Systemy i aplikacje. Historia systemów MS-DOS i Windows (3) Historia systemów MS-DOS i Windows. System MS-DOS i Windows wykład 3 i 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy i aplikacje. Historia systemów MS-DOS i Windows (3) Historia systemów MS-DOS i Windows. System MS-DOS i Windows wykład 3 i 4"

Transkrypt

1 ź Ŝ ć 1980 Historia systemów MS-DOS i Windows (2) Systemy i aplikacje System MS-DOS i Windows wykład 3 i 4 Jarosław W. Kłos UAM 2005 Pierwsze systemy operacyjne dla komputera PC 1979 firma Seattle Computer Products opracowuje system operacyjny QDOS (Quick'n'Dirty Operating System); nowy system operacyjny nawizywał do rozwiza przejtych w systemie CP/M opracowywanym przez DRI (Digital Research Inc.) Microsoft podejmuje współprac z IBM (IBM nie udało si porozumie z DRI) i opracowuje system PC-DOS 1.0 ulepszaj c QDOS; systemy operacyjne Microsoftu jako znacznie ta sze wypieraj sukcesywnie z rynku kolejne systemu CP/M firmy DRI. Microsoft a Seattle Computer Products i IBM grudzie Microsoft wykupuje od Seattle Computer Products prawa do systemu QDOS na zasadzie non-exclusive. lipiec 1981 Microsoft nabywa wszystkie prawa do systemu za $. System DOS dedykowany był dla platformy sprz towej IBM a; system sprzedawany razem ze sprz tem i nosił oznaczenie PC-DOS; wersje systemu sprzedawane przez Microsoft niezale nie od IBM a oznaczano jako MS-DOS. 1 3 Historia systemów MS-DOS i Windows Historia systemów MS-DOS i Windows (3) Kompilator j zyka BASIC dla komputera PC opracowanie William Gatesa i Paul Allena kompilatora j zyka BASIC z obsług układów we/wy (w tym pami ci dyskowej) dla procesora Kompliator został zastosowany w pierwszych (dost pnych w powszechnej y) komputerach osobistych marki Altair. Gates i Allen sprzedaŝ korzystali z dost pnych publicznie ródeł kompilatora firma Microsoft opracowuje kompilator BASICa na procesor 8086 Rozwój systemu (PC)MS-DOS sierpie1981pc-dos 1.0 komercyjna wersja systemu rozprowadzana z komputerami IBM - obsługa jednostronnych dysków elastycznych - interpreter polece command.com - przetwarzanie plików wsadowych - polecenia zewn trzne - edytor tekstowy - interpreter BASICa lipiec 1982 MS-DOS 1.25 pierwsza wersja systemu DOS sprzedawana poza IBM marzec 1983 PC-DOS 2.0 wersja systemu sprzedawana z komputerami IBM-XT - hierarchiczna struktura plików i katalogów - obsługa dysków twardych do 10MB - przetwarzanie potokowe przekierowanie wej cia/wyj cia polecenia maj 1983 MS-DOS 2.01 kolejna wersja systemu DOS sprzedawana poza IBM W. Gates i P. Allen Pierwsi pracownicy Microsoftu

2 1984 ć ć sierpie cieŝ 1987 Ŝ ć kwiecie ŜćŜ Historia systemów MS-DOS i Windows (4) Rozwój systemu (PC)MS-DOS sierpie PC-DOS 3.0 wersja systemu sprzedawana z komputerami IBM-AT - 16 bitowa tabela alokacji plików, obsługa dysków do 20MB - uruchamianie programów poprzez - obsługa wirtualnych dysków ramdrive - obsługa sieci IBM k dost pu listopad 1984 MS-DOS 3.05 pierwsza wersja systemu DOS 3.x sprzedawana poza IBM sierpie1988pc-dos obsługa dysków twardych wi kszych od 32 MB - rodowisko graficzne DOS-Shell - obsługa pami ci EMS grudzie1988ms-dos 4.01 kolejna wersja systemu DOS sprzedawana poza IBM Historia systemów MS-DOS i Windows (6) Rozwój systemu Windows czerwiec 1985 Windows graficzny interfejs uŝ ytkownika na bazie systemu MS-DOS aplikacje z interfejsem graficznym: edytor tekstów, kalkulator, ksi stycze Windows wprowadzenie bibliotek DLL (Device Driver Library) ka adresowa GUI w Windows Historia systemów MS-DOS i Windows (5) Historia systemów MS-DOS i Windows (7) Rozwój systemu (PC)MS-DOS Rozwój systemu Windows listopad 1987 Windows 2.03 czerwiec 1991 MS-DOS graficzny interfejs uŝ ytkownika na bazie systemu MS-DOS obsługa pami ci XMS i HMS - liwo ładowania sterowników i programów rezydentnych TSR moŝ - rozbudowany edytor EDIT i interpreter QBASIC 1993 MS-DOS kompresja dysku DUBLESPACE - optymalizacja wykorzystania pami ci MEMMAKER - liwo wyboru konfiguracji przy starcie systemu moŝ - transmisja danych przez port szeregowy i równoległy maj 1994 MS-DOS 6.22 ostatnia samodzielna (nie wbudowana w system WINDOWS) wersja systemu MS-DOS - wprowadzenie mechanizmu DDE (Dynamic Data Exchange) umo liwiaj cego wymian danych pomi dzy aplikacjami; mo liwo przekrywania si okien aplikacji - obsługa pami ci XMS - pojawiaj si pierwsze aplikacje pod system Windows maj 1990 Windows pełna zgodno z procesorem wykorzystanie pami ci wirtualnej, swapping - komponenty multimedialne - pakiet Software Development Kit (SDK) umoŝ liwia łatwe tworzenie apilkacji pod system Windows - 16 kolorowa grafika 1992 Windows mechanizm OLE - obsługa karty muzycznej i nap du CD

3 ć 1994 Ŝ Ŝ ć Historia systemów MS-DOS i Windows (8) Historia systemów MS-DOS i Windows (10) GUI w Windows 2.03 GUI w Windows 3.0 GUI w Windows for Workgroups 3.11 GUI w Windows NT Historia systemów MS-DOS i Windows (9) Historia systemów MS-DOS i Windows (11) Rozwój systemu Windows koniec 1993 Windows for Workgroups obsługa sieci Novel NetWare (przez sie LAN) kwiecie Windiws NT 3.1 pierwszy system sieciowy Microsoftu niezale ny do MS-DOS - system 32-bitowy - system wywoła systemowych obsługiwany przez Win32API - system plików NTFS (z moŝ liwo ci nadania praw grupy i u ytkownika do plików) - wielozadaniowo (multitasking) - obsługa architektur wieloprocesorowych - obsługa wielu protokołów sieciowych Ewolucja biurkowych systemów MS Ewolucja systemów MS dla serwerów

4 1995 Ŝ ć sierpie Historia systemów MS-DOS i Windows (12) Rozwój systemu Windows sierpie Windows 95 pierwszy system Microsoftu niezale ny do MS-DOS - system 32-bitowy; wielozadaniowo i wielow tkowo - system wywoła systemowych obsługiwany przez Win32API - system plików FAT32; długie nazwy plików - wprowadzenie mechanizmu PnP (plug ang play) - zastosowanie rejestru systemowego czerwiec 1998 Windows 98 - obsługa procesorów MMX - obsługa kontrolera magistrali graficznej AGP i kontrolera portu USB - integracja przegl darki internetowej z systemem - hibernacja czerwiec 1999 Windows 98 SE - obsługa nap du DVD - udost pnianie poł czenia internetowego sierpie2000windows Me - obsługa punktów przywracania systemu Historia systemów MS-DOS i Windows (14) Rozwój systemu Windows 1995 Windows kontynuacja linii Windowsa NT (autoryzacja ytkowników i ograniczanie dost pu do uŝ zasobów) - obsługa systemu plików NTSF i FAT32; nowy system plików NTFS5 - przydział pami ci dyskowej dla ytkowników uŝ - przywrócenie dost pu do wiersza polece (zablokowanego w Windows Me) czerwiec 1998 Windows XP - nowy interfejs graficzny - obsługa do 4GB RAM i systemów dwuprocesorowych - zdalny pulpit - systemowa zapora ogniowa 2. połowa (2006) Windows Vista - nowy interfejs graficzny - obsługa procesorów 64-bitowych - zaawansowane mechanizmy wyszukiwania plików Historia systemów MS-DOS i Windows (13) Historia systemów MS-DOS i Windows (15) GUI w Windows 95 GUI w Windows Me GUI w Windows XP GUI w Windows Vista

5 ć ć ć ć Ŝdel [scie Ŝ copy [ Ŝcie Ŝ bieŝ Ŝcie Systemy plików: FAT i NTFS Operacje na plikach (CLI) FAT(12) 12 bitowe adresy klasterów (bloków), wprowadzony w 1977, max. rozmiar pliku: 32 MB max. rozmiar partycji: 32 MB max. Ilo plików: FAT16 16 bitowe adresy klasterów (bloków), wprowadzony w 1983 z MS-DOS 2.0, max. rozmiar pliku: 2 GB max. rozmiar partycji: 4 GB max. Ilo systemy plików w systemach Microsoftu plików: journalling (dziennik zmian) zapis danych na dysk odbywa si za po rednictwem FAT32 specjalnego bufora 32 bitowe adresy klasterów (wydzielonego obszaru (bloków), wprowadzony w 1995 ulokowanego na dysku) z Windows 95, szyfrowanie plików i partycji max. rozmiar pliku: 4 GB max. rozmiar partycji: 2 TB max. Ilo plików: NTFS 64 bitowe adresy klasterów (bloków), wprowadzony w 1993 z Windows NT, max. rozmiar pliku: 4 EB max. rozmiar partycji: 4 EB max. Ilo plików: usuwanie pliku ka\]nazwa_pliku del..\roboczy\napis.txt del c:\roboczy\napis.txt del napis.* kopiowanie pliku copy napis.txt..\roboczy copy teksty\*.txt c:\dane copy c:\a??.txt teksty źka_ usuni cie pliku napis.txt w podfolderze roboczy folderu nadrz dnego usuni cie pliku napis.txt w folderze c:/roboczy usuni cie plików o nazwie napis (o dowolnym rozszerzeniu) z bie cego folderu ródłowa\]nazwa_pliku ka_docelowa skopiowanie pliku napis.txt do podfolderu roboczy folderu nadrz dnego skopiowanie wszystkich plików z rozszerzeniem txt z podfolderu teksty do folderu c:/dane skopiowanie wszystkich plików o trzyliterowej nazwie rozpoczynaj cej si od litery a, o rozszerzeniu txt z katalogu głównego partycji c: do podfolderu teksty Obsługa systemu plików Operacje na plikach (CLI) (2) usuwanie pliku kopiowanie pliku zmiana nazwy pliku operacje na plikach przesuni cie pliku wywietlenie zawartoci pliku porównanie zawarto ci plików zmiana nazwy pliku ren [scieŝka\]nazwa_pliku nowa_nazwa_pliku ren \dane\napis.txt nap2.txt ren napis.txt napis2.txt przesuni cie pliku move [ cieŝka_ źródłowa\]nazwa_pliku [ cieŝka_docelowa\][n_nazwa_pliku] move data.txt \dane\data.txt zmiana nazwy pliku napis.txt w podfolderze dane na nap2.txt zmiana nazwy napis.txt w folderze bie cym na napis2.txt przesuni cie pliku data.txt do podfolderu dane move dane\data.txt data2.txt przesuni cie pliku data.txt z podfolderu dane do folderu cego i zmiana jego nazwy na data2.txt bieŝ move dane\*.*. przesuni cie wszystkich plików z podfolderu dane do cego folderu

6 type [ Ŝ Ŝ wy Ŝ Ŝ Ŝrd scie md [ Ŝcie Ŝ Ŝcie Ŝ Operacje na plikach (CLI) (3) Operacje na folderach (CLI) wy wietlenie zawartoci pliku Ŝcie ka\]nazwa_pliku type \dane\napis.txt type napis2.txt porównanie zawartoci pliku wypisanie zawarto ci pliku napis.txt z podfolderu dane wypisanie zawarto ci pliku napis2.txt z folderu bie cego fc [ cieŝka1\]nazwa_pliku1 [ cieŝka2\][nazwa_pliku2] fc..data.txt \dane\data.txt fc data.txt data2.txt wywietla ró ni ce si linie pliku data.txt z folderu nadrz dnego i pilku data.txt z podfolderu data wywietla ró ni ce si linie pliku data.txt i pilku data.txt z cego folderu bieŝ usuwanie prostego folderu ka rd..\roboczy rd c:\roboczy\data utworzenie folderu md roboczy usuni cie podfolderu roboczy z folderu nadrz dnego usuni cie folderu c:\roboczy\data źka_ ródłowa/]nazwa_nowego_folderu utworzenie folderu roboczy w bie cym folderze md c:\data\roboczy utworzenie folderu roboczy w folderze c:\data bieŝzmiana cego folderu cd ka cd roboczy cd c:\data\roboczy przej cie do podkatalogu roboczy katalogu bie cego przej cie do katalogu c:\data\roboczy Obsługa systemu plików (2) Operacje na folderach (CLI) (2) usuni cie folderu kopiowanie folderu z plikami i podfolderami operacje na folderach utworzenie folderu zmiana bie cego folderu kopiowanie folderu z plikami i podfolderami xcopy cieŝka_ źródłowa cieŝka_docelowa xcopy C:\data\roboczy dane xcopy dane roboczy zmiana nazwy katalogu move cieŝka nowa_nazwa_katalogu md roboczy brudnopis md c:\data\roboczy brudnopis kopiowanie folderu c:\roboczy\data z zawarto ci do podfolderu dane kopiowanie podfolderu dane do podfolderu roboczy zmiana nazwy podkatalogu roboczy na brudnopis utworzenie folderu c:\data\roboczy na brudnopis zmiana nazwy folderu wietlenie zawartoci folderu wywietlenie zawartoci folderu listy plików i podfolderów dir cieŝka dir..\roboczy dir c:\data\roboczy wywietlenie zawarto ci podkatalogu roboczy katalogu nadrz dnego wywietlenie zawarto ci katalogu c:\data\roboczy

7 Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝcie Obsługa systemu plików (3) Operacje na dyskach (partycjach) (CLI) (2) operacje na partycjach dyskowych i dyskach zmiana bieŝ partycja: cej partycji d: ustawienie partycji d jako bie cej podział dysku na partycje formatowanie partycji przeniesienie plików systemowych zmiana zmiana bie cej partycji sprawdzenie stanu partycji chkdsk [partycja:] chkdsk a: chkdsk sprawdzenie stanu dyskietki w nap dzie a: sprawdzenie stanu bie cej partycji zmiana etykiety partycji sprawdzenie stanu partycji zapisanie plików systemowych sys ka partycja: sys c: a: zapisanie plików systemowych znajduj cych si partycji c: w rekordach startowych dyskietki a: w katalogu głównym Operacje na dyskach (partycjach) (CLI) podział dysku na partycje fdisk [/status] fdisk fdisk /status formatowanie partycji format partycja: [/q] uruchomienie programu narz dziowego zarz dzaj cego partycjami dyskowymi wy wietlenie stanu wszystkich partycji dyskowych format a: formatowanie dyskietki w stacji a: format d: \q szybkie formatowanie partycji d: zmiana etykiety partycji label [partycja:] etykieta label c: systemowy nadanie etykiety systemowy partycji c: label win98 nadanie etykiety win98 bie cej partycji Potoki i przekierowanie wejcia/wyjcia potok (pipeline) polecenie1 polecenie2 [ polecenie3... ] Dane z wyj cia polecenia1 stanowi wej cie polecenia2, itd.. dir sort more Lista plików i podfolderów bieŝ (polecenie sort), a nast cego katalogu (polecenie dir) zostaje posortowana wg. ich nazw pnie wywietlona ekran po ekranie (polecenie more). przekierowanie standardowego wejcia lub wyjcia Standardowym wej ciem i wyj ciem interpretera polece jest konsola (tzn. wej cia stanowi klawiatura, a wyj cie monitor ekranowy). polecenie >plik przekierowanie wyj cia polecenia do pliku chkdsk >raport.txt zapisanie stanu bieŝ polecenie <plik sort <nazwiska.txt polecenie <plik1 >plik2 sort <nazw.txt >nazw2.txt cej partycji do pliku raport.txt pobranie danych wej ciowych z pliku posortowanie listy nazwisk zapisanej w pliku nazwiska.txt i wy wietlenie wyników na ekrenie pobranie danych wej ciowych z pliku1 i zapisanie danych wyj ciowych w pliku2 posortowanie listy nazwisk zapisanej w pliku nazw.txt i zapisanie wyników sortowania w pliku nazw2.txt

8 okre lenie tekstu zgłoszenia interpretera polece ź Ŝ ć menadŝ Ŝ Ŝć Polecenia konfiguracyjne w MS-DOS Skrypty powłoki pliki wsadowe w MS_DOS konfiguracja układów we/wy mode [urz dzenie] /status mode con /status mode urz wywietlenie statusu urz dzenia: con - konsola, com1-1. port szergowy, lpt1 1. port równoległy wy wietlenie stanu konsoli dzenie [parametr=wartoć] ustawienie parametru dla urz mode con codepage=825 mode con rate=25 delay=2 mode con cols=40 lines=25 mode com2 baud=30 data=8 prompt [tekst zgłoszenia] prompt ready$g ustawienie polskiej strony kodowej dzenia ustawienie cz stotliwo ci powtarzania (25Hz) i opó nienia powtarzania znaków klawiatury (0,5s) okre lenie liczby kolumn i linii ekranu tekstowego ustawienie szybko ci transmisji portu szeregowego (300 bodów) i liczby bitów danych (8) wyczyszczenie ekranu tekstowego ustawienie teksty zgłoszenia w postaci: ready> Skrypty powłoki pliki wsadowe Plik wsadowy (zwany skryptem powłoki) jest niesformatowanym plikiem tekstowym zawieraj cym ci g polece systemowych. Wpisanie nazwy pliku wsadowego w wierszu polece powoduje rozpocz te jego przetwarzania przez interpreter polece. Interpreter pobiera kolejne linie pliku i wykonuje zawarte w nich komendy. W plikach wsadowych mo na stosowa proste instrukcje strukturalne: p tle i rozgał zienia. Skrypt usuwaj cy podany jako parametr Skrypt wypisuj cy zawarto wszystkich plików plik z rozszerzeniem txt i doc w bie cym katalogu usun.bat wypis_txt.bat IF EXIST %1 ( FOR %f in (*.doc *.txt)do ( del %1 type %1 )ELSE ( ) echo brak pliku %1 ) usun.bat napis.txt wypis.bat Polecenia wewntrzne i zewntrzne Pliki autoexec.bat i config.sys w MS-DOS polecenia systemowe Ładowanie sterowników i konfiguracja układów we/we przy starcie systemu W ko cowej fazie uruchamiania systemu MS-DOS nast puje ładowanie niestandardowych sterowników urz dze we/wy i pami ci EMS. W pliku config.sys zapisano lokalizacje plików niestandardowych sterowników oraz sposób ich ładowania do pami ci. wewn trzne Polecenia zaimplementowane wewn trz interpretera polece (command.com) copy, del, md, rd, cd zewn trzne Polecenia w postaci odr bnych plików egzekucyjnych format, fdisk, sys, mode, xcopy Dyskietka systemowa przygotowana przy pomocy polecanie sys zawiera jedynie j dro systemu, plik z procedurami obsługi urz dze we/wy i interpreter polece. Dla systemu uruchomionego z takiej dyskietki polecenia zewn trzne s niedost pne. W dalszej kolejno ci interpreter polece wykonuje skrypt autoexec.bat, który zawiera szereg polece systemu konfiguruj cych działanie urz dze we/wy, ładuj cych programu rezydentne i uruchamiaj cych programy narz dziowe aplikacyjne (np. menad er plików czy rodowisko Windows 3.1). config.sys - ładowanie sterowników pami ci EMS - okre lenie sposobu ładowania systemu operacyjnego do pami ci operacyjnej - ładowanie i konfiguracja niestandardowych sterowników urz dze we/wy autoexec.bat -uruchamiani polece konfiguracyjnych (np. mode) -ładowanie programów rezydentnych (np. programu obsługi myszy, sieci LAN) - uruchamianie programów narz dziowych i aplikacji (programu antywirusowego, rodowiska Windows, era plików)

9 Ŝ Ŝ ć ć Pliki autoexec.bat i config.sys w MS_DOS (2) Pliki ini i rejestr systemu w Windows (2) Przekładowy plik config.sys w MS-DOS Przekładowy plik autoexec.bat w MS-DOS Edytor rejestru w Windows Pliki ini i rejestr systemu w Windows Plik wymiany, zasoby pamici Rejestr systemu Windows Rejestr systemu jest to baza danych danych konfiguracyjnych systemu. Zawiera one informacje o: - zainstalowanych programach - urz dzeniach zainstalowanych w systemie - uŝ ytkownikach korzystaj cych z systemu Rejestr systemu został wprowadzony w systemie Windows 3.x. Rejestr w systemie Windows 95 w zasadzie całkowicie zast pił pełni ce podobn funkcj, lecz nie uporz dkowane, pliki *.ini z wcze niejszych wersji systemów Windows. Plik wymiany y do obsługi pami ci wirtualnej. Je li strony pami ci wirtualne nie mog by słuŝ mapowane do pami ci fizycznej to zastaj zapisane w pliku wymiany. Wielko pliku wymiany niona jest do rozmiaru pami ci fizycznej i od wymaga uzaleŝ uruchamianych aplikacji, Wpisy do rejestru zostały podzielona na kilka zasadniczych kategorii: -HKEY_LOCAL_MACHINE informacje o zarejestrowanym oprogramowaniu i urz dzeniach (kiedykolwiek) obecnych w systemie -HKEY_USERS informacje o zarejestrowanych w systemie u ytkownikach -HKEY_CURRENT_CONFIG zapis bie cej konfiguracji sprz towej -HKEY_CLASSES_ROOT (kategoria zachowana dla zgodno ci z Windows 3.x) alias HKEY_LOCAL_MACHINE Ustawienia pami ci wirtualnej w Windows

10 ć Ŝ ć ć -kaŝ ć ć Ŝć Ŝć ć ć Ŝ ć Ŝ Ŝ róŝ Plug and Play Wymiana DDE i OLE Plag and Play (podł cz i uruchom) - standard wprowadzony po raz pierwszy w Windows 95 polegaj cy na monitorowaniu przez system konfiguracji sprz towej i automatycznej instalacji sterowników programowych dla nowo wykrytego sprz tu. de urz dzenie spełniaj ce standard Plug and Play posiada unikalny kod, który jest rozpoznawany przez system i okre la rodzaj sterownika jaki powinien zosta zainstalowany. Konflikty sprz tu - urz dzenia we/wy maj przydzielone okre lone adresy we/wy i numery przerwa ; system PlugandPlay powinien automatycznie okre li jakie zasoby mog by przypisane do nowego urz dzenia tak, aby nie wywołało to konfliktu z zainstalowanymi uprzednio układami. DDE (Dynamic Data Exchange) Mechanizm DEE polega na bezpo rednim komunikowaniu si nych aplikacji. Jedna z aplikacji pełni rol serwera (udost pnia usług ) natomiast druga klienta (wysyła danie udost pnienia usługi). W wymianie informacji (zgodnie z okre lonym protokołem) uczestniczy aktywnie zarówno klient jak i serwer. Przykład: Wynikiem działania aplikacji klienckiej jest tabela liczb; klient wysyła do serwera, którym jest arkusz kalkulacyjny, polecenie otworzenia arkusza i wypełnienia go przesłanymi danymi; dane obliczone w aplikacji klienckiej zostaj zaprezentowane przy pomocy aplikacji serwera. Ograniczenia DDE: -brak pełnej standaryzacji; klient musi korzystaj cy z usług kilku serwerów musi mie zaimplementowane ró ne protokoły komunikacji -niemo liwo bezpo redniego wbudowywania danych klienta do plików serwera -niemo liwo integrowania graficznych interfejsów klienta i serwera DLL Wymiana DDE i OLE (2) DLL (Dynamically Linked Library) Biblioteki dynamiczne DLL s zbiorami procedur wykorzystywanych przez aplikacje. Biblioteki DLL zapisane s w postaci kodów wykonywalnych. -biblioteki dynamiczne s współdzielone przez ró ne aplikacje (kody procedur biblioteki zapisywane s w plikach z rozszerzeniem dll) -biblioteki dynamiczne s ładowane do pami ci w trakcie działania aplikacji, gdy ma miejsce odwołanie si do procedury zawartej w danej bibliotece Zalety stosowania bibliotek dynamicznych -oszcz dno pami ci dyskowej (kod procedury wykorzystywanej przez kilka aplikacji zapisany jest tylko raz w jednej bibliotece) -ograniczenie zapotrzebowania aplikacji na dost p do pami ci operacyjnej (biblioteka ładowana jest do pami ci operacyjnej tylko wówczas, gdy aplikacja odwołuje si do zawartych w niej procedur) OLE (Object Linking and Embedding) OLE jest udoskonaleniem mechanizmu DDE. Mechanizm ten rozwi zuje podstawowe ograniczenia DDE. Zalety OLE -tworzenie zło onych dokumentów zawieraj cych zawieraj cych standaryzowane dane kilu klientów -integracje interfejsów graficznych (moŝ serwera) liwo prezentacji i edycji danych klienta w aplikacji -pełna standaryzacja protokołów -łatwe przenoszenie danych pomi dzy klientem a serwerem (wykorzystanie schowka, metoda przeci gnij i upu ) Przykład - wewn trz dokumentu Worda na osadzi i edytowa arkusz Excela moŝ - bitmapy obrobione przy pomocy programy graficznego moŝ PowerPointa na wstawi do prezentacji

11 Ŝć ć Wymiana DDE i OLE (3) Wykres Excela osadzony w dokumencie Worda 41 Usługi systemowe Usługi systemowe Usługi wykonywane przez aplikacje systemowe lokalnie lub na rzecz komputerów klienckich. Cz usług systemowych zawi zana jest z udost pnianiem zasobów serwera klientom. Zał czenie (wył czenie) i konfiguracja tych e usług wpływa istotnie na bezpiecze stwo systemu. przykłady usług systemowych lokalne zdalne obsługa mechanizmu PlugAndPlay serwer WWW obsługa zapory ogniowej udost pnianie poł czenia indeksowanie plików internetowego harmonogram zada aktualizacja oprogramowania zdalne logowanie (telnet) udost pnianie zasobów przez sie 42 21

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

DOS Podstawowe komendy Przygotowanie dyskietki do pracy Praca z katalogami w systemie DOS Operacje kopiowania

DOS Podstawowe komendy Przygotowanie dyskietki do pracy Praca z katalogami w systemie DOS Operacje kopiowania DOS (Disk Operation System) jest dyskowym systemem operacyjnym przeznaczonym dla jednego użytkownika, do 16-bitowych mikrokomputerów wykorzystujących procesory rodziny Intel 8086. Wygoda użytkowania oraz

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Windows XP Wiersz polecenia

Windows XP Wiersz polecenia Windows XP Wiersz polecenia, opracował Jan Biernat 1 z 7 Windows XP Wiersz polecenia DOS (ang. Disk Operating System) pierwszy przenośny (dyskowy) system operacyjny komputerów PC i mikrokomputerów lat

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

DOS (ang. Disk Operating System). 1 DOS

DOS (ang. Disk Operating System). 1 DOS DOS (ang. Disk Operating System). 1 DOS DOS jest jednym z najbardziej znanych, obok Microsoft Windows, systemów operacyjnych. Jego rozwój pokazuje, jak wyglądała ewolucja komputerów osobistych, kiedy pojawiały

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Klasa: Program: Wymiar: 1eI,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy...P Polecenia podstawowe...p... 18

1. Podstawy...P Polecenia podstawowe...p... 18 Spis treści Wstęp...P... 5 1. Podstawy...P... 7 Wersje systemu MS-DOS 8 Windows NT: konsola czy DOS? 9 Jak uruchomić system MS-DOS 10 Szybkie uruchamianie 13 Okno a pełny ekran 14 Windows 2000/XP a pełnoekranowe

Bardziej szczegółowo

System plików NTFS. Charakterystyka systemu plików NTFS

System plików NTFS. Charakterystyka systemu plików NTFS System plików NTFS System NTFS (New Technology File System) powstał w trakcie prac nad sieciową wersją systemu Windows NT. Stąd też wynikają podstawowe właściwości funkcjonale systemu przejawiające się

Bardziej szczegółowo

DOS COMMAND.COM. Rys. 2. Główne moduły programowe systemu operacyjnego DOS. Interpreter poleceń. Rys. 3. Warstwowa struktura systemu DOS

DOS COMMAND.COM. Rys. 2. Główne moduły programowe systemu operacyjnego DOS. Interpreter poleceń. Rys. 3. Warstwowa struktura systemu DOS System Operacyjny DOS DOS (ang. Disc Operating System) jest to 16-bitowy jednozadaniowy system operacyjny. Głównym zadaniem systemu jest obsługa plików w systemie FAT (ang. File Allocation Table) i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj.

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Sprawozdanie 2 Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Ilustracja 1: Przy próbie zapisu pliku odmówiono dostępu mimo że administratorzy mają jawnie zezwalaj Zad. 2 Pokazać pierwszeństwo

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu)

UŻYTKOWNIK. APLIKACJE UŻYTKOWE (wszelkie programy zawarte domyślnie w systemie operacyjnym jak i samodzielnie zainstalowane przez użytkownika systemu) System operacyjny mgr inż. Sławomir Kopko System operacyjny (OS - Operating System) zaraz po sprzęcie jest jednym z najważniejszych składników komputera. Najprościej mówiąc jest to oprogramowanie zarządzające

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Sektor. Systemy Operacyjne

Sektor. Systemy Operacyjne Sektor Sektor najmniejsza jednostka zapisu danych na dyskach twardych, dyskietkach i itp. Sektor jest zapisywany i czytany zawsze w całości. Ze względów historycznych wielkość sektora wynosi 512 bajtów.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli:

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli: Nr sprawy PS.3431.26/10 Załącznik nr 1.1 oferta techniczna... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA Zgodnie z treścią SIWZ w ofercie technicznej należy określić szczegółowe rozwiązania zawierające nazwę

Bardziej szczegółowo

Administracja systemem Windows XP

Administracja systemem Windows XP Administracja systemem Windows XP sposoby konfigurowania usług, zarządzania procesami i zasadami bezpieczeństwa systemowego. Proces instalacji systemu Skróty klawiaturowe Polecenia konsoli tekstowej Nazwy

Bardziej szczegółowo

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika . Wstęp Biblioteka AutoCad jest narzędziem przeznaczonym do specyfikowania aparatury niskiego i średniego napięcia w oparciu o sparametryzowany katalog produktów.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest system operacyjny

1. Co to jest system operacyjny II Systemy operacyjne Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl 1. Co to jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

del - usuwanie zbioru lub grupy zbiorów z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.*

del - usuwanie zbioru lub grupy zbiorów z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.* Wiersz poleceń systemu Windows Wiersz poleceń (zwany takŝe konsolą) pozwala na wykonywanie większości czynności związanych z obsługą systemu bez konieczności posługiwania się interfejsem graficznym. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

System operacyjny MS-DOS

System operacyjny MS-DOS System operacyjny MS-DOS MS-DOS MS-DOS jest systemem jednozadaniowym, jego mechanizmy nie zapewniały ochrony i sprawnego zarządzania zasobami maszyny. DOS zajmuje się obsługą systemu plików, zawiera wsparcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Operating System (OS)

Operating System (OS) DOS Operating System (OS) Operating System (OS) program zarz dzaj cy zasobami komputera i programami u ytkowymi interfejs mi dzy u ytkownikiem a sprz tem komputerowym stanowi rodowisko dla innych programów

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności używania poleceń

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. System komputerowy

System komputerowy. System komputerowy System komputerowy System komputerowy System komputerowy układ współdziałających ze sobą (według pewnych zasad) dwóch składowych: sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania (software) po to,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Paweł Bensel Książka jest wznowionym wydaniem "Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk"

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Laboratorium nr 1.

Technologia informacyjna. Laboratorium nr 1. Technologia informacyjna. Laboratorium nr 1. mgr inż. Sławomir Kopko Podstawowe działania na plikach i wybranych aplikacjach. Wyszukiwanie plików i folderów. Okna wyszukiwania w MS Windows XP. W większości

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Polecenia wewnętrzne:

Polecenia wewnętrzne: Polecenia wewnętrzne DOS-u znajdują się w pamięci operacyjnej komputera, realizowane przez procesor poleceń COMMANDCOM Polecenia zewnętrzne DOS-u są to pliki ściągane do pamięci operacyjnej każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych

Program praktyk zawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach ul. Swiętopełka 3 89-600 Chojnice tel. 52-3974916 Program praktyk zawodowych Kwalifikacja : E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

Temat: Polecenia linii komend.

Temat: Polecenia linii komend. Temat: Polecenia linii komend. DOS (Disk Operation System) jest dyskowym systemem operacyjnym przeznaczonym dla jednego użytkownika, do 16-bitowych mikrokomputerów wykorzystujących procesory rodziny Intel

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. 1 2 DOS DLA OPORNYCH Łukasz Sosna Skład i łamanie: Patrycja Kierzkowska Korekta: Anna Matusewicz Wydanie pierwsze, Toruń 2006 ISBN: 83-60320-12-8 Wszelkie prawa zastrzeŝone! Autor oraz Wydawnictwo dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Grudziądz, 2011 Wojciech Boruciński Pojęcia: SID Przygotowanie systemu do klonowania Wykonanie obrazu

Bardziej szczegółowo

Warstwy systemu Windows 2000

Warstwy systemu Windows 2000 Warstwy systemu Windows 2000 Tryb użytkownika (User Mode) Tryb jądra (Kernel Mode) Tryb użytkownika (User Mode) Zarządzanie pamięcią wirtualną Cechy charakterystyczne systemu Windows XP: system bardzo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dyskami w Windows XP

Zarządzanie dyskami w Windows XP Zarządzanie dyskami w Windows XP Przygotowując twardy dysk do pracy z systemem Windows XP mamy do dyspozycji wiele możliwości, które pomagają nam w sposób najbardziej efektywny i wydajny zarządzać tymi

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012 StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8 Kreator konfiguracji połączenia z bazą danych 1. Uruchomić system STACJA.SQL i potwierdzić propozycję utworzenia bazy danych (wg

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV 1 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym dba o porządek na stanowisku komputerowym posługuje się myszą i klawiaturą; z pomocą

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Zawartość Wymagania na serwer... 1 Instalacja... 2 Ręczny proces konfiguracji i uruchomienia serwera... 5 Przygotowanie konfiguracji urządzeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

@echo off wyłączyliśmy polecenie "echo" Pause>nul oczekiwanie naciśnięcia dowolnego przycisku Pause? echo. przerwa miedzy wierszami

@echo off wyłączyliśmy polecenie echo Pause>nul oczekiwanie naciśnięcia dowolnego przycisku Pause? echo. przerwa miedzy wierszami Pliki wsadowe, Polecenie HELP wypisuje wszystkie dostępne komendy wiersza poleceń. Polecenie HELP XCOPY wyświetli szczegółowy opis użycia polecenia xcopy. Kliknij na Start Uruchom: wpisz: edit. @echo off

Bardziej szczegółowo

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt.

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. LAPTOP -2 szt. Taktowanie 2x2.26Ghz Cache L2 3MB 2. Pamięć RAM 3 GB DDR3 Typ błyszcząca Inne: podświetlenie diodowe 6. Karta Graficzna - Wydzielona karta grafiki (niezintegrowana

Bardziej szczegółowo