BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, Al. Solidarności 77

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77"

Transkrypt

1 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę firewall-a nr Wspólnego Słownika Zamówień - CPV o wartości szacunkowej poniżej euro Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: Formularz OFERTA /BR-1/ Specyfikacja techniczna /BR-2/ Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /BR-3/ Wykaz dostaw /BR-4/ Projekt umowy /BR-5/ Nr: BRPO/ZP/215/31/2011 Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR GENERALNY /-/ Maria Muskała Warszawa, dnia 29 listopada 2011 r. 1

2 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nieużywanego, wolnego od wad firewall-a. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna /BR-2/. Określone przez Zamawiającego parametry techniczne mają charakter wymogów minimalnych. 3. W przypadku określeń w opisie przedmiotu zamówienia z użyciem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty równoważnej w stosunku do wymagań w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien udokumentować w ofercie, iż oferta spełnia parametry techniczne, wymagane przez Zamawiającego. 4. Dostarczone urządzenia sieciowe oraz skanery muszą spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach na terenie Polski. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: - dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. V. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU, W TYM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 2

3 1. Podmiotowe: 1. określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest: 1.1.posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), 1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia o wartości PLN brutto każda z dostaw, 1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), 1.4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych), W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z powyższych warunków winien spełnić co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełnienia danego warunku udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności poprzez przedstawienie zamawiającemu pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie składając samodzielne i oddzielne oświadczenie. 3

4 2. Inne: 1. dostarczenie przedmiotu zamówienia wskazanego w formularzu ofertowym /BR-1/ o parametrach wskazanych w specyfikacji technicznej formularz /BR-2/. Ocena spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie, wymagane w pkt. VI. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w pkt. 1 (Podmiotowe) skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Niespełnienie warunków określonych w pkt. 2 (Inne) skutkować będzie odrzuceniem oferty. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB ŻE OFEROWANA DOSTAWA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO A TAKŻE INNE WYMAGANE DOKUMENTY. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu do formularza OFERTY /BR-1/ należy załączyć: Ad V.1.: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /BR-3/, 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru celem wykazaniu Zamawiającemu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 4

5 odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie na formularzu Wykaz dostaw /BR-4/, Ad. V.2: 4. wypełniony w miejscach wykropkowanych formularz specyfikacja techniczna /BR-2/ POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY: 5. parafowany i wypełniony w miejscach wykropkowanych projekt umowy /BR-5/, w szczególności w zakresie reprezentacji Wykonawcy - zalecenie Zamawiającego; niezałączenie do oferty nie będzie traktowane jako przesłanka do odrzucenia oferty, 6. oświadczenie Wykonawcy czy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy a w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy wraz ze wskazaniem tej części zamówienia w formularzu OFERTA /BR-1/. W przypadku braku oświadczenia Wykonawcy, będzie to jednoznaczne z tym, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania zamówienia/ części zamówienia podwykonawcy, 7. dokument poświadczający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy, 8. dowód wniesienia wadium. Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna. Wadium ustanawia przynajmniej jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. Wymienione powyżej w pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dokumenty wchodzące w skład oferty winny być przedstawione w formie oryginałów. Zgodność z oryginałem kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Wykonawca składa odpowiednie dokumenty, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 5

6 A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie lub elektronicznie (podpisany zeskanowany dokument). Oferty, oferty dodatkowe, wyjaśnienia treści oferty, wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny, zgodę na poprawienie innych omyłek, umowa w sprawie zamówienia publicznego następuje wyłącznie w formie pisemnej: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, Al. Solidarności 77, pokój nr 18 (decyduje data i godzina wpływu). 2. Zamawiający udostępnia do porozumiewania się z Wykonawcami faks o numerze: (22) oraz 3. Zamawiający informuje, iż podany w pkt. 1 wyżej numer faksu jest numerem wspólnym również dla telefonu pracownika, nie udzielającego wyjaśnień Wykonawcom, a tylko technicznie włączającym sygnał faksu na żądanie Wykonawcy. Również w przypadku nieodebrania telefonu przez wspomnianego pracownika, po czterech sygnałach włącza się automatycznie sygnał faksu. 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub elektronicznie lub pisemnie za datę ich złożenia uznaje się datę wpływu dokumentu, stosownie do formy przekazu. Tak złożony dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli adresat dokumentu mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem wyznaczonego terminu z zastrzeżeniem dokumentów składanych w oryginale. 5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: p. Marek Tenerowicz informacyjnie tel.: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100). 1. FORMA WADIUM. Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6

7 e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 2. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB WNIESIENIA WADIUM. 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale XI pkt W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem rachunek bankowy Zamawiającego: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 1, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 4. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM - przetarg nieograniczony na dostawę firewall-a. 5. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub dopuszczonej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. UWAGA: wypłata z gwarancji nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego lub żądania dołączenia kserokopii bankowej karty wzorów podpisów osób upoważnionych do podejmowania w imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych. 3. UTRATA WADIUM Zamawiający zatrzyma wniesione wadium (w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej wraz z odsetkami), jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane przepisem art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7

8 IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej formie, zgodnej z niniejszą specyfikacją. 2. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca Wykonawcy umieścić w kopercie z ofertą w osobnym opakowaniu z napisem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 3. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnym pismem, PODPISANA (a nie parafowana). 4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa wystawioną na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Podana w ofercie cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 8

9 1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 4. Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy złożyć w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, Al. Solidarności 77, pokój nr 18 do dnia roku, godz Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie i zaadresowanej: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, Al. Solidarności 77 Dostawa firewall-a Nie otwierać przed r. godz podając nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego /biblioteka/, adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, Warszawa. 3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania po terminie składania ofert. 4. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu otrzymania identyfikatora Gość BRPO jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie ogólnodostępnej. 9

10 XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca może podać tylko jedną cenę bez proponowania rozwiązań wariantowych. Cena może zawierać ewentualny upust oferowany przez Wykonawcę. Cena winna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku! XIII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Oceny ofert dokona zgodnie z podanym kryterium i zasadami komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki formalne, komisja przetargowa dokona oceny ich ofert w oparciu o kryterium ceny brutto (waga 100%). 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto obejmującą realizację całości przedmiotu zamówienia. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub em, nie dotyczy przypadku, gdy Zamawiający nie wykluczy żadnego wykonawcy bądź nie odrzuci żadnej oferty. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 3. Umowa zostanie zawarta w centrali Zamawiającego w Warszawie przy Al. Solidarności Umowa zostanie zawarta według projektu umowy /BR-5/. 10

11 5. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw dla tych osób do zawarcia umowy bądź kopii pełnomocnictw potwierdzonych notarialnie. 6. W przypadku wybrania oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo wglądu do umowy współpracy (konsorcjum). 7. Dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się na termin podpisania umowy wyznaczony przez Zamawiającego uznane zostanie za odstąpienie od zawarcia umowy co umożliwia Zmawiającemu zastosowanie dyspozycji art. 94 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Uprawnionym na podstawie ustawy podmiotom przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). XVII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej specyfikacji. Prośbę taką należy przekazać Zamawiającemu faksem, potwierdzając na piśmie, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zapytania skierowane po w/w terminie lub skierowane w innej formie niż faksowa lub pisemna Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców którym doręczono niniejszą specyfikację o treści zapytania bez ujawniania jego źródła oraz zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej. XVIII. ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI 11

12 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Informację o wprowadzonych w ten sposób modyfikacjach Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali od Zamawiającego specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w walucie polskiej (w złotych i groszach). XX. INNE INFORMACJE Zamawiający nie przewiduje: zamówień uzupełniających, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, poprawi w złożonych ofertach: 1) oczywiste omyłki pisarskie (widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski lub inną podobną usterkę w tekście, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, które są widoczne dla każdego, bez przeprowadzania jakiejkolwiek dodatkowej analizy; przez dokonanie poprawki tej omyłki właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian), 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (widoczny, bezsporny, niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez Wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji; omyłka możliwa do poprawienia bez konieczności odwoływania się do innych dokumentów postępowania lub uzyskiwania wyjaśnień Wykonawcy) - np. omyłki w sumowaniu kwoty podatku VAT i ceny brutto UWAGA: nie dotyczy błędu we wskazaniu obowiązującej zgodnie z przepisami prawa podatkowego stawki podatku VAT), 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (dotyczy omyłek w sytuacji, jeżeli z okoliczności wynika zamiar złożenia przez Wykonawcę oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz gdy poprawienie omyłki nie ingeruje w sposób istotny w treść oferty, tj. nie powoduje konieczności znaczącej ingerencji ze strony Zamawiającego lub nie dotyczy istotnych postanowień oferty; omyłki winny mieć taki charakter, 12

13 by czynności ich poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności) niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu przez Zamawiającego oferty, nie zgodzi się na poprawienie omyłki określonej w pkt. 3, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy. 13

14 /Pieczęć Wykonawcy/ Telefon/faks /BR-1/ OFERTA dot. postępowania BRPO/ZP/215/31/2011. O F E R T A W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę firewall-a (BRPO/ZP/215/31/2011), oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za łączną cenę: wartość netto zł VAT % wartość brutto zł Oświadczamy, że: - akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, - oferowane parametry przedmiotu zamówienia są zgodne ze specyfikacją techniczną /BR-2/, - dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, - oświadczamy, że zapewnimy... (min. 12) miesięczny okres gwarancji oraz licencją na aktualizacje oprogramowania na dostarczony przedmiot, - akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą, - akceptujemy 30 dniowy termin płatności, - akceptujemy projekt umowy /BR-5/, - oświadczamy że dostarczymy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, - osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy to: 1. jako. (stanowisko służbowe)* 2. jako. (stanowisko służbowe)* 3. jako. (stanowisko służbowe)* na podstawie * 14

15 (należy wpisać odpowiednio numer KRS bądź powołać się na numer ewidencji działalności gospodarczej i organ wydający zaświadczenie bądź wskazać pełnomocnictwo wraz z datą udzielenia i ważności). W przypadku pełnomocnictwa należy je załączyć do oferty! - wadium zostało wniesione w dniu... w formie..., (wadium wniesione przelewem należy zwrócić na konto...)*, - zamierzamy/nie zamierzamy** powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia publicznego w części:...* Wszelką korespondencję w ramach niniejszego postępowania należy kierować do: Imię i Nazwisko.. Adres Faks Telefon. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 1. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),** 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /BR-3/, 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru celem wykazaniu Zamawiającemu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ** 4. zaakceptowany projekt umowy /BR-5/(jeśli dotyczy),** 5. oświadczenie Wykonawcy czy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (jeśli dotyczy),** 6. inne (jeśli dotyczy).**..., dnia r.... pieczęć i podpis Wykonawcy*** * należy odpowiednio wypełnić ** należy odpowiednio skreślić *** Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa załączonego do oferty. 15

16 lp. Parametr Wymagania techniczne 1 System operacyjny 2 Ilość portów/tryb działania Dedykowany system operacyjny producenta urządzenia. Nie mniej niż 8 portów Ethernet 10/100 Base-TX, 8 portów Ethernet 10/100/1000 Base-TX Routing / NAT (3.warstwa ISO-OSI) Transparent bridge 3 Dysk Nie mniej niż 64GB. 4 Funkcjonal ność /BR-2/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA dot. postępowania BRPO/ZP/215/31/2011 Firewall klasy Stateful Inspection antywirus dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, http, FTP, SMTPS, POP3S, IMAPS, HTTPS Web Filtering Antyspam skanowanie zawartości poczty, QoS i Traffic shaping, Kontrola aplikacji,ssl Proxy,Data Leak Protection Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. Ręczna lub automatyczna aktualizacja bazy sygnatur. Obsługa VPN topologia Site-to-site, Client-to-site, dedykowany klient VPN producenta urządzenia z mechanizmami ochrony klienta, monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory bez dodatkowych opłat licencyjnych. Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: haseł statycznych haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. Jednocześnie, dla systemu bezpieczeństwa powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa Generowanie raportów Skanowanie podatności stacji w sieci Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem centralnego zarządzania umożliwiającm: Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości Zarządzanie wersjami firmware u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM) Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach 16

17 5 6 Wydajność/ niezawodno ść Gwarancja/ aktualizacje Obsługa nie mniej niż jednoczesnych połączeń i nowych połączeń na sekundę. Przepływność nie mniejsza niż 5 Gbps dla ruchu nieszyfrowanego i 2,5 Gbps dla VPN (3DES). Obsługa nie mniej niż jednoczesnych tuneli VPN. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive Minimum 12 miesiące w siedzibie zamawiającego (on-site). Serwis musi być realizowany w trybie 5x8 z maksymalnym czasem reakcji serwisu następnego dnia roboczego. System powinien być objęty licencją na aktualizację oprogramowania przez okres minimum 12 miesięcy. OŚWIADCZENIA OFERENTA: Oferent niniejszym potwierdza iż zaproponowany przez niego sprzęt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w powyższej specyfikacji. Po dostawie Zamawiający dokona odbioru jakościowego zamówionego sprzętu. W przypadku wykrycia niezgodności pomiędzy specyfikacją techniczną a dostarczonym przez Oferenta sprzętem Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia sprzętu nie spełniającego wymagań specyfikacji a Oferent zobowiązuje się te niezgodności usunąć na swój koszt...., dnia r.... pieczęć i podpis Wykonawcy* *Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa załączonego do oferty. 17

18 /Pieczęć Wykonawcy/ /BR-3/ Oświadczenie dot. postępowania BRPO/ZP/215/31/ Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu BRPO/ZP/215/31/2011 Ja (imię i nazwisko)... reprezentując Wykonawcę (firma)... jako (stanowisko służbowe)... w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych...., dnia r.... pieczęć i podpis Wykonawcy* *Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa załączonego do oferty. W przypadku gdy występuje reprezentacja wieloosobowa oświadczenie składają wszystkie osoby reprezentujące Wykonawcę. 18

19 Pieczęć Wykonawcy /BR 4/ WYKAZ DOSTAW dot. postępowania BRPO/ZP/215/31/ WYKAZ DOSTAW Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę firewall-a oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące dostawy: Lp Przedmiot zamówienia Wartość przedmiotu zamówienia Data wykonania Nazwa Odbiorcy Dostawa Firewall (min zł brutto) 2 Dostawa Firewall (min zł brutto) Uwaga: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. miejscowość, data. pieczęć i podpis Wykonawcy* *Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa załączonego do oferty. 19

20 /BR-5/ PROJEKT UMOWY dot. postępowania BRPO/ZP/215/31/2011 UMOWA NR BRPO/315/.../2011 Zawarta w dniu.2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 77, Warszawa; NIP: , REGON zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a Wykonawcą: z siedzibą w..., ul.... (prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:. z siedzibą w.., ul., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem:.., prowadzonej przez., PESEL:., NIP:.., REGON:../wpisanym do KRS pod nr., o kapitale zakładowym.. NIP., REGON.) zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez: wyłonionym w postępowaniu BRPO/ZP/215/31/2011, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwana dalej Umową, o następującej treści: 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wad Firewall-a (zwanego dalej sprzętem ) na warunkach i zasadach wskazanych w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy i Specyfikacji Technicznej /BR- 2/, której kopia stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. 2. Dostarczony sprzęt winien być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację (numer seryjny). 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt własnym transportem i na swój wyłączny koszt do siedziby Zamawiającego, w tym wnieść do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu, wynikłe w trakcie transportu. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, określonego w 1 ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół.

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo