2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy."

Transkrypt

1 Wszędzie gdzie w SIWZ określa się termin w dniach roboczych przyjmuje się, że są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: I. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych: 1. W dniu rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem Wykonawca uruchomi 10 rachunków bankowych (w PLN i walutowych), a nowe kolejne rachunki uruchamiane będą w systemie bankowości internetowej na każde Zamawiającego bez dodatkowych opłat. 2. Zamawiający wymaga otwarcia i prowadzenia bieżącego rachunku Zamawiającego w złotych polskich i walutach wymienialnych, w którym Zamawiający będzie uprawniony do zaciągania odnawialnego kredytu przeznaczonego na finansowanie występującego w trakcie roku do wysokości określonej w kwocie nieprzekraczającej 46 mln zł (kredyt w rachunku bieżącym). 3. Zamawiający wymaga otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych oraz rachunków specjalnych i celowych w złotych polskich i walutach wymienialnych. 4. Zamawiający wymaga otwarcia i prowadzenia rachunków płacowych przeznaczonych jedynie do wypłat wynagrodzeń, honorariów oraz innych świadczeń na rzecz pracowników i innych świadczeniobiorców powiązanych z rachunkiem bieżącym, który jest zbiorczo obciążony sumą zrealizowanych danego dnia płatności płacowych i zapewnia ich poufność lub zapewnienie innego sposobu realizacji przelewów płacowych z zachowaniem ich poufności. II. Oprocentowanie środków pieniężnych 1. Zamawiający wymaga oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących/pomocniczych/ celowych/ specjalnych prowadzonych w PLN i walutowych. 2. Zamawiający może podjąć decyzję, iż środki pieniężne zgromadzone na wskazanych rachunkach bankowych nie podlegają oprocentowaniu. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż w Banku wyłonionym w niniejszym postępowaniu przetargowym. 4. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach overnight w PLN będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej obliczanej według formuły: WIBID O/N *Wo Gdzie: Wo zaoferowany przez Wykonawcę współczynnik oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach overnight w PLN, określony współczynnik nie może ulec obniżeniu w okresie obowiązywania umowy i nie może być niższy niż Zamawiający zastrzega sobie prawo zakładania lokat według oprocentowania indywidualnie wynegocjowanego przez Zamawiającego. III. Udzielanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym 1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej 46 mln zł. 2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. 3. Kredytobiorca może zadłużać się z tytułu udzielonego kredytu, bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych. Kredyt w rachunku bieżącym zostanie uruchomiony w dniu rozpoczęcia świadczenia usług w ramach obsługi bankowej i automatycznie odnawiany w 12 (dwunasto) miesięcznych okresach rozliczeniowych bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów. 1

2 4. Dopuszcza się możliwość wystąpienia salda debetowego w ostatnim dniu kończącym każdy 12 (dwunasto) miesięczny okres rozliczeniowy. Kredytobiorca zobowiązuje się do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunku bieżącego w ostatnim dniu roboczym obowiązywania umowy na kompleksową obsługę bankową. 5. Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów O/N z notowania na 1 dzień roboczy przed datą postawienia środków do dyspozycji powiększonej o marżę kredytu nie większą niż 0,5% w skali roku. Stopa WIBOR O/N będzie aktualizowana każdego roku kalendarzowego w ostatnim dniu roboczym miesięcy: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. 6. Od udzielonego kredytu Bank będzie pobierał odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. 7. Przy ustalaniu stopy procentowej w stosunku rocznym przyjmuje się jako bazę 365 dni. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się w okresach obrachunkowych faktyczną liczbę dni kalendarzowych. 8. Odsetki płatne będą od rzeczywistego zadłużenia. 9. Kredyt w rachunku bieżącym zostanie udzielony bez prowizji i oraz innych dodatkowych opłat. 10. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu, tj. od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu. 11. Jedynym zabezpieczeniem kredytu dopuszczalnym przez Zamawiającego jest weksel in blanco. Zamawiający nie dopuszcza żadnych innych zabezpieczeń kredytu. 12. Kredyt będzie wykorzystywany w dowolnej wysokości do kwoty maksymalnego limitu zadłużenia wynikającego z umowy kredytowej. Korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym nie będzie wymagało wcześniejszej konieczności zawiadomienia o zamiarze jego uruchomienia. IV. Prowadzenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych IV.1. Wymagania: 1. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia zapewnienie całodobowego dostępu do pełnej funkcjonalności serwisu internetowego udostępnionego przez Wykonawcę służącego do obsługi rachunków bankowych. 2. Na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem Wykonawca zorganizuje praktyczne szkolenia dla wszystkich operatorów (ok. 5 osób) w zakresie pełnej obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego, dodatkowo w czasie trwania umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie uzupełniające na życzenie Zamawiającego dla nie więcej niż 5 osób bez dodatkowych opłat. 3. W przypadku istotnej, według Zamawiającego, zmiany wersji lub sposobu obsługi oprogramowania bankowości elektronicznej Wykonawcy, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie pracowników na zasadach, jak w pkt. 2 w miesiącu poprzedzającym miesiąc zmiany wersji oprogramowania bankowości elektronicznej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 4. Jeżeli do obsługi systemu bankowości elektronicznej Wykonawcy niezbędne będzie posługiwanie się akcesoriami typu: karta, czytnik, token lub inne, Wykonawca dostarczy stosowne akcesoria w ilości minimum 5 sztuk każde wszystkim użytkownikom nie później niż na 10 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem bez dodatkowych opłat. 2

3 5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt konserwować w okresie trwania umowy wszystkie niezbędne dodatkowe akcesoria wymagane do pracy w systemie bankowości elektronicznej. 6. Wykonawca zapewni także bez dodatkowych opłat nowe akcesoria, w przypadku wygaśnięcia ważności dotychczasowych oraz wyda akcesoria nowym operatorom zgłoszonym przez Zamawiającego. 7. W przypadku zgubienia, zniszczenia, blokady, kradzieży akcesoriów, o których mowa w pkt. 4, Wykonawca wyda bez dodatkowych opłat jego nowy egzemplarz, a dodatkowo w przypadku zgubienia lub kradzieży dokona niezwłocznego zastrzeżenia, najpóźniej w ciągu kolejnego dnia roboczego od zgłoszenia. 8. System bankowości elektronicznej Wykonawcy musi umożliwiać: 1) dokonywanie autoryzacji (zatwierdzenia) wszystkich rodzajów transakcji wskazanych przez Zamawiającego schematem autoryzacyjnym, 2) dokonanie autoryzacji wielu przelewów jednocześnie (tzw. autoryzacja przelewów zbiorczych), 3) składanie poleceń przelewu w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, w tym limitu kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego, 4) składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed datą realizacji, 5) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o statusie wszystkich operacji i saldach na wszystkich rachunkach w podziale wg rodzaju rachunku, 6) dostęp upoważnionych operatorów Zamawiającego do sald i operacji, w czasie rzeczywistym, na wszystkich rachunkach bankowych objętych zamówieniem, 7) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania online zbiorów danych za cały okres obowiązywania umowy oraz prowadzić archiwum danych w okresie objętym umową, 8) na żądanie Zamawiającego potwierdzanie wykonania operacji na poszczególnych rachunkach z podaniem godziny i minuty wpływu kwoty przelewu bez dodatkowych opłat, 9) import przelewów przygotowanych w systemach finansowo-księgowych Zamawiającego wg formatu wynikającego z systemów finansowo-księgowych. 10) system finansowo-księgowy używany przez Zamawiającego na dzień wszczęcia postępowania to: IFS Applications 7.5 firmy IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. Bankowość elektroniczną obsługuje Moduł Payment IFS Applications. W standardowej wersji, dla przelewów system obsługuje format Elexir-0. Dopuszczamy możliwość dostosowania systemu do innego standardu z wykorzystaniem danych systemu IFS Applications. 11) w przypadku niezgodności formatu importu/exportu danych systemu finansowo-księgowego Zamawiającego z formatem exportu/importu danych systemu bankowości elektronicznej, Wykonawca dokona dostosowania własnego systemu bankowości elektronicznej lub pokryje koszty zmiany formatu w celu umożliwienia bezproblemowego exportu/importu danych pomiędzy systemami. Dostosowanie systemu bankowości elektronicznej lub zmiany formatu umożliwiające export/import bez dokonywania czynności pośrednich pomiędzy ww. systemami musi zostać wdrożone przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem. 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w okresie trwania umowy, zmian dotyczących połączenia systemu bankowego w przypadku zmiany u Zamawiającego systemu finansowo-księgowego, umożliwiających bezpośrednie przekazywanie informacji (m.in. import, eksport danych, automatyczną identyfikację kontrahenta, rodzaj płatności, wczytywanie przelewów z systemu finansów-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu bankowego do systemu finansowo-księgowego). Powyższe zmiany Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w ramach prowadzonej obsługi bankowej, bez nakładania na Zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji. IV.2. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych: 1. Wykonawca zapewni sporządzanie i generowanie przez Zamawiającego wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej w formacie PDF i xls. 3

4 2. Wyciąg bankowy musi zawierać co najmniej: a) pełną nazwę rachunku, b) walutę rachunku, c) pełną nazwę posiadacza rachunku, d) informacje o wpłatach i wypłatach, e) numer rachunku beneficjenta/zleceniodawcy i jego pełną nazwę, f) tytuł płatności, g) datę realizacji transakcji h)informacje o walucie w jakiej dokonywana jest płatność, i) informacje o kursie jaki był zastosowany w przypadku transakcji walutowych, w tym płatności zagranicznych. 3. Wykonawca zapewni dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej najpóźniej do godziny 6.00 rano dnia następnego w systemie bankowości elektronicznej. 4. Niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśniane będą przez Bank nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. IV. 3. Minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu bankowości elektronicznej 1. System powinien prawidłowo pracować w środowisku pracy Zamawiającego. 2. Na dzień wszczęcia postępowania Zamawiający dysponuje systemami operacyjnymi: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 z przeglądarką internetową Internet Explorer 11.0 i wyższe 3. System powinien być przystosowany do wyświetlania w rozdzielczości ekranu 1280 x 720 i wyższej. 4. Bezpieczna komunikacja poprzez system powinna być zapewniona dzięki certyfikacji WEB serwerów przez zaufane centrum autoryzacji z wykorzystaniu technologii szyfrowania nie gorszej niż SSL 3.0 z kluczem symetrycznym o długości co najmniej 128 bitów lub asymetrycznym o długości co najmniej 2048 bitów. 5. System powinien umożliwiać określenie adresów TCP/IP Zamawiającego, z których mogą być dokonywane operacje w serwisie bankowym oraz dni i godzin w których możliwy jest dostęp do systemu. 6. System powinien umożliwiać logowanie: 1) za pomocą hasła maskowanego, 2) za pomocą klawiatury komputerowej, 3) za pomocą klawiatury ekranowej, 4) z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na karcie procesorowej lub innego elementu bezpieczeństwa stanowiącego o jednoznacznej identyfikacji użytkownika 7. System powinien umożliwiać: 1) ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno do każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków zdefiniowania dowolnych schematów akceptacji transakcji z określeniem limitów, 2) ustawienia limitów terminowych, np. jednorazowych, dziennych, tygodniowych i miesięcznych, 3) przeliczania limitów na dowolna walutę, 4) kontrolowania wykorzystania limitów. 8. System powinien zapewnić automatyczną blokadę konta użytkownika w przypadku kilkukrotnego (max 5 krotnego) podania złych danych podczas logowania oraz automatyczne wylogowanie użytkownika się w przypadku stwierdzenia braku aktywności użytkownika w systemie w określonym czasie ustalonym przez Zamawiającego. 4

5 V. Realizację wszystkich rodzajów poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo). 1. Wykonawca zapewni realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach i systemach, w tym wszystkiego rodzaju poleceń przelewów krajowych i zagranicznych. 2. Umożliwienie poprzez internetowy system bankowości elektronicznej realizacji wypłat poprzez przekazy pieniężne na adres wskazany w przekazie. 3. Przelewy zagraniczne w PLN i walutach obcych będą realizowane bez obciążania Zamawiającego kosztami banku zagranicznego. 4. Realizacja transakcji przelewowych wewnątrz Banku będzie następować w czasie rzeczywistym bez pobierania opłat. 5. Polecenia przelewów w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego w wyjątkowych sytuacjach. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia przelewów walutowych w innych bankach. VI. Wymianę walut 1. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dokonywał płatności walutowych zleconych po kursie sprzedaży wynegocjowanym indywidualnie z zastrzeżeniem, że maksymalna marża banku wynosić będzie 0,4 % od aktualnego kursu rynkowego w momencie sprzedaży. 2. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dokonywał przewalutowania płatności otrzymywanych na rachunki w zł po kursie kupna wynegocjowanym indywidualnie z zastrzeżeniem, że maksymalna marża banku wynosić będzie 0,4 % od aktualnego kursu rynkowego w momencie zakupu. VII. Obsługę gotówkową w zakresie wpłat i wypłat VII.1. Wypłaty. 1. Wypłaty środków pieniężnych i dostarczanie ich w miejsce i czasie wskazanym przez Zamawiającego w PLN z rachunków prowadzonych w PLN oraz w EURO z rachunków prowadzonych w EURO oraz w razie potrzeby innych walut z obciążeniem za te wypłaty rachunku wskazanego przez Zamawiającego. 2. Wykonawca dostarczy w czasie i w miejsce wskazane przez Zamawiającego określoną i zgodną ze specyfikacją kwotę bilonu a równowartością tej kwoty zostanie obciążony rachunek wskazany przez Zamawiającego. Czas realizacji w/w zamówień : 48 godz. od zgłoszenia. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypłaty gotówki z możliwością zamawiania gotówki za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej i dostarczania jej w miejsce i czasie wskazanym w zamówieniu w ciągu max 48 godzin od zgłoszenia. VII.2 Wpłaty zamknięte. 1 Odbieranie i księgowanie, na wskazanych rachunkach, do godz następnego dnia roboczego po odbiorze, z miejsc oraz w czasie wskazanym przez Zamawiającego gotówki zarówno przeliczonej jak i nie przeliczonej. Wykonawca umożliwi dostarczanie do wskazanej liczarni gotówki przeliczonej jak i nie przeliczonej przez inne podmioty wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczania gotówki, zaksięgowania jej na rachunki wskazane przez Zamawiającego bez dodatkowych opłat. Księgowanie w/w wpłat odbywać się będzie na podstawie wykazanej na dowodzie wpłaty kwoty a 5

6 ewentualnymi różnicami obciążać lub uznawać wskazany na dowodzie wpłat rachunek po dostarczeniu protokołu różnic. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić akcesoria dostępu do wrzutni nocnej, przy czym dokonane wpłaty winny być zaksięgowane na rachunkach, których dotyczą w czasie rzeczywistym nie później niż w najbliższym dniu roboczym do godz Wpłaty dokonywane będą w banknotach i bilonie. 4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług związanych z liczeniem bilonu. 5. W przypadku wystąpienia różnic przy wpłatach gotówki w formie zamkniętej Wykonawca udostępni szczegółowe protokoły tych różnic. VII.3 Konwoje gotówki. 1. Wykonawca zapewni usługę związaną z odbiorem gotówki ze wskazanych punktów kasowych od poniedziałku do piątku: 1) Punkty Sprzedaży Biletów Okresowych (PSBO) 2) Punkt odbioru przy ul. św. Wawrzyńca 13 3) Kasa Biletowa ul. Jana Brożka 3 Wykonawca będzie odbierać i transportować gotówkę ze wskazanych miejsc przez Zamawiającego z terenu miasta Krakowa - dotyczy 6 Punktów Sprzedaży Biletów Okresowych, kasy głównej przy ul. Jana Brożka 3 oraz kasy przy ul. św. Wawrzyńca 13. Odbiór gotówki w banknotach i w bilonie, posegregowanej w pakiety, przeliczonej lub nieprzeliczonej i nieposegregowanej z Punktów Sprzedaży Biletów Okresowych usytuowanych w następujących miejscach miasta Krakowa: 1. ul. Podwale 3/5 2. os. Centrum D bl.7 3. ul. Krowoderskich Zuchów 8a 4. ul. Św. Wawrzyńca ul. Powstańców Wielkopolskich 6 6. Pętla autobusowa MPK przy Dworcu Głównym Wschód codziennie w dni robocze (poniedziałek piątek) w godzinach od do W przypadku zmiany lokalizacji punktów kasowych Wykonawca zostanie powiadomiony o nowej lokalizacji punktu odbioru gotówki. Odbiór jeden raz w tygodniu gotówki posegregowanej w pakietach (banknoty i bilon) z kasy mieszczącej się przy ul. św. Wawrzyńca 13 w godzinach od do Odbiór trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek z możliwością zmiany dnia po uprzednim powiadomieniu 24 godziny wcześniej) gotówki (banknoty i bilon) nie segregowanej, zapakowanej w bezpieczne koperty, pochodzącej z automatów stacjonarnych i mobilnych, a także gotówki posegregowanej z Kasy Głównej przy ul. J. Brożka 3. Wraz z gotówką nie posegregowaną Zamawiający przekaże informacje (wydruk) o wielkości pobranej gotówki. Odbiór gotówki z pomieszczenia kasy do godz Wykonawca zapewni realizowanie wpłat gotówki w formie zamkniętej z wykorzystaniem bezpiecznego transportu firmy konwojującej. 3. Za świadczenie usług wymienionych w punkcie od 1 do 2 Wykonawca nie będzie pobierał opłat. 6

7 VIII. Przyjmowanie płatności za pośrednictwem terminali POS, automatów KKM oraz w systemie ebilet: VIII.1 Terminale POS. 1. Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę związaną z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami kredytowymi, kartami płatniczymi i innymi narzędziami płatniczymi za pomocą terminali POS, z wykorzystaniem także technologii zbliżeniowej. 2. Wykonawca wyposaży Zamawiającego w fabrycznie nowe, bezprzewodowe terminale POS w wyznaczonych punktach. Obecnie zapotrzebowanie na terminale POS wynosi 22 szt., przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby terminali POS w zależności od własnych potrzeb, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 3. Wykonawca zapewni obsługę techniczną i rozliczanie transakcji dokonanych przy użyciu terminali, a także obsługę procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych oraz generowanie danych w postaci wyciągu transakcji. 4. Wszelkie opłaty i prowizje od płatności dokonywanych wszystkimi rodzajami elektronicznych narzędzi płatniczych będą ponoszone przez Wykonawcę. 5. Przy dokonywaniu płatności za pośrednictwem terminali POS Wykonawca zapewni funkcjonalność wpłat dedykowaną dla różnych rachunków bankowych Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania w terminie i na adresy wskazane przez Zamawiającego rolek do terminali POS bez dodatkowych opłat, przewidywane zużycie 400 rolek miesięcznie. VIII.2 Automaty biletowe KKM Przez automaty biletowe KKM należy rozumieć automaty biletowe Zamawiającego jak i automaty biletowe innych operatorów komunikacji miejskiej, w których realizacja płatności odbywa się na rachunek bankowy Zamawiającego. Automaty stacjonarne to automaty zamontowane na terenie miasta. Automaty mobilne to automaty zamontowane w pojazdach komunikacji miejskiej. Wymagania do obsługi terminali kart bankowych w automatach biletowych KKM: 1. Wykonawca zapewni bez ograniczeń realizowanie płatności kartami płatniczymi z uwzględnieniem przekazywania płatności z każdego automatu KKM na rachunek bankowy Zamawiającego. 2. Wykonawca zapewni całodobową obsługę transakcji płatniczych dokonywanych kartami płatniczymi (wydanymi w Polsce, UE i poza UE) np. typu: VISA, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Vpay, wymagana jest również obsługa kart płatniczych i innych nośników w technologii zbliżeniowej. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zintegrowania własnego rozwiązania z wszystkimi systemami pracującymi w automatach KKM. Wszystkie koszty integracji ponosi Wykonawca. Szczegółowe informacje na temat systemów umieszczone zostały w załączniku nr 11: dane statystyczne związane z obsługa bankową MPK S.A. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych prac, zgodnie z określonym przez harmonogramem, w celu zapewnienia obsługi transakcji dokonywanych w automatach biletowych KKM, a w przypadku zmiany systemu autoryzacyjno rozliczeniowego w szczególności do: 7

8 4.1 Wgrania nowych kluczy szyfrujących do urządzeń, które realizują płatności za pomocą kart bankowych, w tym z funkcją zbliżeniową. 4.2 Wymontowania sprzętu z automatów biletowych KKM, transportu do placówki ładującej klucze i ponownego montażu. Wykonanie wskazanych czynności leży po stronie Zamawiającego. 4.3 Zestawienia odpowiednich połączeń do centrów rozliczeniowych. Prace określone przez Wykonawcę w harmonogramie muszą być wykonane w okresie jednego miesiąca od daty podpisania umowy. 5. Wykonawca gwarantuje zgodność wprowadzanego systemu autoryzacyjno-rozliczeniowego z bieżącymi regulacjami prawnymi oraz wymogami organizacji płatniczych takich jak Visa, MasterCard oraz Payment Card Industry Security Standarts Council. 6. Zmiana acquirer a będzie wymagała wdrożenia nowego rozwiązania sprzętowo-programowego (miedzy innymi wymianę wszystkich zestawów realizujących płatności bezgotówkowe, itp.). Nowe urządzenia mają spełniać aktualne wymogi bezpieczeństwa i wymagania certyfikacyjne zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami organizacji płatniczych Visa i MasterCard oraz Payment Card Industry Security Standarts Council. Wymiana na koszt Wykonawcy. 7. W przypadku wymiany nowych urządzeń mają one współpracować z aktualnie pracującym oprogramowaniem obsługującym płatności bezgotówkowe. Oprogramowanie to jest autorstwa firmy WINCOR-NIXDORF, jego nazwa to PC-POS w wersji Wykonawca musi zapewnić zgodność dostarczanej usługi i urządzeń z aplikacją PC- POS firmy WINCOR w wersji Wykonawca w razie konieczności dostosuje oprogramowanie automatów KKM do współpracy z nowym systemem autoryzacyjno- rozliczeniowym. 9. W przypadku zmiany acquirer a wymagane jest precyzyjne określenie okresów przejściowych i czasu ich trwania. 10. Wykonawca musi zagwarantować ciągłość obsługi płatności bezgotówkowych przez automaty KKM. 11. Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania Zamawiającemu dostępu do systemu rozliczeniowego w celu weryfikacji obsługi transakcji bezgotówkowych, rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych od klientów, wykonywania niezbędnych raportów służących do rozliczania sprzedaży bezgotówkowej, itp. Ilość kont dostępu minimalnie Przed rozpoczęciem świadczenia usług i na żądanie Zamawiającego jeśli wystąpią zmiany Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń dla pracowników MPK S.A. w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji oraz wykonywania czynności serwisowych. 13. W przypadku niesprawności automatów z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy koszty wszystkich operacji niezbędnych do zapewnienia ciągłej i poprawnej pracy automatów ponosi Wykonawca. VIII.3. Płatność elektroniczna w systemie ebilet Słowniczek: 8

9 Dokumentacja eprzelew Klient Logo Oprogramowanie Rozliczenie ebilet oznacza dokument e-płatności, wydawany i przekazywany przez Wykonawcę do Zamawiającego, mający charakter instrukcji, opisujący zasady działania Oprogramowania. jedna z form płatności zapewniająca Zamawiającemu otrzymanie środków z tytułu transakcji. osoba nabywająca ebilet. znak graficzny w postaci pliku z grafiką komputerową, wskazany przez Stronę jako identyfikujący ją i używany jako element promocyjny na stronach internetowych. moduł komunikacyjny, za pomocą którego następować będzie wymiana informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. oznacza przekazanie przez Wykonawcę na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy należnych Zamawiającemu kwot wynikających z wartości Transakcji. system elektroniczny umożliwiający zakup biletu okresowego on line. 1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przyjmowanie za pośrednictwem Internetu płatności bezgotówkowych dokonywanych za pomocą e-przelewów, przy zapewnieniu możliwie najwyższego standardu obsługi użytkowników e-przelewów przez Zamawiającego. 2. Obsługa e-przelewów będzie realizowana 24h na dobę każdego dnia tygodnia bez wyłączenia świąt i dni wolnych od pracy. 3. Przez przyjmowanie płatności bezgotówkowych dokonywanych e-przelewami, rozumie się udostępnienie Klientowi możliwości dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego za pomocą wszystkich form płatności funkcjonujących w ramach e-przelewów (karty płatnicze, kredytowe, oraz przelew). 4. Wykonanie e-przelewu polega na zasileniu przez Klienta rachunku Zamawiającego powiązanego z daną formą płatności kwotą równą Wartości Transakcji. 5. Wszystkie Transakcje danego dnia do godziny (w czasie rzeczywistym polskim) zostaną rozliczone najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. 6. Wykonawca zobowiązany jest wobec Zamawiającego do wykonywania następujących czynności: a. Zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie konfiguracji i serwisowania Oprogramowania oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania e-przelewów. b. Dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji. c. Dostarczenia Zamawiającemu rozliczeń zbiorczych oraz szczegółowych z przeprowadzonych transakcji z danego dnia, po zakończonym dniu. d. Umożliwienia Zamawiającemu dostępu do informacji elektronicznej on-line związanej z dokonanymi e-przelewami. e. Umieszczenia i utrzymywania na swoich stronach WWW informacji o Zamawiającym, składającej się z nazwy Zamawiającego, adresu internetowego, oraz dostarczonego przez Zamawiającego Logo w formacie i rozmiarze zatwierdzonym przez Wykonawcę. 9

10 IX. Wydawanie i obsługę kart kredytowych i prepaid: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania na wniosek Zamawiającego kart : - kredytowych (do 6 szt.), - przedpłaconych (prepaid) zarówno imiennych jak i na okaziciela (do 30 szt.). Karty będą dostarczane w miejsce i osobie wskazanej przez Zamawiającego. Rodzaj karty to Visa i MasterCard. 2. Z tytułu czynności związanych z wydawaniem kart oraz obsługą transakcji dokonywanych kartami, jak zastrzeganiem w przypadku utraty karty i reklamacji, Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Wszelkie koszty winny być skalkulowane w miesięcznej opłacie ryczałtowej. 3. Wykonawca zapewni możliwość podglądu pod wszystkie rodzaje kart za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej z udostępnieniem codziennych raportów elektronicznych ze szczegółami transakcji dokonanych tymi kartami. 4. Karty kredytowe mają być rozliczane raz w miesiącu i funkcjonować w oparciu o środki na rachunku bieżącym. 5. Dla kart typu prepaid Wykonawca umożliwi zamawianie, aktywowanie, zastrzeganie, zmiany limitów transakcyjnych poprzez system bankowości elektronicznej. 6. Wysokość limitu na jedną kartę kredytową ustala się na 20 tysięcy złotych miesięcznie. X. Zapewnienie opieki doradcy bankowego 1. Wykonawca wyznaczy i poinformuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego, minimum 2 doradców, którzy zapewnią stałą współpracę z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych, problemów technicznych, wyjaśniania wszelkich niedogodności itp., w godzinach pracy Zamawiającego. Każda zamiana doradcy, bądź wprowadzenie dodatkowej osoby do współpracy, będzie wymagała wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wyznaczyć 1 doradcę technicznego odpowiedzialnego za współpracę w obszarze bankowości elektronicznej. 3. Kontakt z doradcą będzie osobisty, telefoniczny lub pisemny za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany doradcy w przypadku, gdy ten nie będzie spełniał jego oczekiwań. 5. Doradca na prośbę Zamawiającego dokona stosownych zmian w systemach bankowych w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, w przypadku błędów krytycznych lub 5 dni roboczych w przypadku pozostałych błędów. 6. Zamawiający zgłaszając problemy Doradcy poda pełny opis błędu, jego czas i miejsce powstania oraz kategorię błędu zdefiniowaną w punkcie 5. XI. Informowanie Zamawiającego za pośrednictwem lub poprzez system bankowości elektronicznej o wpływających do Wykonawcy zajęciach praw majątkowych stanowiących wierzytelność z rachunków bankowych przed realizacją zajęcia niezwłocznie po otrzymaniu takiego zajęcia. XII. Przygotowanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej w terminie jednego tygodnia od dnia złożenia wniosku bez dodatkowych opłat. XIII. Potwierdzanie w ciągu jednego dnia roboczego, przez Wykonawcę podpisów osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych Zamawiającego, złożonych na dokumentach: w szczególności pisemnych żądaniach zapłaty wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.1 do siwz Rachunki 1. Otwarcie i prowadzenie: * rachunku podstawowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, w którym Zamawiający będzie uprawiony do zaciągania odnawialnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Otwarcie i prowadzenie następujących oprocentowanych rachunków bankowych: 1) rachunku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro a poniżej 30 000 Euro Opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Zaproszenia Załącznik nr 1 do Zaproszenia 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej przez okres 3 lat Gminy Wołomin oraz instytucji kultury, dla których Gmina

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający: Gmina Skała 32 043 Skała, Rynek 29 tel./012/ 389 10 98 fax./012/ 389 10 98 wew.104 e mail: skala@skala.pl 2. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325 FN.ZP/3400/I/4/2010 Olsztyn, 22.01.2010 r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych zawarta w dniu roku w Sulikowie pomiędzy. z siedzibą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57766-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 57766-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 Numer ogłoszenia: 57766-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 45966-2013 data 04.02.2013

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy 1 1. Na podstawie niniejszej umowy Bank zobowiązuje się do obsługi bankowej budżetu Miasta Płocka. 2.W ramach obsługi bankowej budżetu Miasta, Bank zobowiązuje się w szczególności

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r.

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Jastrzębia w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2017 r. 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 778-1-300, faks 22 778-1-302.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 778-1-300, faks 22 778-1-302. Otwock: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU Numer ogłoszenia: 87346-2015; data zamieszczenia: 17.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 11.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.13.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl http://www.muzeum.slupsk.pl MUZEUM REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Rudnik nad Sanem oraz jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Rudnik nad Sanem oraz jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014 Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie, pow. niżański, tel. (015) 876-10-02, faks (015) 876-11-19 Fn 3052/1/2011 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326361/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU NOWOMIEJSKIEGO

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Nowe Miasto Lubawskie: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU NOWOMIEJSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU Numer ogłoszenia: 42749-2015; data zamieszczenia: 26.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2015-01-13 13:45 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 261837-2014 z dnia 2014-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tymbark Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tymbark

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl 1 z 5 2012-11-15 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl Tarnowskie Góry: Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 10 2016-04-21 14:56 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 73318-2016 z dnia 2016-03-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Leżajsk I. Przedmiotem zamówienia jest: Bankowa obsługa budżetu Miasta Leżajska oraz

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019

Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019 Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019 Wersja archiwalna Zaproszenie Urząd Gminy Wielowieś informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Obsługi bankowej budżetu

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade Otwarcie rachunku bankowego Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw ważny od 20 czerwca 2012 Rachunek Biznes Trade 1 bieżącego w 2 bieżącego w walucie obcej dla rezydentów bieżącego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: DIRECT, KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zawidow.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zawidow.eu 1 z 7 2014-05-12 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zawidow.eu Zawidów: Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i

Bardziej szczegółowo

- wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014. w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych

- wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014. w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych Załącznik Nr 4 - wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014 w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych zawarta w dniu. pomiędzy:.. z siedzibą w..,, wpisanym do pod numerem., NIP..,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

POWIATOWY URZĄD PRACY. pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów ZP-271.1-2015.KF POWIATOWY URZĄD PRACY pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów tel. (071) 389-48-10, 389-10-92 fax. (071) 389-26-55 filia w Brzegu Dolnym (071) 319-50-33 www.wrwo@praca.gov.pl www.pupwolow.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r.

WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r. WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r. Do zainteresowanych Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zawiadamia,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo