznych i odstraszających sankcji. 18

19 82 Rzeczpospolita Polska sygnalizuje równocześnie, że stwierdzenie nieważności postanowień walutowych zawartych w umowach kredytów denominowanych, a w konsekwencji orzeczenie obowiązku przewalutowania takich kredytów, mogłoby spowodować daleko idące negatywne konsekwencje dla rynku finansowego. 83 przewalutowanie kredytów walutowych mogłaby wygenerować po stronie banków straty Groziłoby to destabilizacją systemu bankowego Błąd logiczny. Nie można przewalutować na złote kredytów, które zostały udzielone w złotych. Można anulować sposób waloryzacji. Ewentualnie przewalutować walutę ekspozycji kredytu. Dla zachowania choć znamion obiektywizmu Autor stanowiska RP mógłby odwołać się także do konsekwencji pozytywnych 28. Niekonsekwencja Stanowisko RP nie wspomina o ogromnych stratach, które już zostały wygenerowane przez kredyty złotowe,... bo mogły to być przecież kredyty indeksowane lub denominowane w walutach obcych. Autor stanowiska RP powinien zważyć, że w Polsce mamy własną walutę, a za stabilizację systemu finansowego odpowiada ustawowo 29 Komitet Stabilności Finansowej. Do zadań Komitetu należy w szczególności (Art. 3 ust. 1): 1) dokonywanie ocen sytuacji w krajowym systemie finansowym i na rynkach międzynarodowych pod kątem zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego; 2) opracowywanie i przyjmowanie procedur współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego; 3) koordynowanie działań członków Komitetu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla stabilności krajowego systemu finansowego. Komitet Stabilności Finansowej tworzą: 1) Minister Finansów przewodniczący 30 ; 2) Prezes Narodowego Banku Polskiego opiniuje płynność sektora bankowego 31 ; 28 Np: ożywienie gospodarcze, w tym na rynku nieruchomości, wyższe dochody z tytułu VAT i podatków pośrednich, spadek bezrobocia, wzrost mobilności i dzietności społeczeństwa, większa możliwość oszczędzania (w bankach i na funduszach emerytalnych), etc. 29 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o KSF 30 Minister Finansów: Rząd podejmie odpowiednie decyzje (gdy kurs franka wzrośnie do 6-7 zł). 31 Prezes NBP: Banki będą uwzględniały ujemne oprocentowanie franków. 19

20 3) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego - opiniuje wypłacalność zagrożonych przedmiotów Rzeczpospolita Polska nie może zatem oczekiwać, iż w przypadku mało aktywnej postawy własnej władzy ustawodawczej, i braku realnych działań ze strony władzy wykonawczej, problem zostanie całkowicie rozwiązany przez sądy. Zwłaszcza te Unijne. 32 Przewodniczący KNF do Senatorów: jak pomóc osobom mającym kredyty we frankach? jak wszystkim kredytobiorcom: indywidualnie, poprzez, powiedziałbym, zmianę w ustawie o upadłości konsumenckiej. To jest jedyna droga. 33 Rozwiązanie proponowane przez szefa KNF przypomina trochę sytuację chorego, którego zakażono podczas pobytu w szpitalu. Lekarz pociesza pacjenta mówiąc: Wprawdzie musimy amputować Panu obie nogi, ale proszę się nie martwić, już znaleźliśmy kupca na Pańskie buty. A po trzech latach będzie mógł Pan zacząć oszczędzać na protezy! 20

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI

WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI 1 WYDAWNICTWO STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY KONSUMENTA I KONKURENCJI Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2015 Wydanie zeszytu naukowego zostało sfinansowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO

PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO PRZEWODNIK PO FORMULARZU INFORMACYJNYM dla KREDYTOBIORCY HIPOTECZNEGO czyli jakie informacje bank powinien przekazać klientowi na etapie przedkontraktowym styczeń 2012 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 KREDYT

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU

RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU RAPORT Z KONTROLI PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELAJ CYCH KREDYTÓW KONSUMENCKICH W 2012 ROKU Warszawa, grudzieñ 2012 r. Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści Wykaz skrótów... 4 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych 2012 Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych WARSZAWA 2012 Ryzyko walutowe

Bardziej szczegółowo

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Emil Radziszewski BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo