Warszawa, dnia 24 listopada 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 1641 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 DIEIK USTAW RECYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 listopada 2014 r. Poz OBWIESCEIE MIISTRA OBROY ARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony arodowej w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach 1. a podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. r 197, poz i r 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony arodowej z dnia 26 września 2006 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. r 176, poz. 1304), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Obrony arodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. r 63, poz. 326); 2) rozporządzeniem Ministra Obrony arodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 1477); 3) rozporządzeniem Ministra Obrony arodowej z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 1492). 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) 2 rozporządzenia Ministra Obrony arodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. r 63, poz. 326), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ; 2) 2 i 3 rozporządzenia Ministra Obrony arodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 1477), które stanowią: 2. Sprawy wszczęte i niezakończone przez właściwe wojskowe komisje lekarskie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatrują wojskowe komisje lekarskie według właściwości określonej w 3 i 4 rozporządzenia, o którym mowa w 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ; 3) 2 i 3 rozporządzenia Ministra Obrony arodowej z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 1492), które stanowią: 2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych ostatecznym orzeczeniem komisji lub ostatecznym orzeczeniem komisji wyższego stopnia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.. Minister Obrony arodowej: T. Siemoniak

2 Dziennik Ustaw 2 Poz ałącznik do obwieszczenia Ministra Obrony arodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. (poz. 1641) ROPORĄDEIE MIISTRA OBROY ARODOWEJ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach a podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1106) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa: 1) właściwość wojskowych komisji lekarskich w sprawach orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej odpowiednio SKW i SWW, oraz o związku albo braku związku chorób i ułomności oraz śmierci z tą służbą; 2) tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich; 3) warunki orzekania w sprawach, o których mowa w pkt 1; 4) tryb orzekania w sprawach, o których mowa w pkt 1; 5) właściwość organów i tryb uchylania orzeczeń wojskowych komisji lekarskich w ramach nadzoru; 6) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Rozdział 2 Właściwość wojskowych komisji lekarskich 3. 1) 1. Do orzekania w sprawach, o których mowa w 1 pkt 1, są właściwe: 1) rejonowe wojskowe komisje lekarskie w Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żaganiu oraz Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku, 2) Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie zwane dalej wojskowymi komisjami lekarskimi. 2. Właściwość miejscową wojskowych komisji lekarskich ustala się: 1) w stosunku do funkcjonariuszy ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej, w której pełnią służbę; 2) w stosunku do kandydatów do służby w SKW lub SWW ze względu na miejsce ich zamieszkania albo siedzibę jednostki organizacyjnej, w której mają zamiar pełnić służbę. 1) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony arodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 1477), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

3 Dziennik Ustaw 3 Poz ) Do rejonowych wojskowych komisji lekarskich, stosownie do ich właściwości miejscowej, należy orzekanie w stosunku do: 1) funkcjonariuszy w sprawach, o których mowa w 1 pkt 1; 2) kandydatów do służby w SKW lub SWW w sprawach orzekania o zdolności do tej służby. 5. (uchylony). 2) 6. 3) Do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie należy: 1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń pozostałych wojskowych komisji lekarskich; 2) zatwierdzanie projektów orzeczeń pozostałych wojskowych komisji lekarskich, ustalających: a) trwałą lub czasową niezdolność do służby w SKW lub SWW oraz związek lub brak związku choroby lub ułomności z tą służbą, b) związek lub brak związku śmierci ze służbą w SKW lub SWW; 3) zajmowanie stanowiska wobec sprzeciwów do projektów orzeczeń i orzeczeń wojskowych komisji lekarskich. Rozdział 3 Kierowanie do komisji lekarskich 7. 3) W przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy, organ określony w art. 4 ust. 4 ustawy kieruje funkcjonariuszy oraz kandydatów do służby w SKW lub SWW do wojskowych komisji lekarskich, zgodnie z właściwością tych komisji określoną w 3 ust. 2, 4 i 6 oraz ich terytorialnym zasięgiem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm. 4) ). 8. Organ kierujący do komisji lekarskiej przekazuje tej komisji posiadane informacje i dokumenty, które dotyczą stanu zdrowia funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW i mogą mieć znaczenie dla ustalenia związku lub braku związku chorób, ułomności i śmierci ze służbą. 9. Wzór skierowania do komisji lekarskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Rozdział 4 Orzekanie o zdolności do służby w SKW lub SWW oraz o związku albo braku związku chorób i ułomności oraz śmierci z tą służbą 10. Orzekając o zdolności do służby w SKW lub SWW, komisje lekarskie zaliczają jednocześnie daną osobę do jednej z kategorii zdolności do takiej służby, według wykazu chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w SKW lub SWW, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Orzekając o zdolności lub niezdolności do służby w SKW lub SWW, w razie stwierdzenia u funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW choroby lub ułomności, komisja lekarska orzeka również o: 1) związku lub braku związku tej choroby lub ułomności ze służbą w SKW lub SWW, 2) zaliczeniu lub niezaliczeniu funkcjonariusza do jednej z grup inwalidztwa oraz o związku lub braku związku inwalidztwa ze służbą w SKW lub SWW kierując się kryteriami zdrowotnymi określonymi w wykazie chorób i schorzeń, ustalonym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z późn. zm. 5) ). 2) Przez 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 3) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 4) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445, z 2013 r. poz. 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 619, 773 i ) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 1623 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 502 i 696.

4 Dziennik Ustaw 4 Poz Jeżeli przy orzekaniu o niezdolności do służby w SKW lub SWW komisja lekarska stwierdzi u funkcjonariusza przynajmniej jedną chorobę lub ułomność pozostającą w związku z tą służbą i jednocześnie powodującą niezdolność do tej służby, to niezdolność do służby ustala się jako pozostającą w związku ze służbą w SKW lub SWW. 3. Orzekając o związku śmierci funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW z tą służbą, komisja lekarska ustala jednocześnie, czy śmierć jest następstwem wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby w SKW lub SWW lub choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami takiej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze przewidziane w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2014 r. poz. 213). Rozdział 5 Tryb orzekania o zdolności do służby w SKW lub SWW oraz o związku albo braku związku chorób i ułomności oraz śmierci z tą służbą 12. 6) 1. Orzeczenia w sprawach, o których mowa w 1 pkt 1, wojskowe komisje lekarskie wydają na podstawie badania lekarskiego i wyników badań specjalistycznych, dokumentacji medycznej oraz informacji i dokumentów, o których mowa w 8, wykorzystując w szczególności: 1) odpis przebiegu służby z akt personalnych funkcjonariusza oraz informację o warunkach jej pełnienia; 2) informację o warunkach i przebiegu służby dla celów wojskowych komisji lekarskich; 3) informacje uzyskane w trybie określonym w 14 ust. 2; 4) historie chorób z leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego; 5) wyniki pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku służby; 6) kartę badań profilaktycznych i okresowych; 7) informacje zawarte w pisemnym oświadczeniu funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW. 2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniającą wykryte schorzenia i przebyte urazy z ich przebiegiem i wynikiem leczenia, a także czynniki ryzyka wynikające ze szczególnych właściwości lub warunków służby na zajmowanych stanowiskach, sporządza lekarz jednostki na podstawie badania, karty badań profilaktycznych i okresowych oraz dokumentacji medycznej i orzeczniczo-lekarskiej funkcjonariusza Orzeczenie o związku śmierci funkcjonariusza SKW lub SWW ze służbą w SKW lub SWW wskutek wypadku komisja lekarska wydaje na podstawie akt postępowania powypadkowego lub dokumentacji medycznej. 2. Orzeczenie o związku śmierci funkcjonariusza SKW lub SWW ze służbą w SKW lub SWW wskutek choroby komisja lekarska wydaje na podstawie dokumentacji medycznej oraz opisu przebiegu i warunków pełnienia przez nich służby Komisja lekarska wydaje orzeczenie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarskich i skompletowaniu wymaganej dokumentacji. 2. Jeżeli komisja lekarska stwierdzi, iż do wydania orzeczenia są niezbędne dokumenty inne niż określone w ust. 1, w szczególności dotyczące chorób, ułomności i śmierci oraz ich związku ze służbą w SKW lub SWW, pisemnie wzywa funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW, a w razie ich śmierci członka rodziny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, do ich dostarczenia w terminie nieprzekraczającym czternastu dni od dnia doręczenia wezwania. W takim przypadku komisja lekarska może wystąpić także do organu, który skierował funkcjonariusza, oraz do szefów jednostek organizacyjnych, w których pełnił on służbę, o dostarczenie niezbędnych dokumentów w terminie nieprzekraczającym czternastu dni od dnia doręczenia żądania. 3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do dostarczenia dokumentów przez funkcjonariusza albo członka rodziny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, jak również po otrzymaniu od organu, o którym mowa w ust. 2, pisemnej informacji, iż nie posiada żadnych dokumentów, komisja lekarska może wydać orzeczenie na podstawie posiadanej dokumentacji. 6) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5 Dziennik Ustaw 5 Poz Orzeczenie komisji lekarskiej zawiera w szczególności: 1) rozpoznanie; 2) ustalenie kategorii zdolności do służby w SKW lub SWW, a w razie stwierdzenia chorób i ułomności określenie ich związku lub braku związku ze służbą w SKW lub SWW; 3) pouczenie o prawie wniesienia odwołania. 2. Orzeczenie komisji lekarskiej dotyczące zmarłego funkcjonariusza SKW lub SWW ustala w szczególności: 1) przyczynę śmierci; 2) związek lub brak związku śmierci ze służbą w SKW lub SWW. 16. Orzeczenie komisji lekarskiej: 1) w sprawie zdolności do służby w SKW lub SWW sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia; 2) w sprawie ustalenia związku śmierci ze służbą w SKW lub SWW sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia ) Wojskowa komisja lekarska orzeka w składzie trzech lekarzy. Przewodniczącego składu orzekającego wyznacza przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej. 2. Komisja lekarska orzeka większością głosów składu orzekającego. 3. Członek składu orzekającego komisji lekarskiej może wnieść na piśmie sprzeciw wobec projektu orzeczenia z podaniem uzasadnienia. W takim przypadku przewodniczący komisji lekarskiej przesyła sprzeciw łącznie z projektem orzeczenia i pozostałą dokumentacją do komisji lekarskiej wyższego stopnia, która zajmuje stanowisko w sprawie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania sprzeciwu. 4. Komisja lekarska wyższego stopnia zajmuje stanowisko na podstawie otrzymanej dokumentacji. W razie potrzeby komisja lekarska wyższego stopnia może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie i badania specjalistyczne oraz skierować funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW na obserwację szpitalną, a także przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia materiałów w sprawie. 5. W razie uznania zasadności sprzeciwu przez komisję lekarską wyższego stopnia, skład orzekający wydaje orzeczenie zgodne z tym stanowiskiem. Jeżeli orzeczenie dotyczy spraw, o których mowa w 18 ust. 1, opracowuje się projekt orzeczenia zgodny z tym stanowiskiem. 6. Orzeczenie komisji lekarskiej podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego oraz opatruje się je pieczęcią urzędową komisji lekarskiej Projekt orzeczenia komisji lekarskiej ustalającego: 1) trwałą lub czasową niezdolność do służby w SKW lub SWW oraz związek lub brak związku choroby lub ułomności z tą służbą, 2) związek lub brak związku śmierci ze służbą w SKW lub SWW przewodniczący komisji lekarskiej przesyła łącznie z pozostałą dokumentacją do komisji lekarskiej wyższego stopnia. 2. Komisja lekarska wyższego stopnia zajmuje stanowisko na podstawie otrzymanej dokumentacji. W razie potrzeby komisja lekarska wyższego stopnia może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie i badania specjalistyczne oraz skierować funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW na obserwację szpitalną, a także przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia materiałów w sprawie. 3. W razie zatwierdzenia projektu orzeczenia przez komisję lekarską wyższego stopnia, komisja lekarska wydaje orzeczenie w brzmieniu zatwierdzonego projektu. 7) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony arodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. r 63, poz. 326), które weszło w życie z dniem 8 kwietnia 2011 r.

6 Dziennik Ustaw 6 Poz W razie niezatwierdzenia projektu orzeczenia przez komisję lekarską wyższego stopnia, komisja ta nakazuje ponowne rozpatrzenie sprawy i wydanie orzeczenia uwzględniającego jej stanowisko. W takim przypadku komisja lekarska wydaje orzeczenie zgodne ze stanowiskiem komisji lekarskiej wyższego stopnia. 5. Orzeczenie komisji lekarskiej podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego oraz opatruje się je pieczęcią urzędową komisji lekarskiej. 6. Do orzeczenia komisji lekarskiej wydanego w trybie określonym w ust. 3 lub 4 nie stosuje się przepisu ust ) Wojskową komisją lekarską wyższego stopnia jest Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie. 20. Orzeczenie komisji lekarskiej wydane w trybie określonym w 17 ust. 1 lub 5 zdanie pierwsze albo 18 ust. 3 lub 4, jako wydane w pierwszej instancji, doręcza się funkcjonariuszowi albo kandydatowi do służby w SKW lub SWW, a w razie śmierci członkowi rodziny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, a także organowi, który skierował funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW do komisji lekarskiej Od orzeczenia komisji lekarskiej wydanego w pierwszej instancji służy stronie odwołanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183 i 1195). 2. Odwołanie wnosi się do właściwej komisji lekarskiej wyższego stopnia określonej w 19, za pośrednictwem komisji, która wydała orzeczenie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia ) Wojskowa komisja lekarska wyższego stopnia rozpatruje odwołanie w składzie trzech lekarzy. Przewodniczącego składu orzekającego wyznacza przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia. 2. Komisja lekarska wyższego stopnia, rozpatrując odwołanie, orzeka na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. W razie potrzeby komisja lekarska wyższego stopnia może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie i badania specjalistyczne oraz skierować funkcjonariusza albo kandydata do służby w SKW lub SWW na obserwację szpitalną, a także przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia materiałów w sprawie. 3. Komisja lekarska wyższego stopnia orzeka w sprawie odwołania większością głosów składu orzekającego. Przepisy 17 ust. 3 i 4 oraz ust. 5 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio, z tym że Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie rozpatruje sprzeciw wobec projektu swojego orzeczenia w składzie pięciu oficerów lekarzy. 4. Do orzeczenia komisji lekarskiej wyższego stopnia stosuje się odpowiednio przepis Minister Obrony arodowej może w trybie nadzoru uchylić każde orzeczenie komisji lekarskiej sprzeczne z prawem lub wydane z pominięciem istotnych okoliczności faktycznych. 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również przewodniczącemu Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie. 3. Uchylając orzeczenie, odpowiednio Minister Obrony arodowej albo przewodniczący Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie wskazuje okoliczności wymagające wyjaśnienia w toku dalszego postępowania w sprawie. 4. W razie uchylenia orzeczenia sprawę rozpatruje ponownie w pierwszej instancji komisja lekarska wyznaczona odpowiednio przez Ministra Obrony arodowej albo przewodniczącego Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie zgodnie z zaleceniami, o których mowa w ust. 3. Rozdział 6 Przepisy końcowe 24. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych przeznaczonych i wyznaczonych na stanowisko służbowe w SKW i SWW. 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 10). 8) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1. 9) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7. 10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 września 2006 r.

7 Dziennik Ustaw 7 Poz WÓR ałączniki do rozporządzenia Ministra Obrony arodowej z dnia 26 września 2006 r. ałącznik nr , dnia r. (pieczęć nagłówkowa jednostki wojskowej) SKIEROWAIE Do... (nazwa wojskowej komisji lekarskiej) w celu azwisko, imię i imiona rodziców PESEL Stopień służbowy* Miejsce i data urodzenia Przydział służbowy... (jednostka organizacyjna, zajmowane stanowisko) 6. Data wstąpienia do służby w SKW lub SWW* Miejsce zamieszkania Rozpoznanie Dotychczas wydane orzeczenia (nazwa komisji, numer orzeczenia, data wydania, rozpoznanie za pomocą paragrafów) 10. Termin stawiennictwa Uzasadnienie (lekarz jednostki) mp. (organ kierujący) * ie dotyczy kandydatów do służby w SKW lub SWW.

8 Dziennik Ustaw 8 Poz ałącznik do rozporządzenia Ministra Obrony arodowej ałącznik nr 2 11) z dnia 2013 r. (poz. ) WYKA WYKA CHORÓB CHORÓB I UŁOMOŚCI I UŁOMOŚCI PRY PRY OCEIE OCEIE DOLOŚCI DOLOŚCI FIYCEJ FIYCEJ I PSYCHICEJ I PSYCHICEJ DO SŁUŻBY DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE W SŁUŻBIE KOTRWYWIADU KOTRWYWIADU WOJSKOWEGO WOJSKOWEGO LUB LUB SŁUŻBIE SŁUŻBIE WYWIADU WYWIADU WOJSKOWEGO WOJSKOWEGO Paragraf Punkt Choroba i ułomność Grupa I* Grupa II* RODIAŁ I BUDOWA CIAŁA 1 1 Wzrost powyżej 185 cm przy proporcjonalnej / budowie ciała 2 Wzrost poniżej 160 cm do 155 cm przy / proporcjonalnej budowie ciała 3 Wzrost poniżej 155 cm przy proporcjonalnej budowie ciała 4 Słaba budowa ciała / 5 Słaba budowa ciała upośledzająca sprawność 6 Słaba budowa ciała znacznie upośledzająca sprawność 7 Otyłość nieupośledzająca sprawności / 8 Otyłość upośledzająca sprawność 9 Otyłość znacznie upośledzająca sprawność 10 Transseksualizm, obojnactwo 11 Odwrotne położenie trzewi bez zaburzeń sprawności / 12 Odwrotne położenie trzewi z zaburzeniami sprawności Objaśnienia szczegółowe: Do 1 * Osoby badane przez komisje lekarskie dzieli się na dwie grupy: Grupa I (kolumna czwarta wykazu) obejmuje: kandydatów do służby w SKW lub SWW, Grupa II (kolumna piąta wykazu) obejmuje: funkcjonariuszy SKW lub SWW. pkt 4 i 5. Słabą budowę ciała należy oceniać nie tylko na podstawie dysproporcji pomiędzy wzrostem i ciężarem ciała, lecz również biorąc pod uwagę stan umięśnienia oraz stan układu krążenia w oparciu o próby czynnościowe. Ocenę zdolności do SKW lub SWW przy słabej budowie ciała należy opierać na stwierdzeniu ogólnej sprawności. pkt 7 i 8. Rozpoznanie otyłości powinno opierać się na stwierdzeniu nadmiernie rozwiniętej tkanki tłuszczowej. Funkcjonariuszy z nadmiernie rozwiniętą tkanką tłuszczową, przy stwierdzeniu, że wzrost jej jest spowodowany nadmiernym odżywianiem, należy przy sprawnym układzie krążenia i oddechowym (próby czynnościowe) uznawać za zdolnych. Przez otyłość znacznie upośledzającą sprawność należy rozumieć otyłość znacznego stopnia, przy niewydolności układu krążenia i oddechowego. 11) W brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Ministra Obrony arodowej z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 1492), które weszło w życie z dniem 25 grudnia 2013 r.

9 Dziennik Ustaw 9 Poz RODIAŁ II SKÓRA, TKAKA PODSKÓRA, ACYIA LIMFATYCE I WĘŁY CHŁOE 2 1 Przewlekłe choroby skóry nieupośledzające sprawności 2 Przewlekłe choroby skóry nieznacznie szpecące lub / nieznacznie upośledzające sprawność 3 Przewlekłe choroby skóry szpecące lub / upośledzające sprawność 4 Przewlekłe choroby skóry znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność 5 Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne nieupośledzające sprawności 6 Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne upośledzające sprawności 7 Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne znacznie / upośledzające sprawność 8 Tatuaże nieszpecące / 9 Tatuaże szpecące 10 Torbiel włosowa z przetoką lub bez przetoki / 11 Torbiel włosowa nawrotowa po wielokrotnych (trzech / i więcej) operacjach niepoddająca się leczeniu 3 1 Blizny nieszpecące lub nieupośledzające sprawności 2 Blizny nieznacznie szpecące lub nieznacznie / upośledzające sprawność 3 Blizny szpecące lub upośledzające sprawność / 4 Blizny znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność 5 Blizny po samouszkodzeniach / 4 1 Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów / chłonnych nieznacznie upośledzające sprawność 2 Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych upośledzające sprawność Objaśnienia szczegółowe: Do 2 Do 3 owotwory skóry należy kwalifikować według paragrafów rozdziału XVIII owotwory. pkt 2 i 3. Według tych punktów należy kwalifikować m.in. łagodne i ograniczone postacie łuszczycy oraz rybią łuskę, wyprysk kontaktowy. Rozpoznanie wyprysku kontaktowego wymaga wykonania testów skórnych. pkt 4. Według tego punktu należy kwalifikować różnorodne przewlekłe uogólnione choroby skóry, jak: zespół atopowego zapalenia skóry, wrodzone zaburzenia rogowacenia skóry znacznego stopnia (rogowiec dziedziczny), wrodzone dziedziczne oddzielanie się naskórka, pęcherzyca zwykła-liściasta, uogólnione i nawracające lub oporne na leczenie postacie łuszczycy. pkt 9. Osoby z rozległymi szpecącymi tatuażami należy kierować do PP (w ramach badań komisyjnych). pkt 10 i 11. Torbiel włosową należy różnicować z przetoką skórną i kwalifikować w zależności od efektów leczenia. Rozpoznanie powinno być potwierdzone badaniem chirurgicznym lub dokumentacją leczenia szpitalnego. pkt 3 i 4. Według tych punktów należy kwalifikować rozległe blizny połączone z ubytkami tkanek miękkich (po zranieniach, oparzeniach itp.) oraz blizny w miejscach narażonych na tarcie w czasie ruchów i chodzenia lub znacznie szpecące, upośledzające funkcję narządów lub całego organizmu. pkt 5. Osoby z bliznami po samouszkodzeniach należy kierować do PP.

10 Dziennik Ustaw 10 Poz RODIAŁ III CASKA 5 - Przebyty uraz głowy bez trwałych następstw 6 1 niekształcenie czaszki / nieupośledzające sprawności 2 niekształcenia czaszki (np. guzy, / wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe upośledzające sprawność 3 niekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe znacznie upośledzające sprawność 4 Przepukliny mózgu 5 Obce ciała w mózgu RODIAŁ IV ARĄD WROKU 7 1 niekształcenie powiek nieupośledzające funkcji / ochronnej 2 niekształcenie powiek nieznacznie upośledzające / funkcję ochronną 3 niekształcenie powiek upośledzające funkcję / ochronną 4 Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek / nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność ochronną oka 5 Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek / trudno poddające się leczeniu upośledzające sprawność oka 6 rosty spojówki gałkowej i powiekowej nieupośledzające ruchów gałki ocznej lub powiek 7 rosty spojówki gałkowej lub powiekowej upośledzające skrajne wychylenie gałki ocznej lub ruchomość powiek niepowodujące wysychania rogówki 8 rosty spojówki gałkowej i powiekowej / upośledzające ruchomość gałki ocznej lub powiek powodujące wysychanie rogówki 8 1 ieznaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu / łez 2 naczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez / 9 1 Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej / przy ostrości wzroku pozostałego oka nie mniejszej niż 0,8 bez korekcji albo po zastosowaniu szkieł sferycznych do ± 3,0 D lub cylindrycznych do ± 2,0 D 2 Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej przy / ostrości wzroku pozostałego oka poniżej 0,8 nie mniej niż 0,5 po zastosowaniu szkieł sferycznych do ± 6,0 D lub cylindrycznych do ± 3,0 D 3 Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka poniżej 0,5 do 0,1 po zastosowaniu optymalnej korekcji szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi 4 Całkowita ślepota lub brak obu gałek ocznych 10 1 ieznaczny oczopląs przy skierowaniu gałek ocznych w bok 2 ieznaczny oczopląs przy patrzeniu wprost / wzmagający się przy patrzeniu w bok 3 Wyraźny oczopląs przy patrzeniu wprost /

11 Dziennik Ustaw 11 Poz ez utajony przy pełnej ostrości wzroku i prawidłowym widzeniu obuocznym 2 ez utajony lub zez jawny nieznacznego stopnia / przy ostrości wzroku każdego oka 0,5 lub większej bez korekcji lub z korekcją szkłami sferycznymi do ± 3,0 D albo cylindrycznymi do ± 1,0 D i przy prawidłowym widzeniu obuocznym 3 Brak jednoczesnego widzenia obuocznego (zez / utajony, zez naprzemienny) z ostrością wzroku każdego oka nie mniejszą niż 0,5 bez korekcji lub z korekcją szkłami sferycznymi do ± 6,0 D albo cylindrycznymi do ± 3,0 D 4 Brak jednoczesnego widzenia obuocznego z / ostrością wzroku gorszego oka mniejszą niż 0,5 do 0,1 z korekcją optymalną 12 1 iedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny lub pourazowy nieznacznie upośledzający czynność wzrokową, niepowodujący podwójnego widzenia 2 iedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych / oka porażenny lub pourazowy znacznie upośledzający czynność wzrokową, powodujący podwójne widzenie 13 1 Ostrość wzroku jednego oka lub obu oczu mniejsza / niż 0,8 nie mniejsza niż 0,5 bez korekcji szkłami 2 Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 / z korekcją szkłami sferycznymi do ±3,0 D lub cylindrycznymi do ± 1,0 D 3 Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi powyżej ±3,0 D do ± 6,0 D lub cylindrycznymi powyżej ±1,0 D do ±3,0 D 4 Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 / z korekcją szkłami sferycznymi powyżej ±6,0 D lub cylindrycznymi powyżej ±3,0 D 5 Ostrość wzroku jednego oka co najmniej 0,5, a / drugiego 0,1 do 0,4, z optymalną korekcją szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi 6 Ostrość wzroku każdego oka od 0,1 do 0,4 z optymalną korekcją szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi 14 1 Przebyte, nienawracające choroby rogówki, / twardówki, tęczówki, ciała rzęskowego i soczewki 2 Przewlekłe i nawracające choroby rogówki, / twardówki, tęczówki, ciała rzęskowego i soczewki 3 Przebyte, nienawracające choroby siatkówki, / naczyniówki i nerwu wzrokowego 4 Przewlekłe i nawracające choroby siatkówki, / naczyniówki i nerwu wzrokowego 5 ieznaczne upośledzenie rozróżniania barw / 6 Upośledzenie rozróżniania barw 7 Jaskra / Objaśnienia szczegółowe: Do 7 pkt 2 i 3. Przy kwalifikowaniu zniekształceń powiek należy kierować się ich skutkiem dla oka (brak objawów wysychania powierzchni gałki ocznej, podrażnienia spojówek, wysychania rogówki). Rozpoznanie powinno być oparte na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej. pkt 6 i 7. Przy kwalifikowaniu zrostów spojówki gałkowej i powiekowej należy brać pod uwagę zaburzenia widzenia obuocznego (podwójne widzenie w zależności od amplitudy wychylenia gałek ocznych). Według tych punktów należy kwalifikować również następstwa jaglicy.

12 Dziennik Ustaw 12 Poz Do 8 Kwalifikacja orzecznicza powinna opierać się na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej. Do 9 Przez ślepotę oka należy rozumieć także ostrość wzroku poniżej 0,1 niedającą się poprawić szkłami (bez względu na ich siłę korygującą) lub koncentryczne zwężenie pola widzenia średnio do 10 od punktu fiksacji. Do 10 Każdy przypadek oczopląsu podlega konsultacji okulistycznej, neurologicznej i laryngologicznej. Do 11 i 13 Jeżeli ostrość wzroku któregokolwiek oka wynosi poniżej 0,5, należy skierować badanego do badania okulistycznego w celu określenia wady refrakcji i ustalenia ostrości wzroku po zastosowaniu korekcji. Przy większej różnicy wady pomiędzy jednym i drugim okiem należy zastosować szkła, jakie badany przyjmuje przy jednoczesnym patrzeniu obu oczami. Przy korekcji ostrości wzroku nie stosuje się szkieł kombinowanych. W przypadku zmętnienia lub zniekształcenia środowisk załamujących za podstawę kwalifikacji przyjmuje się ostrość wzroku. Do 12 W przypadkach stwierdzenia niedowładów lub porażeń mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka konieczna jest konsultacja neurologiczna. W ostatecznej ocenie należy kierować się stopniem upośledzenia funkcji narządu wzroku. Do 13 pkt 5. Kwalifikacja orzecznicza funkcjonariuszy wymaga konsultacji okulistycznej. Ocena zależna jest od tego, czy w oku (przy drugim zdrowym) nie stwierdza się krótkowzroczności powyżej 10,0 D, zmian w okolicy plamkowej, ognisk zwyrodnieniowych w siatkówce lub zmętnienia soczewki. Do 14 pkt 1 4. Kwalifikacja orzecznicza po zakończeniu leczenia i ustaleniu rozpoznania. Według tych punktów należy kwalifikować również gruźlicę oraz zmiany pogruźlicze. miany rogówki po zabiegach korekcyjnych wad refrakcji kwalifikować według pkt 1. W przypadku zaniku nerwu wzrokowego jest wymagane badanie neurologiczne. Według tych punktów należy kwalifikować również zaburzenia w polu widzenia. W grupie I w pkt 1 3 i w grupie II w pkt 2 4 przy ustalaniu kategorii zdolności należy brać pod uwagę ostrość wzroku. Bezsoczewkowość i pseudosoczewkowość oraz soczewki fakijne należy kwalifikować według 14 pkt 2. pkt 5 i 6. Przez prawidłowe rozróżnianie barw" należy rozumieć umiejętność rozróżniania czterech barw podstawowych, tj. czerwonej, żółtej, zielonej i niebieskiej. Przez nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw" należy rozumieć utrudnienie rozróżniania czterech podstawowych barw (pomyłki przy odczytywaniu pojedynczych tablic z zestawu Ishihary lub Stillinga albo przedłużony czas odczytu ponad 3 s.). ieumiejętność rozróżniania czterech barw podstawowych należy traktować jako upośledzenie rozróżniania barw". pkt 7. Przy ocenie orzeczniczej jest wymagana dokumentacja dotychczasowego leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej. RODIAŁ V ARĄD SŁUCHU 15 1 niekształcenie lub niedorozwój (nieszpecące) / jednej lub obu małżowin usznych bez równoczesnego upośledzenia słuchu 2 Brak lub znaczny niedorozwój albo znaczne zniekształcenie jednej lub obu małżowin usznych bez równoczesnego upośledzenia słuchu 16 1 Jednostronne lub obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny błony bębenkowej bez osłabienia słuchu 2 Jednostronne lub obustronne zwężenie przewodu / słuchowego zewnętrznego, blizny błony bębenkowej, przewlekły nieżyt ucha środkowego z osłabieniem słuchu 3 Jednostronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny zniekształcające błonę bębenkową upośledzające ruchomość kosteczek słuchowych, przewlekły nieżyt ucha środkowego z przytępieniem słuchu

13 Dziennik Ustaw 13 Poz Obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny zniekształcające błonę bębenkową upośledzające ruchomość kosteczek słuchowych, przewlekły nieżyt ucha środkowego z przytępieniem słuchu 5 Obustronne zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny zniekształcające błonę bębenkową upośledzające ruchomość kosteczek słuchowych z głuchotą 17 - Jednostronny lub obustronny suchy ubytek błony bębenkowej 18 1 Jednostronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego niezależnie od ostrości słuchu 2 Obustronne przewlekłe ropne zapalenie uszu / środkowych niezależnie od ostrości słuchu 19 1 Przebyta antromastoidektomia bez upośledzenia / słuchu 2 Przebyta wygojona jednostronna operacja / zachowawcza ucha środkowego 3 Przebyta wygojona obustronna operacja zachowawcza / ucha środkowego 4 Przebyta jednostronna operacja doszczętna ucha środkowego 5 Przebyta obustronna operacja doszczętna ucha środkowego 20 1 Jednostronne lub obustronne zwyrodnienie włókniste lub kostne (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego z osłabieniem słuchu 2 Jednostronne zwyrodnienie włókniste lub kostne / (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego z przytępieniem słuchu 3 Obustronne zwyrodnienie włókniste lub kostne (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego z jednostronnym przytępieniem słuchu przy drugostronnym osłabieniu słuchu lub z obustronnym słuchem gorszym od wyżej wymienionego 21 1 Jednostronne lub obustronne upośledzenie słuchu / wyłącznie w zakresie tonów wysokich 2 Jednostronne lub obustronne osłabienie słuchu bez / zaburzeń równowagi ciała 3 Jednostronne przytępienie słuchu bez zaburzeń równowagi ciała 4 Jednostronne przytępienie słuchu nawet graniczące z głuchotą przy drugostronnym osłabieniu słuchu 5 Obustronne przytępienie słuchu bez zaburzeń równowagi ciała 6 Jednostronna głuchota / 7 Obustronna głuchota 8 Głuchoniemota 9 Czasowe zaburzenie równowagi ciała 10 Trwałe zaburzenia równowagi ciała Objaśnienia szczegółowe: U kandydatów do SKW lub SWW we wszystkich przypadkach obniżenia ostrości słuchu konieczne jest wykonanie badania audiometrycznego tonalnego i konsultacji laryngologicznej. Do 16 Do 21 pkt 2. Jako niezdolne należy kwalifikować osoby przeznaczone na stanowiska nasłuchowe. pkt 1. a upośledzenie słuchu wyłącznie w zakresie tonów wysokich uważa się ubytek przekraczający 40 db dla częstotliwości 4000 Hz i/lub wyższej. pkt 2. Przez osłabienie słuchu należy rozumieć jego ubytek zawarty między 26 a 40 db, ustalony badaniem audiometrycznym i obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości

14 Dziennik Ustaw 14 Poz , 1000 i 2000 Hz. Jako niezdolne należy kwalifikować osoby przeznaczone na stanowiska nasłuchowe. pkt 3 5. Przez przytępienie słuchu należy rozumieć jego ubytek zawarty między 41 a 70 db, ustalony badaniem audiometrycznym i obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości 500, 1000 i 2000 Hz, natomiast średnie wartości krzywej progowej w audiometrii tonalnej powyżej 70 db obliczane wyżej wymienionym sposobem występują u osób z przytępieniem słuchu graniczącym z głuchotą. pkt 6. Funkcjonariuszy niebędących na stanowiskach, których specyfika wiąże się z nadmiernym oddziaływaniem hałasu, oraz nieposiadających dodatkowych schorzeń narządu słuchu drugiego ucha można uznawać za zdolnych. pkt 9 i 10. aburzenia w zakresie narządu równowagi wymagają zawsze badania laryngologicznego i neurologicznego. RODIAŁ VI JAMA USTA 22 1 niekształcenia warg wrodzone lub nabyte nieszpecące, nieznacznie upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów 2 niekształcenia warg wrodzone lub nabyte znacznie / szpecące lub upośledzające mowę i przyjmowanie pokarmów 3 Rozszczep wargi górnej lub wyrostka zębodołowego lub podniebienia 4 Blizny i ubytki podniebienia miękkiego, / przedziurawienie lub rozszczepienie podniebienia twardego i miękkiego upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów 5 Blizny i ubytki podniebienia miękkiego, / przedziurawienie lub rozszczepienie podniebienia twardego i miękkiego znacznie upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów 23 1 niekształcenie języka nieupośledzające mowy i połykania 2 niekształcenie języka upośledzające mowę / i połykanie 3 niekształcenie języka znacznie upośledzające mowę / i połykanie 4 Przewlekłe zapalenie ślinianek nieznacznie upośledzające sprawność 5 Przewlekłe zapalenie ślinianek upośledzające / sprawność 6 Przewlekłe zapalenie ślinianek znacznie upośledzające sprawność 7 Przetoki ślinowe kwalifikujące się do zabiegu / operacyjnego 8 Przetoki ślinowe nawracające po leczeniu / operacyjnym 24 1 Braki i wady uzębienia z utratą zdolności żucia do / 67% przy zachowanych zębach przednich 2 Braki i wady uzębienia w tym również zębów / przednich z utratą zdolności żucia do 67% 3 Braki i wady uzębienia przy utracie zdolności żucia powyżej 67% 4 Przewlekłe zapalenie przyzębia 25 1 niekształcenie szczęki lub żuchwy wrodzone lub / nabyte nieupośledzające zdolności żucia 2 niekształcenie szczęki lub żuchwy wrodzone lub / nabyte upośledzające zdolność żucia 3 łamanie szczęki lub żuchwy niezrośnięte lub / zrośnięte nieprawidłowo znacznie upośledzające zdolność żucia 4 niekształcenie szczęki lub żuchwy uniemożliwiające żucie

15 Dziennik Ustaw 15 Poz Ograniczenie rozwierania szczęk (odległość między / górnymi a dolnymi siekaczami powyżej 2 cm) 6 Ograniczenie rozwierania szczęk (odległość między / górnymi a dolnymi siekaczami poniżej 2 cm) 7 Przebyte operacje kostno-korekcyjne lub kostno- / -odtwórcze szczęki lub żuchwy bez upośledzenia zdolności żucia 8 Przebyte operacje kostno-odtwórcze lub kostno- -korekcyjne szczęki lub żuchwy z nieznacznym upośledzeniem zdolności żucia 9 Przebyte operacje kostno-korekcyjne lub kostno- / -odtwórcze szczęki lub żuchwy z upośledzeniem zdolności żucia 10 Przebyte operacje kostno-korekcyjne lub kostno- / -odtwórcze szczęki lub żuchwy ze znacznym upośledzeniem zdolności żucia 11 Przewlekłe schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego / nieupośledzające zdolności żucia 12 Przewlekłe schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego / nieznacznie upośledzające zdolność żucia 13 Przewlekłe schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego / upośledzające zdolność żucia 14 Przewlekłe schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego znacznie upośledzające zdolność żucia / Objaśnienia szczegółowe: Do 23 Do 24 pkt 1 3. Przez zniekształcenie języka należy rozumieć także zbliznowacenie z ubytkami tkanek. pkt 5 i 6. Orzeka się w oparciu o dokumentację leczenia w poradni specjalistycznej. Przy badaniu stanu uzębienia należy zwrócić uwagę na rodzaj i stan zgryzu, ewentualnie na jego zniekształcenia rozwojowe lub nabyte, na stan tkanek przyzębia i możliwe objawy periodontopatii. ęby przeznaczone do usunięcia (zęby z miazgą zgorzelinową, wielokorzeniowe ze znacznie zniszczonymi koronami) należy traktować jako brakujące. Przy ocenie procentowej utraty zdolności żucia przyjmuje się tylko 28 zębów w jamie ustnej. ęby (ósemki) mogą być brane pod uwagę, jeżeli przy zwarciu odtwarzają one w części płaszczyznę żucia ewentualnie brakujących zębów (siódemek). Procentową utratę zdolności żucia oblicza się według następującej tabelki: ząb wartość procentowa Przy obliczaniu wartości procentowej utraty zdolności żucia bierze się pod uwagę nie tylko zęby brakujące, ale również zęby pozbawione antagonistów. Szereg zębowy górny np. brak zębów strona 8 B B B strona prawa 8 7 B B B 7 8 lewa Szereg zębowy dolny B - brak zęba Braki uzębienia = 41% utraty zdolności żucia

16 Dziennik Ustaw 16 Poz Do 25 Całkowity brak zębów jednej szczęki stanowi 100% utraty zdolności żucia nawet przy zachowaniu wszystkich zębów szczęki drugiej. Jeżeli braki uzębienia powodują jednostronną utratę żucia, stan uzębienia należy kwalifikować według pkt 2. Protezy stałe, niezależnie od ich rozległości, należy traktować jako odtworzenie żucia. Ocena wartości funkcjonalno-klinicznej protez starych zębów filarowych oraz wynikającej z tego powodu utraty zdolności żucia należy do lekarza dentysty. Protezy ruchome uzupełniające braki zębów u żołnierzy zawodowych należy traktować jako odtworzenie zdolności żucia. Przez zniekształcenie szczęki i żuchwy" należy rozumieć: progenię prawdziwą, protruzję szczęki lub żuchwy, laterogenię, prognację, mikrognację, zgryz otwarty lub wady skojarzone szczęki lub żuchwy, jak np. progenię prawdziwą z mikrognacją i inne, powodujące brak kontaktu zębów antagonistycznych tworzących powierzchnię żucia. Przy orzekaniu zdolności do służby funkcjonariuszy należy wziąć pod uwagę stopień uszkodzenia układu zębowo-szczękowego, a mianowicie: ubytki szczęki dolnej lub górnej, wadliwe zrośnięcie złamania, niezrośnięcie, ubytki podbródka, warg i policzków, przykurcz dolnej szczęki, ubytki lub blizny języka, porażenie nerwu językowo-gardłowego itp., a ponadto wynikające stąd powikłania jak: oszpecenie twarzy utrudniające często współżycie z otoczeniem, ślinotok z powodu niedostatecznej szczelności ust, owrzodzenie bliznowate skóry twarzy i inne. W tych stanach przede wszystkim bierze się pod uwagę zaburzenia mowy i żucia. Kwalifikacja orzecznicza powinna opierać się na dokumentach leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej. RODIAŁ VII OS, GARDŁO, KRTAŃ 26 1 Polipy nosa lub przerosty małżowin nosowych / nieznacznie upośledzające drożność nosa 2 Polipy nosa lub przerosty małżowin nosowych upośledzające drożność nosa 3 Skrzywienie przegrody nosa nieupośledzające drożności nosa 4 Skrzywienie przegrody nosa upośledzające drożność / nosa lub jednostronna drożność nosa 5 Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub / zniszczenie części nosa nieznacznie szpecące lub nieznacznie upośledzające jego drożność 6 Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub / zniszczenie części nosa szpecące lub upośledzające jego drożność 7 Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie nosa znacznie szpecące lub znacznie upośledzające jego drożność 8 Przewlekłe nieżytowe zapalenie zatok przynosowych / oraz pojedyncze torbiele i niewielkie przerosty błony śluzowej zatok 9 Torbiel śluzowa zatok przynosowych zakwalifikowana do leczenia operacyjnego 10 Przewlekłe śluzowo-ropne lub ropne zapalenie zatok przynosowych 11 Przewlekły naczynioruchowy nieżyt błony śluzowej nosa upośledzający oddychanie 12 Przewlekły suchy nieżyt błony śluzowej nosa lub suchy zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa upośledzający oddychanie 13 Przewlekły suchy nieżyt błony śluzowej nosa lub suchy zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa znacznie upośledzający oddychanie 14 anikowy cuchnący nieżyt błony śluzowej nosa (ozena) 27 1 Przewlekły nieżyt (zwykły, przerostowy lub zanikowy) gardła lub krtani nieznacznie upośledzający sprawność /

17 Dziennik Ustaw 17 Poz Przewlekły nieżyt (zwykły, przerostowy lub zanikowy) gardła lub krtani upośledzający sprawność 3 Przewlekły nieżyt (zwykły, przerostowy lub zanikowy) gardła lub krtani znacznie upośledzający sprawność 4 Blizny i zniekształcenia gardła, krtani lub tchawicy nieznacznie upośledzające sprawność 5 Blizny i zniekształcenia gardła, krtani lub / tchawicy upośledzające sprawność 6 Blizny i zniekształcenia gardła, krtani lub tchawicy znacznie upośledzające sprawność 28 1 aburzenia ruchomości fałdów głosowych na tle organicznym lub czynnościowym nieznacznie upośledzające sprawność 2 aburzenia ruchomości fałdów głosowych na tle / organicznym lub czynnościowym upośledzające sprawność 3 aburzenia ruchomości fałdów głosowych na tle organicznym lub czynnościowym znacznie upośledzające sprawność 29 1 Wady wymowy nieznacznie upośledzające zdolność porozumiewania się 2 Wady wymowy upośledzające zdolność porozumiewania / się 3 Wady wymowy znacznie upośledzające zdolność porozumiewania się 30 1 Przewlekłe alergiczne nieżyty górnych dróg / oddechowych nieznacznie upośledzające sprawność 2 Przewlekłe alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych upośledzające sprawność 3 Przewlekłe alergiczne nieżyty górnych dróg / oddechowych znacznie upośledzające sprawność 4 Okresowy alergiczny nieżyt nosa / Objaśnienie szczegółowe: Do 26 pkt 4. Jednostronną niedrożność nosa należy kwalifikować jako niezdolny. RODIAŁ VIII SYJA, KLATKA PIERSIOWA, KRĘGOSŁUP 31 1 Kręcz szyi niewielkiego stopnia / 2 Kręcz szyi znacznego stopnia / 3 Przetoki skrzelopochodne wrodzone i nabyte 32 1 niekształcenie obojczyka nieupośledzające lub / nieznacznie upośledzające sprawność obręczy barkowej 2 niekształcenie obojczyka upośledzające sprawność obręczy barkowej 3 niekształcenie obojczyka znacznie upośledzające / sprawność obręczy barkowej 4 Stawy rzekome obojczyka / 33 1 niekształcenia lub niewielkie ubytki kostne / klatki piersiowej nieupośledzające sprawności 2 niekształcenia lub niewielkie ubytki kostne klatki piersiowej upośledzające sprawność

18 Dziennik Ustaw 18 Poz niekształcenia dużego stopnia lub ubytki rozległe kostne klatki piersiowej znacznie upośledzające sprawność 4 Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej / (oprócz wgojonych w serce) nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność 5 Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej (oprócz wgojonych w serce) upośledzające sprawność 6 Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej / (oprócz wgojonych w serce) znacznie upośledzające sprawność 7 Żebra nadliczbowe szyjne / 34 1 Skrzywienie i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte / nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność 2 Skrzywienie i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte upośledzające sprawność 3 Skrzywienie i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte znacznie upośledzające sprawność 4 Garb 5 Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa nieznacznie / upośledzająca sprawność 6 Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa upośledzająca sprawność 7 Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa znacznie upośledzająca sprawność 8 esztywniające zapalenie stawów kręgosłupa / 9 Inne choroby kręgosłupa nieupośledzające lub / nieznacznie upośledzające sprawność ruchową 10 Inne choroby kręgosłupa upośledzające sprawność ruchową 11 Inne choroby kręgosłupa znacznie upośledzające sprawność ruchową Objaśnienia szczegółowe: Do 33 Do 34 Obejmuje utrwalone zniekształcenie klatki piersiowej, spowodowane przebytymi urazami lub chorobami kręgosłupa. W ocenie zdolności do służby funkcjonariuszy bierze się pod uwagę nie tylko stopień zniekształcenia, ale przede wszystkim sprawność narządów klatki piersiowej. pkt 1 Skolioza 1º, bez rozpoznania dyskopatii, bez leczenia operacyjnego w obrębie kręgosłupa należy kwalifikować jako zdolny. pkt 5 Jako zdolne należy kwalifikować osoby z zaostrzeniem dolegliwości jeden raz na 24 miesiące, bez leczenia szpitalnego. pkt 9 Osoby z gruźlicą kręgosłupa, RS należy kwalifikować jako niezdolne. RODIAŁ IX UKŁAD ODDECHOWY 35 1 Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać łagodna 2 Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać umiarkowana 3 Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać / ciężka 4 Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać bardzo ciężka 5 Podejrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc do dalszej diagnostyki 6 Astma oskrzelowa sporadyczna (epizodyczna)

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615 Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 615 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 kwietnia 2016 r. DIEIK USTAW RECYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 497 ROPORĄDEIE MIISTRA OBROY ARODOWEJ z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2014 r. Poz. 1078 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz. 1345

Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz. 1345 Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz. 1345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 stycznia 2006 r. Dz.U.2014.1078 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J. z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J. z dnia 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A O B R O N Y N A R O D O W E J z dnia 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania o inwalidztwie

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy

z dnia w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy Projekt R O P O R Ą D E I E R D Y M I I S T R Ó W z dnia w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami medycyny pracy a podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zmiany: 2006-11-23 Dz.U.2006.211.1557 1 2009-07-18 Dz.U.2009.106.886 1 2010-10-26 Dz.U.2010.189.1268 1 2011-01-25 Dz.U.2011.6.24 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 749 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 749 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 749 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r. Dz.U.2015.761 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich

Bardziej szczegółowo

2. 1. Wykazy chorób lub ułomności, o których mowa w 1 pkt 1 i 3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. 1. Wykazy chorób lub ułomności, o których mowa w 1 pkt 1 i 3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 761 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 761 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 761 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojsko...

Dz.U (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojsko... Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojsko... Strona 1 z 98 Numer dokumentu LexPolonica: 2131458 zmiany: 2013-01-01 Dz.U.2012.1481 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z

Bardziej szczegółowo

Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan...

Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan... Stan prawny 2013-10-29 Dz.U.2010.15.80 (R) Orzekanie o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwość i tryb postępowan... Strona 1 LexPolonica nr 2131458. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia stycznia 07 r. Poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 0 grudnia 0 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. z dnia 9 lipca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. z dnia 9 lipca 1991 r. ROPORĄEIE MIISTR SPRW WEWĘTRYH z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (z. U. z dnia 9 września 1991 r.) a podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI PRZY OCENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO

WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI PRZY OCENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO ałącznik ałącznik do do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Obrony arodowej z dnia 20 listopada 2013 r. (poz. 1492) Ministra Obrony arodowej z dnia 2013 r. (poz. ) WYKA CHORÓB I UŁOMOŚCI PRY OCEIE DOLOŚCI

Bardziej szczegółowo

(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 31 grudnia 1995 r.)

(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 31 grudnia 1995 r.) ROPORĄEIE MIISTR SPRW WEWĘTRYH z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. (tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r. Dz.U.2015.761 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy.

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy. (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania Dzień Miesiąc Rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia r.

WZÓR..., dnia r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej (poz. ) ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR......, dnia... 20...r. (pieczęć nagłówkowa) SKIEROWANIE do... (nazwa wojskowej komisji lekarskiej) w celu... 1. Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 15 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski; RCL Data: 2010.02.02 15:51:03 +01'00' 1144 Poz. 80 80 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ v.p l z dnia 8 stycznia 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie

Na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie projekt z dnia 15 czerwca 2010 r. ROPORĄEIE MIISTR SPRWIELIWOŚI z dnia..2010 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej a podstawie art. 110 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO WZÓR... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Data badania dzień miesiąc rok Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1)

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1) ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania rok miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Płeć 1)

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzień Miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiona i nazwisko Data urodzenia Płeć 1) dzień miesiąc

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO .. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Zgodnie art. 15f ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) wyniki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 18 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 18 października 2005 r. z.u.05.233.1986 2006-04-12 zm. z.u.06.61.434 1 ROPORĄEIE MIISTR SPRWIELIWOŚI z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej (z. U. z

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ LUB POSIADAJĄCEJ POZWOLENIE NA BROŃ

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ LUB POSIADAJĄCEJ POZWOLENIE NA BROŃ Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej albo pieczęć lekarza uprawnionego wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo pieczęć grupowej praktyki lekarskiej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 15 1144 Poz. 80 80 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 47 Poz. 163

Dziennik Ustaw 47 Poz. 163 Dziennik Ustaw 7 Poz. Załącznik nr WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI UWZGLĘDNIANY PRZY OCENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO PEŁNIENIA ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W POWIETRZU, SŁUŻBIE NAZIEMNEGO ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1983 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1983 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 grudnia 2014 r. DIEIK USTW REYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1983 ROPORĄDEIE MIISTR FISÓW 1) z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pracy

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I KIEROWCÓW

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I KIEROWCÓW Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej, albo pieczęć lekarza uprawnionego wykonującego indywidualną praktykę lekarską KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI ORAZ KATEGORII ZDOLNOŚCI DO PRACY. stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych. w komórkach realizacyjnych na

WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI ORAZ KATEGORII ZDOLNOŚCI DO PRACY. stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych. w komórkach realizacyjnych na ziennik Ustaw r 11 666 Poz. 58 ałączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. 58) WYK HORÓB I UŁOMOŚI OR KTEGORII OLOŚI O PRY ałącznik nr 1 Paragraf Punkt horoby i ułomności

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 maja 2011 r. 811 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia wymaganym do pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym w Służbie Celnej Na podstawie art. 130

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

3. BADANIE OGÓLNE STANU ZDROWIA

3. BADANIE OGÓLNE STANU ZDROWIA ... Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej albo lekarza uprawnionego wykonującego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską albo pieczęć grupowej praktyki lekarskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IEIK USTW REYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 września 99 r. r 79 TREŚĆ: Poz.: ROPORĄEIE 9 - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 99 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 1491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 1491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 września 2015 r. DZIENNIK USTW RZEZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 1491 ROZPORZĄDZENIE MINISTR FINNSÓW 1) z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia wykazu chorób i ułomności oraz kategorii

Bardziej szczegółowo

Dział I Budowa ciała. Dział II Skóra, tkanka podskórna i węzły chłonne

Dział I Budowa ciała. Dział II Skóra, tkanka podskórna i węzły chłonne WYK HORÓ I UŁOMOŚI WR KTEGORIMI DOLOŚI DO PEŁIEI SŁUŻY PRE KDYDT DO SŁUŻY W SŁUŻIE ELO-SKROWEJ OR FUKJORIUS SŁUŻY ELO-SKROWEJ Paragraf Punkt horoby i ułomności Kategoria zdolności kandydatów do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247 Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1989 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1989 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 18 grudnia 2014 r. DIEIK USTW REYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1989 ROPORĄDEIE MIISTR SPRWIEDLIWOŚI z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia r.

U S T AWA. z dnia r. U S T AWA Projekt z dnia 19 marca 2013 r. z dnia.. 2013 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I KIEROWCÓW

WZÓR KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I KIEROWCÓW Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2011 r. Załącznik nr 9 WZÓR... Pieczęć podmiotu leczniczego albo lekarza uprawnionego wykonującego zawód w ramach praktyki zawodowej albo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2014 r. Poz. 984 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 25 lipca 2014 r. Poz. 984 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lipca 2014 r. Poz. 984 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS. Wzór odwołania

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS. Wzór odwołania ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS Wzór odwołania Podstawą wszczęcia postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest odwołanie od decyzji wydanej przez organ rentowy lub odwołanie w razie niewydania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIa 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIa 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2210 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIa 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących

Bardziej szczegółowo

Jesteś tutaj: Aktualności > Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzi...

Jesteś tutaj: Aktualności > Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzi... Jesteś tutaj: Aktualności > Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzi... 27 marzec 2015 16:27 Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla... W okresie wakacji 2015 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2015 r. Dz.U.2015.761 2017.02.10 zm. Dz.U.2017.163 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 paêdziernika 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 paêdziernika 2006 r. 1557 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 paêdziernika 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie orzekania o zdolnoêci do czynnej s u by wojskowej oraz trybu post powania wojskowych komisji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 15 kwietnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 15 kwietnia 2003 r. ROPORĄENIE PREESA RAY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 003 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do słuŝby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (z. U. z dnia 0 maja 003 r.) (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

II. Badania lekarskie

II. Badania lekarskie Załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. K A S A R O L N I C Z E G O U B E Z P I E C Z E N I A S P O Ł E C Z N E G O Oddział Regionalny / Placówka

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/48 U S T AWA z dnia 28 listopada 2014 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z 2016 r. poz. 1948. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955 Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955 USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO Rodzaj badania profilaktycznego Pozostała działalność profilaktyczna Wstępne (W) Okresowe (O); Kontrolne (K) monitoring stanu zdrowia (M), badanie celowane (C), czynne poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 855 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 855 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 855 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Wersja od: 10 lutego 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych

Bardziej szczegółowo

Lekarskie i prawne aspekty uszkodzeń ciała KATEDRA I ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ W WARSZAWIE

Lekarskie i prawne aspekty uszkodzeń ciała KATEDRA I ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ W WARSZAWIE Lekarskie i prawne aspekty uszkodzeń ciała KATEDRA I ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ W WARSZAWIE 1. Na podstawie badania osób żywych pokrzywdzonych i poszkodowanych; 2. W oparciu o analizę dokumentacji lekarskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 266

Warszawa, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 266 Warszawa, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 266 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2012 r. Poz. 668 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 31 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2012 r. Poz. 668 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 31 maja 2012 r. ZIENNIK USTW RZEZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 0 r. Poz. 668 ROZPORZĄZENIE PREZES RY MINISTRÓW z dnia maja 0 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w entralnym Biurze

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia.. 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 28 stycznia 2014 r. z dnia.. 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r. Dz.U.2014.1822 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za

Bardziej szczegółowo

Kategorie zdolności do służby kandydata funkcjonariusza

Kategorie zdolności do służby kandydata funkcjonariusza ałącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. (poz. 1989) WYK HORÓ I UŁOMOŚI, WR KTEGORIMI DOLOŚI DO SŁUŻY, PODSTWIE KTÓREGO JEST WYDWE OREEIE O STIE DROWI, O DOLOŚI LU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. OPIS PROGRAMU ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI Z WRODZONYMI WADAMI CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI Warszawa, 2007 rok 1 1. Uzasadnienie celowości wdrożenia programu Opis problemu Częstość występowania rozszczepów

Bardziej szczegółowo

2) spełniają wymogi odnośnie do kategorii wzroku, 3) spełniają wymogi odnośnie do kategorii słuchu,

2) spełniają wymogi odnośnie do kategorii wzroku, 3) spełniają wymogi odnośnie do kategorii słuchu, Dziennik Ustaw Nr 74-3992- Poz. 837 837 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1715 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1715 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1715 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 66 4219 Poz. 349 349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie badań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty oraz zachowania jego ważności 2)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 1321 USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Tabela Uszczerbków na zdrowiu nr 1/2015

Tabela Uszczerbków na zdrowiu nr 1/2015 Tabela Uszczerbków nr 1/1 Ocena % wartości Uszczerbku obejmuje biologiczne następstwa uszkodzenia części lub całego ciała. Jako uszczerbek nie traktuje się: zaburzeń wyuczonych umiejętności lub czynności,

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Orzecznictwo lekarskie w resorcie spraw wewnętrznych istnieje od zakończenia działań wojennych. Konieczność powołania odrębnego od powszechnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. nr OWU/AB12/1/2015

Ogólne warunki ubezpieczenia. nr OWU/AB12/1/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała nr OWU/AB12/1/1 Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała jest zawierana na podstawie Warunków oraz Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 kwietnia 2000 r. II UKN 521/99

Wyrok z dnia 19 kwietnia 2000 r. II UKN 521/99 Wyrok z dnia 19 kwietnia 2000 r. II UKN 521/99 Prawo do renty inwalidy wojskowego uzależnione jest od określonego w art. 30 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2015 r. Poz. 294 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 kwietnia 2016 r. DIEIK USTAW RECYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 497 ROPORĄDEIE MIISTRA OBROY ARODOWEJ z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 270 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 5 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 5 listopada 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej Stan prawny 2010-11-28 Dz.U.2003.199.1949

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 2004-01-07 (Dz.U. 2004 Nr 2, poz. 15) Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA Data wypełnienia: FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA NAZWISKO i IMIĘ PESEL ADRES TELEFON Nazwisko i imię opiekuna/osoby upoważnionej do kontaktu: Telefon osoby upoważnionej do kontaktu: ROZPOZNANIE LEKARSKIE

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

4. 1. W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego osobom uprawnionym mogą być pokrywane koszty:

4. 1. W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego osobom uprawnionym mogą być pokrywane koszty: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych Na

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 grudnia 1998 r. wy łącznie w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw poż

z dnia 8 grudnia 1998 r. wy łącznie w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw poż Dziennik Ustaw r 159-6205- Poz. 1050 1050 ROPORĄDEIE MIISTRA SPRAW WEW ĘTRYCH I ADMIISTRACJI z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyc zących warunków fizycznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO Pieczęć podmiotu przeprowadzającego badanie profilaktyczne I. Dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami Imię i nazwisko KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania...) Rodzaj badania profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady działania komisji lekarskich oraz

Bardziej szczegółowo