Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji:...81 Ustawienia nagrywania.. 82 G Prdko transmisji (Ustawienia szybkoci odczytu) 82 G Czas przerwy midzy utworami (Auto Sync).82 Ustawienia czasu / alarmu G Ustawienia daty / godziny G Ustawienia Alarmu G Czas wylczenia urzdzenia (Sleep - Upienie) Ustawienia wywietlacza G Szybko przewijania menu G Ustawienia kolorów przegldarki tekstowej..84 G Czas wlczenia podwietlenia G Ustawienia zegara wygaszacza ekranu

3 ..85 G Wygld menu G Ustawienia jzykowe Nagrywanie filmów video Ustawienia funkcji w trybie kamery video G Aparat fotograficzny..70 G Filtry kamery G Tryb lampy blyskowej G Czstotliwo Uywanie funkcji USB Host...

4 ..72 G Podlczanie urzdzenia zewntrznego G Przesylanie danych z urzdzenia zewntrznego do odtwarzacza...73 Ustawienia systemu G Usuwanie plików. 87 G Automatyczne wylczenie zasilania..87 G Funkcja zapamitania miejsca odtwarzania (Resume)..88 G Sygnal dwikowy przycisków G Ustawienia fabryczne G Formatowanie Przegldanie informacji o systemie...90 G Informacje o systemie (About)...

5 90 Usuwanie plików w urzdzeniu zewntrznym...73 Przesylanie danych z odtwarzacza do urzdzenia zewntrznego.. 74 Usuwanie plików w odtwarzaczu..74 Kompatybilno YP-D1USB HOST Ustawienia funkcji zaawansowanych I Rozdzial 4 Funkcje dodatkowe Wygld MENU I Rozdzial 5 Obsluga klienta Rozwizywanie problemów...92 Dane techniczne POL Instrukcje bezpieczestwa Przeczytaj i postaraj si przyswoi wszystkie instrukcje, aby unikn zranienia i uszkodzenia sprztu. Nie wystawiaj urzdzenia na ekstremalne temperatury (powyej 35oC lub poniej -5oC). Nie wystawiaj na dzialanie wilgoci. Nie dopuszczaj do powanego upadnicia odtwarzacza. Nie dopuszczaj do dostania si jakichkolwiek zanieczyszcze do wntrza urzdzenia. Nie ustawiaj cikich obiektów na urzdzeniu. Nie wystawiaj urzdzenia na dzialanie substancji chemicznych jak benzen i rozcieczalniki. Uwaaj, by nie wywiera duego nacisku na odtwarzacz w czasie noszenia go na szyi. Nie wystawiaj urzdzenia na bezporednie wiatlo sloneczne lub w pobliu ródel ciepla. Nie dotykaj ladowarki mokrymi rkami. Nie podejmuj prób demontau i samodzielnych napraw. Nie przechowuj urzdzenia w zakurzonych miejscach. 6 8 Prosimy o zapamitanie, e nie ponosimy odpowiedzialnoci za uszkodzenia spowodowane utrat danych w nastpstwie uszkodzenia, samodzielnych napraw lub innych przyczyn. Instrukcje bezpieczestwa I Sluchawki Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego niebezpieczne, ale równie niezgodne z prawem. G Aby unikn wypadku nie zwikszaj glonoci czas uywania baterii. - Podczas uywania akumulatorów po raz pierwszy lub po kilu miesicach nieuywania najpierw calkowicie je naladuj. - Akumulator zuywa si podczas pracy i jego pojemno elektryczna zmniejsza si stopniowo. 11 POL Podàczenie do komputera PC Wymagania systemowe. System komputera PC musi speniaç nast pujàce wymagania: q Nap d CD-ROM (z dwukrotnà lub wi kszà szybkoêcià odczytu). q Pentium 200MHz lub szybszy q Windows 98 SE/ME/2000/XP q Wyposaenie w port USB (2.0) q 100MB miejsca na twardym dysku q DirectX 9.0 lub nowszy I Instalacja sterownika USB Dla Windows 98SE zainstaluj sterownik USB przed podàczeniem odtwarzacza do swojego komputera PC. W przypadku Windows ME,2000 lub XP,instalacja sterownika USB nie jest wymagana. Szczegóowe informacje w rozdziale,,podàczanie odtwarzacz do komputera PC " ((strona 14). 1 Wó pyt instalacyjnà CD do nap du CD-ROM. Wybierz swój kraj. 12 Podàczenie do komputera PC 2 Wybierz [Install Win 98 USB Driver ] POL 3 Post puj zgodnie z instrukcjami w kolejnych oknach,aby zakoczyç instalacj. q Po zakoczeniu instalacji podàcz odtwarzacz do komputera PC w sposób pokazany na nast pnej stronie. 13 Podlczenie do komputera PC I Podlczanie do komputera PC za pomoc kabla USB 1 Podlcz kabel USB do portu USB komputera PC. 2 Podlcz drugi koniec kabla USB do portu USB na spodzie obudowy odtwarzacza. G Jeeli odlczysz kabel USB od komputera PC podczas wprowadzania polece lub rozpoczcia instalacji sterownika USB, Twój komputer PC moe

6 nie dziala prawidlowo. 3 Sterownik USB bdzie zainstalowany i pojawi si wiadomo na temat wyszukiwania nowego urzdzenia w komputerze. Podczas instalacji moe nie by wlczony ekran wywietlacza. Przejd do menadera urzdze, aby sprawdzi czy instalacja zostala pomylnie zakoczona. 4 Po zainstalowaniu sterownika USB,,Samsung YP-D1 USB Device" w [Device Manager (Menader Urzdze)]. Komputer PC Kabel USB Odtwarzacz 14 Podlczenie do komputera PC Sprawdzenie prawidlowoci instalacji sterownika USB: Windows 98SE/ME: Windows 2000/XP: Start Panel sterowania System Sprzt Menader Urzdze Dyski Urzdzenie USB Samsung YP-D1 5 Jeeli sterownik nie instaluje si automatycznie, przejd do instrukcji na nastpnej stronie. 15 POL Panel sterowania System Menader Urzdze Dyski Samsung YP-D1 Manualna instalacja sterownika USB Jeeli sterownik nie instaluje si automatycznie, postpuj zgodnie z instrukcjami poniej, by manualnie zainstalowa sterownik USB. I Bld podczas instalacji sterownika USB 1 Sprawd menadera urzdze. Windows 98SE: Panel sterowania System Menader urzdze 2 Sprawd, czy w systemie znajduj si urzdzenia oznaczone symbolem wykrzyknika lub pytajnika (wywietlone jako nieznane urzdzenie lub urzdzenie USB). 3 Dwukrotnie kliknij na urzdzenie oznaczone symbolem wykrzyknika lub pytajnika. 4 Wybierz przycisk sterownika i kliknij [Update Driver]. anot j -ZMetodauinstalacji moe róni si w zalenoci od typu komputera PC lub systemu operacyjnego. Skontaktuj si ze sprzedawc komputera PC w poszukiwaniu informacji na temat instalacji. - Jeeli podczas instalacji sterownika USB wystpi bld, ponownie podlcz kabel USB po ponownym uruchomieniu systemu. 16 Manualna instalacja sterownika USB Postpuj zgodnie z instrukcjami poniej, by manualnie zainstalowa sterownik USB. POL Lokalizacja sterownika USB [CD-ROM]\Win98USB\Drivers 17 Przesylanie plików do odtwarzacza Kiedy odtwarzacz jest podlczony do komputera PC, bdzie rozpoznany przez system jako dysk wymienny. Muzyka i inne pliki mog by przecignite i opuszczone w ikonie dysku wymiennego, aby by odtwarzane w odtwarzaczu. 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC dostarczonym kablem USB. 2 Kliknij prawym klawiszem myszy na przycisku Start, nastpnie wybierz Explore, by otworzy okno Windows Explorer w komputerze PC. G W Windows Explorer wywietli si [Removable Disk] (Dysk wymienny). 18 Przesylanie plików do odtwarzacza 3 Wybierz plik do zapisania przenie i opu w danym folderze. G Przecignij i opu pliki muzyczne w folderze MUSIC, pliki tekstowe w folderze TEXT i pliki zdjciowe w folderze PHOTO, pliki svi do folderu VIDEO.

7 G Odtwarzacz obsluguje pliki video z rozszerzeniem.svi przesylane za porednictwem programu Multimedia Studio i pliki SMI, które s plikami video nagrywanymi przez odtwarzacz. Aby oglda pliki video w innych formatach, przekonwertuj je w programie Multimedia Studio i nastpnie przelij zapisane pliki do odtwarzacza. POL 19 Uwaga - Odlczenie kabla USB podczas przesylania plików moe spowodowa bldne dzialanie odtwarzacza. - Kolejno plików w folderze wywietlona Windows Explorer moe róni si od kolejnoci odtwarzania ich w odtwarzaczu. Odlczanie kabla USB Po zakoczeniu przesylania danych musisz odlczy kabel w nastpujcy sposób: 1 Dwukrotnie kliknij na zielonej strzalce w pasku zada w dolnym prawym rogu ekranu. 2 Wybierz urzdzenie USB i kliknij przycisk [Stop]. Kiedy pojawi si wiadomo [Stop a Hardware device] (Zatrzymaj urzdzenie USB) wcinij przycisk [OK] i odlcz kabel USB. Uwaga - Jeeli odlczysz kabel USB w nieprawidlowy sposób, pliki w urzdzeniu mog by uszkodzone i nie bd odtwarzane. 20 Instalacja programu Media Studio Media Studio jest programem, który pozwala na odtwarzanie muzyki w swoim komputerze PC. POL 1 Wló plyt instalacyjn do napdu CD-ROM. Wybierz [Install Samsung Media Studio]. 2 Wybierz jzyk. Zapamitaj - Zaloguj si do systemu operacyjnego pod kontem Administratora (Main User) i zainstaluj dostarczone oprogramowanie (Media / Multimedia Studio). W przeciwnym razie instalacja nie bdzie przeprowadzona prawidlowo. Cig dalszy Instalacja programu Media Studio 3 Postpuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby zakoczy instalacj. G Na pulpicie bdzie utworzona ikona Samsung Media Studio. 22 Uywanie programu Media Studio G Dwukrotnie kliknij na ikon Media Studio na pulpicie. 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. G Po prawej stronie ekranu pojawi si okno podlczenia urzdzenia. Wybierz [Device] [Show device Window] na górze ekranu, jeeli okno podlczenia urzdzenia nie pojawi si automatycznie. 2 Wybierz folder z plikiem (plikami) do przeslania w oknie [Library]. G Pliki muzyczne w obrbie folderu pojawi si na rodku ekranu. Okno Library Okno podlczenia urzdzenia Cig dalszy POL I Pobieranie plików muzycznych Uywanie programu Media Studio 3 Kiedy pojawi si pliki muzyczne, wybierz plik(i), które chcesz przesyla i nastpnie wcinij przycisk [Transfer]. G Wybrany plik(pliki) bd przeslane do odtwarzacza. Zapamitaj 24 - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. Uywanie programu Media Studio I Wysylanie listy odtwarzania 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. 2 Wcinij [File] [Add Playlist] na górze ekranu. G Wprowad nazw folderu listy odtwarzania, kiedy pojawi si ekran pocztkowy. POL 3 Wybierz folder z plikiem (plikami), które chcesz przesla z okna [Library]. G Pliki muzyczne w obrbie folderu pojawi si na rodku ekranu. Cig dalszy Uywanie programu Media Studio 4 Przecignij i upu dane pliki do utworzonej listy odtwarzania (Playlisty). 5 Wcinij przycisk [Transmit] w oknie Playlist po wybraniu utworów do listy odtwarzania. G Pliki w obrbie listy odtwarzania s przesylane do pamici odtwarzacza. Krótko wcinij przycisk MENU w trybie Muzyka i wybierz [Playlist], aby obejrze przeslanej tej listy odtwarzania. Zapamitaj - Nowa lista odtwarzania powstaje, kiedy wciniesz przycisk [Add] w oknie Playlist. Wybrana lista odtwarzania jest usunita, kiedy wciniesz przycisk [Delete]. - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. 26 Uywanie programu Media Studio G Mona tworzy foldery w pamici odtwarzacza, aby lepiej uporzdkowa zapisan w nim muzyk. I Tworzenie folderu w pamici odtwarzacza 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. 2 Wcinij przycisk [Create Folder] na dole okna podlczenia urzdzenia. 3 Wpisz nazw nowego folderu po pojawieniu si okna wprowadzania. G Nowy folder jest utworzony w pamici odtwarzacza. G Jeeli otworzysz nowy folder i przelesz plik, bdzie on przeslany do nowo utworzonego folderu. Zanotuj - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. 27 POL Uywanie programu Media Studio I Usuwanie Folderu/Pliku 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. 2 Wcinij przycisk [Delete] na dole ekranu podlczenia po wybraniu danych plików lub folderów w oknie podlczenia urzdzenia. 3 Wcinij przycisk [Confirm] po pojawieniu si okna potwierdzenia Confirm Deletion. G Wybrany folder bdzie usunity. Zanotuj - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. 28 Uywanie programu Media Studio G Formatowanie usuwa wszystkie pliki z odtwarzacza MP3, powstaje wic maksymalna ilo pamici do przechowywania nowych plików. Oszczdza to czas potrzebny na usuwanie plików jeden po drugim. I Formatowanie pamici odtwarzacza w Media Studio 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. 2 Wybierz [Device] [Format] na górze ekranu. 3 Wcinij [Start] po pojawieniu si okna Format. G Pami odtwarzacza bdzie sformatowana i wszystkie zapisane w niej pliki bd usunite. Zapamitaj - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. 29 POL Uywanie programu Media Studio G Uywanie funkcji konwersji formatu audio pozwala rippowa utwory z plyt Audio CD na pliki MP3. I Rippowanie utworów z plyty Audio CD. 1 Wló do napdu CD-ROM komputer a PC plyt CD z utworami muzycznymi. 2 Wcinij przycisk [Search Audio CD] w dolnej czci ekranu. G Wywietl si utwory na plycie CD. 3 Wybierz utwory do rippowania i wcinij przycisk [Rip a CD]. G Wybrane pliki bd przekonwertowane na pliki MP3. G Wybierz [Tools] [Audio Source Format Conversion Settings] (ustawienia formatu konwersji plików audio) na górze ekranu, by zmieni ustawienia sposobu rippowania. Zmie format Zapisz ciek Zanotuj 30 - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. Uywanie programu Media Studio G Mona wysyla zdjcia i pliki video nagrane w odtwarzaczu do komputera PC. I Wysylanie zdj i plików video nagranych w odtwarzaczu 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. 2 Wcinij przycisk [Upload] na dole ekranu. 3 Jeeli pojawi si okno zatwierdzania usunicia (Delete Confirmation) okrel, czy plik ma by usunity po wyslaniu. G Poniewa jeeli wybierzesz [OK], pliki w odtwarzaczu po wyslaniu bd usunite zachowaj ostrono, by nie usuwa plików przez pomylk. G Pliki zapisane w [ALBUM] folderów [PHOTO] i [VIDEO] bd wyslane do komputera PC. G Aby sprawdzi lub zmieni ciek zapisu wysylanych plików, wybierz [Tools] [Settings] na górze ekranu. Zanotuj - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. 31 POL Pliki Pomocy w Media Studio Uruchom Media Studio i wcinij przycisk F1. G Pojawi si pliki pomocy. Zapamitaj - Technologia rozpoznawania muzyki i zwizanych z ni danych s dostarczane przez Gracenote i Gracenote CDDB Music Recognition ServiceSM.

8 - CDDB jest zastrzeonym znakiem handlowym Gracenote. Logo Gracenote i czcionka logo, logo Gracenote CDDB i projekt logo oraz,,powered by Gracenote CDDB" s znakami handlowymi Gracenote. Music Recognition Service i MRS s znakami handlowymi Gracenote. 32 Instalacja programu Multimedia Studio Multimedia Studio jest programem oferujcym moliwo edytowania zdj, odtwarzanie filmów i konwersj formatów oraz tworzenie albumów multimedialnych. POL 1 Wló plyt instalacyjn do napdu CD-ROM. Pojawi si poniszy obraz. Wybierz [Install Multimedia Studio]. 2 Wybierz jzyk. Zanotuj - Zaloguj si do systemu operacyjnego pod kontem Administratora (Main User) zainstaluj dostarczone oprogramowanie (Media / Multimedia Studio). W przeciwnym razie instalacja nie bdzie przeprowadzona prawidlowo. Cig dalszy Instalacja programu Multimedia Studio 3 Postpuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych oknach by zakoczy instalacj. 34 Uywanie programu Multimedia Studio G Uruchom program Multimedia Studio z pulpitu komputera. I Edytowanie zdj 1 Wybierz folder zawierajcy zdjcia do edytowania w oknie folderu w lewej-górnej czci okna Multimedia Studio. G Zapisane pliki wywietl si w oknie listy plików po prawej stronie. 2 Wybierz zdjcie do edytowania. G Wybrane zdjcie wywietli si w oknie podgldu [Preview image]. 3 Wcinij przycisk [Edit Img]. G Z okna edycji zdjcia [Picture Editor] mona wykorzystywa róne funkcje jak edytowanie tapet, warstw, wklejanie clipartów, ramkowanie i inne rozmaite funkcje edycyjne obrazu. Zanotuj - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. 35 POL Uywanie programu Multimedia Studio I Wysylanie obrazów 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. 2 Wybierz zdjcia do wysylania do pamici odtwarzacza. 3 Wybierz [File] [Export images to device] na górze menu Multimedia Studio. 4 Wybierz urzdzenie podlczone do komputera PC w ekranie [Select device] i nastpnie wcinij przycisk [OK]. 5 Wybierz rozmiar zdjcia i ciek zapisu dla zdjcia w [Resize images] i nastpnie wcinij przycisk [OK]. G Zdjcie bdzie wyslane do pamici wybranego urzdzenia. G Wyslane zdjcie moe by ogldane za pomoc przegldarki [Zdj. /Video] [Zdj.] w menu. G Optymalny rozmiar zdjcia do ogldania na wywietlaczu odtwarzacza wynosi 160 x 128. Prosimy o wyregulowanie rozmiaru zdjcia, jeeli nie wywietla si ono prawidlowo. Zanotuj 36 - cieka opisuje lokalizacj lub folder przeznaczony do zapisywania konwertowanych zdj w pamici komputera PC. - Pliki zdjciowe zapisane w odtwarzaczu mog by usuwane poprzez wybór [File] [Delete images from device]. - Wicej informacji znajduje si w plikach Pomocy [Help]. Uywanie programu Multimedia Studio I Wysylanie plików video 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. 2 Wybierz pliki video do wyslania do pamici odtwarzacza. 3 Wybierz [File] [Export videos to device] na górze Multimedia Studio. 4 Wybierz urzdzenie podlczone do komputera PC w ekranie [Select device] i nastpnie wcinij przycisk [OK]. POL 37 Cig dalszy... Uywanie programu Multimedia Studio 5 Wybierz folder do zapisania plików z ekranu wyboru folderu i nast pnie wciênij przycisk [OK ]. 6 WciÊnij przycisk [Convert ],kiedy pojawi si ekran konwersji pliku. q Konwertowany plik b dzie przesyany w formacie svi. q Przesany plik video moe byç oglàdany za pomocà przeglàdarki [Video ]w menu. F: VIDEO YP-D1 Aby konwertowaç i przesyaç pliki video,naley wczeêniej sprawdziç nast pujàce dane. 1. Sprawdê,czy w komputerze PC jest zainstalowany DirectX 9.0 lub nowszy. 2. Sprawdê,czy w komputerze PC jest zainstalowany Windows Media Player 9.0 lub nowszy. 3. Sprawdê,czy w komputerze PC jest zainstalowany zestaw kodeków Unified Codec Pack. - Z a n ot u j -Pliki video zapisane w odtwarzaczu mogà byç usuwane po wybraniu [File ] 1[Delete videos from device ](Usu video z urzàdzenia). -Bardziej szczegóowe informacje znajdujà si w plikach Pomocy [Help ]. 38 Uywanie programu Multimedia Studio Oprogramowanie Multimedia Studio pozwala na pobierane (capturing)pojedynczych klatek z pliku video i zapisywanie jej jako zdj cia,nast pnie przesanie go do pami ci YP-D1. I Capturing Video 1 WciÊnij przycisk [Capture ]na górze menu programu Multimedia Studio. q WyÊwietli si ekran Media Player. 2 Kliknij [Menu ][Open ]w komputerze PC i wybierz plik video,który chcesz oglàdaç. q Wybrany plik video b dzie odtwarzany. Ciàg dalszy POL Uywanie programu Multimedia Studio 3 Wcinij przycisk 1 [Capture] i nastpnie wcinij przycisk 2 [Capture] po pojawieniu si wybranego obrazu na ekranie. 1 2 G Wybrane zdjcie bdzie pobrane. 4 Wcinij przycisk zapisywania [Save]. G Save This captured image: zapisuje aktualnie wybrane zdjcie. G Save All captured image: zapisuje wszystkie pobrane podczas capturingu zdjcia. 5 Wybierz folder do zapisywania z okna [Save As] i wcinij przycisk [Save]. G Wybrane zdjcie bdzie zapisane. Zanotuj 40 - Odtwarzanie video i kodeki konwersji plików nie s dostpne. Zalecamy uywanie kodeków w najnowszych wersjach. - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. Pliki Pomocy w Multimedia Studio Uruchom Multimedia Studio i wcinij przycisk Help w górnym pasku programu. POL 41 G Wywietl si pliki pomocy. Odtwarzanie muzyki Upewnij si, e akumulator odtwarzacza jest w pelni naladowany i podlczone s sluchawki. I Wlczanie i wylczanie zasilania Wlczanie: Wcinij i przytrzymaj przycisk Wylczanie: Wcinij i przytrzymaj przycisk, aby wlczy zasilanie odtwarzacza., aby wylczy zasilanie odtwarzacza. I Odtwarzanie muzyki Wcinij i przytrzymaj przycisk G Odtwarzanie rozpocznie si.. I Pauza odtwarzania Wcinij przycisk podczas odtwarzania, aby je chwilowo wstrzyma. G Jeeli w cigu 1 minuty nie bdzie wcinity aden przycisk (lub po uplywie ustawionego przez uytkownika innego czasu), zasilanie wylczy si automatycznie. G W trybie pauzy odtwarzania ponownie wcinij przycisk aby przywróci odtwarzanie muzyki. I Regulacja glonoci Wcinij przycisk, na odtwarzaczu, by wyregulowa poziom glonoci od 00 do 40. I Funkcja blokady przycisków Hold W trybie blokady Hold nie dzialaj przyciski. Jest to funkcja uyteczna podczas spaceru, joggingu itp. Przesu przelcznik na odtwarzaczu w kierunku pokazanym strzalk. G Po wlczeniu blokady przelcznikiem HOLD na wywietlaczu pojawi si wskazanie "HOLD". Zanotuj - Jeeli nazwa pliku nie wywietla si prawidlowo, przejd do [Ustawienia] [Jzyk] i nastpnie zmie ustawienia jzykowe. - Pliki WMA mog by odtwarzane tylko jako pliki muzyczne z kompresj o wartoci od 48Kb/s ~ 192Kb/s. - Czas automatycznego wylczania urzdzenia moe by ustawiany poprzez menu.

9 (patrz strona 83.) 42 Wyszukiwanie plików muzycznych / glosowych I Wyszukiwanie konkretnego fragmentu podczas odtwarzania G Wcinij i przytrzymaj przycisk, podczas odtwarzania, aby wyszuka dan cz pliku, której chcesz poslucha. G Zwolnij przycisk, aby powróci do normalnego odtwarzania. I Zmiana utworu podczas odtwarzania G Krótko wcinij przycisk G Krótko wcinij przycisk podczas odtwarzania, by odtwarza nastpny utwór. w cigu 5 sekund od chwili rozpoczcia odtwarzania, aby przej do odtwarzania poprzedniego utworu. Krótko wcinij przycisk po uplywie 5 sekund od chwili rozpoczcia odtwarzania, aby rozpocz od pocztku odtwarzanie biecego utworu. I Zmiana utworów w trybie zatrzymania G Wcinij i przytrzymaj przycisk, w trybie zatrzymania aby przej do poprzedniego / nastpnego utworu. Zanotuj - Pliki VBR (Variable Bit Rate): pliki MP3, których warto kompresji zmienia si podczas odtwarzania w zalenoci od typu dwików jak mocniejsze fragmenty. - Podczas odtwarzania plików VBR wcinicie przycisku w cigu 3 sekund od rozpoczcia odtwarzania utworu nie spowoduje przejcia do odtwarzania poprzedniego pliku. - Niniejszy odtwarzacz moe nie odtwarza plików MP2 lub MP1 z rozszerzeniem zmienionym na MP3. 43 POL Powtarzanie zaznaczonego fragmentu I Punkt rozpocz cia Podczas odtwarzania pliku muzycznego krótko wciênij przycisk A B na poczàtku fragmentu,który chcesz powtarzaç. q Na wyêwietlaczu pojawi si wskazanie A Madonna American Life Hollywood TRC MP3 128 Kbps 15 05:56 PM 0009/ :00:45-00:02:51 Play Mode I Punkt zakoczenia Krótko wciênij przycisk A B,aby ustawiç punkt koca zaznaczanego fragmentu. q Na wyêwietlaczu pojawi si wskazanie A B. q Zaznaczony fragment b dzie odtwarzany powtarzalnie. Krótko wciênij przycisk A B,aby wyàczyç funkcj powtarzania zaznaczonego fragmentu. 05:56 PM 0009/0015 Madonna American Life Hollywood TRC MP3 128 Kbps 15 00:00:45-00:02:51 Play Mode - Z a n ot u j -Funkcja powtarzania Loop Repeat jest automatycznie wyàczana w chwili uruchomienia szybkiego przeszukiwania za pomocà przycisków,. 44 Dyktafon 1 Wcinij i przytrzymaj przycisk G Nacinij Nacinij, aby rozpocz nagrywanie pliku glosowego., aby wstrzyma nagrywanie.,aby wznowi nagrywanie. 05:56 PM Potwierd V MP3 Odtworzy nagrany plik? Tak 15 2 Ponownie wcinij przycisk, aby zakoczy nagrywanie i zapisa nowy plik glosowy. G Pliki s nagrywane w kolejnoci V****001, V****002..., i zapisywane w formacie MP3 w folderze [RECORDED] [VOICE] po zakoczeniu nagrywania. Voice Recording.. MP3 128 Kb/s Nie 00:00:45 Stop V Miesic Dzie Kolejno nagrywania 3 Kiedy pojawi si ekran zatwierdzania Potwierd, wybierz [Tak] lub [Nie]. G Jeeli wybierzesz [Tak], nagrany plik bdzie odtwarzany. Zanotuj - Jeeli nie ma miejsca w pamici urzdzenia, nagrywanie glosowe zakoczy si automatycznie. - Nagrywanie pliku glosowego nie jest dostpne w trybie Radio FM lub gdy do odtwarzacza jest podlczony kabel Line In. - Podczas nagrywania s wylczone sygnaly dwikowe. 45 POL Nagrywanie MP3 1 Polcz wyjcie audio w zewntrznym ródle sygnalu (lub port Line OUT) z portem ENC w odtwarzaczu za pomoc kabla Line. G Wcinij przycisk odtwarzania na podlczonym urzdzeniu, by rozpocz odtwarzanie muzyki, któr chcesz nagrywa. 2 Wcinij i przytrzymaj przycisk, aby rozpocz nagrywanie w formacie MP3. G Jeeli wciniesz wówczas przycisk, nagrywanie bdzie wstrzymane i ponowne wcinicie przycisk spowoduje przywrócenie nagrywania. 3 Jeeli wciniesz przycisk i powstanie plik MP3. podczas nagrywania, nagrywanie zatrzyma si G Pliki s nagrywane w kolejnoci L****001, L**** i zapisywane w formacie MP3 w folderze [RECORDED] [LINE] po zakoczeniu nagrywania. 4 Kiedy pojawi si ekran zatwierdzania Potwierd, wybierz [Tak] lub [Nie]. G Jeeli wybierzesz [Tak], nagrany plik bdzie odtwarzany. Zanotuj Uwaga - Szybkoci odczytu mog by ustawione w zakresie 32Kb/s ~ 192Kb/s. - Podczas nagrywania s wylczone sygnaly dwikowe. - Nie odlczaj kabla Line podczas Nagrywania. - Jeeli bateria jest niewystarczajco naladowana, nie bdzie moliwe kompletne nagranie pliku. - Wyreguluj glono zewntrznego ródla dwiku do danego poziomu i nagrywaj go. Jeeli poziom glonoci jest zbyt wysoki, jako dwiku moe ulec pogorszeniu. 46 Ustawienia glównych funkcji w trybie MuzyG Mona porusza si i dokonywa wyboru za pomoc przycisku NAVI. (, ). Aby wybra, wcinij przycisk NAVI po rodku. G Wcinij przycisk, aby przej do poprzedniego ekranu. I Zakladka 1 Krótko wcinij przycisk MENU w trybie Muzyka. 2 Przejd do [Zakladka] i wcinij przycisk NAVI. 3 Przejd do [Przenie] lub [Usu] i wcinij przycisk NAVI. G Przenie: Wybierz miejsce ustawienia zakladki i wcinij przycisk NAVI. Nastpnie przejd do zakladki. G Usu: Wybierz miejsce ustawienia zakladki i wcinij przycisk NAVI. W tej chwili zakladka jest usunita. Zakladka Playlista Przesu Tryb Odtwarzania Usu DNSe Tryb przycis. NAVI Tryb Odtwarzania Zanotuj - Aby ustawi zakladk, przeczytaj instrukcj [Tryb przycisku NAVI] [Zakladka] (patrz strona 49). I Lista odtwarzania (Playlista) 1 Krótko wcinij przycisk MENU w trybie 2 Music. Przejd do [Playlista] i wcinij NAVI. G Zaprogramowane listy odtwarzania wywietl si. 05:56 PM 05:56 PM Playlista MYLIST.SPL POP.SPL 0009/ Przejd do wybranej listy odtwarzania i wcinij przycisk NAVI. G Wybrana lista bdzie odtwarzana. Wstecz Madonna American Life Hollywood MP3 128 Kb/s 15 00:00:45-00:02:51 Tryb Odtwarzania Zanotuj - Aby ustawi list odtwarzana, przeczytaj rozdzial,,programowanie listy odtwarzania" (patrz strona 52.). 47 POL Ustawienia glównych funkcji w trybie Muzyka I Tryb odtwarzania 1 Krótko wcinij przycisk MENU w trybie Muzyka. 2 Przejd do [Playlista] i wcinij przycisk NAVI. 3 Przejd do danego trybu odtwarzania i wcinij przycisk NAVI. Zakladka Normalny Playlista TrybPowtórz folder Odtwarzania Powtórz wszystko DNSe TrybPowtórz jeden prz. NAVI G Normalny: Do odtwarzania kolejno wszystkich utworów po Losowo folder jednym razie. Losowo wszystko Intro G Powtórz folder: Do powtarzania odtwarzania aktualnego folderu. G Powtórz wszystko: Do powtarzania odtwarzania wszystkich utworów. G Powtórz jeden: Do powtarzania odtwarzania jednego utworu. G Losowo folder: Do odtwarzania utworów w folderze w kolejnoci przypadkowej. G Losowo wszystko: Do odtwarzania wszystkich utworów w kolejnoci przypadkowej. G Intro: Do odtwarzania pocztkowych kilku sekund kadego utworu. I DNSe 1 Krótko wcinij przycisk MENU w trybie 2 3 Muzyka. Przejd do [DNSe] i wcinij NAVI.

10 Przejd do danego trybu equalizera i wcinij przycisk NAVI. G 3D-Uytkownika 3D-Studio 3D-Estrada 3D-Klub Normalnie Rock House Dance Jazz Ballad Rytm i Blues Klasyczna Uytkownika EQ Zakladka Playlista Tryb Odtwarzania DNSe Tryb przycis. NAVI Zakladka 3D-Uytkownika Playlista 3D- Studio Tryb Odtwarzania 3D-Estrada DNSe 3D-Klub Tryb prz. NAVI Normalnie Rock House Tryb Odtwarzania 48 Ustawienia glównych funkcji w trybie Muzyka I Tryb przycisku NAVI 1 Krótko wcinij przycisk MENU w trybie Muzyka. 2 Przejd do [Tryb przycisku NAVI] i wcinij przycisk NAVI. 3 Przejd do danego trybu i wcinij przycisk NAVI. Zakladka Playlista Tryb Odtwarzania DNSe Tryb prz. NAVI Wizualny Tryb Odtwarzania Zakladka G Wizualny : Za kadym wciniciem i przytrzymaniem przycisku NAVI w trybie odtwarzania muzyki, zmieni si efekty na ekranie. G Efekt ekranowy 1,2,3 Ekran Equalizera G Tryb Odtwarzania: Za kadym wciniciem i przytrzymaniem przycisku NAVI w trybie odtwarzania muzyki, zmieni si tryb odtwarzania: G Zakladka Playlista Tryb Odtwarzania DNSe Tryb prz. NAVI Wizualizer Tryb Odtwarzania Zakladka Normalny wszystko Powtórz Folder Powtórz jeden Intro Powtórz Losowo folder Losowo wszystko G Zakladka: Po wciniciu przycisku NAVI w trybie odtwarzania muzyki, aktualnie odtwarzane miejsce bdzie zaznaczone zakladk. Jeeli zakladka bdzie ustawiona, wywietli si symbol " ". Zakladka Playlista Tryb Odtwarzania DNSe Tryb prz. NAVI Wizualizer Zanotuj - Ustawiajc zakladk, moesz z latwoci odnale konkretne miejsce w pliku muzycznym. Tryb Odtwarzania Zakladka 49 POL Opcje MENU Wcinij i przytrzymaj przycisk MENU, aby wlczy tryb MENU. Uyj przycisku NAVI, by wybra dane menu i wcinij przycisk NAVI. Wcinij przycisk MENU, aby opuci tryb menu. Host USB Ustawienia L Ustawienia Muzyka L Muzyka Nawigacja L Nawigacja Playlista L Playlista Radio FM L Muzyka M Nawigacja M Playlista M Radio FM M Tekst M Nawigacja Playlista Playlista Radio FM Radio FM Tekst Tekst Zdjcie Zdjcie Video Radio FM Tekst L Tekst Zdjcie L Zdjcie Video L Video Aparat L Aparat Host USB L Zdjcie M Video M Aparat M Host USB M Ustawienia M Video Aparat Aparat Host USB Host USB Ustawienia Ustawienia Muzyka Muzyka Nawigacja G Muzyka G Nawigacja G Playlista G Radio FM G Tekst G Zdjcie G Video G Aparat G Host USB : Do sprawdzenia aktualnie odtwarzanego pliku. : Do przejcia w tryb Nawigacji i przeszukiwanie plików i folderów. : Do odtwarzania tylko plików wybranych przez uytkownika. : Do sluchania radia FM. : Do czytania plików tekstowych. : Do przegldania plików zdjciowych. : Do ogldania plików video. : Do wykonywania zdj i nagra video. : Do przesylania plików zapisanych w pamici odtwarzacza do urzdze zewntrznych lub przesyla pliki zapisane w urzdzeniach zewntrznych do odtwarzacza. G Ustawienia : Do ustawiania dodatkowych funkcji odtwarzacza. Zanotuj 50 - Tryb menu bdzie zakoczony, jeeli aden przycisk nie bdzie wcinity w czasie jednej minuty. Uywanie Nawigacji G Mona z latwoci wyszuka pliki lub przelczy tryb odtwarzania za pomoc funkcji Nawigacji. 1 Wcinij przycisk NAVI, aby przej do trybu Nawigacji lub wcinij i przytrzymaj 2 Wcinij i przytrzymaj przycisk NAVI w wybranym ekranie Nawigacji. G Lista : Wybierz plik lub folder, który chcesz odtwarza. : Do przejcia do wyszego poziomu folderu. : Do przejcia do niszego poziomu folderu., : Do przejcia w gór lub w dól. - NAVI : Do przejcia do niszego poziomu menu lub odtwarzania pliku. POL 51 przycisk MENU, aby przej do Menu i tutaj wybra Nawigacja. G Miniaturka/Podgld : Foldery i pliki w ekranie nawigacji s wywietlane w postaci ikon. Mona z latwoci odnale dane zdjcie wybieraj jego miniaturk lub podgld. - Ikonka Wybierz : Do przejcia do wyszego poziomu folderu, : Do przejcia w lewo lub w prawo. Do przejcia do wyszego lub niszego poziomu folderu., : Do przejcia w gór lub w dól. - NAVI : Do przejcia do niszego poziomu menu lub odtwarzania pliku. 05:56 PM 05:56 PM 05:56 PM Nawigacja MYLIST.SPL ROOT PLAYLISTA MUZYKA TEKST ZDJCIE VIDEO Miniaturka Nawigacja Nawigacja ZDJCIE Podgld ZDJCIE Lista < Lista > < Miniaturka > < Podgld > Zanotuj - Wcinij przycisk MENU w trybie Nawigacji, aby opuci tryb Nawigacji. - Tryb Nawigacji moe by zakoczony, jeeli aden przycisk nie bdzie wcinity w czasie jednej minuty. Uywanie Nawigacji I Programowanie Playlisty 1 Wcinij przycisk NAVI, aby przej do trybu Nawigacji. 2 Przejd do wybranego pliku i wcinij przycisk A B. 05:56 PM Nawigacja MYLIST.SPL ROOT PLAYLISTA Build Me Up But.. I Believe I Can Fl.. What Can I do.m.. That Thing You D.. Miniaturka G Wybrany plik bdzie oznaczony i dodany do listy odtwarzania [Playlista] [MYLIST]. Wcinij przycisk MENU w trybie Muzyka i wybierz podgld listy odtwarzania [MYLIST]. G Aby zakoczy programowanie listy odtwarzania, przejd do oznaczonego pliku w trybie Nawigacji i ponownie wcinij przycisk A B. I Odtwarzanie zaprogramowanej Playlisty 1 Wcinij i przytrzymaj przycisk MENU, aby przej do Menu i nastpnie wybierz list odtwarzania z menu. G Wywietli si wybrana lista utworów. 05:56 PM Playlista MYLIST.SPL MYLIST.SPL 2 Przejd do wybranego pliku by go odtwarza i wcinij przycisk NAVI. G Wybrana lista bdzie odtwarzana. Wstecz 52 Sluchanie audycji radiowych FM I Przelczenie w tryb Radio FM Zapamitaj POL 05:56 PM Wcinij i przytrzymaj przycisk,,menu". W Menu wybierz FM Radio i nastpnie wcinij przycisk NAVI. - Podczas sluchania audycji radiowej FM wcinij przycisk, aby wyciszy dwik. Ponownie wcinij przycisk, aby przywróci sluchanie audycji radiowej FM. I Wyszukiwanie czstotliwoci G Wyszukiwanie manualne: Wcinij przyciski,, aby przeszuka czstotliwoci. G Wyszukiwanie automatyczne: Wcinij i przytrzymaj przyciski,, aby automatycznie przeszuka czstotliwoci w poszukiwaniu stacji radiowych. Nagrywanie audycji radiowych FM 1 Wcinij i przytrzymaj przycisk audycji radiowych FM. G Rozpocznie si nagrywanie audycji z aktualnie odbieranej czstotliwoci radiowej FM. podczas odbierania 2 Ponownie wcinij przycisk. MP3 F MP3 87.5MHz Nagrywanie.. 64 Kb/s 15 G Nagrywanie zatrzyma si i powstanie plik MP3. G Pliki s nagrywane w kolejnoci F****001, F**** i zapisywane w formacie MP3 w folderze [RECORDED] [FM]. 00:00:45 Stop 3 Kiedy pojawi si ekran zatwierdzania Confirm, wybierz [Tak] lub [Nie]. G Jeeli wybierzesz [Tak], nagrany plik bdzie odtwarzany. Zanotuj - Podczas nagrywania s wylczone sygnaly dwikowe. - Audycje radiowe FM mona nagrywa tylko z prdkoci odczytu 64Kb/s. 53 Ustawienia glównych funkcji w trybie FM I Dodawanie do listy programów G Mona manualnie zaprogramowa wybrane czstotliwoci radiowe FM.

11 G Mona zaprogramowa do 30 takich czstotliwoci. Dodaj do wstp. Autom. ust. wstp. 01 Region FM 02 Poziom wysz. FM 03 Nagr. FM z timerem Tryb ustaw. wstp. 1 W trybie FM wcinij przycisk MENU. 2 Przejd do [Dodaj do wstp. ] i wcinij przycisk NAVI. G Aktualnie odbierana czstotliwo bdzie zaprogramowana na licie. I Automatyczne programowanie stacji radiowych 1 W trybie FM wcinij przycisk MENU. 2 Przejd do [Autom. ust. wstp.] 105.8MHz 05:56 PM Dodaj do wstp. Region FM Autom. ust. wstp. Poziom wysz. FM Nagr. FM z timerem i wcinij przycisk NAVI. Auto Searching.. KOREA/US 87.5MHz MHz G Czstotliwoci radiowe s automatycznie programowane, rozpoczynajc od programu numer 1. Tryb ustaw. wstp. Tryb ustaw. wstp. I Wyszukiwanie sporód listy programów 1 W trybie FM wcinij i przytrzymaj przycisk NAVI. G Przejd do trybu Preset. 05:56 PM 2 Uyj przycisków, do przejcia do wybranego numeru programu radiowego MHz KOREA/US 87.5MHz MHz Tryb rczny 54 Ustawienia glównych funkcji w trybie FM I Usuwanie programów radiowych 1 W trybie FM wcinij i przytrzymaj przycisk NAVI. G Przejd do trybu Wstpne. Usu wstp. Autom. ust. wstp. 01 Region FM 02 Poziom wysz. FM 03 Nagr. FM z timerem 2 W trybie programowania stacji radiowych Wstpne wcinij przycisk MENU. 3 Przejd do menu usuwania programów radiowych [Usu wstp.] i wcinij przycisk NAVI. Tryb rczny 4 Po przejciu do numeru programu radiowego, który chcesz usun, wcinij przycisk NAVI. G Wybrany numer programu radiowego bdzie usunity. I Region zakresu FM 1 W trybie FM wcinij przycisk MENU. 2 Przejd do [Region FM ] i wcinij przycisk NAVI. 3 Przejd do swojego regionu FM i wcinij przycisk NAVI. Dodaj do wstp. Autom. ust. wstp. Region FM Poziom wysz. FM Korea/USA Nagr. z Japonia FM timerem Inne kraje Tryb rczny G Korea/USA : Wyszukaj czstotliwoci FM w zakresie 87,5 MHz do 108 MHz w skokach co 100 KHz. G Japonia: Wyszukaj czstotliwoci FM w zakresie 76,0 MHz do 108 MHz w skokach co 100 KHz. G Inne kraje : Wyszukaj czstotliwoci FM w zakresie 87,5 MHz do 108 MHz w skokach co 50 KHz. Zanotuj - Fabrycznie ustawiony region zakresu czstotliwoci radiowych FM zaley od miejsca dokonania zakupu odtwarzacza. 55 POL Ustawienia glównych funkcji w trybie FM I Poziom czuloci przeszukiwania zakresu FM 1 W trybie FM wcinij przycisk MENU. 2 Przejd do [Poziom wysz. FM] i wcinij przycisk NAVI. 3 Przejd do danego poziomu czuloci wyszukiwania i wcinij przycisk NAVI. G Im wyszy poziom czuloci wyszukiwania, tym wicej czstotliwoci radiowych mona odbiera. G Wysoki redni Niski Dodaj do wstp. Autom. ust. wstp. Region FM Poziom wysz. FM Nagr. FM z timerem Wysoki redni Niski Tryb ustaw. wstp. I Nagrywanie FM z timerem 1 W trybie FM wcinij przycisk MENU. 2 Przejd do [Nagr. FM z timerem] i wcinij przycisk NAVI. Nagr. FM z timerem Codziennie 3 Uyj przycisku lub, aby wybra i wcinij przycisk, aby przej do nastpnego poziomu. Wl. AM Wyl. FM Tak 05 : min 87.5MHz Nie Licznik powtórze nagrywania Czas rozpoczcia nagrywania Czas nagrywania Nagrywana czstotliwo radiowa FM G Jeeli na pierwszym poziomie wylczysz funkcj (Wyl.), nie nastpi przejcie do nastpnego poziomu. 4 Po dokonaniu ustawie nagrywania z timerem przejd do [Tak] i wcinij przycisk NAVI. Zanotuj - Aby przeprowadzi programowane nagrywanie audycji z timerem, zasilanie odtwarzacza musi by wylczone. - Odtwarzacz automatycznie wlczy si i nagra zaprogramowany czas trwania audycji radiowej. - Po zakoczeniu ustawie Timer FM Rec na wywietlaczu pojawi si ikona timera. 56 Przegldanie plików tekstowych G Przegldarka tekstowa Text Viewer pozwala na czytanie plików tekstowych, które powstaly na komputerze PC. Pliki tekstowe musz mie rozszerzenie.txt by móc by otwierane w przegldarce tekstowej. G Mona wybra plik tekstowy do obejrzenia w przegldarce podczas sluchania muzyki. 1 Wcinij i przytrzymaj przycisk MENU, aby przej do menu i wybierz Tekst. G Pojawi si ekran przegldarki tekstowej. Tekst M 05:56 PM Playlista Radio FM L Zdjcie Video Kiedy odtwarzacz MP3 jest podlczony do Twojego komutera PC, komputer rozpozna go jako dysk wymienny. Pliki muzyczne i inne moga by... Zakladka 2 Krótko wcinij przycisk NAVI, aby przej do ekranu wyboru tekstu. Przejd do wybranego tekstu i wcinij przycisk NAVI. G Wybrany plik tekstowy bdzie wywietlony w przegldarce., : Do regulacji poziomu glonoci., : Do przejcia do poprzedniej / nastpnej strony tekstu. G Wcinij i przytrzymaj przycisk MENU, aby przej do ekranu MENU. 05:56 PM 05:56 PM Nawigacja MYLIST.SPL TEKST Korean wave. txt Microshoft's gro.. Tech bulls come.. Women flock.. Solsbury Hill.. Miniaturka Microsoft's growth problem Three key areas to watch when Microsoft reports earnings after the bell Thursday. October 20, 2004: 6:18 PM EDT Zakladka 57 POL Ustawienia glównych funkcji w trybie Text G Mona przechodzi i wybiera za pomoc przycisku NAVI. G Wcinij przycisk, aby przej do poprzedniego ekranu. I Ustawienia Zakladki Wcinij i przytrzymaj przycisk NAVI w ekranie Tekst. G Aktualnie wywietlona strona jest zaznaczona. G Mona zaznaczy tylko 1 zakladk. 05:56 PM Microsoft's growth problem Three key areas to watch when Microsoft reports earnings after the bell Thursday. October 20, 2004: 6:18 PM EDT Zakladka I Zakladka 1 W ekranie Tekst wcinij przycisk MENU. 2 Przejd do [Zakladka] i wcinij przycisk NAVI. 3 Przejd do [Przenie] lub [Usu] i wcinij przycisk NAVI. G Przenie : Przejcie do zakladki w obrbie pliku tekstowego. G Usu: Usunicie zakladki w pliku tekstowym. Zakladka Kolor przegldarki Przenie Usu Zakladka I Kolor przegldarki tekstów 1 W ekranie Tekst wcinij przycisk MENU. : Do regulacji poziomu glonoci., : Do przejcia do poprzedniego / nastpnego zdjcia. due zdjcia bd potrzebowaly wicej czasu do wywietlania. Przejd do [Uruchom pokaz slajdów] i wcinij przycisk NAVI. Reg. Przejd do [Zoom] i wcinij przycisk NAVI. Reg. Przejd do [Reg. zdjcia] i wcinij przycisk NAVI. Reg. Przejd do [Filtry obrazu] i wcinij przycisk NAVI. (przytrzymane wcinite) : Do szybkiego przeszukiwania pliku video. Wcinij i przytrzymaj przycisk MENU, aby przej do ekranu MENU. Przejd do [Aparat fotograficzny] i wcinij przycisk NAVI. MB 3 Skieruj obiektyw na obiekt do sfotografowania. G G,, : Do ustawienia zoomu. : Do regulacji jasnoci ekranu. 4 Wcinij przycisk Tryb Aparat Lampa blyskowa. G Wykonane zdjcia s zapisywane w [ZDJCIE] folderze [ALBUM]. Rozdzielczo MB Dostpna pami 63 POL G Pojawia si ekran trybu czuwania aparatu. Fotografowanie I Instrukcje wykonywania zdj G Latwiej jest sfotografowa nieruchomy obiekt, poniewa pomiar i przeliczenie parametrów ekspozycji zajmuje troch czasu. G Latwiej jest zrobi zdjci obiektu janiejszego ni tlo. Ustawiaj si wic w taki sposób, aby w tle nie bylo silnego wiatla slonecznego lub fluorescencyjnego, aby uzyska ostre zdjcie.

12

13 G Obraz moe nie by czysty, jeeli zdjcie wykonujesz w ciemnym otoczeniu lub w pochmurny dzie, itp... G Sprzt nie oferuje wysokiej jakoci obrazowania. Dla uzyskania obrazów wysokiej jakoci polecamy uycie cyfrowego lub analogowego aparatu fotograficznego. G Poniewa aparat wbudowany w niniejszy sprzt jest delikatny, zachowaj ostrono, aby nie upuci sprztu. G Obiektyw aparatu czy wylcznie delikatn ciereczk. G Podczas wykonywania zdj i nagrywania filmów video, ilo zapisywanych plików i czasy nagrywania mog si róni w zalenoci od warunków nagrywania. G Uywanie aparatu powoduje zwikszenie zuycia mocy baterii. G Podczas wykonywania zdj utrzymuj sprzt stabilnie a do chwili uslyszenia dwiku migawki. G Jeeli wykonujesz zdjcie w odlegloci 50cm od obiektu, obraz moe nie by czytelny. 64 Ustawienia funkcji w trybie aparatu fotograficznego G Mona si porusza po menu i wybiera za pomoc przycisku NAVI. G Wcinij przycisk do przejcia do poprzedniego ekranu. I Kamera video 1 Wcinij przycisk MENU w trybie aparatu fotograficznego. 2 Przejd do [Kamera video] i wcinij przycisk NAVI. G Przejd do trybu kamery video. Zanotuj - Mona równie przej do trybu kamery video wciskajc i trzymajc wcinity przycisk NAVI w trybie aparatu fotograficznego. I Zdjcia seryjne 1 Wcinij przycisk MENU w trybie aparatu fotograficznego. 2 Przejd do [Seryjne] i wcinij przycisk NAVI. 3 Przejd do iloci zdj, które chcesz wykona w sposób cigly i wcinij przycisk NAVI. G Jeeli wciniesz przycisk w ekranie trybu czuwania aparatu, bdzie wykonana okrelona ilo zdj. G W zalenoci od ustawionej rozdzielczoci, dostpna maksymalna ilo zdj wykonywanych w sposób cigly moe si róni. Kamera video Seryjne Anuluj Samowyzwalacz 3 Filtry aparatu 6 Tryb Lampy blysk. 9 Dwik migawki 12 Rozdzielczo 15 Czstotliwo 65 POL Ustawienia funkcji w trybie aparatu fotograficznego I Samowyzwalacz 1 Wcinij przycisk MENU w trybie aparatu fotograficznego. 2 Przejd do [Samowyzwalacz] i wcinij przycisk NAVI. 3 Uyj przycisków,, aby przej do danego czasu Timera i wcinij przycisk NAVI. G Mona ustawi czas samowyzwalacza na 3 sekundy 5 sekund 10 sekund 15 sekund. Kamera video Seryjne Samowyzwalacz Anuluj Filtry aparatu 3 sek Tryb Lampy blysk. 5 sek Dwik migawki 10 sek Rozdzielczo 15 sek Czstotliwo I Filtry aparatu Mona naloy rozmaite efekty na zdjcie podczas jego wykonywania. 1 Wcinij przycisk MENU w trybie aparatu fotograficznego. 2 Przejd do [Filtry aparatu] i wcinij przycisk NAVI. 3 Uyj przycisków,, aby przej do danego filtra aparatu fotograficznego i wcinij przycisk NAVI. G Normalny Czarnobialy Negatyw Sepia Mozaika Szkic Rozmyj Wyostrz L Normalny M I Tryb lampy blyskowej 1 Wcinij przycisk MENU w trybie aparatu fotograficznego. 2 Przejd do [Tryb Lampy blysk.] i wcinij przycisk NAVI. 3 Przejd do [Wyl.] lub [Wl.] i wcinij przycisk NAVI. G Wyl. : Lampa wylczona. G Wl. : Lampa wlczona. 66 Kamera video Seryjne Samowyzwalacz Filtry aparatu Tryb Lampy blysk. Dwik migawki Wyl. Rozdzielczo Wl. Czstotliwo Ustawienia funkcji w trybie aparatu fotograficznego I Dwik migawki 1 Wcinij przycisk MENU w trybie aparatu fotograficznego. 2 Przejd do [Dwik migawki] i wcinij przycisk NAVI. 3 Uyj przycisków,, aby przej do danego dwiku wyzwolenia migawki i wcinij przycisk NAVI. G Mona wybra jeden dwik migawki sporód 1 ~ 5. Seryjne Dwik 2 Samowyzwalacz 3 Dwik Filtry aparatu Dwik 4 Tryb Lampy blysk. 5 Dwik Dwik migawki Rozdzielczo Czstotliwo I Rozdzielczo 1 Wcinij przycisk MENU w trybie aparatu fotograficznego. 2 Przejd do [Rozdzielczo] i wcinij przycisk NAVI. 3 Uyj przycisków,, aby przej do danej rozdzielczoci i wcinij przycisk NAVI. G Mona ustawi rozdzielczo zdjcia na 1600X X X X X X480. G Wybór wyszej rozdzielczoci zwiksza rozmiar pliku zdjciowego. 1600X1200 Kamera video Seryjne 960X X960 Samowyzwalacz 768X960 Filtry aparatu 640X480 Tryb Lampy blysk. 384X480 Dwik migawki Rozdzielczo Czstotliwo Zanotuj - Jeeli robisz zdjcie z rozdzielczoci 1600x1200, 1280x960 lub 640x480 pikseli, faktyczna szeroko zdjcia bdzie wiksza, ni wywietlana w ekranie wizjera przed jego wykonaniem. 67 POL Dwik 1 Kamera video Ustawienia funkcji w trybie aparatu fotograficznego I Czstotliwo Wybierz czstotliwo napicia prdu elektrycznego odpowiedni dla czstotliwoci sieci obowizujcej w Twoim kraju. Jeeli nie wybierzesz takiej czstotliwoci, zdjcie moe nie by prawidlowo wywietlane. Kamera video 50Hz 60Hz Seryjne Samowyzwalacz Filtry aparatu Tryb Lampy blysk. Dwik migawki Rozdzielczo Czstotliwo 1 Wcinij przycisk MENU w trybie aparatu fotograficznego. 2 Przejd do [Czstotliwo] i wcinij przycisk NAVI. 3 Wybierz czstotliwo napicia obowizujc w Twoim kraju i wcinij przycisk NAVI. G 60Hz : Wybierz, jeeli mieszkasz w Korei, Tajwanie, Filipinach, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce rodkowej i Poludniowej. G 50Hz: Wybierz, jeeli mieszkasz w pozostalych krajach. 68 Nagrywanie filmów video 1 Wcinij i przytrzymaj wcinity przycisk MENU, aby wej do menu i wybierz Aparat. 2 Przejd do [Kamera video] i wcinij przycisk NAVI. 05:56 PM 320x240 Zdjcie Video L Aparat Aparat fotograficzny Kamera video Aparat M Host USB Ustawienia Wstecz MB 3 Skieruj obiektyw na obiekt do filmowania i wcinij przycisk G G,, : Do ustawienia zoomu. : Do regulacji jasnoci ekranu.. M SEK 4 Ponownie wcinij przycisk Stop. M G Filmowanie jest zatrzymane. G Wykonane zdjcia s zapisywane w [VIDEO] folderze [ALBUM] jako pliki SMF. Zapisywanie... M SMF 320X sek 065 SEK Zanotuj - Jeeli rozmiar pliku przekracza 4MB podczas nagrywania, nagrywanie bdzie automatycznie przerwane. - Jeeli filmujesz szybko poruszajce si obiekty, obraz filmu moe nie by czytelny. Stop 69 POL G Pojawia si ekran trybu czuwania kamery. Ustawienia funkcji w trybie kamery video G Mona si porusza po menu i wybiera za pomoc przycisku NAVI. G Wcinij przycisk do przejcia do poprzedniego ekranu. I Aparat fotograficzny 1 Wcinij przycisk MENU w trybie kamery video. 2 Przejd do [Aparat fotograficzny] i wcinij przycisk NAVI. G Przejd do trybu aparatu fotograficznego. Zanotuj - Mona równie przej do trybu aparatu fotograficznego wciskajc i trzymajc wcinity przycisk NAVI w trybie kamery video. I Filtry aparatu Mona naloy rozmaite efekty na zdjcie podczas jego wykonywania. 1 Wcinij przycisk MENU w trybie kamery video. 2 Przejd do [Filtry aparatu] i wcinij przycisk NAVI. 3 Uyj przycisków,, aby przej do danego filtra aparatu fotograficznego i wcinij przycisk NAVI. G Normalny Czarnobialy Negatyw Sepia Mozaika Szkic Rozmyj Wyostrz L Normalny M 70 Ustawienia funkcji w trybie kamery video I Tryb lampy blyskowej 1 Wcinij przycisk MENU w trybie kamery video.

14 2 Przejd do [Tryb Lampy blysk.] i wcinij przycisk NAVI. 3 Przejd do [Wyl. ] lub [Wl.] i wcinij przycisk NAVI. G Wyl. : Lampa wylczona. G Wl. : Lampa wlczona. Aparat fotograficzny Filtry aparatu Tryb Lampy blysk. Wyl. Czstotliwo Wl. I Czstotliwo Wybierz czstotliwo napicia prdu elektrycznego odpowiedni dla czstotliwoci sieci obowizujcej w Twoim kraju. Jeeli nie wybierzesz takiej czstotliwoci, zdjcie moe nie by prawidlowo wywietlane. 50Hz Aparat fotograficzny Filtry aparatu 60Hz Tryb Lampy blysk. Czstotliwo 1 Wcinij przycisk MENU w trybie kamery video. 2 Przejd do [Czstotliwo] i wcinij przycisk NAVI. 3 Wybierz czstotliwo napicia obowizujc w Twoim kraju i wcinij przycisk NAVI. G 60Hz : Wybierz, jeeli mieszkasz w Korei, Tajwanie, Filipinach, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce rodkowej i Poludniowej. G 50Hz: Wybierz, jeeli mieszkasz w pozostalych krajach. 71 POL Uywanie funkcji USB Host I Podàczanie urzàdzenia zewn trznego 1 Podàcz odtwarzacz do adaptera USB Host. 2 Uyj kabla USB urzàdzenia zewn trznego do poàczenia tego urzàdzenia z adapterem USB Host. q Wàcz zasilanie urzàdzenia zewn trznego. Zewn trzne urzà dzenie USB Odtwarzacz Zanotuj - Uywaj wyàcznie kabla USB dostarczonego wraz z urzàdzeniem zewn trznym. Adapter USB Host Kabel USB (Urzàdzenia zewn trznego) 3 WciÊnij i przytrzymaj przycisk MENU,aby przejêç do menu. 4 Uyj przycisku Wybierz Host i wciênij przycisk NAVI., aby przejêç do [Tak ] i wciênij przycisk NAVI. q Ekran urzàdzenia zewn trznego wyêwietli si. 05:56 PM Video Camera v Confirm Camera Select "Yes" if device is connected. Yes Video v Device Mode MYLIST.SPL ROOT Superstar.mp3 Everybody.mp3 Top of the World.. Carwash.mp3 Host Mode USB Host w No USB Host w Settings Music Settings Music Note 72 - Jeeli urzàdzenie zewn trzne,które jest podàczone do USB Host zuywa znaczne iloêci energii, funkcja USB Host moe nie dziaaç prawidowo. Uywanie funkcji USB Host I Przesylanie danych z urzdzenia zewntrznego do odtwarzacza 1 Przejd do pliku przeznaczonego do przeslania do odtwarzacza i wcinij przycisk NAVI. G G, : Do przejcia w gór lub w dól. : Do przejcia do subfolderu. 05:56 PM Tryb Urzdzenie MYLIST.SPL ROOT Superstar.mp3 Everybody.mp3 Top of the World.. Carwash.mp3 Tryb Host Kopiuj Urzdzenie Tryb Usu SKOPIOWANE ZDJCIE TEKST 2 Kiedy pojawi si okno, przejd do kopiowania [Kopiuj] i nastpnie wcinij przycisk NAVI. Tryb Host 3 Wybierz folder, w którym znajduje si plik do skopiowania i wcinij przycisk NAVI. G Wybrany plik bdzie przeslany do odtwarzacza. Nie odlczaj odtwarzacza od urzdzenia zewntrznego w czasie trwania przesylania pliku. G Przeslany plik mona odnale w wybranym dla nie go folderze pamici odtwarzacza. I Usuwanie plików w urzdzeniu zewntrznym 1 Przejd do pliku, który chcesz usun 05:56 PM w ekranie urzdzenia zewntrznego i wcinij przycisk NAVI. G G, : Do przejcia w gór lub w dól. : Do przejcia do subfolderu. Tryb Urzdzenie MYLIST.SPL ROOT Superstar.mp3 Everybody.mp3 Top of the World.. Carwash.mp3 Tryb Host Kopiuj Urzdzenie Tryb Usu 2 Kiedy pojawi si okno, przejd do usunicia [Usu] i nastpnie wcinij NAVI. i nastpnie wcinij przycisk NAVI. G Wybrany plik bdzie usunity. Tryb Host 3 Kiedy pojawi si okno zatwierdzenia Potwierd, wybierz [Tak] 73 POL Uywanie funkcji USB Host I Przesylanie danych z odtwarzacza do urzdzenia zewntrznego 1 Kiedy pojawi si ekran urzdzenia zewntrznego wcinij i przytrzymaj przycisk NAVI. G Pojawi si ekran Nawigacji odtwarzacza. 05:56 PM Tryb Host MYLIST.SPL MUZYKA Have a Nice Day.. She's gone. mp3 In the End.mp3 Life is Cool.mp3 Don't Say you Lo.. Tryb Urzdzenie Kopiuj Usu Host 2 Przejd do pliku przeznaczonego do przeslania do urzdzenia zewntrznego i wcinij przycisk NAVI. G G, : Do przejcia w gór lub w dól. : Do przejcia do subfolderu. Tryb Urzdzenie 3 Kiedy pojawi si okno, przejd do kopiowania [Kopiuj] i nastpnie wcinij przycisk NAVI. G Wybrany plik bdzie przeslany do odtwarzacza. Nie odlczaj odtwarzacza od urzdzenia zewntrznego w czasie trwania przesylania pliku. I Usuwanie plików w odtwarzaczu 1 Kiedy pojawi si ekran urzdzenia zewntrznego wcinij i przytrzymaj NAVI. G Pojawi si ekran Nawigacji odtwarzacza. 05:56 PM Tryb Host MYLIST.SPL MUZYKA Have a Nice Day.. She's gone.mp3 In the End.mp3 Life is Cool.mp3 Don't Say you Lo.. Tryb Urzdzenie Kopiuj Usu Host 2 Przejd do pliku, który chcesz usun i wcinij przycisk NAVI. G G, : Do przejcia w gór lub w dól. : Do przejcia do subfolderu. Tryb Urzdzenie 3 Kiedy pojawi si okno, przejd do usunicia [Usu] i nastpnie wcinij przycisk NAVI. 4 Kiedy pojawi si okno Potwierd, wybierz [Tak] i nastpnie wcinij przycisk NAVI. 74 G Wybrany plik bdzie usunity. Uywanie funkcji USB Host I Kompatybilno YP-D1 USB HOST G Poniej znajduje si lista aparatów i odtwarzaczy MP3 (Samsung) wspólpracujcych z YP-D1 w funkcji USB Host. G Lista ta moe ulec zmianie po uaktualnieniu oprogramowania urzdze. Urzdzenie Numer modelu YP-55 YP-35 YP-53 YP-T5 YP-780 YP-60 YP-T6 Urzdzenie Numer modelu Nicon coolpix-4200 Sony DSC-P93 Sony DSC-T1 Sony DSC-P100 Sony DSC- V1(W1) Fujifilm Finepix-A340 Fujifilm Finepix-F450 Odtwarzacz MP3 (Samsung) YP-MT6 YP-T7 YV-120 VY-H700 VY-S100 Aparat cyfrowy Fujifilm Finepix-F610 Kyocera Finecam-SL300R Minolta Dimage-ZI Pentax Optio-S40 Pentax Optio-S Pentax Optio-430RS Panasonic DMC FZ20 Caslo EX-Z40 75 POL Ustawienia funkcji zaawansowanych 1 Wcinij i przytrzymaj przycisk MENU, aby przej do menu i wybierz Ustawienia. Aparat Host USB L Ustawienia M Muzyka Nawigacja 2 W menu Ustawienia przejd do danej funkcji i wcinij przycisk NAVI, aby j wybra. G Uyj przycisku, aby przej do poprzedniego menu. 05:56 PM 05:56 PM 05:56 PM Ustawienia Muzyka Nagrywanie Czas/Alarm Wywietlacz Jzyk System Wstecz 05:56 PM 05:56 PM Ustawienia Muzyka Nagrywanie Czas/Alarm Wywietlacz Jzyk System Wstecz 05:56 PM Ustawienia Muzyka Nagrywanie Czas/Alarm Wywietlacz Jzyk System Wstecz 05:56 PM Ustawienia Muzyka Nagrywanie Czas/Alarm Wywietlacz Jzyk System Wstecz Ustawienia Muzyka Nagrywanie Czas/Alarm Wywietlacz Jzyk System Wstecz Ustawienia Muzyka Nagrywanie Czas/Alarm Wywietlacz Jzyk System Wstecz Ustawienia Informacje o Wstecz 76 Ustawienia Odtwarzania / Dwiku Wcinij i przytrzymaj przycisk MENU, aby przej do menu i wybierz [Ustawienia] [Muzyka]. I Tryb odtwarzania 1 Wybierz Tryb odtwarzania w menu Muzyka. 2 Uyj przycisku,, aby przej do danego trybu odtwarzania i wcinij NAVI. 05:56 PM 05:56 PM 05:56 PM Tryb Odtwarzania Normalny Powtórz folder Powtórz wszystko Powtórz jeden Losowo folder Losowo wszystko Wstecz 05:56 PM 05:56 PM Tryb Odtwarzania Normalny Powtórz folder Powtórz wszystko Powtórz jeden Losowo folder Losowo wszystko Wstecz 05:56 PM Tryb Odtwarzania Normalny Powtórz folder Powtórz wszystko Powtórz jeden Losowo folder Losowo wszystko Wstecz 05:56 PM Tryb Odtwarzania Normalny Powtórz folder Powtórz wszystko Powtórz jeden Losowo folder Losowo wszystko Wstecz Tryb Odtwarzania Normalny Powtórz folder Powtórz wszystko Powtórz jeden Losowo folder Losowo wszystko Wstecz Tryb Odtwarzania Normalny Powtórz folder Powtórz wszystko Powtórz jeden Losowo folder Losowo wszystko Wstecz Tryb Odtwarzania Intro Wstecz G Normalny : Do odtwarzania kolejno wszystkich utworów po jednym razie.

15 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) G Powtórz folder : Do powtarzania odtwarzania aktualnego folderu. G Powtórz wszystko : Do powtarzania odtwarzania wszystkich utworów. G Powtórz jeden : Do powtarzania odtwarzania jednego utworu. G Losowo folder : Do odtwarzania utworów w folderze w kolejnoci przypadkowej. G Losowo wszystko : Do odtwarzania wszystkich utworów w kolejnoci przypadkowej. G Intro : Do odtwarzania pocztkowych kilku sekund kadego utworu. 77 POL Ustawienia Odtwarzania / Dwiku Wcinij i przytrzymaj przycisk MENU, aby przej do menu i wybierz [Ustawienia] [Muzyka]. I DNSe G Uyj przycisków,, aby przej do danego trybu dwiku i wcinij przycisk NAVI. G 3D-Uytkownika 3D-Studio 3D-Estrada 3D-Klub Normalny Rock House Dance Jazz Ballad Rhythm & Blues Klasyczna EQ uytkownika G Wybierz Uytkownika EQ, aby ustawi Equalizer wedlug upodoba. 05:56 PM 05:56 PM 05:56 PM DNSe 3D- Uytkownika 3D-Studio 3D-Estrada 3D-Klub Normalny Rock Wstecz DNSe House Dance Jazz Ballad Rhythm & Bluse Klasyczna Wstecz DNSe EQ uytkownika Wstecz Zanotuj - DNSe jest funkcj efektów dwiku dla odtwarzaczy MP3 wynaleziony przez Samsunga i sklada si z trybów 3D, Podbicia Basów, i trybu Ulica. Tryb 3D dodaje muzyce efektu stereofonicznego dwiku, Podbicie Basów wzmacnia brzmienie basu i tryb Ulica oferuje funkcj automatycznej kontroli poziomu glonoci, która zwiksza glono w halaliwym otoczeniu dla ulatwienia sluchania na glonej ulicy. I Ustawienia uytkownika 3D Ustawienia wlasne 3D-Uytkownika s dostpne tylko, jeeli wybrany jest tryb dwiku trójwymiarowego 3D Sound z listy DNSe. 3D G Uyj przycisków,, aby przej do danego poziomu dzialania efektu 3D i wcinij przycisk NAVI. G Efekt 3D moe by ustawiony w zakresie poziomów od 0 do :56 PM 3D Wstecz Ustawienia Odtwarzania / Dwiku Zwikszenie basów G Uyj przycisków,, aby przej do danego poziomu podbicia basów i wcinij przycisk NAVI. G Podbicie basów moe by ustawione w zakresie poziomów od 0 do 3. 05:56 PM Zwikszenie basów I Tryb Ulica G Uyj przycisków,, aby przej do wlczenia (Wl.) lub wylczenia (Wyl.) trybu Ulica i wcinij przycisk NAVI. G Wyl. : Utwory s odtwarzane w ustawionym trybie dwiku. G Wl.: Moesz uzyska dwik lepszej jakoci podczas przemieszczania si po ulicach. Wstecz 05:56 PM Tryb Ulica Wyl. Wl. Wstecz I Sluchawki/Glonik G Uyj przycisków,, aby przej do [Sluchawki] lub [Glonik] i wcinij przycisk NAVI. G Sluchawki : Wybierz do sluchania muzyki przez zestaw sluchawek. G Glonik : Wybierz do sluchania muzyki przez wbudowany glonik. 05:56 PM Sluchawki/Glonik Sluchawki Glonik Zanotuj - W trybie FM wbudowany glonik nie dziala. Wstecz 79 POL Ustawienia Odtwarzania / Dwiku Wcinij i przytrzymaj przycisk MENU, aby przej do menu i wybierz [Ustawienia] [Muzyka]. I Wlasne ustawienia Equalizera G Mona regulowa ustawienia Equalizera wedlug wlasnych upodoba. G Wcinij przycisków,, aby przej w lewo lub w prawo i wcinij przycisk, by wyregulowa poziom korekcji. Po zakoczeniu ustawie przejd do [Tak] i wcinij przycisk NAVI. Ustawienie EQ u.. EQ uytkownika db Tak Nie I Szybko odtwarzania G Uyj przycisków,, aby przej do danej szybkoci odtwarzania i wcinij przycisk NAVI. G Mona ustawi jedn z szybkoci odtwarzania x0,5, x0,75, x1, x1,25 lub x1,5. G Im wysza liczba, tym wiksza szybko odtwarzania, im mniejsza liczba tym mniejsza szybko odtwarzania. 05:56 PM Szybko odtwarzania x0.5 x0. 75 x1 x1.25 x1.5 Wstecz 80 Ustawienia Odtwarzania / Dwiku G Uyj przycisków,, aby przej do danej szybkoci wyszukiwania i wcinij przycisk NAVI. G Mona wybra sporód Wyl. 10sek 30sek 1min 5min 10min. G Odstp pomijania odtwarzania determinuje dlugo fragmentu pominitego wciniciem przycisku, w trybie odtwarzania muzyki. G Jeeli ustawisz warto Wyl. wyszukiwanie w obrbie utworu, wcinicie przycisków, powoduje przejcie do odtwarzania poprzedniego lub nastpnego utworu. 05:56 PM Szybko wyszukiwania Wyl. 10 sek 30 sek 1 min 5 min 10 min Wstecz I Czas Intro G Uyj przycisków,, aby przej do danego czasu odtwarzania fragmentu pocztkowego i wcinij przycisk NAVI. G Mona wybra 10sek 20sek 30sek. Jeeli ustawisz czas odtwarzania fragmentu pocztkowego, pocztkowe fragmenty odtwarzanych utworów odtwarzane przez ustawiony czas w sekundach. 05:56 PM Czas Intro 10 sek 20 sek 30 sek Wstecz 81 POL I Szybko wyszukiwania Ustawienia nagrywania Wcinij i przytrzymaj przycisk MENU, aby przej do menu i wybierz [Ustawienia] [Nagrywanie]. I Prdko transmisji G Uyj przycisków,, aby wybra szybko nagrywania i wcinij przycisk NAVI. G Podczas nagrywania muzyki do plików MP3, mona wybra jedn z nastpujcych szybkoci odczytu: 32Kb/s, 64Kb/s, 96Kb/s, 160Kb/s i 192Kb/s. 05:56 PM Prdko transmisji 32 Kb/s 64 Kb/s 96 Kb/s 128 Kb/s 160 Kb/s 192 Kb/s Wstecz I Automatyczna Synchronizacja G Uyj przycisków,, aby ustawi czas Autom. Synchr. i wcinij przycisk NAVI. G Czas Autom. Synchr. jest funkcj oddzielania od siebie i zapisywania plików MP3 w sytuacji, kiedy nie slycha adnego dwiku przez ustawiony czas podczas nagrywania plików MP3. G Czas Autom. Synchr. moe by ustawiony jako Wyl. (wylczony), Sync 1, 2 sekundy, 3 sekundy, 4 sekundy lub 5 sekund. G W ustawieniu SYNC 1, nagrywanie zatrzymuje si i przechodzi do trybu odtwarzania muzyki, jeeli nie ma dwiku przez ponad 2 sekundy w czasie trwania nagrywania. G Jeeli czas Auto Sync jest wylczony (Wyl.), nagrywanie jest kontynuowane nawet, jeeli nie slycha adnego dwiku i cale nagrywanie jest zapisywane jako jeden plik :56 PM Autom. Synchr. Wyl. Sync 1 2 sek 3 sek 4 sek 5 sek Wstecz Ustawienia czasu / alarmu Wcinij i przytrzymaj przycisk MENU, aby przej do menu i wybierz [Ustawienia] [Czas/Alarm]. I Data/Ustawienia Czasu Mona ustawi aktualn dat i czas. 05:56 PM 1 Uyj przycisków,, aby ustawi czas i wcinij przycisk 2 Uyj przycisków,, aby ustawi dat i wcinij przycisk 3 Po zakoczeniu ustawie przejd do [Tak] i wcinij przycisk NAVI... Data/Ust. Czasu PM : I Ustawienia Alarmu 1 Uyj przycisków,, aby ustawi licznik powtarzania alarmu i wcinij przycisk. Tak Nie 2 Uyj przycisków,, aby ustawi czas i wcinij przycisk 3 Po zakoczeniu ustawie przejd do [Tak] i wcinij przycisk NAVI. G Jeeli odtwarzacz jest wylczony o godzinie ustawionego alarmu, zasilanie wlczy si automatycznie.. 05:56 PM Ustaw. Alarmu Raz AM 05 : 33 Zanotuj - Po ustawieniu alarmu wywietli si ikona alarmu. - Odtwarzacz wlczy si automatycznie o ustawionej godzinie i wylczy po jednej minucie, jeeli nie bdzie wcinity aden przycisk.

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-T7FX http://pl.yourpdfguides.com/dref/789912

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-T7FX http://pl.yourpdfguides.com/dref/789912 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-K3JQB http://pl.yourpdfguides.com/dref/789875

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-K3JQB http://pl.yourpdfguides.com/dref/789875 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2 Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/7 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand AV USB 2.0 to konwerter analogowego sygnału video na magistrali USB 2.0, który pozwala zgrywać materiał video do komputera, a dołączone oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Instrukcja obsługi WALKMAN jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation oznaczającym urządzenia stereofoniczne współpracujące ze słuchawkami.

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Polski. Ważna uwaga:

Polski. Ważna uwaga: Ważna uwaga: Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM Messenger do portu USB. Przeczytaj tę ważną uwagę przed instalacją 1. Instalowanie oprogramowania VideoCAM Messenger A. Włóż

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji

Przewodnik instalacji Przewodnik instalacji Instalacja sterownika 1. Instalacja sterownika 1.1. Kliknij Next. 1 1.2 Kliknij Finish 2. Instalacja oprogramowania 2.1.1 Uruchom plik o nazwie BlazeDTV6.0Setup_OEM.exe. 2.1.2 Kliknij

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PVR Manager v 2.2.

Instrukcja obsługi programu PVR Manager v 2.2. Instrukcja obsługi programu PVR Manager v 2.2. Program słuŝy do obsługi dysku twardego w tunerze Interstar 9000 PVR. UmoŜliwia: a) odtwarzanie nagranych audycji b) edycje audycji (zmiana nazwy, wycięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Ważna uwaga: Polski. Port USB

Ważna uwaga: Polski. Port USB Ważna uwaga: Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM SlimClip do portu USB. Przeczytaj tę ważną uwagę przed instalacją 1. Instalowanie oprogramowania VideoCAM SlimClip A. Włóż dysk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

Feel. Feel USER MANUAL. INSTRUKCJA OBS UGI Uwagi:

Feel. Feel USER MANUAL. INSTRUKCJA OBS UGI Uwagi: INSTRUKCJA OBS UGI Uwagi: USER MANUAL Dziêkujemy za zakup odtwarzacza ibox FEEL. Mamy nadziejê, e zaspokoi wasze oczekiwania. Prosimy o zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi oraz fukncjami odtwarzacza przed

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

BeoSound 4. Uzupełnienie

BeoSound 4. Uzupełnienie BeoSound 4 Uzupełnienie Organizacja menu Ten dodatek zawiera poprawki do instrukcji obsługi zestawu BeoSound 4. Dzięki nowemu oprogramowaniu Twój zestaw muzyczny oferuje nowe funkcje. Układ menu zmienił

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

polski Budowa VideoCAM GE111 Instalacja VideoCAM GE111 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw

polski Budowa VideoCAM GE111 Instalacja VideoCAM GE111 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw Budowa VideoCAM GE111 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw Instalacja VideoCAM GE111 1. Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM GE111 do portu USB. 2. Instalacja sterownika

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ODTWARZACZY MP3 KLASYCZNYCH

INSTRUKCJA DO ODTWARZACZY MP3 KLASYCZNYCH INSTRUKCJA DO ODTWARZACZY MP3 KLASYCZNYCH Cechy urządzenia Wielkość kompaktowa. Odtwarza wszystkie dostępne pliki muzyczne takie jak: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV itp. Aktualizacja sprzętu dostępna

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity

Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity Sprzęt Aplikacja Komputer osobisty PC Karta dźwiękowa zainstalowana w PC Mikrofon Wzmacniacz z kolumnami Audacity Program Audacity jest wielościeżkowym edytorem dźwięku.

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Blue Bay MP3-player. Dzięki kompaktowemu odtwarzaczowi MP3 można słuchać ulubionej muzyki w formatach MP3 i WMA w każdy

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG

Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG Instrukcja montażu i obsługi obudowy Welland ME-940OTG 1. WSTĘP Obudowa Welland jest przenośnym, kompaktowym urządzeniem służącym do przechowywania danych wyposażonym w szybki interfejs USB 2.0 OTG (Universal

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Źle ustawione lub nie podłączone słuchawki. Wyłącz urządzenia elektryczne w pobliżu Nie można połączyć odtwarzacza z komputerem

Źle ustawione lub nie podłączone słuchawki. Wyłącz urządzenia elektryczne w pobliżu Nie można połączyć odtwarzacza z komputerem Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Brak dźwięku w Dźwięk ustawiony na 0 Ustaw głośność słuchawkach Niewłaściwie podłączone słuchawki Sprawdź podłączenie słuchawek Brak sygnału lub złej

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

EW3705R2 USB 2.0 Video Grabber

EW3705R2 USB 2.0 Video Grabber EW3705R2 USB 2.0 Video Grabber EW3705R2 - USB 2.0 Video Grabber 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje I cechy... 2 1.2 Zawartość opakowania... 3 2.0 Procedura instalacji... 3 2.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m

Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A <=> SATA/IDE, 0,53 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka, adapter Digitus USB 2.0, wtyk USB A SATA/IDE, 0,53 m Numer produktu: 986091 Strona 1 z 11 1. Właściwości Obsługuje nadajniki SATA Obsługuje funkcję SATA II Asynchronous

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER 1. Opis produktu Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący kodowanie wideo oraz audio. Wbudowana ulepszająca technologia wielomianowa audio-wideo z wysoką zdolnością anty-interferencyjną.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M351U http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461784 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów JAYTECH DS- 100

Skaner do slajdów i negatywów JAYTECH DS- 100 Skaner do slajdów i negatywów JAYTECH DS- 100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 884007 Strona 1 z 10 1. Instalacja Przed podłączeniem do komputera PC po raz pierwszy należy włożyć CD-ROM i wybrać następujące

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A.

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja dotyczy instalacji sterowników do następujących urządzeń: - Temo HS EJ, - Mobile HS EJ, - NIXDORF TH230+ FV EJ, - 4610-1NR

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo