Adam Jasiñski. Streszczenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adam Jasiñski. Streszczenie"

Transkrypt

1 Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie Agroturystyka w ostatnich latach sta³a siê jedn¹ z najbardziej popularnych form turystyki. Jej promocja nie jest rzecz¹ ³atw¹, przez co wiêkszoœæ gospodarstw agroturystycznych nie jest w stanie samodzielnie wypromowaæ swoich us³ug. Wymaga to specjalnych kwalifikacji i nak³adów finansowych. Wyjœciem z tej sytuacji wydaje siê byæ wykorzystanie Internetu, dziêki któremu w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych maj¹ mo liwoœæ skorzystania ze specjalistycznych portali agroturystycznych, gdzie za niewielk¹ op³at¹ mog¹ zamieszczaæ informacje o w³asnych us³ugach. Autor badania postanowi³ bli ej przyjrzeæ siê tej formie promocji us³ug agroturystycznych. Tematem jego badania by³a skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Badaniu poddane zosta³y portale internetowe promuj¹ce agroturystykê na terenie województwa ³ódzkiego. Szczególny nacisk po³o ony zosta³ na zbadanie portali nale ¹cych do organizacji publicznych zajmuj¹cych siê agroturystyk¹, w tym Oœrodków Doradztwa Rolniczego, stowarzyszeñ agroturystycznych, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ódzkiego, Lokalnych Organizacji Turystycznych, gmin, powiatów, Lokalnych Grup Dzia³ania i innych instytucji. Dla uzyskania pe³niejszego obrazu badania, portale te analizowane by³y z 3 perspektyw: analizy zawartoœci przeprowadzonej przez autora badania, opinii w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych oraz opinii prywatnych osób, zainteresowanych skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych i zdobyciem informacji na ich temat przy u yciu internetowych portali agroturystycznych. Badanie wykaza³o, i w Internecie odnaleÿæ mo na wiele niezintegrowanych portali, zawieraj¹cych oferty gospodarstw agroturystycznych z województwa ³ódzkiego. Portale te ró ni¹ siê funkcjonalnoœci¹ oraz prezentowanymi ofertami. Brak jest jednego kompleksowego portalu dedykowanego dla regionu ³ódzkiego. Powoduje to dezorientacjê u ytkowników Internetu oraz trudnoœci z dotarciem do istotnych informacji. Ponadto, autor dostrzeg³ szereg uchybieñ dotycz¹cych promocji us³ug na istniej¹cych portalach agroturystycznych. Jednoczeœnie, warto podkreœliæ, i w ocenie autora, internetowe portale agroturystyczne posiadaj¹ o wiele wiêkszy potencja³ promocji agroturystyki w regionie ³ódzkim, ni jest obecnie wykorzystywany. W zwi¹zku z powy szym, w raporcie przedstawiono szereg rekomendacji, które zdaniem autora mog¹ w znacz¹cym stopniu poprawiæ jakoœæ omawianych portali oraz pomóc w opracowaniu nowego kompleksowego portalu agroturystycznego dla regionu, co z kolei bêdzie skutkowa³o przyci¹gniêciem nowych turystów, a zarazem promocj¹ ca³ego województwa ³ódzkiego. 7

2 Przygotowane rekomendacje podzielone zosta³y na strategiczne oraz operacyjne. Pierwsze z nich skierowane s¹ do instytucji odpowiedzialnych za wyznaczanie strategii dla regionu ³ódzkiego, w zakresie rozwoju turystyki oraz innowacji. Do tego typu instytucji nale ¹: Urz¹d Marsza³kowski Województwa ódzkiego oraz jednostki samorz¹du terytorialnego z regionu. Druga grupa rekomendacji skierowana zosta³a bezpoœrednio do podmiotów gospodarczych, w tym instytucji odpowiedzialnych za promocjê agroturystyki w regionie (Oœrodek Doradztwa Rolniczego, stowarzyszenia agroturystyczne, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa ódzkiego, Lokalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Grupy Dzia³ania), w³aœcicieli komercyjnych portali agroturystycznych oraz w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego. Rekomendacje strategiczne dotycz¹ g³ównie takich aspektów jak zwiêkszenie stopnia wykorzystania nowych technologii informacyjnych oraz innowacyjnych rozwi¹zañ do promocji gospodarstw agroturystycznych oraz budowa kompleksowego portalu agroturystycznego dla regionu. Autor zwraca uwagê na potrzebê uwzglêdnienia tych zagadnieñ w strategicznych dokumentach regionalnych (tj.: Program Rozwoju Turystyki Województwa ódzkiego, Regionalna Strategia Innowacji oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa ódzkiego) oraz w strategiach promocyjnych powiatów i gmin, okreœlaj¹cych zakres dzia³añ tych podmiotów w obszarze promocji turystyki (agroturystyki). Ponadto, Urz¹d Marsza³kowski Województwa ódzkiego, jako instytucja publicza odpowiedzialna za promocjê turystyki w województwie, powinien d¹ yæ do budowy nowego, kompleksowego portalu agroturystycznego dla regionu, zintegrowanego z istniej¹cymi ju portalami turystycznymi/agroturystycznymi. Jako kompleksowy, rozumieæ nale y portal, który ³¹czy³by w sobie 3 g³ówne funkcje: informacyjn¹, rezerwacyjn¹ i komunikacyjn¹. W przypadku rekomendacji operacyjnych, autor uwa a, i w³aœciciele internetowych portali agroturystycznych (komercyjnych oraz nale ¹cych do instytucji odpowiedzialnych za promocjê agroturystyki w regionie) powinni d¹ yæ do rozbudowy i usprawniania istniej¹cych portali, gdy w chwili obecnej nie prezentuj¹ one wystarczaj¹cego poziomu zaawansowania technologicznego oraz nie spe³niaj¹ potrzeb u ytkowników Internetu szukaj¹cych ofert agroturystycznych z regionu ³ódzkiego. Rozbudowa i usprawnianie odnosz¹ siê tu do usuniêcia wykrytych podczas badania problemów oraz dodania nowych funkcjonalnoœci, w tym wykorzystuj¹cych innowacyjne rozwi¹zania informatyczne. Co wiêcej, portale te powinny umo liwiaæ w³aœcicielom gospodarstw agroturystycznych zamieszczanie jak najciekawszych i najbardziej rozbudowanych ofert oraz ich póÿniejsz¹ edycjê. Ponadto, autor zwraca szczególn¹ uwagê na potrzebê organizacji szkoleñ, konferencji, forów, wydawania artyku³ów oraz prowadzenia badañ w zakresie promocji agroturystyki w Internecie. Pozwol¹ one uœwiadomiæ w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych na temat korzyœci jakie niesie za sob¹ ta forma promocji, a co wiêcej, dostarcz¹ im wiedzy, jak skutecznie korzystaæ z narzêdzi promocyjnych, które oferuje im Internet. Dodatkowo, na podstawie wyników badania oraz rekomendacji przedstawionych przez autora, stworzony zosta³ model budowy internetowego portalu agroturystycznego. Model ten powsta³ na zasadzie benchmarkingu czerpie najlepsze wzorce m.in. z portali, które poddane zosta³y badaniu. Co wiêcej, w przysz³oœci model wykorzystany mo e zostaæ do budowy profesjonalnego i kompleksowego portalu agroturystycznego dla regionu ³ódzkiego. 8

3 1.1. T³o badania Agroturystyka w ostatnich latach sta³a siê jedn¹ z najbardziej popularnych form turystyki.[4] Nie ka dy jednak potrafi zdefiniowaæ, co kryje siê pod tym pojêciem. W literaturze znaleÿæ mo na wiele definicji. Autor zdecydowa³ siê przedstawiæ jedn¹ z nich. Jest ona alternatywn¹ form¹ turystyki, która obejmuje rekreacjê i wypoczynek na wsi oraz oznacza pobyt goœci w czynnym gospodarstwie rolnym. Czynne gospodarstwo rolne natomiast to takie, które prowadzi produkcjê roln¹ i nierzadko zwierzêc¹, a tym samym wyznacza w pewien sposób rytm ycia na wsi i boryka siê z typowymi dla siebie problemami. Najwa niejsze bowiem dla turysty, chc¹cego oderwaæ siê od miejskiego zgie³ku, to wypoczynek i zaznajomienie siê z jak najbardziej zbli onymi do typowych zwyczajami panuj¹cymi na wsi. [4] Drugim z terminów, który autor chcia³by zdefiniowaæ na wstêpie jest promocja. Równie w tym przypadku literatura jest mnoga w definicje, jednak autor postanowi³ oprzeæ siê na teorii przedstawionej przez jednego z najwybitniejszych znawców marketingu naszych czasów Ph. Kotlera. Wed³ug niego promocjê rozumieæ nale y jako: ( ) narzêdzie marketingu mix, które obejmuje ró ne rodzaje czynnoœci, jakie podejmuje przedsiêbiorstwo, aby poinformowaæ o cechach merytorycznych produktu i przekonaæ docelowych nabywców, aby go kupili. [3] Zdaniem Kotlera promocja to przede wszystkim dostarczanie informacji na temat cech oferowanego produktu, jego dostêpnoœci, czyli innymi s³owy komunikowanie siê nadawcy z odbiorc¹ okreœlonego przekazu. Promocja jest form¹ spo³ecznej komunikacji. Dziêki niej mo liwe jest porozumiewanie siê z potencjalnymi klientami, a tak e wywieranie wp³ywu na ich postawy i zachowania. Promocja agroturystyki nie jest ³atwym zadaniem, przez co wiêkszoœæ gospodarstw agroturystycznych nie jest w stanie samodzielnie wypromowaæ swoich us³ug. Wymaga to specjalnych kwalifikacji i nak³adów finansowych. Kraje Unii Europejskiej priorytetowo traktuj¹ rozwój agroturystyki, gdy postrzegaj¹ go jako znacz¹cy czynnik stymuluj¹cy rozwój regionalny, dlatego we wszystkich krajach Unii, promowaniem kwater wiejskich zajmuj¹ siê profesjonalne stowarzyszenia agroturystyczne, organizacje rolnicze i turystyczne, które mog¹ liczyæ na wspó³pracê i pomoc finansow¹ pañstwa i w³adz lokalnych. [5] W Anglii promocj¹ wypoczynku na wsi zajmuje siê organizacja "Stay on a Farm", która prowadzi szczegó³owe badania rynkowe, poœredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych oraz ka dego roku wydaje ogólnokrajowy katalog ofert sprzedawany w kraju i zagranic¹. [2] W Niemczech ka dy land, wspó³pracuj¹c z izbami rolniczymi, bankami, poczt¹ oraz ministerstwem rolnictwa, prezentuje swój region turystyczny, wydaj¹c katalogi lokalne. [1][2] W Austrii kwaterodawcy wiejscy tworz¹ Ko³a Goœcinnych Farm, które prowadz¹ dzia³ania marketingowe, promocje i szkolenia, jak równie tworz¹ bazê danych o rezerwacji miejsc noclegowych oraz dbaj¹ o jakoœæ oferowanego produktu. [1] 9

4 Najstarsz¹ organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ gospodarstwa agroturystyczne w Europie jest francuska Federacja "Gites de France", która poœredniczy w rezerwacji i sprzeda y miejsc noclegowych poprzez sieæ biur we wszystkich francuskich gminach. Ponadto prowadzi portal internetowy, na którym znajduje siê ponad 55 tysiêcy ofert miejsc noclegowych z ca³ej Francji. [2] W Polsce promocj¹ agroturystyki zajmuj¹ siê miêdzy innymi Oœrodki Doradztwa Rolniczego (ODR). Popularyzuj¹ one agroturystykê wœród rolników i pomagaj¹ im w organizowaniu tej dzia³alnoœci. Pracownicy ODR-ów opracowuj¹ materia³y prasowe, wydaj¹ regionalne katalogi, umieszczaj¹ oferty kwater na stronach internetowych. Du ¹ rolê w rozpowszechnianiu wypoczynku na wsi odgrywaj¹ równie regionalne stowarzyszenia agroturystyczne skupione w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Goœcinne". Federacja prowadzi rejestracjê i promocjê gospodarstw agroturystycznych. Wydaje równie katalog z ofertami z ca³ej Polski. Na terenie regionu ³ódzkiego zlokalizowanych jest 7 stowarzyszeñ agroturystycznych, a 5 spoœród nich zrzeszonych jest w nowopowsta³ym ódzkim Towarzystwie Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej. Istnieje wiele form promocji, z których mog¹ skorzystaæ w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych. Jedn¹ z nich jest informacja w Internecie. Wypromowanie gospodarstwa agroturystycznego w g³ównej mierze zale y od nak³adów finansowych jakie jego w³aœciciel jest w stanie przeznaczyæ na ten cel. Du e i rozwiniête gospodarstwa agroturystyczne posiadaj¹ w³asne strony internetowe z obszernym opisem dzia³alnoœci, atrakcji i bogat¹ galeri¹ zdjêæ. Te mniejsze mog¹ korzystaæ ze specjalnych portali i serwisów spo³ecznoœciowych dotycz¹cych tematyki agroturystycznej, gdzie za op³at¹ mog¹ zamieszczaæ informacje o w³asnych us³ugach. Rozpowszechnienie tego Ÿród³a informacji i komunikacji jest tak du e, e promocja na stronach www jest wa n¹ form¹ samodzielnej promocji i mo e decydowaæ o powodzeniu gospodarstwa agroturystycznego na rynku us³ug turystycznych. [6][7] Autor badania postanowi³ przyjrzeæ siê wy ej opisanej formie promocji us³ug agroturystycznych. Tematem jego badania by³a skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Skutecznoœæ promocji powinna byæ rozpatrywana na kilku p³aszczyznach, w szczególnoœci powinna siê odnosiæ do zdobycia nowych klientów, ale mo na j¹ postrzegaæ równie jako u³atwienie obecnym klientom dotarcia do informacji o gospodarstwie agroturystycznym, a tak e jako œrodek do popularyzacji ca³ej bran y agroturystycznej oraz regionu. Badaniu poddane zosta³y portale internetowe promuj¹ce agroturystykê na terenie województwa ³ódzkiego. Szczególny nacisk po³o ony zosta³ na zbadanie portali nale ¹cych do zajmuj¹cych siê agroturystyk¹ organizacji publicznych, w tym Oœrodków Doradztwa Rolniczego, stowarzyszeñ agroturystycznych, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ódzkiego, Lokalnych Organizacji Turystycznych, gmin, powiatów, lokalnych grup dzia³ania i innych instytucji. Dla uzyskania pe³niejszego obrazu badania, portale te analizowane by³y z 3 perspektyw: analizy zawartoœci przeprowadzonej przez autora badania, opinii w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych oraz opinii prywatnych osób, zainteresowanych skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych i zdobyciem informacji na ich temat przy u yciu internetowych portali agroturystycznych. 10

5 Jako portal internetowy rozumieæ nale y: ( ) internetowy serwis informacyjny poszerzony o ró norodne funkcje internetowe, dostêpny z jednego adresu internetowego. [8] Na potrzeby badania autor przyj¹³, i jako internetowy portal agroturystyczny traktowane by³y strony internetowe spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce kryteria: - Zawieraj¹ce informacje o wiêcej ni jednym gospodarstwie agroturystycznym; - Posiadaj¹ce s³owo agroturystyka w nag³ówku, b¹dÿ osobn¹ sekcjê z ofertami agroturystycznymi. Na podstawie wyników badania stworzony zosta³ model budowy internetowego portalu agroturystycznego. Model ten powsta³ na zasadzie benchmarkingu, czerpie on najlepsze wzorce z portali, które poddane zosta³y badaniu. Co wiêcej, w przysz³oœci model wykorzystany mo e zostaæ do budowy profesjonalnego i kompleksowego portalu agroturystycznego dla regionu ³ódzkiego. Jako kompleksowy portal rozumieæ nale y portal, który ³¹czy w sobie 3 g³ówne funkcje: informacyjn¹, rezerwacyjn¹ i komunikacyjn¹ &HOHSURMHNWX Cel g³ówny badania Celem g³ównym badania by³o poznanie opinii u ytkowników internetowych portali agroturystycznych na temat skutecznoœci tej formy promocji. Do u ytkowników internetowych portali agroturystycznych zaliczani byli w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych, którym portale umo liwiaj¹ promocjê swoich us³ug oraz prywatne osoby (potencjalni klienci) korzystaj¹ce lub zainteresowane mo liwoœci¹ skorzystania z oferty agroturystycznej i zdobycia wiedzy na jej temat z Internetu Cele szczegó³owe badania Oprócz celu g³ównego, dla badania postawionych zosta³o równie 5 celów szczegó³owych: 1. Zebranie informacji na temat wybranych internetowych portali agroturystycznych oraz ich obserwacja pod k¹tem technicznym, funkcjonalnym, merytorycznym, a tak e realizacji zaplanowanych scenariuszy. 2. Poznanie opinii prywatnych osób, korzystaj¹cych lub zainteresowanych skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych, na temat istniej¹cych portali agroturystycznych. Ta czêœæ badania przeprowadzona zosta³a przy u yciu techniki wywiadu pog³êbionego. 3. Poznanie opinii w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych na temat istniej¹cych portali internetowych o tematyce agroturystycznej i mo liwoœci promowania us³ug agroturystycznych na tych portalach. Do tej czêœci badania wykorzystane zosta³y telefoniczne wywiady ankietowe. 11

6 4. Wskazanie mocnych i s³abych stron oraz szans i zagro eñ promocji agroturystyki z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych, poprzez przeprowadzenie analizy SWOT. 5. Przedstawienie proponowanych rozwi¹zañ dla pojawiaj¹cych siê w tej dziedzinie problemów Aplikacyjnoœæ badania Wyniki badañ oraz przygotowane na ich podstawie rekomendacje, przedstawione zosta³y w formie multimedialnej prezentacji, która dostêpna jest na stronach internetowych projektu (http://www. turyzmdlaregionu.eu), Wojewódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego (http://www.lodr-bratoszewice.pl). Na podstawie wyników badania stworzony zosta³ równie model budowy internetowego portalu agroturystycznego. Model ten, w przysz³oœci mo e zostaæ wykorzystany do budowy profesjonalnego i kompleksowego portalu agroturystycznego dla regionu ³ódzkiego, który s³u y³by wszystkim beneficjentom projektu, w tym: w³ascicielom gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego, instytucjom zajmuj¹cym siê promocj¹ agroturystyki w regionie, w³aœcicielom konkurencyjnych portali agroturystycznych, a przede wszystkim turystom chc¹cym skorzystaæ z us³ug agroturystycznych na terenie województwa ³ódzkiego. Ponadto, w ramach projektu, autor przygotowa³ 8 publikacji (w tym jedn¹ miêdzynarodow¹) na temat promocji agroturystyki w Internecie. Poni ej znajduje siê ich pe³na lista: - Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników - koncepcja badania - artyku³ kwartalny na stronie internetowej projektu http: //www. turyzmdlaregionu.eu; - Zastosowanie najlepszych praktyk w projektowaniu stron www, na przyk³adzie modelu internetowego portalu agroturystycznego dla regionu - artyku³ kwartalny na stronie internetowej projektu - Informacja agroturystyczna na internetowych portalach powiatów województwa ³ódzkiego - artyku³ kwartalny na stronie internetowej projektu - Rekomendacje dla beneficjentów projektu - artyku³ kwartalny na stronie internetowej projektu - Internet - skuteczne narzêdzie do promocji gospodarstw agroturystycznych - Miesiêcznik ódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach RADA nr 12/2011; - Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych - Turystyka i Hotelarstwo; - Model internetowego portalu agroturystycznego dla regionu ³ódzkiego - Turystyka i Hotelarstwo; - Effectiveness of promotion using agritourism web portals - dostêpna w materia³ach pokonferencyjnych - MMK 2011 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. 12

7 Co wiêcej, autor przygotowa³ platformê e-learningow¹ ze szkoleniami dla w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego. G³ównym jej celem jest zwiêkszenie wiedzy 10 w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych z województwa ³odzkiego, w zakresie wykorzystania Internetu i jego narzêdzi do promocji us³ug agroturystycznych, do koñca 2011 roku. Platforma dostêpna jest pod adresem internetowym Oprócz tego, autor by³ wspó³organizatorem konferencji Praktyka innowacyjnego zarz¹dzania w sektorze turystyki - aspekty: logistyczne, marketingowe, œrodowiskowe, na której m.in. uczestnicy projektu Turyzm dla regionu przedstawiali wyniki swoich badañ. Na potrzeby konferencji, autor stworzy³ równie jej oficjaln¹ stronê internetow¹ (http://www.innowacyjnaturystyka.pl) Metodologia badania Badania realizowane w ramach projektu Badanie podzielone zosta³o na 5 projektów badawczych: 1. Analiza danych zastanych; 2. Obserwacja internetowych portali agroturystycznych; 3. Wywiady telefoniczne z w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych; 4. Indywidualne wywiady pog³êbione z prywatnymi osobami, korzystaj¹cymi lub zainteresowanymi skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych; 5. Analiza SWOT Analiza danych zastanych ród³a danych W celu sprawdzenia stanu zastanego i zaleceñ co do promocji agroturystyki w Internecie, przeanalizowane zosta³y nastêpuj¹ce dokumenty: 1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Spo³ecznego i Komitetu Regionów - Europa najpopularniejszy kierunek turystyczny na œwiecie nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego; 2. Strategia Rozwoju Turystyki w Polsce na lata ; 3. Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki na lata ; 4. Plan Dzia³ania Polskiej Organizacji Turystycznej na lata ; 5. Program Rozwoju Turystyki w Województwie ódzkim na lata ; 6. Regionalna Strategia Innowacji Województwa ódzkiego na lata ; 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa ódzkiego na lata

8 Pytania badawcze 1. Jakie problemy dotycz¹ce internetowej promocji turystyki w regionie ³ódzkim zosta³y nakreœlone w analizowanych dokumentach? 2. Jakie zalecenia dotycz¹ce rozwi¹zywania wykrytych problemów internetowej promocji turystyki w regionie ³ódzkim zosta³y przedstawione w analizowanych dokumentach? Metody i techniki badawcze Autor przeprowadzi³ analizê danych zastanych (ang. Desk research), która jest jedn¹ z metod badañ jakoœciowych, s³u ¹cych zebraniu i analizie danych dotycz¹cych wybranego problemu. Jako narzêdzie badawcze zastosowane zosta³y dyspozycje do desk research - ujête w formie równowa ników zdañ dyrektywy odnosz¹ce siê do tego, czego badacz poszukuje w analizowanych dokumentach. Dla dokumentów wymienionych w punkcie ustanowione zosta³y nastêpuj¹ce dyspozycje: - Problemy dotycz¹ce promocji turystyki/agroturystyki w Internecie; - Zalecenia dotycz¹ce rozwi¹zywania problemów promocji turystyki/agroturystyki w Internecie; - Zalecenia dotycz¹ce promocji regionu ³ódzkiego w Internecie Dobór danych zastanych do analizy W przypadku analizy danych wtórnych zastosowany zosta³ celowy dobór Ÿróde³, wed³ug œciœle okreœlonego przez autora klucza. Przeanalizowane zosta³y strategiczne dokumenty, dotycz¹ce problemów oraz rekomendacji w zakresie promocji turystyki (w tym agroturystyki) na terenie Unii Europejskiej, Polski, a w szczególnoœci województwa ³ódzkiego Metody zapewnienia rzetelnoœci badania Rzetelnoœæ badania zapewniona zosta³a dziêki wykonaniu analizy danych wtórnych samodzielnie przez autora badania. Ponadto, dokumenty analizowane by³y œciœle pod k¹tem wyznaczonych wczeœniej dyspozycji, które pozwoli³y autorowi skupiæ siê wy³¹cznie na poszukiwanych informacjach Zastosowane metody analizy danych Autor przeprowadzi³ analizê danych wtórnych. Przeanalizowane zosta³y strategiczne dokumenty (opisane w punkcie ( ), dotycz¹ce problemów oraz rekomendacji w zakresie promocji turystyki na terenie Unii Europejskiej, Polski, a w szczególnoœci województwa ³ódzkiego. Dokumenty analizowane by³y na bazie wczeœniej przygotowanych dyspozycji (opisane w punkcie ( ) Obserwacja internetowych portali agroturystycznych ród³a danych Aby sprawdziæ stan internetowej informacji agroturystycznej województwa ³odzkiego na portalach agroturystycznych, autor przeprowadzi³ obserwacjê 77 portali, wœród których znalaz³y siê: 14

9 - Portal ódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego; - Portal Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ódzkiego; - 4 portale Lokalnych Organizacji Turystycznych dzia³aj¹cych na terenie województwa ³ódzkiego (jeden LOT nie posiada³ w³asnego portalu www), - Portal Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej; - 3 portale stowarzyszeñ agroturystycznych dzia³aj¹cych na terenie województwa ³ódzkiego (4 pozosta³e stowarzyszenia nie posiada³y w³asnego portalu www); - 20 portali Lokalnych Grup Dzia³ania z województwa ³ódzkiego; - Portal samorz¹du województwa ³ódzkiego; - 22 portale powiatów województwa ³ódzkiego (2 powiaty grodzkie nie posiadaj¹ w³asnych portali - dziel¹ je z portalami powiatów ziemskich na terenie których siê znajduj¹); - 7 portali gmin, w których swoje siedziby maj¹ stowarzyszenia agroturystyczne z regionu ³ódzkiego; - Portal gminy ódÿ; - Portal turystyczno-krajoznawczy województwa ³ódzkiego ziemia lodzka.pl; - Portal ódzkiego Szlaku Konnego; - 14 komercyjnych portali turystycznych, zawieraj¹cych oferty agroturystyczne Pytania badawcze 1. Jakie portale o tematyce agroturystycznej istniej¹ na rynku? 2. Do kogo nale ¹ obserwowane portale agroturystyczne? 3. Jaki poziom zaawansowania technicznego prezentuj¹ obserwowane portale agroturystyczne? 4. Jakie funkcje oferuj¹ u ytkownikowi obserwowane portale agroturystyczne? 5. Jaki poziom merytoryczny prezentuj¹ oferty gospodarstw agroturystycznych zamieszczone na obserwowanych portalach agroturystycznych? 6. Czy uda³o siê zrealizowaæ zaplanowane scenariusze dla obserwowanych portali agroturystycznych? Metody i techniki badawcze Na potrzeby badania przygotowany zosta³ arkusz obserwacji, w którym zbierane by³y dane dotycz¹ce portali internetowych o tematyce agroturystycznej. Obserwacja ta mia³a daæ odpowiedzi na wy ej postawione pytania badawcze. Portale oceniane by³y pod k¹tem ich poziomu technicznego, funkcjonalnoœci oraz poziomu merytorycznego prezentowanych ofert agroturystycznych. Ponadto, ka dy z portali poddany zosta³ badaniu polegaj¹cemu na przeprowadzeniu specjalnie przygotowanych scenariuszy (np. wyszukanie konkretnej informacji, rezerwacja noclegu, itd.). 15

10 Metodologia doboru próby W przypadku obserwacji internetowych portali agroturystycznych zastosowany zosta³ dobór celowy próby, wed³ug okreœlonego przez autora klucza. Obserwacji poddane zosta³y internetowe portale wszystkich powiatów z województwa ³ódzkiego, stowarzyszeñ agroturystycznych dzia³aj¹cych w regionie ³ódzkim, gmin, na terenie których dzia³aj¹ te stowarzyszenia, ódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa ódzkiego, Lokalnych Organizacji Turystycznych, Lokalnych Grup Dzia³ania oraz innych instytucji dzia³aj¹cych na rzecz promocji agroturystyki w regionie ³ódzkim. Ponadto, ocenionych zosta³o kilka najpopularniejszych, komercyjnych portali turystycznych, które zawieraj¹ oferty agroturystyczne Metody zapewnienia rzetelnoœci badania Rzetelnoœæ badania zapewniona zosta³a dziêki przeprowadzeniu obserwacji w ca³oœci samodzielnie przez autora badania. Ponadto, wszystkie dane uzyskane na podstawie obserwacji, wprowadzone zosta³y do elektronicznej bazy danych, co zdecydowanie u³atwi³o i usprawni³o analizê logiczn¹ zebranych materia³ów Zastosowane metody analizy danych Analiza danych uzyskanych z przeprowadzonej obserwacji opracowana zosta³a metodami statystycznymi z wykorzystaniem pakietu statystycznego MS Excel. Wybór tego narzêdzia informatycznego spowodowany by³ tym, i wszelkie zebrane materia³y przechowywane by³y w elektronicznej bazie danych programu MS Excel, co automatycznie usprawni³o proces ich analizy. Dla otrzymanych wyników badania, przeanalizowane zosta³y podstawowe miary statystyczne, takie jak: œrednia, b³¹d standardowy, mediana, dominanta, wariancja, odchylenie standardowe oraz zakres Wywiady telefoniczne z w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych ród³a danych Dla tego projektu badawczego, g³ównym Ÿród³em danych s¹ informacje zdobyte podczas telefonicznych wywiadów przeprowadzonych z 27 w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego Pytania badawcze 1. Czy w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych maj¹ œwiadomoœæ jakie mo liwoœci nios¹ ze sob¹ promocje w Internecie? 2. Jak brzmi opinia w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych na temat promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych? 3. Czy w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych korzystaj¹, b¹dÿ s¹ zainteresowani korzystaniem, z mo liwoœci promocji swoich us³ug przy wykorzystaniu internetowych portali agroturystycznych? 4. Jakie nak³ady finansowe ponosz¹ w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych na promocjê wykorzystuj¹c¹ internetowe portale agroturystyczne? 16

11 5. Czy w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych s¹ zadowoleni z promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych? 6. Jakie s¹ g³ówne Ÿród³a informacji, z których klienci dowiaduj¹ siê o ofercie gospodarstw agroturystycznych? 7. Jaka jest opinia w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych na temat mo liwoœci bezpoœredniej rezerwacji miejsc noclegowych poprzez internetowy portal agroturystyczny? 8. Czy w³aœciciele gospodarstw agroturystycznych byliby zainteresowani mo liwoœci¹ bezp³atnego zamieszczenia oferty swoich us³ug na nowym portalu agroturystycznym dla regionu ³ódzkiego? Metody i techniki badawcze Telefoniczne ankiety przeprowadzone zosta³y wœród w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego. Badanie to mia³o pokazaæ jaki jest stan wiedzy w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych na temat promocji w Internecie, czy korzystaj¹ oni z tej formy reklamy oraz jak wyobra aj¹ sobie wspó³pracê z internetowymi portalami agroturystycznymi. Na potrzeby badania stworzony zosta³ kwestionariusz wywiadu, który sk³ada siê z 4 g³ównych czêœci: - Czêœci wprowadzaj¹cej, z treœci której respondent mo e zdobyæ informacje o temacie, celu oraz istotnoœci badania, a tak e mo e dowiedzieæ siê, i realizowane ono jest w ramach projektu Turyzm dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów finansowanego przez EFS. - Czêœci g³ównej, która sk³ada siê z 13 pytañ. S¹ to pytania zarówno zamkniête, jak i otwarte, których celem jest zdobycie odpowiedzi na wczeœniej postawione pytania badawcze. - Metryczki z danymi na temat gospodarstwa agroturystycznego. - Aneksu dla ankietera z podstawowymi informacjami dotycz¹cymi gospodarstwa agroturystycznego, którego w³aœcicielem jest respondent Metodologia doboru próby Dla telefonicznych wywiadów z w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych zastosowany zosta³ dobór losowy prosty. Operatem losowania by³a lista gospodarstw agroturystycznych znajduj¹ca siê na portalu turystyczno - krajoznawczym województwa ³ódzkiego pod adresem Na liœcie tej, w dniu losowania, znajdowa³o siê 265 gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego. Liczebnoœæ próby stanowi 27 gospodarstw agroturystycznych znajduj¹cych siê na liœcie, czyli 10% populacji. W przypadku, gdy nie uda³o siê przeprowadziæ wywiadu z w³aœcicielem wylosowanego gospodarstwa agroturystycznego, dokonywano kolejnego losowania z wy³¹czeniem wylosowanych ju gospodarstw Metody zapewnienia rzetelnoœci badania Rzetelnoœæ badania zapewniona zosta³a dziêki przeprowadzeniu ca³oœci wywiadów samodzielnie przez autora badania. Wszystkie dane uzyskane na podstawie wywiadów, wprowadzone zosta³y do elektronicznej 17

12 bazy danych, co zdecydowanie u³atwi³o i usprawni³o analizê logiczn¹ zebranych materia³ów. 100% kwestionariuszy zosta³o sprawdzonych pod wzglêdem spójnoœci oraz kompletnego zapisu odpowiedzi na zadawane pytania. Pozwoli³o to wyeliminowaæ niekompletny lub niewiarygodny materia³ badawczy. Rzetelnoœæ kwestionariusza wywiadu ankietowego zosta³a zapewniona dziêki: formu³owaniu pytañ w zwiêz³y, jednoznaczny i zrozumia³y sposób, zastosowaniu neutralnych sformu³owañ oraz zastosowaniu prawid³owej kolejnoœci zadawania pytañ w celu unikniêcia sugerowania odpowiedzi. Ponadto, ka dy z przeprowadzonych wywiadów telefonicznych nagrany zosta³ w postaci pliku audio Zastosowane metody analizy danych Analiza danych uzyskanych z przeprowadzonej obserwacji opracowana zosta³a metodami statystycznymi z wykorzystaniem pakietu statystycznego MS Excel. Wybór tego narzêdzia informatycznego spowodowany by³ tym, i wszelkie zebrane materia³y przechowywane by³y w elektronicznej bazie danych programu MS Excel, co usprawni³o proces ich analizy. Dla otrzymanych wyników badania, przeanalizowane zosta³y podstawowe miary statystyczne, takie jak: œrednia, b³¹d standardowy, mediana, dominanta, wariancja, odchylenie standardowe oraz zakres Indywidualne wywiady pog³êbione z prywatnymi osobami, korzystaj¹cymi lub zainteresowanymi skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych ród³a danych W przypadku wywiadów pog³êbionych, g³ównym Ÿród³em danych s¹ informacje zdobyte od respondentów - 8 osób prywatnych, które korzysta³y lub s¹ zainteresowane skorzystaniem z oferty agroturystycznej oraz szukaj¹ informacji na ten temat w Internecie Pytania badawcze 1. Z jakiego rodzaju stron najczêœciej korzystaj¹ klienci, szukaj¹c ofert gospodarstw agroturystycznych? 2. Jakie portale agroturystyczne s¹ znane klientom szukaj¹cym ofert agroturystycznych? 3. Jak klienci agroturystyki oceniaj¹ znane im portale agroturystyczne? 4. Jakich informacji szukaj¹ na portalach agroturystycznych klienci agroturystyki? 5. Jakie s¹ mocne i s³abe strony portali agroturystycznych zdaniem klientów agroturystyki? 6. Jak¹ ogóln¹ opiniê na temat rezerwacji miejsc noclegowych on-line posiadaj¹ klienci agroturystyki? 7. Jakie funkcje zdaniem klientów agroturystyki powinien posiadaæ idealny portal agroturystyczny? Metody i techniki badawcze Wywiady pog³êbione przeprowadzone zosta³y z prywatnymi osobami, które korzysta³y lub s¹ zainteresowane skorzystaniem z oferty agroturystycznej oraz szukaj¹ informacji na ten temat w Internecie. 18

13 Ta czêœæ badania mia³a za zadanie poznanie opinii respondentów w zakresie znajomoœci istniej¹cych portali agroturystycznych, ich oceny oraz niezbêdnych informacji, które zdaniem tych osób powinny siê na takich portalach znajdowaæ. Na potrzeby badania stworzony zosta³ scenariusz wywiadu pog³êbionego, który sk³ada siê z 4 g³ównych czêœci: - Czêœci wprowadzaj¹cej, z której respondent mo e zdobyæ informacje o temacie, celu oraz istotnoœci badania, a tak e mo e dowiedzieæ siê, i badanie realizowane jest w ramach projektu Turyzm dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów finansowanego przez EFS. - Pytañ filtruj¹cych, maj¹cych na celu odnalezienie po ¹danej grupy respondentów - prywatnych osób, korzystaj¹cych lub zainteresowanych skorzystaniem z oferty gospodarstwa agroturystycznego z regionu ³ódzkiego, które poszukuj¹ informacji na temat takich ofert w Internecie. - Czêœci g³ównej, która rozpoczyna siê od zapoznania respondenta z definicj¹ portalu internetowego, a nastêpnie zadania mu 23 pytañ, które maj¹ na celu zdobycie odpowiedzi na wczeœniej postawione pytania badawcze. - Zakoñczenia zawieraj¹cego podziêkowania za poœwiêcony czas. Wszystkie przeprowadzone wywiady zosta³y zarejestrowane urz¹dzeniem nagrywaj¹cym dÿwiêk, a nastêpnie przeprowadzana zosta³a ich transkrypcja Dobór jednostek do badania Na potrzeby tego projektu badawczego zastosowany zosta³ uznaniowy celowy dobór jednostek do badania. Aby uczestniczyæ w badaniu, respondenci musieli nale eæ do jednej z nastêpuj¹cych grup: a) Respondenci, którzy u ywaj¹ Internetu codziennie (tzw. heavy users), nigdy nie korzystali z oferty gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego, ale s¹ ni¹ zainteresowani. b) Respondenci, którzy u ywaj¹ Internetu codziennie (tzw. heavy users) i przynajmniej 2 razy skorzystali z oferty gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego. c) Respondenci, którzy u ywaj¹ Internetu od czasu do czasu (tzw. light users), nigdy nie korzystali z oferty gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego, ale s¹ ni¹ zainteresowani. d) Respondenci, którzy u ywaj¹ Internetu od czasu do czasu (tzw. light users) oraz przynajmniej 2 razy skorzystali z oferty gospodarstw agroturystycznych z regionu ³ódzkiego. Taki podzia³ na grupy spowodowany by³ chêci¹ jak najlepszego zró nicowania grupy docelowej. Autor przeprowadzi³ 8 wywiadów pog³êbionych, po 2 respondentów z ka dej grupy Metody zapewnienia rzetelnoœci badania Rzetelnoœæ badania zapewniona zosta³a dziêki przeprowadzeniu ca³oœci wywiadów samodzielnie przez autora badania. Ponadto, pytania formu³owane by³y w zwiêz³y, jednoznaczny i zrozumia³y sposób, 19

14 zastosowano w nich neutralne sformu³owania oraz prawid³ow¹ kolejnoœæ zadawania pytañ w celu unikniêcia sugerowania odpowiedzi. Ka dy z przeprowadzonych wywiadów nagrany zosta³ w postaci pliku audio, a nastêpnie przeprowadzona zosta³a jego transkrypcja. 100% wywiadów (po transkrypcji) zosta³o sprawdzonych pod wzglêdem spójnoœci oraz kompletnego zapisu odpowiedzi na zadawane pytania, co pozwoli³o wyeliminowaæ niekompletny lub niewiarygodny materia³ badawczy Zastosowane metody analizy danych Dla tego projektu badawczego, autor przeprowadzi³ analizê danych jakoœciowych. Na pocz¹tku wyselekcjonowa³ oraz uporz¹dkowa³ zdobyte informacje. Nastêpnie przyporz¹dkowa³ je do odpowiednich kategorii analitycznych, na koniec przeprowadzi³ analizê zebranego materia³u i zinterpretowa³ otrzymane wyniki Analiza SWOT ród³a danych W przypadku analizy SWOT, g³ównymi Ÿród³ami danych by³y wyniki badañ uzyskane po przeprowadzeniu poprzednich projektów badawczych - analizy danych zastanych, obserwacji internetowych portali agroturystycznych, telefonicznych wywiadów z w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych oraz indywidualnych wywiadów pog³êbionych z prywatnymi osobami, korzystaj¹cymi lub zainteresowanymi skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych Pytania badawcze 1. Jakie s¹ mocne strony promocji agroturystyki z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych? 2. Jakie s¹ s³abe strony promocji agroturystyki z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych? 3. Jakie s¹ szanse promocji agroturystyki z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych? 4. Jakie s¹ zagro enia promocji agroturystyki z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych? Metody i techniki badawcze Po przeprowadzeniu poprzednich projektów badawczych (analizy danych zastanych, obserwacji internetowych portali agroturystycznych, telefonicznych wywiadów z w³aœcicielami gospodarstw agroturystycznych oraz indywidualnych wywiadów pog³êbionych z prywatnymi osobami, korzystaj¹cymi lub zainteresowanymi skorzystaniem z oferty gospodarstw agroturystycznych) wykonana zosta³a analiza SWOT, maj¹ca na celu wskazanie mocnych i s³abych stron oraz szans i zagro eñ promocji agroturystyki na internetowych portalach agroturystycznych. 20

15 Metody zapewnienia rzetelnoœci badania Rzetelnoœæ analizy SWOT zapewniona zosta³a dziêki przeprowadzeniu jej w ca³oœci przez autora badania. Ponadto, dla ka dego z projektów badawczych, których wyniki stanowi³y Ÿród³a danych dla przeprowadzonej analizy, zastosowane zosta³y opisane powy ej metody zapewnienia rzetelnoœci badania Zastosowane metody analizy danych Dla tego projektu badawczego wykonana zosta³a analiza SWOT, maj¹ca na celu wskazanie mocnych i s³abych stron oraz szans i zagro eñ promocji agroturystyki na internetowych portalach agroturystycznych Wyniki badañ Analiza danych zastanych Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów - Europa najpopularniejszy kierunek turystyczny na œwiecie nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego W dokumencie przygotowanym przez Komisjê Europejsk¹ przedstawiono cztery g³ówne cele nowych ram dzia³ania Komisji w zakresie turystyki. Jednym z nich jest stymulowanie konkurencyjnoœci sektora turystycznego w Europie. Wed³ug autorów komunikatu, to w³aœnie innowacyjnoœæ oraz nowe technologie informacyjne sta³y siê wyznacznikami konkurencyjnoœci sektora turystycznego i odgrywaj¹ podstawow¹ rolê we wzmacnianiu jego zwi¹zków z innymi, powi¹zanymi sektorami gospodarki. Do ich stosowania nale y zachêcaæ publiczne i prywatne podmioty aktywne w turystyce, a zw³aszcza MŒP. Jako œrodek, niezbêdny do osi¹gniêcia powy szego celu, Komisja Europejska wskazuje inicjatywy informacyjne i partnerstwa, a tak e odpowiednie wykorzystywanie krajowych i europejskich programów. Kolejn¹ rekomendacj¹ przedstawion¹ przez autorów jest przyspieszenie procesu integrowania narzêdzi i us³ug spo³eczeñstwa informacyjnego we wszystkich rodzajach dzia³alnoœci zwi¹zanej z turystyk¹, w szczególnoœci w dzia³alnoœci MŒP, a tak e u³atwienie dostêpu poszczególnych podmiotów tego sektora do stosownych instrumentów finansowych Strategia Rozwoju Turystyki w Polsce na lata Autorzy Strategii Rozwoju Turystyki w Polsce na lata , jako jedn¹ z g³ównych s³aboœci wsparcia marketingowego dla turystyki w Polsce, wskazuj¹ brak kompleksowego systemu informacji i rezerwacji turystycznej. System taki, w po³¹czeniu z wykorzystaniem nowoczesnych us³ug informacyjnych, dostosowanych do zmieniaj¹cych siê potrzeb rynku i w³¹czonych do systemów miêdzynarodowych, w znacz¹cym stopniu pomóg³by w komercjalizacji produktów turystycznych Polski. W ramach próby wyeliminowania wy ej opisanej s³aboœci, autorzy strategii zdefiniowali dwa dzia³ania, które powinny zostaæ zrealizowane. 21

16 Pierwszym z nich jest rozbudowa i rozwój zintegrowanego systemu informacji turystycznej (dzia³anie III.1.1.). Dzia³anie to obejmuje tworzenie cyfrowych baz danych, centrów obs³ugi baz danych i programów, centrów koordynacji i udostêpniania baz danych innym technologiom komunikacyjnym, serwisów internetowych, elektronicznych kiosków informacji turystycznej i wydawnictw multimedialnych. Ponadto, autorzy zak³adaj¹, i system informacji cyfrowej bêdzie siê rozwija³ na trzech poziomach - na poziomie krajowym (narodowy portal turystyczny Polskiej Organizacji Turystycznej), regionalnym (portale Regionalnych Organizacji Turystycznych) oraz lokalnym (portale Lokalnych Organizacji Turystycznych), opieraj¹c siê o portale o identycznej strukturze i mapie. Drugim z zaplanowanych dzia³añ jest wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju systemu informacji i rezerwacji turystycznej (dzia³anie III.1.2.). Realizacja tego dzia³ania odbywaæ siê bêdzie poprzez tworzenie i szerokie udostêpnianie cyfrowych baz danych, powi¹zanie serwisów informacyjnych z rynkiem produktów turystycznych oraz rozwój elektronicznych systemów rezerwacyjnych z mo liwoœci¹ dokonywania zakupu us³ug on-line Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki na lata W Marketingowej Strategii Polski w Sektorze Turystyki na lata , wyraÿnie wskazana zosta³a potrzeba poprawy konkurencyjnoœci sektora turystyki w Polsce. Wed³ug autorów dokumentu, kluczow¹ rolê w procesie poprawy konkurencyjnoœci powinien odegraæ nowoczesny i sprawnie funkcjonuj¹cy system informacji turystycznej, który obecnie jest jedn¹ ze s³abych stron organizacji turystyki w kraju. Autorzy podkreœlaj¹, i dostosowanie sektora turystyki do potrzeb spo³eczeñstwa informacyjnego jest jednym z celów UE. Turystyka jest bowiem priorytetowym obszarem w zastosowaniu technologii informacyjnej i komunikacji (ICT). W celu poprawy konkurencyjnoœci polskiej turystyki i zwiêkszenia jej znaczenia w gospodarce narodowej niezbêdne jest ujednolicenie i unowoczeœnienie bazy informacyjnej i dystrybucyjnej us³ug turystycznych. W strategii na lata nakreœlone zosta³y dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia funkcjonowania i rozwoju krajowego systemu informacji turystycznej. Wœród najwa niejszych dzia³añ wymienione zosta³y zadania w zakresie marketingu interaktywnego oraz nowych technologii. Autorzy dokumentu przedstawili nastêpuj¹ce cele i zadania w zakresie marketingu interaktywnego oraz nowych technologii: - Optymalizacja procesu komunikacji z turyst¹ i potencjalnym turyst¹; - Szybkie i pe³ne zaspokajanie jego potrzeb informacyjnych; - Zwiêkszenie dostêpnoœci informacji o Polsce oraz podnoszenie jakoœci i atrakcyjnoœci prezentowanych informacji (tworzenie pakietów inspiruj¹cych internautê do aktywnych i g³êbszych interakcji); - Œwiadczenie us³ug informacji i promocji drog¹ elektroniczn¹, z wykorzystaniem nowych technologii (takich jak: Internet, ³¹cznoœæ bezprzewodowa, bluetooth, telefonia komórkowa, itp.), w obszarach kluczowych dla prowadzenia dzia³alnoœci turystycznej i gospodarczej w kraju i za granic¹; 22

17 - Dywersyfikacja informacji, metod promocji, kana³ów komunikacji, narzêdzi ze wzglêdu na ró ne potrzeby rynku, na podstawie aktualnych badañ i danych statystycznych Plan Dzia³ania Polskiej Organizacji Turystycznej na lata Plan Dzia³ania Polskiej Organizacji Turystycznej na lata jest dokumentem spójnym z omawian¹ w punkcie Marketingow¹ Strategi¹ Polski w Sektorze Turystyki na lata W obu dokumentach wskazana zosta³a potrzeba poprawy konkurencyjnoœci sektora turystyki w Polsce, która mo e zostaæ osi¹gniêta dziêki wykorzystaniu marketingu interaktywnego oraz nowych technologii. Jednym z g³ównych zadañ nakreœlonych w Planie Dzia³ania Polskiej Organizacji Turystycznej na lata jest informatyzacja dzia³alnoœci i budowa spo³eczeñstwa informacyjnego (zadanie 6.13.). Zadanie to polega na utrzymaniu istniej¹cych systemów informatycznych oraz budowie i wdra aniu nowych rozwi¹zañ informatycznych. W ramach podzadañ zdefiniowano szereg dzia³añ obejmuj¹cych nastêpuj¹ce obszary: - Administracja narodowym portalem turystycznym; - Rozwój techniczny platformy systemowej; - Zarz¹dzanie i aktualizacja treœci znajduj¹cych siê w systemie informacji turystycznej; - Rozbudowa funkcjonalna narodowego portalu turystycznego (w tym wdro enie systemu CRM oraz Contact Center); - Integracja systemów informacji turystycznej na poziomie narodowym i lokalnym; - Rozbudowa nowych kana³ów dystrybucji informacji turystycznej; - Promocja kana³ów dystrybucji informacji turystycznej Program Rozwoju Turystyki w Województwie ódzkim na lata Autorzy Programu Rozwoju Turystyki w Województwie ódzkim na lata , jako jeden z siedmiu g³ównych problemów rozwoju turystyki wskazuj¹ brak skoordynowanej polityki informacyjno-promocyjnej województwa w obszarze turystyki. Wed³ug autorów programu, rozwi¹zanie powy szego problemu stanowi wykorzystanie nowoczesnych technologii do budowy Wojewódzkiego Systemu Informacji Turystycznej. Podstaw¹ tego systemu powinien byæ profesjonalny portal turystyczny, stanowi¹cy równoczeœnie miejsce gromadzenia danych na temat atrakcji, oferty, imprez oraz zaplecza turystycznego regionu ³ódzkiego. Zak³ada siê, i portal turystyczny województwa ³ódzkiego bêdzie najwa niejszym, najbardziej aktualnym oraz najpe³niejszym Ÿród³em wiedzy o ódzkiem nie tylko dla turystów, ale równie dla mieszkañców regionu. Ponadto, autorzy zwracaj¹ uwagê, i portal powinien byæ opracowany w sposób dostêpny dla wszystkich u ytkowników, m.in. dla osób niepe³nosprawnych, niezale nie od cech lub ewentualnych upoœledzeñ, a tak e niezale nie od w³aœciwoœci u ywanego przez nich oprogramowania i sprzêtu. 23

18 W ramach sporz¹dzania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa ódzkiego na lata przeprowadzone zosta³y badania, z których wynika, i potencja³ innowacyjny województwa ³ódzkiego w obszarze technologii informatyczno-telekomunikacyjnych jest niezadowalaj¹cy w stosunku do reszty kraju. Jednoczeœnie, autorzy podkreœlaj¹ stale rosn¹cy popyt na innowacyjnoœæ oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii informatycznych do ró nych obszarów gospodarki, w tym turystyki. W zwi¹zku z powy szym, autorzy wskazuj¹ potrzebê rozbudowy us³ug spo³eczeñstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w regionie ³ódzkim. Wed³ug strategii, rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego jest warunkiem pe³nego w³¹czenia siê województwa we wspó³czesny proces przemian gospodarczospo³ecznych, w którym wiedza i informacja s¹ znacz¹cymi zasobami gospodarczymi. Efektywne wykorzystanie informacji jest podstawowym Ÿród³em tworzenia przewag konkurencyjnych, a co za tym idzie, pozwala na dotarcie do wiêkszej grupy potencjalnych klientów oraz zwiêksza atrakcyjnoœæ oferty biznesowej. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa ódzkiego na lata , jako jeden z g³ównych problemów turystyki w województwie ³ódzkim, wskazany zosta³ zbyt ma³y nacisk k³adziony na promocjê i informacjê o aktualnej ofercie, co przek³ada siê na zmniejszenie dynamiki przyjazdów turystów do regionu ³ódzkiego. Wed³ug programu operacyjnego, szczególnie istotne jest wykszta³cenie i rozpropagowanie regionalnego produktu turystycznego zarówno w regionie, jak i poza jego granicami. W zwi¹zku z tym, autorzy dokumentu rekomenduj¹ miêdzy innymi stworzenie kompleksowego systemu informacyjnego w wersji elektronicznej, który umo liwi dostêp do informacji o turystyce w regionie ³ódzkim u ytkownikom Internetu z ca³ego œwiata. Co wiêcej, autorzy wnioskuj¹, i na bazie istniej¹cych w regionie obiektów infrastrukturalnych i miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz w wyniku intensyfikacji dzia³añ inwestycyjnych i promocyjnych, w najbli szych latach w regionie ³ódzkim, bêdzie siê rozwija³ wachlarz us³ug turystycznych, a w konsekwencji nast¹pi wzrost atrakcyjnoœci turystyczno-rekreacyjnej regionu ³ódzkiego. Wyselekcjonowane portale oceniane by³y pod wzglêdem 4 g³ównych kryteriów: - Poziomu zaawansowania technicznego; - Funkcjonalnoœci; Regionalna Strategia Innowacji Województwa ódzkiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa ódzkiego na lata Obserwacja internetowych portali agroturystycznych - Poziomu merytorycznego prezentowanej oferty agroturystycznej; - Mo liwoœci wykonania zaplanowanych scenariuszy. 24

19 Ocena techniczna obserwowanych portali Pierwszym z kryteriów, pod wzglêdem których przeprowadzono badanie, jest zaawansowanie techniczne portali. Jest to istotne kryterium oceny, gdy pozwoli sprawdziæ czy obserwowane portale zosta³y wykonane zgodnie z najlepszymi praktykami odnosz¹cymi siê do projektowania aplikacji internetowych, a co za tym idzie, czy u ytkownicy Internetu bêd¹ mogli z nich bezproblemowo korzystaæ. Na ocenê poziomu zaawansowania technicznego obserwowanych portali sk³ada siê 5 czynników. Pierwszym z nich jest pozycja portalu w rankingu wyszukiwarki Google, która jest najbardziej popularn¹ wyszukiwark¹ internetow¹ w Polsce (1. Pozycja sprawdzana by³a poprzez analizowanie listy pierwszych 100 wyników wyszukiwania dla wyra enia kluczowego agroturystyka. Tylko 16 portali (21%) znalaz³o siê w pierwszych 100 wynikach, z czego 14 to portale komercyjne, a 2 to portale organizacji publicznych wspieraj¹cych promocjê agroturystyki. Pozosta³e 79% portali znalaz³o siê poza pierwsz¹ 100-tk¹ wyników wyszukiwania. Powy sze dane przedstawione zosta³y na rysunku 1. Otrzymane wyniki wyraÿnie pokazuj¹, i portale organizacji publicznych wspieraj¹cych agroturystykê w regionie ³ódzkim nie s¹ odpowiednio wypozycjonowane pod k¹tem informacji agroturystycznej. Rysunek 1. Klasyfikacja obserwowanych portali agroturystycznych w pierwszej 100 wyników wyszukiwania Google dla wyra enia kluczowego agroturystyka (Liczebnoœæ N=77). ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie obserwacji portali agroturystycznych. Kolejne dwa czynniki maj¹ce wp³yw na ocenê techniczn¹ obserwowanych portali, to zgodnoœæ ze standardami W3C oraz W3C CSS. Standardy W3C stanowi¹ zbiór najlepszych praktyk, których nale y 1.) Dane na podstawie raportu przygotowanego przez portal ranking.pl: (dostêp czerwiec 2011). 25

20 przestrzegaæ przy projektowaniu aplikacji internetowych. Zgodnoœæ z nimi daje pewnoœæ, i portal bêdzie siê wyœwietlaæ poprawnie na ka dej przegl¹darce internetowej. Ponadto, przestrzeganie standardów W3C stanowi udogodnienie dla osób niepe³nosprawnych, gdy pozwala na poprawne dzia³anie specjalnych ustawieñ przegl¹darek. W celu sprawdzenia zgodnoœci portali ze standardami, autor u y³ oficjalnego (2 walidatora W3C. Zaledwie 14% z nich przesz³o ten test pomyœlnie i zosta³o zwalidowane jako poprawne (3 dokumenty jezyka HTML, podczas gdy 86% portali nie przesz³o testu, generuj¹c œrednio 102 b³êdy i 43 ostrze enia. Liczba b³êdów odchyla siê od tej wartoœci œrednio o 187. Natomiast, odchylenie standardowe dla liczby ostrze eñ wynosi 86. Standardy W3C CSS, podobnie jak omawiane powy ej standardy W3C, stanowi¹ zbiór najlepszych praktyk, których nale y przestrzegaæ przy projektowaniu aplikacji internetowych. Odnosz¹ siê one jednak do poprawnoœci wykonania portalu pod wzglêdem graficznym. W celu sprawdzenia zgodnoœci portali ze (4 standardami, autor u y³ oficjalnego walidatora W3C CSS. 31% portali przesz³o test pomyœlnie i zosta³o (5 zwalidowanych jako poprawne dokumenty arkusza styli CSS. Pozosta³e 69% portali nie przesz³o testu, generuj¹c œrednio 21 b³êdów i 123 ostrze enia. Liczba b³êdów odchyla siê od tej wartoœci œrednio o 43. Natomiast, odchylenie standardowe dla liczby ostrze eñ wynosi 250. Czwartym z czynników bezpoœrednio wp³ywaj¹cych na ocenê zaawansowania technicznego portali jest ich dzia³anie w ró nych przegl¹darkach internetowych. Dzia³anie portali sprawdzone zosta³o na najnowszych wersjach 4 najpopularniejszych przegl¹darek internetowych w Polsce, tj.: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera (6. W tym przypadku, wszystkie 77 portali przesz³o sprawdzian pomyœlnie i dzia³a³o poprawnie na wy ej wymienionych przegl¹darkach. Ostatni z czynników sk³adaj¹cych siê na ocenê techniczn¹ obserwowanych portali to wersje jêzykowe w jakich zosta³y one przygotowane. Podstawowa wersja wszystkich 77 portali przygotowana zosta³a w jêzyku polskim. 40% spoœród nich oferuje u ytkownikom równie inne wersje jêzykowe 30 portali posiada wersjê angielsk¹, 20 - wersjê niemieck¹, 5 - wersjê rosyjsk¹, 4 - francusk¹, a pojedyñcze portale przygotowane zosta³y równie w jêzykach hiszpañskim, hebrajskim, chiñskim, japoñskim oraz ukraiñskim. Pozosta³e 60% portali przygotowanych zosta³o tylko i wy³¹cznie w jêzyku polskim. Dane dotycz¹ce wersji jêzykowych obserwowanych portali przedstawione zosta³y na rysunku 2. 2.) Walidator W3C jest narzêdziem umo liwiaj¹cym sprawdzenie poprawnoœci sk³adni HTML walidowanej strony internetowej. Oficjalny walidator organizacji W3C dostêpny jest pod adresem: dostêp: paÿdziernik ) Jêzyk HTML (ang. HyperText Markup Language) to jêzyk programowania s³u ¹cy do tworzenia stron internetowych. 4.) Walidator W3C CSS jest narzêdziem umo liwiaj¹cym sprawdzenie poprawnoœci arkusza CSS walidowanej strony internetowej. Oficjalny walidator W3C CSS dostêpny jest pod adresem: dostêp: paÿdziernik ) Kaskadowe arkusze stylów CSS (ang. Cascading Style Sheets, CSS) to jêzyk programowania s³u ¹cy do opisu formy prezentacji (wyœwietlania) stron internetowych. 6.) Dane na podstawie raportu przygotowanego przez portal ranking.pl: (dostêp czerwiec 2011). 26

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia 1. Założenia i zakres pracy Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie przynajmniej ośmiu samouczków, służących nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 pojawi³a siê nazwa firmy, produktów, bran y, konkurentów, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego Marek Śliwiński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności oraz Państwa potrzeb pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie.

Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności oraz Państwa potrzeb pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie. o nas oferta Klienci realizacje wsparcie marketingowe jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych grup działania Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Baruchowo Ulica ----------- Nr domu 54 Nr lokalu ----------- Kod pocztowy 87-821 Baruchowo 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Gorlice, dn. 10.12.2014 r. Szanowni Państwo, informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Kursy: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Stan realizacji PROW 2007-2013 Alokacja 17,4 mld euro rodki zakontraktowane

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR NADNOTECKA GRUPA RYBACKA Kryteria wyboru operacji przez NGR określone w LSROR. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7673 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Opracowanie Strategii Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo