ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Transkrypt

1 Opole, dnia 27 listopada 2013 r. CDN-DKN-322/X/1/13 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Postępowanie o udzielenie zlecenia w ramach realizacji Projektu nr KSI: POKL /12-00 Dziecięca Karuzela Naukowa - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ; Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowanego dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na: 1. zaprojektowanie i utworzenie platformy edukacyjnej, 2. utworzenie 4 modułów e- learningowych 3. administrowanie i hosting platformą edukacyjną CZĘŚĆ I. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Małopolska 18, budynek H, pokój Opole tel. 077/ fax 077/ reprezentowany przez Prezesa Zarządu WZDZ w Opolu Ryszarda Dziubandowskiego II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zaprojektowanie i utworzenie platformy edukacyjnej, która musi być kompatybilna z istniejącą stroną internetową projektu. 2. Utworzenie na platformie edukacyjnej 4 modułów e-learningowych z : języka angielskiego, efektywnej nauki, robotyki i technologii komunikacyjno-informacyjnych. 3. Administrowanie platformą edukacyjną oraz jej hosting. 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień- Kod CPV: Usługi hostingowe dla stron www Usługi w zakresie projektowania stron www

2 5. Termin wykonania zamówienia: a) zaprojektowanie i utworzenie platformy edukacyjnej oraz utworzenie modułów e-learningowych z:języka angielskiego i efektywnej nauki : do 31 grudnia 2013 r. b) utworzenie modułów e-learningowych z: robotyki i technologii informacyjno- komunikacyjnych do 31 stycznia 2014 r. c) administrowanie platformą edukacyjną ( 5 miesięcy po 20 godzin w miesiącu): od 1 marca do 31lipca 2014r. d) hosting( 5 miesięcy): od 1 marca do 31 lipca 2014r. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku, stanowiącym integralną część niniejszego zaproszenia. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. III. Wymagania: 1. Oferty niespełniające podanych parametrów i wymogów nie będą rozpatrywane, jako niespełniające wymagań nn. Zaproszenia. 2. Wykonawca udzieli gwarancji na każdy element wchodzący w skład usługi będącej przedmiotem nn. Zaproszenia na okres trwania projektu tj. do 31 lipca 2014 r. 3. Termin wykonania zamówienia został określony w pkt. II ppkt Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania produktów będących przedmiotem usługi oraz do przeniesienia praw autorskich na rzecz Zamawiającego. 5. Produkty będące przedmiotem usługi muszą być oznakowane w sposób przewidziany w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących oznaczania projektów. 6. Warunki płatności: przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT po wcześniejszym protokolarnym przekazaniu produktów będących przedmiotem usługi, o których mowa w pkt. II.ppkt 5a-5b. W przypadku administrowania platformą edukacyjną oraz jej hostingu płatność nastąpi po upływie każdego miesiąca w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT. 7. Termin zapłaty może ulec przesunięciu w przypadku nieprzekazania przez Instytucję Pośredniczącą środków finansowych na konto projektu. W tej sytuacji Wykonawcy, zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003r. ze zm. art.4 pkt 3c) nie będą przysługiwać odsetki za zwłokę za ten okres. 8. Za termin dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 9. Płatnikiem jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu. 10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiadają: 1) doświadczenie w realizacji zamówień współfinansowanych z EFS - minimum 2 zamówienia (za sumę nie mniejszą niż 30 tys. PLN każdy) wykonane w ostatnich 5 latach, 2) doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zamówień, gdzie przedmiotem było zaprojektowanie i utworzenie platformy internetowej/edukacyjnej, c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia minimum jeden specjalista z doświadczeniem w ostatnich 3 latach w dziedzinie projektowania i tworzenia platformy internetowej/edukacyjnej, d. są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - przedstawią opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. PLN; e. w stosunku do których nie zachodzą okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie ustawy prawo zamówień publicznych powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U r. Nr 113 poz. 759). 11. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych oświadczeniach i dokumentach. Z ich treści musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca je spełnia.

3 IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą wypełnioną w języku polskim następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenia ( zgodnie z treścią zawartą w części II niniejszego Zaproszenia): a. o akceptacji i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, b. o zgodności składanej oferty z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, c. o związaniu niniejszą ofertą w terminie 30 dni od daty jej otwarcia, d. o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, e. o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, f. o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, g. o niezachodzeniu okoliczności, które- w przypadku gdyby postepowanie niniejsze prowadzone było w trybie ustawy prawo zamówień publicznych- powodowałoby wykluczenie z postepowania- art.24 pzp, h. o braku powiazań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w jego imieniu do zaciągania zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 1) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 3) pełnienie funkcji członka organu, 4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Zobowiązania ( zgodnie z treścią zawartą w części II niniejszego Zaproszenia): a. do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, b. do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu. 3. aktualny odpis z właściwego rejestru (potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru; w przypadku KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 7. wykazu przedsięwzięć wraz z opisem charakteru i zadań Wykonawcy w realizowanych zamówieniach szkoleniowych lub listy referencyjne dotyczące: a. minimum 2 zamówień wykonanych w ostatnich 5 latach, współfinansowanych z EFS - za sumę nie mniejszą niż 30 tys. PLN każdy, b. realizacji co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem było zaprojektowanie i utworzenie platformy internetowej/edukacyjnej;

4 8. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 9. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). 10. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 1. Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego z adnotacją na kopercie: Oferta na zamówienie nr CDN-DKN-322/X/1/13 Zaprojektowanie i utworzenie platformy edukacyjnej wraz z modułami e-learningowymi w ramach projektu pt. Dziecięca Karuzela Naukowa- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach w terminie do dnia 13 grudnia 2013 r., godz Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania w imieniu Wykonawcy wiążących oświadczeń woli. 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych Dariusz Medoliński, VI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13 grudnia 2013 r., godz VII. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Na formularzu oferty należy przedstawić cenę netto i brutto każdego elementu będącego przedmiotem zamówienia oraz kwotę podatku VAT, jeżeli Oferent jest jego płatnikiem. 2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. 3.Cena zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 4.Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. VIII. Kryteria wyboru oferty: 1.Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę. 2.Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 3.Dopuszcza się negocjacje w sprawie ceny. 4.W wyborze ofert biorą udział Wykonawcy, którzy w określonym w pkt V terminie złożą kompletne oferty. Prezes Zarządu WZDZ w Opolu mgr Ryszard Dziubandowski (podpis kierownika Zamawiającego)

5 CZĘŚĆ II. (wypełnia Wykonawca) Pieczęć adresowa/adres Wykonawcy OFERTA Dotyczy postępowania Nr CDN-DKN-322/X/1/13 Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP Wykonawcy:... Nr rachunku bankowego: Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami wymienionymi w Części I i przedstawioną poniżej kalkulacją, za łączną: a. cenę netto całego zamówienia:...zł, (słownie złotych) b. podatek VAT:...zł, (słownie:..złotych) c. cenę brutto całego zamówienia:... zł, (słownie: złotych) Kalkulacja: L.p. Nazwa wytworu/usługi j.m. Cena netto Wartość NETTO Stawka VAT Wartość VAT Wartość BRUTTO 1. Zaprojektowanie i utworzenie platformy edukacyjnej Utworzenie modułu e-learningowego- język angielski Utworzenie modułu e-learningowego - efektywna nauka Utworzenie modułu e-learningowego - robotyka Utworzenie modułu e-learningowego - technologie komunikacyjno-informacyjne 6. Administrowanie platformą edukacyjną 100 godzin 7. Hosting platformy edukacyjnej 5 miesięcy Razem

6 Oświadczam/y, że: 1) akceptuję/my i spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, 2) niniejsza ofertą jest zgodna z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, 3) uważam/y sie za związanych niniejszą ofertą w okresie ustalonym w części I, 4) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 5) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 6) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 7) nie zachodzą w stosunku do mnie/ nas okoliczności, które w przypadku gdyby postępowanie nn. prowadzone było w trybie ustawy prawo zamówień publicznych powodowałyby wykluczenie z postępowania - art. 24 pzp (tj.: Dz. U r. Nr 113 poz. 759), 8) nie jestem/jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi w jego imieniu do zaciągania zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: - uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, - pełnienie funkcji członka organu, - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zobowiązuję/my się do: 1.zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 2.wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszym Zaproszeniu. (miejscowość, data) (pieczęć i podpis)

7 Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i utworzenie platformy edukacyjnej, która zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu. Charakterystyka techniczna strony internetowej na której będzie umiejscowiona platforma edukacyjna: 1. strony muszą się wyświetlać we wszystkich przeglądarkach ( Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome) oraz w ich nowszych wersjach. 2. semantyczny kod oraz zgodność ze standardami w3c. 3. strefy ograniczonego dostępu do treści chronionych loginem i hasłem. 4. system rejestracji użytkowników na stronie dla dostępu do jednej z chronionych stref. 5. możliwość umieszczania plików do pobrania ( fotografia, krótkie filmy, nagrania, teksty w PDF). 6. możliwość dołączenia stron tematycznych. 7. linki do innych stron. 8. licznik odwiedzin. 9. statystyki odwiedzin. Platforma edukacyjna powinna spełniać określone założenia dydaktyczne i powinna być przygotowana do wdrażania treści edukacyjnych we wszystkich modułach e-learningowych. Oparta będzie na framework (CMS), musi być możliwość konfiguracji multijęzycznej na folderach ( domena.com/pl lub domena.com/en) lub subdomenach ( pl.domena.com lub en.domena.com ) lub domenach ( domena- ang.com lub domena-pl.com ). Bez względu na ilość wersji językowych jeden system CMS do zarządzania platformą. Funkcjonalność platformy musi wynikać z określonych faktów: jest zawarty system komentarzy, użytkownik może korzystać z platformy po procesie logowania, rejestracja poprzez hasło oraz procedury przypomnienia hasła, istnieje mapa serwisu, wyszukiwarka słów z filtrami, w każdym module e-learningowym musi być moduł testy, zapisywanie wyników w bazie dla wybranych formularzy, dodanie podstron z tekstami wymagającymi formatowania- wdrożenie layoutu w CMS, możliwość zapisywania wyników testów osób, które rozwiązały wybrany test, strony z uprawnieniami, słownictwo angielskie i inne, forum zintegrowane ze stroną, wypełnienia i ograniczenia czasowe. Na platformie edukacyjnej musi być panel dla nauczyciela, możliwość: zamieszczania gier edukacyjnych, gier multimedialnych, komunikowania się uczniów ze sobą, umieszczania testów, zdań i ciekawostek dydaktycznych opracowanych przez nauczycieli/trenerów prowadzących poszczególne zajęcia w każdym z modułów e-learningowych. ZATWIERDZAM Prezes Zarządu WZDZ w Opolu mgr Ryszard Dziubandowski (podpis kierownika Zamawiającego)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo