Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi"

Transkrypt

1 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań oraz konsultacji w różnych grupach roboczych w okresie październik 2008 lipiec 2009 i w sposób syntetyczne definiuje główne działania w zakresie elektronicznych aplikacji i usług cyfrowych niezbędnych do realizacji w ramach wspólnego projektu jednostek samorządu terytorialnego z udziałem innych jednostek sektora finansów publicznych w Województwie Zachodniopomorskim. Szczególny udział w jego pracowaniu mają Wojciech Kręt z Urzędu Marszałkowskiego oraz Katarzyna Papierkowska i Zbigniew Krupa z SPNT. Redakcja i ostateczny kształt merytoryczny dokumentu opracował Grzegorz Fiuk Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. rozwoju SI - usługi i aplikacje elektroniczne. Cele projektu Dostarczenie usług elektronicznych oraz treści cyfrowych podnoszących innowacyjność i konkurencyjność gospodarki województwa zachodniopomorskiego oraz zwiększających efektywność, komfort i poziom życia mieszkańców. Usprawnienie załatwiania spraw oraz efektywny obieg informacji pomiędzy obywatelem i przedsiębiorcą, a administracją publiczną na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wewnątrz samej administracji tj. urzędami i jego jednostkami podległymi w celu efektywnej realizacji zadań publicznych realizowanych przez administrację na rzecz klienta. co w rezultacie doprowadzi to do szerszego wykorzystania Internetu oraz pozytywnych zmian kulturowych i społecznych oraz dalszego upowszechnienia nowoczesnych usług i głębsze wchodzenie w świat Internetu wszystkich grup społecznych województwa. Główne obszary Plan rozwoju aplikacji i usług elektronicznych podzielony dostał na obszary tematyczne i obejmuje: A. e-administracja rozwój usług elektronicznych świadczonych przez administracje publiczną na rzecz interesantów i przedsiębiorców wspólne dla wszystkich samorządów uczestniczących w projekcie: Portal regionalny i serwisy informacyjne treści cyfrowe, standaryzacja informacji, platforma komunikacji elektronicznej (e-urząd) zakup oprogramowania dla urzędu i jego jednostek podległych, elektroniczny obieg dokumentów, archiwum elektroniczne, podpisy elektroniczny, elektroniczna skrzynka podawcza, jednolite formularze,

2 hurtownia danych i baza wiedzy o regionie (e-region) integracja danych z systemów bazodanowych jednostek samorządowych w hurtowni danych, generowanie raportów i prognoz wraz z portalem e-region, system map cyfrowych (GIS) z portalem WWW z różnymi podstawowymi i tematycznymi mapami cyfrowymi i częścią opisową, zdjęcia lotnicze i satelitarne, zgeneralizowane studium zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe, turystyka, wewnętrzny portal Intranetowy udostępniający wybrane zasoby dla upoważnionych użytkowników, inne regionalne elementy. lokalne (indywidualne) dla poszczególnych samorządów: rozszerzony elektroniczny obieg dokumentów dla urzędu i podległych jednostek lub rozbudowa systemu obecnie używanego, wewnętrzny portal intranetowy, modernizacja i integracja systemów wewnętrznych lub wymiana na system zintegrowany, dodatkowa infrastruktura techniczna (serwery, komputery, drukarki, urządzenia sieciowe), inne lokalne: indywidualne usługi elektroniczne, punkt dostępu do Internetu, lokalne treści cyfrowe B. e-turystyka zwiększenie podaży informacji i usług turystycznych przez Internet elektroniczny system informacji turystycznej (esit) krainy turystyczne i Miasta), transport, posiłki i zakupy, pogoda, tradycje, legendy, przysmaki, mapy cyfrowe (integracja z systemem GIS zadania e-administracja), elektroniczny system informacji o komunikacji i transporcie zintegrowany planer podróży na terenie województwa, informacja o dostępnych środkach lokomocji na danym obszarze, informacja o cenach, utworzenie i rozwój sieci infokiosków automatów informacyjnych udostępniających informacje z systemów elektronicznej informacji turystycznej i o transporcie i komunikacji, mobilne systemy informacji miejskiej i turystycznej (mobilne portale miejskie (MPM), rezerwacje mobilne) - zakupy, jedzenie, wydarzenia i ciekawe imprezy, atrakcyjne miejsca do zwiedzania, komunikacja z funkcjami dostępnymi w wersji mobilnej z modułem płatności mobilnych, inne lokalne (indywidualne) dla poszczególnych uczestników, C. e-zdrowie świadczenie usług medycznych, konsultacji, diagnostyki medycznej i profilaktyki drogą elektroniczną wdrożenie systemów i aplikacji udostępniających usługi informacyjne lecznicze i profilaktyczne oraz komunikacyjne dla pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia wraz z elementami niezbędnymi do ich funkcjonowania (systemy informatyczne ( części białej oraz części szarej, sprzęt komputerowy, elementy sieci teleinformatycznej). wdrożenie regionalnego systemu wymiany i zarządzania danymi medycznymi pomiędzy placówkami szpitalnymi tworzącymi konsorcjum projektu, zgodnie ze standardami wymiany danych medycznych, EHR oraz klasyfikacji i kodowania danych medycznych r. S t r o n a 2

3 inne lokalne (indywidualne) dla poszczególnych uczestników: np. konsultacje zdalne pacjenta z lekarzem, usługi telemedycyny i monitoring funkcji zdrowotnych, opieka paliatywna na odległość. D. e-edukacja elektroniczna rekrutacja, platforma edukacyjna, e-learning i tworzenie treści cyfrowych oraz narzędzia wspierające zarządzanie oświatą elektroniczna rekrutacja dzieci i młodzieży do szkoły, portal edukacyjny z treściami cyfrowymi z zakresu edukacji w wybranych tematach (historia, geografia, turystyka) specyficznych dla regionu, przetworzenie do postaci elektronicznej części zasobów bibliotecznych, wdrożenie narzędzi do e-learningu oraz materiałów multimedialnych do e-learningu, zapewnienie sprawnego zarządzania przepływem informacji w obszarze edukacji wraz z obiegiem dokumentów dla jednostek edukacyjnych, wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie publicznymi jednostkami edukacyjnymi podległymi samorządowi, elektroniczne usługi dla uczniów i rodziców dzienniczek ucznia, inne lokalne (indywidualne) dla poszczególnych uczestników, W kolejnych częściach syntetycznie opisane zostały proponowane zadania w poszczególnych obszarach. Podział na obszary i proponowane działania uwzględniają oczekiwania i potrzeby obywateli i przedsiębiorców zbierane podczas spotkań, konferencji i innych form konsultacji, doświadczeń własnych samorządu z ubiegłych lat w naszym i innych regionach kraju oraz możliwości ich praktycznego zrealizowania z uwzględnieniem uwarunkowań i ograniczeń we współfinansowaniu przedsięwzięć z budżetu uczestników projektu i środków Unii Europejskiej. Z założenia zadania które ostatecznie będą realizowane w ramach wspólnego projektu może ulec zmianie z uwzględnieniem priorytetów uczestników i technicznych i finansowych możliwości ich realizacji. Propozycje stanowić będą podstawę do określenia standardów aplikacji i e-usług o których mowa w Porozumieniu Konsorcjum. W ostatecznym kształcie projektu e-zachodniopomorskie uwzględnione będą ustalenia pomiędzy MSWiA i Radą Marszałków ds. SI zawarte w dokumencie Założenia architektury współdziałania infrastruktur rządowej i samorządowej (centralnej i regionalnej) w procesie realizacji zadań publicznych. Linia Współpracy centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych administracji publicznej w Polsce publikowany na e-puap w Portalu Interoperacyjności aby niepotrzebnie nie dublować rozwiązań. W dokumencie świadomie zrezygnowano z proponowania takich zadań, które mogłyby mieć wąskie grono rzeczywistych użytkowników, udział jednostek publicznych w ich realizacji nie jest priorytetowy lub nie jest uzasadniony bądź aplikacje i usługi elektroniczne są planowane do realizacji w ramach innych projektów centralnych. Na realizację sieci dostępne są środki finansowe w ramach RPO WZ działanie 3.2 w wysokości ok. 50 mln zł (wkład krajowy + środki UE) r. S t r o n a 3

4 Powiązania z innymi działaniami w obszarze społeczeństwa informacyjnego Proponowane rekomendacje dla aplikacji i e-usług są komplementarne z działaniami w zakresie infrastruktury technicznej (głownie Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna) oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych (uświadamianie, edukacja i szkolenia różnych grup użytkowników). Rys. Powiązania między działaniami SI Przy właściwej synchronizacji tych trzech obszarów zapewnione zostaną warunki do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa. Założenia strategiczne i organizacyjne projektu: I. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 3.2 opracowany, realizowany oraz współfinansowany jest projekt kluczowy przez wszystkie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty wraz z ich jednostkami podległymi szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, jednostki kultury, pomoc społeczna, firmy komunalne) jako współbeneficjenci, II. III. IV. Liderem projektu jest Zarząd Województwa zapewniający możliwie wysoką integrację aplikacji i e-usług oraz kompatybilność z pozostałymi równoległym działaniami a w szczególności z budową sieci szerokopasmowej w ramach dla usług elektronicznych, Projekt jest podzielony zostanie na poziomy (grupy uczestników) uwzględniające, potrzeby uczestników projektu oraz obecny stopień informatyzacji samorządu i ich priorytety, Realizacja projektu zapewnia wszystkim współbeneficjentom dla wszystkich uczestników projektu tj. gmin i powiatów oraz ich jednostek podległych określony, minimalny poziom funkcjonalności aplikacji i usług elektronicznych (standardy). V. Aplikacje i usługi oraz treści cyfrowe charakteryzuje innowacyjny charakter dostosowany do wymagań nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy a ich funkcjonalność nastawiona jest na obsługę obywatela i przedsiębiorcę zapewniając ich standaryzację i powielarność. VI. VII. Projekt zakłada wzrost wykorzystania wdrożonych już dostępnych usług i funkcjonalności takich jak: (skrzynka podawcza w ramach e-puap, opłaty i płatności elektroniczne, dostępne formularze elektroniczne, podpis elektroniczny w nowym dowodzie osobistym, zaufany profil) Realizacja projektu zapewni interoperacyjność innymi projektami w szczególności z równolegle realizowanymi projektami centralnymi MSWiA (e-puap i pl.id) lub Ministerstwa Zdrowia (P1 do P4) finansowanymi w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ujętymi w Planie Informatyzacji Państwa r. S t r o n a 4

5 Obszar A (e-administracja) - założenia szczegółowe Cele główne projektu e-administracja: podniesienie jakości usług elektronicznych świadczonych dla klientów administracji publicznej i jednostek podległych oraz gdzie będzie to możliwe uproszczenie i zautomatyzowanie realizacji procedur administracyjnych, wdrożenie innowacyjnych aplikacji realizujących usługi elektroniczne przez administrację publiczną różnych szczebli nastawionych na obsługę obywatela i przedsiębiorcę zapewniając ich standaryzację i powielarność, wdrożenie standardów i minimalnego poziomu funkcjonalności aplikacji świadczących usługi elektroniczne, wykorzystanie już dostępnych centralnie usług i funkcjonalności takich jak skrzynka podawcza w ramach e-puap, opłaty i płatności elektroniczne, dostępne formularze elektroniczne, podpis elektroniczny w nowym dowodzie osobistym, zaufany profil, itp). zapewnienie interoperacyjności z innymi projektami, w szczególności z równolegle realizowanymi projektami centralnymi: e-puap i pl.id elektroniczny dokument tożsamości (dowód osobisty). Syntetyczna diagnoza obecnego stanu w zakresie e-administracji Stan rozwoju e-administracji można określić generalnie jako daleko niewystarczający a w wielu przypadkach jest na bardzo podstawowym etapie rozwoju. Obowiązujące przepisy prawne nakładają obowiązek na administrację przyjmowania spraw drogą elektroniczną oraz uruchomienia Skrzynki Podawczej wystawiającej urzędowe poświadczenia otrzymania (UPO) lecz zainteresowanie klientów tą formą komunikacji jest obecnie znikome. Daleko jeszcze także do uproszczenia szeregu procesów administracyjnych powodujących możliwość zautomatyzowania tych czynności. Administracja w najwyższym stopniu zapewnia dostęp do informacji za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej (najniższy poziom świadczenia usług elektronicznych), niewiele spraw jest wnoszonych droga elektroniczną a już praktycznie nie są realizowane usługi transakcyjnie. W Zachodniopomorskim, podobnie jak w innych regionach, różny jest stopień zinformatyzowania różnych szczebli administracji, prowadzony jest przez dłuższy bądź krótszy, proces komputeryzacji prowadzony jest w oparciu o różne technologie i jest mocno zróżnicowany. Powoduje to dużą trudność w integracji. Nawet jeśli klienci nie będą zainteresowani szerokim korzystaniem z usług elektronicznych to i tak informatyzacja administracji jest konieczna. Informacja administracji umożliwi skrócenie realizacji procedur co jest także korzystne dla interesantów bezpośrednio przybywających do urzędu lub wnoszących sprawy tradycyjną drogą korespondencyjną gdyż czas realizacji ich sprawy też ulegnie skrócenie. Bez zinformatyzowania administracji nie będzie możliwe zwiększanie ilości świadczonych usług elektronicznych a tym samym rozwój e-administracji. Poziomy projektu wg typu uczestników: Poziom I. (wspólny dla wszystkich uczestników): wszystkie JST - wspólny dla całego województwa r. S t r o n a 5

6 samorząd wojewódzki (Urząd Marszałkowski) i jego podmioty podległe 18 samorządów powiatowych i jego podmioty podległe (bez miast na prawach powiatu) 3 samorządy miast na prawach powiatu 8 samorządów gmin miejskich i jego podmioty podległe (bez 3 miast powiatowych) 51 samorządów gmin miejsko-wiejskiej i jego podmioty podległe 52 samorządy gmin wiejskich i jego podmioty podległe Zadanie A.1. Przygotowanie jednostek do rozwoju i wzrostu wykorzystania usług elektronicznych z wykorzystaniem analizy instytucjonalnej. W ramach przygotowań do realizacji części e-administracja przeprowadzona zostanie analiza stanu obecnego polegająca na: analizie stanu obecnego stanu informatyzacji urzędów gmin i powiatów wraz z jednostkami podległymi oraz ich infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług elektronicznych, analizie potrzeb mieszkańców w obszarze korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez administrację publiczną oraz niedogodności i problemów związanych z uzyskiwaniem informacji oraz komunikacją ze urzędami, benchmarking wybranych procesów w jednostkach publicznych, związanych ze świadczeniem usług przez administrację (w obszarze: udzielanie informacji oraz komunikacja z klientem), strategicznych z punktu widzenia realizacji projektu, uwarunkowania realizacji projektu wynikające z dokumentów strategicznych, uwarunkowań prawnych i innych warunków oraz jego komplementarność z innymi projektami realizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat oraz planowanymi do realizacji w ciągu najbliższych 3 lat oraz działaniami komplementarnymi na szczeblu regionalnym, lokalnym i centralnym. Na podstawie powyższej analizy w Studium Wykonalności projektu określone zostaną szczegółowe działania oraz elementy niezbędne do ich realizacji (analizy i projekty techniczne, aplikacje, zakup infrastruktury technicznej, usługi wdrożeniowe, szkolenia) służące rozwojowi instytucjonalnemu jednostek administracji w kontekście świadczenia usług drogą elektroniczną. Zadanie A.2. Portal regionalny z serwisami informacyjnymi audyt stron WWW jednostki samorządowej oraz jednostek podległych, przygotowanie treści cyfrowych oraz przebudowa/wymiana strony internetowej zgodnie z zaleceniami audytu, wdrożenie elementów zwiększających dostępność strony internetowej opracowanie i wdrożenie uzgodnionego standardu publikacji informacji w podziale na: serwis miejski (lub/i gminny, powiatowy), BIP i e-urząd. treści cyfrowe: lokalne biuletyny informacyjne, serwisy samorządowe, elektroniczne gazetki gminne, szkolne, osiedlowe/sołeckie, parafialne, lokalne kroniki wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych oraz ich kalendarz, informacje o grupach aktywności społecznych i ich zainteresowaniach, godziny otwarcia jednostek użyteczności publicznej (przychodnia, poczta), giełda usług, poszukiwanych rzeczy, zbędnych przedmiotów, r. S t r o n a 6

7 ochrona dziedzictwa regionalnego i lokalnego poprzez ucyfrowienie lokalnych i regionalnych zasobów bibliotecznych i informacyjnych (dla e-edukacji), przewodnik po lokalnych muzeach, izbach pamięci, wystawach (dla e-turystyki), gdzie są i jak otwarte lokale gastronomiczne, puby z możliwością rezerwacji (dla e- turystyki), lokalne rozkłady jazdy komunikacji (dla e-turystyki). System zasilony zostanie wieloma różnymi informacjami z wielu dziedzin gospodarki, turystyki, kultury, sztuki, historii, które nie są obecnie dostępne w wersji elektronicznej. Treści uznane za szczególnie istotne zostaną wprowadzone do systemu przez digitalizację lub skanowanie. Zasadniczo nie będą powielał informacji dostępnych w innych systemów, tam gdzie będzie taka potrzeba zastosowane będą linki do tych informacji. Częścią treści cyfrowych opracowanych na potrzeby systemu będą zasoby GIS oraz informacje portalu regionalnego opisanego szczegółowo poniżej. Informacje serwisów informacyjnych gromadzone będą we wspólnej bazie opartej o CMS (system zarządzania treścią - ang. Content Management System). CMS podzielony zostanie na obszary odpowiadające poszczególnym częściom merytorycznym z uprawnieniami do modyfikacji przez uprawnionych użytkowników. Przez wzajemne powiązania z poszczególnymi treściami zapewniona zostanie spójność systemu oraz wyeliminowana powielanie tych samych informacji w różnych częściach. W ramach projektu (w większości przez zewnętrznego wykonawcę wyłonionego w procedurze przetargowej) przeniesione zostaną określone dane z obecnych systemów (np. strony WWW, BIP, portale tematyczne, sprawy z obiegu dokumentów) oraz stworzone nowe (m.in. bazy danych, warstwy mapowe, dane do hurtowni). W okresie eksploatacji aktualizacja danych oraz tworzenie nowych informacji i map realizowana będzie przez użytkowników końcowych oraz zespół administratorów i redaktorów w ramach zespołu zarządzającego i nadzorującego prawidłowe funkcjonowanie efektów projektu. Zadanie A.3. Platforma komunikacji elektronicznej (e-urząd) zakup oprogramowania oraz/lub licencji: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, archiwum elektroniczne, podpisy kwalifikowane lub inne formy podpisu/ certyfikatu cyfrowego (np. zaufany profil epuap, podpis zaawansowany) opracowanie i wdrożenie jednolitych wzorów formularzy elektronicznych (partnerów projektu oraz jednostek podległych (oświata, przedsiębiorstwa komunalne, jednostki kultury, sportu etc.) oraz procedur realizacji spraw elektronicznych we wszystkich jednostkach uczestniczących w projekcie (dla wszystkich uczestników projektu) zakup oprogramowania umożliwiającego gromadzenie, analizę oraz wymianę danych pomiędzy JST, a podległymi jednostkami budżetowymi, szkołami oświatowymi pomoc techniczna dla uczestników projektu oraz monitoring poprawności działania e- urzędów, monitoring wdrożenia i wykorzystania wzorów dokumentów i procedur we wszystkich jednostkach uczestniczących w projekcie (dla wszystkich uczestników projektu) Głównym celem platformy komunikacji elektronicznej jest zapewnienie sprawnej wymiany informacji i dokumentów pomiędzy obywatelem i przedsiębiorcą a jednostkami publicznymi uczestniczącymi w projekcie. Pozwoli to także na stworzenie szybkiego i bezpiecznego systemu komunikacji elektronicznej w ramach gminy czy powiatu. Celem elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) będzie umożliwienie sprawne i terminowe załatwianie spraw interesanta oraz częściowe r. S t r o n a 7

8 pełnienie roli jednego okienka. Zapewnienie wszystkim jednostkom publicznym uczestniczącym w projekcie (nie tylko samym urzędom) sprawnej wymiany informacji, korespondencji oraz spraw interesantów. Jednostki nie posiadająca obecnie elektronicznego obiegu dokumentów (urząd gminy, szkoła, przedszkole, żłobek, biblioteka, ośrodek kultury, przychodnia, firma komunalna) będzie mogła korzystać z min. 1 licencji w wersji przez WWW (tzw. cienki klient ), która zostanie zainstalowana na centralnym serwerze. Urzędy już posiadające lokalne systemy elektronicznego obiegu dokumentów będą mogły go rozbudować o dodatkowe licencje od obecnego dostawcy oraz dostosować do wymiany pomiędzy pozostałymi uczestnikami projektu z zachowaniem przyjętego standardu wymiany i komunikacji oraz opracowywanych zasad interoperacyjności. Dla użytkowników wymagających lokalnej wersji elektronicznego obiegu dokumentów (3 lub więcej użytkowników) zakupione zostanie stosowne oprogramowanie jednolite dla wszystkich od jednego dostawcy. Zasadą wymiany informacji i obiegu dokumentów będzie, iż jeśli sprawa pojawi się w systemie, to będzie w ramach jego realizowana w postaci elektronicznej pomiędzy jednostkami uczestniczących w jej realizacji. Poszczególne kroki będą rejestrowane w systemie z identyfikacją uczestnika biorącego udział w jego realizacji oraz datą i czasem. Wejście sprawy od interesanta z zewnątrz (obywatel/przedsiębiorca) odbywać się będzie poprzez e-puap lub bezpośrednio przez tą regionalną platformę. Na wejściu dla sprawy generowane będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) znakowanie czasem. Weryfikacja sprawy wchodzącej do systemu oraz podpisu lub identyfikacji wnoszącego sprawdzana będzie na etapie rejestrowania w systemie przez jednostkę, do której jest kierowana. Jednostka odpowiedzialna za załatwienie złożonej sprawy (wiodąca) monitorować będzie stan jej realizacji przez pozostałych uczestników i będzie reagować na bezczynność i monitorować termin załatwienia. System elektronicznego obiegu dokumentów w wersji WWW na centralnym serwerze umożliwiać będzie archiwizację elektroniczna wersję wszystkich pism i spraw oraz załączników zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisami dot. archiwizacji dokumentów elektronicznych. Wersje lokalne będą mogły korzystać z archiwizacji na centralnym serwerze. Opracowanych będzie szereg (ok. kilkadziesiąt) procesów/procedur oraz formularzy elektronicznych (ok. kilkaset) zapewniających przepływ spraw i dokumentów pomiędzy pracownikami i urzędami wykonującymi zalgorytmizowany zespół czynności. Szczególną uwagą objęte będą procesy przesłania informacji lub załatwiania spraw obywatela/przedsiębiorcy w ramach gminy czy powiatu lub wewnątrz administracji tj. urzędem i jego podległymi jednostkami (np. urządszkoła, urząd-firma komunalna, szkoła-urząd statystyczny, firma komunalna-urząd skarbowy, itp.). W ramach systemu e-urząd zdefiniowana zostanie lista jednostek (nawet ok. kilka tysięcy) uczestniczących w projekcie, które komunikować się będą z interesantem lub między sobą zgodnie z przyjętym schematem w ramach najczęściej używanych procesów. Zakłada się zasadnicze zarządzanie procedurami, sprawami (ang. workflow) i terminami ich realizacji na poziomie gminy lub powiatu analogicznie do podległości organizacyjnej. Na poziomie centralnym systemu e-urząd odbywać się będzie zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, definiowanie określonych procedur, opracowywaniem formularzy i wniosków elektronicznych, monitorowanie poprawność pracy systemu i pomoc techniczna (ang. help desk) r. S t r o n a 8

9 Zadanie A.4. Hurtownia danych i baza wiedzy o regionie (e-region) utworzenie hurtowni danych integrującej dane z systemów bazodanowych jednostek samorządowych na poziomach: jednostki podległe gminy, gmina, starostwo, urząd marszałkowski, urząd wojewódzki budowa systemu automatycznie przekazującego wybrane informacje z jednostek do hurtowni danych budowa systemu analizy zebranych danych oraz generowania raportów oraz prognoz budowa portalu e-region udostępniającego zebrane informacje i umożliwiającego wyszukiwanie, porównywanie, odczytywanie raportów, prognoz, trendów na wybranych danych Celem hurtowni danych i bazy wiedzy będzie gromadzenie i przetwarzanie oraz udostępnianie informacji istotnych dla zarządzania województwem, powiatem lub gminą. Już obecnie dostępnych jest szereg istotnych do zarządzania informacji lecz są one wycinkowe, o różnej szczegółowości, rozproszone w wielu miejscach, często nieuporządkowane, aktualne przemieszane z historycznymi. e-region nie będzie powielał już dostępnych informacji z innych systemów ale przetwarzał je na potrzeby zarządzania. Wynikiem będą także analizy i syntetyczne zestawienia obrazujące zachodzące w województwem zmiany gospodarcze i społeczne. Szczególną uwagą objęte zostaną obszary i zagadnienia, które wspomagane są środkami pochodzącymi z funduszy UE. Informacje pochodzić będą z różnych źródeł: urzędów uczestniczących w projekcie, innych regionalnych urzędów i instytucji (Urząd Statystyczny, Izba Skarbowa i Urzędy Skarbowe, Urząd Wojewódzki, administracja zespolona i niezespolona, itp.), oraz innych publicznych źródeł (usługi turystyczne, rolnictwo i przetwórstwo rolne, opieka zdrowotna, itp.). e-region będzie zintegrowany z innymi treściami cyfrowymi i GIS. Urząd Marszałkowski rozpoczął już pilotażową realizację pierwszej części tego zadania. Zadanie A.5. System map cyfrowych (GIS) Budowa ogólnodostępnego portalu WWW udostępniający mapy cyfrowe z częścią opisową: mapa topograficzna terenu objętego projektem zawierające miejscowości, woda, zieleń, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne (dane z map w skali 1:10 000/ 1: / 1:50 000), podziały administracyjne: powiaty, gminy, sołectwa, urzędy skarbowe, okręgi o obwody wyborcze, obręby i rejony geodezyjne, obwody statystyczne, policja, sądy rejonowe, prokuratura, straż pożarna, zdjęcia lotnicze i satelitarne, ortofotomapa, transport i komunikacja publiczna, zgeneralizowane studium zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe, oferty i tereny inwestycyjne (obszary, obiekty) warstwa turystyczna (ścieżki rowerowe, pomniki przyrody, obszary chronione, rezerwaty, parki krajobrazowe, przystanie wodne, kąpieliska, itp), mapy historyczne i archiwalne Celem GIS jest poprawa jakości zarządzania województwem, powiatem i gminą oraz ułatwienie procesów planistycznych i inwestycyjnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnej platformy udostępniania danych przestrzennych. Stworzenie oraz rozwój zasobów regionalnej platformy gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych geograficznych powiązanej z zadaniem e-region, r. S t r o n a 9

10 wspomagający procesy analizy i podejmowania decyzji w zarządzaniu województwem, monitoring środowiska oraz przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie w województwie działa co najmniej kilka systemów SIT/GIS wykorzystujących mapy cyfrowe o różnym przeznaczeniu i funkcjach, obejmujących różny obszar, prowadzone przez różne urzędu i instytucje (m.in. wojewódzkie i powiatowe zasoby geodezyjne, mapy turystyczne, Szczeciński System Informacji Geograficznej w UM Szczecin Wrota Parsęty gis.parseta.pl, Euroregionalny System Informacyjny Euris w Starostwie Kołobrzeg plany miast, mapy tematyczne). System GIS zasadniczo nie będzie powielał zasobów innych urzędów i instytucji biorących udział w projekcie ani też systemów map prowadzonych poza administracją (np. Google Earth, systemy nawigacyjne, itp.). Brakuje uniwersalnego serwisu wykorzystującego mapy cyfrowe powiązane z różnymi tematycznymi bazami danych, który integrowałby różne istniejące rozproszone obecnie systemy informacyjne dla terenu całego województwa. Planowany GIS obejmujący teren całego województwa będzie miał charakter informacyjny dla obywatela i przedsiębiorcy oraz będzie związany tematycznie z pozostałymi elementami projektu a szczególnie z zadaniem e-region, treściami cyfrowymi i portalami tematycznymi. Posiadać będzie kilkanaście podstawowych warstw analogicznych do map topograficznych i powiązania z innymi istniejącymi wyżej wymienionymi systemami. System GIS będzie wykorzystywany także w innych obszarach a zwłaszcza w turystyce czy e- Region. Na mapie cyfrowej wyświetlane będą obiekty wraz z informacją opisową pochodzącą z bazy danych (CMS). Zadanie A.6. Wewnętrzny portal Intranetowy dla upoważnionych użytkowników z mapami cyfrowymi i częścią opisową mapa zasadnicza (bieżąca kopia z zasobu powiatowego), ewidencja gruntów i budynków (bieżąca kopia z zasobu powiatowego), projekty planów miejscowych i inne robocze dokumenty planistyczne, mapy tematyczne i różnorodne analizy przestrzenne (demografia, bezrobocie, wyniki wyborów, inwestycje, roboty drogowe, zajętość jezdni, pasa drogowego, mapa akustyczna, organizacja ruchu, zabezpieczenie imprez masowych, inne robocze mapy, bezpieczeństwo (kolizje, wypadki, rozboje, pożary, tereny zalewowe). U wybranych użytkowników (powiaty, większe miasta) oraz u operatora (Lidera) systemu zlokalizowane będą rozbudowane stanowiska obróbki (aktualizacja i modyfikacja) map i baz danych, umożliwiające wykonywanie zaawansowanych analiz przestrzennych, symulacji i wizualizacji oraz wydruków. Będzie to uzupełnienie i rozszerzenie Zadania A.5. Zadanie A.7. Infrastruktura techniczna dla warstwy regionalnej (wspólnej) Zakup lub wynajęcie (hosting) infrastruktury technicznej dla poziomu regionalnego, niezbędna dla funkcjonowania portali i systemów wspólnych umieszczona w centralnej lokalizacji z możliwością wirtualizacji (np. serwer klasy blade w szafach rack, macierz dyskowa i urządzenia do archiwizacji, urządzenia aktywne, UPS, kontrola dostępu i monitoring, zdublowane łącza dostępowe do Internetu od różnych operatorów, itp.) r. S t r o n a 10

11 Zadanie A.8. Inne możliwe elementy regionalne centrum podpisu niekwalifikowanego/zaawansowanego (jeśli nowy elektroniczny dowód osobisty nie zapewni powszechnego dla obywateli i przedsiębiorcy podpisu umożliwiającego skuteczną komunikacje elektroniczna i wnoszenie spraw do administracji publicznej) karta miejska bilet komunikacji publicznej, opłata w strefie parkingowej, legitymacja ucznia, bilet wstępu do obiektów publicznych (biblioteka, basen, imprezy sportowe, imprezy kulturalne, koncerty, itp., zarządzanie komunikacją miejską, informacja na przystankach o czasie oczekiwania, monitoring wizyjny, sieć VPN pomiędzy uczestnikami projektu celem podniesienia bezpieczeństwa Po szczegółowej analizie i uzgodnieniach z partnerami możliwe będzie rozszerzenie zakresu podstawowego (standardu) o powyższe lub inne elementy. Zadanie A.9. Podwyższanie kwalifikacji pracowników administracji w obszarze świadczenia e-usług szkolenia stacjonarne oraz zdalne w obszarach: podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej, prowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych w urzędach administracji samorządowej związanej z uruchamianymi aplikacjami i usługami elektronicznymi. Szkolenia i podnoszenie umiejętności cyfrowych dla różnych grup użytkowników zewnętrznych przeprowadzane będą w ramach działania Kompetencje cyfrowe. Zadanie A.10. Promocja usług elektronicznych wśród mieszkańców Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej (zakup reklam, opracowanie i przygotowanie materiałów, nośników promocyjnych) zgodnie potrzebami i wymogami UE. Zadanie A.11. Biuro projektu i obsługa techniczna Na poziomie regionalnym prowadzenie biura projektu odpowiedzialne za zarządzanie i prowadzenie projektu obejmujące: zarządzanie i prowadzenie projektu obejmujące: obsługę biurową i logistyczną, opracowywanie specyfikacji przetargowych i przeprowadzanie przetargów obsługę finansową, rozliczenie i sprawozdawczość, informacja i promocja projektu, współpraca z Inżynierem Projektu, przygotowanie i prowadzenie projektów komplementarnych niezbędnych dla dalszego rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego w oparciu o środki finansowe budżetu Państwa oraz funduszy strukturalnych. Na etapie realizacji projektu i wdrożenia biuro projektu zapewni obsługę techniczną obejmującą zarządzanie infrastrukturą, administrowanie zasobami i uprawnieniami, aktualizację części treści wspólnych, zapewnienie bezpieczeństwa, kopie zapasowe, audyt bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych (m.in. GIODO). Biuro projektu będzie programować i przygotowywać r. S t r o n a 11

Projekt LRPO 1.3. Lubuski e-urząd

Projekt LRPO 1.3. Lubuski e-urząd Projekt LRPO 1.3 Lubuski e-urząd Doradca Technologiczny Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Grzegorz Fiuk Prezes Zarządu SPNT gfiuk@spnt.pl 091 4892050 GSM 601 713 867 Gorzów Wlkp. 20 styczeń 2010r.

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej

Rola administracji publicznej Rola administracji publicznej w rozwoju SI e-usługi ugi i aplikacje doświadczenia i plany regionalne Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Inauguracyjne posiedzenie Rady Marszałków

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych

Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych Grzegorz Fiuk Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. rozwoju SI - usługi i aplikacje elektroniczne Opole 18.02.2010

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Lubuska Sieć Szerokopasmowa

Lubuska Sieć Szerokopasmowa Projekty LRPO 1.3 Lubuski e-urząd Lubuska Sieć Szerokopasmowa Grzegorz Fiuk Prezes Zarządu SPNT gfiuk@spnt.pl 091 4892050 GSM 601 713 867 Lubuska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Zielona Góra 7 styczeń

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu.

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu. Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu Paweł Świercz Samorząd Województwa Małopolskiego Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny. Wojciech Romanek

Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny. Wojciech Romanek Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny Wojciech Romanek 1 Rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji 08 marca 2012 Projekt Wrota Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMOMORSKIEGO -KOSZALIN

PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMOMORSKIEGO -KOSZALIN PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMOMORSKIEGO -KOSZALIN URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE ADAM BOHATEREWICZ Dźwirzyno 2010 Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Koszalin w ramach Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE Karol Pilecki Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Białystok, 02.09.2013r. 1 Budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego e-zdrowie, otwartego na

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej znaczenie dla administracji publicznej System Informacji Przestrzennej jako lokalny/ponadlokalny

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

WROTA LUBUSKIE. Zielona Góra 29 II 2008r. Lubuski e-urząd

WROTA LUBUSKIE. Zielona Góra 29 II 2008r. Lubuski e-urząd WROTA LUBUSKIE LUBUSKI E-URZĄD Zielona Góra 29 II 2008r. REALIZOWANE PROJEKTY E-ADMINISTRACJI @ - realizowane projekty Wrota REALIZOWANE PROJEKTY E-ADMINISTRACJI Lp. Wyszczególnienie Wrota Podlasia Wrota

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy e-administracja i e-turystyka w województwie zachodniopomorskim

Projekt systemowy e-administracja i e-turystyka w województwie zachodniopomorskim Projekt systemowy e-administracja i e-turystyka w województwie zachodniopomorskim Osobowa struktura projektu Komitet sterujący Olgierd Geblewicz Przewodniczący Andrzej Jakubowski Zastępca przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Piotr Wojnowski Szczyrk, 10 grudzień 2013 O projekcie Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Źródło dofinansowania: RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. SEKAP SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu SEKAP - produkty Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KLUCZOWE W RAMACH DZIAŁANIA ANIA 1.3 LRPO LUBUSKI E-URZĄD

PROJEKTY KLUCZOWE W RAMACH DZIAŁANIA ANIA 1.3 LRPO LUBUSKI E-URZĄD PROJEKTY KLUCZOWE W RAMACH DZIAŁANIA ANIA 1.3 LRPO LUBUSKI E-URZĄD Doradca Technologiczny Grzegorz Fiuk Prezes Zarządu SPNT gfiuk@spnt.pl (91) 4892050 GSM 601 713 867 Międzyrzecz, 9 lipca 2010 r. Lubuski

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego Lider Projektu: Gmina Prusice Partnerzy Projektu: Gmina Wisznia Mała, Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Prochowice, Gmina Dobroszyce, Gmina

Bardziej szczegółowo

Lubuski e-urząd. Władysław Korcz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010 r.

Lubuski e-urząd. Władysław Korcz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010 r. Lubuski e-urząd Władysław Korcz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010 r. 1 Cel i zakres projektu Zakresem projektu Lubuski e-urząd jest umoŝliwienie uŝywania

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Piotr Wojnowski Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Tworzenie zintegrowanych Baz Wiedzy oraz budowa Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/602/04 z dnia 30 sierpnia 2004r POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Śląski System Informacji Turystycznej

Śląski System Informacji Turystycznej Śląski System Informacji Turystycznej Założenia projektowe Adam Wawoczny, Rybnik 11.03.2010 Kto jest kim w projekcie? Lider projektu, wnioskodawca - Śląska Organizacja Turystyczna Partnerzy Subregionalni

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Departament Koordynacji Funduszy Europejskich Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2 Czym jest POIG? Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu terenów poprzemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej Opolskie w Internecie Podstawa prawna Realizacja projektu Opolskie w Internecie- system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim dr Jacek Kozłowski Cieszyn, 15.10.2010 r. Plan prezentacji 1. Umiejscowienie projektu w kontekście RPO WSL 2007-2013 2. Cele

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdrażania. ania systemów kartowych w administracji publicznej

Praktyczne aspekty wdrażania. ania systemów kartowych w administracji publicznej Praktyczne aspekty wdrażania ania systemów kartowych w administracji publicznej 9 Konferencja Miasta w Internecie Zakopane, Listopad 2005 Slajd 1 Agenda Karta Mieszkańca - funkcje i usługi Projekty kartowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania Świadczenie usług w ramach prac Zespołu Wsparcia dla projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

KSOD-SEKAP KSOD-SEKAP (UM) 2009-2012 KSOD-SEKAP (JM) 2011-2012 RPO WSL MAC

KSOD-SEKAP KSOD-SEKAP (UM) 2009-2012 KSOD-SEKAP (JM) 2011-2012 RPO WSL MAC KSOD-SEKAP KSOD-SEKAP (UM) 2009-2012 KSOD-SEKAP (JM) 2011-2012 RPO WSL MAC 1. Prezentacja projektu KSOD-SEKAP (UM) a) Harmonogram b) Zaangażowane zasoby Zasoby ludzkie Środki finansowe c) Szkolenia d)

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Henryka Bałys Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwo Powiatowe w Cieszynie Maciej Bednarski Kierownik Projektu Instytut Systemów

Bardziej szczegółowo

Emil Walczyk. Zastępca Kierownika projektu epuap2 Centrum Projektów Informatycznych. Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Emil Walczyk. Zastępca Kierownika projektu epuap2 Centrum Projektów Informatycznych. Warszawa, 3 lipca 2013 r. Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie epuap Emil Walczyk Zastępca Kierownika projektu epuap2 Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 3 lipca 2013 r. Cel ogólny projektu Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Czym jest E-Urząd? Sposób obsługi interesanta przy pomocy technologii komputerowych w sposób online tak, by: złoŝenie wniosku, załatwienie i monitorow

Czym jest E-Urząd? Sposób obsługi interesanta przy pomocy technologii komputerowych w sposób online tak, by: złoŝenie wniosku, załatwienie i monitorow E-URZĄD E-URZĄD PRZYSZŁOŚCIĄ WAŁBRZYSKIEGO SAMORZĄDU. Czym jest E-Urząd? Sposób obsługi interesanta przy pomocy technologii komputerowych w sposób online tak, by: złoŝenie wniosku, załatwienie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

I INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

I INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO TWORZENIE E-ADMINISTRACJI I INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI GEODETA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PLAN PREZENTACJI 1. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo