2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy."

Transkrypt

1 Wszędzie gdzie w SIWZ określa się termin w dniach roboczych przyjmuje się, że są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: I. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych: 1. W dniu rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem Wykonawca uruchomi 10 rachunków bankowych (w PLN i walutowych), a nowe kolejne rachunki uruchamiane będą w systemie bankowości internetowej na każde Zamawiającego bez dodatkowych opłat. 2. Zamawiający wymaga otwarcia i prowadzenia bieżącego rachunku Zamawiającego w złotych polskich i walutach wymienialnych, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku do wysokości określonej w kwocie nieprzekraczającej 46 mln zł (kredyt w rachunku bieżącym). 3. Zamawiający wymaga otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych oraz rachunków specjalnych i celowych w złotych polskich i walutach wymienialnych. 4. Zamawiający wymaga otwarcia i prowadzenia rachunków płacowych przeznaczonych jedynie do wypłat wynagrodzeń, honorariów oraz innych świadczeń na rzecz pracowników i innych świadczeniobiorców powiązanych z rachunkiem bieżącym, który jest zbiorczo obciążony sumą zrealizowanych danego dnia płatności płacowych i zapewnia ich poufność lub zapewnienie innego sposobu realizacji przelewów płacowych z zachowaniem ich poufności. II. Oprocentowanie środków pieniężnych 1. Zamawiający wymaga oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących/pomocniczych/ celowych/ specjalnych prowadzonych w PLN i walutowych. 2. Zamawiający może podjąć decyzję, iż środki pieniężne zgromadzone na wskazanych rachunkach bankowych nie podlegają oprocentowaniu. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż w Banku wyłonionym w niniejszym postępowaniu przetargowym. 4. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach overnight w PLN będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej obliczanej według formuły: WIBID O/N *Wo Gdzie: Wo zaoferowany przez Wykonawcę współczynnik oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach overnight w PLN, określony współczynnik nie może ulec obniżeniu w okresie obowiązywania umowy i nie może być niższy niż Zamawiający zastrzega sobie prawo zakładania lokat według oprocentowania indywidualnie wynegocjowanego przez Zamawiającego. III. Udzielanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym 1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej 46 mln zł. 2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. 3. Kredytobiorca może zadłużać się z tytułu udzielonego kredytu, bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych. Kredyt w rachunku bieżącym zostanie uruchomiony w dniu rozpoczęcia świadczenia usług w ramach obsługi bankowej i automatycznie odnawiany w 12 (dwunasto) miesięcznych okresach rozliczeniowych bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów. 1

2 4. Dopuszcza się możliwość wystąpienia salda debetowego w ostatnim dniu kończącym każdy 12 (dwunasto) miesięczny okres rozliczeniowy. Kredytobiorca zobowiązuje się do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunku bieżącego w ostatnim dniu roboczym obowiązywania umowy na kompleksową obsługę bankową. 5. Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów O/N z notowania na 1 dzień roboczy przed datą postawienia środków do dyspozycji powiększonej o marżę kredytu nie większą niż 0,5% w skali roku. Stopa WIBOR O/N będzie aktualizowana każdego roku kalendarzowego w ostatnim dniu roboczym miesięcy: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. 6. Od udzielonego kredytu Bank będzie pobierał odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. 7. Przy ustalaniu stopy procentowej w stosunku rocznym przyjmuje się jako bazę 365 dni. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się w okresach obrachunkowych faktyczną liczbę dni kalendarzowych. 8. Odsetki płatne będą od rzeczywistego zadłużenia. 9. Kredyt w rachunku bieżącym zostanie udzielony bez prowizji i oraz innych dodatkowych opłat. 10. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu, tj. od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu. 11. Jedynym zabezpieczeniem kredytu dopuszczalnym przez Zamawiającego jest weksel in blanco. Zamawiający nie dopuszcza żadnych innych zabezpieczeń kredytu. 12. Kredyt będzie wykorzystywany w dowolnej wysokości do kwoty maksymalnego limitu zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej. Korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym nie będzie wymagało wcześniejszej konieczności zawiadomienia o zamiarze jego uruchomienia. IV. Prowadzenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych IV.1. Wymagania: 1. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia zapewnienie całodobowego dostępu do pełnej funkcjonalności serwisu internetowego udostępnionego przez Wykonawcę służącego do obsługi rachunków bankowych. 2. Na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem Wykonawca zorganizuje praktyczne szkolenia dla wszystkich operatorów (ok. 5 osób) w zakresie pełnej obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego, dodatkowo w czasie trwania umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie uzupełniające na życzenie Zamawiającego dla nie więcej niż 5 osób bez dodatkowych opłat. 3. W przypadku istotnej, według Zamawiającego, zmiany wersji lub sposobu obsługi oprogramowania bankowości elektronicznej Wykonawcy, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie pracowników na zasadach, jak w pkt. 2 w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wersji oprogramowania bankowości elektronicznej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 4. Jeżeli do obsługi systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy niezbędne będzie posługiwanie się akcesoriami typu: karta, czytnik, token lub inne, Wykonawca dostarczy stosowne akcesoria w ilości minimum 5 sztuk każde wszystkim użytkownikom nie później niż na 10 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem bez dodatkowych opłat. 2

3 5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt konserwować w okresie trwania umowy wszystkie niezbędne dodatkowe akcesoria wymagane do pracy w systemie bankowości elektronicznej. 6. Wykonawca zapewni także bez dodatkowych opłat nowe akcesoria, w przypadku wygaśnięcia ważności dotychczasowych oraz wyda akcesoria nowym operatorom zgłoszonym przez Zamawiającego. 7. W przypadku zgubienia, zniszczenia, blokady, kradzieży akcesoriów, o których mowa w pkt. 4, Wykonawca wyda bez dodatkowych opłat jego nowy egzemplarz, a dodatkowo w przypadku zgubienia lub kradzieży dokona niezwłocznego zastrzeżenia, najpóźniej w ciągu kolejnego dnia roboczego od zgłoszenia. 8. System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać: 1) dokonywanie autoryzacji (zatwierdzenia) wszystkich rodzajów transakcji wskazanych przez Zamawiającego schematem autoryzacyjnym, 2) dokonanie autoryzacji wielu przelewów jednocześnie (tzw. autoryzacja przelewów zbiorczych), 3) składanie poleceń przelewu w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, w tym limitu kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego, 4) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed datą realizacji, 5) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o statusie wszystkich operacji i saldach na wszystkich rachunkach w podziale wg rodzaju rachunku, 6) dostęp upoważnionych operatorów Zamawiającego do sald i operacji, w czasie rzeczywistym, na wszystkich rachunkach bankowych objętych zamówieniem, 7) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych za cały okres obowiązywania umowy oraz prowadzić archiwum danych w okresie objętym umową, 8) na żądanie Zamawiającego potwierdzanie wykonania operacji na poszczególnych rachunkach z podaniem godziny i minuty wpływu kwoty przelewu bez dodatkowych opłat, 9) import przelewów przygotowanych w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego wg formatu wynikającego z systemów finansowo-księgowych. 10) system finansowo-księgowy używany przez Zamawiającego na dzień wszczęcia postępowania to: IFS Applications 7.5 firmy IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. Bankowość elektroniczną obsługuje Moduł Payment IFS Applications. W standardowej wersji, dla przelewów system obsługuje format Elexir-0. Dopuszczamy możliwość dostosowania systemu do innego standardu z wykorzystaniem danych systemu IFS Applications. 11) w przypadku niezgodności formatu importu/exportu danych systemu finansowo-księgowego Zamawiającego z formatem exportu/importu danych systemu bankowości elektronicznej, Wykonawca dokona dostosowania własnego systemu bankowości elektronicznej lub pokryje koszty zmiany formatu w celu umożliwienia bezproblemowego exportu/importu danych pomiędzy systemami. Dostosowanie systemu bankowości elektronicznej lub zmiany formatu umożliwiające export/import bez dokonywania czynności pośrednich pomiędzy ww. systemami musi zostać wdrożone przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem. 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w okresie trwania umowy, zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, wczytywanie przelewów z systemu finansów-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. IV.2. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych: 1. Wykonawca zapewni sporządzanie i generowanie przez Zamawiającego wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej w formacie PDF i xls. 3

4 2. Wyciąg bankowy musi zawierać co najmniej: a) pełną nazwę rachunku, b) walutę rachunku, c) pełną nazwę posiadacza rachunku, d) informacje o wpłatach i wypłatach, e) numer rachunku beneficjenta/zleceniodawcy i jego pełną nazwę, f) tytuł płatności, g) datę realizacji transakcji h)informacje o walucie w jakiej dokonywana jest płatność, i) informacje o kursie jaki był zastosowany w przypadku transakcji walutowych, w tym płatności zagranicznych. 3. Wykonawca zapewni dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej najpóźniej do godziny 6.00 rano dnia następnego w systemie bankowości elektronicznej. 4. Niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśniane będą przez Bank nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. IV. 3. Minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu bankowości elektronicznej 1. System powinien prawidłowo pracować w środowisku pracy Zamawiającego. 2. Na dzień wszczęcia postępowania Zamawiający dysponuje systemami operacyjnymi: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 z przeglądarką internetową Internet Explorer 11.0 i wyższe 3. System powinien być przystosowany do wyświetlania w rozdzielczości ekranu 1280 x 720 i wyższej. 4. Bezpieczna komunikacja poprzez system powinna być zapewniona dzięki certyfikacji WEB serwerów przez zaufane centrum autoryzacji z wykorzystaniu technologii szyfrowania nie gorszej niż SSL 3.0 z kluczem symetrycznym o długości co najmniej 128 bitów lub asymetrycznym o długości co najmniej 2048 bitów. 5. System powinien umożliwiać określenie adresów TCP/IP Zamawiającego, z których mogą być dokonywane operacje w serwisie bankowym oraz dni i godzin w których możliwy jest dostęp do systemu. 6. System powinien umożliwiać logowanie: 1) za pomocą hasła maskowanego, 2) za pomocą klawiatury komputerowej, 3) za pomocą klawiatury ekranowej, 4) z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na karcie procesorowej lub innego elementu bezpieczeństwa stanowiącego o jednoznacznej identyfikacji użytkownika 7. System powinien umożliwiać: 1) ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno do każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków zdefiniowania dowolnych schematów akceptacji transakcji z określeniem limitów, 2) ustawienia limitów terminowych, np. jednorazowych, dziennych, tygodniowych i miesięcznych, 3) przeliczania limitów na dowolna walutę, 4) kontrolowania wykorzystania limitów. 8. System powinien zapewnić automatyczną blokadę konta użytkownika w przypadku kilkukrotnego (max 5 krotnego) podania złych danych podczas logowania oraz automatyczne wylogowanie użytkownika się w przypadku stwierdzenia braku aktywności użytkownika w systemie w określonym czasie ustalonym przez Zamawiającego. 4

5 V. Realizację wszystkich rodzajów poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo). 1. Wykonawca zapewni realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach i systemach, w tym wszystkiego rodzaju poleceń przelewów krajowych i zagranicznych. 2. Umożliwienie poprzez internetowy system bankowości elektronicznej realizacji wypłat poprzez przekazy pieniężne na adres wskazany w przekazie. 3. Przelewy zagraniczne w PLN i walutach obcych będą realizowane bez obciążania Zamawiającego kosztami banku zagranicznego. 4. Realizacja transakcji przelewowych wewnątrz Banku będzie następować w czasie rzeczywistym bez pobierania opłat. 5. Polecenia przelewów w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego w wyjątkowych sytuacjach. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia przelewów walutowych w innych bankach. VI. Wymianę walut 1. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dokonywał płatności walutowych zleconych po kursie sprzedaży wynegocjowanym indywidualnie z zastrzeżeniem, że maksymalna marża banku wynosić będzie 0,4 % od aktualnego kursu rynkowego w momencie sprzedaży. 2. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dokonywał przewalutowania płatności otrzymywanych na rachunki w zł po kursie kupna wynegocjowanym indywidualnie z zastrzeżeniem, że maksymalna marża banku wynosić będzie 0,4 % od aktualnego kursu rynkowego w momencie zakupu. VII. Obsługę gotówkową w zakresie wpłat i wypłat VII.1. Wypłaty. 1. Wypłaty środków pieniężnych i dostarczanie ich w miejsce i czasie wskazanym przez Zamawiającego w PLN z rachunków prowadzonych w PLN oraz w EURO z rachunków prowadzonych w EURO oraz w razie potrzeby innych walut z obciążeniem za te wypłaty rachunku wskazanego przez Zamawiającego. 2. Wykonawca dostarczy w czasie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego określoną i zgodną ze specyfikacją kwotę bilonu a równowartością tej kwoty zostanie obciążony rachunek wskazany przez Zamawiającego. Czas realizacji w/w zamówień : 48 godz. od zgłoszenia. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypłaty gotówki z możliwością zamawiania gotówki za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej i dostarczania jej w miejsce i czasie wskazanym w zamówieniu w ciągu max 48 godzin od zgłoszenia. VII.2 Wpłaty zamknięte. 1 Odbieranie i księgowanie, na wskazanych rachunkach, do godz następnego dnia roboczego po odbiorze, z miejsc oraz w czasie wskazanym przez Zamawiającego gotówki zarówno przeliczonej jak i nie przeliczonej. Wykonawca umożliwi dostarczanie do wskazanej liczarni gotówki przeliczonej jak i nie przeliczonej przez inne podmioty wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczania gotówki, zaksięgowania jej na rachunki wskazane przez Zamawiającego bez dodatkowych opłat. Księgowanie w/w wpłat odbywać się będzie na podstawie wykazanej na dowodzie wpłaty kwoty a 5

6 ewentualnymi różnicami obciążać lub uznawać wskazany na dowodzie wpłat rachunek po dostarczeniu protokołu różnic. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić akcesoria dostępu do wrzutni nocnej, przy czym dokonane wpłaty winny być zaksięgowane na rachunkach, których dotyczą w czasie rzeczywistym nie później niż w najbliższym dniu roboczym do godz Wpłaty dokonywane będą w banknotach i bilonie. 4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług związanych z liczeniem bilonu. 5. W przypadku wystąpienia różnic przy wpłatach gotówki w formie zamkniętej Wykonawca udostępni szczegółowe protokoły tych różnic. VII.3 Konwoje gotówki. 1. Wykonawca zapewni usługę związaną z odbiorem gotówki ze wskazanych punktów kasowych od poniedziałku do piątku: 1) Punkty Sprzedaży Biletów Okresowych (PSBO) 2) Punkt odbioru przy ul. św. Wawrzyńca 13 3) Kasa Biletowa ul. Jana Brożka 3 Wykonawca będzie odbierać i transportować gotówkę ze wskazanych miejsc przez Zamawiającego z terenu miasta Krakowa - dotyczy 6 Punktów Sprzedaży Biletów Okresowych, kasy głównej przy ul. Jana Brożka 3 oraz kasy przy ul. św. Wawrzyńca 13. Odbiór gotówki w banknotach i w bilonie, posegregowanej w pakiety, przeliczonej lub nieprzeliczonej i nieposegregowanej z Punktów Sprzedaży Biletów Okresowych usytuowanych w następujących miejscach miasta Krakowa: 1. ul. Podwale 3/5 2. os. Centrum D bl.7 3. ul. Krowoderskich Zuchów 8a 4. ul. Św. Wawrzyńca ul. Powstańców Wielkopolskich 6 6. Pętla autobusowa MPK przy Dworcu Głównym Wschód codziennie w dni robocze (poniedziałek piątek) w godzinach od do W przypadku zmiany lokalizacji punktów kasowych Wykonawca zostanie powiadomiony o nowej lokalizacji punktu odbioru gotówki. Odbiór jeden raz w tygodniu gotówki posegregowanej w pakietach (banknoty i bilon) z kasy mieszczącej się przy ul. św. Wawrzyńca 13 w godzinach od do Odbiór trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek z możliwością zmiany dnia po uprzednim powiadomieniu 24 godziny wcześniej) gotówki (banknoty i bilon) nie segregowanej, zapakowanej w bezpieczne koperty, pochodzącej z automatów stacjonarnych i mobilnych, a także gotówki posegregowanej z Kasy Głównej przy ul. J. Brożka 3. Wraz z gotówką nie posegregowaną Zamawiający przekaże informacje (wydruk) o wielkości pobranej gotówki. Odbiór gotówki z pomieszczenia kasy do godz Wykonawca zapewni realizowanie wpłat gotówki w formie zamkniętej z wykorzystaniem bezpiecznego transportu firmy konwojującej. 3. Za świadczenie usług wymienionych w punkcie od 1 do 2 Wykonawca nie będzie pobierał opłat. 6

7 VIII. Przyjmowanie płatności za pośrednictwem terminali POS, automatów KKM oraz w systemie ebilet: VIII.1 Terminale POS. 1. Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę związaną z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami kredytowymi, kartami płatniczymi i innymi narzędziami płatniczymi za pomocą terminali POS, z wykorzystaniem także technologii zbliżeniowej. 2. Wykonawca wyposaży Zamawiającego w fabrycznie nowe, bezprzewodowe terminale POS w wyznaczonych punktach. Obecnie zapotrzebowanie na terminale POS wynosi 22 szt., przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby terminali POS w zależności od własnych potrzeb, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 3. Wykonawca zapewni obsługę techniczną i rozliczanie transakcji dokonanych przy użyciu terminali, a także obsługę procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych oraz generowanie danych w postaci wyciągu transakcji. 4. Wszelkie opłaty i prowizje od płatności dokonywanych wszystkimi rodzajami elektronicznych narzędzi płatniczych będą ponoszone przez Wykonawcę. 5. Przy dokonywaniu płatności za pośrednictwem terminali POS Wykonawca zapewni funkcjonalność wpłat dedykowaną dla różnych rachunków bankowych Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania w terminie i na adresy wskazane przez Zamawiającego rolek do terminali POS bez dodatkowych opłat, przewidywane zużycie 400 rolek miesięcznie. VIII.2 Automaty biletowe KKM Przez automaty biletowe KKM należy rozumieć automaty biletowe Zamawiającego jak i automaty biletowe innych operatorów komunikacji miejskiej, w których realizacja płatności odbywa się na rachunek bankowy Zamawiającego. Automaty stacjonarne to automaty zamontowane na terenie miasta. Automaty mobilne to automaty zamontowane w pojazdach komunikacji miejskiej. Wymagania do obsługi terminali kart bankowych w automatach biletowych KKM: 1. Wykonawca zapewni bez ograniczeń realizowanie płatności kartami płatniczymi z uwzględnieniem przekazywania płatności z każdego automatu KKM na rachunek bankowy Zamawiającego. 2. Wykonawca zapewni całodobową obsługę transakcji płatniczych dokonywanych kartami płatniczymi (wydanymi w Polsce, UE i poza UE) np. typu: VISA, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Vpay, wymagana jest również obsługa kart płatniczych i innych nośników w technologii zbliżeniowej. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zintegrowania własnego rozwiązania z wszystkimi systemami pracującymi w automatach KKM. Wszystkie koszty integracji ponosi Wykonawca. Szczegółowe informacje na temat systemów umieszczone zostały w załączniku nr 11: dane statystyczne związane z obsługa bankową MPK S.A. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych prac, zgodnie z określonym przez harmonogramem, w celu zapewnienia obsługi transakcji dokonywanych w automatach biletowych KKM, a w przypadku zmiany systemu autoryzacyjno rozliczeniowego w szczególności do: 7

8 4.1 Wgrania nowych kluczy szyfrujących do urządzeń, które realizują płatności za pomocą kart bankowych, w tym z funkcją zbliżeniową. 4.2 Wymontowania sprzętu z automatów biletowych KKM, transportu do placówki ładującej klucze i ponownego montażu. Wykonanie wskazanych czynności leży po stronie Zamawiającego. 4.3 Zestawienia odpowiednich połączeń do centrów rozliczeniowych. Prace określone przez Wykonawcę w harmonogramie muszą być wykonane w okresie jednego miesiąca od daty podpisania umowy. 5. Wykonawca gwarantuje zgodność wprowadzanego systemu autoryzacyjno-rozliczeniowego z bieżącymi regulacjami prawnymi oraz wymogami organizacji płatniczych takich jak Visa, MasterCard oraz Payment Card Industry Security Standarts Council. 6. Zmiana acquirer a będzie wymagała wdrożenia nowego rozwiązania sprzętowo-programowego (miedzy innymi wymianę wszystkich zestawów realizujących płatności bezgotówkowe, itp.). Nowe urządzenia mają spełniać aktualne wymogi bezpieczeństwa i wymagania certyfikacyjne zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami organizacji płatniczych Visa i MasterCard oraz Payment Card Industry Security Standarts Council. Wymiana na koszt Wykonawcy. 7. W przypadku wymiany nowych urządzeń mają one współpracować z aktualnie pracującym oprogramowaniem obsługującym płatności bezgotówkowe. Oprogramowanie to jest autorstwa firmy WINCOR-NIXDORF, jego nazwa to PC-POS w wersji Wykonawca musi zapewnić zgodność dostarczanej usługi i urządzeń z aplikacją PC- POS firmy WINCOR w wersji Wykonawca w razie konieczności dostosuje oprogramowanie automatów KKM do współpracy z nowym systemem autoryzacyjno- rozliczeniowym. 9. W przypadku zmiany acquirer a wymagane jest precyzyjne określenie okresów przejściowych i czasu ich trwania. 10. Wykonawca musi zagwarantować ciągłość obsługi płatności bezgotówkowych przez automaty KKM. 11. Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania Zamawiającemu dostępu do systemu rozliczeniowego w celu weryfikacji obsługi transakcji bezgotówkowych, rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych od klientów, wykonywania niezbędnych raportów służących do rozliczania sprzedaży bezgotówkowej, itp. Ilość kont dostępu minimalnie Przed rozpoczęciem świadczenia usług i na żądanie Zamawiającego jeśli wystąpią zmiany Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń dla pracowników MPK S.A. w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji oraz wykonywania czynności serwisowych. 13. W przypadku niesprawności automatów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy koszty wszystkich operacji niezbędnych do zapewnienia ciągłej i poprawnej pracy automatów ponosi Wykonawca. VIII.3. Płatność elektroniczna w systemie ebilet Słowniczek: 8

9 Dokumentacja eprzelew Klient Logo Oprogramowanie Rozliczenie ebilet oznacza dokument e-płatności, wydawany i przekazywany przez Wykonawcę do Zamawiającego, mający charakter instrukcji, opisujący zasady działania Oprogramowania. jedna z form płatności zapewniająca Zamawiającemu otrzymanie środków z tytułu transakcji. osoba nabywająca ebilet. znak graficzny w postaci pliku z grafiką komputerową, wskazany przez Stronę jako identyfikujący ją i używany jako element promocyjny na stronach internetowych. moduł komunikacyjny, za pomocą którego następować będzie wymiana informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. oznacza przekazanie przez Wykonawcę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy należnych Zamawiającemu kwot wynikających z wartości Transakcji. system elektroniczny umożliwiający zakup biletu okresowego on line. 1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przyjmowanie za pośrednictwem Internetu płatności bezgotówkowych dokonywanych za pomocą e-przelewów, przy zapewnieniu możliwie najwyższego standardu obsługi użytkowników e-przelewów przez Zamawiającego. 2. Obsługa e-przelewów będzie realizowana 24h na dobę każdego dnia tygodnia bez wyłączenia świąt i dni wolnych od pracy. 3. Przez przyjmowanie płatności bezgotówkowych dokonywanych e-przelewami, rozumie się udostępnienie Klientowi możliwości dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego za pomocą wszystkich form płatności funkcjonujących w ramach e-przelewów (karty płatnicze, kredytowe, oraz przelew). 4. Wykonanie e-przelewu polega na zasileniu przez Klienta rachunku Zamawiającego powiązanego z daną formą płatności kwotą równą Wartości Transakcji. 5. Wszystkie Transakcje danego dnia do godziny (w czasie rzeczywistym polskim) zostaną rozliczone najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. 6. Wykonawca zobowiązany jest wobec Zamawiającego do wykonywania następujących czynności: a. Zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji i serwisowania Oprogramowania oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania e-przelewów. b. Dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji. c. Dostarczenia Zamawiającemu rozliczeń zbiorczych oraz szczegółowych z przeprowadzonych transakcji z danego dnia, po zakończonym dniu. d. Umożliwienia Zamawiającemu dostępu do informacji elektronicznej on-line związanej z dokonanymi e-przelewami. e. Umieszczenia i utrzymywania na swoich stronach WWW informacji o Zamawiającym, składającej się z nazwy Zamawiającego, adresu internetowego, oraz dostarczonego przez Zamawiającego Logo w formacie i rozmiarze zatwierdzonym przez Wykonawcę. 9

10 IX. Wydawanie i obsługę kart kredytowych i prepaid: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania na wniosek Zamawiającego kart : - kredytowych (do 6 szt.), - przedpłaconych (prepaid) zarówno imiennych jak i na okaziciela (do 30 szt.). Karty będą dostarczane w miejsce i osobie wskazanej przez Zamawiającego. Rodzaj karty to Visa i MasterCard. 2. Z tytułu czynności związanych z wydawaniem kart oraz obsługą transakcji dokonywanych kartami, jak zastrzeganiem w przypadku utraty karty i reklamacji, Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Wszelkie koszty winny być skalkulowane w miesięcznej opłacie ryczałtowej. 3. Wykonawca zapewni możliwość podglądu pod wszystkie rodzaje kart za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej z udostępnieniem codziennych raportów elektronicznych ze szczegółami transakcji dokonanych tymi kartami. 4. Karty kredytowe mają być rozliczane raz w miesiącu i funkcjonować w oparciu o środki na rachunku bieżącym. 5. Dla kart typu prepaid Wykonawca umożliwi zamawianie, aktywowanie, zastrzeganie, zmiany limitów transakcyjnych poprzez system bankowości elektronicznej. 6. Wysokość limitu na jedną kartę kredytową ustala się na 20 tysięcy złotych miesięcznie. X. Zapewnienie opieki doradcy bankowego 1. Wykonawca wyznaczy i poinformuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego, minimum 2 doradców, którzy zapewnią stałą współpracę z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, problemów technicznych, wyjaśniania wszelkich niedogodności itp., w godzinach pracy Zamawiającego. Każda zamiana doradcy, bądź wprowadzenie dodatkowej osoby do współpracy, będzie wymagała wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wyznaczyć 1 doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze bankowości elektronicznej. 3. Kontakt z doradcą będzie osobisty, telefoniczny lub pisemny za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany doradcy w przypadku, gdy ten nie będzie spełniał jego oczekiwań. 5. Doradca na prośbę Zamawiającego dokona stosownych zmian w systemach bankowych w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, w przypadku błędów krytycznych lub 5 dni roboczych w przypadku pozostałych błędów. 6. Zamawiający zgłaszając problemy Doradcy poda pełny opis błędu, jego czas i miejsce powstania oraz kategorię błędu zdefiniowaną w punkcie 5. XI. Informowanie Zamawiającego za pośrednictwem lub poprzez system bankowości elektronicznej o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych przed realizacją zajęcia niezwłocznie po otrzymaniu takiego zajęcia. XII. Przygotowanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej w terminie jednego tygodnia od dnia złożenia wniosku bez dodatkowych opłat. XIII. Potwierdzanie w ciągu jednego dnia roboczego, przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych Zamawiającego, złożonych na dokumentach: w szczególności pisemnych żądaniach zapłaty wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA

Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Regulamin kart płatniczych Alior Bank SA Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Rozdział I Postanowienia dotyczące wszystkich kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych AVON

Regulamin Kart kredytowych AVON Regulamin Kart kredytowych AVON Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych AVON. 2. Poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Zarządu BS z dn. 18.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 47/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie i umowach produktowych określenia oznaczają: 1) Autospłata Polecenie Zapłaty, w którym Odbiorcą jest Operator,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS Więcbork Nr 12/IX/2012 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, październik 2014 r. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zgierzu

Bank Spółdzielczy w Zgierzu Zgierz, dnia 16 stycznia 2015 roku Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2015 r. Bank Spółdzielczy w Zgierzu wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLAKLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w BankuSpółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo