Mobilne aplikacje multimedialne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mobilne aplikacje multimedialne"

Transkrypt

1 Mobilne aplikacje multimedialne Laboratorium 1 Wyznaczanie orientacji urządzenia względem lokalnego układu odniesienia autor: Krzysztof Bruniecki Gdańsk, wersja 12

2 Wprowadzenie Platforma Android jest opartym na Linuxie systemem operacyjnym przeznaczonym dla urządzeń mobilnych. Platforma Android wspiera programowanie aplikacji w języku Java z użyciem standardowych bibliotek Javy oraz bibliotek wyspecjalizowanych wchodzących w skład Android Software Development Kit (SDK). W skład narzędzi Android SDK wchodzą między innymi: Android Development Tools Plugin plugin dla tworzenia aplikacji w Eclipce IDE Android Emulator emulator urządzenia z systemem android Android Virtual Devices (AVDs) narzędzie służące do konfiguracji cech wirtualnego urządzenia dla emulatora Dalvik Debug Monitor Service (ddms) narzędzie pozwala na zarządzanie procesem uruchamianym na urządzeniu lub, przykładowo: wgląd w zawartość stosu, zabicie procesu, zrzut ekranu Android Debug Bridge (adb) narzędzie adb pozwala instalować pliki.apk na emulatorze lub urządzeniu oraz zapewnia dostęp do niego z linii poleceń. Android Asset Packaging Tool (aapt) narzędzie aapt pozwala tworzyć pliki.apk zawierające binaria i zasoby aplikacji Androida. android skrypt pozwalający na zarządzanie urządzeniami AVD, oraz umożliwiający wygenerowanie szkieletu projektu możliwego do zbudowania z narzędziem Ant. Szkielet aplikacji na platformie Android Activity Klasą bazową dla dowolnej funkcjonalności jaką można zaimplementować w aplikacji na platformie Android jest Activity. Obiekt klasy Activity jest podstawową jednostką cyklu życia aplikacji. Z punktu widzenia programisty najważniejsze są metody, które najczęściej są przeciążane dla podklasy Activity oncreate, onpause oraz onresume. Xml Język xml jest szeroko wykorzystywany do definiowania stałych cech tworzonej aplikacji. Przykładowo jest on zastosowany do zdefiniowania wyglądu okna aplikacji (/res/layout/), wartości stałych stosowanych w programie (/res/values/), ale również do konfiguracji uprawnień oraz funkcjonalności aplikacji (AndroidManifest.xml). 2/10

3 R Klasa R jest automatycznie wygenerowaną umożliwiającą uzyskanie dostępu do elementów okna oraz stałych zdefiniowanych w plikach xml w czasie działania aplikacji (runtime).aplikacja Eclipse Eclipse IDE Utwożenie i uruchomienie aplikacji Android z użyciem Eclipse IDE wymaga następujących czynności: 1. Utworzyć aplikację Android Project (File > New > Other) 2. Utworzyć konfigurację - Debug Configuration 3. Kliknąć przycisk Debug 3/10

4 4. Ewentualnie jeśli mamy więcej niż jedno podłączone urządzenie / emulator wybrać na jakim ma zostać przeprowadzona instalacja i uruchomienie Modyfikacja interfejsu użytkownika i zachowania aplikacji Modyfikacja aplikacji z użyciem Eclipse IDE polegająca na dodaniu przycisku 1. Do standardowego, niemal pustego, wyglądu okna dodać przycisk. a. W pliku res/layout/main.xml można wprowadzić następującą treść (plik ten jest metaopisem wyglądu okna aplikacji i odwołuje się do niego funkcja setcontentview(r.layout.main);) Należy zwrócić uwagę na identyfikator dodany do obiektu TextView oraz Button dzięki niemu będzie możliwe uzyskanie programistycznego dostępu do tego obiektu w trakcie działania aplikacji. 2. Zmodyfikować właściwe źródło dodając prostą obsługę przycisku Button01. a. W tym celu należy przy użyciu metody findviewbyid(r.id.button01); uzyskać referencję do przycisku, a następnie zarejestrować obiekt OnClickListener używając metody Button.setOnClickListener(...). 4/10

5 b. Przykładowa zawartość metody oncreate zapewniająca obsługę przycisku znajduje się na poniższym listingu: Wykorzystanie sensorów Android.hardware.SensorManager zawiera kilka stałych, które reprezentują różne aspekty systemu czujników Androida, w tym: Sensor type Orientacja, akcelerometr, światło, pole magnetyczne, zbliżeniowe, temperatury, itp. Sampling rate Accuracy Najszybsza, gry, normalny, interfejs użytkownika. Gdy aplikacja żąda określonej częstotliwości próbkowania, to tak naprawdę tylko podpowiedź, czy sugestia, do podsystemu czujnika. Wysoki, niski, średni, niewiarygodne. Interfejs SensorEventListener zapewnia dwie wymagane metody: 1. onsensorchanged(sensorevent event) metoda jest wywoływana zawsze, gdy wartość mierzona przez sensor uległa zmianie. Metoda jest wywoływana tylko dla sensorów, które są monitorowane przez określony listener. Argumenty metody to obiekt, który reprezentuje zdarzenie. Obekt ten zawiera m.in. informację na temat wybranego sensora oraz tablicę typu float reprezentującą dane z sensora. Niektóre sensory dostarczają tylko jedną wartość, podczas gdy inne dostarczają trzy wartości. Sensory takie jak akcelerometr, sensor pola geomagnetycznego dostarczają trzy wartości. 2. onaccuracychanged(sensor sensor, int accuracy) metoda jest wywoływana, gdy dokładność sensora została zmieniona. Argumenty metody to obiekt reprezentujący sensor oraz liczba reprezentująca dokładność danego sensora. 5/10

6 Aby odczytać dane z sensora, aplikacja musi zarejestrować się w celu wykrywania działalności jednego lub więcej sensorów. Rejestracja odbywa się za pomocą metody registerlistener z klasy SensorManager. Pamiętaj, nie każde urządzenie wyposażone w Androida obsługuje wszystkie rodzaje sensorów określone w SDK. Przykład odczytu sensorów Demonstracja odczytu danych z sensorów zawartych w urządzeniu. Aplikacja ma wyświetlać dostępne sensory i umożliwiać wyświetlenie informacji z wybranego sensora w postaci natywnej czyli jako wartości liczbowe wektora (najczęściej trójwymiarowego). 1. W Eclipse należy utworzyć nowy projekt wybierając File New Project z polecenia menu. 2. Wybierz Android Project z szablonów. 3. Uzupełnij Project name nazwą względem swojego wyboru. 4. Wybierz platformę: np. Android Uzupełnij Application Name oraz Package Name. 6. Kliknij Finish. Zostanie utworzony nowy projekt. 7. W res layout main.xml, stwórz odpowiedni widok dla aplikacji, np.: Wykorzystanie typu LinearLayout: android:text="accelerometer" android:text="x Value" android:text="y Value" 6/10

7 android:text="z Value" android:text="orientation" android:text="x Value" android:text="y Value" android:text="z Value" Rys 1. Widok main.xml 1. Utworzona klasa typu Activity powinna także implementować interfejs SensorEventListener. Importuj klasy i zadeklaruj zmienne: import android.hardware.*; import android.widget.*; [...] 7/10

8 SensorManager sm = null; //elementy widoku w których będą wyświetlane dane z sensorów TextView xviewa = null; TextView yviewa = null; TextView zviewa = null; TextView xviewo = null; TextView yviewo = null; TextView zviewo = null; W celu wykonania ćwiczenia należy posłużyć się klasą SensorManager której instancję można uzyskać wywołując Context.getSystemService() z argumentem SENSOR_SERVICE. Należy to uczynić w metodzie oncreate: sm = (SensorManager) getsystemservice(sensor_service); W oncreate należy też określić odniesienia do sześciu widgetów TextView w których następować będzie aktualizacja wartości danych z czujnika. yviewa = (TextView) findviewbyid(r.id.ybox); zviewa = (TextView) findviewbyid(r.id.zbox); xviewo = (TextView) findviewbyid(r.id.xboxo); yviewo = (TextView) findviewbyid(r.id.yboxo); zviewo = (TextView) findviewbyid(r.id.zboxo); xviewa = (TextView) findviewbyid(r.id.xbox); 2. Nadpisz metodę onresume, w metodzie wykorzystaj odniesienie do SensorManager do rejestracji obiektu implementującego interfejs SensorEventListener z metody registerlistener: pierwszy parametr jest instancją klasy, która implementuje interfejs SensorEventListener, czyli tej w której obecnie pracujemy, drugi parametr jest obiektem reprezentującym wybrany sensor, trzeci parametr określa, jak często zgłaszane mają być aktualizacje pomiarów z sensora do obiektu listenera. msensormanager.registerlistener(this, maccelerometer, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); 3. Klasa implementująca interfejs SensorEventListener musi implementować dwie metody onsensorchange i onaccuracychanged. Metoda onsensorchanged wywoływana jest stale, jak akcelerometr i czujnik orientacji wysyłają dane. Pierwszy parametr określa, który czujnik wysyła dane. Gdy czujnik wysyła zostanie zidentyfikowany, wtedy odpowiednie elementy interfejsu 8/10

9 użytkownika są aktualizowane z danych zawartych w tablicy typu float przekazywanej jako drugi argument do metody. Tak wygląda jej przykładowa implementacja: { { public void onsensorchanged(sensorevent event) { synchronized (this) { if (event.sensor.gettype() == Sensor. TYPE_ACCELEROMETER) xviewo.settext("accel X: " + event.values[0]); yviewo.settext("accel Y: " + event.values[1]); zviewo.settext("accel Z: " + event.values[2]); if (event.sensor.gettype() == Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD) xviewa.settext("mag. X: " + event.values[0]); yviewa.settext("mag. Y: " + event.values[1]); zviewa.settext("mag. Z: " + event.values[2]); public void onaccuracychanged(sensor sensor, int accuracy) { 4. W metodzie onpause należy wyrejestrować obiekt klasy implementującej interfejs SensorListener (w naszym przypadku to klasa w której właśnie pracujemy) za pomocą metody unregisterlistener klasy SensorManager. protected void onpause() { super.onpause(); sm.unregisterlistener(this); Rys 2. Przykładowe działanie programu 9/10

10 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 (2p) Utworzyć program typu Hello World i uruchomić na rzeczywistym urządzeniu lub emulatorze. Następnie zrealizować odczyt danych z sensorów zgodnie z podejściem opisanym w sekcji Wykorzystanie sensorów i przedstawić rozwiązanie w urządzeniu rzeczywistym. Należy wyświetlić pomiary z sensorów pola magnetycznego oraz grawitacyjnego (ewentualnie akceleracji). Zadanie 2 (2p) Z wykorzystaniem metody public static boolean getrotationmatrix (float[] R, float[] I, float[] gravity, float[] geomagnetic) zaimplementować mechanizm przeliczania dowolnego wektora wyrażonego w układzie odniesienia związanym z urządzeniem (b-frame) do lokalnego układu odniesienia związanego z bieżącym położeniem względem Ziemi. Wektor wejściowy powinien być podawany przy użyciu interfejsu użytkownika zbudowanego ze standardowych kontrolek (3 x EditText + Button). Wektor wyjściowy powinien być wyświetlany w polu TextView. Graficzny wygląd aplikacji może być postaci: Zadanie 3 (1p) Podczas prezentowania rozwiązania zadania 2 zinterpretować wyniki widoczne na ekranie. 10/10

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android Materiały dydaktyczne w ramach projektu Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android Zagadnienia podstawowe dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@ie.tu.koszalin.pl Koszalin 2011 Wersja 1.0 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Mobilnych. Wykład 1

Laboratorium Systemów Mobilnych. Wykład 1 Laboratorium Systemów Mobilnych 2015-02-27 Wykład 1 (Wstęp do programowania w systemie Android) Wojciech Wawrzyniak Zaliczenie wykładu i ćwiczeń Wykład omówienie zagadnień Ćwiczenie praktyczne zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Tomasz Konieczny nr albumu: 375291 Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Testowanie aplikacji mobilnych z ukierunkowaniem na system Android

Testowanie aplikacji mobilnych z ukierunkowaniem na system Android Testowanie aplikacji mobilnych z ukierunkowaniem na system Android Trener Łukasz Złocki Absolwent informatyki UŚ Tester i programista Certyfikat ISTQB Foundation W branży IT od 2003 roku W testowaniu od

Bardziej szczegółowo

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do App Inventor

Wprowadzenie do App Inventor Lab. 1. Wprowadzenie do App Inventor ARCHITEKTURA APP INVENTOR App Inventor jest narzędziem dostarczanym przez Google (obecnie Google przekazało pieczę nad projektem do MIT) służącym do tworzenia aplikacji

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

akademia androida Pierwsze kroki w Androidzie część I

akademia androida Pierwsze kroki w Androidzie część I akademia androida Pierwsze kroki w Androidzie część I agenda Środowisko do pracy + emulator Struktura projektu z omówieniem Po co nam AndroidManifest.xml? Cykl życia aplikacji Zadanie 1. Kod, symulacja,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Kierunek Informatyka PRACA INŻYNIERSKA Opracowanie aplikacji służącej do filtrowania szumów w obrazach wykonanych kamerką telefonu Dyplomant:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 Uwaga! Przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Symulator gry na giełdzie "Stock Shark"

Symulator gry na giełdzie Stock Shark Marcin Fijałkowski, 163894 Wrocław, 22.05.2012 Piotr Kłys, 171168 Mateusz Krawczyk, 171031 grupa WT/13 Symulator gry na giełdzie "Stock Shark" Dokumentacja do projektu z Zastosowania Informatyki w Gospodarce

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium

Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium Narzędzia wspierające testowanie Instrukcja do laboratorium Organizacja laboratorium Podział na grupy Podczas laboratorium będziecie pracowali w grupach 4-5 osobowych nad wspólną realizacją tych samych

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE IV kwartał 2005 nr 7

IIC MAGAZINE IV kwartał 2005 nr 7 IBM Newsletter.qxd 1/10/06 1:01 PM Page 1 IIC MAGAZINE IV kwartał 2005 nr 7 ENTERPRISE LINUX & IBM TOTALSTORAGE MULTIPATH NMON I NMON ANALYSER JAVA EMITTER TEMPLATES (JET) GENEROWANIE KODU JAVA IBM Newsletter.qxd

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo