Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią stron internetowych CMS Znak sprawy: p/269/11/2008 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniŝej euro Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa

2 1 Zamawiający Zamawiającym jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa NIP Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 16:30 2 Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniŝej euro 3 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia stanowi Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią stron internetowych CMS. Szczegółowe wymagania na wykonanie przedmiotu zamówienia określone zostały w Załączniku 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: p/269/11/2008 Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego Usługi analizy systemu i programowania Usługi wdraŝania oprogramowania Usługi w zakresie planowania zapewnienia jakości systemu Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej Testowanie oprogramowania Usługi w zakresie planowania wdraŝania systemu Usługi konfiguracji oprogramowania Usługi hostingu dla stron www Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania Seminaria szkoleniowe Zamawiający przewiduje moŝliwość udzielenie zamówień uzupełniających. 2

3 Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające moŝe zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówień uzupełniających nie będzie przekraczać 30% wartości zamówienia podstawowego. 4 Termin wykonania zamówienia Wykonawca wykona zamówienie do dnia 10 grudnia 2009 roku, przy czym przyjmuje się, Ŝe wdroŝenie zostanie podzielone na etapy. Realizacja etapu pierwszego - wdroŝenie Portalu informacyjnego w terminie do 10 grudnia 2008 roku. Etap drugi wdroŝenie mechanizmów społecznościowych WEB2.0 oraz pozostałych funkcjonalności systemu nie później niŝ do dnia 15 lutego 2009 roku. W ramach etapu trzeciego od dnia uruchomienia Portalu informacyjnego do dnia 10 grudnia 2009 roku Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania całego systemu na własnych serwerach. Ponadto etap ten objęty jest gwarancją i obsługą powdroŝeniową Systemu, zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1 do SIWZ szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 5 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma obowiązek dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia ich spełniania 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.; a) w ciągu ostatnich 3 przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wdroŝyli co najmniej 3 systemy bazodanowe działające w sieci Internet, Intranet lub Extranet, o charakterze (przeznaczenie, funkcjonalność systemu), skali (ilość przetwarzanych/przechowywanych danych, obsługiwanych uŝytkowników) lub złoŝoności (liczba modułów systemu) porównywalnej z przedmiotem zamówienia, kaŝdy o wartości minimum zł brutto, w tym przynajmniej jeden system wykorzystujący mechanizmy społecznościowe typu WEB 2.0; b) dysponują osobami, które wykonywać będą zamówienie: 1. zespołem projektowo-programistycznym liczącym nie mniej niŝ trzy osoby, z których kaŝda posiadać będzie doświadczenie w zakresie projektowania, programowania internetowych lub intranetowych lub extranetowych systemów bazodanowych, w tym co najmniej dwie osoby z kwalifikacjami w zakresie projektowo-programistycznym 3

4 technologii zaproponowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia w przedstawionej przez niego ofercie; 2. zespołem analityczno-projektowym, liczącym nie mniej niŝ dwie osoby z z doświadczeniem w projektowaniu internetowych lub intranetowych lub extranetowych systemów bazodanowych; 3. co najmniej jedną osobą - specjalistą od zabezpieczeń serwerów wirtualnych lub stron internetowych, posiadającą udokumentowane doświadczenie we wdraŝaniu systemów zabezpieczających serwery i strony www. Jedna osoba nie moŝe być jednocześnie członkiem więcej niŝ jednego zespołu. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej (słownie: dwieście tysięcy złotych) złotych. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 1 pkt 4) muszą spełnić wszyscy Wykonawcy, a warunki określone w ust. 1 pkt 1) - 3) muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule spełnia / nie spełnia. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 wykonawca ma obowiązek złoŝyć następujące dokumenty: 1 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa kaŝdy z nich; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2. JeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa kaŝdy z nich; 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum 3 usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie. JeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 1 Katalog dokumentów jakich zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). 4

5 4) wykaz personelu sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), sporządzonymi według wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niŝ złotych, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione od reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w ust. 3 pkt 2, które powinno być przedstawione w oryginale. 6 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest W zakresie procedury przetargowej: Pan Paweł Wójcik tel fax: / w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Pan Leszek Czech Tel Fax: w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 16: Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego 5

6 3. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomocą faksu lub drogą elektroniczną za wyjątkiem środków ochrony prawnej, które wnoszone będą jedynie w formie pisemnej. 4. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania naleŝy kierować na adres Zamawiającego: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Zamówień Publicznych ul. Pańska 81/ Warszawa Fax.: Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić na rachunek bankowy nr PL BIC RCBWPLPW, w Reiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiem Wadium w postępowaniu nr p/269/11/2008 portal POIG. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pienięŝnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wadium to musi obejmować zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu związanych z postępowaniem działań lub zaniechań kaŝdego z nich. 6. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert a kopie dołączyć do oferty. O woli złoŝenia dokumentów poinformować naleŝy osobę wskazaną w 6 ust. 1 jako odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury, w celu ich przyjęcia. 8 Termin związania ofertą Okres związania Wykonawcy złoŝoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w 10. 6

7 9 Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert w formie elektronicznej. 2. Do oferty naleŝy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 3. JeŜeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie naleŝy dołączyć do oferty. 4. Oferta (1 egzemplarz oryginalny oraz 2 kopie) powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. 5. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, zbindowanie). Koperta winna posiadać oznaczenie: Oferta na zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2 POIG z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią stron internetowych CMS. Nie otwierać przed dniem 16 października 2008 r. przed godz. 11:00 Oferta powinna być podpisana przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. JeŜeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty naleŝy dołączyć takŝe pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. 7. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: Oferta na zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2 POIG z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią stron internetowych CMS. oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem ZMIANA lub WYCOFANIE. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, Ŝe wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 8. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ lub zawrzeć wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze Formularza Ofertowego. 9. Oferta składać się będzie z: 1) części technicznej, w której Wykonawca powinien przedstawić: koncepcję i metodykę realizacji Zamówienia, zawierającą co najmniej: a) propozycję organizacji przedsięwzięcia, w tym: a(1) proponowany skład Zespołu projektowego ze strony Wykonawcy oraz oczekiwany skład zespołu ze strony Zamawiającego z podaniem pełnionych ról w projekcie, a(2) metodykę zarządzania przedsięwzięciem, a(3) metodykę tworzenia i wdraŝania oprogramowania, a(4) sposób zapewnienia jakości, a(5) sposób zarządzania ryzykiem, a(6) sposób zarządzania zmianami w trakcie prac projektowych, 7

8 a(7) harmonogram realizacji przedsięwzięcia wraz z podaniem terminów i etapów realizacji poszczególnych działań, z uwzględnieniem podziału przedsięwzięcia na: etap pierwszy związany z wdroŝeniem Portalu informacyjnego, etap drugi związany z wdroŝeniem mechanizmów społecznościowych WEB2.0 oraz pozostałych funkcjonalności systemu oraz etap trzeci związany z utrzymaniem systemu na serwerze Wykonawcy, udzieleniem gwarancji i świadczeniem opieki powdroŝeniowej, b) sposób wykonania oraz dokładny zakres dokumentacji funkcjonalnej i technicznej, c) ramową koncepcję Systemu: c(1) przewidywaną architekturę Systemu; c(2) podział Systemu na moduły grupujące w logiczny sposób funkcjonalności wymagane od Systemu; c(3) sposób administrowania Systemem, w tym zarządzanie rolami i uŝytkownikami; c(4) sposób integracji z zewnętrznymi źródłami danych z wyszczególnieniem rodzajów zewnętrznych źródeł danych; c(5) proponowane technologie wykonania Systemu; c(6) proponowane oprogramowanie systemowe zgodne z opisem wymagań technicznych systemu zawartym w punkcie 4.4 Załącznika nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; c(7) sposób zapewnienia bezpieczeństwa w Systemie wraz z architekturą bezpieczeństwa aplikacji oraz propozycją architektury bezpieczeństwa sprzętowo-sieciowej; c(8) proponowaną konfigurację platformy sprzętowej, którą będzie wykorzystywał System, zgodnie z opisem w punkcie 4.4 Załącznika nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; d) propozycję interfejsu graficznego uŝytkownika, zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie 4.6 Załącznika nr 1 Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia; e) zakres proponowanych działań edukacyjnych (seminariów dla przyszłych uŝytkowników Systemu: administratorów, redaktorów) wraz z propozycją formy materiałów edukacyjnych dla uŝytkowników Systemu i przyszłych trenerów oraz plan przeprowadzenia przygotowania uŝytkowników do pracy z Systemem, z podziałem na poszczególne etapy wykonania Zamówienia; f) proponowany zakres i warunki opieki powdroŝeniowej z uwzględnieniem zapisów dotyczących opieki powdroŝeniowej w punkcie 3.5 Załącznika nr 1 Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w tym zakres i maksymalny czas wprowadzania zmian, o których wprowadzenie do Systemu w ramach opieki Zamawiający będzie mógł pisemnie Ŝądać od Wykonawcy; g) zakres, warunki i czas serwisu gwarancyjnego Systemu z uwzględnieniem zapisów dotyczących serwisu gwarancyjnego w punkcie 3.6 Załącznika nr 1 Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 8 Wzorze umowy (przy czym 8

9 Wykonawca moŝe zaproponować dłuŝszy okres serwisu gwarancyjnego, niŝ określony we Wzorze umowy); h) specyfikację i parametry usługi hostingu Systemu CMS przez Wykonawcę w czasie całego okresu przedsięwzięcia zgodnie z Przedmiotem Zamówienia; i) koncepcję rozwoju systemu w celu zwiększenia jego wydajności zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 7.5 Załącznika nr 1 Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; 2) części cenowej (finansowej), sporządzonej zgodnie z opisem zamieszczonym w 11 SIWZ. 10. Wykonawca wskaŝe w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 10 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę (1 egzemplarz oryginalny oraz 2 kopie) naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii ul. Pańska 81/83, Warszawa 2. Termin składania ofert upływa dnia 16 października 2008 r. o godzinie 10:30 3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 16 października 2008 r. o godzinie 11: Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego (ul. Pańska 81/83) co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca poda w pkt III.1 Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, cenę za wykonanie zamówienia. 2. Cenę naleŝy obliczyć postępując dokładnie według poniŝszego wzoru: Lp. Specyfikacja Cena brutto (w PLN) W tym kwota VAT (zł) 1 Etap I - Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenia Systemu CMS 2 Etap II WdroŜenie funkcjonalności społecznościowych 3 Etap III Utrzymanie Systemu CMS na serwerach Wykonawcy 9

10 Lp. Specyfikacja Cena brutto (w PLN) W tym kwota VAT (zł) 4 Razem cena całkowitej oferty 5 W tym wartość autorskich praw majątkowych 3. Wszystkie ceny naleŝy podać w złotych polskich. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia zgodnie z powyŝszą tabelą, wypełniając odpowiednio wszystkie jej pola. 4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcy zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom 5. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 6. W cenie Wykonawca uwzględni wartość autorskich praw majątkowych oraz wynagrodzenie z tytułu ich przeniesienia. 12 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów 1 Cena 60 2 Termin wykonania systemu 15 3 Czas trwania okresu gwarancyjnego 15 4 Metodyka prowadzenia projektu i tworzenia systemu 10 Razem W kryterium Cena najwyŝszą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniŝszą cenę brutto, a kaŝda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cena oferty najniŝej skalkulowanej x 60): cena oferty ocenianej. 10

11 3. W kryterium 2 Termin wykonania zamówienia oferta uzyska następujące liczby punktów, w zaleŝności od zaproponowanego terminu realizacji zamówienia: Zakończenie Etapu II do dnia 15 stycznia punktów, Zakończenie Etapu II do dnia 30 stycznia punktów, Zakończenie Etapu II do dnia 15 lutego punktów. 4. W kryterium 3 Czas trwania okresu gwarancyjnego oferta uzyska następujące liczby punktów, w zaleŝności od zaproponowanego okresu gwarancyjnego: Czas trwania okresu gwarancyjnego 48 miesięcy 15 punktów, Czas trwania okresu gwarancyjnego 36 miesięcy 10 punktów, Czas trwania okresu gwarancyjnego 24 miesięcy 5 punktów, Czas trwania okresu gwarancyjnego 12 miesięcy 0 punktów 5. W kryterium 4 Metodyka prowadzenia projektu i tworzenia systemu kaŝdy z członków komisji oceni oferty indywidualnie, przyznając najwyŝszą liczbę punktów 10 ofercie, w której przewidziano zastosowanie powszechnie uŝywanych, metod, procedur i metodyk zarządzania, projektowania, tworzenia programowania i pozostałych faz budowy systemów informatycznych, tworzenia dokumentacji oprogramowania, tworzenia dokumentacji edukacyjnej, oraz przedstawiono opis ich zastosowania. 6. W kaŝdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Punkty otrzymane przez daną ofertę podczas oceny indywidualnej zostaną do siebie dodane a następnie podzielone przez liczbę oceniających. Wynik będzie liczbą punktów, jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium. 8. Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. 13 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Przed podpisaniem umowy a najpóźniej w dniu jej podpisania Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy na zasadach i w wysokości określonej w 14 SIWZ 2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności poprzedzających zawarcie umowy. 14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie moŝe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 11

12 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnosciowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr PL , BIC RCBWPLPW, prowadzony przez Reiffeisen Bank Polska S.A. z dopiskiem zabezpieczenie w postępowaniu nr p/269/11/2008 portal POIG. 4. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy, o którym mowa w ust W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 15 Wzór umowy 1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 17 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszania przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje środek ochrony prawnej określony w rozdziale 2 działu VI tejŝe ustawy. 18 Załączniki 1) Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2) Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3) Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych zamówień 4) Załącznik nr 4 Wzór wykazu personelu 5) Załącznik nr 5 Wzór informacji na temat kwalifikacji zawodowych 6) Załącznik nr 6 Wzór Formularza Ofertowego 7) Załącznik nr 7 Wzór umowy 12

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany Z A M A W I A JĄ C Y : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany 01-882 Warszawa, ul. śeromskiego 29 OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W LICYTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA PN-5/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo