w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 !" w Lublinie ul. Abramowicka 2 SzNSPZOZ.N-ZP /06 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO #$%& '()$(* #+, PO#-.+, EURO /!!"- DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Lublin

2 Szpital Neuropsych Opieki Zdrowotnej Lublin ul. Abramowicka 2 Tel.: (081) , fax: (081) , NIP: , REGON: , KRS Godziny pracy: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 01/!2!!"! nieograniczonego,!3 2!!4" 56 / 7 ""! 3!!!118stawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-!2!09066:;<*19066: 1==2>? 2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust.1 oraz art !2! 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych zgrupowanych w 12 zestawach (CPV: Produkty lecznicze, Neuroleptyki, P!!70:: Produkty lecznicze dla terapii serca, Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, '!37 0:: !naczyniowego, !70:: ' 0::B1: $ 3 4 dermatologicznego, Insulina, % Odczynniki 3!?! 3 nr 4 do SIWZ. najmniej jeden zestaw. 4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA przez okres jednego roku od dnia podpisania umowy. art. 22 o 0: 1 0*!! 2!7"? 3" 3 3! " osobami zdolnymi do wykonania zamówienia!2!!/!3! ustawy nie 2

3 E! "!! 3!iadczeniach!2 4"; 5.2 2! 3 4 3! do ich!! 7 7 4!4/!! " 6.#$%&'()*+,)-().$)/-(#-(#'#*0-12''31%-#'4#.1/#+#%5'(#+4,)-(),#*&66.&#'3,+-(#67.&34,-(#6889*%10*#'%#:2'();0<=(4,-34> 6 4)=): $%&'()*+,)-(#,) '31%-#'4# $%.(#+# 0$*#'-()-(# +% '31%-3'#-(#%1*)5=%-)?+,(#/#=-%54(=0<4,3--%54(%*#,-()$%+=)A#'31=04,)-(0-# $%+.&#'()#*&690.&#'3 #!7 4!!!! 3onej 33 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-!2!F 501$!3! " 4 "! wspólnie. 500 $ 3!!3! /!!3! * % 7 3!7 4!!!7437 lub!!3!"!3!organu -!!!3"4 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, w zakresie "/2! "/ "!%"! 3! 0: ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 4 5 /! w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 4 5 /! W celu potwierdzenia!!!/ /"! 3!a oraz dysponowania "em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat!/ /!2!7"4!3"2 w tym 3

4 przedmiot zamówienia,!37 7! 4 te dostawy! 4 ;"4!-!/"4/A) A!!! zamówienia7 "4! W celu "! zamówienia: 6.2.8!!7 o badanym sprawozdaniu, innych 2! 43 - za okres ostatniego roku obrotowego7"4!3" Informacji banku, 2"/3!-kredytowej, w których wykonawca posiada przed! Pol/, a w przypadku jej braku 4!!"!3!"!!" 3.!2!!/!3! ustawy nie E! "!! 3!!2!4"*! 2! " 4!!774!!4/! 5B1 5B0 5B: nr 5 do siwz) Dowód wniesienia wadium7;!!!! " 4 /4) / 3A napisem wadium 5B5! 2 " innych dokumentów. HI J =1#! 4!2A 3 "!2! "45 "/!2! 2!7 "! >2 &3A!"3"/!"Fwww.snzoz.lublin.pl 4

5 =B# 4! 4!!A 3 "!2! 2! 2 "!!!!72"/!2!2! &3A"/!"Fwww.snzoz.lublin.pl " "!2! 2!! A! 7! potwierdzonym w formie pisemnej Osobami uprawnionymi do kontaktów z 1. Barbara Podlaska, Kierownik Apteki, tel wew $!7 " 2! 7 681=::B651 wew. 439 KJ 8.1 zestaw 1 -= zestaw zestaw 3 -G zestaw 4-1G zestaw zestaw zestaw 7-5G zestaw zestaw zestaw 10 -: zestaw 11 -=67667 zestaw =6766;!!2!? 0H /! / 2" /3!-!"74/"!//4 3/ gwarancjach bankowych 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych GH/udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju /3 (Dz.U G82>? 5B#!/4"4!3A$$#)$,I(+J K$ PEKAO S.A. III O/LUBLIN z dopiskiem wadium dostawa kserokopii3!3a &!!!20'*,)5-(#688 roku o godz Wykonawca, 2!! /" :5! :!2! 5

6 7I #! @ 60 # 7 "" dni. 10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 2!!5)#;#-$ '#)$<(+L)< *+ &M#7,$)+ $,I < &$%(-N #- $#(- # (+O* &#)+%<+ )$ +P )$ )$ WARU M#*<)$P*# &Q #$ )*? 16B#! A /;?! 2!7 4!3"!3 16:#!A77 tuszem/! 16G< / 2! F! # przez oferenta. (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony) 165#!!!/ " 3!" 10.7.Oferta! A / ;?! 3!!!!!2!!!/!!"!! /!! 1 K!!"!43A "!2!! A!7! /!732! Opakowania i oznakowanie ofert: zachowanie -!43A!/$$#)$,I(+J F,$(&#=)0*%$.34>(#&*34,-3(:*%C#4,3;.1()A% #:%+,()=-30<=(4,-3#1/#+$()1(+*%'%&-ej w Lublinie ul. Abramowicka 2 6

7 z dopiskiem: Oferta dostawa produktów leczniczych SzNSPZOZ.N-ZP /06 161:#!4!7A!A/ #! 4 A!A / A 4! "!! ZAMIANA. 161G!!!2!4F -!!! /! " -"!;4?!Anaczone ZASTRZEZONE. - "! / "/ /!! 2!!!" "7"4!! 2>" 4! Wykonawca nie 4"72!!85:!2! I 111&" 4A! 20'*,)5-(# 2006 do godz w Kancelarii Szpitala Lublin, ul. Abramowicka 2. 2!;!""?4 protestu Termin i miejsce otwarcia ofert 20'*,)5-(# 2006 roku o godz Sali Konferencyjnej Szpitala) A!2! 4 7! 2!7!"!2!3!2!3 zawartych w ofertach. Informacje te 2! 7 wniosek. 12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY :)# 10 2!7A!O!!7!/ podatku VAT. 7

8 F I ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT w niniejszej *%,$#&*3'#-(#?)B)=(E - oferta! 3! !!7 4!!! 2!! 4! /!7 2!! 3 7"4!!4/! ofert. 3!!! 1BG!!! / / 3!88!-!2! 13.6 Oferta wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu!!/!!"! obliczeniu ceny podlega odrzuceniu. @ /! 2!7!2 /! "!!! 2! "4!"3!7 /! stosunku do przedmiotu zamówienia Stosowanie / oceny ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie H!!3"!F Kryteria oceny ofert: - Cena % "4!32!3AR x 100 x 100 % )*:(-$/#&-%54(: 30 dni od dnia otrzymania faktury 8

9 9I I"! I " UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO =a przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 9J "LJ WYKONANIA UMOWY 4!!- brak 15 " RAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY J UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 151'!" 4 7"4!! 2! 4 150# 3 2! istotnych warunków 2!7!/! 14 dni od dnia "! Dzienniku */! * +"" lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 16.5.W przypadku 3! ofert Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy W przypadku wniesienia 7! nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust !A 2! wniesienie protestu. /! 2!7 "4 3 9

10 ! "!2! 2!7 2!4!"7 2" " / 1516* /!!! 1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt.16.9; 0?!2!72!!15:7"43!)# a) 37 b)!"stotnych warunków zamówienia, c)!!! /! 2!7 i wyboru najkorzystniejszej oferty!16!2!! 7 16 jego wniesienia. 1510K/!72!!16.117"/ jego oddalenie %/!e i " "3!7 2!2 protest, oraz wykonawcom, 7 "4 3!)#7!"7a której jest /)#. 17 1=1#!!! "! 2! zamówienia publicznego: / /!"""!4/! 1=00 773!7!ienia, wnioski i inne dokumenty oraz KARUNKÓW Formularz Projekt Zestawienie asortymentowe Lublin, dnia 9 sierpnia 2006 roku ZATWIERDZAM... 10

11 /AS! #:%+,()=-30<=(4,-3#1/#+$()1(+*%'%&-)? Lublin ul. Abramowicka 2 nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa produktów leczniczych 1. ""/!2!F Zestaw 1 w cenie brutto -!TU$& ;!F F7 Zestaw 2 w cenie brutto -...!TU$& ;!F cena netto:...7 Zestaw 3 w cenie brutto -!TU$& ;!F... F7 Zestaw 4 w cenie brutto -!TU$& ;!F... F7 Zestaw 5 w cenie brutto -...!TU$& ;!F F7 Zestaw 6 w cenie brutto -!TU$& ;!F... F7 Zestaw 7 w cenie brutto -!TU$& ;!F... F7 Zestaw 8 w cenie brutto -!...% VAT ;!F F7 Zestaw 9 w cenie brutto -...!TU$& ;!F cena netto:...7 Zestaw 10 w cenie brutto -!TU$& ;!F... F7 Zestaw 11 w cenie brutto -!TU$& ;!F... F7 11

12 Zestaw 12 w cenie brutto -...!TU$& ;!F cena netto:... z7 2!7/2!/!!U$& B&3!B6ktury. 1.. tel. kontaktowy, faks:!3vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 2.. tel. kontaktowy, faks:!3vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv G /"! !!cy: 95:!2!7!!4!4"7 tj. strony od do.niniejszej oferty..., dnia podpis 12

13 %.$)/-(#-(0'#*0-12'0+,(#/0'$%.&D$%'#-(0 Zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.!2!;<* 1971==7 9579G9 zamówienia 3!7"!4!!74F /! 3! 00 1!! 2! 7 2 brzmi: Art ) 2) techniczny, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) 4) o udzielenie zamówienia. 2.!/!2!!0: Art /!2!!/F 1)!!2!7 B!/ / " 47!!!//!74!4!" /!372!!!3C 2 "!!"/ lub 2! widziane prawem zwolnienie, 743!!3!nania decyzji!3!c 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za o udzielenie /!!7 /!!! 3 4 /!! /!/!!; 5) 2"!7 2!2! /!2!7 /!!7 /!!! /!/!!; 6) 2 7 /! 2!7 /!!! /!!7 /!!! 13

14 /!! /!/!!; 7) 2!2!-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie /! 2!7 /!!! /!!7 8) osoby prawne, 2 /! 2!7 /!!! /!!7 /! pr!! 3 4 /!! skarbowego; 9)!7! / 2!7! 1 pkt /!2!!/2!4!!2!72F 1) wykonywali 3 4!!2!! /!!" "C "!!2!72/2!!5010rt. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) 3) 4 3!!2!! /! art. 26 ust.3; 4)!3!7! / DANE FIRMY Nazwa firmy... Adres firmy... Województwo...Powiat...Gmina... NIP...REGON... Tel.... fax.... Internet: http//... "!3A7 podpis 14

15 U M O W A Nr.../wzór/ Zawarta w dniu roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego /F Szpitalem O7W) # J :606!! " 3! reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Edwarda Lewczuka; a... reprezentowanym przez: 1... z drugiej strony, zwanym w podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, NIP: , REGON: #!3! Przedmiotem umowy jest dostawa produktów leczniczych do Szpitala Neuropsychiatrycznego im.!"!oul. niniejszej umowy. 4!3A "!7!/ 32!!72!!mawiajacego. 3.! A 3!!! naszego kraju wydane przez MZiOS Departament Farmacji &7 3A! /! telefonicznie Jakiekolwiek usterki, 4 1. ;!FVVVVVVVYU$&? #!!/ 3. 4!3A 2! odszkodowawczych ze strony Wykonawcy. 5 - zmiany ceny dokonanej!2!!!3 "";!"4!/? 15

16 - zmiany stawki podatku 6 K3!"3!"!!2wionej partii produktów leczniczych " "3 #!/7 "!!2!!!!3! ?!!3671T!32!2!4!!""!C 2) w 3 2!#!!!3 G T! umownego. 8 A na osoby trzecie *!"!37VVVVVVV 2. 3!!! 11 # "!43 12 W sprawach nie uregulowanych cywilnego. 13 #! " " $$#)$,I(-#- $#($ 16

17 /AS! ZESTAWIENIE ASORTYMENTU I CEN ZESTAW 1 Podatek VAT od!3 L.p. Nazwa leku Jednos tka miary Cena jednost. )3A netto netto 3 x 4 netto Biperidenum inj.im. /iv 5 mg/ml x 5 amp 1. ($2!!4? op Biperidenum tabl. 2 mg x 50 szt. op Amantadini Sulfas roztwór do inf iv 200 mg /500 ml x16;$\2!!4? op Amantadini Sulfas tabl powl. 100 mg x 30 op. 60 brutto $416\56 szt. op $40G\ 60 szt. op Carbamazepinum tabl 200 mg x 50 (Amizepin 2!!4? op Carbamazepinum tabl. prolong 200 mg x 50 (A2!!4? op Carbamazepinum tabl 200 mg - CR x 50 (T2!!4? op Carbamazepinum tabl 400 mg - CR x 30 op (B66 \G6; 2!!4? op. 500 Clomipramini Hydrochloridum roztwór do inj. im./iv 12,5 mg / ml x 10 amp. (Anafranil lub 2!!4? op. 360 Clomipramini Hydrochloridum tabl. powl. 10 mg x 30 szt. (A2!!4? op Clomipramini Hydrochloridum tabl. powl. 25 mg x 50 szt. (Anafranil, Hydiphen lub 2!!4? op Clomipramini Hydrochloridum tabl. -SR 75 mg x 20 szt. op Fluxetinum tabl 20 mg x 30 szt op Fluxetinum tabl 10 mg x 30 szt op Trifluoperazini Dihydrochloridum tabl. powl. 10 mg x 30 op

18 19. Trifluoperazini Dihydrochloridum tabl. powl. 5 mg x 31 op Hydroxyzini Hydrochloridum syrop 0,2% 200 ml fl Hydroxyzini Hydrochloridum tabl. powl. 25 mg x 30 op Hydroxyzini Hydrochloridum tabl. powl. 10 mg x 30 op Hydroxyzini Hydrochloridum roztwór do inj. Im. 50 mg/ml x 5 amp, a' 2 ml op Chlorprothixenum tabl. powl. 15 mg x 50 op Chlorprothixenum tabl. powl. 50 mg x 51 op Zuclopenthixol Dihydrochloridum tabl 10 mg \166;\2!!4? op Zuclopenthixol Dihydrochloridum tabl 25 mg \166;\2!!4? op Zuclopenthixol Decanoas inj. im. 200 mg/ ml. X 1 amp op Zuclopenthixol Acetas inj.50 mg/ ml. X 5 amp op U! CHRONO 300 x 30 (Depakine lub 2!!4? op U! CHRONO 500 x 30 (Depakine lub 2!!4? op U"<4:66H:\: op Doxepini Hydrochloridum kaps. 10 mg x 30 op Doxepini Hydrochloridum kaps. 25 mg x 30 op Doxepini Hydrochloridum roztwór 25 mg / ml 35. x 10 amp. op (40G\ 06;S2!!4? op. 600 Chlopromazini hydrochlorid4166\ 066;S2!!4? op. 360 Chlopromazini hydrochloridum krople 4% fl. 166;S2!!4? op. 300 Chlopromazini hydrochloridum roztw. do inj iv 25 mg/ ml x 10 amp. (Fenacitil lub 2!!4? op. 250 Chlopromazini hydrochloridum roztw. do inj im 5 mg/ ml x 5 amp. (Fenacitil lub 2!!4? op. 500 S\<467G \G6;S2!!4? op. 600 S\<4Bx G6;S2!!4? op. 500 Flupentrixoli Decanoas inj. Im. 20 mg / ml x 10 amp op. 100 Haloperidoli Decanoas inj. Im. 50 mg / ml x 5 ;<2!!4? op. 500 Haloperidolum roztwór do inj. im. 5 mg / ml x 10 amp. op

19 46. Haloperidolum krople doustne 0,2% fl. 100 ml op Haloperidolum tabl. 1 mg x 40 szt. op Haloperidolum tabl. 5 mg x 30 szt. op )]416\06 op I]40G\06 op Zopiclonum tabl. powl. 7,5 mg x 20 (imovane 2!!4? op Clozapinum tabl. 25 mg x 50 (klozapol lub 2!!4? op Clozapinum tabl. 100 mg x 50 (klozapol lub równow4? op Mianserini Hydrochloridum tabl. powl. 10 mg x 30 op Mianserini Hydrochloridum tabl. powl. 30 mg x 30 op Mianserini Hydrochloridum tabl. powl. 60 mg x 30 op Lithii Carbonas tabl. 250 mg x 60 op Moclobemidum tabl. 150 mg x 30 op Phenytoinum Natricum inj. iv. 50 mg / ml x 5 ;+2!!4? op Phenytoinum tabl 100 mg x 60 op Perazinum tabl 25 mg x 20 op Perazinum tabl 100 mg x 21 op <40G\G6; 2!4? op ]4G6\ 06;2!!4? op Pridinoli Hydrochloridum tabl. 5 mg x 50 op Prom40G\56 op G6\56 op \50 op Promazini hydrochloridum roztwór do inj. Im. / iv 50 mg / ml x 10 amp op Sulpridum kaps 50 mg x 24 op Sulpridum kaps 100 mg x 24 op Sulpridum syrop 100 mg / 5 ml, 100 ml fl &416\B6 op &40G\06 op &4166\06 op. 800 Levomepromazini hydromaleas inj. im /iv mg / ml x 10 amp op Levomepromazini hydromaleas tabl. powl 25 \G6;2!!4? op Perphenazinum tabl powl. 2 mg x 100 (trilafon 2!!4? op. 240 Perphenazinum tabl powl. 4 mg x 100 (trilafon 2!!4? op

20 80. 48\166; 2!!4? op Perphenazinum inj. Im / iv 5 mg / ml x 100 ;2!!4? op Perphenazini enanthas inj. Im. 100 mg / ml x 10 amp op Madopar -HBS kaps 125 mg x 100 lub 2!!4 op G1662!!4 op Madopar 2G6\1662!!4 op. 50 Razem Miejsc!3A7 podpis 20

21 /AS! ZESTAW 2 Jednos tka miary Cena jednost. netto netto 3 x 4 Podatek VAT od!3 netto L.p. Nazwa leku )3A Clonazepanum tabl 0,5 mg x 30 op Clonazepanum tabl 2 mg x 30 op Clonazepanum inj. Iv 1 mg / ml x 10 amp. op Dikalii Clorazepas tabl. 5 mg x 30 (Cloransen 2!!4? op Dikalii Clorazepas tabl. 10 mg x 30 (Cloransen 2!!4? op (\4G\06; 2!!4? op (\416\06; 2!!4) op (\40G\06; 2!!4? op Estazolanum tabl. 2 mg x 20 op O41\0G;O 2!!4? op O407G\0G;O równow4? op Phenobarbitalum tabl. 100 mg x 10 op Midazolamum 50 mg / 10 ml inj. x 5 amp. op Nitrazepamum tabl. 5 mg x 20 op Oxazepamum tabl. 10 mg x 20 op Diazepamum tabl. 2 mg x 20 (Relanium lub 2!!4? op Diazepamum tabl. 5 mg x 20 (Relanium lub 2!!4? op Diazepamum inj 5 mg / ml x 50 amp. ;%2!!4? op Temazepamum tabl. 10 mg x 20 (Signopam 2!!4? op Dikalii Clorazepas inj im / iv inj 20 mg / 2 ml \G;&\2!!4? op Dikalii Clorazepas inj im / iv 50 mg / 2,5 ml x G;&\2!!4? op. 400 brutto Razem "!3A7s 21

22 /AS! ZESTAW 3 Jednos tka miary Cena jednost. netto netto 3 x 4 Podatek VAT od!3 netto L.p. Nazwa leku )3A Fentanylum inj. 0,5 mg /10 ml x 10 op Fentanylum inj. 0,1 mg /2 ml x 5 amp. op Pethidini Hydrochloridum inj. 50 mg / ml x 10 ^0;<2!!4? op. 120 Fentanylum 25 mca / h plastry TTS x 5 plastrów (Durogessic TM 2!!4? op. 20 Fentanylum 50 mca / h plastry TTS x 5 plastrów (Durogessic TM 2!!4? op Morphini Sulfas inj. 20 mg / ml x 100 amp op Methadoni Hydrochloridum syrop 0,1 % 1000 ml fl. 400 Razem brutto "!3A7s 22

23 /AS! ZESTAW 4 Podatek VAT od!3 L.p. Nazwa leku Jednos tka miary Cena jednost. )3A netto netto 3 x 4 netto Nicergolinum inj. im. /iv 4 mg x 5 fiol. (adavin 2!!4? op Metildigoxinum tabl 0,1 mg x 30 (bemecor lu 2!!4? op. 60 Ferrosi Polyisomaltoas inj. Im. 50 mg x 50 amp, 2 ml op Ferri Hydroxidum Saccharum inj. Iv 20 mg / \G7G7;U2!!4ny) op Ketoprofenum kaps 50 mg x 25 op Ketoprofenum tabl. powl. forte 100 mg x 20 op Ketoprofenum inj. Im. 50 mg / ml x 10 amp, 2 ml op Verapamili hydrochloridum inj. Iv 2,5 mg/ml x 50 amp 2 ml op Lincomycin Hydrochloridum inj. im /iv 300 mg / ml x 10 amp op Amlodypini Besilas tabl. 5 mg x 30 ( Amlopin 2!!4? op Amlodypini Besilas tabl. 10 mg x 30 ( $2!!4? op Bromocriptini Mesylas tabl. 2,5 mg x 30 ;K2!!4? op Nitroglycerinum tabl 0,5 mg x 20 (Palin lub 2!!4? op Acidum Pipemidicum kaps 200 mg x 20 op $\52!!4 op Thiopentalum Natricum inj. 1 g x 25 fiol op Diclofenacum Natricum czopki 100 mg x 10 szt op Diclofenacum Natricum inj. Im. 75 mg / 3 ml x G;<2!!4? op Dobutamini hydrochloridum fiol 250 mg x 25 szt. op. 60 Razem brutto "!3A7 podpis 23

24 /AS! ZESTAW 5 Jednos tka miary Cena jednost. netto netto 3 x 4 Podatek VAT od!3 netto L.p. Nazwa leku )3A Atenololum tabl 25 mg x 60 op Atenololum tabl 50 mg x 61 op Bencyclani fumaras tabl 100 mg x 50 (Halidor 2!!4? op. 360 Isosorbidi Mononitras tabl. powl 10 mg x 60 ;2!!4? op. 600 Isosorbidi Mononitras tabl. powl 20 mg x 60 ;2!!4? op Isosorbidi Mononitras tabl. powl - retard 60 \B6;2!!4? op Digoxinum tabl powl. 0,25 mg x 30 op Digoxinum inj. 0,5 mg / 2 ml x 5 amp op Metoprololi Tartras tabl 50 mg x 30 (Metocard 2!!4? op Metoprololum tabl. - ZOK 50 mg x 28 o!;k2!!4? op Proscillaridinum tabl. powl 0,25 mg x 30 op Propafenoni hydrochloridum tabl. powl. 150 \56;2!!4? op. 800 Propafenoni hydrochloridum inj. 70 mg / 20 ml \G;2!!4? op. 800 Amiodaroni hydrochloridum tablpowl. 200 mg x 60 (Opecorden lub równo!4? op Amiodaroni hydrochloridum inj. 50 mg / 3 ml \G;(2!!4? op Nifedipinum tabl. powl. 10 mg x 50 (Cardofen 2!!4? op Nitrendypinum tabl 10 mg x 30 op Glyceroli trinitras inj. Iv. 0,01 g /5 ml x 50 amp. (Nitracor lub równowazne) op Glyceroli trinitras aerozol 0,4 mg 180 dawek (Nitracor lub równowazne) op Nicergolinum 10 mg x 30 tabl (Nilogrin, Adavin2!!4? op Pentaerythritol comp x 20 op Pentaerythritol 100 mg x 30 op Pentoxifyllinum roztwór do inj. Iv 20 mg / ml (koncentrat) amp 15 ml op Pentoxifyllinum tabl powl. 100 mg x 60 op. 600 brutto

25 25. Pentoxifyllinum tabl powl.o prz!:66 mg x 60 op Vinpocetinum inj. iv 5 mg / ml x 10 amp, 2 ml (Cavinton2!!4? op Vinpocetinum tabl. 5 mg x 50 (Cavinton lub 2!!4? op Verapamili hydrochloridum tabl. powl. 40 mg x 20 op Verapamili hydrochloridum tabl. powl. 80 mg x 20 op Captoprilum tabl. powl. 12,5 mg x 30 op Captoprilum tabl. powl. 25 mg x 30 op Enalaprili maleas tabl. powl. 5 mg x 60 op Enalaprili maleas tabl. powl.10 mg x 60 op Enalaprili maleas tabl. powl. 20 mg x 60 op Propranololi hydrochloridum tabl powl. 10 mg x 50 op Propranololi hydrochloridum tabl powl. 40 mg x 50 op Bisoprololum tabl. powl 5 mg x 30 (Bisocard 2!!4? op Triclopidini Hydrochloridum tabl. powl. 250 \06;$2!!4? op Molsidominum tabl.2 mg x 30 op Molsidominum tabl.4 mg x 30 op Molsidominum ta!- 8 mg x 30 op Piracetamum inj. im. / iv 1 g x 12 amp op Piracetamum inj iv 20% 12 g / 60 ml (flakony) op Clonidini hydrochloridum tabl 75 mg x ;)2!!4? op Urapidilum inj 5 mg / ml x 5 amp a' 5 ml ;+2!!4? op Chlortalidonum tabl. 50 mg x 20 (Hygroton 2!!!4? op Allopurinolum tabl. 100 mg x 100 (Milurit lub 2!!4? op Carvedilolum tabl. 6,25 mg x 30 (Vivacor lub 2!!4? op Carvedilolum tabl. 12,5 mg x 30 (Vivacor lub 2!!4? op Betahistini dihydrochloridum tabl. 8 mg x 100 ;K2!!4? op Cinnarizinum tabl. 25 mg x 50 op Piracetamum tabl. 0,8 x 60 op RAZEM Miejscow3A7 25

26 /AS! ZESTAW 6 Podatek VAT od!3 L.p. Nazwa leku Jednos tka miary Cena jednost. )3A netto netto 3 x 4 netto Tianeptinum natricum tabl. powl. 12,5 mg x 90 (\2!!4? op. 500 Gliclazidum MR 30 mg x 90 tabl (Diaprec lub 2!!4? op. 500 W3A brutto Trmetazidini dihydrochloridum MR tabl. 35 mg x 90 o zmodyf. Uwalnianiu (Preductal lub 2!!4? op. 300 Perindoprilum argininum tabl. 5 mg x 90 szt ;2!!4? op. 360 Indapamidum SR tabl. 1,5 mg x 90 (Tertensif 2!!4? op. 600 Razem "!3A7 podpis 26

27 /AS! ZESTAW 7 Podatek VAT od!3 L.p. Nazwa leku Jednos tka miary Cena jednost. )3A netto netto 3 x 4 netto Antazolini hydrochloridum inj im i iv 50 mg / ml x 10 amp 2 ml (Phenardium lub 2!!4? op Hymecromonum tabl. 200 mg x 50 Cholestil 2!!4? op Clemastini Fumaras syrop 0,5 mg / 5 ml fl 100 ml fl Clemastini fumaras inj iv 1 mg / ml x 5 amp a' 2 ml op Clemastini Fumaras tabl. 1 mg x 30 op Promethazini hydrochloridum syrop 1 mg / ml ^1G6;<2!!4? fl Promethazini hydrochloridum inj im / iv 25 mg / ml x 10 ampsyrop 1 mg / ml a' 150 ml ( <2!!4? op Desmopressini Acetas tabl. 0,1 mg x 30 op Carbo Medicinalis tabl 300 mg x 20 op Furaginum tabl. 50 mg x 30 op Atropini Sulfas tabl. 0,25 mg x 20 (Bellapan lub ró!!4? op Atropini Sulfas inj 0,5 mg / ml x 10 amp 1 ml ;K2!!4? op Atropini Sulfas inj 1 mg / ml x 10 amp 1 ml ;K2!!4? op Acenocumarolum tabl 4 mg x 60 op Paracetamolum tabl. 300 mg x 20 op Paracetamolum tabl.forte 500 mg x 20 op $3A06H\B6 op $16672!!4 op $\4\062!!4 op Cetirizini dihydrochloridum tabl powl. 10 mg x 20 (Cet-Alergin7$2!!4? op. 500 Dihydroxyaluminii natrii carbonas tabl. do \:6;$2!!4? op. 120 Ambroxoli hydrochloridum syrop 300 mg / 5 ml, 120 ml fl ;$2!!4? fl Ambroxoli hydrochloridum tabl. 30 mg x 50 op Ambroxoli hydrochloridum inj 7,5 mg / ml x 1670;_2!!4? op. 360 $\=7G mg / ml, 100 ml op. 100 brutto

28 Aminophyllinum inj. Iv 25 mg / ml x 50 amp, 10 ml op. 150 Szczepionka/4!\G 767G op H;$ 2!!4? op Agua pro iniectione a' 10 mlx 100 amp op Sulfathiazolum argentum 2% krem 40 g, ;$2!!4? op SJ4066\G6;$ 2!!4? op Magnesii hydroaspartas forte x 50 tabl (Asmag forte) op $\G62!!4 op Atecortin krople do oczu i uszu x 5 ml lub 2!!4 op Ipratropii bromidum aerozol wziewny 20 mcg / 1GB66!;$!2!!4? op. 100 )n do inh z nebulizatora 36. 0,25 mg / ml fe 20 ml op Dimenhydrinatum tabl. 50 mg x 5 (Aviomarin 2!!4? op Baclofenum tabl. 25 mg x 50 op Baclofenum tabl. 10 mg x 51 op K3A\B62!!4 op Barii sulfas zaw. doust 200 ml op Berodual aer 15 ml (300 dawek) N, op Fenoteroli hydrochloridum N, aerozol 10 ml ;066!?7;K 2!!4? op Fusafunginum aerozol 0,125 mg /dawka, 20 ;\2!!4? op Omeprazolum kaps 20 mg x 28 (bioprazol, polpra2!!4? op Bisacodylum czopki 10 mg x 10 op Bisacodylum tabl. powl 5 mg x 30 op Biseptol 480 x 20 tabl op Biseptol 480 inj iv x 10 amp a' 5 ml op K\B62!!4 op Phenylbutazonum czopki 250 mg x 5 ;K2!!4? op AG6HCB6 (Butepiazol2!!4? op Calcii lactogluconas tabl. mus x 20 op Calcium syroop 150 ml op Calcii glubionas 10% inj x 10 amp, 10 ml op Cardiamid- coffein krople 15 ml op Crdiol C krople 40 g2!!4 op (!\1662!!4 op Clotrimazolum tabl. dopoch 100 mg x 6 op Clotrimazolum krem 10 mg / g, 20g op. 360 Cocarboxylasi hydrochloridum 50 mg amp. X amp op

29 62. Etamsylatum tabl. 250 mg x 30 (Cyclonanine 2!!4? op Etamsylatum inj. 12,5 % x 50 amp, 2 ml op Czopki glicerynowe 2 g x 10 op Delphinii Consolidae tinct, 100 g (Delacet lub 2!!4? op <G62!!4 op <$0G2!!4 op Methylprednisoloni Acetas inj 40 mg / ml x 1 fiolka (depo- medrol lub równowazny) op (3A06\G op Dexamethasonum tabl 1 mg x 20 op <\ GG2!!4 op Dexamenthasoni natrii phosphas inj. 4 mg/ ml \1671;<\!2!!4? op Dexamenthasoni natrii phosphas inj. 8 mg/2 ml x 10 amp, 0;<\!2!!4? op Gliclazidum tabl 80 mg x 60 (Diapsel lub 2!!4? op Dicortineff krople do czu 10 ml op Dihydroergotamini mesilas krople 15 g op Dihydroergotoxini edisilas krople 15 g op Diprophyllinum prol tabl, 0,45 x 20 op Dopamini hydrochloridum 4 % 40 ml / ml x 10 amp op Prednisolonum 5 mg tabl x 100 ( Encaston lub 2!!4? op %2!!471G6 fl Simeticonum kaps 40 mg x 100 (Esputicon lub 2!!4? op Theophyllinum kaps 300 mg x 30 (Euphylin 2!!4? op Levothyroxinum natricum tabl. 50 mcg x G6;+\2!!4? op S3A0G2!!4 op Bromhexini hydrochloridum tabl. 8 mg x 20 ;S2!!4? op. 600 Bromhexini hydrochloridum syrop 4 mg / ml,106;s2!!4? fl S3A1G op S\""G6 fl Furosemidum inj 10 mg/ml x 50 amp, 32 ml op Furosemidum tabl. 40 mg x 20 op Aluminii Phosphas zawiesina 250 g fl midodrini hydrochloridum tabl 2,5 mg x 20 ;J2!!4? op Guttae stomachicae 35 g fl Gynalgin tabl. dopoch. x 10 tabl lub 2!!4? op ]S<4\B6 op Hemorectal czopki x 10 op

30 98. Ornithini Aspartas inj 500 mg / ml x 10 amp op Timonacicum tabl 100 mg x 100 (Hepa - chetz, ]2!!4? op. 360 Heparinum natricum inj. Iv j.m /5 ml x 10 fiolek op. 20 Ornithini aspartas tabl 150 mg x 40 (Hepatil lub ró!!4? op. 600 Aciclovirum tabl. 200 mg x 30 (Heviron lub 2!!4? op Hydrochlorothiazidum tabl. 12,5 mg x 30 op Hydrocortisonum tabl. 20 mg x 20 op Hydrocortisonum krem 15 g op Hydrocortisonum inj. 100 mg x 5 fiolek op Hydrocortisonum inj. 250 mg x 5 fiolek op. 500 Epinephrinum inj 1 mg / ml x 10 amp (0,1% 108. $_2!!4? op Procaini hydrochloridum inj. 10 mg / ml x 50 amp, 10 ml (inj. 2!!4? op Isoniazidum tabl. 500 mg x 500 szt. op. 100 (!\B ;2!!4? op Kalii Chloridu inj 15% x 10 fiol, 20 ml op Ketoconazolum tabl. 200 mg x 20 op Acidum Folicum 15 mg x 30 tabl op Lactulosum syrop 7,5 g / 15 ml x 150 ml fl O\162!!4 op Lidocaini hydrochloridum aerozol 75 g op. 120 Lidocaini hydrochloridum inj 20 mg / ml x fiolek, 20 ml op Lidocaini cum norepinephrinum amp. x 10, poj. 2 ml op Linomag krem 30 g op O3AB6 op O=6 op O$3A1G op. 200 Progesteronum tabl. podj. 50 mg x 30 tabl 124. ;O2!!4? op Diclofenacum natricum tabl. powl. 25 mg x 60 ;"2!!4? op Diclofenacum natricum tabl. powl. 50 mg x 60 ;"2!!4? op <166 \56;"2!!4? op A!!B6 op `10G op Metformini hydrochloridum tabl. 500 mg x 30 op Metformini hydrochloridum tabl. 850 mg x 30 op Metoclopramidi hydrochloridum tabl. 10 mg x 50 op

31 133. Metoclopramidi hydrochloridum inj 0,5% x 5 amp, 2 ml op Metronidazolum czopki 1 g op Metronidazolum tabl. 250 mg x 20 op Metronidazolum tabl. dopoch. 500 mg x 20 op. 150 Metronidazolum 0,5 % roztwór do wlewów op Tolperisoni hydrochloridum tabl. powl. 50 mg x B6;2!!4? op Tolperisoni hydrochloridum inj. 5 amp 1 ml, 166;2!!4? op Naproxenum tabl. 250 mg x 50 op \416T7G6 op Natrii hydrocarbonas inj 8,4 % x 10 amp, 20 ml op ,9 % Natrii chloridum inj. 5 ml x 100 amp op ,9 % Natrii chloridum inj. 10 ml x 100 amp op % % Natrii chloridum inj. x 100 amp op Neomycinum aerozol 55 ml op Neomycinum tabl. 250mg x 16 op A67GT7B op Neo-Pancreatinum tabl. powl. X 30 op Nifuroxazidum tabl. powl. 100 mg x 24 op Galantamini hydrobromidum inj. 2,5 mg / ml x 16; _2!!4? op. 100 Galantamini hydrobromidum inj. 5 mg / ml x 16; _2!!4? op Drotaverini Hydrochloridum inj im / iv 20 mg / ml x 5 amp, 2 ml (No-2!!4? op Drotaverini Hydrochloridum tabl. 40 mg x 20 (No-2!!4? op Benzyli Benzoas 150 g, flakon (nowoscabin 2!!4? fl Oxycort aerozol 55 ml op. 360 Papaverini hydrochloridum inj 20 mg / ml x amp op Piroxicamum tabl. powl. 10 mg x 20 op Poldanen kaps 30 mg x 30 op Polodina R roztwór 20 ml op Acidum Acetylsalicylicum 300 mg tabl x 20 op Neostigmini methylsulfas inj. 0,5 mg / ml x 10 2!!4? op Neostigmini methylsulfas tabl. 15 mg x 20 ;2!!4? op Ketoprofen tabl. powl. 200 mg x 14 (Profeniol 2!!4? op op. 100 Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml x 5 amp, ml op Metamizolum natricum czopki 750 mg x 10 op

32 168. Metamizolum natricum tabl. 500 mg x 10 op Pytantelum zawiesina doustna 15 ml op Pyrazinamidum tabl. 500 mg x 250 op. 120 Ranitidinum tabl. powl. 150 mg x 60 (Ranigast !!4? op %!2!!467G H7166;%2!!4? fl %\062!!4y op Rifamazid kaps 300 mg x 100 op. 120 Ethacridini lactas tabl. 100 mg x 10 (Rivanol !!4? op Xantinoli nicotinas tabl. 150 mg x 30 (Sadamin 2!!4? op Xantinoli nicotinas tabl. prolong 500 mg x 20 (Sadamin2!!4? op Sulfasalazinum EN tabl. dojelit 500 mg x 100 op \062!!4 op Sebidin x 20 tabl do ssania lub preparat !!4 op Acebutololum tabl. powl. 200 mg x 20 (Sectrol 2!!4? op Selegilini hydrochloridum 5 mg x 60 (Selesin 2!!4? op Septosan Fix x 20 torebek, 2 g op Sirupus Pini Compositus 150 g op Sirupus Tussipect 140 g op. 600 Glinokrzemian proszek x 30 saszetek (Smecta !!4? op Solcoseryl pasta stomat op Methylprednisolonum liof i rozp. 500 mg fiolki (Solu -2!!4? op. 240 Alverini citras kaps 60 mg x 20 (Spasmolina 2!!4? op. 240 Spironollactonum tabl. 25 x 100 (Spironol lub 2!!4? op Sulfacetamidum natricum gutt x 12 mini op. 240 Magnesium sulfuricum 20% 2g/10 ml) x amp. op Dermatol proszek 2 g op !0T\678 op Spirytus etylowy 760 g / litr x 800 g op !\866 op GT\1666 op. 100 S7\4BG\ (Sylimarol2!!4? op Tanninum Albuminatum 500 mg x 20 op &_\062!!4 op &\162!!4 op Tialorid x 50 op Tolargin czopki x 10 op

33 204. Thiethylperazini czopki 6,5 mg x 6 (Torecan 2!!4? op Thiethylperazini tabl. powl. 6,5 mg x 50 ;&2!!4? op Thiethylperazini inj 6,5 mg/ml x 5 amp, 1 ml ;&2!!4? op Tramadoli hydrochloridum kaps 50 mg x 20 op. 600 Tramadoli hydrochloridum krople doustne mg / ml x 10 ml op Tramadoli hydrochloridum inj 50 mg / ml x 5 amp, 1 ml op Troxerutinum kaps 200 mg x 64 op Simvastatinum tabl. powl. 20 mg x 28 tabl op *\564 op. 480 Amantadini hydrochloridum kaps 100 mg x ;U2!!4? op Phytomenadionum inj. 10 mg / ml x 10 amp ;U2!!4? op Phytomenadionum tabl. 10 mg x 20 (Vitacon 2!!4? op Vitaminum B compositum tabl x 50 op. 600 Tiamini hydrochloridum inj. 25 mg / ml x amp, 1 ml op Acidum ascorbicum inj. 100 mg / ml x 10 amp a' 5 ml (Vit.(2!!4? op Acidum ascorbicum tabl. 100 mg x 50 ( Vit. C 2!!4? op Acidum ascorbicum tabl. 200 mg x 50( Vit. C lub rów!4? op Vratizolin krem 15 g op. 60 Cyanocobalaminum inj. 100 mcg / ml x amp, 1 ml (Vit. K102!!4? op Cyanocobalaminum inj. 500 mcg / ml x 5 amp, 2 ml (Vit. K102!!4? op Xylometazolin hydrochloridum krople do nosa 10 ml op Ethambutol 250 mg kaps x 250 op Acidum acetylsalicylicum tabl 75 mg dojelit x G6;2!!4? op Omeprazolum inj iv 40 mg x 5 fiol (Losec lub równowazny) op Propofol 0,2 g / 20 ml x 5 amp (Diprivan lub 2!!4? op Inosinum pranobexum tabl. 500 mg x 50 ;J2!!4? op Cardiamidum lig 15 ml fl Sir.thymi comp 150 g fl M3A ichtiolowa 20 g op. 120 Nadroparine calcium roztw. do inj iv 2850 jm / ,3 ml x 10 amp - strz op Nadroparine calcium roztw. do inj iv 5700 jm / 0,6 ml x 10 amp - strz op. 300 Razem 33

34 "!3A7 podpis /AS! ZESTAW 8 Podatek VAT od!3 L.p. Nazwa leku Jednos tka miary Cena jednost. )3A netto netto 3 x 4 netto Cefuroximum natricum fiolki proszek do inj im / iv 1,5 g (Zinat Biofuroksym lub 2!!4? op Cefuroximum natricum proszek 0,75 g im / iv ;K2!!4? op. 500 Cefotaximum sodium proszek do inj im / iv 1 g fiolki (Tarcefoksyn Rantaxym lub r2!!4? op Amoxicillinum + acidum clavulanicum tabl. B=G\01;$2!!4? op. 360 Amoxicillinum + acidum clavulanicum proszek do inj 1,2 g x 10 fiolek (Augmentin 2!!4? op. 240 Nadroparine calcium roztw. do inj iv 2850 jm / 0,3 ml x 10 amp - strz op. 460 Nadroparine calcium roztw. do inj iv 5700 jm / 0,6 ml x 10 amp - strz op. 300 brutto Razem "!3A7 34

35 /AS! ZESTAW 9 Podatek VAT od!3 L.p. Nazwa leku Jednos tka miary Cena jednost. )3A netto netto 3 x 4 netto Amoxicillinum kaps 500 mg x 16 (Amotax lub 2!!4? op. 600 Ampicillinum proszek do inj im / iv 1 g x 10 fiolek op. 600 Ciprofloxacinum tabl. powl. 500 mg x 10 ;7(7(2!!4? op. 360 (\!2!!2!4 100 mg /10 ml x 10 amp (Proracin, Cipropol, (2!!4ne) op Doxycyclin hydrochloridum kaps 100 mg x 10 op Doxycyclin hydrochloridum roztwór do!!2!406h\ mg x 11 op. 600 Gentamicinum inj im / iv 20 mg/ ml x 10 amp a'2 ml op. 240 Gentamicinum inj im / iv 40 mg/ ml x 10 amp a'2 ml op Gentamycinum inj im 40 mg/ ml x 10 amp op Gentamycinum inj im 80 mg/ ml x 10 amp op Gentamycinum krople do oczu 0,3 % x 5 ml fl. op. 60 Norfloxacinum tabl. 400 mg x 20 (Wolicin lub 12. 2!!4? op G66666"\15 op Ofloxacinum tabl powl. 200 mg x 10 ; \2!!4? op Benzylpenicillinum procainum inj j.m x 10 fiolek (Penicyl2!!4? op Benzylpenicillinum procainum inj "\16;2!!4? op. 120 Ceftriaxonum 1 g inj x 1 fiolka (Tartriaxon lub 2!!4? op Cefradinum kaps 500 mg x 12 (Tafril lub 2!!4? op. 160 Cefradinum A inj im / iv x 1 fiolka (Tafril A 2!!4? op brutto

36 20. Streptomycini sulfas inj im 1 g x 20 fiolek op Cefuroximum axetilum tabl powl. 250 mg x 10 ;2!!4? op Cefuroximum axetilum tabl powl. 500 mg x 10 ;2!!4? op Clarithromycinum 500 mg fiolka (Klacid lub równowazne) op Spiramycinum j.m fiol ;%!2!!4? op Cefazolinum natricum proszek do inj /iv 1 g x 16;2!!4? op. 120 Razem "!3A7 36

37 /AS! ZESTAW 10 Podatek VAT od!3 L.p. Nazwa leku Jednos tka miary Cena jednost. Ilo3A netto netto 3 x 4 netto Gensulin M 30 (30/70) 100 j.m. / 1 ml inj x 5!2!7B op Gensulin R 100 j.m. / 1 ml inj x 5 fiolek op Insulin mixtard 30 penfil 300 j / 3 ml x 5!2! op Insulin actrapid penfil 300 jm / 3 ml x 5!2! op Insulin maxirapid 800 jm / 10 ml WOS x 1 fiolka op. 60 Razem brutto "!3A7 37

38 /AS! ZESTAW 11 Jednos tka miary Cena jednost. netto netto 3 x 4 Podatek VAT od!3 netto L.p. Nazwa leku )3A Jodoform subst 59 op !a dozebo. X 50 szt op Jodyna 8000g op Talk subs 100 g op Aethylum chloratum aerozol 70 g op op op Biopulp pron 10 g op Perhydrol 30% 1 kg op Paraffinum Solidum subst x 5 kg op a\0 op Benzyna apteczna 1 litr op Acidum boricum subst 100 g op J85T1666 op op Agua Purificata 1000 g op Chlorhexidinum 20%, 500 ml fl Glucosum subst 1000 g op. 10 Razem brutto "!3A7 38

39 /AS! ZESTAW 12 Podatek VAT od!3 L.p. Nazwa leku Jednos tka miary Cena jednost. )3A netto netto 3 x 4 netto mg 1. J/ml, 50 ml x 10 flak op mg J/ml, 100 ml x 10 flak. op. 3 brutto "!3A7 39

40 40

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 18 1327 Poz. 94 94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dz.U.11.18.94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 miligramów) 1 Acidum ascorbicum 100 mg /ml ampułka 5 ml 3000 2 Acidum salicylicum+flumetasonum (30+0,2mg)/g maść op. 15 g 40

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek

Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek Nasz znak: SIAKat-0006-2010 Katowice 2010-01-16 Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek Dotyczy pisma z 2010-01-13 MZ-MD-634-255-16/JK/10 mi. w sprawie handlu szczepionkami w przychodniach i gabinetach

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./08/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

SPZOZ/P.N./08/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2015r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA !# w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO $%&' ()*%)+ $,- *.,-/0 000 EURO "!!#- www.snzoz.lublin.pl Dostawa rzutnika multimedialnego

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 05.04.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. Pakiet nr 1 1 Paski Optium XIDO test pask. - 50 pasków 10 op. 2 Acetazolamidum tabl. 0,25 g 30 tabl.(3x10) 5 op. 3 Acidum tranexamicum rozt.do wstrz.doż. 0,5 g/5ml

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 Nr zadania Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Vat Producent Zadanie I 1 Acebutololum 200 mg x 30tbl.

Bardziej szczegółowo

Cena Szacunkowa. Wartość VAT. Wartość Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. ilość netto. Wartość brutto. netto SPECYFIKACJA CENOWA

Cena Szacunkowa. Wartość VAT. Wartość Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. ilość netto. Wartość brutto. netto SPECYFIKACJA CENOWA SPECYFIKACJA CENOWA PAKIET I PRODUKTY LECZNICZE Cena Szacunkowa Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. % VAT ilość 1 Dextromethorphan hydrodromide ACODIN tabl 15mg*30 15 2 Epinephrine h/chlor. ADRENALINI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY załącznik nr 3 do SIWZ Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość 1 Abroxolum 15mg/5ml syrop x 1but. op 80 2 Abroxolum 30mg/5ml syrop x 1but. op 40 3 Abroxolum 30mg x 20tbl.

Bardziej szczegółowo

PYT. 1. Prosimy o wydłużenie czasu dostawy w nagłych wypadkach w 2 ust. 3 z 4 do 8 godzin. ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

PYT. 1. Prosimy o wydłużenie czasu dostawy w nagłych wypadkach w 2 ust. 3 z 4 do 8 godzin. ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. Lublin, dnia 27 września 2007 roku SzNSPZOZ. N-ZP-372-36/07 Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Lp. Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy.

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy. ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cena Vat Cena Wartość Kwota VAT Wartość netto % brutto netto brutto Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZMIANY TREŚCI SIWZ

I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZMIANY TREŚCI SIWZ RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacji. ( Pieczęć Wykonawcy) Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 do Specyfikacji. ( Pieczęć Wykonawcy) Formularz asortymentowo - cenowy ( Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy 1 2 3 4 5 6 cena Lp. Artykuł, opis J.m. ilość jedn.netto % VAT podatku netto j.m. VAT brutto nazwa handlowa/ producent*

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 03.06.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

Leki z medycyny ludzkiej stosowane w leczeniu zwierząt

Leki z medycyny ludzkiej stosowane w leczeniu zwierząt Nr postępowania: 27/2014/PN/DZP FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Leki z medycyny ludzkiej stosowane w leczeniu zwierząt Asortyment/Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent Pakiet nr 1 Załącznik Nr 1.1. do SIWZ Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV 33661500-6 neuroleptyki ) 1 Cetirizini dihydrochloridum tabl.powl. 0,01 g 20 tabl. op. 30 2 Loratadinum tabl. 0,01

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2016r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Page 1 of 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Poddębice: Dostawy produktów farmaceutycznych dla Poddębickiego Centrum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID:2011-077327 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

PL-Krotoszyn: Produkty farmaceutyczne 2008/S 230-305847 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Krotoszyn: Produkty farmaceutyczne 2008/S 230-305847 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/19 PL-Krotoszyn: Produkty farmaceutyczne 2008/S 230-305847 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Lp Nazwa międzynarodowa / skład j.m. Wielkość Cena netto Vat Cena Wartość Kwota

Bardziej szczegółowo

W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa nazwa towaru

W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa nazwa towaru Zał. nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/22/2015 FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Poznań: Różne produkty lecznicze

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Poznań: Różne produkty lecznicze 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:310244-2010:text:pl:html PL-Poznań: Różne produkty lecznicze 2010/S 204-310244 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 31-116 Kraków, ul. Studencka 19, tel.(12) 422-91-15, fax (12) 422-90-79 SPECYFIKACJA

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 31-116 Kraków, ul. Studencka 19, tel.(12) 422-91-15, fax (12) 422-90-79 SPECYFIKACJA 9/PZP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 Euro Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./10/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

SPZOZ/P.N./10/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2013r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Matryca Leków. Aethylum chloratum Filofarm 70 g. Aqua pro iniectione. Polpharma 5 ml 100 amp. Atropinum sulfuricum WZF

Formularz cenowy. Matryca Leków. Aethylum chloratum Filofarm 70 g. Aqua pro iniectione. Polpharma 5 ml 100 amp. Atropinum sulfuricum WZF Formularz cenowy EAZ-BG-3402/11/11 Matryca Leków LP. Nazwa handlowa Nazwa farmaceutyczna Producent jm ilość Cena jedn netto Stawka Vat % 1 0,5% Sol Ephedrinum 10 ml Lek recepturowy szt 15 2 1% Sol Ephedrinum

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2. ... pieczątka firmowa Wykonawcy.

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2. ... pieczątka firmowa Wykonawcy. ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 12 m-cy netto % netto Załącznik nr 2 1 Adrenalinum hydrotartaricum 0,1% amp. 1

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 023-037539. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 023-037539. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/44 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37539-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 023-037539 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET NR I LEKI GOTOWE. Strona 1

FORMULARZ CENOWY PAKIET NR I LEKI GOTOWE. Strona 1 L.p. Asortyment - opis Nazwa handlowa Jedn. miary Ilość sztuk w opakowaniu Ilość opakowań Cena jednostkowa netto za opakowanie Wartość netto Stawka VAT Kwota VAT Wartość brutto Kol.1 Kol.2 Kol.3 Kol.4

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 027-041787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 027-041787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/34 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41787-2013:text:pl:html PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 027-041787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Liczba opakowań zł. Razem pakiet nr 16

Liczba opakowań zł. Razem pakiet nr 16 Pakiet nr 16 Leki psychotropowe 4. Clonazepamum 1mg/ml roztwór do wstrzykiwań a' 1 ml x 10 amp. Diazepamum 2mg/ml a' 2,5ml mikrowlewy doodbytn. x 5 wlewek Diazepamum 5mg/ml a' 2ml roztwór do wstrzykiwań,

Bardziej szczegółowo

Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S 238-432023. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S 238-432023. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 33 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432023-2015:text:pl:html Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S 238-432023 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Taromentin 1000mg Tab. x 1000mg Op. 14 tab Taromentin 625mg Tab. x 625mg Op. 14 tab Taromentin fiol. Fiol. 1,2 Op. 1 fiol.

Arkusz1. Taromentin 1000mg Tab. x 1000mg Op. 14 tab Taromentin 625mg Tab. x 625mg Op. 14 tab Taromentin fiol. Fiol. 1,2 Op. 1 fiol. Nr i nazwa pakietu Nazwa Nazwa handlowa Postać j.m. Ilość międzynarodowa Cena jedn. netto Wartość netto Wartość podatku VAT Pakiet 1 Poz. 1 Amikacin Biodacyna Fiol. 250mg 1 fiol. 50 Poz. 2 Ophtalmicum

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 ZAŁĄCZNIK NR I. PAKIET nr 1. Strona 1

Arkusz1 ZAŁĄCZNIK NR I. PAKIET nr 1. Strona 1 ZAŁĄCZNIK NR I PAKIET nr 1 1 2 3 4 5 6 Lp. Nazwa Opakowanie Ilość Vat Cena netto Cena brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Acard 75 60 30 2 Accu - chek paski 50 sztuk 12 3 Acenocumarol 4 60 3 4 Acidum

Bardziej szczegółowo

ZP-21/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych

ZP-21/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych Szpital Bielański w Warszawie Źródło: http://www.bielanski.bip-e.pl/sbw/zamowienia-publiczne/6114,zp-212016-ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-na-dosta we-produktow-leczniczyc.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu Dziennika Urzęwego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ

SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ Tarnowskie Góry: SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ Numer ogłoszenia: 277348-2015; data zamieszczenia: 19.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KOREKTA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KOREKTA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 4.04.207r KOREKTA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

... Miejscowość, data podpis

... Miejscowość, data podpis Załącznik nr 4a Pieczęć Firmowa ZESTAW I Heparyny LP Nazwa leku jm ilość Cena jedn. Wartość 1 2 3 4 5 6 kol. 4*5 1 Enoxaparinum natricum(drobnocząsteczkowa) 40mg/04mlx10 amp 2 Enoxaparinum natricum (drobnocząsteczkowa)

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach

Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach Uwagi ogólne: - przy wypełnianiu tabeli w pozycjach w których wpisane są nazwy międzynarodowe należy wpisać nazwy własne i producenta oferowanych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 16/ZP/2013

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 16/ZP/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Proszowice, dnia 11.04.2013 r. ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych, surowców i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Numer ogłoszenia: 70342-2010; data zamieszczenia: 12.03.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun. 1 z 6 2013-11-25 10:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl Wieluń: Zakup z dostawą produktów farmaceutycznych,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZP21

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZP21 Pakiet nr 1- Antybiotyki i chemioterapeutyki 19 FARMACOL S.A. UL. Rzepakowa 2 40-541 Katowice 112 222,51 zł 100,00 1 112 905,68 zł 99,39 2 113 359,06 zł 99,00 3 Pakiet nr 2 poz. 1 - Ampicillinum inj.1

Bardziej szczegółowo

PAKIET I - LEKI Postępowanie nr 13/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ Cena Nazwa handlowa oferowanego Wartość Stawka

PAKIET I - LEKI Postępowanie nr 13/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ Cena Nazwa handlowa oferowanego Wartość Stawka Lp PAKIET I - LEKI Nazwa międzynarodowa/ nazwa produktu Nazwa handlowa oferowanego produktu j.m. Ilość Cena jedn. Netto Wartość netto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Aloe capensis + Frangulae cortex extractum

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (4)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ (4) SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-66 /fax. (089) 532 29 79 e-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl www.pulmonologia.olsztyn.pl Znak sprawy: SZP-333-28/2010 Data:

Bardziej szczegółowo

Pakiety Strona 1

Pakiety Strona 1 pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. do SIWZ Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Leki - narkotyki (CPV 33661200-3) Lp Ilość Cena Cena Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Opakowanie

Bardziej szczegółowo

ZP/04/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. dla zamówienia pn.: Dostawa leków dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.

ZP/04/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. dla zamówienia pn.: Dostawa leków dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. ZP/04/0 Załącznik nr do SIWZ FORMULARZ OFERTY dla zamówienia pn.: Dostawa leków dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.. ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego

Bardziej szczegółowo

A Przewód pokarmowy i metabolizm

A Przewód pokarmowy i metabolizm A Przewód pokarmowy i metabolizm A 01 Preparaty stomatologiczne A 01AD LS choline salisylate Sachol żel A 02 Leki stosowane w zaburzeniach przewodu pokarmowego A 02 AB LR A 02 BA fosforan glinu Gelatum

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia. Pakiet 1. lp. Nazwa/lub równowaŝne/ Ilość j.m. 30 op. 1 kręgowego.

Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia. Pakiet 1. lp. Nazwa/lub równowaŝne/ Ilość j.m. 30 op. 1 kręgowego. Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia Pakiet 1 Methylprednisolon 1g fiol. + rozp. Zarejestrowane wskazanieostre urazy rdzenia 30 op. 1 kręgowego. Pakiet 2 1 Prednisonum 5mg x 100 tabl. 15 op. Pakiet 3 1

Bardziej szczegółowo

A.ZP-271-4/15 Zakopane WSZYSCY

A.ZP-271-4/15 Zakopane WSZYSCY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE tel. (18) 20 150 45, fax. (18) 20 146 32 e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl www.szpitalsokolowski.pl

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr 9/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET I - LEKI. Nazwa handlowa oferowanego produktu. Wartość netto.

Postępowanie nr 9/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET I - LEKI. Nazwa handlowa oferowanego produktu. Wartość netto. PAKIET I - LEKI Postępowanie nr 9/PN/2015 - załącznik nr 1 do SIWZ Lp Nazwa międzynarodowa/ nazwa produktu Nazwa handlowa oferowanego produktu j.m. Ilość Cena jedn.netto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Aloe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U Lp Nazwa międzynarodowa Nazwa wyrobu lub nazwa wyrobu równowaŝnego jm Ilość Cena jednostko wa netto Stawak VAT Wartość netto Wartość VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Nazwa Postać Jednostka Potrzebna Cena Proc. Cena Wartość Uwagi

L.p. Nazwa Nazwa Postać Jednostka Potrzebna Cena Proc. Cena Wartość Uwagi ... ( pieczątka firmowa Wykonawcy ) Załącznik Nr a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP/ 07 / 203..., dnia...203 r. ( miejscowość ) międzynarodowa handlowa i dawka miary ilość opak.netto VAT

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych

Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych Załącznik nr 1do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych Nr zad. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oferty szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa. Ilość Cena VAT L.p. Nazwa - postać J.m. na okres jedn. Wartość. szt.

Formularz cenowy oferty szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa. Ilość Cena VAT L.p. Nazwa - postać J.m. na okres jedn. Wartość. szt. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy oferty szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa PAKIET I Ilość L.p. Nazwa - postać J.m. na okres jedn. 1 roku netto netto % brutto 1. Niejonowy, hypoosmolarny jodowy

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Leki - Varia (CPV 33690000-3) Wielkość Cena Cena Wartość Podatek Wartość Producent Nazwa Postać Dawka

Bardziej szczegółowo

Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość w opakowaniu, Producent, Kod EAN. 15 Berodual płyn do inhalacji znebulizatora a 20ml Op. 5

Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość w opakowaniu, Producent, Kod EAN. 15 Berodual płyn do inhalacji znebulizatora a 20ml Op. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia / formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 Produkty lecznicze różne Lp. Nazwa preparatu, postać, dawka j.m. Ilość Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1. l.p. 1/6. jednostka miary. Nazwa handlowa asortymentu

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1. l.p. 1/6. jednostka miary. Nazwa handlowa asortymentu l.p. Nazwa handlowa asortymentu jednostka miary ilość Nazwa handlowa produktu VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Aethoxysklerol inj. 1% op. 5 amp. 5 2 3 4 Alantan puder

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-3 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr pieczątka firmowa oferenta Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Załącznik nr pieczątka firmowa oferenta Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ... pieczątka firmowa oferenta Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2 Lp Nazwa leku Nazwa międzynarodowa / skład j.m. Wielkość Cena netto Vat Cena

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości Euro

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości Euro Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I.-271-149/2009 Kraków, 1 października 2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 206 000 Euro I.

Bardziej szczegółowo

J. m. Ilość. Cena jedn. netto

J. m. Ilość. Cena jedn. netto Pakiet nr 1 Leki - ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI J. m. Ilość Cena jedn. A x B = C % Kwota Vat sumę C handlowa + E = F Producent Lp. Przedmiot zamówienia A B C D E F G 1 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ Załącznik nr 1 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ PAKIET I 1 Acidum ascorbicum 500 mg tabletka 3000 2 Acidum folicum 5 mg tabletka 1500 3 Aloe extractum sicc.+ boldinum (3,6-4,4mg)+ 1mg tabletka 3000

Bardziej szczegółowo

Butelka 500 ml 28. 2 Clinimix N9G15E worek dwukomorowy 1500 ml 70. Flakon 100ml 168. 4 Plasmalyte worek 500 ml 1450

Butelka 500 ml 28. 2 Clinimix N9G15E worek dwukomorowy 1500 ml 70. Flakon 100ml 168. 4 Plasmalyte worek 500 ml 1450 Pakiet preparatu Jednostka wielkość opakowania ilość Roztwór 0% aminokwasów z elektrolit. Aminomel E 0% Butelka 00 8 Clinimix N9GE worek dwukomorowy 00 0 0% emulsja tłuszczowa Clinoleic 0% Flakon 00 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Pakiet 1

Załącznik nr 2 Pakiet 1 Załącznik nr 2 Pakiet 1 Lp. Przedmiot zamówienia - LEKI Jm Ilość 1 ACENOCUMAROLUM 1mg x 60 tabl. op. 6 2 ACEBUTOLOLUM 200mg x20 tabl. op. 1 3 ACENOCUMAROLUM 4mg x 60 tabl. op. 5 4 ACETYLOCYSTEINUM 200mg

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oferty szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa. Ilość Cena VAT Wartość Producent szt szt.

Formularz cenowy oferty szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa. Ilość Cena VAT Wartość Producent szt szt. Formularz cenowy oferty szczegółowa specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik Nr 2 PAKIET I Ilość J.m. na okres jedn. 1,5 roku % brutto 1. Niejonowy, hypoosmolarny jodowy środek cieniujący o zawartości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy

Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Umowy) 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i materiałów

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto. Poziom odpłatności. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Allertec 10mg 30 Tabl. 6 30% 2. Amoksiklav 457/5ml 3.

Cena jednostkowa brutto. Poziom odpłatności. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Allertec 10mg 30 Tabl. 6 30% 2. Amoksiklav 457/5ml 3. Formularz cenowy Załącznik nr 2A Dotyczy: DPS ul. Norwida 3, 67-200 Głogów Lp. Nazwa leku/dawka Jednostka miary Szacunkow a ilość opakowań Ilość w opakowaniu Postać leku Cena jednostkowa brutto Poziom

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 Pakiet nr 1 Leki - Varia (CPV 33690000-3) 1 Lidocainum amp 1% 20 ml 5 amp 2 2 Amitryptylinum draŝ 10 mg 60 draŝ 1 3 Chlorpromazinum amp 50 mg/2 ml 10 amp 6 4 Chlorpromazinum krople

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: dostawa produktów leczniczych, w tym: produktów leczniczych w ramach

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia - Część I - Leki i płyny infuzyjne

Przedmiot zamówienia - Część I - Leki i płyny infuzyjne ... pieczęć Wykonawcy Nr sprawy: NOZ 08/ 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - Część I - Leki i płyny infuzyjne Załącznik nr 2 Lp. cena jedn. Nazwa międzynarodowa, postać, dawka j.m. ilość

Bardziej szczegółowo

85/PNE/SW/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy. Nazwa, dawka, postać, równoważnika oferowanego przez Wykonawcę

85/PNE/SW/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy. Nazwa, dawka, postać, równoważnika oferowanego przez Wykonawcę 85/PNE/SW/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy nr części Nazwa towaru j.m Ilość Nazwa, dawka, postać, równoważnika oferowanego przez Wykonawcę Cena jednostkowa netto Wartość netto

Bardziej szczegółowo

www.attis.com.pl Do: Wszyscy nabywcy SIWZ Zawiadomienie

www.attis.com.pl Do: Wszyscy nabywcy SIWZ Zawiadomienie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ http://www.attis.com.pl/ FZP/Zp-22/D/43/12 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 17.01.2013r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ Zawiadomienie W postępowaniu przetargowym

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto. J. m. Ilość

Cena jedn. netto. J. m. Ilość Pakiet nr 1 Leki - ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI J. m. Ilość Cena jedn. netto netto iloczyn A x B = C % Kwota Vat sumę C + E = F Nazwa handlowa i Producent Lp. Przedmiot zamówienia A B C D E F G 1 Amoxicillinum

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - leki. ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ. Wartość netto. Podatek Vat. Wartość brutto. Cena jednostkowa brutto

Pakiet nr 1 - leki. ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ. Wartość netto. Podatek Vat. Wartość brutto. Cena jednostkowa brutto ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość netto Podatek Vat Wartość brutto Pakiet nr 1 - leki 1 ACENOCUMAROLUM 1mg x 60 tabl. op. 8 2 ACEBUTOLOLUM

Bardziej szczegółowo

Pakiety od numeru 1 do 35 Leki przeciwnowotworowe CPV Pakiet nr 1. Pakiet nr 1. Pakiet nr 2. Pakiet nr 3. cena netto za.

Pakiety od numeru 1 do 35 Leki przeciwnowotworowe CPV Pakiet nr 1. Pakiet nr 1. Pakiet nr 2. Pakiet nr 3. cena netto za. Pakiety od numeru 1 do 35 Leki przeciwnowotworowe CPV 24452000-7 Pakiet nr 1 Lp. NAZWA MIĘDZYNARODOWA LEKU Ilość mg Jednostkowa Wartość Wartość Nazwa handlowa Nazwa producenta cena netto za 1mg netto brutto

Bardziej szczegółowo

Średnie zapotrzebowanie ilościowe w stosunku miesięcznym na leki psychotropowe i uspokajające

Średnie zapotrzebowanie ilościowe w stosunku miesięcznym na leki psychotropowe i uspokajające ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ GRUPA ASORTYMENTOWA nr 1 Średnie zapotrzebowanie ilościowe w stosunku miesięcznym na leki psychotropowe i uspokajające LP NAZWA LEKU Średnie zapotrzebowanie miesięczne Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO #$%& '()$(* #+, PO )-+, 60 000 EURO Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.!- www.snzoz.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Morphini sulfas 10 mg /1ml x 10 amp. Morphini h/chlor. Substancja 1 g Dolcontral 50 mg/1 ml x 10 amp. Fentanyl 0,1 mg/2 ml x 50 amp.

Morphini sulfas 10 mg /1ml x 10 amp. Morphini h/chlor. Substancja 1 g Dolcontral 50 mg/1 ml x 10 amp. Fentanyl 0,1 mg/2 ml x 50 amp. Zał.nr 3 Pakiet I Morphini sulfas 10 mg /1ml x 10 amp. Morphini h/chlor. Substancja 1 g Dolcontral 50 mg/1 ml x 10 amp. Fentanyl 0,5 mg/10 ml x 50 amp. Fentanyl 0,1 mg/2 ml x 50 amp. Ketanest 10 mg/ ml

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. netto. J. m. Ilość

Cena jedn. netto. J. m. Ilość Pakiet nr 1 Leki - ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI netto netto iloczyn A x B = C % Kwota Vat C + E = F Producent Lp. Przedmiot zamówienia A B C D E F G 1 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum inj. 600mg

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,amp. fiol.,op.) PAKIET 1

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,amp. fiol.,op.) PAKIET 1 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,amp. fiol.,op.) PAKIET 1 1 Midazolamum 5 mg inj. 3000 2 Midazolamum 15 mg inj. 1000 3 Midazolamum 50 mg inj. 7500 PAKIET 2 1 Amisulpridum 200 mg tabletka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę leków (ZP-68/2011)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę leków (ZP-68/2011) Szpital Bielański w Warszawie Źródło: http://www.bielanski.bip-e.pl/sbw/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ar/2623,ogloszenie-o-przetargu-nieograniczo nym-na-dostawe-lekow-zp-682011.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1.1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

... Załącznik nr 1.1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY ... Załącznik nr 1.1 Pakiet nr 1 Leki róŝne (CPV 2449000-5) Nazwa Handlowa 1 Anatoksyna p/tęŝcowa ampułki 40 j.m/ 0,5 ml 5 amp 55 2 Azathiprine tabl 50 mg 50 tabl 7 3 Acidum tranexamicum tabl 500 mg 20

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek

Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek Nasz znak: SIAKat-0006-2010 Katowice 2010-01-16 Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek Dotyczy pisma z 2010-01-13 MZ-MD-634-255-16/JK/10 mi. w sprawie handlu szczepionkami w przychodniach i gabinetach

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327546-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546

Bardziej szczegółowo

NOWE PRODUKTY. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

NOWE PRODUKTY. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Lp. Nazwa leku/środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego/wyrobu medycznego Nazwa (-y) międzynarodowa (-e) substancji czynnej Postać Dawka Jednostka dawki Wielkość opakowania zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/185/2011. Strona 1 z 6. Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla ŚCR-U. jednostk owa

Znak sprawy: ZP/185/2011. Strona 1 z 6. Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla ŚCR-U. jednostk owa Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla ŚCR-U Lp Nazwa międzynarodowa Nazwa wyrobu lub nazwa wyrobu równowaŝnego jm Ilość Cena jednostk owa netto Stawak VAT Wartość netto Wartość VAT Wartość

Bardziej szczegółowo