Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji:...81 Ustawienia nagrywania.. 82 G Prdko transmisji (Ustawienia szybkoci odczytu) 82 G Czas przerwy midzy utworami (Auto Sync).82 Ustawienia czasu / alarmu G Ustawienia daty / godziny G Ustawienia Alarmu G Czas wylczenia urzdzenia (Sleep - Upienie) Ustawienia wywietlacza G Szybko przewijania menu G Ustawienia kolorów przegldarki tekstowej..84 G Czas wlczenia podwietlenia G Ustawienia zegara wygaszacza ekranu

3 ..85 G Wygld menu G Ustawienia jzykowe Nagrywanie filmów video Ustawienia funkcji w trybie kamery video G Aparat fotograficzny..70 G Filtry kamery G Tryb lampy blyskowej G Czstotliwo Uywanie funkcji USB Host...

4 ..72 G Podlczanie urzdzenia zewntrznego G Przesylanie danych z urzdzenia zewntrznego do odtwarzacza...73 Ustawienia systemu G Usuwanie plików. 87 G Automatyczne wylczenie zasilania..87 G Funkcja zapamitania miejsca odtwarzania (Resume)..88 G Sygnal dwikowy przycisków G Ustawienia fabryczne G Formatowanie Przegldanie informacji o systemie...90 G Informacje o systemie (About)...

5 90 Usuwanie plików w urzdzeniu zewntrznym...73 Przesylanie danych z odtwarzacza do urzdzenia zewntrznego.. 74 Usuwanie plików w odtwarzaczu..74 Kompatybilno YP-D1USB HOST Ustawienia funkcji zaawansowanych I Rozdzial 4 Funkcje dodatkowe Wygld MENU I Rozdzial 5 Obsluga klienta Rozwizywanie problemów...92 Dane techniczne POL Instrukcje bezpieczestwa Przeczytaj i postaraj si przyswoi wszystkie instrukcje, aby unikn zranienia i uszkodzenia sprztu. Nie wystawiaj urzdzenia na ekstremalne temperatury (powyej 35oC lub poniej -5oC). Nie wystawiaj na dzialanie wilgoci. Nie dopuszczaj do powanego upadnicia odtwarzacza. Nie dopuszczaj do dostania si jakichkolwiek zanieczyszcze do wntrza urzdzenia. Nie ustawiaj cikich obiektów na urzdzeniu. Nie wystawiaj urzdzenia na dzialanie substancji chemicznych jak benzen i rozcieczalniki. Uwaaj, by nie wywiera duego nacisku na odtwarzacz w czasie noszenia go na szyi. Nie wystawiaj urzdzenia na bezporednie wiatlo sloneczne lub w pobliu ródel ciepla. Nie dotykaj ladowarki mokrymi rkami. Nie podejmuj prób demontau i samodzielnych napraw. Nie przechowuj urzdzenia w zakurzonych miejscach. 6 8 Prosimy o zapamitanie, e nie ponosimy odpowiedzialnoci za uszkodzenia spowodowane utrat danych w nastpstwie uszkodzenia, samodzielnych napraw lub innych przyczyn. Instrukcje bezpieczestwa I Sluchawki Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego niebezpieczne, ale równie niezgodne z prawem. G Aby unikn wypadku nie zwikszaj glonoci czas uywania baterii. - Podczas uywania akumulatorów po raz pierwszy lub po kilu miesicach nieuywania najpierw calkowicie je naladuj. - Akumulator zuywa si podczas pracy i jego pojemno elektryczna zmniejsza si stopniowo. 11 POL Podàczenie do komputera PC Wymagania systemowe. System komputera PC musi speniaç nast pujàce wymagania: q Nap d CD-ROM (z dwukrotnà lub wi kszà szybkoêcià odczytu). q Pentium 200MHz lub szybszy q Windows 98 SE/ME/2000/XP q Wyposaenie w port USB (2.0) q 100MB miejsca na twardym dysku q DirectX 9.0 lub nowszy I Instalacja sterownika USB Dla Windows 98SE zainstaluj sterownik USB przed podàczeniem odtwarzacza do swojego komputera PC. W przypadku Windows ME,2000 lub XP,instalacja sterownika USB nie jest wymagana. Szczegóowe informacje w rozdziale,,podàczanie odtwarzacz do komputera PC " ((strona 14). 1 Wó pyt instalacyjnà CD do nap du CD-ROM. Wybierz swój kraj. 12 Podàczenie do komputera PC 2 Wybierz [Install Win 98 USB Driver ] POL 3 Post puj zgodnie z instrukcjami w kolejnych oknach,aby zakoczyç instalacj. q Po zakoczeniu instalacji podàcz odtwarzacz do komputera PC w sposób pokazany na nast pnej stronie. 13 Podlczenie do komputera PC I Podlczanie do komputera PC za pomoc kabla USB 1 Podlcz kabel USB do portu USB komputera PC. 2 Podlcz drugi koniec kabla USB do portu USB na spodzie obudowy odtwarzacza. G Jeeli odlczysz kabel USB od komputera PC podczas wprowadzania polece lub rozpoczcia instalacji sterownika USB, Twój komputer PC moe

6 nie dziala prawidlowo. 3 Sterownik USB bdzie zainstalowany i pojawi si wiadomo na temat wyszukiwania nowego urzdzenia w komputerze. Podczas instalacji moe nie by wlczony ekran wywietlacza. Przejd do menadera urzdze, aby sprawdzi czy instalacja zostala pomylnie zakoczona. 4 Po zainstalowaniu sterownika USB,,Samsung YP-D1 USB Device" w [Device Manager (Menader Urzdze)]. Komputer PC Kabel USB Odtwarzacz 14 Podlczenie do komputera PC Sprawdzenie prawidlowoci instalacji sterownika USB: Windows 98SE/ME: Windows 2000/XP: Start Panel sterowania System Sprzt Menader Urzdze Dyski Urzdzenie USB Samsung YP-D1 5 Jeeli sterownik nie instaluje si automatycznie, przejd do instrukcji na nastpnej stronie. 15 POL Panel sterowania System Menader Urzdze Dyski Samsung YP-D1 Manualna instalacja sterownika USB Jeeli sterownik nie instaluje si automatycznie, postpuj zgodnie z instrukcjami poniej, by manualnie zainstalowa sterownik USB. I Bld podczas instalacji sterownika USB 1 Sprawd menadera urzdze. Windows 98SE: Panel sterowania System Menader urzdze 2 Sprawd, czy w systemie znajduj si urzdzenia oznaczone symbolem wykrzyknika lub pytajnika (wywietlone jako nieznane urzdzenie lub urzdzenie USB). 3 Dwukrotnie kliknij na urzdzenie oznaczone symbolem wykrzyknika lub pytajnika. 4 Wybierz przycisk sterownika i kliknij [Update Driver]. anot j -ZMetodauinstalacji moe róni si w zalenoci od typu komputera PC lub systemu operacyjnego. Skontaktuj si ze sprzedawc komputera PC w poszukiwaniu informacji na temat instalacji. - Jeeli podczas instalacji sterownika USB wystpi bld, ponownie podlcz kabel USB po ponownym uruchomieniu systemu. 16 Manualna instalacja sterownika USB Postpuj zgodnie z instrukcjami poniej, by manualnie zainstalowa sterownik USB. POL Lokalizacja sterownika USB [CD-ROM]\Win98USB\Drivers 17 Przesylanie plików do odtwarzacza Kiedy odtwarzacz jest podlczony do komputera PC, bdzie rozpoznany przez system jako dysk wymienny. Muzyka i inne pliki mog by przecignite i opuszczone w ikonie dysku wymiennego, aby by odtwarzane w odtwarzaczu. 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC dostarczonym kablem USB. 2 Kliknij prawym klawiszem myszy na przycisku Start, nastpnie wybierz Explore, by otworzy okno Windows Explorer w komputerze PC. G W Windows Explorer wywietli si [Removable Disk] (Dysk wymienny). 18 Przesylanie plików do odtwarzacza 3 Wybierz plik do zapisania przenie i opu w danym folderze. G Przecignij i opu pliki muzyczne w folderze MUSIC, pliki tekstowe w folderze TEXT i pliki zdjciowe w folderze PHOTO, pliki svi do folderu VIDEO.

7 G Odtwarzacz obsluguje pliki video z rozszerzeniem.svi przesylane za porednictwem programu Multimedia Studio i pliki SMI, które s plikami video nagrywanymi przez odtwarzacz. Aby oglda pliki video w innych formatach, przekonwertuj je w programie Multimedia Studio i nastpnie przelij zapisane pliki do odtwarzacza. POL 19 Uwaga - Odlczenie kabla USB podczas przesylania plików moe spowodowa bldne dzialanie odtwarzacza. - Kolejno plików w folderze wywietlona Windows Explorer moe róni si od kolejnoci odtwarzania ich w odtwarzaczu. Odlczanie kabla USB Po zakoczeniu przesylania danych musisz odlczy kabel w nastpujcy sposób: 1 Dwukrotnie kliknij na zielonej strzalce w pasku zada w dolnym prawym rogu ekranu. 2 Wybierz urzdzenie USB i kliknij przycisk [Stop]. Kiedy pojawi si wiadomo [Stop a Hardware device] (Zatrzymaj urzdzenie USB) wcinij przycisk [OK] i odlcz kabel USB. Uwaga - Jeeli odlczysz kabel USB w nieprawidlowy sposób, pliki w urzdzeniu mog by uszkodzone i nie bd odtwarzane. 20 Instalacja programu Media Studio Media Studio jest programem, który pozwala na odtwarzanie muzyki w swoim komputerze PC. POL 1 Wló plyt instalacyjn do napdu CD-ROM. Wybierz [Install Samsung Media Studio]. 2 Wybierz jzyk. Zapamitaj - Zaloguj si do systemu operacyjnego pod kontem Administratora (Main User) i zainstaluj dostarczone oprogramowanie (Media / Multimedia Studio). W przeciwnym razie instalacja nie bdzie przeprowadzona prawidlowo. Cig dalszy Instalacja programu Media Studio 3 Postpuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby zakoczy instalacj. G Na pulpicie bdzie utworzona ikona Samsung Media Studio. 22 Uywanie programu Media Studio G Dwukrotnie kliknij na ikon Media Studio na pulpicie. 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. G Po prawej stronie ekranu pojawi si okno podlczenia urzdzenia. Wybierz [Device] [Show device Window] na górze ekranu, jeeli okno podlczenia urzdzenia nie pojawi si automatycznie. 2 Wybierz folder z plikiem (plikami) do przeslania w oknie [Library]. G Pliki muzyczne w obrbie folderu pojawi si na rodku ekranu. Okno Library Okno podlczenia urzdzenia Cig dalszy POL I Pobieranie plików muzycznych Uywanie programu Media Studio 3 Kiedy pojawi si pliki muzyczne, wybierz plik(i), które chcesz przesyla i nastpnie wcinij przycisk [Transfer]. G Wybrany plik(pliki) bd przeslane do odtwarzacza. Zapamitaj 24 - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. Uywanie programu Media Studio I Wysylanie listy odtwarzania 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. 2 Wcinij [File] [Add Playlist] na górze ekranu. G Wprowad nazw folderu listy odtwarzania, kiedy pojawi si ekran pocztkowy. POL 3 Wybierz folder z plikiem (plikami), które chcesz przesla z okna [Library]. G Pliki muzyczne w obrbie folderu pojawi si na rodku ekranu. Cig dalszy Uywanie programu Media Studio 4 Przecignij i upu dane pliki do utworzonej listy odtwarzania (Playlisty). 5 Wcinij przycisk [Transmit] w oknie Playlist po wybraniu utworów do listy odtwarzania. G Pliki w obrbie listy odtwarzania s przesylane do pamici odtwarzacza. Krótko wcinij przycisk MENU w trybie Muzyka i wybierz [Playlist], aby obejrze przeslanej tej listy odtwarzania. Zapamitaj - Nowa lista odtwarzania powstaje, kiedy wciniesz przycisk [Add] w oknie Playlist. Wybrana lista odtwarzania jest usunita, kiedy wciniesz przycisk [Delete]. - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. 26 Uywanie programu Media Studio G Mona tworzy foldery w pamici odtwarzacza, aby lepiej uporzdkowa zapisan w nim muzyk. I Tworzenie folderu w pamici odtwarzacza 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. 2 Wcinij przycisk [Create Folder] na dole okna podlczenia urzdzenia. 3 Wpisz nazw nowego folderu po pojawieniu si okna wprowadzania. G Nowy folder jest utworzony w pamici odtwarzacza. G Jeeli otworzysz nowy folder i przelesz plik, bdzie on przeslany do nowo utworzonego folderu. Zanotuj - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. 27 POL Uywanie programu Media Studio I Usuwanie Folderu/Pliku 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. 2 Wcinij przycisk [Delete] na dole ekranu podlczenia po wybraniu danych plików lub folderów w oknie podlczenia urzdzenia. 3 Wcinij przycisk [Confirm] po pojawieniu si okna potwierdzenia Confirm Deletion. G Wybrany folder bdzie usunity. Zanotuj - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. 28 Uywanie programu Media Studio G Formatowanie usuwa wszystkie pliki z odtwarzacza MP3, powstaje wic maksymalna ilo pamici do przechowywania nowych plików. Oszczdza to czas potrzebny na usuwanie plików jeden po drugim. I Formatowanie pamici odtwarzacza w Media Studio 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. 2 Wybierz [Device] [Format] na górze ekranu. 3 Wcinij [Start] po pojawieniu si okna Format. G Pami odtwarzacza bdzie sformatowana i wszystkie zapisane w niej pliki bd usunite. Zapamitaj - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. 29 POL Uywanie programu Media Studio G Uywanie funkcji konwersji formatu audio pozwala rippowa utwory z plyt Audio CD na pliki MP3. I Rippowanie utworów z plyty Audio CD. 1 Wló do napdu CD-ROM komputer a PC plyt CD z utworami muzycznymi. 2 Wcinij przycisk [Search Audio CD] w dolnej czci ekranu. G Wywietl si utwory na plycie CD. 3 Wybierz utwory do rippowania i wcinij przycisk [Rip a CD]. G Wybrane pliki bd przekonwertowane na pliki MP3. G Wybierz [Tools] [Audio Source Format Conversion Settings] (ustawienia formatu konwersji plików audio) na górze ekranu, by zmieni ustawienia sposobu rippowania. Zmie format Zapisz ciek Zanotuj 30 - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. Uywanie programu Media Studio G Mona wysyla zdjcia i pliki video nagrane w odtwarzaczu do komputera PC. I Wysylanie zdj i plików video nagranych w odtwarzaczu 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. 2 Wcinij przycisk [Upload] na dole ekranu. 3 Jeeli pojawi si okno zatwierdzania usunicia (Delete Confirmation) okrel, czy plik ma by usunity po wyslaniu. G Poniewa jeeli wybierzesz [OK], pliki w odtwarzaczu po wyslaniu bd usunite zachowaj ostrono, by nie usuwa plików przez pomylk. G Pliki zapisane w [ALBUM] folderów [PHOTO] i [VIDEO] bd wyslane do komputera PC. G Aby sprawdzi lub zmieni ciek zapisu wysylanych plików, wybierz [Tools] [Settings] na górze ekranu. Zanotuj - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. 31 POL Pliki Pomocy w Media Studio Uruchom Media Studio i wcinij przycisk F1. G Pojawi si pliki pomocy. Zapamitaj - Technologia rozpoznawania muzyki i zwizanych z ni danych s dostarczane przez Gracenote i Gracenote CDDB Music Recognition ServiceSM.

8 - CDDB jest zastrzeonym znakiem handlowym Gracenote. Logo Gracenote i czcionka logo, logo Gracenote CDDB i projekt logo oraz,,powered by Gracenote CDDB" s znakami handlowymi Gracenote. Music Recognition Service i MRS s znakami handlowymi Gracenote. 32 Instalacja programu Multimedia Studio Multimedia Studio jest programem oferujcym moliwo edytowania zdj, odtwarzanie filmów i konwersj formatów oraz tworzenie albumów multimedialnych. POL 1 Wló plyt instalacyjn do napdu CD-ROM. Pojawi si poniszy obraz. Wybierz [Install Multimedia Studio]. 2 Wybierz jzyk. Zanotuj - Zaloguj si do systemu operacyjnego pod kontem Administratora (Main User) zainstaluj dostarczone oprogramowanie (Media / Multimedia Studio). W przeciwnym razie instalacja nie bdzie przeprowadzona prawidlowo. Cig dalszy Instalacja programu Multimedia Studio 3 Postpuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych oknach by zakoczy instalacj. 34 Uywanie programu Multimedia Studio G Uruchom program Multimedia Studio z pulpitu komputera. I Edytowanie zdj 1 Wybierz folder zawierajcy zdjcia do edytowania w oknie folderu w lewej-górnej czci okna Multimedia Studio. G Zapisane pliki wywietl si w oknie listy plików po prawej stronie. 2 Wybierz zdjcie do edytowania. G Wybrane zdjcie wywietli si w oknie podgldu [Preview image]. 3 Wcinij przycisk [Edit Img]. G Z okna edycji zdjcia [Picture Editor] mona wykorzystywa róne funkcje jak edytowanie tapet, warstw, wklejanie clipartów, ramkowanie i inne rozmaite funkcje edycyjne obrazu. Zanotuj - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. 35 POL Uywanie programu Multimedia Studio I Wysylanie obrazów 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. 2 Wybierz zdjcia do wysylania do pamici odtwarzacza. 3 Wybierz [File] [Export images to device] na górze menu Multimedia Studio. 4 Wybierz urzdzenie podlczone do komputera PC w ekranie [Select device] i nastpnie wcinij przycisk [OK]. 5 Wybierz rozmiar zdjcia i ciek zapisu dla zdjcia w [Resize images] i nastpnie wcinij przycisk [OK]. G Zdjcie bdzie wyslane do pamici wybranego urzdzenia. G Wyslane zdjcie moe by ogldane za pomoc przegldarki [Zdj. /Video] [Zdj.] w menu. G Optymalny rozmiar zdjcia do ogldania na wywietlaczu odtwarzacza wynosi 160 x 128. Prosimy o wyregulowanie rozmiaru zdjcia, jeeli nie wywietla si ono prawidlowo. Zanotuj 36 - cieka opisuje lokalizacj lub folder przeznaczony do zapisywania konwertowanych zdj w pamici komputera PC. - Pliki zdjciowe zapisane w odtwarzaczu mog by usuwane poprzez wybór [File] [Delete images from device]. - Wicej informacji znajduje si w plikach Pomocy [Help]. Uywanie programu Multimedia Studio I Wysylanie plików video 1 Podlcz odtwarzacz do komputera PC. 2 Wybierz pliki video do wyslania do pamici odtwarzacza. 3 Wybierz [File] [Export videos to device] na górze Multimedia Studio. 4 Wybierz urzdzenie podlczone do komputera PC w ekranie [Select device] i nastpnie wcinij przycisk [OK]. POL 37 Cig dalszy... Uywanie programu Multimedia Studio 5 Wybierz folder do zapisania plików z ekranu wyboru folderu i nast pnie wciênij przycisk [OK ]. 6 WciÊnij przycisk [Convert ],kiedy pojawi si ekran konwersji pliku. q Konwertowany plik b dzie przesyany w formacie svi. q Przesany plik video moe byç oglàdany za pomocà przeglàdarki [Video ]w menu. F: VIDEO YP-D1 Aby konwertowaç i przesyaç pliki video,naley wczeêniej sprawdziç nast pujàce dane. 1. Sprawdê,czy w komputerze PC jest zainstalowany DirectX 9.0 lub nowszy. 2. Sprawdê,czy w komputerze PC jest zainstalowany Windows Media Player 9.0 lub nowszy. 3. Sprawdê,czy w komputerze PC jest zainstalowany zestaw kodeków Unified Codec Pack. - Z a n ot u j -Pliki video zapisane w odtwarzaczu mogà byç usuwane po wybraniu [File ] 1[Delete videos from device ](Usu video z urzàdzenia). -Bardziej szczegóowe informacje znajdujà si w plikach Pomocy [Help ]. 38 Uywanie programu Multimedia Studio Oprogramowanie Multimedia Studio pozwala na pobierane (capturing)pojedynczych klatek z pliku video i zapisywanie jej jako zdj cia,nast pnie przesanie go do pami ci YP-D1. I Capturing Video 1 WciÊnij przycisk [Capture ]na górze menu programu Multimedia Studio. q WyÊwietli si ekran Media Player. 2 Kliknij [Menu ][Open ]w komputerze PC i wybierz plik video,który chcesz oglàdaç. q Wybrany plik video b dzie odtwarzany. Ciàg dalszy POL Uywanie programu Multimedia Studio 3 Wcinij przycisk 1 [Capture] i nastpnie wcinij przycisk 2 [Capture] po pojawieniu si wybranego obrazu na ekranie. 1 2 G Wybrane zdjcie bdzie pobrane. 4 Wcinij przycisk zapisywania [Save]. G Save This captured image: zapisuje aktualnie wybrane zdjcie. G Save All captured image: zapisuje wszystkie pobrane podczas capturingu zdjcia. 5 Wybierz folder do zapisywania z okna [Save As] i wcinij przycisk [Save]. G Wybrane zdjcie bdzie zapisane. Zanotuj 40 - Odtwarzanie video i kodeki konwersji plików nie s dostpne. Zalecamy uywanie kodeków w najnowszych wersjach. - Bardziej szczególowe informacje znajduj si w plikach Pomocy [Help]. Pliki Pomocy w Multimedia Studio Uruchom Multimedia Studio i wcinij przycisk Help w górnym pasku programu. POL 41 G Wywietl si pliki pomocy. Odtwarzanie muzyki Upewnij si, e akumulator odtwarzacza jest w pelni naladowany i podlczone s sluchawki. I Wlczanie i wylczanie zasilania Wlczanie: Wcinij i przytrzymaj przycisk Wylczanie: Wcinij i przytrzymaj przycisk, aby wlczy zasilanie odtwarzacza., aby wylczy zasilanie odtwarzacza. I Odtwarzanie muzyki Wcinij i przytrzymaj przycisk G Odtwarzanie rozpocznie si.. I Pauza odtwarzania Wcinij przycisk podczas odtwarzania, aby je chwilowo wstrzyma. G Jeeli w cigu 1 minuty nie bdzie wcinity aden przycisk (lub po uplywie ustawionego przez uytkownika innego czasu), zasilanie wylczy si automatycznie. G W trybie pauzy odtwarzania ponownie wcinij przycisk aby przywróci odtwarzanie muzyki. I Regulacja glonoci Wcinij przycisk, na odtwarzaczu, by wyregulowa poziom glonoci od 00 do 40. I Funkcja blokady przycisków Hold W trybie blokady Hold nie dzialaj przyciski. Jest to funkcja uyteczna podczas spaceru, joggingu itp. Przesu przelcznik na odtwarzaczu w kierunku pokazanym strzalk. G Po wlczeniu blokady przelcznikiem HOLD na wywietlaczu pojawi si wskazanie "HOLD". Zanotuj - Jeeli nazwa pliku nie wywietla si prawidlowo, przejd do [Ustawienia] [Jzyk] i nastpnie zmie ustawienia jzykowe. - Pliki WMA mog by odtwarzane tylko jako pliki muzyczne z kompresj o wartoci od 48Kb/s ~ 192Kb/s. - Czas automatycznego wylczania urzdzenia moe by ustawiany poprzez menu.

9 (patrz strona 83.) 42 Wyszukiwanie plików muzycznych / glosowych I Wyszukiwanie konkretnego fragmentu podczas odtwarzania G Wcinij i przytrzymaj przycisk, podczas odtwarzania, aby wyszuka dan cz pliku, której chcesz poslucha. G Zwolnij przycisk, aby powróci do normalnego odtwarzania. I Zmiana utworu podczas odtwarzania G Krótko wcinij przycisk G Krótko wcinij przycisk podczas odtwarzania, by odtwarza nastpny utwór. w cigu 5 sekund od chwili rozpoczcia odtwarzania, aby przej do odtwarzania poprzedniego utworu. Krótko wcinij przycisk po uplywie 5 sekund od chwili rozpoczcia odtwarzania, aby rozpocz od pocztku odtwarzanie biecego utworu. I Zmiana utworów w trybie zatrzymania G Wcinij i przytrzymaj przycisk, w trybie zatrzymania aby przej do poprzedniego / nastpnego utworu. Zanotuj - Pliki VBR (Variable Bit Rate): pliki MP3, których warto kompresji zmienia si podczas odtwarzania w zalenoci od typu dwików jak mocniejsze fragmenty. - Podczas odtwarzania plików VBR wcinicie przycisku w cigu 3 sekund od rozpoczcia odtwarzania utworu nie spowoduje przejcia do odtwarzania poprzedniego pliku. - Niniejszy odtwarzacz moe nie odtwarza plików MP2 lub MP1 z rozszerzeniem zmienionym na MP3. 43 POL Powtarzanie zaznaczonego fragmentu I Punkt rozpocz cia Podczas odtwarzania pliku muzycznego krótko wciênij przycisk A B na poczàtku fragmentu,który chcesz powtarzaç. q Na wyêwietlaczu pojawi si wskazanie A Madonna American Life Hollywood TRC MP3 128 Kbps 15 05:56 PM 0009/ :00:45-00:02:51 Play Mode I Punkt zakoczenia Krótko wciênij przycisk A B,aby ustawiç punkt koca zaznaczanego fragmentu. q Na wyêwietlaczu pojawi si wskazanie A B. q Zaznaczony fragment b dzie odtwarzany powtarzalnie. Krótko wciênij przycisk A B,aby wyàczyç funkcj powtarzania zaznaczonego fragmentu. 05:56 PM 0009/0015 Madonna American Life Hollywood TRC MP3 128 Kbps 15 00:00:45-00:02:51 Play Mode - Z a n ot u j -Funkcja powtarzania Loop Repeat jest automatycznie wyàczana w chwili uruchomienia szybkiego przeszukiwania za pomocà przycisków,. 44 Dyktafon 1 Wcinij i przytrzymaj przycisk G Nacinij Nacinij, aby rozpocz nagrywanie pliku glosowego., aby wstrzyma nagrywanie.,aby wznowi nagrywanie. 05:56 PM Potwierd V MP3 Odtworzy nagrany plik? Tak 15 2 Ponownie wcinij przycisk, aby zakoczy nagrywanie i zapisa nowy plik glosowy. G Pliki s nagrywane w kolejnoci V****001, V****002..., i zapisywane w formacie MP3 w folderze [RECORDED] [VOICE] po zakoczeniu nagrywania. Voice Recording.. MP3 128 Kb/s Nie 00:00:45 Stop V Miesic Dzie Kolejno nagrywania 3 Kiedy pojawi si ekran zatwierdzania Potwierd, wybierz [Tak] lub [Nie]. G Jeeli wybierzesz [Tak], nagrany plik bdzie odtwarzany. Zanotuj - Jeeli nie ma miejsca w pamici urzdzenia, nagrywanie glosowe zakoczy si automatycznie. - Nagrywanie pliku glosowego nie jest dostpne w trybie Radio FM lub gdy do odtwarzacza jest podlczony kabel Line In. - Podczas nagrywania s wylczone sygnaly dwikowe. 45 POL Nagrywanie MP3 1 Polcz wyjcie audio w zewntrznym ródle sygnalu (lub port Line OUT) z portem ENC w odtwarzaczu za pomoc kabla Line. G Wcinij przycisk odtwarzania na podlczonym urzdzeniu, by rozpocz odtwarzanie muzyki, któr chcesz nagrywa. 2 Wcinij i przytrzymaj przycisk, aby rozpocz nagrywanie w formacie MP3. G Jeeli wciniesz wówczas przycisk, nagrywanie bdzie wstrzymane i ponowne wcinicie przycisk spowoduje przywrócenie nagrywania. 3 Jeeli wciniesz przycisk i powstanie plik MP3. podczas nagrywania, nagrywanie zatrzyma si G Pliki s nagrywane w kolejnoci L****001, L**** i zapisywane w formacie MP3 w folderze [RECORDED] [LINE] po zakoczeniu nagrywania. 4 Kiedy pojawi si ekran zatwierdzania Potwierd, wybierz [Tak] lub [Nie]. G Jeeli wybierzesz [Tak], nagrany plik bdzie odtwarzany. Zanotuj Uwaga - Szybkoci odczytu mog by ustawione w zakresie 32Kb/s ~ 192Kb/s. - Podczas nagrywania s wylczone sygnaly dwikowe. - Nie odlczaj kabla Line podczas Nagrywania. - Jeeli bateria jest niewystarczajco naladowana, nie bdzie moliwe kompletne nagranie pliku. - Wyreguluj glono zewntrznego ródla dwiku do danego poziomu i nagrywaj go. Jeeli poziom glonoci jest zbyt wysoki, jako dwiku moe ulec pogorszeniu. 46 Ustawienia glównych funkcji w trybie MuzyG Mona porusza si i dokonywa wyboru za pomoc przycisku NAVI. (, ). Aby wybra, wcinij przycisk NAVI po rodku. G Wcinij przycisk, aby przej do poprzedniego ekranu. I Zakladka 1 Krótko wcinij przycisk MENU w trybie Muzyka. 2 Przejd do [Zakladka] i wcinij przycisk NAVI. 3 Przejd do [Przenie] lub [Usu] i wcinij przycisk NAVI. G Przenie: Wybierz miejsce ustawienia zakladki i wcinij przycisk NAVI. Nastpnie przejd do zakladki. G Usu: Wybierz miejsce ustawienia zakladki i wcinij przycisk NAVI. W tej chwili zakladka jest usunita. Zakladka Playlista Przesu Tryb Odtwarzania Usu DNSe Tryb przycis. NAVI Tryb Odtwarzania Zanotuj - Aby ustawi zakladk, przeczytaj instrukcj [Tryb przycisku NAVI] [Zakladka] (patrz strona 49). I Lista odtwarzania (Playlista) 1 Krótko wcinij przycisk MENU w trybie 2 Music. Przejd do [Playlista] i wcinij NAVI. G Zaprogramowane listy odtwarzania wywietl si. 05:56 PM 05:56 PM Playlista MYLIST.SPL POP.SPL 0009/ Przejd do wybranej listy odtwarzania i wcinij przycisk NAVI. G Wybrana lista bdzie odtwarzana. Wstecz Madonna American Life Hollywood MP3 128 Kb/s 15 00:00:45-00:02:51 Tryb Odtwarzania Zanotuj - Aby ustawi list odtwarzana, przeczytaj rozdzial,,programowanie listy odtwarzania" (patrz strona 52.). 47 POL Ustawienia glównych funkcji w trybie Muzyka I Tryb odtwarzania 1 Krótko wcinij przycisk MENU w trybie Muzyka. 2 Przejd do [Playlista] i wcinij przycisk NAVI. 3 Przejd do danego trybu odtwarzania i wcinij przycisk NAVI. Zakladka Normalny Playlista TrybPowtórz folder Odtwarzania Powtórz wszystko DNSe TrybPowtórz jeden prz. NAVI G Normalny: Do odtwarzania kolejno wszystkich utworów po Losowo folder jednym razie. Losowo wszystko Intro G Powtórz folder: Do powtarzania odtwarzania aktualnego folderu. G Powtórz wszystko: Do powtarzania odtwarzania wszystkich utworów. G Powtórz jeden: Do powtarzania odtwarzania jednego utworu. G Losowo folder: Do odtwarzania utworów w folderze w kolejnoci przypadkowej. G Losowo wszystko: Do odtwarzania wszystkich utworów w kolejnoci przypadkowej. G Intro: Do odtwarzania pocztkowych kilku sekund kadego utworu. I DNSe 1 Krótko wcinij przycisk MENU w trybie 2 3 Muzyka. Przejd do [DNSe] i wcinij NAVI.

10 Przejd do danego trybu equalizera i wcinij przycisk NAVI. G 3D-Uytkownika 3D-Studio 3D-Estrada 3D-Klub Normalnie Rock House Dance Jazz Ballad Rytm i Blues Klasyczna Uytkownika EQ Zakladka Playlista Tryb Odtwarzania DNSe Tryb przycis. NAVI Zakladka 3D-Uytkownika Playlista 3D- Studio Tryb Odtwarzania 3D-Estrada DNSe 3D-Klub Tryb prz. NAVI Normalnie Rock House Tryb Odtwarzania 48 Ustawienia glównych funkcji w trybie Muzyka I Tryb przycisku NAVI 1 Krótko wcinij przycisk MENU w trybie Muzyka. 2 Przejd do [Tryb przycisku NAVI] i wcinij przycisk NAVI. 3 Przejd do danego trybu i wcinij przycisk NAVI. Zakladka Playlista Tryb Odtwarzania DNSe Tryb prz. NAVI Wizualny Tryb Odtwarzania Zakladka G Wizualny : Za kadym wciniciem i przytrzymaniem przycisku NAVI w trybie odtwarzania muzyki, zmieni si efekty na ekranie. G Efekt ekranowy 1,2,3 Ekran Equalizera G Tryb Odtwarzania: Za kadym wciniciem i przytrzymaniem przycisku NAVI w trybie odtwarzania muzyki, zmieni si tryb odtwarzania: G Zakladka Playlista Tryb Odtwarzania DNSe Tryb prz. NAVI Wizualizer Tryb Odtwarzania Zakladka Normalny wszystko Powtórz Folder Powtórz jeden Intro Powtórz Losowo folder Losowo wszystko G Zakladka: Po wciniciu przycisku NAVI w trybie odtwarzania muzyki, aktualnie odtwarzane miejsce bdzie zaznaczone zakladk. Jeeli zakladka bdzie ustawiona, wywietli si symbol " ". Zakladka Playlista Tryb Odtwarzania DNSe Tryb prz. NAVI Wizualizer Zanotuj - Ustawiajc zakladk, moesz z latwoci odnale konkretne miejsce w pliku muzycznym. Tryb Odtwarzania Zakladka 49 POL Opcje MENU Wcinij i przytrzymaj przycisk MENU, aby wlczy tryb MENU. Uyj przycisku NAVI, by wybra dane menu i wcinij przycisk NAVI. Wcinij przycisk MENU, aby opuci tryb menu. Host USB Ustawienia L Ustawienia Muzyka L Muzyka Nawigacja L Nawigacja Playlista L Playlista Radio FM L Muzyka M Nawigacja M Playlista M Radio FM M Tekst M Nawigacja Playlista Playlista Radio FM Radio FM Tekst Tekst Zdjcie Zdjcie Video Radio FM Tekst L Tekst Zdjcie L Zdjcie Video L Video Aparat L Aparat Host USB L Zdjcie M Video M Aparat M Host USB M Ustawienia M Video Aparat Aparat Host USB Host USB Ustawienia Ustawienia Muzyka Muzyka Nawigacja G Muzyka G Nawigacja G Playlista G Radio FM G Tekst G Zdjcie G Video G Aparat G Host USB : Do sprawdzenia aktualnie odtwarzanego pliku. : Do przejcia w tryb Nawigacji i przeszukiwanie plików i folderów. : Do odtwarzania tylko plików wybranych przez uytkownika. : Do sluchania radia FM. : Do czytania plików tekstowych. : Do przegldania plików zdjciowych. : Do ogldania plików video. : Do wykonywania zdj i nagra video. : Do przesylania plików zapisanych w pamici odtwarzacza do urzdze zewntrznych lub przesyla pliki zapisane w urzdzeniach zewntrznych do odtwarzacza. G Ustawienia : Do ustawiania dodatkowych funkcji odtwarzacza. Zanotuj 50 - Tryb menu bdzie zakoczony, jeeli aden przycisk nie bdzie wcinity w czasie jednej minuty. Uywanie Nawigacji G Mona z latwoci wyszuka pliki lub przelczy tryb odtwarzania za pomoc funkcji Nawigacji. 1 Wcinij przycisk NAVI, aby przej do trybu Nawigacji lub wcinij i przytrzymaj 2 Wcinij i przytrzymaj przycisk NAVI w wybranym ekranie Nawigacji. G Lista : Wybierz plik lub folder, który chcesz odtwarza. : Do przejcia do wyszego poziomu folderu. : Do przejcia do niszego poziomu folderu., : Do przejcia w gór lub w dól. - NAVI : Do przejcia do niszego poziomu menu lub odtwarzania pliku. POL 51 przycisk MENU, aby przej do Menu i tutaj wybra Nawigacja. G Miniaturka/Podgld : Foldery i pliki w ekranie nawigacji s wywietlane w postaci ikon. Mona z latwoci odnale dane zdjcie wybieraj jego miniaturk lub podgld. - Ikonka Wybierz : Do przejcia do wyszego poziomu folderu, : Do przejcia w lewo lub w prawo. Do przejcia do wyszego lub niszego poziomu folderu., : Do przejcia w gór lub w dól. - NAVI : Do przejcia do niszego poziomu menu lub odtwarzania pliku. 05:56 PM 05:56 PM 05:56 PM Nawigacja MYLIST.SPL ROOT PLAYLISTA MUZYKA TEKST ZDJCIE VIDEO Miniaturka Nawigacja Nawigacja ZDJCIE Podgld ZDJCIE Lista < Lista > < Miniaturka > < Podgld > Zanotuj - Wcinij przycisk MENU w trybie Nawigacji, aby opuci tryb Nawigacji. - Tryb Nawigacji moe by zakoczony, jeeli aden przycisk nie bdzie wcinity w czasie jednej minuty. Uywanie Nawigacji I Programowanie Playlisty 1 Wcinij przycisk NAVI, aby przej do trybu Nawigacji. 2 Przejd do wybranego pliku i wcinij przycisk A B. 05:56 PM Nawigacja MYLIST.SPL ROOT PLAYLISTA Build Me Up But.. I Believe I Can Fl.. What Can I do.m.. That Thing You D.. Miniaturka G Wybrany plik bdzie oznaczony i dodany do listy odtwarzania [Playlista] [MYLIST]. Wcinij przycisk MENU w trybie Muzyka i wybierz podgld listy odtwarzania [MYLIST]. G Aby zakoczy programowanie listy odtwarzania, przejd do oznaczonego pliku w trybie Nawigacji i ponownie wcinij przycisk A B. I Odtwarzanie zaprogramowanej Playlisty 1 Wcinij i przytrzymaj przycisk MENU, aby przej do Menu i nastpnie wybierz list odtwarzania z menu. G Wywietli si wybrana lista utworów. 05:56 PM Playlista MYLIST.SPL MYLIST.SPL 2 Przejd do wybranego pliku by go odtwarza i wcinij przycisk NAVI. G Wybrana lista bdzie odtwarzana. Wstecz 52 Sluchanie audycji radiowych FM I Przelczenie w tryb Radio FM Zapamitaj POL 05:56 PM Wcinij i przytrzymaj przycisk,,menu". W Menu wybierz FM Radio i nastpnie wcinij przycisk NAVI. - Podczas sluchania audycji radiowej FM wcinij przycisk, aby wyciszy dwik. Ponownie wcinij przycisk, aby przywróci sluchanie audycji radiowej FM. I Wyszukiwanie czstotliwoci G Wyszukiwanie manualne: Wcinij przyciski,, aby przeszuka czstotliwoci. G Wyszukiwanie automatyczne: Wcinij i przytrzymaj przyciski,, aby automatycznie przeszuka czstotliwoci w poszukiwaniu stacji radiowych. Nagrywanie audycji radiowych FM 1 Wcinij i przytrzymaj przycisk audycji radiowych FM. G Rozpocznie si nagrywanie audycji z aktualnie odbieranej czstotliwoci radiowej FM. podczas odbierania 2 Ponownie wcinij przycisk. MP3 F MP3 87.5MHz Nagrywanie.. 64 Kb/s 15 G Nagrywanie zatrzyma si i powstanie plik MP3. G Pliki s nagrywane w kolejnoci F****001, F**** i zapisywane w formacie MP3 w folderze [RECORDED] [FM]. 00:00:45 Stop 3 Kiedy pojawi si ekran zatwierdzania Confirm, wybierz [Tak] lub [Nie]. G Jeeli wybierzesz [Tak], nagrany plik bdzie odtwarzany. Zanotuj - Podczas nagrywania s wylczone sygnaly dwikowe. - Audycje radiowe FM mona nagrywa tylko z prdkoci odczytu 64Kb/s. 53 Ustawienia glównych funkcji w trybie FM I Dodawanie do listy programów G Mona manualnie zaprogramowa wybrane czstotliwoci radiowe FM.

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-880GA- UD3H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 753DF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790402

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 753DF http://pl.yourpdfguides.com/dref/790402 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 753DF. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo