Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 09 luty 2015r. it.pl str. 1

2 Artykuł I. Postanowienia ogólne 1) Na potrzeby Regulaminu pojęcia w nim użyte mają znaczenie nadane im poniżej: a) Atak hakerski nieprzewidziana, udana próba włamania się na stronę internetową w celu złośliwej modyfikacji jej danych, którego skutkiem jest zmiana treści na stronie, wysyłanie złośliwego mailingu bądź kradzież danych; b) Awaria nieplanowana i nieprzewidziana przerwa w dostępności Usług, następująca z przyczyn niezależnych od Usługodawcy; c) Ciasteczka - pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. d) Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach; e) Formularz Zamówienia formularz internetowy wygenerowany indywidualnie dla Usługobiorcy, którego wypełnienie potwierdza zamiar zawarcia Umowy; f) Formularz Zgłoszenia formularz Internetowy dostępny pod adresem it.pl/formularz- zgloszenia/; g) Przerwa techniczna brak dostępności Usług związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zaplanowany i zapowiedziany przez Usługodawcę z co najmniej 12 - godzinnym wyprzedzeniem; Regulamin - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą; h) Serwis stworzona przez Usługodawcę platforma informatyczna, umożliwiająca świadczenie Usług, dostępna pod adresem it.pl; i) Strony Usługobiorca i Usługodawca; j) Unikalny Użytkownik niepowtarzalny odwiedzający stronę Internetową Usługobiorcy w okresie miesiąca; ilość Unikalnych Użytkowników uwzględnia jedynie realnych Unikalnych Użytkowników (wyłączając ruch robotów sieciowych); k) Usługi usługi świadczone przez Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu, których szczegółowy opis zawarty jest w artykule II. Regulaminu; l) Usługobiorca oznacza osobę fizyczną która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolnością do czynności prawnych; osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego; osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wypełniła Formularz Zamówienia, zaakceptowała Regulamin i korzysta z Usług; m) Usługodawca Radosław Wosik działający pod firmą enjoyit Radosław Wosik, z głównym miejscem wykonywania działalności: ul. Banderii 4 lok. 12, Warszawa, NIP , REGON ; n) Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.); o) Ustawa o ochronie danych osobowych ustawa o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz ze zm.); p) Umowa umowa o świadczenie Usług zawarta między Usługodawcą a Usługobiorcą. 2) Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Usługodawca przyjmuje niniejszy Regulamin. 3) Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. 4) Usługobiorca korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych. str. 2

3 5) Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi z naruszeniem zasad określonych w Regulaminie, traktowane będzie jako podstawa do podjęcia przez Usługodawcę działań mających na celu uniemożliwienie Usługobiorcy korzystanie z Serwisu lub Usługi. 6) Usługobiorca nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi, w tym w szczególności niedopuszczalne jest umożliwienie dostępu do Usługi osobom nieautoryzowanym. Artykuł II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 1. Usługi świadczone z wykorzystaniem Serwisu obejmują: 1.1. Usługę stworzenia i utrzymania strony Internetowej (dalej: USŁUGA STRONY WWW ) tj.: wykonanie strony internetowej (dotyczącej jednego adresu WWW) w oparciu o wybory i informacje przekazane w Formularzu Zamówienia Strona internetowa może w szczególności zawierać: moduł sklepu; tłumaczenia w wielu językach (maksymalnie 5); moduł blogów internetowych Strona internetowa jest standardowo uzupełniona o treści przykładowe obejmujące: maksymalnie do 5 wpisów na blogu; maksymalnie do 5 produktów w sklepie; maksymalnie do 10 kategorii produktów; maksymalnie do 10 kategorii wpisów na blogu optymalizację strony pod kątem pozycjonowania; przygotowanie trzech wersji logo; hosting; stworzenie skrzynek pocztowych (max 10); Strony utworzone w ramach Usługi Strony WWW realizowane są w ramach wstępnie przygotowanych szablonów opracowanych przez Usługodawcę Usługę modyfikacji strony internetowej (dalej: USŁUGA MODYFIKACJI ) tj. modyfikacja treści przygotowanych w ramach Usługi Strony WWW Do świadczenia Usług, Usługodawca wykorzystuje usługi dostarczane przez podmioty trzecie, do których zastosowanie mogą znaleźć odpowiednie warunki i regulaminy stosowane przez te podmioty, w szczególności: dla usługi Google Analytics, Google Forms oraz Google Drive świadczonych przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dla których aktualny regulamin dostępny jest pod adresem: 2. Usługi nie obejmują tworzenia: 2.1. serwisów aukcyjnych; 2.2. serwisów społecznościowych; 2.3. platform sprzedażowych; 2.4. forów; 2.5. portali geodezyjnych; 2.6. dokumentacji wymaganej dla podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną przez obowiązujące przepisy, w tym regulaminów, procedur, polityk i instrukcji. str. 3

4 Artykuł III. Realizacja obowiązków wynikających z Ustawy o prawach konsumenta 1. Dla Usługobiorców będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących przepisów, Usługodawca, w wykonaniu art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, informuje iż: 1.1. Usługi świadczone przez Usługobiorcę polegają w szczególności na dostarczaniu treści cyfrowych, w tym przygotowaniu lub modyfikacji stron internetowych oraz świadczeniu usług związanych w tym szczególności hostingu Porozumiewanie się z Usługobiorcą odbywa się za pomocą: formularzy online dostępnych pod adresem: it.pl/; poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e- mail: it.pl Dane identyfikujące Usługobiorcę: Radosław Wosik działający pod firmą enjoyit Radosław Wosik, z głównym miejscem wykonywania działalności: ul. Banderii 4 lok. 12, Warszawa, NIP , REGON , strona WWW: it.pl/; adres e- mail: it.pl Reklamacje: reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e- mail: it.pl Wynagrodzenie za Usługi: Usługa jest płatna. Wynagrodzenie za Usługę Strony WWW ustalane jest w oparciu o liczbę Unikalnych Użytkowników, którzy odwiedzili stronę w danym miesiąc, zgodnie z poniższym: Od 0 do 50 Unikalnych Użytkowników - > 0 zł miesięcznie Od 51 do Unikalnych Użytkowników - > 99 netto zł miesięcznie Od do x Unikalnych Użytkowników - > 199 zł netto miesięcznie Ponadto za każdy miesiąc świadczenia Usługi: Utrzymanie serwera - > 20 zł netto miesięcznie Jeśli ilość odwiedzin przekroczy Unikalnych Użytkowników, opłata za utrzymanie serwera wynosi 200 zł brutto miesięcznie i 50zł brutto miesięcznie za każde następne Unikalnych Użytkowników. W przypadku gdy Usługa jest świadczona przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie jest naliczane proporcjonalnie do rzeczywistej liczby dni w miesiącu, w których Usługa był świadczona Sposób i termin zapłaty: Płatności określone w Umowie należy dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury w formie elektronicznej za pomocą przelewu na konto bankowe wskazane na fakturze. Faktura za świadczone Usługi wystawiana jest do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczona była Usługa. Usługobiorca wyraża akceptację dla przesyłania faktur elektronicznych na adres e- mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym Sposób i termin spełnienia świadczenia: Usługa Strony WWW zostanie zrealizowana w terminie 10 Dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę kompletnego i prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia oraz ewentualnie dodatkowych materiałów; str. 4

5 W przypadku zgłoszenia przez Usługobiorcę poprawek w terminie 3 Dni roboczych od otrzymania projektu strony WWW przygotowanej przez Usługodawcę, Usługodawca wprowadza poprawki objęte zakresem Usługi w terminie 3 Dni roboczych Szczegółowe zasady składania reklamacji: Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres it.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: - oznaczenie Usługobiorcy, - opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O ich wyniku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę składającego reklamację, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e- mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym W odniesieniu do Usługi Strona WWW prawo do odstąpienia od Umowy jest wyłączone zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), z chwilą otrzymania przez Usługodawcę kompletnego i prawidłowo wypełnionego przez Usługobiorcę Formularza Zamówienia W związku z realizacją Usług wyłączone są roszczenia z tytułu rękojmi. W razie wad Strony Usługobiorcy przysługuje wyłącznie żądanie ich usunięcia Umowa zawierana jest na okres jednego roku. Umowa zawarta na czas określony po upływie okresu jej obowiązywania, ulega przedłużeniu na czas nieokreślony na dotychczasowych warunkach, o ile Usługobiorca nie złoży na piśmie lub elektronicznie przeciwnego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy. W przypadku przedłużenia czasu trwania Umowy na czas nieokreślonych zgodnie z punktem powyżej, Umowa może być rozwiązana przez Usługobiorcę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres it.pl. Rozpoczęcie biegu terminu następuje z dniem otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę Minimalnym czas trwania zobowiązań konsumenta wynosi 1 rok. Artykuł IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 1. W celu korzystania z Usługi, Usługobiorca powinien spełnić łącznie następujące warunki: 1.1. posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości co najmniej 2 Mbps; 1.2. korzystać z jednej z przeglądarek internetowych w aktualnej wersji, obsługujących powszechne standardy tworzenia stron WWW, takich jak: Google Chrome; Firefox; Safari udostępnić Usługodawcy dane osobowe niezbędne do nawiązania i ukształtowania treści Umowy; 1.4. zaakceptować postanowienia Regulaminu; 2. przekazać Usługodawcy kompletny i prawidłowy wypełniony Formularza Zamówienia oraz ewentualnie dodatkowe informacje i pliki graficzne w trybie i formatach danych wskazanych w str. 5

6 Serwisie. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. W szczególności Usługobiorca zobowiązany jest do odpowiedniego nadzoru nad informacjami dostępowymi dotyczącymi Usług, okresowej zmiany haseł oraz wykonywania we własnym zakresie kopii zapasowych danych wykorzystywanych w ramach Usługi. 3. Usługobiorca akceptuje konieczność stosowania Przerw Technicznych. Usługodawca dołoży starań by ograniczyć uciążliwość oraz czas trwania Przerw Technicznych. 4. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, Usługodawca nie odpowiada za Awarie lub Ataki hakerskie dotyczące Usług. Usługodawca będzie jednakże współpracował z Usługobiorcą w celu ograniczenia skutków i przywrócenia dostępności Usługi. Artykuł V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 1. Zawarcie Umowy następuje na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej z chwilą łącznego spełnienia łącznie wszystkich przesłanek wskazanych w artykule IV.1.3 do IV Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcą Umowy (umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną). 3. Umowa zostaje zawarta na czas określony 1 (słownie: jednego) roku. 4. Umowa zawarta na czas określony po upływie okresu jej obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony na dotychczasowych warunkach, o ile Usługobiorca nie złoży na piśmie lub elektronicznie przeciwnego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy. 5. W przypadku przedłużenia czasu trwania Umowy na czas nieokreślonych zgodnie z punktem powyżej, Umowa może być rozwiązana przez Usługobiorcę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres it.pl. Rozpoczęcie biegu terminu następuje z dniem otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę. Artykuł VI. Procedura składania zamówienia 1. Na stronie it.pl dostępny jest Formularz Zgłoszeniowy. 2. Wypełnienie i przesłanie Usługodawcy Formularza Zgłoszeniowego spowoduje przesłanie na wskazany adres Formularza Zamówienia wraz ze szczegółowymi warunkami świadczenia Usług oraz informacjami wymaganymi do zawarcia Umowy. 3. Wszelka komunikacja z Usługobiorcą odbywa się za pomocą adresu e- mail Usługobiorcy podanego w Formularzu Zgłoszeniowym. 4. W celu rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę, w terminie 3 Dni roboczych Usługobiorca musi przekazać za pomocą Serwisu: 4.1. kompletny i prawidłowo wypełniony Formularz Zamówienia; 4.2. dodatkowe materiały. str. 6

7 5. Usługobiorca jest poinformowany, iż do prawidłowej realizacji Usługi, niezbędna jest merytoryczna i terminowa współpraca z Usługodawcą. Niedochowanie terminów wskazanych w Regulaminie stanowi podstawę do wstrzymania wszelkich prac i świadczenia Usług przez Usługodawcę. 6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że w ramach Usług mogą być prezentować jedynie treści: 6.1. własnego autorstwa lub co do których Usługobiorca uzyskał niezbędne zgody, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów oraz prawem chronionych dóbr i/lub uprawnień osób trzecich (w tym poszanowania życia prywatnego); 6.2. zakazane jest rozsyłanie osobom trzecim wiadomości reklamowych, spamu, lub innych, nie zamówionych przez nich materiałów lub informacji; 6.3. zakazane jest kierowanie do osób trzecich treści naruszających dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób. 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usług w przypadku: 7.1. otrzymania niekompletnych lub nieprawdziwych danych w Formularzu Zamówienia lub w Formularzu Zgłoszeniowym; 7.2. w przypadku, gdy zamówienie wykracza poza zakres Usług realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności obejmuje świadczenie usług wskazanych w art. II.2. Regulaminu; 7.3. w przypadku, gdy treści przekazane przez Usługobiorcę naruszają zasady określone w art.vi.6 Regulaminu; 7.4. w innych uzasadnionych przypadkach. 8. Z chwilą weryfikacji i akceptacji treści przesłanych przez Usługobiorcę, Usługodawca prześle informację o rozpoczęciu świadczenia Usług. 9. Usługa zostanie zrealizowana w terminie 10 Dni roboczych od dnia rozpoczęcia przez Usługodawcę realizacji Usług zgodnie z pkt 8 powyżej. 10. Usługobiorcy przysługuje prawo do jednokrotnego zgłoszenia przez Usługobiorcę poprawek w terminie 2 Dni roboczych od otrzymania projektu strony WWW lub jej modyfikacji przygotowanej przez Usługodawcę. 11. Usługodawca wprowadza poprawki objęte zakresem Usługi w terminie 3 Dni roboczych. 12. Odbiór Usługi następuje: Z chwilą nie zgłoszenia w terminie 2 Dni roboczych poprawek, o których mowa art. VI.10 Regulaminu; Wprowadzenia poprawek, o których mowa art. VI.11 Regulaminu. 13. Z dniem odbioru Usługi, Usługodawca: przesyła Usługobiorcy dane do zarządzania stroną wraz materiałami informacyjnymi dotyczącymi Usługi; udziela licencji na korzystanie Usługi na zasadach określonych w art. XI Regulaminu. Artykuł VII. Zmiana Regulaminu 1. Regulamin w aktualnym brzmieniu jest dostarczany Usługobiorcy nieodpłatnie na każde jego żądanie drogą elektroniczną. 2. Usługodawca usług powiadamia Usługobiorcę o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie drogą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. str. 7

8 3. Usługobiorca, nie później niż do dnia wejścia zmian Regulaminu w życie, może doręczyć Usługodawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji zmian Regulaminu. W przypadku doręczenia takiego oświadczenia Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu poprzedzającym zmianę Regulaminu. 4. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian Regulaminu. Artykuł VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. 2. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres it.pl. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 3.1. oznaczenie Usługobiorcy; 3.2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 5. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O ich wyniku Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Artykuł IX. Polityka prywatności 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług jest Usługodawca. 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Usługobiorcę wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Usługobiorcę lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu Umowy. 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy, Usługobiorca jest zobowiązany do podania następujących danych osobowych: 4.1. nazwisko i imiona Usługobiorcy / albo nazwa firmy; 4.2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; / albo numer NIP; 4.3. adres zameldowania na pobyt stały / adres zarejestrowania działalności; 4.4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w art. IX.4.3; 4.5. adresy elektroniczne Usługobiorcy / adres e- mail; 4.6. numer telefonu. 5. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 6. Na potrzeby Serwisu stosowane są następujące Ciasteczka: 6.1. pliki cookies przechowujące informacje na potrzeby personalizacji Serwisu zapamiętywanie formularzy kontaktowych, wyboru języka, zapamiętywanie faktu i ilości wyświetleń poszczególnych pop- up ów, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych str. 8

9 potrzeb, czyli dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 6.2. pliki cookies na potrzeby zbierania danych statystycznych powiązane z Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, służące do poprawy świadczenia jakości usług. 7. Każde oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. Artykuł X. Płatności 1. Usługa jest płatna. 2. Zasady płatności oraz wynagrodzenia należne Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług określa Umowa oraz Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Usługobiorca wyraża akceptację dla przesyłania faktur elektronicznych na adres e- mail podany w Formularzu Zamówienia. 4. Faktura za świadczone Usługi wystawiana jest do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu w którym świadczona była Usługa. 5. W przypadku gdy Usługa jest świadczona przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie jest naliczane proporcjonalnie do rzeczywistej liczby dni w miesiącu, w których Usługa był świadczona. 6. Płatności określone w Umowie należy dokonać na koniec w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury w formie elektronicznej za pomocą przelewu na konto bankowe wskazane na fakturze. Artykuł XI. Własność intelektualna 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień zawartych z twórcami lub innymi uprawnionymi z umów, Usługodawca oświadcza, iż na podstawie art. 8 lub 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub na podstawie umów zawartych z osobami uprawnionymi będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe do utworów tworzonych w ramach Usług. 2. Usługodawca udziela Usługobiorcy na czas trwania Umowy niewyłącznej licencji do korzystania ze strony WWW i utworów wchodzących w jej skład, wyłącznie na określonych niżej polach eksploatacji: 2.1. rozpowszechniania z wykorzystaniem sieci Internet z wykorzystaniem hostingu dostarczanego przez Usługodawcę; 2.2. na materiałach reklamowych; 2.3. wprowadzania modyfikacji, polegających na: uzupełnianiu tekstów; tworzenia nowych podstron na podstawie udostępnionych szablonów; wprowadzania nowych wpisów na blogu; wprowadzanie nowych kategorii wpisów na blogu; wprowadzania nowych produktów; wprowadzanie nowych kategorii produktów; wprowadzeniu tłumaczeniu tekstów zawartych na stronie. 3. Wynagrodzenie za licencję zawarte jest w Wynagrodzeniu wskazanym Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do Wynagrodzenia. 4. Usługobiorca wyraża zgodę na oznaczenie przez Usługodawcę utworów oznaczeniami stosowanymi przez Usługodawcę, jako podmiotowi, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe. str. 9

10 Artykuł XII. Postanowienia końcowe 5. W trakcie trwania Umowy Usługobiorca obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Usługodawcy o każdej zmianie adresu lub innych danych identyfikujących Usługobiorcę zawartych w Umowie w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. 6. Przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Umowy Usługodawca może współpracować z osobami trzecimi, na co Abonent wyraża zgodę. 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy. 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 luty 2015 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 - CENNIK Cennik Usługi Strony WWW: Wynagrodzenie za Usługę Strony WWW ustalane jest w oparciu o liczbę Unikalnych Użytkowników, którzy odwiedzili stronę w danym miesiąc, zgodnie z poniższym: Od 0 do 50 Unikalnych Użytkowników - > 0 zł miesięcznie Od 51 do Unikalnych Użytkowników - > 99 netto zł miesięcznie Od do x Unikalnych Użytkowników - > 199 zł netto miesięcznie Ponadto za każdy miesiąc świadczenia Usługi: Utrzymanie serwera - > 20 zł netto miesięcznie Jeśli ilość odwiedzin przekroczy Unikalnych Użytkowników, opłata za utrzymanie serwera wynosi 200 zł brutto miesięcznie i 50zł brutto miesięcznie za każde następne Unikalnych Użytkowników. Cennik Usługi Modyfikacji(brutto/szt): Wynagrodzenie za Usługę Modyfikacji ustalane jest w oparciu o liczbę modyfikacji dotyczących Usługi Strony WWW zgodnie z poniższym: dodanie slidera: 10 zł dodanie/zmiana zdjęcia: 5 zł dodanie wpisu/modyfikacje: 4 zł język polski + 2 zł każde tłumaczenie dodanie/modyfikacje kategorii: 3zł dodanie produktu do sklepu: od 0 do 50: 5 zł sztuka od 51 do x: 3 zł sztuka zmiana wyglądu konkretnej podstrony: 8 zł str. 10

11 dodanie nowej skrzynki mailowej: 4 zł zmiana treści w stopce: 5 zł zmiana układu menu: 10 zł automatyczne dodawanie postów w Google+ oraz Facebook: 100 zł/serwis społecznościowych zablokowanie strony dla użytkowników: 200 zł przerobienie strony: wyliczane idywidualnie dodatkowe funkcjonalności: wyliczane indywidualnie Zamówienie usług modyfikacji odbywa się droga mailową na adres it.pl. Ostateczna wycena Usługi Modyfikacji dokonywana jest na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę. str. 11

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo