Urządzenia peryferyjne 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenia peryferyjne 4"

Transkrypt

1 Urządzenia peryferyjne 4 Mysz Zasilacz Obudowa / Obudowa serwer Obudowy SCSI / IEEE Zewnętrzna obudowa na dyski IEEE 1394 / US Kieszeń na dysk Szyna do montażu Cooler / Wiatrak dapter US Cardus Kontroler PCI US Czytnik kart US

2 4 Urzºdzenia peryferyjne VLUE Mysz, trzy klawisze standard, PS2 Ergonomiczny kszta³t Po³ºczenie z komputerem PS2 Rozdzielczoœæ: 540 dpi Trzeci klawisz programowalny atwa w instalacji Obs³ugiwane systemy: Windows 98 SE / ME / NT / 2000 / XP VLUE Mysz, trzy przyciski, PS VLUE Mysz, dwa przyciski + rolka, PS2 Ergonomiczny kszta³t Po³ºczenie z komputerem PS2 Rozdzielczoœæ: 540 dpi Rolka u ywana jest do przesuwania obrazu bez koniecznoœci poruszania d³oniº Trzeci klawisz programowalny (rolka) atwa w instalacji Obs³ugiwane systemy: Windows 98 SE / ME / NT / 2000 / XP VLUE Mysz, dwa przyciski + rolka, PS VLUE Mysz, dwa przyciski + rolka, optyczna, PS2 Ergonomiczny kszta³t Po³ºczenie z komputerem PS2 Rozdzielczoœæ: 400 dpi Zaawansowana technologia optyki Rolka u ywana jest do przesuwania obrazu bez koniecznoœci poruszania d³oniº Trzeci klawisz programowalny (rolka) atwa w instalacji Mysz optyczna ma czytnik optyczny zamiast mechanizmu kulkowego. Ta opcja pozwala na pracê na ró nych powierzchniach bez obawy o zabrudzenie mechanizmu. Obs³ugiwane systemy: Windows 98 SE / ME / NT / 2000 / XP VLUE Mysz, dwa przyciski + rolka, optyczna, PS VLUE Mysz, dwa przyciski + rolka, bezprzewodowa, PS Ergonomiczny kszta³t, cyfrowa technologia czêstotliwoœci radiowej Po³ºczenie komputera z odbiornikiem PS2 Rozdzielczoœæ: 540 dpi Nie wymaga kontaktu wzrokowego z urzºdzeniem, obs³uguje w pe³nym zakresie 360 stopni utomatyczne wygaszanie myszy dla oszczêdnoœci energii Trzeci klawisz programowalny (rolka) atwa w instalacji VLUE Mysz, dwa przyciski + rolka, bezprzewodowa, PS2 Obs³ugiwane systemy: Windows 95 / 98 / 2000 / ME / NT / XP Czêstotliwoœæ: 27MHz (RF) Odleg³oœæ: 1.5m Dwie baterie Ni-MH w opakowaniu

3 Urzºdzenia peryferyjne 4 ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, PS2 Ergonomiczny kszta³t Po³ºczenie z komputerem PS2 Rozdzielczoœæ: 540 dpi Trzeci klawisz programowalny (rolka) atwa w instalacji, Plug & Play Obs³ugiwane systemy: Windows 95 / 98 / 2000 / ME / NT / XP ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, PS ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, optyczna, PS2 Ergonomiczny kszta³t Po³ºczenie z komputerem PS2 Rozdzielczoœæ: 400 dpi Zaawansowana technologia optyczna Trzeci klawisz programowalny (rolka) atwa w instalacji Obs³ugiwane systemy: Windows 95 / 98 / 2000 / ME / NT / XP ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, optyczna, PS ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, bezprzewodowa, PS2 Ergonomiczny kszta³t, cyfrowa technologia Obs³ugiwane systemy: Windows 95 / 98 / czêstotliwoœci radiowej 2000 / ME / NT / XP Nie wymaga kontaktu wzrokowego WskaŸniki na odbiorniku: nawiºzywanie z urzºdzeniem, obs³uguje w pe³nym zakresie po³ºczenia 360 stopni Czêstotliwoœæ: 27MHz (RF) Rozdzielczoœæ: 540 dpi Odleg³oœæ: 1.5m Po³ºczenie komputera z odbiornikiem PS2 Dwie baterie Ni-MH w opakowaniu utomatyczne wygaszanie myszy dla System ³adowania baterii na odbiorniku. oszczêdnoœci energii Podczas ³adowania baterii mysz mo e byæ Trzeci klawisz programowalny (rolka) wykorzystywana przy u yciu za³ºczonego atwa w instalacji, Plug & Play przewodu zasilajºcego ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, bezprzewodowa, PS ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, bezprzewodowa, optyczna, PS2 Ergonomiczny kszta³t, cyfrowa technologia czêstotliwoœci radiowej Po³ºczenie komputera z odbiornikiem PS2 Rozdzielczoœæ: 800 dpi Zaawansowana optyka Nie wymaga kontaktu wzrokowego z odbiornikiem, pracuje w pe³nym zakresie 360 stopni Trzeci klawisz programowalny (rolka) atwa w instalacji, Plug & Play Obs³ugiwane systemy: Windows 95 / 98 / 2000 / ME / NT / XP Czêstotliwoœæ: 27Mhz (RF) Odleg³oœæ: 1.5m ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, bezprzewodowa, optyczna, PS ktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji 4.03

4 4 Urzºdzenia peryferyjne VLUE Listwa zasilajºca 3/6 C Listwa zasilajºca 3/6 w plastikowej obudowie Listwa 6 ma wbudowany system zabezpieczajºcy przed dzieæmi Wygodne w u yciu wtyczki Kolor: bia³y Dlugoœciach: 1,4m VLUE Listwa zasilajºca 3 VLUE Listwa zasilajºca 6 VLUE Listwa zasilajºca 6 z w³ºcznikiem C ROLINE 6 wyjœæ przed³u acz 6 C wyjœæ, z zaœlepkami bezpieczeñstwa 5 standardowych wejœæ oraz 1 wejœcie dla wiêkszych wtyczek D³ugoœæ: 1,8 m Zabezpieczenie oraz filtr ha³asu EMI/RFI ( ) 10 przestawny obieg przerwania Funkcja Master/Slave ( ) Pod³ºcz wtyczkê g³ównego urzºdzenia do wejœcia Master na przyk³ad komputer, do wejœæ Slave nale y pod³ºczyæ pozosta³e urzºdzenia typu drukarka, skaner itp. Jeœli prze³ºczymy zasilanie do g³ównego gniazda, pozosta³e bêdº zasilanie automatycznie i vice-versa. ROLNIE zasilacz 6 wyjœæ ROLNIE zasilacz 6 wyjœæ, z zabezpieczeniem spadków napiêæ ROLNIE zasilacz 6 wyjœæ, Master-Slave VLUE Zasilacz TX øród³o energii dla p³yt g³ównych nowej generacji Obs³uguje p³yty TX pod P4 Obs³uguje PFC Wyjœcia 300W 350W 420W 550W + 3.3V V V V V V Wtyczka (FDD / HDD) Wtyczka (FDD / HDD) Wtyczka do p³yty g³ównej ka dy 1x 20pin / 1x 6pin / 1x 4pin 12V 4.04 VLUE Zasilacz P4, TX, CE, PFC, 300W VLUE Zasilacz P4, TX, CE, PFC, TÜV, 350W VLUE Zasilacz P4, TX, CE, PFC, TÜV, 420W VLUE Zasilacz P4, TX, CE, PFC, 550W

5 Urzºdzenia peryferyjne 4 ROLINE Zasilacz TX 300W, 450W Jakoœæ øród³o energii dla p³yt g³ównych nowej generacji Obs³uguje p³utytx pod P4 1 przewód zasilajºcy 220V Posiada atest TÜV Wyjœcia: 300W 450W + 3.3V V V V V V wtyczki (FDD, HD) wtyczka (FDD,HD) 2 2 Wtyczka do p³yty g³ównej 1+1* 1 + 1* *wtyczka do p³yt wieloprocesorowych ROLINE Zasilacz P4, TX, CE, PFC, TÜV, C, 300W ROLINE Zasilacz P4, TX, CE, PFC, TÜV, C, 450W VLUE Obudowa Funkcjonalna MIDI-Tower Przyciski na obudowie: w³ºcznik, reset i dwie diody LED (Zasilanie / Dysk) Obudowa ³atwo siê demontuje dziêki zdejmowanym bocznym œciankom VLUE Obudowa P4, TX, CE, PFC, TÜV, C, 350W VLUE Obudowa P4, TX, CE, PFC, TÜV, C, 350W Gniazda na bocznej œciance: 2x US oraz 2x udio 4x x 3.5 Zasilacz w zestawie VLUE Obudowa na serwer do monta u w stela u 19 4U Mocna konstrukcja stworzona dla otoczenia przemys³owego Obs³uguje p³yty g³ówne TX / aby T Zatrzaski chroniºce karty przez wibracjami Przednie drzwi zamykane dla ochrony przed kurzem i dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa Doskona³y mechanizm redukcji wstrzºsów, odporny na kurz i wilgoæ Wnêki: 3x 5.25, 1x 3.5 oraz 1x ukryta 3.5 1x 12cm wiatrak na ³o yskach z wymiennym filtrem powietrza Wymiary (SxGxW): 482.6x500x177mm VLUE 19 4U Stela przemys³owy na serwer Prowadnice teleskopowe ktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji 4.05

6 4 Urzºdzenia peryferyjne Obudowy LVD SCSI III 3.5 i 5.25 Ten zakres obudów SCSI pozwala na prawie ka dº kombinacjê urzºdzeñ SCSI III z koñcówkami 68 pole Mo esz wybraæ pomiêdzy obudowº 3.5 z jednº kieszeniº lub 4 ró nymi obudowami 5.25 z 1/2/4/8 kieszeniami Dyski 3.5 mogº byæ instalowane we wnêce 5.25 u ywajºc adaptera ( ) Max. szybkoœæ transferu: 320 Myte/s Doskona³y stosunek ceny do jakoœci Przewód zasilajºcy musi byæ zamówiony osobno ( ) Obudowa, 1x zewn. kabel LVD SCSI III 68pole M M, 1x wew. kabel LVD SCSI III Dane techniczne: 1x 3.5 1x x x x 5.25 Zasilanie: 50W 50W 80W 250W 300W SCSI III 68pol. F: ID (Il.): Wiatrak (Il.): Obudowa LVD SCSI III 1x 3.5, D68 mini Obudowa LVD SCSI III 1x 5.25, D68 mini Obudowa LVD SCSI III 2x 5.25, D68 mini Obudowa LVD SCSI III 4x 5.25, D68 mini Obudowa LVD SCSI III 8x 5.25, D68 mini Zewn. obudowa na HDD 3.5 i 5.25 IDE IEEE 1394 IEEE 1394 Szybkie po³ºczenie z komputerem Obs³uguje wszystkie dyski twarde 3.5 / 5.25 EIDE oraz napêdy CD- / DVD Wewnêtrzny kontroler IEEE 1394 Plug & Play Obudowa: metalowa Obs³ugiwane systemy: Win 98 / 2000 / ME / XP oraz Mac OS (> 9.0) Obudowa, instrukcja, przewód IEEE 1394 Dane techniczne: 2x 3.5 2x x 5.25 Zasilanie: 80W 80W 250W IEEE 1394: 2x 6pin 2x 6pin 2x 6pin Wiatrak: Wymiary(SxGxW): 130x255x165mm 180x345x165mm 180x345x255mm 4.06 Zewn. obudowa dysku, 2x 3.5 IDE / IEEE 1394 Zewn. obudowa dysku, 2x 5.25 IDE / IEEE 1394 Zewn. obudowa dysku, 4x 5.25 IDE / IEEE

7 Urzºdzenia peryferyjne 4 VLUE zewnêtrzna obudowa na dysk 2.5, US2.0 Zmienia dysk 2.5 w przenoœne urzºdzenie plug & play US 2.0 Funkcjonalna i nowoczesna stylizacja Obs³uguje wszystkie prêdkoœci US EHCI 480 Mbps US 2.0 Hi-Speed Zaawansowany system przeciwwstrzºsowy zaprojektowany, aby lepiej chroniæ Twój dysk przed uszkodzeniem VLUE Zewnêtrzna obudowa na 2.5 HDD, US2.0 Zasilany przez gniazdo US lub przez PS2 Zamykanie nie wymaga œrubek Zewnêtrzna obudowa, Instrukcja, Sterowniki, Przewód US 2.0 Kabel ze z³ºczkº PS Zewn. Obudowy na dyski twarde, luminiowe Dla 2.5 Dysków IDE Pod³ºczenie przez US 2.0 lub US 2.0 i IEEE1394 Nowoczesne i funkcjonalne aluminiowe obudowy Obs³uguje: Win98SE/ ME / 2000 / XP Wymiary: 139x77x23mm : Obudowa na dysk, sterowniki, Instrukcja obs³ugi, Przewód US (wersja Y dla danych i zasilania).. Zasilanie przez port US : Obudowa na dysk, sterowniki, Instrukcja obs³ugi, Przewód US (wersja Y dla danych i zasilania).. Zasilanie przez port US lub Firewire. Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 2,5, US2.0 Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 2,5, US2.0 + Firewire VLUE zewnêtrzna obudowa na dysk 3.5, US2.0 Zmienia dysk 3.5 w przenoœne urzºdzenie plug & play US 2.0 Funkcjonalna i nowoczesna stylizacja Obs³uguje wszystkie prêdkoœci US EHCI 480 Mbps US 2.0 Hi-Speed Zaawansowany system przeciwwstrzºsowy zaprojektowany, aby lepiej chroniæ Twój dysk przed uszkodzeniem Zewnêtrzne zasilanie oraz wentylator zapewniajº dyskowi komfortowº pracê Zamykanie nie wymaga œrubek Obudowa, Instrukcja, Sterowniki, Kabel US 2.0, zasilacz VLUE Zewnêtrzna obudowa na 3.5 HDD, US Zewn. Obudowy na dyski twarde, luminiowe Dla 3.5 Dysków IDE Pod³ºczenie przez US 2.0 lub US 2.0 i IEEE1394 Nowoczesne i funkcjonalne aluminiowe obudowy Obs³uguje: Win98SE/ ME / 2000 / XP Wymiary: 224x133x38mm : Obudowa na dysk, sterowniki, Instrukcja obs³ugi, Przewód US (wersja Y dla danych i zasilania). Zasilanie przez port US : Obudowa na dysk, sterowniki, Instrukcja obs³ugi, Przewód US (wersja Y dla danych i zasilania). Zasilanie przez port US lub Firewire. Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 3,5, US2.0 Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 3,5, US2.0 + Firewire ktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji 4.07

8 4 Urzºdzenia peryferyjne VLUE zewnêtrzna obudowa na dysk 5.25, US2.0 Zmienia dysk 2.5 w przenoœne urzºdzenie plug & play US 2.0 Funkcjonalna i nowoczesna stylizacja Obs³uguje wszystkie prêdkoœci US EHCI 480 Mbps US 2.0 Hi-Speed Zaawansowany system przeciwwstrzºsowy zaprojektowany, aby lepiej chroniæ Twój dysk przed uszkodzeniem Obudowa, Instrukcja, Sterowniki, Kabel US 2.0, zasilacz, przewód zasilajºcy VLUE Zewnêtrzna obudowa na 5.25 HDD, US Zewn. Obudowy na dyski twarde, luminiowe Dla 5.25 Dysków IDE Pod³ºczenie przez US 2.0 lub US 2.0 i IEEE1394 Nowoczesne i funkcjonalne aluminiowe obudowy Obs³uguje: Win98SE/ ME / 2000 / XP Wymiary: 224x133x38mm : Obudowa na dysk, sterowniki, Instrukcja obs³ugi, Przewód US (wersja Y dla danych i zasilania).. Zasilanie przez port US : Obudowa na dysk, sterowniki, Instrukcja obs³ugi, Przewód US (wersja Y dla danych i zasilania). Zasilanie przez port US lub Firewire. Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 5,25, US2.0 Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 5,25, US2.0 + Firewire VLUE Zewnêtrzna obudowa na dysk 3.5, US2.0 + IEEE1394a Zmienia dysk 3.5 w przenoœne urzºdzenie plug & play US 2.0 Funkcjonalna i nowoczesna stylizacja Zaawansowany system przeciwwstrzºsowy zaprojektowany, aby lepiej chroniæ Twój dysk przed uszkodzeniem Zewnêtrzny zasilacz i wewnêtrzny wentylator zapewniajº dyskowi komfortowº pracê Zamykanie nie wymaga œrubek Obudowa, Instrukcja, Sterowniki, Kabel US 2.0, Kabel Fire Wire, zasilacz VLUE Zewnêtrzna obudowa na 3.5 HDD, US2.0 + IEEE1394a VLUE Zewnêtrzna obudowa na dysk 5.25, US2.0 + IEEE1394a Zmienia dysk 5.25 w przenoœne urzºdzenie plug & play US 2.0 Funkcjonalna i nowoczesna stylizacja Zaawansowany system przeciwwstrzºsowy zaprojektowany, aby lepiej chroniæ Twój dysk przed uszkodzeniem Zewnêtrzny zasilacz i wewnêtrzny wentylator zapewniajº dyskowi komfortowº pracê Obudowa, Instrukcja, Sterowniki, Kabel US 2.0, Kabel Fire Wire, zasilacz, przewód zasilajºcy 4.08 VLUE Zewnêtrzna obudowa na 5.25 HDD, US2.0 + IEEE1394a

9 Urzºdzenia peryferyjne 4 VLUE Zewnêtrzna obudowa na dysk 2.5 Metalowa US 2.0 Obs³uguje wszystkie dyski 2.5 EIDE/T (max. wysokoœæ: 10mm) Nowoczesna stylizacja, metalowa obudowa US 2.0 Typ Zasilanie z gniazda atwa w instalacji, Plug & Play Obs³uguje Windows 98 SE / ME / 2000 / XP / Mac OS (> 8.6) Obudowa, instrukcja, p³yta ze sterownikami, kabel US 2.0 Typ - Dane techniczne: Zewn.: Wew.: Wymiary: Obudowa: US 2.0 Type 40pin IDC F 137x75x14mm metalowa VLUE Zewnêtrzna metalowa obudowa na 2.5 HDD, US Zewn. Obudowy na dyski twarde, luminiowe Dla 3.5 Dysków IDE lub S-T Pod³ºczenie przez S-T Nowoczesne i funkcjonalne aluminiowe obudowy Obs³uguje: Win98SE/ ME / 2000 / XP Obudowa na dysk, sterowniki, Instrukcja obs³ugi Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 3.5, ST IDE Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 3.5, ST ST SSI zewnêtrzna obudowa na dysk 3.5 MPD, US 2.0 Funkcjonalna i nowoczesna stylizacja Zmienia dysk 3.5 w przenoœne urzºdzenie plug & play US 2.0 Diody LED na przednim panelu Zewnêtrzne zasilanie oraz wentylator zapewniajº dyskowi komfortowº pracê Obudowa, Instrukcja, Sterowniki, Kabel US 2.0, zasilacz SSI Zewnêtrzna obudowa HDD 3.5 MPD, US VLUE Kieszeñ na dysk 5.25 Do wszystkich dysków 3.5 T które sº instalowane we wnêce 5.25 Obudowa plastikowa Wbudowany wentylator Dostêpne w zestawie (rama + kieszeñ) lub oddzielnie VLUE 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), Zestaw VLUE 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), rama VLUE 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), podajnik ktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji 4.09

10 4 Urzºdzenia peryferyjne SSI Kieszeñ na dysk 5.25, T 100/133 Do wszystkich dysków 3.5 U-DM/T 100/133 które instalowane sº we wnêce 5.25 Metalowa obudowa Zewnêtrzna rama wyposa ona jest w wentylator Kieszeñ jest zamykana na klucz SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), Zestaw SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), Zestaw szary czarny SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), podajnik metaliczny SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), podajnik SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), podajnik Dostêpne w zestawie (rama + kieszeñ) lub oddzielnie Interfejs: U-DM/T 133 Z³ºcze wewnêtrzne: 40pin IDC F Wyjœcie zewnêtrzne: 40pin IDC M Dostêpne w kolorach: szary i czarny szary czarny SSI Kieszeñ na dysk 5.25, S-T Do wszystkich dysków 3.5 S-T do zabudowy we wnêce 5.25 Rama i kieszeñ w stabilnej metalowej obudowie Wentylator wbudowany z ty³u obudowy zapobiega przegrzaniu siê dysku Kieszeñ jest zamykana na klucz SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (S-T), Zestaw szary SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (S-T), Zestaw czarny SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (S-T), rama metaliczny SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (S-T), podajnik szary SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (S-T), podajnik czarny Dostêpne w zestawie (5.25 -rama + obudowa) bºdÿ oddzielnie Interfejs: S-T Wewnêtrzne gniazdo: 7pin S-T M Zewnêtrzne gniazdo: 7pin S-T F Dostêpne w kolorach: szary i czarny SSI Kieszeñ na dysk 5.25, S-T / T Korzystaj w pe³ni z zalet, jakie oferuje standard Serial T, jednoczenie nie rezygnujºc z dotychczasowego dysku twardego IDE/T, dziêki tej kieszeni jest to mo liwe. Do wszystkich dysków 3.5 IDE / T133 do zabudowy we wnêce 5.25 Ze zmianº koñcówek do przesy³u danych: wewnêtrzna koñcówka do dysku IDE / T, zewnêtrzna do S-T Rama i kieszeñ w stabilnej metalowej obudowie SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 133/S-T), Zestaw SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 133/S-T), rama SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 133/S-T), podajnik Wentylator wbudowany z ty³u obudowy zapobiega przegrzaniu siê dysku Kieszeñ jest zamykana na klucz Dostêpne w zestawie (5.25 -rama + obudowa) bºdÿ oddzielnie Interfejs: S-T / T 133 Z³ºcze wewnêtrzne: 40pin IDC F Gniazdo zewnêtrzne: 7pin S-T F Dostêpne w kolorze szarym

11 Urzºdzenia peryferyjne 4 Przenoœna kieszeñ 5.25 LVD Ultra 320 Quality Do wszystkich dysków LVD 3.5 SCSI zamontowanych we wnêce 5.25 Max. przep³yw danych 320Myte/s Wersja metalowa Rama ma wbudowany wentylator Zamykana Dostêpne w zestawie (rama + kieszeñ) bºdÿ indywidualnie Dostêpne w dwóch wersjach: z wyœwietlaczem lub bez Part-No. HDD-Connector Controller-Connector /.4076/.4077 LVD 320, 68pin M LVD 320, 68pin F /.4176/.4177 LVD 320, 68pin M LVD 320, 68pin F SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (SCSI LVD320), Zestaw SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (SCSI LVD320), rama SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (SCSI LVD320), podajnik SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (SCSI LVD320), Zestaw, ID-wyœwietlacz SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (SCSI LVD320), rama, ID-wyœwietlacz SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (SCSI LVD320), podajnik, ID-wyœwietlacz Szyna do monta u Floppy Do instalacji dysku twardego 3.5 we wnêce 5.25 Do wszystkich rodzajów obudów Mocna obudowa z S Œrubki do monta u za³ºczone Szyna do monta u Floppy Ta przejœciówka umo liwia instalacjê dysku 2.5 we wnêce 3.5 P³ytka jest przejœciówkº pomiêdzy IDC 40 pole HD a dyskiem 2.5 Przejœciówka Zawartoœæ : 2 szyny monta owe, œrubki i p³ytka zasilajºca z gniazdem 44 pole IDC, wtyczkº 40 pole IDC oraz wtyczkº zasilajºca 5.25 Przejœciówka 3.5 do 2.5 dapter do monta u HDD Cooler dysku twardego Zbyt du a temperatura dysku mo e powodowaæ b³êdy, z tym wentylatorem dysku twardego z ³atwoœciº mo esz uniknºæ takiej sytuacji. P³aska budowa urzºdzenia Zasilanie z obudowy komputera atwy w instalacji Cooler dysku twardego ktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji 4.11

12 4 Urzºdzenia peryferyjne VLUE Wiatrak do dysku twardego 3,5, luminiowy Zapobiega przegrzaniu siê dysku 3.5 Do monta u razem z dyskiem twardym we wnêce 5.25 ( ) Dwa ³o yskowe wiatraki odpowiednio dostarczajº powietrza 28/24 cfm Zasilanie: zasilacz w obudowie Informacja: Mo e zajmowaæ innº wnêkê 3.5 ( ) VLUE Wiatrak do dysku twardego 3,5 Wiatrak do dysku twardego 3,5, luminiowy Wiatrak do dysku z zaœlepkº 5.25 Niezbêdny do bezpoœredniego ch³odzenia dysku twardego Zasilanie: zasilacz komputera Do zabudowy we wnêce wbudowane wentylatory w zaœlepce, 2 adaptery do monta u dysku twardego oraz œrubki Wiatrak do dysku w zaœlepce VLUE wiatrak do twardego dysku Zapobiega przegrzewaniu siê dysków 3.5 Dwa okrºg³e, wbudowane wiatraki dostarczajº 24/28 cfm powietrza Zasilanie przez 5.25 wtyczkê typu Y Jako kolejne wype³nienie wejœcia typu 3.5 w komputerze VLUE wiatrak do twardego dysku Wiatrak do monta u z ty³u obudowy Zbyt du a temperatura Twojego komputera mo e spowodowaæ zniszczenie jego podzespo³ów Wentylator wyciºga ciep³e powietrze z wewnºtrz obudowy i wydmuchuje je przez kratkê we wnêce PCI Wykorzystuje wolne miejsce z ty³u obudowy Zasilanie: zasilacz w obudowie Dane techniczne: Typ: D³ugoœæ u ycia: Wymiary(DxSxW): wiatrak osiowy, szybkoœæ 2800 RPM, g³oœnoœæ 26 d, 12 V DC, 1.8W, 150m ok godzin 110x120x28mm 4.12 Wiatrak do monta u z ty³u obudowy

13 Urzºdzenia peryferyjne 4 VLUE US 2.0 PCI dapter, 2+1/4+1 portów Karta 2+1 US 2.0 PCI Host dapter dostarcza 3 porty US 2.0 Karta 4+1 US 2.0 PCI Host dapter dostarcza 5 portów US 2.0 Dostarcza 3/5 portów US do pod³ºczenia jakiegokolwiek urzºdzenia US lub Hub a Zintegrowany odbiornik/nadajnik US obu prêdkoœci VLUE dapter US 2.0 PCI, 2+1 porty VLUE dapter US 2.0 PCI, 4+1 portów Obs³uguje Hot-Swap oraz Wake up Obs³uguje klawiaturê i mysz Obs³uguje: Windows 98 SE / ME / 2000 / XP dapter, sterowniki, instrukcja ROLINE US 2.0 PCI dapter, 2+1/4+1 portów Karta 2+1 US 2.0 PCI Host dapter dostarcza 3 porty US 2.0 Karta 4+1 US 2.0 PCI Host dapter dostarcza 5 portów US 2.0 Dostarcza 3/5 portów US do pod³ºczenia jakiegokolwiek urzºdzenia US lub Hub a Zintegrowany odbiornik/nadajnik US obu prêdkoœci ROLINE US 2.0 PCI dapter, 2+1 porty ROLINE US 2.0 PCI dapter, 4+1 portów Obs³uguje Hot-Swap oraz Wake up Obs³uguje klawiaturê i mysz Obs³uguje: Windows 98 SE / ME / 2000 / XP dapter, sterowniki, instrukcja VLUE dapter US 2.0 Cardus, 2 Porty 2 Portowy adapter US 2.0, który dostarcza dodatkowe gniazda US (Cardus Universal Serial us (US) 2.0) Urzºdzenia typu Full-speed lub Low-speed sº obs³ugiwane Dodatkowe dwa gniazda US dla Twojego notebooka Funkcja Hot-Swap pozwala na pod³ºczenie/od³ºczenie urzºdzenia US bez koniecznoœci wy³ºczenia systemu 32-bit Cardus Typ II Plug-and Play Obs³uguje Windows 98 SE, ME, 2000 dapter, sterowniki, instrukcja VLUE dapter US 2.0 Cardus, 2 porty ROLINE Kontroler US 2.0 Cardus Dostarcza dwa dodatkowe porty US Typ Female Obs³uguje 32 it Cardus Typ II W pe³ni kompatybilne z US 1.1 Porty bezpoœrednio na karcie utomatyczne prze³ºczanie na szybszº prêdkoœæ utomatyczne wykrywanie systemu operacyjnego Obs³ugiwane systemy: Windows 2000, XP dapter Cardus, Instrukcja ROLINE US 2.0 dapter Cardus, 2 porty ktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji 4.13

14 4 Urzºdzenia peryferyjne ROLINE Kontroler PCI IEEE1394a/b 3 Porty Trzy porty 6pin 400Mbps FireWire / IEEE1394a ( ) Trzy porty 9pin 800Mbps FireWire / IEEE1394b ( ) Kompletnie kompatybilny z produktami FireWire IEEE1394 Zintegrowane gniazdo zasilajºce, dostarczajºce dodatkowe zasilanie do urzºdzeñ zewnêtrznych 32 it PCI Obs³uguje Windows 98 SE, ME, 2000, XP dapter, sterowniki, instrukcja ROLINE IEEE 1394a PCI dapter, 3 porty ROLINE IEEE 1394b PCI dapter, 3 porty ROLINE Kontroler FireWire IEEE 1394a/b Cardus 2 porty FireWire IEEE 1394 mogº byæ u yte do pod³ºczenia urzºdzeñ audio-/wideo Max. transfer: a do 400Mbit/s utomatyczne prze³ºczanie na szybszº prêdkoœæ Szyna systemowa 32 it Cardus( PCMCI 32-bit) ROLINE IEEE1394a Cardus dapter, 2 porty ROLINE IEEE1394b Cardus dapter, 3 porty Systemy operacyjne: Windows 98 / 98SE / ME / 2000 dapter, sterowniki, instrukcja ROLINE Kombo kontroler PCI 3+1 US 2.0, 2+1 FireWire Trzy porty (3) 6-pin 400Mbps FireWire / IEEE 1394 (2-zewn. & 1-wewn) Obs³uguje IEEE , P1394a OCHI Trzy porty (3) 480Mbps Hi-Speed US 2.0 (3-zewn.) Obs³uguje US 2.0 EHCI, US 1.x OHCI Zgodny ze specyfikacjº PCI v.2.2 ROLINE Combo PCI dapter 3+1 US 2.0, 2+1 IEEE1394a Systemy operacyjne: Windows 98SE / ME / 2000 / XP oraz platforma Windows OS dapter, sterowniki, instrukcja ROLINE US 2.0 (2+1)/ Fire Wire800 (2+1) Combo PCI dapter Funkcjonuje z PCI Plug&Play b (FireWire 800) interfejs: - Obs³uguje IEEE P1394 oraz 1394a-2000 a tak e standardy - Obs³uguje transfer danych 100, 200, 400 oraz 800 Mbps - Pracuje z ró nymi typami 1394b (FireWire 800) oraz 1394a (FireWIre) urzºdzeniami w³ºczajºc w to przenoœny dysk, DV kamera, digital kamara, CD-RWs, DVD-ROM oraz inne audio/video urzºdzenia US US interfejs Pracuje z US specyfikacjº wstecz Obs³uguje prêdkoœæ (480Mbps), pe³na prêd koœæ (12Mbps) niska prêdkoœæ (1,5Mbps), przekaz danych dla wielu i jednoczesnych operacji US 2.0/1.1 - Pracuje z ró nymi urzºdzeniami US w³ºczajºc huby, PC video kamera, drukarki skanery, CD-R/Ws, DVD-ROMs, czytniki kart pamiêci, urzºdzenia przenoœne, digital kamery i inne. Obs³uguje WIN 98SE/ME/2000/XP ROLINE US 2.0 (2+1)/Firewire800 (2+1) Combo PC adapter VLUE Karta PC Cardus 2x RS Kompatybilny Cardus Prosty I ³atwy sposób na pod³ºczenie ºz do dwóch urzºdzeñ szeregowych do Twojego Notebook a VLUE Karta PC Cardus, 2x RS232 Standardowo obs³ugiwane przez system Windows

15 Urzºdzenia peryferyjne 4 VLUE S-T PCI Kontroler Funkcjonuje z szeregowym T 1.0, korekta 2.0, Funkcjonuje PCI IDE kontrolerem, korekta 1.0 Dwa oddzielne kana³y szeregowe T do obs³ug dwóch niezale nych szeregowych urzºdzeñ Przekaz danych do 150 M/sec Obs³uguje twarde dyski wiêksze od 137 G VLUE S-T PCI kontroler VLUE S-T PCI Kontroler, wew. + zew. (zasilacz) Obs³uguje Win9x, ME, NT4, 2000, XP dapter, driver, instrukcja, kabel szeregowy T 0,5m ROLINE S-T kontroler Funkcjonuje ze specyfikacjº szeregowa T, wstecz 1.0 oraz 32-bit Cardus (PC Karta Typ II) Obs³uguje przekaz danych do 150M/s Dwa porty szeregowe T o du ej prêdkoœci, do wielu pod³ºczeñ 256 FIFO dla ka dego kana³u, do odczytu i zapisu Posiada urzºdzenie do odczytu nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu Pracuje z dyskami typu Serial T dapter, driver, instrukcja ROLINE S-T Kontroler CRDUS, 2 portowy ROLINE S-T PCI Kontroler VLUE Kontroler równoleg³y PCI ECP Karta kontroler równoleg³y EPP / ECP Karta PCI us 32 it Dzielenie przerwañ LPT 1 LPT3 bêdº automatycznie zainstalowane ze sterownikami Gniazda: 1x D-SU 25pole F i ( ) 1x D-SU 25pole F Modu³: EPP / ECP z mostkiem PCI Systemy operacyjne: Windows 95 / 98 / NT / 2000 / ME oraz XP Kontroler, instrukcja i p³yta ze sterownikami VLUE 1P-dapter równoleg³y PCI ECP VLUE 2P-dapter równoleg³y PCI ECP VLUE Kontroler RS232 PCI 32 it Standardowa karta RS232 Karta PCI us 32 it Dzielenie przerwañ COM1 COM 256 bêdº automatycznie zainstalowane ze sterownikami Gniazda: 1x/2x D-SU 9pole M Pamiêæ buforowa 16yte Modu³: 16C550 z mostem PCI Systemy operacyjne: Windows 95 / 98 / NT / 2000 i XP Kontroler, instrukcja i p³yta ze sterownikami VLUE 1S-RS232 Karta PCI, 1x D-SU 9, 16C VLUE 2S-RS232 Karta PCI, 16C550, 2x D-SU ktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji 4.15

16 4 Urzºdzenia peryferyjne VLUE Kontroler 2S/1P EPP / ECP PCI 32 it 2x RS232- oraz dwa dwukierunkowe interfejsy równoleg³e Karta PCI us 32 it Dzielenie przerwañ COM1-COM8 oraz LPT1-LPT3 bêdº automatycznie zainstalowane ze sterownikami Gniazda: Równoleg³e: 1x D-SU 25pole F, Szeregowe: 1x 9pole D-SU M oraz 1x 25pole D-SU M VLUE 2S/1P dapter PCI Modu³: Szeregowy 16C550/ Równoleg³y EPP/ ECP z mostkiem PCI Systemy operacyjne: WIN 95 / 98 / NT / 2000 / ME / XP oraz Linux Produkt podobny do pokazanego na zdjêciu Karta 2S/1P PCI, Instrukcja i p³yta ze sterownikami VLUE US 2.0, 12-w-1 Czytnik kart Pracuje z ró nymi rodzajami kart: CompactFlash I, II, Micro Drive, Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, SecureDigital (SD), Mini SD, MultiMedia- Card (MMC), RS_MMC und SmartMedia Nie wymaga dodatkowego zasilania, zasilanie przez port US Po³ºczenie z komputerem przez port US 2.0 Do instalacji we wnêce 5.25 Obs³uguje Windows 98 SE / ME / 2000 / XP lub MC OS (> 8.6) Czytnik kart, sterowniki, instrukcja, kabel US VLUE US 2.0, 12-w-1 Czytnik kart, wewn ROLINE US 2.0, 8-w-1 Czytnik kart US, zewnêtrzny Czytnik kart do dostêpnych rodzajów kart pamiêci Dzia³a z Compact Flash Typ I, II, IM Microdrive, SmartMedia, Memory Stick, Memory Stick PRO (MS PRO), SecureDigital (SD), MultiMediaCard (MMS) Po³ºczenie z komputerem przez port US 2.0 Prosta instalacja z Kreatorem Instalacji Zasilanie przez port US komputera Elegancka i kompaktowa obudowa z antracytu Obs³uguje: Windows 98 SE / ME / 2000 / XP lub MC OS 10.x Wymiary (WxSxG): 15x105x55mm Czytnik kart, P³yta ze sterownikami, Instrukcja obs³ugi, kabel US ROLINE US 2.0, 8-w-1 Czytnik kart US, zewnêtrzny ROLINE US 2.0, 7-w-1 Czytnik kart + 3 porty US 2.0 Hub, zewn. Inteligentne po³ºczenie czytnika kart 7-w-1 oraz 3-portowego Huba US 2.0 Pracuje z ró nymi rodzajami kart: CompactFlash, IM Microdrive, SmartMedia, SecureDigital, Multi- Media Cards, Mamory Sticks oraz Memory Sticks Pro ROLINE US 2.0, 7-w-1 Czytnik kart + 3 porty US 2.0 Hub, zewn. Dodatkowe 3 porty US 2.0, do pod³ºczenia urzºdzeñ zewnêtrznych Nie wymaga dodatkowego zasilania, zasilanie przez port US Systemy operacyjne: Windows 98SE / ME / 2000 / XP oraz MC OS (>9.0) VLUE US 2.0, 7-w-1 Czytnik kart US, zewnêtrzny 4.16 Pracuje z ró nymi rodzajami kart: CompactFlash, IM Microdrive, SmartMedia, MultiMedia Cards, SD Cards, oraz Memory Stick Pro Nie wymaga dodatkowego zasilania, zasilanie przez port US Po³ºczenie z komputerem przez port US 2.0 VLUE US 2.0, 7-w-1 Czytnik kart, zewn. Obs³uguje Windows 98 SE / ME / 2000 / XP lub MC OS (> 8.6) Czytnik kart, sterowniki, instrukcja, kabel US

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa

Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa Lp. Nazwa artykułu Model/typ/nazwa Ilość 1. kabel USB 2.0 typu A-B 3.0 m 1 2. kabel USB 2.0 typu A-B 5.0 m 1 3. kabel USB 2.0 typu A-A 3.0 m 1 4. Kabel

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

1. Skaner dokumentów (1 szt.)

1. Skaner dokumentów (1 szt.) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.341-16/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych Kody CPV: 30237200-1 (Akcesoria komputerowe); 30237100-0 (Części komputerów);

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. semestr 1 klasa 2

Podsumowanie. semestr 1 klasa 2 Podsumowanie semestr 1 klasa 2 Interfejsy sprzętowe komputera: interfejsy wewnętrzne (IDE, EIDE, SCSI, Serial ATA) interfejsy zewnętrzne (RS-232, PS/2, FireWire, esata, USB, Ethernet) IDE (wewnętrzny,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: CIOR2/30/10 Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: CIOR2/30/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: CIOR2/30/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa jednorazowa Pamięci notebook Obsługiwane urządzenie Opis ilość Dell D820 1GB, (PC2-5300) w jednym module 3 Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Przełączniki 2. Przełączniki, Kable... 2.02-2.03. Ręczny przełącznik KVM... 2.04. Automatyczny przełącznik KVM... 2.05-2.12

Przełączniki 2. Przełączniki, Kable... 2.02-2.03. Ręczny przełącznik KVM... 2.04. Automatyczny przełącznik KVM... 2.05-2.12 Przełączniki 2 Przełączniki, Kable....... 2.02-2.03 Ręczny przełącznik KVM....... 2.04 Automatyczny przełącznik KVM......... 2.05-2.12 Przełącznik 19'' LCD KVM.. 2.13-2.14 Przełączniki KVM DVI..........

Bardziej szczegółowo

Kable komputerowe / łączniki / adaptery

Kable komputerowe / łączniki / adaptery Kable komputerowe / łączniki / adaptery 3 Kable komputerowe...... 3.02-3.03 Kable Fire Wire............... 3.04 Kable US.................... 3.05 Link Kable................... 3.06 Kable do klawiatury...........

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

GIGABYTE GA-G31M-ES2L VGA CH8 GBLAN SATAII MATX

GIGABYTE GA-G31M-ES2L VGA CH8 GBLAN SATAII MATX GIGABYTE GA-G31M-ES2L VGA CH8 GBLAN SATAII MATX Gniazdo procesora Typ procesora LGA775 Intel Celeron Intel Pentium D Intel Pentium Extreme Edition Intel Pentium 4 Intel Pentium 4 Extreme Edition Intel

Bardziej szczegółowo

1. Skaner dokumentów (1 szt.)

1. Skaner dokumentów (1 szt.) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.341-20/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych Kody CPV: 30237200-1 (Akcesoria komputerowe); 30237100-0 (Części komputerów);

Bardziej szczegółowo

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu Zakres I Czytnik kodów kreskowych 1 Typ czytnika - ręczny - ręczny 2 Źródło światła - dioda laserowa - dioda laserowa 3 Szybkość skanowania - min. 100 skanów na sekundę -. skanów na sekundę 4 Kontrast

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli:

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli: Nr sprawy PS.3431.26/10 Załącznik nr 1.1 oferta techniczna... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA Zgodnie z treścią SIWZ w ofercie technicznej należy określić szczegółowe rozwiązania zawierające nazwę

Bardziej szczegółowo

2 PORTY SZEREGOWE / 1 RÓWNOLEGŁY NA KARCIE PCI

2 PORTY SZEREGOWE / 1 RÓWNOLEGŁY NA KARCIE PCI 2 PORTY SZEREGOWE / 1 RÓWNOLEGŁY NA KARCIE PCI Instrukcja obsługi DS-33040-1 Cechy i zalety Zgodność ze specyfikacją PCI Local Bus, Revision 2.3 Obsługa 2 x portów szeregowych UART Dodaje do systemu jeden

Bardziej szczegółowo

Komputer PC Lenovo M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Kod produktu

Komputer PC Lenovo M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Kod produktu Komputer PC M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Nazwa produktu Producent Klasa produktu Typ obudowy komputera Typ zainstalowanego procesora Częstotliwość procesora Częstotliwość szyny FSB Pojemność

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 1 I. Komputer 15 szt. II. Atrybut Wymagania Typ Procesor Płyta główna/ Gniazda rozszerzeń Komputer stacjonarny Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 4100 punktów w teście Passmark

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy zestawu komputerowego.

Podstawowe elementy zestawu komputerowego. Podstawowe elementy zestawu komputerowego. Elementy zestawu komputerowego Komputer stacjonarny Podstawowe, najczęściej spotykane elementy stacjonarnego komputera osobistego pokazane na rysunku 1.1 to:

Bardziej szczegółowo

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor:

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/363/4 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w zestaw nr : laptop - opis parametrów w Zadanie 2 zestaw

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor)

Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor) Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor) Podzespoły jednostki komputerowej Procesor: Proponowane Intel Pentium G3250 3,2 GHz Minimalne wymagane parametry przedmiotu zamówienia określone

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ... pieczątka firmowa ZADANIE NR OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj (nazwę producenta) sprzętu

Bardziej szczegółowo

MULTI-CARD 24-IN-1 READER

MULTI-CARD 24-IN-1 READER MULTI-CARD 24-IN-1 READER Przewodnik Szybki start xd SDHC / MMC micro SD M2 CF MS Duo Czytnik USB kart pamięci (24-w-1) firmy Lexar jest prostym w użyciu i wszechstronnym urządzeniem umożliwiającym transfer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. PRzeWODnIk SzYBkI START. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. PRzeWODnIk SzYBkI START. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER PRzeWODnIk SzYBkI START xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo Czytnik USB 3.0 kart pamięci (25-w-1) firmy Lexar jest prostym w użyciu i wszechstronnym urządzeniem umożliwiającym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER A o parametrach nie mniejszych niż:

KOMPUTER A o parametrach nie mniejszych niż: KOMPUTER A o parametrach nie mniejszych niż: typ komputera: w obudowie mini zastosowanie: standardowe aplikacje biurowe typ mikroprocesora: x86 wydajnośd: równa lub większa ilości punktów w SYSmark 2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII Załącznik nr 6 do SIWZ z dn. 26.10.2015 r. Pieczęć adresowa Wykonawcy... CZĘŚĆ I: DOSTAWA LAPTOPÓW Lp. :....... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop typ A: wydajność procesora (liczba rdzeni

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA. Dział Spraw Studenckich. Procesor (podać ilość punktów w teście Passmark CPU Mark):..

ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA. Dział Spraw Studenckich. Procesor (podać ilość punktów w teście Passmark CPU Mark):.. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ PRZEZ WPISANIE W MIEJSCACH WYSZCZEGÓLNIONYCH PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU ORAZ NAZWY PRODUCENTA I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. Lębork, dnia 29.05.2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul.

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu PROSZĘ PAMIĘTAC O OKREŚLENIU SYSTEMU OPERACYJNEGO JAKI MA BYĆ ZAINSTALOWANY

Bardziej szczegółowo

KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM

KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM KARTA PCI Z INTERFEJSEM SZEREGOWYM Instrukcja obsługi DS-33003 Cechy i zalety Zgodność ze specyfikacją PCI Local Bus, Revision 2.3 Obsługa 2 x portów szeregowych UART Prostota Plug and Play Automatyczny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

(numer sprawy: 16 /07/WŁ)

(numer sprawy: 16 /07/WŁ) ZATWIERDZAM ZASTĘPCA KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI kom. Piotr KUCIA Legionowo, 27.03.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIśEJ 60 000 EURO NA: dostawę sprzętu informatycznego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputery przenośne Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Producent Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Model. Tabela nr 1 L.P. Część składowa sprzętu Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

HDD. (hard disk drive) Źródło: http://www.mskupin.pl http://h10025.www1.hp.com Urządzenia techniki komputerowej - WSiP

HDD. (hard disk drive) Źródło: http://www.mskupin.pl http://h10025.www1.hp.com Urządzenia techniki komputerowej - WSiP HDD (hard disk drive) Źródło: http://www.mskupin.pl http://h10025.www1.hp.com Urządzenia techniki komputerowej - WSiP Dysk twardy Interfejsy: ATA (IDE, PATA) SATA (Serial-ATA) PATA W kablu IDE jest 80

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A SATA/IDE, 0,53 m Numer produktu: 986091 Strona 1 z 11 1. Właściwości Obsługuje nadajniki SATA Obsługuje funkcję SATA II Asynchronous

Bardziej szczegółowo

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 -

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 - STK500v2 Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Programator STK500v2 jest programatorem ISP 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Pod³¹czany do portu

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) 1. Przeznaczenie Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie rozwiązujące

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Wstęp Dziękujemy za zakup Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Sweex. Multi panel pozwala na rozszerzenie możliwości połączeniowych komputera i umieszczenie złączy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- minimalne wymagania (zestawienie asortymentowo-ilościowe) ZAŁĄCZNIK NR 2a Nr postępowania BZP.243.2.2012.KP PAKIET nr 2 CENA NAZWA ASORTYMENTU Zaoferowana ZAOFEROWANY SPRZĘT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 I. Zestaw komputerowy szt. 11 1. Procesor (Intel Core i5) + wentylator lub równowaŝny Ilość rdzeni: 4 Typ gniazda: Socket 1156

Bardziej szczegółowo

Jednostka. FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wartość brutto PLN

Jednostka. FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wartość brutto PLN FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki Załącznik nr 1.1 do SIWZ Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Jednostka Opis szczegółowy i min. wymagania Zamawiającego Model /typ / producent/

Bardziej szczegółowo

Gigabitowa karta ethernetowa PCI EN-9230TX-32 Skrócona instrukcja instalacji (Q.I.G.)

Gigabitowa karta ethernetowa PCI EN-9230TX-32 Skrócona instrukcja instalacji (Q.I.G.) Gigabitowa karta ethernetowa PCI EN-9230TX-32 Skrócona instrukcja instalacji (Q.I.G.) Wersja 3.0 / Październik 2006 1. Wprowadzenie Wersja polska. Dziękujemy za zakup naszej gigabitowej karty ethernetowej

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Redakcja 1.2 1. Przeznaczenie Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie

Bardziej szczegółowo

KABLE, PRZEJŚCIÓWKI > DICOTA i-tec USB 3.0 All-in-One Zewnętrzny czytnik. DICOTA i-tec USB 3.0 All-in-One Zewnętrzny czytnik

KABLE, PRZEJŚCIÓWKI > DICOTA i-tec USB 3.0 All-in-One Zewnętrzny czytnik. DICOTA i-tec USB 3.0 All-in-One Zewnętrzny czytnik KABLE, PRZEJŚCIÓWKI > Model : 107792 Producent : - kart pamięci, 5 portówi-tec USB 3.0 All-in-One Metal Card Reader to szybki, niewielkich wymiarów zewnętrzny czytnik kart pamięci. "Apple-converted-space">

Bardziej szczegółowo

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor:

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor: Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/211/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nazwa producenta i nr katalogowy części wchodzącej w skład zestawu/ okres

Bardziej szczegółowo

Asortymentowy opis zamawianego sprzętu.

Asortymentowy opis zamawianego sprzętu. Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1. Asortymentowy opis zamawianego sprzętu. 1. Zestawy komputerowe wraz z m i drukarkami 10 sztuk oraz dwa laptopy z drukarkami - 2 sztuki. Zestawy komputerowe 10 sztuk

Bardziej szczegółowo

Na uwagę zasługują elastyczne kable umożliwiające wygodne podłączenie urządzeń zewnętrznych. SPIDER HUB MT5027 więcej wolnych portów.

Na uwagę zasługują elastyczne kable umożliwiające wygodne podłączenie urządzeń zewnętrznych. SPIDER HUB MT5027 więcej wolnych portów. Cztery ciekawe produkty firmy Media-Tech pawel100g, 11 kwiecień 2011, 14:33 Już w maju w ofercie Media-Tech pojawią się kolejne nowości. Będę to cztery, niezwykle ciekawe, produkty kryjące się pod nazwami:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA DRUKARKI LASEROWEJ I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

DOSTAWA DRUKARKI LASEROWEJ I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Załącznik I do siwz - zmodyfikowany DOSTAWA DRUKARKI LASEROWEJ I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1. Drukarka laserowa Liczba sztuk

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

ZP 50/2007 FORMULARZ OFERTOWY

ZP 50/2007 FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY BURMISTRZ MIASTA UL. 3 Maja 9 A 83-400 Kościerzyna Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 50/2007 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

SPRZT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postepowania: Załcznik nr 5A do SIWZ NA-P/ 94 /2009 CZE 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawiera dwie sformatowane partycje, do komputera musi by dołczony nonik z

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne

Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 1 do SIWZ Procesor Płyta główna Pamięć RAM HDD Kontroler macierzowy Napęd optyczny Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Montaż komputera. ITE PC v4.0 Chapter 3 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public

Montaż komputera. ITE PC v4.0 Chapter 3 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public Montaż komputera 1 Instalacja zasilacza Kroki instalacji zasilacza: 1. Umieścić zasilacz w obudowie. 2. Dopasować otwory w zasilaczu do otworów w obudowie. 3. Przykręcić zasilacz w obudowie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł) 1. Zestawy komputerowe Część I przedmiotu Typ, model 1. Stacja robocza 2. Monitor płaski min. 24.Drukarka. 9 9 9 netto Razem: Wartość netto Podatek VAT % Kwota Parametr System operacyjny Procesor Pamięć

Bardziej szczegółowo

ANTONIAK AUTO Sp. z o.o. Sp.K. ZAPYTANIE OFERTOWE

ANTONIAK AUTO Sp. z o.o. Sp.K. ZAPYTANIE OFERTOWE Wieliczka; 23/09/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z wdrażaniem przez firmę ANTONIAK AUTO Sp. z o.o. Sp.K. projektu informatycznego pod nazwą System B2B automatyzujący procesy dealera samochodów realizowane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 2 -

Technologie informacyjne - wykład 2 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 2 - Prowadzący: dr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo