Szkoły a mody w zarządzaniu strategicznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoły a mody w zarządzaniu strategicznym"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE WWSZIP NR 27 (2)2014 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ROZWÓJ KONCEPCJI I METOD Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Szkoły a mody w zarządzaniu strategicznym Jeżeli przyjąć, że badania naukowe mają wymiar społeczny, to wówczas zagadnienia wspólnoty, granic, tożsamości, przynależności, a także kultury, obok samej wiedzy stają się istotnymi elementami uprawiania, rozwoju i odbioru nauki. Historycznie biorąc, niektóre wspólnoty naukowe stały się szczególnie wpływowe, a ich ślad na trajektorii rozwoju ludzkiej wiedzy trwały. Najwcześniejszą spośród nich jest niewątpliwie akademia Platona utworzona w roku 387 p.n.e., która wywarła wpływ nie tylko na filozofię, ale również stała się synonimem świetności antycznej myśli. Tak jednoznacznym, że zamknięcie akademii Platona przez rzymskiego cesarza Justyniana w roku 529 n.e. uważa się za symboliczną cezurę pomiędzy epoką antyczną, a wiekami średnimi. Gdyby przyjąć ten klasyczny przykład szkoły za wzór, to wówczas o jej istocie przesądzają: mistrz, lokalizacja, wspólnota uczniów pragnących ją rozwijać, podzielane poglądy i sposoby poznania, główne problemy, wpływ na rozwój wiedzy, przełomy rozwoju myśli 1, ale także krytycy czy przeciwnicy. Te wyróżniki pozostają w użyciu w odniesieniu do szkół naukowych także obecnie 2. Nauka zna wiele takich szkół, nazywanych wedle imienia mistrza: epikureizm, konfucjanizm, darwinizm, czy marksizm. Ze względu na podzielane poglądy pojawiają się opozycje szkół, pośród najbardziej obecnie medialnych ewolucjonizm przeciwstawia się kreacjonizmowi, co pozwala uchwycić skłonność progresywnego usztywniania stanowisk przedstawicieli każdej ze szkół, prowadzące do dogmatyzmu nie znoszącego sprzeciwu. Inne szkoły nazywa się wedle miejsca powstania, a szczególnym przykładem jest lwowska szkoła matematyki. Jeśli chodzi o sposoby dochodzenia do wiedzy to szczególnie wyrazista jest szkoła zapoczątkowana przez K. Popper a, tzw. falsyfikacjonizm, która opiera się na przekonaniu o bezsensowności po- 1 Co ciekawe, szkoły naukowe w językach obcych nazywane są raczej szkołami myśli école de pensée (franc.) czy school of thought (ang.). 2 Drozdowicz, Z. (2007). Szkoły w nauce. Forum Akademickie, nr 2.

2 48 twierdzania badanych empirycznie prawidłowości przy jednoczesnych walorach znajdywania ich granic. Retrospektywne spojrzenie znacznie ułatwia rozpoznanie szkół, bowiem widoczny jest konsensus co do: podzielanych wartości, jej twórcy, zwolenników, a także przeciwników. Brak perspektywy historycznej utrudnia to zadanie, wywołuje także trudności identyfikacji związane z niewielkim rozmiarem badanej społeczności badaczy, ich wpływu na rozwój nauki czy prawidłową oceną znaczenia pojawiających się tu i ówdzie polemik. Trudności te są tym znaczniejsze, że występują pojęcia bliskoznaczne: paradygmatu, wspólnoty badawczej, prądu myślowego czy mody. Zagadnieniu delimitacji szkoły i mody naukowej poświęcone jest niniejsze opracowanie. Zarządzanie strategiczne jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów nauk o zarządzaniu, reprezentując samodzielnie około połowy całkowitej liczby publikacji 3. Poza samą proporcją istotna jest również bezwzględna liczba dostępnych opracowań, które autorzy sytuują w obszarze zarządzania strategicznego. Tak wielka, że z całą pewnością wyróżnić w niej trzeba różnorodne nurty badawcze. Powszechnie znana geneza tego obszaru badawczego wyróżnia co najmniej planowanie strategiczne, szkołę pozycyjną, szkołę zasobową czy uczenia się 4, ale także wiele innych mniej obecnie widocznych w literaturze przedmiotu. W pierwszej części skupiono się na wyróżnikach szkół w zarządzaniu strategicznym, w tym uwarunkowaniach metodologicznych ich identyfikacji. Druga część rozpatruje problem mody w badaniach naukowych. W konkluzji stwierdzono, że poszczególne wymogi identyfikacji szkół naukowych dają inne rezultaty, gdyby jednak przyjąć dyskusję podstawowych założeń to szkoła sieciowa obecnie przestaje być modą a stała się szkołą naukową. IDENTYFIKACJA SZKÓŁ W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM Pozorna tylko jest łatwość wyodrębniania szkół w zarządzaniu strategicznym. Najbardziej rozpowszechniona wydaje się klasyfikacja H. Mintzberg a, która wyodrębnia 10 szkół 5 : trzy preskryptywne skupiające się na projektowaniu, planowaniu lub pozycjonowaniu, oraz sześć deskryptywnych, skupiających się na przedsiębiorczości, poznaniu, uczeniu się, kulturze i władzy, otoczeniu oraz jedną integrującą, tj. konfiguracyjną. Każdej z tych szkół możliwe jest przyporządkowanie wiodącego autora, czy wręcz twórcy, do którego prac odnosili się liczni autorzy w trakcie jej rozwoju. Alternatywnie, propozycje klasyfikacji szkół w zarządzaniu strategicznym podejmują wysiłek retrospekcyjnego określenia źródeł danej szkoły, poszukując podstawowych dla niej prac. Innymi słowy szkoły dają się zidentyfikować w dłuższej perspektywie, najłatwiej zdefiniować te najstarsze, pod- 3 Według [scholar.google.com] na dzień r. słowo kluczowe management daje wyników, podczas gdy hasło strategic mangement daje trafień. 4 Rokita, J. (2002). Organizacja ucząca się. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s Mintzberg, H. (1990). The design school: reconsidering the basic premises of strategic management. Strategic Management Journal. Vol. 11 Nr 3, s

3 SZKOŁY A MODY W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM 49 czas gdy współczesne wysiłki badawcze gorzej poddają się wyodrębnianiu szkół 6. Chyba najlepszą ilustracją jest praca o szkole projektowania 7, która identyfikuje ją poprzez: Określenie twórcy, w tym przypadku P. Selznika, a szczególnie jego pracy o przywództwie w administracji z roku Określenie podstawowych założeń, których wyłania siedem: (1) tworzenie strategii jest świadomym procesem myślowym; (2) odpowiedzialność za proces tworzenia strategii spoczywa na strategu; (3) model tworzenia strategii musi być prosty i nieformalny; (4) strategie powinny być wyjątkowe i twórcze; (5) strategie wyłaniają się z procesu ich projektowania; (6) strategie powinny być prosto sformułowane; (7) wdrażanie strategii następuje po jej sformułowaniu. Określenie głównej osi krytyki, tj. problemu adaptacyjności, oraz szczegółowych zarzutów wobec każdego z założeń podstawowych. Określenie metody nauczania menedżerskiego, w którym projektowanie strategii jest doskonale wręcz, a przy tym zgodnie z intencją twórców, zgodne z metodyką studiowania przypadków. Podsumowanie wkładu szkoły do rozwoju zarządzania strategicznego. Warto podkreślić, że samo wyodrębnienie szkoły jest twórczym zabiegiem, opartym na milczących założeniach. Prace P. Selznika znacznie wyprzedzają powstanie zarządzania strategicznego, wobec czego dopatrywanie się w nich zaczynu funkcji stratega może być postrzegane jako kooptacja do nieistniejącej w tamtym czasie dyscypliny. Tym bardziej, że prace dotyczące roli stratega jako funkcji politycznej, wojskowej czy społecznej pojawiły się znacznie wcześniej 8. Być może w tym zabiegu identyfikacji źródłowej, najważniejszej pracy pomocna może być bibliometria, a szczególnie analiza cytowań i kręgów cytowań. Pozwala to wyłonić najczęściej cytowanego autora oraz krąg bezpośrednio, często cytujących go zwolenników. Jednakże ograniczeniem wydaje się dostępność baz danych, niska porównywalność danych w długich okresach, a także problem określenia zakresu czasowego badań. Jeszcze bardziej twórczym zabiegiem jest określenie założeń podstawowych, bowiem opiera się on na szczegółowej analizie tego co badacze przyznają explicite, ale także tego, czego nie przyznają, choć stosują. Wyodrębnienie tych podstawowych założeń może stanowić pierwszy krok, ale trzeba jeszcze w sposób rygorystyczny ustalić podzielane ich zbiory. Na przykładzie szkoły projektowania można zauważyć, że usunięcie założeń numer 2 i 7 powoduje wchłonięcie szkoły otoczenia, skupionej na wyłanianiu się strategii. Podobnie, pozostawienie jako pojedynczego założenia numer 6 prowadzi do wchłonięcia szkoły projektowania przez szkołę prostych reguł. W tym przypadku znacznie trudniej jest przeprowadzić rygorystyczny metodolo- 6 Niemczyk, J. (2013). Strategia. Od planu do sieci. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. 7 Mintzberg, H. (1990). The design school: reconsidering op. cit. 8 Baumard, P. (2012). Le vide stratégique. Editions La Martinière. Paris.

4 50 gicznie zabieg, prowadzący do wyłonienia lub sprawdzenia prawidłowości wyłonienia szkół, a to głównie ze względu na trudności w automatyzacji procesu gromadzenia i analizy danych. Niezbędna jest szczegółowa analiza wybranego zbioru publikacji, aby uzyskać obraz podzielanych przez wspólnotę badaczy założeń. W znacznej mierze trudności metodyczne związane z identyfikacją szkoły naukowej usuwa skupienie się na krytykach danego nurtu. W istocie rzeczy zarzuty, kontrowersje czy badania empiryczne zaprzeczające lub kwestionujące dorobek danej szkoły naukowej wyznaczają jej granice. Zresztą chodzi nie tylko o granice poznawcze, co stanowi naturalny kierunek rozwoju nauki jeśli przyjąć spojrzenie T. Kuhna na paradygmaty. W tym ujęciu, pojawienie się krytyków, rozwój badań opartych o inne założenia, wyrażałby pojawienie się nowego paradygmatu. Jednocześnie jednak ujawniają się granice społeczne, a nie tylko poznawcze szkoły naukowej. Zwykle krytyka ze strony oponentów powoduje reakcję ze strony zwolenników czy twórców szkoły. Zjawisko to zaobserwować można w literaturze w debacie pomiędzy R. Rumelt em 9, a M.E. Porter em 10 dotyczącej ograniczeń podejścia sektorowego w zarządzaniu strategicznym. Analogiczna dyskusja wywołana została względem zasobowego podejścia w zarządzaniu strategicznym przez R. Priem a i J. Butler a 11, których polemistą był twórca podejścia J. Barney 12. W przypadku obydwu polemik pojawiało się wiele dalszych artykułów, badań empirycznych i komentarzy przynosząc znaczną cytowalność zarówno zwolennikom, jak i oponentom. Zauważyć trzeba także, że w przypadku podejścia sektorowego zarzuty doprowadziły do marginalizacji szkoły pozycyjnej, podczas gdy podejście zasobowe zostało wręcz wzmocnione, a jego popularność wzrosła. Być może wynika to z jego prostoty i elastyczności, w której mieszczą się kolejne nurty np. związane z uczeniem się i wiedzą. Obecnie podobna debata dotyczy w polskim piśmiennictwie paradygmatu sieciowego. Pojawiają się bowiem zarówno prace identyfikujące jego istotę 13, jak też kwestionujące tożsamość. Krytycy przyczyniają się do wzmocnienia nurtu badań poprzez wskazanie słabych stron, czy podniesienie wątpliwości. Jednocześnie wyraźnie wywołują poczucie tożsamości lub odrębności we wspólnocie badawczej, ułatwiając jej wyodrębnienie. Podsumowując stwierdzić trzeba, że rozwój nauk o zarządzaniu, a szczególnie dynamiczny rozwój zarządzania strategicznego w ostatnim półwieczu daje się wyraźnie podzielić na okresy. Cezury pomiędzy tymi okresami sygnalizują stopniowe osłabianie się dotychczasowych podejść, na rzecz zastępujących je dominujących zbiorów założeń badawczych. Wyod- 9 Rumelt, R. P. (1991). How much does industry matter?. Strategic Management Journal. Vol. 12 Nr 3, s McGahan, A. M., & Porter, M. E. (1997). How much does industry matter, really?, Strategic Management Journal, Vol. 18, S1, s Priem, R. L., & Butler, J. E. (2001). Is the resource-based view a useful perspective for strategic management research?. Academy of Management Review, Vol. 26 Nr 1, s Barney, J. B. (2001). Is the resource-based view a useful perspective for strategic management research? Yes. Academy of Management Review. Vol. 26 Nr 1, s Czakon, W. (2011). Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu Przegląd Organizacji. Nr 11, s. 3-8.

5 SZKOŁY A MODY W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM 51 rębnienie tych cezur możliwe jest przy pomocy technik bibliometrycznych, zwiastują je bowiem przełomowe, a przez to szeroko cytowane prace. Jednocześnie jednak uchwycenie przełomów wydaje się tym łatwiejsze, im dawniej one nastąpiły. Jednym z ważniejszych powodów jest czas niezbędny na uznanie niektórych autorów za jej mistrzów, czy twórców. Współczesne badania nie poddają się już tak łatwo klasyfikacji. Wobec tego identyfikacja szkół jest twórczym zabiegiem sama w sobie. W wymiarze poznawczym trudna ze względu na nie zawsze wyraźnie oznaczone założenia, którymi posługują się badacze. W wymiarze społecznym trudna, bo tyczy się poczucia przynależności do pewnej wspólnoty. Osobną kwestią wydaje się same zjawiska przystąpienia, a później porzucenia szkół naukowych. MODY W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM Nobliwości, powadze i ponadczasowemu wpływowi szkół naukowych przeciwstawia się w debacie naukowej pojęcie mody. Przypisywane jej cechy to: krótkotrwałość, powierzchowność, miałkość czy nawet wtórność. Krótkotrwałość pozwala uchwycić gwałtowny przebieg mody naukowej w czasie. Pojawia się ona nagle, bardzo szybko uzyskuje zwolenników, w szybkim tempie przyrasta liczba publikacji, konferencji, prac czy realizowanych projektów badawczych. Jednakże tej dynamice wzrostowej towarzyszy zwykle szybki upadek, oczekiwany wręcz przez otoczenie, świadomie akceptowany przez zwolenników, którzy wypatrują kolejnej mody. Powierzchowność odnosi się do pozornej odrębności, wynikającej najczęściej z zastosowania nowych określeń, które jednak maskują stare znaczenia. Specyficznym jej przejawem wydaje się być niesamodzielność metodologiczna, a przy tym legitymizowanie przez ulokowanie badań w szerszym nurcie. Moda powierzchowna nie zgłasza jednak ambicji przewrotu paradygmatycznego, poprzestając na sygnalizowaniu odrębności. Miałkość oznacza niską spójność teoretyczną, której przejawem mogą być pojedyncze nawet hipotezy czy propozycje, nieuporządkowane względem siebie ani względem obowiązujących paradygmatów. Przykładem może być pojęcie dwuręczności organizacji, które słabo komponuje się ze szkołą uczenia się, a także ze szkołą ewolucyjną. Wtórność wynika z poprzednich atrybutów mody naukowej, bowiem znacznie łatwiej odnowić dawno porzucone pomysły, nadając im atrakcyjną postać nowych określeń czy koncepcji, aniżeli zaproponować całkowicie nowe. Gdyby poprzestać na tych cechach mody, jednoznacznie negatywnych, to wówczas należałoby oczekiwać, iż mody naukowe raczej ujmują niż dodają wiarygodności naukowej. Mówiąc inaczej, dla badaczy uczestniczenie w modzie byłoby nieracjonalne naukowo, choć uzasadnione społecznie. Ta ostatnia konkluzja, o nieracjonalności mody jest trafna. Efekt mody w teorii konsumpcji lokuje się bowiem pośród zewnętrznych zjawisk wpływających na popyt, a więc niezwiązanych z własnościami produktu 14. Wzrost popytu na produkt wynika tu z tego, że wielu innych konsumentów 14 Leibenstein, H. (1950). Bandwagon, snob, and Veblen effects in the theory of consumers' demand. The Quarterly Journal of Economics. Vol. 64 Nr 2, s

6 52 już ten produkt wybrało. Im większa liczba konsumentów, tym większa presja na poddanie się modzie. Menedżerowie poddają się takiej presji w zarządzaniu strategicznym. Jak wykazują badania dominujących sposobów wejścia na rynki zagraniczne, efekt mody jest bardzo przydatny w wyjaśnianiu przyjęcia dominującej strategii, a także w jej porzucenia na rzecz innej 15. Badania wykorzystujące modele dyfuzji, stosowane także w modelowaniu epidemii, dowodzą podobieństwa mody do chorób zaraźliwych ze względu na dynamikę oraz sposób upowszechniania się. Jak się okazuje, presja na menedżerów by stosowali joint ventures i kierowali uwagę na konkretne rynki jest tak znacząca, że nie mają oni zwykle innego wyboru niż podporządkować się modzie. Istotne są zarówno: źródło inspiracji, w przypadku mody zawsze zewnętrzne takie jak guru zarządzania, globalne firmy konsultingowe, media czy szkoły biznesu; mechanizm przyjęcia strategii polegający na naśladowaniu zachowań innych menedżerów, presja wywierana przez zwiększającą się liczbę menedżerów stosujących daną strategię, wysokie tempo dyfuzji, a także szybkie tempo upadku, przyspieszające według zjawiska kuli śnieżnej. Z kolei pośród badaczy zarządzania strategicznym efekt mody wywołuje presję, który obserwując wzrost popularności danego podejścia, metody czy problemu badawczego nie kieruje się własnymi kryteriami wyboru, ale naśladuje decyzje dominujące w otoczeniu. Moda w badaniach nosi więc znamiona mody w praktyce zarządzania. Najprostszym wyjaśnienie kieruje uwagę w stronę samej natury nauk o zarządzaniu. Badają one praktykę dopiero wtedy gdy się ona pojawi. Wobec tego pojawienie się znaczącego pod względem popularności zjawiska, np. outsourcingu, aliansów, międzyorganizacyjnego uczenia się czy kreatywnej księgowości, wywołuje z pewnym opóźnieniem podobną dynamikę w liczbie publikacji. W tym sensie badania naukowe stają się echem mody rzeczywistej 16. W rezultacie tworzy się swoista rywalizacja w narzucaniu mody i nadążaniu za nią. Ci, którzy w tej rywalizacji systematycznie przegrywają postrzegani są negatywnie. Przypisuje im się cechy przestarzałości, nienadążania, peryferyjności. Innymi słowy badania nauk o zarządzaniu stają się niewolnikiem efektu mody w praktyce zarządzania. Cechą charakterystyczną fali wzrostowej takiej mody jest emocjonalny, przesadnie entuzjastyczny dyskurs, podczas gdy opadanie mody uruchamia rzeczowa i merytoryczna analiza 17. Warto zauważyć, że przejawem takiej mody jest gwałtowny wzrost liczby publikacji popularyzatorskich, następnie dopiero na- 15 Xia, J., Tan, J., & Tan, D. (2008). Mimetic entry and bandwagon effect: the rise and decline of international equity joint venture in China. Strategic Management Journal. Vol. 29 Nr 2, s Abrahamson, E. (1996). Management fashion. Academy of Management Review. Vol. 21 Nr 1. s Abrahamson, E., Fairchild, G. (1999). Management fashion: Lifecycles, triggers, and collective learning processes. Administrative Science Quarterly. Vol. 44 Nr 4, s

7 SZKOŁY A MODY W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM 53 ukowych i badań empirycznych. Jak pokazuje przykład kół jakości, cały cykl życia mody nie jest wcale krótkotrwały, bowiem trwał około 20 lat a charakteryzował się znacznie szybszym wzrostem niż tempem spadku. Jednocześnie jednak zaobserwować można oddalanie się niektórych obszarów badań zarządzania strategicznego od praktyki. Ten wariant mody naukowej odpowiada upodobaniu, czy wpływowemu podejściu widocznemu wyłącznie w badaniach naukowych, a pozbawionego bezpośredniego odpowiednika w zjawiskach rzeczywistych w porównywalnej skali. Zwykle pojawia się zarzut wobec nowego podejścia, że jest ono tylko przejściową modą. Krótkotrwałe zainteresowanie spotkało teorię interesariuszy, hiperkonkurencję czy kompetencje dynamiczne Niezwykle trudno jest jednak stwierdzić, czy zachodzi tu zjawisko nieudanej mody, czy tylko niskiej popularności podejścia. Badanie mody nie jest zatem wcale łatwiejsze niż badanie szkół. Również posiłkować się można danymi bibliometrycznymi. Jednakże istota mody nie leży w jej przebiegu w czasie. Przeciwnie, jej wyróżnikiem wydaje się być zewnętrzna inspiracja i presja mimetyczna. PODSUMOWANIE Zarządzanie strategiczne zamyka się zaledwie kilkoma dekadami badań, jednakże ich bogactwo, dynamika i wpływ na nauki o zarządzaniu są znaczące. Rozwój opisywać można fazami, oddzielonymi mniej lub bardziej wyraźnymi cezurami. W ramach odrębnych faz tworzą się wspólnoty badaczy. Gdy wspólnota taka podziela wspólną tożsamość, uznaje jednego lub kilku mistrzów, których prace rozwija w dłuższym okresie to wówczas mówić można o szkole naukowej. Nazywana bywa nazwiskiem twórcy, dominującym paradygmatem albo też lokalizacją geograficzną. Jeśli wspólnota badawcza tworzy się pod wpływem zewnętrznej presji, zjawiska wzrostu atrakcyjności ze względu na rosnąca popularność, to wówczas jej spoiwem nie są podzielane założenia, poczucie tożsamości czy osoba mistrza. Przeciwnie, źródłem jest trend, po którym przyjdzie następny. Za trendem należy nadążać, by nie narazić się na spadek atrakcyjności. Co ciekawe, modom naukowym badacze poddają się w nie mniejszym stopniu niż menedżerowie. To menedżerowie wywołują mody i przyczyniają się do gwałtownego wzrostu popularności podejścia, techniki, czy koncepcji. Natomiast badacze w dłuższym okresie przyczyniają się do spadku popularności mody, aż do jej wygaśnięcia. LITERATURA: [1] Abrahamson, E. (1996). Management fashion. Academy of Management Review, Vol. 21 Nr 1, s [2] Abrahamson, E., Fairchild, G. (1999). Management fashion: Lifecycles, triggers, and collective learning processes. Administrative Science Quarterly, Vol. 44 Nr 4, s

8 54 [3] Barney, J. B. (2001). Is the resource-based view a useful perspective for strategic management research? Yes. Academy of Management Review, Vol. 26 Nr 1, s [4] Baumard, P. (2012). Le vide stratégique. Editions La Martinière, Paris. [5] Czakon, W. (2011). Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, Nr 11, s [6] Drozdowicz, Z. (2007). Szkoły w nauce, Forum Akademickie, nr 2. [7] Leibenstein, H. (1950). Bandwagon, snob, and Veblen effects in the theory of consumers' demand. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 64 Nr 2, s [8] McGahan, A. M., & Porter, M. E. (1997). How much does industry matter, really?, Strategic Management Journal, Vol. 18, S1, s [9] Mintzberg, H. (1990). The design school: reconsidering the basic premises of strategic management. Strategic Management Journal, Vol. 11 Nr 3, s [10] Niemczyk, J. (2013), Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. [11] Priem, R. L., Butler, J. E. (2001). Is the resource-based view a useful perspective for strategic management research?. Academy of Management Review, Vol. 26 Nr 1, s [12] Rokita, R. (2002), Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice. [13] Rumelt, R. P. (1991). How much does industry matter?. Strategic Management Journal, Vol. 12 Nr 3, s [14] Xia, J., Tan, J., & Tan, D. (2008). Mimetic entry and bandwagon effect: the rise and decline of international equity joint venture in China. Strategic Management Journal, Vol. 29 Nr 2, s STRESZCZENIE Szkoły a mody w zarządzaniu strategicznym Artykuł podejmuje problem szkoły i mody w zarządzaniu strategicznym. Genezę szkoły sytuuje w filozofii, a dalej w rozwoju nauk identyfikuje cechy szkoły naukowej: twórcę, poczucie przynależności zwolenników, założenia oraz metody. Moda natomiast ma źródło zewnętrzne, rozprzestrzenia się ze względu na presję otoczenia i spełnia inną rolę. W zarządzaniu stra-

9 SZKOŁY A MODY W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM 55 tegicznym jest echem mody w praktyce zarządzania. Badacze poddają się presji mody, ale ich wysiłek poznawczy przyczynia się do jej wygaszania. SUMMARY Schools of thought and fashion in management theory This paper tackles schools of thought against fashionable theories in strategic management. It traces back schools of thought to ancient philosophy, identifying key features in science development: the founder, the followers, basic assumptions and methods of inquiry. Inversely, fashions have an external source, and follow diffusion patterns because of mimetic pressures. In strategic management fashions echoes management practice fashions. Researchers follow fashions, but their studies contribute to extinguish fashions.

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA GRANICE ZARZĄDZANIA redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent Rafał Krupski Redaktor Krystyna Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych

Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych Management and Business Administration. Central Europe Vol. 21, No. 1(120): s. 108 123, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PLANOWANIA MARKETINGOWEGO ORGANIZACJI SIECIOWYCH

EFEKTYWNOŚĆ PLANOWANIA MARKETINGOWEGO ORGANIZACJI SIECIOWYCH B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 2008 Katarzyna RUPIK* EFEKTYWNOŚĆ PLANOWANIA MARKETINGOWEGO ORGANIZACJI SIECIOWYCH W artykule podjęto dyskusję na temat kryteriów oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Klincewicz. Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna

Krzysztof Klincewicz. Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna Krzysztof Klincewicz Polska innowacyjność Analiza bibliometryczna Warszawa 2008 Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mateusz Kabut Nr albumu: 282582 Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Praca licencjacka na kierunku: Zarządzanie Praca wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Jacek Kamiński. Pojęcie marketingu terytorialnego w świetle definicji AMA z 2007 r. Studia Ekonomiczne i Regionalne. Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011

Jacek Kamiński. Pojęcie marketingu terytorialnego w świetle definicji AMA z 2007 r. Studia Ekonomiczne i Regionalne. Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 ISSN 2083-3725 www.ser.pswbp.pl Studia Ekonomiczne i Regionalne Economic and Regional Studies Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 CZĘŚĆ I. ARTYKUŁY PART I. ARTICLES ISTOTA I ETAPY ROZWOJU MARKETINGU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Marketing współtworzenia wartości z klientem

Marketing współtworzenia wartości z klientem Marketing współtworzenia wartości z klientem Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Marketing współtworzenia wartości z klientem Społecznotwórcza rola marketingu

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni

Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni Przedmiotem opracowania jest analiza i ocena wpływu zachowań marketingowych uczelni na rozwój

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 4(12) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(6) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2009 SPIS TREŚCI 1. Jan BRZÓSKA Model biznesowy współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem...

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I KIEROWANIE

ORGANIZACJA I KIEROWANIE ORGANIZACJA I KIEROWANIE ORGANIZATION AND MANAGEMENT NR 2 (136) ROK 2009 Indeks 367850 ISSN 0137-5466 KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów

Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów Artykuł pochodzi z publikacji: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI

UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU UNIWERSYTET TRZECIEJ GENERACJI STAN I PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie

Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 2 Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie Redakcja Muzachim Al.-Noorachi Łódź 2012 Zeszyt recenzowany Redaktor tematyczny: Muzachim Al.-Noorachi Skład

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo