PRACE ORYGINALNE. komory serca (LVH). Spoœród genów kandydatów warunkuj¹cych ryzyko. rozwoju nadciœnienia têtniczego. Zale na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE ORYGINALNE. komory serca (LVH). Spoœród genów kandydatów warunkuj¹cych ryzyko. rozwoju nadciœnienia têtniczego. Zale na"

Transkrypt

1 PRACE ORYGINALNE Beata KIEÆ-WILK 1 Agnieszka OLSZANECKA 2 Magdalena MIKO AJCZYK 3 Kalina KAWECKA-JASZCZ 2 Rola polimorfizmu M235T (c.704c>t) genu dla angiotensynogenu oraz A724A (c.2171g>a) genu dla SERCA2a w etiopatogenezie przerostu miêœnia lewej komory serca w pierwotnym nadciœnieniu têtniczym Role of the M235T (c.704c>t) polymorphism of angiotensynogen gene as well as A724A (c.2171g>a) polymorphism of SERCA2a gene in ethiopathogenesis of left ventricular hypertrophy in essential hypertension 1 Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, CM UJ, Kraków Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych CM UJ: Prof. dr hab. med. Maciej Ma³ecki 2 I Klinika Kardiologii i Nadciœnienia Têtniczego, CM UJ Kraków Kierownik I Kliniki Kardiologii i Nadciœnienia Têtniczego, CM UJ: Prof. dr hab. med. Kalina Kawecka Jaszcz 3 Katedra Biochemii Klinicznej CM UJ, Kraków Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej CM UJ: prof. dr hab. med. Aldona Dembiñska-Kieæ Dodatkowe s³owa kluczowe: angiotensynogen jony wapnia LVH nadciœnienie têtnicze polimorfizm SERCA Additional key words: angiotensynogen calcium ions LVH essential hypertension polymorphism SERCA Adres do korespondencji: Dr n. med Beata Kieæ-Wilk Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ Kraków, ul Kopernika 15 Tel.: Jedn¹ z najczêstszych zmian narz¹dowych w przebiegu nadciœnienia têtniczego jest przerost miêœnia lewej komory serca (LVH). Spoœród genów kandydatów warunkuj¹cych ryzyko rozwoju nadciœnienia têtniczego i LVH, wykazano promuj¹cy, ale niedecyduj¹cy, udzia³ polimorfizmu (c.704c>t) genu angiotensynogenu (). Wzrost stê enia jonów wapnia w cytoplazmie komórek miêœniowych mo e stanowiæ jeden z czynników w patomechanizmie rozwoju nadciœnienia têtniczego. Zale na od ATP pompa jonowa SERCA2a reguluje stê enie jonów wapnia w cytoplazmie. Mutacje w obrêbie genu, koduj¹cego bia³ko SERCA2a, s¹ zwi¹zane ze zwiêkszeniem stê enia jonów wapnia w kardiomiocytach. Celem badania by³o oszacowanie czêstoœci wystêpowania polimorfizmu M235T (c.704c>t), poszukiwanie nowych mutacji w genu oraz porównanie czêstoœci ich wystêpowania u pacjentów z nadciœnieniem têtniczym (z lub bez LVH) w stosunku do grupy kontrolnej. W badaniu wziê³o udzia³ 157 osób. Na podstawie wyniku badania echokardiograficznego uczestnicy zostali podzieleni na podgrupy: pacjenci z nadciœnieniem têtniczym (NT) i LVH oraz pacjenci z NT bez LVH. Grupê kontroln¹ stanowi³o 50-ciu zdrowych ochotników dobranych pod wzglêdem wieku i parametrów antropometrycznych. W badaniu czêstoœæ homozygot CC polimorfizmu M235T (c.704c>t) genu by³a najwiêksza w grupie z nadciœnieniem têtniczym i LVH, w porównaniu z pacjentami z NT bez LVH (p=0,67) oraz z grup¹ kontroln¹ (p=0,64). Wartoœæ LVMI by³a najwy - sza w grupie nosicieli CC stosunku do homozygot TT (p=0,33), oraz heterozygot CT (p=0,66). Zarówno u homozygot TT jak u nosicieli allelu T stwierdzono wy sze wartoœci ciœnienia têt- Left ventricle hypertrophy (LVH) is main organ complication developing in the course of primary hypertension. Among 'candidates genes' related with development of hypertension as well as LVH; the promoting, but not crucial, influence of (c.704c>t) angiotensinogen () gene was found. The elevated calcium ions concentration in the cytosol of muscle cells, might be one of the element in the ethiopatomechanism of essential hypertension development. The ATP-related ions pomp - SERCA2A regulates the intracellular calcium concentration. Mutations in the gene coding the SERCA2A protein, has been associated with elevated calcium level in cardiomyocytes. The aim of the study was to analyze frequency of the M235T (c.704c>t) gene polymorphism. The new mutations in the gene was searched for in hypertensive patients, independently to the LVH presence in compare to the control group. 157 people participated in the study. Based on the echo-cardiographic examination participants were divided into subgroups: patients with essential hypertension (NT) and patients with NT and LVH. 50 healthy volunteers served as the control group. The frequency of the CC homozygotes, of the M235T (c.704c>t) gene polymorphism, was the highest in the patients with essential hypertension and LVH in compare with patients without LVH (p=0.67) and control group (p=0.64). The value of the LVMI was the highest in CC carriers in compare to homozygotes TT (p=0.33) and CT group (p=0.66). In homozygotes TT as well as in the carriers of allel T, the elevated blood pressures value was detected. In the exon 15 of ATPA2A gene the new polymorphism A724A (C.2171G>A) was found. Only the pres- Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 3 151

2 niczego krwi. W eksonie 15 genu wykryto obecnoœæ nowego polimorfizmu A724A (C.2171G>A). W badanej grupie wykazano obecnoœæ jedynie homozygot GG i heterozygot GA. Obecnoœæ genotypu GA by³a istotnie wiêksza w grupie kontrolnej w stosunku do grupy z nadciœnieniem têtniczym bez przerostu (p=0,04) oraz grupy z NT i LVH (p=0,05). U nosicieli genotypu GA stwierdzono ni sze wartoœci ciœnienia têtniczego w pomiarach w gabinecie lekarskim oraz w ABPM. Wartoœci LVM oraz LVMI by³y ni sze w grupie zmutowanego genotypu GA w stosunku do grupy GG (p=0,107 dla LVM; p=0,154 dla LVMI). Wyniki sugeruj¹ ochraniaj¹ce dzia³anie polimorfizmu c.2171g>a genu przeciw rozwojowi nadciœnienia i jego powik³ania w postaci LVH. Wydaje siê równie, e polimorfizm c.704c>t genu nie odgrywa decyduj¹cej roli w rozwoju NT. ence of GG and heterozygotes GA was detected in analyzed group. The frequency of GA genotype was significantly higher in control group vs patients with essential hypertension with (p=0.05)/or without LVH (p=0.04). The GA carriers had lower blood pressures values measured in doctor office as well as using ABPM method. The LVM as well as LVMI values were lower in group with mutated genotype GA in compare to GG group (p=0.107 for LVM; p=0.154 for LVMI). Results suggest a protective role of the c.2171g>a polymorphism of the gene against the hypertension as well as LVH development. It seems also that c.704c>t polymorphism of gene does not play crucial role in the essential hypertension development. Wstêp W ci¹gu ostatnich lat opublikowano badania o powi¹zaniu wielu genów z pierwotnym (samoistnym) nadciœnieniem têtniczym, które uwarunkowane jest dzia³aniem produktów okreœlonych genów tzw. genów kandydatów [22]. Dopiero jednak ³¹czny wp³yw zarówno czynników genetycznych i czynników œrodowiskowych prowadzi do podwy szenia ciœnienia têtniczego [9]. Jedn¹ z najczêœciej obserwowanych zmian narz¹dowych w przebiegu NT jest przerost miêœnia lewej komory serca (left ventricular hypetrophy - LVH). Stanowi on wynik odpowiedzi kompensacyjnej serca na wzrost obci¹ enia nastêpczego, aktywacjê uk³adu wspó³czulnego i uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) [3]. Ten pocz¹tkowo adaptacyjny proces, po przekroczeniu krytycznej masy lewej komory, staje siê niezale nym czynnikiem ryzyka powik³añ sercowo-naczyniowych, rozwoju niewydolnoœci serca czy nag³ej œmierci sercowej [9]. Badania kliniczne wykaza³y zwi¹zek pomiêdzy LVH a 24-godzinn¹ automatyczn¹ rejestracj¹ ciœnienia têtniczego krwi (ABPM, ambulatory blood pressure monitoring) [4]. Ze wzglêdu na œcis³¹ wspó³pracê elementów enzymatyczno-hormonalnego, uk³ad renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS, renin-angiotensin-aldosteron system) rozpatruje siê jako jeden funkcjonalny system. RAAS wp³ywa nie tylko na gospodarkê wodno-elektrolitow¹, napiêcie œcian naczyñ, czy regulacjê uk³adu sympatycznego, odgrywa tak e rolê w procesie przebudowy œcian naczyñ i miêœnia serca [15,23]. Ju w 1992 pojawi³y siê doniesienia dotycz¹ce zwi¹zku angiotensynogenu z patogenez¹ nadciœnienia têtniczego [16]. Tanimoto i wsp. stworzyli myszy pozbawione genu ( -/-), u których skurczowe ciœnienie têtnicze by³o ni sze w porównaniu z grup¹ kontroln¹ [10]. Kolejny model zwierz¹t transgeniczych, ze zwielokrotnion¹ kopi¹ genu ukaza³, e proporcjonalnie do wzrostu poziomu we krwi, wzrasta³a wartoœæ skurczowego ciœnienia krwi [35]. Obecnie znanych jest kilka mutacji w obrêbie genu, dla których wykazano zwi¹zek z nadciœnieniem têtniczym [22]. W metaanalizie wykonanej przez Kato i wsp podsumowano udzia³ ró nych polimorfizmów genu w patogenezie nadciœnienia têtniczego w populacji japoñskiej [18]. Badanie to potwierdzi³o œcis³y zwi¹zek wystêpowania polimorfizmu M235T z równoleg³¹ substytucj¹ G(-6)A w promotorze tego genu. Jeunemaitre i wsp. odkryli natomiast, e substytucja metioniny w pozycji 235 ³añcucha polipeptydowego angiotensynogenu przez treoninê (Met235Thr lub M235T) stanowi genetyczn¹ predyspozycjê do nadciœnienia, co prawdopodobnie wi¹ e siê z wy szym (o 20-30%) stê eniem ATG w osoczu u nosicieli T235, co wynika z jego sprzê- enia z polimorfizmem w promotorze genu [17,18]. Wydaje siê równie, e istotny wp³yw polimorfizmu M235T mo na stwierdziæ u przedstawicieli niektórych ras [18,34,37]. Jednak nie wszystkie wyniki zdaj¹ siê potwierdzaæ rolê polimorfizmu M235T w patomechanizmie nadciœnienia têtniczego i LVH. Obserwacje prowadzone w populacji kaukaskiej nie wykaza³y zwi¹zku pomiêdzy polimorfizmem M235T a nadciœnieniem têtniczym [12,21,30]. Coraz czêœciej podkreœla siê bardzo du ¹ ró nicê pomiêdzy grupami etnicznymi; potwierdzaj¹c m.in. znacznie wy sz¹ czêstoœæ polimorfizmu M235T w populacji japoñskiej w porównaniu z ras¹ kaukask¹ (0,75 vs 0,36) [11]. Jony wapnia pe³ni¹ podstawow¹ rolê w pobudzaniu i regulacji skurczu komórek w tym miêœnia sercowego [20]. Gradient stê- eñ przez b³onê komórkow¹ i b³onê retikulum endoplazmatycznego oraz normalizacja poziomu jonów wapnia w cytoplazmie jest utrzymywany przez pompy wapniowe zale ne od ATP takie jak, Na + /K + ATPaza, wymiennik Na + /Ca 2+ oraz Ca 2+ ATPaza - zlokalizowana w b³onie siateczki œródplazmatycznej (SERCA) [13]. Jony wapnia odgrywaj¹ rolê wtórnych przekaÿników, uczestnicz¹ w procesach fizjologicznych, takich jak regulacja wzrostu czy apoptozy komórek, jak i w etiologii rozwoju zmian patologicznych jak przerost miêœnia serca [13,20]. Bia³ko SERCA zbudowane jest z 10-ciu domen przezb³onowych i charakteryzuje siê ewolucyjnie konserwatywn¹ budow¹ [32]. Badania nad funkcj¹ pompy SERCA wykaza³y, e zarówno wystêpuj¹ce w przyrodzie jak i sztucznie wywo³ane mutacje w obrêbie rejonu koduj¹cego pêtlê cytoplazmatyczn¹ L6 7 (pomiêdzy heliksami M6 i M7) powoduje zaburzenie transportu jonów wapnia przez to bia³ko [24]. Mutacja wiod¹ca do zmian w sekwencji aminokwasowej SERCA Asp813Asn/Asp818Asn powodowa³a spadek aktywnoœci ATP-azowej bia³ka, podczas gdy zdolnoœæ wi¹zania jonów wapnia przez SERCA by³a niezmieniona [7,29]. Obecnoœæ zarówno tej mutacji jak i substytucji Pro811Asn, Pro812Asn, Pro820Asn, Pro821Asn warunkowa³ spadek wydolnoœci reakcji gdzie fosforylacji jak i defosforylacji bia³ka SERCA przy udziale ATP, co by³o zwi¹zane z zahamowaniem transportu jonów wapnia [29]. Badania na zwierzêtach transgenicznych udowodni³y, e do prze ycia niezbêdny jest przynajmniej jeden funkcjonalny allel genu [27]. Dalsze obserwacje wykaza³y zmniejszon¹ ekspresjê genu, mierzon¹ jako poziom mrna, w sercach zwierz¹t doœwiadczalnych z kardiomiopati¹ rozstrzeniow¹ [25]. W modelu myszy transgenicznych z obni on¹ iloœci¹ SER- CA2a (SERCA2A+/-) stwierdzono zaburzon¹ relaksacjê lewej komory, jej w³óknienie oraz przerost koncentryczny [36]. W tym samym modelu mysim (SERCA2A +/-) stwierdzono równie bardziej nasilony i znacznie szybciej postêpuj¹cy rozwój niewydolnoœci miêœnia serca, powstaj¹cej w wyniku przeci¹ enia nastêpczego, w porównaniu z grup¹ kontroln¹ myszek Wild type [36]. Obserwacje kliniczne potwierdzi³y rolê SERCA2a w patogenezie zmian w zawale miêœnia serca, kardiomiopatii oraz niewydolnoœci serca. U pacjentów z kardiomiopati¹, jak i z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ serca stwierdzano istotne obni enie iloœci bia³ka SERCA2a w kardiomiocytach, co powodowa³o przeci¹ enie komórek jonami Ca 2+ i zaburzenie funkcji miêœnia serca [1,20,28]. U zwierz¹t z wyindukowanym nadciœnieniem, które rozwinê³y LVH, w kardiomiocytach przeros³ego serca po okresie krótkiego wzrostu iloœci SERCA2a obserwowano nastêpowy spadek poziomu tego bia³ka w komórkach [33]. Dodatkowym dowodem roli SERCA2a w patogenezie LVH rozwijaj¹cym siê w trakcie NT jest wykazanie, u zwierz¹t z nadekspresj¹ pompy SERCA2a (czyli o wy szej efektywnoœci transportu Ca 2+ ), zahamowania rozwoju LVH wyniku wynikaj¹cego z przeci¹ enia ciœnieniowego lewej komory w porównaniu z grup¹ kontroln¹ [26]. Celem pracy by³o oszacowanie czêstoœci wystêpowania polimorfizmu M235T (c.704c>t) genu u pacjentów z NT z 152 Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 3 B. Kieæ-Wilk i wsp.

3 przerostem lewej komory, bez przerostu lewej komory serca oraz w grupie kontrolnej z prawid³owym ciœnieniem têtniczym. Poszukiwanie mutacji w obrêbie genu dla transportera Ca 2+ - SERCA2a i ocena czêstoœci wystêpowania nowo-wykrytych mutacji w obrêbie genu w badanych grupach. Rycina 1 Polimorfizm M235T genu w badaniu Real-Time PCR przy u yciu sond TaqMan. The picture of M235T polymorphism of gene detection using real-time PCR and TaqMan sonds. Rycina 2 Wartoœci ciœnienia skurczowego i rozkurczowego w pomiarach gabinetowych u nosicieli polimorfizmu M235T genu. Wynik stanowi œredni¹ z pomiarów ± SD u wszystkich nosicieli danego genotypu. The value of systolic and diastolic blood pressure, measured in doctor office, in M235T polymorphism of gene carriers. Presented results are mean of all measurements ± SD. Materia³ i metody Pacjenci: Z przebadanych wstêpnie 202 osób do badañ zakwalifikowano 157 uczestników. Byli to mieszkañcy Województwa Ma³opolskiego (z Krakowa i najbli szych okolic). Zakwalifikowane do badania osoby na podstawie wyników badania echokardiograficznego zosta³y podzielone na trzy grupy: grupa z pierwotnym nadciœnieniem têtniczym bez przerostu lewej komory serca (NT LVH (-)), grupa z pierwotnym nadciœnieniem têtniczym oraz przerostem lewej komory serca (NT LVH (+)), grupa kontrolna (osoby zdrowe-bez nadciœnienia i przerostu lewej komory serca) (K). Protokó³ badania zosta³ zaakceptowany przez Komisjê Bioetyczn¹ Uniwersytetu Jagielloñskiego (nr zgody KBET/329/B/2002). Wszyscy uczestnicy otrzymali informacjê o schemacie badania i wyrazili dobrowoln¹, pisemn¹ zgodê na udzia³ w programie. Pomiarów ciœnienia têtniczego dokonano sfigmomanometrem rtêciowym, zgodnie z wytycznymi PTNT; do badania w³¹czono pacjentów z nadciœnieniem têtniczym rozpoznanym i leczonym przez 5-10 lat. 24-godzinn¹ automatyczn¹ rejestracjê ciœnienia têtniczego krwi (ambulatory blood pressure monitoring - ABPM) wykonano z zastosowaniem aparatu SpaceLabs (Redmond, WA, USA). Oceniano œrednie wartoœci ciœnienia têtniczego oraz jego zmiennoœæ oko³odobow¹. U wszystkich uczestników zosta³o wykonane badanie echokardiograficzne M-mode i 2D dla oceny morfologii lewej komory serca, przy pomocy aparatu Hewlett- Packard, Sonos-5500, g³owic¹ o czêstotliwoœci 2.5 MHz. Analizowano parametry strukturalne takie jak: wymiar póÿnorozkurczowy lewej komory (LVIDd), wymiar póÿnoskurczowy lewej komory (LVIDs), gruboœæ tylnej œciany w rozkurczu (PWd), gruboœæ przegrody miêdzykomorowej w rozkurczu (IVSd), gruboœæ tylnej œciany w skurczu (PWs), gruboœæ przegrody miêdzykomorowej w skurczu (IVSs). Masê lewej komory (LVM) obliczano na podstawie formu³y zaproponowanej przez Devereux i wsp.[6] i indeksowano do powierzchni cia³a (BSV) obliczaj¹c wskaÿnik masy lewej komory (LVMI, left ventricular mass index), który w badaniach pos³u y³ do rozpoznawania przerostu miêœnia lewej komory serca (>110 g/m 2 dla kobiet, 125 g/m2 u mê czyzn). Funkcjê rozkurczow¹ lewej komory oceniano przy u yciu badania dopplerowskiego nap³ywu mitralnego. Upoœledzenie relaksacji lewej komory definiowano jako zmniejszenie maksymalnej prêdkoœci nap³ywu w okresie wczesnego rozkurczu (fala E) przy równoczesnym wzroœcie maksymalnej prêdkoœci w czasie skurczu przedsionka (fala A). Oznaczano równie czas deceleracji fali E (dece) oraz czas rozkurczu izowolumetrycznego (IVRT). Do oznaczeñ genetycznych u yto genomowego DNA uzyskanego z leukocytów krwi obwodowej (DNA Isolation Mini Kit, Qiagen). Badanie polimorfizmu M235T (c.704c>t) genu dla angiotensyno genu Polimorfizm ten genotypowano metod¹ PCR w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR) z zastosowaniem pary swoistych sond hybrydyzacyjnych typu TaqMan (TaqMan MGB probes, AppliedBiosystem) i aparatu Opticon II (MJ Research) (rycina 1). Do przeprowadzenia reakcji PCR zaprojektowano (za pomoc¹ programu Primer Express Software v2.0, Applications- Based Primer Design Software), startery obejmuj¹ce ekson 2 (miejsce wystêpowania polimorfizmu M235T) -F:GGCTGTGACAGGATGGAAGAC, -R: AGGACGTAGGTGTTGAAAGC oraz odpowiednie sondy typu TaqMan z przy³¹czonymi barwnikami fluorescencyjnymi: -C: 5'-VIC-CCTGACGGGAGCC- MGB/Quencher-3', -T:5'-FAM-CCCTGATGG- GAGCC-MGB/Quencher-3'. Do przeprowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym u ywano standardowego protoko³u (QuantiTectProbe PCR, Qiagen). Otrzymane wyniki opracowano programem Opticon Monitor software (MJ Research) stanowi¹cym oryginalne wyposa enie aparatu Opticon II MJ Research. Analiza eksonów 15, 16 i 18 genu Spoœród 21 eksonów genu do dok³adnej analizy wybrano eksony koduj¹ce domeny bezpoœrednio zwi¹zane z transportem jonów wapnia: eksony 16 i 18 - koduj¹ce domeny wi¹ ¹ce jony wapnia oraz ekson 15 koduj¹cy domenê odpowiedzialn¹ za aktywnoœæ ATP-azy (dostarczenie energii do zmiany konformacji bia³ka podczas aktywacji procesu transportu jonów wapnia). Analizê wykonywano metod¹ sekwencjonowania (ABI Prism Genetic Analyzer-3100; PE Biosystems). Reakcjê PCR wykonano zdodnie ze standardowym protoko³em (Taq PCR CoreKit, Qiagen). Zastosowano specyficzne dla ka dego eksonu startery: (SERCA) ex15-f:gcc- TAGGGGTATGAATGTGG, (SERCA) ex15-r: AGA- ACTGGGCTCCATGACC, (SERCA) ex16-f:ccaga- CATTTGGGCTCT, (SERCA) ex16-r:ggg- CATCTCTGTCTTTTGCT, (SERCA) ex18-f: GAGC- CTGGACTTGGGAAATA, (SERCA) ex18-r: CTGG- CCACCATGCTC. Po oczyszczeniu produktów PCR u yto QIAquick PCR Purification kit (Qiagen) i przeprowadzano w³aœciw¹ reakcjê sekwencjonowania (Terminator cycle sequencing kit, Applied Biosystems). Rozdzia³ nukleotydów i analizê sekwencji wykonywano przy u yciu 16-kapilarnego aparatu ABI Prism Genetic Analyzer- 3100; PE Biosystems. Analizy statystyczne prowadzono za pomoc¹ programu STATISTICA 6.0 PL. Zgodnoœæ rozk³adu analizowanych zmiennych iloœciowych z rozk³adem normalnym sprawdzono za pomoc¹ testu Shapiro-Wilk'a. W przypadku braku normalnoœci rozk³adu zastosowano testy nieparametryczne. Porównania dwóch grup badanych przeprowadzono za pomoc¹ testu t -Studenta lub w przypadku braku normalnoœci za pomoc¹ testu U Manna- Whitneya. Do analizy trzech grup stosowano jednoczynnikow¹ analizê wariancji (ANOVA) lub (w przypadku braku normalnoœci) test Kruskala-Wallisa. Po uzyskaniu istotnego statystycznie wyniku kontynuowano analizê wykorzystuj¹c testy post-hoc (np. test Tukeya HSD). Dla zmiennych jakoœciowych u yto testu chi-kwadrat. Powi¹zanie analizowanych zmiennych oceniono przy pomocy analizy regresji prostej lub wielorakiej. Za istotne statystycznie przyjêto wyniki, dla których wartoœæ p<0,05. Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 3 153

4 Wyniki Badane grupy osób nie ró ni³y siê istotnie pod wzglêdem liczby kobiet i mê czyzn (K:M 52%:48%, p=0,832). Œrednia wieku badanych wynosi³a 52,33 ±1,22 lat. Podczas kwalifikacji do badania zwracano szczególn¹ uwagê na farmakoterapiê nadciœnienia têtniczego. Dalsze analizy nie wykaza³y istotnej ró nicy w farmakoterapii pomiêdzy badanymi grupami pacjentów. Badanymi genotypami w przypadku polimorfizmu M235T (c.704 C>T) genu by³y: CC - uwa any za niezmutowany, prawid³owy genotyp (Wild type), heterozygoty CT oraz homozygoty TT - forma zmutowana wi¹zana z ryzykiem rozwoju nadciœnienia têtniczego, czy procesem remodelingu œcian naczyñ i serca [10]. Nie stwierdzono istotnych ró nic pomiêdzy analizowanymi grupami genotypowymi. W analizie z podzia³em badanych osób na trzy grupy: K, NT LVH(-) i NT LVH (+), nie stwierdzono istotnych ró nic w rozk³adzie genotypu M235T genu (p=0,293). Czêstoœæ homozygot CC by³a najwiêksza w grupie z NT LVH (+) w porównaniu z grup¹ NT LVH(-) (p=0,679) oraz z grup¹ kontroln¹ (p=0,645). Najwiêkszy, nie istotny statystycznie, odsetek heterozygot CT stwierdzono natomiast w grupie kontrolnej. Homozygoty TT najliczniej wystêpowa³y w grupie z nadciœnieniem têtniczym bez LVH w porównaniu z grup¹ z LVH (p=0,532) oraz grup¹ kontroln¹ (p=0,495). W analizie pomiarów ciœnienia têtniczego stwierdzono najwy sze wartoœci ciœnienia têtniczego krwi u nosicieli genotypu TT zarówno w stosunku do grupy CT (p=0,178 dla RRs i p=0,095 dla RRr) jak i do grupy CC (p=0,165 dla RRs i p=0,034 dla RRr) (rycina 2). Nie wykazano istotnych ró nic zarówno ciœnienia skurczowego jak i rozkurczowego z ca³ej doby, jak z nocy oraz dnia, u nosicieli genotypów genu. Analiza wyników pomiarów gruboœci œcian, wymiarów, oraz kurczliwoœci lewej komory serca nie wykaza³a istotnych ró nic miêdzy badanym grupami nosicieli genotypu (p=0,630). Zaobserwowano jednak tendencjê do wy szych wartoœci LVM u homozygot CC w porównaniu z heterozygotami CT jak i nosicielami TT. LVM osi¹gnê³a najwiêksz¹ wartoœæ w grupie CC w porównaniu z grup¹ CT (p=0,09) jak i homozygotami TT (p=0,117). Nie wykazano równie istotnej statystycznie ró nicy pomiêdzy badanymi grupami genotypowymi rozwa aj¹c wartoœæ indeksu LVMI. LVMI by³ najwy szy w grupie nosicieli CC w stosunku do homozygot TT (p=0,331) jak i grupy CT (p=0,111). Wartoœæ LVMI, w przeciwieñstwie do masy lewej komory, by³a wy sza u homozygot TT w stosunku do heterozygot CT (p=0,662) (rycina 3) W analizie parametrów relaksacji lewej komory serca nie stwierdzono istotnych ró - nic pomiêdzy grupami genotypowymi (p=0,078) W wykonanym badaniu analizy sekwencji DNA, wybranych trzech eksonów koduj¹cych domeny bezpoœrednio zwi¹zane z transportem jonów wapnia (Ca 2+ ), genu nie stwierdzono adnych zmian w sekwencji zarówno eksonu 16 jak i eksonu18 u wszystkich przedstawicieli badanych trzech grup. Analiza sekwencji eksonu 15, Rycina 3 Rozk³ad wartoœci LVMI w zale noœci od genotypu polimorfizmu M235T genu. Wynik stanowi œredni¹ z pomiarów ± SD u wszystkich nosicieli danego genotypu. The LVMI value in M235T polymorphism of gene carriers. Presented results are mean of all measurements, in genotype groups, ± SD. Rycina 4 Rozk³ad wartoœci wskaÿnika masy lewej komory serca u nosicieli genotypu genu. Wynik stanowi œredni¹ z pomiarów ± SD u wszystkich nosicieli danego genotypu. The value of left ventricular mass index in carriers of gene polymorphism. Presented results are mean of all measurements, in genotype groups, ± SD. Rycina 5 Wp³yw allelu C i T genu i genotypu na LVMI. Influence of C and T alleles of M235T polymorphism of gene and genotype of gene, on LVMI value. 154 Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 3 B. Kieæ-Wilk i wsp.

5 Tabela I Wp³yw genotypów genów i na parametry lewej komory serca. The influence of and genes on the left ventricle parameters. Parametr IVSd (mm) LVIDd (mm) vlvm (g) LVMI(g/m2) Czynnik p Parametr 0,224 wykaza³a istnienie nowego, polimorfizmu polegaj¹cego na zamianie guaniny w adeninê w pozycji 2171 (c.2171g>a) genu [19]. Analiza genotypów GG i GA (nie wykazano obecnoœci homozygot AA) genu w trzech badanych grupach wykaza³a istotne ró nice w ich czêstoœci wystêpowania (p=0,048). Czêstoœæ genotypów ró ni³a siê w obrêbie grupy kontrolnej w stosunku do grupy z nadciœnieniem têtniczym bez LVH (p=0,04) oraz grupy z NT i LVH (p=0,05). Heterozygoty GA najczêœciej wystêpowa³y w grupie kontrolnej w porównaniu z grup¹ z nadciœnieniem têtniczym bez przerostu LK (p=0,374) oraz z grup¹ z NT i LVH (p=0,420). Genotyp GG natomiast by³ najczêœciej stwierdzany w grupie z nadciœnieniem têtniczym bez przerostu lewej komory serca w stosunku do grupy z NT i LVH (p=0,923) czy grupy kontrolnej (p=0,374). Wartoœci ciœnienia têtniczego porównano w grupach homozygot GG i heterozygot GA polimorfizmu genu i nie stwierdzono istotnych ró nic w analizowanych parametrach pomiêdzy grupami genotypowymi (p=0,367 dla RRs oraz p=0,439 dla RRr). Na uwagê zas³uguje fakt e u heterozygot GA obserwowano tendencjê do ni - szych wartoœci zarówno ciœnienia skurczowego, œrednio o 4,1 mmhg, jak i ciœnienia rozkurczowego o ok. 2,7 mmhg w porównaniu z nosicielami genotypu GG. Równoczeœnie analiza pomiarów uzyskanych w badaniu ABPM u pacjentów z genotypem GG obserwowano tendencjê do wy szych wartoœci ciœnienia têtniczego krwi. Z przeprowadzonej analizy wynika, e protekcyjna rola wykrytego polimorfizmu ujawnia siê g³ównie w przypadku skurczowego ciœnienia krwi. Analiza parametrów badania echokardiograficznego nie wykaza³a istotnych ró nic pomiêdzy grupami (p=0,653). Zwraca natomiast uwagê fakt wiêkszych œrednich wartoœci gruboœci œcian lewej komory serca w grupie niezmutowanego genotypu GG w stosunku do grupy GA. Równoczeœnie dalsze analizy wykaza³y e œrednie wartoœci LVM jak i LVMI by³y ni sze, choæ nieistotnie, w grupie nosicieli zmutowanego genotypu GA polimorfizmu A724A (c.2171g>a) genu Czynnik PWd (mm) w stosunku do grupy GG (p=0,107 dla LVM, p=0,154 dla LVMI); (rycina 4) Nie stwierdzono istotnych ró nic pomiêdzy badanymi grupami genotypowymi (GG i GA) (p=0,203) w badaniu dopplerowskim gdzie oceniano funkcjê rozkurczow¹ lewej komory serca. Przeprowadzono analizê wariancji wieloczynnikowej sprawdzaj¹c wp³yw samych polimorfizmów na parametry gruboœci œciany lewej komory serca. Analiza wykaza³a istotny wp³yw genotypu na wszystkie oznaczone parametry gruboœci œciany lewej komory (tabela I). Genotyp wp³ywa³ istotnie na wyliczone wskaÿniki przebudowy i przerostu lewej komory serca jak: LVM i LVMI (p= zarówno dla LVMI i LVMI) przy braku wp³ywu genotypu (p=0,353 dla LVM i p=0,341 dla LVMI) (tabela I). Dalsza analiza wp³ywu genotypu oraz alleli C lub T genu na parametry gruboœci œcian lewej komory serca wykaza³a istotny wp³yw obydwu polimorfizmów. Wp³yw genotypu jak i alleli by³ równie istotny na obliczane parametry przebudowy i przerostu lewej komory serca takie jak LVM (p= dla i ) jak i LVMI (p= dla jak i ). Na rycinie 5 przedstawiono wp³yw alleli C i T genu i genotypu na LVMI. U nosicieli GA polimorfizmu A724A (c.2171g>a) genu obserwowano ni sze wartoœci LVMI zarówno u nosiciel allelu T jak i C polimorfizmu M235T (c.704c>t) genu. Tendencja ta by³a szczególnie silnie wyra ona u heterozygot GA polimorfizmu i nosicieli allelu T polimorfizmu (rycina 5). p 0,150 * 0,212 * 0,209 0,1984 0,123 0 EF (%) * 0,227 * 0,207 0,047 0,154 0,152 BSA(m 2 ) * 0,043 * 0,200 0,341 * 0,304 Dyskusja Problem nadciœnienia têtniczego jest tematem wielu prac badawczych zarówno klinicznych jak i doœwiadczalnych [22]. Jedn¹ z podstawowych strategii stosowanych w celu okreœlenia genetycznej predyspozycji do rozwoju pierwotnego nadciœnienia têtniczego jest tzw. badanie zwi¹zku ( association study lub case-control study ) oparte na porównaniu czêstoœci wystêpowania okreœlonych alleli danego genu kandydata w grupie niespokrewnionych chorych z nadciœnieniem ( cases ) i grupie kontrolnej osób bez nadciœnienia ( control ) [2]. Metodê tak¹ zastosowano równie w przedstawionej pracy porównuj¹c czêstoœæ wystêpowania polimorfizmu M235T (c.704c>t) genu oraz polimorfizmu Ala724Ala (c.2171g>a) genu u osób z nadciœnieniem têtniczym a grup¹ kontroln¹. Nale y pamiêtaæ, e lista genów kandydatów warunkuj¹cych predyspozycjê do rozwoju NT i jego powik³añ jest d³uga i niezamkniêta. W odniesieniu do wiêkszoœci genów kandydatów, rozpatrywanych osobno, istniej¹ prace podaj¹ce w w¹tpliwoœæ ich zwi¹zek z patogenez¹ NT [2,12,22,30]. Brak potwierdzenia zwi¹zku nie stanowi jednak dowodu na brak tego powi¹zania. Na wyniki badania oprócz liczebnoœci badanych grup, wp³ywaj¹ bowiem ró ne czynniki zak³ócaj¹ce (jak zmiennoœæ etniczna grup badanych, czêstoœæ wystêpowania danego allelu w populacji, czy ró norodnoœæ badanej populacji). W przeprowadzonych badaniach nie wykazano istotnego zwi¹zku pomiêdzy polimorfizmem M235T genu a nadciœnieniem têtniczym, czy przerostem miêœnia lewej komory serca, co jest zgodne z wczeœniejszymi doniesieniami [12,21,30]. Nie bez znaczenie wydaje siê jednak obserwowana tendencja do wy szych wartoœci ciœnienia têtniczego zarówno u homozygot TT jak i u wszystkich nosicieli allelu T. Obserwowana tendencja zaznacza³a siê szczególnie w gabinetowych pomiarach ciœnienia têtniczego, a nie by³a ju tak silnie wyra ona w badaniu ABPM. Na podstawie otrzymanych wyników mo na wnioskowaæ, e polimorfizm M235T (c.704c>t) genu wydaje siê nie odgrywaæ decyduj¹cej roli w uwarunkowaniu rozwoju nadciœnienia têtniczego krwi u pacjentów z rejonu Ma³opolski. Metaanaliza badaj¹ca rolê znanych, polimorfizmów genu w patogenezie nadciœnienia têtniczego potwierdzi³a œcis³y zwi¹zek wystêpowania polimorfizmu M235T z substytucj¹ G(-6)A w promotorze tego genu [37]. Dalsze badania wykaza³y równie, e polimorfizm M235T (c.704c>t) nie determinuje bezpoœrednio stê enia ATG w osoczu [30]. Przemawia to za mo liw¹ rol¹ tego polimorfizmu w patogenezie NT, jednak e w okreœlonych warunkach. Dodatkowo uzyskane wyniki nie potwierdzi³y jednoznacznie roli polimorfizmu M235T genu w rozwoju LVH. Nie stwierdzono zale noœci pomiêdzy nosicielstwem allelu T a rozwojem LVH. Co wiêcej obserwowano wy sze wartoœci parametrów gruboœci œcian lewej komory, jak i wystandaryzowanych wskaÿników jej masy u nosicieli allelu C. Nale y jednak pamiêtaæ, e korelacja polimorfizmu M235T genu z ryzykiem rozwoju NT i LVH wykazana w populacji japoñskiej czy chiñskiej nie zosta³a potwierdzona m.in. w populacji angielskiej czy afroamerykañskiej [11, 12,21,30] i coraz czêœciej podkreœla siê bardzo du ¹ ró nicê pomiêdzy badanymi grupami etnicznymi. Równoczeœnie kolejnym mo liwym wyt³umaczeniem otrzymanych wyników jest koniecznoœæ opisanego we wczeœniejszych pracach, wspó³wystêpowania dwóch polimorfizmów genu : badanego M235T (c.704c>t) oraz zmiany w obrêbie promotora genu G(-6)A [18]. Obserwacje klinicz- Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 3 155

6 ne wykaza³y, e dopiero analiza wspó³wystêpowania obu tych polimorfizmów t³umaczy zwiêkszone ryzyko rozwoju NT i jego powik³añ narz¹dowych[16,18]. Prezentowana praca zajmowa³a siê poszukiwaniem nowych mutacji w obrêbie eksonów, genu, koduj¹cych domeny bezpoœrednio zwi¹zane z transportem jonów wapnia u pacjentów z nadciœnieniem, powik³anym lub nie LVH. W trakcie analiz wykryto obecnoœæ nowej mutacji A724A (c.2171g>a) w genie. Sekwencja koduj¹ca obejmowa³a domenê zwi¹zana z aktywnoœci¹ ATP-azow¹, najbardziej konserwatywn¹ ewolucyjnie czêœci¹ bia³ka SERCA [19,20]. U nosicieli polimorfizmu A724A (c.2171g>a) genu stwierdzano istotnie obni on¹ czêstoœæ rozwoju nadciœnienia têtniczego. Heterozygotyczni nosiciele GA charakteryzowali siê ni szymi wartoœciami ciœnienia têtniczego zarówno w pomiarach gabinetowych jak i w ABPM. Dodatkowo ochronne dzia³anie wykrytego polimorfizmu eksonu 15 genu by³o wyraÿnie zaznaczone w przypadku procesu remodelingu w przebiegu nadciœnienia têtniczego. Czêstoœæ heterozygot GA by³a wyraÿnie ni sza w grupie z LVH w porównaniu z homozygotami GG. U nosicieli genotypu GA obserwowano tendencjê do ni szych wartoœci parametrów LVM oraz LVMI w stosunku do grupy GG. Os³aniaj¹ce dzia³anie polimorfizmu A724A (c.2171g>a) genu jest dodatkowo tym dziwniejsze bardziej zastanawiaj¹ce, e nie zmienia on sekwencji aminokwasowej bia³ka SERCA2a, a przez to polimorfizm ten nie powinien bezpoœrednio wp³ywaæ na funkcjê transportera. Wyt³umaczeniem tego zjawiska mo e byæ np. wystêpowanie tego polimorfizmu z inn¹ mutacj¹, zlokalizowan¹ w innej czêœci genu. Polimorfizm A724A (c.2171g>a) mo e wystêpowaæ jako mutacja z³o ona (haplotyp), podobnie jak by³o to stwierdzone w przypadku polimorfizmu M235T (c.704c>t) i G(-6)A genu [18]. Mo liwe, e polimorfizm A724A (c.2171g>a) genu ³¹czy siê z niezbadan¹ w tej pracy, mutacj¹ zlokalizowan¹ w promotorze genu b¹dÿ te zlokalizowana jest w obrêbie intronów tego genu. Potwierdzono bowiem, e mutacje w niekoduj¹cej czêœci genu równie istotnie wp³ywaj¹ na funkcjê bia³ka [14]. Uzyskane wyniki pracy nie mog¹ daæ jednoznacznej odpowiedzi, co do genetycznych uwarunkowañ ryzyka rozwoju nadciœnienia têtniczego czy jego powik³añ zwi¹zanych z przebudow¹ narz¹dow¹. O tym jak z³o ona jest patogeneza NT jako choroby wielogenowej œwiadcz¹ badania, które od kilku ju lat podejmuj¹ próby ³¹cznej analizy równoczesnego wp³ywu wielu polimorfizmów na podatnoœæ rozwoju przerostu lewej komory serca w przebiegu NT [2,5,22] Przeprowadzone badania mog¹ przyczyniæ siê do wykrycia swoistego uk³adu alleli genów kandydatów zwiêkszaj¹cych ryzyko rozwoju nadciœnienia têtniczego, lub jego powik³añ zw³aszcza w aspekcie oddzia³ywania gen-gen czy œrodowisko-gen, co udowadniaj¹ badania asocjacyjne GWA (genom associacion study) [9]. Przedstawione badania zwracaj¹ uwagê na rolê regulatorów SERCA2a, (np. fosfolambanu) w przebudowie œcian naczyñ i miêœnia serca [20]. Stworzenie zestawu polimorfizmów genów kandydatów mo e staæ siê w przysz³oœci podstaw¹ do opracowania przesiewowych, genetycznych testów diagnostycznych umo liwiaj¹cych okreœlenie indywidualnego ryzyka chorego, co wp³ywa³oby na wczesne wdro enie postêpowania prewencyjnego lub zintensyfikowanie terapii prewencyjnej uwzglêdniaj¹cej oddzia³ywanie œrodowisko-gen-gen-fenotyp. Piœmiennictwo 1. Barrans J.D., Allen P.D., Stamatiou D., Dzau V.J., Liew C.C.: Global gene expression profiling of endstage dilated cardiomyopathy using a human cardiovascular-based cdna microarray. Am. J. Pathol. 2002, 160, Binder A.: A review of the genetics of essential hypertension. Curr. Opin. Cardiol. 2007, 22, Buikema H.: Essential hypertension and left ventricular hypertrophy in cardiovascular disease: beyond overactivity of the renin-angiotensin-aldosterone-sodium system. J. Hypertens. 2003, 21, Cuspidi C., Michev I., Meani S., Valerio C. et al.: Non-dipper treated hypertensive patients do not have increased cardiac structural alterations. Cardiovasc. Ultrasound. 2003, 1,1. 5. Deschepper C.F., Boutin-Ganache I., Zahabi A., Jiang Z.: In search of cardiovascular candidate genes: interactions between phenotypes and genotypes. Hypertension 2002, 39, Devereux R.B., Casale P.N., Hammond I.W. et al.: Echocardiographic detection of pressure-overload left ventricular hypertrophy: effect of criteria and patient population. J. Clin. Hypertens. 1987,3, Falson P., Menguy T., Corre F., Bouneau L. et al.: The cytoplasmic loop between putative transmembrane segments 6 and 7 in sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase binds Ca 2+ and is functionally important. J. Biol. Chem. 1997, 272, Franks P.W.: Identifying genes for primary hypertension: methodological limitations and gene-environment interactions. J. Hum. Hypertens. 2009, 23, Frayling T.M.: Genome-wide association studies provide new insights into type 2 diabetes aetiology. Nat. Rev. Genet. 20, 8, Gaddam K.K., Verma A., Thompson M. et al.: Hypertension and cardiac failure in its various forms. Med. Clin. North Am. 2009, 93, Hata A.: Role of angiotensinogen in the genetics of essential hypertension. Life Sci. 1995, 57, Hingorani A.D., Sharma P., Jia H. et al.: Blood pressure and the M235T polymorphism of the angiotensinogen gene. Hypertension 1996, 28, Hovnanian A.: SERCA pumps and human diseases. Subcell. Biochem. 2007, 45, Hur D.J., Raymond G.V., Kahler S.G. et al.: A novel MGP mutation in a consanguineous family: review of the clinical and molecular characteristics of Keutel syndrome. Am. J. Med. Genet. A. 2005,135, Jansen P.M., Danser A.H., Imholz B.P., van den Meiracker A.H.: Aldosterone-receptor antagonism in hypertension. J.Hypertens. 2009,27, Jeunemaitre X., Inoue I., Williams C. et al.: Haplotypes of angiotensinogen in essential hypertension. Am. J. Hum. Genet. 1997, 60, Jeunemaitre X., Soubrier F., Kotelevtsev Y.V. et al.: Molecular basis of human hypertension: role of angiotensinogen. Cell. 1992, 71, Kato N., Sugiyama T., Morita H., Kurihara H. et al.: Angiotensinogen gene and essential hypertension in the Japanese: extensive association study and meta-analysis on six reported studies. J. Hypertens. 1999, 17, Kiec-Wilk B., Dembinska-Kiec A., Olszanecka A. et al.: A724A polymorphism of sarco(endo)plasmic reticulum Ca2+-ATPase 2 (SERCA2) in hypertensive patients. Clin. Chem. Lab. Med. 2007, 45, Kieæ-Wilk B., Petkow-Dimitrow P., Kwaœniak M., Dembiñska-Kieæ A.: Role of impaired calcium homeostasis in the development of cardiac hypertrophy. Kardiol. Pol. 2009, 67, Larson N., Hutchinson R., Boerwinkle E.: Lack of association of 3 functional gene variants with hypertension in African Americans. Hypertension 2000, 35, Lee W.K., Padmanabhan S., Dominiczak A.F.: Genetics of hypertension: from experimental models to clinical applications. J. Hum. Hypertens. 2000,14, Mahmud A., Feely J.: Arterial stiffness and the reninangiotensin-aldosterone system. Renin. Angiotensin. Aldosterone. Syst. 2004,5, Menguy T., Corre F., Bouneau L. et al.: The cytoplasmic loop located between transmembrane segments 6 and 7 controls activation by Ca2+ of sarcoplasmic reticulum Ca2+-ATPase. J. Biol. Chem. 1998, 273, Minamisawa S., Hoshijima M., Chu G. et al.: Chronic phospholamban-sarcoplasmic reticulum calcium ATPase interaction is the critical calcium cycling defect in dilated cardiomyopathy. Cell. 1999,99, Nakayama H., Otsu K., Yamaguchi O. et al.: Cardiac-specific overexpression of a high Ca2+ affinity mutant of SERCA2a attenuates in vivo pressure overload cardiac hypertrophy. FASEB. J. 2003,17, Periasamy M., Reed T.D., Liu L.H., Ji. Y. et al.: Impaired cardiac performance in heterozygous mice with a null mutation in the sarco(endo)plasmic reticulum Ca 2+ -ATPase isoform 2 (SERCA2) gene. J. Biol. Chem. 1999,274, Pieske B., Maier L.S., Schmidt-Schweda S.: Sarcoplasmic reticulum Ca2+ load in human heart failure. Basic. Res. Cardiol. 2002,97,I Schultz Jel J., Glascock B.J., Witt S.A. et al.: Periasamy M. Accelerated onset of heart failure in mice during pressure overload with chronically decreased SERCA2 calcium pump activity. Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol. 2004, 286, H Shlyakhto E.V., Shwartz E.I., Nefedova Y.B. et al.: Lack of association of the renin-angiotensin system genes polymorphisms and left ventricular hypertrophy in hypertension. Blood. Press. 2001,10, Smithies O., Kim H.S.: Targeted gene duplication and disruption for analyzing quantitative genetic traits in mice. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1994, 91, Sweadner K.J., Donnet C.: Structural similarities of Na,K-ATPase and SERCA, the Ca(2+)-ATPase of the sarcoplasmic reticulum. Biochem. J. 2001, 356, Takeuchi K., Nagashima M., Itoh K., Minagawa M. et al.: Improving glucose metabolism and/or sarcoplasmic reticulum Ca 2+ -ATPase function is warranted for immature pressure overload hypertrophied myocardium. Jpn. Circ. J. 2001, 65, Tang W., Devereux R.B., Rao D.C., Oberman A. et al.: Associations between angiotensinogen gene variants and left ventricular mass and function in the HyperGEN study. Am. Heart. J. 2002, 143, Tanimoto K., Sugiyama F., Goto Y. et al.: Angiotensinogen-deficient mice with hypotension. J. Biol. Chem. 1994, 269, Ver Heyen M., Heymans S., Antoons G. et al.: Replacement of the muscle-specific sarcoplasmic reticulum Ca(2+)-ATPase isoform SERCA2a by the nonmuscle SERCA2b homologue causes mild concentric hypertrophy and impairs contraction-relaxation of the heart. Circ. Res. 2001, Wang A.Y., Chan J.C., Wang M. et al.: Cardiac hypertrophy and remodeling in relation to ACE and angiotensinogen genes genotypes in Chinese dialysis patients. Kidney. Int. 2003, 63, Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 3 B. Kieæ-Wilk i wsp.

PRACE ORYGINALNE. Monika MIKLASZEWSKA 1. Przemys³aw KOROHODA 2. Katarzyna ZACHWIEJA 1. Tomasz MROCZEK 3. Dorota DRO D 1. Krystyna SZTEFKO 4

PRACE ORYGINALNE. Monika MIKLASZEWSKA 1. Przemys³aw KOROHODA 2. Katarzyna ZACHWIEJA 1. Tomasz MROCZEK 3. Dorota DRO D 1. Krystyna SZTEFKO 4 Ocena przydatnoœci klinicznej ró nych wzorów, stosowanych do wyliczania filtracji k³êbuszkowej oraz stê enia kreatyniny w surowicy u dzieci po zabiegach w kr¹ eniu pozaustrojowym, do oceny ryzyka wyst¹pienia

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 583 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 26 2009

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 583 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 26 2009 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 583 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 26 2009 PAWE CI SZCZYK AGNIESZKA MACIEJEWSKA MAREK SAWCZUK ZMIENNO GENETYCZNA JAKO JEDEN Z PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW*

CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW* 707 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 32 2005 NR 4 (707 728) CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW* HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR-1 (HIF-1):

Bardziej szczegółowo

AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA*

AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA* AUTOFAGIA POSTÊPY BIOLOGII W ZAKA ENIACH KOMÓRKI WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: TOM MOLEKULARNA 35 2008 NR RULETKA 3 (351 368) AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA* AUTOPHAGY

Bardziej szczegółowo

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT Krystyna SROGI Institute of Inorganic Chemistry, Gliwice ABSTRACT: Over 90 hair samples were collected

Bardziej szczegółowo

POSTÊPY BIOLOGII LOKALIZACJA KOMÓRKI I FUNKCJE W KOMÓRCE TOM 36 2009 NR 3 (343 359), UNIKATOWY LIPID B ONY KOMÓRKOWEJ: RÓ NORODNOŒÆ FUNKCJI I MNOGOŒÆ BIA EK EFEKTOROWYCH, A UNIQUE PLASMA MEMBRANE LIPID:

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 279-287

Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 279-287 Pol. J. Sport Tourism 2013, 20, 279-287 279 MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FEMALE STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION COMPARED TO STUDENTS OF OTHER SUBJECTS AT THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego 416 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2011, 4, 416 423 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 353 362 Praca pogl¹dowa Review Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Clinical characteristics of various forms of tremor AGNIESZKA MACHOWSKA-MAJCHRZAK,

Bardziej szczegółowo

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi PRACE PRZEGL DOWE Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi Monika Pietrowska Zak³ad Radiobiologii Doœwiadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŒÆ CZASOWA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MAKSYMALNYCH SUM DOBOWYCH OPADÓW. Alfred Stach

ZMIENNOŒÆ CZASOWA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MAKSYMALNYCH SUM DOBOWYCH OPADÓW. Alfred Stach ZMIENNOŒÆ CZASOWA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MAKSYMALNYCH SUM DOBOWYCH OPADÓW Alfred Stach Stach A., 2007: Zmiennoœæ czasowa struktury przestrzennej maksymalnych sum dobowych opadów (Temporal variability

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE GENEROWANIE DYNAMICZNYCH MAP PERFUZJI MÓZGU, ICH ANALIZA I ZNACZENIE W NEURORADIOLOGII

KOMPUTEROWE GENEROWANIE DYNAMICZNYCH MAP PERFUZJI MÓZGU, ICH ANALIZA I ZNACZENIE W NEURORADIOLOGII ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA TOM 27. ZESZYT 1, 28 Tomasz HACHAJ * KOMPUTEROWE GENEROWANIE DYNAMICZNYCH MAP PERFUZJI MÓZGU, ICH ANALIZA I ZNACZENIE W NEURORADIOLOGII STRESZCZENIE W artykule szczegó³owo

Bardziej szczegółowo

ZALE NA OD UBIKWITYNY PROTEOLIZA BIA EK W REGULACJI PROCESÓW WZROSTU I ROZWOJU ROŒLIN*

ZALE NA OD UBIKWITYNY PROTEOLIZA BIA EK W REGULACJI PROCESÓW WZROSTU I ROZWOJU ROŒLIN* ZALE NA OD UBIKWITYNY PROTEOLIZA BIA EK 159 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 33 2006 NR 1 (159 174) ZALE NA OD UBIKWITYNY PROTEOLIZA BIA EK W REGULACJI PROCESÓW WZROSTU I ROZWOJU ROŒLIN* UBIQUITIN-MEDIATED

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

RODZINNE W AŒCIWOŒCI A PICIE ALKOHOLU PRZEZ DORASTAJ CYCH

RODZINNE W AŒCIWOŒCI A PICIE ALKOHOLU PRZEZ DORASTAJ CYCH Alkoholizm i Narkomania 2003, Tom 16: nr 1-2, 57-68 RODZINNE W AŒCIWOŒCI A PICIE ALKOHOLU PRZEZ DORASTAJ CYCH Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosiñska-Dec Zak³ad Psychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Folia Medica Lodziensia

Folia Medica Lodziensia Folia Medica Lodziensia tom 41 numer 1 2014 Spis treści Agnieszka Jeleń, Anna Koziróg, Aleksandra Sałagacka, Monika Talarowska, Piotr Gałecki, Ewa Balcerczak... 5 Czy cichy polimorfizm pojedynczego nukleotydu

Bardziej szczegółowo

Przypadek pierwotnej nadczynnoœci przytarczyc rozpoznanej u chorej z przewlek³¹ chorob¹ nerek

Przypadek pierwotnej nadczynnoœci przytarczyc rozpoznanej u chorej z przewlek³¹ chorob¹ nerek Przypadek pierwotnej nadczynnoœci przytarczyc rozpoznanej u chorej z przewlek³¹ chorob¹ nerek PRACE KAZUISTYCZNE Alicja E. GRZEGORZEWSKA Dominik PAJZDERSKI U chorej w 43 r.. rozpoznano dnê moczanow¹, kamicê

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO Publikacja dotowana przez KBN RADA REDAKCYJNA RYSZARD ADAMIAK, JERZY B A EJOWSKI, JÓZEF CEYNOWA, JACEK GAWROÑSKI, JACEK KIJEÑSKI, TADEUSZ M. KRYGOWSKI, JACEK

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

Genomika protistów bardzo zró nicowanych, ale s³abo poznanych eukariotów

Genomika protistów bardzo zró nicowanych, ale s³abo poznanych eukariotów PRACE PRZEGL DOWE Genomika protistów bardzo zró nicowanych, ale s³abo poznanych eukariotów Pawe³ Mackiewicz 1, Przemys³aw Gagat 1, Andrzej Body³ 2 1 Zak³ad Genomiki, Wydzia³ Biotechnologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 3, 267 287 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Free time activities and adolescents risk behaviours Krzysztof Bobrowski

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 1(58)

ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 1(58) IMPLEMENTACJA POLSKIE DYREKTYWY TOWARZYSTWO INSPIRE W TEMACIE ZAGOSPODAROWANIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSKA NIKI... ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 1(58) 7 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY INSPIRE W

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja diagnostyki guzów pêcherza moczowego poprzez zastosowanie metody fotodynamicznej

Optymalizacja diagnostyki guzów pêcherza moczowego poprzez zastosowanie metody fotodynamicznej Optymalizacja diagnostyki guzów pêcherza moczowego poprzez zastosowanie metody fotodynamicznej Rak pêcherza moczowego stanowi powa ny problem onkologii urologicznej. Rak pêcherza moczowego wystêpuje w

Bardziej szczegółowo

PRZECIWCIA A MONOKLONALNE I POLIKLONALNE I ICH ZASTOSOWANIE W CYTOMETRII PRZEP YWOWEJ

PRZECIWCIA A MONOKLONALNE I POLIKLONALNE I ICH ZASTOSOWANIE W CYTOMETRII PRZEP YWOWEJ POSTÊPY PRZECIWCIA A BIOLOGII MONO- KOMÓRKI I POLIKLONALNE I TOM ICH ZASTOSOWANIE 35 2008 SUPLEMENT W CYTOMETRII... NR 24 (17 34) 17 PRZECIWCIA A MONOKLONALNE I POLIKLONALNE I ICH ZASTOSOWANIE W CYTOMETRII

Bardziej szczegółowo

Wp³yw metody izolacji DNA na wynik analizy podobieñstwa genetycznego wykonanej technik¹ RAPD

Wp³yw metody izolacji DNA na wynik analizy podobieñstwa genetycznego wykonanej technik¹ RAPD PRACE EKSPERYMENTALNE Wp³yw metody izolacji DNA na wynik analizy podobieñstwa genetycznego wykonanej technik¹ RAPD Agnieszka Dobrzycka, Zbigniew Broda Katedra Genetyki i Hodowli Roœlin, Uniwersytet Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo