Adam Jasiñski. Streszczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam Jasiñski. Streszczenie"

Transkrypt

1 Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie Agroturystyka w ostatnich latach sta³a siê jedn¹ z najbardziej popularnych form turystyki. Jej promocja nie jest rzecz¹ ³atw¹, przez co wiêkszoœæ gospodarstw agroturystycznych nie jest w stanie samodzielnie wypromowaæ swoich us³ug. Wymaga to specjalnych kwalifikacji i nak³adów finansowych. Wyjœciem z tej sytuacji wydaje siê byæ wykorzystanie Internetu, dziêki któremu w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych maj¹ mo liwoœæ skorzystania ze specjalistycznych portali agroturystycznych, gdzie za niewielk¹ op³at¹ mog¹ zamieszczaæ informacje o w³asnych us³ugach. Autor badania postanowi³ bli ej przyjrzeæ siê tej formie promocji us³ug agroturystycznych. Tematem jego badania by³a skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Badaniu poddane zosta³y portale internetowe promuj¹ce agroturystykê na terenie województwa ³ódzkiego. Szczególny nacisk po³o ony zosta³ na zbadanie portali nale ¹cych do organizacji publicznych zajmuj¹cych siê agroturystyk¹, w tym Oœrodków Doradztwa Rolniczego, stowarzyszeñ agroturystycznych, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ódzkiego, Lokalnych Organizacji Turystycznych, gmin, powiatów, Lokalnych Grup Dzia³ania i innych instytucji. Dla uzyskania pe³niejszego obrazu badania, portale te analizowane by³y z 3 perspektyw: analizy zawartoœci przeprowadzonej przez autora badania, opinii w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych oraz opinii prywatnych osób, zainteresowanych skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych i zdobyciem informacji na ich temat przy u yciu internetowych portali agroturystycznych. Badanie wykaza³o, i w Internecie odnaleÿæ mo na wiele niezintegrowanych portali, zawieraj¹cych oferty gospodarstw agroturystycznych z województwa ³ódzkiego. Portale te ró ni¹ siê funkcjonalnoœci¹ oraz prezentowanymi ofertami. Brak jest jednego kompleksowego portalu dedykowanego dla regionu ³ódzkiego. Powoduje to dezorientacjê u ytkowników Internetu oraz trudnoœci z dotarciem do istotnych informacji. Ponadto, autor dostrzeg³ szereg uchybieñ dotycz¹cych promocji us³ug na istniej¹cych portalach agroturystycznych. Jednoczeœnie, warto podkreœliæ, i w ocenie autora, internetowe portale agroturystyczne posiadaj¹ o wiele wiêkszy potencja³ promocji agroturystyki w regionie ³ódzkim, ni jest obecnie wykorzystywany. W zwi¹zku z powy szym, w raporcie przedstawiono szereg rekomendacji, które zdaniem autora mog¹ w znacz¹cym stopniu poprawiæ jakoœæ omawianych portali oraz pomóc w opracowaniu nowego kompleksowego portalu agroturystycznego dla regionu, co z kolei bêdzie skutkowa³o przyci¹gniêciem nowych turystów, a zarazem promocj¹ ca³ego województwa ³ódzkiego. 7

2 Przygotowane rekomendacje podzielone zosta³y na strategiczne oraz operacyjne. Pierwsze z nich skierowane s¹ do instytucji odpowiedzialnych za wyznaczanie strategii dla regionu ³ódzkiego, w zakresie rozwoju turystyki oraz innowacji. Do tego typu instytucji nale ¹: Urz¹d Marsza³kowski Województwa ódzkiego oraz jednostki samorz¹du terytorialnego z regionu. Druga grupa rekomendacji skierowana zosta³a bezpoœrednio do podmiotów gospodarczych, w tym instytucji odpowiedzialnych za promocjê agroturystyki w regionie (Oœrodek Doradztwa Rolniczego, stowarzyszenia agroturystyczne, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa ódzkiego, Lokalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Grupy Dzia³ania), w³aœcicieli komercyjnych portali agroturystycznych oraz w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego. Rekomendacje strategiczne dotycz¹ g³ównie takich aspektów jak zwiêkszenie stopnia wykorzystania nowych technologii informacyjnych oraz innowacyjnych rozwi¹zañ do promocji gospodarstw agroturystycznych oraz budowa kompleksowego portalu agroturystycznego dla regionu. Autor zwraca uwagê na potrzebê uwzglêdnienia tych zagadnieñ w strategicznych dokumentach regionalnych (tj.: Program Rozwoju Turystyki Województwa ódzkiego, Regionalna Strategia Innowacji oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa ódzkiego) oraz w strategiach promocyjnych powiatów i gmin, okreœlaj¹cych zakres dzia³añ tych podmiotów w obszarze promocji turystyki (agroturystyki). Ponadto, Urz¹d Marsza³kowski Województwa ódzkiego, jako instytucja publicza odpowiedzialna za promocjê turystyki w województwie, powinien d¹ yæ do budowy nowego, kompleksowego portalu agroturystycznego dla regionu, zintegrowanego z istniej¹cymi ju portalami turystycznymi/agroturystycznymi. Jako kompleksowy, rozumieæ nale y portal, który ³¹czy³by w sobie 3 g³ówne funkcje: informacyjn¹, rezerwacyjn¹ i komunikacyjn¹. W przypadku rekomendacji operacyjnych, autor uwa a, i w³aœciciele internetowych portali agroturystycznych (komercyjnych oraz nale ¹cych do instytucji odpowiedzialnych za promocjê agroturystyki w regionie) powinni d¹ yæ do rozbudowy i usprawniania istniej¹cych portali, gdy w chwili obecnej nie prezentuj¹ one wystarczaj¹cego poziomu zaawansowania technologicznego oraz nie spe³niaj¹ potrzeb u ytkowników Internetu szukaj¹cych ofert agroturystycznych z regionu ³ódzkiego. Rozbudowa i usprawnianie odnosz¹ siê tu do usuniêcia wykrytych podczas badania problemów oraz dodania nowych funkcjonalnoœci, w tym wykorzystuj¹cych innowacyjne rozwi¹zania informatyczne. Co wiêcej, portale te powinny umo liwiaæ w³aœcicielom gospodarstw agroturystycznych zamieszczanie jak najciekawszych i najbardziej rozbudowanych ofert oraz ich póÿniejsz¹ edycjê. Ponadto, autor zwraca szczególn¹ uwagê na potrzebê organizacji szkoleñ, konferencji, forów, wydawania artyku³ów oraz prowadzenia badañ w zakresie promocji agroturystyki w Internecie. Pozwol¹ one uœwiadomiæ w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych na temat korzyœci jakie niesie za sob¹ ta forma promocji, a co wiêcej, dostarcz¹ im wiedzy, jak skutecznie korzystaæ z narzêdzi promocyjnych, które oferuje im Internet. Dodatkowo, na podstawie wyników badania oraz rekomendacji przedstawionych przez autora, stworzony zosta³ model budowy internetowego portalu agroturystycznego. Model ten powsta³ na zasadzie benchmarkingu czerpie najlepsze wzorce m.in. z portali, które poddane zosta³y badaniu. Co wiêcej, w przysz³oœci model wykorzystany mo e zostaæ do budowy profesjonalnego i kompleksowego portalu agroturystycznego dla regionu ³ódzkiego. 8

3 1.1. T³o badania Agroturystyka w ostatnich latach sta³a siê jedn¹ z najbardziej popularnych form turystyki.[4] Nie ka dy jednak potrafi zdefiniowaæ, co kryje siê pod tym pojêciem. W literaturze znaleÿæ mo na wiele definicji. Autor zdecydowa³ siê przedstawiæ jedn¹ z nich. Jest ona alternatywn¹ form¹ turystyki, która obejmuje rekreacjê i wypoczynek na wsi oraz oznacza pobyt goœci w czynnym gospodarstwie rolnym. Czynne gospodarstwo rolne natomiast to takie, które prowadzi produkcjê roln¹ i nierzadko zwierzêc¹, a tym samym wyznacza w pewien sposób rytm ycia na wsi i boryka siê z typowymi dla siebie problemami. Najwa niejsze bowiem dla turysty, chc¹cego oderwaæ siê od miejskiego zgie³ku, to wypoczynek i zaznajomienie siê z jak najbardziej zbli onymi do typowych zwyczajami panuj¹cymi na wsi. [4] Drugim z terminów, który autor chcia³by zdefiniowaæ na wstêpie jest promocja. Równie w tym przypadku literatura jest mnoga w definicje, jednak autor postanowi³ oprzeæ siê na teorii przedstawionej przez jednego z najwybitniejszych znawców marketingu naszych czasów Ph. Kotlera. Wed³ug niego promocjê rozumieæ nale y jako: ( ) narzêdzie marketingu mix, które obejmuje ró ne rodzaje czynnoœci, jakie podejmuje przedsiêbiorstwo, aby poinformowaæ o cechach merytorycznych produktu i przekonaæ docelowych nabywców, aby go kupili. [3] Zdaniem Kotlera promocja to przede wszystkim dostarczanie informacji na temat cech oferowanego produktu, jego dostêpnoœci, czyli innymi s³owy komunikowanie siê nadawcy z odbiorc¹ okreœlonego przekazu. Promocja jest form¹ spo³ecznej komunikacji. Dziêki niej mo liwe jest porozumiewanie siê z potencjalnymi klientami, a tak e wywieranie wp³ywu na ich postawy i zachowania. Promocja agroturystyki nie jest ³atwym zadaniem, przez co wiêkszoœæ gospodarstw agroturystycznych nie jest w stanie samodzielnie wypromowaæ swoich us³ug. Wymaga to specjalnych kwalifikacji i nak³adów finansowych. Kraje Unii Europejskiej priorytetowo traktuj¹ rozwój agroturystyki, gdy postrzegaj¹ go jako znacz¹cy czynnik stymuluj¹cy rozwój regionalny, dlatego we wszystkich krajach Unii, promowaniem kwater wiejskich zajmuj¹ siê profesjonalne stowarzyszenia agroturystyczne, organizacje rolnicze i turystyczne, które mog¹ liczyæ na wspó³pracê i pomoc finansow¹ pañstwa i w³adz lokalnych. [5] W Anglii promocj¹ wypoczynku na wsi zajmuje siê organizacja "Stay on a Farm", która prowadzi szczegó³owe badania rynkowe, poœredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych oraz ka dego roku wydaje ogólnokrajowy katalog ofert sprzedawany w kraju i zagranic¹. [2] W Niemczech ka dy land, wspó³pracuj¹c z izbami rolniczymi, bankami, poczt¹ oraz ministerstwem rolnictwa, prezentuje swój region turystyczny, wydaj¹c katalogi lokalne. [1][2] W Austrii kwaterodawcy wiejscy tworz¹ Ko³a Goœcinnych Farm, które prowadz¹ dzia³ania marketingowe, promocje i szkolenia, jak równie tworz¹ bazê danych o rezerwacji miejsc noclegowych oraz dbaj¹ o jakoœæ oferowanego produktu. [1] 9

4 Najstarsz¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ gospodarstwa agroturystyczne w Europie jest francuska Federacja "Gites de France", która poœredniczy w rezerwacji i sprzeda y miejsc noclegowych poprzez sieæ biur we wszystkich francuskich gminach. Ponadto prowadzi portal internetowy, na którym znajduje siê ponad 55 tysiêcy ofert miejsc noclegowych z ca³ej Francji. [2] W Polsce promocj¹ agroturystyki zajmuj¹ siê miêdzy innymi Oœrodki Doradztwa Rolniczego (ODR). Popularyzuj¹ one agroturystykê wœród rolników i pomagaj¹ im w organizowaniu tej dzia³alnoœci. Pracownicy ODR-ów opracowuj¹ materia³y prasowe, wydaj¹ regionalne katalogi, umieszczaj¹ oferty kwater na stronach internetowych. Du ¹ rolê w rozpowszechnianiu wypoczynku na wsi odgrywaj¹ równie regionalne stowarzyszenia agroturystyczne skupione w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Goœcinne". Federacja prowadzi rejestracjê i promocjê gospodarstw agroturystycznych. Wydaje równie katalog z ofertami z ca³ej Polski. Na terenie regionu ³ódzkiego zlokalizowanych jest 7 stowarzyszeñ agroturystycznych, a 5 spoœród nich zrzeszonych jest w nowopowsta³ym ódzkim Towarzystwie Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej. Istnieje wiele form promocji, z których mog¹ skorzystaæ w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych. Jedn¹ z nich jest informacja w Internecie. Wypromowanie gospodarstwa agroturystycznego w g³ównej mierze zale y od nak³adów finansowych jakie jego w³aœciciel jest w stanie przeznaczyæ na ten cel. Du e i rozwiniête gospodarstwa agroturystyczne posiadaj¹ w³asne strony internetowe z obszernym opisem dzia³alnoœci, atrakcji i bogat¹ galeri¹ zdjêæ. Te mniejsze mog¹ korzystaæ ze specjalnych portali i serwisów spo³ecznoœciowych dotycz¹cych tematyki agroturystycznej, gdzie za op³at¹ mog¹ zamieszczaæ informacje o w³asnych us³ugach. Rozpowszechnienie tego Ÿród³a informacji i komunikacji jest tak du e, e promocja na stronach www jest wa n¹ form¹ samodzielnej promocji i mo e decydowaæ o powodzeniu gospodarstwa agroturystycznego na rynku us³ug turystycznych. [6][7] Autor badania postanowi³ przyjrzeæ siê wy ej opisanej formie promocji us³ug agroturystycznych. Tematem jego badania by³a skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Skutecznoœæ promocji powinna byæ rozpatrywana na kilku p³aszczyznach, w szczególnoœci powinna siê odnosiæ do zdobycia nowych klientów, ale mo na j¹ postrzegaæ równie jako u³atwienie obecnym klientom dotarcia do informacji o gospodarstwie agroturystycznym, a tak e jako œrodek do popularyzacji ca³ej bran y agroturystycznej oraz regionu. Badaniu poddane zosta³y portale internetowe promuj¹ce agroturystykê na terenie województwa ³ódzkiego. Szczególny nacisk po³o ony zosta³ na zbadanie portali nale ¹cych do zajmuj¹cych siê agroturystyk¹ organizacji publicznych, w tym Oœrodków Doradztwa Rolniczego, stowarzyszeñ agroturystycznych, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ódzkiego, Lokalnych Organizacji Turystycznych, gmin, powiatów, lokalnych grup dzia³ania i innych instytucji. Dla uzyskania pe³niejszego obrazu badania, portale te analizowane by³y z 3 perspektyw: analizy zawartoœci przeprowadzonej przez autora badania, opinii w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych oraz opinii prywatnych osób, zainteresowanych skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych i zdobyciem informacji na ich temat przy u yciu internetowych portali agroturystycznych. 10

5 Jako portal internetowy rozumieæ nale y: ( ) internetowy serwis informacyjny poszerzony o ró norodne funkcje internetowe, dostêpny z jednego adresu internetowego. [8] Na potrzeby badania autor przyj¹³, i jako internetowy portal agroturystyczny traktowane by³y strony internetowe spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce kryteria: - Zawieraj¹ce informacje o wiêcej ni jednym gospodarstwie agroturystycznym; - Posiadaj¹ce s³owo agroturystyka w nag³ówku, b¹dÿ osobn¹ sekcjê z ofertami agroturystycznymi. Na podstawie wyników badania stworzony zosta³ model budowy internetowego portalu agroturystycznego. Model ten powsta³ na zasadzie benchmarkingu, czerpie on najlepsze wzorce z portali, które poddane zosta³y badaniu. Co wiêcej, w przysz³oœci model wykorzystany mo e zostaæ do budowy profesjonalnego i kompleksowego portalu agroturystycznego dla regionu ³ódzkiego. Jako kompleksowy portal rozumieæ nale y portal, który ³¹czy w sobie 3 g³ówne funkcje: informacyjn¹, rezerwacyjn¹ i komunikacyjn¹ &HOHSURMHNWX Cel g³ówny badania Celem g³ównym badania by³o poznanie opinii u ytkowników internetowych portali agroturystycznych na temat skutecznoœci tej formy promocji. Do u ytkowników internetowych portali agroturystycznych zaliczani byli w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych, którym portale umo liwiaj¹ promocjê swoich us³ug oraz prywatne osoby (potencjalni klienci) korzystaj¹ce lub zainteresowane mo liwoœci¹ skorzystania z oferty agroturystycznej i zdobycia wiedzy na jej temat z Internetu Cele szczegó³owe badania Oprócz celu g³ównego, dla badania postawionych zosta³o równie 5 celów szczegó³owych: 1. Zebranie informacji na temat wybranych internetowych portali agroturystycznych oraz ich obserwacja pod k¹tem technicznym, funkcjonalnym, merytorycznym, a tak e realizacji zaplanowanych scenariuszy. 2. Poznanie opinii prywatnych osób, korzystaj¹cych lub zainteresowanych skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych, na temat istniej¹cych portali agroturystycznych. Ta czêœæ badania przeprowadzona zosta³a przy u yciu techniki wywiadu pog³êbionego. 3. Poznanie opinii w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych na temat istniej¹cych portali internetowych o tematyce agroturystycznej i mo liwoœci promowania us³ug agroturystycznych na tych portalach. Do tej czêœci badania wykorzystane zosta³y telefoniczne wywiady ankietowe. 11

6 4. Wskazanie mocnych i s³abych stron oraz szans i zagro eñ promocji agroturystyki z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych, poprzez przeprowadzenie analizy SWOT. 5. Przedstawienie proponowanych rozwi¹zañ dla pojawiaj¹cych siê w tej dziedzinie problemów Aplikacyjnoœæ badania Wyniki badañ oraz przygotowane na ich podstawie rekomendacje, przedstawione zosta³y w formie multimedialnej prezentacji, która dostêpna jest na stronach internetowych projektu (http://www. turyzmdlaregionu.eu), Wojewódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego (http://www.lodr-bratoszewice.pl). Na podstawie wyników badania stworzony zosta³ równie model budowy internetowego portalu agroturystycznego. Model ten, w przysz³oœci mo e zostaæ wykorzystany do budowy profesjonalnego i kompleksowego portalu agroturystycznego dla regionu ³ódzkiego, który s³u y³by wszystkim beneficjentom projektu, w tym: w³ascicielom gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego, instytucjom zajmuj¹cym siê promocj¹ agroturystyki w regionie, w³aœcicielom konkurencyjnych portali agroturystycznych, a przede wszystkim turystom chc¹cym skorzystaæ z us³ug agroturystycznych na terenie województwa ³ódzkiego. Ponadto, w ramach projektu, autor przygotowa³ 8 publikacji (w tym jedn¹ miêdzynarodow¹) na temat promocji agroturystyki w Internecie. Poni ej znajduje siê ich pe³na lista: - Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników - koncepcja badania - artyku³ kwartalny na stronie internetowej projektu http: //www. turyzmdlaregionu.eu; - Zastosowanie najlepszych praktyk w projektowaniu stron www, na przyk³adzie modelu internetowego portalu agroturystycznego dla regionu - artyku³ kwartalny na stronie internetowej projektu - Informacja agroturystyczna na internetowych portalach powiatów województwa ³ódzkiego - artyku³ kwartalny na stronie internetowej projektu - Rekomendacje dla beneficjentów projektu - artyku³ kwartalny na stronie internetowej projektu - Internet - skuteczne narzêdzie do promocji gospodarstw agroturystycznych - Miesiêcznik ódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach RADA nr 12/2011; - Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych - Turystyka i Hotelarstwo; - Model internetowego portalu agroturystycznego dla regionu ³ódzkiego - Turystyka i Hotelarstwo; - Effectiveness of promotion using agritourism web portals - dostêpna w materia³ach pokonferencyjnych - MMK 2011 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. 12

7 Co wiêcej, autor przygotowa³ platformê e-learningow¹ ze szkoleniami dla w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego. G³ównym jej celem jest zwiêkszenie wiedzy 10 w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych z województwa ³odzkiego, w zakresie wykorzystania Internetu i jego narzêdzi do promocji us³ug agroturystycznych, do koñca 2011 roku. Platforma dostêpna jest pod adresem internetowym Oprócz tego, autor by³ wspó³organizatorem konferencji Praktyka innowacyjnego zarz¹dzania w sektorze turystyki - aspekty: logistyczne, marketingowe, œrodowiskowe, na której m.in. uczestnicy projektu Turyzm dla regionu przedstawiali wyniki swoich badañ. Na potrzeby konferencji, autor stworzy³ równie jej oficjaln¹ stronê internetow¹ (http://www.innowacyjnaturystyka.pl) Metodologia badania Badania realizowane w ramach projektu Badanie podzielone zosta³o na 5 projektów badawczych: 1. Analiza danych zastanych; 2. Obserwacja internetowych portali agroturystycznych; 3. Wywiady telefoniczne z w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych; 4. Indywidualne wywiady pog³êbione z prywatnymi osobami, korzystaj¹cymi lub zainteresowanymi skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych; 5. Analiza SWOT Analiza danych zastanych ród³a danych W celu sprawdzenia stanu zastanego i zaleceñ co do promocji agroturystyki w Internecie, przeanalizowane zosta³y nastêpuj¹ce dokumenty: 1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Spo³ecznego i Komitetu Regionów - Europa najpopularniejszy kierunek turystyczny na œwiecie nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego; 2. Strategia Rozwoju Turystyki w Polsce na lata ; 3. Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki na lata ; 4. Plan Dzia³ania Polskiej Organizacji Turystycznej na lata ; 5. Program Rozwoju Turystyki w Województwie ódzkim na lata ; 6. Regionalna Strategia Innowacji Województwa ódzkiego na lata ; 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa ódzkiego na lata

8 Pytania badawcze 1. Jakie problemy dotycz¹ce internetowej promocji turystyki w regionie ³ódzkim zosta³y nakreœlone w analizowanych dokumentach? 2. Jakie zalecenia dotycz¹ce rozwi¹zywania wykrytych problemów internetowej promocji turystyki w regionie ³ódzkim zosta³y przedstawione w analizowanych dokumentach? Metody i techniki badawcze Autor przeprowadzi³ analizê danych zastanych (ang. Desk research), która jest jedn¹ z metod badañ jakoœciowych, s³u ¹cych zebraniu i analizie danych dotycz¹cych wybranego problemu. Jako narzêdzie badawcze zastosowane zosta³y dyspozycje do desk research - ujête w formie równowa ników zdañ dyrektywy odnosz¹ce siê do tego, czego badacz poszukuje w analizowanych dokumentach. Dla dokumentów wymienionych w punkcie ustanowione zosta³y nastêpuj¹ce dyspozycje: - Problemy dotycz¹ce promocji turystyki/agroturystyki w Internecie; - Zalecenia dotycz¹ce rozwi¹zywania problemów promocji turystyki/agroturystyki w Internecie; - Zalecenia dotycz¹ce promocji regionu ³ódzkiego w Internecie Dobór danych zastanych do analizy W przypadku analizy danych wtórnych zastosowany zosta³ celowy dobór Ÿróde³, wed³ug œciœle okreœlonego przez autora klucza. Przeanalizowane zosta³y strategiczne dokumenty, dotycz¹ce problemów oraz rekomendacji w zakresie promocji turystyki (w tym agroturystyki) na terenie Unii Europejskiej, Polski, a w szczególnoœci województwa ³ódzkiego Metody zapewnienia rzetelnoœci badania Rzetelnoœæ badania zapewniona zosta³a dziêki wykonaniu analizy danych wtórnych samodzielnie przez autora badania. Ponadto, dokumenty analizowane by³y œciœle pod k¹tem wyznaczonych wczeœniej dyspozycji, które pozwoli³y autorowi skupiæ siê wy³¹cznie na poszukiwanych informacjach Zastosowane metody analizy danych Autor przeprowadzi³ analizê danych wtórnych. Przeanalizowane zosta³y strategiczne dokumenty (opisane w punkcie ( ), dotycz¹ce problemów oraz rekomendacji w zakresie promocji turystyki na terenie Unii Europejskiej, Polski, a w szczególnoœci województwa ³ódzkiego. Dokumenty analizowane by³y na bazie wczeœniej przygotowanych dyspozycji (opisane w punkcie ( ) Obserwacja internetowych portali agroturystycznych ród³a danych Aby sprawdziæ stan internetowej informacji agroturystycznej województwa ³odzkiego na portalach agroturystycznych, autor przeprowadzi³ obserwacjê 77 portali, wœród których znalaz³y siê: 14

9 - Portal ódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego; - Portal Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ódzkiego; - 4 portale Lokalnych Organizacji Turystycznych dzia³aj¹cych na terenie województwa ³ódzkiego (jeden LOT nie posiada³ w³asnego portalu www), - Portal Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej; - 3 portale stowarzyszeñ agroturystycznych dzia³aj¹cych na terenie województwa ³ódzkiego (4 pozosta³e stowarzyszenia nie posiada³y w³asnego portalu www); - 20 portali Lokalnych Grup Dzia³ania z województwa ³ódzkiego; - Portal samorz¹du województwa ³ódzkiego; - 22 portale powiatów województwa ³ódzkiego (2 powiaty grodzkie nie posiadaj¹ w³asnych portali - dziel¹ je z portalami powiatów ziemskich na terenie których siê znajduj¹); - 7 portali gmin, w których swoje siedziby maj¹ stowarzyszenia agroturystyczne z regionu ³ódzkiego; - Portal gminy ódÿ; - Portal turystyczno-krajoznawczy województwa ³ódzkiego ziemia lodzka.pl; - Portal ódzkiego Szlaku Konnego; - 14 komercyjnych portali turystycznych, zawieraj¹cych oferty agroturystyczne Pytania badawcze 1. Jakie portale o tematyce agroturystycznej istniej¹ na rynku? 2. Do kogo nale ¹ obserwowane portale agroturystyczne? 3. Jaki poziom zaawansowania technicznego prezentuj¹ obserwowane portale agroturystyczne? 4. Jakie funkcje oferuj¹ u ytkownikowi obserwowane portale agroturystyczne? 5. Jaki poziom merytoryczny prezentuj¹ oferty gospodarstw agroturystycznych zamieszczone na obserwowanych portalach agroturystycznych? 6. Czy uda³o siê zrealizowaæ zaplanowane scenariusze dla obserwowanych portali agroturystycznych? Metody i techniki badawcze Na potrzeby badania przygotowany zosta³ arkusz obserwacji, w którym zbierane by³y dane dotycz¹ce portali internetowych o tematyce agroturystycznej. Obserwacja ta mia³a daæ odpowiedzi na wy ej postawione pytania badawcze. Portale oceniane by³y pod k¹tem ich poziomu technicznego, funkcjonalnoœci oraz poziomu merytorycznego prezentowanych ofert agroturystycznych. Ponadto, ka dy z portali poddany zosta³ badaniu polegaj¹cemu na przeprowadzeniu specjalnie przygotowanych scenariuszy (np. wyszukanie konkretnej informacji, rezerwacja noclegu, itd.). 15

10 Metodologia doboru próby W przypadku obserwacji internetowych portali agroturystycznych zastosowany zosta³ dobór celowy próby, wed³ug okreœlonego przez autora klucza. Obserwacji poddane zosta³y internetowe portale wszystkich powiatów z województwa ³ódzkiego, stowarzyszeñ agroturystycznych dzia³aj¹cych w regionie ³ódzkim, gmin, na terenie których dzia³aj¹ te stowarzyszenia, ódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ódzkiego, Lokalnych Organizacji Turystycznych, Lokalnych Grup Dzia³ania oraz innych instytucji dzia³aj¹cych na rzecz promocji agroturystyki w regionie ³ódzkim. Ponadto, ocenionych zosta³o kilka najpopularniejszych, komercyjnych portali turystycznych, które zawieraj¹ oferty agroturystyczne Metody zapewnienia rzetelnoœci badania Rzetelnoœæ badania zapewniona zosta³a dziêki przeprowadzeniu obserwacji w ca³oœci samodzielnie przez autora badania. Ponadto, wszystkie dane uzyskane na podstawie obserwacji, wprowadzone zosta³y do elektronicznej bazy danych, co zdecydowanie u³atwi³o i usprawni³o analizê logiczn¹ zebranych materia³ów Zastosowane metody analizy danych Analiza danych uzyskanych z przeprowadzonej obserwacji opracowana zosta³a metodami statystycznymi z wykorzystaniem pakietu statystycznego MS Excel. Wybór tego narzêdzia informatycznego spowodowany by³ tym, i wszelkie zebrane materia³y przechowywane by³y w elektronicznej bazie danych programu MS Excel, co automatycznie usprawni³o proces ich analizy. Dla otrzymanych wyników badania, przeanalizowane zosta³y podstawowe miary statystyczne, takie jak: œrednia, b³¹d standardowy, mediana, dominanta, wariancja, odchylenie standardowe oraz zakres Wywiady telefoniczne z w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych ród³a danych Dla tego projektu badawczego, g³ównym Ÿród³em danych s¹ informacje zdobyte podczas telefonicznych wywiadów przeprowadzonych z 27 w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego Pytania badawcze 1. Czy w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych maj¹ œwiadomoœæ jakie mo liwoœci nios¹ ze sob¹ promocje w Internecie? 2. Jak brzmi opinia w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych na temat promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych? 3. Czy w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych korzystaj¹, b¹dÿ s¹ zainteresowani korzystaniem, z mo liwoœci promocji swoich us³ug przy wykorzystaniu internetowych portali agroturystycznych? 4. Jakie nak³ady finansowe ponosz¹ w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych na promocjê wykorzystuj¹c¹ internetowe portale agroturystyczne? 16

11 5. Czy w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych s¹ zadowoleni z promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych? 6. Jakie s¹ g³ówne Ÿród³a informacji, z których klienci dowiaduj¹ siê o ofercie gospodarstw agroturystycznych? 7. Jaka jest opinia w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych na temat mo liwoœci bezpoœredniej rezerwacji miejsc noclegowych poprzez internetowy portal agroturystyczny? 8. Czy w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych byliby zainteresowani mo liwoœci¹ bezp³atnego zamieszczenia oferty swoich us³ug na nowym portalu agroturystycznym dla regionu ³ódzkiego? Metody i techniki badawcze Telefoniczne ankiety przeprowadzone zosta³y wœród w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego. Badanie to mia³o pokazaæ jaki jest stan wiedzy w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych na temat promocji w Internecie, czy korzystaj¹ oni z tej formy reklamy oraz jak wyobra aj¹ sobie wspó³pracê z internetowymi portalami agroturystycznymi. Na potrzeby badania stworzony zosta³ kwestionariusz wywiadu, który sk³ada siê z 4 g³ównych czêœci: - Czêœci wprowadzaj¹cej, z treœci której respondent mo e zdobyæ informacje o temacie, celu oraz istotnoœci badania, a tak e mo e dowiedzieæ siê, i realizowane ono jest w ramach projektu Turyzm dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów finansowanego przez EFS. - Czêœci g³ównej, która sk³ada siê z 13 pytañ. S¹ to pytania zarówno zamkniête, jak i otwarte, których celem jest zdobycie odpowiedzi na wczeœniej postawione pytania badawcze. - Metryczki z danymi na temat gospodarstwa agroturystycznego. - Aneksu dla ankietera z podstawowymi informacjami dotycz¹cymi gospodarstwa agroturystycznego, którego w³aœcicielem jest respondent Metodologia doboru próby Dla telefonicznych wywiadów z w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych zastosowany zosta³ dobór losowy prosty. Operatem losowania by³a lista gospodarstw agroturystycznych znajduj¹ca siê na portalu turystyczno - krajoznawczym województwa ³ódzkiego pod adresem Na liœcie tej, w dniu losowania, znajdowa³o siê 265 gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego. Liczebnoœæ próby stanowi 27 gospodarstw agroturystycznych znajduj¹cych siê na liœcie, czyli 10% populacji. W przypadku, gdy nie uda³o siê przeprowadziæ wywiadu z w³aœcicielem wylosowanego gospodarstwa agroturystycznego, dokonywano kolejnego losowania z wy³¹czeniem wylosowanych ju gospodarstw Metody zapewnienia rzetelnoœci badania Rzetelnoœæ badania zapewniona zosta³a dziêki przeprowadzeniu ca³oœci wywiadów samodzielnie przez autora badania. Wszystkie dane uzyskane na podstawie wywiadów, wprowadzone zosta³y do elektronicznej 17

12 bazy danych, co zdecydowanie u³atwi³o i usprawni³o analizê logiczn¹ zebranych materia³ów. 100% kwestionariuszy zosta³o sprawdzonych pod wzglêdem spójnoœci oraz kompletnego zapisu odpowiedzi na zadawane pytania. Pozwoli³o to wyeliminowaæ niekompletny lub niewiarygodny materia³ badawczy. Rzetelnoœæ kwestionariusza wywiadu ankietowego zosta³a zapewniona dziêki: formu³owaniu pytañ w zwiêz³y, jednoznaczny i zrozumia³y sposób, zastosowaniu neutralnych sformu³owañ oraz zastosowaniu prawid³owej kolejnoœci zadawania pytañ w celu unikniêcia sugerowania odpowiedzi. Ponadto, ka dy z przeprowadzonych wywiadów telefonicznych nagrany zosta³ w postaci pliku audio Zastosowane metody analizy danych Analiza danych uzyskanych z przeprowadzonej obserwacji opracowana zosta³a metodami statystycznymi z wykorzystaniem pakietu statystycznego MS Excel. Wybór tego narzêdzia informatycznego spowodowany by³ tym, i wszelkie zebrane materia³y przechowywane by³y w elektronicznej bazie danych programu MS Excel, co usprawni³o proces ich analizy. Dla otrzymanych wyników badania, przeanalizowane zosta³y podstawowe miary statystyczne, takie jak: œrednia, b³¹d standardowy, mediana, dominanta, wariancja, odchylenie standardowe oraz zakres Indywidualne wywiady pog³êbione z prywatnymi osobami, korzystaj¹cymi lub zainteresowanymi skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych ród³a danych W przypadku wywiadów pog³êbionych, g³ównym Ÿród³em danych s¹ informacje zdobyte od respondentów - 8 osób prywatnych, które korzysta³y lub s¹ zainteresowane skorzystaniem z oferty agroturystycznej oraz szukaj¹ informacji na ten temat w Internecie Pytania badawcze 1. Z jakiego rodzaju stron najczêœciej korzystaj¹ klienci, szukaj¹c ofert gospodarstw agroturystycznych? 2. Jakie portale agroturystyczne s¹ znane klientom szukaj¹cym ofert agroturystycznych? 3. Jak klienci agroturystyki oceniaj¹ znane im portale agroturystyczne? 4. Jakich informacji szukaj¹ na portalach agroturystycznych klienci agroturystyki? 5. Jakie s¹ mocne i s³abe strony portali agroturystycznych zdaniem klientów agroturystyki? 6. Jak¹ ogóln¹ opiniê na temat rezerwacji miejsc noclegowych on-line posiadaj¹ klienci agroturystyki? 7. Jakie funkcje zdaniem klientów agroturystyki powinien posiadaæ idealny portal agroturystyczny? Metody i techniki badawcze Wywiady pog³êbione przeprowadzone zosta³y z prywatnymi osobami, które korzysta³y lub s¹ zainteresowane skorzystaniem z oferty agroturystycznej oraz szukaj¹ informacji na ten temat w Internecie. 18

13 Ta czêœæ badania mia³a za zadanie poznanie opinii respondentów w zakresie znajomoœci istniej¹cych portali agroturystycznych, ich oceny oraz niezbêdnych informacji, które zdaniem tych osób powinny siê na takich portalach znajdowaæ. Na potrzeby badania stworzony zosta³ scenariusz wywiadu pog³êbionego, który sk³ada siê z 4 g³ównych czêœci: - Czêœci wprowadzaj¹cej, z której respondent mo e zdobyæ informacje o temacie, celu oraz istotnoœci badania, a tak e mo e dowiedzieæ siê, i badanie realizowane jest w ramach projektu Turyzm dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów finansowanego przez EFS. - Pytañ filtruj¹cych, maj¹cych na celu odnalezienie po ¹danej grupy respondentów - prywatnych osób, korzystaj¹cych lub zainteresowanych skorzystaniem z oferty gospodarstwa agroturystycznego z regionu ³ódzkiego, które poszukuj¹ informacji na temat takich ofert w Internecie. - Czêœci g³ównej, która rozpoczyna siê od zapoznania respondenta z definicj¹ portalu internetowego, a nastêpnie zadania mu 23 pytañ, które maj¹ na celu zdobycie odpowiedzi na wczeœniej postawione pytania badawcze. - Zakoñczenia zawieraj¹cego podziêkowania za poœwiêcony czas. Wszystkie przeprowadzone wywiady zosta³y zarejestrowane urz¹dzeniem nagrywaj¹cym dÿwiêk, a nastêpnie przeprowadzana zosta³a ich transkrypcja Dobór jednostek do badania Na potrzeby tego projektu badawczego zastosowany zosta³ uznaniowy celowy dobór jednostek do badania. Aby uczestniczyæ w badaniu, respondenci musieli nale eæ do jednej z nastêpuj¹cych grup: a) Respondenci, którzy u ywaj¹ Internetu codziennie (tzw. heavy users), nigdy nie korzystali z oferty gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego, ale s¹ ni¹ zainteresowani. b) Respondenci, którzy u ywaj¹ Internetu codziennie (tzw. heavy users) i przynajmniej 2 razy skorzystali z oferty gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego. c) Respondenci, którzy u ywaj¹ Internetu od czasu do czasu (tzw. light users), nigdy nie korzystali z oferty gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego, ale s¹ ni¹ zainteresowani. d) Respondenci, którzy u ywaj¹ Internetu od czasu do czasu (tzw. light users) oraz przynajmniej 2 razy skorzystali z oferty gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego. Taki podzia³ na grupy spowodowany by³ chêci¹ jak najlepszego zró nicowania grupy docelowej. Autor przeprowadzi³ 8 wywiadów pog³êbionych, po 2 respondentów z ka dej grupy Metody zapewnienia rzetelnoœci badania Rzetelnoœæ badania zapewniona zosta³a dziêki przeprowadzeniu ca³oœci wywiadów samodzielnie przez autora badania. Ponadto, pytania formu³owane by³y w zwiêz³y, jednoznaczny i zrozumia³y sposób, 19

14 zastosowano w nich neutralne sformu³owania oraz prawid³ow¹ kolejnoœæ zadawania pytañ w celu unikniêcia sugerowania odpowiedzi. Ka dy z przeprowadzonych wywiadów nagrany zosta³ w postaci pliku audio, a nastêpnie przeprowadzona zosta³a jego transkrypcja. 100% wywiadów (po transkrypcji) zosta³o sprawdzonych pod wzglêdem spójnoœci oraz kompletnego zapisu odpowiedzi na zadawane pytania, co pozwoli³o wyeliminowaæ niekompletny lub niewiarygodny materia³ badawczy Zastosowane metody analizy danych Dla tego projektu badawczego, autor przeprowadzi³ analizê danych jakoœciowych. Na pocz¹tku wyselekcjonowa³ oraz uporz¹dkowa³ zdobyte informacje. Nastêpnie przyporz¹dkowa³ je do odpowiednich kategorii analitycznych, na koniec przeprowadzi³ analizê zebranego materia³u i zinterpretowa³ otrzymane wyniki Analiza SWOT ród³a danych W przypadku analizy SWOT, g³ównymi Ÿród³ami danych by³y wyniki badañ uzyskane po przeprowadzeniu poprzednich projektów badawczych - analizy danych zastanych, obserwacji internetowych portali agroturystycznych, telefonicznych wywiadów z w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych oraz indywidualnych wywiadów pog³êbionych z prywatnymi osobami, korzystaj¹cymi lub zainteresowanymi skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych Pytania badawcze 1. Jakie s¹ mocne strony promocji agroturystyki z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych? 2. Jakie s¹ s³abe strony promocji agroturystyki z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych? 3. Jakie s¹ szanse promocji agroturystyki z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych? 4. Jakie s¹ zagro enia promocji agroturystyki z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych? Metody i techniki badawcze Po przeprowadzeniu poprzednich projektów badawczych (analizy danych zastanych, obserwacji internetowych portali agroturystycznych, telefonicznych wywiadów z w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych oraz indywidualnych wywiadów pog³êbionych z prywatnymi osobami, korzystaj¹cymi lub zainteresowanymi skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych) wykonana zosta³a analiza SWOT, maj¹ca na celu wskazanie mocnych i s³abych stron oraz szans i zagro eñ promocji agroturystyki na internetowych portalach agroturystycznych. 20

15 Metody zapewnienia rzetelnoœci badania Rzetelnoœæ analizy SWOT zapewniona zosta³a dziêki przeprowadzeniu jej w ca³oœci przez autora badania. Ponadto, dla ka dego z projektów badawczych, których wyniki stanowi³y Ÿród³a danych dla przeprowadzonej analizy, zastosowane zosta³y opisane powy ej metody zapewnienia rzetelnoœci badania Zastosowane metody analizy danych Dla tego projektu badawczego wykonana zosta³a analiza SWOT, maj¹ca na celu wskazanie mocnych i s³abych stron oraz szans i zagro eñ promocji agroturystyki na internetowych portalach agroturystycznych Wyniki badañ Analiza danych zastanych Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów - Europa najpopularniejszy kierunek turystyczny na œwiecie nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego W dokumencie przygotowanym przez Komisjê Europejsk¹ przedstawiono cztery g³ówne cele nowych ram dzia³ania Komisji w zakresie turystyki. Jednym z nich jest stymulowanie konkurencyjnoœci sektora turystycznego w Europie. Wed³ug autorów komunikatu, to w³aœnie innowacyjnoœæ oraz nowe technologie informacyjne sta³y siê wyznacznikami konkurencyjnoœci sektora turystycznego i odgrywaj¹ podstawow¹ rolê we wzmacnianiu jego zwi¹zków z innymi, powi¹zanymi sektorami gospodarki. Do ich stosowania nale y zachêcaæ publiczne i prywatne podmioty aktywne w turystyce, a zw³aszcza MŒP. Jako œrodek, niezbêdny do osi¹gniêcia powy szego celu, Komisja Europejska wskazuje inicjatywy informacyjne i partnerstwa, a tak e odpowiednie wykorzystywanie krajowych i europejskich programów. Kolejn¹ rekomendacj¹ przedstawion¹ przez autorów jest przyspieszenie procesu integrowania narzêdzi i us³ug spo³eczeñstwa informacyjnego we wszystkich rodzajach dzia³alnoœci zwi¹zanej z turystyk¹, w szczególnoœci w dzia³alnoœci MŒP, a tak e u³atwienie dostêpu poszczególnych podmiotów tego sektora do stosownych instrumentów finansowych Strategia Rozwoju Turystyki w Polsce na lata Autorzy Strategii Rozwoju Turystyki w Polsce na lata , jako jedn¹ z g³ównych s³aboœci wsparcia marketingowego dla turystyki w Polsce, wskazuj¹ brak kompleksowego systemu informacji i rezerwacji turystycznej. System taki, w po³¹czeniu z wykorzystaniem nowoczesnych us³ug informacyjnych, dostosowanych do zmieniaj¹cych siê potrzeb rynku i w³¹czonych do systemów miêdzynarodowych, w znacz¹cym stopniu pomóg³by w komercjalizacji produktów turystycznych Polski. W ramach próby wyeliminowania wy ej opisanej s³aboœci, autorzy strategii zdefiniowali dwa dzia³ania, które powinny zostaæ zrealizowane. 21

16 Pierwszym z nich jest rozbudowa i rozwój zintegrowanego systemu informacji turystycznej (dzia³anie III.1.1.). Dzia³anie to obejmuje tworzenie cyfrowych baz danych, centrów obs³ugi baz danych i programów, centrów koordynacji i udostêpniania baz danych innym technologiom komunikacyjnym, serwisów internetowych, elektronicznych kiosków informacji turystycznej i wydawnictw multimedialnych. Ponadto, autorzy zak³adaj¹, i system informacji cyfrowej bêdzie siê rozwija³ na trzech poziomach - na poziomie krajowym (narodowy portal turystyczny Polskiej Organizacji Turystycznej), regionalnym (portale Regionalnych Organizacji Turystycznych) oraz lokalnym (portale Lokalnych Organizacji Turystycznych), opieraj¹c siê o portale o identycznej strukturze i mapie. Drugim z zaplanowanych dzia³añ jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju systemu informacji i rezerwacji turystycznej (dzia³anie III.1.2.). Realizacja tego dzia³ania odbywaæ siê bêdzie poprzez tworzenie i szerokie udostêpnianie cyfrowych baz danych, powi¹zanie serwisów informacyjnych z rynkiem produktów turystycznych oraz rozwój elektronicznych systemów rezerwacyjnych z mo liwoœci¹ dokonywania zakupu us³ug on-line Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki na lata W Marketingowej Strategii Polski w Sektorze Turystyki na lata , wyraÿnie wskazana zosta³a potrzeba poprawy konkurencyjnoœci sektora turystyki w Polsce. Wed³ug autorów dokumentu, kluczow¹ rolê w procesie poprawy konkurencyjnoœci powinien odegraæ nowoczesny i sprawnie funkcjonuj¹cy system informacji turystycznej, który obecnie jest jedn¹ ze s³abych stron organizacji turystyki w kraju. Autorzy podkreœlaj¹, i dostosowanie sektora turystyki do potrzeb spo³eczeñstwa informacyjnego jest jednym z celów UE. Turystyka jest bowiem priorytetowym obszarem w zastosowaniu technologii informacyjnej i komunikacji (ICT). W celu poprawy konkurencyjnoœci polskiej turystyki i zwiêkszenia jej znaczenia w gospodarce narodowej niezbêdne jest ujednolicenie i unowoczeœnienie bazy informacyjnej i dystrybucyjnej us³ug turystycznych. W strategii na lata nakreœlone zosta³y dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia funkcjonowania i rozwoju krajowego systemu informacji turystycznej. Wœród najwa niejszych dzia³añ wymienione zosta³y zadania w zakresie marketingu interaktywnego oraz nowych technologii. Autorzy dokumentu przedstawili nastêpuj¹ce cele i zadania w zakresie marketingu interaktywnego oraz nowych technologii: - Optymalizacja procesu komunikacji z turyst¹ i potencjalnym turyst¹; - Szybkie i pe³ne zaspokajanie jego potrzeb informacyjnych; - Zwiêkszenie dostêpnoœci informacji o Polsce oraz podnoszenie jakoœci i atrakcyjnoœci prezentowanych informacji (tworzenie pakietów inspiruj¹cych internautê do aktywnych i g³êbszych interakcji); - Œwiadczenie us³ug informacji i promocji drog¹ elektroniczn¹, z wykorzystaniem nowych technologii (takich jak: Internet, ³¹cznoœæ bezprzewodowa, bluetooth, telefonia komórkowa, itp.), w obszarach kluczowych dla prowadzenia dzia³alnoœci turystycznej i gospodarczej w kraju i za granic¹; 22

17 - Dywersyfikacja informacji, metod promocji, kana³ów komunikacji, narzêdzi ze wzglêdu na ró ne potrzeby rynku, na podstawie aktualnych badañ i danych statystycznych Plan Dzia³ania Polskiej Organizacji Turystycznej na lata Plan Dzia³ania Polskiej Organizacji Turystycznej na lata jest dokumentem spójnym z omawian¹ w punkcie Marketingow¹ Strategi¹ Polski w Sektorze Turystyki na lata W obu dokumentach wskazana zosta³a potrzeba poprawy konkurencyjnoœci sektora turystyki w Polsce, która mo e zostaæ osi¹gniêta dziêki wykorzystaniu marketingu interaktywnego oraz nowych technologii. Jednym z g³ównych zadañ nakreœlonych w Planie Dzia³ania Polskiej Organizacji Turystycznej na lata jest informatyzacja dzia³alnoœci i budowa spo³eczeñstwa informacyjnego (zadanie 6.13.). Zadanie to polega na utrzymaniu istniej¹cych systemów informatycznych oraz budowie i wdra aniu nowych rozwi¹zañ informatycznych. W ramach podzadañ zdefiniowano szereg dzia³añ obejmuj¹cych nastêpuj¹ce obszary: - Administracja narodowym portalem turystycznym; - Rozwój techniczny platformy systemowej; - Zarz¹dzanie i aktualizacja treœci znajduj¹cych siê w systemie informacji turystycznej; - Rozbudowa funkcjonalna narodowego portalu turystycznego (w tym wdro enie systemu CRM oraz Contact Center); - Integracja systemów informacji turystycznej na poziomie narodowym i lokalnym; - Rozbudowa nowych kana³ów dystrybucji informacji turystycznej; - Promocja kana³ów dystrybucji informacji turystycznej Program Rozwoju Turystyki w Województwie ódzkim na lata Autorzy Programu Rozwoju Turystyki w Województwie ódzkim na lata , jako jeden z siedmiu g³ównych problemów rozwoju turystyki wskazuj¹ brak skoordynowanej polityki informacyjno-promocyjnej województwa w obszarze turystyki. Wed³ug autorów programu, rozwi¹zanie powy szego problemu stanowi wykorzystanie nowoczesnych technologii do budowy Wojewódzkiego Systemu Informacji Turystycznej. Podstaw¹ tego systemu powinien byæ profesjonalny portal turystyczny, stanowi¹cy równoczeœnie miejsce gromadzenia danych na temat atrakcji, oferty, imprez oraz zaplecza turystycznego regionu ³ódzkiego. Zak³ada siê, i portal turystyczny województwa ³ódzkiego bêdzie najwa niejszym, najbardziej aktualnym oraz najpe³niejszym Ÿród³em wiedzy o ódzkiem nie tylko dla turystów, ale równie dla mieszkañców regionu. Ponadto, autorzy zwracaj¹ uwagê, i portal powinien byæ opracowany w sposób dostêpny dla wszystkich u ytkowników, m.in. dla osób niepe³nosprawnych, niezale nie od cech lub ewentualnych upoœledzeñ, a tak e niezale nie od w³aœciwoœci u ywanego przez nich oprogramowania i sprzêtu. 23

18 W ramach sporz¹dzania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa ódzkiego na lata przeprowadzone zosta³y badania, z których wynika, i potencja³ innowacyjny województwa ³ódzkiego w obszarze technologii informatyczno-telekomunikacyjnych jest niezadowalaj¹cy w stosunku do reszty kraju. Jednoczeœnie, autorzy podkreœlaj¹ stale rosn¹cy popyt na innowacyjnoœæ oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii informatycznych do ró nych obszarów gospodarki, w tym turystyki. W zwi¹zku z powy szym, autorzy wskazuj¹ potrzebê rozbudowy us³ug spo³eczeñstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w regionie ³ódzkim. Wed³ug strategii, rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego jest warunkiem pe³nego w³¹czenia siê województwa we wspó³czesny proces przemian gospodarczospo³ecznych, w którym wiedza i informacja s¹ znacz¹cymi zasobami gospodarczymi. Efektywne wykorzystanie informacji jest podstawowym Ÿród³em tworzenia przewag konkurencyjnych, a co za tym idzie, pozwala na dotarcie do wiêkszej grupy potencjalnych klientów oraz zwiêksza atrakcyjnoœæ oferty biznesowej. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa ódzkiego na lata , jako jeden z g³ównych problemów turystyki w województwie ³ódzkim, wskazany zosta³ zbyt ma³y nacisk k³adziony na promocjê i informacjê o aktualnej ofercie, co przek³ada siê na zmniejszenie dynamiki przyjazdów turystów do regionu ³ódzkiego. Wed³ug programu operacyjnego, szczególnie istotne jest wykszta³cenie i rozpropagowanie regionalnego produktu turystycznego zarówno w regionie, jak i poza jego granicami. W zwi¹zku z tym, autorzy dokumentu rekomenduj¹ miêdzy innymi stworzenie kompleksowego systemu informacyjnego w wersji elektronicznej, który umo liwi dostêp do informacji o turystyce w regionie ³ódzkim u ytkownikom Internetu z ca³ego œwiata. Co wiêcej, autorzy wnioskuj¹, i na bazie istniej¹cych w regionie obiektów infrastrukturalnych i miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz w wyniku intensyfikacji dzia³añ inwestycyjnych i promocyjnych, w najbli szych latach w regionie ³ódzkim, bêdzie siê rozwija³ wachlarz us³ug turystycznych, a w konsekwencji nast¹pi wzrost atrakcyjnoœci turystyczno-rekreacyjnej regionu ³ódzkiego. Wyselekcjonowane portale oceniane by³y pod wzglêdem 4 g³ównych kryteriów: - Poziomu zaawansowania technicznego; - Funkcjonalnoœci; Regionalna Strategia Innowacji Województwa ódzkiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa ódzkiego na lata Obserwacja internetowych portali agroturystycznych - Poziomu merytorycznego prezentowanej oferty agroturystycznej; - Mo liwoœci wykonania zaplanowanych scenariuszy. 24

19 Ocena techniczna obserwowanych portali Pierwszym z kryteriów, pod wzglêdem których przeprowadzono badanie, jest zaawansowanie techniczne portali. Jest to istotne kryterium oceny, gdy pozwoli sprawdziæ czy obserwowane portale zosta³y wykonane zgodnie z najlepszymi praktykami odnosz¹cymi siê do projektowania aplikacji internetowych, a co za tym idzie, czy u ytkownicy Internetu bêd¹ mogli z nich bezproblemowo korzystaæ. Na ocenê poziomu zaawansowania technicznego obserwowanych portali sk³ada siê 5 czynników. Pierwszym z nich jest pozycja portalu w rankingu wyszukiwarki Google, która jest najbardziej popularn¹ wyszukiwark¹ internetow¹ w Polsce (1. Pozycja sprawdzana by³a poprzez analizowanie listy pierwszych 100 wyników wyszukiwania dla wyra enia kluczowego agroturystyka. Tylko 16 portali (21%) znalaz³o siê w pierwszych 100 wynikach, z czego 14 to portale komercyjne, a 2 to portale organizacji publicznych wspieraj¹cych promocjê agroturystyki. Pozosta³e 79% portali znalaz³o siê poza pierwsz¹ 100-tk¹ wyników wyszukiwania. Powy sze dane przedstawione zosta³y na rysunku 1. Otrzymane wyniki wyraÿnie pokazuj¹, i portale organizacji publicznych wspieraj¹cych agroturystykê w regionie ³ódzkim nie s¹ odpowiednio wypozycjonowane pod k¹tem informacji agroturystycznej. Rysunek 1. Klasyfikacja obserwowanych portali agroturystycznych w pierwszej 100 wyników wyszukiwania Google dla wyra enia kluczowego agroturystyka (Liczebnoœæ N=77). ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie obserwacji portali agroturystycznych. Kolejne dwa czynniki maj¹ce wp³yw na ocenê techniczn¹ obserwowanych portali, to zgodnoœæ ze standardami W3C oraz W3C CSS. Standardy W3C stanowi¹ zbiór najlepszych praktyk, których nale y 1.) Dane na podstawie raportu przygotowanego przez portal ranking.pl: (dostêp czerwiec 2011). 25

20 przestrzegaæ przy projektowaniu aplikacji internetowych. Zgodnoœæ z nimi daje pewnoœæ, i portal bêdzie siê wyœwietlaæ poprawnie na ka dej przegl¹darce internetowej. Ponadto, przestrzeganie standardów W3C stanowi udogodnienie dla osób niepe³nosprawnych, gdy pozwala na poprawne dzia³anie specjalnych ustawieñ przegl¹darek. W celu sprawdzenia zgodnoœci portali ze standardami, autor u y³ oficjalnego (2 walidatora W3C. Zaledwie 14% z nich przesz³o ten test pomyœlnie i zosta³o zwalidowane jako poprawne (3 dokumenty jezyka HTML, podczas gdy 86% portali nie przesz³o testu, generuj¹c œrednio 102 b³êdy i 43 ostrze enia. Liczba b³êdów odchyla siê od tej wartoœci œrednio o 187. Natomiast, odchylenie standardowe dla liczby ostrze eñ wynosi 86. Standardy W3C CSS, podobnie jak omawiane powy ej standardy W3C, stanowi¹ zbiór najlepszych praktyk, których nale y przestrzegaæ przy projektowaniu aplikacji internetowych. Odnosz¹ siê one jednak do poprawnoœci wykonania portalu pod wzglêdem graficznym. W celu sprawdzenia zgodnoœci portali ze (4 standardami, autor u y³ oficjalnego walidatora W3C CSS. 31% portali przesz³o test pomyœlnie i zosta³o (5 zwalidowanych jako poprawne dokumenty arkusza styli CSS. Pozosta³e 69% portali nie przesz³o testu, generuj¹c œrednio 21 b³êdów i 123 ostrze enia. Liczba b³êdów odchyla siê od tej wartoœci œrednio o 43. Natomiast, odchylenie standardowe dla liczby ostrze eñ wynosi 250. Czwartym z czynników bezpoœrednio wp³ywaj¹cych na ocenê zaawansowania technicznego portali jest ich dzia³anie w ró nych przegl¹darkach internetowych. Dzia³anie portali sprawdzone zosta³o na najnowszych wersjach 4 najpopularniejszych przegl¹darek internetowych w Polsce, tj.: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera (6. W tym przypadku, wszystkie 77 portali przesz³o sprawdzian pomyœlnie i dzia³a³o poprawnie na wy ej wymienionych przegl¹darkach. Ostatni z czynników sk³adaj¹cych siê na ocenê techniczn¹ obserwowanych portali to wersje jêzykowe w jakich zosta³y one przygotowane. Podstawowa wersja wszystkich 77 portali przygotowana zosta³a w jêzyku polskim. 40% spoœród nich oferuje u ytkownikom równie inne wersje jêzykowe 30 portali posiada wersjê angielsk¹, 20 - wersjê niemieck¹, 5 - wersjê rosyjsk¹, 4 - francusk¹, a pojedyñcze portale przygotowane zosta³y równie w jêzykach hiszpañskim, hebrajskim, chiñskim, japoñskim oraz ukraiñskim. Pozosta³e 60% portali przygotowanych zosta³o tylko i wy³¹cznie w jêzyku polskim. Dane dotycz¹ce wersji jêzykowych obserwowanych portali przedstawione zosta³y na rysunku 2. 2.) Walidator W3C jest narzêdziem umo liwiaj¹cym sprawdzenie poprawnoœci sk³adni HTML walidowanej strony internetowej. Oficjalny walidator organizacji W3C dostêpny jest pod adresem: dostêp: paÿdziernik ) Jêzyk HTML (ang. HyperText Markup Language) to jêzyk programowania s³u ¹cy do tworzenia stron internetowych. 4.) Walidator W3C CSS jest narzêdziem umo liwiaj¹cym sprawdzenie poprawnoœci arkusza CSS walidowanej strony internetowej. Oficjalny walidator W3C CSS dostêpny jest pod adresem: dostêp: paÿdziernik ) Kaskadowe arkusze stylów CSS (ang. Cascading Style Sheets, CSS) to jêzyk programowania s³u ¹cy do opisu formy prezentacji (wyœwietlania) stron internetowych. 6.) Dane na podstawie raportu przygotowanego przez portal ranking.pl: (dostêp czerwiec 2011). 26

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 4 (72)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo