Istotne postanowienia warunków umowy. (Software as a service)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne postanowienia warunków umowy. (Software as a service)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Dnia r. we Wrocławiu Istotne postanowienia warunków umowy (Software as a service) w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod sygn. ***** zgodnie przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 tz późn. zm.) pomiędzy : akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli pod nazwą: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Dawida 1A, Wrocław jednostką budżetową samorządu województwa dolnośląskiego posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP : oraz numer statystyczny w systemie REGON , zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez : Panią dr Małgorzatę Bacię - Dyrektora DODN we Wrocławiu upoważnioną zgodnie ze statutem jednostki do samodzielnej reprezentacji, przy kontrasygnacie:... p.o. Zastępcy Głównego Księgowego DODN we Wrocławiu, a z siedzibą w +++ przy ul. ++++, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd +++, Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającym NIP: _++, REGON: zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: /członka zarządu / -uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji i wpisanego w tym charakterze do wyżej wymienionego rejestru z którego kopia odpisu aktualnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, łącznie zwanych w treści niniejszej umowy STRONAMI zawarto umowę następującej treści: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie - na potrzeby projektu realizowanego przez Zamawiającego pod nazwą Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji - komplementarnych usług polegających na udostępnieniu platformy informatycznej wraz z serwisem technicznym i informatycznym - służącej do : 1. zarządzania szkoleniami na odległość typu e-learning (Content Management Learninig) przez okres ok 12 tygodni od dnia podpisania umowy z wyłączeniem wakacji dla ok 500 użytkowników w modelu oprogramowanie jako usługa (software as a service)oraz 2. do zarządzania treścią 275 witryn internetowych (Content Management System) przez okres (do 30 listopada 2011 r. ) przeznaczonych dla szkół i międzyszkolnych kół zainteresowań biorących udział w projekcie pn : Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji - w modelu świadczenia usługi :oprogramowanie jako usługa (software as a service)

2 3. hosting niezbędnych przestrzeni dyskowych w celu zapewnienia sprawnego działania platformy 4. przetwarzanie i archiwizacja powstałych danych, 5. e-learning dla 500 użytkowników (uczniów) Strony umowy ustalają że używane w treści umowy i załączników wyrażenia oznaczają: Platforma infrastruktura sprzętowa i programowa tworząca spójną platformę systemową będącą przedmiotem zamówienia obejmująca oprogramowanie do prowadzenia nauki na odległość (CML) oraz oprogramowanie do zarządzania treściami witryn internetowych (CMS), Administrator - osoba zajmująca się infrastrukturą techniczną oraz wprowadzaniem zmian parametrów systemu; Instrukcja dla administratora - technologiczny opis platformy umożliwiający jej konfigurację, prawidłową administrację oraz zarządzanie platformą. Dokumentacja techniczna winna by, sporządzona w języku polskim w sposób przejrzysty, zrozumiały i czytelny. Instrukcja użytkownika opis czynności i zasad umożliwiających użytkownikom Platformy wykorzystywanie wszystkich jej cech funkcjonalnych. Z uwagi na użytkownika końcowego jakim są dzieci w wieku szkolnym instrukcja winna być, sporządzona w języku polskim przy użyciu prostego słownictwa łatwego do przyswojenia a dodatkowo na platformie w witrynie internetowej winna być zamieszczona instrukcja graficzna z elementami zrzutów ekranowych oraz instrukcja video zawierająca zbiór opisów wszystkich czynności możliwych do wykonania przez użytkownika. Etap pojedynczy główny element składowy procesu wdrożenia i uruchomienia platformy wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. Protokół Odbioru dokument potwierdzający wykonanie prac w ramach zamówienia i zakończenia wdrożenia platformy Wykonawca udzieli licencji lub sublicencji na użytkowanie platformy i poszczególnych jej elementów składowych w ilościach, okresach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia wymienionych również w preambule do przedmiotowej umowy. 2. Wykonawca udostępni platformę dla wszystkich wskazanych przez Zamawiającego Szkół realizujących swoje programy rozwojowe w ramach projektu Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji przy użyciu narzędzi do komunikacji elektronicznej 3. Wykonawca będzie asystował, w przeniesieniu do platformy danych dotyczących programów rozwojowych szkół w szczególności materiałów wypracowanych w okresie udostępnienia modułu do nauki na odległość. 4. Wykonawca dostarczy Instrukcje dla administratorów modułów CMS i instrukcje użytkowników końcowych (uczniów szkół biorących udział w zajęciach prowadzonych na odległość) w wersji elektronicznej zintegrowanej z platformą. 5. Wykonawca przeprowadzi szkolenia początkowe dla administratorów modułów CMS. 6. Wykonawca będzie w okresie trwania licencji świadczył usługi w ramach, dostępnej dla Zamawiającego puli godzin. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie platformy 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać, przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3 3 1. Przedmiot umowy zrealizowany będzie, zgodnie z harmonogramem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. Etap I Udostępnienie platformy w zakresie funkcjonalności CML 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy oraz uruchomienie 275 CMS-ów dla 250 szkół biorących udział w projekcie i 25 międzyszkolnych kół zainteresowań 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Etap II Udostępnienie platformy w zakresie funkcjonalności sprecyzowanej w opisie przedmiotu zamówienia wraz przeprowadzeniem szkoleń e-learningowych dla 500 uczniów (po 20 uczniów w 25 kołach międzyszkolnych w wymiarze i tematyce wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia) i koniecznym wsparciem techniczno-szkoleniowym dla nauczycieli prowadzących zajęcia w okresie od 13 czerwca 2011 r. do 25 listopada 2011 r. z przerwą wakacyjną od 22 czerwca do 31 sierpnia 2011 r. Etap III Szkolenia oraz asysta przy przenoszeniu danych do modułu CMS w okresie do 30 listopada 2011 r. od dnia podpisania umowy (dotyczy: treści wypracowanych w ramach programów rozwojowych szkół zrealizowanych w okresie licencjonowania modułu do nauki na odległość e-learning CML). Etap IV Wykonawca zapewni zarchiwizowanie całości zgromadzonych zasobów i przeniesienie ich do 30 listopada 2011 r. na platformę edukacyjną, która zostanie zakupiona w ramach komplementarnego projektu RPO Dolnośląska e-szkoła. W przypadku braku możliwości przeniesienia zasobów na ww. platformę, Wykonawca przeniesie je na platformę Moodle w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zapewni dostępność, platformy w okresie licencjonowania dla wszystkich użytkowników przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu W okresie licencjonowania upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy odbywać, będą spotkania robocze, których celem będzie uzgadnianie wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. ustalenie harmonogramu szkoleń oraz wprowadzania modyfikacji w systemie, niezwiązanych z nauczaniem na odległość (e-learninig'iem). Ustalenia podjęte podczas spotkań roboczych będą utrwalane w postaci notatek sporządzonych przez Wykonawcę i akceptowanych przez Zamawiającego Dokładny harmonogram szkoleń realizowanych w ramach ETAPU II zawierający skład osobowy oraz formy szkoleniowe zostanie sporządzony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę w trakcie realizacji pierwszego etapu zamówienia o którym mowa w 3 (z zastrzeżeniem 4). 2. Zamawiający zapewni czynny udział pracownika będącego administratorem systemu lub innych osób wyznaczonych przez Zamawiającego w uzgodnionym przez Strony czasie. 3. Szkolenia będą się odbywały we Wrocławiu w siedzibie zamawiającego lub w innym wskazanym przez niego miejscu Wykonawca zapewni czynny udział nauczycieli prowadzących zajęcia dla szkół biorących udział w projekcie. Obejmuje to wszelkie prace związane z bieżącą obsługą modułu CML platformy do nauczania na odległość (e-learning) jak i modułu CMS do zarządzania treścią witryny internetowej a w szczególności asyst w przenoszeniu danych.

4 2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wsparcia technicznego na żądanie, telefonicznie i/lub w siedzibie Zamawiającego w każdym aspekcie funkcjonowania platformy. 3. Usługa wsparcia technicznego, o której mowa w ust. 2 winna zostać, wykonana w ciągu 24 godzin, licząc od chwili zgłoszenia potrzeby wykonania takiej usługi przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przez okres licencjonowania dla wdrożonej platformy do wprowadzenia wszelkich modyfikacji i rozwoju platformy. 2. Modyfikacje polegają na uaktualnianiu funkcjonalności modułu CMS platformy w celu dostosowania jej do zmieniających się wymogów technologicznych i ewentualnych regulacji prawnych. 3. Zgłoszenia niezbędnych modyfikacji winny odbywać się za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę. 4. W ramach usługi aktywnej pomocy w rozwoju platformy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić użytkownikom wersję platformy zawierającą wprowadzone modyfikacje zgodnie w okresie zgodnym z harmonogramem ustalonym wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego Wykonawca udzieli licencji Zamawiającemu i szkołom biorącym udział w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji na użytkowanie oprogramowania platformy w okresie jej licencjonowania oraz okresie utrzymywania dostępności platformy, w którym mowa w preambule do umowy 2. Licencja zostaje udzielona po dokonaniu odbioru etapu I wdrożenia platformy na moduł do nauki na odległość na okres do 25 listopada 2011 r. 3. Zamawiający ani szkoły o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nie będą uprawnieni do udzielania dalszych sublicencji. 4. Wykonawca udzieli licencji w ilościach oraz rodzajach odpowiadających poziomom wyszczególnionym w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 2 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości... złotych brutto.) 2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 1 oznaczone jako ETAP I wynosi... złotych brutto całkowitego wynagrodzenia, określonego w ust. 1, 3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 1 oznaczone jako ETAP II wynosi... złotych brutto całkowitego wynagrodzenia, określonego w ust. 1, 4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 1 oznaczone jako ETAP III wynosi... złotych brutto całkowitego wynagrodzenia, określonego w ust. 1, 5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 1 oznaczone jako ETAP IV wynosi... złotych brutto całkowitego wynagrodzenia, określonego w ust. 1, 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępach 2,3,4 płatne będzie na bieżący rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktur VAT, po wykonaniu i odbiorze poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia w termie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu

5 prawidłowo sporządzonej faktury a za opisane w ustępie 5 (ETAP IV) wraz wynagrodzeniem opisanym w ust Strony zgodnie uzgadniają iż przedmiotowe wynagrodzenie Wykonawcy, ani ewentualne należności nie mogą być przedmiotem cesji ani zabezpieczenia na rzecz podmiotów trzecich. 8. Cena za przedmiot zamówienia wskazana w formularzu ofertowym (odpowiadająca wynagrodzeniu wykonawcy) uwzględnia wszelkie opłaty, podatki i należności publicznoprawne 9. Za zapłatę należności wynikającej z faktury strony zgodnie uznają obciążenie przez bank rachunku bieżącego dłużnika (Zamawiającego). 10. Faktury VAT, wykonawca wystawi na Zamawiającego zgodnie z danymi zawartymi w preambule do umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie platformy w okresie licencjonowania. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bezpłatnych napraw gwarancyjnych nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia usterki. 3. W przypadku gdy Wykonawca uzna że wykonanie zgłoszenia wymaga terminu dłuższego niż 4 godzin, winien jest poinformować Zamawiającego o wystąpieniu tej okoliczności w terminie nie dłuższym niż 4 godziny od rejestracji zgłoszenia oraz uzgodnić z Zamawiającym czas realizacji zgłoszenia. 4. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane na podstawie zgłoszeń serwisowych przesyłanych pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę przez użytkowników wskazanych przez Zamawiającego. 5. Wykonawca winien najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki poinformować Zamawiającego o przyjęciu zgłoszenia. 6. W przypadku nie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w określonym czasie, zgłoszenie zostaje uznane za przyjęte przez Wykonawcę na koniec pierwszego dnia roboczego przypadającego na dzień następny po dokonaniu zgłoszeniu usterki. 7. Zgłoszenie zostaje uznane za zamknięte, gdy Wykonawca wprowadzi zmiany usuwające usterkę w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz poinformuje o tym fakcie Zamawiającego - w celu weryfikacji wprowadzonej zmiany. 8. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. 9. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zewnętrznych objawach usterki oraz czasie jej wystąpienia. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 11 za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z pierwszych trzech etapów etapów przedmiotu zamówienia, o których mowa w 3 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w 9 ust. 1 niniejszej umowy; za opóźnienia w realizacji modyfikacji, określone w 7 umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia wskazanego w w 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu, w którym ubiega termin realizacji danej modyfikacji, za przerwy w dostępności platformy trwające dłużej niż 4 godziny, wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,05 % ceny określonej w 9 ust. 1 oraz 0,015% (ceny określonej w 9 ust. 1 ) za każdą kolejną godzinę po upływie pierwszych 4 godzin przestoju platformy, za brak reakcji na żądanie Zamawiającego wykonania przez Wykonawcę usług wsparcia technicznego lub bieżącej obsługi platformy, o których mowa w 6 niniejszej umowy,

6 trwających dłużej niż 24 godziny w wysokości 0,01 % ceny określonej w 9 ust. 1 za każde rozpoczęte kolejne 12 godzin po upływie pierwszych 24 godzin ewentualnej bezczynności Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w 9 ust W razie zwłoki Wykonawcy w spełnianiu świadczeń objętych przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający może: wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do żądania zapłaty kary umownej. odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy 30 dni oraz żądać zapłaty kary umownej. 13 Do kontaktów roboczych strony wskazują osoby odpowiedzialne za koordynację działań upoważniony ze strony Zamawiającego:... ; upoważniony ze strony Wykonawcy:... ; a do odbioru przedmiotu umowy: w tym poszczególnych etapów Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, z uwzględnieniem postanowień art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych, pod rygorem nieważności. 15 Integralną częścią umowy są opis przedmiotu zamówienia, SIWZ, oferta wykonawcy, formularz cenowy. 16 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 17 Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwości ogólnej wg miejsca siedziby Zamawiającego. 18 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla zamawiającego. Zamawiający Wykonawca

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo