WordPerfect 7 nie tylko dla chemików

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WordPerfect 7 nie tylko dla chemików"

Transkrypt

1 Arty ku ł w Lin ux Plus 1998, 4, WordPerfect 7 nie tylko dla chemików Karol Grela P ierwszy raz z programem WordPerfect 5.1 sp otkałem się na uczelni. Bardzo polu biłem go za prostotę, logikę i ogromne możliwości. Pracowałem potem z inny mi torami, jednak zawsze moim fawory tem pozostawał WordPerfect. Jego ostatniej, 8 wersj i wałem j uż dość krótko, bo w ty m czasie zmieniłem sy stem op eracy jny. Uży tkownicy Linu xa nie mogą narzekać na brak sp ecj alizowany ch torów tekstu. Do profesj onalny ch zastosowań nadaj e się TEX ze swoimi znakomity mi bibliotekami. Dostęp ne są także zintegrowane pakiety biu rowe (Ap plixw are, Star Office). Ponieważ często mu szę tworzy ć złożone ty pograficznie doku menty rozważałem zastosowanie LaTEXa, ostatecznie jednak o borze tora do nowego środowiska zadecy dowały lata pracy sp ędzone z WordPerfectem dla DOS i Windows. Pozbywaj ąc się problemów z zawieszeniami sy stemu, fragmentacj ą dy sku i wiru sami nie chciałem jednocześnie rezy gnować z dziesiątków doku mentów i makrop oleceń nap isany ch doty chczas w ty m środowisku. Corel WordPerfect 7 dla Linu xa Nie wszy scy wiedzą, że Corel wśród różny ch wersj i swoj ego tora oferu je także WordPerfecta 7 dla Linu xa. 1 Firmą odp owiedzialną za rozwój tora dla środowisk Unixa jest Software Dev ment Corp oration, na jej stronie W W W można znaleźć naj nowsze informacj e o wersj i dla Linu xa. 2 Edy tor i programy pomocnicze dostarczane są w formacie ELF, w wersj i dla X Windows Sy stem (Ry nek 1) zawieraj ą dołączone staty cznie biblioteki Motif. Zgodnie z dany mi produ centa do uru chomienia WordPerfecta dla Linu xa (minimalnie i X11R5) potrzeba 9 MB pamięci RAM dla pierwszego tkownika i po 2,5 MB dla następ ny ch. Program może też pracować w FreeBSD j pg : Ry nek 1. WordPerfect 7 dla Linu xa (X Window Sy stem, AfterStep ) Na pakiet WordPerfect 7 dla Linu xa składa się procesor tekstu, tor równań matematy czny ch oraz modu ł do tworzenia grafiki wektorowej i kresów. Do doku mentu można imp ortować grafikę w rozmaity ch formatach. 3 Należy też zau waży ć, że tabele tworzone w torze maj ą cechy arku sza kalku lacy jnego, oferu jąc całkiem sp orą porcj ę fu nkcj i matematy czny ch, staty sty czny ch czy finanso ch. Umożliwia to na przy kład nap isanie sp rawozdania, w który m kosztory s przelicza się au tomagicznie" w zależności od zadanego ku r walu ty. Dołączone są też filtry pozwalaj ące na imp ort i eksp ort tekstów w bardzo wielu formatach. 3 Format doku mentów WordPerfecta dla różny ch sy stemów op eracy jny ch jest identy czny, tak więc nie istniej e problem konwersj i pomiędzy różny mi środowiskami. WordPerfect pozwala na wczy tanie i zap isanie pliku HTML. Wbudowany tor HTML pozwala tworzy ć proste serwisy W W W w try bie WYSIW YG. Z programem dostęp ny jest pokaźny pakiet doku mentacj i, między inny mi obszerny podręcznik tkownika i administratora, przy kładowe szablony, doku menty i inne.

2 W zależności od przewidy wany ch zastosowań Corel oferu je różne możliwości zaku p u. Dostęp na jest wersj a do tku osobistego oraz znacznie droższa "serv er edition". Ta ostatnia posiada między inny mi rozbudowane biblioteki fontów i ry nków, licencj ę Netscap e Nav igatora oraz wersj ę tora przeznaczoną dla terminali znako ch (nie miałem okazj i jej testować). Polity ka cenowa produ centa jest korzy stna. Aktu alnie cena naj tańszej wersj i akademickiej nosi 59 dolarów, 2 co czy ni tor dostęp ny m dla kieszeni przeciętnego polskiego stu denta czy nau kowca (ty m bardziej, że jednocześnie oszczędza on na cenie sy stemu op eracy jnego, programów anty wiru so ch itd). Zaku p u tora można dokonać przez Internet. Wcześniej warto zap oznać się z wersj ą testową WordPerfecta 7 dla Linu xa. 2 Jest to pełne danie tora (bez wersj i znakowej ), którego można legalnie wać przez 15 dni. Przekroczenie tego terminu wiąże się jednak z naru szeniem praw firmy Corel. Z serwera Software Dev ment Corp. 2 można też skop iować op cj onalne składniki (Ramka 1). W ybrane pliki ( xgu i.tar.gz i ewentu alnie inne) należy rozp akować w ty mczaso m katalogu a następ nie w środowisku X uru chomić utworzony skry pt Run me. Sp owodu je to wołanie godnego, graficznego programu instalacy jnego. Po odp owiedzi na kilka prosty ch pytań o rodzaj instalacj i (p ełna czy minimalna), języ ki obsłu giwane przez tor (j ako dodatkowe modu ły języ kowe) i katalog docelo program zainstalu je potrzebne pliki. W trakcie instalacj i możemy też brać sterowniki do posiadany ch dru karek. Przed zakończeniem instalacj i należy także przeczy tać pliki Readme, zawieraj ące dodatkowe informacj e o konfigu racj i i tkowaniu tora. WordPerfect 7 dla Linu xa nie stawia magań co do katalogu, w który m ma być umieszczony, można go nawet zainstalować w katalogu domo m, jako z kły tkownik. Naj lep iej jest jednak przep rowadzić instalacj ę jako tkownik root do ogólnie dostęp nego katalogu (na przy kład / op t/ 7). Ułatwi to potem administrowanie torem w przy padku pracy wielu tkowników. Po instalacj i należy (nadal jako root) konać podstawowe czy nności konfigu racy jne. Katalogi bin i shbin10 warto dodać do zmiennej PATH. Edy tor dostarczany jest z pokaźną liczbą sterowników dru karek, jeśli jednak w czasie instalacj i na świetlonej liście nie znaleźliśmy potrzebnej dru karki warto sp rawdzić, czy sterownik do niej (lu b podobnej ) nie jest dostęp ny na serwerze produ centa. 3 Na zakończenie czy nności konfigu racy jny ch należy poleceniem x a dm uru chomić tor w try bie administratora i brać stosowane w torze jednostki miary, gląd paska zadań, statu, kolory okien, skonfigu rować dru karki. Będą to ustawienia domy ślne, które każdy tkownik w razie potrzeby będzie mógł dostosować do własny ch magań. Możliwości oferowane przez program. W klasie procesorów WYSIW YG dla DOS/ Windows WordPerfect od dawna należy do ścisłej czołówki. W ystarczy powiedzieć, że MS Word dop iero w naj nowszej wersj i 8 zawiera narzędzia (na przy kład niektóre fu nkcj e formatowania tabel), które w WordPerfect były prawie "od zawsze". Program Corela oferu je mocne narzędzia torskie, pozwalaj ące zaliczy ć go do "małego DTP". Nawet pobieżne ich op isanie przekraczałoby ramy tego arty ku łu. Z tego powodu wsp omnę j nie o brany ch, szczególnie intere jący ch fu nkcj ach. Jedną z cech odróżniaj ący ch WordPerfecta od inny ch graficzny ch torów jest możliwość świetlenia i cj i kodów steru jący ch. Okno tora można podzielić na dwie części górna zawiera tekst w try bie WYSIW YG, w dolnej ten sam tekst świetlany jest razem z kodami steru jący mi (Ry nek 1). Każdy z elementów formatu jący ch doku ment ma swój odp owiednik w postaci kodu. Na kodach ty ch można kony wać op eracj e takie jak kop iowanie, szu kiwanie i zamiana. Podwój ne kliknięcie na niektóry ch kodach powodu je świetlenie okien dialogo ch, umożliwiaj ący ch zmianę odp owiednich parametrów. Możliwość bezp ośredniej cj i w oknie kodów bardzo ułatwia precy zy jne formatowanie doku mentu i jest dla mnie niezastąp iony m narzędziem. Do fu nkcj i ty p u DTP należą między inny mi ramki, w który ch można umieszczać tekst

3 (z możliwością jego obrotu ), tabele, grafikę i równania. Tekst może oblewać ramkę w sp osób nieregu larny zgodnie z kontu rem grafiki (Ry nek 1). Bardzo dobrze zrealizowane są możliwości tworzenia i cj i tabel oraz umieszczania tekstu w kolu mnach gazeto ch i równoległy ch. Dzięki fu nkcj i overs trik e brane znaki mogą być nadru kowane na sobie. Z kolei a dva nce pozwala umieścić tekst w prakty cznie dowolny m miej scu na stronie ( x, y ). Możliwe jest regu lowanie odstęp ów pomiędzy znakami i razami, podcięć oraz korzy stanie ligatu r. Osoby piszące większe op racowania docenią au tomaty czne nu merowanie paragrafów i rozdziałów oraz tworzenie sp isów, indeksów i odnośników skrośny ch. WordPerfect dla Linu xa nadaj e się także do ty po ch zastosowań biu ro ch. Pozwala łatwo tworzy ć koresp ondencj ę sery jną, dru kować kop erty i ety kiety. Bardzo przy datne są też tzw. Ex pres sdocs szablony, które można au tomaty cznie pełniać różny mi dany mi. Ponieważ w środowisku Windows PerfectOffice ma konku rować z MS Office tor Corela udostęp nia szereg fu nkcj i ułatwiaj ący ch pracę początku jący m tkownikom. Nie ma co prawda Animowanego Sp inacza, czy Gadaj ącego Su perp sa, są za to takie usp rawnienia jak lin ie prow a d z a ce (zmiana szerokości marginesów czy kolu mn przez proste ciągnięcie my szą), Quick Form at (kop iowanie formatu akap itu my szą) i wiele inny ch narzędzi nazwany ch Quick * i S peed *. Możliwość tworzenia makrop oleceń pozwala zau tomaty zować żmu dne czy nności i bardzo ułatwia pracę. Proste makra można tworzy ć rej estru jąc sekwencj e naciśnięty ch klawiszy, a bardziej zaawansowane korzy staj ąc z wbudowanego języ ka programowania (PerfectScrip t). W wersj i dla Linu xa składnia języ ka nie uległa większy m zmianom, tak więc po niewielkich korektach (na przy kład polecenie " świetl okno" to DIALOGDISPLAY w Windows i XDIALOGDISPLAY w Linu xie) z powodzeniem wam makr nap isany ch dla Windows (Ry nek 2). 3 WordPerfect a języ k polski. Oficj alnie firma Corel nie zap ewnia wsp arcia dla języ ka polskiego w torze dla Linu xa. Jak uprzej mie poinformowano mnie w Software Dev ment Corp. także w wersj i 8 nie jest planowana obsłu ga naszego języ ka. Wbrew pozorom sy tu acj a nie jest jednak beznadziej na i dostosowanie tora do obsłu gi języ ka polskiego jest proste.

4 Polskie znaki diakry t yczne. "Od zawsze" WordPerfect posiada wbudowany własny zestaw znaków (tzw. WordPerfect Characters; menu : in sert > ch ara cter) obej mu jący znaki akcentowane, alfabety rosy jski, hebraj ski i arabski, znaki matematy czne i wiele inny ch (Ry nek 3). Na przy kład "ń" posiada kod 1,155 (zestaw 1 mu ltinational, znak nu mer 155) a " " 8,3 (zestaw 8 greka). Kody ty ch znaków są niezmienne w wersj ach tora dla różny ch sy stemów op eracy jny ch. Z tego powodu teksty polskoj ęzy czne stworzone w WordPerfect mogą być przetwarzane i dru kowane w DOS/ Windows i Linu xie z zachowaniem polskich liter. Umożliwia to bezp roblemową pracę nad ty m samy m doku mentem w mieszany ch środowiskach, na przy kład na unixo m terminalu w firmie i w MS Windows w domu. Polska Klawiat ura. Jeśli w X zainstalowaną mamy polską klawiatu rę programisty WordPerfect pop rawnie wstawi do tekstu odp owiednie "krzaczki" w standardzie ISO Do pisania polecam jednak wać polskich znaków wbudowany ch w tor. Pozwoli to w doku mentach polskoj ęzy czny ch korzy stać z wielu narzędzi języ ko ch, takich jak sortowanie, zamiana wielkości liter czy nawet korekta pisowni. Dzięki torowi układów klawiatu ry możemy w prosty sp osób utworzy ć dowolną klawiatu rę. Kombinacj om klawiszy można przy pisać brane fu nkcj e tora, makrop olecenia oraz sekwencj e klawiszy (Ry nek 3). Edy tor klawiatu ry nie pozwala wać kombinacj i z "Alt" (p rzy naj mniej mnie się to nie udało), tak więc polskie litery można rowadzać z "Ctrl" lu b np. ty ldą ( Pr e feren ces > Key boa rd > Pla y a Key boa rd Scrip t > [Ctrl+W]! ). Ja cenię sobie własny produ kt zmody fikowaną "klawiatu rę maszy nistki". Nigdy nie mogłem przy z czaić się do tego, że w "klawiatu rze programisty " trzeba nacisnąć aż dwa klawisze (Alt+litera) aby uzy skać jeden znak. Ponieważ nawet w tekstach techniczny ch znacznie częściej rowadzam polskie znaki niż na przy kład "~"i " " takim klawiszom przy pisałem polskie litery. W ystarczy ło potem trochę ćwiczeń (lu b zaznaczenie liter flamastrem na klawiatu rze :) i teraz mogę pisać znacznie szy bciej. W ybór układu klawiatu ry to oczy wiście kwestia indy widu alna. Ważne jest, że każdy tkownik WordPerfecta może utworzy ć prakty cznie dowolną liczbę własny ch układów klawiatu ry i zmieniać je "w locie". 3

5 " Ust awienia języ kowe w doku mencie. Format daty, naz i skróty miesięcy i dni ty godnia, walu ta i rażenia takie jak "Tabela", "Ry nek" czy "winien/ ma" zależą od języ ka w jakim tworzy my doku ment. Definicj e ty ch zmienny ch dla wielu języ ków (w ty m polskiego) zawarte są w pliku shlib10/.lrs. Jest to z kły doku ment WordPerfecta i nic nie stoi na przeszkodzie aby wartości te dowolnie mody fikować, lu b nawet dodać op is nowego języ ka. O języ ku doku mentu decy du je kod [Lang] (Tools > La n # gua # ge...). Można też oczy wiście tworzy ć teksty wieloj ęzy czne. Na przy kład od miej sca stąp ienia kodu [PL] tor będzie traktował isy wany tekst jako polski i zgodnie z ty m rowadzi datę w pop rawny m formacie (p oniedziałek, 9 lu tego 1998) oraz zasto je plik z polskim słownikiem zaś w inny m fragmencie doku mentu je daty (lu nes, 9 de febrero de 1998) i słownika hiszp ańskiego. Istniej e też możliwość pominięcia danego fragmentu tekstu przy sp rawdzaniu pisowni. Jest to przy datne dla odnośników literatu ro ch, które z natu ry (cu dzoziemskie nazwiska, naz czasop ism) zawieraj ą słowa nieznane słownikowi. Plikiem korzy sty wany m przez fu nkcj ę korekty "w locie" jest lib/ x x.qcr (gdzie "x x" oznacza kod danego języ ka). 3 Definiu jąc odp owiednie pary rażeń (Tools > Quick Correct lu b bezp ośrednio tu jąc pliki *.qcr) można zmu sić tor aby w trakcie isy wania tekstu au tomagicznie zamieniał "ktory " w "który ", "sie" w "się" czy "(tm)" w " ". Słowniki. Polski słownik ortograficzny i tezau ru s nie są niestety składnikiem tora. Korzy staj ąc z dołączonego programu do cj i słowników ( w p s p utl ) można jednak utworzy ć no, lu b korzy stać słownik ze starszej wersj i WordPerfecta. Z przy jemnością stwierdziłem, że mój stary i sp rawdzony polski słownik ortograficzny (p ochodzący jeszcze z angielskiego WordPerfecta 5.1 dla DOS) bez większy ch problemów został skonwertowany do wersj i dla Linu xa. Co ciekawe, nie udało mi się tego samego dokonać w wersj i 7 dla Windows 95. Utworzony polski słownik ortograficzny ( lib10/ pl.lex) pozwala przep rowadzić korektę tekstu ( T ools > S p eller ) i wać op cj i sp rawdzania pop rawności na bieżąco (T ools > S pell As You Go). W ty m ostatnim przy padku rowadzany tekst jest kontrolowany w locie i jeśli danego słowa nie ma w słowniku jest ono podkreślane, a tor prop onu je pop rawne (j ego zdaniem) wersj e razu (Ry nek 1). Program w p s p utl ma du że możliwości: można w nim tować istniej ące, lu b też tworzy ć własne słowniki sp ecj alisty czne, na przy kład m czne czy techniczne. Przez wany przeze mnie polski słownik ortograficzny przep uściłem kilka prac doktorskich, dzięki temu zna on teraz takie poj ęcia jak "cy kloaddy cj a" czy "elektrofil". Do utworzenia nowego słownika potrzebny jest j nie plik WordPerfect (lu b słownik pomocniczy ) z odp owiednią listą słów. W ykorzy stu jąc plik teksto jargon, pochodzący z pakietu Crack 4.1 w ramach testów stworzy łem no słownik (j argon.lex) zawieraj ący terminologię "komp uterową". Za pomocą fu nkcj i (T ools > S peller > Diction aries >

6 Ad d ) kilka słowników można łączy ć w szereg. Dzięki temu jeśli danego hasła nie będzie w główny m słowniku kolej no przeszu kany zostanie jargon.lex i inne słowniki. Należy podkreślić, że w programie Corela można tować także główne słowniki, a nie ty lko pomocnicze, tworzone przez tkownika. Dru kowanie. WordPerfect instalu je pokaźny pakiet fontów (Ty pe 1 oraz ich odp owiedniki: *.p cf i *.bdf). Z jątkiem zestawu Mu ltinational nie zawieraj ą one jednak polskich znaków. Jak sp rawdziłem program bez zarzu tu dru ku je polskie litery wbudowane w pop ularne dru karki laserowe i atramentowe. Jeśli dru karka nie posiada polskich fontów do ich dru ku tor je własnego zestawu, co jednak gląda ładnie ty lko dla kroj u Times. Nie ma też problemu z dru kiem utworzonego w Linu xie doku mentu WordPerfecta w środowisku MS Windows. W ty m przy padku do dru ku te będą fonty Tru ety pe (CP 1250) bez konieczności konwersj i polskich liter. Ocena wersj i dla Linu xa i pod mowanie. Tak się złoży ło, że WordPerfecta 7 dla Linu xa (naj pierw w wersj i Beta, potem w stabilnej ) mogłem testować w trakcie pisania du żego doku mentu technicznego. Część prac nad ty m tekstem prowadziłem równolegle w środowisku Windows 95. Na tej podstawie mogę poku sić się o ocenę tora dla Linu xa. Jeśli chodzi o oferowany zakres fu nkcj i nie ustęp u je on w niczy m wersj i 7 dla Windows 95/ NT. Edy tor jest generalnie produ ktem stabilny m, aczkolwiek kilka razy udało mi się go sku tecznie zawiesić. Następ owało to jednak z regu ły nie w czasie cj i tekstu (te fu nkcj e są dop racowane) ale na przy kład podczas komp ilacj i makrop oleceń czy konwersj i słowników. Wersj a dla Linu xa jest raźnie szy bsza od WordPerfecta 7 dla Windows 95. Zdecy dowanie niedop racowany jest jednak mechanizm świetlania tekstu na ekranie. Czcionki są ry sowane brzy dko, bez gładzania krawędzi i dość często zdarza się, że przy końcu linii ku rsor umieszcza się nie przed/ za znakiem lecz na jego środku. To dość denerwu jące zj awisko stęp u je ty lko w kilku liniach na stronie i jest generalnie niezależne od powiększenia, sp osobu formatowania czy wreszcie rozdzielczości i rodzaj u X Serwera. W oknie cj i kodów steru jący ch ku rsor świetlany jest j uż pop rawnie. Wersj a dla Linu xa jest z powodu Motifa dość brzy dka (w moj ej op inii). Języ k makrop oleceń jest nieco uboższy niż w wersj i do Windows 95. Szczególnie brakowało mi graficznego tora okien dialogo ch. Te i inne usterki (aczkolwiek iry tu jące) nie dy skwalifiku ją oczy wiście programu. Należy pamiętać, że jest to dop iero pierwsze danie tora dla Linu xa. Z wielu szczegółów widać, że wersj a ta powstawała w du ży m pośp iechu. Software Dev ment Corp. pracu je intensy wnie nad wersj ą 8 programu. Zap owiadane są du że zmiany, pierwsza Beta dla Linu xa dla ma być podobno dostęp na w marcu. Tak więc naj raźniej linia WordPerfecta dla Linu xa będzie rozwij ana, co potwierdza, że nasz ulu biony sy stem op eracy jny jest poważnie traktowany przez du że firmy. Jak się przekonałem, do uzy skania wsp arcia dla języ ka polskiego starczą standardowe narzędzia WordPerfecta (i program w p s p utl ). Na serwerze Software Dev ment Corp. dostęp ny jest także zaawansowany tor sterowników dru karek do WordPerfecta 7 dla Linu xa program ptr. 2 Dodatkowe modu ły języ kowe zawieraj ą zaz czaj op rócz słownika i tezau ru sa w pełni przetłu maczony plik pomocy (*.hlp ) i interfej s tkownika. Ponieważ polecenia menu i komu nikaty programu przecho wane są w osobny ch plikach *txt. x x polska firma w porozu mieniu z Corelem mogłaby bez tru du przep rowadzić lokalizacj ę tora. 1. http :/ / produ cts/ wordp erfect/ unix/ c 7u nix.htm

7 2. http :/ / 3. CD ROM dołączony do tego dania Linu x Plus zawiera dodatkowe informacj e na temat tora: listę filtrów do imp ortu i eksp ortu doku mentów, listę obsłu giwany ch dru karek, pliki z polską klawiatu rą, kilka przy kłado ch makrop oleceń i inne. Ramka 1. Zawartość archiwów instalacy jny ch wersj i demonstracy jnej. 2 xgu i.tar.gz (36MB) Wersj a instalacy jna WP 7 Linu x (X Window Sy stem). Zawiera wszy stkie programy, pliki pomocy i narzędzia języ kowe w wersj i angielskiej (amery kańskiej ). manu al.tar.gz (18MB) Podręcznik tkownika (w języ ku angielskim) w formacie PDF. Zawiera dołączony program Adobe Acrobat Reader w wersj i dla Linu xa. grap hics.tar.gz (80KB) Kilka przy kłado ch grafik prezentacy jny ch w formacie WPG sdk.tar.gz (1MB) SDK (Software Dev ers Kit) Pliki z wersj ami narodo mi (zawieraj ą narzędzia języ kowe, oraz zlokalizowany interfej s tkownika i pliki pomocy ). xozg.tar.gz (14MB) Angielski (au stralij ski) xceg.tar.gz (9MB) Angielski (kanady jski) xu kg.tar.gz (10MB) Angielski (bry ty jski) xfrg.tar.gz (10MB) Francu ski xcfg.tar.gz (14MB) Francu ski (kanady j xdeg.tar.gz (9MB) Niemiecki xesg.tar.gz (38MB) Hiszp ański xitg.tar.gz (10MB) Włoski xnlg.tar.gz (10MB) Niderlandzki ski) Podp isy do dołączony ch ry nków. 7 1.j pg : Ry nek 1. WordPerfect 7 dla Linu xa (X Window Sy stem, AfterStep ). 7 2.j pg : Ry nek 2. Okna dialogowe utworzone w języ ku PerfectScrip t. 7 3.j pg : Ry nek $ 3. Zestaw WordPerfect Characters.

8 7 4.j pg : Ry nek 4. Tworzenie nowego układu klawiatu ry.

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

MS Word ćwiczenia praktyczne

MS Word ćwiczenia praktyczne Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. MS Word ćwiczenia praktyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel I SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY MISTRZ KOMPUTERA 1. Czy pamięć RAM: a. jest pamięcią zewnętrzną b. jest pamięcią wewnętrzną c. jest pamięcią przechowywaną na dyskietce 2. Co oznacza pojęcie SIMM,DIMM,DDR:

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie dokumentu do pracy

Przygotowywanie dokumentu do pracy Przygotowywanie dokumentu do pracy 1. Wczytywanie tekstu źródłowego (dostępne w menu Plik/Otwórz) Wczytując tekst, nie będący zapisany w rodzimym formacie programu (w tym przypadku MS Word) trzeba pamiętać,

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Systemy operacyjne Instrukcja laboratoryjna Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Olsztyn 2009 1 Wprowadzenie. Cel zajęć praktycznych. Wymagania stawiane studentom

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

5. WORD W POLSKIEJ WERSJI

5. WORD W POLSKIEJ WERSJI 5. WORD W POLSKIEJ WERSJI 5.1. PISOWNIA I GRAMATYKA Polska wersja pakietu Microsoft Office 2000 jest dostarczana wraz z narzędziami sprawdzania pisowni dla języka polskiego, angielskiego i niemieckiego.

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji redagowanie wiadomości w programie Outlook Express Cele lekcji:

Konspekt lekcji redagowanie wiadomości w programie Outlook Express Cele lekcji: Konspekt lekcji redagowanie wiadomości w programie Outlook Express Cele lekcji: Cel ogólny: pogłębienie ogólnej wiedzy na temat poczty elektronicznej wyniesionej z gimnazjum, przedstawienie uczniom, jak

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Warstwy systemu Windows 2000

Warstwy systemu Windows 2000 Warstwy systemu Windows 2000 Tryb użytkownika (User Mode) Tryb jądra (Kernel Mode) Tryb użytkownika (User Mode) Zarządzanie pamięcią wirtualną Cechy charakterystyczne systemu Windows XP: system bardzo

Bardziej szczegółowo

Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej

Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: - potrafi wyjaśnić pojęcie strona WWW, - zna sposoby tworzenia stron internetowych. b) Umiejętności Uczeń

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 3: Skanowanie i rozpoznawanie materiałów

Zajęcia 3: Skanowanie i rozpoznawanie materiałów Zajęcia 3: Skanowanie i rozpoznawanie materiałów Czym jest proces skanowania; trudności automatycznego rozpoznawania tekstu; korzystanie z programu ABBYY FineReader 8; narzędzia programu, etapy skanowania;

Bardziej szczegółowo

Instalacja programów Ubuntu

Instalacja programów Ubuntu Instalacja programów Ubuntu Jeżeli: - jesteś nowym użytkownikiem Linuksa - chcesz zainstalować jakikolwiek program to najpierw przeczytaj następujące kroki (dla przykładu - wymyślony program o nazwie foo

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Prosty serwis internetowy oparty o zestaw powiązanych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKÓW INTECONT >> WAGMASTER << >> INTECONT <<

OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKÓW INTECONT >> WAGMASTER << >> INTECONT << OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKÓW INTECONT >> WAGMASTER > INTECONT

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki Hot Potatoes Zdania z lukami Przyporządkowanie Tworzy spis wszystkich zadań Quizy Krzyżówki Rozsypanki Pakiet Hot Potatoes jest zestawem sześciu narzędzi, kreatorów testów, stworzonym przez Zespół Badawczo-

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Warstwy w programie Inscape. Budowa palety - Warstwy. Ćwiczenie 2

Inkscape. Warstwy w programie Inscape. Budowa palety - Warstwy. Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 2 Inkscape Warstwy w programie Inscape Wiesz już, że tworząc rysunek masz możliwość ułożenia kolejności obiektów wzglę dem siebie korzystając z poleceń zawartych w menu Edycja. Inscape do roz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

TEST Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ ODPOWIEDZI DLA UCZNIA

TEST Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ ODPOWIEDZI DLA UCZNIA TEST Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ ODPOWIEDZI DLA UCZNIA INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Przede wszystkim nie denerwuj się. Przekonasz się, Ŝe pytania i zadania nie są trudne. 2. Masz do wykonania : 24 zadania, w których

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 5.0 09 kwietnia 2013 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Aktualizacja serwera PostgresSQL do wersji 9.2.1 3 1.2. Dodano usługę Single

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE DANE RÓD OWE PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ - dane z rynków finansowych - w formie baz danych - w formie tabel na stronach internetowych - w formie plików tekstowych o uk³adzie kolumnowym - w formie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sposób pierwszy... 3 Sposób drugi Ikony banków Ikony dostawców Strona1

SPIS TREŚCI. Sposób pierwszy... 3 Sposób drugi Ikony banków Ikony dostawców Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU ALLEGRO ZAKUPIONEGO W PAKIECIE STANDARD, MAXI LUB VIP. SPIS TREŚCI 1. OTRZYMANE PLIKI.... 2 2. DODANIE SZABLONU DO SERWISU ALLEGRO ORAZ JEGO UŻYTKOWANIE.... 3 Sposób pierwszy....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy

1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy 1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy Następnie wypełniamy pola oznaczone * (hasło musi mieć co najmniej 6 znaków

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1 CENTRUM ROZWOJU ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW tel.: (0-12) 632 82 74, 76 fax: (0-12) 632 58 64 e-mail: ext@explotrans.com.pl http://www.explotrans.com.pl ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkursu informatycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzied na wszystkie pytania.

Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkursu informatycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzied na wszystkie pytania. KONKURS PRZEDMIOTOWY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj na I etapie konkursu informatycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzied na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla System Mac OS

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla System Mac OS IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla System Mac OS Przegląd Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych Windows. Przegląd

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint 1. Ćwiczenia z programem PowerPoint Tworzenie prezentacji Ćwiczenie 1.1. 1. Uruchomić program prezentacyjny PowerPoint wyszukując w menu Start programu Windows polecenie Programy, a następnie wybrać Windows

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 1, część 2 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Krótka historia Javy 2. Jak przygotować sobie środowisko programistyczne 3. Opis środowiska JDK 4. Tworzenie programu krok po

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Linux

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Linux IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla Linux Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych Linux. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo