Metody szacowania strat powstałych w wyniku ataków komputerowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody szacowania strat powstałych w wyniku ataków komputerowych"

Transkrypt

1 24 listopada 2007 Metody szacowania strat powstałych w wyniku ataków komputerowych Sławomir Kubit praktykant CERT Polska

2 Spis treści: I. Przegląd metodologii Opis problemu Dostępne metody... 9 II. Wybór metodologii optymalnej Potencjalne straty Charakterystyka metod Wybór metody optymalnej Wnioski III. Propozycja metodologii własnej Wykorzystanie istniejących metodologii oraz nowych pomysłów Charakterystyka metodologii własnej A. Metodologia szacowania strat ponoszonych przez firmę B. Metodologia szacowania strat ponoszonych przez osobę indywidualną C. Metodologia szacowania strat ponoszonych wyłącznie przez spam D. Metodologia szacowania strat ponoszonych wyłącznie przez atak DDoS Przykład obliczania strat Zastosowanie i przydatność metod Porównanie metody własnej do metod istniejących Zalecenia Bibliografia: Spis tabel i wykresów Autor: Sławomir Kubit 2

3 Wprowadzenie Praca ta ma na celu przegląd i charakterystykę dostępnych metod szacowania strat w wyniku ataków komputerowych oraz próbę stworzenia własnej metodologii wraz z narzędziem do jej obsługi. Praca porusza problem strat zarówno pod kątem firmy, jak i zwykłej osoby, skierowana jest więc do wszystkich uŝytkowników komputerów. Raport ma równieŝ na celu uświadomienie czytelnikowi, jak waŝne jest zagadnienie bezpieczeństwa IT. Praca dzieli się na cztery części. Pierwsza część zawiera opis problemu oraz przegląd dostępnych metodologii z krótką ich charakterystyką. Część druga poświęcona jest szczegółowemu opisaniu najwaŝniejszych metod wraz z ich oceną, co ma pozwolić na wybór metody optymalnej. Następnie przedstawiona zostanie propozycja własna wraz z wspomagającą ją aplikacją. Autor: Sławomir Kubit 3

4 I. Przegląd metodologii 1. Opis problemu Rozwój IT jest zauwaŝalny w kaŝdej dziedzinie Ŝycia oraz w kaŝdym sektorze rynku. Wraz z nim mnoŝą się jednak okoliczności sprzyjające wystąpieniu zagroŝeń, jakie mogą dotknąć zarówno organizacje, korporacje, instytucje rządowe, duŝe czy małe firmy, jak i indywidualną jednostkę nas samych. Sprawia to, Ŝe bezpieczeństwo firmy, danych oraz waŝnych informacji maleje, a co za tym idzie stają się one łatwym celem ataków komputerowych. Do incydentów związanych z atakami komputerowymi zaliczamy 1 : Obraźliwe i nielegalne treści: Spam, dyskredytacja, obraŝanie, przemoc; Złośliwe oprogramowanie: wirus, robak sieciowy, koń trojański, oprogramowanie szpiegowskie, dialer; Gromadzenie informacji: skanowanie, podsłuch, inŝynieria społeczna; Próby włamań: wykorzystanie znanych luk systemowych, próby nieuprawnionego logowania, wykorzystanie nieznanych luk systemów; Włamania: włamanie na konto uprzywilejowane, włamanie na konto zwykłe, włamanie do aplikacji; 1 Klasyfikacja incydentów według CERT Polska NASK (Computer Emergency Response Team) Autor: Sławomir Kubit 4

5 Atak na dostępność zasobów: atak blokując serwis (DoS), rozproszony atak blokujący serwis (DDoS), sabotaŝ komputerowy; Atak na bezpieczeństwo informacji: nieuprawniony dostęp do informacji, nieuprawniona zmiana informacji; Oszustwa komputerowe: nieuprawnione wykorzystanie zasobów, naruszanie praw autorskich, kradzieŝ toŝsamości, podszycie się (w tym phishing). Aby uświadomić czytelnika o powadze problemu, przytoczę kilka najwaŝniejszych danych statystycznych pochodzących z raportów: CERT Polska oraz CSI/FBI 2 z roku Zespół CERT Polska w roku 2006 odnotował 2427 incydentów, oto ich procentowy rozkład: Wykres 1 Rozkład najczęstszych incydentów Oszustwa komputerowe 14,8% Złośliwe oprogramowanie 14,0% Inne 7,1% Obraźliwe i nielegalne treści 36,6% Gromadzenie informacji 27,4% Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu CERT Polska 2006r. Jak widzimy, najczęstsze incydenty naleŝą do typu obraźliwych i nielegalnych treści. Oczywiście do tego wyniku przyczynił się wszechobecny spam, który stanowi 96,5% tego typu incydentów. Spowodowane jest to wzrostem liczby serwerów rozsyłających spam, a 2 Źródło: Raport CSI/FBI Computer crime and security survey CSI - Computer Security Institute. Autor: Sławomir Kubit 5

6 takŝe wykorzystywaniem przez spamerów komputerów zombi. Zjawisko spamu wykazuje trend rosnący. Co czwartym incydentem jest działanie związane z gromadzeniem informacji i w 99% jest to skanowanie. Incydent ten wykazuje tendencje malejącą. Co szóstym incydentem jest oszustwo komputerowe. Ponad 84% tego typu incydentów to kradzieŝ toŝsamości (w tym phishing 3 ). W badanym roku pojawił się phishing dotyczących polskich banków. W raporcie CSI/FBI do obliczeń wzięto pod uwagę 616 amerykańskich jednostek, w tym głównie: korporacje, agencje rządowe, instytucje finansowe, medyczne i naukowe. Incydentami powodującymi największe straty okazały się kolejno: o wirusy ($15,691,460), o nieuprawniony dostęp do informacji ($10,617,000), o kradzieŝ laptopów i sprzętu hardware ($6,642,660), o kradzieŝ informacji ($6,034,000), o atak DDoS ($2,922,010). PoniŜszy wykres przedstawia procentowy rozkład incydentów ze względu na poziom strat: Wykres 2 Rozkład najkosztowniejszych incydentów Wirusy 30% Nieuprawniony dostęp do informacji 20% Inne 20% Ataki DDoS 6% KradzieŜ informacji 11% KradzieŜ laptopów i sprzętu hardware 13% Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu CSI/FBI 2006r. 3 Phishing oszustwo polegające na wprowadzeniu w błąd i najczęściej wyłudzeniu pieniędzy lub zdobyciu haseł, numerów kart kredytowych, kont bankowych itp. Autor: Sławomir Kubit 6

7 Jak widzimy, incydenty uwzględnione na wykresie stanowią 80% całości ponoszonych strat. W obliczeniach wzięto pod uwagę 313 poszkodowanych. Całkowite straty wynosiły $52,494,250. Niestety, w raporcie nie umieszczono informacji, jak obliczano te straty. Straty są to następstwa wystąpienia incydentów i mają one charakter czasowy oraz stały. Według amerykańskiego dokumentu rządowego The Internet Integrity and Critical Information Protection Act of 2000 termin strata oznacza kaŝdy rzeczywisty wydatek poszkodowanego zawierający koszt reakcji na atak, przeprowadzenie oceny strat, odtworzenia danych, programu, systemu lub informacji do stanu sprzed ataku oraz kaŝdą stratę dochodu oraz kaŝdą inna stratę powstałą w wyniku przerwy w świadczeniu usług. 4 Wielkość strat jest uzaleŝniona od wielu czynników: kto jest poszkodowanym (czy jest to zwykła osoba czy wielka korporacja), czym się ta osoba / firma zajmuje, z jakim rodzajem (rodzajami) ataków mamy do czynienia, w jakim kraju dane zdarzenie miało miejsce (skutki prawne) itd. Straty zazwyczaj dzielimy na takie, które moŝna oszacować, i takie, których szacowanie jest niemoŝliwe lub jest bardzo kontrowersyjne. By zrozumieć, na czym polegać moŝe kontrowersyjność szacowania, wyobraźmy sobie taką sytuację: firmie X skradziono dane na temat planowanych inwestycji oraz dane na temat klientów. Chcąc skierować sprawę do sądu firma musi podać, jakie straty poniosła w wyniku danego incydentu. Najpierw musi je więc oszacować. Straty oraz skutki, jakie firma ponosi w takiej sytuacji są róŝnorakie: kary prawne, koszty ponownej pracy nad inwestycjami, utrata klienta czy renomy itd.. Wyobraźmy sobie metodę szacowania strat na przykład utraty renomy. Szacowanie tego typu strat, o ile w ogóle jest moŝliwe, jest bardzo kłopotliwym zadaniem. NaleŜy zaznaczyć, iŝ nie ma Ŝadnej narzuconej metody jak powinno się liczyć takie straty brak równieŝ jakichkolwiek standaryzacji, a to sprawia, Ŝe próby oszacowania tego typu strat oraz osiągnięte wyniki mogą być kontrowersyjne. Na szczęście większość strat takich jak serwis, kary prawne czy utrata dochodu (spowodowana np. zaprzestaniem produkcji) moŝna wycenić, oczywiście w miarę moŝliwości i dostępnych danych. 4 Mirosław Maj Koszty szacowania strat (Biuletyn NASK) Autor: Sławomir Kubit 7

8 Do strat których, nie moŝemy oszacować, zaliczamy między innymi spadek wizerunku firmy, oraz utratę klienta. Straty te mają charakter psychologiczny, co przekłada się na konsekwencje w długookresowych wynikach firmy. Zdarzyć się moŝe, Ŝe to właśnie te psychologiczne koszty mogą być groźniejsze w skutkach i bardziej dotkliwe dla firm niŝ straty pienięŝne. Marki nie moŝna wszak sobie kupić, trzeba ją wypracowywać przez lata, tak samo jak zaufanie klienta do firmy. Oszacowanie rzeczywistych skutków tych strat leŝy zatem w interesie firmy poszkodowanej. Po krótkim wprowadzeniu oraz opisaniu problemu czas na odpowiedź na nasuwające się pytanie w jakim celu kalkulować straty? Co daje nam szacowanie? Uświadamia nam, jakiej wielkości straty ponosimy za pomocą prostych obliczeń (formuła ROSI) moŝemy sprawdzić, ile zyskalibyśmy, a właściwie nie stracilibyśmy, implementując odpowiedni system zabezpieczeń. Informacja, jakiego rzędu jest to strata, jest niezbędna do postępowania prawnego oraz do nadania rangi sprawie. Dane na temat incydentów oraz strat pozwolą na dobór optymalnego dla danej jednostki systemu zabezpieczeń. Pomaga ustalać trendy oraz uświadamiać skalę zjawiska. Systematyczne zbieranie informacji będzie bardzo przydatne dla firm w określeniu planów długoterminowych w postaci inwestycji Zwrot z inwestycji moŝemy obliczyć z prostego wzoru, wykorzystując metodę ROSI (z ang. Return on Security Investment): ROSI = R (ALE), gdzie: R roczne koszty odzyskania poniesionych strat, ALE (z ang. Annual Loss Expentancy) roczne spodziewane straty, ALE = T + (R - E), gdzie: T koszt zakupu narzędzi do wykrywania zagroŝeń (koszt inwestycji), E oszczędności wynikające z prewencji. Autor: Sławomir Kubit 8

9 2. Dostępne metody Zagadnienie dotyczące szacowania strat powstałych w wyniku ataków komputerowych niestety nie cieszy się duŝym zainteresowaniem. Co warto podkreślić wszystkie dostępne metody, które zostaną opisane, zostały stworzone przez Amerykanów. Wydaje się, Ŝe sprawa jest w Polsce bagatelizowana. Często słyszy się: faktycznie, problem bezpieczeństwa istnieje, ale nie jest to problem mój. Takie podejście moŝe okazać się katastrofalne w skutkach. Dostępne metody podzielone zostały na dwie grupy metody rozwinięte i metody proste. Podział ten został zastosowany ze względu na fakt, iŝ niektóre metody są obszernymi opracowaniami wraz z metodami zbierania informacji oraz dokładnymi opisami incydentów, a niektóre to proste, lecz przydatne narzędzia. Do metod rozwiniętych zaliczamy projekt ICAMP I, wraz z jego kolejną wersją ICAMP II. ICAMP (Incident Cost Analysis and Modeling Project) projekt ten stworzony został na Uniwersytecie w Michigan pod kierownictwem: Scotta Ziobro, Stephena Deering, Amy Fazio pod patronatem Virgini Rezmierski. Do czasu tworzenia projektu ICAMP, czyli do 1997 roku, nie było praktycznie Ŝadnej znanej metody szacowania strat. Celem projektu ICAMP było wynalezienie metodologii, która pozwoliłaby zrozumieć czynniki wpływające na występowanie i na koszty incydentów w akademickim środowisku komputerowym. Kolejnym celem było ukazanie wielkości i znaczenia całkowitych strat. Do stworzenia projektu posłuŝyło 30 ataków przeprowadzonych właśnie na uczelnie. Fakt ten mógł spowodować, Ŝe niektóre waŝne czynniki zostały pominięte przy budowaniu metody szacowania strat. Dokumentacja ICAMP-u liczy setki stron i zawiera dokładne opracowanie tematu. Opisuje wnikliwie wszystkie incydenty brane pod uwagę podczas tworzenia metodologii oraz oblicza koszty kaŝdego takiego incydentu. Autor: Sławomir Kubit 9

10 Twórcy ICAMP podkreślają, Ŝe metodą tą nie oszacujemy dokładnie strat danego incydentu, a jedynie moŝemy je podać w przybliŝeniu. ICAMP II (Incident Cost Analysis and Modeling Project) powstał w 1999 roku w głównej mierze dzięki pomocy USENIX 5. ICAMP II to rozszerzenie pierwszego projektu. Szacowaniu zostały poddane inne, nowe incydenty, a metoda zawiera nowy sposób liczenia strat poniesionych ze strony uŝytkowników. Nowe dodatkowe cele CAMPII: Wprowadzenie wytycznych do analizy kosztów związanych z atakami komputerowymi. Poprzez uŝycie szablonu zespół IT moŝe oszacować, a później zanalizować koszty. Szablon słuŝy do zbierania informacji na temat incydentu. Analizowanie danych w celu pogrupowania/klasyfikowania incydentów oraz w celach statystycznych: określenie częstości pojawiania się danego incydentu Wprowadzenie schematu grupującego incydenty ułatwianie klasyfikacji. Odnalezienie schematów ataków komputerowych oraz moŝliwości powtarzania się danego incydentu. Do metod prostych zaliczamy niewielkie opracowania oraz aplikacje posiadające algorytmy szacowania strat. Metod takich jest duŝo, najczęściej są to mechanizmy pozwalające na obliczenie przybliŝonych strat spowodowanych przez atak komputerowy przy wprowadzeniu niewielkiej liczby danych. Metody te mają często charakter komercyjny i są umieszczane na witrynach firm zajmujących się zabezpieczaniem systemów. W celu zaprezentowania tego typu metod wybrane zostały cztery róŝne metodologie: CICA, Baseline Calculator, CMS Virus Calculator & Spam Calculator, Postini Calculator. Wszystkie metody, zarówno scharakteryzowane w kolejnym rozdziale. ICAMP, jak i metody proste zostały dokładnie 5 USENIX - Advanced Computing Systems Association. Autor: Sławomir Kubit 10

11 II. Wybór metodologii optymalnej Rozdział ten rozpoczniemy od zestawienia potencjalnych strat, jakie ponosi firma lub jednostka. Dalej opisane zostaną kolejno: jedna rozwinięta i cztery podstawowe metody szacowania strat. W celu przejrzystości i łatwości porównania metod został zastosowany szablon. Następnie za pomocą zaproponowanych kryteriów i przydzielenia im odpowiednich wag wybierzemy metody najlepsze, które w dalszej części opracowania zostaną wykorzystane do stworzenia metodologii własnej. 1. Potencjalne straty Przed przedstawieniem i oceną metod naleŝy zapoznać się z potencjalnymi rodzajami strat, jakie firma lub zwykła osoba moŝe ponieść. Rodzaje tych strat przedstawione są w poniŝszej tabeli z podziałem na jednostkę, która je ponosi. Podkreślić naleŝy, iŝ przedstawione konsekwencje finansowe to zarówno wartości, które moŝemy łatwo oszacować, jak i te, których szacowanie jest niezwykle trudne lub kontrowersyjne. Tabela ta ułatwi nam ocenę metodologii względem wziętych pod uwagę strat. Tabela 1 - Potencjalne straty Firma koszt związany z utraconym czasem (utrata produktywności pracowników), serwis przywrócenie systemu, wymiana sprzętu oraz oprogramowania, kary prawne, utrata dochodu, zaprzestanie pracy (produkcji itd.) utrata danych (ponowna praca lub odzyskiwanie danych), Osoba indywidualna koszt związany z utraconym czasem (koszt utraconych moŝliwości), serwis, wymiana sprzętu oraz oprogramowania, kary prawne, utrata danych (ponowna praca lub specjalistyczne odzyskiwanie danych), kradzieŝ informacji. Autor: Sławomir Kubit 11

12 odzyskania poniesionych strat na rynku (utrata klienta itp.), koszt alternatywny, kradzieŝ informacji, utrata pracownika, Spadek/utrata wizerunku firmy, Utrata wierności klienta. Źródło: Opracowanie własne 2. Charakterystyka metod Nazwa metody: ICAMP Opis: Metoda ta powstała w 1997 roku, a dwa lata później została udoskonalona. Stworzona została przez amerykańską uczelnię i właśnie na podstawie incydentów związanych z atakami komputerowymi, jakie miały tam miejsce, została stworzona metodologia szacowania strat. Projekt ICAMP posiada metodologię zbierania informacji na temat incydentów. Wykorzystane zostały szablony zawierające informacje o: typie incydentu; czasie trwania; sektorach firmy, których dotyczył; podjętych działaniach; osobach zajmujących się problemem; stawkach pracowników itd. NaleŜy podkreślić, Ŝe wskaźniki, których uŝyto do obliczania całkowitych strat, są odpowiednie wyłącznie dla realiów amerykańskich uczelni. Wykorzystanie tej metody do obliczania strat innej jednostki moŝe dać wynik znacznie róŝniący się od rzeczywistego. Metodologia szacowania strat: KC = KCP + KU + KK + WU KCP = (KZ + KT) * 1.28 * 1.52 Autor: Sławomir Kubit 12

13 o KC koszt całkowity. o KCP całkowity koszt pracowników. o KU koszt związany z brakiem moŝliwości wykonywania pracy przez uŝytkowników. Twórcy podkreślają, Ŝe jest to jeden z kosztów najtrudniejszych do szacowania. Niełatwo bowiem oszacować, ile kosztuje stracony czas uŝytkownika. W projekcie ICAMP I załoŝono, Ŝe wartości takie podawane będą w przybliŝeniu (np. koszt straty czasu przez studenta wynosi 6$ na godzinę). W ICAMP II wartości te postanowiono obliczyć za pomocą zmiennych określających: koszt połączenia z internetem oraz chęć zapłacenia za godzinę nauki. o KK koszt konsultantów pracujących nad rozwiązaniem problemu (spoza uczelni). o WU wydatki uboczne, w tym koszty związane z zakupem nowego sprzętu i/lub oprogramowania. o KZ koszty poniesione przez: wydziały, personel, zatrudnionych studentów (ogólnie: przez pracowników). Według twórców ICAMP, aby obliczyć rzeczywisty koszt pracowników naleŝy podzielić roczne zarobki pracownika przez 52 (tygodnie) następnie przez 40 (godziny pracy w tygodniu). Otrzymujemy rzeczywisty zarobek na godzinę. Stawka ta, dla kaŝdego pracownika (którego dotyczył incydent) jest mnoŝona przez ilość straconych przez niego godzin. Następnie, stosując medianę oraz przedziały, oblicza się całkowity koszt pracowników. Koszt ten został objęty moŝliwym błędem +/ 15%. o KT koszt pracowników technicznych zatrudnionych na uczelni. o 1,28 stały wskaźnik ustalony przez ICAMP wyraŝający utratę dochodów. Ustalona eksperymentalnie miara 28% to reprezentatywna miara dla kaŝdej uczelni branej pod uwagę w projekcie. Jest to współczynnik związany z wydatkami, jakie muszą być poniesione, aby przywrócić do pełnej wydajności pracy uŝytkowników systemu. o 1.52 wskaźnik pośredniego kosztu (ICR 6 ). Zastosowanie i przydatność: Metoda wykorzystana została przede wszystkim na uczelniach amerykańskich. Projekt ICAMP I dotyczył kilku uczelni, natomiast ICAMP II dotyczył juŝ 11. Zastosowanie tej metody ogranicza się właśnie do takiego typu jednostek, głównie ze względu na zastosowane wskaźniki. 6 ICR indirect cost rates. W dokumentacji projektu ICAMP nie wyjaśniono, jak ten wskaźnik zastał obliczony, ani czym jest dokładnie koszt pośredni. Wskaźnik ten podnosi całkowite koszty pracowników aŝ o 52%. Autor: Sławomir Kubit 13

14 Przydatność tej metody wzrośnie, jeŝeli spróbujemy wprowadzić zmienne zamiast stałych wskaźników, wzór wygląda wówczas następująco: KC = ((KZ + KT) *x)*y + KU + KK + WU Metodę tę oznaczymy jako ICAMP* zostanie wzięta pod uwagę przy wyborze metody optymalnej. NaleŜy podkreślić, Ŝe metoda ta uwzględnia koszty uŝytkowników, które wliczane są do całkowitego kosztu incydentu. JeŜeli liczylibyśmy koszty, jakie ponosi wyłącznie uczelnia (dana firma), wówczas koszty te nie powinny zostać wzięte pod uwagę. PoniŜej przedstawiony został przykład obliczania kosztów incydentu metodą ICAMP: Koszt pracowników Tabela C-40 Pozycja Godziny Koszt/h Suma -15% 15% Analityk incydentu 43 $15,68 $674,24 $573,10 $775,38 Administrator systemu 3,75 $25 $93,75 $79,69 $107,81 Konsultant 1 $24,95 $24,95 $21,21 $28,69 Wsparcie zewnętrzne 10 $18,63 $186,30 $158,36 $214,25 Personel 0,833 $15 $12,50 $10,62 $14,37 Suma 58,583 $991,74 $842,97 $1 140,50 28% $277,69 $236,03 $319,34 Suma (Płace i korzyści) $1 269,42 $1 079,01 $1 459,83 Koszt pośredni $660,10 $561,09 $759,12 Całkowity koszt robocizny $1 929,52 $1 640,09 Mediana kosztu +/- 15% $1 929,52 $289,43 (+/-) Koszt uŝytkowników Tabela C-41 Liczba uŝytkowników Godziny Koszt/h Suma -15% 15% $12,00 $960,00 $816,00 $1 104,00 Całkowity koszt uŝytkow. $960,00 $816,00 $1 104,00 Mediana kosztu $960,00 $144,00 (+/-) Autor: Sławomir Kubit 14

15 Koszt Całkowity Koszt pracowników $1 929,52 $289,43 Koszt uŝytkowników $960 $144,00 Mediana kosztu $2 889,52 $433,43 (+/-) Podstawiając do wzoru: KC = ((KZ + KT) * 1.28)* KU + KK + WU = $1929,52 + $ = $2889,52 Zalety i wady metody: Zalety o duŝa róŝnorodność kosztów wziętych pod uwagę, o dokładnie zdefiniowane składowe metody, o metoda ułatwia zbieranie danych potrzebnych do szacowania strat. Wady o mały zakres zastosowania ogranicza się do akademii. Spowodowane jest to głównie narzuconymi wskaźnikami. o wykorzystanie ICR oraz wliczanie kosztów uŝytkowników do kosztów całkowitych moŝe spowodować odchylenie wartości obliczanej od wartości rzeczywistej kosztów. Autor: Sławomir Kubit 15

16 Nazwa metody: CICA Opis: CICA (Cyber Incident Cost Assessment) powstała w 2002 roku, jest metodą nieco bardziej skomplikowaną niŝ CAMP. Posiada bardziej złoŝony podział kosztów. Metodologia szacowania strat: KC = HC + SC HC = FC + VC SC = FC + VC FC = CF + R&D/C VC = OC + NR&D/C o Koszty całkowite (KC) dzielone są na dwie główne grupy: hard costs (HC), czyli koszty twarde oraz soft costs (SC), koszty miękkie. o Koszty twarde są to koszty straconych godzin pracy oraz godzin pracy potrzebnych do zlikwidowania zagroŝenia. Do strat tych zaliczamy równieŝ koszty wymiany sprzętu i/lub oprogramowania. Koszty twarde liczmy ze wzoru: HC = FC + VC FC koszty stałe (opłaty) VC koszty zmienne (liczba godzin pracy) o Koszty miękkie są to koszty związane z brakiem potencjalnych przychodów. Koszty miękkie liczymy z tego samego wzoru co twarde, jednak straty te są trudniejsze do oszacowania. SC = FC + VC, gdzie FC = CF + R&D/C i VC = OC + NR&D/C CF koszty zaufania pracowników. R&D/C koszty badań i rozwoju / zuŝycie (koszty poniesione w trakcie badań utracone dane). OC potencjalne koszty NR&D/C koszty nowych badań i rozwoju. AC koszty dodatkowe jak: szkolenie pracowników. Autor: Sławomir Kubit 16

17 Końcowy wzór kosztów całkowitych ma postać: KC = HC(FC + VC) + SC(FC(CF + R&D/C) + VC(OC + NR&D/C)) Po obliczeniu kosztów, CICA umoŝliwia obliczenie AVO (Asset Value of the object): AVO = KC + SP + CAI SP (Shadow Pricing) metoda ustalania ceny za dany produkt/usługę. Wykorzystywana, gdy firma nie wie, jak obliczyć koszt rzeczywisty tego produktu bądź usługi. CAI (Cost accounting) rachunek kosztów własnych, moŝe być uŝyty do ustaleń inwestycyjnych. Zastosowanie i przydatność: brak danych Zalety i wady metody: Zalety o duŝa róŝnorodność kosztów wziętych pod uwagę, o brak stałych wskaźników mogących przyczynić się do odchylenia wartości rzeczywistych kosztów. Wady o skomplikowany podział kosztów i ich definicji sprawia, Ŝe metoda jest trudna do liczenia, a tym bardziej do wykorzystania w aplikacji, o brak informacji na temat pozyskiwania danych i ich szacowania (na przykład strata związana ze zmienną CF, czyli zaufaniem pracowników) Autor: Sławomir Kubit 17

18 Nazwa metody: Baseline Calculator 7 Opis: Metodę tę, wraz z aplikacją w postaci kalkulatora, stworzył David Lawson z organizacji Greenwich Technology Partners. Kalkulator pozwala oszacować koszt incydentu, a następnie pozwala obliczyć, o ile koszty zmaleją, jeśli byśmy zaimplementowali określone zabezpieczenia (w zaleŝności od poziomu zabezpieczeń). Narzędzie ma równieŝ na celu uświadomić, jak wielkie są korzyści stosowania systemów zabezpieczeń. Metodologia szacowania strat: KC = Q + U Q = M + N + P U = R * S * T M = D * E * H * J N=D*F*G*H*K P = D * E * H * L D = (A / B) / C KC koszt całkowity, A roczny dochód firmy, B liczba pracowników zatrudnionych w firmie, C średnia roczna ilość godzin pracy jednego pracownika, D produktywność pracownika, E liczba zainfekowanych stacji roboczych, F liczba zainfekowanych serwerów, G średnia liczba uŝytkowników na serwer, H ile godzin przed zainfekowaniem utworzone były kopie zapasowe, J procent pracy jaki stracili pracownicy (jeŝeli dany pracownik wykonuje ¼ pracy na komputerze to stracił 25%), K procent straty produktywności, który wynikał z utraty serwera, 7 Metoda pochodzi z witryny Autor: Sławomir Kubit 18

19 L procent straty produktywności, który wynikał z utraty dostępu do internetu, M poniesiony koszt w odniesieniu do uŝytkownika, N poniesiony koszt w odniesieniu do zaprzestania działania serwera, P poniesiony koszt w odniesieniu do utraty dostępu do internetu, R liczba pracowników technicznych pracujących przy odzyskiwaniu systemu, S liczba godzin pracowników technicznych, T średnie wynagrodzenie za godzinę pracy pracownika technicznego, U koszty odzyskiwania systemu, Q koszt utraconej produktywności. Dodatkowo kalkulator Lawsona pozwala na: obliczenie, jaki koszt poniesie firma niestosująca zabezpieczeń: Z = V * KC, gdzie V to prawdopodobieństwo ataku, obliczenie, o ile zmaleje koszt, gdy firma zastosuje zabezpieczenia na określonym poziomie: Z W * KC. Zastosowanie i przydatność: Aplikacja w postaci arkusza Excel pozwala na przykładowe obliczenie kosztów ataku. Zalety i wady metody: Zalety o dzięki prostemu podziałowi kosztów obliczenia są nieskomplikowane, o etapowość obliczania oraz rozgraniczenie kosztów pozwala stwierdzić, które koszty były znaczące, a które nie, o brak narzuconych wskaźników. Wady o Średnia róŝnorodność kosztów wziętych pod uwagę, Przykład omawianego kalkulatora przedstawiony jest na kolejnej stronie. Szacuje on straty spowodowane atakiem SQL Slammer na międzynarodową firmę produkcyjną. Autor: Sławomir Kubit 19

20 Narzędzie: Zalety zabezpieczenia systemu Przykład Jaki dochód roczny generuje Twoja firma? Całkowita sprzedaŝ - koszt dóbr sprzedanych $ Ilu pracowników zatrudnia Twoja firma? Średnio, ile godzin rocznie pracuje pracownik? Produktywność pracownika na godzinę (A B) C 145 Ilu stacji roboczych dotyczył atak? Ilu serwerów dotyczył atak? 150 Średnio, ilu uŝytkowników obsługuje serwer? 200 Na ile godzin przed atakiem zostały utworzone kopie zapasowe? 16 Jaki procent pracy stracili pracownicy? Np.: jeŝeli pracownik wykorzystuje komputer do 2/3 zadania, to stracona produktywność to około 66%. Jaki procent straty produktywności wynikał z utraty serwera? 30% Jaki procent straty produktywności wynikał z utraty dostępu do Internetu? 30% Poniesiony koszt w odniesieniu do uŝytkownika D x E x H x J $ Poniesiony koszt w odniesieniu do zaprzestania działania serwera D x F x G x H x K $ Poniesiony koszt w odniesieniu do utraty dostępu do internetu D x E x H x L $ Koszt utraconej produktywności M + N + P $ Ilu pracowników technicznych pracowało przy odzyskiwaniu systemu? 50 Ile godzin potrzebowali na tę czynność? 32 Średnio, ile wynosi wynagrodzenie za godzinę pracy pracownika technicznego? $ 75 Koszty odzyskiwania systemu R x S x T $ Jakie jest prawdopodobieństwo, Ŝe taki incydent będzie mieć miejsce w tym roku? 60% Jakie jest prawdopodobieństwo, jeŝeli będą podstawowe zabezpieczenia? 50% Jakie jest prawdopodobieństwo, jeŝeli będą średnie zabezpieczenia? 40% Jakie jest prawdopodobieństwo, jeŝeli będą najlepsze zabezpieczenia? 30% Ryzyko, w dolarach, w firmie bez zabezpieczeń V x (Q +U) $ O tyle zmaleje koszt, jeŝeli zaimplementujemy podstawowe zabezpieczenia Z - (W x (Q + U)) O tyle zmaleje koszt, jeŝeli zaimplementujemy średnie zabezpieczenia Z - (X x (Q + U)) O tyle zmaleje koszt, jeŝeli zaimplementujemy najlepsze zabezpieczenia Z - (Y x (Q + U)) Źródło: GREENWICH TECHNOLOGY PARTNERS, U.S. GEOLOGICAL SURVEY, BASELINE RESEARCH 70% $ $ $ Autor: Sławomir Kubit 20

21 Nazwa metody: CMS Virus Calculator oraz Spam Calculator 8 Opis: CMS (ang. Computer Mail Services) to międzynarodowa firma prywatna zajmująca się tworzeniem programów antyspamowych, filtrujących oraz narzędzi do parsowania logów. W celu uświadamiania klienta o problemie, firma ta postanowiła umieścić na witrynie internetowej proste kalkulatory do zliczania kosztów wirusów, które dostają się przez pocztę elektroniczną, oraz do zliczania kosztów spamu. Metodologia szacowania strat: Kalkulator do szacowania kosztów po ataku wirusa: KC = KP + KPT KP = Wsk * (LP * LM * PH) KPT = LPT * PHT * LG KC koszt całkowity. KP koszt pracowników. Do obliczania kosztów związanych z pracownikami zastosowany został wskaźnik 9. Czynniki brane pod uwagę: LP liczba pracowników mających dostęp do poczty elektronicznej, LM liczba minut poświęcana dziennie przez kaŝdego pracownika na odbieranie poczty (do wzoru podajemy część godziny np. 30 min to 0,5 h), PH średnia płaca za godzinę. KPT koszt pracowników technicznych. Czynniki brane pod uwagę: LPT liczba pracowników technicznych, PHT średnia płaca za godzinę pracownika technicznego, LG liczba godzin potrzebnych do zlikwidowania wirusa. 8 Metoda pochodzi z witryny 9 Z powodu braku informacji na temat algorytmu szacowania, wyprowadzony został wzór wykorzystujący dany wskaźnik. Stała wartość wskaźnika to 0,4167. Autor: Sławomir Kubit 21

22 Kalkulator do szacowania strat powodowanych przez spam: KC = LP * LD * Wsk * (PH * LSP* LS) KC koszt całkowity, LP liczba pracowników mających dostęp do poczty elektronicznej, LD liczba dni pracujących, Wsk wskaźnik stały 10, PH średnia płaca za godzinę, LSP średnia dzienna liczba spamu przypadająca na 1 uŝytkownika, LS liczba sekund, jaką tracimy na 1 wiadomość spam. Zastosowanie i przydatność: Kalkulator zastosowany dla potrzeb zarówno uświadamiających, jak i promujących produkty firmy. Dodatkowa funkcja kalkulatora pozawala na obliczenie, po ilu dniach (a nawet godzinach!) zwraca się koszt zakupu ich oprogramowania. Bardzo prosty i wygodny w uŝyciu. Zalety i wady metody: Zalety o funkcja zliczająca koszty spamu, o funkcja zliczająca koszty wirusów, o metoda prosta w obliczaniu. Wady o wskaźniki mogą wypaczać rzeczywiste wartości całkowitych kosztów spamu i wirusów, o brak danych na temat sposobu liczenia, o zastosowanie niewielkie ze względu na charakter kalkulatora: słuŝy wyłącznie do obliczeń strat związanych ze spamem oraz wirusami przesyłanymi pocztą elektroniczną. PoniŜej przykład obliczania kosztów firmy, w której 1000 pracowników korzysta z poczty elektronicznej: 10 Z powodu braku informacji na temat algorytmu szacowania, wyprowadzony został wzór wykorzystujący dany wskaźnik wynoszący 0, Autor: Sławomir Kubit 22

23 Koszty wirusa: Źródło: Opracowanie własne. Koszty spamu: Źródło: Opracowanie własne. Jak widzimy, suma kosztów jednego ataku wirusa oraz rocznych kosztów spamu dla powyŝszych danych to euro, czyli około złotych. Autor: Sławomir Kubit 23

Realne zagrożenia i trendy na podstawie raportów CERT Polska. CERT Polska/NASK

Realne zagrożenia i trendy na podstawie raportów CERT Polska. CERT Polska/NASK Realne zagrożenia i trendy na podstawie raportów CERT Polska CERT Polska/NASK Kim jesteśmy? Czym jest CERT Polska: Zespół działający w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej; Powołany w 1996

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania strat powstałych w wyniku ataków komputerowych

Metody szacowania strat powstałych w wyniku ataków komputerowych Metody szacowania strat powstałych w wyniku ataków komputerowych Mirosław Maj, CERT Polska Jeśli czegoś nie wiemy to nie znaczy, że tego nie ma. David A. Dittrich Plan wystąpienia Problem szacowania strat

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

dr Beata Zbarachewicz

dr Beata Zbarachewicz dr Beata Zbarachewicz Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016, Warszawa, czerwiec 2010 RAPORTY CERT.GOV.PL Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Laboratorium nr 5 Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących stosowania w zapytaniach języka SQL predefiniowanych funkcji agregujących.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów i lokalnej sieci komputerowej

Bezpieczeństwo systemów i lokalnej sieci komputerowej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Jan Werner Bezpieczeństwo systemów i lokalnej sieci komputerowej Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

www.ergohestia.pl Ryzyka cybernetyczne

www.ergohestia.pl Ryzyka cybernetyczne Ryzyka cybernetyczne W dobie technologicznego rozwoju i danych elektronicznych zabezpieczenie się przed szkodami cybernetycznymi staje się konieczne. Według ekspertów ryzyka cybernetyczne będą w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Chlebowski ComCERT SA

Tomasz Chlebowski ComCERT SA Tomasz Chlebowski ComCERT SA sumaryczny koszt poprawnie oszacować koszty wynikające z incydentów (co jest czasem bardzo trudne) dopasować odpowiednie rozwiązania redukujące powyższe koszty wybrać takie

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji 2012 Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji Niniejszy przewodnik dostarcza praktycznych informacji związanych z wdrożeniem metodyki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA Warszawa, 2010 Informacje o firmie RavNet RavNet od ponad 10 lat zajmuje się szeroko pojętą informatyczną obsługą firm. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia w sieciach komputerowych

ZagroŜenia w sieciach komputerowych ZagroŜenia w sieciach komputerowych Spotkanie szkoleniowe Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego 02.03.2006 r. Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa jaroslaw.sajko@man.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA ELŻ BIETA CZEKIEL-Ś WITALSKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA Prognoza skutków finansowych, która musi być sporządzana od lipca 2003 r., w związku z

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Sebastian Kokot XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje 2012 Rzetelnie wykonana analiza rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Rozgrywki sportowe moŝna organizować na kilka róŝnych sposobów, w zaleŝności od liczby zgłoszonych druŝyn, czasu, liczby boisk

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bankowości internetowej

Bezpieczeństwo bankowości internetowej 1 Bezpieczeństwo bankowości internetowej Jędrzej Grodzicki Prezes Związek Banków Polskich Galowa Konferencja Asseco Poland SA organizowanej dla Zarządów Banków Spółdzielczych korzystających z rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a Przestępczość komputerowa, internetowa i intelektualna Pojęcie przestępczości internetowej i charakterystyka obszarów zagroŝeń. W polskim prawie karnym brak jest definicji przestępstwa internetowego. Potocznie

Bardziej szczegółowo

Cele polityki cenowej

Cele polityki cenowej DECYZJE CENOWE Cele polityki cenowej Kształtowanie poziomu sprzedaŝy, Kształtowanie poziomu zysku, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Kształtowanie pozycji konkurencyjnej, Przetrwanie na rynku. 2/30

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Usługa skanowania podatności infrastruktury IT Banków oraz aplikacji internetowych

Usługa skanowania podatności infrastruktury IT Banków oraz aplikacji internetowych Usługa skanowania podatności infrastruktury IT Banków oraz aplikacji internetowych Prezentacja na Forum Liderów Banków Spółdzielczych Dariusz Kozłowski Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp.

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Niepewność metody FMEA. Wprowadzenie 2005-12-28

Niepewność metody FMEA. Wprowadzenie 2005-12-28 5-1-8 Niepewność metody FMEA Wprowadzenie Doskonalenie produkcji metodą kolejnych kroków odbywa się na drodze analizowania przyczyn niedociągnięć, znajdowania miejsc powstawania wad, oceny ich skutków,

Bardziej szczegółowo

rejestrowanie i obsługa zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci; alarmowanie użytkowników o wystąpieniu bezpośrednich dla nich zagrożeń;

rejestrowanie i obsługa zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci; alarmowanie użytkowników o wystąpieniu bezpośrednich dla nich zagrożeń; CERT Polska Raport 2007 Analiza incydentów naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne zgłaszanych do zespołu CERT Polska w roku 2007 1 Wstęp 1.1 Informacje dotyczące zespołu CERT Polska CERT Polska

Bardziej szczegółowo

Analiza metod prognozowania kursów akcji

Analiza metod prognozowania kursów akcji Analiza metod prognozowania kursów akcji Izabela Łabuś Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok V Specjalność informatyka ekonomiczna Politechnika Częstochowska izulka184@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Internet Explorer. Okres 05-12.06.2008

Internet Explorer. Okres 05-12.06.2008 Okres 05-12.06.2008 Internet Explorer W przeglądarce Internetowej Internet Explorer ujawniono lukę związaną z bezpieczeństwem, która moŝe pozwolić osobie nieupowaŝnionej na przejęcie kontroli nad komputerem

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN NR 1 ROBERT KOPERCZAK, ID studenta : k4342

SPRAWDZIAN NR 1 ROBERT KOPERCZAK, ID studenta : k4342 TECHNIKI ANALITYCZNE W BIZNESIE SPRAWDZIAN NR 1 Autor pracy ROBERT KOPERCZAK, ID studenta : k4342 Kraków, 22 Grudnia 2009 2 Spis treści 1 Zadanie 1... 3 1.1 Szereg rozdzielczy wag kobiałek.... 4 1.2 Histogram

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank. Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank. Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Bezpieczeństwo nie jest przywilejem banków komercyjnych System prawny na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie :: Trik 1. Hurtowe usuwanie niepotrzebnych nazw zakresów :: Trik 2. WyróŜnianie powtórzonych wartości w kolumnie :: Trik 3. Oznaczenie wierszy kolejnymi literami alfabetu :: Trik 4. Obliczanie dziennych

Bardziej szczegółowo

Popyt rynkowy. Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności

Popyt rynkowy. Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności Popyt rynkowy Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności Zadanie 1 (*) Jak zwykle w tego typu zadaniach darujmy sobie tworzenie sztucznych przykładów i będziemy analizować wybór między dwoma dobrami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w urzędach pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w urzędach pracy Materiał informacyjny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w urzędach pracy Radek Kaczorek, CISA, CIA, CISSP,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze trendy i zjawiska dotyczące zagrożeń teleinformatycznych w Polsce. Rafał Tarłowski CERT Polska/NASK

Najważniejsze trendy i zjawiska dotyczące zagrożeń teleinformatycznych w Polsce. Rafał Tarłowski CERT Polska/NASK Najważniejsze trendy i zjawiska dotyczące zagrożeń teleinformatycznych w Polsce Rafał Tarłowski CERT Polska/NASK Działalność CERT Polska Obsługa incydentów (constituency:.pl) Projekty bezpieczeństwa Współpraca

Bardziej szczegółowo

CHRZEŚCIJANIN@COM konspekt spotkania, dotyczącego korzystania z Internetu przez współczesnego chrześcijanina

CHRZEŚCIJANIN@COM konspekt spotkania, dotyczącego korzystania z Internetu przez współczesnego chrześcijanina CHRZEŚCIJANIN@COM konspekt spotkania, dotyczącego korzystania z Internetu przez współczesnego chrześcijanina cel dydaktyczny: mądre korzystanie z Internetu i krytyczne podejście do niego cel pedagogiczny:

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD Andrzej Kaznowski WYKORZYSTANE MATERIAŁY: Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version 2008, s. 97-100 M. Barta, Handel elektroniczny współczesne wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

Robaki sieciowe. + systemy IDS/IPS

Robaki sieciowe. + systemy IDS/IPS Robaki sieciowe + systemy IDS/IPS Robak komputerowy (ang. computer worm) samoreplikujący się program komputerowy, podobny do wirusa komputerowego, ale w przeciwieństwie do niego nie potrzebujący nosiciela

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR

WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR kpt. mgr inŝ. Paweł HŁOSTA kpt. mgr inŝ. Dariusz SZABRA Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia WYKORZYSTANIE WEWNĘTRZNYCH GENERATORÓW RC DO TAKTOWANIA MIKROKONTROLERÓW AVR W niektórych aplikacjach mikroprocesorowych,

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji ofert pracy

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia w sieciach teleinformatycznych. Sposoby zabezpieczeń.

ZagroŜenia w sieciach teleinformatycznych. Sposoby zabezpieczeń. ZagroŜenia w sieciach teleinformatycznych. Sposoby zabezpieczeń. Tomasz Nowocień nowocien@man.poznan.pl Centrum Innowacji Microsoft http://mic.psnc.pl Zespół Bezpieczeństwa PCSS http://security.psnc.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH

SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2014 r. SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH JNS Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne

Sieciowe Systemy Operacyjne Sieciowe Systemy Operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Klient-Serwer. System z wydzielonym serwerem, który spełnia róŝne funkcje i udostępnia róŝne usługi dla uŝytkowników. Ta architektura zapewni duŝą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej matematyka

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej matematyka Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej matematyka. Informacje ogólne Badanie osiągnięć uczniów I klas odbyło się 7 września 2009 r. Wyniki badań nadesłało 2 szkół. Analizie poddano wyniki 992 uczniów z 4 klas

Bardziej szczegółowo

ASQ: ZALETY SYSTEMU IPS W NETASQ

ASQ: ZALETY SYSTEMU IPS W NETASQ ASQ: ZALETY SYSTEMU IPS W NETASQ Firma NETASQ specjalizuje się w rozwiązaniach do zintegrowanego zabezpieczenia sieci komputerowych, kierując się przy tym załoŝeniem, Ŝe ryzyko ataku jest identyczne niezaleŝnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Na rynku konkurencyjnym, jeśli dane przedsiębiorstwo nie chce pozostać w tyle w stosunku do swoich konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 funkcje agregujące

Ćwiczenie 3 funkcje agregujące Ćwiczenie 3 funkcje agregujące Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Ćwiczenie 3 funkcje agregujące Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących stosowania w zapytaniach języka SQL

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia lipca 2009 r. LKI-410-07-3/2009 Pani GraŜyna Skawińska p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji ISO 27001 bezpieczeństwo informacji w organizacji Czym jest INFORMACJA dla organizacji? DANE (uporządkowane, przefiltrowane, oznaczone, pogrupowane ) Składnik aktywów, które stanowią wartość i znaczenie

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPRETACYJNA NR 3 NI 3 ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA KOSZTOWEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPRETACYJNA NR 3 NI 3 ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA KOSZTOWEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPRETACYJNA NR 3 NI 3 ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA KOSZTOWEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo!

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem współpracy z naszym nowym partnerem biznesowym firmą Alt It, przedstawiamy ofertę wstępną na stałą obsługę serwisową Państwa Przedsiębiorstwa. Oferta zawiera:

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia w sieciach teleinformatycznych. Sposoby zabezpieczeń.

ZagroŜenia w sieciach teleinformatycznych. Sposoby zabezpieczeń. ZagroŜenia w sieciach teleinformatycznych. Sposoby zabezpieczeń. Tomasz Nowocień nowocien@man.poznan.pl Centrum Innowacji Microsoft http://mic.psnc.pl Zespół Bezpieczeństwa PCSS http://security.psnc.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 8. Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2)

Laboratorium nr 8. Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2) Laboratorium nr 8 Temat: Podstawy języka zapytań SQL (część 2) PLAN LABORATORIUM: 1. Sortowanie. 2. Warunek WHERE 3. Eliminacja powtórzeń - DISTINCT. 4. WyraŜenia: BETWEEN...AND, IN, LIKE, IS NULL. 5.

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych. Wykład 1

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych. Wykład 1 Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych Wykład 1 1. WPROWADZENIE 2 Bezpieczeństwo systemu komputerowego System komputerowy jest bezpieczny, jeśli jego użytkownik może na nim polegać, a zainstalowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Szanowny kliencie. Dlaczego rozwiązania firmy CISCO. Przykładowe ceny office@reseler.com www.reseler.com GSM 602199158

Szanowny kliencie. Dlaczego rozwiązania firmy CISCO. Przykładowe ceny office@reseler.com www.reseler.com GSM 602199158 Szanowny kliencie Firma VoIP Partners powstała w 2001r. od samego początku zajmujemy się systemami sieciowymi, dokładniejsze informacje moŝna znaleźć na naszych stronach www.reseler.com Od roku 2002 specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Program wycena masowa -OPARTA O METODĘ NAJWIĘKSZEJ ZALEŻNOŚCI PROF. Z. ADAMCZEWSKIEGO-

Program wycena masowa -OPARTA O METODĘ NAJWIĘKSZEJ ZALEŻNOŚCI PROF. Z. ADAMCZEWSKIEGO- Program wycena masowa -OPARTA O METODĘ NAJWIĘKSZEJ ZALEŻNOŚCI PROF. Z. ADAMCZEWSKIEGO- Programem tym możemy wycenić 200 nieruchomości naraz stosując jednolitość i obiektywność porówań. Tworzymy bazę nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Stan prawny

UZASADNIENIE. Stan prawny UZASADNIENIE Stan prawny Zasady funkcjonowania systemu prewencji wypadkowej w ramach systemu ubezpieczeń społecznych reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe. System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro

Systemy ekspertowe. System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro Systemy ekspertowe System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro Autorzy: 1 Wstęp Wybór zestawu komputerowego, ze względu na istnienie wielu

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

NUK w Banku Spółdzielczym (19) System IT w zarządzaniu ryzykiem kredytowym

NUK w Banku Spółdzielczym (19) System IT w zarządzaniu ryzykiem kredytowym 1 NUK w Banku Spółdzielczym (19) System IT w zarządzaniu ryzykiem kredytowym Przyszedł czas, aby po nowemu spojrzeć na zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym, zwłaszcza przed wyborem oferty systemu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX 1. Wstęp Protokół SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) został zaprojektowany przez czołowego

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP Chcąc ułatwić publikację danych statystycznych na stronach WWW Urzędów Pracy prezentujemy Państwu moduł internetowej obsługi w/w danych. Moduł ten realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ ********************************************************************************************************************* OFERTA NOWY PLAY NA KARTĘ oferta podstawowa 1. Co otrzymam

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. RozwaŜmy

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl 1 z 5 2014-11-04 19:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest przedłuŝenie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia bezpieczeństwa informacji. dr inż. Wojciech Winogrodzki T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

Zagrożenia bezpieczeństwa informacji. dr inż. Wojciech Winogrodzki T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. Zagrożenia bezpieczeństwa informacji dr inż. Wojciech Winogrodzki T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. Czym jest bezpieczeństwo informacji? Bezpieczeństwo informacji to: (teoretycznie) stan wolny od

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

F-SECURE ZABEZPIECZ SWÓJ BIZNES GDZIEKOLWIEK CIĘ ZAPROWADZI

F-SECURE ZABEZPIECZ SWÓJ BIZNES GDZIEKOLWIEK CIĘ ZAPROWADZI www.aplitt.pl F-SECURE ZABEZPIECZ SWÓJ BIZNES GDZIEKOLWIEK CIĘ ZAPROWADZI F-SECURE Firma F-Secure jest światowym pionierem w dziedzinie cyfrowych zabezpieczeń i ochrony danych z ponad 25 letnim doświadczeniem.

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA 1. Wprowadzenie POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA 1.1. Celem niniejszego standardu jest przedstawienie definicji wartości

Bardziej szczegółowo

III KRAKOWSKIE FORUM WYNAGRODZEŃ. Problemy ze stosowaniem przeglądów płacowych w firmie

III KRAKOWSKIE FORUM WYNAGRODZEŃ. Problemy ze stosowaniem przeglądów płacowych w firmie III KRAKOWSKIE FORUM WYNAGRODZEŃ Problemy ze stosowaniem przeglądów płacowych w firmie Kraków, 16.05.2008 r. Medicover w liczbach MEDICOVER to zintegrowana organizacja opieki zdrowotnej działająca na rynku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 96/2014 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 96/2014 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 96/2014 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury alarmowej i ustalenia zasad sporządzania Sprawozdania rocznego stanu systemu ochrony danych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Spis treści: I. Wprowadzenie...2 II. Instrukcja instalacji szablonu aukcji Allegro.3 III. Jak wystawiać przedmioty

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo