WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EKONOMIKI HANDLU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EKONOMIKI HANDLU"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EKONOMIKI HANDLU wg programu: 2305 Klasa III TH, IV TH DZIAŁ PROGRAMU NAUCZANIA System finansowy Finansowanie działalności Wymagania programowe poziom podstawowy (2,3) Uczeń potrafi: -definicja pieniądza i finansów -rodzaje finansów -system finansowy przedsiębiorstw -pojęcie kosztów, strat, wydatków -klasyfikacja kosztów w układzie rodzajowym, funkcjonalnym i kalkulacyjnym -cechy kalkulacji -metody kalkulacji -pojecie struktury kosztów -badanie struktury kosztów -pojęcie przychodu finansowego, -cena i jej rodzaje -pojęcie zysku, straty, zysku brutto i netto -wartość pieniądza i jego ochrona -pojęcie stopy procentowej -pojęcie odsetek -pojęcie pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy -obliczanie odsetek różnymi metodami -pojęcie kapitału własnego i obcego -pojęcie rachunku ekonomicznego powstanie kapitałów własnych -kapitał rezerwowy i zapasowy Wymagania programowe poziom ponadpostawowy (4,5) Uczeń potrafi: -rynek pieniężny, walutowy, kredytowy, papierów wartościowych -czynniki mające wpływ na koszty handlowe -struktura kosztów własnych i cen netto -obliczanie cen hurtowych i detalicznych -obliczanie wskaźników rentowności kapitałów i sprzedaży -schemat otrzymywania wyniku finansowego -rodzaje ryzyka wynikającego z finansowania obcego -formy i wykorzystanie finansowania obcego -rodzaje finansowania działalności

2 Formy rozliczeń Ocena sytuacji finansowej -rodzaje czynności bankowych -prowadzenie rachunków bankowych, -warunki umowy o kredyt -zdolność kredytowa -pojęcie należności i zobowiązań -regulowanie należności i zobowiązań -pojęcie czeku -elementy występujące na dokumencie czekowym -pojęcie polecenia przelewu -omówienie słuszności posługiwania się poleceniem przelewu -pojęcie polecenia zapłaty -warunki niezbędne do przeprowadzenia rozliczenia za pomocą polecenia zapłaty -pojęcie rozliczeń planowych -pojęcie i rodzaje kart płatniczych -cechy kart płatniczych -pojęcie numeru PIN -pojęcie i rodzaje weksli -elementy na blankietach wekslowych -płynność finansowa przedsiębiorstw -metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływu -pojęcie cash flows -pojęcie syntetycznych wskaźników -standardowe wskaźniki; rentowności, aktywności, socjalnej -rodzaje kredytów bankowych -zabezpieczenia kredytów -pojęcie factoringu -franchising -venture capital -rozliczenia za pomocą czeków, przelewów, poleceń zapłaty, kat płatniczych, weksli -etapy rozliczenia za pomocą polecenia przelewu -pojęcie akredytywy -etapy rozliczenia za pomocą akredytywy -umowy w sprawie stosowania poleceń zapłaty między wierzycielem a bankiem -umowy między bankami w sprawie stosowania poleceń zapłaty -pojęcie i zastosowanie rozliczeń saldami -obliczanie sumy wekslowej, dyskonta weksli -pojęcie odnawialności linii kredytowej -lokaty terminowe -postęp w usługach bankowych -pojęcie faktoringu -gwarancja bankowa -home banking -warunki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych -warunki jakie musi spełniać przedsiębiorstwo aby posiadać płynność finansową

3 Zobowiązania budżetowe Rozliczanie się z budżetem państwa z tytułu PTU wspomagania i płynności -pojęcie rentowności -podstawowe źródła dochodów budżetowych -omówienie form organizacyjnych pobierania dochodów budżetowych -pojęcie podatku -cechy charakterystyczne dla podatków -pojęcie podatku od towarów i usług -stawki podatku od towarów i usług -zwolnienia od PTU -pojęcie akcyzy -pojęcie podatku dochodowego od osób prawnych -pojęcie podatku dochodowego od osób fizycznych -warianty podatku dochodowego od osób fizycznych -pojęcie przychodu z działalności gospodarczej -pojęcie opłaty publicznej, opłaty skarbowej, opłaty celnej, opłaty lokalnej -przedmiot opłaty administracyjnej, targowej i miejscowej -pojęcie faktury VAT, co zawiera, do czego służy -funkcje dokumentacji podatku od towarów i usług -rodzaje faktury -podstawa prawna stosowania kas rejestrujących -pojęcie paragonu fiskalnego -informacje jakie powinien -elementy systemu podatkowego -systematyka podatków według różnych kryteriów -pojęcie zobowiązania podatkowego -organy podatkowe -mechanizm poboru i naliczania PTU -ustawa o PTU -przedmiot akcyzy -stawki akcyzy -obliczanie podatku akcyzowego -pojęcie kosztów uzyskania przychodów -pojęcie dochodu -schemat rocznego obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego indywidualnie i wspólnie -podatek od gier i jego stawki -podatek od nieruchomości -podatek od środków transportu -podatek od czynności cywilnoprawnych -metody dokonywania korekty wystawionej faktury -kary w przypadku naruszenia przepisów o stosowaniu kas fiskalnych -ewidencja analityczna zakupu i sprzedaży prowadzona przez podatnika PTU -rejestr zakupów VAT

4 Uproszczone formy ewidencji dla celów podatkowych Handel zagraniczny Transakcje w handlu zagranicznym zawierać paragon fiskalny -zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów -zasady prowadzenia ewidencji przychodów -pojęcie handlu zagranicznego -pojęcie handlu wspólnotowego -powody wymiany towarów i usług -pojęcie importu, eksportu, reeksportu i jego rodzaje -zadania Ministra Gospodarki -promocja handlu zagranicznego, zadania Krajowej Izby Gospodarczej -pojęcie polityki zagranicznej państwa: liberalna, autarkiczna, protekcyjna -filary jednolitego rynku europejskiego: przepływ osób, towarów, usług i kapitału -metody i techniki badawcze, które pozwalają ocenić sytuację na rynku międzynarodowym pod kątem rynku wewnętrznego -czynniki decydujące o wyborze rynku -pojęcie oferty i zapytania ofertowego, kontroferty -schemat zawarcia kontraktu wielodokumentowego -pojęcie negocjacji -negocjowanie warunków oferty -rejestr sprzedaży VAT -deklaracja dla PTU -ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -ewidencja wyposażenia -ewidencja zatrudnienia -karty przychodów pracowników -ewidencja sprzedaży -ewidencja przebiegu pojazdu -pojęcie transferu kapitałów obcych -pojęcie procesu uszlachetniającego towary -pojęcie obrotu reperacyjnego -pojęcie tranzytu i jego rodzaje -bilans handlowy i płatniczy wymiany z zagranicą -pojęcie wymiany wewnątrzwspólnotowej -nabycie towarów -dostawa towarów -przepływ usług i swobody dotyczące tego przepływu -pojęcie działalności pośredniej w handlu zagranicznym -pojęcie prowizji -pojęcie działalności bezpośredniej w handlu zagranicznym oraz wady i zalety -pojęcie kontraktu -elementy formalne i merytoryczne kontraktu -pojęcie zwyczaju -pojęcie formuł handlowych opracowanych przez

5 Rozliczenia międzynarodowe Zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym Struktura organizacyjna -pojęcie i rodzaje dokumentów handlowych -pojęcie i rodzaje dokumentów składowych, przewozowych, ubezpieczeniowych i finansowych -pojęcie cła i jego rodzaje -polityka celna -pojęcie dumpingu i kiedy państwo popiera dumping -pojęcie wartości dewizowych i rodzaje -pojęcie waluty obcej -pojęcie dewiz, rodzaje i charakterystyka -pojęcie kursów walut -pojęcie rozliczeń dewizowych: czeki, weksle, polecenia wypłaty, inkaso, akredytywa -pojęcie działania -charakterystyka działania -pojęcie organizacji i charakterystyka układu zorganizowanego -pojęcie zarządzania, -istota zarządzania -sposoby zarządzania firmą -pojęcie kierowania i jego sposoby -pojęcie stanowiska organizacyjnego -pojęcie i charakterystyka komórki i jednostki organizacyjnej -pojęcie więzi występujących między komórkami -zadania stanowisk organizacyjnych -pojęcie koordynacji Międzynarodową Izbę Handlową -wysokości opłat celnych -dozór celny -jednolity dokument administracyjny SAD -dokumentacja niezbędna przy przywozie i wywozie towarów -podatki graniczne -pojęcie wolnego obszaru celnego -pojęcie strefy i składu wolnocłowego -kurs międzynarodowej jednostki rozrachunkowej SDR -pojęcie EURO -kryteria stosowania przez państwa euro -obliczanie wartości zakupu po danym kursie -rozliczenia bezdewizowe -pojęcia: barter, kliring dwustronny i wielostronny -pojęcie organizacji pracy -efektywne organizowanie pracy -zasady organizacji pracy -definicja struktury organizacyjnej firmy -klasyfikacja struktur ze względu na typy więzi -pojęcie i schemat struktury liniowej, funkcjonalnej i sztabowo liniowej -charakterystyka struktury: pionów scalonych, dywizjonalnej,

6 Proces kierowania (zarządzania) przedsiębiorstwem handlowym Negocjacje w działalności -pojęcie i zadania struktury organizacyjnej -charakterystyka komórek organizacyjnych przedsiębiorstw handlowych -schematy struktur organizacyjnych -dokumentacja organizacyjna -pojęcie cyklu organizacyjnego -charakterystyka funkcji planowania, organizowania, motywowania i kontroli -pojęcie strategii zarządzania -elementy strategii zarządzania -czynniki wpływające na przyszłość firmy -typy strategii zarządzania -metody zarządzania strategicznego -pojęcie tzw. drogi trwania -pojęcie podejmowania decyzji -charakterystyka faz podejmowania decyzji -schemat podejmowania decyzji -efektywność decyzji -intuicja -wybór wariantów rozwiązań -rodzaje technik podejmowania decyzji: pojęcie modelu i symulacji -pojęcie negocjacji -przedmiot i podmiot negocjacji projektowej, macierzowej, kolegialnej, smukłej i płaskiej -funkcja regulacyjna -organy zarządzające firmą: kolegialne i jednoosobowe -proces formalizacji w przedsiębiorstwie -realizacja funkcji zarządzania na poszczególnych szczeblach organizacyjnych -pojęcie stylu kierowania -charakterystyka stylu kierowania autokratycznego, demokratycznego i liberalnego -nowoczesne style kierowania: zorientowane na zadania i na pracowników -czynniki wpływające na wybór stylu kierowania -czynniki wpływające na efektywność kierowania -klasyfikacja decyzji ze względu na różne kryteria -charakterystyka decyzji jednoosobowych i grupowych -wady i zalety decyzji podejmowanych grupowo -racjonalność decyzji rzeczowa i metodologiczna -czynniki ograniczające racjonalność decyzji: obiektywne i subiektywne -rodzaje informacji potrzebnych do podejmowania decyzji -wpływ nadmiaru i niedoboru informacji na decyzje -pojęcie komunikacji interpersonalnej, werbalnej i

7 gospodarczej Planowanie działalności w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie finansowe -typy negocjacji -style negocjowania -zasady negocjowania -rodzaje i charakterystyka technik negocjacji -charakterystyka etapów negocjacji - cechy dobrego negocjatora -pojęcie planowania -zasady planowania w procesie zarządzania -charakterystyka metod planowania: bilansowa, wskaźników statystycznych, techniczno-ekonomicznych, analizy ekonomicznej, kolejnych przybliżeń, matematyczne, programowania liniowego, analizy sieciowej -pojęcie i istota biznesplanu -charakterystyka funkcji biznesplanu -pojęcie planowania sprzedaży -charakterystyka mierników ilościowych, wartościowych -podstawowe czynniki planowania sprzedaży -pojęcie planowania zapasów -pojęcie bilansu -czynniki wpływające na zmiany w składnikach majątkowych -pojęcie planowania inwestycji rzeczowych i finansowych -pojęcie planowanej likwidacji, amortyzacji -obliczanie średniego stanu rocznej wartości brutto środków trwałych -ustalania i planowanie niewerbalnej -cechy dobrego słuchacza -pojęcie konwersacji, perswazji -rodzaje planowania ze względu na cele, zdarzenia gospodarcze -pojęcie prognoz, programów i planów -planowanie w ujęciu przedmiotowym, ze względu na szczebel zarządzania -pojęcie planowania strategicznego, taktycznego, operatywnego -charakterystyka planu rocznego -omówienie faz planu rocznego -schemat układu planu w formie tablicy -schemat powiązania poszczególnych wielkości planu -cel planowania kosztów -ustalanie wartości sprzedanych towarów i materiałów, kosztów materiałów i energii, kosztów usług obcych, podatków i opłat, kosztów wynagrodzeń, kosztów świadczeń na rzecz pracowników, kosztów amortyzacji -zagadnienie analizy ekonomicznej -cel analizy -zespół czynności składających się

8 Instytucje kontrolujące działalność finansową przychodów ze sprzedaży towarów, produktów, ze sprzedaży majątku -planowanie wydatków -planowanie końcowego efektu finansowego -planowanie zysku z działalności gospodarczej, zysku brutto, zysku netto -rodzaje analizy ekonomicznej -pojęcie odchylenia -odchylenie bezwzględne i względne -ocena sytuacji finansowej -pojęcie analizy asortymentu -badanie sezonowości sprzedaży -analiza stanu sieci handlowej, hurtowej, detalicznej -pojęcie kontroli -etapy procesu kontrolnego -funkcje, przedmiot, podmiot kontroli -pojęcie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej -Państwowa Inspekcja Handlowa -Państwowa Inspekcja Sanitarna -Państwowa Inspekcja Pracy -pojęcie przedsiębiorczości -podstawowe cechy, umiejętności i działania przedsiębiorcze -pojęcie dobrego przedsiębiorcy, menedżera -pojęcie doradztwa -doradca konsultant -pojęcie badania rynku (analiza) -pojęcie lokalizacji ogólnej i szczegółowej na analizę ekonomiczną -zadania analizy -zasady analizy -analiza płac zasadniczych pracowników -wskaźniki przepustowości jednostek sprzedaży detalicznej -wskaźnik gęstości sieci -wskaźnik lokalizacji sieci -analiza stanu zapasów -badanie szybkości rotacji badanie gospodarki zapasami -analiza stanu zatrudnienia -badanie kwalifikacji pracowników, stabilności załogi, płynności załogi -analiza wydajności pracy, wynagrodzeń i średnich płac -rodzaje instytucji kontrolnych -Najwyższa Izba Kontroli: cele i zadania -Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów -Federacja Konsumentów -Polubowne sądy konsumenckie -Konsumencki Instytut Jakości -otoczenie a przedsiębiorczość -przeszkody przedsiębiorczości -pojęcie doradztwa wewnętrznego, zewnętrznego, mieszanego, technicznego, w biznesie -agencje doradcze -wybór lokalizacji działalności przemysłowej, handlowej i usługowej Formy -rodzaje aktów normatywnych -pojęcie przedsiębiorcy,

9 prawnoorganizacyjne działania i formalności związane z jego powstaniem działania działalności gospodarczej -przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej -pojęcie działalności gospodarczej -pojęcie przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy -pojęcie swobody gospodarczej -zasady stosunków między organami publicznymi a przedsiębiorcami -obowiązek wspierania przedsiębiorczości -pomoc publiczna -koncesje, licencje, zezwolenia -Krajowy Rejestr Sądowy -rodzaje działalności jakie może prowadzić osoba fizyczna -przepisu regulujące zakładanie działalności -pojęcie przedsiębiorcy indywidualnego, rzemieślnika -pojęcie wolnego zawodu, -pojęcie jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną -pojęcie osoby prawnej -kapitałowe spółki handlowe mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy -pojęcie swobody gospodarczej -zasady stosunków między organami publicznymi a przedsiębiorcami -obowiązek wspierania przedsiębiorczości -pomoc publiczna -koncesje, licencje, zezwolenia -Krajowy Rejestr Sądowy -warunki umowy spółki cywilnej -cel, czas trwania, wkład, zobowiązania, udział wspólników w zyskach i stratach, reprezentowanie, rozwiązanie spółki cywilnej -wpis do ewidencji -spółka jawna: umowa, rozwiązanie -spółka partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna -etapy zakładania działalności -obowiązki pracodawcy Ocena dopuszczający Uczeń osiągnął 50% wymagań z programu podstawowego Ocena dostateczny Ocena dobry Ocena bardzo dobry Uczeń osiągnął 100% wymagań z programu podstawowego Uczeń osiągnął 50% wymagań z programu ponadpodstawowego Uczeń osiągnął 100% wymagań z programu ponadpodstawowego

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo