Filtr Połączeń. nie. tak odrzucenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Filtr Połączeń. nie. tak odrzucenie"

Transkrypt

1 W dzisiejszej terminologii sieciowej firewall oznacza urządzenie lub grupę urządzeń, które pracują na styku sieci lokalnej z publiczną i których zadaniem jest wieloraka ochrona lokalnych zasobów. Kryje się za tym głównie złożona filtracja ruchu wraz z detekcją stanów nietypowych, wskazujących na określony rodzaj zagrożenia. Router Vigor oferuje bogaty zestaw możliwości, odpowiadający nowoczesnej koncepcji firewall na poziomie wymagań użytkownika prywatnego czy średniej wielkości firmy. Istnieje możliwość określenia do jakich miejsc/usług w Internecie może mieć dostęp dany użytkownik, oraz zablokowania dostępu do określonych stron na podstawie ich zawartości. Można odrzucić niepożądany ruch, tak aby nie dostał się on do sieci LAN, oraz rejestrować i blokować wzorce ruchu rozpoznane jako ataki tupu DoS. Filtr pakietów W centrum oferowanej przez router Vigor funkcji firewall znajduje się filtr pakietów. Jest to narzędzie pozwalające precyzyjnie ustalić które pakiety IP będą wpuszczone do sieci lokalnej, oraz które mogą ją opuścić. Pakiety mogą być wskazywane na podstawie źródłowych i docelowych adresów IP, opcji zawartych w nagłówku (np. fragmentacja), oraz przenoszonych protokołów. Przede wszystkim określa się rodzaj protokołu i ustala zakres portów dla TCP i UDP. Do budowy filtru można użyć wielu oddzielnie zdefiniowanych reguł. Poprzez ich łączenie w logiczną całość uzyskuje się zamierzony cel odrzucenie bądź akceptację praktycznie dowolnego rodzaju ruchu (przychodzącego bądź wychodzącego z sieci lokalnej). Innym ważnym aspektem filtru jest możliwość określenia jakie pakiety mogą pobudzać router do zainicjowania połączenia z Internetem. Domyślnie kontrola ruchu odbywa się w oparciu o dwie grupy reguł: Filtr Połączeń (ang. Call Filter), oraz Filtr Danych (ang. Data Filter) według schematu pokazanego na rysunku: Łącze aktywne? nie Filtr Połączeń połączenie Interfejs LAN tak odrzucenie Interfejs WAN Filtr Danych odrzucenie Każdy pakiet IP jest traktowany oddzielnie. Jeżeli z tabeli routingu wynika konieczność jego wysłania poprzez interfejs WAN, router bada aktualny stan łącza. Jeżeli łącze jest nieaktywne, pakiet zostaje przekazany do Filtru Połączeń. Filtr ten decyduje o tym czy dany pakiet może być powodem nawiązania połączenia, czy też nie. Jeżeli pakiet nie zostanie odrzucony przez żadną z reguł filtru następuje nawiązanie połączenia i wysłanie pakietu. Natomiast jeżeli w danym momencie łącze WAN jest aktywne, pakiet jest poddawany rygorom Filtru Danych. Dotyczy to także pakietów napływających od strony sieci publicznej poprzez aktywne połączenie WAN są one również filtrowane przez Filtr Danych, celem określenia czy mają zostać przekazane do sieci lokalnej poprzez interfejs LAN. 1

2 Główne okno pokazane na rysunku oferuje dostęp do poszczególnych elementów Firewall. Jak widać, w ramach filtru pakietów można zdefiniować do 12 zestawów reguł: Każdy zestaw składa się z maksymalnie 7 aktywnych reguł filtrujących: Łącznie zatem 12 zestawów po 7 reguł daje 84 niezależne reguły filtrujące pogrupowane w zestawy. Zestawy łączymy w łańcuch w sposób dowolny, wskazując kolejny zestaw z wnetrza 2

3 aktualnego. Jeżeli dany zestaw stanie się ogniwem Filtru Połączeń czy Filtru Danych, wszystkie jego aktywne reguły będą analizowane po kolei, aż do spełnienia przez pakiet warunków którejś z reguł. Wówczas podejmowana jest stosowna akcja (patrz dalej definicja reguły). Definicja reguły filtrującej określa ruch oraz podejmowaną wobec niego akcję: Niektóre opcje mogą wymagać komentarza: Połącz z innym zestawem z wnętrza reguły można dokonać przejścia na skróty do innego zestawu reguł (normalnie zestawy są łączone w prosty szereg) Log/Duplikuj w LANie pozwala indywidualnie dla danej reguły zdecydować, czy pakiet spełniający regułę ma być logowany w routerze i duplikowany do sieci LAN dla dalszej analizy, np. przez analizator sieci Keep State uwzglednianie informacji o aktualnych sesjach komunikacyjnych (z uwzględnieniem fazy otwarcia, nasłuchiwania i rozłączenia połączenia) w procesie filtrowania. Monitorowanie stanów połączeń pozwala wyeliminować intruza podszywającego się pod drugi koniec aktywnej siesji. Router będzie tu realizował tzw. filtrowanie dynamiczne. Pakiety fragmentaryczne określa sposób traktowania pofragmentowanych pakietów: Ignoruj reguła nie bierze pod uwagę faktu fragmentacji (nie ma on znaczenia) Pełne tylko pakiety oryginalne (nie będące fragmentami) spełnią regułę Fragmentaryczne tylko pakiety pofragmentowane spełnią regułę Za krótkie regułę spełnią tylko pakiety o długości zbyt krótkiej, aby mogły pomieścić cały nagłówek TCP/UDP/ICMP 3

4 Ochrona przed atakami DoS/DDoS Poza regularnym filtrowaniem ruchu mającym na celu zapewnienie podstawowego bezpieczeństwa sieci lokalnej, możliwe jest włączenie jeszcze bardziej subtelnej ochrony. Polega ona na wyczuleniu routera na określone nietypowe wzorce ruchu, które nie występują w normalnym procesie komunikacji. Mogą one jednak być generowane celowo z wykorzystaniem rzadkich opcji protokołów, ich historycznych wad i w parze ze znajomością słabych punktów w klasycznych systemach zabezpieczeń i systemach operacyjnych. Atak typu DoS (ang. Denial of Service) może przyjąć formę masową, w postaci paraliżującego zalewu systemu określonymi pakietami. Jeżeli nie zostanie to rozpoznane jako anomalia i odrzucone, system docelowy (np. serwer w sieci LAN) podejmie próbę normalnej obsługi każdego pakietu. Wywoła to zamierzony przez atakującego efekt: zawieszenie systemu, czy nawet jego trwałe uszkodzenie. Innym rodzajem ataku DoS będzie wykorzystanie słabego elementu systemu (sprzęt, oprogramowanie protokołów) jako furtki prowadzącej do jego wnętrza. Potencjalna szkodliwość może być większa niż w ataku masowym. Router Vigor potrafi zareagować na większość nietypowych wzorców ruchu, które odpowiadają określonym rodzajom ataku DoS/DDoS. Konfiguracja sprowadza się do włączeniu ochrony przed DoS i wybrania rodzaju ruchu, który ma być blokowany. 4

5 Włącz ochronę przed SYN flood router zablokuje przychodzące datagramy TCP z ustawioną flagą SYN (a więc żądania otwarcia sesji), jeżeli intensywność ich napływu przekroczy wyznaczony limit (domyślnie 300 pakietów/s przez 10 sekund) Włącz ochronę przed UDP flood router odrzuci pochodzące z Internetu datagramy UDP, jeżeli intensywność ich napływu przekroczy wyznaczony limit (domyślnie 300 pakietów/s przez 10 sekund) Włącz ochronę przed ICMP flood router odrzuci żądanie odpowiedzi na pakiety ICMP typu echo (ping), jeżeli napływa ono z intensywnością przekraczającą wyznaczony limit (domyślnie 300 pakietów/s przez 10 sekund) Próg/Timeout pozwala indywidualnie określić, jakie natężenie ruchu (liczba pakietów na sekundę) ma być po upływie wybranego czasu (Timeout) uznane za nienormalne, skłaniając router do reakcji. Włącz detekcję skanowania portów router zablokuje próbę zdalnego wykrywania stanów portów na danym komputerze w sieci LAN, która może być podjęta w celu zebrania informacji pomocnych do przeprowadzenia konkretnego ataku. Wartość w polu Próg (domyślnie 300) oznacza liczbę datagramów zaadresowanych na różne porty tego samego hosta. Blokuj opcje IP router zablokuje wszystkie pakiety IP zawierające niestandardowe ustawienia w polu Opcje pakietu. Blokuj Land router wykryje i odrzuci segmenty TCP z ustawioną flagą SYN, zawierające podmieniony źródłowy adres IP oraz numer źródłowego portu (mogą one być ustawione identycznie z adresem i portem docelowym po to, aby dokonać paraliżu oprogramowania protokołów) tzw. spoofing. Blokuj Smurf nastąpi odrzucenie pakietu ICMP typu echo (ping), wysłanego nie na konkretny adres IP, tylko na adres rozgłoszeniowy (broadcast) Blokuj trace route router nie weźmie udziału w przekazywaniu pakietów wysyłanych przez popularne narzędzie diagnostyczne trace route (tracert) Blokuj fragmenty SYN odrzucone zostaną wszystkie segmenty z ustawioną flagą synchronizacji (SYN) które mają zaznaczony bit more, mówiący o tym że pakiet stanowi fragment oryginalnego pakietu (nastąpiła rzekomo fragmentacja) Blokuj atak Fraggle blokowanie wszelkich pakietów UDP wysłanych na adres typu broadcast Blokuj skanowanie flag TCP blokowanie datagramów TCP zawierających nienormalne ustawienia flagi, np. FIN bez ACK, FIN i SYN itp. Blokuj Tear Drop atak ten polega na generowaniu i wysyłaniu pofragmentowanych pakietów IP. W rzeczywistości jest to imitacja fragmentacji pakietu, zawierająca celowe anomalie jak np. powtarzające się fragmenty. Może to spowodować zawieszenie się docelowego systemu. Router będzie wykrywał i eliminował tego rodzaju ruch. Blokuj Ping of Death blokowanie jednostek protokołu ICMP przekraczających maksymalny rozmiar 1024 oktety, rozpychających pakiety IP do nietypowych, problematycznych rozmiarów Blokuj fragmenty ICMP blokowanie jednostki ICMP (np. ping - echo), która jest przenoszona przez pofragmentowany pakiet IP (fragmenty będą odrzucane) Blokuj nieznany protokół pozwala domyślnie zablokować każdy pakiet IP, który przenosi niemożliwą do zidentyfikowania jednostkę danych (pochodzącą od nieznanych bądź zmodyfikowanych protokołów). Jako zawartość pakietu IP akceptowane będą tylko standardowe protokoły TCP, UDP, ICMP i IGMP wystarczające do obsługi wszelkich typowych aplikacji. Możliwość takiej selekcji jest istotną zaletą Vigora. Nie zawsze obciążanie routera maksymalnym uzbrojeniem jest wskazane, mimo to niewiele tego typu routerów na 5

6 rynku posiada opcje elastycznej konfiguracji ochrony DoS. Jest ona często trwale włączona, co zmusza użytkownika do jej używania w pełnym wydaniu. DrayTek natomiast implementuje bardzo szeroki wachlarz ochronny z możliwością selekcji, włącznie z calkowitą rezygnacją z ochrony DoS. Ponadto, dla ataków typu flood (zalew pakietów) można samodzielnie ustalać poziom czułości detektora (patrz rysunek). Filtr zawartości Ciekawym narzędziem oferowanym przez router Vigor w ramach koncepcji Firewall jest filtr zawartości (ang. Content Filter). Jest on bardzo prosty w konfiguracji i nader użyteczny, zwłaszcza w zastosowaniach domowych. Stanowi często poszukiwane przez użytkowników dopełnienie procesu filtrowania na poziomie aplikacji. Filtr pozwala zablokować transfer dokumentu html, jeżeli w adresie URL wystepują wybrane ciągi znaków (nastepny rysunek). Włącz ograniczenia dostępu do stron WWW uruchomienie filtru zawartości Lista słów zakazanych można wprowadzić na listę i uaktywnić do kilkudziesięciu słów i znaków (po kilka w każdym polu). Jeżeli któreś z nich zostanie znalezione w adresie URL strony www, dostęp zostanie zablokowany. Odpowiedni dobór słów pomaga na przykład wyeliminować dokumenty o treściach pornograficznych czy też inną niepożądaną zawartość. Ograniczaj dostęp na podstawie IP serwisu można też wybrać opcję bardziej radykalnego ograniczania dostępu na podstawie adresu IP serwera. Konsekwencje zaznaczenia tej opcji będą następujące: jeżeli w którymkolwiek z pobieranych dokumentów choć raz wystąpi słowo zdefiniowane na liście jako zakazane, filtr nie poprzestanie na zablokowaniu aktualnego dokumentu. Nastąpi dodatkowo odnotowanie adresu IP serwera WWW i trwała eliminacja możliwości skomunikowania się z tym serwerem z wnętrza sieci lokalnej. 6

7 Ograniczenia elementów stron: Java blokowanie pobierania aktywnych skryptów Java. Są to programy pobierane ze stron www i wykonywane lokalnie na komputerze. Stanowią istotne wzbogacenie serwisów www, ale ze względu na swój charakter bywają też narzędziem wielu infekcji i włamań. ActiveX kontrolki systemu ActiveX na podobnej zasadzie jak skrypty Java mogą się okazać niebezpieczne i można zdecydować się na ich zablokowanie. Pliki zip/exe Blokowanie pobierania plików *.zip i *.exe. Zip stanowi popularny format kompresji danych. Pobieranie plików w tym formacie nie zawsze pozwala programom antywirusowym na wykrycie przemycanej w ten sposób infekcji plików. Podobnie, plik wykonywalny z rozszerzeniem *.exe jest potencjalnym zagrożeniem, jeżeli pochodzi z niepewnego źródła. Najwięcej rodzajów infekcji (np. tzw. konie trojańskie) działa bowiem na zasadzie dołączania złośliwego kodu do pliku *.exe. Kod ten jest wykonywany razem z głównym kodem programu po jego uruchomieniu w środowisku systemu operacyjnego. Wykorzystanie Firewall Bezpieczeństwo, jakie router Vigor potrafi zapewnić sieci prywatnej ujawnia się najpełniej przy odpowiednim połączeniu wszystkich elementów Firewall. Wystarczy zwrócić uwagę na przypadek usług www. Router Vigor w ramach Firewall pozwala przykładowo: zabronić niektórym lub wszystkim komputerom w sieci prywatnej dostępu do usług www (przy zachowaniu wszystkich innych usług, np. pocztowych) zabronić dostępu jedynie do wybranych serwerów www określić czy ruch www może być powodem nawiązania połączenia ISDN, czy też nie jest on na tyle ważny aby decydować się na ponoszenie opłat (można np. pozwolić na korzystanie z www poprzez ISDN tylko wybranym komputerom oraz tylko o określonej porze dnia). wprowadzić kontrolę zawartości pobieranych dokumentów www z możliwością blokowania wybranych treści Można wreszcie uruchomić własny serwer www, który pracując w sieci prywatnej będzie świadczył usługę dostępną publicznie (patrz DDNS, NAT). W jego zabezpieczeniu pomogą wówczas opcje Firewall w postaci ochrony DoS. Co więcej, powyższe rozważania odnośnie www można rozciągnąć na wszystkie typowe usługi czy formy ruchu generowanego w Sieci. Użycie monitora SysLog Dzięki programowi SysLog praca mechanizmów firewall może być monitorowana przez administratora lokalnie lub zdalnie (przez Internet). Możliwe jest zapisywanie informacji do pliku w celu ich późniejszej analizy, lub praca w trybie online. Monitor SysLog instaluje się z płyty CD dodawanej do routera. Program pokazuje przechwycone informacje w trybie graficznym. Typowe zdarzenie to odparcie ataku DoS, zablokowanie dostępu do strony www, zablokowanie lub przepuszczenie pakietu IP, spełniającego regułę filtru. Każdemu zdarzeniu towarzyszy dokładny czas wystąpienia oraz szczegółowe okoliczności, związane np. z atakiem DoS: 7

8 Poniższe okno zawiera przykład rejestrowania pakietów które zostały przepuszczone przez filtr pakietów (litera p oznacza passed). Obok czasu, występuje tutaj adres źródłowy i docelowy pakietu, numery portów, interfejs przez który pakiet został wysłany oraz identyfikator reguły filtru: Z kolei następne okno pokazuje przypadek rejestrowania pakietów odrzuconych (litera b to blocked): Osobna zakładka skupia dane na temat aktualnych sesji komunikacyjnych pomiędzy lokalnymi hostami pracującymi w sieci LAN a maszynami odległymi. Oprócz czasu podane są lokalne i 8

9 docelowe porty oraz adresy IP, protokół i ewentualnie typ usługi. Występują też informacje o fazie w jakiej znajduje się dana sesja (np. wskazanie momentu jej zamknięcia). Taki podgląd bieżącej sytuacji może pomóc w sprawdzenia skuteczności działania firewall, i uszczelnienia ewentualnych luk w systemie zabezpieczeń. 9

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Włącz włączenie klienta SysLog, który będzie zbierał dane i kierował je do serwera (lokalnego lub oddalonego np. poprzez Internet czy tunel VPN).

Włącz włączenie klienta SysLog, który będzie zbierał dane i kierował je do serwera (lokalnego lub oddalonego np. poprzez Internet czy tunel VPN). SysLog Koncepcja tej funkcji wywodzi się ze środowiska systemów operacyjnych Linux. Tak zwany demon (rodzaj serwera), uruchomiony na dowolnym komputerze pozwala na przechwytywanie i magazynowanie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ

W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE. mgr inż. Leszek IGNATOWICZ W A R S Z A W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I PRACA DYPLOMOWA STUDIA PODYPLOMOWE mgr inż. Leszek IGNATOWICZ Numer albumu 110/EFS Analizator Wireshark w procesie wykrywania zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI WAT NR 14, 2000 Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej Zbigniew SUSKI 1, Piotr KOŁODZIEJCZYK 2 STRESZCZENIE: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS

Zabezpieczenia w systemach Linux. Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS Zabezpieczenia w systemach Linux Autorzy: Krzysztof Majka, Mirosław Mika IVFDS 1 STRESZCZENIE Problemem tej pracy było pokazanie w jaki sposób można skonfigurować zaporę sieciową na systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Router Vigor jako serwer/gateway VPN

Router Vigor jako serwer/gateway VPN VPN (ang. Virtual Private Network) to oddzielny wachlarz możliwości komunikacyjnych routera Vigor. Mechanizmy VPN, oparte na tunelowaniu i mocnym szyfrowaniu pakietów pozwalają zachować bezpieczny zdalny

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY. Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r.

SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY. Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r. SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY Raport firmy Symantec na temat bezpieczeństwa w Internecie Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r. Dean Turner Redaktor Prowadzący dział Symantec

Bardziej szczegółowo

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje Bezpieczny Internet 1 Bezpieczny dostęp do internetu. Zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów sieci w organizacji wymaga śledzenia działań użytkownika i blokowania dostępu do niepożądanych treści oraz

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo

Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo ŚCIANY OGNIOWE 1. Zagrożenia płynące z Internetu Bezpieczeństwo to zagadnienie istotne zarówno dla firm jak i dla indywidualnych użytkowników. Internet

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo