Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 3 W TRZEBINI Regulamin przedmiotowego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 3. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe ustala się w stopniach według następującej skali: celujący: 6; bardzo dobry: 5; dobry: 4; dostateczny: 3; dopuszczający: 2; niedostateczny: W ciągu roku szkolnego uczeń uzyskuje: a) oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i umiejętności realizowanego programu nauczania; b) przewidywane śródroczne oceny klasyfikacyjne wystawiane na podstawie ocen bieżących z semestru i przedstawiane uczniowi oraz jego rodzicom (opiekunom prawnym) na 1 tydzień przed radą klasyfikacyjną kończącą semestr. Nie są one średnią arytmetyczną z bieżących ocen uzyskanych przez ucznia w semestrze. c) oceny śródroczne klasyfikacyjne zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną na zebraniu kończącym semestr. d) przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne wystawione na podstawie ocen bieżących z całego roku i przedstawiane uczniowi na 1 tydzień przed radą klasyfikacyjną kończącą rok szkolny. Nie są one średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w roku szkolnym. e) ustalone roczne oceny klasyfikacyjne zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną na zebraniu kończącym rok szkolny, do których nie złożono zastrzeżeń zgodnie z pkt. IV, 1-7 regulaminu. f) oceny końcowe klasyfikacyjne wystawione na zakończenie cyklu nauki w gimnazjum na podstawie rocznych ocen klasyfikacyjnych. Nie są ona średnią arytmetyczną ocen z tych lat nauki. 5. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach: 6, 5, 4, 3, Negatywną oceną jest ocena ustalona w stopniu niedostatecznym: 1.

2 II. ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. 3. Oceny bieżące uczeń może uzyskać: a) z odpowiedzi ustnych wg sześciostopniowej skali ocen lub plusów i minusów z odpowiedzi ustnych w czasie lekcji, które mogą być sumowane i składać się na ocenę wg zasad wyznaczonych przez nauczyciela przedmiotu; b) z kartkówek zapowiedzianych lub nie, obejmujących jednak nie więcej niż 3 ostatnie godziny lekcyjne. Czas trwania kartkówki do 20 minut. Kartkówka może być traktowana jako odpowiedź ustna; c) z prac klasowych (sprawdzianów) zapowiedzianych z minimum tygodniowym wyprzedzeniem (zwykle po zakończeniu większej partii materiału); d) z prac domowych, które sprawdzają lub utrwalają wiedzę i umiejętności uczniów z dokładnym podaniem terminu oddania pracy domowej. Po terminie zadania nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną za jej brak, którą uczeń może poprawić w dodatkowym, wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Jeśli tego nie zrobi, ocena niedostateczna zostaje utrzymana; e) z pracy na lekcji wg sześciostopniowej skali ocen lub plusów i minusów, które mogą być sumowane i składać się na ocenę wg zasad wyznaczonych przez nauczyciela przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wpisać ocenę 6, 5 lub 4 bez sumowania plusów; f) z aktywności plusami, które mogą być sumowane i składać się na ocenę wg zasad wyznaczonych przez nauczyciela przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wpisać ocenę 6, 5 lub 4 bez sumowania plusów. Aktywność jest rozumiana wyłącznie pozytywnie; g) z prowadzenia zeszytu przedmiotowego, jeżeli jest wymagany przez nauczyciela przedmiotu. Zeszyt będzie sprawdzany i oceniany przez nauczyciela wg zasad określonych przez nauczyciela przedmiotu; h) z przygotowania do zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego (przyniesienia zapowiedzianych przez nauczyciela materiałów potrzebnych na lekcje lub stroju do zajęć wychowania fizycznego). Oceny mogą być plusami i minusami, które będą sumowane i skutkują oceną cyfrową;

3 i) z innych ustalonych przez nauczyciela przedmiotu form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, np.: projektów, doświadczeń, prezentacji, referatów itp. wg zasad wyznaczonych przez nauczyciela przedmiotu. 4. Uczeń w semestrze musi uzyskać minimum 3 (trzy) oceny, jeżeli jest to przedmiot realizowany do 3 godz. w tygodniu: - z odpowiedzi ustnej; - kartkówki; - pracy klasowej (sprawdzianu). 5. Liczba ocen z przedmiotów powyżej 3 godz. w tygodniu ustala nauczyciel przedmiotu. 6. Z wychowania fizycznego ilość ocen zależy od określonych wymagań edukacyjnych oraz systematyczności udziału ucznia w zajęciach oraz aktywności ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 7. Z zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych uczeń w szczególności oceniany jest wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 8. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej na podstawie tej opinii uzyskuje oceny bieżące wg zasad dla wszystkich uczniów, wyjątek może stanowić zapis w opinii, z którym musi zapoznać się i respektować każdy nauczyciel przedmiotu. 9. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej (do tego upoważnionej) obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe. 10. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uzyskuje oceny bieżące wg zasad dla wszystkich uczniów lub wg zasad określonych przez nauczyciela wspomagającego w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu po konsultacji z rodzicami ucznia. 11. Szczegółowe wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele przedmiotu zgodnie z podstawą programową realizowaną programem, o czym informują uczniów na początku roku szkolnego i udostępniają je na życzenie rodziców. III. KRYTERIA OCENIANIA 1. Kryteria oceniania z wszystkich przedmiotów dla prac klasowych (sprawdzianów) i kartkówek: a) skala ocen przedziały procentowe: 0-29 % - niedostateczny; % - dopuszczający; % - dostateczny; % - dobry; % - bardzo dobry; >100 % - celujący. 2. W zależności od poziomu trudności materiału nauczyciel może zmienić progi procentowe oceniania wypowiedzi pisemnej, informując o tym uczniów przed sprawdzianem czy kartkówką.

4 3. Oceny niedostateczne z odpowiedzi ustnych lub kartkówek nie muszą być poprawiane. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z odpowiedzi ustnych lub kartkówek tylko za zgodą i według zasad ustalonych przez nauczyciela przedmiotu. 4. Nauczyciel ma obowiązek wystawienia oceny i pokazania uczniom sprawdzonej kartkówki do 14 dni (dwóch tygodni). 5. Nauczyciel ma obowiązek wystawienia oceny i pokazania uczniom sprawdzonej pracy klasowej (sprawdzianu) w terminie nieprzekraczającym 14 dni (dwóch tygodni) od czasu jej przeprowadzenia. Prace klasowe (sprawdziany) przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego i udostępnia je rodzicom (prawnym opiekunom) zgodnie z zasadami przedstawionymi rodzicom (prawnym opiekunom) na początku roku szkolnego. 6. Przed klasyfikacją śródroczną bądź roczną oceny z wyżej wymienionych prac powinny być wpisane w dziennikach lekcyjnych najpóźniej w dniu wystawiania przewidywanej oceny śródrocznej bądź rocznej. 7. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej (sprawdzianu) w terminie do 7 siedmiu dni od jej otrzymania (oddania pracy klasowej przez nauczyciela). Termin i formę poprawy ustala uczeń z nauczycielem przedmiotu. 8. W jednym tygodniu mogą być maksymalnie 3 prace klasowe (sprawdziany). Termin pracy klasowej musi być wpisany do dziennika (terminarz danej klasy), jest obowiązujący dla nauczyciela i uczniów. 9. W przypadku przełożenia terminu pracy klasowej na prośbę uczniów ww. zasada trzech sprawdzianów w tygodniu nie obowiązuje. W przypadku przełożenia terminu przez nauczyciela zasada obowiązuje. 10. Nauczycielowi nie wolno przekładać zapowiedzianego sprawdzianu bez ważnych przyczyn, np. choroby. 11. W jednym dniu może być tylko jedna praca klasowa (sprawdzian). 12. Z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy klasowej (sprawdzianie) lub zapowiedzianej kartkówce, nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę ucznia z zapowiedzianego materiału w dowolnym terminie i formie. 13. Poprawy prac klasowych i innych sprawdzianów nie mogą odbywać się kosztem innych lekcji. Terminy poprawy mogą być ustalone z uczniami w ramach lekcji przedmiotu, którego dotyczą, lub po zajęciach lekcyjnych. 14. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji ilość i forma zgłoszenia zależy od nauczyciela, który informuje o nich na początku roku szkolnego. 15. Wszystkie oceny stawiane uczniowi są jawne. 16. Ogólne kryteria poszczególnych ocen: a) Ocena celująca uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności, przewidziane programem nauczania w danej klasie, a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe oraz rozwiązuje także zadania, wykraczające poza program nauczania tej klasy;

5 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. b) Ocena bardzo dobra uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach. c) Ocena dobra uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawy programowej; poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. d) Ocena dostateczna uczeń opanował wiadomości i umiejętności, określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej; rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. e) Ocena dopuszczająca uczeń rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności; nie spełnia wymagań zawartych w podstawie programowej, co może stwarzać poważne trudności w dalszym kształceniu. f) Ocena niedostateczna uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; nie jest w stanie nawet z pomocą nauczyciela rozwiązać (wykonać) zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia. IV. KLASYFIKACJA 1. Zasady uzyskiwania ocen klasyfikacyjnych, semestralnych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, w tym zasady poprawy oceny

6 niedostatecznej semestralnej, opracowują i podają do wiadomości uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) nauczyciele przedmiotów. a) Oceny śródroczne i roczne wystawia nauczyciel przedmiotu na podstawie ocen bieżących uzyskanych przez ucznia w ciągu całego semestru i roku szkolnego. b) Ocena może ulec zmianie być wyższa od wystawionej jedynie na podstawie zasad opracowanych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne (np.: zawody, konkursy przedmiotowe i inne); 2. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a wychowawca w formie pisemnej (informacja potwierdzona podpisem) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 3. Na miesiąc przed wyznaczonym terminem semestralnym lub rocznym zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację pisemną o przewidywanych ocenach niedostatecznych, którą muszą potwierdzić własnoręcznym podpisem. 4. Brak informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną miesiąc przed semestralnym lub rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej nie wyklucza możliwości otrzymania śródrocznej lub rocznej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych. V. TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą starać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana śródrocznej albo rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Jeżeli nauczyciel uzna możliwość poprawy, informuje ucznia o formach i terminie. Może to nastąpić najpóźniej dzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej na podstawie np. pisemnego lub ustnego sprawdzenia wiedzy lub umiejętności, oddania zaległych prac domowych, poprawienia pracy klasowej, działania na rzecz klasy lub szkoły itp. Każdy przypadek poprawy przewidywanej oceny rozpatrywany jest indywidualnie przez nauczyciela. 3. Po uzyskaniu informacji o przewidywanych śródrocznych lub rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić w ciągu 2 dni do nauczyciela uczącego o podwyższenie oceny w formie pisemnego wniosku. 4. Nauczyciel w ciągu 2 dni od otrzymania wniosku zobowiązany jest sprawdzić, czy uczeń spełnia warunki, aby uzyskać wyższą ocenę niż przewidywana: a) otrzymał ocenę śródroczną wyższą lub taką samą, o którą się ubiega; b) miał usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach; c) w roku szkolnym uzyskał oceny bieżące takie jak ocena, o którą się ubiega, z zakresu, który ma największy wpływ na ustalenie oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu (np. oceny z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów, kartkówek). 5. Jeżeli uczeń spełnia wyżej określone warunki, nauczyciel: a) informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o możliwości podwyższenia oceny, wymaganiach edukacyjnych na ocenę, o którą się ubiega;

7 b) wyznacza termin i sposób sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia najpóźniej dzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej; c) przygotowuje zadania dla ucznia, a w przypadku plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego zestaw praktycznych zadań, zgodnie z wymaganiami na tę ocenę; d) informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wyniku pracy ucznia oraz o podjętej decyzji podwyższeniu lub utrzymaniu przewidywanej oceny; decyzja nauczyciela jest ostateczna; e) jeżeli uczeń nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na sprawdzenie wiadomości i umiejętności, wystawiona uprzednio ocena jest ostateczna; f) dokumentację dotyczącą podwyższenia oceny przechowuje do końca roku szkolnego (pisemny wniosek rodzica, pisemną informację od nauczyciela o możliwości podwyższenia oceny, wymaganiach edukacyjnych na ocenę, o którą się ubiega; ocenioną pracę ucznia). 6. Jeżeli uczeń nie spełnia ww. warunków, nauczyciel: a) informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o braku podstaw do ustalenia oceny wyższej niż przewidywana; b) dokumentację pomiędzy nauczycielem a rodzicami (prawnymi opiekunami) przechowuje do końca roku szkolnego. 7. W szczególnych przypadkach losowych, takich jak długotrwała choroba, wypadek lub zmiana szkoły, uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny z zajęć edukacyjnych bez spełnienia warunków określonych powyżej. 8. Jeśli uczeń w wyniku sprawdzenia wiadomości i umiejętności otrzyma ocenę niższą niż przewidywana, nauczyciel ma prawo zmienić ocenę przewidywaną na niższą. VI. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW 1. Dyrektor Zespołu Szkół zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, języka obcego, informatyki lub innych zajęć edukacyjnych na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradni psychologiczno-pedagogicznej o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach na czas określony w opinii. 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona. 3. Dyrektor Zespołu Szkół, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego uczniów: z wadą słuchu, afazją, niepełnosprawnością sprzężoną lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona. 5. Nauka religii i etyki w ramach planu zajęć szkolnych organizowana jest dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażą takie życzenie.

8 6. Życzenie, o którym mowa powyżej, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmienione. 7. Druki dotyczące zwolnień z poszczególnych przedmiotów można odebrać od wychowawców klas. VII. ZASADY I TRYB ZDAWANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYNEGO I POPRAWKOWEGO Egzamin klasyfikacyjny 1. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 5. Wyznaczony przez Dyrektora Zespołu Szkół nauczyciel danego przedmiotu przygotowuje zestawy zadań, konsultując je z zespołem przedmiotowym, i przekazuje je do Dyrektora Zespołu Szkół nie później niż w dniu poprzedzającym egzamin. Zestaw obejmuje swym zakresem treści i umiejętności zrealizowane w danym oddziale. 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół. W skład komisji wchodzą: a) Dyrektor Zespołu Szkół jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 7. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W przypadku przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne egzamin ma formę zadań praktycznych. Z ważnych przyczyn dopuszcza się możliwość zdawania egzaminu tylko w formie ustnej. 8. Czas trwania egzaminu: a) część pisemna trwa do 45 minut; b) część ustna trwa do 15 minut; c) pomiędzy częścią ustną a pisemną jest przerwa. 9. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; c) termin egzaminu klasyfikacyjnego; d) imię i nazwisko ucznia; e) zadania egzaminacyjne; f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

9 10. Do protokołu dołącza się odpowiednio: pisemne prace ucznia ze zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach ucznia lub o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 11. Uczeń, który z przyczyny choroby lub pobytu w szpitalu nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, co zostanie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół. 12. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, bez podania przyczyny, jest nieklasyfikowany. 13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana, co skutkuje brakiem promocji do klasy programowo wyższej lub nieukończeniem szkoły. 14. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Egzamin poprawkowy 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć za zgodą Rady Pedagogicznej. 2. Egzamin przeprowadza się na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna). Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu Szkół do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 3. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji, o czym pisemnie zostają poinformowani rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. Wychowawca odpowiada za przekazanie informacji o formie i przebiegu egzaminu poprawkowego. 4. Wyznaczony przez Dyrektora Zespołu Szkół nauczyciel danego przedmiotu przygotowuje zestawy zadań, konsultując je z zespołem przedmiotowym, i przekazuje je do sekretariatu w terminie do 30 czerwca danego roku. Zestaw obejmuje swym zakresem treści i umiejętności zrealizowane w danym oddziale. 5. Rodzic zobowiązany jest do odbioru zakresu materiału w sekretariacie i potwierdzenie tego na piśmie. 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół. W skład komisji wchodzą: a) Dyrektor Zespołu Szkół jako przewodniczący komisji; b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 8. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W przypadku przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne egzamin ma formę zadań praktycznych. Z ważnych przyczyn dopuszcza się możliwość zdawania egzaminu tylko w formie ustnej. 9. Czas trwania egzaminu: a) część pisemna trwa do 45 minut; b) część ustna trwa do 15 minut; c) pomiędzy częścią ustną a pisemną jest przerwa.

10 9. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; c) termin egzaminu poprawkowego; d) imię i nazwisko ucznia; e) zadania egzaminacyjne; f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia ze zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia lub o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 11. W przypadku gdy do egzaminu przystępuje kilku uczniów, część pisemną (w przypadkach uzasadnionych również przy zadaniach praktycznych) piszą oni lub wykonują w tym samym czasie. 12. Ogłoszenie wyniku egzaminu następuje w tym samym dniu. 13. Jeżeli uczeń klasy 1. lub 2. nie uzyska pozytywnego wyniku egzaminu poprawkowego, powtarza klasę z zastrzeżeniem, że Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego cyklu edukacyjnego promować ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć. 14. Uczeń, który z przyczyny choroby lub pobytu w szpitalu nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, co zostanie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół. 15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, bez podania przyczyny, nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły. 16. Rodzicom ucznia (prawnym opiekunom) przysługuje odwołanie od ustalonej oceny niedostatecznej egzaminu poprawkowego do Dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli zostały naruszone procedury. Odwołanie musi zostać zgłoszone pisemnie w terminie nieprzekraczającym 5 (pięciu) dni od dnia egzaminu. 17. Ocena ustalona w wyniku egzaminu jest ostateczna.

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania.

1. Oceny bieżące obrazujące aktualny stan wiedzy i poziom umiejętności przewidziany w przedmiotowym programie nauczania. 1 Zasady oceniania uczniów z zajęć edukacyjnych I. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAŁĄCZNIK NR 2 w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Ocenianie bieżące Klasyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego. w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego. w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy Podstawa prawna: Procedura stanowi załącznik do WSO Gimnazjum nr1 Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania z PRZYRODY obowiązujące w ZSPS i VIII LO w roku szkolnym 2017/2018 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z Przyrody są zgodne z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21

Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Statut CLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 Rozdział 8: Wewnątrzszkolny system oceniania 21 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Elektryczno Elektronicznych w Radomsku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie szkoły

Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Elektryczno Elektronicznych w Radomsku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie szkoły Uchwała nr 32/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Elektryczno Elektronicznych w Radomsku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 Ustawy z 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie 1 1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU

REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU REGULAMIN OCENIANIA II ETAPU EDUKACYJNEGO (klasy IV-VIII) SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CYSTERSÓW WĄGROWIECKICH W WĄGROWCU 1. Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty z późniejszymi zmianami DZ.U. z 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa I. Metody sprawdzania osiągnięć Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: prace pisemne: Rodzaj pracy pisemnej: Zakres materiału

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej)

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy IV - VI i klasy VII szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju Na podstawie : 1. Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW. do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 1. Ustala się klasyfikację: 1) śródroczną, 2) roczną. ROZDZIAŁ III KLASYFIKACJA UCZNIÓW 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do 25 stycznia danego roku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie młodzieży gimnazjalnej

III. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie młodzieży gimnazjalnej WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W GIMNAZJUM NR 2 W CHEŁMKU W ROKU SZKOLNYM 2013/ 2014 I. Podstawa prawna Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu I Podstawy prawne opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie I. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 1. Ocenianie sumujące stosuje się w następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego zostały opracowane na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII WSTĘP

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII WSTĘP PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII SPOŁECZNE GIMNAZJUM W PYRZYCACH PROWADZĄCY: ILONA STANKIEWICZ WSTĘP Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie: I. Warunków określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych ZS w Mrzezinie Postanowienia ogólne: I. Formy oceniania: 1. Prace klasowe, testy 2. Kartkówki

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA rok szkolny 2013/2014 W Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 48 Aktywności Twórczej w klasach IV-VI obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Załącznik Nr 2 do Statutu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania słuchaczy w Szkole Aspirantów Państwowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI I. Ogólne kryteria i zasady oceniania. 1. Na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. II. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. I. Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia kryteria określone Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. II. Skala ocen w ocenianiu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW: ZAJĘCIA TECHNICZNE, TECHNIKA ORAZ ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I INFORMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW: ZAJĘCIA TECHNICZNE, TECHNIKA ORAZ ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I INFORMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW: ZAJĘCIA TECHNICZNE, TECHNIKA ORAZ ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I INFORMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) W 42 ustęp 3 otrzymuje brzmienie : Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Zmiany w Statucie PSP nr 5 : 1. W 1 ustęp 9 otrzymuje brzmienie: Cykl kształcenia trwa 6 lat. 2. W 13 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: Realizacja obowiązku szkolnego odbywa się zgodnie z przepisami prawa zawartymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (według hierarchii): testy sprawdzające sprawdziany (karty pracy) kartkówki odpowiedzi ustne zadania domowe prowadzenie zeszytu przedmiotowego prace własne uczniów

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) jest stworzenie jednolitego, efektywnego i przejrzystego systemu oceniania. Dążymy do tego, aby proces oceniania stwarzał

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły

Załącznik Nr 1 do statutu szkoły Załącznik Nr 1 do statutu szkoły R E G U L A M I N dotyczący warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 5 i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD Zasady wewnątrzszkolnego oceniania słuchaczy LOD 40 Przepisy ogólne I 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO oraz Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO Społecznym Gimnazjum nr 5 STO w Krakowie Na podstawie rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie się pracę

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie się pracę WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 1. Wiedza i umiejętności ucznia oceniane będą na podstawie: 1) odpowiedzi ustnych, 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wszystkich formach sprawdzania wiadomości.

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania. 18 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r wraz ze zmianami ( Dz. Ust. Nr 83 2007 r.) w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo