PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie"

Transkrypt

1 PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Artykuł prezentuje techniki pozycjonowania witryn internetowych skupiaj c si na aspekcie praktycznym. W artykule zamieszczono opis indeksacji i wyszukiwania na przykładzie wyszukiwarki Google. Omówione zostały dwa etapy pozycjonowania, jakiemu s poddawane witryny internetowe w celu osi gni cia wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania: pozycjonowanie na etapie budowy witryny internetowej oraz pozycjonowanie podczas cyklu ycia witryny internetowej. Została równie omówiona proponowana strategia pozycjonowania z wykorzystaniem wielu technik pozycjonowania jednocze nie. Słowa kluczowe: SEO, pozycjonowanie, wyszukiwarka internetowa, indeksacja 1. Wprowadzenie Znalezienie potrzebnej informacji w Internecie jest mo liwe za pomoc licznych wyszukiwarek internetowych. Istnieje wiele wyszukiwarek internetowych, z których najpopularniejsz w Polsce i na wiecie jest Google. Według danych statystycznych wyszukiwarka Google posiada 95% udział w rynku wyszukiwarek (dane dla Polski) [4]. Ze wzgl du na swoj siln dominacj równie na wiecie, wszelkie działania zwi zane z pozycjonowaniem witryn internetowych w głównej mierze odnosz si do wyszukiwarki Google. Mechanizmy indeksowania ka dej wyszukiwarki s ci le strze on tajemnic. Na podstawie bada internautów została opracowana architektura wyszukiwarki Google (Rysunek ). Analiza architektury wyszukiwarki Google pozwoli na zdefiniowanie technik, które umo liwiaj modyfikacj generowanych wyników wyszukiwania. Opis do Rysunku 1. Serwer URL dostarcza Paj kowi adres (1). Paj k pobiera stron internetow i pod a po linkach do podstron w tej samej domenie (ang. Deep Crawling) pobieraj c je równie (zagł bianie zwykle dotyczy 2, 3 poziomów) (2). Pobrane pliki zostaj skompresowane i s przechowywane w Magazynie Dokumentów (ang. Store Server) (3), ka demu zbiorowi zostaje nadany unikalny numer ID. Przechowalnia chwilowo przechowuje strony dla Indeksera (4). Sercem wyszukiwarki jest Indekser. Indekser jest odpowiedzialny za indeksowanie danych zawartych w dokumentach. Pobiera dane z przechowalni, dekompresuje je i przetwarza (5), ka dy plik przekształca w rekord (tzw. trafienia, ang. hit), z których ka dy jest zapisywany w cylindrach (6). Ka dy plik zawiera: słowa, ich pozycje w dokumencie i rozmiar fontu. Indekser przetwarza równie wszystkie odno niki wyst puj ce na stronie (pobranej przez paj ka) i zapisuje je do Kotwicy (7). Dane zgromadzone w Kotwicy opisuj sk d i dok d prowadzi odsyłacz, informuj równie o opisie linku, który przy linku wyst pował. Indekser jest odpowiedzialny równie za

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, stworzenie leksykonu słów (słowniku u ytych słów) (8) oraz Doc indeks (spisu indeksowanych dokumentów) (9). ródło: Opracowanie własne. Rysunek 1. Architektura wyszukiwarki internetowej Google Jednym z wa niejszych ogniw w architekturze Google jest Analizator URL (ang. URL Resolver). Pobiera on rekordy z Kotwicy, zmienia adresy wzgl dne na absolutne, nadaje adresom ID i zapisuje to w cylindrach (10). Tworzy równie baz odno ników Links (par numerów: ID linku i ID strony) (11) oraz zapisuje do Doc indeksu przetworzone przez Kotwice dane (12). Sorter sortuje ponownie Cylindry wzgl dem ID (13). W Cylindrach dzi ki działaniu Indeksera i Analizatora URL znajduj si powi zane informacje o ka dej stronie internetowej: o wyst puj cych słowach, ich wielko ci, pozycji w dokumencie, linkach do podstron i do innych stron. U ytkownik ma dost p do Searchera, który generuje odpowied na pytanie u ytkownika przy wykorzystaniu: leksykonu słów, odwrotnego indeksu zapisanego w cylindrach, PageRanku i Doc Indeksu (14). Algorytm PageRank został opracowany przez twórców Google Larry ego Page a i Sergeya Brina w trakcie studiów na Uniwersytecie Stanford. PageRank przypisuje ka dej stronie warto liczbow poprzez analiz struktury powi za (linków) pomi dzy stronami. Link znajduj cy si na stronie A i prowadz cy do strony B jest traktowany jako głosowanie A na stron B. Wyniki wyszukiwania Google prezentuj swoisty konkurs popularno ci. Wysok ocen (PageRank) uzyskuj te strony, które posiadaj najwi cej głosów, jednocze nie ka dy głos ma swoj wag, zale n od tego jak wysok ocen posiada strona głosuj ca. Szczegóły algorytmu s ci le strze on tajemnic, znany jest jedynie ogólny zarys wła ciwego algorytmu.

3 240 Maciej Roszkowski, Piotr Tamulewicz Praktyczne aspekty pozycjonowania witryn internetowych Warto PageRanku strony A w uproszczeniu mo na wyrazi w postaci poni szego wzoru. PR( B) PR( C) PR( D) PR( A) = (1 d) + d * L( B) L( C) L( D) gdzie: B, C, D,... strony internetowe, na których znajduj si odno niki (linki) do strony A, PR(A) Pagerank strony A, d współczynnik tłumienia (liczba z przedziału od 0 do 1, najcz ciej wykorzystuje si 0,85), L(B) liczba linków do których odsyła strona B. Ju pobie ne spojrzenie na architektur Google, pozwala zauwa y, e mechanizmy zastosowane podczas indeksowania tre ci maj za zadanie nie tylko zebranie tre ci znajduj cych si na stronach internetowych, ale jednocze nie ich analiz pod ró nymi wzgl dami. Bardzo wa ne jest gdzie dane słowa wyst puj w dokumencie: w adresie internetowym, w linkach zewn trznych do strony, w opisie obrazków, w tytule strony, w nagłówku, itd. Dane słowo wyst puj ce w ró nych miejscach ma ró ne znaczenie. Przykładowo słowo wyst puj ce w tytule strony lub adresie strony opisuje znaczenie innych słów, które znajduj si na tej stronie. Natomiast słowo u yte w nagłówku opisuje jedynie słowa wyst puj ce w danym rozdziale. Algorytm prezentowania tre ci przez wyszukiwark internetow udziela natychmiastowej odpowiedzi na zapytanie zadane przez u ytkowników. Natomiast du o wi cej czasu zajmuje indeksowanie tre ci przez wyszukiwark i ich poprawna analiza. 2. Pozycjonowanie Poj cie pozycjonowania (ang. SEO, Search Engine Optimization) jest cz sto u ywane w kontek cie witryn internetowych. Mianem pozycjonowania okre la si zbiór ró nego rodzaju czynno ci, których celem jest zapewnienie danej witrynie jak najwy szej pozycji w wynikach wyszukiwania. Mo na wydzieli dwa etapy pozycjonowania, jakiemu s poddawane witryny internetowe w celu osi gni cia wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania: pozycjonowanie na etapie budowy witryny internetowej, pozycjonowanie podczas cyklu ycia witryny internetowej Pozycjonowanie na etapie budowy witryny internetowej Podczas budowy witryny internetowej nale y zadba o jej wła ciw konstrukcj, która w łatwy sposób umo liwi poprawne zaindeksowanie przez paj ka wyszukiwarki cało ci witryny internetowej oraz przypisanie jej wła ciwych słów kluczowych. Techniki pozycjonowania na etapie budowy opieraj si o wiedz posiadan w wyniku analizy architektury Google. Główn przesłank przy budowaniu strony powinny by słowa kluczowe, które s zapisywane przez paj ka podczas odwiedzin witryny. Indekser zapisuje do cylindrów informacj o znalezionych słowach, jak równie stara si wychwyci wa no słów poprzez: zapis ich pozycji w dokumencie i zapis rozmiaru u ytych fontów. Dane zgromadzone w Kotwicy zawieraj informacje zwi zane z linkami (adresami internetowymi). Na tej podstawie jeste my w stanie ustali jakiej informacji ten link dotyczył oraz sk d i dok d prowadził.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Czynno ci, na które powinno si szczególnie zwróci uwag to: wła ciwy dobór słów kluczowych, poprawna kompozycja tre ci, poprawne u ycie znaczników, tagów i atrybutów, wła ciwe linkowanie, prawidłowy dobór adresu internetowego. Słowa kluczowe powinny opisywa zakres działalno ci, której witryna dotyczy. Słowa kluczowe mog charakteryzowa : oferowane produkty lub usługi, miejsce działalno ci, klienta ko cowego, itd. Nie powinno si stosowa strategii wywindowania danego słowa kluczowego w wyszukiwarce, bo mo e to by strategia zbyt kosztowna w stosunku do uzyskanych rezultatów. Lepszym podej ciem jest znalezienie fraz niszowych, które mniejszym nakładem rodków pozwol osi gn wysok pozycj w wyszukiwarce. Bardzo przydatnymi narz dziami w tym zakresie s : narz dzie propozycji słów kluczowych [[7]] oraz statystyki wyszukiwarki [[5]]. Poprawnie skomponowana tre strony internetowej powinna zawiera słowa kluczowe, odpowiednio wkomponowane w cało witryny (najlepiej równomiernie rozło one). Du e skupiska słów kluczowych upchanych przez webmastera s traktowane jako strony spamowe i ignorowane podczas przydzielania oceny przez wyszukiwark. W tytule strony, w tre ci strony, jak równie na pocz tku akapitów powinno si przynajmniej raz u y słowa kluczowego. Zamiennie mo na u ywa równie synonimów słowa kluczowego. Słowa kluczowe mog by wyró nione poprzez zastosowanie wytłuszczenia, pochylenia, podkre lenia lub w inny sposób, jednak e nale y to czyni rozwa nie. Wyró nienie wszystkich słów kluczowych na stronie mo e skutkowa zł ocen wystawion przez wyszukiwark. Poprawne u ycie znaczników, tagów i atrybutów wpływa na poprawn interpretacj tekstu, której znacznik i tag dotyczy. Znaczniki <H1>, <H2>,, <H6> opisuj tytuły działów, sekcji i podsekcji. Tekst obj ty takim znacznikiem opisuje poruszane tre ci w wyst puj cym ni ej tek- cie. Nale y pami ta jednak, eby nie nadu ywa tych znaczników, co mo e by przyczyn ukarania podczas oceny strony. Znacznik <TITLE> umo liwia nadanie stronie tytułu. Wa ne jest, aby wszystkie słowa kluczowe u yte w tytule, znalazły si równie w tre ci strony (pomi dzy znacznikami <BODY>). Przy opisie obrazków warto korzysta z atrybutu <ALT>, który opisuje zał czany obrazek. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w opisie umie ci słowa kluczowe. Wła ciwe linkowanie przekłada si bezpo rednio na uzyskanie wy szej oceny przez wyszukiwark. Rozró nia si trzy rodzaje linkowania: ze ródeł zewn trznych, wewn trzne i wychodz ce. Linkowanie zewn trzne to wskazania na pozycjonowan stron z innych stron. Im wi cej takich wskaza i im wy ej s to ocenione strony, tym wy sz ocen uzyskuje pozycjonowana strona. Nagły i du y przyrost linków ze ródeł zewn trznych mo e by potraktowany przez wyszukiwark jako działanie sztuczne i wpłyn na ko cow ocen strony. Linkowanie wewn trzne tworzy map strony. Paj k wyszukiwarki mo e dzi ki takiej mapie zaindeksowa cał zawarto danej witryny. Dodatkowo w opisie danego artykułu na stronie internetowej wprowadza si jawnie prezentowane tagi tematyczne, które odsyłaj do innych artykułów po wi conych podobnym zagadnieniom i posiadaj cych takie same tagi tematyczne. U ycie tagów tematycznych wpływa na dobr organizacj tre ci, przyczynia si równie do wydłu enia przez u ytkowników pobytu na stronie. Linkowanie wychodz ce to wskazanie przez pozycjonowan stron innych stron. Strona musi posiada linki wychodz ce, ich brak jest nienaturalny. Linki wychodz ce powinny wskazywa na strony o podobnej tematyce (nie koniecznie na strony konkurencji). Warto równie pami ta, aby nie linkowa do stron o złej reputacji, które posiadaj nisk ocen (ze

5 242 Maciej Roszkowski, Piotr Tamulewicz Praktyczne aspekty pozycjonowania witryn internetowych wzgl du na prezentowan zawarto ). Wskazanie na takie złe towarzystwo wpływa negatywnie na ocen pozycjonowanej witryny. Prawidłowo dobrany adres internetowy powinna cechowa prostota, jednocze nie adres powinien ci le opisywa dan witryn internetow słowami kluczowymi. Słowa kluczowe powinny by u yte w nazwie domeny lub subdomeny. Cz sto si zdarza, e najbardziej atrakcyjne adresy zostały zaj te. W takim przypadku mo na wyszuka fraz niszowych lub doda do zaj tego słowa kluczowego przedrostek lub ko cówk. Istnieje równie mo liwo u ycia haseł kluczowych w samych adresach stron internetowych, dzi ki czemu adres strony oddaje jej tre i jest jednocze nie przyjazny dla u ytkownika. Tworzenie przyjaznych adresów stron jest mo liwe przy zastosowaniu modułu mod rewrite. Polskie znaki (ogonki) w adresach internetowych s zamieniane na ich posta bezogonkow Pozycjonowanie podczas cyklu ycia witryny internetowej Istnieje szereg czynno ci, które umo liwiaj pozycjonowanie w czasie cyklu ycia witryny internetowej. Wszystkie te techniki wynikaj z architektury Google. Analizator URL zapisuje adres strony do Doc indeksu, a nast pnie adres ten podawany jest do Serwera URL, który z kolei dostarcza paj kowi wyszukiwarki adres do zaindeksowania. W wyniku tej operacji paj k odwiedza adres strony A, który to adres został zamieszczony w postaci linku na stronie B. Techniki pozycjonowania podczas cyklu ycia witryny internetowej opieraj si o schemat linkowania witryn do siebie, czyli głosowania jednej witryny na drug. Najcz ciej korzysta si z nast puj cych technik pozycjonowania: uczestniczenie w systemach wymiany linków, rejestracja w katalogach stron, wykorzystanie katalogu Presell Page, tworzenie własnych forów dyskusyjnych, tworzenie własnych stron tematycznych, tworzenie własnych blogów tematycznych. System wymiany linków jest programem skierowanym do wła cicieli witryn [[1]]. Ka dy wła ciciel umieszcza na swojej stronie kod, który jest odpowiedzialny za wy wietlanie linków do stron innych uczestników programu. Na podstawie ilo ci podstron posiadaj cych kod wy wietlaj cy linki oraz PageRanku ka dej strony s naliczane punkty. Wi ksza liczba punktów skutkuje wi ksz liczb wy wietle linków wła ciciela na stronach innych uczestników programu. Im wi cej uczestników takiego programu, tym wi ksza moc oddziaływania na pozycj danej witryny. Obecnie najbardziej efektywnym i najkorzystniejszym systemem wymiany linków jest E-WebLink.com. Katalog stron zawiera spis witryn internetowych posegregowanych w kategorie tematyczne. Spis jest tworzony i utrzymywany r cznie, najcz ciej przez edytorów wolontariuszy. Aby dana strona została zaindeksowana w katalogu stron musi spełnia szereg kryteriów, z czego cz warunków nie jest jawna. cisła selekcja ma przekłada si na jako katalogu. Katalogów jest bardzo du o, ich spis jest dost pny pod adresem Jednym z najlepszych katalogów jest dmoz.org. Katalog Presell Page jest zbiorem tematycznych artykułów zawieraj cych odno niki do pozycjonowanej strony. Katalog Presell Page wyewoluował z katalogu stron, gdy poza linkiem do pozycjonowanej strony i opisem linku, w katalogu Presell Page dodatkowo znajduje si tematycz-

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, ny artykuł. Katalogi Presell Pages działaj na ró nych platformach CMS (najcz ciej stosuje si Wordpress). Mo na dodawa artykuły z opisem linków do obcych katalogów lub korzysta z własnego katalogu Presell Page. Przy wyborze konkretnego katalogu Presell Page powinno si kierowa jego jako ci i zbli on tematyk. Forum dyskusyjne słu y wymianie informacji i pogl dów mi dzy osobami o podobnych zainteresowaniach. Do budowy forum najcz ciej wykorzystuje si skrypty phpbb, Ultimate Forum PHP. Zało enie forum i napisanie kilku ciekawych postów (powi zanych z tematyk pozycjonowanej witryny i zawieraj cych link do tej witryny) mo e skutkowa zgromadzeniem aktywnych u ytkowników, co b dzie miało wpływ na pozycj witryny. Strona tematyczna to witryna po wi cona danemu problemowi, podejmuj ca dany temat ci- le zwi zany z pozycjonowan witryn. Strony tematyczne zawieraj wiele podstron i s pisane najcz ciej w j zyku HTML. Najcz ciej pod artykułem jest mo liwo komentowania. Tre tematyczna jest cz sto uaktualniana. Blog tematyczny jest form ekspresji internautów, w postaci chronologicznych wpisów dokonywanych na stronie internetowej. Najcz ciej korzysta si z darmowych platform dost pnych dla wszystkich u ytkowników. Blog powinien by zwi zany tematycznie z pozycjonowan witryn i powinien by cz sto uaktualniany. 3. Strategia pozycjonowania Proces pozycjonowania nie jest jedynie zbiorem jednorazowo wypełnianych czynno ci wykonywanych na etapie budowy witryny internetowej, lecz jest ci le zwi zany z cyklem ycia danej witryny [[2]] i musi opiera si na przemy lanej strategii. Stał i wysok pozycj w wynikach wyszukiwania mo na uzyska stosuj c wy ej wymienione czynno ci w sposób zorganizowany. Istnieje bardzo wiele teorii na temat sposobu zorganizowania czynno ci umo liwiaj cych pozycjonowanie witryny internetowej. Najcz ciej korzysta si z mało skomplikowanych rozwi za (Rysunek 2). Rysunek 2. Schemat linkowania wykorzystuj cy system wymiany linków i katalogi Presell Pages ródło: [3]. U yty schemat linkowania wykorzystuje pojedynczy system wymiany linków i trzy katalogi Presell Pages. Istnieje oczywi cie mo liwo wykorzystania wi kszej liczby systemów wymiany linków.

7 244 Maciej Roszkowski, Piotr Tamulewicz Praktyczne aspekty pozycjonowania witryn internetowych Nale y pami ta o tym, eby dodawanie kolejnych katalogów lub te systemów wymiany linków wykonywa stopniowo ( eby unikn mo liwych kar). Pokazany schemat jest jedynie przykładowym i ma uzmysłowi ide powi za pomi dzy poszczególnymi mechanizmami pozycjonowania. Ka dy z wykorzystanych katalogów Presell Pages i systemów wymiany linków wskazuj na pozycjonowan witryn. Katalogi i system wymiany linków wskazuj na siebie, ale powi zania pomi dzy nimi nie s bezpo rednie. Wzajemne wskazania witryn do siebie, mog by traktowane przez Google jako nielegalne techniki pozycjonowania (tzw. farmy linków lub spam) i mog skutkowa ukaraniem pozycjonowanej witryny internetowej. Schemat linkowania mo na oczywi cie rozszerza. Przykładowo schemat linkowania mo na rozszerzy o dodatkowe wykorzystanie własnych blogów tematycznych. Ten model (Rysunek ) dosy zasadniczo ró ni si od poprzedniego (Rysunek ). Nie wszystkie strony bezpo rednio linkuj do pozycjonowanej strony. Niektóre w subtelny sposób (za po rednictwem innych stron) wskazuj na pozycjonowan stron. Czasami wskazuj bezpo rednio na siebie, ale nigdy nie jest to wskazanie zwrotne (co mo e skutkowa nało eniem kary przez Google). Algorytm wyszukiwarek mo e wykry sztuczny sposób linkowania pomi dzy stronami i praca wło ona w stworzony system mo e pój na marne. Rysunek 3. Przykładowy schemat linkowania z wykorzystaniem katalogów Presell Pages, systemu wymiany linków i blogów tematycznych ródło: [6]. Trudno ci le sprecyzowa, jak powinna wygl da optymalna strategia pozycjonowania witryn internetowych. W ka dym przypadku jest to spraw indywidualna. Proponowana strategia opiera si przede wszystkim na badaniach metod prób i bł dów. Jednak e ze wzgl du na swój aspekt praktyczny i sprawdzone wdro enia, schemat ten wart jest zaprezentowania. W przedstawianym schemacie linkowania zastosowano wszystkie wymienione powy ej techniki jednocze nie (Rysunek ). Jest to rozwi zanie autorskie zastosowane przez Piotra Tamulewicza [[3]] przy pozycjonowaniu witryny X. Najwa niejszym elementem w tym zaawansowanym schemacie linkowania odgrywa system wymiany linkami, co mo na zaobserwowa po ilo ci wskaza z tego elementu do innych elementów schematu. Drugim wa nym elementem schematu s katalogi stron. Nie wskazuj one bezpo rednio na pozycjonowan witryn, tylko po rednio przez strony tematyczne, katalog Presell

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Page i kolejn stron tematyczn. Bezpo rednie linkowanie nie byłoby tak silne, jak wykorzystane kumulowania si ostatecznego wskazania poprzez przej cie poszczególnych elementów. Linkowanie do stron tematycznych ma symulowa naturalny wzrost ilo ci artykułów na witrynach tematycznych, wskazuj cych jako ródło katalogi Presell Pages, które z kolei wskazuj na kolejne witryny tematyczne, które to wskazuj na pozycjonowan stron. Pozostałe wykorzystane techniki pozycjonowania, dodatkowo wzmacniaj ko cowy efekt. Rysunek 4. Zaawansowany schemat linkowania z wykorzystaniem du ej liczby technik pozycjonowania podczas cyklu ycia witryny internetowej. ródło: [3]. Pozycjonowanie witryny X, w cało ci po wi conej tematyce senników, rozpocz ło si w połowie 2005 roku. Na samym pocz tku schemat pozycjonowania był dosy uproszczony, nie wykorzystywał systemu wymiany linkami, ani katalogów Presell Pages. Rysunek przedstawia ko cowy schemat linkowania, który umo liwił uzyskanie przez witryn X pierwszego miejsca na

9 246 Maciej Roszkowski, Piotr Tamulewicz Praktyczne aspekty pozycjonowania witryn internetowych pocz tku 2007 roku (po wpisaniu w wyszukiwarce słowa sennik ). W tym czasie liczba unikalnych wizyt wynosiła około 8 10 tysi cy dziennie, co zwi kszyło znacznie przychody z tytułu uczestnictwa w programie partnerskim Google AdSense do około 10$ dziennie. Schemat linkowania powstał głównie poprzez metod prób i bł dów, a droga na szczyt listy wyników w wyszukiwarce Google była dosy długa. Pozycjonowanie miało mie znamiona naturalno ci, dlatego te było dokonywane małymi kroczkami, poprzez drobne zmiany schematu linkowania. 3. Podsumowanie W miar rozwoju Internetu i zwi kszaj cej si liczby witryn internetowych, coraz wi kszej liczbie firm zale y na tym eby znale si na pocz tku wyników wyszukiwania. Z pomoc przychodz ró nego rodzaju mechanizmy pozycjonowania, które symuluj naturalne sposoby zdobywania popularno ci. Pozycjonowanie witryn internetowych jest młod dziedzin wiedzy, która nie posiada gł bokich korzeni. Istnieje bardzo mało opracowa, które s w stanie przybli y mechanizmy pozycjonowania. Dodatkowym utrudnieniem jest ci gła zmiana technik pozycjonowania, wraz ze zmian algorytmów wyszukiwania i indeksacji. Pozycjonowanie cieszy si i b dzie si cieszy du ym powodzeniem, przede wszystkim ze wzgl du na fakt niskich kosztów w porównaniu do tradycyjnej reklamy, a jednocze nie du ej sfery oddziaływania ze wzgl du na ci gle rosn c rzesz u ytkowników Internetu. [1] Kobis P., Marketing z Google Jak wej na pierwsz pozycj, techniki pozycjonowania a spam, PWN, Warszawa [2] Olszak C.M. (red.), Ziemba E. (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [3] Tamulewicz P., Pozycjonowanie stron internetowych w serwisach dynamicznych, Praca dyplomowa, Wydział Informatyki ZUT, Szczecin [4] ródło internetowe. Stan na listopad [5] ródło internetowe. Narz dzie Google Statystyki wyszukiwarki. Stan na listopad [6] ródło internetowe. pozycjonera.html. Stan na listopad [7] ródło internetowe. https://adwords.google.pl/select/keywordtoolexternal. Narz dzie propozycji słów kluczowych (ang. Google Keywords Tool). Stan na listopad 2009.

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, PRACTICAL ASPECTS OF WEBSITES' POSITIONING Summary The article presents techniques of websites' positioning focusing on the practical aspects. Positioning aim is to put a particular website on the high position during a searching process. There is described an indexing and searching on the example of Google search engine. Authors characterize two stages of websites' positioning first during a website building and second during website life. There is also described a strategy using many techniques of positioning at the same time. Keywords: SEO, positioning, search engine, indexing Maciej Roszkowski Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. ołnierska 49, Szczecin Piotr Tamulewicz Absolwent Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

E-commerce dofollow list

E-commerce dofollow list E-commerce dofollow list Lista zawiera 5 adresów stron, które można wykorzystać do promocji sklepów internetowych. Została ona udostępniona użytkownikom serwisu http://www.seostation.pl/ Sugerujemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/11/15

Zarządzenie nr 29/11/15 Zarządzenie nr 29/11/15 a Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wdrożenia procedury Zasady prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie Na

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze błędy w AdWords

Najczęstsze błędy w AdWords Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Najczęstsze błędy w AdWords Często twórcy reklam AdWords popełniają wiele błędów przy tworzeniu reklam i słów kluczowych, co w konsekwencji prowadzi do wysokich kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można jednak wyróżnić 3 główne elementy, które brane są pod uwagę:

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE

POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE Firma EXPROMO prezentuje POZYCJONOWANIE ORAZ MARKETING GOOGLE Copyrights 2008 written and published by Publikacja może być swobodnie kopiowana oraz rozpowszechniana poprzez umieszczenie na swojej stronie

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Okres wysokiej aktywnośd

Okres wysokiej aktywnośd Wschód w liczbach Specjalnie dla osób zainteresowanych współpracą z nami w ramach naszego bloga Kurs Na Wschód przygotowaliśmy zbiorczą prezentację wyników samego bloga jaki i stron na różnych platformach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ROUTING Krzysztof Bogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1. Wstęp 2. Tablica

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych

System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych System wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych Bartłomiej Wietrak 1 1 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok IV Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę?

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Jak odczytać i wykorzystać dane z Google Analytics. Bartosz Groszek Sklepy Blogi Strony informacyjne Kiedyś Urchin ->>>> 2005 Początek Analytics Teraz 2013/2014

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

UMOWA na przeprowadzenie audytu SEO i UX oraz przygotowanie raportu optymalizacyjnego zawarta w dniu 2016 roku w

UMOWA na przeprowadzenie audytu SEO i UX oraz przygotowanie raportu optymalizacyjnego zawarta w dniu 2016 roku w pomiędzy: UMOWA na przeprowadzenie audytu SEO i UX oraz przygotowanie raportu optymalizacyjnego zawarta w dniu 2016 roku w z siedzibą w zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wyszukiwarki

Konfiguracja Wyszukiwarki Konfiguracja Wyszukiwarki Wyszukiwarka posiada wiele ciekawych opcji, które możecie Państwo ustawić własnoręcznie wprost z własnego panelu zarządzającego, po uprzednim zalogowaniu się do oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo.

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo. Konspekt lekcji Przedmiot: Informatyka Typ szkoły: Gimnazjum Klasa: II Nr programu nauczania: DKW-4014-87/99 Czas trwania zajęć: 90min Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne. Remigiusz Sapa IINiB UJ

Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne. Remigiusz Sapa IINiB UJ Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne Remigiusz Sapa IINiB UJ Problem Przydatność formatów opisów bibliograficznych generowanych przez systemy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zapisu do grup

Instrukcja zapisu do grup POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instrukcja zapisu do grup Zapisy ogólnouczelniane, semestr Zimowy 2011/2012 Zespół JSOS 2011-09-20 Od semestru zimowego 2010/2011 zapisy na kursy ogólnouczelniane odbywają się przez

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo