ELEKTRONICZNY MARKETING SPRZEDAWCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PERSPEKTYWIE UWOLNIENIA RYNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONICZNY MARKETING SPRZEDAWCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PERSPEKTYWIE UWOLNIENIA RYNKU"

Transkrypt

1 ELEKTRONICZNY MARKETING SPRZEDAWCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PERSPEKTYWIE UWOLNIENIA RYNKU Autor: Piotr Jasiński ( Rynek Energii nr 3/2007) Słowa kluczowe: Informacja, Internet, rynek energii, zmiana sprzedawcy Streszczenie: Omówiono moŝliwości wykorzystania Internetu jako jednego z narzędzi mających zastosowanie w procesie pozyskiwania potencjalnych odbiorców energii elektrycznej. Zwrócono uwagę na to, Ŝe Internet moŝe stać się inicjatorem ruchów odbiorców na uwolnionym rynku energii elektrycznej, a takŝe narzędziem marketingowym w procesie pozyskiwania klientów przez sprzedawców energii elektrycznej. Z Internetu moŝna bowiem najszybciej uzyskać informacje o potencjalnym dostawcy energii. Niestety do tej pory nie stwierdzono wortalu internetowego w wersji polskojęzycznej, który w prosty i przyjazny sposób prezentowałby informacje na temat sprzedawców energii elektrycznej, taryf na energię elektryczną i procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Korzystając z jednego z serwisów anglojęzycznych poświęconych zmianie sprzedawcy energii przedstawiono proces zmiany sprzedawcy w energetyce angielskiej. 1. WSTĘP Współczesna cywilizacja znalazła się na takim etapie rozwoju, w którym decydującą rolę w Ŝyciu codziennym odgrywa wiadomość o czymś, czyli informacja. Informacja staje się towarem traktowanym jako szczególne dobro niematerialne, równowaŝne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych [4]. Pojawienie się nowych instrumentów i technik, w szczególności Internetu, zrewolucjonizowało sposób publikacji i dostępu do informacji. Internet to nieocenione źródło informacji, jest doskonałym kanałem komunikacji, jest to równieŝ bardzo dynamicznie rozwijający się rynek usług. Konta bankowe z dostępem poprzez Internet, VOIP, e-faktury, telewizja, gra na giełdzie, zakupy on-line etc. to kilka z moŝliwości wykorzystania sieci Internet. MoŜliwości te z roku na rok stają się coraz bardziej wyrafinowane i przyciągają coraz więcej uŝytkowników. Zmiany będące efektem pojawienia się Internetu są czasem zaskakujące ale i nieuniknione, w Skandynawii banki zamykają swoje oddziały z uwagi na coraz większe zainteresowanie klientów usługami bankowości elektronicznej, wydawcy znanych gazet w perspektywie krótkoterminowej zamierzają zrezygnować z papierowych edycji przenosząc swoje wydania na strony www, coraz większa grupa uŝytkowników Internetu rezygnuje z papierowych faktur i wyciągów z kont bankowych na rzecz wyciągów elektronicznych, coraz mniej czasu spędzamy przed telewizorami, za to więcej przed komputerem surfując po Internecie. Jest to przykładem tego, jak Internet zmienia nasze nawyki i przyzwyczajenia. 2. INTERNET W POLSCE W Polsce na 100 gospodarstw domowych 22 posiada łącza internetowe [13]. 11 mln Polaków (31%) aktywnie korzysta z Internetu, tzn. przegląda strony www lub uŝywa poczty elektronicznej, z których prawie 25% regularnie dokonuje zakupów w sieci, a prawie 20% bierze udział w aukcjach internetowych [12]. Właściwie wszyscy korzystający z sieci (30% ogółu dorosłych) przeglądali strony www w ciągu ostatniego miesiąca. Codziennie lub prawie codziennie robiło to 17% badanych [9].

2 Korzystanie z Internetu przez Polaków jest niezwykle silnie zróŝnicowane ze względu na ich pozycję społeczną. Warunki materialne i wykształcenie mają ogromny wpływ zarówno na dostęp do sieci, jak i na gotowość do korzystania z niej. Na te czynniki, związane z miejscem w strukturze społecznej, nakłada się wpływ wieku. Im respondenci są starsi, tym mniejszy ich odsetek korzysta z sieci [8]. Wydawać by się mogło, Ŝe Internet to medium ludzi młodych, jednak moŝna zauwaŝyć, Ŝe prawie 60% polskich internautów ukończyło 25 lat. 3. LIBERALIZACJA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1-go lipca 2007 r. nastąpi pełne otwarcie rynku energii elektrycznej, co zaowocuje tym, Ŝe odbiorcami uprawnionymi staną się odbiorcy będący gospodarstwami domowymi. W ostatnich latach wprowadzono wiele zmian, z załoŝenia usprawniających funkcjonowanie tworzącego się rynku energii elektrycznej, jednak prowadzone statystyki wśród aktualnie uprawnionych odbiorców pokazują, Ŝe zainteresowanie z ich strony zmianą sprzedawcy jest nadal niewielkie. Eksperci wstępnie szacują, Ŝe po 1 lipca 2007 roku nie więcej niŝ 5% konsumentów zmieni dostawcę w pierwszym podejściu [1]. PoniewaŜ rynek jest miejscem, w którym następuje zawarcie transakcji kupna/sprzedaŝy, pomiędzy sprzedającym i kupującym, w sytuacji gdy nie ma kupujących cięŝko jest mówić o rynku. Co prawda poziom i liczba dokonanych zmian sprzedawcy nie jest jedynym wyznacznikiem sukcesu w zakresie liberalizacji rynku, jednak brak takich działań moŝe wskazywać na nieefektywność tego rynku [14]. Powodów takiego, a nie innego zachowania ze strony odbiorców jest wiele, często jest to jednak brak wiedzy. AŜ 65% badanych nie jest świadoma, Ŝe moŝe cokolwiek zmienić [7]. Do tego, Ŝeby znaleźć lepszą ofertę, potrzebna jest znajomość rynku, niestety większość odbiorców nie ma dostatecznej wiedzy na temat samego towaru jakim jest energia elektryczna będąca przedmiotem obrotu na rynku energii elektrycznej. Prawie 44% konsumentów energii stwierdza, Ŝe rachunki i faktury za energię elektryczną i usługi przesyłowe są dla nich niezrozumiałe [1]. I o ile brak zrozumienia faktur w przypadku odbiorców będących gospodarstwami domowymi nie budzi większego zdziwienia, o tyle zaskakującym moŝe być fakt, Ŝe podobne cechy moŝna wskazać wśród wielu odbiorców przemysłowych. Ułatwienie odbiorcom dostępu do rynku musi uwzględniać zróŝnicowane ich oczekiwania. Odbiorcy komunalno-bytowi oczekują łatwego i prostego dostępu do rynku poprzez uzyskanie odpowiedniej informacji i łatwą procedurę zmianę sprzedawcy [2]. W perspektywie całkowitego otwarcia rynku, sukces wielu lat przygotowań zaleŝeć więc będzie, w duŝej mierze, od doinformowania społeczeństwa w zakresie moŝliwości jakie niesie ze sobą zmiana dostawcy energii elektrycznej, poniewaŝ to głównie odbiorcy będą inicjatorami zmiany sprzedawcy. Głównym czynnikiem zachęcającym odbiorców do zmiany dotychczasowego dostawcy energii elektrycznej będzie niewątpliwie oferta cenowa (94,5% ankietowanych osób, wg [6]) potencjalnych nowych dostawców tego nośnika energii. Dodatkowym wabikiem na klientów będą usługi dodatkowe świadczone przez dostawców jak i wszelkiego rodzaju gadŝety. W Wielkiej Brytanii

3 narzędziem w walce o klienta stały się ostatnio pluszaki. MoŜna oczekiwać, Ŝe w perspektywie czasu, rodzimi dostawcy energii elektrycznej równieŝ będą sięgali po tego typu narzędzia promujące usługi przez nich oferowane. 4. INTERNET JAKO INICJATOR RUCHÓW ODBIORCÓW Ogromną szansę na pozyskanie nowych odbiorców daje marketing elektroniczny, a w szczególności Internet. To właśnie w Internecie pojawiły się informacje o moŝliwościach wpływania na wskazania układów pomiarowo-rozliczeniowych realizowane poprzez przyłoŝenie silnego, obcego pola magnetycznego uzyskiwanego z magnesów neodymowych i to właśnie w Internecie moŝna było takie magnesy w łatwy sposób zakupić. Na tym przykładzie moŝna stwierdzić, Ŝe odbiorcy wykazują zainteresowanie ograniczeniem płatności za energię elektryczną, tylko sposób w jaki chcieli to osiągać budzi wątpliwości. Internet jest doskonałym narzędziem umoŝliwiającym w łatwy i szybki sposób dotarcie do konsumenta i posiada tę korzyść, Ŝe umoŝliwia oddziaływanie zarówno na aktualnych jak i potencjalnych klientów. Wśród wielu osób korzystających z sieci znajduje się spora grupa uŝytkowników świadomych swoich działań, a takich właśnie konsumentów potrzebuje rynek. Wielu z nich ma doskonale opanowane umiejętności poruszania się po sieci. Jest to w większości pokolenie, które wchodzi właśnie w Ŝycie gospodarcze, dla którego Internet jest czymś oczywistym i codziennym. Jest to grupa uŝytkowników korzystających w pełni z moŝliwości Internetu, począwszy od wyszukiwania informacji, przez komunikację do usług bankowości elektronicznej itp. Jest to segment konsumentów, który w opinii Autora będzie najbardziej podatny na oferty zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 5. DOSTAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SIECI Prawie 34% spośród badanej grupy przedsiębiorców wybrało właśnie Internet jako preferowaną formę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej [6]. Dostawcy energii mają więc wskazówkę, którędy w łatwy i szybki sposób dotrzeć do potencjalnych zainteresowanych zmianą sprzedawcy, tylko czy będą potrafili z takich informacji skorzystać? Póki co moŝna sądzić, Ŝe niewielu sprzedawców energii spośród dawnych Zakładów Energetycznych wybiera tę drogę docierania do konsumenta. Jako przykład moŝna podać tutaj wyniki wyszukiwania w najpopularniejszej wyszukiwarce internetowej przy uŝyciu słów kluczowych - "zmiana sprzedawcy energii". W pierwszych 10 wynikach wyszukiwania tylko Łódzki Zakład Energetyczny (miejsce 3 dane z dnia ) pojawia się z odwołaniem do swojej strony, na której zamieszczą informacje związane z procedurą zmiany dostawcy. Sytuacja ulega zmianie, gdy do poprzednio uŝytych słów kluczowych dodamy jeden wyraz -"zmiana sprzedawcy energii elektrycznej". Wyniki wyszukiwania róŝnią się nieco od poprzednich, jednak nadal nie widać w nich odsyłaczy do witryn ZE. Odmienne wyniki wyszukiwania otrzymamy wykorzystując inne wyszukiwarki internetowe. Dobór właściwych słów kluczowych jest niezmiernie istotny w procesie wyszukiwania interesującej nas informacji, z kolei pozycjonowanie stron www jest istotne w procesie udostępniania tej informacji. Pozycjonowanie polega na ustawianiu stron w wyszukiwarkach na wysokich pozycjach po wpisaniu słów kluczowych związanych np. z działalnością firmy. Ma to na celu ułatwienie internautom i przyszłym klientom w dotarciu do stron poprzez wyszukiwarkę lub katalog [3]. Przyszłość naleŝy właśnie do wyszukiwarek, bowiem uŝytkownicy częściej będą ustawiać sobie

4 jako stronę startową np. Google i wyszukiwać konkretne informacje na stronach wortali tematycznych. Dynamika Google i wortali będzie wyŝsza niŝ portali ogólno-tematycznych [10]. Pozycja w wynikach wyszukiwania to jedno, drugą istotną o ile nie najistotniejszą rzeczą jest forma i treść samej strony www. Prezentacja oferty poprzez stronę www za pomocą połączenia róŝnych technik wizualnych i dźwiękowych daje moŝliwość zwiększenia atrakcyjności oferty i ułatwienie jej zapamiętania. Zdaniem specjalistów wygrywa ten, kto przekazuje najciekawsze informacje w moŝliwie najprostszy dla uŝytkownika sposób. Prezentacja informacji w sieci przez Zakłady Energetyczne realizowana jest na dość zróŝnicowanym poziomie. Skonsolidowane Zakłady Energetyczne posiadają zazwyczaj wspólny adres strony głównej z odwołaniami do subdomen lub podkatalogów, na których zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych oddziałów ZE. O ile jakość stron Zakładów skonsolidowanych jest na zadowalającym poziomie, o tyle jakość stron niektórych Zakładów wchodzących w skład tworzonej PGE pozostawia wiele do Ŝyczenia.

5 Tabela 3 Switching Gas & Electricity Step by Step - czyli zmiana sprzedawcy energii po angielsku Działania wykonywane na stronie www 1. Podaj kod pocztowy i informacje dotyczące Twojego obecnego dostawcy. 2. Podaj Twoje roczne zuŝycie energii elektrycznej. Dokonywanie stosownych obliczeń. 3. Zapoznaj się z moŝliwościami oszczędności. 4. Wybierz najkorzystniejszą ofertę. 4. ZłóŜ podanie. 5. Wypełnij prosty formularz (ok. 5 min). Koniec! Co dalej? 1. Natychmiast wysyłamy potwierdzenie na pocztę i następnego dnia wysyłamy szczegóły Twojego zlecenia do nowego dostawcy. 2. Masz teraz 7 dni roboczych na odwołanie swojej decyzji, jeśli zmienisz zdanie zadzwoń, a my anulujemy Twoje zlecenie bez Ŝadnych konsekwencji. 3. W przeciągu 2 tygodni Twój nowy dostawca wyśle Ci pakiet powitalny i określi datę zmiany dostawcy, która będzie miała miejsce w przeciągu najbliŝszych 4 tygodni. 4. Po 4-6 tygodniach od złoŝenia wniosku zostaniesz przełączony do nowego dostawcy. W dniu przełączenia dokonaj odczytu licznika i wyślij te dane do nowego dostawcy, poniewaŝ, będą one przekazane Twojemu dotychczasowemu dostawcy w celu wystawienia przez niego ostatniej faktury. 5. OdpręŜ się i ciesz najkorzystniejszą ofertą zakupu energii elektrycznej. MoŜna by pokusić się o dokonanie szczegółowej oceny jakości i przydatności znalezionych na wymienionych wyŝej stronach informacji, jednak analiza stron w niniejszej publikacji została ograniczona jedynie do zbadania wertowalności strony tj. sprawdzenia czy na stronie znajduje się wyszukiwarka, która ułatwia przeglądanie zasobów. Wszystkie grupy energetyczne posiadają lokalne wyszukiwarki na swoich stronach, jednak próby znalezienia informacji na temat zmiany sprzedawcy, z wykorzystaniem słów kluczowych - zmiana sprzedawcy" nie przynosiły pozytywnych rezultatów. Jedynie STOEN, Vattenfall i wspomniany wcześniej Łódzki Zakład Energetyczny w wynikach działania lokalnych wyszukiwarek wyświetlają informacje o zmianie sprzedawcy energii elektrycznej. Nie oznacza to, Ŝe takowe informacje na stronach grup energetycznych się nie znajdują. Być moŝe mechanizmy działania samych wyszukiwarek nie zostały dostatecznie dopracowane 6. BRANśA ENERGETYCZNA W SIECI Pomijając strony domowe grup energetycznych, informacji na temat zmiany sprzedawcy energii elektrycznej moŝna próbować szukać na innych stronach wyświetlanych w wynikach działania wyszukiwarek internetowych. Jedną z takich stron jest witryna na której znaleźć moŝna informacje o zmianie sprzedawcy energii elektrycznej jak równieŝ inne informacje z branŝy energetycznej. Strona posiada własne forum dyskusyjne, co niewątpliwie jest jej duŝym atutem, choć jak dotąd zainteresowanie stroną jest raczej niewielkie. Do tej pory branŝa energetyczna nie doczekała się ogólnie dostępnego forum dyskusyjnego z prawdziwego zdarzenia, choć kilka prób

6 czyniono w tym kierunku. Pominięto tutaj forum dostępne w portalu poniewaŝ w ocenie Autora nie jest to forum sensu stricte. Kopalnią wiedzy branŝowej jest strona Urzędu Regulacji Energetyki jednak ogrom dostępnych tu informacji odstraszy przeciętnego uŝytkownika. Ciekawą witryną jest która równieŝ posiada forum dyskusyjne jednak moŝliwości przeglądania zasobów tej strony są ograniczone dla uŝytkowników niezarejestrowanych w systemie. Niektóre znane portale zamieszczają na swoich stronach serwisy tematyczne, przykładem moŝe być tutaj strona gdzie prócz aktualnych informacji z rynku energii znajdziemy mnóstwo odnośników do innych stron branŝowych jak i listę z odnośnikami do stron wszystkich Zakładów Energetycznych. Istnieje wiele stron branŝowych dostępnych w Internecie, część z nich wymieniono powyŝej, inne w [6] oraz [11]. Chyba najbardziej popularnym serwisem branŝowym jest portal w którym prezentowane są aktualne informacje, materiały problemowe, serwisy tematyczne, itp. Jednym z serwisów tematycznych jest strona poświęcona odbiorcy na rynku energii gdzie opisana jest m.in. procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. W poszukiwaniach witryn poświęconych zmianie sprzedawcy energii elektrycznej, nie natrafiono jak dotąd na wortal polskojęzyczny poświęcony tej tematyce. Przykładem takiego wortalu w wydaniu angielskim moŝe być strona za pomocą której w łatwy i szybki sposób moŝemy m.in. porównać oferty sprzedawców energii, uzyskać stosowne informacje i pomoc przy zmianie sprzedawcy. Dla przykładu poniŝej zamieszczono Autorskie tłumaczenie ze strony, poświęconej zmianie dostawcy.

7 7. ANALIZA SWOT Analiza SWOT jest metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans i zagroŝeń. Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportu-nities (szanse), Threats (zagroŝenia). Głównym celem analizy SWOT jest określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji przedmiotu analizy SWOT oraz prognoza strategii postępowania. Zakres rodzajowy czynników, które mają wpływ na przedmiot analizy SWOT jest bardzo szeroki. Z jednej strony są to czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, a z drugiej pozytywne i negatywne [15]. Przedmiotem analizy (tabela 4) będzie Internet, jako narzędzie marketingowe wykorzystywane w procesie pozyskiwania klientów, przez sprzedawców energii elektrycznej.

8 8. PODSUMOWANIE JuŜ na początku wakacji, czyli po 1 lipca 2007 r. odbiorcy komunalno-bytowi uzyskają prawo zmiany dostawcy energii elektrycznej. Rzeczywistość pozwala sądzić, Ŝe ten długo wyczekiwany moment w sektorze energetycznym jednak nic nie zmieni, poniewaŝ świadomość odbiorców o zmianach jakie nadchodzą jest nadal niewielka. Zasadniczym elementem funkcjonowania rynków energii jest elektroniczna wymiana danych [5]. Lepsze wykorzystanie Internetu przez sprzedawców moŝe znacznie poprawić efektywność funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej, energii LITERATURA [1] Balcewicz J.: Giełda energii - rynek energii, [2] Buchta F.: O rozwoju rynku energii elektrycznej z punktu widzenia klienta. W: [Materiały] Konferencji Naukowo-Technicznej "Rynek energii elektrycznej: Rynek energii w perspektywie konsolidacji", Kazimierz Dolny, 9-11 maja [3] [4] [5] Kacprzak P., Kaleta M., Pałka P., Smolira K., Toczyłowski E., Traczyk T.: M3 - Wspólny język dla róŝnych platform obrotu energią. Rynek Energii nr 2, [6] Kaproń T.: Wykorzystanie Internetu w Energetyce. Rynek Energii nr 5, [7] Kulesa M.: Odbiorca na zliberalizowanym rynku energii i gazu w Europie. XX Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej", Rynek paliw i energii, Zakopane, r. [8] Komunikat CBOS: Internet i komputery w gospodarstwach domowych. Warszawa, marzec [9] Komunikat CBOS: Internet i komputery, wyposaŝenie gospodarstw domowych, sposoby i cele korzystania. Warszawa, kwiecień [10] Magazyn Ekstra: Internet Bezpłatny dodatek do miesięcznika Press, marzec [11] Matuzik M.: Portale branŝy energetycznej. Energia Gigawat, styczeń [12] Smaga M.: Jak płacimy w Internecie? Raport Money.pl i ecard SA. Wrocław, luty [13] TVP: Serwis Plus i Minus z dnia [14] Urząd Regulacji Energetyki: Konsument na rynku energii - wyniki badania/ustalenia. Publikacje URE, styczeń [15] SWOT,

9 ELECTRONIC MARKETING OF ENERGY SUPPLIERS IN THE PROSPECT OF OPENING ENERGY MARKET Key words: Information, Internet, energy market, switch energy suppliers Summary. At the beginning of July 2007 all the energy consumers in Poland will be able to choose which company supplies their electricity. It is commonly known that Polish energy market has low efficiency, mainly caused by unawareness of energy consumers. They don't have enough knowledge concerning opportunities of switching suppliers. The paper presents abilities of using the Internet as an instrument to acquire energy consumers. On the Polish Internet it is hard to find a website which presents, in a friendly and simple way information about all the suppliers, tariffs and supplier switching procedure. The article shows that the Internet can be a significant initiator of consumers' movements on the open energy market, and it also can be used by the energy suppliers as a marketing tool in the process of acquiring energy consumers. The Internet is the fastest way of spreading information to a large number of people simultaneously. Through keyword-driven Internet research using search engines, like Google, millions worldwide have easy, instant access to a vast and diverse amount of online information. The Internet has also greatly facilitated personalized marketing which allows a company to market a product to a specific person or group of people more so than any means of advertising. The paper presents SWOT analysis for the Internet as a marketing tool which can be used in the process of acquiring energy consumers. Piotr Jasiński, mgr inŝ., asystent w Katedrze Elektrowni i Gospodarki Energetycznej Politechniki Lubelskiej,

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Pakiet Teleinfo Pakiet Internet Info Pakiet Info on-line Pakiet

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o systemie PayPal

Podstawowe informacje o systemie PayPal Płać wygodnie i bezpiecznie Podstawowe informacje o systemie PayPal www.paypal.pl 0 800 675 030 (połączenie bezpłatne) PayPal korzyści dla Sprzedających Sprzedawcy mają wiele powodów, by akceptować płatności

Bardziej szczegółowo

Obsługa kampanii AdWords Spis treści

Obsługa kampanii AdWords Spis treści Obsługa kampanii AdWords Spis treści 1. Wstęp...2 2. Dwa modele kampanii...3 2.1. Reklama płatna za działanie (PPA)...3 2.2. Reklama płatna za kliknięcie (PPC)...3 3. Współpraca...4 4. Słowa kluczowe...4

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ WYSZUKIWANIA W INTERNECIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z INŻYNIERIĄ ROLNICZĄ

SKUTECZNOŚĆ WYSZUKIWANIA W INTERNECIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z INŻYNIERIĄ ROLNICZĄ Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 SKUTECZNOŚĆ WYSZUKIWANIA W INTERNECIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z INŻYNIERIĄ ROLNICZĄ Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl

Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Biznes zaczyna się od domeny Michał Pleban, AfterMarket.pl Plan prezentacji Co to są domeny internetowe? Ile warte są domeny? Jak inwestować w domeny? Jak zarabiać na domenach? Jak podnieść wartość domeny?

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

Internetowa rewolucja

Internetowa rewolucja Internetowa rewolucja Sposoby wykorzystywania internetu przez polskie firmy z sektora MŚP Patronat honorowy: Metodologia badania Wykonawca: Realizacja: 27 VIII 11 IX 2009 Próba: ogólnopolska, reprezentatywna

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Tokaj specjalista Kielce 2011 r. Wytwarzanie zakup Obrót Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA.

Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA. Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA. Jachranka, 20.10.2006 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Zakres prezentacji 1 2 3 4 Wstęp (jak zwykle

Bardziej szczegółowo

Internet wyszukiwarki internetowe

Internet wyszukiwarki internetowe Internet wyszukiwarki internetowe 1. WYSZUKIWARKI INTERNETOWE to doskonały sposób na znalezienie potrzebnych informacji w Internecie. Najpopularniejsze wyszukiwarki to: http://www.google.pl/ http://www.netsprint.pl/

Bardziej szczegółowo

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie Jak poprawić ilość i jakość ruchu w serwisie internetowym i przełożyć to na sprzedaż? Portal Dbam o Zdrowie pokazał jak tego dokonać. Właściciel serwisu www.doz.pl w

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2012 ISBN: 978-83-62435-30-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników. Jakub Bojanowski Partner

Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników. Jakub Bojanowski Partner Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników Jakub Bojanowski Partner Agenda. 1 Wprowadzenie 2 Metody inwigilacji technicznej 3 Podsumowanie 1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE 1 Kim jesteśmy? ASM to polska firma badawcza, załoŝona w 1996 roku. Jesteśmy agencją badawczą, która specjalizuje się w badaniach dedykowanych rynkowi inwestycyjno budowlanemu. Specjalizacja oznacza kumulację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Jakie informacje potrzebujesz aby wypozycjonować stronę?

Pytanie: Jakie informacje potrzebujesz aby wypozycjonować stronę? Oferta pozycjonowania stron internetowych Czym jest pozycjonowanie SEO Marketing? FAQ pozycjonowania Pytanie: Co to jest pozycjonowanie strony? Odpowiedź: Pozycjonowanie jest to zbiór czynności mających

Bardziej szczegółowo

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

METODY POSZUKIWANIA PRACY

METODY POSZUKIWANIA PRACY METODY POSZUKIWANIA PRACY W BRANśY KARTOGRAFICZNEJ Istnieje wiele sposobów poszukiwania pracy kaŝdy jest odpowiedni! Jakie metody poszukiwania pracy uznać naleŝy za najbardziej skuteczne? Nie ma na to

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

Jak zyskać i nie stracić po wdrożeniu zapisów nowej dyrektywy punkt widzenia konsumenta.

Jak zyskać i nie stracić po wdrożeniu zapisów nowej dyrektywy punkt widzenia konsumenta. Jak zyskać i nie stracić po wdrożeniu zapisów nowej dyrektywy punkt widzenia konsumenta. Konferencja 'Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej. Obowiązki czy korzyści dla administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

serwisy WWW portale tematyczne sklepy internetowe pozycjonowanie kampanie Google Adwords e-mail marketing poligrafia roll-up y

serwisy WWW portale tematyczne sklepy internetowe pozycjonowanie kampanie Google Adwords e-mail marketing poligrafia roll-up y serwisy WWW portale tematyczne sklepy internetowe pozycjonowanie kampanie Google Adwords e-mail marketing poligrafia roll-up y Pokaż się tam, gdzie wszyscy szukają w Google! Ponad 90% użytkowników korzysta

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH APTEK INTERNETOWYCH

POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH APTEK INTERNETOWYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 605 STUDIA INFORMATICA NR 25 2010 PIOTR JÓZWIAK GRZEGORZ SZYMAŃSKI Politechnika Łódzka POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH APTEK INTERNETOWYCH Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Prąd to też towar. Zdecyduj, od kogo go kupujesz - ogólnopolska kampania edukacyjna URE

Prąd to też towar. Zdecyduj, od kogo go kupujesz - ogólnopolska kampania edukacyjna URE Prąd to też towar. Zdecyduj, od kogo go kupujesz - ogólnopolska kampania edukacyjna URE Prezes URE, dr Mariusz Swora oraz Wiceprezes URE, Marek Woszczyk, przedstawili założenia kampanii edukacyjnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt Dochodowy e-biznes czyli jak zaistnieć i zarabiać w sieci Anna Konopa Spis treści Czy warto zaistnieć w sieci? (internauci w Polsce) Jak zaistnieć w sieci? Jak rozpocząć działalność w sieci? Plan działania

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy!

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy! Skuteczna strona w Internecie wymaga odpowiedniego zaplanowania. Prezentujemy krótki przewodnik, który pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby rozpocząć pracę nad dobrą stroną

Bardziej szczegółowo

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy.

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. E-handel i E-sklep Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. Piotr Krośniak Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Piotr.krosniak@undp.org Plan warsztatu Handel elektroniczny co to jest,

Bardziej szczegółowo

Wizerunek branŝy bankowej w oczach internautów

Wizerunek branŝy bankowej w oczach internautów Wizerunek branŝy bankowej w oczach internautów Raport przygotowany przez RR Communication Consulting Materiały dla mediów 20 grudnia 2006 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 071 343 70 15, fax: 071

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Najbardziej istotne zmiany w funkcjonalności B2B (niniejsze podsumowanie nie

Najbardziej istotne zmiany w funkcjonalności B2B (niniejsze podsumowanie nie Najbardziej istotne zmiany w funkcjonalności B2B (niniejsze podsumowanie nie stanowi instrukcji uŝytkowania całego systemu, tylko informacje dla uŝytkowników korzystających z poprzedniej wersji wraz z

Bardziej szczegółowo

Odkryj potencjał swojej strony internetowej

Odkryj potencjał swojej strony internetowej Odkryj potencjał swojej strony internetowej Do prężnej działalności w przestrzeni internetowej nie wystarczy posiadanie rozbudowanej strony internetowej. Aby witryna była widoczna dla użytkowników i potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ ********************************************************************************************************************* OFERTA NOWY PLAY NA KARTĘ oferta podstawowa 1. Co otrzymam

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu

Bardziej szczegółowo

Reklama za grosz a nawet za pół grosza

Reklama za grosz a nawet za pół grosza Reklama za grosz a nawet za pół grosza WIELE PROMOCJI W JEDNEJ OFERCIE!!! Średnio w miesiącu około 250 tysięcy odsłon wg. Gogle. Przy 10 reklamach w rotacji Billboardu II (780x200 px) masz gwarantowane

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie Oficjalna premiera HRNews miała miejsce na początku 2007 roku. Od tego czasu serwis zgromadził

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Oferta przygotowana przez BerMar multimedia. POZYCJONOWANIE oferta. e-mail: info@bermar.pl tel.: 00 48 (71) 725 61 22

Oferta przygotowana przez BerMar multimedia. POZYCJONOWANIE oferta. e-mail: info@bermar.pl tel.: 00 48 (71) 725 61 22 POZYCJONOWANIE oferta Elementy oferty W ramach usług związanych z poprawieniem rozpoznawalności marki oraz dostępności do informacji o firmie w sieci WWW oferujemy: Audyt serwisu WWW; Analizę pozycji strony

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KOSZALINIE Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. autorzy: mgr inŝ. Tomasz Pukiewicz mgr inŝ. Rafał Traczyk - 1 - 1. ZałoŜenia

Bardziej szczegółowo

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON Trochę czasu, znajomość podstawowych praw konsumentów oraz dowód zakupu to niezbędny zestaw podczas składania reklamacji. Łatwiej dochodzić swoich praw, gdy mamy paragon. Warto

Bardziej szczegółowo

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać?

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać? Poradnik SEO Poradnik SEO Internet to najszybciej rozwijające się medium. W Polsce jest już 15 mln użytkowników, ponad 90% z nich używa wyszukiwarki Google. Dziennie użytkownicy zadają ponad 130 milionów

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA JAK OBNIŻYĆ RACHUNKI za energię elektryczną? Wybór sprzedawcy prądu jest Twoim prawem! Od 2007 roku możesz swobodnie wybierać

Bardziej szczegółowo

STRONA WWW KARTA PROJEKTU

STRONA WWW KARTA PROJEKTU STRONA WWW KARTA PROJEKTU Aby poznać Twoją wizję przygotowaliśmy kwestionariusz pozwalający zebrać w jednym miejscu podstawowe informacje na temat projektu. Odpowiedz zwięźle na poniższe pytania pomijając

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego.

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Start 7 stycznia 2008 ING BANK ŚLĄSKI Ciągle jesteśmy mało internetowym narodem, ale Penetracja internetu dochodzi 40% Ceny dostępu zaczynają powoli

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case 12.1. Gdy mamy więcej niŝ dwie moŝliwości Do tej pory poznaliśmy warunek if... else... Po co nam kolejny? Trudno powiedzieć, ale na pewno nie po to, Ŝeby

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2

Internet, jako ocean informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet, jako ocean informacji Technologia Informacyjna Lekcja 2 Internet INTERNET jest rozległą siecią połączeń, między ogromną liczbą mniejszych sieci komputerowych na całym świecie. Jest wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Palcem po mapie Interaktywnej

Palcem po mapie Interaktywnej Palcem po mapie Interaktywnej Czego i jak szuka w Internecie turysta? Jak zamienić turystę interaktywnego na prawdziwego, niekoniecznie przez własną stronę internetową? POT prezentacja wewnętrzna Prawda

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L Wytyczne dla Sprzedawców Szanowni Państwo! Na wstępnie pragniemy podziękować za okazane nam zaufanie i wybór naszego produktu. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGRAM WSPOMAGAJĄCY NAWOśENIE MINERALNE NAWOZY 2 Streszczenie Przedstawiono program Nawozy 2 wspomagający nawoŝenie

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Warszawa, kwiecień 2011 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1.PRZEGLĄDANIE ZAWARTOSCI

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE konkurencja w elektroenergetyce liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce zasada TPA jak korzystać z możliwości wyboru dostawy? oczekiwania i problemy klientów spory

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce. Autor: Zofia Bednarowska

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce. Autor: Zofia Bednarowska FREE ARTICLE Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce Autor: Zofia Bednarowska Kwiecień 2012 Spośród sprzętu RTV i AGD Polacy chętnie kupują telewizory, zestawy kina domowego oraz komputery. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD Andrzej Kaznowski WYKORZYSTANE MATERIAŁY: Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version 2008, s. 97-100 M. Barta, Handel elektroniczny współczesne wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowej promocji na portalu Smaki z Polski

Oferta kompleksowej promocji na portalu Smaki z Polski Oferta kompleksowej promocji na portalu Tel. 668 206 470 Tel. 668 206 480 www.smakizpolski.com.pl biuro@smakizpolski.com.pl O nas to innowacyjna firma, która oferuje najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo