Moduły Bluetooth na przykładzie produktów firmy Rayson Rys Moduły BTM-160, BTM-180 i BTM-220

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduły Bluetooth na przykładzie produktów firmy Rayson Rys. 1-3. Moduły BTM-160, BTM-180 i BTM-220"

Transkrypt

1 Moduły Bluetooth na przykładzie produktów firmy Rayson Bluetooth jest jednym z najpopularniejszych standardów komunikacji bezprzewodowej małego zasięgu, a jego rosnące z kolejnymi wersjami standardu moŝliwości powodują, Ŝe jego znaczenie i popularność nie spadają. Oferta dostępnych na rynku modułów Bluetooth jest duŝa i róŝnorodna i warto orientować się czym cechują się oraz w jakie dodatki są wyposaŝone dzisiejsze układy tego typu. W niniejszym artykule przedstawimy przykład oferty modułów Bluetooth na przykładzie produktów firmy Rayson, które w swojej ofercie dystrybucyjnej ma firma TME. Firma Rayson Technology Co., Ltd. to działający od 1990 roku tajwański producent urządzeń komunikacyjnych. Swoje moduły Rayson z punktu widzenia zastosowań podzielił na cztery kategorie: moduły standardowe (ogólnego przeznaczenia), monofoniczne moduły audio, moduły HCI oraz moduły multimedialne. KaŜda z tych grup zostanie omówiona, ale najpierw warto wspomnieć jaką rolę w wyróŝnianiu zastosowań modułów mają tzw. profile. Standard Bluetooth moŝe znaleźć wiele róŝnych zastosowań, wymagających obsługi róŝnych rodzajów transmisji, modułów dodatkowych Profile stanowią specyfikacje zachowania urządzenia w sieci, definiujące moŝliwe zastosowania tej technologii. Zaimplementowane w danym urządzeniu profile wyznaczają obszary zastosowań modułu Bluetooth. Sposób, w jaki urządzenie wykorzystuje Bluetooth zaleŝy od jego moŝliwości w zakresie profili. Profile zapewniają więc standardy dla producentów i konstruktorów, pozwalające projektować urządzenia działające w określony sposób. Aby urządzenie mogło działać w sieci Bluetooth musi być kompatybilne z profilami wymaganymi do obsługi poŝądanych usług. Istnieje kilkadziesiąt profili zaakceptowanych przez organizację Bluetooth Special Interest Group. Te, które są obsługiwane przez moduły Rayson zostały krótko opisane w tabeli 2. Dodatkowo, kaŝde urządzenie Bluetooth musi obsługiwać podstawowy profil Generic Access Profile, od którego uzaleŝnione są wszystkie pozostałe. Wróćmy do wspomnianych czterech grup produktów firmy Rayson. Do pierwszej kategorii naleŝą moduły serii: 110, 160, 170, 180 i 220. Ich właściwości zostały zestawione w tabeli 1. Wszystkie modele są zgodne ze specyfikacją Bluetooth EDR, ale tylko 220 obsługuje oba przyspieszone tryby transmisji (patrz: ramka Przepływności w połączeniach Bluetooth ). Jako interfejsy komunikacyjne obsługują USB, UART oraz przeznaczoną dla kodeków dźwięku modulację PCM. Wśród ich zastosowań moŝna wymienić: notebooki, smartfony, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, drukarki, urządzenia GPS, czytniki kodów kreskowych czy urządzenia PDA (Personal Digital Assistant). Wszystkie serie obsługują teŝ energooszczędne tryby Park, Sniff, Hold oraz Deep Sleep. Wszystkie modele, z wyjątkiem 220, są klasy 2 (patrz: ramka Klasy urządzeń Bluetooth ). Rys Moduły 160, 180 i 220-1

2 Objaśnienia zaimplementowanych w modułach ogólnego przeznaczenia profili moŝna znaleźć w tabeli 2. Warto tylko wspomnieć, Ŝe wszystkie moduły za wyjątkiem 180 mają zaimplementowany interfejs HCI (Host Controller Interface), czyli naleŝącą do stosu protokołów Bluetooth ustandaryzowaną metodę komunikacji między urządzeniem hostującym moduł (np. mikrokontrolerem) i samym modułem. W urządzeniach o bardzo prostej funkcjonalności, takich jak słuchawki do telefonów interfejs ten jest opcjonalny. Nazwa modelu / / /182 Profile moŝliwe do obsługi Napięcie zasilania SPP V SPP, HSP/HFP, HID SPP, HSP/HFP, HID SPP, HSP/HFP, HID Maksymalna moc wyjściowa Wymiary 4 dbm 25.0 x 14.5 x V 4 dbm 14.0 x 12.0 x V 4 dbm 14.0 x 12.0 x V 4 dbm 25.0 x 14.5 x Uwagi Obsługa koegzystencji z , 8 MB Flash Obsługa koegzystencji z , 8 MB Flash Obsługa koegzystencji z , 8 MB Flash 220 SPP V 18 dbm 28.2 x 15.0 x 2.8 Obsługa modulacji dla trybów 2 Mbps i 3 Mbps, pełna prędkość transmisji Tabela 1. Wybrane cechy modułów Bluetooth ogólnego przeznaczenia firmy Rayson Do drugiej wymienionej kategorii, monofonicznych modułów audio, naleŝą serie 360 i 370. Kluczowym wyróŝnikiem tych modułów jest zintegrowany 15-bitowy, liniowy kodek audio oraz współpracujący z nim interfejs PCM. Mogą one więc znaleźć zastosowanie przede wszystkim w zestawach słuchawkowych ( słuchawkach Bluetooth ) i samochodowych zestawach głośnomówiących do telefonów komórkowych, a takŝe wszelkich innych systemach wymagających kodeka dźwięku. Seria 360 ma bogatsze wyposaŝenie, pozwalające na zastosowanie np. w odtwarzaczach MP3. Obejmuje ono: zintegrowaną pamięć EEPROM (8KB), obwód ładowania baterii z moŝliwością programowania prądu, driver diod LED z kontrolą intensywności świecenia oraz przetwornicę impulsową. Do wspólnego wyposaŝenia obu serii naleŝą z kolei: wbudowana pamięć ROM (6 Mbit) oraz interfejsy USB i UART. Obie serie obsługują teŝ energooszczędne tryby Park, Sniff, Hold oraz Deep Sleep i mogą pracować z zasilaniem juŝ od 1.8 V. Wymiary modułów 360 i 370 to 16.5 x 13.0 x

3 Rys Moduły 360 i 370 Do grupy modułów multimedialnych naleŝą serie: 130, 140, 240, 620 i 730. Są one bardziej rozbudowane i bogatsze od monofonicznych modułów audio: są wyposaŝone nie tylko w zintegrowany kodek dźwięku oraz interfejs PCM, ale teŝ w procesor DSP Kalimba i specjalizowane interfejsy audio: SPDIF oraz I2S. Serie 130, 140 i 240 róŝnią się od 620 i 730. Moduły z pierwszej grupy wyróŝniają się moŝliwością tworzenia rozległych sieci typu scatternet, która nie jest precyzyjnie opisana w standardzie, ale często daje się wdroŝyć przy zastosowaniu wielu modułów tego samego producenta. Serie 620 i 730 są natomiast jeszcze lepiej wyposaŝone: mają zintegrowany obwód ładowania baterii, przetwornicę impulsową, 1 MB pamięci Flash oraz poprawioną jakość dźwięku i eliminację zakłóceń, skutkującą stosunkiem sygnału do szumu w przetworniku C/A na poziomie 95 db. Moduły serii 620 jako jedyne ze wszystkich opisywanych w tym artykule są zgodne ze specyfikacją Bluetooth EDR. Rys Moduły 130, 140 i 240 Potencjalne zastosowania pierwszych trzech serii to: bezprzewodowe słuchawki stereo, zestawy głośnomówiące oraz wysokiej jakości czy specjalnie wyposaŝone słuchawki Bluetooth dla telefonów komórkowych. Serie 620 i 730 są natomiast przeznaczone do bezprzewodowych głośników, wysokiej jakości zestawy słuchawkowe audio oraz dla telefonów komórkowych, urządzenia VoIP, multimedialne klucze USB (np. odbiorniki radiowe) czy bramy bezprzewodowe. Rys Moduły multimedialne 620 i 730-3

4 Do ostatniej kategorii, modułów HCI, naleŝą produkty serii 330. Są one przeznaczone do zastosowań przemysłowych i domowych, w szczególności kluczy USB i komputerów PC. Są to moduły klasy 2, mogące pracować z napięciem zasilania 1.8 lub 3.3 V i obsługujące tryby Hold, Park, Sniff oraz Deep Sleep, pomagające oszczędzać energię. Mają wbudowaną pamięć EEPROM o pojemności 2 KB, a jako interfejsy komunikacyjne słuŝą im UART oraz USB. Moduły 330 mają wymiary 14 x 12 x 2.2. Rys. 11. Moduł HCI serii 330 Nazwa profilu SPP (Serial Protocol Profile) HSP (Headset Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Device) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Controle Profile) Opis Emuluje łącze szeregowe, zapewniając substytut RS-232, włącznie ze znanymi z tego standardu sygnałami sterującymi. Jest podstawą m.in.: HSP i AVRCP. Jeden z najczęściej uŝywanych profili słuŝy do obsługi zestawów słuchawkowych do telefonów komórkowych, popularnych słuchawek Bluetooth. Wykorzystuje łącze SCO do przenoszenia monofonicznego sygnału audio kodowanego za pomocą modulacji CVSD lub PWM o przepływności 64 kbit/s oraz podzbiór komend AT do sterowania. Typowo stosowany do realizacji połączeń między telefonem komórkowym i zestawem głośnomówiącym. Podobnie jak HSP, wykorzystuje łącze SCO do sygnału mono, zmodulowanego CVSD lub PWM. Przeznaczony do obsługi urządzeń takich jak: myszki, klawiatury czy kontrolery do gier. Pozawala teŝ na obsługę przycisków i wskaźników wbudowanych w inne urządzenia. Zapewnia łącze o małych opóźnieniach i niewielkim zapotrzebowaniu na energię. Definiuje sposób transmisji dźwięku wysokiej jakości. Został zaprojektowany do jednokierunkowej transmisji stereo, np. z odtwarzacza MP3 do słuchawek lub radia samochodowego. Zapewnia interfejs do sterowania telewizorami, sprzętem Hi-Fi itp., czyli do realizacji pilotów. Tabela 2. Profile urządzeń Bluetooth zaimplementowane w modułąch firmy Rayson - 4

5 Oprócz modułów Bluetooth, firma Rayson ma teŝ w ofercie gotowe interfejsy komunikacyjne dla komputerów PC, podłączane przez USB (ang. dongle) oraz wiele innych ciekawych urządzeń bezprzewodowych. Przykładem moŝe być dostępny za pośrednictwem TME adapter BTD-430, pozwalający na bezprzewodową komunikację poprzez RS-232 (rys. xx) z drugim adapterem tego typu lub innymi urządzeniami Bluetooth. Rys. 12. Adapter BTD-430 Ze szczegółami oferty modułów Bluetooth firmy Rayson dostępnych za pośrednictwem TME moŝna się zapoznać na stronie internetowej na której dostępny jest katalog online. Klasy urządzeń Bluetooth Klasa urządzenie Bluetooth to, podobnie jak w przypadku telefonów GSM i innych urządzeń radiowych, oznaczenie maksymalnej mocy promieniowanej. Ma to związek z oszczędnością energii, np. urządzenia zasilane bateryjnie mają zwykle moduł Bluetooth klasy 3. Klasa nie jest jednak jednoznaczna z mocą maksymalną urządzenia, do zakwalifikowania do danej klasy wystarczy, Ŝe urządzenie przekracza próg dla klasy o jeden niŝszej. O zasięgu decyduje nie tylko promieniowana moc, ale teŝ rodzaj anteny i jakość odbiornika, dzięki czemu nowoczesne moduły osiągają lepsze zasięgi bez zwiększania mocy nadawania. Zasięg pikosieci ogranicza jednak zawsze urządzenie o najmniejszej mocy. Klasa Maksymalna moc Orientacyjny zasięg Klasa mw (20 dbm) Klasa mw (4 dbm) Klasa 3 1 mw (0 dbm) 100 m 10 m 5 m Przepływności w połączeniach Bluetooth W starszych wersjach standardu Bluetooth, do 1.2 włącznie, maksymalna przepływność bitowa została określona na 1 Mbit/s. Daje to faktyczną przepływność danych w kanale - 5

6 transmisyjnym równą 780 kbit/s, przy czym trzeba ją podzielić między wszystkie komunikujące się urządzenia. Wprowadzona w 2004 wersja, oznaczona Bluetooth EDR, wniosła do standardu przede wszystkim tryb Enhaced Data Rate, wykorzystujący kombinację modulacji GMSK oraz PSK. Ta druga występuje w standardzie w dwóch wariantach: π/4-dqpsk oraz 8DPSK, co skutkuje dwiema róŝnymi przepływnościami maksymalnymi, odpowiednio: 2 Mbit/s i 3 Mbit/s. Warto wiedzieć, Ŝe w standardzie Bluetooth 2.0 obowiązkowa jest obsługa tylko jednej nowej modulacji, czyli urządzenia oznaczone jako zgodne z Bluetooth EDR osiągają przepływność 2 Mbit/s, a 3 Mbit/s jest opcjonalna. Pamiętać trzeba, Ŝe kaŝda kolejna wersja standardu jest kompatybilna wstecz z wcześniejszymi. - 6

Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth

Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth Krzysztof Kucharski Spis treści 1 STANDARD BLUETOOTH...4 1.1 Czym jest Bluetooth?...4 1.2 Stos

Bardziej szczegółowo

aplikacji embedded W Europie sieci GSM pracują w pasmach 900 MHz i 1800 MHz, natomiast UMTS w paśmie 2100 MHz. Im wyższa częstotliwość,

aplikacji embedded W Europie sieci GSM pracują w pasmach 900 MHz i 1800 MHz, natomiast UMTS w paśmie 2100 MHz. Im wyższa częstotliwość, Moduły GSM do aplikacji embedded Współcześnie użycie łączności GSM we własnym urządzeniu nie jest trudne. Operatorzy pokryli zasięgiem nawet najbardziej niedostępne rejony i teraz jedynie modyfikują parametry

Bardziej szczegółowo

Komputer w dydaktyce

Komputer w dydaktyce Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174 056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Interfejsy komputerowe 4.1.1. Materiał nauczania Współczesny komputer, a precyzując to pojęcie, jednostka centralna komputera, komunikuje się z otoczeniem (operatorem) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci WPAN Zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic

Bezprzewodowe sieci WPAN Zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic Bezprzewodowe sieci WPAN zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic SPRZĘT Bezprzewodowe sieci WPAN Zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic Firma Jennic jest od dawna obecna na rynku układów do krótkodystansowej łączności radiowej.

Bardziej szczegółowo

Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na

Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez

Bardziej szczegółowo

Kreatywna technologia. c o m. p l. e r. s t. w w w. m a. Mikrokontrolery MEMS. Tranzystory Power-MOS, IGBT, Triaki. Moduły IPM

Kreatywna technologia. c o m. p l. e r. s t. w w w. m a. Mikrokontrolery MEMS. Tranzystory Power-MOS, IGBT, Triaki. Moduły IPM w w w. m a s t e r s. c o m. p l Mikrokontrolery MEMS Tranzystory Power-MOS, IGBT, Triaki Moduły IPM Sterowniki silników krokowych Przetwornice DC/DC Komparatory i wzmacniacze operacyjne Zasilanie i oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

Interfejsy płyty głównej. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej

Interfejsy płyty głównej. @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Interfejsy płyty głównej @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Interfejs Interfejs (spolszczenie angielskiego słowa interface, które na polski bywa tłumaczone jako styk, dosłownie międzymordzie) Urządzenie

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Router to niewielkie. Do czego przydaje się router Zapewni internet. Dlaczego warto kupić router Wi-Fi. Bezprzewodowa wolność. Jak działa router?

Router to niewielkie. Do czego przydaje się router Zapewni internet. Dlaczego warto kupić router Wi-Fi. Bezprzewodowa wolność. Jak działa router? Do czego przydaje się router Do czego przydaje się router Zapewni internet 01 02 03 04 05 06 w całym domu Zastanawiasz się, jak udostępnić internet w całym domu bez użycia kabli, aby móc z każdego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Interfejsy urządzeń peryferyjnych

Interfejsy urządzeń peryferyjnych Wykład: interfejsy: USB, IrDA, Bluetooth, IEEE 1394 (FireWire, ilink, SB1394), COM (RS-232), LPT (IEEE 1284, Centronics), rodzaje transmisji: szeregowa, równoległa, synchroniczna, asynchroniczna, Plug

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki INTERFEJSY KOMPUTERA

Podstawy informatyki INTERFEJSY KOMPUTERA Podstawy informatyki INTERFEJSY KOMPUTERA Interfejs definicja W informatyce i elektronice urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez niego nie mogą ze sobą współpracować.

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA SYSTEMY WBUDOWANE Prowadzący: dr inż. Andrzej Stasiak Auto referatu: Grzegorz Pol Grupa szkoleniowa: I7X3S1 Data oddania: 30.05.2009r. Temat: Przegląd pamięci flash z odniesieniem

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Tomasz Felchner nr albumu: *** wstaw numer albumu *** Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. Professional Dictation Systems. Oferta produktowa

Oferta produktowa. Professional Dictation Systems. Oferta produktowa Oferta produktowa Professional Dictation Systems Oferta produktowa 2 3 Professional Dictation Systems firmy Olympus Oferta produktowa Myśli w słowa Połączenie innowacji z pasją Firma Olympus łączy innowacje

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2013 r. Nr 33(158)/2013 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET Odtwarzacze Blu-ray i DVD stacjonarne i przenośne

wrzesień 2013 r. Nr 33(158)/2013 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET Odtwarzacze Blu-ray i DVD stacjonarne i przenośne wrzesień 2013 r. Nr 33(158)/2013 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET Odtwarzacze Blu-ray i DVD stacjonarne i przenośne Fakt: Od 90 lat. Made in Germany. Dowiedz się więcej Doświadcz najnowocześniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu laptop, drukarek, skanerów i innych akcesoriów komputerowych 2. Instalacja 2 kontrolerów domeny

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne

Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne Moduł I. Budowa komputera i urządzenia peryferyjne Wstęp... 2 1. Typy komputerów... 4 1.1. Komputery stacjonarne... 4 1.1.1. Desktop... 4 1.1.2. Serwer... 4 1.1.3. Mainframe... 5 1.2. Komputery przenośne...

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa

PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa PODZESPOŁY Mocarny Maluch Piccolo najmniejszy DSP z Texasa Dodatkowe materiały na CD Domeną rasowych procesorów sygnałowych są zazwyczaj zaawansowane aplikacje, które wymagają dużych mocy obliczeniowych.

Bardziej szczegółowo

Temat Komponenty do prototypów i produkcji

Temat Komponenty do prototypów i produkcji Temat Komponenty do prototypów i produkcji 2007 Str. 6 11 Złącza przystosowane do prądu o dużym natężeniu, str. 3 Programy antywirusowe, str. 5 Kamery termiczne, str. 18 Urządzenia bezprzewodowe, str.

Bardziej szczegółowo