KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza"

Transkrypt

1 KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia r

2 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

3 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce ciągłe dsknalenie Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia, który jest pstrzegany przez Władze Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza jak kluczwy czynnik warunkujący jej rzwój raz wzmacniający jej pzycję na rynku usług edukacyjnych, JM Rektr Uczelni zatwierdził Księgę Jakści, decyzją z dnia r. W niniejszej Księdze Jakści zaprezentwany zstał Wewnętrzny System Zapewniania Jakści Kształcenia Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza. Nadrzędnym celem WSZJK jest siąganie najwyższej jakści prcesu kształcenia. Pnadt, przestrzeganie zapisanych w Księdze Jakści prcesów i prcedur, dnszących się d prcesu kształcenia, ma na celu zapewnienie pwtarzalnych i jednlitych warunków umżliwiających studentm uzyskanie wykształcenia. Opracwanie i wdrżenie zapisów zawartych w Księdze Jakści wynikał z ptrzeby dstswania warunków funkcjnwania Uczelni d znwelizwanej Ustawy Praw szklnictwie wyższym, d standardów dtyczących zapewnienia jakści kształcenia w Eurpejskim Obszarze Szklnictwa Wyższeg raz d nwych wymagań Plskiej Kmisji Akredytacyjnej. Przedstawiny w Księdze Wewnętrzny System Zapewniania Jakści Kształcenia uwzględnia także elementy wymagań nrm ISO serii Przesłanką d wdrżenia zapisów zawartych w Księdze była również ptrzeba usystematyzwania prcedur związanych z realizacją prcesu kształcenia. Księga Jakści zawiera: infrmacje Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza, w tym infrmacje jej histrii, Władzach Uczelni, strukturze rganizacyjnej, fercie edukacyjnej raz zasbach ludzkich, Plitykę Jakści Kształcenia, pis Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia, uwzględniający pdstawwe pjęcia związane z systemem, cele i zakres systemu, strukturę systemu i jeg dkumentację, wewnętrzne przepisy stanwiące pdstawę funkcjnwania systemu, pis prcesów systemu i ich prezentację w pstaci mapy prcesów. Człwiek najlepsza inwestycja S t r n a 3

4 0 4 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

5 00 Człweik Spis treści 1. INFORMACJE O BIELSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE IM. JÓZEFA TYSZKIEWICZA Histria Uczelni Władze Uczelni Struktura rganizacyjna Uczelni Oferta edukacyjna Uczelni Pracwnicy Uczelni Studenci i abslwenci Uczelni POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OPIS WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) Histria wdrażania WSZJK Pdstawwe pjęcia związane z WSZJK Cele WSZJK Zakres WSZJK Struktura WSZJK Dkumentacja WSZJK Wewnętrzne przepisy Uczelni stanwiące pdstawę funkcjnwania WSZJK PROCESY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Mapa prcesów Przebieg prcesów i prcedury pstępwania P01: Prjektwanie ferty edukacyjnej P02: Prces kształcenia P03: Weryfikacja efektów kształcenia i cena jakści kształcenia P04: Dsknalenie prgramów kształcenia P05: Rekrutacja P06: Zapewnianie jakści kadry dydaktycznej i pracwników administracyjnych P07: Nadzór nad zapleczem dydaktycznym P08: Działalnść Bibliteki P09: Dsknalenie Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia Człwiek najlepsza inwestycja S t r n a 5

6 0 6 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

7 00 Człweik 1. INFORMACJE O BIELSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE IM. JÓZEFA TYSZKIEWICZA 1.1. Histria Uczelni 1991: Pwstaje Fundacja Bielski Cllege Gspdarki Rynkwej, która rzpczyna działalnść edukacyjną w ramach Bielskiej Akademii Biznesu. 1992: Pani Ewa Madń rzpczyna zarządzanie Fundacją Bielski Cllege Gspdarki Rynkwej. Pwstaje pmaturalna Szkła Menedżerów Biura. Zstaje nawiązana współpraca z American Peace Crps, Wrld Teach, Knsulatem Amerykańskim w Krakwie. 1993: Bielska Akademia Biznesu zstaje przekształcna w wyższą szkłę zawdwą kierunku Zarządzanie raz przyjmuje nazwę: Bielska Wyższa Szkła Biznesu. Fundacja rzszerza współpracę międzynardwą dalsze rganizacje jak: United Natins Develpment Prgram (Umbrella Prject), Internatinal Executive Service Crps, Oregn State University, USAID (Washingtn D.C.), Fundacja Edukacyjna Przedsiębirczści (Łódź), SEM Frum (Warszawa), The Warsaw Jurnalism Center, która umżliwia realizację prcesu dydaktyczneg przez amerykańską kadrę naukwą i praktyków życia gspdarczeg. 1994: Fundacja BCGR wspólnie z Gergetwn University - Center fr Intercultural Educatin and Develpment rzpczyna realizację dwuletnieg prgramu stypendialneg na kształcenie plskich przedsiębirców i działaczy spłecznych w zakresie międzynardwej kultury i nauki języka angielskieg. Wyróżnienie Fundacji BCGR za dtychczaswą działalnść przez ówczesneg Ambasadra Amerykańskieg Pana Nichlasa Reya. 1995: Pwstaje Dradcza Rada Biznesu twrząca frum dla szczerych dyskusji na temat działań strategicznych szkły. Uruchmienie przez Fundację BCGR pd patrnatem Plskieg Radia w Katwicach i we współpracy z przedstawicielami reginalnej prasy, Internatinal Executive Service Crps, The Natinal Frum Fundatin, The Warsaw Jurnalism Center, nweg przedsięwzięcia nazwie: Szkła Mediów. 1996: Płączenie Prywatnej Wyższej Szkły Infrmatyki i Zarządzania z Bielską Wyższą Szkłą Biznesu i pwstania 9 lipca Bielskiej Wyższej Szkły Biznesu i Infrmatyki im. J. Tyszkiewicza, Uczelni kształcącej na dwóch kierunkach: Infrmatyka raz Zarządzanie. Przekazanie przez Fundację BCGR swjeg dtychczasweg drbku edukacyjneg nw pwstałej Uczelni. Pwłanie pierwszeg Rektra - rektrem zstaje Prezes Fundacji Pani Ewa Madń. Pzyskanie przez Uczelnię nwej kadry infrmatycznej z Instytutu Infrmatyki Uniwersytetu Jagiellńskieg w Krakwie dla rzwju i realizacji prgramu na kierunku Infrmatyka. W rku akademickim 1996/1997, Uczelnia na kres jedneg rku uzyskuje człnkstw w Knsrcjum Uczelni Amerykańskich MUCIA Glbal Educatin Grup utwrznym przez 10 prestiżwych amerykańskich uczelni, c daje mżliwść zaferwania plskim menedżerm prgramu w zakresie Międzynardweg Biznesu. Uruchmienie nwej specjalizacji: Zarządzanie i Media. Otwarcie nwych specjalizacji na kierunku Infrmatyka: Kmputerwe Wspmaganie Prjektwania, Infrmatyka w Zarządzaniu. Człwiek najlepsza inwestycja S t r n a 7

8 0 1997: Pwstaje pierwsza witryna wirtualna Uczelni. Równlegle BWSBiI pdejmuje prace na rzecz śrdwiska reginalneg pprzez zrganizwanie dużej imprezy kulturalnej na Pdbeskidziu pn. Sptkania z reklamą. 1998: Uzyskanie przez Uczelnię akredytacji Znaku Jakści dla prgramu licencjackieg na kierunku Zarządzanie" (d 1 października 2006 Zarządzanie i Marketing), przyznawaną przez SEM Frum - człnka eurpejskiej instytucji akredytacyjnej Eurpen Quality Link. Pdpisanie umwy z Wyższą Szkłą Języków Obcych i Eknmii w Częstchwie i Wyższą Szkłą Biznesu w Nwym Sączu na wymianę studentów raz drżnści na studia magisterskie. Zawarcie umwy z Kensingtn Cllege f Business w Lndynie i Dawid Game Cllege Grup mającej na celu przygtwanie d międzynardwej wymiany studentów i wykładwców raz realizację praktyk zawdwych w firmach na terenie Lndynu i Dublina. Pwstanie Stwarzyszenia Abslwentów, raz przekształcenie Dradczej Rady Biznesu w Radę Pwierniczą skupiającą znane sbistści świata plityki i gspdarki. Uruchmienie nwej specjalnści Inżynieria prgramwania na kierunku Infrmatyka. 1999: pdpisanie umwy z 4 niepaństwwymi uczelniami: Wyższą Szkłą Biznesu, Natinal-Luis University, Wyższą Szkłą Biznesu w Tarnwie, Wyższą Szkłą Sztuki Stswanej w Pznaniu, współpracy umżliwiającej wymianę dświadczeń, kadry i studentów. Celem umwy jest także utwrzenie wspólnej plityki edukacyjnej na rzecz jakści kształcenia. Uzyskanie akredytacji Internatinal Educatin Sciety dla prgramów ferwanych w trybie stacjnarnych i Internatinal Assciatin f Bkkeepers w zakresie uwiarygdnienia Uczelni jak instytucji przygtwanej d prwadzenia międzynardwej edukacji. Uzyskanie grantu w ramach prgramu Lenard da Vinci na wprwadzenie na Uczelni ECTS (eurpejskieg systemu transferu kredytów). 2000: Uzyskanie przez Uczelnię grantu z KBN na zrganizwanie w Bielsku-Białej imprezy naukwej pn. Festiwal Nauki prezentującej siągnięcia naukwe i dydaktyczne placówek światwych, kulturalnych i szklnictwa wyższeg naszeg reginu. Uzyskanie człnkstwa Business Centre Club. Zdbycie grantu z prgramu Lenard da Vinci na sfinanswanie staży zagranicznych studentów. Nawiązanie kntaktów z Uniwersytetem Walijskim, których celem ma być uzyskanie brytyjskiej akredytacji dla prgramów ferwanych przez Uczelnię. The Internatinal Educatin Sciety pdejmuje decyzję wydawaniu studentm studiów stacjnarnych międzynardweg dyplmu IES. 2001: Stwarzyszenie Edukacji Menedżerskiej "Frum pnwnie akredytuje prgram na kierunku Zarządzanie (d 1 października 2006 Zarządzanie i Marketing)., c znacza utrzymanie znaku jakści dla teg prgramu z rku Pdpisanie umwy z Cisc Netwrking Academy, firmą Micrsft i Nvell, c umżliwia zdbywanie przez studentów nwych umiejętnści praktycznych ptwierdznych stswnymi międzynardwymi certyfikatami. 2002: Uczelnia bchdzi dziesięcilecie swjej działalnści edukacyjnej. Uniwersytet Walijski waliduje czyli uznaje nasze prgramy. Uczelnia uzyskuje uprawnienia d wydawania dyplmów brytyjskich z tytułami Bachelr f Arts (Hnurs) na Zarządzaniu i Marketingu, Bachelr f Science (Hnurs) na Infrmatyce raz Master f Arts w animacji kmputerwej na dwuletnim prgramie studiów pdyplmwych. Współpraca z Uniwersytetem Walijskim realizwana jest w latach Ostatnie brytyjskie dyplmy studenci trzymują w 2006 rku. Organizacja międzynardwej knferencji Diagrammatics and Design. Przyznanie przez Internatinal Educatin Sciety wyższeg stpnia jakści 8 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

9 00 Człweik A, c znacza, że Uczelnia zstała uznana za instytucję znaczeniu międzynardwym. Organizacja międzynardwej knferencji: Genetic Algrithms Wrkshps. 2003: inauguracja dwuletnieg prgramu studiów pdyplmwych w zakresie animacji kmputerwej, z mżliwścią uzyskania dyplmu Master f Arts in Cmputer Animatin Uniwersytetu Walijskieg. Odznaczenie Uczelni Medalem Eurpejskim przyznawanym przez Urząd Integracji Eurpejskiej i Business Centre Club raz Złtą Odznaką Reginalneg Śląskieg Klubu Biznesu za ścisłą i wcną współpracę przy rganizwaniu knferencji tematycznych dla firm reginalnych raz prmcję etycznych zachwań w śrdwisku lkalnych przedsiębirców. 2004: Otrzymanie Pzytywnej Oceny Państwwej Kmisji Akredytacyjnej na bu kierunkach studiów. Knsekwentna realizacja i zacieśnianie współpracy z Uniwersytetem Walijskim w zakresie transferu wiedzy, umiejętnści i dświadczeń pmiędzy plskimi i brytyjskimi pracwnikami akademickimi. Wyjazd pierwszej grupy wykładwców na 3 tygdniwą wizytę studyjną d NEWI - Cllege`u wchdząceg w skład Uniwersytetu Walijskieg. 2005: Uczelnia rzszerza fertę specjalnści na kierunku Zarządzanie (d 1 października 2006 Zarządzanie i Marketing) raz międzynardwych studiów pdyplmwych. Otrzymuje nwe granty z prgramu Lenard da Vinci na rganizację międzynardwych staży studenckich. 2006: Uczelnia uzyskuje zgdę Ministra Nauki i Szklnictwa Wyższeg na uruchmienie nweg kierunku studiów w zakresie Architektura Krajbrazu przy współpracy z Zespłem Szkół Ogrdniczych im. St. Szumca w Bielsku - Białej. 2007: Uczelnia uzyskuje akredytację Stwarzyszenia Edukacji Menedżerskiej "FORUM" raz Plskieg Twarzystwa Infrmatyczneg dla prgramu kierunku Infrmatyka. Jest t rk jubileuszwy - Uczelnia bchdzi XV rcznicę pwstania. W rku tym zstaje zmienina nazwa szkły na Bielska Wyższa Szkła im. J. Tyszkiewicza z pwdu craz bgatszej ferty edukacyjnej i twierania nwych kierunków. 2008: Przeniesienie siedziby Uczelni d zakupineg budynku na ulicy Nadbrzeżnej 12. Uczelnia uzyskuje zgdę Ministra Nauki i Szklnictwa Wyższeg na uruchmienie nweg kierunku studiów w zakresie Architektura Wnętrz. Pzyskanie śrdków unijnych w ramach knkursu POKL/2.1.1/2008 na realizację prjektu studiów pdyplmwych pd nazwą "Rzwój kmpetencji zarządczych i infrmatycznych kadr branży turystycznej" przy współpracy z Plską Akademią Gścinnści. Pzyskanie klejnych śrdków unijnych w ramach knkursu 2/POKL/4.1.1/2008 na realizację 3-letnieg prjektu pd nazwą "Pdbeskidzka Strefa Edukacji: Rzwój ptencjału dydaktyczneg i dsknalenie prcesu kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza." 2009: Minister Nauki i Szklnictwa Wyższeg na wnisek Rektra Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza nadaje Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza z siedzibą w Bielsku - Białej uprawnienia d prwadzenia studiów pierwszeg stpnia na kierunku Ksmetlgia. Otrzymanie Pzytywnej Oceny Państwwej Kmisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie. 2010: Pzyskanie klejnych śrdków unijnych w ramach knkursu 2/POKL/4.1.1/2010 na realizację 4 letnieg prjektu pd nazwą "Kształcimy praktyków". We wrześniu następuje przekazanie władzy Człwiek najlepsza inwestycja S t r n a 9

10 0 rektrskiej z rąk ustępująceg Rektra JM Ewy Madń w ręce wstępująceg na ten urząd rektrski Rektra JM Jerzeg Chrystwskieg. Pwłanie urzędu kanclerskieg w sbie Pani Ewy Madń. 2011: Otrzymanie Pzytywnej Oceny Państwwej Kmisji Akredytacyjnej na kierunku Infrmatyka i Architektura Krajbrazu. 2012: Uczelnia bchdzi XX - lecie swjej działalnści. Uczelnia trzymuje zgdę na twarcie Akademickieg Liceum Dwujęzyczneg raz Akademickieg Gimnazjum Dwujęzyczneg. Obie szkły rzpczną swją działalnść z dniem 01 września 2013 rku. Pzyskanie klejnych śrdków unijnych w ramach knkursu 1/POKL/4.1.1/2011 na realizację 2-letnieg prjektu pd nazwą Pdbeskidzka Strefa Edukacji dsknalenie zarządzania jakścią w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza. Zajęcie piąteg miejsca za napisanie najlepiej dstswaneg d wymagań rynku pracy i KRK prgramu nauczania na kierunku Ksmetlgia w gólnplskim knkursie głsznym przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg. Jak nagrdę, Uczelnia trzymuje milin złtych. 2013: Zgdnie z Decyzją Ministra Nauki i Szklnictwa Wyższeg funkcję załżyciela Uczelni bejmuje Pani Ewa Madń. Uruchmin pierwszy rk nauki w Akademickim Dwujęzycznym Liceum Ogólnkształcącym. W ramach śrdków eurpejskich nawiązan międzynardwe kntakty z firmą Haslauer, Uniwersytetem IMC w Krems, uczelniami w USA raz z Knsulatem Generalnym USA w Krakwie. 2014: Senat i Rektr Uczelni pdjęli decyzję wygaszeniu kształcenia na kierunkach: Infrmatyka raz Architektura Krajbrazu. Na kierunku Ksmetlgia zstała uruchmina nwa specjalnść Trener zdrweg stylu życia, a na kierunku Zarzadzanie specjalnść Grafika kmputerwa w reklamie. Uczelnia uzyskała zgdę NCBR na przedłużenie prjektu Kształcimy praktyków, w ramach któreg rzpczęła wdrżenie nwej metdy nauczania na kierunku Ksmetlgia partej mdele zewnętrzne. W sierpniu 2014 Senat pdjął uchwałę likwidującą Wydział Eknmiczn-Techniczny i tym samym Uczelnie przyjęła strukturę bezwydziałwą Władze Uczelni Rektr Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza: dr Jerzy Chrystwski Załżyciel Uczelni pełniący funkcję Prrektra Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza: mgr inż. Ewa Madń Pełnmcnik Rektra ds. jakści kształcenia : dr Anita Labus 10 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

11 00 Człweik 1.3. Struktura rganizacyjna Uczelni Struktura rganizacyjna Uczelni zstała przedstawina na Rys. 1. Rys. 1. Schemat struktury rganizacyjnej Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza. Źródł: Regulamin Organizacyjny z dn r. S t r n a 11 Człwiek najlepsza inwestycja

12 Oferta edukacyjna Uczelni Oferta studiów bejmuje 3 kierunki, w tym 9 specjalnści: Zarządzanie, ze specjalnściami w zakresie: Zarządzanie w htelarstwie wellness i spa Grafika kmputerwa w reklamie Ksmetlgia, ze specjalnściami w zakresie: Odnwa bilgiczna Wizaż i krewanie wizerunku Trener zdrweg stylu życia Architektura Wnętrz, ze specjalnściami w zakresie: Prjektwanie mebli i frm użytkwych Prjektwanie wnętrz Prjektwanie wystaw Prjektwanie zieleni w architekturze W Uczelni dminuje frma studiów niestacjnarnych. Nauka na studiach I stpnia dbywa się w frmie niestacjnarnej na kierunkach: Zarządzanie, Ksmetlgia, Architektura Wnętrz. Studia w frmie stacjnarnej prwadzne są jedynie na kierunku Ksmetlgia. W zależnści d kierunku, nauka trwa d 3 d 3,5 rku Pracwnicy Uczelni W Uczelni zatrudninych jest 48 pracwników, w tym: ścisły zarząd Uczelni: 2 sby, kadra akademicka: 31 sób (w tym 5 sób pełni funkcje w rganach klegialnych Uczelni i pwłanych kmisjach), kadra administracyjna: 15 sób (w tym 5 sób na stanwiskach kierwniczych). 12 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

13 00 Człweik Pnadt Uczelnia ściśle współpracuje z praktykami aktywnymi gspdarcz. Obecnie dwunastu praktyków jest włącznych w prces dydaktyczny Studenci i abslwenci Uczelni W rku akademickim 2012/2013 w Uczelni kształcił się kł 700 studentów. Pchdzą ni głównie z Pdbeskidzia. W rku akademickim 2013/2014 liczba studentów spadła d k. 500 sób. Uczelnia pdjęła decyzję wygaszaniu kształcenia na kierunkach: infrmatyka raz architektura krajbrazu. W rku akademickim 2014/2015 Uczelnia rzpczęła kształcenie na pierwszych rcznikach na trzech kierunkach studiów, natmiast nadal kntynuuje kształcenie na wygaszanych kierunkach infrmatyka i architektura krajbrazu. Nabór na nwy rk akademicki wyniósł 110 sób. Ogółem w rku akademickim 2014/2015 w Uczelni studiuje 410 sób. Mury Uczelni, d pczątku jej istnienia, puścił kł 2000 abslwentów. Ich lsy zawdwe są mnitrwane przez kierwnika Biura karier i Staży Zawdwych. D ich dyspzycji pzstaje wrtal Biura Karier jak frum wymiany infrmacji rynku pracy. S t r n a 13 Człwiek najlepsza inwestycja

14 0 2. POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Plityka Jakści Kształcenia Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza wynika z misji raz przyjętej strategii na lata Stanwi na zbwiązanie wbec spłecznści akademickiej raz spłecznści reginu. Prirytetwym celem jakściwym Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza jest spełnianie ptrzeb i czekiwań studentów raz słuchaczy studiów pdyplmwych w zakresie usług edukacyjnych na studiach I stpnia raz na studiach pdyplmwych, pprzez ferwanie im wyskiej jakści kształcenia i przygtwanie ich d wyknywania knkretnych zawdów na rynku pracy. Dsknale wykształceni abslwenci Uczelni, wypsażeni w liczne umiejętnści praktyczne i kmpetencje spłeczne siągają sukces na rynku pracy i przyczyniają się d siągania satysfakcji interesariuszy Uczelni, szczególnie pracdawców. Władze Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza przyjęły d realizacji następujące cele jakściwe: Dsknalenie jakści kształcenia, pprzez: wykrzystywanie innwacyjnych technik kmunikacji i przekazu wiedzy raz wykrzystanie metd i technik kształcenia na dległść, wprwadzanie wiedzy praktycznej i włączanie pracdawców w prces dydaktyczny, zachęcanie studentów i abslwentów d współuczestniczenia w dsknaleniu prcesu kształcenia, zapewnianie studentm wsparcia w prcesie kształcenia, dsknalenie kryteriów i prcedur ceniania studentów, w ramach wewnętrzneg systemu ceniania i egzaminwania, stałe mnitrwanie i analizę wyników jakści kształcenia, prmwanie kultury jakści we wspólncie akademickiej Uczelni. Dsknalenie prgramów kształcenia, twrzących fertę edukacyjną Uczelni, pprzez: analizę, weryfikację i dsknalenie efektów kształcenia, twrzenie, cenę i dsknalenie prgramów kształcenia (w tym efektów kształcenia) przy współpracy z Radą Pracdawców, dświadcznymi praktykami, kadrą akademicką, studentami raz abslwentami, systematyczne rzpznawanie ptrzeb rynku pracy dla ptymalneg ukształtwania ferty edukacyjnej, w tym twrzenie autrskich prgramów kształcenia. 14 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

15 00 Człweik Dsknalenie zasbów Uczelni (ludzkich, rzeczwych, infrmacyjnych), pprzez: zapewnianie dpwiedniej kadry dydaktycznej, realizującej ambitne i atrakcyjne prgramy kształcenia raz wykrzystującej innwacyjne metdy i narzędzia przekazu wiedzy, zapewnianie realizacji usług edukacyjnych w najwyższym standardzie, pprzez pdnszenie kwalifikacji pracwników Uczelni raz mdernizację infrastruktury raz wypsażenia sal dydaktycznych, rzwijanie działalnści bibliteki, szczególnie czytelni n-line. Dsknalenie Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia. Władze Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza deklarują wlę realizacji pwyższych celów jakściwych w atmsferze wzajemnej życzliwści raz w parciu budwanie partnerstwa pmiędzy spłecznścią akademicką Uczelni i interesariuszami zewnętrznymi. Wszyscy pracwnicy Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza zbwiązani są d znajmści Plityki Jakści Kształcenia i jej realizacji w zakresie wyknywanych zadań raz budwania kultury jakści. S t r n a 15 Człwiek najlepsza inwestycja

16 0 3. OPIS WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) 3.1. Histria wdrażania WSZJK Władze Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza d pczątku istnienia Uczelni przywiązywały grmną wagę d kwestii jakści kształcenia. Już w 1993r. przedstawiciele Uczelni uczestniczyli w twrzeniu kryteriów dla ceny prgramów bizneswych w ramach akredytacji pierwszeg niezależneg stwarzyszenia akredytacyjneg Stwarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Frum. W 1998r. Uczelnia trzymała pierwszą niezależną akredytację śrdwiskwą Znak Jakści dla prgramu licencjackieg na kierunku Zarządzanie" (d 1 października 2006 Zarządzanie i Marketing), przyznawaną przez SEM Frum - człnka eurpejskiej instytucji akredytacyjnej Eurpen Quality Link. Pnwna akredytacja teg prgramu miała miejsce w 2001r., natmiast w 2007r. SEM Frum wraz z Plskim Twarzystwem Infrmatycznym przyznał akredytację dla prgramu na kierunku Infrmatyka. Obecnie Bielska Wyższa Szkła im. J. Tyszkiewicza jest Człnkiem Wspierającym SEM Frum. W 1999r. Uczelnia uzyskała akredytację Internatinal Educatin Sciety dla prgramów ferwanych w trybie stacjnarnym i Internatinal Assciatin f Bkkeepers w zakresie uwiarygdnienia Uczelni jak instytucji przygtwanej d prwadzenia międzynardwej edukacji. Isttne wydarzenie miał miejsce w 2000r., kiedy t nawiązan kntakty z Uniwersytetem Walijskim. Celem współpracy był uzyskanie brytyjskiej akredytacji dla ferwanych prgramów. Uniwersytet Walijski w 2002r. dknał walidacji (uznał za tżsame z jeg prgramami) ferwanych prgramów na kierunku Zarządzanie i Infrmatyka. Uczelnia uzyskała wówczas uprawnienia d wydawania dyplmów brytyjskich z tytułami Bachelr f Arts (Hnurs) na Zarządzaniu i Marketingu, Bachelr f Science (Hnurs) na Infrmatyce raz Master f Arts w Animacji kmputerwej na dwuletnim prgramie studiów pdyplmwych. Współpraca z Uniwersytetem Walijskim realizwana była w latach i przyczyniła się d wprwadzenia elementów systemu zapewniania jakści, pcząwszy d 2003r., kiedy t pwłan Generalneg Nadzrująceg Egzaminy, Wewnętrzne Kmisje Nadzru Egzaminacyjneg raz Plsk-Brytyjską Zewnętrzną Kmisję Międzynardwą. Klejne elementy systemu zapewniania jakści, takie jak mnitrwanie prcesu dydaktyczneg pprzez ankietyzację raz hspitacje zajęć, były wdrażane w Uczelni jeszcze przed 2008r. Przystępując d twrzenia wewnętrzneg systemu zapewniania jakści w 2008r., pszukiwan rzwiązań z punktu widzenia celów, sprawnści i niezawdnści prcesu kształcenia, uwzględniając jedncześnie specyfikę, kulturę i dświadczenie Uczelni, a także jej tczenie. Władze Uczelni przyjęły wówczas następujące załżenia WSZJK: jasne sprecyzwanie celów w strategii i działaniach w układzie hierarchicznym i zależnściwym; rientacja na studenta przejawiająca się w identyfikwaniu i rzpznawaniu jeg ptrzeb raz dbałści ich zaspkjenie; 16 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

17 00 Człweik pdejście systemwe plegające stwrzeniu układu elementów i zależnści, w kntekście skutecznści funkcjnwania systemu, umżliwiające identyfikację wewnętrznych źródeł wzrstu wartści, redukcji błędów, pprawie elastycznści działania; współpraca i partnerstw ze wszystkimi interesariuszami systemu; wykrzystanie pdejścia prcesweg w kncepcji dsknalenia działań i funkcjnwania Uczelni; przywództw plegające na krewaniu strategii w kntekście wyzwań współczesneg tczenia, dynamiczneg rynku zmiany ptrzeb i wzrstu knkurencyjnści; stwrzenie warunków d pgłębiania wiedzy, dsknalenia kmpetencji, pdnszenia kwalifikacji pracwników Uczelni; identyfikacja i wykrzystanie kluczwych kmpetencji wspierających prcesy innwacyjne; elastycznść działań służąca wykrzystaniu pjawiających się szans w działalnści; elastycznść struktur w rganizacji działalnści Uczelni w kntekście ptrzeb tczenia i celów prjakściwych; twartść na cenę zewnętrzną. Jedncześnie, zgdnie z eurpejskimi standardami, birąc pd uwagę prirytety, pdział zadań, dpwiedzialnść i angażwanie studentów, Uczelnia pdjęła działania na rzecz stwrzenia struktur realizujących zadania w bszarze zapewniania jakści kształcenia. I. W trakcie kształtwania WSZJK był kilka etapów, w ramach których pwłan m.in. następujące jednstki rganizacyjne: Wewnętrzna i Zewnętrzna Kmisja Nadzru Egzaminacyjneg (2003), Pełnmcnik Rektra ds. Jakści (październik 2008), Pełnmcnik ds. Studentów Niepełnsprawnych (luty 2009), Uczelniane Biur Karier (luty 2009), Pełnmcnik ds. Języków Obcych (2000), Pełnmcnik Rektra ds. Wdrżenia KRK i ECTS (styczeń 2011), Audytr ds. jakści (2012) II. Pwłan również kmisje i zespły ds. jakści, becnie usytuwane w strukturze na pzimie Wydziału i Uczelni: Dział Jakści Kształcenia (2010), Kmisje Prgramwe na kierunkach studiów i ich Przewdniczących (działalnść Kmisji Prgramwych jest wspierana przez Kmisję ds. Jakści, Zespły Branżwe raz Pełnmcnika ds. Języków Obcych), Zespół Nadzru Prcesu Dydaktyczneg (2011), Zespół ds. Oceny Efektów i Jakści Kształcenia (2013). III. Pwłan także Radę Pracdawców (listpad 2010), wspierającą Uczelnię w działaniach dstswywania prgramów d ptrzeb rynku pracy. Zadaniem Rady Pracdawców jest również przekazywanie pinii prpnwanych kierunkach rzwju Uczelni, włączenie wybitnych praktyków w prces kształcenia raz wsparcie studentów przy realizacji staży i praktyk. S t r n a 17 Człwiek najlepsza inwestycja

18 0 Senat Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza pdjął Uchwałę w sprawie wprwadzenia Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia w BWS im. J. Tyszkiewicza r Pdstawwe pjęcia związane z WSZJK Wewnętrzny System Zapewniania Jakści Kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza uwzględnia wymagania znwelizwanej Ustawy Praw szklnictwie wyższym, standardów dtyczących zapewnienia jakści kształcenia w Eurpejskim Obszarze Szklnictwa Wyższeg raz wymagania Plskiej Kmisji Akredytacyjnej. WSZJK uwzględnia także elementy wymagań nrm ISO serii Wewnętrzny system zapewniania jakści kształcenia t spsób zrganizwania elementów struktur i prcedur, pdziału dpwiedzialnści, wykrzystania zasbów, który pwinien umżliwiać nie tylk właściwy mnitring i cenianie prcesu kształcenia, ale także w parciu uzyskane w ich wyniku dane, pdejmwanie decyzji w zakresie jeg dsknalenia. Należyte funkcjnwanie teg systemu t wyraz dpwiedzialnści Uczelni wbec studentów i interesariuszy. Studenci twrzą grupę klientów wewnętrznych. Pza klientami wewnętrznymi, istnieją interesariusze zewnętrzni: abslwenci, instytucje rynku pracy (pwiatwe urzędy pracy), pracdawcy, instytucje samrządwe (urzędy miast, urzędy gmin), rganizacje pzarządwe raz edukacyjne. Interesariusze wewnętrzni t pracwnicy Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza Cele WSZJK Nadrzędnym celem Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza jest siąganie najwyższej jakści prcesu kształcenia i dzięki temu kształcenie kadr kwalifikacjach ceninych na rynku pracy. System umżliwia realizację Plityki Jakści Kształcenia i siąganie zawartych w niej celów jakściwych. Pnadt celem Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia jest: pdnszenie knkurencyjnści i atrakcyjnści Uczelni, zapewnienie pwtarzalnych i jednlitych warunków umżliwiających studentm uzyskanie wykształcenia, infrmwanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych jakści kształcenia raz ferwanych prgramach kształcenia, standaryzacja i ujednlicenie spsbu pstępwania pracwników Uczelni, 18 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

19 00 Człweik kreślenie dpwiedzialnści i uprawnień jednstek twrzących strukturę funkcjnwania WSZJK, nagradzanie pracwników dydaktycznych za wyską jakść kształcenia, stwrzenie mechanizmów ceniania i dsknalenia WSZJK Zakres WSZJK Wewnętrzny System Zapewniania Jakści Kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza bejmuje następujący zakres: Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie kształcenia na studiach wyższych I stpnia, na wszystkich realizwanych kierunkach Struktura WSZJK Zgdnie ze Statutem, Rektr jest rganem jednsbwym Uczelni. D jeg kmpetencji należy m.in. wdrżenie i dsknalenie Uczelnianeg Systemu Zapewnienia Jakści Kształcenia i kreślanie Plityki Jakści Kształcenia. Pnadt Rektr pwłuje kmisję ds. kreswej ceny nauczycieli akademickich na każdy rk akademicki. Funkcję przewdnicząceg kmisji pełni Rektr lub wskazana przez nieg sba. Senat BWS im. J. Tyszkiewicza dknuje pd kniec każdeg rku kalendarzweg analizy i ceny funkcjnwania WSZJK. Klegium rektrskie stanwi frum dyskusyjne dla Władz Uczelni i pełni funkcję rganu dradczeg m.in. w sprawach dtyczących piniwania załżeń raz planów dtyczących współpracy uczelni z rynkiem pracy. Przy Uczelni pwłan Radę Pracdawców, zrzeszającą wybitnych przedstawicieli gspdarki, rganizacji pzarządwych, samrządwych, edukacyjnych i pełniącą funkcje dradcze dla Załżyciela i Władz Uczelni. D kmpetencji Prrektra należy inicjwanie nwych rzwiązań mających na celu rzwój Uczelni. Prrektr pwłuje stałe lub draźne kmisje, zespły i sby d realizacji kreślnych zadań, w tym zadań związanych z funkcjnwaniem WSZJK. Prrektr wspólnie z Kmisjami Prgramwymi, Pełnmcnikiem Rektra ds. jakści, Kierwnikiem Biura Karier, kadrą akademicką, przedstawicielami studentów raz przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych pracdawcami zrzesznymi w Radzie Pracdawców wpływa na kierunek zmian w prgramach kształcenia w zakresie ich upraktycznienia, nadzruje prawidłwą realizację prcesu dydaktyczneg, kieruje plityką kadrwą, w szczególnści dba spełnienie wymagań dtyczących minimalnej liczby i kwalifikacji nauczycieli akademickich zatrudninych w pełnym wymiarze czasu pracy, zaliczanych d minimum kadrweg kierunku studiów. W strukturze funkcjnwania WSZJK wydrębnin Biur ds. Jakści, które jest reprezentwane przez Pełnmcnika Rektra ds. jakści kształcenia, d kmpetencji któreg należy przygtwanie rczneg planu pracy Zespłu ds. Nadzru Dydaktyczneg, rczneg planu hspitacji w uzgdnieniu z S t r n a 19 Człwiek najlepsza inwestycja

20 0 Przewdniczącymi Kmisji Prgramwych, ankiety ewaluacyjnej i prcesu ankietyzacji, analizy dkumentacji hspitacyjnej wspólnie z Przewdniczącymi Kmisji Prgramwych, analizy wyników ankiet i przedstawienie Przewdniczącym Kmisji Prgramwych, Kmisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich. Szczegółwy pis kmpetencji Pełnmcnika Rektra ds. jakści kształcenia znajduje się w Statucie Uczelni. Wszystkie rgany Uczelni dpwiedzialne są za realizację Plityki Jakści Kształcenia raz realizację pstanwień i zapisów wynikających z Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia. Interesariusze zewnętrzni birą udział w zapewnianiu jakści kształcenia m.in. pprzez zasiadanie w Radzie Pracdawców i człnkstw w Kmisjach Prgramwych. Włączają się ni w realizację wybranych prcesów i prcedur WSZJK (np. birą udział w prcesie kształtwania i dsknalenia ferty edukacyjnej) raz uczestniczą w realizacji prcesu dydaktyczneg. Interesariusze wewnętrzni (pracwnicy) zbwiązani są d przestrzegania zapisów zawartych w Księdze Jakści raz d znajmści Plityki Jakści Kształcenia i jej realizacji w zakresie wyknywanych zadań. Twrzą ni prgramy kształcenia i uczestniczą w kreślaniu i cenianiu efektów kształcenia. Zarówn interesariusze wewnętrzni, jak i zewnętrzni, mają mżliwść zgłaszania uwag dtyczących funkcjnwania WSZJK Dkumentacja WSZJK Dkumentacja Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza bejmuje: Księgę Jakści (w tym pis prcesów i prcedur), Wewnętrzne akty prawne stanwiące pdstawę funkcjnwania WSZJK Wewnętrzne przepisy Uczelni stanwiące pdstawę funkcjnwania WSZJK Wewnętrzne przepisy Uczelni stanwiące pdstawę funkcjnwania Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza: knstytuujące Wewnętrzny System Zapewniania Jakści Kształcenia raz kreślające kmpetencje rganów Uczelni w tym zakresie: Uchwała nr 2 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza z dnia 13 listpada 2009 w sprawie: Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia w BWS im. J. Tyszkiewicza Crczne Zarządzenie Rektra Bielskiej Wyższej Szkły im. J.Tyszkiewicza w sprawie pwłania Kmisji Prgramwych na pszczególnych kierunkach studiów w danym rku akademickim raz Przewdniczących Kmisji Prgramwych Akt Pwłania przez Rektra Rady Pracdawców w celu dstswania i rzwju usług edukacyjnych dla ptrzeb rynku pracy z dnia r. 20 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

21 00 Człweik Uchwała nr 01/29/08/2014 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza z dnia w sprawie przyjęcia mdelu zarządzania jakścią w Uczelni, któreg integralną składwą stanwią: Mdel zarządzania finansami i zasbami materialnymi, Mdel zarządzania kadrami, Mdel zarządzania jakścią w parciu benchmarking Dbre Praktyki w Zarządzaniu Jakścią Mdel zintegrwaneg systemu zarządzaniu uczelnią, Mdel zarządzania jakścią kształcenia we współpracy z pracdawcami. Mdel zarządzania kadrami, w skład któreg wchdzą: - Plityka Persnalna, - Strategia Persnalna, - Księga Kmpetencji, - Księga Kmpetencyjnych Stanwisk Pracy, - Regulamin Systemu Mtywacyjneg, - Pdręcznik Prwadzenia Okreswych Ocen Pracwniczych, - Prgram Dydaktyk Rku i Pracwnik Rku - Ścieżki Rzwju Mdel zarzadzania finansami i zasbami materialnymi: - Plan Strategiczny Uczelni, - Strategiczna Karta Wyników, - Rczny Budżet Ośrdków Ksztów i Zysków, - Prcedury i Narzędzia Zarządzania Ryzykiem. Mdel zintegrwaneg systemu zarządzaniu uczelnią: - Zintegrwany System Infrmatyczny Zarządzania Uczelnią Uczelnia XP, - System Zarzadzania Sylabusami, - System Mnitrwania Lsów Zawdwych Abslwentów, S t r n a 21 Człwiek najlepsza inwestycja

22 0 - System Antyplagiatwy, Plagiat. PL, - System Elektrniczneg Obiegu Infrmacji i Dkumentów raz Zarządzania Wiedzą Mdel zarządzania jakścią kształcenia we współpracy z pracdawcami: - Księga Jakści, - Plityka Jakści, - Zptymalizwany Wewnętrzny System Zapewniania Jakści, - Prcedury zapewniające jakść kształcenia, - Pdstawwe załżenia dla Paszprtu Kmpetencyjneg, - Analiza i cena wnisków z mnitrwania karier zawdwych abslwentów, udziału praktyków w prcesie dydaktycznym, rganizacji praktyk. Crczne zarządzenia Prrektra Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza w sprawie pwłania składu Zespłu ds. Nadzru Prcesu Dydaktyczneg. Plityka bezpieczeństwa infrmacji raz instrukcja zarządzania systemem infrmatycznym, dtyczące twrzenia prgramów kształcenia: Uchwała nr 11/2012 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla pszczególnych kierunków studiów Uchwała nr 12/2012 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza z dnia r. w sprawie wytycznych dtyczących planów i prgramów kształcenia Uchwała nr 20/2012 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia r. w sprawie zatwierdzenia zmdyfikwanych efektów kształcenia dla kierunku Ksmetlgia Uchwała nr 21/2012 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza z dnia r. zmieniająca uchwałę nr 13/2012 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza z dnia r. w sprawie kreślenia definicji frm studiów stacjnarnych i niestacjnarnych w BWS im. J. Tyszkiewicza Zarządzenie nr 2/2012 Prrektra ds. Jakści Kształcenia Bielskiej Wyższej Szkły im. J.Tyszkiewicza z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie wdrżenia prcedury Zasady przygtwania i zatwierdzania sylabusów w Bielskiej Wyższej Szkle im. Józefa Tyszkiewicza 22 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

23 00 Człweik Uchwała nr 07/19/06/2013 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla pszczególnych kierunków studiów Uchwała nr 11/2013 Rady Wydziału z dnia r., w sprawie prgramu i planu studiów ma kierunku Ksmetlgia Uchwała nr 1/2014 Rady Wydziału w sprawie przyjęcia plityki kształcenia blended learning Uchwała 5/2014 z w sprawie zatwierdzenia zmian w prgramie na kierunku Ksmetlgia Uchwała 6/2014 z w sprawie nwej metdy nauczania na mdelach zewnętrznych na kierunku Ksmetlgia Uchwała 13/2014 z w sprawie przyjęcia prcedury zatwierdzania i wprwadzenia zmian d prgramów kształcenia dtyczące kreślania i weryfikacji efektów kształcenia, w tym prcesu dyplmwania: System ceniania i egzaminwania studentów w Bielskiej Wyższej Szkle im. Józefa Tyszkiewicza Regulamin Studiów Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Zasady dyplmwania Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Szczegółwe zasady dyplmwania na pszczególnym kierunkach studiów Zarządzenie nr 07/2012 Rektra Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia rku w sprawie: pwłania Zespłu ds. analizy wyników kształcenia Zarządzenie nr 12/2013 Rektra Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia rku w sprawie: pwłania Zespłu ds. efektów i jakści kształcenia Zarządzenie nr 21 /2014 Prrektra Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia rku w sprawie: pwłania Zespłu ds. analizy wyników kształcenia Uchwała Rady Wydziału nr 4/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia prjektu pd nazwą Paszprt kmpetencyjny jak dkumentu ptwierdzająceg kmpetencje studentów. Regulamin Systemu Antyplagiat, Zasady prwadzenia zajęć z Języków Obcych zatwierdzna uchwał Rady Wydziału 2/2014 z dnia r. Plityka metd i technik kształcenia na dległść zatwierdzna uchwałą Rady Wydziału nr 1/2014 z dnia r. S t r n a 23 Człwiek najlepsza inwestycja

24 0 Uchwała Rady Wydziału nr 9/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia prcedury przygtwania i umieszczania kursów na platfrmie e-learningwej Uchwała Rady Wydziału nr 14/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia prcedury zapbiegania zjawiskm patlgicznym pdczas prcesu kształcenia Uchwała Rady Wydziału nr 15/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia prcedury weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku dbycia praktyki i staży studenckich. dtyczące zasad rekrutacji: Crczna uchwała Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na dany rk akademicki Aneks nr 2 z dnia 8 luteg 2013 r. d Uchwały nr 05/2012 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na rk akademicki 2013/2014 Aneks nr 1 z dnia 08 kwietnia 2014 r. d Uchwały nr 04/06/2013 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na rk akademicki 2014/2015 dtyczące tku studiów: Regulamin Studiów Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Crczne Zarządzenie Rektra Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza w sprawie rdzajów zajęć dydaktycznych, liczebnści grup studenckich, wymiaru zajęć dydaktycznych, w sprawie zasad bliczania gdzin dydaktycznych w danym rku akademickim Zarządzenie nr 5/2012 Prrektra ds. Strategii i Rzwju Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia rku dtyczące: pwłania Centrum Edukacji Niestacjnarnej Regulaminy pracwni ksmetlgicznych Regulamin pracwni chemii Regulamin krzystania z pracwni infrmatycznych Regulamin mdelarni d rku Regulamin studenckich praktyk zawdwych Regulamin wydawania elektrnicznych legitymacji studenckich dla studentów Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia rk 24 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

25 00 Człweik Uchwała nr 30/2012 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia r. w sprawie Otwartych Pracwni Crczne Zarządzenie Prrektra Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza dtyczące: składu i zasad pracy Zespłu ds. Nadzru Prcesu Dydaktyczneg w danym rku akademickim Zarządzenie Dziekana nr 4/2014 z dnia dtyczące zasad realizacji zajęć dydaktycznych z wykrzystaniem metd kształcenia na dległść dtyczące ceny nauczycieli akademickich i pracwników niebędących nauczycielami akademickimi: Uchwała nr 17 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia r. w sprawie: wydania pinii dtyczącej przyjęcia dkumentu Zasady i kryteria kreswej ceny nauczycieli akademickich w Bielskiej Wyższej Szkle im. Józefa Tyszkiewicza Zarządzenie nr 1/2012 Prrektra ds. Jakści Kształcenia Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wdrżenia prcedury Zasady hspitacji zajęć dydaktycznych prwadznych w Bielskiej Wyższej Szkle im. Józefa Tyszkiewicza Zarządzenie Rektra Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza w sprawie pwłania kmisji kreswej ceny nauczycieli akademickich [regulacje drębne dla każdeg rku akademickieg] Uchwała Rady Wydziału nr 8/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia nweg regulaminu praktyk studenckich. Uchwała nr 01/29/08/2014 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza z dnia w sprawie przyjęcia mdelu zarządzania jakścią w Uczelni, któreg integralną składwą stanwią: Mdel zarządzania finansami i zasbami materialnymi, Mdel zarządzania kadrami, Mdel zarządzania jakścią w parciu benchmarking Dbre Praktyki w Zarzadzaniu Jakścią Mdel zintegrwaneg systemu zarządzaniu uczelnią, Mdel zarządzania jakścią kształcenia we współpracy z pracdawcami. Uchwała Rady Wydziału nr 11/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia prcedury ceniania nauczycieli akademickich. dtyczące funkcjnwania Biura Karier: Decyzja Kanclerza nr 02/2011 z dnia w sprawie pwłania Uczelnianeg Biura Karier S t r n a 25 Człwiek najlepsza inwestycja

26 0 Regulamin dradztwa-warsztatów szkleniwych w ramach prjektu Kształcimy praktyków z dnia r. Regulamin szkleń w ramach prjektu Kształcimy praktyków z dnia r. dtyczące pmcy udzielanej studentm w prcesie kształcenia: Regulamin krzystania ze zbirów Bibliteki Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Regulamin udzielania wsparcia studentm niepełnsprawnym Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Regulamin krzystania z zasbów kmputerwych Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza 26 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

27 00 Człweik 4. PROCESY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 4.1. Mapa prcesów Rys. 3. Mapa prcesów w WSZJK w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza. Opracwanie: M. Tutk S t r n a 27 Człwiek najlepsza inwestycja

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12 LIIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDAIE zdzrat ALScr W ROKU AKADEMICKIM 20ru2012 B ialvstk. vnzesien 20 12 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 wstsp ::l::::::1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo