KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza"

Transkrypt

1 KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia r

2 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

3 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce ciągłe dsknalenie Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia, który jest pstrzegany przez Władze Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza jak kluczwy czynnik warunkujący jej rzwój raz wzmacniający jej pzycję na rynku usług edukacyjnych, JM Rektr Uczelni zatwierdził Księgę Jakści, decyzją z dnia r. W niniejszej Księdze Jakści zaprezentwany zstał Wewnętrzny System Zapewniania Jakści Kształcenia Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza. Nadrzędnym celem WSZJK jest siąganie najwyższej jakści prcesu kształcenia. Pnadt, przestrzeganie zapisanych w Księdze Jakści prcesów i prcedur, dnszących się d prcesu kształcenia, ma na celu zapewnienie pwtarzalnych i jednlitych warunków umżliwiających studentm uzyskanie wykształcenia. Opracwanie i wdrżenie zapisów zawartych w Księdze Jakści wynikał z ptrzeby dstswania warunków funkcjnwania Uczelni d znwelizwanej Ustawy Praw szklnictwie wyższym, d standardów dtyczących zapewnienia jakści kształcenia w Eurpejskim Obszarze Szklnictwa Wyższeg raz d nwych wymagań Plskiej Kmisji Akredytacyjnej. Przedstawiny w Księdze Wewnętrzny System Zapewniania Jakści Kształcenia uwzględnia także elementy wymagań nrm ISO serii Przesłanką d wdrżenia zapisów zawartych w Księdze była również ptrzeba usystematyzwania prcedur związanych z realizacją prcesu kształcenia. Księga Jakści zawiera: infrmacje Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza, w tym infrmacje jej histrii, Władzach Uczelni, strukturze rganizacyjnej, fercie edukacyjnej raz zasbach ludzkich, Plitykę Jakści Kształcenia, pis Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia, uwzględniający pdstawwe pjęcia związane z systemem, cele i zakres systemu, strukturę systemu i jeg dkumentację, wewnętrzne przepisy stanwiące pdstawę funkcjnwania systemu, pis prcesów systemu i ich prezentację w pstaci mapy prcesów. Człwiek najlepsza inwestycja S t r n a 3

4 0 4 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

5 00 Człweik Spis treści 1. INFORMACJE O BIELSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE IM. JÓZEFA TYSZKIEWICZA Histria Uczelni Władze Uczelni Struktura rganizacyjna Uczelni Oferta edukacyjna Uczelni Pracwnicy Uczelni Studenci i abslwenci Uczelni POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OPIS WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) Histria wdrażania WSZJK Pdstawwe pjęcia związane z WSZJK Cele WSZJK Zakres WSZJK Struktura WSZJK Dkumentacja WSZJK Wewnętrzne przepisy Uczelni stanwiące pdstawę funkcjnwania WSZJK PROCESY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Mapa prcesów Przebieg prcesów i prcedury pstępwania P01: Prjektwanie ferty edukacyjnej P02: Prces kształcenia P03: Weryfikacja efektów kształcenia i cena jakści kształcenia P04: Dsknalenie prgramów kształcenia P05: Rekrutacja P06: Zapewnianie jakści kadry dydaktycznej i pracwników administracyjnych P07: Nadzór nad zapleczem dydaktycznym P08: Działalnść Bibliteki P09: Dsknalenie Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia Człwiek najlepsza inwestycja S t r n a 5

6 0 6 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

7 00 Człweik 1. INFORMACJE O BIELSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE IM. JÓZEFA TYSZKIEWICZA 1.1. Histria Uczelni 1991: Pwstaje Fundacja Bielski Cllege Gspdarki Rynkwej, która rzpczyna działalnść edukacyjną w ramach Bielskiej Akademii Biznesu. 1992: Pani Ewa Madń rzpczyna zarządzanie Fundacją Bielski Cllege Gspdarki Rynkwej. Pwstaje pmaturalna Szkła Menedżerów Biura. Zstaje nawiązana współpraca z American Peace Crps, Wrld Teach, Knsulatem Amerykańskim w Krakwie. 1993: Bielska Akademia Biznesu zstaje przekształcna w wyższą szkłę zawdwą kierunku Zarządzanie raz przyjmuje nazwę: Bielska Wyższa Szkła Biznesu. Fundacja rzszerza współpracę międzynardwą dalsze rganizacje jak: United Natins Develpment Prgram (Umbrella Prject), Internatinal Executive Service Crps, Oregn State University, USAID (Washingtn D.C.), Fundacja Edukacyjna Przedsiębirczści (Łódź), SEM Frum (Warszawa), The Warsaw Jurnalism Center, która umżliwia realizację prcesu dydaktyczneg przez amerykańską kadrę naukwą i praktyków życia gspdarczeg. 1994: Fundacja BCGR wspólnie z Gergetwn University - Center fr Intercultural Educatin and Develpment rzpczyna realizację dwuletnieg prgramu stypendialneg na kształcenie plskich przedsiębirców i działaczy spłecznych w zakresie międzynardwej kultury i nauki języka angielskieg. Wyróżnienie Fundacji BCGR za dtychczaswą działalnść przez ówczesneg Ambasadra Amerykańskieg Pana Nichlasa Reya. 1995: Pwstaje Dradcza Rada Biznesu twrząca frum dla szczerych dyskusji na temat działań strategicznych szkły. Uruchmienie przez Fundację BCGR pd patrnatem Plskieg Radia w Katwicach i we współpracy z przedstawicielami reginalnej prasy, Internatinal Executive Service Crps, The Natinal Frum Fundatin, The Warsaw Jurnalism Center, nweg przedsięwzięcia nazwie: Szkła Mediów. 1996: Płączenie Prywatnej Wyższej Szkły Infrmatyki i Zarządzania z Bielską Wyższą Szkłą Biznesu i pwstania 9 lipca Bielskiej Wyższej Szkły Biznesu i Infrmatyki im. J. Tyszkiewicza, Uczelni kształcącej na dwóch kierunkach: Infrmatyka raz Zarządzanie. Przekazanie przez Fundację BCGR swjeg dtychczasweg drbku edukacyjneg nw pwstałej Uczelni. Pwłanie pierwszeg Rektra - rektrem zstaje Prezes Fundacji Pani Ewa Madń. Pzyskanie przez Uczelnię nwej kadry infrmatycznej z Instytutu Infrmatyki Uniwersytetu Jagiellńskieg w Krakwie dla rzwju i realizacji prgramu na kierunku Infrmatyka. W rku akademickim 1996/1997, Uczelnia na kres jedneg rku uzyskuje człnkstw w Knsrcjum Uczelni Amerykańskich MUCIA Glbal Educatin Grup utwrznym przez 10 prestiżwych amerykańskich uczelni, c daje mżliwść zaferwania plskim menedżerm prgramu w zakresie Międzynardweg Biznesu. Uruchmienie nwej specjalizacji: Zarządzanie i Media. Otwarcie nwych specjalizacji na kierunku Infrmatyka: Kmputerwe Wspmaganie Prjektwania, Infrmatyka w Zarządzaniu. Człwiek najlepsza inwestycja S t r n a 7

8 0 1997: Pwstaje pierwsza witryna wirtualna Uczelni. Równlegle BWSBiI pdejmuje prace na rzecz śrdwiska reginalneg pprzez zrganizwanie dużej imprezy kulturalnej na Pdbeskidziu pn. Sptkania z reklamą. 1998: Uzyskanie przez Uczelnię akredytacji Znaku Jakści dla prgramu licencjackieg na kierunku Zarządzanie" (d 1 października 2006 Zarządzanie i Marketing), przyznawaną przez SEM Frum - człnka eurpejskiej instytucji akredytacyjnej Eurpen Quality Link. Pdpisanie umwy z Wyższą Szkłą Języków Obcych i Eknmii w Częstchwie i Wyższą Szkłą Biznesu w Nwym Sączu na wymianę studentów raz drżnści na studia magisterskie. Zawarcie umwy z Kensingtn Cllege f Business w Lndynie i Dawid Game Cllege Grup mającej na celu przygtwanie d międzynardwej wymiany studentów i wykładwców raz realizację praktyk zawdwych w firmach na terenie Lndynu i Dublina. Pwstanie Stwarzyszenia Abslwentów, raz przekształcenie Dradczej Rady Biznesu w Radę Pwierniczą skupiającą znane sbistści świata plityki i gspdarki. Uruchmienie nwej specjalnści Inżynieria prgramwania na kierunku Infrmatyka. 1999: pdpisanie umwy z 4 niepaństwwymi uczelniami: Wyższą Szkłą Biznesu, Natinal-Luis University, Wyższą Szkłą Biznesu w Tarnwie, Wyższą Szkłą Sztuki Stswanej w Pznaniu, współpracy umżliwiającej wymianę dświadczeń, kadry i studentów. Celem umwy jest także utwrzenie wspólnej plityki edukacyjnej na rzecz jakści kształcenia. Uzyskanie akredytacji Internatinal Educatin Sciety dla prgramów ferwanych w trybie stacjnarnych i Internatinal Assciatin f Bkkeepers w zakresie uwiarygdnienia Uczelni jak instytucji przygtwanej d prwadzenia międzynardwej edukacji. Uzyskanie grantu w ramach prgramu Lenard da Vinci na wprwadzenie na Uczelni ECTS (eurpejskieg systemu transferu kredytów). 2000: Uzyskanie przez Uczelnię grantu z KBN na zrganizwanie w Bielsku-Białej imprezy naukwej pn. Festiwal Nauki prezentującej siągnięcia naukwe i dydaktyczne placówek światwych, kulturalnych i szklnictwa wyższeg naszeg reginu. Uzyskanie człnkstwa Business Centre Club. Zdbycie grantu z prgramu Lenard da Vinci na sfinanswanie staży zagranicznych studentów. Nawiązanie kntaktów z Uniwersytetem Walijskim, których celem ma być uzyskanie brytyjskiej akredytacji dla prgramów ferwanych przez Uczelnię. The Internatinal Educatin Sciety pdejmuje decyzję wydawaniu studentm studiów stacjnarnych międzynardweg dyplmu IES. 2001: Stwarzyszenie Edukacji Menedżerskiej "Frum pnwnie akredytuje prgram na kierunku Zarządzanie (d 1 października 2006 Zarządzanie i Marketing)., c znacza utrzymanie znaku jakści dla teg prgramu z rku Pdpisanie umwy z Cisc Netwrking Academy, firmą Micrsft i Nvell, c umżliwia zdbywanie przez studentów nwych umiejętnści praktycznych ptwierdznych stswnymi międzynardwymi certyfikatami. 2002: Uczelnia bchdzi dziesięcilecie swjej działalnści edukacyjnej. Uniwersytet Walijski waliduje czyli uznaje nasze prgramy. Uczelnia uzyskuje uprawnienia d wydawania dyplmów brytyjskich z tytułami Bachelr f Arts (Hnurs) na Zarządzaniu i Marketingu, Bachelr f Science (Hnurs) na Infrmatyce raz Master f Arts w animacji kmputerwej na dwuletnim prgramie studiów pdyplmwych. Współpraca z Uniwersytetem Walijskim realizwana jest w latach Ostatnie brytyjskie dyplmy studenci trzymują w 2006 rku. Organizacja międzynardwej knferencji Diagrammatics and Design. Przyznanie przez Internatinal Educatin Sciety wyższeg stpnia jakści 8 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

9 00 Człweik A, c znacza, że Uczelnia zstała uznana za instytucję znaczeniu międzynardwym. Organizacja międzynardwej knferencji: Genetic Algrithms Wrkshps. 2003: inauguracja dwuletnieg prgramu studiów pdyplmwych w zakresie animacji kmputerwej, z mżliwścią uzyskania dyplmu Master f Arts in Cmputer Animatin Uniwersytetu Walijskieg. Odznaczenie Uczelni Medalem Eurpejskim przyznawanym przez Urząd Integracji Eurpejskiej i Business Centre Club raz Złtą Odznaką Reginalneg Śląskieg Klubu Biznesu za ścisłą i wcną współpracę przy rganizwaniu knferencji tematycznych dla firm reginalnych raz prmcję etycznych zachwań w śrdwisku lkalnych przedsiębirców. 2004: Otrzymanie Pzytywnej Oceny Państwwej Kmisji Akredytacyjnej na bu kierunkach studiów. Knsekwentna realizacja i zacieśnianie współpracy z Uniwersytetem Walijskim w zakresie transferu wiedzy, umiejętnści i dświadczeń pmiędzy plskimi i brytyjskimi pracwnikami akademickimi. Wyjazd pierwszej grupy wykładwców na 3 tygdniwą wizytę studyjną d NEWI - Cllege`u wchdząceg w skład Uniwersytetu Walijskieg. 2005: Uczelnia rzszerza fertę specjalnści na kierunku Zarządzanie (d 1 października 2006 Zarządzanie i Marketing) raz międzynardwych studiów pdyplmwych. Otrzymuje nwe granty z prgramu Lenard da Vinci na rganizację międzynardwych staży studenckich. 2006: Uczelnia uzyskuje zgdę Ministra Nauki i Szklnictwa Wyższeg na uruchmienie nweg kierunku studiów w zakresie Architektura Krajbrazu przy współpracy z Zespłem Szkół Ogrdniczych im. St. Szumca w Bielsku - Białej. 2007: Uczelnia uzyskuje akredytację Stwarzyszenia Edukacji Menedżerskiej "FORUM" raz Plskieg Twarzystwa Infrmatyczneg dla prgramu kierunku Infrmatyka. Jest t rk jubileuszwy - Uczelnia bchdzi XV rcznicę pwstania. W rku tym zstaje zmienina nazwa szkły na Bielska Wyższa Szkła im. J. Tyszkiewicza z pwdu craz bgatszej ferty edukacyjnej i twierania nwych kierunków. 2008: Przeniesienie siedziby Uczelni d zakupineg budynku na ulicy Nadbrzeżnej 12. Uczelnia uzyskuje zgdę Ministra Nauki i Szklnictwa Wyższeg na uruchmienie nweg kierunku studiów w zakresie Architektura Wnętrz. Pzyskanie śrdków unijnych w ramach knkursu POKL/2.1.1/2008 na realizację prjektu studiów pdyplmwych pd nazwą "Rzwój kmpetencji zarządczych i infrmatycznych kadr branży turystycznej" przy współpracy z Plską Akademią Gścinnści. Pzyskanie klejnych śrdków unijnych w ramach knkursu 2/POKL/4.1.1/2008 na realizację 3-letnieg prjektu pd nazwą "Pdbeskidzka Strefa Edukacji: Rzwój ptencjału dydaktyczneg i dsknalenie prcesu kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza." 2009: Minister Nauki i Szklnictwa Wyższeg na wnisek Rektra Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza nadaje Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza z siedzibą w Bielsku - Białej uprawnienia d prwadzenia studiów pierwszeg stpnia na kierunku Ksmetlgia. Otrzymanie Pzytywnej Oceny Państwwej Kmisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie. 2010: Pzyskanie klejnych śrdków unijnych w ramach knkursu 2/POKL/4.1.1/2010 na realizację 4 letnieg prjektu pd nazwą "Kształcimy praktyków". We wrześniu następuje przekazanie władzy Człwiek najlepsza inwestycja S t r n a 9

10 0 rektrskiej z rąk ustępująceg Rektra JM Ewy Madń w ręce wstępująceg na ten urząd rektrski Rektra JM Jerzeg Chrystwskieg. Pwłanie urzędu kanclerskieg w sbie Pani Ewy Madń. 2011: Otrzymanie Pzytywnej Oceny Państwwej Kmisji Akredytacyjnej na kierunku Infrmatyka i Architektura Krajbrazu. 2012: Uczelnia bchdzi XX - lecie swjej działalnści. Uczelnia trzymuje zgdę na twarcie Akademickieg Liceum Dwujęzyczneg raz Akademickieg Gimnazjum Dwujęzyczneg. Obie szkły rzpczną swją działalnść z dniem 01 września 2013 rku. Pzyskanie klejnych śrdków unijnych w ramach knkursu 1/POKL/4.1.1/2011 na realizację 2-letnieg prjektu pd nazwą Pdbeskidzka Strefa Edukacji dsknalenie zarządzania jakścią w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza. Zajęcie piąteg miejsca za napisanie najlepiej dstswaneg d wymagań rynku pracy i KRK prgramu nauczania na kierunku Ksmetlgia w gólnplskim knkursie głsznym przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg. Jak nagrdę, Uczelnia trzymuje milin złtych. 2013: Zgdnie z Decyzją Ministra Nauki i Szklnictwa Wyższeg funkcję załżyciela Uczelni bejmuje Pani Ewa Madń. Uruchmin pierwszy rk nauki w Akademickim Dwujęzycznym Liceum Ogólnkształcącym. W ramach śrdków eurpejskich nawiązan międzynardwe kntakty z firmą Haslauer, Uniwersytetem IMC w Krems, uczelniami w USA raz z Knsulatem Generalnym USA w Krakwie. 2014: Senat i Rektr Uczelni pdjęli decyzję wygaszeniu kształcenia na kierunkach: Infrmatyka raz Architektura Krajbrazu. Na kierunku Ksmetlgia zstała uruchmina nwa specjalnść Trener zdrweg stylu życia, a na kierunku Zarzadzanie specjalnść Grafika kmputerwa w reklamie. Uczelnia uzyskała zgdę NCBR na przedłużenie prjektu Kształcimy praktyków, w ramach któreg rzpczęła wdrżenie nwej metdy nauczania na kierunku Ksmetlgia partej mdele zewnętrzne. W sierpniu 2014 Senat pdjął uchwałę likwidującą Wydział Eknmiczn-Techniczny i tym samym Uczelnie przyjęła strukturę bezwydziałwą Władze Uczelni Rektr Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza: dr Jerzy Chrystwski Załżyciel Uczelni pełniący funkcję Prrektra Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza: mgr inż. Ewa Madń Pełnmcnik Rektra ds. jakści kształcenia : dr Anita Labus 10 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

11 00 Człweik 1.3. Struktura rganizacyjna Uczelni Struktura rganizacyjna Uczelni zstała przedstawina na Rys. 1. Rys. 1. Schemat struktury rganizacyjnej Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza. Źródł: Regulamin Organizacyjny z dn r. S t r n a 11 Człwiek najlepsza inwestycja

12 Oferta edukacyjna Uczelni Oferta studiów bejmuje 3 kierunki, w tym 9 specjalnści: Zarządzanie, ze specjalnściami w zakresie: Zarządzanie w htelarstwie wellness i spa Grafika kmputerwa w reklamie Ksmetlgia, ze specjalnściami w zakresie: Odnwa bilgiczna Wizaż i krewanie wizerunku Trener zdrweg stylu życia Architektura Wnętrz, ze specjalnściami w zakresie: Prjektwanie mebli i frm użytkwych Prjektwanie wnętrz Prjektwanie wystaw Prjektwanie zieleni w architekturze W Uczelni dminuje frma studiów niestacjnarnych. Nauka na studiach I stpnia dbywa się w frmie niestacjnarnej na kierunkach: Zarządzanie, Ksmetlgia, Architektura Wnętrz. Studia w frmie stacjnarnej prwadzne są jedynie na kierunku Ksmetlgia. W zależnści d kierunku, nauka trwa d 3 d 3,5 rku Pracwnicy Uczelni W Uczelni zatrudninych jest 48 pracwników, w tym: ścisły zarząd Uczelni: 2 sby, kadra akademicka: 31 sób (w tym 5 sób pełni funkcje w rganach klegialnych Uczelni i pwłanych kmisjach), kadra administracyjna: 15 sób (w tym 5 sób na stanwiskach kierwniczych). 12 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

13 00 Człweik Pnadt Uczelnia ściśle współpracuje z praktykami aktywnymi gspdarcz. Obecnie dwunastu praktyków jest włącznych w prces dydaktyczny Studenci i abslwenci Uczelni W rku akademickim 2012/2013 w Uczelni kształcił się kł 700 studentów. Pchdzą ni głównie z Pdbeskidzia. W rku akademickim 2013/2014 liczba studentów spadła d k. 500 sób. Uczelnia pdjęła decyzję wygaszaniu kształcenia na kierunkach: infrmatyka raz architektura krajbrazu. W rku akademickim 2014/2015 Uczelnia rzpczęła kształcenie na pierwszych rcznikach na trzech kierunkach studiów, natmiast nadal kntynuuje kształcenie na wygaszanych kierunkach infrmatyka i architektura krajbrazu. Nabór na nwy rk akademicki wyniósł 110 sób. Ogółem w rku akademickim 2014/2015 w Uczelni studiuje 410 sób. Mury Uczelni, d pczątku jej istnienia, puścił kł 2000 abslwentów. Ich lsy zawdwe są mnitrwane przez kierwnika Biura karier i Staży Zawdwych. D ich dyspzycji pzstaje wrtal Biura Karier jak frum wymiany infrmacji rynku pracy. S t r n a 13 Człwiek najlepsza inwestycja

14 0 2. POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Plityka Jakści Kształcenia Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza wynika z misji raz przyjętej strategii na lata Stanwi na zbwiązanie wbec spłecznści akademickiej raz spłecznści reginu. Prirytetwym celem jakściwym Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza jest spełnianie ptrzeb i czekiwań studentów raz słuchaczy studiów pdyplmwych w zakresie usług edukacyjnych na studiach I stpnia raz na studiach pdyplmwych, pprzez ferwanie im wyskiej jakści kształcenia i przygtwanie ich d wyknywania knkretnych zawdów na rynku pracy. Dsknale wykształceni abslwenci Uczelni, wypsażeni w liczne umiejętnści praktyczne i kmpetencje spłeczne siągają sukces na rynku pracy i przyczyniają się d siągania satysfakcji interesariuszy Uczelni, szczególnie pracdawców. Władze Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza przyjęły d realizacji następujące cele jakściwe: Dsknalenie jakści kształcenia, pprzez: wykrzystywanie innwacyjnych technik kmunikacji i przekazu wiedzy raz wykrzystanie metd i technik kształcenia na dległść, wprwadzanie wiedzy praktycznej i włączanie pracdawców w prces dydaktyczny, zachęcanie studentów i abslwentów d współuczestniczenia w dsknaleniu prcesu kształcenia, zapewnianie studentm wsparcia w prcesie kształcenia, dsknalenie kryteriów i prcedur ceniania studentów, w ramach wewnętrzneg systemu ceniania i egzaminwania, stałe mnitrwanie i analizę wyników jakści kształcenia, prmwanie kultury jakści we wspólncie akademickiej Uczelni. Dsknalenie prgramów kształcenia, twrzących fertę edukacyjną Uczelni, pprzez: analizę, weryfikację i dsknalenie efektów kształcenia, twrzenie, cenę i dsknalenie prgramów kształcenia (w tym efektów kształcenia) przy współpracy z Radą Pracdawców, dświadcznymi praktykami, kadrą akademicką, studentami raz abslwentami, systematyczne rzpznawanie ptrzeb rynku pracy dla ptymalneg ukształtwania ferty edukacyjnej, w tym twrzenie autrskich prgramów kształcenia. 14 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

15 00 Człweik Dsknalenie zasbów Uczelni (ludzkich, rzeczwych, infrmacyjnych), pprzez: zapewnianie dpwiedniej kadry dydaktycznej, realizującej ambitne i atrakcyjne prgramy kształcenia raz wykrzystującej innwacyjne metdy i narzędzia przekazu wiedzy, zapewnianie realizacji usług edukacyjnych w najwyższym standardzie, pprzez pdnszenie kwalifikacji pracwników Uczelni raz mdernizację infrastruktury raz wypsażenia sal dydaktycznych, rzwijanie działalnści bibliteki, szczególnie czytelni n-line. Dsknalenie Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia. Władze Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza deklarują wlę realizacji pwyższych celów jakściwych w atmsferze wzajemnej życzliwści raz w parciu budwanie partnerstwa pmiędzy spłecznścią akademicką Uczelni i interesariuszami zewnętrznymi. Wszyscy pracwnicy Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza zbwiązani są d znajmści Plityki Jakści Kształcenia i jej realizacji w zakresie wyknywanych zadań raz budwania kultury jakści. S t r n a 15 Człwiek najlepsza inwestycja

16 0 3. OPIS WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) 3.1. Histria wdrażania WSZJK Władze Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza d pczątku istnienia Uczelni przywiązywały grmną wagę d kwestii jakści kształcenia. Już w 1993r. przedstawiciele Uczelni uczestniczyli w twrzeniu kryteriów dla ceny prgramów bizneswych w ramach akredytacji pierwszeg niezależneg stwarzyszenia akredytacyjneg Stwarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Frum. W 1998r. Uczelnia trzymała pierwszą niezależną akredytację śrdwiskwą Znak Jakści dla prgramu licencjackieg na kierunku Zarządzanie" (d 1 października 2006 Zarządzanie i Marketing), przyznawaną przez SEM Frum - człnka eurpejskiej instytucji akredytacyjnej Eurpen Quality Link. Pnwna akredytacja teg prgramu miała miejsce w 2001r., natmiast w 2007r. SEM Frum wraz z Plskim Twarzystwem Infrmatycznym przyznał akredytację dla prgramu na kierunku Infrmatyka. Obecnie Bielska Wyższa Szkła im. J. Tyszkiewicza jest Człnkiem Wspierającym SEM Frum. W 1999r. Uczelnia uzyskała akredytację Internatinal Educatin Sciety dla prgramów ferwanych w trybie stacjnarnym i Internatinal Assciatin f Bkkeepers w zakresie uwiarygdnienia Uczelni jak instytucji przygtwanej d prwadzenia międzynardwej edukacji. Isttne wydarzenie miał miejsce w 2000r., kiedy t nawiązan kntakty z Uniwersytetem Walijskim. Celem współpracy był uzyskanie brytyjskiej akredytacji dla ferwanych prgramów. Uniwersytet Walijski w 2002r. dknał walidacji (uznał za tżsame z jeg prgramami) ferwanych prgramów na kierunku Zarządzanie i Infrmatyka. Uczelnia uzyskała wówczas uprawnienia d wydawania dyplmów brytyjskich z tytułami Bachelr f Arts (Hnurs) na Zarządzaniu i Marketingu, Bachelr f Science (Hnurs) na Infrmatyce raz Master f Arts w Animacji kmputerwej na dwuletnim prgramie studiów pdyplmwych. Współpraca z Uniwersytetem Walijskim realizwana była w latach i przyczyniła się d wprwadzenia elementów systemu zapewniania jakści, pcząwszy d 2003r., kiedy t pwłan Generalneg Nadzrująceg Egzaminy, Wewnętrzne Kmisje Nadzru Egzaminacyjneg raz Plsk-Brytyjską Zewnętrzną Kmisję Międzynardwą. Klejne elementy systemu zapewniania jakści, takie jak mnitrwanie prcesu dydaktyczneg pprzez ankietyzację raz hspitacje zajęć, były wdrażane w Uczelni jeszcze przed 2008r. Przystępując d twrzenia wewnętrzneg systemu zapewniania jakści w 2008r., pszukiwan rzwiązań z punktu widzenia celów, sprawnści i niezawdnści prcesu kształcenia, uwzględniając jedncześnie specyfikę, kulturę i dświadczenie Uczelni, a także jej tczenie. Władze Uczelni przyjęły wówczas następujące załżenia WSZJK: jasne sprecyzwanie celów w strategii i działaniach w układzie hierarchicznym i zależnściwym; rientacja na studenta przejawiająca się w identyfikwaniu i rzpznawaniu jeg ptrzeb raz dbałści ich zaspkjenie; 16 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

17 00 Człweik pdejście systemwe plegające stwrzeniu układu elementów i zależnści, w kntekście skutecznści funkcjnwania systemu, umżliwiające identyfikację wewnętrznych źródeł wzrstu wartści, redukcji błędów, pprawie elastycznści działania; współpraca i partnerstw ze wszystkimi interesariuszami systemu; wykrzystanie pdejścia prcesweg w kncepcji dsknalenia działań i funkcjnwania Uczelni; przywództw plegające na krewaniu strategii w kntekście wyzwań współczesneg tczenia, dynamiczneg rynku zmiany ptrzeb i wzrstu knkurencyjnści; stwrzenie warunków d pgłębiania wiedzy, dsknalenia kmpetencji, pdnszenia kwalifikacji pracwników Uczelni; identyfikacja i wykrzystanie kluczwych kmpetencji wspierających prcesy innwacyjne; elastycznść działań służąca wykrzystaniu pjawiających się szans w działalnści; elastycznść struktur w rganizacji działalnści Uczelni w kntekście ptrzeb tczenia i celów prjakściwych; twartść na cenę zewnętrzną. Jedncześnie, zgdnie z eurpejskimi standardami, birąc pd uwagę prirytety, pdział zadań, dpwiedzialnść i angażwanie studentów, Uczelnia pdjęła działania na rzecz stwrzenia struktur realizujących zadania w bszarze zapewniania jakści kształcenia. I. W trakcie kształtwania WSZJK był kilka etapów, w ramach których pwłan m.in. następujące jednstki rganizacyjne: Wewnętrzna i Zewnętrzna Kmisja Nadzru Egzaminacyjneg (2003), Pełnmcnik Rektra ds. Jakści (październik 2008), Pełnmcnik ds. Studentów Niepełnsprawnych (luty 2009), Uczelniane Biur Karier (luty 2009), Pełnmcnik ds. Języków Obcych (2000), Pełnmcnik Rektra ds. Wdrżenia KRK i ECTS (styczeń 2011), Audytr ds. jakści (2012) II. Pwłan również kmisje i zespły ds. jakści, becnie usytuwane w strukturze na pzimie Wydziału i Uczelni: Dział Jakści Kształcenia (2010), Kmisje Prgramwe na kierunkach studiów i ich Przewdniczących (działalnść Kmisji Prgramwych jest wspierana przez Kmisję ds. Jakści, Zespły Branżwe raz Pełnmcnika ds. Języków Obcych), Zespół Nadzru Prcesu Dydaktyczneg (2011), Zespół ds. Oceny Efektów i Jakści Kształcenia (2013). III. Pwłan także Radę Pracdawców (listpad 2010), wspierającą Uczelnię w działaniach dstswywania prgramów d ptrzeb rynku pracy. Zadaniem Rady Pracdawców jest również przekazywanie pinii prpnwanych kierunkach rzwju Uczelni, włączenie wybitnych praktyków w prces kształcenia raz wsparcie studentów przy realizacji staży i praktyk. S t r n a 17 Człwiek najlepsza inwestycja

18 0 Senat Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza pdjął Uchwałę w sprawie wprwadzenia Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia w BWS im. J. Tyszkiewicza r Pdstawwe pjęcia związane z WSZJK Wewnętrzny System Zapewniania Jakści Kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza uwzględnia wymagania znwelizwanej Ustawy Praw szklnictwie wyższym, standardów dtyczących zapewnienia jakści kształcenia w Eurpejskim Obszarze Szklnictwa Wyższeg raz wymagania Plskiej Kmisji Akredytacyjnej. WSZJK uwzględnia także elementy wymagań nrm ISO serii Wewnętrzny system zapewniania jakści kształcenia t spsób zrganizwania elementów struktur i prcedur, pdziału dpwiedzialnści, wykrzystania zasbów, który pwinien umżliwiać nie tylk właściwy mnitring i cenianie prcesu kształcenia, ale także w parciu uzyskane w ich wyniku dane, pdejmwanie decyzji w zakresie jeg dsknalenia. Należyte funkcjnwanie teg systemu t wyraz dpwiedzialnści Uczelni wbec studentów i interesariuszy. Studenci twrzą grupę klientów wewnętrznych. Pza klientami wewnętrznymi, istnieją interesariusze zewnętrzni: abslwenci, instytucje rynku pracy (pwiatwe urzędy pracy), pracdawcy, instytucje samrządwe (urzędy miast, urzędy gmin), rganizacje pzarządwe raz edukacyjne. Interesariusze wewnętrzni t pracwnicy Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza Cele WSZJK Nadrzędnym celem Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza jest siąganie najwyższej jakści prcesu kształcenia i dzięki temu kształcenie kadr kwalifikacjach ceninych na rynku pracy. System umżliwia realizację Plityki Jakści Kształcenia i siąganie zawartych w niej celów jakściwych. Pnadt celem Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia jest: pdnszenie knkurencyjnści i atrakcyjnści Uczelni, zapewnienie pwtarzalnych i jednlitych warunków umżliwiających studentm uzyskanie wykształcenia, infrmwanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych jakści kształcenia raz ferwanych prgramach kształcenia, standaryzacja i ujednlicenie spsbu pstępwania pracwników Uczelni, 18 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

19 00 Człweik kreślenie dpwiedzialnści i uprawnień jednstek twrzących strukturę funkcjnwania WSZJK, nagradzanie pracwników dydaktycznych za wyską jakść kształcenia, stwrzenie mechanizmów ceniania i dsknalenia WSZJK Zakres WSZJK Wewnętrzny System Zapewniania Jakści Kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza bejmuje następujący zakres: Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie kształcenia na studiach wyższych I stpnia, na wszystkich realizwanych kierunkach Struktura WSZJK Zgdnie ze Statutem, Rektr jest rganem jednsbwym Uczelni. D jeg kmpetencji należy m.in. wdrżenie i dsknalenie Uczelnianeg Systemu Zapewnienia Jakści Kształcenia i kreślanie Plityki Jakści Kształcenia. Pnadt Rektr pwłuje kmisję ds. kreswej ceny nauczycieli akademickich na każdy rk akademicki. Funkcję przewdnicząceg kmisji pełni Rektr lub wskazana przez nieg sba. Senat BWS im. J. Tyszkiewicza dknuje pd kniec każdeg rku kalendarzweg analizy i ceny funkcjnwania WSZJK. Klegium rektrskie stanwi frum dyskusyjne dla Władz Uczelni i pełni funkcję rganu dradczeg m.in. w sprawach dtyczących piniwania załżeń raz planów dtyczących współpracy uczelni z rynkiem pracy. Przy Uczelni pwłan Radę Pracdawców, zrzeszającą wybitnych przedstawicieli gspdarki, rganizacji pzarządwych, samrządwych, edukacyjnych i pełniącą funkcje dradcze dla Załżyciela i Władz Uczelni. D kmpetencji Prrektra należy inicjwanie nwych rzwiązań mających na celu rzwój Uczelni. Prrektr pwłuje stałe lub draźne kmisje, zespły i sby d realizacji kreślnych zadań, w tym zadań związanych z funkcjnwaniem WSZJK. Prrektr wspólnie z Kmisjami Prgramwymi, Pełnmcnikiem Rektra ds. jakści, Kierwnikiem Biura Karier, kadrą akademicką, przedstawicielami studentów raz przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych pracdawcami zrzesznymi w Radzie Pracdawców wpływa na kierunek zmian w prgramach kształcenia w zakresie ich upraktycznienia, nadzruje prawidłwą realizację prcesu dydaktyczneg, kieruje plityką kadrwą, w szczególnści dba spełnienie wymagań dtyczących minimalnej liczby i kwalifikacji nauczycieli akademickich zatrudninych w pełnym wymiarze czasu pracy, zaliczanych d minimum kadrweg kierunku studiów. W strukturze funkcjnwania WSZJK wydrębnin Biur ds. Jakści, które jest reprezentwane przez Pełnmcnika Rektra ds. jakści kształcenia, d kmpetencji któreg należy przygtwanie rczneg planu pracy Zespłu ds. Nadzru Dydaktyczneg, rczneg planu hspitacji w uzgdnieniu z S t r n a 19 Człwiek najlepsza inwestycja

20 0 Przewdniczącymi Kmisji Prgramwych, ankiety ewaluacyjnej i prcesu ankietyzacji, analizy dkumentacji hspitacyjnej wspólnie z Przewdniczącymi Kmisji Prgramwych, analizy wyników ankiet i przedstawienie Przewdniczącym Kmisji Prgramwych, Kmisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich. Szczegółwy pis kmpetencji Pełnmcnika Rektra ds. jakści kształcenia znajduje się w Statucie Uczelni. Wszystkie rgany Uczelni dpwiedzialne są za realizację Plityki Jakści Kształcenia raz realizację pstanwień i zapisów wynikających z Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia. Interesariusze zewnętrzni birą udział w zapewnianiu jakści kształcenia m.in. pprzez zasiadanie w Radzie Pracdawców i człnkstw w Kmisjach Prgramwych. Włączają się ni w realizację wybranych prcesów i prcedur WSZJK (np. birą udział w prcesie kształtwania i dsknalenia ferty edukacyjnej) raz uczestniczą w realizacji prcesu dydaktyczneg. Interesariusze wewnętrzni (pracwnicy) zbwiązani są d przestrzegania zapisów zawartych w Księdze Jakści raz d znajmści Plityki Jakści Kształcenia i jej realizacji w zakresie wyknywanych zadań. Twrzą ni prgramy kształcenia i uczestniczą w kreślaniu i cenianiu efektów kształcenia. Zarówn interesariusze wewnętrzni, jak i zewnętrzni, mają mżliwść zgłaszania uwag dtyczących funkcjnwania WSZJK Dkumentacja WSZJK Dkumentacja Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza bejmuje: Księgę Jakści (w tym pis prcesów i prcedur), Wewnętrzne akty prawne stanwiące pdstawę funkcjnwania WSZJK Wewnętrzne przepisy Uczelni stanwiące pdstawę funkcjnwania WSZJK Wewnętrzne przepisy Uczelni stanwiące pdstawę funkcjnwania Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza: knstytuujące Wewnętrzny System Zapewniania Jakści Kształcenia raz kreślające kmpetencje rganów Uczelni w tym zakresie: Uchwała nr 2 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza z dnia 13 listpada 2009 w sprawie: Wewnętrzneg Systemu Zapewniania Jakści Kształcenia w BWS im. J. Tyszkiewicza Crczne Zarządzenie Rektra Bielskiej Wyższej Szkły im. J.Tyszkiewicza w sprawie pwłania Kmisji Prgramwych na pszczególnych kierunkach studiów w danym rku akademickim raz Przewdniczących Kmisji Prgramwych Akt Pwłania przez Rektra Rady Pracdawców w celu dstswania i rzwju usług edukacyjnych dla ptrzeb rynku pracy z dnia r. 20 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

21 00 Człweik Uchwała nr 01/29/08/2014 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza z dnia w sprawie przyjęcia mdelu zarządzania jakścią w Uczelni, któreg integralną składwą stanwią: Mdel zarządzania finansami i zasbami materialnymi, Mdel zarządzania kadrami, Mdel zarządzania jakścią w parciu benchmarking Dbre Praktyki w Zarządzaniu Jakścią Mdel zintegrwaneg systemu zarządzaniu uczelnią, Mdel zarządzania jakścią kształcenia we współpracy z pracdawcami. Mdel zarządzania kadrami, w skład któreg wchdzą: - Plityka Persnalna, - Strategia Persnalna, - Księga Kmpetencji, - Księga Kmpetencyjnych Stanwisk Pracy, - Regulamin Systemu Mtywacyjneg, - Pdręcznik Prwadzenia Okreswych Ocen Pracwniczych, - Prgram Dydaktyk Rku i Pracwnik Rku - Ścieżki Rzwju Mdel zarzadzania finansami i zasbami materialnymi: - Plan Strategiczny Uczelni, - Strategiczna Karta Wyników, - Rczny Budżet Ośrdków Ksztów i Zysków, - Prcedury i Narzędzia Zarządzania Ryzykiem. Mdel zintegrwaneg systemu zarządzaniu uczelnią: - Zintegrwany System Infrmatyczny Zarządzania Uczelnią Uczelnia XP, - System Zarzadzania Sylabusami, - System Mnitrwania Lsów Zawdwych Abslwentów, S t r n a 21 Człwiek najlepsza inwestycja

22 0 - System Antyplagiatwy, Plagiat. PL, - System Elektrniczneg Obiegu Infrmacji i Dkumentów raz Zarządzania Wiedzą Mdel zarządzania jakścią kształcenia we współpracy z pracdawcami: - Księga Jakści, - Plityka Jakści, - Zptymalizwany Wewnętrzny System Zapewniania Jakści, - Prcedury zapewniające jakść kształcenia, - Pdstawwe załżenia dla Paszprtu Kmpetencyjneg, - Analiza i cena wnisków z mnitrwania karier zawdwych abslwentów, udziału praktyków w prcesie dydaktycznym, rganizacji praktyk. Crczne zarządzenia Prrektra Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza w sprawie pwłania składu Zespłu ds. Nadzru Prcesu Dydaktyczneg. Plityka bezpieczeństwa infrmacji raz instrukcja zarządzania systemem infrmatycznym, dtyczące twrzenia prgramów kształcenia: Uchwała nr 11/2012 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla pszczególnych kierunków studiów Uchwała nr 12/2012 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza z dnia r. w sprawie wytycznych dtyczących planów i prgramów kształcenia Uchwała nr 20/2012 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia r. w sprawie zatwierdzenia zmdyfikwanych efektów kształcenia dla kierunku Ksmetlgia Uchwała nr 21/2012 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza z dnia r. zmieniająca uchwałę nr 13/2012 Senatu BWS im. J. Tyszkiewicza z dnia r. w sprawie kreślenia definicji frm studiów stacjnarnych i niestacjnarnych w BWS im. J. Tyszkiewicza Zarządzenie nr 2/2012 Prrektra ds. Jakści Kształcenia Bielskiej Wyższej Szkły im. J.Tyszkiewicza z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie wdrżenia prcedury Zasady przygtwania i zatwierdzania sylabusów w Bielskiej Wyższej Szkle im. Józefa Tyszkiewicza 22 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

23 00 Człweik Uchwała nr 07/19/06/2013 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla pszczególnych kierunków studiów Uchwała nr 11/2013 Rady Wydziału z dnia r., w sprawie prgramu i planu studiów ma kierunku Ksmetlgia Uchwała nr 1/2014 Rady Wydziału w sprawie przyjęcia plityki kształcenia blended learning Uchwała 5/2014 z w sprawie zatwierdzenia zmian w prgramie na kierunku Ksmetlgia Uchwała 6/2014 z w sprawie nwej metdy nauczania na mdelach zewnętrznych na kierunku Ksmetlgia Uchwała 13/2014 z w sprawie przyjęcia prcedury zatwierdzania i wprwadzenia zmian d prgramów kształcenia dtyczące kreślania i weryfikacji efektów kształcenia, w tym prcesu dyplmwania: System ceniania i egzaminwania studentów w Bielskiej Wyższej Szkle im. Józefa Tyszkiewicza Regulamin Studiów Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Zasady dyplmwania Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Szczegółwe zasady dyplmwania na pszczególnym kierunkach studiów Zarządzenie nr 07/2012 Rektra Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia rku w sprawie: pwłania Zespłu ds. analizy wyników kształcenia Zarządzenie nr 12/2013 Rektra Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia rku w sprawie: pwłania Zespłu ds. efektów i jakści kształcenia Zarządzenie nr 21 /2014 Prrektra Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia rku w sprawie: pwłania Zespłu ds. analizy wyników kształcenia Uchwała Rady Wydziału nr 4/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia prjektu pd nazwą Paszprt kmpetencyjny jak dkumentu ptwierdzająceg kmpetencje studentów. Regulamin Systemu Antyplagiat, Zasady prwadzenia zajęć z Języków Obcych zatwierdzna uchwał Rady Wydziału 2/2014 z dnia r. Plityka metd i technik kształcenia na dległść zatwierdzna uchwałą Rady Wydziału nr 1/2014 z dnia r. S t r n a 23 Człwiek najlepsza inwestycja

24 0 Uchwała Rady Wydziału nr 9/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia prcedury przygtwania i umieszczania kursów na platfrmie e-learningwej Uchwała Rady Wydziału nr 14/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia prcedury zapbiegania zjawiskm patlgicznym pdczas prcesu kształcenia Uchwała Rady Wydziału nr 15/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia prcedury weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku dbycia praktyki i staży studenckich. dtyczące zasad rekrutacji: Crczna uchwała Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na dany rk akademicki Aneks nr 2 z dnia 8 luteg 2013 r. d Uchwały nr 05/2012 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na rk akademicki 2013/2014 Aneks nr 1 z dnia 08 kwietnia 2014 r. d Uchwały nr 04/06/2013 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na rk akademicki 2014/2015 dtyczące tku studiów: Regulamin Studiów Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Crczne Zarządzenie Rektra Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza w sprawie rdzajów zajęć dydaktycznych, liczebnści grup studenckich, wymiaru zajęć dydaktycznych, w sprawie zasad bliczania gdzin dydaktycznych w danym rku akademickim Zarządzenie nr 5/2012 Prrektra ds. Strategii i Rzwju Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia rku dtyczące: pwłania Centrum Edukacji Niestacjnarnej Regulaminy pracwni ksmetlgicznych Regulamin pracwni chemii Regulamin krzystania z pracwni infrmatycznych Regulamin mdelarni d rku Regulamin studenckich praktyk zawdwych Regulamin wydawania elektrnicznych legitymacji studenckich dla studentów Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia rk 24 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

25 00 Człweik Uchwała nr 30/2012 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia r. w sprawie Otwartych Pracwni Crczne Zarządzenie Prrektra Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza dtyczące: składu i zasad pracy Zespłu ds. Nadzru Prcesu Dydaktyczneg w danym rku akademickim Zarządzenie Dziekana nr 4/2014 z dnia dtyczące zasad realizacji zajęć dydaktycznych z wykrzystaniem metd kształcenia na dległść dtyczące ceny nauczycieli akademickich i pracwników niebędących nauczycielami akademickimi: Uchwała nr 17 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia r. w sprawie: wydania pinii dtyczącej przyjęcia dkumentu Zasady i kryteria kreswej ceny nauczycieli akademickich w Bielskiej Wyższej Szkle im. Józefa Tyszkiewicza Zarządzenie nr 1/2012 Prrektra ds. Jakści Kształcenia Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wdrżenia prcedury Zasady hspitacji zajęć dydaktycznych prwadznych w Bielskiej Wyższej Szkle im. Józefa Tyszkiewicza Zarządzenie Rektra Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza w sprawie pwłania kmisji kreswej ceny nauczycieli akademickich [regulacje drębne dla każdeg rku akademickieg] Uchwała Rady Wydziału nr 8/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia nweg regulaminu praktyk studenckich. Uchwała nr 01/29/08/2014 Senatu Bielskiej Wyższej Szkły im. J. Tyszkiewicza z dnia w sprawie przyjęcia mdelu zarządzania jakścią w Uczelni, któreg integralną składwą stanwią: Mdel zarządzania finansami i zasbami materialnymi, Mdel zarządzania kadrami, Mdel zarządzania jakścią w parciu benchmarking Dbre Praktyki w Zarzadzaniu Jakścią Mdel zintegrwaneg systemu zarządzaniu uczelnią, Mdel zarządzania jakścią kształcenia we współpracy z pracdawcami. Uchwała Rady Wydziału nr 11/2014 z dnia r. w sprawie przyjęcia prcedury ceniania nauczycieli akademickich. dtyczące funkcjnwania Biura Karier: Decyzja Kanclerza nr 02/2011 z dnia w sprawie pwłania Uczelnianeg Biura Karier S t r n a 25 Człwiek najlepsza inwestycja

26 0 Regulamin dradztwa-warsztatów szkleniwych w ramach prjektu Kształcimy praktyków z dnia r. Regulamin szkleń w ramach prjektu Kształcimy praktyków z dnia r. dtyczące pmcy udzielanej studentm w prcesie kształcenia: Regulamin krzystania ze zbirów Bibliteki Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Regulamin udzielania wsparcia studentm niepełnsprawnym Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Regulamin krzystania z zasbów kmputerwych Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza 26 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja

27 00 Człweik 4. PROCESY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 4.1. Mapa prcesów Rys. 3. Mapa prcesów w WSZJK w Bielskiej Wyższej Szkle im. J. Tyszkiewicza. Opracwanie: M. Tutk S t r n a 27 Człwiek najlepsza inwestycja

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o.

Maciej Gruza. GHK Polska Sp. z o. o. Badanie frmalnych i niefrmalnych uwarunkwań wdrżenia systemu przenszenia i akumulacji zalicznych siągnięć w Plsce w parciu załżenia systemu ECVET Maciej Gruza GHK Plska Sp. z.. 1. Kncepcja i metdlgia badania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprwadzenie kampanii prmcyjnej Małplskieg Parku Technlgii Infrmacyjnych - Ośrdka Innwacyjnści Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz wyknanie prtalu internetweg stanwiąceg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/pstepwania-zgdnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Usługa plegająca na przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIA

PRZEWODNIK DLA UCZNIA Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Rszczynialskieg w Wejherwie ul.budwlanych 2 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1. Czym jest prgram Erasmus +? Prgram Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kpernik.pl Rawa Mazwiecka: Zakup i dstawa nwych pdręczników/książek w ramach prjektów Szkła

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Kmplekswa bsługa BHP dla Wydziału Fizyki - WF- 37-66/14 Numer głszenia: 332472-2014;

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Przeprwadzenie audytu zewnętrzneg prjektu współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP.

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP. Słwniczek SWAT: Akademia TROP Szkły Grupy TROP, pcząwszy d Szkły Trenerów Biznesu, Szkły Cachów, Mderatrów Zmiany Kulturwej, Mediatrów, Liderów i Animatrów w Sieci, Ewaluatrów na seminariach dtyczących

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo