Regulamin pożyczek SMS Kredyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin pożyczek SMS Kredyt"

Transkrypt

1 Regulamin pożyczek SMS Kredyt 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udzielania przez Pożyczkodawcę pożyczek osobom fizycznym. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Pożyczkodawca SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Św. Mikołaja 8-11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Vi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości złotych w pełni opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej , która w zakresie swojego działania udziela pożyczki pieniężnej Pożyczkobiorcy; 2) Pożyczkobiorca osoba fizyczna, której Pożyczkodawca na podstawie umowy pożyczki udziela pożyczki pieniężnej; 3) Pośrednik lub Pośrednik kredytowy- przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, inny niż Pożyczkodawca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy; 4) SMS krótka wiadomość tekstowa (do 160 znaków) przesyłana pomiędzy abonentami telefonii GSM; 5) Umowa pożyczki umowa zawierana pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, która określa warunki udzielenia pożyczki pieniężnej; 6) Kwota pożyczki Całkowita kwota pożyczki powiększona o należności, które na wniosek Pożyczkobiorcy zostaną przekazane z kwoty pożyczki na należne Pożyczkodawcy lub innej osobie koszty lub opłaty określone w Umowie pożyczki; 7) Całkowita kwota pożyczki suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy; 8) Całkowity koszt pożyczki wszelkie koszty jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z Umową pożyczki. 9) Kwota do Spłaty kwota jaką Pożyczkobiorca winien wpłacić w Dniu spłaty na rachunek Pożyczkodawcy określony w Umowie pożyczki, stanowiąca Całkowitą kwotę do zapłaty w przypadku pożyczki spłacanej jednorazowo lub Ratę miesięczną, w przypadku pożyczki spłacanej w ratach miesięcznych; 10) Całkowita kwota do zapłaty suma Całkowitego kosztu pożyczki oraz Całkowitej kwoty pożyczki. 11) Dzień spłaty dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Pożyczkodawcy określony w Umowie pożyczki; 12) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym; 13) Stała stopa oprocentowania pożyczki - stopa oprocentowania pożyczki określona wyłącznie w Umowie pożyczki, przy wykorzystaniu określonej stałej wartości procentowej wyrażonej na cały czas obowiązywania Umowy lub w danych okresach obowiązywania Umowy; 14) Zmienna stopa oprocentowania pożyczki stopa oprocentowania pożyczki określona w Umowie pożyczki, która w zależności od określonych w Umowie pożyczki warunków podlega zmianie w czasie obowiązywania Umowy lub w danych okresach obowiązywania Umowy; 15) Umowa pożyczki zawierana na odległość - Umowa pożyczki zawierana bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.); Strona 1 z 8

2 16) Bazy danych - zbiory danych prowadzone dla celów oceny ryzyka kredytowego przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, Nr 182, poz i Nr 217, poz. 1427); 17) Ocena ryzyka kredytowego - ocena zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki, dokonywana przez kredytodawcę; 18) Trwały nośnik - materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych konsumentowi w związku z umową o kredyt, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci. 19) Ustawa ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. 20) Formularz informacyjny formularz, stanowiący załącznik nr 1 do Ustawy, który zawiera niezbędne informacje jakie Pożyczkodawca lub Pośrednik kredytowy zobowiązany jest podać przed zawarciem Umowy pożyczki; 21) Reprezentatywny przykład - warunki umowy pożyczki, na których Pożyczkodawca spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu przez te umowy średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku umów danego rodzaju; 22) Tabela - Tabelę oprocentowania, prowizji i opłat, określająca wysokość i rodzaje opłat oraz kosztów jakie Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z Umową pożyczki. 23) Konsument osoba fizyczna, która składa wniosek o udzielenie pożyczki pieniężnej, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. 3 Udzielenie pożyczki 1. Pożyczkodawca na podstawie Umowy pożyczki udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej - zwanej dalej pożyczką. 2. Pożyczki udzielane są w walucie złoty polski. 3. Wypłata pożyczki następuje zgodnie z wnioskiem Pożyczkobiorcy poprzez przelanie Całkowitej kwoty pożyczki na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę lub umożliwiając jej odbiór w gotówce zgodnie z wnioskiem Pożyczkobiorcy: a) bezpośrednio w siedzibie Pożyczkodawcy; b) w dowolnym oddziale Banku PeKaO S. A., Banku BPH S. A., c) bezpośrednio w siedzibie Pośrednika kredytowego, jeżeli został on upoważniony przez Pożyczkodawcę do dokonania takiej wypłaty; d) w placówce pocztowej PPUP Poczta Polska w przypadku płatności GIRO, e) przekazem pocztowym wysłanym za pośrednictwem PPUP Poczta Polska, wysłanym na adres miejsca zamieszkania Pożyczkobiorcy. f) wypłaty gotówkowej dokonanej przez doręczyciela firmy InPost Finanse Sp. z o.o. 4. W przypadku wyboru przez Pożyczkobiorcę wypłaty pożyczki w formie, która powoduje konieczność uiszczenia opłaty od jej przekazania, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z przekazaniem pożyczki w sposób określony w ust. 3 w wysokości określonej w Tabeli. 4 Warunki otrzymania pożyczki 1. Pożyczka może być udzielona Konsumentowi posiadającemu pełną zdolność do czynności prawnych, który spełnia następujące warunki: a) posiada stałe źródło dochodu; b) posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; c) posiada pozytywną Ocenę zdolności kredytowej; d) zawarł z Pożyczkodawcą Umowę pożyczki; Strona 2 z 8

3 2. Konsument otrzymuje od Pożyczkodawcy lub Pośrednika kredytowego niezbędne informacje dotyczące pożyczki na Formularzu informacyjnym, który doręczany jest Pożyczkobiorcy na Trwałym nośniku. 3. W przypadku zawierania Umowy pożyczki na wniosek Konsumenta na odległość, Pożyczkodawca przekazuje Formularz informacyjny niezwłocznie po zawarciu Umowy pożyczki. 4. W przypadku Umowy pożyczki, która zawierana jest z udziałem Pośrednika kredytowego, zobowiązany jest on do poinformowania Konsumenta o zakresie swojego umocowania oraz o odpłatnej współpracy z Pożyczkodawcą. 5. Pośrednik kredytowy w związku z udzieleniem pożyczki przez Pożyczkodawcę nie jest uprawniony do pobrania jakichkolwiek opłat lub kosztów, które nie są określone w Umowie pożyczki i nie zostały wliczone do Całkowitego kosztu kredytu. 6. W przypadku przekazywania konsumentowi informacji w formie głosowych komunikatów telefonicznych, Pożyczkodawca lub Pośrednik kredytowy przekazuje Konsumentowi co najmniej następujące informacje dotyczące pożyczki: 1) czas obowiązywania Umowy pożyczki; 2) stopę oprocentowania pożyczki oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa pożyczki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy; 3) Całkowitą kwotę pożyczki; 4) Termin i sposób wypłaty pożyczki; 5) Rzeczywistą roczną stopę oprocentowania ustaloną w formie reprezentatywnego przykładu; 6) Całkowitą kwotę do zapłaty; 5 Wniosek o pożyczkę 1. Wniosek o udzielenie pożyczki Konsument może złożyć: a) w siedzibie Pożyczkodawcy; b) za pośrednictwem SMS, c) za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie d) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności przy pomocy telefonu, dzwoniąc na wskazany przez Pożyczkodawcę numer telefonu, lub SMS wysyłając odpowiednie wiadomości wskazane w sposób określony w Regulaminie, e) w siedzibie Pośrednika kredytowego. 2. Wniosek przy pomocy SMS Konsument składa wysyłając z telefonu komórkowego trzy kolejne wiadomości SMS o treści określonej w ust. 2-4 na numer Wiadomości te stanowią równocześnie wniosek o zawarcie Umowy. Wysłane SMS nie powinny zawierać polskich znaków. 3. Pierwszy SMS powinien zawierać kolejno następujące informacje, oddzielone pojedynczą spacją: 1) Słowo klucz: KREDYT. 2) Całkowita kwota pożyczki (na przykład 200, 300, 400, 500, 600 lub 800). 3) Okres pożyczki jako liczba dni (na przykład: 15 lub 30). 4) Numer PESEL Konsumenta (11 cyfr pisane bez spacji). 5) Seria i numer dowodu osobistego Konsumenta (3 litery i 6 cyfr pisanych bez spacji) Przykład: KREDYT ABC Drugi SMS powinien zawierać kolejno następujące informacje, bez polskich znaków, oddzielone pojedynczą spacją: 1) Imię i nazwisko Konsumenta. 2) Adres zamieszkania Konsumenta wraz z kodem pocztowym Przykład: Jan Kowalski ul. Pocztowa 1/ Krakow Strona 3 z 8

4 5. Trzeci SMS powinien zawierać numer rachunku bankowego Konsumenta (26 cyfr pisane bez znaków dodatkowych). Przykład: W przypadku braku rachunku bankowego Konsument może wnioskować o wypłatę Całkowitej kwoty pożyczki w dowolnym oddziale Poczty Polskiej. W takim przypadku trzeci SMS powinien zawierać słowo klucz: POCZTA. Konsument może również wypłacić Całkowitą kwotę pożyczki w dowolnym oddziale Banku BPH S. A. lub Banku PEKAO S. A. W takim wypadku trzeci SMS powinien zawierać słowo klucz BANKBPH lub BANKPEKAO. 7. Po każdym przesłanym SMS Konsument otrzyma w odpowiedzi SMS: 1) Po przesłaniu SMS, o którym mowa w ust. 3 Konsument otrzyma SMS zawierający informacje: o których mowa w 4 ust. 6 pkt. 1-4 i 6 Regulaminu oraz RSSO dla kwoty pożyczki. 2) Po przesłaniu SMS, o którym mowa w ust. 4 Konsument otrzyma SMS z prośba o przesłanie SMS z numerem własnego rachunku bankowego lub w przypadku braku rachunku bankowego słowa klucza (POCZTA lub BANKBPH lub BANKPEKAO. 3) Po przesłaniu SMS, o którym mowa w ust. 5 Konsument otrzyma SMS z informacja o przyjęciu wniosku. 8. W przypadku, gdy Konsument składa wniosek poprzez formularz internetowy zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia wszelkich pól formularza znajdującego się na stronie lub 9. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza internetowego, o którym mowa w ust. 8, Konsument otrzyma, na numer telefonu komórkowego podany w formularzu, SMS zawierający unikalny KOD składający się z ośmiu cyfr, który należy wpisać w odpowiednie miejsce formularza. Przesłany KOD można wpisać w terminie późniejszym wybierając w formularzu opcje Kod potwierdzający. Tylko potwierdzone formularze będą traktowane jako wnioski o pożyczkę. 10. W przypadku, gdy Konsument składa wniosek o pożyczkę za pośrednictwem telefonu zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych w rozmowie z konsultantem Pożyczkodawcy. 11. W przypadku, gdy Konsument składa wniosek o pożyczkę za pośrednictwem Pośrednika kredytowego otrzymuje od niego: 1) Formularz informacyjny; 2) Regulamin; 3) Tabelę; 4) Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy; 5) Projekt Umowy pożyczki, o ile będzie o to wnioskował, a w ocenie Pożyczkodawcy spełnia warunki do otrzymania pożyczki. 12. Pożyczkobiorca podaje Pośrednikowi kredytowemu wszystkie wymagane informacje i dane oraz w przypadku udzielenia zgody na zawarcie Umowy pożyczki, w jego obecności podpisuje Umowę pożyczki. 13. Koszt każdego SMS przesłanego przez Pożyczkodawcę na numer 7212 wynosi 2,46 PLN z VAT. 14. Koszt błędnie wypełnionych przez Pożyczkobiorcę i przesłanych SMS na numer 7212 ponosi Pożyczkobiorca. 15. Wniosek o pożyczkę wysłany za pośrednictwem SMS musi być wysyłany z jednego numeru telefonu. 16. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dodatkowych informacji, danych lub dokumentów od Pożyczkodawcy celem Oceny ryzyka kredytowego. 17. Pożyczkodawca w celu weryfikacji może wymagać od Pożyczkobiorcy przelania na rachunek wskazany przez Pożyczkodawcę kwoty w wysokości 0,01 zł (jeden grosz) w celu weryfikacji czy rachunek bankowy na który ma zostać przekazana Całkowita kwota pożyczki należy do Pożyczkobiorcy. 18. Jeżeli rachunek bankowy należy do Pożyczkobiorcy udzielając pożyczki Pożyczkodawca pomniejszy Kwotę do spłaty o wartość dokonanej wpłaty w wysokości 0,01 zł. Jeżeli Pożyczkodawca nie udzielił pożyczki to kwota ta nie jest zwracana. 19. W przypadku braku wskazania rachunku bankowego przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca umożliwia odebranie pożyczki w dowolnej placówce Poczty Polskiej. Pożyczkodawca w przypadku udzielenia pożyczki wysyła do Konsumenta SMS z danymi do płatności GIRO. Strona 4 z 8

5 20. Pożyczkodawca dokonuje Oceny ryzyka kredytowego Konsumenta na podstawie informacji przekazanych przez Pożyczkobiorcę, zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy. 21. Jeżeli Pożyczkodawca odmawia Konsumentowi udzielenia pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy, niezwłocznie przekazuje Konsumentowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano. Informacja może zostać przekazana za pośrednictwem SMS lub za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość, a na wniosek Konsumenta także na piśmie. 22. Przekazując informację, o której mowa w ust. 21, Pożyczkodawca wskazuje bazę w której dokonywał sprawdzenia oraz dane administratora Bazy danych. 23. W przypadku gdy Umowa pożyczki zawierana jest na odległość Pożyczkodawca niezwłocznie po zawarciu Umowy pożyczki przesyła na adres zamieszkania wskazany przez Pożyczkobiorcę, na Trwałym nośniku następujące dokumenty: a) Umowę pożyczki; b) Formularz informacyjny; c) Regulamin; d) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki; e) Tabelę. 24. Pożyczkodawca nie przesyła Pożyczkobiorcy Formularza informacyjnego, jeżeli taki formularz Pożyczkobiorca otrzymał już wcześniej od Pożyczkodawcy lub Pośrednika kredytowego. 25. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość przesłania także innych materiałów lub informacji związanych z zawartą Umową pożyczki. 26. Konsument lub Pożyczkobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie przez podany przez siebie adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej lub nr telefonu komórkowego, nieodpłatnych informacji w zakresie oferowanych przez Pożyczkodawcę produktów finansowych. Aktualna oferta Pożyczkodawcy znajduje się na stronie 6 Godziny pracy 1. Pożyczkodawca obsługuje Konsumentów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach w miejscu swojej siedziby. 2. Ze względu na ograniczenia wynikające z godzin pracy banków i ich systemów informatycznych oraz międzybankowych systemów rozliczeniowych mogą występować niezależne od Pożyczkodawcy utrudnienia w dokonywaniu wypłat i przyjmowaniu spłat pożyczek. 3. Godziny pracy Pośredników kredytowych lub inne osoby trzecie biorące udział w procesie przyznawania lub zawierania albo wykonywania Umowy pożyczki są określone przez te osoby. 7 Opłaty i odsetki 1. Całkowity Koszt pożyczki oraz elementy składające się na niego określone są w Umowie pożyczki. 2. Zasady przystąpienia przez Pożyczkobiorcę do grupowego ubezpieczenia na życie, które stanowi zabezpieczenie spłaty pożyczki, określone są w Umowie oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowego Pożyczkobiorcy (OWU). 3. Opłata za każdy monit przesłany do Pożyczkobiorcy w związku z nieterminowa spłatą pożyczki lub jej raty stanowi czterokrotność wartości opłaty pocztowej pobieranej przez Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska za poleconą przesyłkę listowa. Aktualna wysokość opłaty pocztowej wynosi 3,75 zł a jej czterokrotność to 15 zł. Cennik usług Poczty Polskiej znajduje się na stronie internetowej Poczty Polskiej. 4. Pożyczkodawca ma prawo wysłać dwa monity w przypadku braku każdej spłaty, przez którą rozumie się także spłatę poszczególnych rat pożyczki. Pierwszy monit jest wysyłany do 10 dnia po terminie każdej ze Strona 5 z 8

6 spłat, a drugi monit jest wysyłany do 20 dnia po terminie każdej ze spłat w przypadku dalszego braku spłaty. Monity wysyłane są za pośrednictwem operatora pocztowego. 5. Pożyczkobiorca jest informowany o koszcie oraz warunkach każdej pożyczki, w tym także o RRSO w Umowie pożyczki. 8 Spłata pożyczki 1. Pożyczkobiorca dokonuje spłat pożyczek wpłacając lub przelewając Kwotę do Spłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub rachunek wskazany w Umowie pożyczki w Dniu Spłaty. 2. Pożyczkobiorca dokonuje spłaty pożyczek jednorazowo lub ratalnie zgodnie z Umowa oraz harmonogramem spłaty. 3. Szczegółowe zasady związane ze spłatą pożyczki określone są w Umowie pożyczki. 9 Przedterminowa spłata 1. Pożyczkobiorca uprawniony jest do przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty pożyczki przed terminem określonym w Umowie pożyczki. 2. W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty pożyczki Całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy pożyczki. 3. W przypadku przedterminowej częściowej spłaty pożyczki rozliczenie spłaty nastąpi poprzez zmniejszenie wysokości spłaty pożyczki lub miesięcznej raty, jeśli Pożyczkobiorca nie wnioskuje o skrócenie okresu na jaki pożyczka została udzielona. 4. W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty pożyczki objętej ubezpieczeniem, z chwilą rozliczenia pożyczki odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa, chyba że na wniosek Pożyczkobiorcy pozostaje on nadal objęty ochroną ubezpieczeniową pomimo spłaty pożyczki. 5. W przypadku, gdy po całkowitej spłacie pożyczki wystąpi niedopłata na rachunku, a nie przekroczy ona jednokrotności opłaty za nadanie listu poleconego - kwota ta nie będzie od Pożyczkobiorcy dochodzona. 6. W przypadku, gdy po całkowitej spłacie pożyczki pozostaną środki podlegające zwrotowi Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu tych środków na rachunek Pożyczkobiorcy, po potrąceniu kosztu przelewu w wysokości 2 zł, jeżeli Pożyczkobiorca wyrazi na to zgodę. W przypadku braku numeru rachunku Pożyczkobiorcy do zwrotu nadpłaty, Pożyczkodawca w terminie 14 dni od dnia całkowitej spłaty pożyczki, może zwrócić Pożyczkobiorcy kwotę nadpłaty przekazem pocztowym za pośrednictwem PPUP Poczty Polskiej na ostatni znany Pożyczkodawcy adres Pożyczkobiorcy, po potrąceniu opłat pobieranych z tego tytułu przez PPUP Pocztę Polską, jeżeli Pożyczkobiorca wyrazi na to zgodę. 7. Pożyczkobiorca może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w czasie trwania ochrony po wcześniejszym całkowitym uregulowaniu zobowiązania wobec Pożyczkodawcy. Złożenie rezygnacji przez Pożyczkobiorcę winno zostać dokonane pod rygorem nieważności na piśmie przesyłając je na adres Pożyczkodawcy. 10 Nieterminowa spłata pożyczki 1. W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki, Pożyczkodawca podejmuje działania mające na celu odzyskanie wierzytelności a w szczególności wysyła korespondencje oraz prowadzi działania o charakterze windykacyjnym. Koszt tych działań w całości ponosi Pożyczkobiorca. 2. Od całości lub części Kwoty pożyczki niespłaconej do Dnia Spłaty określonego w Umowie, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek według stopy procentowej obowiązującej u Pożyczkodawcy dla zadłużenia przeterminowanego (Odsetki karne). 3. Pożyczkodawca wyraża zgodę na prowadzenie przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem osób trzecich działań zmierzających do egzekucji wymagalnych wierzytelności przysługujących mu na podstawie Umowy. Strona 6 z 8

7 4. Nieterminowa spłata pożyczki skutkuje przekazaniem informacji do InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej, KRD Biuro Informacji Gospodarczej oraz Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. 5. Szczegółowe regulacje dotyczące skutków nieterminowej spłaty pożyczki znajdują się w Umowie pożyczki. 11 Ochrona danych osobowych 1. Pożyczkodawca informuje, ze: 1) Gromadzi i przetwarza dane osobowe osób fizycznych zgodnie z przepisami prawa. 2) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z przedmiotem działalności Pożyczkodawcy, tj. zawieraniem i wykonywaniem umów pożyczki, oceną ryzyka kredytowego, objęciem swych klientów umowami ubezpieczenia, a także dochodzeniem swych roszczeń wobec Pożyczkobiorców, sprzedażą swych wierzytelności, a także w celach marketingowych, w tym związanych z promocja usług swoich oraz celach statystycznych. 3) Każda osoba, której dane są gromadzone albo przetwarzane przez Pożyczkodawcę ma prawo do dostępu do treści swych danych oraz ich poprawiania, uzupełniania. 4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 5) Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach i warunkach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa. 6) Dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom w celach, o których mowa w ust Zawierając Umowę pożyczki, szczegółowe postanowienia w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, prawach i obowiązkach z tym związanych, określone zostają w Umowie pożyczki lub odrębnym oświadczeniu związanym z udzieleniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. 12 Reklamacje 1. Reklamacje należy składać przesyłając na piśmie na adres pocztowy Pożyczkodawcy. 2. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma z reklamacja przez Pożyczkodawcę. 13 Odstąpienie od Umowy 1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy pożyczki gotówkowej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 2. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany jeśli Pożyczkobiorca przed upływem tego terminu złoży w siedzibie Pożyczkodawcy albo wyśle na adres Pożyczkodawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 3. W przypadku odstąpienia Umowę pożyczki uważa się za niezawartą, zaś Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu Pożyczkodawcy kwoty pożyczki, którą otrzymał do dyspozycji (Całkowita kwota pożyczki) nie później niż w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W razie przekroczenia tego terminu, Pożyczkodawca pisemnie wezwie Pożyczkobiorcę do zwrotu całkowitej kwoty pożyczki wraz z ustawowymi odsetkami za okres opóźnienia, naliczonymi od 31-go dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 4. Jeżeli Pożyczkobiorca nie dokona zwrotu całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami, Pożyczkodawca skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Strona 7 z 8

8 14 Postanowienia końcowe 1. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca uznają, iż dane przesyłane w SMS w celu udzielenia pożyczek są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze stron i wywołują określone skutki prawne. 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny. 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów jest prawo polskie. 4. Językiem służącym do komunikacji miedzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą lub Konsumentem jest język polski. 5. Pożyczkodawca oświadcza, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu i Umów zawartych na jego podstawie. 6. Inni przedsiębiorcy, których udział ma znaczenie przy udzielaniu pożyczek przez Pożyczkodawcę, ale w żaden sposób nie są bezpośrednio odpowiedzialni za ich udzielanie, to: a) dostawcy usług telefonii komórkowej, dzięki którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem SMS lub rozmów telefonicznych - pomiędzy Pożyczkodawca a Pożyczkobiorcą lub Konsumentem: dla sieci Orange - Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie, adres: Warszawa ul. Skierniewicka 10 A; dla sieci Plus i przy usłudze Simplus - POLKOMTEL S. A. z siedziba w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa; dla sieci Era i przy usłudze Tak Tak lub Heyah - Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 181, Warszawa; dla sieci Play - P4 sp. z o.o. z siedziba w Warszawie; adres siedziby ul. Pileckiego 63, Warszawa. b) podmiot pośredniczący (na rzecz Pożyczkodawcy) w kontaktach z dostawcami usług telefonii komórkowej (opisanymi pod lit. a) oraz dostawca usług i rozwiązań technicznych dotyczących SMS MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Żurawia 8; Warszawa; c) dostawca usług internetowych, który umożliwia Pożyczkodawcy dostarczenie do Konsumenta lub Pożyczkobiorcy - za pośrednictwem Internetu - wszystkich treści dotyczących istotnych warunków Umowy pożyczki: Telekomunikacja Polska S.A. z siedziba w Warszawie, adres siedziby: ul. Twarda 18, Warszawa. d) dostawca usługi GIRO Płatność, która umożliwia Pożyczkobiorcy wypłatę Całkowitej kwoty do wypłaty w dowolnym oddziale Poczty Polskiej: Bank Pocztowy S. A., ul. Jagiellońska 17, Bydgoszcz; e) dostawca usługi Autowypłata, który umożliwia Pożyczkobiorcy wypłatę Całkowitej kwoty do wypłaty w dowolnym oddziale Banku PeKaO: Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, Warszawa; f) dostawca usługi TransPay, który umożliwia Pożyczkobiorcy wypłatę Całkowitej kwoty do wypłaty w dowolnym oddziale Banku BPH: Bank BPH S. A., Al. Pokoju 1, Kraków; g) dostawca usługi umożliwiającej wypłatę Pożyczkobiorcy Całkowitej kwoty do wpłaty, firma InPost Finanse Sp. z o.o., ul. Malborska 130, Kraków, Strona 8 z 8

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j. Dz. U. 2011 Nr 126, poz. 715 ze. zm.) Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu: FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX...

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

1 / 7. Adres: (siedziba) Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

1 / 7. Adres: (siedziba) Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Dane identyfikacyjne:(adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}%

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}% UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% zawarta pomiędzy: %{created_formatted}% 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 16 lok.u1 zarejestrowaną w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy:

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: ING Bank Śląski SA NIP 634-013-54-75

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm. RAMOWA UMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

2., nr. dowodu osobistego, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej adres do korespondencji ul.,

2., nr. dowodu osobistego, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej adres do korespondencji ul., RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 03.12.2014 zawarta pomiędzy: 1. Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);

1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.); RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o produkcie, który wybrałeś:

Szanowny Kliencie. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o produkcie, który wybrałeś: Szanowny Kliencie Dziękujemy za okazane zaufanie i skorzystanie z szybkiej i prostej mikropożyczki PSTRYK bez ukrytych kosztów Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o produkcie, który wybrałeś: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej I. Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank S.A. mbank z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT Regulamin Programu Poleceń KASOMAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Poleceń KASOMAT organizowany jest przez SURAT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy pl. Szadeckiej 4, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) zasady i tryb zawierania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2010 r. o kredycie konsumenckim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; 2) obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez ARJ GROUP Sp. z o.o.

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez ARJ GROUP Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez ARJ GROUP Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.ekstrakredyty.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI VIVUS.PL VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, (siedziba) nie dotyczy

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High Street, Sliema SLM 1551, (siedziba) nie dotyczy Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca Ferratum Bank p.l.c. Adres: Tagliaferro Business Centre, Level 6, 14 High

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo