Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 09 luty 2015r. it.pl str. 1

2 Artykuł I. Postanowienia ogólne 1) Na potrzeby Regulaminu pojęcia w nim użyte mają znaczenie nadane im poniżej: a) Atak hakerski nieprzewidziana, udana próba włamania się na stronę internetową w celu złośliwej modyfikacji jej danych, którego skutkiem jest zmiana treści na stronie, wysyłanie złośliwego mailingu bądź kradzież danych; b) Awaria nieplanowana i nieprzewidziana przerwa w dostępności Usług, następująca z przyczyn niezależnych od Usługodawcy; c) Ciasteczka - pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. d) Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach; e) Formularz Zamówienia formularz internetowy wygenerowany indywidualnie dla Usługobiorcy, którego wypełnienie potwierdza zamiar zawarcia Umowy; f) Formularz Zgłoszenia formularz Internetowy dostępny pod adresem it.pl/formularz- zgloszenia/; g) Przerwa techniczna brak dostępności Usług związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zaplanowany i zapowiedziany przez Usługodawcę z co najmniej 12 - godzinnym wyprzedzeniem; Regulamin - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą; h) Serwis stworzona przez Usługodawcę platforma informatyczna, umożliwiająca świadczenie Usług, dostępna pod adresem it.pl; i) Strony Usługobiorca i Usługodawca; j) Unikalny Użytkownik niepowtarzalny odwiedzający stronę Internetową Usługobiorcy w okresie miesiąca; ilość Unikalnych Użytkowników uwzględnia jedynie realnych Unikalnych Użytkowników (wyłączając ruch robotów sieciowych); k) Usługi usługi świadczone przez Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu, których szczegółowy opis zawarty jest w artykule II. Regulaminu; l) Usługobiorca oznacza osobę fizyczną która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolnością do czynności prawnych; osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego; osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wypełniła Formularz Zamówienia, zaakceptowała Regulamin i korzysta z Usług; m) Usługodawca Radosław Wosik działający pod firmą enjoyit Radosław Wosik, z głównym miejscem wykonywania działalności: ul. Banderii 4 lok. 12, Warszawa, NIP , REGON ; n) Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.); o) Ustawa o ochronie danych osobowych ustawa o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz ze zm.); p) Umowa umowa o świadczenie Usług zawarta między Usługodawcą a Usługobiorcą. 2) Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Usługodawca przyjmuje niniejszy Regulamin. 3) Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. 4) Usługobiorca korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych. str. 2

3 5) Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi z naruszeniem zasad określonych w Regulaminie, traktowane będzie jako podstawa do podjęcia przez Usługodawcę działań mających na celu uniemożliwienie Usługobiorcy korzystanie z Serwisu lub Usługi. 6) Usługobiorca nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi, w tym w szczególności niedopuszczalne jest umożliwienie dostępu do Usługi osobom nieautoryzowanym. Artykuł II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 1. Usługi świadczone z wykorzystaniem Serwisu obejmują: 1.1. Usługę stworzenia i utrzymania strony Internetowej (dalej: USŁUGA STRONY WWW ) tj.: wykonanie strony internetowej (dotyczącej jednego adresu WWW) w oparciu o wybory i informacje przekazane w Formularzu Zamówienia Strona internetowa może w szczególności zawierać: moduł sklepu; tłumaczenia w wielu językach (maksymalnie 5); moduł blogów internetowych Strona internetowa jest standardowo uzupełniona o treści przykładowe obejmujące: maksymalnie do 5 wpisów na blogu; maksymalnie do 5 produktów w sklepie; maksymalnie do 10 kategorii produktów; maksymalnie do 10 kategorii wpisów na blogu optymalizację strony pod kątem pozycjonowania; przygotowanie trzech wersji logo; hosting; stworzenie skrzynek pocztowych (max 10); Strony utworzone w ramach Usługi Strony WWW realizowane są w ramach wstępnie przygotowanych szablonów opracowanych przez Usługodawcę Usługę modyfikacji strony internetowej (dalej: USŁUGA MODYFIKACJI ) tj. modyfikacja treści przygotowanych w ramach Usługi Strony WWW Do świadczenia Usług, Usługodawca wykorzystuje usługi dostarczane przez podmioty trzecie, do których zastosowanie mogą znaleźć odpowiednie warunki i regulaminy stosowane przez te podmioty, w szczególności: dla usługi Google Analytics, Google Forms oraz Google Drive świadczonych przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dla których aktualny regulamin dostępny jest pod adresem: 2. Usługi nie obejmują tworzenia: 2.1. serwisów aukcyjnych; 2.2. serwisów społecznościowych; 2.3. platform sprzedażowych; 2.4. forów; 2.5. portali geodezyjnych; 2.6. dokumentacji wymaganej dla podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną przez obowiązujące przepisy, w tym regulaminów, procedur, polityk i instrukcji. str. 3

4 Artykuł III. Realizacja obowiązków wynikających z Ustawy o prawach konsumenta 1. Dla Usługobiorców będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących przepisów, Usługodawca, w wykonaniu art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, informuje iż: 1.1. Usługi świadczone przez Usługobiorcę polegają w szczególności na dostarczaniu treści cyfrowych, w tym przygotowaniu lub modyfikacji stron internetowych oraz świadczeniu usług związanych w tym szczególności hostingu Porozumiewanie się z Usługobiorcą odbywa się za pomocą: formularzy online dostępnych pod adresem: it.pl/; poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e- mail: it.pl Dane identyfikujące Usługobiorcę: Radosław Wosik działający pod firmą enjoyit Radosław Wosik, z głównym miejscem wykonywania działalności: ul. Banderii 4 lok. 12, Warszawa, NIP , REGON , strona WWW: it.pl/; adres e- mail: it.pl Reklamacje: reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e- mail: it.pl Wynagrodzenie za Usługi: Usługa jest płatna. Wynagrodzenie za Usługę Strony WWW ustalane jest w oparciu o liczbę Unikalnych Użytkowników, którzy odwiedzili stronę w danym miesiąc, zgodnie z poniższym: Od 0 do 50 Unikalnych Użytkowników - > 0 zł miesięcznie Od 51 do Unikalnych Użytkowników - > 99 netto zł miesięcznie Od do x Unikalnych Użytkowników - > 199 zł netto miesięcznie Ponadto za każdy miesiąc świadczenia Usługi: Utrzymanie serwera - > 20 zł netto miesięcznie Jeśli ilość odwiedzin przekroczy Unikalnych Użytkowników, opłata za utrzymanie serwera wynosi 200 zł brutto miesięcznie i 50zł brutto miesięcznie za każde następne Unikalnych Użytkowników. W przypadku gdy Usługa jest świadczona przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie jest naliczane proporcjonalnie do rzeczywistej liczby dni w miesiącu, w których Usługa był świadczona Sposób i termin zapłaty: Płatności określone w Umowie należy dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury w formie elektronicznej za pomocą przelewu na konto bankowe wskazane na fakturze. Faktura za świadczone Usługi wystawiana jest do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczona była Usługa. Usługobiorca wyraża akceptację dla przesyłania faktur elektronicznych na adres e- mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym Sposób i termin spełnienia świadczenia: Usługa Strony WWW zostanie zrealizowana w terminie 10 Dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę kompletnego i prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia oraz ewentualnie dodatkowych materiałów; str. 4

5 W przypadku zgłoszenia przez Usługobiorcę poprawek w terminie 3 Dni roboczych od otrzymania projektu strony WWW przygotowanej przez Usługodawcę, Usługodawca wprowadza poprawki objęte zakresem Usługi w terminie 3 Dni roboczych Szczegółowe zasady składania reklamacji: Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres it.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: - oznaczenie Usługobiorcy, - opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O ich wyniku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę składającego reklamację, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e- mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym W odniesieniu do Usługi Strona WWW prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), z chwilą otrzymania przez Usługodawcę kompletnego i prawidłowo wypełnionego przez Usługobiorcę Formularza Zamówienia W związku z realizacją Usług wyłączone są roszczenia z tytułu rękojmi. W razie wad Strony Usługobiorcy przysługuje wyłącznie żądanie ich usunięcia Umowa zawierana jest na okres jednego roku. Umowa zawarta na czas określony po upływie okresu jej obowiązywania, ulega przedłużeniu na czas nieokreślony na dotychczasowych warunkach, o ile Usługobiorca nie złoży na piśmie lub elektronicznie przeciwnego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy. W przypadku przedłużenia czasu trwania Umowy na czas nieokreślonych zgodnie z punktem powyżej, Umowa może być rozwiązana przez Usługobiorcę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres it.pl. Rozpoczęcie biegu terminu następuje z dniem otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę Minimalnym czas trwania zobowiązań konsumenta wynosi 1 rok. Artykuł IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 1. W celu korzystania z Usługi, Usługobiorca powinien spełnić łącznie następujące warunki: 1.1. posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości co najmniej 2 Mbps; 1.2. korzystać z jednej z przeglądarek internetowych w aktualnej wersji, obsługujących powszechne standardy tworzenia stron WWW, takich jak: Google Chrome; Firefox; Safari udostępnić Usługodawcy dane osobowe niezbędne do nawiązania i ukształtowania treści Umowy; 1.4. zaakceptować postanowienia Regulaminu; 2. przekazać Usługodawcy kompletny i prawidłowy wypełniony Formularza Zamówienia oraz ewentualnie dodatkowe informacje i pliki graficzne w trybie i formatach danych wskazanych w str. 5

6 Serwisie. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. W szczególności Usługobiorca zobowiązany jest do odpowiedniego nadzoru nad informacjami dostępowymi dotyczącymi Usług, okresowej zmiany haseł oraz wykonywania we własnym zakresie kopii zapasowych danych wykorzystywanych w ramach Usługi. 3. Usługobiorca akceptuje konieczność stosowania Przerw Technicznych. Usługodawca dołoży starań by ograniczyć uciążliwość oraz czas trwania Przerw Technicznych. 4. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, Usługodawca nie odpowiada za Awarie lub Ataki hakerskie dotyczące Usług. Usługodawca będzie jednakże współpracował z Usługobiorcą w celu ograniczenia skutków i przywrócenia dostępności Usługi. Artykuł V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 1. Zawarcie Umowy następuje na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej z chwilą łącznego spełnienia łącznie wszystkich przesłanek wskazanych w artykule IV.1.3 do IV Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcą Umowy (umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną). 3. Umowa zostaje zawarta na czas określony 1 (słownie: jednego) roku. 4. Umowa zawarta na czas określony po upływie okresu jej obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony na dotychczasowych warunkach, o ile Usługobiorca nie złoży na piśmie lub elektronicznie przeciwnego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy. 5. W przypadku przedłużenia czasu trwania Umowy na czas nieokreślonych zgodnie z punktem powyżej, Umowa może być rozwiązana przez Usługobiorcę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres it.pl. Rozpoczęcie biegu terminu następuje z dniem otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę. Artykuł VI. Procedura składania zamówienia 1. Na stronie it.pl dostępny jest Formularz Zgłoszeniowy. 2. Wypełnienie i przesłanie Usługodawcy Formularza Zgłoszeniowego spowoduje przesłanie na wskazany adres Formularza Zamówienia wraz ze szczegółowymi warunkami świadczenia Usług oraz informacjami wymaganymi do zawarcia Umowy. 3. Wszelka komunikacja z Usługobiorcą odbywa się za pomocą adresu e- mail Usługobiorcy podanego w Formularzu Zgłoszeniowym. 4. W celu rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę, w terminie 3 Dni roboczych Usługobiorca musi przekazać za pomocą Serwisu: 4.1. kompletny i prawidłowo wypełniony Formularz Zamówienia; 4.2. dodatkowe materiały. str. 6

7 5. Usługobiorca jest poinformowany, iż do prawidłowej realizacji Usługi, niezbędna jest merytoryczna i terminowa współpraca z Usługodawcą. Niedochowanie terminów wskazanych w Regulaminie stanowi podstawę do wstrzymania wszelkich prac i świadczenia Usług przez Usługodawcę. 6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że w ramach Usług mogą być prezentować jedynie treści: 6.1. własnego autorstwa lub co do których Usługobiorca uzyskał niezbędne zgody, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów oraz prawem chronionych dóbr i/lub uprawnień osób trzecich (w tym poszanowania życia prywatnego); 6.2. zakazane jest rozsyłanie osobom trzecim wiadomości reklamowych, spamu, lub innych, nie zamówionych przez nich materiałów lub informacji; 6.3. zakazane jest kierowanie do osób trzecich treści naruszających dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób. 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usług w przypadku: 7.1. otrzymania niekompletnych lub nieprawdziwych danych w Formularzu Zamówienia lub w Formularzu Zgłoszeniowym; 7.2. w przypadku, gdy zamówienie wykracza poza zakres Usług realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności obejmuje świadczenie usług wskazanych w art. II.2. Regulaminu; 7.3. w przypadku, gdy treści przekazane przez Usługobiorcę naruszają zasady określone w art.vi.6 Regulaminu; 7.4. w innych uzasadnionych przypadkach. 8. Z chwilą weryfikacji i akceptacji treści przesłanych przez Usługobiorcę, Usługodawca prześle informację o rozpoczęciu świadczenia Usług. 9. Usługa zostanie zrealizowana w terminie 10 Dni roboczych od dnia rozpoczęcia przez Usługodawcę realizacji Usług zgodnie z pkt 8 powyżej. 10. Usługobiorcy przysługuje prawo do jednokrotnego zgłoszenia przez Usługobiorcę poprawek w terminie 2 Dni roboczych od otrzymania projektu strony WWW lub jej modyfikacji przygotowanej przez Usługodawcę. 11. Usługodawca wprowadza poprawki objęte zakresem Usługi w terminie 3 Dni roboczych. 12. Odbiór Usługi następuje: Z chwilą nie zgłoszenia w terminie 2 Dni roboczych poprawek, o których mowa art. VI.10 Regulaminu; Wprowadzenia poprawek, o których mowa art. VI.11 Regulaminu. 13. Z dniem odbioru Usługi, Usługodawca: przesyła Usługobiorcy dane do zarządzania stroną wraz materiałami informacyjnymi dotyczącymi Usługi; udziela licencji na korzystanie Usługi na zasadach określonych w art. XI Regulaminu. Artykuł VII. Zmiana Regulaminu 1. Regulamin w aktualnym brzmieniu jest dostarczany Usługobiorcy nieodpłatnie na każde jego żądanie drogą elektroniczną. 2. Usługodawca usług powiadamia Usługobiorcę o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie drogą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. str. 7

8 3. Usługobiorca, nie później niż do dnia wejścia zmian Regulaminu w życie, może doręczyć Usługodawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian Regulaminu. W przypadku doręczenia takiego oświadczenia Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu poprzedzającym zmianę Regulaminu. 4. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian Regulaminu. Artykuł VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. 2. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres it.pl. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 3.1. oznaczenie Usługobiorcy; 3.2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 5. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O ich wyniku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Artykuł IX. Polityka prywatności 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług jest Usługodawca. 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Usługobiorcę wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Usługobiorcę lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu Umowy. 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy, Usługobiorca jest zobowiązany do podania następujących danych osobowych: 4.1. nazwisko i imiona Usługobiorcy / albo nazwa firmy; 4.2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; / albo numer NIP; 4.3. adres zameldowania na pobyt stały / adres zarejestrowania działalności; 4.4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w art. IX.4.3; 4.5. adresy elektroniczne Usługobiorcy / adres e- mail; 4.6. numer telefonu. 5. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 6. Na potrzeby Serwisu stosowane są następujące Ciasteczka: 6.1. pliki cookies przechowujące informacje na potrzeby personalizacji Serwisu zapamiętywanie formularzy kontaktowych, wyboru języka, zapamiętywanie faktu i ilości wyświetleń poszczególnych pop- up ów, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych str. 8

9 potrzeb, czyli dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 6.2. pliki cookies na potrzeby zbierania danych statystycznych powiązane z Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, służące do poprawy świadczenia jakości usług. 7. Każde oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. Artykuł X. Płatności 1. Usługa jest płatna. 2. Zasady płatności oraz wynagrodzenia należne Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług określa Umowa oraz Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Usługobiorca wyraża akceptację dla przesyłania faktur elektronicznych na adres e- mail podany w Formularzu Zamówienia. 4. Faktura za świadczone Usługi wystawiana jest do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu w którym świadczona była Usługa. 5. W przypadku gdy Usługa jest świadczona przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie jest naliczane proporcjonalnie do rzeczywistej liczby dni w miesiącu, w których Usługa był świadczona. 6. Płatności określone w Umowie należy dokonać na koniec w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury w formie elektronicznej za pomocą przelewu na konto bankowe wskazane na fakturze. Artykuł XI. Własność intelektualna 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień zawartych z twórcami lub innymi uprawnionymi z umów, Usługodawca oświadcza, iż na podstawie art. 8 lub 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub na podstawie umów zawartych z osobami uprawnionymi będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe do utworów tworzonych w ramach Usług. 2. Usługodawca udziela Usługobiorcy na czas trwania Umowy niewyłącznej licencji do korzystania ze strony WWW i utworów wchodzących w jej skład, wyłącznie na określonych niżej polach eksploatacji: 2.1. rozpowszechniania z wykorzystaniem sieci Internet z wykorzystaniem hostingu dostarczanego przez Usługodawcę; 2.2. na materiałach reklamowych; 2.3. wprowadzania modyfikacji, polegających na: uzupełnianiu tekstów; tworzenia nowych podstron na podstawie udostępnionych szablonów; wprowadzania nowych wpisów na blogu; wprowadzanie nowych kategorii wpisów na blogu; wprowadzania nowych produktów; wprowadzanie nowych kategorii produktów; wprowadzeniu tłumaczeniu tekstów zawartych na stronie. 3. Wynagrodzenie za licencję zawarte jest w Wynagrodzeniu wskazanym Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do Wynagrodzenia. 4. Usługobiorca wyraża zgodę na oznaczenie przez Usługodawcę utworów oznaczeniami stosowanymi przez Usługodawcę, jako podmiotowi, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe. str. 9

10 Artykuł XII. Postanowienia końcowe 5. W trakcie trwania Umowy Usługobiorca obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Usługodawcy o każdej zmianie adresu lub innych danych identyfikujących Usługobiorcę zawartych w Umowie w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. 6. Przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Umowy Usługodawca może współpracować z osobami trzecimi, na co Abonent wyraża zgodę. 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy. 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 luty 2015 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 - CENNIK Cennik Usługi Strony WWW: Wynagrodzenie za Usługę Strony WWW ustalane jest w oparciu o liczbę Unikalnych Użytkowników, którzy odwiedzili stronę w danym miesiąc, zgodnie z poniższym: Od 0 do 50 Unikalnych Użytkowników - > 0 zł miesięcznie Od 51 do Unikalnych Użytkowników - > 99 netto zł miesięcznie Od do x Unikalnych Użytkowników - > 199 zł netto miesięcznie Ponadto za każdy miesiąc świadczenia Usługi: Utrzymanie serwera - > 20 zł netto miesięcznie Jeśli ilość odwiedzin przekroczy Unikalnych Użytkowników, opłata za utrzymanie serwera wynosi 200 zł brutto miesięcznie i 50zł brutto miesięcznie za każde następne Unikalnych Użytkowników. Cennik Usługi Modyfikacji(brutto/szt): Wynagrodzenie za Usługę Modyfikacji ustalane jest w oparciu o liczbę modyfikacji dotyczących Usługi Strony WWW zgodnie z poniższym: dodanie slidera: 10 zł dodanie/zmiana zdjęcia: 5 zł dodanie wpisu/modyfikacje: 4 zł język polski + 2 zł każde tłumaczenie dodanie/modyfikacje kategorii: 3zł dodanie produktu do sklepu: od 0 do 50: 5 zł sztuka od 51 do x: 3 zł sztuka zmiana wyglądu konkretnej podstrony: 8 zł str. 10

11 dodanie nowej skrzynki mailowej: 4 zł zmiana treści w stopce: 5 zł zmiana układu menu: 10 zł automatyczne dodawanie postów w Google+ oraz Facebook: 100 zł/serwis społecznościowych zablokowanie strony dla użytkowników: 200 zł przerobienie strony: wyliczane idywidualnie dodatkowe funkcjonalności: wyliczane indywidualnie Zamówienie usług modyfikacji odbywa się droga mailową na adres it.pl. Ostateczna wycena Usługi Modyfikacji dokonywana jest na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę. str. 11

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl Regulamin Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu internetowego www.itfinder.pl zwanego dalej Portal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz

Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz Ogólne warunki świadczenia usług przez LVL UP Michał Frąckiewicz I. Postanowienia ogólne II. Słownik art. 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez LVL UP Michał Frąckiewicz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TOYA S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady wykonywania przez SDPK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 21 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegłego Rewidenta

Kancelaria Biegłego Rewidenta REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Audyt i Doradztwo Konrad Romanowski Biegły Rewident SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku.

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Postanowienia Ogólne Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.shopgold.pl prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.) 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Strona Wizytówka

Regulamin Usługi Strona Wizytówka Regulamin Usługi Strona Wizytówka 1 Definicje Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im przez Regulamin Pakiet Premium.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Postanowienia ogólne 1. Treść Regulaminu 1.Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 2)

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin )

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL

REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL REGULAMIN SKLEPU 1000PODLOG.PL 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.1000podlog.pl prowadzony jest przez JAROSŁAWA SOBIERAJA prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: REGULAMIN Usługi Billin 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Cennik -stanowiący integralną część Umowy dokument określający wysokość wynagrodzenia Usługodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O. Stan prawny na dzień 12.10.2015 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG WIZYT PRYWATNYCH NZOZ SALUBRIS SP. Z O.O. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy REGULAMIN określa zasady dokonywania zakupów w portalu wizyt prywatnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO  z dnia 10 listopada 2016 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.tefalove.pl z dnia 10 listopada 2016 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rozszerzony Dostęp Abonencki serwisu gdziebylec.pl

Regulamin usługi Rozszerzony Dostęp Abonencki serwisu gdziebylec.pl Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania usługi Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ 1 lutego 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ zwany dalej Regulaminem, określający warunki świadczenia usług Pomoc prawna on-line oraz Newsletter drogą elektroniczną. Regulamin jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET obowiązuje od 01.07.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET I. DEFINICJE 1. Usługodawca: Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp. J. z siedzibą w Tychach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2010r w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia usługi dostępu do systemu kolejkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Regulamin korzystania z serwisu 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu www.platformaecho.pl jako Usługodawcę. 2 1. Usługobiorcą

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.seizo.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną. 2. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo