Urządzenia peryferyjne 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenia peryferyjne 4"

Transkrypt

1 Urządzenia peryferyjne 4 Mysz Zasilacz Obudowa / Obudowa serwer Obudowy SCSI / IEEE Zewnętrzna obudowa na dyski IEEE 1394 / US Kieszeń na dysk Szyna do montażu Cooler / Wiatrak dapter US Cardus Kontroler PCI US Czytnik kart US

2 4 Urzºdzenia peryferyjne VLUE Mysz, trzy klawisze standard, PS2 Ergonomiczny kszta³t Po³ºczenie z komputerem PS2 Rozdzielczoœæ: 540 dpi Trzeci klawisz programowalny atwa w instalacji Obs³ugiwane systemy: Windows 98 SE / ME / NT / 2000 / XP VLUE Mysz, trzy przyciski, PS VLUE Mysz, dwa przyciski + rolka, PS2 Ergonomiczny kszta³t Po³ºczenie z komputerem PS2 Rozdzielczoœæ: 540 dpi Rolka u ywana jest do przesuwania obrazu bez koniecznoœci poruszania d³oniº Trzeci klawisz programowalny (rolka) atwa w instalacji Obs³ugiwane systemy: Windows 98 SE / ME / NT / 2000 / XP VLUE Mysz, dwa przyciski + rolka, PS VLUE Mysz, dwa przyciski + rolka, optyczna, PS2 Ergonomiczny kszta³t Po³ºczenie z komputerem PS2 Rozdzielczoœæ: 400 dpi Zaawansowana technologia optyki Rolka u ywana jest do przesuwania obrazu bez koniecznoœci poruszania d³oniº Trzeci klawisz programowalny (rolka) atwa w instalacji Mysz optyczna ma czytnik optyczny zamiast mechanizmu kulkowego. Ta opcja pozwala na pracê na ró nych powierzchniach bez obawy o zabrudzenie mechanizmu. Obs³ugiwane systemy: Windows 98 SE / ME / NT / 2000 / XP VLUE Mysz, dwa przyciski + rolka, optyczna, PS VLUE Mysz, dwa przyciski + rolka, bezprzewodowa, PS Ergonomiczny kszta³t, cyfrowa technologia czêstotliwoœci radiowej Po³ºczenie komputera z odbiornikiem PS2 Rozdzielczoœæ: 540 dpi Nie wymaga kontaktu wzrokowego z urzºdzeniem, obs³uguje w pe³nym zakresie 360 stopni utomatyczne wygaszanie myszy dla oszczêdnoœci energii Trzeci klawisz programowalny (rolka) atwa w instalacji VLUE Mysz, dwa przyciski + rolka, bezprzewodowa, PS2 Obs³ugiwane systemy: Windows 95 / 98 / 2000 / ME / NT / XP Czêstotliwoœæ: 27MHz (RF) Odleg³oœæ: 1.5m Dwie baterie Ni-MH w opakowaniu

3 Urzºdzenia peryferyjne 4 ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, PS2 Ergonomiczny kszta³t Po³ºczenie z komputerem PS2 Rozdzielczoœæ: 540 dpi Trzeci klawisz programowalny (rolka) atwa w instalacji, Plug & Play Obs³ugiwane systemy: Windows 95 / 98 / 2000 / ME / NT / XP ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, PS ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, optyczna, PS2 Ergonomiczny kszta³t Po³ºczenie z komputerem PS2 Rozdzielczoœæ: 400 dpi Zaawansowana technologia optyczna Trzeci klawisz programowalny (rolka) atwa w instalacji Obs³ugiwane systemy: Windows 95 / 98 / 2000 / ME / NT / XP ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, optyczna, PS ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, bezprzewodowa, PS2 Ergonomiczny kszta³t, cyfrowa technologia Obs³ugiwane systemy: Windows 95 / 98 / czêstotliwoœci radiowej 2000 / ME / NT / XP Nie wymaga kontaktu wzrokowego WskaŸniki na odbiorniku: nawiºzywanie z urzºdzeniem, obs³uguje w pe³nym zakresie po³ºczenia 360 stopni Czêstotliwoœæ: 27MHz (RF) Rozdzielczoœæ: 540 dpi Odleg³oœæ: 1.5m Po³ºczenie komputera z odbiornikiem PS2 Dwie baterie Ni-MH w opakowaniu utomatyczne wygaszanie myszy dla System ³adowania baterii na odbiorniku. oszczêdnoœci energii Podczas ³adowania baterii mysz mo e byæ Trzeci klawisz programowalny (rolka) wykorzystywana przy u yciu za³ºczonego atwa w instalacji, Plug & Play przewodu zasilajºcego ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, bezprzewodowa, PS ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, bezprzewodowa, optyczna, PS2 Ergonomiczny kszta³t, cyfrowa technologia czêstotliwoœci radiowej Po³ºczenie komputera z odbiornikiem PS2 Rozdzielczoœæ: 800 dpi Zaawansowana optyka Nie wymaga kontaktu wzrokowego z odbiornikiem, pracuje w pe³nym zakresie 360 stopni Trzeci klawisz programowalny (rolka) atwa w instalacji, Plug & Play Obs³ugiwane systemy: Windows 95 / 98 / 2000 / ME / NT / XP Czêstotliwoœæ: 27Mhz (RF) Odleg³oœæ: 1.5m ROLINE Mysz, 2 przyciski + rolka, bezprzewodowa, optyczna, PS ktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji 4.03

4 4 Urzºdzenia peryferyjne VLUE Listwa zasilajºca 3/6 C Listwa zasilajºca 3/6 w plastikowej obudowie Listwa 6 ma wbudowany system zabezpieczajºcy przed dzieæmi Wygodne w u yciu wtyczki Kolor: bia³y Dlugoœciach: 1,4m VLUE Listwa zasilajºca 3 VLUE Listwa zasilajºca 6 VLUE Listwa zasilajºca 6 z w³ºcznikiem C ROLINE 6 wyjœæ przed³u acz 6 C wyjœæ, z zaœlepkami bezpieczeñstwa 5 standardowych wejœæ oraz 1 wejœcie dla wiêkszych wtyczek D³ugoœæ: 1,8 m Zabezpieczenie oraz filtr ha³asu EMI/RFI ( ) 10 przestawny obieg przerwania Funkcja Master/Slave ( ) Pod³ºcz wtyczkê g³ównego urzºdzenia do wejœcia Master na przyk³ad komputer, do wejœæ Slave nale y pod³ºczyæ pozosta³e urzºdzenia typu drukarka, skaner itp. Jeœli prze³ºczymy zasilanie do g³ównego gniazda, pozosta³e bêdº zasilanie automatycznie i vice-versa. ROLNIE zasilacz 6 wyjœæ ROLNIE zasilacz 6 wyjœæ, z zabezpieczeniem spadków napiêæ ROLNIE zasilacz 6 wyjœæ, Master-Slave VLUE Zasilacz TX øród³o energii dla p³yt g³ównych nowej generacji Obs³uguje p³yty TX pod P4 Obs³uguje PFC Wyjœcia 300W 350W 420W 550W + 3.3V V V V V V Wtyczka (FDD / HDD) Wtyczka (FDD / HDD) Wtyczka do p³yty g³ównej ka dy 1x 20pin / 1x 6pin / 1x 4pin 12V 4.04 VLUE Zasilacz P4, TX, CE, PFC, 300W VLUE Zasilacz P4, TX, CE, PFC, TÜV, 350W VLUE Zasilacz P4, TX, CE, PFC, TÜV, 420W VLUE Zasilacz P4, TX, CE, PFC, 550W

5 Urzºdzenia peryferyjne 4 ROLINE Zasilacz TX 300W, 450W Jakoœæ øród³o energii dla p³yt g³ównych nowej generacji Obs³uguje p³utytx pod P4 1 przewód zasilajºcy 220V Posiada atest TÜV Wyjœcia: 300W 450W + 3.3V V V V V V wtyczki (FDD, HD) wtyczka (FDD,HD) 2 2 Wtyczka do p³yty g³ównej 1+1* 1 + 1* *wtyczka do p³yt wieloprocesorowych ROLINE Zasilacz P4, TX, CE, PFC, TÜV, C, 300W ROLINE Zasilacz P4, TX, CE, PFC, TÜV, C, 450W VLUE Obudowa Funkcjonalna MIDI-Tower Przyciski na obudowie: w³ºcznik, reset i dwie diody LED (Zasilanie / Dysk) Obudowa ³atwo siê demontuje dziêki zdejmowanym bocznym œciankom VLUE Obudowa P4, TX, CE, PFC, TÜV, C, 350W VLUE Obudowa P4, TX, CE, PFC, TÜV, C, 350W Gniazda na bocznej œciance: 2x US oraz 2x udio 4x x 3.5 Zasilacz w zestawie VLUE Obudowa na serwer do monta u w stela u 19 4U Mocna konstrukcja stworzona dla otoczenia przemys³owego Obs³uguje p³yty g³ówne TX / aby T Zatrzaski chroniºce karty przez wibracjami Przednie drzwi zamykane dla ochrony przed kurzem i dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa Doskona³y mechanizm redukcji wstrzºsów, odporny na kurz i wilgoæ Wnêki: 3x 5.25, 1x 3.5 oraz 1x ukryta 3.5 1x 12cm wiatrak na ³o yskach z wymiennym filtrem powietrza Wymiary (SxGxW): 482.6x500x177mm VLUE 19 4U Stela przemys³owy na serwer Prowadnice teleskopowe ktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji 4.05

6 4 Urzºdzenia peryferyjne Obudowy LVD SCSI III 3.5 i 5.25 Ten zakres obudów SCSI pozwala na prawie ka dº kombinacjê urzºdzeñ SCSI III z koñcówkami 68 pole Mo esz wybraæ pomiêdzy obudowº 3.5 z jednº kieszeniº lub 4 ró nymi obudowami 5.25 z 1/2/4/8 kieszeniami Dyski 3.5 mogº byæ instalowane we wnêce 5.25 u ywajºc adaptera ( ) Max. szybkoœæ transferu: 320 Myte/s Doskona³y stosunek ceny do jakoœci Przewód zasilajºcy musi byæ zamówiony osobno ( ) Obudowa, 1x zewn. kabel LVD SCSI III 68pole M M, 1x wew. kabel LVD SCSI III Dane techniczne: 1x 3.5 1x x x x 5.25 Zasilanie: 50W 50W 80W 250W 300W SCSI III 68pol. F: ID (Il.): Wiatrak (Il.): Obudowa LVD SCSI III 1x 3.5, D68 mini Obudowa LVD SCSI III 1x 5.25, D68 mini Obudowa LVD SCSI III 2x 5.25, D68 mini Obudowa LVD SCSI III 4x 5.25, D68 mini Obudowa LVD SCSI III 8x 5.25, D68 mini Zewn. obudowa na HDD 3.5 i 5.25 IDE IEEE 1394 IEEE 1394 Szybkie po³ºczenie z komputerem Obs³uguje wszystkie dyski twarde 3.5 / 5.25 EIDE oraz napêdy CD- / DVD Wewnêtrzny kontroler IEEE 1394 Plug & Play Obudowa: metalowa Obs³ugiwane systemy: Win 98 / 2000 / ME / XP oraz Mac OS (> 9.0) Obudowa, instrukcja, przewód IEEE 1394 Dane techniczne: 2x 3.5 2x x 5.25 Zasilanie: 80W 80W 250W IEEE 1394: 2x 6pin 2x 6pin 2x 6pin Wiatrak: Wymiary(SxGxW): 130x255x165mm 180x345x165mm 180x345x255mm 4.06 Zewn. obudowa dysku, 2x 3.5 IDE / IEEE 1394 Zewn. obudowa dysku, 2x 5.25 IDE / IEEE 1394 Zewn. obudowa dysku, 4x 5.25 IDE / IEEE

7 Urzºdzenia peryferyjne 4 VLUE zewnêtrzna obudowa na dysk 2.5, US2.0 Zmienia dysk 2.5 w przenoœne urzºdzenie plug & play US 2.0 Funkcjonalna i nowoczesna stylizacja Obs³uguje wszystkie prêdkoœci US EHCI 480 Mbps US 2.0 Hi-Speed Zaawansowany system przeciwwstrzºsowy zaprojektowany, aby lepiej chroniæ Twój dysk przed uszkodzeniem VLUE Zewnêtrzna obudowa na 2.5 HDD, US2.0 Zasilany przez gniazdo US lub przez PS2 Zamykanie nie wymaga œrubek Zewnêtrzna obudowa, Instrukcja, Sterowniki, Przewód US 2.0 Kabel ze z³ºczkº PS Zewn. Obudowy na dyski twarde, luminiowe Dla 2.5 Dysków IDE Pod³ºczenie przez US 2.0 lub US 2.0 i IEEE1394 Nowoczesne i funkcjonalne aluminiowe obudowy Obs³uguje: Win98SE/ ME / 2000 / XP Wymiary: 139x77x23mm : Obudowa na dysk, sterowniki, Instrukcja obs³ugi, Przewód US (wersja Y dla danych i zasilania).. Zasilanie przez port US : Obudowa na dysk, sterowniki, Instrukcja obs³ugi, Przewód US (wersja Y dla danych i zasilania).. Zasilanie przez port US lub Firewire. Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 2,5, US2.0 Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 2,5, US2.0 + Firewire VLUE zewnêtrzna obudowa na dysk 3.5, US2.0 Zmienia dysk 3.5 w przenoœne urzºdzenie plug & play US 2.0 Funkcjonalna i nowoczesna stylizacja Obs³uguje wszystkie prêdkoœci US EHCI 480 Mbps US 2.0 Hi-Speed Zaawansowany system przeciwwstrzºsowy zaprojektowany, aby lepiej chroniæ Twój dysk przed uszkodzeniem Zewnêtrzne zasilanie oraz wentylator zapewniajº dyskowi komfortowº pracê Zamykanie nie wymaga œrubek Obudowa, Instrukcja, Sterowniki, Kabel US 2.0, zasilacz VLUE Zewnêtrzna obudowa na 3.5 HDD, US Zewn. Obudowy na dyski twarde, luminiowe Dla 3.5 Dysków IDE Pod³ºczenie przez US 2.0 lub US 2.0 i IEEE1394 Nowoczesne i funkcjonalne aluminiowe obudowy Obs³uguje: Win98SE/ ME / 2000 / XP Wymiary: 224x133x38mm : Obudowa na dysk, sterowniki, Instrukcja obs³ugi, Przewód US (wersja Y dla danych i zasilania). Zasilanie przez port US : Obudowa na dysk, sterowniki, Instrukcja obs³ugi, Przewód US (wersja Y dla danych i zasilania). Zasilanie przez port US lub Firewire. Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 3,5, US2.0 Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 3,5, US2.0 + Firewire ktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji 4.07

8 4 Urzºdzenia peryferyjne VLUE zewnêtrzna obudowa na dysk 5.25, US2.0 Zmienia dysk 2.5 w przenoœne urzºdzenie plug & play US 2.0 Funkcjonalna i nowoczesna stylizacja Obs³uguje wszystkie prêdkoœci US EHCI 480 Mbps US 2.0 Hi-Speed Zaawansowany system przeciwwstrzºsowy zaprojektowany, aby lepiej chroniæ Twój dysk przed uszkodzeniem Obudowa, Instrukcja, Sterowniki, Kabel US 2.0, zasilacz, przewód zasilajºcy VLUE Zewnêtrzna obudowa na 5.25 HDD, US Zewn. Obudowy na dyski twarde, luminiowe Dla 5.25 Dysków IDE Pod³ºczenie przez US 2.0 lub US 2.0 i IEEE1394 Nowoczesne i funkcjonalne aluminiowe obudowy Obs³uguje: Win98SE/ ME / 2000 / XP Wymiary: 224x133x38mm : Obudowa na dysk, sterowniki, Instrukcja obs³ugi, Przewód US (wersja Y dla danych i zasilania).. Zasilanie przez port US : Obudowa na dysk, sterowniki, Instrukcja obs³ugi, Przewód US (wersja Y dla danych i zasilania). Zasilanie przez port US lub Firewire. Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 5,25, US2.0 Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 5,25, US2.0 + Firewire VLUE Zewnêtrzna obudowa na dysk 3.5, US2.0 + IEEE1394a Zmienia dysk 3.5 w przenoœne urzºdzenie plug & play US 2.0 Funkcjonalna i nowoczesna stylizacja Zaawansowany system przeciwwstrzºsowy zaprojektowany, aby lepiej chroniæ Twój dysk przed uszkodzeniem Zewnêtrzny zasilacz i wewnêtrzny wentylator zapewniajº dyskowi komfortowº pracê Zamykanie nie wymaga œrubek Obudowa, Instrukcja, Sterowniki, Kabel US 2.0, Kabel Fire Wire, zasilacz VLUE Zewnêtrzna obudowa na 3.5 HDD, US2.0 + IEEE1394a VLUE Zewnêtrzna obudowa na dysk 5.25, US2.0 + IEEE1394a Zmienia dysk 5.25 w przenoœne urzºdzenie plug & play US 2.0 Funkcjonalna i nowoczesna stylizacja Zaawansowany system przeciwwstrzºsowy zaprojektowany, aby lepiej chroniæ Twój dysk przed uszkodzeniem Zewnêtrzny zasilacz i wewnêtrzny wentylator zapewniajº dyskowi komfortowº pracê Obudowa, Instrukcja, Sterowniki, Kabel US 2.0, Kabel Fire Wire, zasilacz, przewód zasilajºcy 4.08 VLUE Zewnêtrzna obudowa na 5.25 HDD, US2.0 + IEEE1394a

9 Urzºdzenia peryferyjne 4 VLUE Zewnêtrzna obudowa na dysk 2.5 Metalowa US 2.0 Obs³uguje wszystkie dyski 2.5 EIDE/T (max. wysokoœæ: 10mm) Nowoczesna stylizacja, metalowa obudowa US 2.0 Typ Zasilanie z gniazda atwa w instalacji, Plug & Play Obs³uguje Windows 98 SE / ME / 2000 / XP / Mac OS (> 8.6) Obudowa, instrukcja, p³yta ze sterownikami, kabel US 2.0 Typ - Dane techniczne: Zewn.: Wew.: Wymiary: Obudowa: US 2.0 Type 40pin IDC F 137x75x14mm metalowa VLUE Zewnêtrzna metalowa obudowa na 2.5 HDD, US Zewn. Obudowy na dyski twarde, luminiowe Dla 3.5 Dysków IDE lub S-T Pod³ºczenie przez S-T Nowoczesne i funkcjonalne aluminiowe obudowy Obs³uguje: Win98SE/ ME / 2000 / XP Obudowa na dysk, sterowniki, Instrukcja obs³ugi Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 3.5, ST IDE Zewn. Obudowa na dysk, luminiowa, 3.5, ST ST SSI zewnêtrzna obudowa na dysk 3.5 MPD, US 2.0 Funkcjonalna i nowoczesna stylizacja Zmienia dysk 3.5 w przenoœne urzºdzenie plug & play US 2.0 Diody LED na przednim panelu Zewnêtrzne zasilanie oraz wentylator zapewniajº dyskowi komfortowº pracê Obudowa, Instrukcja, Sterowniki, Kabel US 2.0, zasilacz SSI Zewnêtrzna obudowa HDD 3.5 MPD, US VLUE Kieszeñ na dysk 5.25 Do wszystkich dysków 3.5 T które sº instalowane we wnêce 5.25 Obudowa plastikowa Wbudowany wentylator Dostêpne w zestawie (rama + kieszeñ) lub oddzielnie VLUE 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), Zestaw VLUE 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), rama VLUE 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), podajnik ktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji 4.09

10 4 Urzºdzenia peryferyjne SSI Kieszeñ na dysk 5.25, T 100/133 Do wszystkich dysków 3.5 U-DM/T 100/133 które instalowane sº we wnêce 5.25 Metalowa obudowa Zewnêtrzna rama wyposa ona jest w wentylator Kieszeñ jest zamykana na klucz SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), Zestaw SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), Zestaw szary czarny SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), podajnik metaliczny SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), podajnik SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 100/133), podajnik Dostêpne w zestawie (rama + kieszeñ) lub oddzielnie Interfejs: U-DM/T 133 Z³ºcze wewnêtrzne: 40pin IDC F Wyjœcie zewnêtrzne: 40pin IDC M Dostêpne w kolorach: szary i czarny szary czarny SSI Kieszeñ na dysk 5.25, S-T Do wszystkich dysków 3.5 S-T do zabudowy we wnêce 5.25 Rama i kieszeñ w stabilnej metalowej obudowie Wentylator wbudowany z ty³u obudowy zapobiega przegrzaniu siê dysku Kieszeñ jest zamykana na klucz SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (S-T), Zestaw szary SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (S-T), Zestaw czarny SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (S-T), rama metaliczny SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (S-T), podajnik szary SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (S-T), podajnik czarny Dostêpne w zestawie (5.25 -rama + obudowa) bºdÿ oddzielnie Interfejs: S-T Wewnêtrzne gniazdo: 7pin S-T M Zewnêtrzne gniazdo: 7pin S-T F Dostêpne w kolorach: szary i czarny SSI Kieszeñ na dysk 5.25, S-T / T Korzystaj w pe³ni z zalet, jakie oferuje standard Serial T, jednoczenie nie rezygnujºc z dotychczasowego dysku twardego IDE/T, dziêki tej kieszeni jest to mo liwe. Do wszystkich dysków 3.5 IDE / T133 do zabudowy we wnêce 5.25 Ze zmianº koñcówek do przesy³u danych: wewnêtrzna koñcówka do dysku IDE / T, zewnêtrzna do S-T Rama i kieszeñ w stabilnej metalowej obudowie SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 133/S-T), Zestaw SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 133/S-T), rama SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (T 133/S-T), podajnik Wentylator wbudowany z ty³u obudowy zapobiega przegrzaniu siê dysku Kieszeñ jest zamykana na klucz Dostêpne w zestawie (5.25 -rama + obudowa) bºdÿ oddzielnie Interfejs: S-T / T 133 Z³ºcze wewnêtrzne: 40pin IDC F Gniazdo zewnêtrzne: 7pin S-T F Dostêpne w kolorze szarym

11 Urzºdzenia peryferyjne 4 Przenoœna kieszeñ 5.25 LVD Ultra 320 Quality Do wszystkich dysków LVD 3.5 SCSI zamontowanych we wnêce 5.25 Max. przep³yw danych 320Myte/s Wersja metalowa Rama ma wbudowany wentylator Zamykana Dostêpne w zestawie (rama + kieszeñ) bºdÿ indywidualnie Dostêpne w dwóch wersjach: z wyœwietlaczem lub bez Part-No. HDD-Connector Controller-Connector /.4076/.4077 LVD 320, 68pin M LVD 320, 68pin F /.4176/.4177 LVD 320, 68pin M LVD 320, 68pin F SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (SCSI LVD320), Zestaw SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (SCSI LVD320), rama SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (SCSI LVD320), podajnik SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (SCSI LVD320), Zestaw, ID-wyœwietlacz SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (SCSI LVD320), rama, ID-wyœwietlacz SSI 5.25 Kieszeñ na dysk (SCSI LVD320), podajnik, ID-wyœwietlacz Szyna do monta u Floppy Do instalacji dysku twardego 3.5 we wnêce 5.25 Do wszystkich rodzajów obudów Mocna obudowa z S Œrubki do monta u za³ºczone Szyna do monta u Floppy Ta przejœciówka umo liwia instalacjê dysku 2.5 we wnêce 3.5 P³ytka jest przejœciówkº pomiêdzy IDC 40 pole HD a dyskiem 2.5 Przejœciówka Zawartoœæ : 2 szyny monta owe, œrubki i p³ytka zasilajºca z gniazdem 44 pole IDC, wtyczkº 40 pole IDC oraz wtyczkº zasilajºca 5.25 Przejœciówka 3.5 do 2.5 dapter do monta u HDD Cooler dysku twardego Zbyt du a temperatura dysku mo e powodowaæ b³êdy, z tym wentylatorem dysku twardego z ³atwoœciº mo esz uniknºæ takiej sytuacji. P³aska budowa urzºdzenia Zasilanie z obudowy komputera atwy w instalacji Cooler dysku twardego ktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji 4.11

12 4 Urzºdzenia peryferyjne VLUE Wiatrak do dysku twardego 3,5, luminiowy Zapobiega przegrzaniu siê dysku 3.5 Do monta u razem z dyskiem twardym we wnêce 5.25 ( ) Dwa ³o yskowe wiatraki odpowiednio dostarczajº powietrza 28/24 cfm Zasilanie: zasilacz w obudowie Informacja: Mo e zajmowaæ innº wnêkê 3.5 ( ) VLUE Wiatrak do dysku twardego 3,5 Wiatrak do dysku twardego 3,5, luminiowy Wiatrak do dysku z zaœlepkº 5.25 Niezbêdny do bezpoœredniego ch³odzenia dysku twardego Zasilanie: zasilacz komputera Do zabudowy we wnêce wbudowane wentylatory w zaœlepce, 2 adaptery do monta u dysku twardego oraz œrubki Wiatrak do dysku w zaœlepce VLUE wiatrak do twardego dysku Zapobiega przegrzewaniu siê dysków 3.5 Dwa okrºg³e, wbudowane wiatraki dostarczajº 24/28 cfm powietrza Zasilanie przez 5.25 wtyczkê typu Y Jako kolejne wype³nienie wejœcia typu 3.5 w komputerze VLUE wiatrak do twardego dysku Wiatrak do monta u z ty³u obudowy Zbyt du a temperatura Twojego komputera mo e spowodowaæ zniszczenie jego podzespo³ów Wentylator wyciºga ciep³e powietrze z wewnºtrz obudowy i wydmuchuje je przez kratkê we wnêce PCI Wykorzystuje wolne miejsce z ty³u obudowy Zasilanie: zasilacz w obudowie Dane techniczne: Typ: D³ugoœæ u ycia: Wymiary(DxSxW): wiatrak osiowy, szybkoœæ 2800 RPM, g³oœnoœæ 26 d, 12 V DC, 1.8W, 150m ok godzin 110x120x28mm 4.12 Wiatrak do monta u z ty³u obudowy

13 Urzºdzenia peryferyjne 4 VLUE US 2.0 PCI dapter, 2+1/4+1 portów Karta 2+1 US 2.0 PCI Host dapter dostarcza 3 porty US 2.0 Karta 4+1 US 2.0 PCI Host dapter dostarcza 5 portów US 2.0 Dostarcza 3/5 portów US do pod³ºczenia jakiegokolwiek urzºdzenia US lub Hub a Zintegrowany odbiornik/nadajnik US obu prêdkoœci VLUE dapter US 2.0 PCI, 2+1 porty VLUE dapter US 2.0 PCI, 4+1 portów Obs³uguje Hot-Swap oraz Wake up Obs³uguje klawiaturê i mysz Obs³uguje: Windows 98 SE / ME / 2000 / XP dapter, sterowniki, instrukcja ROLINE US 2.0 PCI dapter, 2+1/4+1 portów Karta 2+1 US 2.0 PCI Host dapter dostarcza 3 porty US 2.0 Karta 4+1 US 2.0 PCI Host dapter dostarcza 5 portów US 2.0 Dostarcza 3/5 portów US do pod³ºczenia jakiegokolwiek urzºdzenia US lub Hub a Zintegrowany odbiornik/nadajnik US obu prêdkoœci ROLINE US 2.0 PCI dapter, 2+1 porty ROLINE US 2.0 PCI dapter, 4+1 portów Obs³uguje Hot-Swap oraz Wake up Obs³uguje klawiaturê i mysz Obs³uguje: Windows 98 SE / ME / 2000 / XP dapter, sterowniki, instrukcja VLUE dapter US 2.0 Cardus, 2 Porty 2 Portowy adapter US 2.0, który dostarcza dodatkowe gniazda US (Cardus Universal Serial us (US) 2.0) Urzºdzenia typu Full-speed lub Low-speed sº obs³ugiwane Dodatkowe dwa gniazda US dla Twojego notebooka Funkcja Hot-Swap pozwala na pod³ºczenie/od³ºczenie urzºdzenia US bez koniecznoœci wy³ºczenia systemu 32-bit Cardus Typ II Plug-and Play Obs³uguje Windows 98 SE, ME, 2000 dapter, sterowniki, instrukcja VLUE dapter US 2.0 Cardus, 2 porty ROLINE Kontroler US 2.0 Cardus Dostarcza dwa dodatkowe porty US Typ Female Obs³uguje 32 it Cardus Typ II W pe³ni kompatybilne z US 1.1 Porty bezpoœrednio na karcie utomatyczne prze³ºczanie na szybszº prêdkoœæ utomatyczne wykrywanie systemu operacyjnego Obs³ugiwane systemy: Windows 2000, XP dapter Cardus, Instrukcja ROLINE US 2.0 dapter Cardus, 2 porty ktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji 4.13

14 4 Urzºdzenia peryferyjne ROLINE Kontroler PCI IEEE1394a/b 3 Porty Trzy porty 6pin 400Mbps FireWire / IEEE1394a ( ) Trzy porty 9pin 800Mbps FireWire / IEEE1394b ( ) Kompletnie kompatybilny z produktami FireWire IEEE1394 Zintegrowane gniazdo zasilajºce, dostarczajºce dodatkowe zasilanie do urzºdzeñ zewnêtrznych 32 it PCI Obs³uguje Windows 98 SE, ME, 2000, XP dapter, sterowniki, instrukcja ROLINE IEEE 1394a PCI dapter, 3 porty ROLINE IEEE 1394b PCI dapter, 3 porty ROLINE Kontroler FireWire IEEE 1394a/b Cardus 2 porty FireWire IEEE 1394 mogº byæ u yte do pod³ºczenia urzºdzeñ audio-/wideo Max. transfer: a do 400Mbit/s utomatyczne prze³ºczanie na szybszº prêdkoœæ Szyna systemowa 32 it Cardus( PCMCI 32-bit) ROLINE IEEE1394a Cardus dapter, 2 porty ROLINE IEEE1394b Cardus dapter, 3 porty Systemy operacyjne: Windows 98 / 98SE / ME / 2000 dapter, sterowniki, instrukcja ROLINE Kombo kontroler PCI 3+1 US 2.0, 2+1 FireWire Trzy porty (3) 6-pin 400Mbps FireWire / IEEE 1394 (2-zewn. & 1-wewn) Obs³uguje IEEE , P1394a OCHI Trzy porty (3) 480Mbps Hi-Speed US 2.0 (3-zewn.) Obs³uguje US 2.0 EHCI, US 1.x OHCI Zgodny ze specyfikacjº PCI v.2.2 ROLINE Combo PCI dapter 3+1 US 2.0, 2+1 IEEE1394a Systemy operacyjne: Windows 98SE / ME / 2000 / XP oraz platforma Windows OS dapter, sterowniki, instrukcja ROLINE US 2.0 (2+1)/ Fire Wire800 (2+1) Combo PCI dapter Funkcjonuje z PCI Plug&Play b (FireWire 800) interfejs: - Obs³uguje IEEE P1394 oraz 1394a-2000 a tak e standardy - Obs³uguje transfer danych 100, 200, 400 oraz 800 Mbps - Pracuje z ró nymi typami 1394b (FireWire 800) oraz 1394a (FireWIre) urzºdzeniami w³ºczajºc w to przenoœny dysk, DV kamera, digital kamara, CD-RWs, DVD-ROM oraz inne audio/video urzºdzenia US US interfejs Pracuje z US specyfikacjº wstecz Obs³uguje prêdkoœæ (480Mbps), pe³na prêd koœæ (12Mbps) niska prêdkoœæ (1,5Mbps), przekaz danych dla wielu i jednoczesnych operacji US 2.0/1.1 - Pracuje z ró nymi urzºdzeniami US w³ºczajºc huby, PC video kamera, drukarki skanery, CD-R/Ws, DVD-ROMs, czytniki kart pamiêci, urzºdzenia przenoœne, digital kamery i inne. Obs³uguje WIN 98SE/ME/2000/XP ROLINE US 2.0 (2+1)/Firewire800 (2+1) Combo PC adapter VLUE Karta PC Cardus 2x RS Kompatybilny Cardus Prosty I ³atwy sposób na pod³ºczenie ºz do dwóch urzºdzeñ szeregowych do Twojego Notebook a VLUE Karta PC Cardus, 2x RS232 Standardowo obs³ugiwane przez system Windows

15 Urzºdzenia peryferyjne 4 VLUE S-T PCI Kontroler Funkcjonuje z szeregowym T 1.0, korekta 2.0, Funkcjonuje PCI IDE kontrolerem, korekta 1.0 Dwa oddzielne kana³y szeregowe T do obs³ug dwóch niezale nych szeregowych urzºdzeñ Przekaz danych do 150 M/sec Obs³uguje twarde dyski wiêksze od 137 G VLUE S-T PCI kontroler VLUE S-T PCI Kontroler, wew. + zew. (zasilacz) Obs³uguje Win9x, ME, NT4, 2000, XP dapter, driver, instrukcja, kabel szeregowy T 0,5m ROLINE S-T kontroler Funkcjonuje ze specyfikacjº szeregowa T, wstecz 1.0 oraz 32-bit Cardus (PC Karta Typ II) Obs³uguje przekaz danych do 150M/s Dwa porty szeregowe T o du ej prêdkoœci, do wielu pod³ºczeñ 256 FIFO dla ka dego kana³u, do odczytu i zapisu Posiada urzºdzenie do odczytu nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu Pracuje z dyskami typu Serial T dapter, driver, instrukcja ROLINE S-T Kontroler CRDUS, 2 portowy ROLINE S-T PCI Kontroler VLUE Kontroler równoleg³y PCI ECP Karta kontroler równoleg³y EPP / ECP Karta PCI us 32 it Dzielenie przerwañ LPT 1 LPT3 bêdº automatycznie zainstalowane ze sterownikami Gniazda: 1x D-SU 25pole F i ( ) 1x D-SU 25pole F Modu³: EPP / ECP z mostkiem PCI Systemy operacyjne: Windows 95 / 98 / NT / 2000 / ME oraz XP Kontroler, instrukcja i p³yta ze sterownikami VLUE 1P-dapter równoleg³y PCI ECP VLUE 2P-dapter równoleg³y PCI ECP VLUE Kontroler RS232 PCI 32 it Standardowa karta RS232 Karta PCI us 32 it Dzielenie przerwañ COM1 COM 256 bêdº automatycznie zainstalowane ze sterownikami Gniazda: 1x/2x D-SU 9pole M Pamiêæ buforowa 16yte Modu³: 16C550 z mostem PCI Systemy operacyjne: Windows 95 / 98 / NT / 2000 i XP Kontroler, instrukcja i p³yta ze sterownikami VLUE 1S-RS232 Karta PCI, 1x D-SU 9, 16C VLUE 2S-RS232 Karta PCI, 16C550, 2x D-SU ktualne ceny dostêpne na stronie internetowej lub wed³ug indywidualnej kalkulacji 4.15

16 4 Urzºdzenia peryferyjne VLUE Kontroler 2S/1P EPP / ECP PCI 32 it 2x RS232- oraz dwa dwukierunkowe interfejsy równoleg³e Karta PCI us 32 it Dzielenie przerwañ COM1-COM8 oraz LPT1-LPT3 bêdº automatycznie zainstalowane ze sterownikami Gniazda: Równoleg³e: 1x D-SU 25pole F, Szeregowe: 1x 9pole D-SU M oraz 1x 25pole D-SU M VLUE 2S/1P dapter PCI Modu³: Szeregowy 16C550/ Równoleg³y EPP/ ECP z mostkiem PCI Systemy operacyjne: WIN 95 / 98 / NT / 2000 / ME / XP oraz Linux Produkt podobny do pokazanego na zdjêciu Karta 2S/1P PCI, Instrukcja i p³yta ze sterownikami VLUE US 2.0, 12-w-1 Czytnik kart Pracuje z ró nymi rodzajami kart: CompactFlash I, II, Micro Drive, Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, SecureDigital (SD), Mini SD, MultiMedia- Card (MMC), RS_MMC und SmartMedia Nie wymaga dodatkowego zasilania, zasilanie przez port US Po³ºczenie z komputerem przez port US 2.0 Do instalacji we wnêce 5.25 Obs³uguje Windows 98 SE / ME / 2000 / XP lub MC OS (> 8.6) Czytnik kart, sterowniki, instrukcja, kabel US VLUE US 2.0, 12-w-1 Czytnik kart, wewn ROLINE US 2.0, 8-w-1 Czytnik kart US, zewnêtrzny Czytnik kart do dostêpnych rodzajów kart pamiêci Dzia³a z Compact Flash Typ I, II, IM Microdrive, SmartMedia, Memory Stick, Memory Stick PRO (MS PRO), SecureDigital (SD), MultiMediaCard (MMS) Po³ºczenie z komputerem przez port US 2.0 Prosta instalacja z Kreatorem Instalacji Zasilanie przez port US komputera Elegancka i kompaktowa obudowa z antracytu Obs³uguje: Windows 98 SE / ME / 2000 / XP lub MC OS 10.x Wymiary (WxSxG): 15x105x55mm Czytnik kart, P³yta ze sterownikami, Instrukcja obs³ugi, kabel US ROLINE US 2.0, 8-w-1 Czytnik kart US, zewnêtrzny ROLINE US 2.0, 7-w-1 Czytnik kart + 3 porty US 2.0 Hub, zewn. Inteligentne po³ºczenie czytnika kart 7-w-1 oraz 3-portowego Huba US 2.0 Pracuje z ró nymi rodzajami kart: CompactFlash, IM Microdrive, SmartMedia, SecureDigital, Multi- Media Cards, Mamory Sticks oraz Memory Sticks Pro ROLINE US 2.0, 7-w-1 Czytnik kart + 3 porty US 2.0 Hub, zewn. Dodatkowe 3 porty US 2.0, do pod³ºczenia urzºdzeñ zewnêtrznych Nie wymaga dodatkowego zasilania, zasilanie przez port US Systemy operacyjne: Windows 98SE / ME / 2000 / XP oraz MC OS (>9.0) VLUE US 2.0, 7-w-1 Czytnik kart US, zewnêtrzny 4.16 Pracuje z ró nymi rodzajami kart: CompactFlash, IM Microdrive, SmartMedia, MultiMedia Cards, SD Cards, oraz Memory Stick Pro Nie wymaga dodatkowego zasilania, zasilanie przez port US Po³ºczenie z komputerem przez port US 2.0 VLUE US 2.0, 7-w-1 Czytnik kart, zewn. Obs³uguje Windows 98 SE / ME / 2000 / XP lub MC OS (> 8.6) Czytnik kart, sterowniki, instrukcja, kabel US

Spis treści. Datacom. Kable Kable Premium...69 Kable Premium i adaptery...70

Spis treści. Datacom. Kable Kable Premium...69 Kable Premium i adaptery...70 Spis treści Multimedia Kamery internetowe...4 Mikroskop komputerowy USB, kamery internetowe...5 Odbiornik DVB-T, video grabber, video adapter...6 Głośniki...7 Akcesoria do odtwarzacza MP3...8 Produkty

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7A ZADANIE NR 1 Dostawa zestawów komputerowych z systemem operacyjnym MS Windows Wspólny Słownik Zamówień: 30214000-2

Załącznik 7A ZADANIE NR 1 Dostawa zestawów komputerowych z systemem operacyjnym MS Windows Wspólny Słownik Zamówień: 30214000-2 Załącznik 7A ZADANIE NR 1 Dostawa zestawów komputerowych z systemem operacyjnym MS Windows Wspólny Słownik Zamówień: 30214000-2 Zestaw Komputerowy nr 1 7 sztuk Procesor: dwurdzeniowy o następującym wyniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Symbol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Opis przedmiotu Zamówienia Pamięć flash 4GB USB 2.0: pojemność minimum 4GB złącze: USB 2.0 Hi-Speed, kompatybilność z USB 1.1, na wyposażeniu zatyczka ochronna, waga: max

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa

Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa Lp. Nazwa artykułu Model/typ/nazwa Ilość 1. kabel USB 2.0 typu A-B 3.0 m 1 2. kabel USB 2.0 typu A-B 5.0 m 1 3. kabel USB 2.0 typu A-A 3.0 m 1 4. Kabel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 FORMULARZ RZECZOWO CENOWY- 11/PN/SKO/2011 Część 1. Wartość podatku VAT. Cena brutto. Model /nazwa

ZAŁĄCZNIK NR 4 FORMULARZ RZECZOWO CENOWY- 11/PN/SKO/2011 Część 1. Wartość podatku VAT. Cena brutto. Model /nazwa ZAŁĄCZNIK NR 4 FORMULARZ RZECZOWO CENOWY- 11/PN/SKO/2011 Część 1. Lp Nazwa komponentu Ilość Wartość netto 1 Ekran elektryczny projekcyjny Format 4:3, powierzchnia biała matowa, typ montażu: sufitowo-ścienny,

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 12/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW Zadanie 1 - Dostawa laptopów 10 szt. 1.1 Laptop I 1 szt. 1. Typ laptop 17 " 2. Wydajność obliczeniowa procesor

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Część A. Minimum 2,20 GHz, minimum 4 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB

Część A. Minimum 2,20 GHz, minimum 4 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB Część A Załącznik nr 1 Laptop I 11 szt., kod CPV: 30213200-7 Typ procesora Minimum 2,1 GHz, Minimum 3 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB minimum 800 MHz Zainstalowany system operacyjny Microsoft

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Załącznik Nr 1 do SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 73/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Pakiet

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych.

Zestawienie parametrów technicznych. Załącznik Nr 2 do SIWZ Z DNIA 28.10.2008 R. Data... Zestawienie parametrów technicznych. Drukarka Laserowa Monochromatyczna - A4 Technologia drukuku technologia LED Czas pierwszego wydruku 5 sekund Pamięć

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi TravelMate seria 240/250 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 240/250 Wydanie pierwsze (lipiec 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I MASZYN BIUROWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I MASZYN BIUROWYCH ... załącznik nr 7 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy) SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I MASZYN BIUROWYCH 1.1 Zestaw komputerowy nr 1(2 sztuki) p Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera: Architektura i organizacja systemu komputerowego Struktura i funkcjonowanie komputera procesor. dr inż.

Budowa komputera: Architektura i organizacja systemu komputerowego Struktura i funkcjonowanie komputera procesor. dr inż. Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 5 2/48 Plan wykładu nr 5 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach. MAXDATA PLATINUM Server 820 R

Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach. MAXDATA PLATINUM Server 820 R Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach MAXDATA PLATINUM Server 820 R MAXDATA PLATINUM 820 R: Serwer jednoprocesorowy o ma³ych gabarytach Wyposa enie standardowe MAXDATA PLATINUM 820 R to serwer zoptymalizowany

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

RAMPAGE IV FORMULA/BF3X79, X79, DDR3, SATA3, RAID, GBLAN, FW, ATX,

RAMPAGE IV FORMULA/BF3X79, X79, DDR3, SATA3, RAID, GBLAN, FW, ATX, ZAŁĄCZNIK NR 5 FORMULARZ RZECZOWO CENOWY- 41/PN/SKO/2013 Lp Nazwa komponentu Iloś ć Wartość netto Wartość podatku VAT Cena brutto Model/nazwa Część 1 Stacja robocza (1-13), notebook, nosniki danych 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Uwaga: w przetargu w pierwszej kolejności pod uwagę będzie brany sprzęt najbardziej zbliżony osiągami do żądanych parametrów.

Uwaga: w przetargu w pierwszej kolejności pod uwagę będzie brany sprzęt najbardziej zbliżony osiągami do żądanych parametrów. Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia Przetarg na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo