Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)"

Transkrypt

1 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl)

2 Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2 B. ORGANIZACJA SZKOLEŃ - PODSTAWOWE INFORMACJE 3 C. METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ 4 D. BLENDED LEARNING 18 E. METODYKA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ W SYSTEMIE BLENDED LEARNING ZASADY OGÓLNE 27 F. ZAKOŃCZENIE 34 Przewodnik został opracowany w ramach programu Leonardo da Vinci SME.net.pl przez zespół: IDEA! Managament Consulting Sp. z o.o. ul. Flory 9/10, Warszawa tel: +48 (22) fax: +48 (22) Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 1

3 A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL Projekt SME.net.pl - Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa na obszarze Polski północno-wschodniej i wschodniej dzięki zastosowaniu innowacyjnych mieszanych metod nauczania (blended learning)*. To projekt opracowany przez firmę IDEA! Management Consulting Sp. z o.o. i wdrażany w trzech województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim w terminie 2 listopada kwietnia *Blended learning połączenie tradycyjnego szkolenia z e-learningiem Cele Projektu: Rozwój innowacyjnego szkolenia mieszanego (blended learning) nakierowanego na zdobywanie umiejętności e-biznesowych Stworzenie wirtualnego środowiska nauczania (VLE) gdzie MŚP będą mogły wchodzić w interakcje z trenerami i innymi uczestnikami szkolenia pomiędzy zajęciami Przetestowanie programu szkoleniowego poprzez pilotażowe szkolenia dla 72 przedstawicieli z 3 regionów Ocena wpływów szkolenia na działalność biznesową firm w celu ukazania MŚP wymiernych korzyści z wykorzystania narzędzi internetowych Rozpowszechnienie wyników projektu wśród innych MŚP, organizacji i instytucji, wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz instytucji edukacyjnych a w efekcie: Wzrost wykorzystania Internetu przez MŚP na obszarze Polski wschodniej i północno wschodniej w działalności biznesowej Rezultaty projektu: Program nauczania przygotowanie treści szkolenia mieszanego (blended learning) nakierowanego na zdobywanie umiejętności e-biznesowych Metodologia szkoleń opracowanie (i opis) metodologii szkolenia z uwzględnieniem stworzenia wirtualnego środowiska nauczania Podręcznik połączenie ogólnych informacji i wiedzy z materiałami dydaktycznymi z zakresu wykorzystania narzędzi internetowych w działalności biznesowej Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 2

4 B. ORGANIZACJA SZKOLEŃ - PODSTAWOWE INFORMACJE a. Ilość dni, modułów Szkolenia zostały opracowane w systemie modularnym: 2 dni + 2 dni + 1 dzień, w sumie 5 dni szkolenia tradycyjnego + sesje e-learningowe (platforma Campus udostępniona przez Nexe, partnera z Hiszpanii). Przerwy pomiędzy modułami - min 2 tygodnie, max 1 miesiąc - gwarantują wystarczający czas na powtórzenie materiału oraz realizację ćwiczeń na platformie zdalnego nauczania. Taki system umożliwia uczestnikom przyswojenie aktualnej porcji materiału przed dostarczaniem kolejnej części. b. Tematyka Szkolenie podzielone zostało na cztery bloki tematyczne: Narzędzia blok poświęcony podstawowym narzędziom pozwalającym w pełni wykorzystać Internet jako źródło informacji i kanał komunikacji, Informacje blok poświęcony źródłom i sposobom przeszukiwania i udostępniania informacji oraz ich selekcji, Strona Internetowa blok poświęcony celom i zasadom tworzenia i zastosowania w biznesie stron internetowych, Promocja w Internecie - blok poświęcony sposobom pozyskiwania nowych klientów poprzez reklamę swoich usług i produktów w Internecie. Marketing internetowy. c. Uczestnicy Uczestnikami szkoleń byli przedstawiciele Małych i Średnich Przedsiębiorstw z trzech regionów. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 118 osób z 72 firm. Stworzono 7 grup szkoleniowych po osób. Wśród uczestników przeważali właściciele firm i kadra zarządzająca, zdarzali się pracownicy, specjaliści ds. IT. Wiek uczestników był niezwykle zróżnicowany (25 50+), większość stanowiły kobiety. d. Warunki techniczne Szkolenia stacjonarne w salach komputerowych z dostępem do Internetu. Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 3

5 C. METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ Zasady dydaktyczne nauczania dorosłych Podstawą metodyki nauczania są zasady dydaktyczne. Andragogika, nauka o kształceniu dorosłych, wskazuje na najważniejsze zasady jakie musi spełniać edukacja dorosłych, aby była najbardziej efektywna. Na pytanie o efektywność i skuteczność kształcenia w dużej mierze odpowiada psychologia rozwoju dorosłego co potwierdzają wyniki badań nad procesami uczenia się ludzi w różnym wieku i uwarunkowaniami tych procesów. Poniżej przedstawione zostały elementy charakterystyczne dla kształcenia dorosłych, które powinny zostać zawarte w planie szkolenia: autonomiczność dorośli są autonomiczni, muszą znać cel szkolenia i się z nim wewnętrznie zgadzać. Poczucie autonomiczności wzrasta, gdy uczestnicy szkolenia mają wpływ na jego kształt; własne doświadczenia dorośli w przyswajaniu nowych informacji opierają się o dotychczasowe własne doświadczenia, umiejętności i wiedzę. Zakres szkolenia musi brać ten element pod uwagę, aby proces nauczania zakończył się sukcesem; osiąganie celów adekwatność praktyczność respekt dorośli są nastawieni na osiąganie celów i mierzalne rezultaty, dlatego każda porcja materiału lub ćwiczenie musi być adekwatne i celowe. Trener powinien wykazywać jak poszczególne elementy szkolenia przyczyniają się do realizacji głównego celu szkolenia; uczestnicy szkoleń muszą mieć poczucie, że materiał odpowiada im potrzebom osobistym lub zawodowym; szkolenie musi gwarantować, że wiedza i umiejętności będą wykorzystywane w przyszłości, musi być oparte na praktycznych ćwiczeniach; szkolący muszą umieć moderować dyskusje i umożliwiać uczestnikom uszanowanie różnych przekonań. Metodyka szkoleń opracowana na potrzeby projektu SME.net.pl została oparte o powyższe elementy oraz zasady dydaktyczne sformułowane przez autorytet andragogiki polskiej, Józefa Półturzyckiego, zawarte w jego pracy Dydaktyka dorosłych 1. 1 Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Wyd. WSiP, Warszawa Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 4

6 Zasady dydaktyczne kształcenia dorosłych: 1. poglądowości 2. przystępności 3. systematyczności 4. świadomego i aktywnego uczestnictwa 5. kształtowania umiejętności uczenia się 6. łączenia teorii z praktyką 7. wykorzystania doświadczeń osób dorosłych 8. indywidualizacji i zespołowości 9. trwałości wiedzy 10. ustawiczności kształcenia Zasada poglądowości Zasada ta wskazuje na konieczność zdobywania wiedzy o rzeczywistości przez bezpośrednie poznawanie rzeczy i zjawisk, wydarzeń i procesów lub przez zetknięcie ich z zastępnikami, czyli pomocami naukowymi, takimi jak: obrazy, modele, słowa, wykresy, tabele. W drugim przypadku możemy mówić o wizualizacji procesu kształcenia. Zasada poglądowości obowiązuje w podających i poszukujących metodach kształcenia, powinna uwzględniać właściwości psychiczne uczestników, zasób ich doświadczeń, umiejętność obserwacji itd. Zasada ta ułatwia realizowanie następujących zadań: wprowadzenie do świadomości odpowiedniej znajomości faktów, kształtowania pojęć, zrozumienia i zapamiętania myśli, uogólnień i praw naukowych, zrozumienia istoty i sposobu wykonywania danych czynności. Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 5

7 Zasada przystępności Zasada ta polega na stopniowaniu trudności, wyraża konieczność dostosowania treści i metody nauczania do rozwoju i możliwości uczniów. Z zasady tej wynika, że w nauczaniu należy: przechodzić od tego, co jest bliższe, do tego co dalsze, przechodzić od tego, co jest dla uczniów łatwiejsze, do tego co trudniejsze, przechodzić od tego, co jest uczniom znane, do tego co nowe i nieznane, uwzględniać różnice w tempie pracy i stopniu zaawansowania w nauce poszczególnych uczniów. Znajomość uczestników procesu kształcenia (ich możliwości mentalnych, zasobu doświadczeń, umiejętności uczenia się) jest najważniejszym warunkiem powodzenia pracy dydaktycznej. W pracy wykładowcy należy pamiętać o wyjaśnianiu trudnych i rzadko stosowanych terminów i pojęć. Poza tym stawianie zbyt wysokich wymagań zniechęca do dalszej pracy, niszcząc najważniejszą pozytywną motywację do uczenia się, ale wymagania zbyt niskie, także wpływają demobilizująco. Zasada systematyczności Zasada ta powinna być stosowana tak przez uczniów w procesie uczenia się, jak i nauczycieli podczas kierowania tym procesem. Uczeń powinien systematycznie przyswajać wiadomości i umiejętności oraz systematycznie je utrwalać. Nauczyciel powinien w swojej pracy uwzględniać następujące reguły: ujmować materiał nauczania we właściwej kolejności, stale nawiązywać do materiału opanowanego, podzielić materiał na określone części, wiązać poszczególne porcje w całość, podkreślać sprawy i tematy główne, zasadnicze, dbać o systematyczne opanowanie wiedzy i umiejętności przez uczniów. Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 6

8 Zasada świadomego i aktywnego uczestnictwa Zasada ta realizowana jest w oparciu o metody nauczania, w których uczeń musi podejmować próby określenia problemu, wyszukiwania potrzebnego materiału i analizowania go w celu odróżnienia tego, co istotne i ważne, od tego, co drugorzędne. Nauczyciel powinien w celu realizacji zasady świadomego i aktywnego uczestnictwa: starać się poznać indywidualne zainteresowania uczniów, stawiać uczniów w sytuacjach wymagających od nich dostrzegania i wyjaśniania niezgodności między obserwowanymi faktami a posiadaną wiedzą, stwarzać warunki sprzyjające wdrażaniu uczniów do zespołowych form pracy. Zasada kształtowania umiejętności uczenia się Zasada ta wynika z założeń edukacji ustawicznej, w której szczególny nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności pracy umysłowej i przygotowanie do samokształcenia. Polega na przygotowaniu do świadomego i samodzielnego planowania oraz organizowania pracy umysłowej, jak i na doskonaleniu podstawowych metod nabywania informacji i rozwijania umiejętności, takich jak: obserwacja, korzystanie z komunikatów, wypowiedzi nauczyciela i współuczestników procesu oświatowego, korzystanie z podręczników i innych materiałów dydaktycznych oraz środków kształcenia, nowoczesnych przekazów informacji słownej, obrazu, czynności lub ruchu na ekranie. Inną grupę umiejętności stanowią sposoby rejestrowania informacji w formie notatek, schematów, rysunków, zapisu multimedialnego. Niezmiernie istotne jest także prawidłowe rozumienie poznawanych informacji czy umiejętności z racjonalną selekcją, syntezą i własnym ujęciem opanowywanych zasad. Równolegle należy kształtować sposoby wykorzystania nabytej wiedzy, np. w dyskusji, referacie, w trakcie egzaminu. Zasada ta stanowi podstawę wdrażania do samokształcenia. Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 7

9 Zasada łączenia teorii z praktyką Zasada ta służy przygotowaniu do racjonalnego posługiwania się wiedzą w rozmaitych sytuacjach praktycznych, do przekształcania otaczającej rzeczywistości. Dorośli ze swoimi pragmatyzmem, wiedzę oderwaną od praktyki często uznają za bezużyteczną, co ma związek ze stylem ich myślenia. Dorośli uczą się przez przyłączenie nowych wiadomości do posiadanej już struktury kognitywnej. Uczą się łatwiej, kiedy widzą podobieństwo i związek między już posiadanymi i zdobywanymi informacjami oraz wtedy, kiedy mogą to praktycznie wykorzystać. W duchu omawianej zasady ważne jest, aby: łączyć myślenie i poznawanie treści o charakterze praktycznym z myśleniem i treściami o charakterze teoretycznym, łączenie procesu opanowania wiadomości z jednoczesnym ich stosowaniem (np. poprzez rozwiązywanie zadań praktycznych), łączenie nauki z techniką, wyjaśnianie działania mechanizmów za pomocą teorii i praw naukowych. Zbytnie abstrahowanie nie sprzyja rozumieniu i opanowaniu treści, ale nawiązywania do praktyki, do bezpośredniego doświadczenia ułatwia naukę, przyspiesza zrozumienie i opanowanie treści. Zasada wykorzystywania doświadczeń osób dorosłych Jest to dodatkowa zasada kształcenia w porównaniu z nauczaniem dzieci i młodzieży, ponieważ doświadczenia dorosłych są bogate i różnorodne. Nawiązywanie do nich ma już duże znaczenie przy realizacji zasady łączenia teorii z praktyką. W tym przypadku podkreśla się charakter posiadanych doświadczeń (pozytywne i negatywne) oraz ich wpływ na proces nauczania uczenia się. Doświadczenia pozytywne wyniesione z poprzednich etapów kształcenia lub związane z aktywnością zawodową, kulturalno-oświatową, zwłaszcza samokształceniową, pomagają lepiej zrozumieć zagadnienia programowe, szybciej je opanować i trwalej zapamiętać. Z kolei doświadczenia negatywne, jakie zdobył dorosły we wcześniejszej edukacji, stanowią najpoważniejszą barierę w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu. W trakcie procesu kształcenia złe nawyki edukacyjne i/ lub brak umiejętności uczenia się znaczenie utrudniają jego realizację. W tej sytuacji nauczyciel musi wyjaśnić złe lub błędne doświadczenia oraz podjąć stosowne kroki w celu ich korekty. Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 8

10 Zasada indywidualizacji i zespołowości Środowisko osób dorosłych jest bardziej zróżnicowane niż grupy młodzieżowe pod wieloma względami, przede wszystkim: wieku, doświadczeń, celów kształcenia. W związku z tym proces kształcenia musi być w ich przypadku bardziej zindywidualizowany, by właściwie reagować na potrzeby i możliwości uczących się. Jednocześnie należy wspierać zasadę zespołowości kształcenia, która pozwala na zdobywanie oprócz kwalifikacji twardych, także kwalifikacje miękkie, takie jak: umiejętność współdziałania, odpowiedzialność za wykonanie przydzielonego zadania, zdolności negocjacyjne, rozwiązywanie nieprzewidzianych problemów, wzajemne uczenie się. Praca zespołowa łączy się ściśle z indywidualizacją, kiedy dobieramy wykonawców do określonych zadań. W procesie kształcenia dorosłych w znacznie większym stopniu niż w środowisku młodzieży występuje potrzeba poradnictwa, konsultacji, zajęć uzupełniająco-korekcyjnych lub innych form wspomagających skuteczność nauczania. Zasada trwałości wiedzy Zasada ta wskazuje na konieczność podejmowania i stosowania przez nauczyciela licznych zabiegów dydaktycznych, aby uczniowi ułatwić trwałe zapamiętywanie poznanych treści i umiejętności. W tym miejscu warto odwołać się do zaleceń wynikających z badań nad zapamiętywaniem: prosta struktura myśli, tj. trzymanie się przewodniej myśli i jej rozwijanie w różnych kierunkach, przejrzystość i konkretność treści, odwoływanie się do doświadczeń i praktycznej działalności, wielokrotne powracanie do głównych tez zajęć. Z punktu widzenia dydaktyki efekty kształcenia wzmacniają następujące zabiegi: wzbudzenie zainteresowania uczniów, ich aktywny udział, ćwiczenia utrwalające, częstotliwość powtórzeń zgodna z krzywą uczenia się, łączenie treści w logiczną całość, wdrażanie do weryfikacji poznanych praw, zasad, reguł, systematyczna kontrola. Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 9

11 Zasada ustawiczności kształcenia Zasada ta wskazuje na całożyciowy charakter edukacji od dzieciństwa po starość, co oznacza, że obejmuje ona także cały system oświaty. Taka edukacja służy aktualizacji wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji, nadążaniu za rozwojem nauki i techniki, a przede wszystkim zapewnia możliwość stałego rozwoju i wzbogacania osobowości. Oświata realizowana wg tej zasady powinna być: demokratyczna (dostępna dla wszystkich), otwarta (na innowacje), pluralistyczna (różne podmioty organizujące oświatę, formy, programy). Proces kształcenia obok zadań poznawczych powinien realizować także zadania motywacyjne, rozbudzać potrzebę dalszego uczenia się, rozwoju zainteresowań, wdrażać do samokształcenia. 2 Możemy wyróżnić następujące typy uczenia się dorosłych: Uczenie sztuczne - pamięciowe. Osoby dorosłe lepiej zapamiętują to, co nawiązuje do już posiadanych informacji, co wydaje się im ważne i potrzebne, co mogą wykorzystać w praktyce, np. w pracy. Uczenie naturalne - rozpatrywanie konkretnych rozwiązań na przykładach, analiza i synteza przypadków, zwana metodą studium przypadku (ang. case study). Ten typ uczenia się, szczególnie w grupach tych samych zawodów lub stanowisk pracy, okazuje się bardzo skuteczny i dobrze przyjmowany przez uczących się. Uczenie racjonalne doświadczanie, poznawanie w działaniu, pod warunkiem rozumienia i wykorzystywania uogólnień, wnioskowania i poszukiwania nowych rozwiązań. Nauczanie dorosłych ma swoją specyfikę, która objawia się jeszcze bardziej wyraźnie, gdy zaczynamy mówić o kompetencjach jako głównym efekcie nauczania. Osoby dorosłe dobrze reagują na nauczanie, które ma charakter aktywny i doświadczeniowy, a więc wymagające własnej aktywności i opierające się na przykładach wziętych z życia oraz odnoszące się do problemów znanych im z codziennych sytuacji. Dla osób dorosłych uczenie się to przede wszystkim rozwiązywanie problemów. Stąd żywo reagują na opis praktycznych zastosowań wykładanej im wiedzy. Ponadto dorośli lubią dyskutować nad potencjalnymi zastosowaniami przekazywanej im wiedzy w ich życiu, a także ochoczo ustosunkowują się do możliwości współtworzenia zajęć, między innymi przez dzielenie się własnym doświadczeniem i własnymi przemyśleniami 3. 2 Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Wyd. WSiP, Warszawa Paweł Smółka, Uniwersytet kompetencji. Wyzwania dla treści i formy nauczania na poziomie akademickim, 2005 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 10

12 Najmniej skuteczne (choć z reguły trudno się bez nich obejść) są zajęcia o charakterze wykładu, znacznie lepsze rezultaty osiąga się stosując nauczanie bezpośrednie, takie jak trening, demonstracja, case study, inscenizacja, obserwacja. 4 Podając nowe treści, zasady, procedury, należy je porównywać i wiązać z doświadczeniami znanymi wszystkim uczącym się, z czynnościami zawodowymi, który powinny ulec optymalizacji. Po omówieniu treści w formie krótkich minutowych miniwykładów, należy ćwiczyć zastosowanie nowej wiedzy w praktyce, a także rejestrować przydatność nowych informacji dla osoby uczącej się. Dorośli bowiem znacznie szybciej i skuteczniej uczą się tego, co uznają za ważne i potrzebne, a także wówczas, gdy akceptują stosowane metody uczenia się. Piramida zapamiętywania. 5% wykład. 10% czytanie. 20% metody audio-wizualne. 30% demonstracje. 50% grupa dyskusyjna. 75% praktyka poprzez działanie. 90% nauczanie innych natychmiastowe wykorzystanie nowej wiedzy 4 Piotr Peszko, Profesjonalne kształcenie, 2007 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 11

13 Aktywne metody nauczania Metody aktywne (aktywizujące) to grupa metod nauczania charakteryzująca się tym, że w procesie kształcenia podmiot kształcący się (uczeń) jest angażowany w proces nauki a jego aktywność przewyższa aktywność podmiotu nauczającego (nauczyciela). Metody aktywne kładą nacisk na samodzielne dotarcie do wiedzy oraz powiązanie nowych informacji z dotychczasowym doświadczeniem. W nauczaniu dorosłych metody aktywne są najskuteczniejsze, nawet do 70% bardziej skuteczne niż metody przekazywania informacji w formie wykładu. Szkolenia w ramach projektu SME.net.pl zostały opracowane z wykorzystaniem wielu metod aktywnych, by w ten sposób jak najlepiej wykorzystać dotychczasowy potencjał uczestników oraz zachęcić ich do dalszego rozwoju i dążenia do poszukiwania wiedzy. Trenerzy prowadzący zajęcia obrali za cel nie tylko dostarczenie konkretnej wiedzy czy nowych umiejętności, ale również pozostawienie w uczestnikach zaciekawienia tematem, na tyle silnego, by po szkoleniu od razu samodzielnie próbowali wykorzystać w praktyce zawodowej nową wiedzę. Metody aktywne wspierają chęć poszukiwania informacji i samorozwoju. Poprzez zaangażowanie emocjonalne uczestników warsztatu aplikujemy nową wiedzę w sposób niezauważalny i ciekawy. Aktywne ćwiczenia wspierają również odseparowanie się od bieżących spraw utrudniających proces nauki i umożliwiają pełne uczestnictwo w procesie nauczania. Jest to szczególnie istotne w przypadku szkoleń dla menedżerów, właścicieli firm, którzy z niechęcią i trudnością odrywają się od istotnych i pilnych spraw firmowych. Metody aktywne przybierają niekiedy formę rozrywki, mogą być grą, zabawą, żartem. Jest to istotny element kształcenia zwiększający efektywność procesu uczenie się ze śmiechem, uczenie się podczas relaksu, uczenie się z radością i zaciekawieniem. Na trenerach jednak spoczywa obowiązek przedstawienia uczestnikom celu wykorzystywanych ćwiczeń i uświadomienia, że dana forma jest metodą nauczania, a nie zwykłą zabawą i niesie ze sobą treści edukacyjne. Według prof. Janiny E. Karney 5 najskuteczniejszymi metodami nauczania dorosłych są: trening, case study (studium przypadku), inscenizacja, dyskusja, burza mózgów, dyskusje problemowe w grupach. 5 J.E. Karney, Człowiek i praca - wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, wyd. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 12

14 Szkolenia projektu SME.net.pl wykorzystywały wiele aktywnych metod, wybieranych przez trenerów w zależności od potrzeb, oczekiwań i możliwości grupy szkoleniowej. Tematyka szkoleń dostarczenie wiedzy informatycznej, umiejętności wykorzystania Internetu, definiowała w pewnym stopniu zakres wykorzystania form aktywnych. Metody wykorzystywane na szkoleniach: case study (studium przypadku), metoda oparta na analizie konkretnego i rzeczywistego przypadku, problemu, sytuacji biznesowej; pozwalająca na przyjrzenie się przyczynom i rezultatom zastosowanych rozwiązań. Case study umożliwia analizę wynikłych błędów i trudności w danej sytuacji i przedstawia najlepsze rozwiązania warte powielania. Jest to metoda wykorzystywana w szczególności w szkoleniach biznesowych. inscenizacja, drama, odgrywanie ról, symulacja to metody pozwalające na postawienie się uczestnika w nowej sytuacji i jego aktywny udział, analizę zachowań i proponowanych rozwiązań w tzw. bezpiecznych warunkach, bez ryzyka biznesowego. Metody te umożliwiają również przyjrzenie się konkretnym problemom i sytuacjom z dystansu, z innego punktu widzenia, co pozwala na łatwiejsze znalezienie rozwiązań. Sposób wykorzystywany przy budowie zespołu i analizie ról grupowych. dyskusja umożliwia dzielenie się wiedzą uczestników szkoleń, przedstawianie różnych punktów widzenia, wspólne dochodzenie do pewnych rozwiązań zamiast prostego (i mniej skutecznego) przyjmowania wiedzy w formie wykładu. Dyskusja wykorzystuje dotychczasową wiedzę uczestników, do której trener nawiązuje przy podawaniu nowych informacji. Dyskusja moderowana to również sposób na integrację uczestników i budowanie zespołu. burza mózgów metoda kreatywna wymagająca bardzo aktywnej pracy uczestników. Nowa wiedza przekazywana jest w nawiązaniu do dotychczas posiadanej, zazwyczaj przez analizę i syntezę skojarzeń pojawiających się w trakcie ćwiczenia. Burza mózgów (podobnie jak dyskusja) jest metodą angażującą emocje uczestników, dlatego wymaga moderowania i kontroli oraz przyjęcia pewnych zasad. dyskusje problemowe w grupach inna forma dyskusji, prowadzona w podgrupach. Celem jest znalezienie rozwiązania konkretnych problemów. ćwiczenia indywidualne i grupowe ćwiczenia mające na celu przetestowanie poznawanych narzędzi, natychmiastowe wykorzystanie przyswajanych informacji. W projekcie SME.net.pl ćwiczenia te były jednym z ważniejszych elementów nauczania, gdyż umożliwiały uczestnikom sprawdzenie korzyści z wykorzystania proponowanych przez trenerów narzędzi wykorzystania Internetu w biznesie. Natomiast dla trenerów obserwacja podczas ćwiczeń dawała natychmiastową informację o poziomie zrozumienia wśród uczestników a także o obszarach najbardziej interesujących i najbardziej kłopotliwych. Był to więc jednocześnie element ewaluacji szkolenia. Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 13

15 Inne elementy i założenia aktywnej edukacji uczestników w Projekcie SME.net.pl Powyżej opisane formy są metodami edukacyjnymi. Aktywizacja uczestników oraz efektywność nauczania wspomagane były również przez dodatkowe elementy szkolenia takie jak m.in: elementy integracji uczestników szkoleń oraz wykorzystywanie tzw. energizerów - technik podnoszenia poziomu energii w grupie i mobilizacji uczestników do dalszej pracy i nauki podczas szkolenia. Integracja Poznawanie się uczestników szkoleń było bardzo ważną częścią szkolenia. Elementy integracji zaplanowane zostały w początkowej fazie szkolenia i miały na celu stworzenie przyjemnej i bezpiecznej atmosfery nauczania. Przebywanie w środowisku osób znanych i lubianych znacznie zwiększa chęć uczestnictwa w szkoleniu a za tym efektywność przyswajania wiedzy. Zbudowanie zaufania wśród uczestników szkolenia pozwala w dalszej pracy na wykorzystywanie realnych przykładów biznesowych oraz rozwiązywania konkretnych problemów zawodowych uczestników bez wzbudzania niepewności i obaw o wykorzystanie informacji o konkretnych firmach. Drugim celem integracji było umożliwienie wymiany wiedzy i wsparcie w zdobywaniu nowych umiejętności dla uczestników o niższym poziomie wiedzy z zakresu IT. W zintegrowanej grupie szkoleniowej łatwiej prosić o wsparcie innego uczestnika i chętniej wsparcie takie jest udzielane. Wartością dodaną zajęć integracyjnych było nawiązanie przez uczestników szkoleń biznesowych kontaktów, co w przypadku firm pochodzących z tego samego regionu (Podlasie) ma poważną szansę na rozwój w postaci przyszłych wspólnych przedsięwzięć. Energizery Podczas szkoleń wykorzystywano różne techniki podnoszenia poziomu energii w grupie i mobilizacji uczestników do dalszej pracy i nauki podczas szkolenia. Ćwiczenia takie są zazwyczaj krótkimi, czasem zabawnymi, przerywnikami stosowanymi w chwilach obniżonego skupienia uwagi grupy, zmęczenia, niskiego poziomu energii. Bez względu na poziom zainteresowania uczestników przekazywanymi informacjami nawet na najciekawszym szkoleniu następują momenty kiedy uczestnicy są zmęczeni (np. pod koniec szkolenia) lub ospali po przerwie obiadowej. Krótka zabawa często połączona ze śmiechem, aktywnością fizyczną, lub zadaniem absurdalnym pobudza organizm i umysł do dalszego wysiłku. Energizery mogą, ale nie muszą merytorycznie być związane z treściami przekazywanymi na szkoleniu. Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 14

16 Trenerzy W założeniach metodycznych szkoleń przewidziano udział dwóch trenerów. Jeden z trenerów był specjalistą z zakresu IT i posiadał szeroką wiedzę merytoryczną z zakresu tematyki szkolenia. Był to trener odpowiedzialny za poziom przekazywanej wiedzy oraz jej dostosowanie do oczekiwań i możliwości uczestników. Drugi trener był odpowiedzialny za wsparcie metodyczne poprzez wprowadzanie technik integracyjnych, aktywnych metod nauczania, śledzenie procesu grupowego i reagowanie na różne potrzeby uczestników. Był to jednocześnie trener odpowiedzialny za dostosowanie treści szkoleniowych do biznesowych warunków szkolenia oraz za stworzenie możliwości praktycznego i natychmiastowego wykorzystania nowych umiejętności uczestników. Trenerzy zazwyczaj reprezentowali różne typy osobowości a dzięki temu wykorzystywali różnorodne formy przekazywania wiedzy, zgodne z własnym typem uczenia się 6 a tym samym dostosowany do różnych typów uczestników szkoleń. E-learning Wykorzystanie wirtualnego środowiska nauczania (VLE Virtual Learning Environment), gdzie uczestnicy szkoleń mają możliwość wchodzić w interakcje z trenerami i innymi uczestnikami pomiędzy zajęciami jest sposobem na utrwalenie nowej wiedzy poprzez realizowane na platformie ćwiczenia oraz zdobywanie wiedzy dodatkowej. E-learning to metoda szczególnie przyjazna dla osób, które łatwiej uczą się w skupieniu, odosobnieniu, które wymagają powtórzenia materiału po powrocie ze szkolenia. Ponadto, dzięki platformie zdalnego nauczania uczestnicy mogą mieć stały kontakt z trenerami pomiędzy sesjami szkoleniowymi. Materiały Aby ułatwić uczestnikom przyswajanie wiedzy opracowane zostały prezentacje, materiały dodatkowe, instrukcje i podręczniki, zarówno w formie drukowanej jak i on-line. 6 więcej o typach uczenia się wg D.Kolba w dalszej części podręcznika Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 15

17 Stopniowanie trudności Sesje szkoleniowe zostały zaplanowane tak, by uczestnicy zaczynając od prostych ćwiczeń mogli odnaleźć się w tematyce szkolenia (np. nawiązując do własnych doświadczeń i dotychczasowych umiejętności), wdrożyć się w sposób pracy z platformą zdalnego nauczania (przez wykonywanie prostych czynności, zabawy na czacie i przesyłanie sobie wiadomości). Pod koniec szkolenia uczestnicy byli już gotowi do tworzenia wirtualnych narzędzi internetowych, stron, wizytówek, RSS ów, kalendarzy on-line. Przez cały czas szkolenia poziom trudności był dostosowywany do konkretnej grupy szkoleniowej (raz obniżany, raz podwyższany) oraz indywidualnie do każdego uczestnika: mniej doświadczeni mieli więcej czasu na ćwiczenia, lub prostszą wersję ćwiczeń, natomiast Ci z większą wiedzą dostawali dodatkowe wyzwania do rozwiązania. Dostosowywanie szkolenia do potrzeb grupy Szkolenie było uaktualniane na bieżąco, nie tylko pod względem poziomu trudności ale również zakresu merytorycznego, w zależności od zainteresowań i potrzeb różnych grup szkoleniowych. Tematyka była przez grupę poddawana dyskusji, oceniana, następnie wspólnie ustalany był ostateczny program na kolejny dzień/ moduł szkoleniowy w oparciu o opracowany materiał. W ten sposób mniej interesujące moduły były skracane, inne były rozwijane o dodatkowe treści. Ewaluacja szkolenia Ocena szkoleń prowadzona była przez trenerów po każdym module szkoleniowym. Uwagi merytoryczne uczestników były natychmiast wdrażane, program i ćwiczenia dostosowywany do poziomu i zainteresowania uczestników. Uczestnicy wypowiadali się z anonimowych ankietach ewaluacyjnych i podczas dyskusji na koniec każdego modułu. Przekazywali również nieformalnie sugestie i prośby trenerom (podczas przerw, po szkoleniu). Uczestnicy dostawali jasną informację zwrotną, które sugestie i w jaki sposób zostaną wdrożone, a które z obszarów leżą poza strefą wpływu. Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 16

18 Wnioski z wykorzystanej metodyki szkoleniowej Szkolenia w projekcie SME.net.pl dotyczyły wykorzystania narzędzi internetowych w prowadzeniu praktyki biznesowej w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach. Tematyka szkoleń w pewien sposób narzucała formę szkolenia wykład przekazujący treści teoretyczne, praca z komputerem przy poznawaniu i testowaniu konkretnych narzędzi. Tak zwykle wyglądają typowe szkolenia komputerowe. Jak jednak przedstawiają badania efektywności uczenia się, takie formy są mało efektywne, nie wspominając już o znikomej ich atrakcyjności. Zespół Projektu zdecydował się na opracowanie metodyki aktywnego nauczania do wykorzystania w trudnym szkoleniu wiedzowym. Zastosowane formy aktywne, warsztatowe oraz praca (i współpraca) doświadczonych trenerów okazała się skutecznym i efektywnym sposobem przekazania wiedzy. Aktywizacja i integracja uczestników prowadzona była w sposób atrakcyjny co przełożyło się na nawiązanie przez uczestników kontaktów biznesowych i planowanie wspólnych przedsięwzięć. Ponadto treści szkoleniowe osadzone zostały w realnym, biznesowym kontekście. Wiedza przekazywana była w odniesieniu do konkretnej sytuacji firm uczestniczących w Projekcie oraz przy wykorzystaniu dotychczasowej wiedzy i doświadczeń uczestników. Przy kolejnych elementach szkolenia wykazywane były korzyści biznesowe zastosowanych narzędzi, a większość uczestników zakończyła szkolenia utworzeniem kilku narzędzi do natychmiastowego wykorzystania w firmie (wirtualny kalendarz, pozycjonowanie strony, analiza grupy docelowej, firmowa e-wizytówka, itp.) Rekomendacje w pigułce: 1. Praca w małych grupach (do 12 osób) znacznie podnosi poziom szkolenia i możliwości realizacji programu 2. Grupy o zbliżonym poziomie umiejętności pracy z komputerem i wykorzystywania środowiska internetowego gwarantują równe tempo nauczania dla wszystkich. Niezbędne jest przeprowadzanie testów kompetencyjnych podczas rekrutacji 3. Aktywne formy nauczania mogą być efektywnie wykorzystywane również w szkoleniach komputerowych, są doceniane przez uczestników. 4. Praca w zespołach co-trenerskich gwarantuje zróżnicowany i ciekawy sposób przekazu wiedzy, dostosowany do różnych typów osobowości uczestników. Umożliwia również indywidualne wsparcie uczestników szkoleń. 5. Reagowanie na potrzeby uczestników i dostosowywanie tematów szkolenia do ich możliwości i zainteresowań jest pracochłonne, ale zapewnia dostarczenie najbardziej efektywnego i ciekawego szkolenia. 6. Ćwiczenia szkoleniowe muszą być osadzone w kontekście biznesowym i umożliwiać uczestnikom tworzenie przydatnych im narzędzi do natychmiastowego wykorzystania w ich aktywności zawodowej. Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 17

19 D. BLENDED LEARNING Blended Learning to metoda nauczania i uczenia się przeplatająca technologie informatyczne (zdalne) ze szkoleniami tradycyjnymi, w sali szkoleniowej. By przeprowadzić tego typu szkolenie konieczny jest komputer ze stałym lub czasowym dostępem do sieci internetowej oraz oczywiście spotkania na żywo z innymi uczestnikami oraz prowadzącym szkolenie. Zatem blended learning, to określenie oznaczające łączenie i przeplatanie dwóch lub kilku metod edukacyjnych, najczęściej e-learningu i nauczania bezpośredniego (tradycyjnego). Metody tradycyjne są dobrze znane i opisane natomiast metodę informatyczną, zwana e- learning zdecydowanie warto przybliżyć. Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 18

20 Czym jest e-learning? E-learning jest metodą przekazywania wiedzy wykorzystującą elektroniczne środki transmisji informacji, w tym: Internet, intranet (wewnętrzną sieć komputerową zamknięta dla jednej firmy), extranet (wewnętrzna sieć zamknięta w ramach kilku firm, np. odbiorców i dostawców), nagrania na taśmach audio/wideo, telewizję. E-learning jest więc formą distance learning (uczenie na odległość), w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. E-learning łączy w sobie problematykę technologii, pozwalającą odpowiedzieć na pytanie, w jaki techniczny sposób przygotować i przeprowadzić szkolenie (informatyka) oraz nauki humanistyczne pozwalające odpowiedzieć na pytanie jak skutecznie szkolić (dydaktyka, pedagogika, socjologia). W tym sensie e-learning ma charakter interdyscyplinarny. Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning, Wykorzystanie Internetu w Biznesie 19

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!"

Szkolenie trenerów Ucz ciekawie i skutecznie! Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/30/11587/25119 Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Cena netto za godzinę 18,75 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

CELE SZKOLENIA POZNAJMY SIĘ!

CELE SZKOLENIA POZNAJMY SIĘ! Człowiek najlepsza inwestycja CELE SZKOLENIA JAK UCZĄ SIĘ DOROŚLI? Magdalena Bergmann Falenty, 14-16 listopada 2012 r. podniesienie świadomości czynników warunkujących uczenie się osoby dorosłej poznanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece?

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Cz. 3. Opracowanie programu zajęć Przygotowując program zajęć dla osób dorosłych możemy skorzystać z następujących zasad: Łączymy to,

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Szkoła Trenerów GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Szkoła Trenerów Nauka ( ) powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek Albert Einstein GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

II. Zasady nauczania. Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013

II. Zasady nauczania. Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013 II. Zasady nauczania Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013 1 Zasady nauczania (B. Nawroczyński, K. Sośnicki, Cz. Kupisiewicz) Zasady kształcenia (W. Okoń) Zasady uczenia

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych?

1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych? 1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych? Akademia Terra Arcanorum przeprowadza projekty edukacyjne w postaci warsztatów umiejętności społecznych skierowanych do studentów szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy.

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. PROCES PLANOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ ROZDZIELONY NA TRZY ETAPY:

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie,

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie, Pracownia Narzędzi dla Oświaty Agnieszka Grzymkowska & Izabela Kazimierska Tel: 601 273 927 / 793 991 308 Oferta programu warsztatów ADRESAT: GRUPA DOCELOWA: PRZEDMIOT OFERTY: LICZBA GODZIN: TERMINY ZJAZDÓW:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager v Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych Paweł Czerwony Global New Business Manager Funmedia Nasza historia Rynki i produkty Liczba użytkowników Kursy online Fakty Dot.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia nauczycieli wdrażających projekt

Program szkolenia nauczycieli wdrażających projekt Program szkolenia nauczycieli wdrażających projekt,,holistyczne nauczanie przedmiotów przyrodniczych z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjnej przygotowany w ramach projektu Szukając Einsteina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia.

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w szkoleniach jednak nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia. Informujemy Członków Forum Związków Zawodowych, że w ramach Projektu Centrum Szkoleń i Konsultacji - FZZ uruchomiło nabór na kolejne cykle szkoleniowe, celem kształcenia umiejętności naszych członków w

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I POD- NIESIENIE POZIOMU DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na kompetencje,

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Moodle i złudzenia na temat Moodle. dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań

Moodle i złudzenia na temat Moodle. dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań Moodle i złudzenia na temat Moodle dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań Jak nie rozumieć e-learningu? Czy e-learning to jest e-uczenie się? Czy samochód to jest to

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku E-learning pomocą w nauce fizyki dla uczniów z dysfunkcjami INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autor: Małgorzata Olędzka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku Informacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu w klasach IV VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu w klasach IV VI Cele oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1. bieżące, okresowe,

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram w/w szkoleń zakłada ich przeprowadzenie w następujących terminach: NAZWA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA DECYZJA O NABORZE

Planowany harmonogram w/w szkoleń zakłada ich przeprowadzenie w następujących terminach: NAZWA SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA DECYZJA O NABORZE L.DZ. FZZ/CSiK/80/3/26/04/10 Bydgoszcz, 26 kwietnia 2010 r. ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WG ROZDZIELNIKI Informujemy, że z dniem 23 kwietnia 2010 r. w ramach Centrum Szkoleń i Konsultacji

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu tylko ułatwić naukę.

Człowieka nie można niczego nauczyć. Można mu tylko ułatwić naukę. AKADEMIA KOMPETENCJI TRENERSKICH WPROWADZENIE: POTENCJAŁ ZAWODOWY I OSOBISTY TRENERA Magdalena Bergmann Toruń, 9 września 2011 r. Fundacja Gospodarcza Pro Europa www.fundacja-proeuropa.org.pl Człowieka

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

www.szkolenia.unizeto.pl

www.szkolenia.unizeto.pl 801 540 340 91 4801 340 www.szkolenia.unizeto.pl Kompetencje zbudowane na doświadczeniu Doświadczenie Unizeto Technologies to wypadkowa historii biznesowej naszej firmy, praktycznie zdobytej wiedzy, która

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Spendel ROM-E Metis Katowice

Małgorzata Spendel ROM-E Metis Katowice OBSZARY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ WOBEC UCZNIÓW Z SPE Małgorzata Spendel ROM-E Metis Katowice Dostosowanie wymagań edukacyjnych Zasady kształcenia Metody kształcenia Formy kształcenia Środki realizacji kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej

Oferta realizacji Dwudniowych warsztatów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej Strona1 Strona2 Smart Leadership 2 dniowy trening kompetencji menedżerskich i umiejętności pozytywnego lidera. Cel szkolenia: usprawnienie komunikacji i kompetencji menedżerskich, inwestycja w umiejętności

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa tel. +48 22 811 09 44; fax. +48 22 811 09 06 e-mail: info@its.waw.pl www.its.waw.pl Raport końcowy dotyczący szkolenia w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej w klasach IV VI

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej w klasach IV VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań { { 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 { 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach Wiadomym jest, iż nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy wygląda inaczej,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS demo TRENING PAMIĘCI MODUŁ I. Opanowanie skojarzeniowo wyobraŝeniowych metod zapamiętywania oraz innych, wybranych

SYLABUS demo TRENING PAMIĘCI MODUŁ I. Opanowanie skojarzeniowo wyobraŝeniowych metod zapamiętywania oraz innych, wybranych SYLABUS demo TRENING PAMIĘCI MODUŁ I Opis kursu Co jest przedmiotem kursu? Przedmiotem kursu jest trening w zakresie podstaw stosowania technik zapamiętywania. Kurs obejmuje równieŝ całą niezbędną wiedzę

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI BARBARA KUBICKA - KLUCZNY Cross-coaching nowoczesne narzędzie rozwoju w organizacji Zarówno o coachingu indywidualnym jak i zespołowym powiedziano

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo