Rozdzia³ 15. Tworzenie skorowidza PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdzia³ 15. Tworzenie skorowidza PDF"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 15 Tworzeie skorowidza PDF

2 466 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 Jak... Tworzyæ skorowidz Przygotowaæ dokumety Zbudowaæ skorowidz Oczyœciæ i przebudowaæ skorowidz Skofigurowaæ preferecje katalogu Niezale ie od tego, czy przyczy¹ stosowaia programu Acrobat s¹ osobiste powody gromadzeia iformacji, czy jest to tworzeie i przechowywaie dokumetów w du ej firmie, mo a je uczyiæ bardziej dostêpymi przez utworzeie skorowidza PDF. Bez wzglêdu a to czy istieje kilka, czy kilkaset dokumetów PDF, rezultatem jest mo liwa do przeszukiwaia baza daych. Utworzeie jedego lub kilku skorowidzów kilku umo liwia szybkie odajdywaie potrzebych iformacji przy u yciu poleceia Search. W iiejszym rozdziale zajmiemy siê przygotowaiem dokumetów do utworzeia skorowidza PDF. Poka emy te jak stosowaæ program Catalog do tworzeia mo liwej do przeszukiwaia bazy daych. We wczeœiejszych wersjach programu Acrobat, program Catalog staowi³ odrêby dodatek, który mo a by³o uruchamiaæ iezale ie od programu Acrobat. W programie Acrobat 5.0 Catalog to poleceie meu. Omówimy te u ycie poleceia Catalog do zarz¹dzaia skorowidzem. Tworzeie skorowidza Aby utworzyæ skorowidz dokumetów PDF, ale y u yæ poleceia Catalog. Skorowidz plików mo a przechowywaæ w jedym lub kilku folderach. Przy tworzeiu skorowidza z folderu program Acrobat zamieszcza wszystkie pliki PDF zlokalizowae w okreœloym folderze g³ówym oraz wszystkie pliki PDF zawarte w jego podkatalogach. U ytkowik mo e okreœliæ katalogi do dodaia lub usuiêcia z katalogu oraz okreœliæ specyficze s³owa do wy³¹czeia ze skorowidza. Mo liwe jest utworzeie dowolej iloœci ideksów do orgaizacji wybraych dokumetów. Na przyk³ad u ytkowik mo e przechowywaæ dokumety firmy w jedym ideksie, dokumety osobiste w iym, a iformacje potrzebe do prowadzeia badañ pobrae z Iteretu w jeszcze iym. Krótko mówi¹c, mo a korzystaæ z tego wszechstroego arzêdzia w celu tworzeia ideksów PDF odpowiadaj¹cych w³asym potrzebom u ytkowika. Przygotowaie dokumetów Zaim u ytkowik rozpoczie tworzeie skorowidza PDF, musi przygotowaæ dokumety, które maj¹ byæ w im zawarte. Kiedy u ytkowik buduje skorowidz, program Acrobat tworzy plik

3 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF 467 PDX (defiicja skorowidza) i foldery obs³ugi w tym samym folderze, co dokumety. W celu przygotowaia dokumetów do ich zamieszczeia w ideksie PDF, ale y wykoaæ i ej wymieioe czyoœci: 1. Utworzyæ folder do przechowywaia ideksowaych dokumetów PDF. Je eli tworzoy skorowidz udostêpiay bêdzie a ró ych platformach, azwa ie powia zawieraæ wiêcej i osiem zaków i adych spacji. Nie ale y rówie wpisywaæ iestadardowych zaków p. 2. Zlokalizowaæ dokumety PDF, które maj¹ byæ zideksowae i przeieœæ je do folderu skorowidza. Jeœli trzeba, ale y rozbiæ folder skorowidza a podfoldery, aby zachowaæ oddziele gatuki skorowidza. Jedak trzeba uwa aæ poiewa g³êboko zagie d oe foldery mog¹ Ÿle wp³ywaæ a dzia³aie skorowidza. Je eli foldery z azw¹ œcie ki d³u sz¹ i 256 zaków bêd¹ g³êboko zagie d oe, spowoduje to uzyskaie ieodpowiedich rezultatów. Przeiesieie plików PDF do ich w³asego folderu skorowidza jest opcjoale, lecz jest doskoa³ym sposobem orgaizacji powi¹zaych plików PDF. Skorowidz mo a utworzyæ stosuj¹c dowoly folder jako g³ówy, a program Acrobat zideksuje wszystkie pliki PDF w okreœloych podfolderach. 3. Po dodaiu dokumetów PDF do folderu skorowidza mo a rozpocz¹æ proces przygotowaia. Nale y przejrzeæ dokumetu w folderze i zwróciæ szczegól¹ uwagê a astêpuj¹ce kwestie: Posiadaj¹c wyj¹tkowo d³ugi dokumet w ideksie, ale y rozwa yæ podzieleie go a kilka dokumetów. Na przyk³ad podrêczik mo a podzieliæ a poszczególe rozdzia³y lub sekcje. Przyœpieszy to proces przeszukiwaia po zideksowaiu dokumetu. Zmieiæ zbyt d³ugie azwy dokumetów a krótsze. D³ugie azwy plików mog¹ Ÿle wp³y¹æ a dzia³aie skorowidza kiedy s¹ obciête. Jest to prawdziwe zw³aszcza wtedy, gdy skorowidz udostêpiay jest a ró ych platformach. Nale y trzymaæ siê starej i wypróbowaej techiki azywaia w systemie DOS, stosowaia oœmiu liter, po których astêpuje trzyliterowe rozszerzeie.pdf. Zmieiæ azwy dokumetów zawieraj¹ce spacje stosuj¹c kowecjê azywaia systemu DOS. Na przyk³ad, ubezprac.pdf to odpowiedia azwa dla Ubezpieczeie Pracowika.pdf, atomiast ubez prac.pdf ie. Zmieiæ azwy dokumetów, które stosuj¹ zaki ASCII od 133 do 159 (jak widaæ z poi szej tabeli fukcja Acrobat Catalog ie obs³uguje tych zaków). 133 ù 134 æ 135 ç 136 ³ 137 ë 138 Õ 139 õ 140 î Ä 143 Æ 144 É 145 Å 146 å 147 ô 148 ö 149 ¼ 150 ¾ 151 Œ 152 œ 153 Ö 154 Ü è 15

4 468 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 Jeœli któryœ z dokumetów wymaga edycji struktury, ale y to zrobiæ przed azwaiem i dodaiem plików do ideksów. Je eli u ytkowik zmiei azwê pliku dokumetu po utworzeiu ³¹czy w dokumecie i ustaleiu iych struktur, ³¹cza mog¹ ie dzia³aæ. Je eli plik wymaga wprowadzeia du ych zmia, a u ytkowik ie ma a to czasu, powiie przeieœæ plik do iego folderu. Zawsze mo a wykoaæ iezbêde poprawki, dodaæ dokumet do folderu skorowidza, a astêpie przebudowaæ skorowidz. 4. Po utworzeiu folderu skorowidza i zmodyfikowaiu azw plików, mo a zmodyfikowaæ dokumety do optymalego dzia³aia podczas ich przeszukiwaia wed³ug istrukcji podaych w astêpej sekcji. Optymalizacja plików PDF w celu utworzeia skorowidza Podczas tworzeia skorowidza PDF bêdzie o bardziej wydajy, je eli u ytkowik zwróci uwagê a szczegó³y podczas przygotowywaia dokumetów, które maj¹ byæ w im zawarte. Przeprowadzaj¹c obs³ugê zapytaia wprowadzoego przez u ytkowika, program Acrobat wykorzystuje zawartoœæ podsumowaia dokumetu (Documet Summary). Odbiorcy dokumetów PDF bêd¹ mogli przeszukiwaæ je w bardziej wydajy sposób, je eli u ytkowik zwróci uwagê a astêpuj¹ce kwestie podczas przygotowywaia plików: 1. Nale y optymalizowaæ ka dy dokumet pod k¹tem przestrzei: mo e siê to wydawaæ mudym zadaiem, jeœli u ytkowik posiada du y zbiór dokumetów do ideksowaia; jedak mo a utworzyæ sekwecjê wsadow¹ wybieraj¹c opcjê meu File Batch Processig Edit Batch Sequeces, klikaj¹c przycisk New Sequece, a astêpie wybieraj¹c opcjê Optimize for Space w poleceiu PDF Cosultat. Przeprowadzaj¹c sekwecjê wsadow¹ a dokumetach w folderze skorowidza, program Acrobat usuwa astêpuj¹ce struktury: zak³adki z ieprawid³owym miejscem docelowym, przypisy ³¹czy z ieprawid³owym miejscem docelowym i ieu ywae azwae miejsca docelowe. Wiêcej iformacji dotycz¹cych tworzeia sekwecji wsadowej mo a zaleÿæ w Rozdziale 11 w sekcji Tworzeie owej sekwecji. 2. Nale y optymalizowaæ ka dy dokumet w zbiorze do szybkiego przegl¹daia w sieci. W celu szybkiego wykoaia tego zadaia ale y wybraæ opcjê meu File Batch Processig Fast Web View i zazaczyæ folder skorowidza. Taki sposób optymalizacji dokumetu zwiêksza rozmiar pliku, co mo e byæ istote, kiedy u ytkowik tworzy kilka ideksów do celów dystrybucji a p³ytach CD-ROM. Ideksów ie mo a przeszukiwaæ przy u yciu programu Acrobat w przegl¹darce iteretowej. Wiêcej iformacji a temat przeszukiwaia ideksów mo a zaleÿæ w Rozdziale Nale y sprawdziæ podsumowaie ka dego dokumetu (Documet Summary), który ma byæ zawarty w ideksie. Mo e siê to okazaæ mudym zadaiem, jeœli zbiór dokumetów jest du y. Jeœli u ytkowicy programu Acrobat maj¹ skofigurowae swoje preferecje

5 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF 469 wyszukiwaia poprzez iformacje o dokumecie, mog¹ przeszukiwaæ skorowidz wed³ug tytu³u (Title), tematu (Subject), autora (Author) lub s³ów kluczowych (Keywords), czyli wed³ug iformacji zawartych w podsumowaiu dokumetu (Documet Summary). Jeœli u ytkowik tworzy dokumety z zamiarem zamieszczeia ich w ideksie, mo e zamieœciæ istote iformacje o dokumecie podczas jego publikacji. Jeœli u ytkowik ideksuje zbiór dokumetów przygotowywaych przez iych autorów lub modyfikuje w³ase dokumety, mo e otworzyæ ka dy dokumet i wybraæ opcjê File Documet Properties Summary. Nastêpie powiie przejrzeæ podsumowaie ka dego dokumetu i zwróciæ uwagê a astêpuj¹ce iformacje: Title Nale y upewiæ siê, e tytu³ dokumetu trafie opisuje jego zawartoœæ. Po dokoaiu przeszukiwaia skorowidza przez u ytkowika tytu³ dokumetu pojawi siê w okie dialogowym wyików wyszukiwaia (Search Results). Subject Tworz¹c skorowidz ró ych dokumetów o odmieej tematyce ale y byæ kosekwetym co do sposobu azywaia. Na przyk³ad, kiedy ideksowae dokumety dotycz¹ ubezpieczeñ pracowików, ie ale y tytu³owaæ iektórych dokumetów Ubezpieczeia Pracowików a iych Pakiety Ubezpieczeñ. Kiedy u ytkowicy przeszukuj¹ zbiór dokumetów mog¹ klik¹æ przycisk Ifo w okie dialogowym Search Results, aby przejrzeæ iformacje o temacie. Author Ka dy dokumet powiie zawieraæ azwê autora. Nale y pamiêtaæ, e u ytkowicy mog¹ okreœliæ wyszukiwaie wed³ug autora. Jeœli ideksujemy dokumet dla du ej firmy, trzeba wzi¹æ pod uwagê fakt, e persoel czêsto siê zmieia. Z tej przyczyy, zamiast azwy autora lepiej w tym polu zamieœciæ iformacjê o dziale firmy. Keywords Program Acrobat stosuje rówie s³owa kluczowe do wybieraia dokumetów odpowiadaj¹cych zapytaiu wprowadzoemu przez u ytkowika. S³owa kluczowe musz¹ dotyczyæ daego dokumetu w zbiorze. Rówie w tym przypadku ale y byæ kosekwetym co do sposobu azywaia. Jeœli orgaizacja stosuje system umerowaia w korespodecji, mo a go tutaj zamieœciæ. Po dokoaiu modyfikacji w podsumowaiu dokumetu pod k¹tem skorowidza PDF powio oo zawieraæ iformacje podobe do tych, które pokazao a poi szej ilustracji: UWAGA Mo a pokusiæ siê o utworzeie sekwecji wsadowej do zmodyfikowaia podsumowaia dokumetu dla kilku dokumetów jedoczeœie. Jeœli u ytkowik dobrze za ich zawartoœæ, jest to wykoale; jedak sedo ideksowaia zbioru dokumetów polega a dostarczeiu mo liwoœci przeszukaia zbioru pod wzglêdem uikatowych iformacji. 15

6 470 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 Po sprawdzeiu dokumetów pod k¹tem ich ideksowaia, mo a utworzyæ dokumet opisuj¹cy skorowidz. Iformacje w im zawarte pomog¹ u ytkowikom w wydajym przeszukiwaiu skorowidza. Mog¹ oe dotyczyæ typu dokumetów w ideksie, listy s³ów wykluczoych ze skorowidza, iformacji o kotakcie w razie pojawieia siê pytañ i iych kwestii dotycz¹cych zbioru dokumetów. Jeœli u ytkowik ideksuje du y zbiór dokumetów, mo e zamieœciæ tabelê z astêpuj¹cymi iformacjami: tytu³ ka dego dokumetu, jego temat, autor i s³owo kluczowe. Mo a te zamieœciæ krótki samouczek a temat efektywego u ycia poleceia Search ³¹czie z iformacjami a temat preferecji tej fukcji, przeprowadzaia wyszukiwaia przy u yciu operatorów logiczych, wed³ug daty, etc. wiêcej iformacji dotycz¹cych poleceia Acrobat Search podajemy w Rozdziale 3. Budowaie skorowidza Po przygotowaiu dokumetów mo a rozpocz¹æ budowaie skorowidza przy u yciu poleceia Acrobat Catalog. Tworz¹c skorowidz u ytkowik okreœla jego azwê i foldery z dokumetami do zamieszczeia w ideksie. Mo a wstawiæ opis skorowidza oraz zmodyfikowaæ jego opcje w celu wykluczeia iektórych s³ów z wyszukiwañ. Aby utworzyæ skorowidz PDF, ale y wykoaæ astêpuj¹ce czyoœci: 1. Wybraæ opcjê meu Tools Catalog, eby otworzyæ oko dialogowe Acrobat Catalog, pokazae a poi szej ilustracji:

7 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF Klik¹æ przycisk New Idex (owy skorowidz), eby otworzyæ oko dialogowe New Idex Defiitio, pokazae i ej: 15

8 472 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat Wprowadziæ azwê w polu Idex Title (tytu³ skorowidza). Nazwa mo e byæ dowola, jedak ie mo e byæ taka sama jak azwa pliku skorowidza.pdx. U ytkowicy zwracaj¹ uwagê a azwê skorowidza przy podejmowaiu decyzji, czy zamieœciæ day skorowidz w wyszukiwaiach. Nazwa powia byæ dobrze odzwierciedlaæ typ zbioru dokumetów (p. Ubezpieczeia Pracowików). Nale y pamiêtaæ, e d³ugie azwy zosta¹ obciête przy ich wyœwietlaiu a liœcie ideksów. Wystarcz¹ dwa lub trzy s³owa w tytule skorowidza, aby by³ o dopasoway do obszaru oka dialogowego Idex Selectio (wybór skorowidza). 4. W polu Idex Descriptio (opis skorowidza) wprowadziæ opis. Nie jest to koiecze, jedak dodaie krótkiego opisu typu dokumetów zawartych w ideksie u³atwia u ytkowikowi zdecydowaæ, czy mo e o tam zaleÿæ szukae przez iego iformacje. Iformacje podae w tym polu dostêpe s¹ w okie dialogowym Idex Iformatio (iformacje o ideksie), które zostaie otwarte kiedy u ytkowik klikie przycisk Ifo. 5. Klik¹æ przycisk Optio, eby otworzyæ oko dialogowe Optios (opcje), pokazae a poi szej ilustracji: U ytkowik mo e dostosowaæ skorowidz modyfikuj¹c astêpuj¹ce parametry: Aby wykluczyæ s³owa z wyszukiwaia, ale y wprowadziæ po jedym s³owie za ka dym razem w polu Word (s³owo) i klik¹æ przycisk Add (dodaj). Aby przyspieszyæ wyszukiwaie, mo a wykluczyæ p. przedimki (a, a, the) 5. Aby z wyszukiwaia wy³¹czyæ liczby, ale y zazaczyæ opcjê Do Not Iclude Numbers. Zmieiæ parametry Word Optios (opcje dotycz¹ce s³owa) aby odpowiada³y tworzoemu ideksowi. Domyœlie, w³¹czoe s¹ opcje Case Sesitive (rozró iaie 5 Dotyczy to jêzyka agielskiego. Wiêkszoœæ rzeczowików w jêzyku agielskim poprzedzoych jest odpowiedim przedimkiem. (przyp. t³um.)

9 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF 473 wielkoœci liter), Souds Like (zaczyaj¹ce siê a t¹ sam¹ literê) i Word Stemmig (wyrazy pochode). Wy³¹czeie tych opcji spowoduje, e skorowidz bêdzie zawiera³ miej s³ów i u ytkowicy bêd¹ w staie szybciej go przeszukaæ. Wiêcej iformacji a temat tych opcji mo a zaleÿæ w sekcji zatytu³owaej Tworzeie zapytaia w Rozdziale 3. Aby zoptymalizowaæ skorowidz do u ytku a p³ycie CD-ROM, ale y zazaczyæ opcjê Optimize for CD-ROM. Opcja ta jest domyœlie wy³¹czoa. Po jej w³¹czeiu dokumety zawarte w ideksie orgaizowae s¹ do ich szybkiego pobraia z p³yty CD-ROM. Mo a j¹ w³¹czyæ, jeœli dokumet jest czêœci¹ skorowidza wysy³aego w sieci. Kiedy przeszukiway jest dokumet zmodyfikoway przez iego u ytkowika program Acrobat wyœwietla oko dialogowe z tak¹ iformacj¹. Mo a w im okreœliæ wybór podœwietleia lub ie wyików wyszukiwaia oraz mo liwoœæ aulowaia, co spowoli pobieraie dokumetu. Po w³¹czeiu opcji Optimize for CD-ROM oko dialogowe jest wy³¹czoe. Jeœli w zbiorze dokumetów zajduje siê plik PDF programu Acrobat 1.0 mo a do iego dodaæ idetyfikatory do obs³ugi a ró ych platformach zazaczaj¹c opcjê Add IDs to Acrobat 1.0 PDF Files. Je eli w zbiorze zajduje siê zacza iloœæ plików utworzoych w wersji 1.0, ale y skowertowaæ je do formatu 5.0 otwieraj¹c dokumety w programie Acrobat 5.0 i zapisuj¹c. Kiedy plik w formacie 1.0 jest otwarty, mo a zmodyfikowaæ podsumowaie dokumetu i zamieœciæ tam iformacje dotycz¹ce skorowidza. Jest te mo liwoœæ przetworzeia wsadowego wszystkich plików w formacie 1.0 i zapisaie ich w programie Acrobat 4.0 lub w póÿiejszych wersjach. Uzyskay plik PDF bêdzie miejszy, jak rówie skorowidz, w którym jest zawarty. 6. Po zmodyfikowaiu opcji przeszukiwaia skorowidza klik¹æ przycisk OK, eby wyjœæ z oka dialogowego Optios. 7. W sekcji Iclude These Directories (do³¹czaie katalogów) klik¹æ przycisk Add, eby otworzyæ oko dialogowe Browse for Folder, zazaczyæ foldery zawieraj¹ce dokumety, które chcemy ideksowaæ i klik¹æ przycisk OK w celu zamkiêcia oka dialogowego. Mo liwe jest dodaie wiêcej i jedego folderu z dokumetami do skorowidza, jeœli dodatkowe foldery zagie d oe s¹ w folderze g³ówym skorowidza. Program Acrobat automatyczie ideksuje dokumety w ka dym podfolderze katalogu do mometu wy³¹czeia pewych podkatalogów, co zosta³o opisae w pukcie W sekcji Exclude These Subdirectories (wy³¹czeie podkatalogów) klik¹æ przycisk Add, eby otworzyæ oko dialogowe Browse for Folder, zazaczyæ podkatalog, który ma byæ wy³¹czoy ze skorowidza i klik¹æ przycisk OK, eby zamk¹æ oko dialogowe. Powtórzyæ opisae czyoœci aby wy³¹czyæ ie katalogi. 9. Klik¹æ przycisk Build (buduj) i program Acrobat wyœwietli oko dialogowe Adobe Catalog pokazae a Rysuku 15-1 oraz rozpoczie budowaie skorowidza. W trakcie

10 474 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 budowaia skorowidza mo a œledziæ postêp tego procesu, program Acrobat wyœwietla te odpowiedie kometarze. U ytkowik mo e przerwaæ proces budowaia skorowidza klikaj¹c przycisk Stop. Jeœli tak siê staie, mo a adal przeszukiwaæ czêœciowy skorowidz. Aby go przebudowaæ, ale y wybraæ opcjê meu Tools Catalog, a astêpie wybraæ opcjê Ope Idex. Po otwarciu czêœciowo zbudowaego skorowidza ale y klik¹æ przycisk Build i program Acrobat rozpoczie jego skaowaie w celu okreœleia, ile plików zosta³o ideksowaych i dokoñczy budowaie skorowidza. 10. Klik¹æ przycisk Close, eby wyjœæ z oka dialogowego Adobe Catalog. Skorowidz jest teraz gotowy do u ytku. Rys W tym okie dialogowym program Acrobat wyœwietla postêp budowaia skorowidza PDF. Oczyszczaie i przebudowaie skorowidza Po utworzeiu skorowidza staje siê o ieaktualy w miarê dodawaia i usuwaia dokumetów z folderu skorowidza. Po otwarciu skorowidza z usuiêtymi dokumetami orygiale wersje zmodyfikowaych i usuiêtych dokumetów adal w im pozostaj¹. Kiedy u ytkowik próbuje zazaczyæ dokumet, którego tytu³ wci¹ widieje w ideksie, lecz zosta³ o przeiesioy lub usuiêty, program Acrobat wyœwietla komuikat ostrzegawczy. Nale y co jakiœ czas oczyszczaæ skorowidz z przestarza³ych dokumetów i przebudowywaæ go, aby odzwierciedla³ aktual¹ zawartoœæ. Aby oczyœciæ skorowidz PDF, ale y postêpowaæ wed³ug poi szych istrukcji:

11 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF Wybraæ opcjê meu Tools Catalog, eby otworzyæ oko dialogowe Adobe Catalog, pokazae a Rysuku Klik¹æ przycisk Ope Idex i otworzyæ skorowidz do oczyszczeia. Nale y pamiêtaæ, e skorowidz zajduje siê w folderze g³ówym skorowidza z azw¹ pliku idex.pdx. 3. Klik¹æ przycisk Purge (oczyszczaie). Po jego klikiêciu program Acrobat wyœwietli komuikat ostrzegawczy z iformacj¹, e a rozpoczêcie trzeba poczekaæ 905 sekud (oko³o 15 miut). Jest to czas opóÿieia przed rozpoczêciem procesu oczyszczaia, co daje iym u ytkowikom w sieci czas a zakoñczeie wyszukiwañ bêd¹cych w toku. Jeœli u ytkowik sieci próbuje przeszukiwaæ skorowidz w trakcie jego oczyszczaia, pojawi siê komuikat ostrzegawczy iformuj¹cy u ytkowika, e skorowidz jest iedostêpy. Czas domyœly wyosi 905 sekud i jest to wartoœæ, któr¹ mo a zmieiæ modyfikuj¹c preferecje programu Catalog. W trakcie trwaia procesu oczyszczaia program Acrobat otwiera oko dialogowe z iformacj¹ o postêpie. 4. Po zakoñczeiu oczyszczaia ale y powtórzyæ czyoœci opisae w puktach 1 i 2, aby poowie wczytaæ skorowidz. 5. Klik¹æ przycisk Build (budowaie). WSKAZÓWKA Tworzoe ideksy mo e przeszukiwaæ ka dy posiadacz programu Acrobat Reader, zaistalowaego z p³yty CD-ROM z programem Acrobat. Jeœli u ytkowicy pobieraj¹ program Acrobat Reader z witryy firmy Adobe, musz¹ okreœliæ wersjê dodatku Search. Jeœli u ytkowik posiada poufe dokumety, które chcia³by udostêpiaæ jedyie wybraym osobom, mo e do ich zastosowaæ opcje bezpieczeñstwa programu Acrobat. Kiedy u ytkowik przeszukuje skorowidz i program Acrobat zwraca dokumet z zastosowaymi opcjami bezpieczeñstwa, mo e go przejrzeæ tylko wtedy, gdy poda prawid³owe has³o; a w przypadku zastosowaia zabezpieczeia w³asym podpisem (fukcja Self-Sig Security), zostaie wyœwietloy moit o zalogowaie. U ytkowicy ie zajduj¹cy siê a liœcie zaufaych certyfikatów autora dokumetu ie bêd¹ mogli go przegl¹daæ. Okreœlaie preferecji fukcji Catalog 15 U ytkowik ma mo liwoœæ kofiguracji ustawieñ domyœlych stosowaych przez program Acrobat podczas tworzeia skorowidza PDF. Mo a zmieiæ rozmiar skorowidza, domyœly czas oczekiwaia przed rozpoczêciem oczyszczaia, okreœliæ optymalizacjê skorowidza dla p³yty CD-ROM, i ie w³aœciwoœci. Po dokoaiu zmia w preferecjach programu Catalog ale y zastaowiæ siê ad mo liwoœciami przetwarzaia, jakie dostêpe s¹ dla u ytkowików aszego skorowidza. Jeœli skorowidz ma byæ przeszukiway przez komputery o ró ych mo liwoœciach, podczas kofiguracji preferecji tej fukcji ale y zawsze kierowaæ siê aji szym wspólym

12 476 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 miaowikiem. W celu dokoaia modyfikacji preferecji fukcji Catalog, ale y wykoaæ astêpuj¹ce czyoœci: 1. Wybraæ opcjê meu Tools Catalog, eby otworzyæ oko dialogowe Adobe Catalog, pokazae a poi szej ilustracji: 2. Klik¹æ przycisk Prefereces, aby przejœæ do oka dialogowego Catalog Prefereces. Kiedy oko to otwierae jest po raz pierwszy, domyœlie zazaczoa jest sekcja Geeral (ogóle). Zajduje siê tutaj piêæ sekcji, które mo a modyfikowaæ. W kolejych piêciu sekcjach rozdzia³u szczegó³owo omówimy ka d¹ z ich. Kofiguracja ogólych preferecji fukcji Catalog Przez modyfikacjê ogólych preferecji mo a dostosowaæ skorowidz okreœlaj¹c opóÿieie przed rozpoczêciem oczyszczaia, rozmiar skorowidza, pamiêæ dostêp¹ do budowaia ideksów, etc. W celu dokoaia zmia w ogólych preferecjach, ale y wykoaæ astêpuj¹ce czyoœci: 1. Otworzyæ oko dialogowe Catalog Prefereces. 2. Jeœli ie jest ju zazaczoa ale y wybraæ opcjê Geeral, eby otworzyæ sekcjê Geeral Catalog Prefereces, pokaza¹ a poi szej ilustracji:

13 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF W polu Delay Before Purge wprowadziæ wartoœæ od 30 do 905 (jest to wartoœæ domyœla). Wybraa wartoœæ okreœla czas w sekudach, przez jaki program Acrobat czeka zaim rozpoczie proces oczyszczaia skorowidza. Jeœli skorowidz zajduje siê w sieci, ale y zaakceptowaæ wartoœæ domyœl¹. Jak ju wspomieliœmy, domyœle ustawieie powoduje, e program Acrobat a 15 miut wstrzymuje dzia³aie zaim rozpoczie oczyszczaie, daj¹c iym u ytkowikom czas a zakoñczeie wyszukiwañ bêd¹cych w trakcie. Jeœli skorowidz stosoway jest w pojedyczym komputerze, ale y wprowadziæ wartoœæ W polu Documet Sectio Size wprowadziæ wartoœæ pomiêdzy a Ta druga wartoœæ to maksymala liczba s³ów dozwoloych w ideksie. Wartoœæ domyœla jest odpowiedia dla wiêkszoœci komputerów. Jeœli w sieci zajduj¹ siê stacje robocze ze starszymi procesorami i ograiczo¹ iloœci¹ pamiêci, ale y wprowadziæ miejsz¹ wartoœæ. 5. W polu Group Size for CD-ROM wprowadziæ wartoœæ pomiêdzy (jest to wartoœæ domyœla) a To ustawieie okreœla maksymal¹ liczbê dokumetów, które mog¹ zostaæ prawid³owo obs³u oe a p³ycie CD-ROM. Zaleca siê ie przekraczaæ wartoœci Podczas tworzeia skorowidza do zamieszczeia a p³ycie CD-ROM dobrze jest podzieliæ d³ugie dokumety a sekcje. Lepiej te podzieliæ ideksy i utworzyæ kilka zamiast jedego du ego. Podzia³ ideksów przyspieszy ich przeszukiwaie a p³ycie CD-ROM i podobych oœikach Wprowadziæ wartoœæ pomiêdzy 16 a w polu Idex Available After: [ ] Documets. Wartoœæ ta okreœla iloœæ przetworzoych plików przez program Catalog zaim zostaie utworzoy czêœciowy skorowidz dostêpy do przeszukiwaia. Wartoœæ domyœla to Wprowadzeie wiêkszej wartoœci przyspieszy wyszukiwaie. Je eli u ytkowik posiada du y skorowidz i chcia³by, aby ii u ytkowicy w sieci mieli do iego szybszy

14 478 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 dostêp podczas du ej przebudowy, powiie wprowadziæ miejsz¹ wartoœæ. Spowoli oa uaktualiaie skorowidza i w rezultacie czas wyszukiwaia przed³u y siê. 7. Wprowadziæ wartoœæ w polu Maximum Memory For Buildig Idices (KB). Wartoœæ domyœla to 128 (kilobajtów). Jeœli dostêpe zasoby pamiêci spad¹ do okreœloej wartoœci, budowaie skorowidza zostaie przerwae. Wprowadzeie wy szej wartoœci przyspieszy wyszukiwaie, jeœli stacje robocze w sieci lub komputer stosoway do przeszukiwaia skorowidza jest w staie j¹ obs³u yæ. 8. Wybraæ opcjê Allow Idexig O Separate Drive, jeœli u ytkowik pracuje z komputerem w systemie Macitosh lub z serwerem sieciowym. Opcja ta umo liwia tworzeie ideksów a oddzielych dyskach i przeoszeie ich do ró ych dysków, jeœli to koiecze. 9. Wybraæ opcjê Make Iclude/Exclude Folders DOS Compatible, jeœli u ytkowik pracuje z komputerem w systemie Macitosh i chcia³by zbudowaæ skorowidz dzia³aj¹cy a ró ych platformach. 10. Klik¹æ przycisk OK, eby zamk¹æ oko dialogowe Catalog Prefereces lub wybraæ ie preferecje do modyfikacji. Okreœleie domyœlych ustawieñ skorowidza w preferecjach fukcji Catalog Ustawieia w sekcji Idex Defaults preferecji programu Catalog dotycz¹ domyœlych opcji i s³ów okreœlaych w wyszukiwaiu. Aby je zmodyfikowaæ, ale y wykoaæ astêpuj¹ce czyoœci: 1. Otworzyæ oko dialogowe Catalog Prefereces. 2. Zazaczyæ opcjê Idex Defaults, eby otworzyæ sekcjê Idex Defaults Catalog Prefereces, pokaza¹ i ej.

15 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF W³¹czyæ opcjê Do Not Iclude Numbers, eby w budowaych ideksach pomi¹æ liczby. Pomiiêcie liczb zmiejszy skorowidz i przyspieszy jego przeszukiwaie. Jedak ie bêdzie w ich mo a wyszukiwaæ liczb. 4. W³¹czyæ opcjê Optimize for CD-ROM, eby zoptymalizowaæ tworzoe ideksy pod k¹tem ich zamieszczeia a p³ycie CD-ROM. Po wybraiu tej opcji pliki dokumetu orgaizowae s¹ pod k¹tem szybkiego pobraia, a u ytkowicy mog¹ szybciej przeszukaæ skorowidz. 5. W³¹czyæ opcjê Add IDs to Acrobat 1.0 PDF Files, jeœli budowae ideksy zawieraj¹ pliki PDF w formacie Acrobat 1.0. Po wybraiu tej opcji program Acrobat wstawia do plików PDF 1.0 idetyfikatory podczas ich dodawaia do zbioru dokumetów. 6. W sekcji Word Optios zazaczyæ opcje ajlepiej odpowiadaj¹ce tworzoemu ideksowi. Domyœlie, zazaczoe s¹ wszystkie opcje. Wy³¹czeie opcji iedotycz¹cej skorowidza spowoduje zwiêkszeie liczby s³ów w ideksie. 7. Klik¹æ przycisk OK, eby zamk¹æ oko dialogowe Catalog Prefereces lub przejœæ do iych ustawieñ preferecji w celu ich zmodyfikowaia. 15 Ustawieia pliku Log w preferecjach fukcji Catalog Kiedy u ytkowik tworzy skorowidz PDF, program Acrobat geeruje plik Log. Zawiera o iformacje o ideksie oraz datê jego utworzeia. Jest to plik tekstowy przechowuj¹cy historiê skorowidza. Przy ka dym oczyszczaiu i przebudowie skorowidza dodawae s¹ do iego owe iformacje. Poi szy rysuek przedstawia typowy plik Log skorowidza:

16 480 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 Modyfikacja preferecji rejestracji umo liwia okreœleie iformacji, jakie maj¹ byæ zawarte w pliku rejestracyjym oraz maksymaly rozmiar tego pliku. Aby zmodyfikowaæ preferecje rejestracji, ale y wykoaæ astêpuj¹ce czyoœci: 1. Otworzyæ oko dialogowe Catalog Prefereces. 2. Zazaczyæ opcjê Loggig, eby otworzyæ sekcjê Loggig Catalog Prefereces, któr¹ mo a zobaczyæ a astêpuj¹cej ilustracji:

17 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF W³¹czyæ opcjê Eable Loggig (logowaie) i program Acrobat utworzy plik Log przy tworzeiu skorowidza dokumetów. Opcja ta zazaczoa jest domyœlie. 4. W³¹czyæ opcjê Log Search Egie Messages (komuikaty wyszukiwaia plików Log) i program Acrobat zamieœci komuikaty dotycz¹ce utworzeia skorowidza, takie jak liczba ideksowaych dokumetów. Opcja ta zazaczoa jest domyœlie. 5. W³¹czyæ opcjê Log Compatibility Warigs (ostrze eia zgodoœci plików Log) i program Acrobat zapisze wszelkie apotkae kwestie iezgodoœci podczas tworzeia skorowidza. Opcja ta jest wy³¹czoa domyœlie. 6. Wprowadziæ wartoœæ w polu Maximum Log File Size (maksymaly rozmiar pliku Log). Domyœla wartoœæ wyosi 1024 KB. Jeœli plik rejestracyjy przekroczy okreœlo¹ wartoœæ, program Acrobat usuie stary plik i utworzy owy w oparciu o aktuale iformacje. 7. Wprowadziæ azwê w polu Log File Name (azwa pliku Log). Domyœl¹ azwê staowi azwa folderu katalogu do³¹czoa przez skorowidz. 8. Klik¹æ trójk¹t zajduj¹cy siê a prawo od pola Save Log File I (zapisz plik Log w...) i okreœliæ jed¹ z astêpuj¹cych opcji: Applicatio Folder (Folder aplikacji) Po wybraiu tej opcji plik rejestracyjy zapisay zostaie w folderze aplikacji Acrobat. Idex Folder (Folder skorowidzu) Po wybraiu tej opcji plik rejestracyjy zapisay zostaie w tym samym folderze co zbiór dokumetów. Jest to opcja domyœla. Custom Folder (Folder w³asy) Po wybraiu tej opcji, przycisk Custom Folder staie siê dostêpy. Po jego klikiêciu ale y w okie dialogowym Browse for Folder wybraæ folder do zapisaia w im pliku Log. 9. Klik¹æ przycisk OK, eby zamk¹æ oko dialogowe Catalog Prefereces lub wybraæ ie ustawieia preferecji do zmodyfikowaia. 15 Okreœleie po³o eia pliku skorowidza w preferecjach fukcji Catalog Modyfikacja opcji w sekcji Idex File Locatio umo liwia zmiaê azwy pliku skorowidza oraz miejsca jego zapisaia. W celu dokoaia zmia w lokalizacji pliku skorowidza ale y wykoaæ i ej wymieioe istrukcje: 1. Otworzyæ oko dialogowe Catalog Prefereces. 2. Wybraæ opcjê Idex File Locatio (po³o eie pliku Skorowidz), eby przejœæ do sekcji Idex File Locatio Catalog Prefereces, pokazaej a poi szej ilustracji:

18 482 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat W polu Default Idex Name (domyœla azwa skorowidza) wprowadziæ azwê z rozszerzeiem.pdx, eby zmieiæ domyœl¹ azwê pliku skorowidza. 4. Klik¹æ trójk¹t zajduj¹cy siê a prawo od pola Save Idex i wybraæ opcjê Iside First Iclude Folder (wew¹trz pierwszego folderu za³¹czikowego) lub Outside First Iclude Folder (poza pierwszym folderem za³¹czikowym). Domyœla opcja Iside First Iclude Folder zamieszcza plik skorowidza z plikami ideksowaego dokumetu. 5. Klik¹æ przycisk OK, eby zamk¹æ oko dialogowe Catalog Prefereces lub wybraæ i¹ opcjê preferecji do zmodyfikowaia. Okreœleie w³asych pól w preferecjach fukcji Catalog Pola w³ase mo a dodaæ po zmodyfikowaiu ustawieñ programu Acrobat przy u yciu dodatku Acrobat Software Developmet Kit. Do modyfikacji preferecji dostosowaych pól ale y pobraæ dodatek Acrobat SDK (Software Developer Kit). Nale y przestudiowaæ dokumetacjê i zmodyfikowaæ ustawieia programu Acrobat przed zmia¹ preferecji dostosowaych pól. Aby zmieiæ preferecje dostosowaych pól, ale y wykoaæ i ej wymieioe poleceia: 1. Otworzyæ oko dialogowe Catalog Prefereces. 2. Jeœli ie jest ju zazaczoa, ale y wybraæ opcjê Custom Fields (pola w³ase), eby przejœæ do sekcji Custom Fields Catalog Prefereces, pokazaej a poi szej ilustracji.

19 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF W polu Field Name wprowadziæ azwê dostosowaego pola, które u ytkowik chcia³by utworzyæ. 4. Klik¹æ trójk¹t zajduj¹cy siê a prawo od pola Field Type i w rozwijaym meu wybraæ jed¹ z dostêpych opcji: Iteger (liczba ca³kowita), Date (data) lub Strig (ci¹g). 5. Klik¹æ przycisk Add, eby dodaæ dostosowae pole. Aby usu¹æ dostosowae pole, ale y je zazaczyæ w okie Custom Fields i klik¹æ przycisk Remove. 6. Klik¹æ przycisk OK, eby zamk¹æ oko dialogowe Catalog Prefereces. UWAGA Osoby bieg³e w programowaiu mog¹ przy u yciu arzêdzia Acrobat SDK utworzyæ dodatki do programu Acrobat. Aby uzyskaæ wiêcej iformacji, ale y zalogowaæ siê do Iteretu i w przegl¹darce iteretowej wprowadziæ astêpuj¹cy adres URL: Mo a tam zaleÿæ iformacje a temat programu Adobe Developer, mo a te przy³¹czyæ siê do programu Adobe Solutios Network Developer (ASN). Przy³¹czyæ siê do programu ASN lub pobraæ arzêdzie SDK mo a bezpoœredio pod astêpuj¹cym adresem URL: 15 Przywróceie domyœlych ustawieñ preferecji fukcji Catalog Preferecje programu Catalog mo a przywróciæ do ich domyœlych ustawieñ. W ka dej sekcji oka dialogowego Catalog Prefereces w pobli u lewego górego rogu oka zajduje siê przycisk Restore All Defaults (przywróæ wszystkie domyœle). Po jego klikiêciu program Acrobat wyœwietla oka dialogowe z proœb¹ o potwierdzeie operacji przywróceia ustawieñ

20 484 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 domyœlych. Klik¹æ przycisk OK, aby to potwierdziæ. Wykoaie tej czyoœci przywraca ustawieia domyœle dla wszystkich piêciu sekcji w okie dialogowym Catalog Prefereces. Pobieraie skorowidza PDF Po utworzeiu jedego lub wiêcej ideksów mo a je wykorzystaæ do odajdywaia iformacji. Wyszukiwaie mo a przeprowadziæ stosuj¹c jede lub kilka ideksów. Skorowidz PDF mo a przechowywaæ w dowolym miejscu a dysku twardym lub serwerze sieciowym. eby pobraæ skorowidz PDF, potrzeba jest iformacja o œcie ce dostêpu do pliku idex.pdx. Aby pobraæ skorowidz PDF, ale y: 1. Wybraæ opcjê meu Edit Search Select Idexes, eby otworzyæ oko dialogowe Adobe Acrobat Search, pokazae a poi szej ilustracji. Mo a te wybraæ opcjê meu Edit Search Query lub klik¹æ ikoê arzêdzia Search. Po otwarciu oka dialogowego klik¹æ przycisk Idexes. 2. Klik¹æ przycisk Add, eby otworzyæ oko dialogowe Select Idex. 3. Zazaczyæ skorowidz, który ma byæ doday do listy i klik¹æ przycisk Ope. 4. Aby usu¹æ skorowidz z listy, ale y go zazaczyæ, a astêpie klik¹æ przycisk Remove. Po usuiêciu skorowidza z listy ie bêdzie o dostêpy do przeszukiwaia do mometu poowego dodaia go do listy. Zamiast ca³kowitego usuwaia skorowidza, mo a

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA Wp³yw wdro eia Zitegrowaego Systemu Iformatyczego a przewagê kokurecyj¹ Grupy LOTOS SA Warszawa, 22 listopada 2004 r. Tadeusz Rogaczewski, Szef Biura Zarz¹dzaia Iformatyk¹ Warszawa, 22 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

OvidSP. Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic.

OvidSP. Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic. OvidSP Szanowni Państwo, Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowe narzędzie Ovid Universal Search z listą A-to-Z i systemem linkującym, umożliwiające przeszukiwanie

Bardziej szczegółowo

9243046 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243046 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243046 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Instrukcja obs³ugi programu Zip Manager Instrukcja obs³ugi programu Zip Manager Przejd¼

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent

JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JMMS Instrukcja użytkowania kont Autor oraz Recenzent JavaTech Team 3 lipca 2009 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 2 Autor i Recenzent 4 2.1 Logowanie i przypomnienie hasła.......................... 4

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja / 10-06-2010 KRPANO / SZYFROWANIE PLIKÓW WYCIECZKI WIRTUALNEJ Z OGRANICZENIEM ODTWARZANIA ZAWARTOŒCI DO WSKAZANEJ DOMENY. str.

Instrukcja / 10-06-2010 KRPANO / SZYFROWANIE PLIKÓW WYCIECZKI WIRTUALNEJ Z OGRANICZENIEM ODTWARZANIA ZAWARTOŒCI DO WSKAZANEJ DOMENY. str. Instrukcja / 10-06-2010 KRPANO / SZYFROWANIE PLIKÓW WYCIECZKI WIRTUALNEJ Z OGRANICZENIEM ODTWARZANIA ZAWARTOŒCI DO WSKAZANEJ DOMENY www.annecypanoramique.com Pewne modyfikacje zwi¹zane z szyfrowaniem s¹

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 BRAK GWARANCJI Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mog³y zostaæ opracowane przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podr cznik u ytkownika procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa maj tkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez ni oprogramowania przys

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA. Temat wykładu: Co to jest model ekonometryczny? Dobór zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym CZYM ZAJMUJE SIĘ EKONOMETRIA?

EKONOMETRIA. Temat wykładu: Co to jest model ekonometryczny? Dobór zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym CZYM ZAJMUJE SIĘ EKONOMETRIA? EKONOMETRIA Temat wykładu: Co to jest model ekoometryczy? Dobór zmieych objaśiających w modelu ekoometryczym Prowadzący: dr iż. Zbigiew TARAPATA e-mail: Zbigiew.Tarapata Tarapata@isi.wat..wat.edu.pl http://

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do systemu... 4 3. Widok menu Administracja dla użytkownika o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROGRAMU TÜVPOL DLA SKP - 8.43

AKTUALIZACJA PROGRAMU TÜVPOL DLA SKP - 8.43 AKTUALIZACJA PROGRAMU TÜVPOL DLA SKP - 8.43 Co nowego w nowej wersji programu? 1. Możliwość drukowania powiadomień (zaproszeń) na badanie w formie listu z treścią zaproszenia i ofertą świadczonych usług.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28

Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych. Technologia Informacyjna Lekcja 28 Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych Technologia Informacyjna Lekcja 28 Tworzenie stylów w tekstu Jeśli pisze się długie teksty, stosując, zwłaszcza w jednym dokumencie róŝne r rodzaje formatowania,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA INSTRUMENTALNA. Instrukcja laboratoryjna 6

ANALIZA INSTRUMENTALNA. Instrukcja laboratoryjna 6 Politechika Wrocławska Wydział Iżyierii Środowiska Studia stacjoare drugiego stopia we Wrocławiu, SOWiG ANALIZA INSTRUMENTALNA Istrukcja laboratoryja 6 Ozaczaie ilościowe rtęci w próbce stałej i ciekłej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Program Quotes Update to niewielkie narzędzie ułatwiające pracę inwestora. Jego celem jest szybka i łatwa aktualizacja plików lokalnych z historycznymi notowaniami spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5

Centralizacji Systemu. Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN. etap C13 pkt 5 SYSTEM INFORMATYCZNY LASÓW PAŃSTWOWYCH Centralizacji Systemu Procedury zasilania danymi systemu LAS oprogramowania do aktualizacji LMN etap C13 pkt 5 Dokumentacja użytkownika Pro-Holding Sp. z o.o., Kraków,

Bardziej szczegółowo

Formularze i ramki w HTML

Formularze i ramki w HTML Jolanta Bachan jbachan@amu.edu.pl http://www.bachan.speechlabs.pl/ Informatyka Formularz HTML Formularze HTLM, które są umieszczane bezpośrednio na stronie WWW, służą do uzyskiwania informacji o użytkownikach

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do aplikacji ING Agent

Instrukcja logowania do aplikacji ING Agent Instrukcja logowania do aplikacji ING Agent od 7 marca 2011 roku SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Parametry hasła... 2 3. Pierwsze logowanie... 2 3.1. Pierwsze logowanie dla dotychczasowych uŝytkowników...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Temat 17. Prezentacje multimedialne

Temat 17. Prezentacje multimedialne TEMAT 17 Temat 17. Prezentacje multimedialne 1. Co to s¹ prezentacje multimedialne? 2. Prezentacja o Internecie projekt 1. Co to s¹ prezentacje multimedialne? Prezentacja multimedialna wykonana za pomoc¹

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Automatyczne spisy. Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014

Automatyczne spisy. Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014 Automatyczne spisy Wojciech Myszka, Maciej Panek Październik 2014 Automatyczny spis treści Część I Automatyczny spis treści OpenOffice.org: automatyczny spis treści 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 124 3-05-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja logowania danych z oprogramowania wizualizacyjnego SIMATIC WinCC do serwera Wonderware Historian Do przygotowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja migracji PREMIUM. Mendeley_Migration_Guide_Polish.indd 1

Instrukcja migracji PREMIUM. Mendeley_Migration_Guide_Polish.indd 1 Instrukcja migracji PREMIUM Mendeley_Migration_Guide_Polish.indd 1 Jak przenieść swoje źródła z innych narzędzi literaturowych do Mendeley Jedną z korzyści płynących z korzystania z Mendeley jest możliwość

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE

PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ w analizach i modelowaniu finansowym. - dane z rynków finansowych DANE RÓD OWE DANE RÓD OWE PREZENTACJA INFORMACJI FINANSOWEJ - dane z rynków finansowych - w formie baz danych - w formie tabel na stronach internetowych - w formie plików tekstowych o uk³adzie kolumnowym - w formie

Bardziej szczegółowo

cstore.pl Prosty Start

cstore.pl Prosty Start WEB SOFT Sp. z o.o. ul..domaniewska 47/10 02-672 Warszawa NIP 521-362-41-06 Tel. +48 22 599 44 99 Email. bok@cstore.pl cstore.pl Prosty Start Czyli to co powinieneœ zrobiæ, zanim rozpoczniesz sprzeda w

Bardziej szczegółowo

Polecenie HYPERLINK wstawia hiperpołączenia, umożliwia ich modyfikację oraz usuwanie

Polecenie HYPERLINK wstawia hiperpołączenia, umożliwia ich modyfikację oraz usuwanie Hiperpołączenia 1379 Hiperpołączenia W rysunku AutoCAD-a można umieścić hiperpołączenia, czyli wskaźniki do innych plików, widoków lub adresów internetowych. Użytkownik klikając na hiperpołączeniu uzyska

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Część I Witamy w programie Adobe Acrobat 5.0...1

Część I Witamy w programie Adobe Acrobat 5.0...1 Część I Witamy w programie Adobe Acrobat 5.0...1 Rozdział 1 Zapoznanie się z programem Adobe Acrobat 5.0...3 O programie Adobe Acrobat...4 O formacie PDF...8 O programie Adobe Acrobat 5.0...8 Nowe funkcje

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo