Rozdzia³ 15. Tworzenie skorowidza PDF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdzia³ 15. Tworzenie skorowidza PDF"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 15 Tworzeie skorowidza PDF

2 466 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 Jak... Tworzyæ skorowidz Przygotowaæ dokumety Zbudowaæ skorowidz Oczyœciæ i przebudowaæ skorowidz Skofigurowaæ preferecje katalogu Niezale ie od tego, czy przyczy¹ stosowaia programu Acrobat s¹ osobiste powody gromadzeia iformacji, czy jest to tworzeie i przechowywaie dokumetów w du ej firmie, mo a je uczyiæ bardziej dostêpymi przez utworzeie skorowidza PDF. Bez wzglêdu a to czy istieje kilka, czy kilkaset dokumetów PDF, rezultatem jest mo liwa do przeszukiwaia baza daych. Utworzeie jedego lub kilku skorowidzów kilku umo liwia szybkie odajdywaie potrzebych iformacji przy u yciu poleceia Search. W iiejszym rozdziale zajmiemy siê przygotowaiem dokumetów do utworzeia skorowidza PDF. Poka emy te jak stosowaæ program Catalog do tworzeia mo liwej do przeszukiwaia bazy daych. We wczeœiejszych wersjach programu Acrobat, program Catalog staowi³ odrêby dodatek, który mo a by³o uruchamiaæ iezale ie od programu Acrobat. W programie Acrobat 5.0 Catalog to poleceie meu. Omówimy te u ycie poleceia Catalog do zarz¹dzaia skorowidzem. Tworzeie skorowidza Aby utworzyæ skorowidz dokumetów PDF, ale y u yæ poleceia Catalog. Skorowidz plików mo a przechowywaæ w jedym lub kilku folderach. Przy tworzeiu skorowidza z folderu program Acrobat zamieszcza wszystkie pliki PDF zlokalizowae w okreœloym folderze g³ówym oraz wszystkie pliki PDF zawarte w jego podkatalogach. U ytkowik mo e okreœliæ katalogi do dodaia lub usuiêcia z katalogu oraz okreœliæ specyficze s³owa do wy³¹czeia ze skorowidza. Mo liwe jest utworzeie dowolej iloœci ideksów do orgaizacji wybraych dokumetów. Na przyk³ad u ytkowik mo e przechowywaæ dokumety firmy w jedym ideksie, dokumety osobiste w iym, a iformacje potrzebe do prowadzeia badañ pobrae z Iteretu w jeszcze iym. Krótko mówi¹c, mo a korzystaæ z tego wszechstroego arzêdzia w celu tworzeia ideksów PDF odpowiadaj¹cych w³asym potrzebom u ytkowika. Przygotowaie dokumetów Zaim u ytkowik rozpoczie tworzeie skorowidza PDF, musi przygotowaæ dokumety, które maj¹ byæ w im zawarte. Kiedy u ytkowik buduje skorowidz, program Acrobat tworzy plik

3 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF 467 PDX (defiicja skorowidza) i foldery obs³ugi w tym samym folderze, co dokumety. W celu przygotowaia dokumetów do ich zamieszczeia w ideksie PDF, ale y wykoaæ i ej wymieioe czyoœci: 1. Utworzyæ folder do przechowywaia ideksowaych dokumetów PDF. Je eli tworzoy skorowidz udostêpiay bêdzie a ró ych platformach, azwa ie powia zawieraæ wiêcej i osiem zaków i adych spacji. Nie ale y rówie wpisywaæ iestadardowych zaków p. 2. Zlokalizowaæ dokumety PDF, które maj¹ byæ zideksowae i przeieœæ je do folderu skorowidza. Jeœli trzeba, ale y rozbiæ folder skorowidza a podfoldery, aby zachowaæ oddziele gatuki skorowidza. Jedak trzeba uwa aæ poiewa g³êboko zagie d oe foldery mog¹ Ÿle wp³ywaæ a dzia³aie skorowidza. Je eli foldery z azw¹ œcie ki d³u sz¹ i 256 zaków bêd¹ g³êboko zagie d oe, spowoduje to uzyskaie ieodpowiedich rezultatów. Przeiesieie plików PDF do ich w³asego folderu skorowidza jest opcjoale, lecz jest doskoa³ym sposobem orgaizacji powi¹zaych plików PDF. Skorowidz mo a utworzyæ stosuj¹c dowoly folder jako g³ówy, a program Acrobat zideksuje wszystkie pliki PDF w okreœloych podfolderach. 3. Po dodaiu dokumetów PDF do folderu skorowidza mo a rozpocz¹æ proces przygotowaia. Nale y przejrzeæ dokumetu w folderze i zwróciæ szczegól¹ uwagê a astêpuj¹ce kwestie: Posiadaj¹c wyj¹tkowo d³ugi dokumet w ideksie, ale y rozwa yæ podzieleie go a kilka dokumetów. Na przyk³ad podrêczik mo a podzieliæ a poszczególe rozdzia³y lub sekcje. Przyœpieszy to proces przeszukiwaia po zideksowaiu dokumetu. Zmieiæ zbyt d³ugie azwy dokumetów a krótsze. D³ugie azwy plików mog¹ Ÿle wp³y¹æ a dzia³aie skorowidza kiedy s¹ obciête. Jest to prawdziwe zw³aszcza wtedy, gdy skorowidz udostêpiay jest a ró ych platformach. Nale y trzymaæ siê starej i wypróbowaej techiki azywaia w systemie DOS, stosowaia oœmiu liter, po których astêpuje trzyliterowe rozszerzeie.pdf. Zmieiæ azwy dokumetów zawieraj¹ce spacje stosuj¹c kowecjê azywaia systemu DOS. Na przyk³ad, ubezprac.pdf to odpowiedia azwa dla Ubezpieczeie Pracowika.pdf, atomiast ubez prac.pdf ie. Zmieiæ azwy dokumetów, które stosuj¹ zaki ASCII od 133 do 159 (jak widaæ z poi szej tabeli fukcja Acrobat Catalog ie obs³uguje tych zaków). 133 ù 134 æ 135 ç 136 ³ 137 ë 138 Õ 139 õ 140 î Ä 143 Æ 144 É 145 Å 146 å 147 ô 148 ö 149 ¼ 150 ¾ 151 Œ 152 œ 153 Ö 154 Ü è 15

4 468 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 Jeœli któryœ z dokumetów wymaga edycji struktury, ale y to zrobiæ przed azwaiem i dodaiem plików do ideksów. Je eli u ytkowik zmiei azwê pliku dokumetu po utworzeiu ³¹czy w dokumecie i ustaleiu iych struktur, ³¹cza mog¹ ie dzia³aæ. Je eli plik wymaga wprowadzeia du ych zmia, a u ytkowik ie ma a to czasu, powiie przeieœæ plik do iego folderu. Zawsze mo a wykoaæ iezbêde poprawki, dodaæ dokumet do folderu skorowidza, a astêpie przebudowaæ skorowidz. 4. Po utworzeiu folderu skorowidza i zmodyfikowaiu azw plików, mo a zmodyfikowaæ dokumety do optymalego dzia³aia podczas ich przeszukiwaia wed³ug istrukcji podaych w astêpej sekcji. Optymalizacja plików PDF w celu utworzeia skorowidza Podczas tworzeia skorowidza PDF bêdzie o bardziej wydajy, je eli u ytkowik zwróci uwagê a szczegó³y podczas przygotowywaia dokumetów, które maj¹ byæ w im zawarte. Przeprowadzaj¹c obs³ugê zapytaia wprowadzoego przez u ytkowika, program Acrobat wykorzystuje zawartoœæ podsumowaia dokumetu (Documet Summary). Odbiorcy dokumetów PDF bêd¹ mogli przeszukiwaæ je w bardziej wydajy sposób, je eli u ytkowik zwróci uwagê a astêpuj¹ce kwestie podczas przygotowywaia plików: 1. Nale y optymalizowaæ ka dy dokumet pod k¹tem przestrzei: mo e siê to wydawaæ mudym zadaiem, jeœli u ytkowik posiada du y zbiór dokumetów do ideksowaia; jedak mo a utworzyæ sekwecjê wsadow¹ wybieraj¹c opcjê meu File Batch Processig Edit Batch Sequeces, klikaj¹c przycisk New Sequece, a astêpie wybieraj¹c opcjê Optimize for Space w poleceiu PDF Cosultat. Przeprowadzaj¹c sekwecjê wsadow¹ a dokumetach w folderze skorowidza, program Acrobat usuwa astêpuj¹ce struktury: zak³adki z ieprawid³owym miejscem docelowym, przypisy ³¹czy z ieprawid³owym miejscem docelowym i ieu ywae azwae miejsca docelowe. Wiêcej iformacji dotycz¹cych tworzeia sekwecji wsadowej mo a zaleÿæ w Rozdziale 11 w sekcji Tworzeie owej sekwecji. 2. Nale y optymalizowaæ ka dy dokumet w zbiorze do szybkiego przegl¹daia w sieci. W celu szybkiego wykoaia tego zadaia ale y wybraæ opcjê meu File Batch Processig Fast Web View i zazaczyæ folder skorowidza. Taki sposób optymalizacji dokumetu zwiêksza rozmiar pliku, co mo e byæ istote, kiedy u ytkowik tworzy kilka ideksów do celów dystrybucji a p³ytach CD-ROM. Ideksów ie mo a przeszukiwaæ przy u yciu programu Acrobat w przegl¹darce iteretowej. Wiêcej iformacji a temat przeszukiwaia ideksów mo a zaleÿæ w Rozdziale Nale y sprawdziæ podsumowaie ka dego dokumetu (Documet Summary), który ma byæ zawarty w ideksie. Mo e siê to okazaæ mudym zadaiem, jeœli zbiór dokumetów jest du y. Jeœli u ytkowicy programu Acrobat maj¹ skofigurowae swoje preferecje

5 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF 469 wyszukiwaia poprzez iformacje o dokumecie, mog¹ przeszukiwaæ skorowidz wed³ug tytu³u (Title), tematu (Subject), autora (Author) lub s³ów kluczowych (Keywords), czyli wed³ug iformacji zawartych w podsumowaiu dokumetu (Documet Summary). Jeœli u ytkowik tworzy dokumety z zamiarem zamieszczeia ich w ideksie, mo e zamieœciæ istote iformacje o dokumecie podczas jego publikacji. Jeœli u ytkowik ideksuje zbiór dokumetów przygotowywaych przez iych autorów lub modyfikuje w³ase dokumety, mo e otworzyæ ka dy dokumet i wybraæ opcjê File Documet Properties Summary. Nastêpie powiie przejrzeæ podsumowaie ka dego dokumetu i zwróciæ uwagê a astêpuj¹ce iformacje: Title Nale y upewiæ siê, e tytu³ dokumetu trafie opisuje jego zawartoœæ. Po dokoaiu przeszukiwaia skorowidza przez u ytkowika tytu³ dokumetu pojawi siê w okie dialogowym wyików wyszukiwaia (Search Results). Subject Tworz¹c skorowidz ró ych dokumetów o odmieej tematyce ale y byæ kosekwetym co do sposobu azywaia. Na przyk³ad, kiedy ideksowae dokumety dotycz¹ ubezpieczeñ pracowików, ie ale y tytu³owaæ iektórych dokumetów Ubezpieczeia Pracowików a iych Pakiety Ubezpieczeñ. Kiedy u ytkowicy przeszukuj¹ zbiór dokumetów mog¹ klik¹æ przycisk Ifo w okie dialogowym Search Results, aby przejrzeæ iformacje o temacie. Author Ka dy dokumet powiie zawieraæ azwê autora. Nale y pamiêtaæ, e u ytkowicy mog¹ okreœliæ wyszukiwaie wed³ug autora. Jeœli ideksujemy dokumet dla du ej firmy, trzeba wzi¹æ pod uwagê fakt, e persoel czêsto siê zmieia. Z tej przyczyy, zamiast azwy autora lepiej w tym polu zamieœciæ iformacjê o dziale firmy. Keywords Program Acrobat stosuje rówie s³owa kluczowe do wybieraia dokumetów odpowiadaj¹cych zapytaiu wprowadzoemu przez u ytkowika. S³owa kluczowe musz¹ dotyczyæ daego dokumetu w zbiorze. Rówie w tym przypadku ale y byæ kosekwetym co do sposobu azywaia. Jeœli orgaizacja stosuje system umerowaia w korespodecji, mo a go tutaj zamieœciæ. Po dokoaiu modyfikacji w podsumowaiu dokumetu pod k¹tem skorowidza PDF powio oo zawieraæ iformacje podobe do tych, które pokazao a poi szej ilustracji: UWAGA Mo a pokusiæ siê o utworzeie sekwecji wsadowej do zmodyfikowaia podsumowaia dokumetu dla kilku dokumetów jedoczeœie. Jeœli u ytkowik dobrze za ich zawartoœæ, jest to wykoale; jedak sedo ideksowaia zbioru dokumetów polega a dostarczeiu mo liwoœci przeszukaia zbioru pod wzglêdem uikatowych iformacji. 15

6 470 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 Po sprawdzeiu dokumetów pod k¹tem ich ideksowaia, mo a utworzyæ dokumet opisuj¹cy skorowidz. Iformacje w im zawarte pomog¹ u ytkowikom w wydajym przeszukiwaiu skorowidza. Mog¹ oe dotyczyæ typu dokumetów w ideksie, listy s³ów wykluczoych ze skorowidza, iformacji o kotakcie w razie pojawieia siê pytañ i iych kwestii dotycz¹cych zbioru dokumetów. Jeœli u ytkowik ideksuje du y zbiór dokumetów, mo e zamieœciæ tabelê z astêpuj¹cymi iformacjami: tytu³ ka dego dokumetu, jego temat, autor i s³owo kluczowe. Mo a te zamieœciæ krótki samouczek a temat efektywego u ycia poleceia Search ³¹czie z iformacjami a temat preferecji tej fukcji, przeprowadzaia wyszukiwaia przy u yciu operatorów logiczych, wed³ug daty, etc. wiêcej iformacji dotycz¹cych poleceia Acrobat Search podajemy w Rozdziale 3. Budowaie skorowidza Po przygotowaiu dokumetów mo a rozpocz¹æ budowaie skorowidza przy u yciu poleceia Acrobat Catalog. Tworz¹c skorowidz u ytkowik okreœla jego azwê i foldery z dokumetami do zamieszczeia w ideksie. Mo a wstawiæ opis skorowidza oraz zmodyfikowaæ jego opcje w celu wykluczeia iektórych s³ów z wyszukiwañ. Aby utworzyæ skorowidz PDF, ale y wykoaæ astêpuj¹ce czyoœci: 1. Wybraæ opcjê meu Tools Catalog, eby otworzyæ oko dialogowe Acrobat Catalog, pokazae a poi szej ilustracji:

7 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF Klik¹æ przycisk New Idex (owy skorowidz), eby otworzyæ oko dialogowe New Idex Defiitio, pokazae i ej: 15

8 472 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat Wprowadziæ azwê w polu Idex Title (tytu³ skorowidza). Nazwa mo e byæ dowola, jedak ie mo e byæ taka sama jak azwa pliku skorowidza.pdx. U ytkowicy zwracaj¹ uwagê a azwê skorowidza przy podejmowaiu decyzji, czy zamieœciæ day skorowidz w wyszukiwaiach. Nazwa powia byæ dobrze odzwierciedlaæ typ zbioru dokumetów (p. Ubezpieczeia Pracowików). Nale y pamiêtaæ, e d³ugie azwy zosta¹ obciête przy ich wyœwietlaiu a liœcie ideksów. Wystarcz¹ dwa lub trzy s³owa w tytule skorowidza, aby by³ o dopasoway do obszaru oka dialogowego Idex Selectio (wybór skorowidza). 4. W polu Idex Descriptio (opis skorowidza) wprowadziæ opis. Nie jest to koiecze, jedak dodaie krótkiego opisu typu dokumetów zawartych w ideksie u³atwia u ytkowikowi zdecydowaæ, czy mo e o tam zaleÿæ szukae przez iego iformacje. Iformacje podae w tym polu dostêpe s¹ w okie dialogowym Idex Iformatio (iformacje o ideksie), które zostaie otwarte kiedy u ytkowik klikie przycisk Ifo. 5. Klik¹æ przycisk Optio, eby otworzyæ oko dialogowe Optios (opcje), pokazae a poi szej ilustracji: U ytkowik mo e dostosowaæ skorowidz modyfikuj¹c astêpuj¹ce parametry: Aby wykluczyæ s³owa z wyszukiwaia, ale y wprowadziæ po jedym s³owie za ka dym razem w polu Word (s³owo) i klik¹æ przycisk Add (dodaj). Aby przyspieszyæ wyszukiwaie, mo a wykluczyæ p. przedimki (a, a, the) 5. Aby z wyszukiwaia wy³¹czyæ liczby, ale y zazaczyæ opcjê Do Not Iclude Numbers. Zmieiæ parametry Word Optios (opcje dotycz¹ce s³owa) aby odpowiada³y tworzoemu ideksowi. Domyœlie, w³¹czoe s¹ opcje Case Sesitive (rozró iaie 5 Dotyczy to jêzyka agielskiego. Wiêkszoœæ rzeczowików w jêzyku agielskim poprzedzoych jest odpowiedim przedimkiem. (przyp. t³um.)

9 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF 473 wielkoœci liter), Souds Like (zaczyaj¹ce siê a t¹ sam¹ literê) i Word Stemmig (wyrazy pochode). Wy³¹czeie tych opcji spowoduje, e skorowidz bêdzie zawiera³ miej s³ów i u ytkowicy bêd¹ w staie szybciej go przeszukaæ. Wiêcej iformacji a temat tych opcji mo a zaleÿæ w sekcji zatytu³owaej Tworzeie zapytaia w Rozdziale 3. Aby zoptymalizowaæ skorowidz do u ytku a p³ycie CD-ROM, ale y zazaczyæ opcjê Optimize for CD-ROM. Opcja ta jest domyœlie wy³¹czoa. Po jej w³¹czeiu dokumety zawarte w ideksie orgaizowae s¹ do ich szybkiego pobraia z p³yty CD-ROM. Mo a j¹ w³¹czyæ, jeœli dokumet jest czêœci¹ skorowidza wysy³aego w sieci. Kiedy przeszukiway jest dokumet zmodyfikoway przez iego u ytkowika program Acrobat wyœwietla oko dialogowe z tak¹ iformacj¹. Mo a w im okreœliæ wybór podœwietleia lub ie wyików wyszukiwaia oraz mo liwoœæ aulowaia, co spowoli pobieraie dokumetu. Po w³¹czeiu opcji Optimize for CD-ROM oko dialogowe jest wy³¹czoe. Jeœli w zbiorze dokumetów zajduje siê plik PDF programu Acrobat 1.0 mo a do iego dodaæ idetyfikatory do obs³ugi a ró ych platformach zazaczaj¹c opcjê Add IDs to Acrobat 1.0 PDF Files. Je eli w zbiorze zajduje siê zacza iloœæ plików utworzoych w wersji 1.0, ale y skowertowaæ je do formatu 5.0 otwieraj¹c dokumety w programie Acrobat 5.0 i zapisuj¹c. Kiedy plik w formacie 1.0 jest otwarty, mo a zmodyfikowaæ podsumowaie dokumetu i zamieœciæ tam iformacje dotycz¹ce skorowidza. Jest te mo liwoœæ przetworzeia wsadowego wszystkich plików w formacie 1.0 i zapisaie ich w programie Acrobat 4.0 lub w póÿiejszych wersjach. Uzyskay plik PDF bêdzie miejszy, jak rówie skorowidz, w którym jest zawarty. 6. Po zmodyfikowaiu opcji przeszukiwaia skorowidza klik¹æ przycisk OK, eby wyjœæ z oka dialogowego Optios. 7. W sekcji Iclude These Directories (do³¹czaie katalogów) klik¹æ przycisk Add, eby otworzyæ oko dialogowe Browse for Folder, zazaczyæ foldery zawieraj¹ce dokumety, które chcemy ideksowaæ i klik¹æ przycisk OK w celu zamkiêcia oka dialogowego. Mo liwe jest dodaie wiêcej i jedego folderu z dokumetami do skorowidza, jeœli dodatkowe foldery zagie d oe s¹ w folderze g³ówym skorowidza. Program Acrobat automatyczie ideksuje dokumety w ka dym podfolderze katalogu do mometu wy³¹czeia pewych podkatalogów, co zosta³o opisae w pukcie W sekcji Exclude These Subdirectories (wy³¹czeie podkatalogów) klik¹æ przycisk Add, eby otworzyæ oko dialogowe Browse for Folder, zazaczyæ podkatalog, który ma byæ wy³¹czoy ze skorowidza i klik¹æ przycisk OK, eby zamk¹æ oko dialogowe. Powtórzyæ opisae czyoœci aby wy³¹czyæ ie katalogi. 9. Klik¹æ przycisk Build (buduj) i program Acrobat wyœwietli oko dialogowe Adobe Catalog pokazae a Rysuku 15-1 oraz rozpoczie budowaie skorowidza. W trakcie

10 474 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 budowaia skorowidza mo a œledziæ postêp tego procesu, program Acrobat wyœwietla te odpowiedie kometarze. U ytkowik mo e przerwaæ proces budowaia skorowidza klikaj¹c przycisk Stop. Jeœli tak siê staie, mo a adal przeszukiwaæ czêœciowy skorowidz. Aby go przebudowaæ, ale y wybraæ opcjê meu Tools Catalog, a astêpie wybraæ opcjê Ope Idex. Po otwarciu czêœciowo zbudowaego skorowidza ale y klik¹æ przycisk Build i program Acrobat rozpoczie jego skaowaie w celu okreœleia, ile plików zosta³o ideksowaych i dokoñczy budowaie skorowidza. 10. Klik¹æ przycisk Close, eby wyjœæ z oka dialogowego Adobe Catalog. Skorowidz jest teraz gotowy do u ytku. Rys W tym okie dialogowym program Acrobat wyœwietla postêp budowaia skorowidza PDF. Oczyszczaie i przebudowaie skorowidza Po utworzeiu skorowidza staje siê o ieaktualy w miarê dodawaia i usuwaia dokumetów z folderu skorowidza. Po otwarciu skorowidza z usuiêtymi dokumetami orygiale wersje zmodyfikowaych i usuiêtych dokumetów adal w im pozostaj¹. Kiedy u ytkowik próbuje zazaczyæ dokumet, którego tytu³ wci¹ widieje w ideksie, lecz zosta³ o przeiesioy lub usuiêty, program Acrobat wyœwietla komuikat ostrzegawczy. Nale y co jakiœ czas oczyszczaæ skorowidz z przestarza³ych dokumetów i przebudowywaæ go, aby odzwierciedla³ aktual¹ zawartoœæ. Aby oczyœciæ skorowidz PDF, ale y postêpowaæ wed³ug poi szych istrukcji:

11 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF Wybraæ opcjê meu Tools Catalog, eby otworzyæ oko dialogowe Adobe Catalog, pokazae a Rysuku Klik¹æ przycisk Ope Idex i otworzyæ skorowidz do oczyszczeia. Nale y pamiêtaæ, e skorowidz zajduje siê w folderze g³ówym skorowidza z azw¹ pliku idex.pdx. 3. Klik¹æ przycisk Purge (oczyszczaie). Po jego klikiêciu program Acrobat wyœwietli komuikat ostrzegawczy z iformacj¹, e a rozpoczêcie trzeba poczekaæ 905 sekud (oko³o 15 miut). Jest to czas opóÿieia przed rozpoczêciem procesu oczyszczaia, co daje iym u ytkowikom w sieci czas a zakoñczeie wyszukiwañ bêd¹cych w toku. Jeœli u ytkowik sieci próbuje przeszukiwaæ skorowidz w trakcie jego oczyszczaia, pojawi siê komuikat ostrzegawczy iformuj¹cy u ytkowika, e skorowidz jest iedostêpy. Czas domyœly wyosi 905 sekud i jest to wartoœæ, któr¹ mo a zmieiæ modyfikuj¹c preferecje programu Catalog. W trakcie trwaia procesu oczyszczaia program Acrobat otwiera oko dialogowe z iformacj¹ o postêpie. 4. Po zakoñczeiu oczyszczaia ale y powtórzyæ czyoœci opisae w puktach 1 i 2, aby poowie wczytaæ skorowidz. 5. Klik¹æ przycisk Build (budowaie). WSKAZÓWKA Tworzoe ideksy mo e przeszukiwaæ ka dy posiadacz programu Acrobat Reader, zaistalowaego z p³yty CD-ROM z programem Acrobat. Jeœli u ytkowicy pobieraj¹ program Acrobat Reader z witryy firmy Adobe, musz¹ okreœliæ wersjê dodatku Search. Jeœli u ytkowik posiada poufe dokumety, które chcia³by udostêpiaæ jedyie wybraym osobom, mo e do ich zastosowaæ opcje bezpieczeñstwa programu Acrobat. Kiedy u ytkowik przeszukuje skorowidz i program Acrobat zwraca dokumet z zastosowaymi opcjami bezpieczeñstwa, mo e go przejrzeæ tylko wtedy, gdy poda prawid³owe has³o; a w przypadku zastosowaia zabezpieczeia w³asym podpisem (fukcja Self-Sig Security), zostaie wyœwietloy moit o zalogowaie. U ytkowicy ie zajduj¹cy siê a liœcie zaufaych certyfikatów autora dokumetu ie bêd¹ mogli go przegl¹daæ. Okreœlaie preferecji fukcji Catalog 15 U ytkowik ma mo liwoœæ kofiguracji ustawieñ domyœlych stosowaych przez program Acrobat podczas tworzeia skorowidza PDF. Mo a zmieiæ rozmiar skorowidza, domyœly czas oczekiwaia przed rozpoczêciem oczyszczaia, okreœliæ optymalizacjê skorowidza dla p³yty CD-ROM, i ie w³aœciwoœci. Po dokoaiu zmia w preferecjach programu Catalog ale y zastaowiæ siê ad mo liwoœciami przetwarzaia, jakie dostêpe s¹ dla u ytkowików aszego skorowidza. Jeœli skorowidz ma byæ przeszukiway przez komputery o ró ych mo liwoœciach, podczas kofiguracji preferecji tej fukcji ale y zawsze kierowaæ siê aji szym wspólym

12 476 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 miaowikiem. W celu dokoaia modyfikacji preferecji fukcji Catalog, ale y wykoaæ astêpuj¹ce czyoœci: 1. Wybraæ opcjê meu Tools Catalog, eby otworzyæ oko dialogowe Adobe Catalog, pokazae a poi szej ilustracji: 2. Klik¹æ przycisk Prefereces, aby przejœæ do oka dialogowego Catalog Prefereces. Kiedy oko to otwierae jest po raz pierwszy, domyœlie zazaczoa jest sekcja Geeral (ogóle). Zajduje siê tutaj piêæ sekcji, które mo a modyfikowaæ. W kolejych piêciu sekcjach rozdzia³u szczegó³owo omówimy ka d¹ z ich. Kofiguracja ogólych preferecji fukcji Catalog Przez modyfikacjê ogólych preferecji mo a dostosowaæ skorowidz okreœlaj¹c opóÿieie przed rozpoczêciem oczyszczaia, rozmiar skorowidza, pamiêæ dostêp¹ do budowaia ideksów, etc. W celu dokoaia zmia w ogólych preferecjach, ale y wykoaæ astêpuj¹ce czyoœci: 1. Otworzyæ oko dialogowe Catalog Prefereces. 2. Jeœli ie jest ju zazaczoa ale y wybraæ opcjê Geeral, eby otworzyæ sekcjê Geeral Catalog Prefereces, pokaza¹ a poi szej ilustracji:

13 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF W polu Delay Before Purge wprowadziæ wartoœæ od 30 do 905 (jest to wartoœæ domyœla). Wybraa wartoœæ okreœla czas w sekudach, przez jaki program Acrobat czeka zaim rozpoczie proces oczyszczaia skorowidza. Jeœli skorowidz zajduje siê w sieci, ale y zaakceptowaæ wartoœæ domyœl¹. Jak ju wspomieliœmy, domyœle ustawieie powoduje, e program Acrobat a 15 miut wstrzymuje dzia³aie zaim rozpoczie oczyszczaie, daj¹c iym u ytkowikom czas a zakoñczeie wyszukiwañ bêd¹cych w trakcie. Jeœli skorowidz stosoway jest w pojedyczym komputerze, ale y wprowadziæ wartoœæ W polu Documet Sectio Size wprowadziæ wartoœæ pomiêdzy a Ta druga wartoœæ to maksymala liczba s³ów dozwoloych w ideksie. Wartoœæ domyœla jest odpowiedia dla wiêkszoœci komputerów. Jeœli w sieci zajduj¹ siê stacje robocze ze starszymi procesorami i ograiczo¹ iloœci¹ pamiêci, ale y wprowadziæ miejsz¹ wartoœæ. 5. W polu Group Size for CD-ROM wprowadziæ wartoœæ pomiêdzy (jest to wartoœæ domyœla) a To ustawieie okreœla maksymal¹ liczbê dokumetów, które mog¹ zostaæ prawid³owo obs³u oe a p³ycie CD-ROM. Zaleca siê ie przekraczaæ wartoœci Podczas tworzeia skorowidza do zamieszczeia a p³ycie CD-ROM dobrze jest podzieliæ d³ugie dokumety a sekcje. Lepiej te podzieliæ ideksy i utworzyæ kilka zamiast jedego du ego. Podzia³ ideksów przyspieszy ich przeszukiwaie a p³ycie CD-ROM i podobych oœikach Wprowadziæ wartoœæ pomiêdzy 16 a w polu Idex Available After: [ ] Documets. Wartoœæ ta okreœla iloœæ przetworzoych plików przez program Catalog zaim zostaie utworzoy czêœciowy skorowidz dostêpy do przeszukiwaia. Wartoœæ domyœla to Wprowadzeie wiêkszej wartoœci przyspieszy wyszukiwaie. Je eli u ytkowik posiada du y skorowidz i chcia³by, aby ii u ytkowicy w sieci mieli do iego szybszy

14 478 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 dostêp podczas du ej przebudowy, powiie wprowadziæ miejsz¹ wartoœæ. Spowoli oa uaktualiaie skorowidza i w rezultacie czas wyszukiwaia przed³u y siê. 7. Wprowadziæ wartoœæ w polu Maximum Memory For Buildig Idices (KB). Wartoœæ domyœla to 128 (kilobajtów). Jeœli dostêpe zasoby pamiêci spad¹ do okreœloej wartoœci, budowaie skorowidza zostaie przerwae. Wprowadzeie wy szej wartoœci przyspieszy wyszukiwaie, jeœli stacje robocze w sieci lub komputer stosoway do przeszukiwaia skorowidza jest w staie j¹ obs³u yæ. 8. Wybraæ opcjê Allow Idexig O Separate Drive, jeœli u ytkowik pracuje z komputerem w systemie Macitosh lub z serwerem sieciowym. Opcja ta umo liwia tworzeie ideksów a oddzielych dyskach i przeoszeie ich do ró ych dysków, jeœli to koiecze. 9. Wybraæ opcjê Make Iclude/Exclude Folders DOS Compatible, jeœli u ytkowik pracuje z komputerem w systemie Macitosh i chcia³by zbudowaæ skorowidz dzia³aj¹cy a ró ych platformach. 10. Klik¹æ przycisk OK, eby zamk¹æ oko dialogowe Catalog Prefereces lub wybraæ ie preferecje do modyfikacji. Okreœleie domyœlych ustawieñ skorowidza w preferecjach fukcji Catalog Ustawieia w sekcji Idex Defaults preferecji programu Catalog dotycz¹ domyœlych opcji i s³ów okreœlaych w wyszukiwaiu. Aby je zmodyfikowaæ, ale y wykoaæ astêpuj¹ce czyoœci: 1. Otworzyæ oko dialogowe Catalog Prefereces. 2. Zazaczyæ opcjê Idex Defaults, eby otworzyæ sekcjê Idex Defaults Catalog Prefereces, pokaza¹ i ej.

15 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF W³¹czyæ opcjê Do Not Iclude Numbers, eby w budowaych ideksach pomi¹æ liczby. Pomiiêcie liczb zmiejszy skorowidz i przyspieszy jego przeszukiwaie. Jedak ie bêdzie w ich mo a wyszukiwaæ liczb. 4. W³¹czyæ opcjê Optimize for CD-ROM, eby zoptymalizowaæ tworzoe ideksy pod k¹tem ich zamieszczeia a p³ycie CD-ROM. Po wybraiu tej opcji pliki dokumetu orgaizowae s¹ pod k¹tem szybkiego pobraia, a u ytkowicy mog¹ szybciej przeszukaæ skorowidz. 5. W³¹czyæ opcjê Add IDs to Acrobat 1.0 PDF Files, jeœli budowae ideksy zawieraj¹ pliki PDF w formacie Acrobat 1.0. Po wybraiu tej opcji program Acrobat wstawia do plików PDF 1.0 idetyfikatory podczas ich dodawaia do zbioru dokumetów. 6. W sekcji Word Optios zazaczyæ opcje ajlepiej odpowiadaj¹ce tworzoemu ideksowi. Domyœlie, zazaczoe s¹ wszystkie opcje. Wy³¹czeie opcji iedotycz¹cej skorowidza spowoduje zwiêkszeie liczby s³ów w ideksie. 7. Klik¹æ przycisk OK, eby zamk¹æ oko dialogowe Catalog Prefereces lub przejœæ do iych ustawieñ preferecji w celu ich zmodyfikowaia. 15 Ustawieia pliku Log w preferecjach fukcji Catalog Kiedy u ytkowik tworzy skorowidz PDF, program Acrobat geeruje plik Log. Zawiera o iformacje o ideksie oraz datê jego utworzeia. Jest to plik tekstowy przechowuj¹cy historiê skorowidza. Przy ka dym oczyszczaiu i przebudowie skorowidza dodawae s¹ do iego owe iformacje. Poi szy rysuek przedstawia typowy plik Log skorowidza:

16 480 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 Modyfikacja preferecji rejestracji umo liwia okreœleie iformacji, jakie maj¹ byæ zawarte w pliku rejestracyjym oraz maksymaly rozmiar tego pliku. Aby zmodyfikowaæ preferecje rejestracji, ale y wykoaæ astêpuj¹ce czyoœci: 1. Otworzyæ oko dialogowe Catalog Prefereces. 2. Zazaczyæ opcjê Loggig, eby otworzyæ sekcjê Loggig Catalog Prefereces, któr¹ mo a zobaczyæ a astêpuj¹cej ilustracji:

17 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF W³¹czyæ opcjê Eable Loggig (logowaie) i program Acrobat utworzy plik Log przy tworzeiu skorowidza dokumetów. Opcja ta zazaczoa jest domyœlie. 4. W³¹czyæ opcjê Log Search Egie Messages (komuikaty wyszukiwaia plików Log) i program Acrobat zamieœci komuikaty dotycz¹ce utworzeia skorowidza, takie jak liczba ideksowaych dokumetów. Opcja ta zazaczoa jest domyœlie. 5. W³¹czyæ opcjê Log Compatibility Warigs (ostrze eia zgodoœci plików Log) i program Acrobat zapisze wszelkie apotkae kwestie iezgodoœci podczas tworzeia skorowidza. Opcja ta jest wy³¹czoa domyœlie. 6. Wprowadziæ wartoœæ w polu Maximum Log File Size (maksymaly rozmiar pliku Log). Domyœla wartoœæ wyosi 1024 KB. Jeœli plik rejestracyjy przekroczy okreœlo¹ wartoœæ, program Acrobat usuie stary plik i utworzy owy w oparciu o aktuale iformacje. 7. Wprowadziæ azwê w polu Log File Name (azwa pliku Log). Domyœl¹ azwê staowi azwa folderu katalogu do³¹czoa przez skorowidz. 8. Klik¹æ trójk¹t zajduj¹cy siê a prawo od pola Save Log File I (zapisz plik Log w...) i okreœliæ jed¹ z astêpuj¹cych opcji: Applicatio Folder (Folder aplikacji) Po wybraiu tej opcji plik rejestracyjy zapisay zostaie w folderze aplikacji Acrobat. Idex Folder (Folder skorowidzu) Po wybraiu tej opcji plik rejestracyjy zapisay zostaie w tym samym folderze co zbiór dokumetów. Jest to opcja domyœla. Custom Folder (Folder w³asy) Po wybraiu tej opcji, przycisk Custom Folder staie siê dostêpy. Po jego klikiêciu ale y w okie dialogowym Browse for Folder wybraæ folder do zapisaia w im pliku Log. 9. Klik¹æ przycisk OK, eby zamk¹æ oko dialogowe Catalog Prefereces lub wybraæ ie ustawieia preferecji do zmodyfikowaia. 15 Okreœleie po³o eia pliku skorowidza w preferecjach fukcji Catalog Modyfikacja opcji w sekcji Idex File Locatio umo liwia zmiaê azwy pliku skorowidza oraz miejsca jego zapisaia. W celu dokoaia zmia w lokalizacji pliku skorowidza ale y wykoaæ i ej wymieioe istrukcje: 1. Otworzyæ oko dialogowe Catalog Prefereces. 2. Wybraæ opcjê Idex File Locatio (po³o eie pliku Skorowidz), eby przejœæ do sekcji Idex File Locatio Catalog Prefereces, pokazaej a poi szej ilustracji:

18 482 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat W polu Default Idex Name (domyœla azwa skorowidza) wprowadziæ azwê z rozszerzeiem.pdx, eby zmieiæ domyœl¹ azwê pliku skorowidza. 4. Klik¹æ trójk¹t zajduj¹cy siê a prawo od pola Save Idex i wybraæ opcjê Iside First Iclude Folder (wew¹trz pierwszego folderu za³¹czikowego) lub Outside First Iclude Folder (poza pierwszym folderem za³¹czikowym). Domyœla opcja Iside First Iclude Folder zamieszcza plik skorowidza z plikami ideksowaego dokumetu. 5. Klik¹æ przycisk OK, eby zamk¹æ oko dialogowe Catalog Prefereces lub wybraæ i¹ opcjê preferecji do zmodyfikowaia. Okreœleie w³asych pól w preferecjach fukcji Catalog Pola w³ase mo a dodaæ po zmodyfikowaiu ustawieñ programu Acrobat przy u yciu dodatku Acrobat Software Developmet Kit. Do modyfikacji preferecji dostosowaych pól ale y pobraæ dodatek Acrobat SDK (Software Developer Kit). Nale y przestudiowaæ dokumetacjê i zmodyfikowaæ ustawieia programu Acrobat przed zmia¹ preferecji dostosowaych pól. Aby zmieiæ preferecje dostosowaych pól, ale y wykoaæ i ej wymieioe poleceia: 1. Otworzyæ oko dialogowe Catalog Prefereces. 2. Jeœli ie jest ju zazaczoa, ale y wybraæ opcjê Custom Fields (pola w³ase), eby przejœæ do sekcji Custom Fields Catalog Prefereces, pokazaej a poi szej ilustracji.

19 ROZDZIA 15: Tworzeie skorowidza PDF W polu Field Name wprowadziæ azwê dostosowaego pola, które u ytkowik chcia³by utworzyæ. 4. Klik¹æ trójk¹t zajduj¹cy siê a prawo od pola Field Type i w rozwijaym meu wybraæ jed¹ z dostêpych opcji: Iteger (liczba ca³kowita), Date (data) lub Strig (ci¹g). 5. Klik¹æ przycisk Add, eby dodaæ dostosowae pole. Aby usu¹æ dostosowae pole, ale y je zazaczyæ w okie Custom Fields i klik¹æ przycisk Remove. 6. Klik¹æ przycisk OK, eby zamk¹æ oko dialogowe Catalog Prefereces. UWAGA Osoby bieg³e w programowaiu mog¹ przy u yciu arzêdzia Acrobat SDK utworzyæ dodatki do programu Acrobat. Aby uzyskaæ wiêcej iformacji, ale y zalogowaæ siê do Iteretu i w przegl¹darce iteretowej wprowadziæ astêpuj¹cy adres URL: Mo a tam zaleÿæ iformacje a temat programu Adobe Developer, mo a te przy³¹czyæ siê do programu Adobe Solutios Network Developer (ASN). Przy³¹czyæ siê do programu ASN lub pobraæ arzêdzie SDK mo a bezpoœredio pod astêpuj¹cym adresem URL: 15 Przywróceie domyœlych ustawieñ preferecji fukcji Catalog Preferecje programu Catalog mo a przywróciæ do ich domyœlych ustawieñ. W ka dej sekcji oka dialogowego Catalog Prefereces w pobli u lewego górego rogu oka zajduje siê przycisk Restore All Defaults (przywróæ wszystkie domyœle). Po jego klikiêciu program Acrobat wyœwietla oka dialogowe z proœb¹ o potwierdzeie operacji przywróceia ustawieñ

20 484 Jak zrobiæ WSZYSTKO korzystaj¹c z Adobe Acrobat 5.0 domyœlych. Klik¹æ przycisk OK, aby to potwierdziæ. Wykoaie tej czyoœci przywraca ustawieia domyœle dla wszystkich piêciu sekcji w okie dialogowym Catalog Prefereces. Pobieraie skorowidza PDF Po utworzeiu jedego lub wiêcej ideksów mo a je wykorzystaæ do odajdywaia iformacji. Wyszukiwaie mo a przeprowadziæ stosuj¹c jede lub kilka ideksów. Skorowidz PDF mo a przechowywaæ w dowolym miejscu a dysku twardym lub serwerze sieciowym. eby pobraæ skorowidz PDF, potrzeba jest iformacja o œcie ce dostêpu do pliku idex.pdx. Aby pobraæ skorowidz PDF, ale y: 1. Wybraæ opcjê meu Edit Search Select Idexes, eby otworzyæ oko dialogowe Adobe Acrobat Search, pokazae a poi szej ilustracji. Mo a te wybraæ opcjê meu Edit Search Query lub klik¹æ ikoê arzêdzia Search. Po otwarciu oka dialogowego klik¹æ przycisk Idexes. 2. Klik¹æ przycisk Add, eby otworzyæ oko dialogowe Select Idex. 3. Zazaczyæ skorowidz, który ma byæ doday do listy i klik¹æ przycisk Ope. 4. Aby usu¹æ skorowidz z listy, ale y go zazaczyæ, a astêpie klik¹æ przycisk Remove. Po usuiêciu skorowidza z listy ie bêdzie o dostêpy do przeszukiwaia do mometu poowego dodaia go do listy. Zamiast ca³kowitego usuwaia skorowidza, mo a

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236247 Wydanie 2 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9214078 Wydanie 1. PL 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Rexroth EcoDrive Inteligentne rozwi¹zanie serwonapêdu. Uniwersalny, kompletny i ekonomiczny

Rexroth EcoDrive Inteligentne rozwi¹zanie serwonapêdu. Uniwersalny, kompletny i ekonomiczny Rexroth EcoDrive Iteligete rozwi¹zaie serwoapêdu Uiwersaly, komplety i ekoomiczy 2 Rexroth EcoDrive - iteligete rozwi¹zaie dla ekoomiczej automatyzacji. EcoDrive to iewielkich rozmiarów wszechstroy system

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

cstore.pl Prosty Start

cstore.pl Prosty Start WEB SOFT Sp. z o.o. ul..domaniewska 47/10 02-672 Warszawa NIP 521-362-41-06 Tel. +48 22 599 44 99 Email. bok@cstore.pl cstore.pl Prosty Start Czyli to co powinieneœ zrobiæ, zanim rozpoczniesz sprzeda w

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH GEOINFORMATION WEBSITES USABILITY. Wprowadzenie

FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH GEOINFORMATION WEBSITES USABILITY. Wprowadzenie POLSKIE FunkcjonalnoϾ TOWARZYSTWO geoinformacyjknych INFORMACJI witryn internetowych PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 2 77 FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. BudgeTone 101/102. Terminal VoIP. Wersja 1.0.6.2

Podrêcznik U ytkownika. BudgeTone 101/102. Terminal VoIP. Wersja 1.0.6.2 Podrêcznik U ytkownika BudgeTone 101/102 Terminal VoIP Wersja 1.0.6.2 Spis treœci SPIS TREŒCI Wstêp 3 1. Zawartoœæ opakowania 3 2. Standardy bezpieczeñstwa 3 3. Mo liwoœci BT100 4 4. Instalacja 5 5. Jak

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo