SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Gdask, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewóz dzieci i młodziey niepełnosprawnej do placówek owiatowych oraz orodków opiekuczo wychowawczych i zdrowotnych w roku szkolnym 2006/2007 (marzec-czerwiec). Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z zastosowaniem zmian: z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551) UWAGA! PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZ DOKŁADNIE ZAPOZNA SI ZE SPECYFIKACJ ZATWIERDZAM DYREKTOR ZTM WŁODZIMIERZ POPIOŁEK 1

2 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajcego: Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku , Gdask ul. Na Stoku 49 Internet: telefon do 25 fax do 25 wew Tryb udzielenia zamówienia: Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z póniejszymi zmianami. 3. Opis przedmiotu zamówienia: KOD CPV transport osób niepełnosprawnych 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przewóz dzieci i młodziey niepełnosprawnej do placówek owiatowych oraz orodków opiekuczo wychowawczych i zdrowotnych w roku szkolnym 2006/2007 (marzec-czerwiec) zgodnie z punktem 3.2. niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zakres zamówienia dla Zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6: 1. Przedmiot zamówienia: Przewóz dzieci i młodziey niepełnosprawnej do placówek owiatowych oraz orodków opiekuczo wychowawczych i zdrowotnych w roku szkolnym 2006/2007 (równie poruszajce si na wózkach inwalidzkich) z miejsca zamieszkania na terenie Gdaska do miejsca docelowego równie na terenie Gdaska wynikajcego z Załcznika nr 3 do SIWZ i z powrotem, 2. Przewóz bdzie realizowany w dniach od poniedziałku do pitku, z wyjtkiem ferii witecznych (Wielkanoc) oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 141, póz. 1362) tj.: a) w m-cu marcu 12 dni, b) w m-cu kwietniu 17 dni, c) w m-cu maju 20 dni, d) w m-cu czerwcu 14 dni. 3. Dzieci naley dowie do placówek i orodków w godzinach ustalonych przez kadego zainteresowanego, indywidualnie dla poszczególnych osób oraz odebra z placówek i orodków i dowie do miejsca zamieszkania. 4. Wykonawca zobowizany bdzie do: a) prowadzenia ewidencji przewozów i iloci przewoonych osób, potwierdzonej jednorazowo (z rozbiciem na poszczególne dni tygodnia), raz w miesicu przez placówki i orodki, b) pomocy przewoonym osobom przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu z niego, c) odpowiedniego oznakowania samochodu uywanego do przewozu osób niepełnosprawnych. d) zabezpieczenia przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych samochodu zastpczego, w przypadku awarii samochodu uywanego do realizacji zamówienia. 5. Wykaz adresów zamieszkania dowoonych osób stanowi załcznik nr 3 do SIWZ. Szczegółowy plan lekcji zostanie dostarczony przewonikowi po podpisaniu umowy. Zamawiajcy zastrzega, i ilo dowoonych osób moe ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 2

3 4. Opis czci zamówienia, jeeli Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych: Zamawiajcy przewiduje składanie ofert czciowych. Wykonawca moe złoy oferty na wszystkie zadania (1-6) kilka zada bd na jedno zadanie: Zadanie nr 1 trasa nr 1 - o szacunkowej liczbie wozokm: 170 dziennie Zadanie nr 2 trasa nr 2 - o szacunkowej liczbie wozokm: 165 dziennie Zadanie nr 3 trasa nr 3 - o szacunkowej liczbie wozokm: 60 dziennie Zadanie nr 4 trasa nr 4 - o szacunkowej liczbie wozokm: 150 dziennie Zadanie nr 5 trasa nr 5 - o szacunkowej liczbie wozokm: 150 dziennie Zadanie nr 6 trasa nr 6 - o szacunkowej liczbie wozokm: 150 dziennie 5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada oferty wariantowe, jeeli zamawiajcy dopuszcza ich składanie. Zamawiajcy nie przewiduje składania ofert wariantowych 6. Termin wykonania zamówienia: od r. do r. 7. Opis warunków udziału w postpowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków: W postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mog wzi udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówie publicznych oraz: 1) Spełniaj warunki udziału w postpowaniu okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 2) Zło wymagane przez Zamawiajcego dokumenty potwierdzajce spełnienie warunków udziału w postpowaniu. Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postpowaniu dokonana zostanie zgodnie z formuł spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte o dokumentach i owiadczeniach wyszczególnionych w punkcie 8 niniejszej SIWZ. Z treci załczonych dokumentów musi wynika jednoznacznie, i w/w warunki wykonawca spełnił. Zamawiajcy wezwie wykonawców, którzy w okrelonym terminie nie złoyli owiadcze i dokumentów potwierdzajcych spełnienie warunków udziału w postpowaniu, lub którzy złoyli dokumenty zawierajce błdy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, e mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewanienie postpowania. Nie spełnienie chociaby jednego z w/w warunków skutkowa bdzie wykluczeniem Wykonawcy z postpowania. 8. Informacja o owiadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu: Zamawiajcy wymaga, aby kady z wykonawców złoył wraz z OFERT nastpujce owiadczenia i dokumenty (załczniki do oferty): 1) Owiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych - załcznik nr 2 wg załczonego wzoru. 3

4 2) Aktualnego odpisu z właciwego rejestru albo aktualnego zawiadczenia o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnoci gospodarczej, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) Aktualnych zawiadcze właciwego naczelnika urzdu skarbowego oraz właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcych odpowiednio, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zawiadcze, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawionych nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4) Aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego (licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydana na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 125 poz. 1371) 5) Kserokopia, dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym widnieje wpis o dostosowaniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych bd stosowny dokumentem stwierdzajcy (dokument identyfikacyjny pojazdu), e Wykonawca posiada auto przystosowane do przewozy osób niepełnosprawnych. 6) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajcy, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoci. Dokumenty s składane w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez wykonawc. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny by one opatrzone przez wykonawc bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiajcy moe da przedstawienia oryginału lub notarialnie powiadczonej kopii dokumentu wyłcznie wtedy, gdy złoona przez wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wtpliwoci co do jej prawdziwoci. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, powiadczonym przez wykonawc. 9. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiajcego z Wykonawcami oraz przekazywania owiadcze i dokumentów: 9.1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w jzyku polskim Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. (zwane dalej korespondencj ) zamawiajcy i wykonawcy przekazuj pisemnie. Zamawiajcy dopuszcza składanie korespondencji za pomoc poczty elektronicznej oraz faxu wszystkie numery i adres mailowy s w punkcie 1 SIWZ. Korespondencj uwaa si za złoon w terminie, jeeli jej tre dotarła do zamawiajcego przed upływem terminu otwarcia ofert i została niezwłocznie potwierdzona na pimie Wykonawca moe zwróci si do zamawiajcego o wyjanienie treci SIWZ, o ile proba o wyjanienie warunków szczegółowych zamówienia wpłynie do zamawiajcego nie póniej ni 6 dni przed terminem składania ofert Zamawiajcy nie bdzie zwoływał zebrania z Wykonawcami. 4

5 10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami: Osob uprawnion do porozumiewania si z Wykonawcami jest: w sprawach formalno prawnych: (IMI I NAZWISKO) Izabela Ciechowska (TEL. KONTAKTOWY) (058) wew. 410 W GODZINACH w sprawach dotyczcych przedmiotu zamówienia: (IMI I NAZWISKO) Szymon Mossakowski (TEL. KONTAKTOWY) (058) wew. 408 W GODZINACH Termin zwizania ofert: Wykonawca jest zwizany ofert przez okres 30 dni. Bieg terminu zwizania z ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca moe złoy jedn ofert, zgodnie ze wzorem stanowicym Załcznik nr 1 do SIWZ Oferta winna by sporzdzona w jzyku polskim Ofert składa si pod rygorem niewanoci w formie pisemnej Koszty zwizane z przygotowaniem i złoeniem oferty ponosi Wykonawca Tre oferty musi odpowiada treci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Oferta powinna by napisana pismem maszynowym, komputerowym albo rcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym Oferta oraz wszystkie wymagane załczniki winny by podpisane przez upowanionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa Jeeli oferta i załczniki zostan podpisane przez upowanionego przedstawiciela, jest on zobowizany do przedłoenia dokumentu potwierdzajcego uprawnienia składajcego ofert Oferta powinna zawiera wszystkie wymagane dokumenty, owiadczenia i załczniki, o których mowa w SIWZ Poprawki w ofercie musz by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujcej ofert Wszystkie strony oferty powinny by spite (zszyte) w sposób trwały, zapobiegajcy moliwoci dekompletacji zawartoci oferty Wykonawca winien zapozna si z całoci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub wicej podmiotów naley załczy nastpujce dokumenty i załczniki: 1) wszystkie dokumenty, owiadczenia i informacje wymienione w punkcie 8 składane jest przez kadego z partnerów osobno, 2) pełnomocnictwo/upowanienie do reprezentowania w postpowaniu podmiotów wystpujcych wspólnie do reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowanionych przedstawicieli kadego z partnerów Zamawiajcy informuje, e dokumenty składane wraz z ofert, które ze wzgldu na tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie 5

6 podlegaj udostpnianiu naley zastrzec opisem nie mog by udostpniane i wpi do oddzielnej teczki. Wykonawca nie moe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Miejscem składania ofert jest Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku, ul. Na Stoku 49, Gdask, sekretariat pok. 412, Termin składania ofert upływa r. o godz. 09:00 1) Zaleca si, aby Wykonawca umiecił ofert w jednej nieprzejrzystej, zamknitej w sposób gwarantujcy nienaruszalno kopercie. Koperta winna by opiecztowana piecztk Wykonawcy oraz winna by zaadresowana adresem Zamawiajcego i posiada oznaczenie: PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zadanie nr 2) Wykonawca moe przed upływem terminu do składania ofert zmieni lub wycofa ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naley przygotowa i oznaczy zgodnie z pkt. 13 ppkt.1), a kopert oznaczy napisem ZMIANA lub WYCOFANIE Otwarcie ofert nastpi w siedzibie Zamawiajcego tj. Na Stoku 49; w Gdasku, IV pitro, sala konferencyjna pokój 418, w dniu: r. o godz. 09: Otwarcie ofert jest jawne Bezporednio przed otwarciem ofert Zamawiajcy podaje kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajcy kadorazowo ogłosi obecnym: stan i ilo kopert, które wpłynły do Zamawiajcego, nazw i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacji dotyczcej ceny Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiajcy przekazuje im niezwłocznie informacj, o których mowa powyej. 14. Opis sposobu obliczenia ceny: Cen oferty naley obliczy sporzdzajc kalkulacj na formularzu OFERTY Cena oferty musi wynika ze sporzdzonej przez Wykonawc kalkulacji i uwzgldnia naleny podatek od towarów i usług (VAT) Cena oferty winna by przedstawiona w PLN Cena przedstawiona przez Wykonawc winna uwzgldnia ewentualne upusty, jakie Wykonawca oferuje Zamawiajcy poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treci art. 88 ustawy Prawo zamówie publicznych. Zamawiajcy zawiadomi Wykonawc o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowizany poinformowa Zamawiajcego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bd odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajcego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 6

7 15. Informacja dotyczca walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia midzy Zamawiajcym a Wykonawc: Zamawiajcy nie przewiduje rozlicze w walutach obcych. 16. Opis kryteriów, którymi Zamawiajcy bdzie si kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiajcy bdzie si kierował kryterium o nastpujcym znaczeniu: Cena brutto (z VAT) 100 % 17. Informacja o formalnociach, jakie powinny by dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: a) Zamawiajcy wybiera ofert najkorzystniejsz na podstawie kryteriów oceny ofert okrelonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. b) O wyborze oferty Zamawiajcy zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali si o udzielenie zamówienia. c) Zamawiajcy poinformuje Wykonawc o terminie i miejscu podpisania umowy. Umowa zawarta bdzie na warunkach okrelonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. d) Jeeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla si bdzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej sporód pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e zachodzi bd przesłanki okrelone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeeli Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Zamawiajcy przekazuje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy, która bdzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego. 19. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługujcych Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia: Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia przysługuj rodki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z zastosowaniem zmian: z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551). 20. Informacje dodatkowe: Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust, 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt., oraz okolicznoci po których zaistnieniu bd one udzielane, jeeli zamawiajcy przewiduje udzielenie takich zamówie (art. 36 ust. 1 pkt. 5) Zamawiajcy nie przewiduje udzielanie zamówie uzupełniajcych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówie publicznych Zamawiajcy nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7

8 Załczniki bdce czci SIWZ: Załcznik nr 1 Formularz oferty Załcznik nr 2 owiadczenia z art. 22 ust. 1 Załcznik nr 3 wykaz zada wraz z adresami dzieci i placówek Załcznik nr 4 - wzór umowy 8

9 Załcznik nr 1 do SIWZ...dnia... Piecztka firmowa Wykonawcy ZARZD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDASKU UL. NA STOKU GDASK O F E R T A I. Dane dotyczce Wykonawcy: Pełna nazwa Wykonawcy: Adres siedziby:... NIP:... Tel./fax.... II. Cena oferty : Nawizujc do postpowania w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy realizacj przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, za podan niej cen: ZADANIE 1 trasa nr 1: Cena za 1 wozokilometr... zł. netto + VAT..% =. zł brutto Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie: od r. do r. O liczbie wozokm: 170 lub/i ZADANIE 2 trasa nr 2: Cena za 1 wozokilometr... zł. netto + VAT..% =. zł brutto Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie: od r. do r. O liczbie wozokm: 165 Lub/i 9

10 ZADANIE 3 trasa nr 3: Cena za 1 wozokilometr... zł. netto + VAT..% =. zł brutto Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie: od r. do r. O szacunkowej liczbie wozokm: 60 Lub/i ZADANIE 4 trasa nr 4: Cena za 1 wozokilometr... zł. netto + VAT..% =. zł brutto Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie: od r. do r. O szacunkowej liczbie wozokm: 150 Lub/i ZADANIE 5 trasa nr 5: Cena za 1 wozokilometr... zł. netto + VAT..% =. zł brutto Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie: od r. do r.. O szacunkowej liczbie wozokm: 150 Lub/i ZADANIE 6 trasa nr 6: Cena za 1 wozokilometr... zł. netto + VAT..% =. zł brutto Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie: od r. do r. O szacunkowej liczbie wozokm: 150 Wszystkie koszty zwizane z realizacj kadego zamówienia, Wykonawca winien oszacowa z naleyt starannoci. Zamawiajcy wliczył w ww. wozokm rednio 10 km na wyjazdy z bazy i zjazdy do bazy. 1. Owiadczamy, e zawarte we wzorze umowy stanowicej załcznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia zaproponowane przez Zamawiajcego warunki płatnoci zostały przez nasz firm zaakceptowane. 10

11 2. Owiadczamy, e zapoznalimy si ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzee oraz zdobylimy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3. Owiadczamy, e zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowizujemy si w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego. PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 11

12 Załcznik Nr 2 do SIWZ Przystpujc do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przewóz dzieci i młodziey niepełnosprawnej do placówek owiatowych oraz rodków opiekuczo wychowawczych i zdrowotnych w roku szkolnym 2006/2007 (marzec-czerwiec). Owiadczam/y, e zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z póniejszymi zmianami. 1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie; 2. posiadam/y niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponuj/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduj/my si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegam/y wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia. PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 12

13 Załcznik nr 3 do SIWZ WYKAZ ADRESÓW ZAMIESZKANIA DOWOONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zadanie nr 1 - trasa nr 1 - liczba wozokm 170 dziennie L.p Osoby Wiek Wózek bd opiekun miejsce zamieszkania miejsce dojazdu 1 Dziecko nr 1 lat 8 wózek +opiekun ul. Góralska 65B / 10 Przedszkole Specjalne ul. Abrahama 12 2 Dziecko nr 2 lat 8 wózek +opiekun ul. Porbskiego 17 / 8 OREW ul. Uczniowska 22 3 Dziecko nr 3 lat 12 Ul. Zatokowa 22a/6 4 Dziecko nr 4 lat 13 opiekun Ul. Zatokowa 22a/6 5 Dziecko nr 5 lat 8 wózek ul. Bergiela 8b / 1 Gimnazjum nr 21 ul. Kołobrzeska 75 Gimnazjum nr 21 ul. Kołobrzeska 75 Przedszkole Specjalne ul. Abrahama 12 6 Dziecko nr 6 lat 13 wózek ul. Krzemowa 18c / 21 SOSW ul. Góreckiego 16 7 Dziecko nr 7 lat ul. Dywizji Wołyskiej 12c / 13 ZSM ul. Wyzwolenia 8 8 Dziecko nr 8 lat. 8 wózek +opiekun ul. Łuycka 15 / 5 OREW ul. Uczniowska 22 Zadanie nr 2 - trasa nr 2 - liczba wozokm 165 dziennie L.p. Osoby Wiek Wózek bd opiekun miejsce zamieszkania miejsce dojazdu 1 Dziecko nr 1 lat ul. Dominika 3a / 1 ul. Dbrowszczaków 28 2 Dziecko nr 2 lat 17 - ul. Hoene 3b / 18 LO ul. Krasickiego 10 13

14 3 Dziecko nr 3 lat 6 wózek ul. Racławicka 6 SP 18 ul. Krasickiego 10 4 Dziecko nr 4 lat 8 - ul. Polanki 40 / 5 SP Nr 79 ul. Kołobrzeska 49 5 Dziecko nr 5 lat 15 - ul. Burzyskiego 6h / 5 OREW ul. Uczniowska 22 6 Dziecko nr 6 lat 15 wózek ul. Obr. Westerplatte 18 / 2 SOSW ul. Góreckiego 16 7 Dziecko nr 7 lat 13 opiekun ul. Fieldorfa 10 / 4 ul. Dbrowszczaków 28 8 Dziecko nr 8 lat 14 wózek + opiekun ul. Wajdeloty 20 / 13 ul. Piastowska 35 / 37 Zadanie nr 3 - trasa nr 3 - liczba wozokm 60 dziennie l.p osoby wiek Wózek bd opiekun miejsce zamieszkania miejsce dojazdu 1 Dziecko nr 1 lat 10 - ul. Syrokomli 5 / 1 Gimnazjum Nr 21 ul. Piastowska 35 / 37 2 Dziecko nr 2 lat 19 wózek ul.solikowskiego 7b 15 3 Dziecko nr 3 lat 8 wózek ul. Jagielloska 10l / 49 4 Dziecko nr 4 lat 8 wózek ul. Rzeczypospolitej 1d / 2 Gimnazjum Nr 21 ul. Piastowska 35 / 37 Przedszkole ul. Abrahama 12 Przedszkole ul. Abrahama 12 5 Dziecko nr 5 lat 7 wózek + opiekun ul. Startowa 21b / 2 Przedszkole ul. Abrahama 12 Zadanie nr 4 - trasa nr 4 - liczba wozokm 150 dziennie l.p osoby wiek Wózek bd opiekun miejsce zamieszkania miejsce dojazdu 1 Dziecko nr 1 lat 6 - ul. wibnieska Dziecko nr 2 lat 8 wózek ul. Wodna 2 Przedszkole ul. Rzeczypospolitej 11a Przedszkole ul. Rzeczypospolitej 11a 14

15 3 Dziecko nr 3 lat 9 wózek ul. Witosa 13 / 68 4 Dziecko nr 4 lat 8 - ul. Cieszyskiego 14 Przedszkole ul. Rzeczypospolitej 11a Przedszkole ul. Rzeczypospolitej 11a 5 Dziecko nr 5 lat 12 wózek + opiekun ul. Ornitologów 28a / 2 OREW ul. Uczniowska 22 Zadanie nr 5 - trasa nr 5 - liczba wozokm 150 dziennie l.p osoby wiek Wózek bd opiekun miejsce zamieszkania miejsce dojazdu 1 Dziecko nr 1 lat 6 wózek ul. Srebrna 18 / 2 SP Nr 86 ul. Wielkopolska 20 2 Dziecko nr 2 lat 8 wózek ul. Wilanowska 4 / 92 SP Nr 19 ul. Hoene 6 3 Dziecko nr 3 lat 15 wózek ul. Piecewska 30a / 9 Gimnazjum Nr 8 ul. Lena Góra 2 4 Dziecko nr 4 lat 17 - ul. Lena Góra 8 / 18 LO ul. Pestalozziego 7 / 9 5 Dziecko nr 5 lta 13 - ul. Góralska 39 / 7 OREW ul. Uczniowska 22 Zadanie 6 - trasa nr 6 - liczba wozokm 150 dziennie l.p osoby wiek Wózek bd opieku n miejsce zamieszkania miejsce dojazdu 1 Dziecko nr 1 lat 21 - ul. Rejtana 1c / 1 OREW ul. Uczniowska 22 2 Dziecko nr 2 lat 16 wózek ul. 3 Brygady Szczerbca 4 / 1 LO ul. Wilka Krzyanowskiego 8 3 Dziecko nr 3 lat 16 wózek ul. Zwizku Jaszczurczego 9 / 22 LO ul. Krasickiego 10 4 Dziecko nr 4 lat 10 - ul. Marynarki Polskiej 10 / 2 OREW ul. Uczniowska 22 5 Dziecko nr 5 lat 11 wózek ul. Marynarki Polskiej 179 / 8 OREW ul. Uczniowska 22 Wózek /opieku 6 Dziecko nr 6 Lat 11 n Ul. Kartuska 351B Szkoła Specjalna Ul. Karpia 1 15

16 Załcznik nr 4 Do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych Dz. U. 19, poz. 177 z póniejszymi zmianami w dniu r. w Gdasku pomidzy: Zarzdem Transportu Miejskiego w Gdasku, jednostk budetow, z siedzib w Gdasku ul. Na Stoku 49, działajc na podstawi statutu stanowicego załcznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/1076/05 Rady Miasta Gdaska z dnia r. reprezentowan przez: Dyrektora: mgr in. Włodzimierza Popiołka zwanym dalej Zamawiajcym, a... z siedzib:... Wpisanym przez.pod numerem KRS..., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym w dalszej czci umowy Wykonawc 1 Przedmiot i termin realizacji umowy 1. Przedmiotem umowy jest wiadczenie takiej usługi jak: Przewóz dzieci i młodziey niepełnosprawnej do placówek owiatowych oraz opiekuczo wychowawczych i zdrowotnych w roku szkolnym 2006/2007 (marzec-czerwiec) w okresie od dnia r. do dnia r. zgodnie z Załcznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 2. Przewóz bdzie realizowany w dniach od poniedziałku do pitku, z wyłczeniem ferii witecznych (Wielkanoc) oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 lipca 2003 r. ( Dz. U. Nr l41.poz. l362)tj. a) w m-cu marcu 12 dni, b) w m-cu kwietniu 17 dni, c) w m-cu maju 20 dni, d) w m-cu czerwcu 14 dni. Dzieci naley dowie do placówek i orodków w godzinach ustalonych przez kadego zainteresowanego, indywidualnie dla poszczególnych osób oraz odebra z placówek i orodków mieszczcych si na terenie Gdaska i dowie do miejsca zamieszkania równie na terenie Gdaska. 3. Przedmiot umowy obejmuje take przewóz dzieci i młodziey na wyjazdy okazjonalne (udział w plenerowych imprezach rekreacyjne - sportowych, kulturalnych i innych). 16

17 4. Wykaz miejsc zamieszkania dzieci i młodziey stanowi załcznik nr l do niniejszej umowy. Szczegółowy plan lekcji dowoonych osób, przekazany zostanie przewonikowi po podpisaniu umowy. Zamawiajcy zastrzega, i ilo dowoonych osób moe ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca bdzie wiadczył usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie zasad okrelonych w aktach normatywnych właciwych organów Miasta Gdaska. 2 Wynagrodzenie Za realizacj przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, za Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5 lub/i 6* (*niepotrzebne skreli) Cena netto za 1 wozokm. złotych... % VAT... złotych Cena brutto za 1 wozokm... złotych (słownie:...) Zgodnie z wybrana tras (Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5 lub/i 6*) stanowic załcznik nr 1 do niniejszej umowy 3 Warunki płatnoci l. Wynagrodzenie wypłacane bdzie, w miesicznych ratach, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawc, po uprzednim zatwierdzeniu ewidencji przewozów, przez placówki owiatowe oraz opiekuczo wychowawcze i zdrowotne - z dokładnym wykazem km. 2. Polecenie przelewu na konto Wykonawcy kwot wynagrodzenia Zamawiajcy wyda kadorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 3. Wynagrodzenie przysługuje tylko za zrealizowane przewozy. 1. Do obowizków Wykonawcy naley: 4 Obowizki Wykonawcy 1) zrealizowanie umowy zgodnie z jej treci, 2) ubezpieczenie si od odpowiedzialnoci cywilnej za szkody oraz nastpstwa nieszczliwych wypadków zwizane z wykonywaniem umowy, 3) prowadzenie ewidencji przewozów, potwierdzanej raz w miesicu (z rozbiciem na poszczególne dni tygodnia) przez placówki i orodki, o których mowa w Załczniku nr 1 do niniejszej umowy 4) zapewnienie opieki przewoonym osobom niepełnosprawnym, 5) pomocy przewoonym osobom przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu z niego, 6) odpowiedniego oznakowania samochodu uywanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 7) zabezpieczenia przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych samochodu zastpczego, w przypadku awarii samochodu uywanego do realizacji zamówienia, 2. Przewonik ponosi pełn odpowiedzialno za szkody i nastpstwo nieszczliwych wypadków przewoonych pasaerów, o których mowa l. 17

18 Podzlecanie całoci lub czci przewozów objtych umow, wymaga pisemnej zgody Zamawiajcego, pod rygorem odstpienia od umowy z winy Wykonawcy. 6 Kary umowne 5 1. Wystpienie uchybie w jakoci wykonywanych usług, w szczególnoci niezrealizowania przewozów upowania Zamawiajcego do naliczenia kar umownych okrelonych w niniejszym paragrafie. 2. Za niezrealizowanie przewozu Wykonawcy nie przysługuje, zgodnie z 3 ust.3 wynagrodzenie. Ponadto za niezrealizowanie przewozu bd za niewłaciwe wykonanie usługi Wykonawca zobowizany bdzie do zapłaty na rzecz Zamawiajcego kary umownej w kwocie równej ilorazowi stawki za wozokm i iloci niewykonanych lub niewłaciwie wykonanych wozokm. 3. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia zastrzeenia do pomniejszonego wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia ich naliczenia. W tego rodzaju sytuacji strony obowizane s w terminie 3 dni od dnia wniesienia zastrzeenia uzgodni rzeczywisty stan wykonania umowy. 4. Zamawiajcy nie ma prawa do naliczania Wykonawcy kary umownej w przypadku wystpienia siły wyszej, jakichkolwiek okolicznoci niezalenych od Wykonawcy, które miały wpływ na wykonanie obowizków okrelonych w niniejszej umowie. 7 Spory Wszystkie spory wynikłe w zwizku z realizacj niniejszej umowy bd rozstrzygane przez Sd Powszechny właciwy dla siedziby Zamawiajcego. 8 Załczniki Integraln cz niniejszej umowy stanowi dokumenty: 1. wykaz przewoonych osób z rozbiciem na trasy 9 Postanowienia kocowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówieniach publicznych i Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany mniejszej umowy wymagaj formy pisemnej i zgody obu stron, pod rygorem niewanoci. 3. Umow sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu egz. otrzyma Zamawiajcy i Wykonawca ZAMAWIAJCY WYKONAWCA 18

19 19

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 22.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Badania marketingowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku. Postpowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09 Województwa Mazowieckiego ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach Lubartów, dnia 11 lipca 2008 r. Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów NIP 714-188-86-46 REGON 432725102 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pojemników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.developmentlomza.pl Łoma: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 14.000,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Gmina Rejowiec Fabryczny ul.lubelska 16 22-169 Rejowiec Fabryczny, tel./fax 082 5663-103 lub 082 5664-121,e-mail: www.rada@ug.rejowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 18.10.2006r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ON.AG.III/ZP/D 335 384/07 Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, faks (22) 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: j.rybak@mazovia.pl.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D T R A N S P O R T U M I E J S K I E G O W G D A Ń S K U

Z A R Z Ą D T R A N S P O R T U M I E J S K I E G O W G D A Ń S K U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na Świadczenie usług przewozowych osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gdańska w roku szkolnym 2010/2011 I. Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku; ul. Na Stoku

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 604, faks (22) 59 79 603, http://www.mazovia.pl, b.malinowski@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ZEAS 3410-1/11 Świerzowa Polska, dnia 20.06.2011 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości powyżej 14.000 euro Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 206.000,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni ul. witojaska 44, 81-393 Gdynia Znak sprawy: KO-32-2012 Gdynia, dnia 03 lipca 2012 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym. N/zn.: ATZ_12_NZU_2011_EL_4918_2011 (Prosimy powoła si na numer sprawy) Warszawa, dn.30-05-2011r Zapytanie o ofert (dla zamówie o wartoci szacunkowej nie przekraczajcej równowartoci kwoty 14.000 euro)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. I. Zamawiający.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. I. Zamawiający. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający. 55-081 Mietków tel. (071) 3168 176 fax. (071) 3168 176 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7-14 II Tryb udzielania zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ- WIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ- WIENIA Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Dostawa samochodu z napdem 4x4 - Ochrona orlika LIFE NAT/PL/000510 Znak sprawy: LIFE 08NAT/PL/000510 Zamawiajcy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa Wejmutka,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminakwidzyn.pl, zakładka Przetargi Kwidzyn: Dowóz uczniów z terenu Gminy Kwidzyn do placówek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego:

Adres strony internetowej zamawiaj cego: Szczecin: Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej dla pracowników oraz emerytów i rencistów Zamawiajcego i ich rodzin w Cieszynie obeskim w terminie 08-10.08.2014r Numer ogoszenia: 233590-2014; data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiszkowo.pl Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY INFORMACJA O ZAMÓWIENIU Zamówienie sektorowe w trybie art.132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo