Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi"

Transkrypt

1 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań oraz konsultacji w różnych grupach roboczych w okresie październik 2008 lipiec 2009 i w sposób syntetyczne definiuje główne działania w zakresie elektronicznych aplikacji i usług cyfrowych niezbędnych do realizacji w ramach wspólnego projektu jednostek samorządu terytorialnego z udziałem innych jednostek sektora finansów publicznych w Województwie Zachodniopomorskim. Szczególny udział w jego pracowaniu mają Wojciech Kręt z Urzędu Marszałkowskiego oraz Katarzyna Papierkowska i Zbigniew Krupa z SPNT. Redakcja i ostateczny kształt merytoryczny dokumentu opracował Grzegorz Fiuk Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. rozwoju SI - usługi i aplikacje elektroniczne. Cele projektu Dostarczenie usług elektronicznych oraz treści cyfrowych podnoszących innowacyjność i konkurencyjność gospodarki województwa zachodniopomorskiego oraz zwiększających efektywność, komfort i poziom życia mieszkańców. Usprawnienie załatwiania spraw oraz efektywny obieg informacji pomiędzy obywatelem i przedsiębiorcą, a administracją publiczną na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wewnątrz samej administracji tj. urzędami i jego jednostkami podległymi w celu efektywnej realizacji zadań publicznych realizowanych przez administrację na rzecz klienta. co w rezultacie doprowadzi to do szerszego wykorzystania Internetu oraz pozytywnych zmian kulturowych i społecznych oraz dalszego upowszechnienia nowoczesnych usług i głębsze wchodzenie w świat Internetu wszystkich grup społecznych województwa. Główne obszary Plan rozwoju aplikacji i usług elektronicznych podzielony dostał na obszary tematyczne i obejmuje: A. e-administracja rozwój usług elektronicznych świadczonych przez administracje publiczną na rzecz interesantów i przedsiębiorców wspólne dla wszystkich samorządów uczestniczących w projekcie: Portal regionalny i serwisy informacyjne treści cyfrowe, standaryzacja informacji, platforma komunikacji elektronicznej (e-urząd) zakup oprogramowania dla urzędu i jego jednostek podległych, elektroniczny obieg dokumentów, archiwum elektroniczne, podpisy elektroniczny, elektroniczna skrzynka podawcza, jednolite formularze,

2 hurtownia danych i baza wiedzy o regionie (e-region) integracja danych z systemów bazodanowych jednostek samorządowych w hurtowni danych, generowanie raportów i prognoz wraz z portalem e-region, system map cyfrowych (GIS) z portalem WWW z różnymi podstawowymi i tematycznymi mapami cyfrowymi i częścią opisową, zdjęcia lotnicze i satelitarne, zgeneralizowane studium zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe, turystyka, wewnętrzny portal Intranetowy udostępniający wybrane zasoby dla upoważnionych użytkowników, inne regionalne elementy. lokalne (indywidualne) dla poszczególnych samorządów: rozszerzony elektroniczny obieg dokumentów dla urzędu i podległych jednostek lub rozbudowa systemu obecnie używanego, wewnętrzny portal intranetowy, modernizacja i integracja systemów wewnętrznych lub wymiana na system zintegrowany, dodatkowa infrastruktura techniczna (serwery, komputery, drukarki, urządzenia sieciowe), inne lokalne: indywidualne usługi elektroniczne, punkt dostępu do Internetu, lokalne treści cyfrowe B. e-turystyka zwiększenie podaży informacji i usług turystycznych przez Internet elektroniczny system informacji turystycznej (esit) krainy turystyczne i Miasta), transport, posiłki i zakupy, pogoda, tradycje, legendy, przysmaki, mapy cyfrowe (integracja z systemem GIS zadania e-administracja), elektroniczny system informacji o komunikacji i transporcie zintegrowany planer podróży na terenie województwa, informacja o dostępnych środkach lokomocji na danym obszarze, informacja o cenach, utworzenie i rozwój sieci infokiosków automatów informacyjnych udostępniających informacje z systemów elektronicznej informacji turystycznej i o transporcie i komunikacji, mobilne systemy informacji miejskiej i turystycznej (mobilne portale miejskie (MPM), rezerwacje mobilne) - zakupy, jedzenie, wydarzenia i ciekawe imprezy, atrakcyjne miejsca do zwiedzania, komunikacja z funkcjami dostępnymi w wersji mobilnej z modułem płatności mobilnych, inne lokalne (indywidualne) dla poszczególnych uczestników, C. e-zdrowie świadczenie usług medycznych, konsultacji, diagnostyki medycznej i profilaktyki drogą elektroniczną wdrożenie systemów i aplikacji udostępniających usługi informacyjne lecznicze i profilaktyczne oraz komunikacyjne dla pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia wraz z elementami niezbędnymi do ich funkcjonowania (systemy informatyczne ( części białej oraz części szarej, sprzęt komputerowy, elementy sieci teleinformatycznej). wdrożenie regionalnego systemu wymiany i zarządzania danymi medycznymi pomiędzy placówkami szpitalnymi tworzącymi konsorcjum projektu, zgodnie ze standardami wymiany danych medycznych, EHR oraz klasyfikacji i kodowania danych medycznych r. S t r o n a 2

3 inne lokalne (indywidualne) dla poszczególnych uczestników: np. konsultacje zdalne pacjenta z lekarzem, usługi telemedycyny i monitoring funkcji zdrowotnych, opieka paliatywna na odległość. D. e-edukacja elektroniczna rekrutacja, platforma edukacyjna, e-learning i tworzenie treści cyfrowych oraz narzędzia wspierające zarządzanie oświatą elektroniczna rekrutacja dzieci i młodzieży do szkoły, portal edukacyjny z treściami cyfrowymi z zakresu edukacji w wybranych tematach (historia, geografia, turystyka) specyficznych dla regionu, przetworzenie do postaci elektronicznej części zasobów bibliotecznych, wdrożenie narzędzi do e-learningu oraz materiałów multimedialnych do e-learningu, zapewnienie sprawnego zarządzania przepływem informacji w obszarze edukacji wraz z obiegiem dokumentów dla jednostek edukacyjnych, wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie publicznymi jednostkami edukacyjnymi podległymi samorządowi, elektroniczne usługi dla uczniów i rodziców dzienniczek ucznia, inne lokalne (indywidualne) dla poszczególnych uczestników, W kolejnych częściach syntetycznie opisane zostały proponowane zadania w poszczególnych obszarach. Podział na obszary i proponowane działania uwzględniają oczekiwania i potrzeby obywateli i przedsiębiorców zbierane podczas spotkań, konferencji i innych form konsultacji, doświadczeń własnych samorządu z ubiegłych lat w naszym i innych regionach kraju oraz możliwości ich praktycznego zrealizowania z uwzględnieniem uwarunkowań i ograniczeń we współfinansowaniu przedsięwzięć z budżetu uczestników projektu i środków Unii Europejskiej. Z założenia zadania które ostatecznie będą realizowane w ramach wspólnego projektu może ulec zmianie z uwzględnieniem priorytetów uczestników i technicznych i finansowych możliwości ich realizacji. Propozycje stanowić będą podstawę do określenia standardów aplikacji i e-usług o których mowa w Porozumieniu Konsorcjum. W ostatecznym kształcie projektu e-zachodniopomorskie uwzględnione będą ustalenia pomiędzy MSWiA i Radą Marszałków ds. SI zawarte w dokumencie Założenia architektury współdziałania infrastruktur rządowej i samorządowej (centralnej i regionalnej) w procesie realizacji zadań publicznych. Linia Współpracy centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych administracji publicznej w Polsce publikowany na e-puap w Portalu Interoperacyjności aby niepotrzebnie nie dublować rozwiązań. W dokumencie świadomie zrezygnowano z proponowania takich zadań, które mogłyby mieć wąskie grono rzeczywistych użytkowników, udział jednostek publicznych w ich realizacji nie jest priorytetowy lub nie jest uzasadniony bądź aplikacje i usługi elektroniczne są planowane do realizacji w ramach innych projektów centralnych. Na realizację sieci dostępne są środki finansowe w ramach RPO WZ działanie 3.2 w wysokości ok. 50 mln zł (wkład krajowy + środki UE) r. S t r o n a 3

4 Powiązania z innymi działaniami w obszarze społeczeństwa informacyjnego Proponowane rekomendacje dla aplikacji i e-usług są komplementarne z działaniami w zakresie infrastruktury technicznej (głownie Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna) oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych (uświadamianie, edukacja i szkolenia różnych grup użytkowników). Rys. Powiązania między działaniami SI Przy właściwej synchronizacji tych trzech obszarów zapewnione zostaną warunki do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa. Założenia strategiczne i organizacyjne projektu: I. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 3.2 opracowany, realizowany oraz współfinansowany jest projekt kluczowy przez wszystkie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty wraz z ich jednostkami podległymi szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, jednostki kultury, pomoc społeczna, firmy komunalne) jako współbeneficjenci, II. III. IV. Liderem projektu jest Zarząd Województwa zapewniający możliwie wysoką integrację aplikacji i e-usług oraz kompatybilność z pozostałymi równoległym działaniami a w szczególności z budową sieci szerokopasmowej w ramach dla usług elektronicznych, Projekt jest podzielony zostanie na poziomy (grupy uczestników) uwzględniające, potrzeby uczestników projektu oraz obecny stopień informatyzacji samorządu i ich priorytety, Realizacja projektu zapewnia wszystkim współbeneficjentom dla wszystkich uczestników projektu tj. gmin i powiatów oraz ich jednostek podległych określony, minimalny poziom funkcjonalności aplikacji i usług elektronicznych (standardy). V. Aplikacje i usługi oraz treści cyfrowe charakteryzuje innowacyjny charakter dostosowany do wymagań nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy a ich funkcjonalność nastawiona jest na obsługę obywatela i przedsiębiorcę zapewniając ich standaryzację i powielarność. VI. VII. Projekt zakłada wzrost wykorzystania wdrożonych już dostępnych usług i funkcjonalności takich jak: (skrzynka podawcza w ramach e-puap, opłaty i płatności elektroniczne, dostępne formularze elektroniczne, podpis elektroniczny w nowym dowodzie osobistym, zaufany profil) Realizacja projektu zapewni interoperacyjność innymi projektami w szczególności z równolegle realizowanymi projektami centralnymi MSWiA (e-puap i pl.id) lub Ministerstwa Zdrowia (P1 do P4) finansowanymi w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ujętymi w Planie Informatyzacji Państwa r. S t r o n a 4

5 Obszar A (e-administracja) - założenia szczegółowe Cele główne projektu e-administracja: podniesienie jakości usług elektronicznych świadczonych dla klientów administracji publicznej i jednostek podległych oraz gdzie będzie to możliwe uproszczenie i zautomatyzowanie realizacji procedur administracyjnych, wdrożenie innowacyjnych aplikacji realizujących usługi elektroniczne przez administrację publiczną różnych szczebli nastawionych na obsługę obywatela i przedsiębiorcę zapewniając ich standaryzację i powielarność, wdrożenie standardów i minimalnego poziomu funkcjonalności aplikacji świadczących usługi elektroniczne, wykorzystanie już dostępnych centralnie usług i funkcjonalności takich jak skrzynka podawcza w ramach e-puap, opłaty i płatności elektroniczne, dostępne formularze elektroniczne, podpis elektroniczny w nowym dowodzie osobistym, zaufany profil, itp). zapewnienie interoperacyjności z innymi projektami, w szczególności z równolegle realizowanymi projektami centralnymi: e-puap i pl.id elektroniczny dokument tożsamości (dowód osobisty). Syntetyczna diagnoza obecnego stanu w zakresie e-administracji Stan rozwoju e-administracji można określić generalnie jako daleko niewystarczający a w wielu przypadkach jest na bardzo podstawowym etapie rozwoju. Obowiązujące przepisy prawne nakładają obowiązek na administrację przyjmowania spraw drogą elektroniczną oraz uruchomienia Skrzynki Podawczej wystawiającej urzędowe poświadczenia otrzymania (UPO) lecz zainteresowanie klientów tą formą komunikacji jest obecnie znikome. Daleko jeszcze także do uproszczenia szeregu procesów administracyjnych powodujących możliwość zautomatyzowania tych czynności. Administracja w najwyższym stopniu zapewnia dostęp do informacji za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej (najniższy poziom świadczenia usług elektronicznych), niewiele spraw jest wnoszonych droga elektroniczną a już praktycznie nie są realizowane usługi transakcyjnie. W Zachodniopomorskim, podobnie jak w innych regionach, różny jest stopień zinformatyzowania różnych szczebli administracji, prowadzony jest przez dłuższy bądź krótszy, proces komputeryzacji prowadzony jest w oparciu o różne technologie i jest mocno zróżnicowany. Powoduje to dużą trudność w integracji. Nawet jeśli klienci nie będą zainteresowani szerokim korzystaniem z usług elektronicznych to i tak informatyzacja administracji jest konieczna. Informacja administracji umożliwi skrócenie realizacji procedur co jest także korzystne dla interesantów bezpośrednio przybywających do urzędu lub wnoszących sprawy tradycyjną drogą korespondencyjną gdyż czas realizacji ich sprawy też ulegnie skrócenie. Bez zinformatyzowania administracji nie będzie możliwe zwiększanie ilości świadczonych usług elektronicznych a tym samym rozwój e-administracji. Poziomy projektu wg typu uczestników: Poziom I. (wspólny dla wszystkich uczestników): wszystkie JST - wspólny dla całego województwa r. S t r o n a 5

6 samorząd wojewódzki (Urząd Marszałkowski) i jego podmioty podległe 18 samorządów powiatowych i jego podmioty podległe (bez miast na prawach powiatu) 3 samorządy miast na prawach powiatu 8 samorządów gmin miejskich i jego podmioty podległe (bez 3 miast powiatowych) 51 samorządów gmin miejsko-wiejskiej i jego podmioty podległe 52 samorządy gmin wiejskich i jego podmioty podległe Zadanie A.1. Przygotowanie jednostek do rozwoju i wzrostu wykorzystania usług elektronicznych z wykorzystaniem analizy instytucjonalnej. W ramach przygotowań do realizacji części e-administracja przeprowadzona zostanie analiza stanu obecnego polegająca na: analizie stanu obecnego stanu informatyzacji urzędów gmin i powiatów wraz z jednostkami podległymi oraz ich infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług elektronicznych, analizie potrzeb mieszkańców w obszarze korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez administrację publiczną oraz niedogodności i problemów związanych z uzyskiwaniem informacji oraz komunikacją ze urzędami, benchmarking wybranych procesów w jednostkach publicznych, związanych ze świadczeniem usług przez administrację (w obszarze: udzielanie informacji oraz komunikacja z klientem), strategicznych z punktu widzenia realizacji projektu, uwarunkowania realizacji projektu wynikające z dokumentów strategicznych, uwarunkowań prawnych i innych warunków oraz jego komplementarność z innymi projektami realizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat oraz planowanymi do realizacji w ciągu najbliższych 3 lat oraz działaniami komplementarnymi na szczeblu regionalnym, lokalnym i centralnym. Na podstawie powyższej analizy w Studium Wykonalności projektu określone zostaną szczegółowe działania oraz elementy niezbędne do ich realizacji (analizy i projekty techniczne, aplikacje, zakup infrastruktury technicznej, usługi wdrożeniowe, szkolenia) służące rozwojowi instytucjonalnemu jednostek administracji w kontekście świadczenia usług drogą elektroniczną. Zadanie A.2. Portal regionalny z serwisami informacyjnymi audyt stron WWW jednostki samorządowej oraz jednostek podległych, przygotowanie treści cyfrowych oraz przebudowa/wymiana strony internetowej zgodnie z zaleceniami audytu, wdrożenie elementów zwiększających dostępność strony internetowej opracowanie i wdrożenie uzgodnionego standardu publikacji informacji w podziale na: serwis miejski (lub/i gminny, powiatowy), BIP i e-urząd. treści cyfrowe: lokalne biuletyny informacyjne, serwisy samorządowe, elektroniczne gazetki gminne, szkolne, osiedlowe/sołeckie, parafialne, lokalne kroniki wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych oraz ich kalendarz, informacje o grupach aktywności społecznych i ich zainteresowaniach, godziny otwarcia jednostek użyteczności publicznej (przychodnia, poczta), giełda usług, poszukiwanych rzeczy, zbędnych przedmiotów, r. S t r o n a 6

7 ochrona dziedzictwa regionalnego i lokalnego poprzez ucyfrowienie lokalnych i regionalnych zasobów bibliotecznych i informacyjnych (dla e-edukacji), przewodnik po lokalnych muzeach, izbach pamięci, wystawach (dla e-turystyki), gdzie są i jak otwarte lokale gastronomiczne, puby z możliwością rezerwacji (dla e- turystyki), lokalne rozkłady jazdy komunikacji (dla e-turystyki). System zasilony zostanie wieloma różnymi informacjami z wielu dziedzin gospodarki, turystyki, kultury, sztuki, historii, które nie są obecnie dostępne w wersji elektronicznej. Treści uznane za szczególnie istotne zostaną wprowadzone do systemu przez digitalizację lub skanowanie. Zasadniczo nie będą powielał informacji dostępnych w innych systemów, tam gdzie będzie taka potrzeba zastosowane będą linki do tych informacji. Częścią treści cyfrowych opracowanych na potrzeby systemu będą zasoby GIS oraz informacje portalu regionalnego opisanego szczegółowo poniżej. Informacje serwisów informacyjnych gromadzone będą we wspólnej bazie opartej o CMS (system zarządzania treścią - ang. Content Management System). CMS podzielony zostanie na obszary odpowiadające poszczególnym częściom merytorycznym z uprawnieniami do modyfikacji przez uprawnionych użytkowników. Przez wzajemne powiązania z poszczególnymi treściami zapewniona zostanie spójność systemu oraz wyeliminowana powielanie tych samych informacji w różnych częściach. W ramach projektu (w większości przez zewnętrznego wykonawcę wyłonionego w procedurze przetargowej) przeniesione zostaną określone dane z obecnych systemów (np. strony WWW, BIP, portale tematyczne, sprawy z obiegu dokumentów) oraz stworzone nowe (m.in. bazy danych, warstwy mapowe, dane do hurtowni). W okresie eksploatacji aktualizacja danych oraz tworzenie nowych informacji i map realizowana będzie przez użytkowników końcowych oraz zespół administratorów i redaktorów w ramach zespołu zarządzającego i nadzorującego prawidłowe funkcjonowanie efektów projektu. Zadanie A.3. Platforma komunikacji elektronicznej (e-urząd) zakup oprogramowania oraz/lub licencji: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, archiwum elektroniczne, podpisy kwalifikowane lub inne formy podpisu/ certyfikatu cyfrowego (np. zaufany profil epuap, podpis zaawansowany) opracowanie i wdrożenie jednolitych wzorów formularzy elektronicznych (partnerów projektu oraz jednostek podległych (oświata, przedsiębiorstwa komunalne, jednostki kultury, sportu etc.) oraz procedur realizacji spraw elektronicznych we wszystkich jednostkach uczestniczących w projekcie (dla wszystkich uczestników projektu) zakup oprogramowania umożliwiającego gromadzenie, analizę oraz wymianę danych pomiędzy JST, a podległymi jednostkami budżetowymi, szkołami oświatowymi pomoc techniczna dla uczestników projektu oraz monitoring poprawności działania e- urzędów, monitoring wdrożenia i wykorzystania wzorów dokumentów i procedur we wszystkich jednostkach uczestniczących w projekcie (dla wszystkich uczestników projektu) Głównym celem platformy komunikacji elektronicznej jest zapewnienie sprawnej wymiany informacji i dokumentów pomiędzy obywatelem i przedsiębiorcą a jednostkami publicznymi uczestniczącymi w projekcie. Pozwoli to także na stworzenie szybkiego i bezpiecznego systemu komunikacji elektronicznej w ramach gminy czy powiatu. Celem elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) będzie umożliwienie sprawne i terminowe załatwianie spraw interesanta oraz częściowe r. S t r o n a 7

8 pełnienie roli jednego okienka. Zapewnienie wszystkim jednostkom publicznym uczestniczącym w projekcie (nie tylko samym urzędom) sprawnej wymiany informacji, korespondencji oraz spraw interesantów. Jednostki nie posiadająca obecnie elektronicznego obiegu dokumentów (urząd gminy, szkoła, przedszkole, żłobek, biblioteka, ośrodek kultury, przychodnia, firma komunalna) będzie mogła korzystać z min. 1 licencji w wersji przez WWW (tzw. cienki klient ), która zostanie zainstalowana na centralnym serwerze. Urzędy już posiadające lokalne systemy elektronicznego obiegu dokumentów będą mogły go rozbudować o dodatkowe licencje od obecnego dostawcy oraz dostosować do wymiany pomiędzy pozostałymi uczestnikami projektu z zachowaniem przyjętego standardu wymiany i komunikacji oraz opracowywanych zasad interoperacyjności. Dla użytkowników wymagających lokalnej wersji elektronicznego obiegu dokumentów (3 lub więcej użytkowników) zakupione zostanie stosowne oprogramowanie jednolite dla wszystkich od jednego dostawcy. Zasadą wymiany informacji i obiegu dokumentów będzie, iż jeśli sprawa pojawi się w systemie, to będzie w ramach jego realizowana w postaci elektronicznej pomiędzy jednostkami uczestniczących w jej realizacji. Poszczególne kroki będą rejestrowane w systemie z identyfikacją uczestnika biorącego udział w jego realizacji oraz datą i czasem. Wejście sprawy od interesanta z zewnątrz (obywatel/przedsiębiorca) odbywać się będzie poprzez e-puap lub bezpośrednio przez tą regionalną platformę. Na wejściu dla sprawy generowane będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) znakowanie czasem. Weryfikacja sprawy wchodzącej do systemu oraz podpisu lub identyfikacji wnoszącego sprawdzana będzie na etapie rejestrowania w systemie przez jednostkę, do której jest kierowana. Jednostka odpowiedzialna za załatwienie złożonej sprawy (wiodąca) monitorować będzie stan jej realizacji przez pozostałych uczestników i będzie reagować na bezczynność i monitorować termin załatwienia. System elektronicznego obiegu dokumentów w wersji WWW na centralnym serwerze umożliwiać będzie archiwizację elektroniczna wersję wszystkich pism i spraw oraz załączników zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisami dot. archiwizacji dokumentów elektronicznych. Wersje lokalne będą mogły korzystać z archiwizacji na centralnym serwerze. Opracowanych będzie szereg (ok. kilkadziesiąt) procesów/procedur oraz formularzy elektronicznych (ok. kilkaset) zapewniających przepływ spraw i dokumentów pomiędzy pracownikami i urzędami wykonującymi zalgorytmizowany zespół czynności. Szczególną uwagą objęte będą procesy przesłania informacji lub załatwiania spraw obywatela/przedsiębiorcy w ramach gminy czy powiatu lub wewnątrz administracji tj. urzędem i jego podległymi jednostkami (np. urządszkoła, urząd-firma komunalna, szkoła-urząd statystyczny, firma komunalna-urząd skarbowy, itp.). W ramach systemu e-urząd zdefiniowana zostanie lista jednostek (nawet ok. kilka tysięcy) uczestniczących w projekcie, które komunikować się będą z interesantem lub między sobą zgodnie z przyjętym schematem w ramach najczęściej używanych procesów. Zakłada się zasadnicze zarządzanie procedurami, sprawami (ang. workflow) i terminami ich realizacji na poziomie gminy lub powiatu analogicznie do podległości organizacyjnej. Na poziomie centralnym systemu e-urząd odbywać się będzie zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, definiowanie określonych procedur, opracowywaniem formularzy i wniosków elektronicznych, monitorowanie poprawność pracy systemu i pomoc techniczna (ang. help desk) r. S t r o n a 8

9 Zadanie A.4. Hurtownia danych i baza wiedzy o regionie (e-region) utworzenie hurtowni danych integrującej dane z systemów bazodanowych jednostek samorządowych na poziomach: jednostki podległe gminy, gmina, starostwo, urząd marszałkowski, urząd wojewódzki budowa systemu automatycznie przekazującego wybrane informacje z jednostek do hurtowni danych budowa systemu analizy zebranych danych oraz generowania raportów oraz prognoz budowa portalu e-region udostępniającego zebrane informacje i umożliwiającego wyszukiwanie, porównywanie, odczytywanie raportów, prognoz, trendów na wybranych danych Celem hurtowni danych i bazy wiedzy będzie gromadzenie i przetwarzanie oraz udostępnianie informacji istotnych dla zarządzania województwem, powiatem lub gminą. Już obecnie dostępnych jest szereg istotnych do zarządzania informacji lecz są one wycinkowe, o różnej szczegółowości, rozproszone w wielu miejscach, często nieuporządkowane, aktualne przemieszane z historycznymi. e-region nie będzie powielał już dostępnych informacji z innych systemów ale przetwarzał je na potrzeby zarządzania. Wynikiem będą także analizy i syntetyczne zestawienia obrazujące zachodzące w województwem zmiany gospodarcze i społeczne. Szczególną uwagą objęte zostaną obszary i zagadnienia, które wspomagane są środkami pochodzącymi z funduszy UE. Informacje pochodzić będą z różnych źródeł: urzędów uczestniczących w projekcie, innych regionalnych urzędów i instytucji (Urząd Statystyczny, Izba Skarbowa i Urzędy Skarbowe, Urząd Wojewódzki, administracja zespolona i niezespolona, itp.), oraz innych publicznych źródeł (usługi turystyczne, rolnictwo i przetwórstwo rolne, opieka zdrowotna, itp.). e-region będzie zintegrowany z innymi treściami cyfrowymi i GIS. Urząd Marszałkowski rozpoczął już pilotażową realizację pierwszej części tego zadania. Zadanie A.5. System map cyfrowych (GIS) Budowa ogólnodostępnego portalu WWW udostępniający mapy cyfrowe z częścią opisową: mapa topograficzna terenu objętego projektem zawierające miejscowości, woda, zieleń, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne (dane z map w skali 1:10 000/ 1: / 1:50 000), podziały administracyjne: powiaty, gminy, sołectwa, urzędy skarbowe, okręgi o obwody wyborcze, obręby i rejony geodezyjne, obwody statystyczne, policja, sądy rejonowe, prokuratura, straż pożarna, zdjęcia lotnicze i satelitarne, ortofotomapa, transport i komunikacja publiczna, zgeneralizowane studium zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe, oferty i tereny inwestycyjne (obszary, obiekty) warstwa turystyczna (ścieżki rowerowe, pomniki przyrody, obszary chronione, rezerwaty, parki krajobrazowe, przystanie wodne, kąpieliska, itp), mapy historyczne i archiwalne Celem GIS jest poprawa jakości zarządzania województwem, powiatem i gminą oraz ułatwienie procesów planistycznych i inwestycyjnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnej platformy udostępniania danych przestrzennych. Stworzenie oraz rozwój zasobów regionalnej platformy gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych geograficznych powiązanej z zadaniem e-region, r. S t r o n a 9

10 wspomagający procesy analizy i podejmowania decyzji w zarządzaniu województwem, monitoring środowiska oraz przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie w województwie działa co najmniej kilka systemów SIT/GIS wykorzystujących mapy cyfrowe o różnym przeznaczeniu i funkcjach, obejmujących różny obszar, prowadzone przez różne urzędu i instytucje (m.in. wojewódzkie i powiatowe zasoby geodezyjne, mapy turystyczne, Szczeciński System Informacji Geograficznej w UM Szczecin Wrota Parsęty gis.parseta.pl, Euroregionalny System Informacyjny Euris w Starostwie Kołobrzeg plany miast, mapy tematyczne). System GIS zasadniczo nie będzie powielał zasobów innych urzędów i instytucji biorących udział w projekcie ani też systemów map prowadzonych poza administracją (np. Google Earth, systemy nawigacyjne, itp.). Brakuje uniwersalnego serwisu wykorzystującego mapy cyfrowe powiązane z różnymi tematycznymi bazami danych, który integrowałby różne istniejące rozproszone obecnie systemy informacyjne dla terenu całego województwa. Planowany GIS obejmujący teren całego województwa będzie miał charakter informacyjny dla obywatela i przedsiębiorcy oraz będzie związany tematycznie z pozostałymi elementami projektu a szczególnie z zadaniem e-region, treściami cyfrowymi i portalami tematycznymi. Posiadać będzie kilkanaście podstawowych warstw analogicznych do map topograficznych i powiązania z innymi istniejącymi wyżej wymienionymi systemami. System GIS będzie wykorzystywany także w innych obszarach a zwłaszcza w turystyce czy e- Region. Na mapie cyfrowej wyświetlane będą obiekty wraz z informacją opisową pochodzącą z bazy danych (CMS). Zadanie A.6. Wewnętrzny portal Intranetowy dla upoważnionych użytkowników z mapami cyfrowymi i częścią opisową mapa zasadnicza (bieżąca kopia z zasobu powiatowego), ewidencja gruntów i budynków (bieżąca kopia z zasobu powiatowego), projekty planów miejscowych i inne robocze dokumenty planistyczne, mapy tematyczne i różnorodne analizy przestrzenne (demografia, bezrobocie, wyniki wyborów, inwestycje, roboty drogowe, zajętość jezdni, pasa drogowego, mapa akustyczna, organizacja ruchu, zabezpieczenie imprez masowych, inne robocze mapy, bezpieczeństwo (kolizje, wypadki, rozboje, pożary, tereny zalewowe). U wybranych użytkowników (powiaty, większe miasta) oraz u operatora (Lidera) systemu zlokalizowane będą rozbudowane stanowiska obróbki (aktualizacja i modyfikacja) map i baz danych, umożliwiające wykonywanie zaawansowanych analiz przestrzennych, symulacji i wizualizacji oraz wydruków. Będzie to uzupełnienie i rozszerzenie Zadania A.5. Zadanie A.7. Infrastruktura techniczna dla warstwy regionalnej (wspólnej) Zakup lub wynajęcie (hosting) infrastruktury technicznej dla poziomu regionalnego, niezbędna dla funkcjonowania portali i systemów wspólnych umieszczona w centralnej lokalizacji z możliwością wirtualizacji (np. serwer klasy blade w szafach rack, macierz dyskowa i urządzenia do archiwizacji, urządzenia aktywne, UPS, kontrola dostępu i monitoring, zdublowane łącza dostępowe do Internetu od różnych operatorów, itp.) r. S t r o n a 10

11 Zadanie A.8. Inne możliwe elementy regionalne centrum podpisu niekwalifikowanego/zaawansowanego (jeśli nowy elektroniczny dowód osobisty nie zapewni powszechnego dla obywateli i przedsiębiorcy podpisu umożliwiającego skuteczną komunikacje elektroniczna i wnoszenie spraw do administracji publicznej) karta miejska bilet komunikacji publicznej, opłata w strefie parkingowej, legitymacja ucznia, bilet wstępu do obiektów publicznych (biblioteka, basen, imprezy sportowe, imprezy kulturalne, koncerty, itp., zarządzanie komunikacją miejską, informacja na przystankach o czasie oczekiwania, monitoring wizyjny, sieć VPN pomiędzy uczestnikami projektu celem podniesienia bezpieczeństwa Po szczegółowej analizie i uzgodnieniach z partnerami możliwe będzie rozszerzenie zakresu podstawowego (standardu) o powyższe lub inne elementy. Zadanie A.9. Podwyższanie kwalifikacji pracowników administracji w obszarze świadczenia e-usług szkolenia stacjonarne oraz zdalne w obszarach: podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej, prowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych w urzędach administracji samorządowej związanej z uruchamianymi aplikacjami i usługami elektronicznymi. Szkolenia i podnoszenie umiejętności cyfrowych dla różnych grup użytkowników zewnętrznych przeprowadzane będą w ramach działania Kompetencje cyfrowe. Zadanie A.10. Promocja usług elektronicznych wśród mieszkańców Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej (zakup reklam, opracowanie i przygotowanie materiałów, nośników promocyjnych) zgodnie potrzebami i wymogami UE. Zadanie A.11. Biuro projektu i obsługa techniczna Na poziomie regionalnym prowadzenie biura projektu odpowiedzialne za zarządzanie i prowadzenie projektu obejmujące: zarządzanie i prowadzenie projektu obejmujące: obsługę biurową i logistyczną, opracowywanie specyfikacji przetargowych i przeprowadzanie przetargów obsługę finansową, rozliczenie i sprawozdawczość, informacja i promocja projektu, współpraca z Inżynierem Projektu, przygotowanie i prowadzenie projektów komplementarnych niezbędnych dla dalszego rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego w oparciu o środki finansowe budżetu Państwa oraz funduszy strukturalnych. Na etapie realizacji projektu i wdrożenia biuro projektu zapewni obsługę techniczną obejmującą zarządzanie infrastrukturą, administrowanie zasobami i uprawnieniami, aktualizację części treści wspólnych, zapewnienie bezpieczeństwa, kopie zapasowe, audyt bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych (m.in. GIODO). Biuro projektu będzie programować i przygotowywać r. S t r o n a 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26 Dziennik Urzędowy Ministra DZIENNIK Pracy i Polityki Społecznej 1 URZĘDOWY Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui)

Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Studium wykonalności dla projektu Moje @Giżycko - Elektroniczna Platforma Usługowo-Informacyjna (epui) Giżycko, marzec 2014 1 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE STUDIUM 4 1 WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo