Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym kompleksowa usługa hostingu nowego portalu informacyjnego BGK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym kompleksowa usługa hostingu nowego portalu informacyjnego BGK"

Transkrypt

1 Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym kompleksowa usługa hostingu nowego portalu informacyjnego BGK I. Zapraszający Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie Warszawa II. Cel i przedmiot Celem dialogu technicznego będzie pozyskanie informacji rynkowej, finansowej, technicznej i organizacyjnej pozwalającej na przygotowanie szczegółowego zamówienia lub zapytania ofertowego. Przedmiotem dialogu będzie opis (specyfikacja) kompleksowej usługi nowego portalu informacyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego. Oczekujemy, że usługa składać się będzie z oprogramowania aplikacyjnego portalu i CMS oraz hostingu tej aplikacji na platformie systemowej dostawcy. Nasze oczekiwania dotyczą: Informacji w zakresie aktualnych możliwości oraz doświadczenia posiadanego przez uczestników dialogu Informacji w zakresie dobrych praktyk rynkowych dotyczących świadczenia usług outsourcingowych typu SaaS kierowanych do instytucji finansowych Wsparcia przy szacowaniu kosztów oraz terminów udostępnienia usługi Doradztwa w zakresie specyfikacji wymagań na system, usługę hostingu oraz wsparcia Doradztwa w zakresie szczegółów zawartości SLA. W skład kompleksowej usługi nowego portalu informacyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego wchodzi: Dostarczenie portalu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz przekazaną koncepcją architektoniczną i struktury portalu informacyjnego w tym makietami funkcjonalnymi portalu oraz projektami interfejsów graficznych wraz z udostępnieniem CMS Wdrożenie portalu, w tym przeprowadzenie szkoleń, opracowanie dokumentacji, przeprowadzenie testów portalu, migracja treści z dotychczasowego rozwiązania, uruchomienie produkcyjne, przekazanie licencji na CMS oraz instalacja oprogramowania, Administrowanie portalem oraz zapewnienie jego dostępności, wydajności i bezpieczeństwa na poziomie określonym przez Zamawiającego Wsparcie techniczne dla oprogramowania aplikacyjnego portalu oraz CMS Rozwój portalu w formule zakontraktowanej puli roboczogodzin do wykorzystania na modyfikacje portalu i CMS Strona 1 z 7

2 Dialog techniczny prowadzony będzie na podstawie uregulowań zawartych w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zaproszenia. III. Geneza potrzeby Portal internetowy ww.bgk.com.pl jest ważnym narzędziem komunikacji zewnętrznej BGK z klientami. Powinien być dostosowany do standardów obowiązujących na rynku finansowym pod względem funkcjonalności i sposobów prezentowania informacji. Dotychczasowa architektura informacyjna i struktura funkcjonalna portalu nie odpowiadają potrzebom Klientów i Banku, uniemożliwiają elastyczne umiejscawianie i kształtowanie treści, utrudniają użytkownikom dotarcie do poszukiwanych informacji ze względu na nieintuicyjną architekturę informacji i nieprzyjazną nawigację. Departament Komunikacji BGK dążąc do stworzenia nowoczesnego narzędzia informacyjnego, które umożliwi prezentację działalności BGK w sposób przejrzysty dla użytkownika i pozwoli na prowadzenie kampanii promocyjnych, a także dążąc do budowy wizerunku BGK, jako instytucji nowoczesnej i wiarygodnej rozpoczął proces zmiany portalu informacyjnego pod względem architektury informacji, struktury funkcjonalnej oraz interfejsu graficznego. Dzięki dokonanym zmianom portal informacyjno-wizerunkowy Banku lepiej wesprze działania informacyjno-sprzedażowe prowadzone przez BGK. Bank poprzez portal informacyjny komunikuje się z następującymi grupami docelowymi: 1. Instytucje, a w szczególności ministerstwa i urzędy centralne, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich, Najwyższa Izba Kontroli; 2. Obecni i potencjalni klienci; 3. JBC jednostki budżetu centralnego, organy wymiaru sprawiedliwości, uczelnie; 4. JST w tym jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, zakłady opieki zdrowotnej ZOZ; 5. Przedsiębiorstwa - w tym MŚP pośrednio poprzez współpracę z pośrednikami finansowymi, eksporterzy; 6. Klienci detaliczni najmniejszy segment; 7. Pośrednicy finansowi współpracujący z BGK w zakresie dotarcia z produktem do finalnego klienta; 8. Opinia publiczna; 9. Media; 10. Analitycy finansowi; 11. Inne środowiska zainteresowane działalnością Banku. IV. Wstępne założenia dotyczące wymagań funkcjonalnych W tej sekcji przedstawione zostały wstępne założenia na usługę. Bank oczekuje, że w trakcie dialogu wymagania te zostaną rozszerzone i uszczegółowione zgodnie z doświadczeniami uczestników dialogu i praktykami rynkowymi. 1. Usługa składać się będzie z trzech elementów: aplikacji wspierającej portal oraz CMS, usługi hostingowej, na której zostanie osadzony i udostępniony portal oraz aplikacja CMS, usługi wsparcia administracyjnego i utrzymaniowego portalu oraz CMS. 2. Założenia dotyczące portalu: Strona 2 z 7

3 2.1. Portal będzie dostępny w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i rosyjskiej) różniących się zawartością (wersje językowe będą podzbiorem wersji polskiej) Portal będzie podzielony na moduły informacyjne zgodnie z dostarczonym projektem koncepcji architektury informacyjnej Portal umożliwi wyświetlanie grafiki, animowanych plików GIF, Micromedia Flash, Shockwave, zdjęć, odtwarzanie plików wideo i audio przez wbudowany odtwarzacz (strumieniowo) lub poprzez embedowanie kodu (np. YouTube, Vimeo, itd.) oraz możliwość włączania i wyświetlania map (googlemaps), przeglądania plików PDF w ramach strony www Portal będzie umożliwiał drukowanie, kopiowanie i wysyłanie em publikowanych zawartości bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania Portal będzie prezentował linki kontekstowe, ścieżkę nawigacyjną Portal będzie posiadał funkcję zgłaszania błędów przez użytkowników strony administratorowi Portal będzie umożliwiał wypełnianie opublikowanych ankiet Portal będzie umożliwiał prezentację tymczasowej statycznej strony głównej w przypadku awarii, przeciążenia lub serwisu Portal będzie umożliwiał współdzielenie treści za pomocą portali społecznościach przy użyciu odpowiednich wtyczek Portal będzie dysponował rozwiązaniami SEO, SEF pomagającymi w dobrym pozycjonowaniu strony w wyszukiwarkach internetowych 3. Założenia dotyczące CMS 3.1. CMS musi być dostępny w polskiej wersji językowej CMS wyposażony będzie w wbudowane mechanizmy zarządzania uprawnieniami do określonych kategorii portalu CMS musi zapewnić pracę w trybie szyfrowanej komunikacji https CMS umożliwi redagowanie zawartości przez pracowników Banku, w stosunku do których nie będzie wymagana wiedza ani doświadczenie w zakresie informatyki i programowania Publikowanie treści nie będzie wymagało zatrzymywania usługi informacyjnej, a użytkownicy portalu nie zauważą opóźnień lub blokad CMS do redagowania treści udostępni wbudowany edytor WISYWYG, pozwalający na bieżącą kontrolę zawartości i wyglądu przygotowywanej publikacji, wklejanie tekstów z edytora Word (w tym automatyczne usuwanie zbędnych znaczników), redagowanie nowych treści poprzez korektę już istniejących CMS umożliwi kształtowanie struktury drzewa katalogów i stron, kontrolę martwych linków i pustych stron, definiowanie dowolnej ilości subdokumentów, umieszczanie plików do pobrania CMS umożliwi definiowanie powtarzalnych szablonów i formularzy do opracowywania publikacji. W zakresie formularzy będzie możliwość określania pól, typów oraz mechanizmów walidacji poprawności CMS umożliwi na zarządzanie BIP zgodnie z Rozporządzaniem RM z , w tym zarządzanie publikacją o Zamówieniach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami CMS będzie udostępniał szablon o nazwie żałoba w szarej kolorystyce, który będzie można włączyć przy pomocy jednego przycisku w ramach CMS CMS będzie umożliwiał definiowanie i publikowanie ankiet oraz rezultatów tych ankiet. Strona 3 z 7

4 3.12. CMS umożliwi funkcjonalności pozwalające na manualne lub automatyczne archiwizowanie nieaktualnych lub zmienionych treści w archiwum, automatyczne archiwizacja będzie dotyczyła publikacji o określonej dacie ważności CMS dostarczy funkcjonalności pozwalających na definiowanie elektronicznych formularzy do wypełnienia przez użytkowników portalu CMS umożliwi pobieranie lub eksport danych dotyczących statystyk portalu CMS umożliwi budowanie rozwiązań publikacyjnych automatycznie zasilanych zewnętrznymi źródłami danych np. tabele kursów walut (własne i obce) CMS musi posiadać wbudowany system workflow do zarządzania przebiegiem pracy przy redagowaniu od zgłoszenia, poprzez redakcję, weryfikację, akceptacje i publikację CMS musi posiadać funkcjonalności pozwalające na publikowanie treści o określonym czasie życia automatyczne publikowanie oraz automatyczne zdejmowanie z publikacji wg zadanych dat i godzin ważności. 4. Założenia dotyczące wymagań systemowych 4.1. W warunkach normalnej pracy (rozumianej jako wejścia 10 gości na sekundę jednocześnie / 150 użytkowników na stronie przy czym zakładamy, że 80% akcji stanowią wywoływania stron tworzonych dynamicznie a 20% to operacje wyszukiwania) gwarantowany średni czas oczekiwania na odpowiedzi systemu nie przekracza 5 sekund System działa bezawaryjnie (nie zawiesza się) w warunkach przeciążenia systemu rozumianego jako jednoczesne wywołanie stron przez 100 gości. Dwukrotne zwiększenie rozmiaru bazy danych (zasobów informacyjnych) portalu nie powoduje spadku wydajności Portal poprawnie działa dla wszystkich 10 najpopularniejszych przeglądarek www (publikowanych na stronie ranking.pl) oraz Internet Explorer wersja min. 7) Portal musi zapewnić pełne wsparcie dla standardu kodowania UTF-8 wersja Część portalu dotycząca BIP będzie wykonana w HTML 4.01 lub XHTML Portal musi spełniać wytyczne najnowszej wersji WCAG, w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych na poziomie AA Narzędzia do obsługi serwisu muszą spełniać zalecenia ATAG i być dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych. 5. Założenia dotyczące wymagań prawnych 5.1. Rozwiązanie musi być zgodne z poniższymi aktami prawnymi: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U j.t.), wraz z aktami wykonawczymi w szczególności: o Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U ) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim Strona 4 z 7

5 powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych o Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U ) o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U nr 171 poz. 1800) 5.2. Oprogramowanie może być dostarczone na warunkach licencji do oprogramowania, pod warunkiem zapewnienia pełnych praw autorskich do publikowanych treści po stronie Zamawiającego Wykonawca zapewni poziom bezpieczeństwa zapewniający ciągłość dostępności usługi w sytuacji: zmian własnościowych wykonawcy, postawienia w stan upadłości, wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub rozwiązania umowy bez względu na przyczyny. 6. Założenia dotyczące usługi hostingu portalu i CMS 6.1. Ani portal, ani CMS nie będzie eksploatowane w środowisku informatycznym Banku 6.2. Dopuszczalne jest podwykonawstwo w zakresie hostowania tych aplikacji w firmie trzeciej, pod warunkiem wzięcia przez Wykonawcę całościowej odpowiedzialności za administrowanie aplikacją i wsparcie użytkownika 6.3. Akceptowalna jest opcja administrowania umową na hosting przez BGK, choć skłaniamy się do przekazania całości usługi do Wykonawcy Oczekujemy opcji dotyczących sposobu świadczenia usług hostingowych. 7. Założenia dotyczące dostępności portalu i asysty technicznej 7.1. Standardowo Wykonawca będzie świadczyć bieżącą asystę techniczną w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmienienia terminów asysty technicznej po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy Czas reakcji Wykonawca podejmie zgłoszenie w terminie nie przekraczającym: a) 1 godz. w przypadku zgłoszenia błędu lub awarii systemu w zgłoszonych godzinach od 8:00 do 16:00, b) najpóźniej do godziny 8 rano w dzień roboczy następujący po dniach wolnych od pracy oraz zgłoszeń wykonanych po godzinie 16:00 c) 4 godzin w przypadku zgłoszenia: zapytania, wniosku o osobistą asystę, zidentyfikowania usterki systemu Portal będzie dostępny dla użytkownika nieprzerwanie w dni robocze w godzinach Okienka serwisowe dopuszczalne są w dni wolne od pracy oraz w godzinach wieczornych i nocnych. Łączny czas niedostępności portalu dla użytkowników nie może przekroczyć 4% miesięcznego czasu dostępności. 8. Założenia dotyczące bezpieczeństwa 8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do logów systemu (portalu i CMS) Strona 5 z 7

6 8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji bezpieczeństwa środowiska systemu poprzez m.in. testy wydajności, testy przełączenia do środowiska zapasowego, testy podatności na ataki itp Zapewnienie dostępu do backupów; kopia zapasowa na co najmniej 30 dni wstecz 9. Założenia organizacyjne dotyczące realizacji umowy 9.1. Umowa wykonana zostanie w etapach 4 etapach: a) Etap I uszczegółowienie wymagań funkcjonalnych, analiza architektury informacyjnej, kluczowe elementy wizualizacji portalu b) Etap II dostawa oprogramowania, instalacja oraz udostepnienie środowiska na którym będzie hostowany portal i CMS c) Etap III migracja danych, szkolenia, dokumentacja i testy, udostępnienie nowego portalu d) Etap IV utrzymanie na środowisku hostujacym, wsparcie administracyjne, wykonywanie dodatkowych prac (drobnych modyfikacji) w ramach 500 limitu osobogodzin Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców. Zastrzega jednak przy tym, że całą odpowiedzialność za realizację Umowy ponosić będzie Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu publicznego. V. Terminy Bank Gospodarstwa Krajowego oczekuje, że całość postępowania związanego z dostarczeniem, wdrożeniem i utrzymaniem usługi zakończona zostanie w terminie do 235 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Od tego dnia oczekujemy, że dostarczona funkcjonalność będzie w pełni dostępna na uzgodnionym w umowie poziomie. W przypadku konieczności dokonywania zmian w zakresie świadczonej usługi, Bank wnosić będzie o zmiany w formie aneksów do umowy lub realizowane w ramach oddzielnych umów. BGK przewiduje, że z usługi korzystać będzie przez 4 lata od chwili wdrożenia. VI. Termin odpowiedzi na zaproszenie Odpowiedzi na zaproszenie do dialogu technicznego składać należy do Banku Gospodarstwa Krajowego w wersji elektronicznej na adres w terminie do 5 dni roboczych od dnia publikacji zaproszenia. Planujemy zakończyć dialog techniczny w terminie do VII. Załączniki do zaproszenia 1. Regulamin uczestnictwa w dialogu technicznym 2. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym Strona 6 z 7

7 VIII. Kontakt Wszelkich informacji udzielają: Pani Magdalena Kiełczewska tel tel. kom Pan Krzysztof Zambrzycki tel , tel. kom Dialog przeprowadzany jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tym samym Dialog nie stanowi zaproszenia do składania ofert ani udziału w negocjacjach. Strona 7 z 7

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia.... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa uruchomienia w budynkach Urzędu Miasta Opola, tj. w Ratuszu oraz przy ulicy Koraszewskiego 7,9, a

Bardziej szczegółowo