PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie"

Transkrypt

1 PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Artykuł prezentuje techniki pozycjonowania witryn internetowych skupiaj c si na aspekcie praktycznym. W artykule zamieszczono opis indeksacji i wyszukiwania na przykładzie wyszukiwarki Google. Omówione zostały dwa etapy pozycjonowania, jakiemu s poddawane witryny internetowe w celu osi gni cia wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania: pozycjonowanie na etapie budowy witryny internetowej oraz pozycjonowanie podczas cyklu ycia witryny internetowej. Została równie omówiona proponowana strategia pozycjonowania z wykorzystaniem wielu technik pozycjonowania jednocze nie. Słowa kluczowe: SEO, pozycjonowanie, wyszukiwarka internetowa, indeksacja 1. Wprowadzenie Znalezienie potrzebnej informacji w Internecie jest mo liwe za pomoc licznych wyszukiwarek internetowych. Istnieje wiele wyszukiwarek internetowych, z których najpopularniejsz w Polsce i na wiecie jest Google. Według danych statystycznych wyszukiwarka Google posiada 95% udział w rynku wyszukiwarek (dane dla Polski) [4]. Ze wzgl du na swoj siln dominacj równie na wiecie, wszelkie działania zwi zane z pozycjonowaniem witryn internetowych w głównej mierze odnosz si do wyszukiwarki Google. Mechanizmy indeksowania ka dej wyszukiwarki s ci le strze on tajemnic. Na podstawie bada internautów została opracowana architektura wyszukiwarki Google (Rysunek ). Analiza architektury wyszukiwarki Google pozwoli na zdefiniowanie technik, które umo liwiaj modyfikacj generowanych wyników wyszukiwania. Opis do Rysunku 1. Serwer URL dostarcza Paj kowi adres (1). Paj k pobiera stron internetow i pod a po linkach do podstron w tej samej domenie (ang. Deep Crawling) pobieraj c je równie (zagł bianie zwykle dotyczy 2, 3 poziomów) (2). Pobrane pliki zostaj skompresowane i s przechowywane w Magazynie Dokumentów (ang. Store Server) (3), ka demu zbiorowi zostaje nadany unikalny numer ID. Przechowalnia chwilowo przechowuje strony dla Indeksera (4). Sercem wyszukiwarki jest Indekser. Indekser jest odpowiedzialny za indeksowanie danych zawartych w dokumentach. Pobiera dane z przechowalni, dekompresuje je i przetwarza (5), ka dy plik przekształca w rekord (tzw. trafienia, ang. hit), z których ka dy jest zapisywany w cylindrach (6). Ka dy plik zawiera: słowa, ich pozycje w dokumencie i rozmiar fontu. Indekser przetwarza równie wszystkie odno niki wyst puj ce na stronie (pobranej przez paj ka) i zapisuje je do Kotwicy (7). Dane zgromadzone w Kotwicy opisuj sk d i dok d prowadzi odsyłacz, informuj równie o opisie linku, który przy linku wyst pował. Indekser jest odpowiedzialny równie za

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, stworzenie leksykonu słów (słowniku u ytych słów) (8) oraz Doc indeks (spisu indeksowanych dokumentów) (9). ródło: Opracowanie własne. Rysunek 1. Architektura wyszukiwarki internetowej Google Jednym z wa niejszych ogniw w architekturze Google jest Analizator URL (ang. URL Resolver). Pobiera on rekordy z Kotwicy, zmienia adresy wzgl dne na absolutne, nadaje adresom ID i zapisuje to w cylindrach (10). Tworzy równie baz odno ników Links (par numerów: ID linku i ID strony) (11) oraz zapisuje do Doc indeksu przetworzone przez Kotwice dane (12). Sorter sortuje ponownie Cylindry wzgl dem ID (13). W Cylindrach dzi ki działaniu Indeksera i Analizatora URL znajduj si powi zane informacje o ka dej stronie internetowej: o wyst puj cych słowach, ich wielko ci, pozycji w dokumencie, linkach do podstron i do innych stron. U ytkownik ma dost p do Searchera, który generuje odpowied na pytanie u ytkownika przy wykorzystaniu: leksykonu słów, odwrotnego indeksu zapisanego w cylindrach, PageRanku i Doc Indeksu (14). Algorytm PageRank został opracowany przez twórców Google Larry ego Page a i Sergeya Brina w trakcie studiów na Uniwersytecie Stanford. PageRank przypisuje ka dej stronie warto liczbow poprzez analiz struktury powi za (linków) pomi dzy stronami. Link znajduj cy si na stronie A i prowadz cy do strony B jest traktowany jako głosowanie A na stron B. Wyniki wyszukiwania Google prezentuj swoisty konkurs popularno ci. Wysok ocen (PageRank) uzyskuj te strony, które posiadaj najwi cej głosów, jednocze nie ka dy głos ma swoj wag, zale n od tego jak wysok ocen posiada strona głosuj ca. Szczegóły algorytmu s ci le strze on tajemnic, znany jest jedynie ogólny zarys wła ciwego algorytmu.

3 240 Maciej Roszkowski, Piotr Tamulewicz Praktyczne aspekty pozycjonowania witryn internetowych Warto PageRanku strony A w uproszczeniu mo na wyrazi w postaci poni szego wzoru. PR( B) PR( C) PR( D) PR( A) = (1 d) + d * L( B) L( C) L( D) gdzie: B, C, D,... strony internetowe, na których znajduj si odno niki (linki) do strony A, PR(A) Pagerank strony A, d współczynnik tłumienia (liczba z przedziału od 0 do 1, najcz ciej wykorzystuje si 0,85), L(B) liczba linków do których odsyła strona B. Ju pobie ne spojrzenie na architektur Google, pozwala zauwa y, e mechanizmy zastosowane podczas indeksowania tre ci maj za zadanie nie tylko zebranie tre ci znajduj cych si na stronach internetowych, ale jednocze nie ich analiz pod ró nymi wzgl dami. Bardzo wa ne jest gdzie dane słowa wyst puj w dokumencie: w adresie internetowym, w linkach zewn trznych do strony, w opisie obrazków, w tytule strony, w nagłówku, itd. Dane słowo wyst puj ce w ró nych miejscach ma ró ne znaczenie. Przykładowo słowo wyst puj ce w tytule strony lub adresie strony opisuje znaczenie innych słów, które znajduj si na tej stronie. Natomiast słowo u yte w nagłówku opisuje jedynie słowa wyst puj ce w danym rozdziale. Algorytm prezentowania tre ci przez wyszukiwark internetow udziela natychmiastowej odpowiedzi na zapytanie zadane przez u ytkowników. Natomiast du o wi cej czasu zajmuje indeksowanie tre ci przez wyszukiwark i ich poprawna analiza. 2. Pozycjonowanie Poj cie pozycjonowania (ang. SEO, Search Engine Optimization) jest cz sto u ywane w kontek cie witryn internetowych. Mianem pozycjonowania okre la si zbiór ró nego rodzaju czynno ci, których celem jest zapewnienie danej witrynie jak najwy szej pozycji w wynikach wyszukiwania. Mo na wydzieli dwa etapy pozycjonowania, jakiemu s poddawane witryny internetowe w celu osi gni cia wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania: pozycjonowanie na etapie budowy witryny internetowej, pozycjonowanie podczas cyklu ycia witryny internetowej Pozycjonowanie na etapie budowy witryny internetowej Podczas budowy witryny internetowej nale y zadba o jej wła ciw konstrukcj, która w łatwy sposób umo liwi poprawne zaindeksowanie przez paj ka wyszukiwarki cało ci witryny internetowej oraz przypisanie jej wła ciwych słów kluczowych. Techniki pozycjonowania na etapie budowy opieraj si o wiedz posiadan w wyniku analizy architektury Google. Główn przesłank przy budowaniu strony powinny by słowa kluczowe, które s zapisywane przez paj ka podczas odwiedzin witryny. Indekser zapisuje do cylindrów informacj o znalezionych słowach, jak równie stara si wychwyci wa no słów poprzez: zapis ich pozycji w dokumencie i zapis rozmiaru u ytych fontów. Dane zgromadzone w Kotwicy zawieraj informacje zwi zane z linkami (adresami internetowymi). Na tej podstawie jeste my w stanie ustali jakiej informacji ten link dotyczył oraz sk d i dok d prowadził.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Czynno ci, na które powinno si szczególnie zwróci uwag to: wła ciwy dobór słów kluczowych, poprawna kompozycja tre ci, poprawne u ycie znaczników, tagów i atrybutów, wła ciwe linkowanie, prawidłowy dobór adresu internetowego. Słowa kluczowe powinny opisywa zakres działalno ci, której witryna dotyczy. Słowa kluczowe mog charakteryzowa : oferowane produkty lub usługi, miejsce działalno ci, klienta ko cowego, itd. Nie powinno si stosowa strategii wywindowania danego słowa kluczowego w wyszukiwarce, bo mo e to by strategia zbyt kosztowna w stosunku do uzyskanych rezultatów. Lepszym podej ciem jest znalezienie fraz niszowych, które mniejszym nakładem rodków pozwol osi gn wysok pozycj w wyszukiwarce. Bardzo przydatnymi narz dziami w tym zakresie s : narz dzie propozycji słów kluczowych [[7]] oraz statystyki wyszukiwarki [[5]]. Poprawnie skomponowana tre strony internetowej powinna zawiera słowa kluczowe, odpowiednio wkomponowane w cało witryny (najlepiej równomiernie rozło one). Du e skupiska słów kluczowych upchanych przez webmastera s traktowane jako strony spamowe i ignorowane podczas przydzielania oceny przez wyszukiwark. W tytule strony, w tre ci strony, jak równie na pocz tku akapitów powinno si przynajmniej raz u y słowa kluczowego. Zamiennie mo na u ywa równie synonimów słowa kluczowego. Słowa kluczowe mog by wyró nione poprzez zastosowanie wytłuszczenia, pochylenia, podkre lenia lub w inny sposób, jednak e nale y to czyni rozwa nie. Wyró nienie wszystkich słów kluczowych na stronie mo e skutkowa zł ocen wystawion przez wyszukiwark. Poprawne u ycie znaczników, tagów i atrybutów wpływa na poprawn interpretacj tekstu, której znacznik i tag dotyczy. Znaczniki <H1>, <H2>,, <H6> opisuj tytuły działów, sekcji i podsekcji. Tekst obj ty takim znacznikiem opisuje poruszane tre ci w wyst puj cym ni ej tek- cie. Nale y pami ta jednak, eby nie nadu ywa tych znaczników, co mo e by przyczyn ukarania podczas oceny strony. Znacznik <TITLE> umo liwia nadanie stronie tytułu. Wa ne jest, aby wszystkie słowa kluczowe u yte w tytule, znalazły si równie w tre ci strony (pomi dzy znacznikami <BODY>). Przy opisie obrazków warto korzysta z atrybutu <ALT>, który opisuje zał czany obrazek. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w opisie umie ci słowa kluczowe. Wła ciwe linkowanie przekłada si bezpo rednio na uzyskanie wy szej oceny przez wyszukiwark. Rozró nia si trzy rodzaje linkowania: ze ródeł zewn trznych, wewn trzne i wychodz ce. Linkowanie zewn trzne to wskazania na pozycjonowan stron z innych stron. Im wi cej takich wskaza i im wy ej s to ocenione strony, tym wy sz ocen uzyskuje pozycjonowana strona. Nagły i du y przyrost linków ze ródeł zewn trznych mo e by potraktowany przez wyszukiwark jako działanie sztuczne i wpłyn na ko cow ocen strony. Linkowanie wewn trzne tworzy map strony. Paj k wyszukiwarki mo e dzi ki takiej mapie zaindeksowa cał zawarto danej witryny. Dodatkowo w opisie danego artykułu na stronie internetowej wprowadza si jawnie prezentowane tagi tematyczne, które odsyłaj do innych artykułów po wi conych podobnym zagadnieniom i posiadaj cych takie same tagi tematyczne. U ycie tagów tematycznych wpływa na dobr organizacj tre ci, przyczynia si równie do wydłu enia przez u ytkowników pobytu na stronie. Linkowanie wychodz ce to wskazanie przez pozycjonowan stron innych stron. Strona musi posiada linki wychodz ce, ich brak jest nienaturalny. Linki wychodz ce powinny wskazywa na strony o podobnej tematyce (nie koniecznie na strony konkurencji). Warto równie pami ta, aby nie linkowa do stron o złej reputacji, które posiadaj nisk ocen (ze

5 242 Maciej Roszkowski, Piotr Tamulewicz Praktyczne aspekty pozycjonowania witryn internetowych wzgl du na prezentowan zawarto ). Wskazanie na takie złe towarzystwo wpływa negatywnie na ocen pozycjonowanej witryny. Prawidłowo dobrany adres internetowy powinna cechowa prostota, jednocze nie adres powinien ci le opisywa dan witryn internetow słowami kluczowymi. Słowa kluczowe powinny by u yte w nazwie domeny lub subdomeny. Cz sto si zdarza, e najbardziej atrakcyjne adresy zostały zaj te. W takim przypadku mo na wyszuka fraz niszowych lub doda do zaj tego słowa kluczowego przedrostek lub ko cówk. Istnieje równie mo liwo u ycia haseł kluczowych w samych adresach stron internetowych, dzi ki czemu adres strony oddaje jej tre i jest jednocze nie przyjazny dla u ytkownika. Tworzenie przyjaznych adresów stron jest mo liwe przy zastosowaniu modułu mod rewrite. Polskie znaki (ogonki) w adresach internetowych s zamieniane na ich posta bezogonkow Pozycjonowanie podczas cyklu ycia witryny internetowej Istnieje szereg czynno ci, które umo liwiaj pozycjonowanie w czasie cyklu ycia witryny internetowej. Wszystkie te techniki wynikaj z architektury Google. Analizator URL zapisuje adres strony do Doc indeksu, a nast pnie adres ten podawany jest do Serwera URL, który z kolei dostarcza paj kowi wyszukiwarki adres do zaindeksowania. W wyniku tej operacji paj k odwiedza adres strony A, który to adres został zamieszczony w postaci linku na stronie B. Techniki pozycjonowania podczas cyklu ycia witryny internetowej opieraj si o schemat linkowania witryn do siebie, czyli głosowania jednej witryny na drug. Najcz ciej korzysta si z nast puj cych technik pozycjonowania: uczestniczenie w systemach wymiany linków, rejestracja w katalogach stron, wykorzystanie katalogu Presell Page, tworzenie własnych forów dyskusyjnych, tworzenie własnych stron tematycznych, tworzenie własnych blogów tematycznych. System wymiany linków jest programem skierowanym do wła cicieli witryn [[1]]. Ka dy wła ciciel umieszcza na swojej stronie kod, który jest odpowiedzialny za wy wietlanie linków do stron innych uczestników programu. Na podstawie ilo ci podstron posiadaj cych kod wy wietlaj cy linki oraz PageRanku ka dej strony s naliczane punkty. Wi ksza liczba punktów skutkuje wi ksz liczb wy wietle linków wła ciciela na stronach innych uczestników programu. Im wi cej uczestników takiego programu, tym wi ksza moc oddziaływania na pozycj danej witryny. Obecnie najbardziej efektywnym i najkorzystniejszym systemem wymiany linków jest E-WebLink.com. Katalog stron zawiera spis witryn internetowych posegregowanych w kategorie tematyczne. Spis jest tworzony i utrzymywany r cznie, najcz ciej przez edytorów wolontariuszy. Aby dana strona została zaindeksowana w katalogu stron musi spełnia szereg kryteriów, z czego cz warunków nie jest jawna. cisła selekcja ma przekłada si na jako katalogu. Katalogów jest bardzo du o, ich spis jest dost pny pod adresem Jednym z najlepszych katalogów jest dmoz.org. Katalog Presell Page jest zbiorem tematycznych artykułów zawieraj cych odno niki do pozycjonowanej strony. Katalog Presell Page wyewoluował z katalogu stron, gdy poza linkiem do pozycjonowanej strony i opisem linku, w katalogu Presell Page dodatkowo znajduje si tematycz-

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, ny artykuł. Katalogi Presell Pages działaj na ró nych platformach CMS (najcz ciej stosuje si Wordpress). Mo na dodawa artykuły z opisem linków do obcych katalogów lub korzysta z własnego katalogu Presell Page. Przy wyborze konkretnego katalogu Presell Page powinno si kierowa jego jako ci i zbli on tematyk. Forum dyskusyjne słu y wymianie informacji i pogl dów mi dzy osobami o podobnych zainteresowaniach. Do budowy forum najcz ciej wykorzystuje si skrypty phpbb, Ultimate Forum PHP. Zało enie forum i napisanie kilku ciekawych postów (powi zanych z tematyk pozycjonowanej witryny i zawieraj cych link do tej witryny) mo e skutkowa zgromadzeniem aktywnych u ytkowników, co b dzie miało wpływ na pozycj witryny. Strona tematyczna to witryna po wi cona danemu problemowi, podejmuj ca dany temat ci- le zwi zany z pozycjonowan witryn. Strony tematyczne zawieraj wiele podstron i s pisane najcz ciej w j zyku HTML. Najcz ciej pod artykułem jest mo liwo komentowania. Tre tematyczna jest cz sto uaktualniana. Blog tematyczny jest form ekspresji internautów, w postaci chronologicznych wpisów dokonywanych na stronie internetowej. Najcz ciej korzysta si z darmowych platform dost pnych dla wszystkich u ytkowników. Blog powinien by zwi zany tematycznie z pozycjonowan witryn i powinien by cz sto uaktualniany. 3. Strategia pozycjonowania Proces pozycjonowania nie jest jedynie zbiorem jednorazowo wypełnianych czynno ci wykonywanych na etapie budowy witryny internetowej, lecz jest ci le zwi zany z cyklem ycia danej witryny [[2]] i musi opiera si na przemy lanej strategii. Stał i wysok pozycj w wynikach wyszukiwania mo na uzyska stosuj c wy ej wymienione czynno ci w sposób zorganizowany. Istnieje bardzo wiele teorii na temat sposobu zorganizowania czynno ci umo liwiaj cych pozycjonowanie witryny internetowej. Najcz ciej korzysta si z mało skomplikowanych rozwi za (Rysunek 2). Rysunek 2. Schemat linkowania wykorzystuj cy system wymiany linków i katalogi Presell Pages ródło: [3]. U yty schemat linkowania wykorzystuje pojedynczy system wymiany linków i trzy katalogi Presell Pages. Istnieje oczywi cie mo liwo wykorzystania wi kszej liczby systemów wymiany linków.

7 244 Maciej Roszkowski, Piotr Tamulewicz Praktyczne aspekty pozycjonowania witryn internetowych Nale y pami ta o tym, eby dodawanie kolejnych katalogów lub te systemów wymiany linków wykonywa stopniowo ( eby unikn mo liwych kar). Pokazany schemat jest jedynie przykładowym i ma uzmysłowi ide powi za pomi dzy poszczególnymi mechanizmami pozycjonowania. Ka dy z wykorzystanych katalogów Presell Pages i systemów wymiany linków wskazuj na pozycjonowan witryn. Katalogi i system wymiany linków wskazuj na siebie, ale powi zania pomi dzy nimi nie s bezpo rednie. Wzajemne wskazania witryn do siebie, mog by traktowane przez Google jako nielegalne techniki pozycjonowania (tzw. farmy linków lub spam) i mog skutkowa ukaraniem pozycjonowanej witryny internetowej. Schemat linkowania mo na oczywi cie rozszerza. Przykładowo schemat linkowania mo na rozszerzy o dodatkowe wykorzystanie własnych blogów tematycznych. Ten model (Rysunek ) dosy zasadniczo ró ni si od poprzedniego (Rysunek ). Nie wszystkie strony bezpo rednio linkuj do pozycjonowanej strony. Niektóre w subtelny sposób (za po rednictwem innych stron) wskazuj na pozycjonowan stron. Czasami wskazuj bezpo rednio na siebie, ale nigdy nie jest to wskazanie zwrotne (co mo e skutkowa nało eniem kary przez Google). Algorytm wyszukiwarek mo e wykry sztuczny sposób linkowania pomi dzy stronami i praca wło ona w stworzony system mo e pój na marne. Rysunek 3. Przykładowy schemat linkowania z wykorzystaniem katalogów Presell Pages, systemu wymiany linków i blogów tematycznych ródło: [6]. Trudno ci le sprecyzowa, jak powinna wygl da optymalna strategia pozycjonowania witryn internetowych. W ka dym przypadku jest to spraw indywidualna. Proponowana strategia opiera si przede wszystkim na badaniach metod prób i bł dów. Jednak e ze wzgl du na swój aspekt praktyczny i sprawdzone wdro enia, schemat ten wart jest zaprezentowania. W przedstawianym schemacie linkowania zastosowano wszystkie wymienione powy ej techniki jednocze nie (Rysunek ). Jest to rozwi zanie autorskie zastosowane przez Piotra Tamulewicza [[3]] przy pozycjonowaniu witryny X. Najwa niejszym elementem w tym zaawansowanym schemacie linkowania odgrywa system wymiany linkami, co mo na zaobserwowa po ilo ci wskaza z tego elementu do innych elementów schematu. Drugim wa nym elementem schematu s katalogi stron. Nie wskazuj one bezpo rednio na pozycjonowan witryn, tylko po rednio przez strony tematyczne, katalog Presell

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Page i kolejn stron tematyczn. Bezpo rednie linkowanie nie byłoby tak silne, jak wykorzystane kumulowania si ostatecznego wskazania poprzez przej cie poszczególnych elementów. Linkowanie do stron tematycznych ma symulowa naturalny wzrost ilo ci artykułów na witrynach tematycznych, wskazuj cych jako ródło katalogi Presell Pages, które z kolei wskazuj na kolejne witryny tematyczne, które to wskazuj na pozycjonowan stron. Pozostałe wykorzystane techniki pozycjonowania, dodatkowo wzmacniaj ko cowy efekt. Rysunek 4. Zaawansowany schemat linkowania z wykorzystaniem du ej liczby technik pozycjonowania podczas cyklu ycia witryny internetowej. ródło: [3]. Pozycjonowanie witryny X, w cało ci po wi conej tematyce senników, rozpocz ło si w połowie 2005 roku. Na samym pocz tku schemat pozycjonowania był dosy uproszczony, nie wykorzystywał systemu wymiany linkami, ani katalogów Presell Pages. Rysunek przedstawia ko cowy schemat linkowania, który umo liwił uzyskanie przez witryn X pierwszego miejsca na

9 246 Maciej Roszkowski, Piotr Tamulewicz Praktyczne aspekty pozycjonowania witryn internetowych pocz tku 2007 roku (po wpisaniu w wyszukiwarce słowa sennik ). W tym czasie liczba unikalnych wizyt wynosiła około 8 10 tysi cy dziennie, co zwi kszyło znacznie przychody z tytułu uczestnictwa w programie partnerskim Google AdSense do około 10$ dziennie. Schemat linkowania powstał głównie poprzez metod prób i bł dów, a droga na szczyt listy wyników w wyszukiwarce Google była dosy długa. Pozycjonowanie miało mie znamiona naturalno ci, dlatego te było dokonywane małymi kroczkami, poprzez drobne zmiany schematu linkowania. 3. Podsumowanie W miar rozwoju Internetu i zwi kszaj cej si liczby witryn internetowych, coraz wi kszej liczbie firm zale y na tym eby znale si na pocz tku wyników wyszukiwania. Z pomoc przychodz ró nego rodzaju mechanizmy pozycjonowania, które symuluj naturalne sposoby zdobywania popularno ci. Pozycjonowanie witryn internetowych jest młod dziedzin wiedzy, która nie posiada gł bokich korzeni. Istnieje bardzo mało opracowa, które s w stanie przybli y mechanizmy pozycjonowania. Dodatkowym utrudnieniem jest ci gła zmiana technik pozycjonowania, wraz ze zmian algorytmów wyszukiwania i indeksacji. Pozycjonowanie cieszy si i b dzie si cieszy du ym powodzeniem, przede wszystkim ze wzgl du na fakt niskich kosztów w porównaniu do tradycyjnej reklamy, a jednocze nie du ej sfery oddziaływania ze wzgl du na ci gle rosn c rzesz u ytkowników Internetu. [1] Kobis P., Marketing z Google Jak wej na pierwsz pozycj, techniki pozycjonowania a spam, PWN, Warszawa [2] Olszak C.M. (red.), Ziemba E. (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [3] Tamulewicz P., Pozycjonowanie stron internetowych w serwisach dynamicznych, Praca dyplomowa, Wydział Informatyki ZUT, Szczecin [4] ródło internetowe. Stan na listopad [5] ródło internetowe. Narz dzie Google Statystyki wyszukiwarki. Stan na listopad [6] ródło internetowe. pozycjonera.html. Stan na listopad [7] ródło internetowe. https://adwords.google.pl/select/keywordtoolexternal. Narz dzie propozycji słów kluczowych (ang. Google Keywords Tool). Stan na listopad 2009.

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, PRACTICAL ASPECTS OF WEBSITES' POSITIONING Summary The article presents techniques of websites' positioning focusing on the practical aspects. Positioning aim is to put a particular website on the high position during a searching process. There is described an indexing and searching on the example of Google search engine. Authors characterize two stages of websites' positioning first during a website building and second during website life. There is also described a strategy using many techniques of positioning at the same time. Keywords: SEO, positioning, search engine, indexing Maciej Roszkowski Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. ołnierska 49, Szczecin Piotr Tamulewicz Absolwent Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Pozycjonowanie stron WWW jest atrakcyjn metod

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST AGNIESZKA SZEWCZYK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule wyja niono poj cie u yteczno ci i jej miar. Opisano metod

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH

KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH TOMASZ CHRUL PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Ocena serwisów internetowych przedsi biorstw w globalnym

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU

WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Roman Simi ski* Sebastian S oci ski** WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU STRESZCZENIE Celem tej pracy jest prezentacja wykorzystania internetowych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo